MALMSKA HÄLSO- OCH PROTOKOLL 6/05 SJUKVÅRDSOMRÅDETS SAMKOMMUN Samkommunsstyrelsen ekonomikontoret, Kållbyvägen, Jakobstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MALMSKA HÄLSO- OCH PROTOKOLL 6/05 SJUKVÅRDSOMRÅDETS SAMKOMMUN Samkommunsstyrelsen ekonomikontoret, Kållbyvägen, Jakobstad"

Transkript

1 Samkommunsstyrelsen Sammanträdestid tisdagen den 17 maj 2005, kl Sammanträdesplats Beslutande ekonomikontoret, Kållbyvägen, Jakobstad Ersättare Asp Karin Häggblom Carola Björklund Lars Laaksonen Eero Björkskog Bengt Grankulla-Häggblom Monica Hagman Mikael Fagernäs Sixten Henriksson Anna-Maja ordförande Sundberg Siv Hjulfors Torvald viceordförande Östman Charles Prittinen Timo Grankulla Sven Rosengård-Andersson Pia Ekstrand Anne Stordahl Maj-Britt Paavola Maire Övriga deltagande Hanhela H.Tapio direktör Långbacka Annika chef för miljöhälsovård Nylund Margareta chef för vårdarbetet Portin Peter ekonomichef Räsänen Maija chefläkare Röyks Ole personalchef Paragrafer Underskrifter Anna-Maja Henriksson ordförande Peter Portin sekreterare Protokolljustering Torvald Hjulfors Timo Prittinen Protokollet framlagt Protokollet har varit framlagt till allmänhetens påseende på hälso- och sjukvårdsområdets ekonomikontor den 24 maj 2005 kl , intygar Veronica Alvik kanslist...

2 Samkommunsstyrelsen Sammanträdets laglighet och beslutförhet Sammanträdet konstateras vara lagligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande medlemmar beslutfört. 69 Val av protokolljusterare Föreslås att till protokolljusterare väljs enligt turordning Torvald Hjulfors och Timo Prittinen. Till protokolljusterare utser styrelsen enhälligt Torvald Hjulfors och Timo Prittinen.

3 Samkommunsstyrelsen Malmska logo Styrelsen Malmska hälso- och sjukvårdsområdet saknar egen logo. Grafisk designer Bengt Björk var inbjuden till ledningsgruppens möte Han presenterade en del av sin produktion samt en preliminär skiss på logo för Malmska hälso- och sjukvårdsområdet. Ledningsgruppen tyckte om Björks skissering. Björk föreslog också en synlig och återkommande lanseringskampanj (t.ex. annonsering, reklam till alla hushåll, olika mediakanaler) för att logon skulle förknippas med Malmska hälso- och sjukvårdsområdet också utan text. Det begärdes anbud med variationer av logon och pris på olika paketalternativ. Björk har skickat kostnadsförslag på två olika alternativ. Offerten innehåller varken skyltar eller tejpningar, inte heller tryckning av blanketter, kuvert eller visitkort. Se bilaga. Ledningsgruppen anser att logon behövs och att Björk har en bra idé om det. Innan man gör det slutliga valet mellan olika logoalternativ kunde Bengt Björk presentera sina förslag för styrelsen om så önskas. Direktören: Föreslås att styrelsen diskuterar logo för Malmska. Behovet? Förfaringssättet för godkännandet? Anslagets storlek? Styrelsen beslutar, efter överläggning, att diskussionerna med Bengt Björk bör fortsätta och styrelsen tar ny ställning i ärendet då ett förslag till logo finns. Direktören: Grafisk designer Bengt Björk kommer och presenterar sina förslag till Malmska logo. Föreslås att styrelsen beslutar om logot. --- Före sammanträdet presenterade designer Bengt Björk olika förslag till logon.

4 Samkommunsstyrelsen Efter överläggning beslutar styrelsen att godkänna alternativ 2 som logo. Logon föreställer ett kors med ett hjärta som påminner om ett M. Vid den vidare beredningen av ärendet bör uppmärksamheten fästas vid typsnittet till den text som skall ingå i den slutliga utformningen samt informationen till allmänheten. En fest för personalen då logon presenteras bör också övervägas.

