PROTOKOLL 1 (61)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (61) Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl , Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim Wallström och Stina Engström med Karin Andersson och Lars Åhman som ersättare Paragrafer Tid och plats Underskrifter.. Kjell Hanseklint, ordförande Lars Björklund, sekreterare.. Joakim Wallström, protokollsjusterare Stina Engström, protokollsjusterare BEVIS OM ANSLAG Justering av kommunfullmäktiges protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret/sekretariatet Underskrift.

2 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 2 Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Förhindrad ledamot Inkallad ersättare Catrine Arvidsson, närv fr o m kl 10.20, 132 Ingen ersättare Stefan Bergman Iris Nilsson Christina Björck Tore Gabrielsson, närv och tjg t o m kl 18.20, 151 Ola Burström Ulrika Lindström Mikael Bystedt Sten-Arne Burman Eva Enqvist närv t o m kl 18.25, 151 Saknar ersättare Kenneth Fahlesson närv t o m kl 15.25, 145 Ingemar Wikström, närv kl , tjg fr o m kl 15.25, 146 Elisabeth Grönlund närv kl , Ingen ersättare Åsa Gustafsson Daniela Wikström Lennart Gustavsson, närv t o m kl 17.00, 145 Kurt Karlsson, närv kl , tjg fr o m kl 17.00, 147 Agneta Hansson Pia Risan, närv och tjg t o m kl 12.00, och Catarina Lindgren, närv kl , tjg fr o m kl 12.00, och Gunnar Holmlund Lorents Burman Anders Hård, närv kl , Benny Lindqvist, närv kl , tjg , och , Erika Häggblad Herbert Lundberg Göte Johansson Asmir Hajdarpasic Katarina Köhler Gurli Renfors Heléna Lindahl, närv t o m kl 16.25, 145 Saknar ersättare Håkan Lindh David Lundmark Kamel Mnad, närv fr o m kl 11.30, 139 Ingemar Wikström, närv kl , tjg t o m kl 11.30, 138 Bo Nilsson, närv t o m kl 17.30, 146 Henry Andersson, närv kl , tjg fr o m kl 17.30, 147 Gunnar Wiksten Milad Razani, närv och tjg t o m kl 17.30, 146 Därefter ingen ersättare Ann-Christin Westerlund Gunilla Lindström Maria Wiksten närv t o m kl 18.30, 153 Saknar ersättare Maalin Wikström, närv kl , Saknar ersättare Gunilla Åström Elsy Larsson

3 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Information om Ung företagsamhet Matilda Henningsson, regionorganisatör, informerar om verksamheten Ung företagsamhet

4 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Interpellation av Christer Johansson (KD) om rutin för snöröjningen (7/09) Kommunfullmäktigeledamoten Christer Johansson (KD) har till tekniska nämndens ordförande ställt följande interpellation: Vi har ett klimat som blivit allmänt blivit varmare i vår omvärld de senaste åren. För oss uppe i Skandinavien har det märkts på att vi har töväder och regn mitt i den period som ska vara den kallaste under året. Även denna vinter har vi fått mer töväder/regn än i vanliga fall. Detta följs av perioder med kyla. Med denna väderförändring har vi alltså fått nya förhållanden i de områden som plogning sker. Detta medför att snön blir kompaktare än vad fallet är under normala omständigheter. Det bildas därmed lättare isstycken efter våra vägar Dessa ismassor är farliga för dom som är ute i trafiken speciellt barnen som måste ta en omväg ut på gatorna. Isstycken upptar nu många gånger hela trottoaren vilket medför att alla som inte åker med ett fordon får lov att samsas med fordonen ute på körbanorna. I dagens NV (27 januari) läser vi om att kostnaderna för snöröjningen blev mer än budgeterat. En analys kommer att göras för att se över vad som orsakade dessa kostnader. I detta sammanhang kan man nämna den klimatförändring som skett och därmed borde det följa en annan strategi för snöröjning, som kostar mer än normal vintern. Frågan är då om det är budget som ska styra över verkligheten eller är det tvärtom, alltså att verkligheten som ska råda över det som budgeteras för den årliga snöröjningen. Med anledning av beskrivningen som jag nu gjort här ovan undrar jag: - Vad har gjorts för att förbereda oss för detta förändrade klimat som råder? - Hur kan vi göra för att få bort dessa ismassor tidigare alltså redan under vintersäsongen? - Hur fungerar tilldelning av resurser för att bortforsla isstycken i bostadsområdena?

5 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 5 Kommunfullmäktiges beslut Interpellationen bordläggs.

