PROTOKOLL 1 (61)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (61) Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl , Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim Wallström och Stina Engström med Karin Andersson och Lars Åhman som ersättare Paragrafer Tid och plats Underskrifter.. Kjell Hanseklint, ordförande Lars Björklund, sekreterare.. Joakim Wallström, protokollsjusterare Stina Engström, protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Förhindrad ledamot Inkallad ersättare Catrine Arvidsson, närv fr o m kl 10.20, 132 Ingen ersättare Stefan Bergman Iris Nilsson Christina Björck Tore Gabrielsson, närv och tjg t o m kl 18.20, 151 Ola Burström Ulrika Lindström Mikael Bystedt Sten-Arne Burman Eva Enqvist närv t o m kl 18.25, 151 Saknar ersättare Kenneth Fahlesson närv t o m kl 15.25, 145 Ingemar Wikström, närv kl , tjg fr o m kl 15.25, 146 Elisabeth Grönlund närv kl , Ingen ersättare Åsa Gustafsson Daniela Wikström Lennart Gustavsson, närv t o m kl 17.00, 145 Kurt Karlsson, närv kl , tjg fr o m kl 17.00, 147 Agneta Hansson Pia Risan, närv och tjg t o m kl 12.00, och Catarina Lindgren, närv kl , tjg fr o m kl 12.00, och Gunnar Holmlund Lorents Burman Anders Hård, närv kl , Benny Lindqvist, närv kl , tjg , och , Erika Häggblad Herbert Lundberg Göte Johansson Asmir Hajdarpasic Katarina Köhler Gurli Renfors Heléna Lindahl, närv t o m kl 16.25, 145 Saknar ersättare Håkan Lindh David Lundmark Kamel Mnad, närv fr o m kl 11.30, 139 Ingemar Wikström, närv kl , tjg t o m kl 11.30, 138 Bo Nilsson, närv t o m kl 17.30, 146 Henry Andersson, närv kl , tjg fr o m kl 17.30, 147 Gunnar Wiksten Milad Razani, närv och tjg t o m kl 17.30, 146 Därefter ingen ersättare Ann-Christin Westerlund Gunilla Lindström Maria Wiksten närv t o m kl 18.30, 153 Saknar ersättare Maalin Wikström, närv kl , Saknar ersättare Gunilla Åström Elsy Larsson

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Information om Ung företagsamhet Matilda Henningsson, regionorganisatör, informerar om verksamheten Ung företagsamhet

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Interpellation av Christer Johansson (KD) om rutin för snöröjningen (7/09) Kommunfullmäktigeledamoten Christer Johansson (KD) har till tekniska nämndens ordförande ställt följande interpellation: Vi har ett klimat som blivit allmänt blivit varmare i vår omvärld de senaste åren. För oss uppe i Skandinavien har det märkts på att vi har töväder och regn mitt i den period som ska vara den kallaste under året. Även denna vinter har vi fått mer töväder/regn än i vanliga fall. Detta följs av perioder med kyla. Med denna väderförändring har vi alltså fått nya förhållanden i de områden som plogning sker. Detta medför att snön blir kompaktare än vad fallet är under normala omständigheter. Det bildas därmed lättare isstycken efter våra vägar Dessa ismassor är farliga för dom som är ute i trafiken speciellt barnen som måste ta en omväg ut på gatorna. Isstycken upptar nu många gånger hela trottoaren vilket medför att alla som inte åker med ett fordon får lov att samsas med fordonen ute på körbanorna. I dagens NV (27 januari) läser vi om att kostnaderna för snöröjningen blev mer än budgeterat. En analys kommer att göras för att se över vad som orsakade dessa kostnader. I detta sammanhang kan man nämna den klimatförändring som skett och därmed borde det följa en annan strategi för snöröjning, som kostar mer än normal vintern. Frågan är då om det är budget som ska styra över verkligheten eller är det tvärtom, alltså att verkligheten som ska råda över det som budgeteras för den årliga snöröjningen. Med anledning av beskrivningen som jag nu gjort här ovan undrar jag: - Vad har gjorts för att förbereda oss för detta förändrade klimat som råder? - Hur kan vi göra för att få bort dessa ismassor tidigare alltså redan under vintersäsongen? - Hur fungerar tilldelning av resurser för att bortforsla isstycken i bostadsområdena?