5 Samkommunsstyrelsen Läget inom det regionala samarbetet inom miljöhälsovården (YTAKEprojektet) YTAKE-projektet (ympäristöterveydenhuollon alueellisen yhteistoiminnan kehittämiskokeilu) dvs. utvecklingsförsök för regionalt samarbete inom kommunal miljöhälsovård finansieras och styrs av social- och hälsovårdsministeriet samt jord- och skogsbruksministeriet. Kommunförbundet svarar för utvärderingen av försöket. Syftet är att utvärdera hur den regionala miljöhälsovården fungerar i praktiken när man tar hänsyn till olika befolkningsunderlag och produktionsstrukturer i olika delar av landet. Projektet har inletts i mars 2003 på basis av utredningsmannens (Veli-Mikko Niemi från JSM) rapport och fått mera kraft i sin målsättning från statsrådets principbeslut Med försöksverksamhet beträffande samarbetet inom miljöhälsovården sporras kommunerna till närmare samarbete och till större verksamhetsenheter där tillsynspersonalen vid behov kunde specialisera sig på olika områden inom branschen som övervakas. Kommunernas uppgifter inom miljöhälsovården består bl.a. av att utöva tillsyn över säkerheten och kvaliteten på livsmedel och boende, dricks- och badvatten samt på veterinärvård. Statsrådets principbeslut ( ) om utvecklande av den lokala livsmedelstillsynen har som mål att bilda större verksamhetsenheter i syfte att effektivera koncentrationen av resurser och göra specialisering av personalen möjlig. Livsmedelstillsynen bör ordnas så att regionala tillsynsenheter sörjer för den tillsyn som kommunerna och samkommunerna har ansvar för. För att en ändamålsenlig arbetsfördelning och specialisering med beaktande av lokala specialfaktorer ska vara möjlig, bör tillsynsenheten ha minst årsarbeten. Det övriga miljö- och hälsoskyddet bör ingå som en del av tillsynsenheten. Enheten bör bestå av en organisation som bildats av de nuvarande kontrollenheterna och som har en gemensam ledning. Enligt principbeslutet kommer bestämmelser om områdesindelningen att utfärdas genom lag i det fall att regionala enheter inte kan bildas i hela landet inom tre år från principbeslutet. Jakobstadnejdens hälsovårdcentral fick i projektpengar från staten för tiden I utredningen har ingått förutom Jakobstad, Larsmo och Pedersöre också Kronoby och Nykarleby. Utredningsmannen Michael Djupsjöbacka har lämnat sin rapport Ett regionalt samarbete för avtal om gemensamt övervakningsområde. Projektets huvudsyfte har varit att under året 2004 utreda förutsättningar för ett samarbete inom Jakobstadregionen som skulle innebära en gemensam arbets- och ansvarsfördelning för veterinärer och hälsoinspektörer. Under projekttiden hade det varit meningen att utreda också möjligheten att anknyta miljövårdsverksamheten och eventuella övriga funktioner till det gemensamma samarbetet. Projektet skulle ha resulterat i en bestående samarbetsmodell som förbättrar tillgången till veterinärtjänster och förbättrar miljöhälsoövervakningen inom Jakobstadsnejden.

6 Samkommunsstyrelsen Den interkommunala arbetsgruppen för regionalt samarbete inom övervakningsområdet har avslutat sin verksamhet i mars Genom arbetsgruppens försorg har det gjorts ett förslag till avtal mellan Malmska hälso- och sjukvårdsområdet, Nykarleby stad och Kronoby kommun, Avtal om regionalt samarbete i en regional övervakningsenhet, se bilaga. MHSO:s styrelse godkände förslaget och de andra parterna lär också ha godkänt förslaget. Inget har undertecknats än så länge. Den föreslagna samarbetsmodellen baserar sig på flera olika avtal mellan samarbetsparter. Det föreslås en gemensam ledning genom en chefsbefattning som MHSO skulle inrätta. Samtliga tjänsteinnehavare skulle dock kvarstå i tjänsteförhållande som de har för tillfället. Därtill skulle också primärkommunernas förtroendemannaorgan kvarstå och den blivande chefen skulle inte ha föredragningsrätt i respektive organ. Det har uppstått farhågor på olika håll hur detta avtalsbaserade samarbete skulle fungera och i vilken mån det överlag uppfyller alla de kriterier som uppställs i statsrådets principbeslut. Direktören: Föreslås att styrelsen diskuterar ärendet och ger vägledning för fortsatt beredning. --- Styrelsen diskuterade ärendet. Ett förslag till en annan organisation för YTAKE-samarbetet hade uppgjorts av övervakningssektionens ordförande Bengt Björkskog. Styrelsen beslutar att underhandlingarna med Nykarleby och Kronoby om YTAKEorganisationen bör fortsätta.

