Överförmyndarnämndens sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överförmyndarnämndens sammanträde"

Transkript

1 -3, ÖFM :30 Kallelse till Överförmyndarnämndens sammanträde kl 08:30 i Överförmyndarens kansli, Österängsskola

2 -2, ÖFM :30 LEDAMÖTER Närv Jim Nilsson, S, ordförande OMRÖSTNINGAR JA NEJ JA NEJ JA NEJ Natalia Molina Leiva, S Nils Hultin, C, vice ordförande Jessica Rundberg, S, ersättare Lena Svegare, S, ersättare Thomas Gutke, M, ersättare

3 1, ÖFM :30 ÖFM: 761/2... TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Ann-Margret Brander Handläggare Förslag till överförmyndarnämnden Inköp av licenser för webutbildning Begäran att få köpa 25 licenser från företaget Lindborg Education för webutbildning för gode män och förvaltare till en summa av 390 kronor per licens, vilket medför en kostnad av 9750 kronor. Kostnaden ska belasta överförmyndarnämndens budget. Webutbildningen ska erbjudas de ställföreträdare som lämnat intresseanmälan och varit på information samt en testgrupp av ställföreträdare som har uppdrag sedan tidigare. Förslag till Överförmyndarnämndens beslut 1. Överförmyndarnämnden beslutar att köpa 25 stycken licenser för webutbildning till gode män enligt FB 11 kap 4 och förvaltare enligt FB 11 kap 7 av Lindborg Education.. 2. När licenserna är slut ska utbildningen utvärderas och eventuellt nytt beslut om inköp fattas av överförmyndarnämnden. Motivering till beslutet För att uppfylla överförmyndarnämndens krav att erbjuda utbildning till ställföreträdarna samt att öka deras kvalitet och säkerhet i uppdragen. Att testa utbildningen genom att begränsa antalet till 25 stycken gör det möjligt att prova annan leverantör om den inte skulle motsvara ställföreträdarnas och våras förväntningar. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse Offert från Lindborg Education Bakgrund Från och med 2015 har överförmyndarnämnden ett utbildningsansvar för sina ställföreträdare. Att erbjuda en webbaserad utbildning är en möjlighet för ställföreträdarna att via dator hemma få en utbildning på distans med ut- Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

4 1, ÖFM :30 ÖFM: 761/2... TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr bildningsbevis i form av diplom. Huvudmännen kan erbjudas mer kompetenta ställföreträdare. Parallellt med webutbildningen kommer ställföreträdarna erbjudas olika informationstillfällen och frågetillfällen av handläggare och inbjudna föreläsare. Dessa utbildningstillfällen kommer att erbjudas samtliga ställföreträdare. ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS KANSLI Åsa Pettersson Kanslichef Ann-Margret Brander Handläggare Beslutet skickas till Överförmyndarnämndens kansli Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

5 1, ÖFM :30 / Bilaga: Tjänsteskrivelse TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Ann-Margret Brander Handläggare Förslag till överförmyndarnämnden Inköp av licenser för webutbildning Begäran att få köpa 25 licenser från företaget Lindborg Education för webutbildning för gode män och förvaltare till en summa av 390 kronor per licens, vilket medför en kostnad av 9750 kronor. Kostnaden ska belasta överförmyndarnämndens budget. Webutbildningen ska erbjudas de ställföreträdare som lämnat intresseanmälan och varit på information samt en testgrupp av ställföreträdare som har uppdrag sedan tidigare. Förslag till Överförmyndarnämndens beslut 1. Överförmyndarnämnden beslutar att köpa 25 stycken licenser för webutbildning till gode män enligt FB 11 kap 4 och förvaltare enligt FB 11 kap 7 av Lindborg Education.. 2. När licenserna är slut ska utbildningen utvärderas och eventuellt nytt beslut om inköp fattas av överförmyndarnämnden. Motivering till beslutet För att uppfylla överförmyndarnämndens krav att erbjuda utbildning till ställföreträdarna samt att öka deras kvalitet och säkerhet i uppdragen. Att testa utbildningen genom att begränsa antalet till 25 stycken gör det möjligt att prova annan leverantör om den inte skulle motsvara ställföreträdarnas och våras förväntningar. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse Offert från Lindborg Education Bakgrund Från och med 2015 har överförmyndarnämnden ett utbildningsansvar för sina ställföreträdare. Att erbjuda en webbaserad utbildning är en möjlighet för ställföreträdarna att via dator hemma få en utbildning på distans med ut- Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

6 1, ÖFM :30 / Bilaga: Tjänsteskrivelse TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr bildningsbevis i form av diplom. Huvudmännen kan erbjudas mer kompetenta ställföreträdare. Parallellt med webutbildningen kommer ställföreträdarna erbjudas olika informationstillfällen och frågetillfällen av handläggare och inbjudna föreläsare. Dessa utbildningstillfällen kommer att erbjudas samtliga ställföreträdare. ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS KANSLI Åsa Pettersson Kanslichef Ann-Margret Brander Handläggare Beslutet skickas till Överförmyndarnämndens kansli Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