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Kommunfullmäktiges beslut Interpellationen bordläggs.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Interpellation av Ulrika Larsson (V) om jämställdhetsarbetet i för- och grundskolan (21/09) Kommunfullmäktigeledamoten Ulrika Larsson (V) har till barn- och grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: Målet med den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Kommuner och landsting är genom sina verksamheter centrala aktörer för att målet ska uppnås. Den nuvarande ojämställdheten är ett allvarligt samhällsproblem. Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå jämställdhet genom att integrera jämställdhetsperspektiv inom alla verksamhetsområden och på alla samhällsnivåer. Genus- och jämställdhetsarbete inom förskola och skola har under de senaste åren fått stor uppmärksamhet. Förskolans och grundskolans arbete styrs av läroplanerna som tydligt föreskriver att man ska verka för ökad jämställdhet. Det finns många exempel på skolor och förskolor som aktivt arbetar med jämställdhets- och genusfrågor, vilket gör att jag blir nyfiken på hur man arbetar med jämställdhetsintegreringen inom barn- och grundskolenämnden här i Skellefteå. Mina frågor kring detta är: 1. Under den tid jag själv satt i barn- och grundskolenämnden minns jag att vi beslutade om att inrätta ett antal genuspedagoger för att underlätta förändringsarbetet kring jämställdhet. Finns dessa kvar eller vad hände? 2. Hur väl formulerat är jämställdhetsuppdraget och hur väl förankrat är det inom ledningsgruppen? 3. Hur inventeras lärares inställning till jämställdhetsuppdraget och i vilken omfattning ges de kunskapsutveckling i frågan? 4. Vilka mål för jämställdhetsarbetet finns upprättade? 5. Vilka strategier använder man sig av för att nå målen? Kan du nämna några konkreta exempel på genus- och jämställdhetsarbete i förskola och skola? 6. Vilka resultat har jämställdhetsarbetet inom förskola och skola gett? Hur har ni gått till väga när ni utvärderat arbetsprocessen samt effekterna av jämställdhetsarbetet på kort och på lång sikt? Och hur har dessa framgångar synliggjorts inom organisationen?

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Barn- och grundskolenämndens ordförande Maria Marklund (S) lämnar följande svar: 1. Arbetet med att utbilda genuspedagoger påbörjades efter beslutet i nämnden men slutfördes inte. I dag finns med andra ord inga utsedda genuspedagoger i förskola eller i skola. Det skapades grupper som arbetade med att utveckla genusarbetet inom verksamheterna. Det pågår ett ständigt genusarbete som en del av det uppdrag som finns i såväl förskolans som grundskolans läroplaner. 2. I förskolans och grundskolans läroplaner uttrycks att verksamheterna har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Det uttrycks genom att verksamheterna ska planera och arbeta på så sätt att flickor och pojkar bemöts och bedöms lika, att pojkar och flickors uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt ska formas utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller samt att vuxnas förhållningssätt är avgörande för att barn och elever får möjligheten att utveckla förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet. Likabehandlingsarbetet är en viktig del i arbetet mot kränkande behandling, där ett av diskrimineringsområdena handlar om att inte bli kränkt utifrån könstillhörighet. Utgångspunkten i det arbetet är skollagen, där ett nytt kapitel sedan den 1 januari 2009 ersätter barn- och elevskyddslagen, samt diskrimineringslagen. Lagar och läroplansuppdrag är väl förankrade hos samtliga ledare inom för- och grundskola. 