7 Samkommunsstyrelsen Ärendet utgått

8 Samkommunsstyrelsen Konfidentiellt vårdärende

9 Samkommunsstyrelsen Läkarmottagning i centrum för västra distriktet i Jakobstad Styrelsen Ordföranden Göran Honga önskar att en närmare utredning om att hyra upp ytterligare utrymmen vid Stationsvägen 1 i Jakobstad borde göras. Det har framkommit att 49 försäkringsbolaget Pohjola skall flytta till nya utrymmen och det kan därför vara möjligt att i dessa utrymmen placera läkarmottagningen för västra distriktet. Styrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att närmare utreda kostnader mm. för en placering av läkarmottagningen vid Stationsvägen. Styrelsen I detta ärende har uppgjorts ett rumsprogram för läkarmottagningens behov Rumsprogrammet har använts för att inbegära offert av Jakobstadsnejdens Bokföringsbyrå 71 som äger fastigheten vid Stationsvägen 1. Enligt rumsprogrammet beräknas nyttoytan till m². En del utrymmen som är nödvändiga för läkarmottagningens verksamhet har utelämnats från programmet, enär dessa redan finns i mottagningen för hälsovård. I ärendet har också inkommit en skrivelse från Äldrerådet i Jakobstad med begäran om att en god hälso- och sjukvård utformas i befintliga och upphyrda utrymmen i stadens centrum. I detta skede har ingen offert ännu inkommit. Närmare information lämnas på sammanträdet. Antecknades att Maria Lunabba och Claire Witick-Mäkelä inlämnat en namnlista med namn på de personer som önskar att det fortsättningsvis skall finnas tillgång till läkare och sjukskötare i Jakobstads centrum. Antecknades även att styrelsen för Skutnäs invånarförening r.f. inlämnat en skrivelse med begäran om att hälsogården skall och bör finnas på en plats inom gångavstånd även för den som har svårt att ta sig fram. Jakobstadsnejdens Bokföringsbyrå har i ärendet meddelat att offert inte kan ges ännu i detta skede. Planeringsarbetet pågår och offerten beräknas bli färdig vecka 51 eller 52.

10 Samkommunsstyrelsen Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till dess att offerten från Jakobstadsnejdens Bokföringsbyrå inkommit. Styrelsen Offerten är fortfarande under arbete vid Jakobstads Bokföringsbyrå. Ett gemensamt möte har hållits Vid detta möte konstaterades att omändringsarbetena blir så omfattande 86 att bokföringsbyrån bedömer att hyreskontrakt bör uppgöras för minst 15 år. Från hälsovårdscentralens sida ansågs att man så långt som möjligt bör eftersträva RT-normer, enär det blir fråga om en varaktig lösning. Ekonomichefen: Föreslås att styrelsen antecknar det ovananförda för kännedom och inväntar Jakobstads Bokföringsbyrås offert. En hyresoffert har inlämnats av Jakobstads Bokföringsbyrå. Totalytan är 378 m² och kontraktstiden är minst 15 år. Månadshyran är och binds till levnadskostnadsindexet. El- och vattenavgift tillkommer. Styrelsen konstaterar att den inte är beredd att ta ställning till offerten i detta skede. Styrelsen utser en förhandlingsgrupp för att närmare utreda ärendet och förhandla med Jakobstads Bokföringsbyrå. Förhandlingsgruppen består av Göran Honga, Peter Östman och Peter Portin. Styrelsen Den av styrelsen utsedda beredningsgruppen har underhandlat med representanter för Jakobstads Bokföringsbyrå. En ny offert inväntas och bör finnas tillgänglig vid 95 sammanträdet. Antecknades att Jakobstads Bokföringsbyrå tidigare under dagen inlämnat en offert angående läkarmottagningen vid Stationsvägen. Offerten innehåller i sammandrag följande alternativ: MHS nr 6 Offert på samma utrymmen som offererats = ca 378 m² - Priset justerats nedåt till (5.950) -10,9 %

