LOKALA LÄKEMEDELSRUTINER INOM DEN KOMMUNALA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN EMMABODA KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKALA LÄKEMEDELSRUTINER INOM DEN KOMMUNALA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN EMMABODA KOMMUN"

Transkript

1 LOKALA LÄKEMEDELSRUTINER INOM DEN KOMMUNALA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN EMMABODA KOMMUN

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lokala läkemedelsrutiner inom den kommunala hälso- och sjukvården Emmaboda kommun... 1 Dokumentinformation... 1 Styrdokument... 1 Inledning... 1 Grund för läkemedelshantering... 2 Egenvård... 2 Delegering... 2 Ansvarsfördelning... 2 Läkare... 2 Sjuksköterska... 3 Omsorgspersonal... 3 Student... 3 Enhetschef för omsorgspersonal... 4 Läkemedelsansvarig sjuksköterska för läkemedelsförrådet Narkotikakontrollansvarig sjuksköterska för läkemedelsförråd... 4 Läkemedelsansvar vid korttidsboende/växelvård (EJk orttid för barn LSS)... 5 Läkemedelsgenomgång... 5 Extern kvalitetsgranskning... 5 Ordination av läkemedel... 5 Krav på ordination... 5 Stående ordination... 6 Ordination vid behov... 6 Tillfällig ordination... 6 Telefonordination... 6 Ordinationshandling... 6 Utbyte av läkemedel på apotek... 7

3 Överklänslighet... 7 Ordination enligt generella regler... 8 Rekommendation - Egenvårdsrådgivning... 8 Iordningställande och administrering av läkemedel... 8 Brytningsdatum... 8 Använd sked eller handskar... 8 Apodos (dospåsar)... 8 Dosett... 9 Märkning av iordningställt läkemedel... 9 Identitets- och läkemedelskontroll... 9 Överlämnande Dagverksamhet Läkemedelsförvaring på dagverksamhet Signering av givet läkemedel Signeringslista Signaturförtydligande Läkemedel vid behov Avvikelserapportering Vård i livets slutskede Verkan och biverkan Naturläkemedel Narkotikaklassade läkemedel Patientbunden narkotika Läkemedelsplåster Narkotika i läkemedelsförrådet Vaccination Insulin (och ögondroppar)... 13

4 Antikoagulantia, T Waran NOAK (nya orala antikoagulantia) Läkemedel via sond Krossa läkemedel Flytande läkemedel Injektion/infusion Syrgas Rekvisition och leverans Dosrecept Dosett Till läkemedelsförråd Hämta på apotek Mottagande av läkemedel Mottagande av Apodos leverans från post nord Leveranskontroll Utlämnande av apodos alternativ dosett till patientens bostad Utskrivning från sjukhus till hemmet Läkemedelsförvaring Läkemedelsförråd Akutväska Förvaring av patientbundna läkemedel Kylförvaring i läkemedelsförråd Medel för tekniskt bruk Kassation av läkemdel Patientbundna läkemedel Hantering av läkemedel vid dödsfall Kasserade läkemedel/riskavfall i läkemedelsförrådet... 18

5 LOKALA LÄKEMEDELSRUTINER INOM DEN KOMMUNALA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN EMMABODA KOMMUN DOKUMENTINFORMATION Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Senast ändrad samt Dnr Rutin Lokala läkemedelsrutiner inom den kommunala hälsooch sjukvården Emmaboda kommun Dokumentansvarig Diarienummer Version Giltighetstid Medicinskt ansvarig sjuksköterska 5 Dokumentinformation Lokala läkemedelsrutiner inom den kommunala hälso- och sjukvården Emmaboda kommun STYRDOKUMENT SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslag, HSL Patientsäkerhetslagen 2010:659 Patientsäkerhetsförordningen 2010: kap 1 SOSFS 2000:1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, SOSFS 2001:17, SOSFS 2005:24, SOSFS 2006: :9 SOSFS 1997:14. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. SOSFS Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9. SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria samt lokal avvikelsehantering. SOSFS 2009:6 Socialstyrelsens föreskrift om bedömningen av en hälso- och sjukvårdsuppgift kan utföras som egenvård samt 2012:10 Socialstyrelens föreskrifter SOSFS 2005:27 om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård INLEDNING Läkemedelshantering är ett kvalificerat arbete som förutsätter goda kunskaper och ett gott omdöme hos den personal som hanterar läkemedel. För patientens säkerhet krävs att personalens ansvar är klart definierat och att var och en är medveten om sina befogenheter och sitt ansvar. Rutinen ska vara känd av all berörd personal. 1 av 18

6 GRUND FÖR LÄKEMEDELSHANTERING Läkemedelshanteringen ska vara säker och individuellt anpassad till patientens hälsotillstånd och personliga förutsättningar. Utgångsläget är att patienten själv ansvarar för den egna medicineringen samt för förvaring av de läkemedel som ordinerats. Detta gäller i så väl ordinärt som särskilt boende. Inga generella övertaganden får ske. Ansvarig läkare bedömer om patienten själv kan ta ansvar för sin medicinering. Läkarens bedömning ska ske i samråd med patienten och eventuellt närstående eller berörd omsorgspersonal. Övertagande av ansvaret skall dokumenteras i både läkarens och sjuksköterskans journal. EGENVÅRD Egenvård gällande läkemedelshantering kan endast bli aktuellt då patienten själv kan ta ansvar för sin medicinering. Beslut om att läkemedelsbehandling kan hanteras som egenvård ska tas av ansvarig ordinatör. DELEGERING Sjuksköterskan kan delegera delar i läkemedelshanteringen till reellt kompetent omsorgspersonal. Delegeringsprocessen följer Mas riktlinjer och rutiner. Vilka moment som får delegeras avgörs av Mas och finns dokumenterat i verksamhetssystemets delgeringsmodul. Vid speciella delegeringar kontaktas alltid Mas för bedömning av patientsäkerheten. ANSVARSFÖRDELNING Patientsäkerhetsförordningen(2010:1 369) 7 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal 1 Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen ska på ett betryggande sätt förvara, hantera och i förekommande fall dela ut läkemedel som han eller hon har hand om. LÄKARE Ansvarig läkare ordinerar läkemedel till patienten och ger anvisningar om vård och behandling. Läkemedelsordinationen skrivs på ordinationshandling som ger en samlad bild av patientens totala läkemedelbehandling. Indikation skall anges. Ordinationen skall vara entydigt utformad så att det inte uppstår några tolkningssvårigheter. I läkarens ansvar ingår bedömning huruvida den enskilde har möjlighet att själv sköta sina läkemedel. Om så inte är fallet, kan kontakt med kommunsjuksköterska tas. Ställningstagandet skall dokumenteras i patientjournalen. Läkarens ansvar omfattar även information om syftet med behandlingen, vilka förändringar som är att vänta samt hur eventuella biverkningar skall observeras. Vid utskrivning från sjukhus ska ordinationshandling lämnas till patienten eller närstående och kommunsjuksköterska. Läkaren ansvarar för läkemedelsenomgångar och att följa den länsgemensamma rutinen om läkemedelsgenomgång. Läkaren ska vid behov samarbeta med andra läkare, apotekare, sjuksköterkor och annan hälso- och sjukvårdspersonal om det inte finns hinder enligt offentlighets- och sekretesslagen, patientsäkerhetslagen eller patientdatalagen. 2 av 18

7 SJUKSKÖTERSKA Sjuksköterskan ansvarar för patientens vård i enlighet med sitt medicinska yrkesansvar och för att läkares ordinationer och anvisningar följs och att effekter av ordinerade läkemedel och behandlingar kontrolleras Om det förekommer flera ordinationshandlingar ska sjuksköterskan kontakta ansvarig läkare för att ordna en samlad bild av aktuella läkemedelsordinationer. Om patienten bedömts att inte själv kunna ta ansvar för sin medicinering ansvarar sjuksköterskan för att förvaring och hantering av patientens läkemedel är säker. Övertagandet kan gälla all medicinering eller delar av den, vilket ska framgå i dokumentationen i hälso- och sjukvårdsjournalen. Sjuksköterskan ansvarar för att den ordinationshandling och de signeringslistor som finns hos patienten och i sjuksköterskans dokumentationshandlingar, alltid är överensstämmande och aktuella. Sjuksköterska ansvarar för att ordinationsändringar genomförts på ordinationshandlingen och signeringslistan. Sjuksköterskan kan, om hon/han bedömer det lämpligt, delegera enskilda uppgifter i fråga om läkemedelshanteringen till omsorgspersonal. Sjuksköterskan ansvarar för att instruera omsorgspersonalen hur läkemedlen ska ges, och att utgå ifrån ordinationshandling när läkemedel ska överlämnas. Varje sjuksköterska har ett egenansvar för att riktlinjen för läkemedelshantering följs och att det är ordning och reda där läkemedel förvaras och hanteras. Sjuksköterskan ansvarar för att tillsammans med enhetschef och omsorgspersonal följa upp avvikelser inom läkemedelshanteringen samt åtgärda så att säker läkemedelshantering uppnås och sammanställa åtgärder och resultat till den årliga patientsäkerhetsberättelsen. Sjuksköterskan ansvarar för att följa den länsgemensamma rutinen om läkemedelsgenomgång. OMSORGSPERSONAL Omsorgspersonal(Omsorgsassistenter och personliga assistenter) definieras som hälso- och sjukvårdspersonal då de utför hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegering av legitimerad sjuksköterska, t.ex. att överlämna läkemedel. I omsorgspersonalens ansvar ingår att, inom ramen för sin kompetens, uppmärksamma förändringar i patientens hälsotillstånd och informera ansvarig sjuksköterska om detta. Omsorgspersonal som mottagit delegering för läkemedelshantering ansvarar för att utföra de uppgifter som delegerats. Omsorgspersonalen ansvarar för att skaffa sig information om förändrade läkemedelsordinationer enligt rutin för informationsöverföring. Brister och avvikelser i patientens läkemedelshantering ska rapporteras till ansvarig sjuksköterska enligt rutin för avvikelserapportering. Omsorgspersonal ansvarar för att tillsammans med sjuksköterska och enhetschef följa upp avvikelser inom läkemedelshanteringen samt åtgärda så att säker läkemedelshantering uppnås. STUDENT Studerande som genomgår klinisk praktiktjänstgöring inom hälso- och sjukvården får iordningställa och administrera läkemedel under tillsyn av sjuksköterska. Sjuksköterskan behåller i dessa fall hela ansvaret. Legitimerad personal under specialistutbildning har rätt att utföra läkemedelsuppgifter som hon/han är behörig till enligt sin grundutbildning och har då ett eget ansvar för dessa. 3 av 18

8 ENHETSCHEF FÖR OMSORGSPERSONAL I enhetschefers ansvar ingår att hålla sig underrättad om vilken omsorgspersonal som har delegering för att utföra uppgifter i läkemedelshantering. Enhetschefer ansvarar för att det finns omsorgspersonal i tjänst som kan utföra uppgifter i läkemedelshantering, när sådana är delegerade. Ansvaret innebär även att se till att det finns tid avsatt för att utföra delegerade uppgifter i läkemedelshantering liksom tid avsatt för utbildning till omsorgspersonal som ska få delegering Enhetschefer ansvarar för att fastställda rutiner är kända och följs. Enhetschefer ansvarar för att ha rutiner kring nyckelhantering till enskildas läkemedelsskåp. Enhetschefer ansvarar för att tillsammans med sjuksköterska och omsorgspersonal följa upp avvikelser inom läkemedelshanteringen samt åtgärda så att säker läkemedelshantering uppnås LÄKEMEDELSANSVARIG SJUKSKÖTERSKA FÖR LÄKEMEDELSFÖRRÅDET. Medicinskt ansvarig sjuksköterska utser läkemedelsansvariga sjuksköterskor. Uppdraget är på ett år i taget. Namnen på dessa sjuksköterskor finns på dokument i läkemedelsförrådet samt meddelas av MAS till ansvarigt apotek. Den läkemedelsansvariga sjuksköterskan har följande uppgifter: Rekvisition och kassation av läkemedel Kontroll av leverans från apotek Registrering av hemkommen narkotika Läkemedelsförrådets ordning, kontroll 1g/v Åtgärda indragningsskrivelser och meddelanden från apoteket Medverka vid kvalitetsgranskning Se till att det i förrådet finns påsar märk Riskavfall kasserade läkemedel Kontrollera att avläsning sker dagligen av kylskåpstemperatur och temperatur i läkemedelsrummet, samt signering. Temperatur över +8 eller under +2 grader i kyl, över +25 i rum rapporteras till enhetschef för Hälso-och sjukvårdsenheten för lämplig åtgärd Se till att lista med signaturförtydligande av sjuksköteskor hålls aktuell Se till att koden till låset byts minst två gånger per år NARKOTIKAKONTROLLANSVARIG SJUKSKÖTERSKA FÖR LÄKEMEDELSFÖRRÅD Medicinskt ansvarig sjuksköterska utser narkotikakontrollansvarig sjuksköterska för förråd. Uppdraget är på ett år i taget. Namnet på denna sjuksköterska finns på dokument i läkemedelsförrådet Samma sjuksköterska får inte ha uppdrag som både läkemedelsansvarig och narkotikakontroll ansvarig. Sjuksköterska som ansvarar för att kontrollera narkotika får inte rekvirera läkemedel. Narkotika och andra beroendeframkallande läkemedel, i kommunala läkemedelsförråd, ska dokumenteras i särskild förbrukningsjournal. Narkotika kontroll utförs en gång i månaden av narkotikakontrollansvarig sjuksköterska. I narkotikakontrollen ingår att kontrollera förbrukningsjournaler, kontrollräkna narkotikaförbrukningen och hållbarhetsdatum. Kontrollen dokumenteras i förbrukningsjournalen med datum, namn och signatur. Fulltecknad 4 av 18

9 förbrukningsjournal lämnas till MAS. Om räknad mängd avviker från förväntat saldo ska rapportering sker till sjuksköterska som ansvarar för läkemedelsförråd samt till MAS. LÄKEMEDELSANSVAR VID KORTTIDSBOENDE/VÄXELVÅRD (EJK ORTTID FÖR BARN LSS) I de fall patienten inte hanterar sina läkemedel själv ska läkemedelansvaret övertas av sjuksköterska. Läkemedelsordination och aktuella läkemedel tas med till korttidsboendet. Information om detta ska lämnas till patient/närstående då beslut är fattat om korttidsboende/ växelvård. Om anhöriga delar i dosett hemma, kan sjuksköterskan i samband med ankomsten till korttidsboendet göra en kontroll och rimlighetsbedömning mellan innehållet i dosetten och aktuellt ordinationsunderlag. Vid minsta tveksamhet ska dosetten delas på nytt av sjuksköterska. Om tveksamhet råder gällande dosering eller om läkemedelsbehandlingen inte verkar relevant i förhållande till patientens hälsotillstånd ska läkare kontaktas för ställningstagande till behandlingen och läkemedelsövertaget. LÄKEMEDELSGENOMGÅNG I Kalmar län finns en gemensam rutin för läkemedelsgenomgång som läkare i landstinget och kommunernas sjuksköterskor ska använda. EXTERN KVALITETSGRANSKNING Vartannat år ska läkemedelshanteringen inspekteras av en extern kvalitetsgranskare. Sjuksköterska som ansvarar för läkemedelsförråd ska alltid delta under denna inspektion och övriga sjuksköterskor, enhetschefer och omsorgsassistenter bör inbjudas att delta. Inspektionsprotokollet skickas till medicinskt ansvarig sjuksköterska. Verksamhetschef 29 HSL ansvarar för uppföljning av utförd extern kvalitetskontroll. ORDINATION AV LÄKEMEDEL KRAV PÅ ORDINATION Alla läkemedel ska vara individuellt ordinerade. Läkemedel kan ordineras som stående ordination, ordination vid behov eller tillfällig ordination. En läkemedelsordination ska innehålla uppgifter om läkemedlets namn, läkemedelsform, styrka, dosering, max dos/dygn, administrationssätt och tidpunkt för administrering. Doseringen ska anges som antalet tabletter eller andra avdelade läkemedelsdoser eller läkemedlets volym per doseringstillfälle. Indikation för ordinerat läkemedel skall anges på recept eller ordinationskort. Internationella enheter ska vid läkemedelsordination förkortas med E. Om det behövs för att ge nödvändiga anvisningar för ordinationen, får en hänvisning till fastställda behandlingsscheman eller spädningsscheman göras i ordinationshandlingen. Läkemedel skall ordineras skriftligt. Ordination per telefon skall alltid mottas av en sjuksköterska som skall dokumentera ordinerande läkares namn, tidpunkt och signera ordinationen. Denna ordination skall i efterhand bekräftas av läkaren med ett signum, i annat fall skall ordinationen bekräftas per fax, enligt SOSFS 2000:1 kap. 6. Vissa läkemedel måste bekräftas på ett behandlingsschema som skall signeras av läkaren Ex. Tablett Waran. Även insulin och ögondroppar ska vara skrivna på särskilda behandlingsscheman. Originalet ska finnas hos patienten, en kopia ska förvaras hos PAS. 5 av 18

10 Ordinationshandling skall alltid medfölja vid utskrivning från sjukhus. Ordinationen skall vara entydigt utformad så att det inte uppstår några tolkningssvårigheter. Vid oklarheter kring ordinationer ska ansvarig läkare kontaktas. Om ordinationshandling uteblivit eller är felaktigt ska detta rapporteras i avvikelsesystemet LISA. Ordination/dosering får inte skrivas på signeringslistan. Ordination ska läsas från ordinationsbesked/behandlingsschema. Sjuksköterska ansvarar för att ordinationsändringar genomförts på ordinationshandlingen och signeringslistan. Handskrivna läkemedelslistor får inte förekomma, men sjuksköterska ska skriva dit förändringar för hand som gäller till dess att läkemedelslistan är uppdaterad. STÅENDE ORDINATION Stående ordination är de läkemedel som ges fortlöpande enligt läkarordination/förskrivare. ORDINATION VID BEHOV Ordination vid behov är läkemedel som kan ges vid behov enligt läkarordination/förskrivare efter sjuksköterskans bedömning. Sjuksköterskan ska bedöma, iordningsställa och administrera läkemedel som ordinerats vid behov. Omsorgspersonal med delegering kan överlämna vid behovs dos efter kontakt med sjuksköterskan som bedömer och tar ställning till om läkemedlet ska överlämnas. Sjuksköterskan har ansvar för att följa upp och bedöma effekten av givet läkemedel. Given dos dokumenteras i hälso- och sjukvårdsjournal och signeras på signeringslistan för Läkemedel vid behov. TILLFÄLLIG ORDINATION Med tillfällig ordination är läkemedel som ges vid enstaka behandlingstillfälle exempelvis antibiotika. På signeringslistan ska sjuksköterskan markera tidsintervallet enligt överenskommen symbol ( ). TELEFONORDINATION Läkemedel skall ordineras skriftligt. Den som ordinerat läkemedel per telefon ska, om inte synnerliga hinder finns, i efterhand bekräfta ordinationen med sitt signum. Bekräftelse kan också skickas via telefax, förutsatt att säkra rutiner för överföring av journaluppgifter finns. Ordinationer per telefon skall tas emot, dokumenteras och signeras i ordinationshandling av en sjuksköterska. För att säkerställa ordinationen ska sjuksköterskan läsa upp ordinationen för läkaren i telefonen. Namnet på den som ordinerat läkemedlet, tidpunkten för ordinationen, läkemedlets namn och styrka, dosering, administreringssätt och tidpunkt för administrering ska anges. Patientansvarig läkare ska informeras om aktuella ändringar så snart tillfälle ges. Sjuksköterskan ansvarar för att ha en samlad bild av aktuella läkemedelsordinationer. ORDINATIONSHANDLING En ordinationshandling är en samlad bild aktuella läkemedelsordinationer. Ordinationshandling kan vara antingen från ordinationssystemet Pascal eller lista från Landstingets journalsystem Cosmic. Vid oklarheter kring ordinationer ska ansvarig läkare kontaktas. 6 av 18