3. Inventering av jämställdhetsarbetet görs av respektive ledare vid medarbetarsamtal samt i det pågående arbetslagsarbetet. Fortbildning av all personal i samtliga verksamheter gjordes 2003 vid en föreläsning av Kajsa Svaleryd. I förskolan fick personal som deltog i ett omfattande jämställdhetsarbete fortbildning under Alla likabehandlingsteam i förskola och skola har under 2007 och 2008 fått fortbildning i likabehandlingsfrågor. 4. När det gäller jämställdhetsfrågor finns nationella mål i respektive verksamhets styrdokument. I kommunens styrkort som tillsammans med de nationella målen ligger till grund för de lokala mål som sätts i verksamheterna finns mål för normer och värden. Slutligen sätts mål gällande jämställdhet i de lokala likabehandlingsplanerna. 5. Några förvaltningsgripande strategier för måluppfyllelse finns inte. De utarbetas lokalt beroende på vilka mål verksamheten satt upp. Under pågick ett stort arbete i förskolan som var en del av ett länsövergripande projekt JämFör i Västerbottens län. Det resulterade i skriften Inspirationsbok vilket är en handbok i hur man kan arbeta med jämställdhetsfrågor i verksamheten. Projektet lever vidare och nya

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 projektpengar har beviljats från Region Västerbotten. Under arbetade ett flertal upptagningsområden i förskola och skola med genusfrågor i samarbete med Film i Västerbotten. 6. Skolverkets inspektion 2008 av kommunens förskolor och skolor visade att värdegrundsarbetet var väl fungerande och av hög kvalitet. Det lyfts fram såväl i förvaltningens kvalitetsredovisning såväl som i de lokala kvalitetsredovisningarna. Lokalt följs likabehandlingsplanerna upp varje år och resultatet av det arbetet samt även kvalitetsredovisningarna läggs ut på verksamheternas hemsidor. Utvärdering av jämställdhetsarbetet görs kontinuerligt såväl lokalt som centralt genom analyser av kunskapsresultat avseende pojkar och flickor samt uppföljning av hur arbetet med pojkar och flickor bedrivs utifrån ett genusperspektiv. Sedan Ulrika Larsson (V) och Pia Risan (V) yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Interpellation av Eva Enqvist (C) om taxan i kollektivtrafiken (22/09) Kommunfullmäktigeledamoten Eva Enqvist (C) har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: Det är viktigt för miljön att minska biltrafiken i centrala stan för att få renare luft. Kollektivtrafikkommittén har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att göra lokaltrafiken i Skellefteå attraktivare så att fler tar bussen i stället för bilen. En betydande faktor är kostnader och möjligheter till övergångar vid bussresan. Därför vill jag ställa följande frågor om hur kollektivtrafiken fungerar i Skellefteå beträffande möjligheter till: 1. Övergångar mellan lokalbussar? 2. Övergångar mellan buss i linjetrafik och lokalbuss. 3. Övergångar mellan flygbuss och lokalbuss. 4. Hur varierar biljettkostnaderna i lokaltrafiken vid olika tider på dygnet? Kommunstyrelsens ordförande Bert Öhlund (S) lämnar följande svar: Bakgrund Det finns flera anledningar till varför människor väljer bussen som resealternativ. Det kan ex vis vara ekonomin som avgör valet där både körkort och bilinnehav utgör stora kostnader och som av olika anledningar ändå inte utgör ett alternativ för många människor. Andra skäl som motiverar till bussåkning är trafiksäkerhetsskäl och på senare tid även miljöskäl. Den personliga ekonomin utgör ett starkt motiv till varför människor väljer bussen vid både serviceresor/besöksresor och arbetsresor. Av dessa anledningar finns skäl att tillhandahålla busstrafik med busspriser som av resenärerna uppfattas som konkurrenskraftiga. Enligt gällande styrdokument beslutas busstaxorna i länet av Länstrafikens styrelse efter samråd med företrädare för Skellefteå och Umeå kommun som båda berörs genom en omfattande tätortstrafik. Svar fråga 1 - Övergångar mellan lokalbussar? För lokalbussarna inom Skellefteå centralort finns enkelbiljetter, rabattbiljetter