6 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Interpellation av Ulrika Larsson (V) om jämställdhetsarbetet i för- och grundskolan (21/09) Kommunfullmäktigeledamoten Ulrika Larsson (V) har till barn- och grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: Målet med den svenska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Kommuner och landsting är genom sina verksamheter centrala aktörer för att målet ska uppnås. Den nuvarande ojämställdheten är ett allvarligt samhällsproblem. Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå jämställdhet genom att integrera jämställdhetsperspektiv inom alla verksamhetsområden och på alla samhällsnivåer. Genus- och jämställdhetsarbete inom förskola och skola har under de senaste åren fått stor uppmärksamhet. Förskolans och grundskolans arbete styrs av läroplanerna som tydligt föreskriver att man ska verka för ökad jämställdhet. Det finns många exempel på skolor och förskolor som aktivt arbetar med jämställdhets- och genusfrågor, vilket gör att jag blir nyfiken på hur man arbetar med jämställdhetsintegreringen inom barn- och grundskolenämnden här i Skellefteå. Mina frågor kring detta är: 1. Under den tid jag själv satt i barn- och grundskolenämnden minns jag att vi beslutade om att inrätta ett antal genuspedagoger för att underlätta förändringsarbetet kring jämställdhet. Finns dessa kvar eller vad hände? 2. Hur väl formulerat är jämställdhetsuppdraget och hur väl förankrat är det inom ledningsgruppen? 3. Hur inventeras lärares inställning till jämställdhetsuppdraget och i vilken omfattning ges de kunskapsutveckling i frågan? 4. Vilka mål för jämställdhetsarbetet finns upprättade? 5. Vilka strategier använder man sig av för att nå målen? Kan du nämna några konkreta exempel på genus- och jämställdhetsarbete i förskola och skola? 6. Vilka resultat har jämställdhetsarbetet inom förskola och skola gett? Hur har ni gått till väga när ni utvärderat arbetsprocessen samt effekterna av jämställdhetsarbetet på kort och på lång sikt? Och hur har dessa framgångar synliggjorts inom organisationen?

7 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 7 Barn- och grundskolenämndens ordförande Maria Marklund (S) lämnar följande svar: 1. Arbetet med att utbilda genuspedagoger påbörjades efter beslutet i nämnden men slutfördes inte. I dag finns med andra ord inga utsedda genuspedagoger i förskola eller i skola. Det skapades grupper som arbetade med att utveckla genusarbetet inom verksamheterna. Det pågår ett ständigt genusarbete som en del av det uppdrag som finns i såväl förskolans som grundskolans läroplaner. 2. I förskolans och grundskolans läroplaner uttrycks att verksamheterna har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Det uttrycks genom att verksamheterna ska planera och arbeta på så sätt att flickor och pojkar bemöts och bedöms lika, att pojkar och flickors uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt ska formas utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller samt att vuxnas förhållningssätt är avgörande för att barn och elever får möjligheten att utveckla förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet. Likabehandlingsarbetet är en viktig del i arbetet mot kränkande behandling, där ett av diskrimineringsområdena handlar om att inte bli kränkt utifrån könstillhörighet. Utgångspunkten i det arbetet är skollagen, där ett nytt kapitel sedan den 1 januari 2009 ersätter barn- och elevskyddslagen, samt diskrimineringslagen. Lagar och läroplansuppdrag är väl förankrade hos samtliga ledare inom för- och grundskola. 3. Inventering av jämställdhetsarbetet görs av respektive ledare vid medarbetarsamtal samt i det pågående arbetslagsarbetet. Fortbildning av all personal i samtliga verksamheter gjordes 2003 vid en föreläsning av Kajsa Svaleryd. I förskolan fick personal som deltog i ett omfattande jämställdhetsarbete fortbildning under Alla likabehandlingsteam i förskola och skola har under 2007 och 2008 fått fortbildning i likabehandlingsfrågor. 4. När det gäller jämställdhetsfrågor finns nationella mål i respektive verksamhets styrdokument. I kommunens styrkort som tillsammans med de nationella målen ligger till grund för de lokala mål som sätts i verksamheterna finns mål för normer och värden. Slutligen sätts mål gällande jämställdhet i de lokala likabehandlingsplanerna. 5. Några förvaltningsgripande strategier för måluppfyllelse finns inte. De utarbetas lokalt beroende på vilka mål verksamheten satt upp. Under pågick ett stort arbete i förskolan som var en del av ett länsövergripande projekt JämFör i Västerbottens län. Det resulterade i skriften Inspirationsbok vilket är en handbok i hur man kan arbeta med jämställdhetsfrågor i verksamheten. Projektet lever vidare och nya

8 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 8 projektpengar har beviljats från Region Västerbotten. Under arbetade ett flertal upptagningsområden i förskola och skola med genusfrågor i samarbete med Film i Västerbotten. 6. Skolverkets inspektion 2008 av kommunens förskolor och skolor visade att värdegrundsarbetet var väl fungerande och av hög kvalitet. Det lyfts fram såväl i förvaltningens kvalitetsredovisning såväl som i de lokala kvalitetsredovisningarna. Lokalt följs likabehandlingsplanerna upp varje år och resultatet av det arbetet samt även kvalitetsredovisningarna läggs ut på verksamheternas hemsidor. Utvärdering av jämställdhetsarbetet görs kontinuerligt såväl lokalt som centralt genom analyser av kunskapsresultat avseende pojkar och flickor samt uppföljning av hur arbetet med pojkar och flickor bedrivs utifrån ett genusperspektiv. Sedan Ulrika Larsson (V) och Pia Risan (V) yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