11 Ordinationshandling ska användas som kontrollunderlag för legitimerad och delegerad personal vid överlämning av läkemedel för att kontrollera att det stämmer med antalet läkemedel (dospåse och dosett, originalförpackningar)som patienten ska ha. Sjuksköterskan ska förtydliga på ordinationshandling om ett läkemedel finns i dosett eller det ska tas ur originalförpackning. Signeringslistan får inte betraktas som en ordinationshandling. Vid ordinationsändring ska aktuell ordinationshandling skrivas ut. Likalydande exemplar ska finnas hos patient och sjuksköterska. Patientens exemplar av alla Ordinationshandlingar är originalhandling och ska sparas i patientjournalen eftersom det är dokumentet som omsorgspersonal använts som delningsunderlag! Om en ordination tas emot av sjuksköterska skall den nya ordinationen skrivas ner på aktuellt ordinationskort både på patientens original och på sjuksköterskans kopia, till dess att ny version av ordinationskortet är färdigställt. Det skall framgå vem som ordinerat respektive läkemedel. Vid ordination via e-recept(=inte dosansluten) ska patienten ha en läkemedelslista från Cosmic som ordinationshandling. Kontroll av ordinationshandling ska alltid ske vid ny eller ändrad ordination, vid nyinsatt dosdispensering samt efter sjukhusvistelse. Ordinationshandling ska ligga till grund för all delning av läkemedel i dosett. Ordinationshandling ska ligga till grund för överlämnande av läkemedel. Signeringslista är endast en bekräftelse på att läkemedlet är överlämnat och får inte betraktas som ordinationshandling. Ordinationshandling utgör journalhandling. Likalydande aktuella ordinationshandlingar ska finnas hos patienten i HSV-pärm och hos sjuksköterskan i plastmapp. Förändringar i ordination dokumenteras förutom på patientens och sjuksköterskans ordinationshandling, även i Hälso- och sjukvårdsjournal samt som instruktion/information till omsorgspersonal. Använd aldrig blyertspennor vid signering i dokument som ska arkiveras. UTBYTE AV LÄKEMEDEL PÅ APOTEK Lagen om läkemedelsförmåner innebär att läkemedel som ordinerats kan bytas ut till det billigaste likvärdiga generiska läkemedlet som finns på apoteket. Läkemedlet kan ha olika namn, utseende och förpackning men innehåller samma verksamma ämne och har samma effekt. När utbyte av läkemedel sker på apotek ska apotek informera om att ordinerat läkemedel ersatts med annat likvärdigt läkemedel. Om namnet på synonympreparatet inte finns med på ordinationshandling, är det sjuksköterskans ansvar att skriva in namn på synonympreparat på ordinationshandling, samt signera. ÖVERKLÄNSLIGHET Uppmärksammas överkänslighetsreaktion hos patienten rapporterar sjuksköterskan detta till ansvarig läkare. Dokumentera under Varning i hälso- och sjukvårdsjournalen där även ansvarig läkare för diagnosen namnges. Annan överkänslighet som inte är diagnostiserad av läkare, noteras under Överkänslighet. 7 av 18

12 ORDINATION ENLIGT GENERELLA REGLER Generella direktiv för läkemedelsbehandling utformas och omprövas årligen av Medicinskt ansvarig läkare på Hälsocentalen och Emmakliniken i Emmaboda. Läkemedel enligt generella direktiv ska innehålla uppgifter om indikationer, kontraindikationer, dosering och antal tillfällen läkemedlet får ges till en patient utan läkarkontakt. Lista över läkemedel som får ges enligt generella direktiv av sjuksköterska, finns i läkemedelsrummet. Finns inga generella ordinationer för någon av HC, får vederbörande läkare kontaktas för ordination. Föreskriften säger att dessa läkemedel endast får ges till en patient efter det att en sjuksköterska har gjort en bedömning. Landstinget står för kostnaden av de läkemedel som finns på listan. REKOMMENDATION - EGENVÅRDSRÅDGIVNING Till patienter som själva ansvarar för sin egenvård kan både läkare och sjuksköterskor rekommendera receptfria läkemedel. Patienten får då varken recept eller någon annan ordinationshandling utan en rekommendation om vad han eller hon kan köpa på apoteket. Det krävs då ingen förskrivningsrätt för sjuksköterskor för att rekommendera receptfria läkemedel. Den som rekommenderar ska givetvis ta ställning till om läkemedlet är lämpligt för patienten. Rekommendationerna ska dokumenteras i patientjournalen. För patienter som inte har ansvaret för sin egenvård gäller att även receptfria läkemedel måste ordineras. IORDNINGSTÄLLANDE OCH ADMINISTRERING AV LÄKEMEDEL Läkemedel ska iordningställas av sjuksköterska, läkare, receptarie eller apoteket. Vissa läkemedel kan iordningställas av delegerad personal. Läkemedel ska administreras av sjuksköterska eller delegerad omsorgspersonal. Vissa läkemedel anses vara iordningställt av tillverkaren. Färdigställd dos skall vara märkt med namn, födelsedata, läkemedlens namn, styrka, läkemedelsform och dos tidpunkt samt signatur. Dosapoteket ansvarar för att innehållet i dospåsar är korrekt enligt aktuellt ordinationskort. Läkemedel får aldrig överlåtas eller lånas ut från en patient till en annan patient. BRYTNINGSDATUM Sätt brytningsdatum på alla ögondroppar, insulinpennor och andra flytande läkemedel samt utvärtes läkemedel(salvor mm). Observera att det finns olika hållbarhetstider efter att förpackningen är bruten Gäller även K Heminevrin. ANVÄND SKED ELLER HANDSKAR Av hygieniska skäl, för din egen säkerhet att inte utveckla allergi, samt för risker som t ex finasteridtabletter eller penicillin där en aldrig så liten mängd kan föras vidare till penicillinallergiker och ge upphov till allergireaktion. APODOS (DOSPÅSAR) ApoDos är en förskrivningstyp som avser de läkemedel som levereras till dos patienter. ApoDos är läkemedel förpackade i dospåsar, där varje påse innehåller de läkemedel som ska tas vid ett och samma tillfälle. Varje dospåse är märkt med patientens personnummer och namn samt läkemedlets namn, styrka, form, klockslag när läkemedlet ska tas. Vissa läkemedel går inte att 8 av 18

13 dosförpacka exempelvis flytande läkemedel, salvor med mera. Dessa levereras i originalförpackning. Dosapoteket ansvarar för att de läkemedel som dispenserats i påse till dess att förpackningen bryts. När förpackningen öppnats övergår ansvaret för innehållet i påsen till den som öppnar ApoDos påsen. Det innebär att överlämnandet av läkemedelsdosen ska ske i omedelbar anslutning till öppnandet av dospåsen. Vid leverans av ApoDos påsar följer dosrecept med till patienten. Vid ändringar kommer ett ex till sjuksköterskan. Vid dosminskning, dosökning, utsättande eller insättande av nytt läkemedel kontaktas Dosapoteket för iordningsställande av nya dospåsar. Läkaren bedömer hur snabbt den nya ordinationen ska verkställas. Vid ordinationsändringar ska sjuksköterskan kontrollera första dagens dospåsar mot aktuellt ordinationsbesked så innehållet stämmer överens. Sjuksköterskan skriver ut ett ordinationsbesked från Pascal och sätter i patientens HSV-pärm, KOPIA hos sjuksköterskan. Patientens exemplar är originalhandling. Bevaras. Sjuksköterskans exemplar är kopia och ska förvaras hos sjuksköterskan. Sjuksköterskan ansvarar för att informera personalen och att läkemedel hämtas på apoteket av lämplig person och lämnas till rätt patient. Sjuksköterskan ska se till att signeringslistan i patientens medicinskåp revideras utifrån gjord ordinationsförändring. Inaktuella ApoDos påsar kasseras. Länsgemensamma riktlinjer för dosförpackade läkemedel i Kalmar län ska följas. Eventuell avvikelse i dospåsar eller övrig doshantering skall av sjuksköterska rapporteras till Dosapoteket samt kopia till Mas. Avvikelseblankett på DOSETT Dosett skall märkas med patientens namn och personnummer. Sjuksköterska ansvarar för att personuppgifterna på dosett är korrekta. Delas fler än en dosett, måste dosetterna vara tydligt uppmärkta med datum för överlämnandet. Delning/ändring osv. måste signeras/dokumenteras av sjuksköterskan innan arbetspassets slut Sjuksköterskan avgör i varje enskilt fall utifrån patientsäkerheten och läkemedlets egenskap om läkemedel ska tas ur originalförpackning eller delas i dosett. Detta ska framgå av ordinationshandling och signeringslista. MÄRKNING AV IORDNINGSTÄLLT LÄKEMEDEL Av sjuksköterska iordningställt läkemedel ska på dosett vara märkt med uppgifter om patientens namn och personnummer. Läkemedel lagda i papperspåse för ändamålet, ska dessutom vara märkt med läkemedlets namn, datum, tid då läkemedlet ska administreras samt signatur av den som iordningsställt läkemedlet. IDENTITETS- OCH LÄKEMEDELSKONTROLL Läkemedel skall iordningställas och överlämnas i patientens bostad på det särskilda boendet för att undvika förväxlingsrisk. Undantag måste vara dokumenterade i hälso- och sjukvårdsjournalen. Innan överlämningen ska alltid patientens identitet kontrolleras och att rätt läkemedel överlämnas, vid rätt tidpunkt, på rätt sätt. Överlämnandet ska signeras på korrekt signeringslista efter att patienten svalt sina läkemedel. 9 av 18