11 Samkommunsstyrelsen Obs! första avtalet sänks också med ca 650 eftersom materiallagret ingår även där - Hongas önskemål var 30% - Hyresvärden står för renoveringen, överskrids i renoveringskostnader så betalar hyresgästen överskjutande belopp genom en extra hyra - Hyrestiden är 15 år. Offerten är i kraft 1 dag. MHS nr 7 Offert på samma utrymmen som offererades = ca 378 m² - Priset justeras nedåt till Obs! första avtalet sänks också med 650 eftersom materiallagret ingår även där - Utrymmena uthyres i befintligt skick - Hyrestiden är 10 år. Offerten är i kraft 1 dag. MHS nr 8 Offert på bantad version av läkarmottagning, enligt skiss uppgjord av Ingenjörsbyrå Bj Häggblom ca 266 m² - Hyran är Obs! första avtalet sänks också med ca 650 eftersom materiallagret ingår även där - Utrymmena uthyres i befintligt skick. - Hyrestiden är 10 år. Offerten är i kraft t.o.m MHS nr 9 Offert på försäljning av samma utrymmen som offererades = ca 378 m² - Skuldfritt priset är Utrymmena säljs i befintligt skick - Prismotiveringen är att totalrenovering kostar enligt Ingenjörsbyrå Bj Häggblom ca /-10%, vilket ger ett totalpris på ca Detta ger ett m²-pris på ca Fastighets Ab Stationsvägen 1 äger även gårdskarlsbostaden 94 m². Dagsvärde ca Ni blir indirekt ägare till ca 14,6 % av den. - Offerten är i kraft 1 dag. MHS nr 10 Offert på försäljning av utrymmen vilka ingår i den nedbantade läkarmottagningen, enligt skiss uppgjord av Ingenjörsbyrå Bj Häggblom ca 246 m² (+ 20 vilka uthyres) = totalt 266 m² - Obs! Patientarkivet i bombskyddet säljs inte, ej heller anmälan i aulan (totalt ca 20 m² - Skuldfritt priset är Utrymmena säljs i befintligt skick - Prismotiveringen är at totalrenovering kostar enligt Ingenjörsbyrå Bj Häggblom ca 670 /m² +/- 10 %, vilket ger ett totalpris på ca euro. Detta ger ett m²-pris på ca 1.828

12 Samkommunsstyrelsen Fastighets Ab Stationsvägen 1 äger även gårdskarlsbostaden 94 m². Dagsvärde ca Ni blir indirekt ägare till ca 10,1 % av den - Offerten är i kraft t.o.m Efter en ingående diskussion beslutar styrelsen enhälligt följande: - Styrelsen godkänner alternativ nr 7 i offerten, dock under förutsättning att huset är frisk och att detta närmare kan påvisas genom undersökningar av inomhusluftens kvalitet - Renoveringskostnaderna som betalas av samkommunen beräknas till Med hyresvärden bör förhandlas fram ett inköpspris till vilket samkommunen har rätt att inlösa utrymmena efter hyrestidens utgång som är 10 år - Styrelsen förutsätter även att samkommunen beviljas en option att fortsätta hyresavtalet med ett år i sänder efter hyrestidens utgång - Styrelsen ingår även med framställning till samkommunsstämman om beviljande av ett tilläggsanslag för renoveringsarbeten. Styrelsen Föreliggande ärende har framskridit på följande sätt: , Forskningsingenjör Eero Palomäki, Institutet för arbetshygien har besökt fastigheten för att bedöma behovet av närmare utredningar för att konstatera styrelsens villkor om att där är friskt. Vid detta besök konstaterades att man genom olika luftprover bör undersöka luftkvaliteten genom s.k. tejpprov och luftundersökningar. Avsikten är att undersöka förekomsten av fibrer, bakterier och mögelsvampsporer. En del prov har redan tagits men resterande prov kommer att tas om ca 2 veckor. Resultatet av provtagningen och utlåtandet kommer att vara klart före utgången av mars månad Beträffande villkoren om inlösningsrätt och option på förlängning av hyresavtalet har Jakobstads Bokföringsbyrå inlämnat skrivelse Enligt meddelandet har hyresgästen förköpsrätt till lokalen i bottenplan där läkarmottagningen bedrivs. Förköpsrätt gäller ifall hyresvärden vill sälja lokalen skall den först bjudas ut till hyresgästen. Beträffande optionen på förlängning av hyresavtalet har hyresgästen rätt till förlängning av det ursprungliga hyreskontraktet med antingen 2 år, 5 år eller 10 år på följande villkor: a. Hyresgästen meddelar hyresvärden skriftligt senast 6 månader innan det ursprungliga hyreskontraktet löper ut vilken förlängning hyresgästen önskar. b. Hyresvärden skickar genast bekräftelse på förlängningen åt hyresgästen.

13 Samkommunsstyrelsen c. Villkoren i det ursprungliga hyresavtalet fortsätter då såsom innan förlängningen. Direktören: I detta skede åligger det närmast styrelsen att bedöma om bokföringsbyråns meddelanden om inlösningsrätt av lokalen och optionen om förlängning av hyresavtalet kan godkännas. När det gäller de undersökningar som inletts av Institutet för arbetshygien torde det vara lämpligast att invänta resultaten av dessa undersökningar innan nya beslut om att verkställa renoveringen tas. --- Styrelsen diskuterade ärendet och konstaterade att samkommunen bör erhålla en option för inlösning av fastigheten vid hyrestidens utgång om hyrestiden inte förlängs. Vid förlängning av hyresavtalet bör samkommunen ha möjlighet att förhandla om hyran på nytt. Styrelsen beslutar, efter överläggning, att invänta Institutets för arbetshygien undersökningar och utlåtanden angående lokalens skick. Ytterligare förhandlingar bör föras med Jakobstads Bokföringsbyrå om optionen på inlösning av lokalen och förlängning av kontraktet vid hyrestidens utgång. Styrelsen utser Torvald Hjulfors, H. Tapio Hanhela, Peter Östman och Peter Portin att föra underhandlingarna. Styrelsen I föreliggande ärende har underhandlingsgruppen 21.2 fört underhandlingar med hyresvärdens representant Mårten Kjellman. 30 Underhandlingarna har resulterat i en förbindelse som bifogas föredragningslistan. Underhandlingsgruppens förslag i ärendet lämnas på sammanträdet. Styrelsen behandlade Jakobstads Bokföringsbyrås förbindelse daterad Representanterna för förhandlingsgruppen framförde att bokföringsbyrån till alla väsentliga delar accepterat samkommunens synpunkter på villkoren för hyreskontraktet.