och periodkort (månadskort) för såväl vuxna som för barn/ungdomar. Generellt gäller att regelbundet resande på rabatt- och periodkort premieras genom ett lägre pris. Enkelbiljetter kostar 25 kr för vuxen och gäller för en resa utan övergångsmöjlighet. Rabattbiljetten för vuxen kostar 150 kr för 10 resor med övergångsmöjlighet. Periodkortet kostar 470 kr vuxen och gäller obegränsat resande i 30 dagar. Efter önskemål från föräldrar med barn, boende i centralorten, som inte uppfyller kraven för att få ett skolkort har bussbolaget infört ett 30-kort för barn och ungdom upp till 26 år. Detta kort kostar 380 kr.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Svar fråga 2 - Övergångar mellan buss i linjetrafik och lokalbuss? De resenärer som reser i linjetrafiken från ex vis Skelleftehamn, Bureå, Burträsk, Lövånger, Boliden, Jörn, Byske m fl och som använder rabattbiljett eller periodkort har även gratis övergång till lokalbussarna. Det motsatta gäller även att lokalbussarnas kort gäller i linjetrafiken inom det område som lokaltrafiken trafikerar. På detta sätt utökas utbudet av trafik inom tätortsområdet och även användbarheten för biljetterna utan pristillägg. Fråga 3 - Övergångar mellan flygbuss och lokalbuss? Den taxa som används för lokalbussarna, är även kopplad till flygbussen och dess resenärer som har gratis övergång från lokalbussarna till flygbussen. I detta sammanhang har även frågor och jämförelser gjorts kring liknande anslutningsmöjligheter för de interregionala resor som företas med tåg. Inget beslut har ännu så länge fattats med anledning av denna fråga. Fråga 4 - Hur varierar biljettkostnaderna i lokaltrafiken vid olika tider på dygnet? För lokalbussarna finns en lågprisbiljett som mellan och innebär att biljetten kostar 13 kr i stället för 25 kr. Denna biljett gäller för en enkelresa utan gratis övergång. Sedan Eva Enqvist (C) yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Interpellation av Hans-Eric Wallin (V) om inköp av etiskt producerade varor (23/09) Kommunfullmäktigeledamoten Hans-Eric Wallin (V) har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: I december 2007 behandlade kommunfullmäktige två motioner från Vänsterpartiet och Folkpartiet som handlade om rättvisemärkt upphandling respektive rättvis handel vid kommunala inköp. I dessa motioner föreslogs bl a följande: - att kommunen i sin offentliga upphandling skulle respektera deklarationen om de mänskliga rättigheterna och ILO:s kärnkonventioner - att fullmäktige skulle fastställa en policy för rättvis handel vid kommunala inköp och att denna även skulle gälla kommunala bolag. Man kan tycka att detta borde vara självklarheter i svenska kommuner år 2007 men det visade sig att så inte var fallet. Kommunfullmäktige beslöt nämligen efter debatt och votering: - att, med delvis bifall till motionen, införa föreslagen uppförandekod i upphandlingspolicyn riktad mot leverantörer för vissa specifika produktområden. - att produktområdet i ett första steg begränsas till att erbjuda alternativ inom ramavtal för kaffe och te. Beslutet innebär dessvärre att Skellefteå kommun i stort sett kan strunta i respekten för de mänskliga rättigheterna i sin upphandlingsverksamhet. Detta eftersom man inte ens är beredd att inhandla etiskt producerat kaffe och te annat än som alternativ inom ramavtal. Det har nu gått drygt ett år sedan detta, av mig illa omtyckta beslut fattades, och jag skulle därför vilja ha svar på följande frågor: 1. Vilka kvantiteter etiskt producerat kaffe och te inköptes år 2008? 2. Vilka kvantiteter kaffe och te inköptes totalt under samma tid? Kommunstyrelsens ordförande Bert Öhlund (S) lämnar följande svar: Upphandlingsenheten redovisar följande: 1. Det etiskt producerade kaffe och te som avropats under 2008 uppgår för kaffe till 0 kronor och för te till 264 kronor från kommunens ramavtal på livsmedel.