14 Räkning av antalet tabletter i påse eller dosett ska genomföras och kontrolleras gentemot uppgift på påse och ordinationshandling. Ordinationshandlingar och signeringslistor skall vara tillgängliga vid överlämnande av läkemedel. ÖVERLÄMNANDE Läkemedel skall iordningställas och överlämnas i patientens bostad på det särskilda boendet för att undvika förväxlingsrisk. Undantag måste vara dokumenterade i hälso- och sjukvårdsjournalen. Innan överlämningen ska alltid patientens identitet kontrolleras och att rätt läkemedel överlämnas, vid rätt tidpunkt, på rätt sätt. Överlämnandet ska signeras på korrekt signeringslista efter att patienten svalt sina läkemedel. Räkning av antalet tabletter i påse eller dosett ska genomföras och kontrolleras gentemot uppgift på påse och ordinationshandling. Ordinationshandlingar och signeringslistor skall vara tillgängliga vid överlämnande av läkemedel. DAGVERKSAMHET Inom dagverksamheten skickar gruppbostadens personal med eventuell lunchmedicin. Gruppbostadens personal signerar att de lämnat ut läkemedel, läkemedlen förvaras t.ex. i patientens väska under färden till dagverksamheten. Dagverksamhetens personal tar hand om medicinen, låser in den och vid rätt tidpunkt överlämnas läkemedlet, signera att läkemedlet är givet. LÄKEMEDELSFÖRVARING PÅ DAGVERKSAMHET På dagverksamhet ska de läkemedel som patienten har med sig förvaras i ett låst skåp som endast delegerad personal har tillgång till. Nyckeln ska förvaras säkert. Om medicin förvaras för flera personer i samma skåp ska individens medicin förvaras i separat låda/box, märkt med namn och personnummer. SIGNERING AV GIVET LÄKEMEDEL Signering av administrerat läkemedel görs på signeringslista och/eller dokumenteras i hälso- och sjukvårdsjournal. Signering får inte göras förrän läkemedlet är givet. SIGNERINGSLISTA Signeringslista får endast iordningställas av sjuksköterska. När signeringslistan iordningställs ska alltid samtliga ordinationshandlingar gås igenom för att säkerställa att alla ordinationer finns med. På signeringslistan ska sjuksköterskan skriva sitt signum då hon/han har upprättat den. Endast dispenserade läkemedel och stående originalförpackningar ska stå på signeringslistan, inte avföring, näringsdrycker mm. Signeringslistor ska sitta i patientens HSV-mapp. Signeringslista är en journalhandling och ska arkiveras. Skriv inte ut dosering på signeringslistan. Man ska alltid kontrollräkna direkt från ordinationshandlingen 10 av 18

15 Skriv alltid klockslag på signeringslistan istället för morgon, lunch, middag osv som är oprecist. (skriv in det spann från de givna tiderna som man får ha innan sjuksköterska ska kontaktas). På signeringslistan ska anges med kod och signum varför ett läkemedel inte har överlämnats vid en tidpunkt t.ex. Sover, inte hemma, kan/vill inte ta, osv. Dospåsar som ska tas vid olika tidpunkt, men som man slår ihop till att ta vid samma tidpunkt ska båda dospåsarna signeras. Be läkaren att ändra tidpunkt på en av påsarna så att det passar med insatsen, eller ring direkt till dosapoteket och hör om de eventuellt kan ändra så att läkemedlen istället slås ihop till en påse som tas vid en tidpunkt. Dosering av vid behovspreparat ska kontrolleras direkt från ordinationshandlingen och skrivas in på särskild vid behovslista, en lista för varje vid behovsläkemedel. Använd aldrig blyertspennor vid signering i dokument som ska arkiveras. Sjuksköterskan ska följa upp att patienten fått sina ordinerade läkemedel genom att kontinuerligt kontrollera att signeringslista är ifylld. SIGNATURFÖRTYDLIGANDE Signaturförtydligande ska finnas på lista hos varje patient i dennes HSV-mapp, där alla kategorier skriver sitt namnförtydligande och sin signatur. Lista för signaturförtydligande ska innehålla datum, fullständigt för- och efternamn, befattning och signatur. Listan används i syfte till identifiering och spårbarhet. Signaturförtydligande gäller all legitimerad personal och omsorgspersonal med delegering. Denna lista ska arkiveras i patientens journal. Signaturförtydligande ska dessutom finnas på varje omsorgsassistents delegeringsblankett. Signaturförtydligande för sjuksköterskor ska också finnas i läkemedelförråden på sjuksköterskornas kontor. Använd aldrig blyertspennor vid signering i dokument som ska arkiveras. LÄKEMEDEL VID BEHOV Innan läkemedel vid behov ges, ska omsorgspersonalen kontakta ansvarig sjuksköterska. Alla läkemedel som ges vid behov ska noteras och signeras på avsedd lista. Om läkemedel får ges innan kontakt tas med sjuksköterskan, ska det tydligt framgå av vårdplanen för patienten. De läkemedel som kan vara aktuella är kärlkramps-och epilepsiläkemedel. Kontrollräkning av narkotiska preparat ska genomföras och dokumenteras. Effekten av givna läkemedel skall alltid utvärderas Vid utebliven effekt eller att patientens tillstånd försämras ska sjuksköterska alltid kontaktas. Dosering av vid behovspreparat ska kontrolleras direkt från ordinationshandlingen och skrivas in på särskild vid behovslista, en lista för varje vid behovsläkemedel. Kolumn för behållning på vid behovslistan används istället för narkotika förbrukningsjournal Den ersätter dock inte sjuksköterskans narkotikaförbrukningsjournal, men underlättar för personalen då de ger ett narkotiskt vid behovspreparat. 11 av 18

16 Be personalen att alltid skriva in utvärdering på vid behovslistan. Det är sjuksköterskans ansvar, men kan delegeras till personalen. Använd aldrig blyertspennor vid signering i dokument som ska arkiveras. AVVIKELSERAPPORTERING Personal ska kontakta sjuksköterskan då fel eller brister uppstått i hanteringen av läkemedel för bedömning och åtgärd som krävs för att förhindra att allvarlig vårdskada uppstår hos patienten. Avvikelseblankett fylls i, lämnas till enhetschef för handläggning enligt rutin för avvikelserapportering. Om den uteblivna medicineringen beror på att patienten inte vill ta medicinen eller inte är hemma, skrivs ingen avvikelse. Allvarliga avvikelser och risksituationer skall rapporteras snarast till medicinskt ansvarig sjuksköterska för bedömning om Lex Maria anmälan. När läkemedel försvinner ska avvikelse skrivas och utredning påbörjas. VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE När läkare har beslutat om vård i livets slutskede ska läkaren ordinera de speciellt rekommenderade läkemedlen enligt Palliativa riktlinjer och från läkemedelskommittén. För att sjuksköterska ska kunna administrera dessa läkemedel måste det föregås av en ordination, därefter ska sjuksköterskan hämta dessa läkemedel från läkemedelsförrådet enligt Läkemedelskommittén i Kalmar län, ALDRIG lösa ut på apotek! VERKAN OCH BIVERKAN Det är av största vikt att omsorgspersonalen rapporterar iakttagelser rörande patientens tillstånd till ansvarig sjuksköterska för att behandlingsresultatet ska kunna följas upp. Alla tecken på biverkningar som observerats ska dokumenteras av sjuksköterska i patientjournalen och snarast rapporteras till behandlande läkare. NATURLÄKEMEDEL Om patienten intar naturläkemedel som egenvård ska behandlande läkare meddelas för ställningstagande till interaktionsrisk NARKOTIKAKLASSADE LÄKEMEDEL Generellt för samtliga narkotikaklassade läkemedel som inte är dosdispenserade gäller att narkotikajournal ska föras för vart och ett av läkemedlen i förteckningen II V(se FASS). När det gäller dessa läkemedel är det lämpligt att be förskrivaren använda så små förpackningar som möjligt. PATIENTBUNDEN NARKOTIKA Kontrollräkning av patientbunden narkotika ska ske minst en gång per månad av sjuksköterska eller oftare om behov finns. Om brist upptäcks ska avvikelse rapporteras till Mas samt vederbörande enhetschef. Fulltecknad narkotikajournal arkiveras i patientens journal. Individuell förbrukningsjournal för narkotika används i de fall individuella recept används. En förbrukningsjournal per läkemedel och denna journal sparas i patientens journal. 12 av 18

17 LÄKEMEDELSPLÅSTER Vid applicering av narkotikaklassade och övriga läkemedelsplåster ska alltid det gamla plåstret tas bort först. Därefter sätts det nya plåstret på som daterats. Signera både borttagandet och applicering av plåstret d.v.s. Ha en rad på signeringslistan för att signera smärtplåster av och en för smärtplåster på. Vid byte av plåster används handskar. Förvara de kasserade plåstren i där för avsedd behållare, inlåst i läkemedelsskåpet. Lämnas av sjuksköterska för kassation till apoteket. NARKOTIKA I LÄKEMEDELSFÖRRÅDET Narkotikakontrollansvarig sjuksköterska jämför följesedlar, rekvisitioner och innehållet i förrådet samt förbrukningsjournaler minst en gång per månad.utförda kontroller antecknas i narkotikaförbrukningsjournalen. Fulltecknad förbrukningsjournal lämnas till Mas. Avvikelser rapporteras omgående till Mas samt enhetschefen för sjuksköterskorna. VACCINATION Influensa vaccination utförs årligen till riskgrupper enligt gällande föreskrift. Speciella rutiner upprättas årligen mellan Hälsocentralen i Emmaboda, Emmakliniken och kommunens hälso- och sjukvård INSULIN (OCH ÖGONDROPPAR) Insulinordination (och ordination på ögondroppar) skall finnas på ett ordinationsbesked och förvaras tillsammans med signeringslista, kopia på ordinationsbesked hos PAS. Enligt överenskommelse med HC Emmaboda ska alla insulinordinationer skrivas i diabetessjuksköterskans journalanteckning och därefter överlämnas till kommunsjuksköterska. Diabetessjuksköterskans ordinationshandling är att betrakta likadant som ett behandlingsschema, d.v.s. det ska finnas en hänvisning på Pascal/Cosmic-ordinationsbesked att patienten har insulin men att själva ordinationen sköts via diabetessjuksköterska. (Precis som när patienter har Waran-ordination, så har man ett särskilt behandlingsschema). Diabetessjuksköterskans ordinationshandling/behandlingsschema ska förvaras hos patienten - tillsammans med ordinationsbesked från Cosmic eller Pascal- samt kopia hos sjuksköterskan. Till diabetiker med instabilt blodsocker skall insulin endast ges av sjuksköterska. ANTIKOAGULANTIA, T WARAN Ordinationshandling för antikoagulantia ska finnas. Tablett Waran dispenseras i dosett i särskilt fack. Iordningställandet dokumenteras i patientens journal. Sjuksköterskan dokumenterar i journalen att patienten står på blodförtunnande läkemedel, samt under observera. Ordination efter provtagning kommer från AK-mottagningen. Tjänstgörande sjuksköterska bevakar att svar med ordination kommer. Datum för nästa provtagning samt nästa delning ska skrivas in i Att göra listan. Informera berörd personal om riskerna med behandlingen. I samband med fallolyckor ska sjuksköterska ordinera extra observationer av patient. 13 av 18

18 NOAK (NYA ORALA ANTIKOAGULANTIA) Läkemedlen, t.ex. Pradaxa, Xarelto och Eliquis är en alternativ behandling till behandling med Waran och behöver inte övervakas med blodprover på samma sätt. Preparaten ordineras inte separat utan finns med på ordinationshandlingen tillsammans med ev. övriga läkemedel. Därför behövs dessa preparat inte delas i separat dosett eller ha specifik signeringslista. Tablett Xarelto och Eliquis kan dosdispenseras/dosettdelas. Kapslar Pradaxa ska förvaras i originalförpackning eftersom de är fuktkänsliga. Information om att patienten har blodförtunnande ska finnas i patientens hälso- och sjukvårdspärm med information om namn och utseende på läkemedlet och riskerna med behandlingen samt att det finns ordinerat på vanliga ordinationsbeskedet. Sjuksköterskan dokumenterar i journalen att patienten står på blodförtunnande läkemedel, samt under observera. I samband med fallolyckor ska sjuksköterska ordinera extra observationer av patient. LÄKEMEDEL VIA SOND Läkemedel som tillförs via sond bör vara i flytande form. Om läkemedlet endast finns i tablettform ska den ordinerade läkaren ta ställning till om ett annat läkemedel ska ordineras eller om läkemedel kan krossas. Olika preparat får inte lösas i samma vattenlösning. Varje preparat för sig ska lösas i litet vatten och ges var för sig. Spruta lite vatten emellan för att det inte ska finnas några rester. Anledningen är att det kan bildas svårlösliga fällningar med olika kemiska egenskaper. Se även manual på läkemedelsverkets hemsida. Läkemedel via sond skall en speciell spruta märkt Endast för sond användas. Avsluta läkemedelstillförseln med att spola sonden med ml rumstempererat vatten. KROSSA LÄKEMEDEL I undantagsfall kan läkemedel krossas. Om en patient har svårt att svälja hela tabletter ska i första hand en annan beredningsform ordineras exempelvis flytande, pulver eller stolpiller. När det inte finns annat alternativ än att krossa läkemedel krävs att läkaren tar ställning till vilka läkemedel som ska krossas. När läkemedel måste krossas ska basala hygienrutiner följas. Tablettkrossen ska rengöras efter krossningstillfället. Ordination om krossade läkemedel ska dokumenteras i ordinationshandling, på signeringslistan och i patientens journal. FLYTANDE LÄKEMEDEL Flytande läkemedel ska iordningställas i så nära anslutning till dosens administrering som möjligt. INJEKTION/INFUSION Injektioner och/eller infusioner ska iordningsställas i så nära anslutning till dosens administrering som möjligt. Eventuell läkemedelstillsats som tillförs infusionsvätska ska dokumenteras på infusionspåsen. 14 av 18

19 Vid antibiotika behandling i infusion/injektionsform ska ansvarig läkare alltid göra en individuell riskbedömning och vidta nödvändiga åtgärder för att trygga patientsäkerheten i hemmet. Infusionspump/droppräknare ska användas för att säkra läkemedelsadministrering. SYRGAS Se rutin Syrgasbehandling. REKVISITION OCH LEVERANS DOSRECEPT Dosreceptet utgör en stående rekvisitionshandling men betraktas INTE som ordinationsunderlag. Läkemedel vid behov samt stående läkemedel som inte dosdispenseras för enskild patient, levereras efter beställning av sjuksköterska. Lokal rutin ska finnas på varje område för hur sjuksköterskan får information om att läkemedel behöver rekvireras, hur leverans och hur informationsöverföring kring läkemedel sker mellan sjuksköterska och personalen. DOSETT Den sjuksköterska som dispenserar läkemedel ansvarar för att läkemedel beställs när patientens läkemedel håller på att ta slut. TILL LÄKEMEDELSFÖRRÅD Sjuksköterska med rekvisitionsrätt ansvarar för beställning av läkemedel inklusive kontrollvaror, till kommunala läkemedelsförråd. Medicinskt ansvarig sjuksköterska beslutar om vilka sjuksköterskor som ska ha behörighet och lämnas till aktuellt apotek(för närvarande Apoex), länssjukhuset Kalmar som därefter ger behörighet att beställa via webb. Förteckning över rekvisitionsansvariga revideras av MAS vid förändring. Beställning sker via webben till aktuellt sjukhusapoteket, länssjukhuset i Kalmar. Uttransport av läkemedel sker till Hälsocentralen via landstingets transportorganisation. Kommunens sjuksköterskor hämtar på Emmaboda hälsocentral. HÄMTA PÅ APOTEK I vissa fall hämtar personal beställda läkemedel på apotek. Fullmakt krävs förhämtning av receptbelagda läkemedel. Enhetschefer för omsorgspersonal och för sjuksköterskor ska meddela lokala apoteket vilka anställda som ska ha fullmakt att hämta läkemedel på apotek. Blankett finns på EmmaNet. Den som hämtar läkemedel ska kunna legitimera sig samt kvittera avhämtningen. MOTTAGANDE AV LÄKEMEDEL MOTTAGANDE AV APODOS LEVERANS FRÅN POST NORD Sjuksköterska eller delegerad personal ska ta emot och kvittera leveransen samt säkerställa förvaringen av läkemedel. Ska förvaras inlåsta. Avvikelser i leverans rapporteras av sjuksköterska till dosapoteket med kopia till MAS. 15 av 18

20 LEVERANSKONTROLL Tjänstgörande sjuksköterska eller delegerad personal ska kontrollera antalet kolli mot leveranssedel samt kontrollera att leveranskartongen är obruten. Avvikelser rapporteras av sjuksköterska till dosapoteket med kopia till MAS. Vid ordinationsändringar ska sjuksköterskan kontrollera första dagens dospåsar mot aktuellt dosrecept så innehållet stämmer överens. Vid förändrad ordination ska sjuksköterskan informera berörd personal. UTLÄMNANDE AV APODOS ALTERNATIV DOSETT TILL PATIENTENS BOSTAD Utlämnandet av ApoDos alternativt av dosett till patientens medicinskåp är en hälso- och sjukvårdsuppgift och sjuksköterskans ansvar, men kan delegeras. Delegerad omsorgsassistent ska Förvissa sej om att rätt dosrulle lämnas till rätt patent signera på patientens signeringslista när dosrulle är överlämnad till patientens läkemedelsskåp UTSKRIVNING FRÅN SJUKHUS TILL HEMMET För att undvika avbrott i medicineringen behöver sjuksköterskan inför hemgång be sjukhusavdelningen att förse patienten med den mängd medicin som behövs fram till dess att ordinarie apotek kan expediera receptet. LÄKEMEDELSFÖRVARING LÄKEMEDELSFÖRRÅD Läkemedel i kommunala förråd är läkemedel som länets läkemedelskommitté fattat beslut om ska användas i samband med oförutsedda behov av läkemedel till enskild patient på särskilt boende eller i hemsjukvården till patienter med ordination av de palliativa läkemedlen läkemedel som upptas på den generella ordinationslistan ska tas ur detta förråd läkemedlen ska förvaras i särskilt läkemedelsrum på sjuksköterskornas kontor. Förrådet ska hållas låst, får aldrig lämnas öppet utan tillsyn. Låses med kodlås. Sifferkoden ska bytas minst två gånger per år. Endast tjänstgörande sjuksköterskor får ha tillträde till förråden. Endast läkemedel och läkemedelsnära produkter får förvaras i läkemedelsförråd. Temperatur i läkemedelsförråd får inte överstiga +25 grader. Min.-max-termometer ska placeras i läkemedelsskåp/rum och avläsas dagligen och signeras. Avvikande temperatur rapporteras omgående till vederbörande områdeschef för beslut om lämplig åtgärd. Fulltecknade signeringslistor med datum förvaras i pärm i läkemedelsrum. Gallras 5 år efter sista datum av läkemedelsansvarig sjuksköterska. På sjuksköterskornas expeditioner i norr och söder finns särskilda låsbara skåp där vid behovs läkemedel från generella ordinationslistan, uttagna från centrala läkemedelsrummet, kan förvaras. Patientansvariga sjuksköterskor i respektive område ansvarar för kontroll av läkemedels utgångsdatum, skåpens innehåll och allmän ordning i dessa skåp. 16 av 18

21 AKUTVÄSKA Akutväska innehållande olika läkemedel förvaras i läkemedelsrummet, sjuksköterskornas kontor i centralorten. Användare samt datum noteras på särskild lista. Väskan återlämnas efter avslutat arbetspass. Användare ansvarar för påfyllning.läkemedelsansvarig sjuksköterska kontrollerar hållbarhet och kvalité av läkemedel i väskan en gång/månad. FÖRVARING AV PATIENTBUNDNA LÄKEMEDEL Samtliga på särskilt boende skall ha ett låsbart medicinskåp i sin lägenhet, och ska vara oåtkomligt för obehöriga. De läkemedel som skall förvaras svalt förvaras i den enskildes kylskåp, med undantag för de personer som inte har tillgång till ett eget kylskåp. Dessa preparat måste då förvaras i kylskåp på låst personalexpedition, information om förvaringsplats anges på patientens signeringslista. Hemsjukvårdspatienter i ordinärt boende där sjuksköterskan övertagit läkemedelsansvaret ska förvara sina läkemedel på ett säkert och av tillverkaren rekommenderat sätt. Ett låsbart skåp rekommenderas, som endast sjuksköterskan och delegerad personal har tillgång till. Förvara inte läkemedel i läkemedelsskåp på toalett. Det är dels inte hygieniskt och dels så tål inte läkemedel den varma och fuktiga miljö som finns här Sjuksköterska ansvarar för ordningen i patientens läkemedelsskåp. Endast sjuksköterskan samt den omsorgspersonal som har delegerats uppgifter inom läkemedelshanteringen får ha tillgång till nycklar till patientens läkemedelsskåp. Endast läkemedel och tillhörande dokumentation ska förvaras i läkemedelsskåp. Lokal rutin ska finnas på varje område för att säkerställa nyckelhanteringen. Ordinationshandling och signeringslistor ska förvaras i, eller bredvid läkemedelsskåpet(beroende på skåpets storlek och innehåll). KYLFÖRVARING I LÄKEMEDELSFÖRRÅD Vissa läkemedel kräver kylförvaring (+2 till +8) och ska förvaras i kylskåp. Detta framgår av förpackningen Kylskåpet skall vara placerat i ett låst utrymme. Kylskåpet ska vara utrustat med en min-max-termometer, som avläses varje dag och signeras. Avvikande temperatur rapporteras omgående till enhetschef för hälso-och sjukvård för beslut om lämplig åtgärd. Fulltecknade signeringslistor förvaras i pärm i läkemedelsrum. Gallras 5 år efter sista datum av läkemedelsansvarig sjuksköterska. Temperatur varierar mellan olika platser i kylskåpet, exempelvis är placering i kylskåpsdörren inte lämplig eftersom temperaturen är för hög för känsliga preparat (exempelvis vaccin). I läkemedelskylskåpet får endast läkemedel förvaras. Sätt inte in läkemedel i kylskåpet om det inte anges på förpackningen. MEDEL FÖR TEKNISKT BRUK Medel för tekniskt bruk som t ex rengöringsmedel och liknande får inte förvaras i läkemedelsförrådet. Detta skall förvaras på annat sätt. 17 av 18

22 KASSATION AV LÄKEMDEL PATIENTBUNDNA LÄKEMEDEL Sjuksköterskan ansvarar för, att endast aktuella läkemedel förvaras i patientens medicinskåp. Patient/närstående ombeds att returnera utgångna och/eller inaktuella läkemedel till apoteket. Läkemedel som utlämnats till patienten är dennes egendom och det krävs medgivande från patienten när något läkemedel ska kasseras. Inaktuella läkemedel som inte kan kasseras eller omhändertas ska samlas i en plastpåse och märkas med Inaktuella läkemedel och förvaras längst bak i läkemedelsskåpet. Plåster som klassas som narkotiskt preparat ska läggas i pappask/påsar för kassation av läkemedel samt att månadsvis byta ask/ påse och lämna den till apotek för kassation. HANTERING AV LÄKEMEDEL VID DÖDSFALL En avliden persons läkemedel är formellt dödsboets egendom. Receptförskrivna läkemedel samt helförpackningar ska återlämnas till närstående/dödsboet. Ett narkotikaklassat läkemedel får inte utlämnas ut till någon annan person än till den som läkemedlet är utskrivet till. Narkotiska läkemedel tillhör inte dödsboet utan ska återsändas till apotek. (Lag 1992:860 om kontroll av narkotika). Sjuksköterskan skall upplysa om detta och erbjuda sig att ombesörja att narkotikan överlämnas för destruktion och i patientjournalen dokumentera vem som ansvarar för att läkemedlen lämnas till Apoteket. KASSERADE LÄKEMEDEL/RISKAVFALL I LÄKEMEDELSFÖRRÅDET Kassation av läkemedel som ingår i läkemedelsförråd och som klassas som narkotiska ska föras i särskild förbrukningsjournal, en journal per läkemedel Kasserade läkemedel klassificeras som riskavfall och förvaras i låst läkemedelsförråd. Narkotika som kasseras ska räknas och avskrivs i förbrukningsjournalen. Förbrukningsjournalen ska signeras av läkemedelsförrådsansvarig sjuksköterska tillsammans med ytterligare en sjuksköterska. Om större mängd narkotika kasseras ska apoteket kontaktas. När man tagit ut en ½ tablett från en blisterkarta så förkortas hållbarheten (2 veckor). Ha därför som rutin att kassera halva tabletter. Läkemedel som ska kasseras samlas i en särskild låda. Kasserade läkemedel lämnas till apoteket för destruktion. Ann-Britt Christensen Medicinskt ansvarig sjuksköterska 18 av 18

Lokal läkemedelsinstruktion

Lokal läkemedelsinstruktion Dokumentnamn: Lokal läkemedelsinstruktion Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Läkemedelsgruppen, MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2018-01-04 (MAS) Lokal läkemedelsinstruktion

Läs mer

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun

Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Riktlinjer för lokal läkemedelshantering för kommunal hälso- och sjukvård Falkenbergs kommun Gäller från 2012-04-15 1 Innehållsförteckning Inledning sidan 3 Grund för läkemedelshantering sidan 3 Regelverk/styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2013-07-18 1 (5) RIKTLINJE Riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utgångspunkten för läkemedelshanteringen i kommunal verksamhet är att den enskilde i första hand själv ansvarar

Läs mer

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad

Ansvarsfördelning. Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad Medicinskt ansvarig sjusköterska Reviderad 2015-09-01 Läkemedelshantering riktlinje Den som förskriver läkemedel ska ta ställning till om patienten själv klarar att hantera sina läkemedel, så kallad egenvård,

Läs mer

Kungälvs kommun

Kungälvs kommun Kungälvs kommun 2012-02-16 Sektor Vård och äldreomsorg Sektor Arbetsliv och stöd Övergripande instruktioner för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Kungälvs kommun Allmänt Inom öppen

Läs mer

Riktlinjer för Läkemedelshantering

Riktlinjer för Läkemedelshantering Riktlinjer för Läkemedelshantering Antagen av: Utbildnings- och omsorgsnämnden, 2018-12-04 135 Senast reviderad: ÄKF-nummer: Handläggare/författare: Britta Gustavsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet

Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilt boende/dagverksamhet Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjerna SOSFS 2000:1 ändrad och omtryckt i 2001:17 Läkemedelshantering inom hälso-

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Riktlinje Malmö stad 2012-04-13 Annelie Granquist, Helene Martinsson Eva Marie Wendel Innehållsförteckning Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård...

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för läkemedelshantering Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery, MAS Godkänd av Monica Holmgren, chef Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för läkemedelshantering Riktlinje och rutin Rev. 2013-09-17 Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr VON 127/10 Lena Jadefeldt Slattery Godkänd av förvaltningschef Riktlinje och rutin för läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Gäller för Vård och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Karin Paust MAS. Godkänd av Monica Holmgren chef Vård och omsorgsförvaltningen

Gäller för Vård och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Karin Paust MAS. Godkänd av Monica Holmgren chef Vård och omsorgsförvaltningen Riktlinje Diarienr VON 198/15 Gäller för Vård och omsorgsförvaltningen Version 3 Dokumentansvarig Karin Paust MAS Gäller från 2015-10-29 Vård- och omsorgsförvaltningen Godkänd av Monica Holmgren chef Vård

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom särskilt boende/ dagverksamhet i Haninge kommun Allmänt Inom öppen hälso- och sjukvård är det patienten/ boende som i första hand ansvarar för sin läkemedelsbehandling.

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING PÅ.ÄLDREBOENDE, datum Riktlinje Utgåva nr 1 sida 1 av Dokumentets namn Mall för lokal instruktion för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarigsjuksköterska

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinje för läkemedelshantering Rutinerna grundas på Lag (1998:531) LYHS; Förordning (1998:1513) FYHS; Läkemedelslagen (1992:859); Lag om läkemedelsförmåner (2002:160);

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2015-03-17 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL

LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL LÄKEMEDELSRUTIN/UTBILDNINGSMATERIAL Grönvägen, Ängsvägen, Sjögläntan Vissefjärda serviceområde Algutsboda serviceområde IFO HSL 1 VARFÖR NY RUTIN OCH NYA SIGNERINGSLISTOR Vid kvalitetsgranskningen som

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun.

VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504. Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090504 Riktlinjer för läkemedelshanteringen inom hemsjukvården i Vimmerby kommun. För läkemedelshanteringen inom Vimmerby kommun gäller föreskriften SOSFS 2001:17

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2014-05-21 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

Läkemedelsrutin/ Förändringar

Läkemedelsrutin/ Förändringar Läkemedelsrutin/ Förändringar 2015 Varför ny rutin och nya signeringslistor? Vid Kvalitetsgranskningen som gjordes i mars-15 fick kommunens läkemedelshantering ett flertal påpekanden. MAS-en, Medicinskt

Läs mer

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun År 2013 2013-08-14 EF/DL Innehållsförteckning Styrdokument... 4 Inledning... 4 Grund för läkemedelshantering... 4 Egenvård...

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun År 2015-2016 2014-12-02 IO/DL Innehållsförteckning Styrdokument... 4 Inledning... 4 Grund för läkemedelshantering...

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Socialnämndens riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunala socialpsykiatriska särskilda boenden

Socialnämndens riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunala socialpsykiatriska särskilda boenden 1 [10] Socialförvaltningen 2015-02-16 Referens Judith Berntsson Nilsson Mottagare Socialförvaltningen Socialnämndens riktlinjer för läkemedelshantering inom kommunala socialpsykiatriska särskilda boenden

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING Referensdokument Mall för lokal rutin/instruktion gällande läkemedelshantering Indikator Äldreförvaltningen Processindikator Läkemedelshantering Område SÄBO DAV Enhet Äldreboenden, dagverksamhet, korttidsboende

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad

Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Läkemedelshantering inom kommunal hemsjukvård Rutin Malmö stad Fastställd: 2012-04-13 Reviderad: 2016-11-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Ansvarfördelning... 3 Processen vid läkemedelshantering

Läs mer

Rutin för läkemedelsbehandling

Rutin för läkemedelsbehandling 1(10) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-08-01 Gäller från och med: 2008-08-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink,

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Läkemedelshantering Dokumentansvarig (MAS) Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som komplement vid varje boendeenhet.