14 Samkommunsstyrelsen Styrelsen beslutar enhälligt att godkänna villkoren i Jakobstads Bokföringsbyrås ovannämnda förbindelse. Styrelsen konstaterar dock att hyreskontraktet inte uppgörs och underskrivs förrän resultatet av undersökningarna om luftkvaliteten är klara. Allmänt I föreliggande ärende har begärts utlåtande från Institutet för Arbetshygien angående inneluftens kvalitet i Stationsvägens mottagning. Utlåtandet grundar sig på en besiktning och olika undersökningar. En rapport som är daterad har erhållits. I korthet kan man konstatera att några större anmärkningar mot inneluftens kvalitet inte föreligger. Renoveringen bör givetvis utföras på ett korrekt sätt. Ärendet har beretts vidare med tyngdpunkt på hur ombyggnadsarbetena av utrymmena skall handhas. Ombyggnadskostnaderna skall enligt styrelsens tidigare beslut i ärendet betalas av MHSO. Enär Jakobstads Bokföringsbyrå är ägare till fastigheten bör bokföringsbyrån stå som byggherre. En sammanfattning av de underhandlingar som förts ingår nedan: Sammanfattning av underhandlingar I enlighet med Jakobstads Bokföringsbyrås offert och samkommunsstyrelsen i Malmska hälso- och sjukvårdsområdets samkommuns beslut och , 14 samt Jakobstads Bokföringsbyrås förbindelse har parterna överenskommit om följande: 1. De villkor och förhållanden som beskrivs i Jakobstads Bokföringsbyrås ovannämnda offert och Malmska hälso- och sjukvårdsområdets beslut preciseras på följande sätt: 2. Byggherreuppdraget handhas av Jakobstads Bokföringsbyrå. 3. I enlighet med styrelsens beslut erlägger MHSO en ersättning för verkliga byggnadskostnader enligt en särskild redovisning. Ombyggnadsarbetena sker enligt Ingenjörsbyrå Bjarne Häggbloms ritningar enligt alternativ 7 i den ursprungliga offerten. 4. Renoveringskostnaderna som betalas av MHSO beräknas till (0 % moms). 5. Parterna har kommit överens om att Bjarne Häggblom/Byggnadsingenjörsbyrå Bjarne Häggblom fungerar som byggherrns representant och teknisk sakkunnig för

15 Samkommunsstyrelsen omändringsarbetena. Bjarne Häggblom fungerar även som kontaktperson till Malmska hälso- och sjukvårdsområdet. Ledningsgruppen för MHSO beslutar på redogörelse av Bjarne Häggblom i frågor som berör ombyggnadsprojektet och till den del som de gäller MHSO:s verksamhet, bl.a. ekonomiska frågor. 7. I de beräknade byggnadskostnaderna ingår en reservering om för byggherrekostnader. Debitering enligt särskild prislista. En svårighet i detta läge är att den kostnadskalkyl som föreligger för projektet bygger på en preliminär uppskattning. Osäkerhetsmarginalen när det gäller kostnaderna bör därför betraktas som stor. Arvodet för konsulten Bjarne Häggblom är 48 per timme och den beräknade tidsåtgången 2 3 timmar per dag under 4 månaders tid. Ekonomichefen: Jag anhåller om att styrelsen omfattar det förslag till tilläggsöverenskommelse mellan Jakobstads Bokföringsbyrå, Malmska hälso- och sjukvårdsområdet och Ingenjörsbyrå Bjarne Häggblom som beskrivits ovan. Jag anhåller även om att styrelsen tar ställning till frågan om arbetet kan påbörjas innan stämman beslutat om särskilt anslag för ändamålet. Direktören: Konstruktionen kring ombyggnadsarbetet vid Stationsvägen 1 förefaller något ovanlig och avvikande från det vanliga. MHSO är på väg att renovera på egen bekostnad stora utrymmen som är helt i privat ägo. Enligt uppgifter i en dagstidning vill staden Jakobstad inte renovera Malmska daghem då det är i andras ägo detta trots att Jakobstad är den största delägaren av Malmska. Vid renoveringsarbetet kan MHSO inte agera som byggherre då huset är i andras ägo. Å andra sidan saknas det ju resurser och kunnande för sådant här arbete inom byggbranschen. Det kan befaras att det egentligen inte finns något tak för kostnader i denna konstellation. Planeringen har genomförts ganska snabbt så den torde ha varit rätt ytlig. De slutliga användarna har inte blivit hörda ordentligt. Därmed är kostnadskalkylen sannolikt mycket grov och det föreligger en stor risk för att euro inte räcker till för att få nöjaktiga lokaliteter. Då man skaffar nya lokaler vill man naturligtvis få så funktionella och ändamålsenliga och flexibla utrymmen som möjligt. Utrymmena bör ju motsvara kraven minst i tio års tid. Föreslås att styrelsen diskuterar ärendet och fattar beslut om hur ombyggnadsarbeten handhas framöver. ---

16 Samkommunsstyrelsen Styrelsen diskuterade ärendet ingående. Styrelsen beslutar att godkänna tilläggsöverenskommelsen med Jakobstads Bokföringsbyrå. Samtidigt beslutar styrelsen att ärendet inte verkställs förrän samkommunsstämman beviljat tilläggsanslag för ombyggnadsarbetena.

17 Samkommunsstyrelsen Tandklinikens anskaffningar Ansvarige tandläkare Juhani Salparanta föreslår att tre borrmaskinenheter anskaffas inom ramen av budgeten för år 2005 så att tre enheter på Marja tandkliniken förnyas, två enligt planen och den tredje i stället för enheten planerad till Lillby. Motivering till att avvika från planen är att personalstyrkan inte är tillräcklig för att upprätthålla effektiv verksamhet i Lillby. Ansvarige tandläkarens förslag som bilaga. Chefläkare: Föreslår enligt ansvarige tandläkarens förslag. Direktören: Föreslås att styrelsen godkänner chefläkarens förslag om avvikandet från investeringsplan och att utrustning anskaffas enligt ansvarige tandläkarens förslag. Godkänns.

18 Samkommunsstyrelsen Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning Besvärsförbud Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer 68, 69, 71, 72, 73 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer 70, 74, 75 Enligt 5 1 mom. förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet Anvisning för rättelseyrkande Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: Samkommunsstyrelsen, Malmska hälso- och sjukvårdsområdet, Kållbyvägen 7, PB 111, JAKOBSTAD Paragrafer Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

19 Samkommunsstyrelsen Vad förbudet grundar sig på Besvärsanvisning Besvärsmyndighet och besvärstid Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besvärsmyndighet, adress och postadress Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, VASA Besvärsskrift Inlämnande av besvärshandlingarna Kommunalbesvär, paragrafer dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid r Annan besvärsmyndighet, adress och postadress, paragrafer Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Besvärstid 30 daga Besvärstid dagar Besvär skall anföras skriftligt. I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten skall anges - det beslut i vilket ändring söks - till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt - de grunder på vilka ändring yrkas I besvärsskriften skall ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om någon annan person har uppgjort besvären skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person. I besvärsskriften skall vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden. Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften. Till besvärsskriften skall fogas - det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär - intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat - de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheterna. Ombudet skall till besvärsskriften foga en fullmakt (FPL 21 ).

20 Samkommunsstyrelsen Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden före den sista dagen före utgången av tjänstetiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag självständighetsdag, första maj, jul- eller midsommarafton eller helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn adress och postadress Paragrafer Besvärshandlingarna skall lämnas till 1): namn, adress och postadress Paragrafer Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten. Fogas till protokollet Rättegångsavgifterna ändras Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

MALMSKA HÄLSO- OCH PROTOKOLL 5/05 SJUKVÅRDSOMRÅDETS SAMKOMMUN Samkommunsstyrelsen 5.4.2005 77. ekonomikontoret, Kållbyvägen, 68600 Jakobstad

MALMSKA HÄLSO- OCH PROTOKOLL 5/05 SJUKVÅRDSOMRÅDETS SAMKOMMUN Samkommunsstyrelsen 5.4.2005 77. ekonomikontoret, Kållbyvägen, 68600 Jakobstad Samkommunsstyrelsen 5.4.2005 77 Sammanträdestid tisdagen den 5 april, kl. 15.00 17.30 Sammanträdesplats Beslutande ekonomikontoret, Kållbyvägen, 68600 Jakobstad Ersättare Asp Karin Häggblom Carola Björklund

Läs mer

MALMSKA HÄLSO- OCH PROTOKOLL 2/05 SJUKVÅRDSOMRÅDETS SAMKOMMUN. Samkommunsstämman

MALMSKA HÄLSO- OCH PROTOKOLL 2/05 SJUKVÅRDSOMRÅDETS SAMKOMMUN. Samkommunsstämman Samkommunsstämman 22.6.2005 14 Sammanträdestid onsdagen den 22 juni 2005, kl. 18.00 20.00 Sammanträdesplats Beslutande Malmskas föreläsningssal Övriga deltagande Asp Karin Björklund Lars ledamot i styrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

MALMSKA HÄLSO- OCH PROTOKOLL 8/05 SJUKVÅRDSOMRÅDETS SAMKOMMUN Samkommunsstyrelsen ekonomikontoret, Kållbyvägen, Jakobstad

MALMSKA HÄLSO- OCH PROTOKOLL 8/05 SJUKVÅRDSOMRÅDETS SAMKOMMUN Samkommunsstyrelsen ekonomikontoret, Kållbyvägen, Jakobstad Samkommunsstyrelsen 14.6.2005 125 Sammanträdestid tisdagen den 14 juni 2005, kl. 15.00 16.55 Sammanträdesplats Beslutande ekonomikontoret, Kållbyvägen, 68600 Jakobstad Ersättare Asp Karin Häggblom Carola

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

MALMSKA HÄLSO- OCH PROTOKOLL 10/05 SJUKVÅRDSOMRÅDETS SAMKOMMUN Samkommunsstyrelsen

MALMSKA HÄLSO- OCH PROTOKOLL 10/05 SJUKVÅRDSOMRÅDETS SAMKOMMUN Samkommunsstyrelsen Samkommunsstyrelsen 20.9.2005 151 Sammanträdestid tisdagen den 20 september 2005, kl. 15.00 17.50 Sammanträdesplats Beslutande ekonomikontoret, Kållbyvägen, 68600 Jakobstad Ersättare Asp Karin Häggblom

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

MALMSKA HÄLSO- OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 3/08 SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

MALMSKA HÄLSO- OCH FÖREDRAGNINGSLISTA 3/08 SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 Sammanträdestid onsdagen den 10 september 2008 kl. 15.00 Sammanträdesplats Beslutande Miljöhuset, Ekovägen 11, 68620 Jakobstad Ersättare Björkskog Bengt ordförande Grankulla-Häggblom Monika Hagman Mikael

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

MALMSKA HÄLSO- OCH PROTOKOLL 7/06 SJUKVÅRDSOMRÅDETS SAMKOMMUN Samkommunsstyrelsen Stadshotellet, Kanalesplanaden 13, Jakobstad

MALMSKA HÄLSO- OCH PROTOKOLL 7/06 SJUKVÅRDSOMRÅDETS SAMKOMMUN Samkommunsstyrelsen Stadshotellet, Kanalesplanaden 13, Jakobstad Samkommunsstyrelsen 18.5.2006 92 Sammanträdestid torsdagen den 18 maj 2006, kl. 14.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Stadshotellet, Kanalesplanaden 13, 68600 Jakobstad Ersättare Asp Karin Häggblom

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23/2014 23/435 Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00 17.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 3/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 17.00-17.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, sessionssaleni Larsmo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, sessionssaleni Larsmo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00-11.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården, sessionssaleni Larsmo Övriga närvarande Kapténs Gun, KD, ordf. Grankulla Sven, kfm.ordf.

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Komungården i Larsmo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Komungården i Larsmo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00-11.40 Sammanträdesplats Komungården i Larsmo Beslutande Kapténs Gun, KD, ordf. Grankulla Sven, kfm.ordf. Stenman Ulf, kst.ordf. Henriksson

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Sammanträdestid Måndagen den 6.5.2013, klockan 18.30-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf.

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf. MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 16.12.2010 8/8 Sammanträdestid Torsdagen den 16 december 2010, klockan 20.35 22:10 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby X Lars Rögård,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid Torsdag 20.08.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.12.2015 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 10.12.2015 kl 18:30 19.20 kommungården i Jomala

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

MALMSKA HÄLSO- OCH PROTOKOLL 6/06 SJUKVÅRDSOMRÅDETS SAMKOMMUN Samkommunsstyrelsen ekonomikontoret, Kållbyvägen, Jakobstad

MALMSKA HÄLSO- OCH PROTOKOLL 6/06 SJUKVÅRDSOMRÅDETS SAMKOMMUN Samkommunsstyrelsen ekonomikontoret, Kållbyvägen, Jakobstad Samkommunsstyrelsen 11.4.2006 77 Sammanträdestid tisdagen den 11 april 2006, kl. 14.00 17.25 Sammanträdesplats Beslutande ekonomikontoret, Kållbyvägen, 68600 Jakobstad Ersättare Asp Karin Häggblom Carola

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja)

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) BESLUT OM INTAGNING FÖR VÅRD Blankett M3 (fyll i på blankettens språk) 1. Den undersöktas personuppgifter Efternamn Förnamn Personbeteckning

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 6 SOCIALNÄMNDEN 2015-08-19 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-08-19 kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 10.06.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs, tv-studion Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund,

Läs mer

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö Sammanträdesdatum Nr 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1 Sammanträdestid Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Katarina Ulenius, ordförande Margaretha

Läs mer

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 02.05.2014 Socialnämnden 02.05.2014 62-79 Sammanträdestid Torsdagen den 8 maj 2014 kl. 19.00-19:55 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 73 Kallelse och beslutförhet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 8 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 8 SOCIALNÄMNDEN 2016-10-12 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-10-12 kl. 19.00 20.35 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sjöberg Beatrice

Läs mer

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 75 BILDN 76 BILDN 77 Mötets konstituering Utlåtande över ekonomiplanen för Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola 2014 2016 Övriga ärenden Sida 2 Nr 8/2013 Mötesplats

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 06.09.2015 Socialnämnden 06.09.2015 113- Sammanträdestid Torsdag 10.09.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

MALMSKA HÄLSO- OCH PROTOKOLL 4/05 SJUKVÅRDSOMRÅDETS SAMKOMMUN Samkommunsstyrelsen ekonomikontoret, Kållbyvägen, Jakobstad

MALMSKA HÄLSO- OCH PROTOKOLL 4/05 SJUKVÅRDSOMRÅDETS SAMKOMMUN Samkommunsstyrelsen ekonomikontoret, Kållbyvägen, Jakobstad Samkommunsstyrelsen 22.3.2005 51 Sammanträdestid tisdagen den 22 mars, kl. 15.00 17.20 Sammanträdesplats Beslutande ekonomikontoret, Kållbyvägen, 68600 Jakobstad Ersättare Asp Karin Häggblom Carola Björklund

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 75 TEKN 76 TEKN 77 TEKN 78 TEKN 79 TEKN 80 TEKN 81 Mötets konstituering Anhållan om tilläggsanslag för underhåll av byggnader Hyresnivån i bostäder som är i kommunens

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 26-32 14.05.2014 NÄMNDEN Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Onsdag den 14.05.2014 kl.19.45-21:00 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 3/2011 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne -

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Sammanträdestid Tisdagen den 18.12. 2012, klockan 18.30-20.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson, ordförande

Läs mer

50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 71

50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 71 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2016 69 Köks- och städsektionen Tid Måndag 19.12.2016 kl. 14.00 Plats Stadshuset, Jöusan Ärenden som skall behandlas Sida 50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 71 51 Val

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 25 februari 2016 kl.19-20.10 Kommunkansliet i Sund Petter Johansson, ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

Samkommunstyrelsen Protokoll

Samkommunstyrelsen Protokoll Samkommunstyrelsen Protokoll 6/2014 Sammanträdesnummer 6/2014 Sammanträdestid Onsdag kl. 09.00 11:20 Sammanträdesplats Optima, Trädgårdsgatan, mötesrum i aula Mötet inleddes med rundvandring i de nya och

Läs mer

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2014 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Linde Guy, ordf. - Söderholm Mikael, vice ordf. x Danielsson Peter x Fagerström Tove - Lindroos

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012

Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012 Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012 Styrelsen 25.9.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 8/2012 Tid: 25.9.2012 kl. 15.30 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 1/2016 Sammanträdesprotokoll

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 1/2016 Sammanträdesprotokoll 1/2016 Sammanträdesprotokoll 9.2.2016 1 / 8 Sammanträdestid: Tisdagen den 9.2.2016 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby Ärendets nr 1. 1 Sammanträdets öppnande 2. 2 Sammanträdets laglighet

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 4 februari 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum 24.9.2014

Sammanträdesdatum 24.9.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24.9.2014 Nr 8/2014 8/100 Sammanträdestid Onsdagen den 24.9.2014, kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Församlingsrådet 23 15.03.2016 Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning Fr 23 FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING Grunderna för förbudet Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen 1.11.2016 kl. 17:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 335 Kallelse och beslutförhet KS 336 Godkännande och komplettering

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl. 18.00-18.10 Närvarande medlemmar Laaksonen

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 16-18.30 Sammanträdesplats: Yrkesakademin i Vasa Närvarande/beslutande x Roger Eriksson, ordförande - Christel Granholm-Hagen x Carola Lithén, viceordförande - Victor

Läs mer