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Totala mängden kaffe som avropats under 2008 uppgår för kaffe till kronor och för te till kronor Totalt inköptes således ca 0,03 % etiskt producerat kaffe och te under 2008 på ramavtalen. Vad som handlats utanför ramavtalen till exempel till personalfika finns ingen statistik för. De priser som finns för etiskt producerat kaffe och te i det nuvarande ramavtalet är baserade på nuvarande förbrukning, som är liten, och detta medför en hög prisnivå. Avropande enheter styrs av ekonomiska förutsättningar som under gällande avtalsperiod inte medger de prisnivåer som etiskt producerade kaffe och te medför. I den därpå följande debatten deltar Hans-Eric Wallin (V), Bert Öhlund (S), Lars Åhman (FP), Joakim Wallström (V), Harriet Classon (S), Heléna Lindahl (C) och Anders Hård (MP). Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Interpellation av Katarina Köhler (S) om uppföljning av de lokala miljömålen (24/09) Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Köhler (S) har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: Hösten 2008 beslutade fullmäktige i Skellefteå kommun att göra en uppföljning och översyn huruvida de lokala miljömålen har uppfyllts helt eller delvis. Jag vill därför fråga: Har arbetet med uppföljning och översyn av de lokala miljömålen satts igång? Hur långt har man i så fall kommit i det arbetet? Om man inte satt igång arbetet med arbetet Vad är skälet till det och när räknar man i så fall med att starta upp arbetet? Kommunfullmäktiges beslut Interpellationen bordläggs.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Interpellation av Lars Åhman (FP) om tillämpningen av nationella mål i grundskolan (26/09) Kommunfullmäktigeledamoten Lars Åhman (FP) har till barn- och grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: I den kommunala budgeten står som en förutsättning under finansiella mål att ekonomin är en restriktion för att bedriva verksamhet. Det kan tolkas som att det vid en konflikt mellan ekonomi och verksamhet är det alltid ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens omfattning. Det senare är en punkt som åtskilliga gånger diskuterats under budgetdebatter eftersom formuleringen är problematisk, inte minst för skolan efter kommunaliseringen. Jag anser att skolans, och då menar jag både grund- och gymnasieskolan, utbildning ska vara likvärdig över hela landet. Det är därför vi har skollag, läroplaner, kursplaner och garanterad undervisningstid för elever. Samtidigt beslutar kommunen hur mycket pengar som ska tillskjutas grundoch gymnasieskolan för att klara dessa uppgifter. Den (S)-majoriteten i Skellefteå har där valt att prioritera elever i Skellefteå lägre än vad andra kommuner i landet gjort (800 kronor mindre till undervisning per grundskoleelev enligt Skolverkets kommunblad från september 2008). Det finns ett bevisat samband mellan å ena sidan lärares utbildning och kompetensutveckling och å andra sidan elevers studieresultat. Se t ex Jan-Eric Gustafsson och Eva Myrberg Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat - en kunskapsöversikt, Skolverket Minskade resurser till undervisning slår därmed mest mot de svagaste eleverna som ju behöver de bästa lärarna. När glappet mellan de nationellt uppställda målen om likvärdighet jämfört med de snålare ramarna i Skellefteå kommun blir för stort blir läget ohållbart. Vad ska då lärarkår, rektorer och chefer gå efter: kvalitativa mål som riksdag och regering ställt upp, eller lokala ekonomiska mål i form av styrkort?! Med anledning av detta vill jag fråga: 1. Hur ska en lärare eller rektor tolka budgetdokumentets skrivning om de finansiella målen? 2. Vad ska en lärare eller rektor främst följa vid eventuell målkonflikt: skollag eller styrkort?