En lokal rutin för läkemedelshanteringen ska upprättas som komplement vid varje boendeenhet. 1 (8) 2016-01-20 reviderad 2016-08-04 Rutinbeskrivning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i boenden med särskild service och särskild omsorg, dagligverksamhet enligt LSS och socialpsykiatriboendena

Läs mer

RUTINBESKRIVNING. För läkemedelshantering. Sjuksköterskor inom särskilda boenden, korttidsboenden och dagverksamheter på Nacka Seniorcenter.

RUTINBESKRIVNING. För läkemedelshantering. Sjuksköterskor inom särskilda boenden, korttidsboenden och dagverksamheter på Nacka Seniorcenter. RUTINBESKRIVNING För läkemedelshantering Dokumentet gäller för Sjuksköterskor inom särskilda boenden, korttidsboenden och dagverksamheter på Nacka Seniorcenter. Dokumentets syfte Säkerställa god och säker

Läs mer

6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter

6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter 1(15) Dnr 0187/11-014 6. Riktlinjer för läkemedelshantering särskilda boenden samt dagverksamheter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård

Läs mer

Läkemedelshantering Styrdokument Beslutat av Gäller från och med Dokumentansvarig Gäller för Senast reviderad Skribent

Läkemedelshantering Styrdokument Beslutat av Gäller från och med Dokumentansvarig Gäller för Senast reviderad Skribent Läkemedelshantering Styrdokument Riktlinjer Dokumentansvarig MAS Skribent MAS Beslutat av Förvaltningschef Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Gäller från och med 2015-10-29 Senast reviderad 2019-04-01

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsboende för äldre i Solna kommun samt inom LSS

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsboende för äldre i Solna kommun samt inom LSS SID 1 (21) Ansvarig för rutin är medicinsk ansvarig sjuksköterska Solna stad Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-12 Revideras 2017-08-12 Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård-

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga sjuksköterskor

Malmö stad Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Malmö stad Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Hälso-och sjukvårdsansvar... 3 Studerande... 3 Processen vid läkemedelshantering kan indelas i sex steg...

Läs mer

Rutin för läkemedelshantering

Rutin för läkemedelshantering Ansvarig Gunilla Marcusson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Läkemedelshantering Upprättad av Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Vård och omsorg Handbok

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsriktlinje

Hälso- och sjukvårdsriktlinje Hälso- och sjukvårdsriktlinje Ansvarig: Gunilla Marcusson Riktlinje: För läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare: Gunilla Marcusson Utfärdad den: 981105 Reviderad den: 2012-03-23

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun 1(10) Irene Elofsson, MAS Antagen av MAS 09 06 30 Reviderad 10 09 14 11 07 04 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun Instruktionen har utarbetats av medicinskt

Läs mer

Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun.

Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun. KILS KOMMUN RUTIN 2018-02-08 Besl. av enhetschefer säbo 171123 Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun. Ansvariga sjuksköterskor: Ansvariga enhetschefer: Linda Hansen, Mary G Lynch,

Läs mer

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering

Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet. Delegering av läkemedelshantering Bjurholmskommun 9.7. Äldre- och handikappomsorg Utbildningshäftet Delegering av läkemedelshantering Avsnitt för delegering 1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av en hälso- och

Läs mer

Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering

Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering Medverkande Maclina Loyal, sjuksköterska Sara Kalmerlind, sjuksköterska Ida Lorenzson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska en skickad till: maclina.loyal@vardaga.se goran.forslund@vardaga.se sara.kalmerlind@vardaga.se

Läs mer

4. Ordination av läkemedel.

4. Ordination av läkemedel. 4. Ordination av läkemedel. 4:1 Syfte 4:2 Ansvar 4:3 Definitioner 4:4 Allmänt 4:5 Ordinationssätt 4:5:1 Muntlig ordination 4:5:2 Telefonordination 4:6 Generell behandlingslista 4:7 Dosexpedierade läkemedel

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Vers 20120323 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) B0103 1.0 Medverkande Maclina Loyal, läkemedelsansvarig sjuksköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till goran.forslund@vardaga.se maclina.loyal@vardaga.se

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun 1 (18) 2014-01-29 Ersätter 2013-11-21 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Varbergs kommun Innehåll 1. Inledning... 3 Grund för läkemedelshantering... 3 Egenvård... 3 Övertagande av läkemedelsansvar...

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) B0103 1.0 Medverkande Karin Borgström, verksamhetschef Jennie Nordin, läkemedelsansvarig sjuköterska Ida Lorenzson, medicinskt ansvarig sjuksköterska Åtgärdsplanen skickad till karin.borgstrom@aleris.se

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Läkemedelshantering Dokumentansvarig (MAS) Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering 1(7) 2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering Innehåll 2.1 Ledningssystem... 1 2.2 Vårdgivarens ansvar... 2 2.3 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar... 3 Legitimerad läkares/tandläkare ansvar

Läs mer

Riktlinje läkemedelshantering, Falkenbergs kommun

Riktlinje läkemedelshantering, Falkenbergs kommun Riktlinje läkemedelshantering, HSL-pärm, avsnitt Läkemedelshantering Socialförvaltningen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sophia Lehnberg Riktlinje för Läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård,

Läs mer

Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen. Antal sidor 2. Dok.

Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen. Antal sidor 2. Dok. Dokumentnamn Riktlinje för läkemedelshantering Fastställd av: AnnaKarin Bye, MAS Vård och omsorgsförvaltningen Område Hälso- och sjukvård Fastställd: 2015-05-01 Gäller t.o.m: 2017-05-01 Dok. Nr 1 Vers.nr.

Läs mer

Lokal instruktion för läkemedelshantering

Lokal instruktion för läkemedelshantering Lokal instruktion för läkemedelshantering Utarbetad av: Medicinskt ansvariga sjuksköterskor 2000-06-22 Reviderad 2002-02-26, 2009-06-01, 2014-01-29, 2014-09-22 Innehållsförteckning Lokal arbetsordning

Läs mer

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson

Gunnar Dahlberg, Elma Tajic, Anders Wickberg, Annika Olsson 1 (5) 1 Syfte Syftet med instruktionen är att tydliggöra samverkan och ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting avseende akutläkemedelsförråd inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland.

Läs mer

Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård

Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Lokal arbetsordning för Nordmalings kommuns Hälso- och sjukvård 1 Ledningssystem för läkemedelshantering i Nordmalings kommuns särskilda boenden, korttidsplatser samt hemsjukvård i

Läs mer

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård

Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska Läkemedelshantering Riktlinje inom särskilda boendeformer och hemsjukvård Upprättad 2004 Reviderad 2015 (version 6) Reviderad av: Elisabeth C Ekman

Läs mer

Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun.

Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun. SOCIALFÖRVALTNINGEN Elisabeth Berggren elisabeth.berggren@kil.se RUTIN 2016-10-12 Besl. av enhetschefer säbo 161012 Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun. Läkemedelsansvarig sjuksköterska:

Läs mer

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Hållets äldreboende Riktlinjer utarbetade för: Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Framtagen av ansvarig tjänsteman: Annika Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Giltig fr

Läs mer

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering Riktlinjer utarbetade för: Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Framtagen av ansvarig tjänsteman: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lagstiftning, föreskrift:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

RIKTLINJER FÖR LÄKEMEDELSHANTERING Riktlinje Utgåva Antal sidor 4 18 Dokumentets namn Riktlinje för läkemedelshantering Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 2012-10-192 Reviderad 2014-03-19 RIKTLINJER

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentnamn: Upprättad: 2015-02-03 Övergripande läkemedelshantering Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kristina Nyckelgård Förankrad i: Ledningsgrupper VoÄ och AoS

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter. Lokal Instruktion

Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter. Lokal Instruktion Region Stockholms Innerstad Sida 1 (30) MEDICINSKT ANSVARIGA 2013-08-06 SJUKSKÖTERSKOR Regel för Hälso- och sjukvård: Läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter Sjuksköterskor

Läs mer

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering för hemtjänst januari 2019 Revideringsintervall vid förändringar, dock minst en gång per år.

RIKTLINJER Lokal instruktion för läkemedelshantering för hemtjänst januari 2019 Revideringsintervall vid förändringar, dock minst en gång per år. Riktlinjer utarbetade för: Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Framtagen av ansvarig tjänsteman: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lagstiftning, föreskrift:

Läs mer

Arbetsordning för läkemedelshantering i äldreboenden (sjukhem, gruppboende, och servicehus) inom Täby kommun

Arbetsordning för läkemedelshantering i äldreboenden (sjukhem, gruppboende, och servicehus) inom Täby kommun Täby kommun 2003-10-20 9.1 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl Arbetsordning för läkemedelshantering i äldreboenden (sjukhem, gruppboende, och servicehus) inom Täby kommun Bakgrund Socialstyrelsens

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Vers 20110531 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:X (M) Utkom från trycket den 2011 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna

Läs mer

Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats

Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats Läkemedelsinstruktion för elevhälsans medicinska insats Allmänt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1) med ändringsföreskrifter reglerar

Läs mer

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) Medverkande Melek Kucuk, verksamhetschef Shahla Saade, boendestödjare Ida Tegnefjord, Ida Lorenzson, MAS Åtgärdsplanen skickad till melek.kucuk@solom.se ida.tegnefjord@solom.se ida.lorenzson@sollentuna.se

Läs mer

Rutin läkemedelsförråd/närförråd

Rutin läkemedelsförråd/närförråd 2018-01-29 1 (5) Rutin läkemedelsförråd Ansvarig Helen Hansson Malmgren Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad av Helen Hansson Malmgren Upprättad den 2016-04-18 Reviderad den 2018-01-29 Rutin läkemedelsförråd/närförråd

Läs mer

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter i Järfälla kommun

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter i Järfälla kommun Dnr Son 2011/26 2009-05-18 1 (30) Reviderade 2009-11-11 2010-04-21 2011-03-24 Medicinskt ansvarig sjuksköterskas riktlinjer för läkemedelshantering inom särskilda boendeformer och dagverksamheter i Järfälla

Läs mer

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Läkemedelshantering Inledning Styrdokument Ansvarsförhållande Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Vård- och omsorgskontoret 2008-09-02 Uppdaterad 2009-07-15, 2010-07-08, Ann-Mari Godeberg 2011-01-04, 2011-07-19, 2012-07-25 2013-03-20, 2013-08-01, 2014-08-01 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-11-06

Läs mer

Rutin. Rutiner hemsjukvård

Rutin. Rutiner hemsjukvård Rutin 2017-04-04 Rutiner hemsjukvård Gäller för verksamhetsområde/enhet: Ordinärt boende Framtagen av: Enhetschefer i hemsjukvård och hemtjänst Godkänd av: Områdeschef ordinärt boende Diarienummer: VON

Läs mer

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper 9 10 2.ORDINATION Socialstyrelsen har i sin tillsynsverksamhet i ett flertal sammanhang kunnat konstatera, att det vid tillämpningen av reglerna för ordination och övrig läkemedelshantering förekommit

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun

Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun Gäller från Utfärdat av Godkänt 2016-12-19 Anna Gröneberg, Mas Anna Gröneberg Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Kungsbacka kommun Innehållsförteckning Styrdokument...