9 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Interpellation av Eva Enqvist (C) om taxan i kollektivtrafiken (22/09) Kommunfullmäktigeledamoten Eva Enqvist (C) har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: Det är viktigt för miljön att minska biltrafiken i centrala stan för att få renare luft. Kollektivtrafikkommittén har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att göra lokaltrafiken i Skellefteå attraktivare så att fler tar bussen i stället för bilen. En betydande faktor är kostnader och möjligheter till övergångar vid bussresan. Därför vill jag ställa följande frågor om hur kollektivtrafiken fungerar i Skellefteå beträffande möjligheter till: 1. Övergångar mellan lokalbussar? 2. Övergångar mellan buss i linjetrafik och lokalbuss. 3. Övergångar mellan flygbuss och lokalbuss. 4. Hur varierar biljettkostnaderna i lokaltrafiken vid olika tider på dygnet? Kommunstyrelsens ordförande Bert Öhlund (S) lämnar följande svar: Bakgrund Det finns flera anledningar till varför människor väljer bussen som resealternativ. Det kan ex vis vara ekonomin som avgör valet där både körkort och bilinnehav utgör stora kostnader och som av olika anledningar ändå inte utgör ett alternativ för många människor. Andra skäl som motiverar till bussåkning är trafiksäkerhetsskäl och på senare tid även miljöskäl. Den personliga ekonomin utgör ett starkt motiv till varför människor väljer bussen vid både serviceresor/besöksresor och arbetsresor. Av dessa anledningar finns skäl att tillhandahålla busstrafik med busspriser som av resenärerna uppfattas som konkurrenskraftiga. Enligt gällande styrdokument beslutas busstaxorna i länet av Länstrafikens styrelse efter samråd med företrädare för Skellefteå och Umeå kommun som båda berörs genom en omfattande tätortstrafik. Svar fråga 1 - Övergångar mellan lokalbussar? För lokalbussarna inom Skellefteå centralort finns enkelbiljetter, rabattbiljetter och periodkort (månadskort) för såväl vuxna som för barn/ungdomar. Generellt gäller att regelbundet resande på rabatt- och periodkort premieras genom ett lägre pris. Enkelbiljetter kostar 25 kr för vuxen och gäller för en resa utan övergångsmöjlighet. Rabattbiljetten för vuxen kostar 150 kr för 10 resor med övergångsmöjlighet. Periodkortet kostar 470 kr vuxen och gäller obegränsat resande i 30 dagar. Efter önskemål från föräldrar med barn, boende i centralorten, som inte uppfyller kraven för att få ett skolkort har bussbolaget infört ett 30-kort för barn och ungdom upp till 26 år. Detta kort kostar 380 kr.

10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 10 Svar fråga 2 - Övergångar mellan buss i linjetrafik och lokalbuss? De resenärer som reser i linjetrafiken från ex vis Skelleftehamn, Bureå, Burträsk, Lövånger, Boliden, Jörn, Byske m fl och som använder rabattbiljett eller periodkort har även gratis övergång till lokalbussarna. Det motsatta gäller även att lokalbussarnas kort gäller i linjetrafiken inom det område som lokaltrafiken trafikerar. På detta sätt utökas utbudet av trafik inom tätortsområdet och även användbarheten för biljetterna utan pristillägg. Fråga 3 - Övergångar mellan flygbuss och lokalbuss? Den taxa som används för lokalbussarna, är även kopplad till flygbussen och dess resenärer som har gratis övergång från lokalbussarna till flygbussen. I detta sammanhang har även frågor och jämförelser gjorts kring liknande anslutningsmöjligheter för de interregionala resor som företas med tåg. Inget beslut har ännu så länge fattats med anledning av denna fråga. Fråga 4 - Hur varierar biljettkostnaderna i lokaltrafiken vid olika tider på dygnet? För lokalbussarna finns en lågprisbiljett som mellan och innebär att biljetten kostar 13 kr i stället för 25 kr. Denna biljett gäller för en enkelresa utan gratis övergång. Sedan Eva Enqvist (C) yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

11 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Interpellation av Hans-Eric Wallin (V) om inköp av etiskt producerade varor (23/09) Kommunfullmäktigeledamoten Hans-Eric Wallin (V) har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: I december 2007 behandlade kommunfullmäktige två motioner från Vänsterpartiet och Folkpartiet som handlade om rättvisemärkt upphandling respektive rättvis handel vid kommunala inköp. I dessa motioner föreslogs bl a följande: - att kommunen i sin offentliga upphandling skulle respektera deklarationen om de mänskliga rättigheterna och ILO:s kärnkonventioner - att fullmäktige skulle fastställa en policy för rättvis handel vid kommunala inköp och att denna även skulle gälla kommunala bolag. Man kan tycka att detta borde vara självklarheter i svenska kommuner år 2007 men det visade sig att så inte var fallet. Kommunfullmäktige beslöt nämligen efter debatt och votering: - att, med delvis bifall till motionen, införa föreslagen uppförandekod i upphandlingspolicyn riktad mot leverantörer för vissa specifika produktområden. - att produktområdet i ett första steg begränsas till att erbjuda alternativ inom ramavtal för kaffe och te. Beslutet innebär dessvärre att Skellefteå kommun i stort sett kan strunta i respekten för de mänskliga rättigheterna i sin upphandlingsverksamhet. Detta eftersom man inte ens är beredd att inhandla etiskt producerat kaffe och te annat än som alternativ inom ramavtal. Det har nu gått drygt ett år sedan detta, av mig illa omtyckta beslut fattades, och jag skulle därför vilja ha svar på följande frågor: 1. Vilka kvantiteter etiskt producerat kaffe och te inköptes år 2008? 2. Vilka kvantiteter kaffe och te inköptes totalt under samma tid? Kommunstyrelsens ordförande Bert Öhlund (S) lämnar följande svar: Upphandlingsenheten redovisar följande: 1. Det etiskt producerade kaffe och te som avropats under 2008 uppgår för kaffe till 0 kronor och för te till 264 kronor från kommunens ramavtal på livsmedel.