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Hur många IG-betyg är det med knappa ekonomiska ramar rimligt att det sätts i Skellefteås grundskolor? Barn- och grundskolenämndens ordförande Maria Marklund (S) lämnar följande svar: Hur gäller nationella mål för grundskolan i Skellefteå? Nationella mål beslutade i skollag och läroplaner gäller för alla landets kommuner, såväl också för grundskolan i Skellefteå kommun. För att nå de nationella målen har rektor ansvar för organisation och uppföljning av verksamheten. Mål, organisation och uppföljning sammanfattas i en kvalitetsredovisning för varje verksamhet. Rektor tilldelas en budget som utgör grunden för verksamheten. Rektor och lärare har att följa de finansiella målen - att hålla sin budget. Att utveckla verksamheten inom tilldelade budgetramar. Det behöver ej bli någon konflikt mellan skollag och styrkort. Styrkortet anger de kommunala målen som också stöder de mål som finns inom skollagen. För grundskolan finner man sambandet under samtliga perspektiv. Vi har den högsta andelen högskoleutbildade lärare i landet. Vi har en högre andel behöriga till gymnasiet än i riket. Andel behöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan År Ske-å Riket ,0 89, ,0 88, ,7 88,5 Grundskola lärare/100 elever År Ske-å Riket ,6 8, ,8 8, ,1 8,4 Preliminär siffra för Skellefteå 2008 är 8,7 Vi har effektiviserat och ligger i senaste mätning på 8,7 lärare/100 elever men fortfarande över rikssnittet. Andelen lärare/elev i särskolan är högre än rikssnittet.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Obligatorisk Särskola Lärare/100 elever År Ske-å Riket ,8 26, ,2 25, ,2 25,6 Preliminär siffra för Skellefteå 2008 är 22,4 Det finns ett bevisat samband mellan lärares utbildning och kompetensutveckling och andra sidan elevers studieresultat enligt Skolverkets skrift från Jag säger inte emot detta. Men det finns inget bevisat samband mellan tilldelade resurser och elevers studieresultat. I Mckinseyrapporten synliggörs det tydligt. Där beskrivs bland annat gemensamma faktorer för goda studieresultat i olika länder, där resurserna inte utgör en del av framgången. Men visst vi ska fortsätta att följa den utveckling som sker. Hur många IG betyg är det med knappa ekonomiska ramar rimligt att det sätt i Skellefteå kommun? Vårt uppdrag är att få alla elever godkända. Det har vi inte lyckats med. Andelen IG är för många och vi ska noga följa de resultat som redovisas för med de genomtänkta satsningar på språk, läs och matematikutveckling, Naturvetenskap och Teknik, Företagsamt lärande för framtiden(flff), Kompetensbreddning via Lärarlyftet av 67 lärare, ökad andel personal inom elevhälsan och satsning på digitala lärmiljöer och skola 2.0 utvecklar vi möjligheterna till än bättre resultat! I den därpå följande debatten deltar Lars Åhman (FP), Stina Engström (FP), Bertil Almgren (S), Maria Marklund (S), Gunnar Holmlund (S), Jörgen Lundqvist (V), Roger Marklund (S), Harriet Classon (S) och Catrine Arvidsson (S). Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Interpellation av Inger Andersson-Öberg (FP) om hot mot förtroendevalda (28/09) Kommunfullmäktigeledamoten Inger Andersson-Öberg (FP) har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: Efter att ha läst i pressen om olika former av trakasserier och hot via brev, telefon och mejl mot framför allt heltidspolitiker och även mot fritidspolitiker verkar klimatet ha hårdnat, kanske speciellt under den kristid som vi är inne i. Upplevda obekväma beslut från beslutsfattare kan ju leda till frustration hos många som drabbas av nedskärningar, arbetslöshet och därmed ekonomisk kris. Finns det någon hotbild mot någon eller några heltids- och fritidspolitiker i vår kommun? Är beslutsfattare inom vissa förvaltningar mer utsatta än andra? Kommunstyrelsens ordförande Bert Öhlund (S) lämnar följande svar: Det är en viktig sak som du tar upp. Hot och våld mot samhällets företrädare