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

Arbetsordning och lokal instruktion för läkemedelshantering i Falu kommun

Arbetsordning och lokal instruktion för läkemedelshantering i Falu kommun Arbetsordning och lokal instruktion för läkemedelshantering i Falu kommun 2013-2014 Denna lokala instruktion är ett underlag som ska kompletteras med skriften Läkemedelshantering i Dalarna utgiven av Dalarnas

Läs mer

Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring

Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring 1 MAS Flik 8.3. Maj 2006 uppdat feb 2012. Läkemedelskedjan Ordination, rekvisition, iordningställande, överlämnande, Insulin, Waran, Edosapoteket, förvaring 1. Ordination Det finns tre olika typer av ordination:

Läs mer

Lokala rutiner för läkemedelshantering

Lokala rutiner för läkemedelshantering 1(5) Lokala rutiner för läkemedelshantering Berörda enheter Intensivvårdsavdelningen Sunderby sjukhus. Ansvar Verksamhetschef för IVA är Per Marcusson. Han ansvarar för att Upprätta ändamålsenliga skriftliga

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering inom vård och omsorg

Riktlinje för läkemedelshantering inom vård och omsorg RIKTLINJE 1(12) Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Riktlinje för läkemedelshantering inom vård och omsorg Den

Läs mer

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM Socialförvaltningen Socialförvaltningen Dokumentnamn Läkemedelsrutin Solliden Fastställt av Petra Ludvigson Regelverk HSL Verksamhet Solliden Utarbetad av Petra Ludvigson Skapat datum 090506 Gäller fr.o.m. 150604 Version

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen Riktlinje 1/Läkemedelshantering Rev. 2014-12-18 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Läs mer

Rutin för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Rutin för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård 2016-05-16 1 (21) Omsorgsenheten Ansvarig Reviderad 2016-05-16 Helen Hansson Malmgren Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad av Gunilla Marcusson 1998-11-05 Rutin för läkemedelshantering inom kommunal

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsförvaltningen RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (10) Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsförvaltningen Övergripande styrdokument Hälso- och sjukvårdslag, HSL-FS, 2017:30 Hälso- och sjukvårdsförordningen,

Läs mer

Rapport. Enhet Wesströms väg Sollentuna

Rapport. Enhet Wesströms väg Sollentuna Rapport 2017-10-10 Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering utförd enligt författningar och övriga riktlinjer Kvalitetsgranskningen utförd av Leg. apotekare: Sheila Eriksson Telefon: 073 8067969 E-post:

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering i Staffanstorps Kommun

Riktlinjer för läkemedelshantering i Staffanstorps Kommun VÅRD OCH OMSORG Riktlinje Hälso- och sjukvård Läkemedelshantering Riktad till all personal ansvarig för att riktlinjen blir känd respektive arbetsledare Utfärdad 2007-01-29 Reviderad 2008-05-27 Gertrud

Läs mer

ÖVERGRIPANDE INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING INOM KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I ULRICEHAMNS KOMMUN.

ÖVERGRIPANDE INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING INOM KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD I ULRICEHAMNS KOMMUN. Dokumentnamn: Övergripande instruktion för läkemedelshantering Berörd verksamhet: Sektor Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: MAS MAS 2015-02-23 ÖVERGRIPANDE INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING

Läs mer

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET

DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET DELEGERING DÄR KUNSKAP & ANSVAR & TRYGGHET GÅR HAND I HAND 1 Strängnäs kommun Ett utbildningskompendium sammanställt av: Cecilia Wineström sjuksköterska. & Katarina Thörne sjuksköterska på Riagården Antaget

Läs mer

Ansvarig Upprättad av Berörda verksamheter Fastställd datum Dokumentnamn Diarienummer Rutin för delegering Syfte Regelverk Beskrivning

Ansvarig Upprättad av Berörda verksamheter Fastställd datum Dokumentnamn Diarienummer Rutin för delegering Syfte Regelverk Beskrivning Ansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn Delegering Upprättad av Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Hälsa och Omsorg Handbok för hälso-

Läs mer

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsboende för äldre samt LSS i Solna stad

Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård- och omsorgsboende för äldre samt LSS i Solna stad SID 1 (18) Ansvarig för riktlinje medicinsk ansvarig sjuksköterska Solna stad Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2018-07-06 Revideras 2020-07-06 Riktlinjer för läkemedelshantering inom vård-

Läs mer

Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Staffanstorps kommun

Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Staffanstorps kommun Utfärdad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margaret Fritz Antagen av : Vård och omsorgs ledningsgrupp 2018-10-25 Ansvarar för att riktlinjen blir känd: Respektive enhetschef Giltig från: 2018-10-25

Läs mer

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (7) Medverkande verksamhetschef, Sofia Söderqvist Toril Brinksjö Kerstin Malmsten MAS, Ida Lorenzson Ida Tegnefjord Åtgärdsplanen skickad till sofia.soderqvist@attendo.se ida.lorenzson@sollentuna.se

Läs mer

Lokala instruktioner för akutläkemedelsförråd och skötselanvisningar.

Lokala instruktioner för akutläkemedelsförråd och skötselanvisningar. Lokala instruktioner för akutläkemedelsförråd och skötselanvisningar. Inledning Läkemedel som finns i akutläkemedelsförråd är fastställda av Västra Götalandsregionen.(VGR). Läkemedel i förrådet skall användas

Läs mer

Kontrollera förvaring och läkemedel

Kontrollera förvaring och läkemedel Godkänt den: 2017-02-05 Ansvarig: Henrik Toss Gäller för: Landstinget i Uppsala län Innehåll Syfte och omfattning...2 Kontrollera kyl- och frystemperaturer dagligen...2 Temperaturavvikelse...2 Folktandvården...2

Läs mer

Riktlinje Utgåva. Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Läkemedelshantering

Riktlinje Utgåva. Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Läkemedelshantering Riktlinje Utgåva Antal sidor 6 9 Dokumentets namn Läkemedelshantering Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 2012-10-19 Reviderad 2016-11-02 Läkemedelshantering Syfte

Läs mer

Rapport med Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen Utförd enligt författningar och övriga riktlinjer

Rapport med Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen Utförd enligt författningar och övriga riktlinjer Enhet Esbergs äldreboende, Sollentuna Närvarande: MAS Ida Lorenzson Rapport med Åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen Utförd enligt författningar och övriga riktlinjer Datum 20190401

Läs mer

Hantering av läkemedel i läkemedelsförråd och närförråd

Hantering av läkemedel i läkemedelsförråd och närförråd Malmö stad Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Hantering av läkemedel i läkemedelsförråd och närförråd Malmö stad Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Hantering av läkemedel

Läs mer

Dokumentansvarig: Vårdutvecklare. Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering

Dokumentansvarig: Vårdutvecklare. Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering 2017-09-18 Dokumentansvarig: Vårdutvecklare Metodstöd inför delegering av läkemedelshantering Innehållsförteckning Metodstöd, delegering av läkemedelshantering... 3 Uppgift 1... 4 Uppgift 2... 5 Uppgift

Läs mer

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) Medverkande Ida Tegnefjord, och verksamhetschef Ida Lorenzson, MAS Åtgärdsplanen skickad till ida.tegnefjord@solom.se ida.lorenzson@sollentuna.se Kvalitetsgranskningen utförd av Leg. Apotekare: Cecilia

Läs mer

Läkemedelshantering ny riktlinje 2018

Läkemedelshantering ny riktlinje 2018 Läkemedelshantering ny riktlinje 2018 Ny föreskrift om ordination och hantering av läkemedel HSLF-FS 2017:37 Målet med de nya föreskrifterna är att de ska stödja hälso- och sjukvården i arbetet för en

Läs mer

Rutin för läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård

Rutin för läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård 2019-02-13 1 (24) Ansvarig Helen Hansson Malmgren Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad den 2016-05-16 Upprättad av Reviderad den Helen Hansson Malmgren 2019-02-13 Rutin för läkemedelshantering i

Läs mer

Giltig fr.o.m: Processledare/ansvarig för revidering:

Giltig fr.o.m: Processledare/ansvarig för revidering: RUTIN METODSTÖD LOKAL RUTIN Process/aktivitet: God Läkemedelsbehandling/hantering Processägare: MAS Beslutad av: MAS Användare/roll: Version: 1 Chefer, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal Omfattar enhet/verksamhet:

Läs mer

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Åtgärdsplan/Rapport Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (8) Medverkande Heidi Seker, läkemedelsansvarig sjuksköterska Mats Nygren, Verksamhetschef Ida Lorenzson, MAS Åtgärdsplanen skickad till mats.nygren@forenadecare.se ida.lorenzson@sollentuna.se Kvalitetsgranskningen

Läs mer