12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Totala mängden kaffe som avropats under 2008 uppgår för kaffe till kronor och för te till kronor Totalt inköptes således ca 0,03 % etiskt producerat kaffe och te under 2008 på ramavtalen. Vad som handlats utanför ramavtalen till exempel till personalfika finns ingen statistik för. De priser som finns för etiskt producerat kaffe och te i det nuvarande ramavtalet är baserade på nuvarande förbrukning, som är liten, och detta medför en hög prisnivå. Avropande enheter styrs av ekonomiska förutsättningar som under gällande avtalsperiod inte medger de prisnivåer som etiskt producerade kaffe och te medför. I den därpå följande debatten deltar Hans-Eric Wallin (V), Bert Öhlund (S), Lars Åhman (FP), Joakim Wallström (V), Harriet Classon (S), Heléna Lindahl (C) och Anders Hård (MP). Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Interpellation av Katarina Köhler (S) om uppföljning av de lokala miljömålen (24/09) Kommunfullmäktigeledamoten Katarina Köhler (S) har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: Hösten 2008 beslutade fullmäktige i Skellefteå kommun att göra en uppföljning och översyn huruvida de lokala miljömålen har uppfyllts helt eller delvis. Jag vill därför fråga: Har arbetet med uppföljning och översyn av de lokala miljömålen satts igång? Hur långt har man i så fall kommit i det arbetet? Om man inte satt igång arbetet med arbetet Vad är skälet till det och när räknar man i så fall med att starta upp arbetet? Kommunfullmäktiges beslut Interpellationen bordläggs.

14 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Interpellation av Lars Åhman (FP) om tillämpningen av nationella mål i grundskolan (26/09) Kommunfullmäktigeledamoten Lars Åhman (FP) har till barn- och grundskolenämndens ordförande ställt följande interpellation: I den kommunala budgeten står som en förutsättning under finansiella mål att ekonomin är en restriktion för att bedriva verksamhet. Det kan tolkas som att det vid en konflikt mellan ekonomi och verksamhet är det alltid ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens omfattning. Det senare är en punkt som åtskilliga gånger diskuterats under budgetdebatter eftersom formuleringen är problematisk, inte minst för skolan efter kommunaliseringen. Jag anser att skolans, och då menar jag både grund- och gymnasieskolan, utbildning ska vara likvärdig över hela landet. Det är därför vi har skollag, läroplaner, kursplaner och garanterad undervisningstid för elever. Samtidigt beslutar kommunen hur mycket pengar som ska tillskjutas grundoch gymnasieskolan för att klara dessa uppgifter. Den (S)-majoriteten i Skellefteå har där valt att prioritera elever i Skellefteå lägre än vad andra kommuner i landet gjort (800 kronor mindre till undervisning per grundskoleelev enligt Skolverkets kommunblad från september 2008). Det finns ett bevisat samband mellan å ena sidan lärares utbildning och kompetensutveckling och å andra sidan elevers studieresultat. Se t ex Jan-Eric Gustafsson och Eva Myrberg Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat - en kunskapsöversikt, Skolverket Minskade resurser till undervisning slår därmed mest mot de svagaste eleverna som ju behöver de bästa lärarna. När glappet mellan de nationellt uppställda målen om likvärdighet jämfört med de snålare ramarna i Skellefteå kommun blir för stort blir läget ohållbart. Vad ska då lärarkår, rektorer och chefer gå efter: kvalitativa mål som riksdag och regering ställt upp, eller lokala ekonomiska mål i form av styrkort?! Med anledning av detta vill jag fråga: 1. Hur ska en lärare eller rektor tolka budgetdokumentets skrivning om de finansiella målen? 2. Vad ska en lärare eller rektor främst följa vid eventuell målkonflikt: skollag eller styrkort?

15 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Hur många IG-betyg är det med knappa ekonomiska ramar rimligt att det sätts i Skellefteås grundskolor? Barn- och grundskolenämndens ordförande Maria Marklund (S) lämnar följande svar: Hur gäller nationella mål för grundskolan i Skellefteå? Nationella mål beslutade i skollag och läroplaner gäller för alla landets kommuner, såväl också för grundskolan i Skellefteå kommun. För att nå de nationella målen har rektor ansvar för organisation och uppföljning av verksamheten. Mål, organisation och uppföljning sammanfattas i en kvalitetsredovisning för varje verksamhet. Rektor tilldelas en budget som utgör grunden för verksamheten. Rektor och lärare har att följa de finansiella målen - att hålla sin budget. Att utveckla verksamheten inom tilldelade budgetramar. Det behöver ej bli någon konflikt mellan skollag och styrkort. Styrkortet anger de kommunala målen som också stöder de mål som finns inom skollagen. För grundskolan finner man sambandet under samtliga perspektiv. Vi har den högsta andelen högskoleutbildade lärare i landet. Vi har en högre andel behöriga till gymnasiet än i riket. Andel behöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan År Ske-å Riket ,0 89, ,0 88, ,7 88,5 Grundskola lärare/100 elever År Ske-å Riket ,6 8, ,8 8, ,1 8,4 Preliminär siffra för Skellefteå 2008 är 8,7 Vi har effektiviserat och ligger i senaste mätning på 8,7 lärare/100 elever men fortfarande över rikssnittet. Andelen lärare/elev i särskolan är högre än rikssnittet.

16 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 16 Obligatorisk Särskola Lärare/100 elever År Ske-å Riket ,8 26, ,2 25, ,2 25,6 Preliminär siffra för Skellefteå 2008 är 22,4 Det finns ett bevisat samband mellan lärares utbildning och kompetensutveckling och andra sidan elevers studieresultat enligt Skolverkets skrift från Jag säger inte emot detta. Men det finns inget bevisat samband mellan tilldelade resurser och elevers studieresultat. I Mckinseyrapporten synliggörs det tydligt. Där beskrivs bland annat gemensamma faktorer för goda studieresultat i olika länder, där resurserna inte utgör en del av framgången. Men visst vi ska fortsätta att följa den utveckling som sker. Hur många IG betyg är det med knappa ekonomiska ramar rimligt att det sätt i Skellefteå kommun? Vårt uppdrag är att få alla elever godkända. Det har vi inte lyckats med. Andelen IG är för många och vi ska noga följa de resultat som redovisas för med de genomtänkta satsningar på språk, läs och matematikutveckling, Naturvetenskap och Teknik, Företagsamt lärande för framtiden(flff), Kompetensbreddning via Lärarlyftet av 67 lärare, ökad andel personal inom elevhälsan och satsning på digitala lärmiljöer och skola 2.0 utvecklar vi möjligheterna till än bättre resultat! I den därpå följande debatten deltar Lars Åhman (FP), Stina Engström (FP), Bertil Almgren (S), Maria Marklund (S), Gunnar Holmlund (S), Jörgen Lundqvist (V), Roger Marklund (S), Harriet Classon (S) och Catrine Arvidsson (S). Behandlingen av ärendet förklaras därefter avslutad.

17 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Interpellation av Inger Andersson-Öberg (FP) om hot mot förtroendevalda (28/09) Kommunfullmäktigeledamoten Inger Andersson-Öberg (FP) har till kommunstyrelsens ordförande ställt följande interpellation: Efter att ha läst i pressen om olika former av trakasserier och hot via brev, telefon och mejl mot framför allt heltidspolitiker och även mot fritidspolitiker verkar klimatet ha hårdnat, kanske speciellt under den kristid som vi är inne i. Upplevda obekväma beslut från beslutsfattare kan ju leda till frustration hos många som drabbas av nedskärningar, arbetslöshet och därmed ekonomisk kris. Finns det någon hotbild mot någon eller några heltids- och fritidspolitiker i vår kommun? Är beslutsfattare inom vissa förvaltningar mer utsatta än andra? Kommunstyrelsens ordförande Bert Öhlund (S) lämnar följande svar: Det är en viktig sak som du tar upp. Hot och våld mot samhällets företrädare ökar tyvärr. En statlig utredning tog för tre år sedan upp frågan. Den visade på omfattningen som i mina ögon är allvarlig. Utredningen föreslog också att hot och våld mot politiker skulle bedömas som grovt brott. Tyvärr har den inte lett till någon åtgärd från statens sida. Hur är då situationen i Skellefteå? Hittills har vi varit förskonade från hot och våld mot våra politiker. Men för den skull får vi inte slå oss till ro och det gör vi inte heller. Kommuns säkerhetsskydd bevakar hela tiden frågan och gör riskbedömningar. Det finns kanaler till Polisen som nu också har rutiner för att hantera hot och hotbilder. Det finns handlingsplaner i de fall något inträffar. Den utredning som jag nämnde, Jakten på makten, föreslog också riktlinjer för hur alla instanser ska arbeta för att hantera hot och våld mot våra förtroendevalda. Jag vill ta tillfället att uppmana alla som utsätts för hot och våld att rapportera det. I kommunorganisationen har vi som sagt en beredskap för detta och kan ge vägledning och stöd. Alla partier har också ett stort ansvar här och bör vara beredda att hantera sådana här frågor. Du frågar också om det finns verksamheter som är mer utsatta. Ja, tyvärr är det så. Socialtjänstens förtroendevalda och anställda utsätts oftare för hot och våld. Där har man varit tvungen att låsa dörrarna och vidta åtgärder för att öka personalens säkerhet.

18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 18 Slutligen vill jag säga vi alla måste vårda vårt öppna samhälle. Jag vill inte tvingas ha ett låst Stadshus och kontroller vid fullmäktiges sammanträden. Om vi ska slippa det måste vi alla stå upp för de demokratiska värdena och inte acceptera hot och våld mot samhällets företrädare. Sedan Inger Andersson-Öberg (FP) yttrat sig förklaras behandlingen av ärendet avslutad.

19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Dnr Interpellation av Lars Åhman (FP) om tillämpningen av nationella mål i gymnasieskolan (29/09) Kommunfullmäktigeledamoten Lars Åhman (FP) har till gymnasienämndens ordförande ställt följande interpellation: I den kommunala budgeten står som en förutsättning under finansiella mål att ekonomin är en restriktion för att bedriva verksamhet. Det kan tolkas som att det vid en konflikt mellan ekonomi och verksamhet är det alltid ekonomin som utgör gränsen för verksamhetens omfattning. Det senare är en punkt som åtskilliga gånger diskuterats under budgetdebatter eftersom formuleringen är problematisk, inte minst för skolan efter kommunaliseringen. Jag anser att skolans, och då menar jag både grund- och gymnasieskolan, utbildning ska vara likvärdig över hela landet. Det är därför vi har skollag, läroplaner, kursplaner och garanterad undervisningstid för elever. Samtidigt beslutar kommunen hur mycket pengar som ska tillskjutas grundoch gymnasieskolan för att klara dessa uppgifter. Den (S)-majoriteten i Skellefteå har där valt att prioritera elever i Skellefteå lägre än vad andra kommuner i landet gjort (2 600 kr mindre till undervisning per gymnasieelev enligt Skolverkets kommunblad från september 2008). Det finns ett bevisat samband mellan å ena sidan lärares utbildning och kompetensutveckling och å andra sidan elevers studieresultat. Se t ex Jan-Eric Gustafsson och Eva Myrberg Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat - en kunskapsöversikt, Skolverket Minskade resurser till undervisning slår därmed mest mot de svagaste eleverna som ju behöver de bästa lärarna. När glappet mellan de nationellt uppställda målen om likvärdighet jämfört med de snålare ramarna i Skellefteå kommun blir för stort blir läget ohållbart. Vad ska då lärarkår, rektorer och chefer gå efter: kvalitativa mål som riksdag och regering ställt upp, eller lokala ekonomiska mål i form av styrkort?! Med anledning av detta vill jag fråga: 1. Hur ska en lärare eller rektor tolka budgetdokumentets skrivning om de finansiella målen? 2. Vad ska en lärare eller rektor främst följa vid eventuell målkonflikt: skollag eller styrkort?

20 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL Hur många IG-betyg är det med knappa ekonomiska ramar rimligt att det sätts i Skellefteås gymnasieskolor? Gymnasienämndens ordförande Bertil Almgren (S) lämnar följande svar: Skolinspektionen granskade Skellefteå kommun skolor under i granskningen konstateras att Skellefteå kommun har en i allt väsentligt bra skola! Skolinspektionen skriver bl a.: Grundskolornas genomsnittliga meritvärde ligger över rikets nivå och andelen elever i kommunens gymnasieskolor som fullföljer sin utbildning inom fyra år ligger klart över riksgenomsnittet de senaste två åren. Skolinspektionen visar att vi med de styrprinciper kommunen har med fog kan hävda att Skellefteå kommun är en del i en skola med nationell likvärdighet. Men skolinspektionen fortsätter: Kommunens så kallade styrkortsmodell i kvalitetsarbetet upplevs dock i många verksamheter som svårarbetad. Verksamheterna har svårt för att utifrån modellen tydliggöra de nationella målen för att sedan bedöma måluppfyllelsen och vidta åtgärder. Inspektionen visar att verksamheternas kvalitetsredovisningar, liksom kommunens, måste bli tydligare och bättre kopplas till de nationella målen. Skolverket bedömer att kommunen bör säkerställa att framför allt rektorerna i högre utsträckning tar ansvar för att det i varje verksamhet finns ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete och att skolors och andra verksamheters kvalitetsredovisningar följer förordningen om kvalitetsredovisning. Jag instämmer delvis i det skolinspektionen sett. Risken finns för en viss sammanblandning mellan det statliga uppdraget och de lokala målen. Vid en genomgång av de styrkortsmål gymnasienämnden och kommunfullmäktige satt kan jag konstatera att kommunens mål bygger på de nationella målen. Så långt målen. Ekonomin är ett av de verksamma medel vi har att nå målen. Som svar på Lars Åhmans första fråga ska lärare/rektor tolka skrivningen så att våra resurser inte är oändliga utan nämndens tilldelade ekonomiska ram tillsammans med förvaltningens resursfördelning och i slutänden skolans fördelning av medel per konto/ och eller program avgör det ekonomiska utrymmet. Jag talar om tre nivåer; nämnden, skolan och programmet. I det avseendet skiljer vi oss knappast från andra kommuner eller för den delen för en statligt finansierad skola. Min uppfattning är att möjligheten till delning av klasser i mindre grupper, stöd till elever med särskilda behov m.m. alltid kommer att vara ifrågasatt längst ut i organisationen. Svaret på den andra frågan är till en början enklare. Vi ska inte bygga in systemfel i vår organisation som leder till att vi inte kan följa lagen. Problematiserar jag frågan blir svaret att lagen inte är skriven på ett sådant sätt att den

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Kommunfullmäktige SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-20.55 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Agneta Hansson och Karl-Erik

Läs mer

PROTOKOLL 1 (7)

PROTOKOLL 1 (7) PROTOKOLL 1 (7) 2013-04-24 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.30, 13.30-18.50 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

PROTOKOLL 1 (12)

PROTOKOLL 1 (12) PROTOKOLL 1 (12) 2010-02-16 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 8.00-8.40 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lena Håkansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2012-10-23 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bert Öhlund (S), ordförande Rickard Carstedt (S) Rose-Marie Johansson (S) Håkan Lindh

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2012-11-06 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.25, 13.25-18.00 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2010-04-20

PROTOKOLL 1 (32) 2010-04-20 PROTOKOLL 1 (32) 2010-04-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-19.30 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Jan-Anders Melander, vice ordförande i kommunrevisionen,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2011-12-13

PROTOKOLL 1 (23) 2011-12-13 PROTOKOLL 1 (23) 2011-12-13 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-16.35 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Alf Granström, ordförande Skelleftebostäder

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2015-04-21 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare Hans

Läs mer

Utredning av Mobackenskolan och område väst

Utredning av Mobackenskolan och område väst SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 531 Dnr KS 2015-000831 291 Utredning av Mobackenskolan och område väst Sammanfattning Nämnden för support och lokalers arbetsutskott anför att i samband med att inomhusmiljöproblemen

Läs mer

Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan

Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 273 Dnr KS 2013-000764 214 Detaljplan för del av Skellefteå 4:1 med flera, ny bro över Skellefteälven, stadsdelen Centrala stan Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14

PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 PROTOKOLL 1 (10) 2011-02-14 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.10 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (42) 2010-02-23

PROTOKOLL 1 (42) 2010-02-23 PROTOKOLL 1 (42) 2010-02-23 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.20, 13.20-19.00 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog

Riktlinjer för en utvecklad invånardialog SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG Kommunfullmäktige 2014-10-14 232 Dnr KS 2014-000480 101 Riktlinjer för en utvecklad invånardialog Sammanfattning Skellefteå kommun har arbetat med invånardialoger under

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Gymnasienämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Gymnasienämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Gymnasiekontoret Laboratorgränd 5, kl 13.00-17.15 Beslutande Övriga deltagande Bertil Almgren, ordf Joakim Dahlgren Stina Engström Ulrika Larsson Heléna

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11)

PROTOKOLL 1 (11) PROTOKOLL 1 (11) 2010-08-11 Fritidsnämnden Plats och tid E-fyran, stora grupprummet, kl. 13.00 16.30 Gruppmöten kl. 12.00 13.00 Beslutande Leif Öberg, (S) ordförande Joakim Wallström, (V) vice ordförande

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2016-04-27 Gymnasienämnden Plats och tid Odenrummet, samhällsbyggnadskontoret, kl 08.00 15.45 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Daniela D Angelo

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35 1 (10) Plats och tid Silen, 16.00 17.55 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson (L) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson (S) Lena

Läs mer

Återremiss gällande motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Mobbning i skolan

Återremiss gällande motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Mobbning i skolan 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-21 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Återremiss gällande motion av Kristdemokraternas fullmäktigegrupp Mobbning i skolan Dnr: UN 16/100 Sammanfattning

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2014-03-27 Barn- och grundskolenämnden Plats och tid Medlefors folkhögskola, kl. 08.00-12.15, 13.15-17.00 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUN Protokoll Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott onsdagen den 6 augusti 2008 Ärenden: Au 48. Ordnings- och uppförandeomdömen Au 49. Remiss, Betänkandet Framtidsvägen en reformerad gymnasieskola

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG

2015-06-17. Justerare Kamel Mnad Paragrafer 153-167. Kamel Mnad, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (18) Barn- och grundskolenämnden 2015-06-17 Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 08.15-10.40, 13.00-15.10 ande Maria Marklund (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Fredrik

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2016-01-21 - i Kommunhuset klockan 13.00-16.35 Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13

PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 PROTOKOLL 1 (9) 2009-05-13 Plats och tid Öppenheten kl 12:30-15:50 Beslutande Stefan Bergman (s) Jan-Erik Ershag (kd) Britt-Marie Lundström (s) Karl-Erik Gustavsson (s) Leif Holmkvist Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(6) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 13.30 14.15 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-01-14 Kl. 15.00 Omedelbar

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Alla har rätt till arbete

Alla har rätt till arbete Alla har rätt till arbete Det är många som saknar arbete. Arbetslösheten kostar mycket pengar för samhället. Den gör också att många människor mår dåligt. Alla har rätt till arbete. Vi i Vänsterpartiet

Läs mer

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna

Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-04-24 KS 2012/0776 Kommunstyrelsen Medborgarförslag om gratis busskort för årskurserna 6-9 i Smedby Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2013-05-15

PROTOKOLL 1 (15) 2013-05-15 PROTOKOLL 1 (15) 2013-05-15 Gymnasienämnden Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.00-16.00 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Hans Ericsson (V) Lenita

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10)

Sammanträdesprotokoll Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-01-07 1(10) 2015-01-07 1(10) Plats och tid KS-salen kl. 13:00-14:20 Beslutande Ewa Arvidsson (S), ordförande Birgit Karlsson (MP) Cecilia Gustafsson (S) Christina Wallin (V) Rolf Lindström (S) Barbro Spjuth (M) Kurt

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-10 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50 Utses att justera

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-06-05

Kommunfullmäktige 2012-06-05 Kommunfullmäktige 2012-06-05 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 21.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Monica Forsgren (S) Göran Engström (C) Leif Nilsson (S) Rågher Thelin (S) Mildred Eggen

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2012-01-24

PROTOKOLL 1 (32) 2012-01-24 PROTOKOLL 1 (32) 2012-01-24 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.20, 13.20-15.30 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2013-11-21 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kommunstyrelsen

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Kommunstyrelsen SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 09.00-12.45, 13.30-14.15 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Tore Gabrielsson

Läs mer

Motion om feministiskt självförsvar och jämställdhetsutbildning

Motion om feministiskt självförsvar och jämställdhetsutbildning 2011 09 26 171 370 Kommunstyrelsen 2012 02 13 34 86 Arbets och personalutskottet 2012 01 30 23 54 Dnr 11.550 008 septkf34 Motion om feministiskt självförsvar och jämställdhetsutbildning i gymnasiet Ärendebeskrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-22 1 Innehållsförteckning Ärende 20 Information från Hagens förskole- och skolområde... 3 21 Besök av studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte... 4 22 Ekonomisk månadsrapport... 5 23 Granskning av

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG

Justerare Lars Åhman Paragrafer 102-116. Lars Åhman, justerare BEVIS OM ANSLAG PROTOKOLL 1 (19) Barn- och grundskolenämnden 2016-05-25 Plats och tid Stadshuset, kl. 08.15-11.10,13.30-14.30 ande Fredrik Stenberg (S), ordförande Jeanette Velander (V), vice ordförande Mari-Louise Larsson

Läs mer

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Lennart Burvall, justerare BEVIS OM ANSLAG. Justering av personalnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla PROTOKOLL 1 (25) 2009-12-10 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-17.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Caroline Larsson Stålbert

Läs mer

Ny skolorganisation som ett led i Lycksele kommuns utbildningsmål och KFs handlingsplan för ekonomi i balans

Ny skolorganisation som ett led i Lycksele kommuns utbildningsmål och KFs handlingsplan för ekonomi i balans 1(2) 33 Dnr 2016-000195 Ny skolorganisation som ett led i Lycksele kommuns utbildningsmål och KFs handlingsplan för ekonomi i balans Beslut rekommenderar att Kommunstyrelsen utreder och lämnar förslag

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08

PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 PROTOKOLL 1 (11) 2009-12-08 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.30 ande Valter Stenberg (S) ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt ((S) Carina Lillbacka (S) Pia Risán

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program.

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-10-26 126 Meddelanden. 127 Anmälan om delegationsbeslut. 128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september 2011. 129 Budget 2012. 130 Redovisning av simkunnighet i

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25

PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 PROTOKOLL 1 (8) 2015-05-25 Gemensam måltidsnämnd Plats och tid Sammanträdesrum Älgen, gamla stadshuset Hjorten. Klockan 10.00-12.30 ande Tomas Teglund (S), ordförande Janeth Lundberg (S), vice ordförande

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15)

PROTOKOLL 1 (15) PROTOKOLL 1 (15) 2010-05-10 Personalnämnden Plats och tid Medelfors kl 08.00 17.15 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) 14.35 Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Stig Stefansson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden 2009-06-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Gymnasienämnden 2008-05-12

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Gymnasienämnden 2008-05-12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Beslutande Gymnasiekontoret, Laboratorgränd 5, kl 08.00 17.00 (Information: Planeringsförutsättningar för gymnasienämndens budget 2009 kl 08.00-11.00, Gruppmöte

Läs mer

Likabehandlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2012

Likabehandlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2012 Likabehandlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2012 Barnkonventionen sätter barnperspektivet och rätten till likabehandling i fokus. Konventionen bygger på perspektivet att barnets bästa

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-10-26 KS 2015/1051 Kommunfullmäktige Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige 2007-04-02

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige 2007-04-02 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 13.30-20.00 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Christina Björck och Agneta

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Motion om mobiltelefonfri skolundervisning. KS

Motion om mobiltelefonfri skolundervisning. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-15 362 Motion om mobiltelefonfri skolundervisning. KS 2016-63 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013.

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-28 24 Meddelanden. 25 Anmälan om delegationsbeslut. 26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Beslutande Torsdagen den 13 juni 2013 i sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.35-15.45 Sammanträdet ajournerades klockan 09.55-10.20, 11.47-12.45,

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Konsumentnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Stiftsgården 13.00-14.30 Beslutande Valter Stenberg (S), ordförande Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Erik Lidman (S) Inger Lundqvist (FP) Elisabet Öhmark (M)

Läs mer