ökar tyvärr. En statlig utredning tog för tre år sedan upp frågan. Den visade på omfattningen som i mina ögon är allvarlig. Utredningen föreslog också att hot och våld mot politiker skulle bedömas som grovt brott. Tyvärr har den inte lett till någon åtgärd från statens sida. Hur är då situationen i Skellefteå? Hittills har vi varit förskonade från hot och våld mot våra politiker. Men för den skull får vi inte slå oss till ro och det gör vi inte heller. Kommuns säkerhetsskydd bevakar hela tiden frågan och gör riskbedömningar. Det finns kanaler till Polisen som nu också har rutiner för att hantera hot och hotbilder. Det finns handlingsplaner i de fall något inträffar. Den utredning som jag nämnde, Jakten på makten, föreslog också riktlinjer för hur alla instanser ska arbeta för att hantera hot och våld mot våra förtroendevalda. Jag vill ta tillfället att uppmana alla som utsätts för hot och våld att rapportera det. I kommunorganisationen har vi som sagt en beredskap för detta och kan ge vägledning och stöd. Alla partier har också ett stort ansvar här och bör vara beredda att hantera sådana här frågor. Du frågar också om det finns verksamheter som är mer utsatta. Ja, tyvärr är det så. Socialtjänstens förtroendevalda och anställda utsätts oftare för hot och våld. Där har man varit tvungen att låsa dörrarna och vidta åtgärder för att öka personalens säkerhet.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 Slutligen vill jag säga vi alla måste vårda vårt öppna samhälle. Jag vill inte tvingas ha ett låst Stadshus och kontroller vid fullmäktiges sammanträden. Om vi ska slippa det måste vi alla stå upp för de demokratiska värdena och inte acceptera hot och våld mot samhällets företrädare. Sedan Inger Andersson-Öberg (FP) yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Interpellation av Lars Åhman (FP) om tillämpningen av nationella mål i gymnasieskolan (29/09) Kommunfullmäktigeledamoten Lars Åhman (FP) har till gymnasienämndens ordförande ställt följande interpellation: I den kommunala budgeten står som en förutsättning under finansiella mål att ekonomin är en restriktion för att bedriva verksamhet. Det kan tolkas som att det vid en konflikt mellan ekonomi och verksamhet är det alltid ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens omfattning. Det senare är en punkt som åtskilliga gånger diskuterats under budgetdebatter eftersom formuleringen är problematisk, inte minst för skolan efter kommunaliseringen. Jag anser att skolans, och då menar jag både grund- och gymnasieskolan, utbildning ska vara likvärdig över hela landet. Det är därför vi har skollag, läroplaner, kursplaner och garanterad undervisningstid för elever. Samtidigt beslutar kommunen hur mycket pengar som ska tillskjutas grundoch gymnasieskolan för att klara dessa uppgifter. Den (S)-majoriteten i Skellefteå har där valt att prioritera elever i Skellefteå lägre än vad andra kommuner i landet gjort (2 600 kr mindre till undervisning per gymnasieelev enligt Skolverkets kommunblad från september 2008). Det finns ett bevisat samband mellan å ena sidan lärares utbildning och kompetensutveckling och å andra sidan elevers studieresultat. Se t ex Jan-Eric Gustafsson och Eva Myrberg Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat - en kunskapsöversikt, Skolverket Minskade resurser till undervisning slår därmed mest mot de svagaste eleverna som ju behöver de bästa lärarna. När glappet mellan de nationellt uppställda målen om likvärdighet jämfört med de snålare ramarna i Skellefteå kommun blir för stort blir läget ohållbart. Vad ska då lärarkår, rektorer och chefer gå efter: kvalitativa mål som riksdag och regering ställt upp, eller lokala ekonomiska mål i form av styrkort?! Med anledning av detta vill jag fråga: 1. Hur ska en lärare eller rektor tolka budgetdokumentets skrivning om de finansiella målen? 2. Vad ska en lärare eller rektor främst följa vid eventuell målkonflikt: skollag eller styrkort?