7 2, ÖFM :30 ÖFM: 760/2... TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Maria Hagnestad Handläggare Förslag till överförmyndarnämnden Förslag att ej låta ensamkommande barn behålla god man efter beslut om uppskrivning till myndig ålder hos migrationsverket Kammarrätten i Göteborg har i överklagandet av Förvaltningsrätten i Göteborgs dom med målnr tagit beslut till migrationsverkets fördel. Kammarrätten anser att ett beslut om uppskrivning i ålder av migrationsverket ej behöver vinna laga kraft för att gälla och överförmyndaren har ej rätt att återsöka arvode för god man efter åldersuppskrivning. Regeringens proposition 2016/217:121 fastställer att ett beslut hos migrationsverket gäller omedelbart men kan överklagas till migrationsdomstolen. Förslag till beslut 1. Ensamkommande barn som efter beslut hos migrationsverket blivit uppskriven till myndig ålder tillåts ej behålla god man. Godmanskapet skall upphöra i och med beslutsdatum hos migrationsverket. 2. God man i de två ärenden där godmanskapet kvarstod vid åldersuppskrivning, efter beslut i nämnd , skall entledigas per Motivering för beslut Kammarrättens dom gällande ersättning till Lidköpings kommun för arvode till god man för ensamkommande barn efter uppskrivning i ålder föll till överförmyndarens nackdel som ej får rätt att återsöka arvode efter uppskrivning hos migrationsverket. Porposition 2016/17:121 fastslår de i lagrådsremissen föreslagna förändringarna i utlänningslagen vilket innebär att beslut gällande ålder skall kunna tas tidigare i asylprocessen, de skall gälla omedelbart samt vara överklagningsbara till migrationsdomstolen. SKL menar kommunens egna beslut rörande den asylsökande inte upphör automatiskt i och med att Migrationsverket ändrar sin bedömning i frågan om ålder men tar fasta på det som sägs i propen att Migrationsverkets avgörande naturligtvis är av stor betydelse för kommunens prövning och att det kan ses som önskvärt att bedömningen av ålder vid olika myndigheter är enhetlig. (PM ) Detta sammantaget bör vara skäl för att överförmyndaren ej ska låta ungdom behålla god man efter beslut från migrationsverket där uppskrivning av ålder innebär att ungdom blir att anse som myndig. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

8 2, ÖFM :30 ÖFM: 760/2... TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Underlag för beslut Överförmyndarkansliets tjänsteskrivelse Dom kammarrätten Göteborg Målnr Regeringens proposition 2016/17:121, se särskilt sida 4,5,13,31 Bakgrund Förvaltningsrätten i Göteborg Målnr Den dom som föll i Förvaltningsrätten Göteborg innebar att ensamkommande barn som skrevs upp till myndig ålder i vissa fall skulle få behålla sin god man till dess att beslut i asylprocessen hade fattats och vunnit laga kraft. Förutsättningen för att godmanskapet skulle kvarstå var att det ensamkommande barnet önskade överklaga beslutet om uppskrivning av ålder. Beslut om åldersuppskrivning är ej överklagningsbara före det att beslutet har fattats i asylprocessen. Migrationsverket överklagade domen till Kammarrätten. SKL rekommenderade Sveriges överförmyndare att följa den dom som föll i Göteborgs tingsrätt trots att arvode ej kan återsökas. Kammarrätten i Göteborg Målnr Kammarrätten menar i sin dom att det inte krävs att beslut från migrationsverket har vunnit laga kraft när det gäller uppskrivning av ålder utan migrationsverkets beslut skall gälla omedelbart. Överförmyndaren har därmed inte rätt att återsöka arvode för period efter att uppskrivning av ålder har skett. Förändringar i utlänningslagen Proposition 2016/17:121 De förändringar i utlänningslagen som fastställts i proposition 2016/17:121 och som kommer att träda i kraft första maj stöder kammarrättens dom. Förändringarna innebär att ett ensamkommande barn som blir uppskriven i ålder innan slutgiltigt beslut i asylprocessen ska kunna överklaga beslutet hos migrationsdomstolen. Beslut om åldersuppskrivning vinner dock laga kraft med omedelbar verkan vilket innebär att ungdomen i och med beslutsdatum mister sin rätt till alla de privilegier som ett ensamkommande barn har, bland annat rätt till god man och boende på HVB. I propositionen betonas vikten av att inte får finnas vuxna asylsökande på hem avsedda för ungdomar samt att det är viktigt att se kostnadseffektivt på asylprocessen. Migrationsverket har ett större utredningsansvar när det gäller asylärenden än i många andra ansökningsärenden och i de fall där det gäller ensamkommande barn skall ungdomen alltid, innan beslut om uppskrivning, erbjudas en medicinsk åldersbedömning av Migrationsverket. Risken för att Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

9 2, ÖFM :30 ÖFM: 760/2... TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr en ungdom under arton år skall bedömas vara myndig är därmed så liten att regeringen är beredd att ta risken för att detta kan ske. SKL SKL har frångått sin tidigare generösa synsätt och menar att överförmyndaren skall göra en egen bedömning utifrån migrationsverkets beslut, yttranden från socialsekreterare och skola om godmanskapet skall kvarstå. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Åsa Pettersson Kanslichef Maria Hagnestad Handläggare Beslutet skickas till Överförmyndarnämndens kansli Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

10 2, ÖFM :30 / Bilaga: Tjänsteskrivelse TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Handläggare Maria Hagnestad Handläggare Förslag till överförmyndarnämnden Förslag att ej låta ensamkommande barn behålla god man efter beslut om uppskrivning till myndig ålder hos migrationsverket Kammarrätten i Göteborg har i överklagandet av Förvaltningsrätten i Göteborgs dom med målnr tagit beslut till migrationsverkets fördel. Kammarrätten anser att ett beslut om uppskrivning i ålder av migrationsverket ej behöver vinna laga kraft för att gälla och överförmyndaren har ej rätt att återsöka arvode för god man efter åldersuppskrivning. Regeringens proposition 2016/217:121 fastställer att ett beslut hos migrationsverket gäller omedelbart men kan överklagas till migrationsdomstolen. Förslag till beslut 1. Ensamkommande barn som efter beslut hos migrationsverket blivit uppskriven till myndig ålder tillåts ej behålla god man. Godmanskapet skall upphöra i och med beslutsdatum hos migrationsverket. 2. God man i de två ärenden där godmanskapet kvarstod vid åldersuppskrivning, efter beslut i nämnd , skall entledigas per Motivering för beslut Kammarrättens dom gällande ersättning till Lidköpings kommun för arvode till god man för ensamkommande barn efter uppskrivning i ålder föll till överförmyndarens nackdel som ej får rätt att återsöka arvode efter uppskrivning hos migrationsverket. Porposition 2016/17:121 fastslår de i lagrådsremissen föreslagna förändringarna i utlänningslagen vilket innebär att beslut gällande ålder skall kunna tas tidigare i asylprocessen, de skall gälla omedelbart samt vara överklagningsbara till migrationsdomstolen. SKL menar kommunens egna beslut rörande den asylsökande inte upphör automatiskt i och med att Migrationsverket ändrar sin bedömning i frågan om ålder men tar fasta på det som sägs i propen att Migrationsverkets avgörande naturligtvis är av stor betydelse för kommunens prövning och att det kan ses som önskvärt att bedömningen av ålder vid olika myndigheter är enhetlig. (PM ) Detta sammantaget bör vara skäl för att överförmyndaren ej ska låta ungdom behålla god man efter beslut från migrationsverket där uppskrivning av ålder innebär att ungdom blir att anse som myndig. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

11 2, ÖFM :30 / Bilaga: Tjänsteskrivelse TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Underlag för beslut Överförmyndarkansliets tjänsteskrivelse Dom kammarrätten Göteborg Målnr Regeringens proposition 2016/17:121, se särskilt sida 4,5,13,31 Bakgrund Förvaltningsrätten i Göteborg Målnr Den dom som föll i Förvaltningsrätten Göteborg innebar att ensamkommande barn som skrevs upp till myndig ålder i vissa fall skulle få behålla sin god man till dess att beslut i asylprocessen hade fattats och vunnit laga kraft. Förutsättningen för att godmanskapet skulle kvarstå var att det ensamkommande barnet önskade överklaga beslutet om uppskrivning av ålder. Beslut om åldersuppskrivning är ej överklagningsbara före det att beslutet har fattats i asylprocessen. Migrationsverket överklagade domen till Kammarrätten. SKL rekommenderade Sveriges överförmyndare att följa den dom som föll i Göteborgs tingsrätt trots att arvode ej kan återsökas. Kammarrätten i Göteborg Målnr Kammarrätten menar i sin dom att det inte krävs att beslut från migrationsverket har vunnit laga kraft när det gäller uppskrivning av ålder utan migrationsverkets beslut skall gälla omedelbart. Överförmyndaren har därmed inte rätt att återsöka arvode för period efter att uppskrivning av ålder har skett. Förändringar i utlänningslagen Proposition 2016/17:121 De förändringar i utlänningslagen som fastställts i proposition 2016/17:121 och som kommer att träda i kraft första maj stöder kammarrättens dom. Förändringarna innebär att ett ensamkommande barn som blir uppskriven i ålder innan slutgiltigt beslut i asylprocessen ska kunna överklaga beslutet hos migrationsdomstolen. Beslut om åldersuppskrivning vinner dock laga kraft med omedelbar verkan vilket innebär att ungdomen i och med beslutsdatum mister sin rätt till alla de privilegier som ett ensamkommande barn har, bland annat rätt till god man och boende på HVB. I propositionen betonas vikten av att inte får finnas vuxna asylsökande på hem avsedda för ungdomar samt att det är viktigt att se kostnadseffektivt på asylprocessen. Migrationsverket har ett större utredningsansvar när det gäller asylärenden än i många andra ansökningsärenden och i de fall där det gäller ensamkommande barn skall ungdomen alltid, innan beslut om uppskrivning, erbjudas en medicinsk åldersbedömning av Migrationsverket. Risken för att Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

12 2, ÖFM :30 / Bilaga: Tjänsteskrivelse TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr en ungdom under arton år skall bedömas vara myndig är därmed så liten att regeringen är beredd att ta risken för att detta kan ske. SKL SKL har frångått sin tidigare generösa synsätt och menar att överförmyndaren skall göra en egen bedömning utifrån migrationsverkets beslut, yttranden från socialsekreterare och skola om godmanskapet skall kvarstå. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Åsa Pettersson Kanslichef Maria Hagnestad Handläggare Beslutet skickas till Överförmyndarnämndens kansli Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

13 2, ÖFM :30 / Bilaga: KamR Gbg EKB

14 2, ÖFM :30 / Bilaga: KamR Gbg EKB

15 2, ÖFM :30 / Bilaga: KamR Gbg EKB

16 2, ÖFM :30 / Bilaga: KamR Gbg EKB

17 2, ÖFM :30 / Bilaga: KamR Gbg EKB

18 2, ÖFM :30 / Bilaga: KamR Gbg EKB

19 2, ÖFM :30 / Bilaga: KamR Gbg EKB

20 2, ÖFM :30 / Bilaga: KamR Gbg EKB

21 2, ÖFM :30 / Bilaga: KamR Gbg EKB

22 2, ÖFM :30 / Bilaga: KamR Gbg EKB

23 2, ÖFM :30 / Bilaga: KamR Gbg EKB

24 2, ÖFM :30 / Bilaga: KamR Gbg EKB

25 2, ÖFM :30 / Bilaga: Prop sida

26 2, ÖFM :30 / Bilaga: Prop sida

27 2, ÖFM :30 / Bilaga: Prop sida

28 2, ÖFM :30 / Bilaga: Prop sida

29 3, ÖFM :30 ÖFM: 759/2... TJÄNSTESKRIVELSE 1 Handläggare Åsa Pettersson Kanslichef Diarienr Förslag till Överförmyndarnämnden Anlitande av Optio eller motsvarande Östersunds kommun har sen några år tillbaka anlitat Optio, ett fristående företag som tillhandahåller ställföreträdartjänster. Det är alltid en specifik person vid företaget som förordnas som ställföreträdare, men konstruktionen ligger sannolikt inte i linje med lagstiftarens intentioner om att uppdraget ska ha ett stort inslag av ideellt arbete. Företagens metoder för för fakturering skulle om de accepterades som krav snarare än förslag strida mot gällande rätt. I vissa fall är denna typ av företag dock den enda lösningen. Avsikten har aldrig varit att helt förlita sig på ett sådant företag, och det finns problem med att fakturera huvudmän som ska stå för arvodet. De uppdrag som lämnats till denna typ av företag är enbart de där det, pga uppdragets art, inte varit möjligt att hitta ersättare till avgående ställföreträdare eller vid nya, mycket krävande uppdrag. Genom att anlita ett sådant företag kan det bli möjligt att sänka de arvodesnivåer som idag vida överstiger de arvodesriktlinjer nämnden beslutat om, eller möjliggöra att en icke företagsansluten ställföreträdare kan ta över när ärendet etablerats och lugnat ner sig. Förslag till beslut Överförmyndarnämnden beslutar att under 2017 anlita Optio eller motsvarande i de fall där kanslichefen gör bedömningen att det är enda alternativet, men att beslut måste tas i nämnd. Motivering till beslutet: Att anlita Optio/motsvarande kan ses som en övergång för att minska de höga arvodesnivåer som vissa ställföreträdare har begärt och fått godkända av nämnden. Det är omöjligt att hitta ersättare som accepterar uppdragen med mindre än att dessa höga arvodesnivåer (1-1,5 pbb) bibehålls. Vid ett byte från Optio/motsvarande till en annan ställföreträdare gäller fortsättningsvis de arvodesnivåer som nämnden fattat beslut om, vilket bör medföra en naturlig återgång till beslutade arvodesriktlinjer. I de fall där det är extrema svårigheter att hitta lämpliga ställföreträdare pga upplevd farlighet hos huvudmannen eller liknande kan detta vara det snabbaste och bästa sättet att snabbt tillsätta en ställföreträdare. Underlag för beslut Kanslis tjänsteskrivelse Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

30 3, ÖFM :30 ÖFM: 759/2... TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Bakgrund Under ett antal år har arvodesnivåerna för vissa uppdrag ökat markant och ligger betydligt högre än i andra kommuner. Vissa ställföreträdare har fått mer än dubbelt så höga arvoden som de maxbelopp som angetts i tidigare arvodesriktlinjer, genom att bl a hävda att uppdraget är väldigt svårt eller krävande. Detta har inneburit att kommunen betalat ut mellan :-/år för vissa uppdrag. Svårigheten för huvudmännen i de fall då de ska betala arvodet är uppenbar, och arbetet med att förtydliga riktlinjerna har medfört att problemen med dessa extremt höga arvoden har uppdagats. För att åtgärda problemet med skenande arvodeskostnader kan en överflyttning av dessa ärenden till Optio eller motsvarande vara ett alternativ, då kostnaden hos dessa är lägre än de högsta arvoden som betalats ut under senare år. Att hitta en ny ställföreträdare som accepterar en halvering av det arvode som tidigare god man/förvaltare haft är inte möjligt. Men, vid ett ev byte från Optio/motsvarande till en vanlig ställföreträdare kan arvodesnivåerna hållas inom de riktlinjer som nämnden fattade i december Åtgärden är en del i arbetet med att återställa arvoden och ersättningar till beslutade nivåer. ÖVERFÖRMYNDARENS KANSLI Åsa Pettersson Kanslichef Henrik Loxell Handläggare/jurist Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

31 3, ÖFM :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE 1 Handläggare Åsa Pettersson Kanslichef Diarienr Förslag till Överförmyndarnämnden Anlitande av Optio eller motsvarande Östersunds kommun har sen några år tillbaka anlitat Optio, ett fristående företag som tillhandahåller ställföreträdartjänster. Det är alltid en specifik person vid företaget som förordnas som ställföreträdare, men konstruktionen ligger sannolikt inte i linje med lagstiftarens intentioner om att uppdraget ska ha ett stort inslag av ideellt arbete. Företagens metoder för för fakturering skulle om de accepterades som krav snarare än förslag strida mot gällande rätt. I vissa fall är denna typ av företag dock den enda lösningen. Avsikten har aldrig varit att helt förlita sig på ett sådant företag, och det finns problem med att fakturera huvudmän som ska stå för arvodet. De uppdrag som lämnats till denna typ av företag är enbart de där det, pga uppdragets art, inte varit möjligt att hitta ersättare till avgående ställföreträdare eller vid nya, mycket krävande uppdrag. Genom att anlita ett sådant företag kan det bli möjligt att sänka de arvodesnivåer som idag vida överstiger de arvodesriktlinjer nämnden beslutat om, eller möjliggöra att en icke företagsansluten ställföreträdare kan ta över när ärendet etablerats och lugnat ner sig. Förslag till beslut Överförmyndarnämnden beslutar att under 2017 anlita Optio eller motsvarande i de fall där kanslichefen gör bedömningen att det är enda alternativet, men att beslut måste tas i nämnd. Motivering till beslutet: Att anlita Optio/motsvarande kan ses som en övergång för att minska de höga arvodesnivåer som vissa ställföreträdare har begärt och fått godkända av nämnden. Det är omöjligt att hitta ersättare som accepterar uppdragen med mindre än att dessa höga arvodesnivåer (1-1,5 pbb) bibehålls. Vid ett byte från Optio/motsvarande till en annan ställföreträdare gäller fortsättningsvis de arvodesnivåer som nämnden fattat beslut om, vilket bör medföra en naturlig återgång till beslutade arvodesriktlinjer. I de fall där det är extrema svårigheter att hitta lämpliga ställföreträdare pga upplevd farlighet hos huvudmannen eller liknande kan detta vara det snabbaste och bästa sättet att snabbt tillsätta en ställföreträdare. Underlag för beslut Kanslis tjänsteskrivelse Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

32 3, ÖFM :30 / Bilaga: <Tjänstemannaförslag> TJÄNSTESKRIVELSE Diarienr Bakgrund Under ett antal år har arvodesnivåerna för vissa uppdrag ökat markant och ligger betydligt högre än i andra kommuner. Vissa ställföreträdare har fått mer än dubbelt så höga arvoden som de maxbelopp som angetts i tidigare arvodesriktlinjer, genom att bl a hävda att uppdraget är väldigt svårt eller krävande. Detta har inneburit att kommunen betalat ut mellan :-/år för vissa uppdrag. Svårigheten för huvudmännen i de fall då de ska betala arvodet är uppenbar, och arbetet med att förtydliga riktlinjerna har medfört att problemen med dessa extremt höga arvoden har uppdagats. För att åtgärda problemet med skenande arvodeskostnader kan en överflyttning av dessa ärenden till Optio eller motsvarande vara ett alternativ, då kostnaden hos dessa är lägre än de högsta arvoden som betalats ut under senare år. Att hitta en ny ställföreträdare som accepterar en halvering av det arvode som tidigare god man/förvaltare haft är inte möjligt. Men, vid ett ev byte från Optio/motsvarande till en vanlig ställföreträdare kan arvodesnivåerna hållas inom de riktlinjer som nämnden fattade i december Åtgärden är en del i arbetet med att återställa arvoden och ersättningar till beslutade nivåer. ÖVERFÖRMYNDARENS KANSLI Åsa Pettersson Kanslichef Henrik Loxell Handläggare/jurist Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

33 4, ÖFM :30 ÖFM: 1646/2... TJÄNSTESKRIVELSE 1 Handläggare Åsa Pettersson Kanslichef Diarienr Förslag till Överförmyndarnämnden Sammanträdestider 2017 för överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden behöver ett extra sammanträde med för att fastställa förslag till budget. Extra sammanträdet föreslås förläggas till den 18 eller 19 maj Förslag till beslut Överförmyndarnämnden förlägger ett extra extrasammanträde till den 18 eller 19 maj 2017 kl Underlag för beslut Överförmyndarnämndens kanslis tjänsteskrivelse ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS KANSLI Åsa Pettersson Kanslichef Beslutet skickas till Utdrag till överförmyndarnämndens ledamöter och ersättare, kommunkansliet och överförmyndarnämndens kansli. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

34 4, ÖFM :30 / Bilaga: Tjänsteskrivelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 Handläggare Åsa Pettersson Kanslichef Diarienr Förslag till Överförmyndarnämnden Sammanträdestider 2017 för överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden behöver ett extra sammanträde med för att fastställa förslag till budget. Extra sammanträdet föreslås förläggas till den 18 eller 19 maj Förslag till beslut Överförmyndarnämnden förlägger ett extra extrasammanträde till den 18 eller 19 maj 2017 kl Underlag för beslut Överförmyndarnämndens kanslis tjänsteskrivelse ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS KANSLI Åsa Pettersson Kanslichef Beslutet skickas till Utdrag till överförmyndarnämndens ledamöter och ersättare, kommunkansliet och överförmyndarnämndens kansli. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

35 5, ÖFM :30 ÖFM: 38/2017 KALLELSE 1 Överförmyndarnämnden Delegationsärenden överförmyndarnämnden Diarienr Delegationsbeslut från den 29 februari till och med den 26 april anmäls enligt bilaga. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

36 5, ÖFM :30 / Bilaga: Beslut angående delegation

37 6, ÖFM :30 ÖFM: 39/2017 KALLELSE Överförmyndarnämnden Diarienr Meddelanden - överförmyndarnämnden Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

38 7, ÖFM :30 ÖFM: 40/2017 KALLELSE Överförmyndarnämnden Diarienr Informations- överläggningsärenden - överförmyndarnämnden Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden Plats och tid Mölndals stadshus, rum 101 kl. 17:00-17:50 Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Jan Åke Johansson (S) (ordförande) Ulla Nilmander Jensen (L)

Läs mer

Varberg och Falkenbergs kommuner

Varberg och Falkenbergs kommuner Varberg och Falkenbergs kommuner Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16 Varberg, kl. 13:30-15:00 ande Lena Carlbom, ordförande, Falkenberg (C) Ulla Svensson, Varberg (S) Madelene Thomsen,

Läs mer

Riktlinjer vid åldersuppskrivning av ensamkommande barn

Riktlinjer vid åldersuppskrivning av ensamkommande barn TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor arbete, trygghet och omsorg Diarienummer: OAN.2017.17 Datum: 2017-03-07 Planeringssekreterare Elin Sundberg E-post: elin.sundberg@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Nya arvodesriktlinjer för särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn

Nya arvodesriktlinjer för särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eikman Johan Datum 2017-05-15 Diarienummer SCN-2017-0261 Socialnämnden Nya arvodesriktlinjer för särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

Överförmyndarnämndens sammanträde

Överförmyndarnämndens sammanträde -3, ÖFM 2016-04-20 08:30 Kallelse till s sammanträde 2016-04-20 kl 08:30 i Överförmyndarens kansli, Rådhuset Hus E -2, ÖFM 2016-04-20 08:30 LEDAMÖTER Närv Jim Nilsson, S, ordförande OMRÖSTNINGAR JA NEJ

Läs mer

Årsbrev 2016/17 Överförmyndarkansliet. Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Årsbrev 2016/17 Överförmyndarkansliet. Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Årsbrev 2016/17 Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner 2016 - ett händelserikt år Telefonisystem Vi har under våren infört ett nytt telefonisystem, TeleQ. Med det nya telefonisystemet

Läs mer

Ändring av arvodesregler för ställföreträdare till ensamkommande asylsökande barn

Ändring av arvodesregler för ställföreträdare till ensamkommande asylsökande barn 4 Tjänsteutlåtande Dnr 1.1-291/2016 Sid 1 (9) 2016-11-29 ÖFN 2016-12-14 9.3 Handläggare Anna Nordin Larsson Tomas Sjölander Till Överförmyndarnämnden Ändring av arvodesregler för ställföreträdare till

Läs mer

Frågor kring kommunens hantering av ensamkommande barn som genom beslut av annan myndighet än Göteborgs stad bedömts vara myndigt

Frågor kring kommunens hantering av ensamkommande barn som genom beslut av annan myndighet än Göteborgs stad bedömts vara myndigt 2016-10-19 Frågor kring kommunens hantering av ensamkommande barn som genom beslut av annan myndighet än Göteborgs stad bedömts vara myndigt Bakgrund Migrationsverket är beslutande myndighet i asylprocessen.

Läs mer

Utbildningsdag för blivande gode män för ensamkommande barn/ungdomar. 2 november 2015 KCCC, Karlstad

Utbildningsdag för blivande gode män för ensamkommande barn/ungdomar. 2 november 2015 KCCC, Karlstad Utbildningsdag för blivande gode män för ensamkommande barn/ungdomar 2 november 2015 KCCC, Karlstad Program 8.30 Välkomna 8.45 Överförmyndarnämnden 9.30 Fika 10:00 Gode män för ensamkommande barn 10:30

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 5

Kommunfullmäktige. Ärende 5 Kommunfullmäktige Ärende 5 Vård och stöd, Myndighetsenheten Kjell Handfast kjell.handfast@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-12-05 Sida 1(2) Svar på motion om ensamkommande och åldersuppskrivning Beredning

Läs mer

Angående asylsökande ensamkommande barn över 18 år

Angående asylsökande ensamkommande barn över 18 år SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eikman Johan Datum 2017-08-21 Diarienummer SCN-2017-0339 Socialnämnden Angående asylsökande ensamkommande barn över 18 år Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn

Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN JANUARI 2015 Information om uppdrag som god man för ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en person under 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller annan legal

Läs mer

God man för ensamkommande barn. Linköpings kommun linkoping.se/godmanochforvaltare

God man för ensamkommande barn. Linköpings kommun linkoping.se/godmanochforvaltare God man för ensamkommande barn Linköpings kommun linkoping.se/godmanochforvaltare Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en asylsökande person under 18 år som är utländsk medborgare eller statslös

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Riktlinje för placering av asylsökande ensamkommande som fyller 18 år

Riktlinje för placering av asylsökande ensamkommande som fyller 18 år TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-10-05 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2017/00511-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Riktlinje för

Läs mer

1. Personuppgifter Omyndig, namn. Överförmyndarnämndens anteckningar. Redovisningsperiod. Redovisning för pågående uppdrag. År: 20.

1. Personuppgifter Omyndig, namn. Överförmyndarnämndens anteckningar. Redovisningsperiod. Redovisning för pågående uppdrag. År: 20. Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode Lämnas in till överförmyndaren senast två veckor efter redovisningsperiod slut. Redovisningsperiod År: 20 Kvartal: 1 januari

Läs mer

Redogörelse samt begäran om arvode för god man till ensamkommande barn

Redogörelse samt begäran om arvode för god man till ensamkommande barn Redogörelse samt begäran om arvode för god man till ensamkommande barn Sida 1 (5) Avser perioden 1 januari 31 mars 1 april 30 juni 1 juli 30 september 1 oktober 31 december Redovisning för pågående uppdrag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, kl. 14.00 16.30 Ledamöter: Elisabeth Iregren (V), ordförande Solveig Ekström Persson (S), ledamot Lars

Läs mer

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente för god man/förvaltare

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente för god man/förvaltare (2016) Ljungby kommuns Arvodesreglemente för god man/förvaltare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-04-25 76 1 Arvodesreglemente för god man/förvaltare inom överförmyndarverksamheten i Ljungby kommun

Läs mer

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare

Arvode och omkostnadsersättning för förordnande som god man för ensamkommande barn beslutade eller senare Överförmyndarnämnden Socialförvaltningen Överförmyndarkontoret Namn Anders Hagander Tnr: 016-710 20 74 2017-06-12 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Arvode och omkostnadsersättning för förordnande

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Godmanskap för ensamkommande barn 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt... 2 Vem kan utses till god man......2 Uppdraget som god man... 3 När godmanskapet upphör... 4 Överförmyndarnämndens

Läs mer

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen

Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen Överförmyndarförvaltningen Tjänsteutlåtande 1.5-114/2016. Sida 1 (8) 2016-07-22 ÖFN 2016-08-23 9.2 Handläggare Håkan Andersson Telefon: 08-508 29 712 Till Överförmyndarnämnden Nyanlända och asylsökande

Läs mer

1. Personuppgifter Omyndig, namn. Överförmyndarnämndens anteckningar. Redovisningsperiod. Redovisning för pågående uppdrag. År: 20.

1. Personuppgifter Omyndig, namn. Överförmyndarnämndens anteckningar. Redovisningsperiod. Redovisning för pågående uppdrag. År: 20. Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode Lämnas in till överförmyndaren senast en månad efter redovisningsperiodens slut. Redovisningsperiod År: 20 Period: Redovisning

Läs mer

Promemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37)

Promemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37) Justitieombudsmannen Cecilia Renfors YTTRANDE Datum 2016-11-23 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Dnr R 101-2016 Sid 1 (6) Promemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds

Läs mer

God man för ensamkommande barn i förvaltningsdomstol

God man för ensamkommande barn i förvaltningsdomstol God man för ensamkommande barn i förvaltningsdomstol Linköping torsdag d. 16 feb. 2017 Lars I. Magnusson, rådman tillika ämnesansvarig i migrationsrätt Domstolsakademin 1 Disposition I. Aspekter på uppdraget

Läs mer

Ansökan om ersättning från gode män, Mjölby kommun.

Ansökan om ersättning från gode män, Mjölby kommun. Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-07-26 KS/2015:284 Handläggare Carina Åsman Tfn 0142-853 73 Kommunstyrelsen Ansökan om ersättning från gode män, Mjölby kommun. Bakgrund

Läs mer

Majvor Byström, chef administrativa enheten Åsa Sjöberg, sekreterare/handläggare

Majvor Byström, chef administrativa enheten Åsa Sjöberg, sekreterare/handläggare 1(16) Plats och tid Förvaltningsbiblioteket, vån 3, 10.00-11.15 Beslutande ledamöter Per-Eric Larsson (S), ordf Kerstin Frånlund (S) Magnus Svensson (C) Johan Nordenmark (M) Leif Georgsson (V) Ej beslutande

Läs mer

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret

Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande. Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 15.20 16.00 16.30 Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Helena Magnusson-Svensson (S), Lindesbergs

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

November Nyhetsblad

November Nyhetsblad November 2016 Nyhetsblad Bergslagens överförmyndarnämnds nyhetsblad Vi inom Bergslagens överförmyndarförvaltning har i samråd med nämnden, beslutat att vi skall ge ut ett nyhets- och informationsblad till

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl 2 (6) Innehållsförteckning Allmänt... 2 Förordnande av god man.......2 Förordnande av förvaltare... 2 Anmälningsskyldighet...

Läs mer

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-10-02 Socialnämnden Son 2017/304 Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS KANSLI Arvika och Eda kommuner Arvika kommun Eda kommun

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS KANSLI Arvika och Eda kommuner Arvika kommun Eda kommun Arvika kommun Eda kommun Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode Blanketten skickas till: Arvika kommun, 14. Överförmyndarnämndens kansli, 671 81 Arvika Period som

Läs mer

Nyheter för överförmyndare

Nyheter för överförmyndare Nyheter för överförmyndare Avdelningen för juridik Eva von Schéele Januari 2016 RÄTTSFALL OCH DOMAR I vilket uppdrag ingår att ansöka om särskilt boende? Sörja för person eller bevaka rätt? G H-K är förordnad

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren Överförmyndaren FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR 160520 FLIK SID Öf 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Enligt 19 kap 14 Föräldrabalken får Överförmyndare uppdra åt en kommunal tjänsteman med

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, kl. 14.00 16.37 Ledamöter: Elisabeth Iregren (V), ordförande Solveig Ekström Persson (S), ledamot Lars

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Överförmyndare

Årsredovisning verksamheter 2013. Överförmyndare Årsredovisning verksamheter 2013 Överförmyndare Överförmyndare, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde Överförmyndare är för kommunen obligatorisk. Överförmyndaren

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret 2012-09-25. ... Thomas Abrahamson. ... Lena Vinnerås. ... Bertil Jansson

Kommunkontoret 2012-09-25. ... Thomas Abrahamson. ... Lena Vinnerås. ... Bertil Jansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), Nora, ordförande Siv Sander (S), Hällefors Jerry Elvin (S), Lindesberg Bertil Jansson (M),

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Antagen av Överförmyndarnämnden den 18 oktober 2016, 86 Delegering av ärenden inom nämnd Enligt Kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd ge uppdrag

Läs mer

Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är familjehemsförälder

Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är familjehemsförälder TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-04-03 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Diarienummer 2012/SN 071 52 Socialnämnden Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Kommittédirektiv Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Dir. 2012:16 Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå åtgärder som ger bättre

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Information till nya goda män för ensamkommande barn.

Information till nya goda män för ensamkommande barn. Överförmyndaren i Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330 overformyndaren@tingsryd.se Välkommen till uppdraget som god man för ensamkommande barn För att hjälpa dig i ditt uppdrag som god man

Läs mer

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-10-02 2017-10-09, reviderad Socialnämnden Son 2017/304 Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015

Årsrapport Överförmyndarnämnden 2015 Årsrapport Överförmyndarnämnden 1 Verksamhet 1.1 Uppföljning av uppdrag Kommunfullmäktige har fastställt grunduppdrag för varje nämnd/styrelse. Dessa följs upp utifrån hur nämnden/styrelsen bedömer att

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

Medborgarförslag om kompetens och ansvarsområde hos överförmyndarnämnden

Medborgarförslag om kompetens och ansvarsområde hos överförmyndarnämnden Kommunfullmäktige 2009 10 26 173 416 2010 04 26 67 151 Kommunstyrelsen 2010 04 12 84 198 Arbets och personalutskottet 2010 03 15 48 102 Dnr 09.646 008 oktkf22 Medborgarförslag om kompetens och ansvarsområde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Överförmyndarnämnden. Per-Eric Larsson Leif Georgsson Johanna Zidén. Marianne Hägglund Johan Nordenmark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Överförmyndarnämnden. Per-Eric Larsson Leif Georgsson Johanna Zidén. Marianne Hägglund Johan Nordenmark 1(6) Plats och tid Viktoriagården, 10:00 Beslutande Ledamöter Per-Eric Larsson Leif Georgsson Johanna Zidén Tjänstgörande ersättare Marianne Hägglund Johan Nordenmark Närvarande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn God man för ensamkommande barn Att vara god man för ett ensamkommande barn innebär att du under en tid kommer vara en av de viktigaste personerna för barnet. Barnet kommer att träffa många personer med

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2012 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 5 3.1 Resultat... 5 3.2 Budgetavvikelse... 6 3.3 Verksamhetsanalys...

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2013 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 2.1 Handläggningstider... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 6 3.1 Resultat... 6 3.2 Budgetavvikelse...

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare Sammanfattning av broschyren God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare God man och förvaltare är två former av ställföreträdare.

Läs mer

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 20

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 20 överförmyndarnämnd 2015-09-15 20 Tid och plats Orbadenrummet, plan 5, Stadshuset, klockan 9:15-12:00 Paragrafer 15-22 ande Ulrika Dahlberg (MP) ordförande Åsa Olsson (FP) vice ordförande Cecilia Widéen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnd 2014-10-13. Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16, kl. 14:00 15:15.

Sammanträdesprotokoll Överförmyndarnämnd 2014-10-13. Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16, kl. 14:00 15:15. Överförmyndarnämnd 2014-10-13 Plats och tid Sammanträdesrum Albertina, Norrgatan 16, kl. 14:00 15:15 ande Ersättare - ej tjänstgörande Ingemar Andersson (C) Gösta Alness (M) Douglas Adolfsson (S) Björn

Läs mer

Anmodan om redogörelse

Anmodan om redogörelse Anmodan om redogörelse Vi översänder blanketter för upprättande av redogörelse över nedlagt arbete avseende ditt ställföreträdarskap. Redogörelsen ska omfatta uppdraget under föregående år/perioden from

Läs mer

Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare

Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare Fastställd 2006-09-26, reviderad 2010-12-14, reviderad 2014-12-10 2 (6) Innehållsförteckning Rätten till arvode... 3 Vem betalar arvodet...... 3

Läs mer

Information till dig som är god man för ensamkommande barn

Information till dig som är god man för ensamkommande barn Information till dig som är god man för ensamkommande barn 2017-11-16 Inledning Detta är en gemensam information till gode män i Umeåregionen. Det kan förekomma variationer i kommunerna. Ankomst efter

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning l DOM 2012-02-29 Meddelad i Jönköping Sida l (2) Mål nr 4255-11 KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Överförmyndaren

Läs mer

Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar

Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar Information för Ställföreträdare till ensamkommande barn och ungdomar En skrivelse från överförmyndarenheterna i Gävleborgs län 2011-02-08 Innehållsförteckning Förtydligande av förkortningar i texten...

Läs mer

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Kopparberg Tid: 14.00 16.45 Beslutande Övriga deltagande Lena Vinnerås (S), ordförande Margareta Lagerlöf (M), tjg. ers. för

Läs mer

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare Introduktion Överförmyndaren Varje kommun är ålagd att tillsätta en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Lidingö stad finns en överförmyndare vilken är vald av kommunfullmäktige. Med stöd av föräldrabalkens

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn r Handbok för god man till ensamkommande barn Överförmyndarnämnden i 2011-07-15 ÖVERFÖRMYNDARKONTORET Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Välkommen till ett ideellt åtagande som god man till ensamkommande

Läs mer

Remissvar på departementspromemorian Ds 2016:37 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Remissvar på departementspromemorian Ds 2016:37 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen Justitiedepartementet Stockholm 2016-11-21 Ju2016/06572/L7 Remissvar på departementspromemorian Ds 2016:37 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen UNICEF Sverige tillstyrker förslaget att åldersbedömningar

Läs mer

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 1 Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 Många av RFS medlemmar hör av sig till kansliet för att få hjälp med att ge bra stöd till de ensamkommande barn som de är gode män och särskilt

Läs mer

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-03-14 Dnr 8.7.4-44536/2013 1(4) Avdelning mitt Solveig Segerholm SoIveig.Segerholm@ivo.se Sökande Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 205 80 Malmö Motpart Trelleborgs

Läs mer

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE 1 Ängelholms Överförmyndarnämnd Informerar ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

Gode mannens uppgifter:

Gode mannens uppgifter: 2011-05-20 Riktlinjer / Checklista God man för ensamkommande barn Framtagen av arbetsgruppen överförmyndare och gode män i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län. Beslutad av styrgruppen i projektet.

Läs mer

Ny lag om god man för ensamkommande barn, SFS 2005:429

Ny lag om god man för ensamkommande barn, SFS 2005:429 Cirkulärnr: 2005:58 Diarienr: 2005/1469 Handläggare: Eva von Schéele Sektion/Enhet: Juridiska enheten Datum: 2005-06-21 Mottagare: Överförmyndare/ Överförmyndarnämnder Individ- och familjeomsorg Rubrik:

Läs mer

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka ansökan till: Örebro Tingsrätt Box 383, 701 41 Örebro ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 1. Person ansökan gäller Personnummer Adress (folkbokföringsadress) Telefonnummer Vistelseadress

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka anmälan till adressen nedan från Socialtjänsten eller annan behörig anmälare 1. Person anmälan gäller (den enskilde) Personnummer Adress (folkbokföringsadress)

Läs mer

Nyhetsbrev till överförmyndarna

Nyhetsbrev till överförmyndarna Nyhetsbrev till överförmyndarna Maj 2011 MAJ 2011 Kostnadsersättning Vi har funnit anledning att titta närmare på reglerna kring kostnadsersättningar till ställföreträdare och vi vill därför framföra följande.

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Nyheter för överförmyndare

Nyheter för överförmyndare Nyheter för överförmyndare Avdelningen för juridik Eva von Schéele Januari februari 2017 RÄTTSFALL OCH DOMAR Anordnande av godmanskap räcker inte med att överförmyndaren frågat 600 personer (bl.a) ML ansökte

Läs mer

Vad gör en god man? Information från

Vad gör en god man? Information från Information från Vad gör en god man? Överförmyndarnämnden en kommunal myndighet I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Värmdö kommun har vi tillsammans med

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 2 november 2017 Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Lena Bergström Socialkontoret lena.bergstrom@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning 2017-10-25

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden Plats och tid Mölndals stadshus, rum 1115, kl. 17:00 17:50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Beslutande Jan Åke Johansson (S), ordförande Ulla Nilmander Jensen (L), vice ordförande Anders Fredén (MP) Övriga

Läs mer

Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten

Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten Olika myndigheters ansvar Kommunen Förhandla med kommunerna om mottagande Teckna överenskommelser Anvisa kommuner Pröva asylansökan och ersättning till kommuner Ansvar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN ÖN-bilaga 8/2013 Ersätter KFS 2012:21 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:25 DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag

Läs mer

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013.

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013. 1 (7) December 2012 GODMANS-NYTT Vi vill tacka er för allt ni gjort under det gångna året! Vi har under 2012 arbetat med förbättringar som vi hoppas kan underlätta för er i ert viktiga uppdrag! Startkit

Läs mer

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun 2014-01-22 Ön 195/2012 Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun Innehållsförteckning Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare...3 1 Ställföreträdare har

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Författningssamling ÖFN Antaget av överförmyndarnämnden: 2007-08-27 75 Senaste ändring: 2008-12-01 131, 2009-04-02 170, 2011-03-24 28, 2012-11-08 48, 2013-03-26 11 Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

Guldsmeden, Hörnrummet9.00 10.00. Ulrika Wenn Susanne Eriksson. Eva Cronberg. Guldsmeden, Hudiksvall. Susanne Eriksson.

Guldsmeden, Hörnrummet9.00 10.00. Ulrika Wenn Susanne Eriksson. Eva Cronberg. Guldsmeden, Hudiksvall. Susanne Eriksson. Protokoll 1 (8) Plats och tid: Guldsmeden, Hörnrummet9.00 10.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Alf Nordberg (V) Bo Lindgren (S) Eva Cronberg (C) Lena Lindström (S) Eva Hallander (S) Agneta

Läs mer

för gode män, förvaltare och förordnade förmyndare Antagna av överförmyndarnämnden , 76, reviderade , 172

för gode män, förvaltare och förordnade förmyndare Antagna av överförmyndarnämnden , 76, reviderade , 172 Ersättningsregler för gode män, förvaltare och förordnade förmyndare Antagna av överförmyndarnämnden 2011-05-05, 76, reviderade 2015-12-03, 172 Allmänt Av 12 kap. 16 föräldrabalken framgår att förordnade

Läs mer

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

Överförmyndarnämndens delegeringsordning Överförmyndarnämndens delegeringsordning Delegeringsordning Diarienummer: Dokumentansvarig: Beslutad av: Ersätter tidigare beslut: Datum för beslut: Giltighetstid: : ÖN2016/0098 Nämndsekreterare/Kommunkansliet

Läs mer

Överförmyndare: Verksamhetsplan Sidnr. Innehållsförteckning

Överförmyndare: Verksamhetsplan Sidnr. Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2013-2014 Överförmyndare: Verksamhetschef: Innehållsförteckning Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 14 Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm

VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 14 Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 14 Plats och tid Rådhuset, Vaxholms stad, den 28 augusti, 17:45-20:15 Beslutande Övriga ersättare Övriga deltagare Clarence Örhammar (KD) (ordf) Ingemar Visteus

Läs mer