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Hur många IG-betyg är det med knappa ekonomiska ramar rimligt att det sätts i Skellefteås gymnasieskolor? Gymnasienämndens ordförande Bertil Almgren (S) lämnar följande svar: Skolinspektionen granskade Skellefteå kommun skolor under i granskningen konstateras att Skellefteå kommun har en i allt väsentligt bra skola! Skolinspektionen skriver bl a.: Grundskolornas genomsnittliga meritvärde ligger över rikets nivå och andelen elever i kommunens gymnasieskolor som fullföljer sin utbildning inom fyra år ligger klart över riksgenomsnittet de senaste två åren. Skolinspektionen visar att vi med de styrprinciper kommunen har med fog kan hävda att Skellefteå kommun är en del i en skola med nationell likvärdighet. Men skolinspektionen fortsätter: Kommunens så kallade styrkortsmodell i kvalitetsarbetet upplevs dock i många verksamheter som svårarbetad. Verksamheterna har svårt för att utifrån modellen tydliggöra de nationella målen för att sedan bedöma måluppfyllelsen och vidta åtgärder. Inspektionen visar att verksamheternas kvalitetsredovisningar, liksom kommunens, måste bli tydligare och bättre kopplas till de nationella målen. Skolverket bedömer att kommunen bör säkerställa att framför allt rektorerna i högre utsträckning tar ansvar för att det i varje verksamhet finns ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete och att skolors och andra verksamheters kvalitetsredovisningar följer förordningen om kvalitetsredovisning. Jag instämmer delvis i det skolinspektionen sett. Risken finns för en viss sammanblandning mellan det statliga uppdraget och de lokala målen. Vid en genomgång av de styrkortsmål gymnasienämnden och kommunfullmäktige satt kan jag konstatera att kommunens mål bygger på de nationella målen. Så långt målen. Ekonomin är ett av de verksamma medel vi har att nå målen. Som svar på Lars Åhmans första fråga ska lärare/rektor tolka skrivningen så att våra resurser inte är oändliga utan nämndens tilldelade ekonomiska ram tillsammans med förvaltningens resursfördelning och i slutänden skolans fördelning av medel per konto/ och eller program avgör det ekonomiska utrymmet. Jag talar om tre nivåer; nämnden, skolan och programmet. I det avseendet skiljer vi oss knappast från andra kommuner eller för den delen för en statligt finansierad skola. Min uppfattning är att möjligheten till delning av klasser i mindre grupper, stöd till elever med särskilda behov m.m. alltid kommer att vara ifrågasatt längst ut i organisationen. Svaret på den andra frågan är till en början enklare. Vi ska inte bygga in systemfel i vår organisation som leder till att vi inte kan följa lagen. Problematiserar jag frågan blir svaret att lagen inte är skriven på ett sådant sätt att den

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Barn i behov av särskilt stöd i skolan Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET

Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan SKOLINSPEKTION MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH KVALITET Vi vässar pennan Skolinspektion för kunskap och kvalitet 1 InnehåLLsFÖrteckning Förord 4 Bilden av sexårsuppdraget 7 Skolinspektionen har

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer