I stället för framtida skuldsanering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I stället för framtida skuldsanering"

Transkript

1 I stället för framtida skuldsanering att prata ekonomi med unga vuxna

2 I stället för framtida skuldsanering att prata ekonomi med unga vuxna Konsumentverket 2013

3 Förord Konsumentverket ska stödja och ge vägledning för den budget- och skuldrådgivning som kommunerna ansvarar för. Det innebär bland annat att vi tillhandahåller utbildningar, datasystemet Boss och extranätet Portalen. Vi stödjer även verksamheten med metoddokument och ger kommunerna stöd för att utveckla verksamheten. Skuldsättningen av unga vuxna är ett stort samhällsproblem och unga vuxna i färd med att etablera sig i samhället är en särskilt viktig grupp att nå. Det är i dagsläget få unga vuxna som vänder sig till kommunens budget- och skuldrådgivning. Örebro kommun uppmärksammade att andelen besökare mellan 19 och 29 år uppgick till cirka 5 procent. I Kronofogdens statistik var 12 procent av gäldenärerna i Örebro mellan 18 och 25 år. Med anledning av detta initierade kommunen projektet I stället för skuldsanering. Konsumentverket har bistått Örebro kommun med metodstöd och ekonomiskt stöd för att arbeta fram nya sätt att nå målgruppen. Syftet med den här rapporten är att beskriva en arbetsmodell som syftar till att få fler ungdomar att i ett tidigt skede vända en negativ ekonomisk utveckling. I den här rapporten beskrivs det arbete som kommunen har genomfört inom ramen för projektet. Utifrån de slutsatser som dras förs även en avslutande diskussion med fokus på det framtida arbetet mot målgruppen. Projektet har genomförts av budget- och skuldrådgivningen i Örebro som även ansvarar för rapportens innehåll, analyser och åtgärdsförslag. Karlstad den 2 april 2013

4 Innehållsförteckning Sammanfattning Bakgrund Ung vuxen Begreppet Skuld Rådgivning Förstudien Aktiviteter i förstudien Aktiviteter i projektet Individuell rådgivning Slutsatser Diskussion Referenser Bilaga... 24

5 5 (28) Sammanfattning Under förstudien och projektets första fas träffade vi unga vuxna och hade en dialog om former och kanaler för information om budget- och skuldrådgivning. Dessa kunskaper ledde fram till att vi anpassade rådgivningen och ökade tillgängligheten, öppnade upp för möjlighet till rådgivning på andra platser och skapade en Facebooksida. Vi började med att skicka brev till skuldsatta unga vuxna med ett erbjudande om rådgivning. Försöket gav ingen bra utdelning, fem av hundra unga tog kontakt och endast en kom på rådgivningsbesök. Under projekttiden har budget- och skuldrådgivningen intensifierat och anpassat sitt PR-arbete på olika sätt. Information om projektet har varit en betydande del av arbetet under projekttiden. Vi har använt både sekundära kanaler, yrkesverksamma som arbetar med unga vuxna eller föräldrar, samt även arbetat direkt till målgruppen. Uppskattningsvis har cirka personer mellan 18 och 25 år tagit del av erbjudandet. Informationen har inneburit affischering på anslagstavlor och i digitala medier samt deltagande i lokalradio och TV. Under projekttiden har budget- och skuldrådgivningen utvecklat och formaliserat ett rådgivningspaket. Detta innebär att unga mellan 18 och 25 år i Örebro kommun kan erbjudas rådgivning som består av två samtal och en uppföljningskontakt. Om behov finns överlämnar vi en pärm som stöd för att administrera räkningar och viktiga papper. Under 2012 har 22 unga i målgruppen tagit kontakt med önskemål om rådgivning, att jämföras med ingen under Projektet har sammanfattningsvis inneburit att vi arbetat för att nå en målgrupp som står i startblocken på väg in i vuxenvärlden en målgrupp som har andra behov och förutsättningar än de man som budget- och skuldrådgivare vanligtvis möter i sitt yrke. Vi menar att detta ställer krav på kommunen att se över hur man kan tillgodose även dessa medborgares behov av en kvalificerad budget och skuldrådgivning.

6 6 (28) 1. Bakgrund Många unga, speciellt tjejer, mår psykiskt och existentiellt dåligt. Osäkerhet om framtiden och vilka krav som ställs bidrar till oro och ohälsa. Unga lever längre tid i ett sårbart ekonomiskt läge. Det tar längre tid innan de får ett arbete. De är beroende av föräldrar under längre tid. Detta är uppgifter som vi får till oss från till exempel Folkhälsorapporten och Ungdomsstyrelsens rapportering. Budget- och skuldrådgivningen har traditionellt sett i första hand vänt sig till överskuldsatta med råd och anvisningar. Det betyder att gruppen rådsökande företrädesvis har bestått av medelålders och äldre. Vi kunde också se i Kronofogdens statistik att det fanns många restförda i åldersgruppen 18 till 25 år, och av vår egen statistik kunde vi se att dessa inte hade kontaktat oss, det vill säga budget- och skuldrådgivningen. Eftersom budget- och skuldrådgivningen är en verksamhet som ska vända sig till alla vuxna medborgare i kommunen och även har uppgift att verka förebyggande (budgetrådgivning) började tankar på ett projekt ta form. I mars 2012 beviljades budget- och skuldrådgivningen i Örebro delvis medel av Konsumentverket för att genomföra ett projekt med syfte att komma i kontakt med unga människor i kommunen. Dels för att skapa en dialog om hur budgetoch skuldrådgivningen ska kommunicera och informera för att passa ungas vanor och dels för att utveckla en rådgivningsmetod som kan vara till hjälp för unga som ska ta klivet in i vuxenvärlden. Den 1 april 2012 startade projektet " I stället för framtida skuldsanering". Budget- och skuldrådgivningens verksamhet i Örebro kommun består i grunden av tre rådgivare. För arbete i projektet anställdes en person på 50 procent och en av de ordinarie handläggarna har därmed kunnat frigöras och har haft rollen som projektsamordnare på 50 procent.

7 7 (28) 2. Ung vuxen I Örebro Kommun är ca av medborgarna mellan 18 och 25 år gamla och av dessa har 650 unga ekonomiska problem, nämligen skulder hos Kronofogden. Som ung befinner man sig i området mellan barn och vuxen. Redan vid 16 års ålder börjar man få ta visst ekonomiskt ansvar. Det tillåtet att tjäna och använda sina pengar utan föräldrars förmyndarskap och att ingå vissa avtal till exempel. Ungdomstiden är i bästa fall en period att träna sig i det som är nödvändigt för ett bra vuxenliv. I Norge pekar forskaren Christian Poppe 1 på att i takt med att den generella välfärden minskar i förhållande till det individuella ansvaret, går utvecklingen mot att en allt större del av de svaga inkomstgrupperna använder sig av krediter för att klara sin välfärd. Ofta tar dessa grupper krediter på kreditkort och olika konsumtionskrediter som är mer kostsamma. De unga tar längre tid på sig att komma in på en allt mer osäker arbetsmarknad. De ungas föräldrar blir viktigare och är för många en förutsättning för att kunna ta steg in i vuxenlivet. Ungdomsstyrelsen 2 rapporterar att unga varken studerar eller arbetar och så många som unga vet inte hur de försörjer sig. I Örebro kommun var 641 unga restförda hos Kronofogden i november 2012 och andelen unga med skulder tenderar att öka. Under 2012 ökade ungdomars procentuella andel av ansökningar gällande snabblån jämfört med Flera myndigheter, som till exempel Konsumentverket, Kronofogden och Finansinspektionen har uppmärksammat dessa orosmoln och man har lagt stora resurser på kampanjer och information om ungas privatekonomi. Även den nya läroplanen har förstärkt de privatekonomiska delarna inom grundskolan, vilket troligen bidrar till ökade kunskaper hos unga, men en del talar för att det även behövs mer riktade insatser

8 8 (28) 3. Begreppet Skuld På sin tjugoförsta födelsedag fick naturskribenten Ernest Thompson Seton ta emot en märklig räkning. Det var hans fars förteckning över alla utgifter knutna till den unge Ernests barndom och uppväxt, inklusive doktorns arvode vid hans förlossning. Än mer märkligt är att Ernest enligt uppgift ska ha betalat den. Den lilla historien finns återgiven i David Graebers bok Skuld, de första 5000 åren. Enligt historien betalade Ernest räkningen, men talade aldrig mer med sin far igen. Historien säger något om att skuld kan stå för mer än en sak. Skuld är något som binder parter i en relation. Vissa skuldrelationer vill vi slippa, men inte alla. Budget- och skuldrådgivningen är den kommunala verksamhet som enligt Lagen om skuldsanering ska ge råd och anvisningar till skuldsatta. Enligt Nationalencyklopedin är skuld bland annat en skyldighet att i framtiden betala eller på annat sätt fullgöra en ekonomisk förpliktelse till någon utomstående. Många som kommer till budget- och skuldrådgivningen med ekonomiska bekymmer berättar inte bara om den ekonomiska förpliktelsen utan även om en känsla av skuld, skuldkänsla. Skulder har ofta något dubbelt med sig. Det är befogat att fråga sig: blir det inte dubbelt så svårt att kliva in i vuxenlivet, att göra sig fri från föräldrahemmet och ta eget ansvar, om man är skuldsatt? I vårt samhälle är många vuxna medborgare skuldsatta. Det kan vara lån till staten i form av t ex studielån, lån till bank i form av kontokredit eller kanske huslån. Dessa lån är i de flesta fall kopplade till en sund avbetalningsplan, eller en prognos så att låneuppgörelsen ska vara realistisk och kunna följas. Men ibland sker förändringar som gör att den ursprungliga uppgörelsen faller. Det handlar ofta om oförutsägbara händelser. Budget- och skuldrådgivningen har i vardagen ofta fokus på skuldsättning som är påfrestande eller där räkningar och avbetalningar har förfallit till betalning. Alla unga har inte föräldrar som Ernest men många unga växer upp i hem där föräldrarna lever på existensminimum. Det gäller familjer där någon vuxen har försörjningsstöd eller där föräldrar är överskuldsatta. Att på ett pedagogiskt sätt beskriva det privatekonomiska sammanhanget för unga är en nyckelfråga för att nå framgång. Ofta uppfattas begreppen som tvetydiga och diffusa. För att skapa en bra dialog med respondenten är det viktigt att reda ut och så mycket som möjligt enas om betydelsen av begreppen. Skuld är ett centralt begrepp som ofta skapar känslor som kan leda till att det är svårare att fatta bra beslut.

9 9 (28) 4. Rådgivning I Nationalencyklopedin förklaras ordet rådgivning med: "det att ge råd särsk. i personliga frågor". När det gäller budget- och skuldrådgivning handlar aktiviteten om det som har med den privata ekonomin att göra. De flesta som arbetar med budget- och skuldrådgivning ser att det inte handlar om att förmedla det enda rätta rådet vid ett tillfälle utan att med information, kunskap, pedagogik och motiverande attityd anpassade till person och situation göra det möjligt för den rådsökande att sätta upp mål och fatta bra beslut. Budget- och skuldrådgivningen finns med i en process där människor strävar att förbättra sitt ekonomiska läge vilket ofta tar tid. Förändringen inbegriper en omställning av vardagslivet, att göra ändringar i sin livsstil. En rådgivning som ska möta upp dessa många gånger nödvändiga förändringar måste också tänka in denna process. Hur detta ska gå till är en metodfråga. I lagen om skuldsanering läggs detta fast genom tillägget att kommunens (budget- och skuldrådgivarens) ansvar ska sträcka sig under hela skuldsaneringsförfarandet, vilket innebär under de fem år som skuldsaneringstiden avser. Lagen är tydlig med att det är en process och att kommunen har ansvar för stödet under hela processen. Ofta följer rådgivningsprocessen ett schema; söka fakta ta ut mål/riktning fatta beslut om handlingar, kort sagt: fakta riktning handlingar. Rådgivningen ser olika ut beroende på vilken fas en person befinner sig i. Den som söker fakta behöver svar och råd om hur och var man hittar kunskap. Den som ska planera behöver handlingsalternativ och samtalsstöd för att sätta lämpliga mål som ska skrida till handling behöver råd om lämpliga steg att ta. En modell kan vara användbar för att beskriva en rådgivningsprocess. En som använts vid informationer om rådgivning är: O = 8 4. Nollan en tom cirkel står för att lägga upp så mycket fakta som möjligt på bordet. Åttan två mindre cirklar står för minst två olika mål och likhetstecknet symboliserar de två olika handlingsvägarna för att uppnå dessa mål. Modellen pekar bland annat på vikten av handlingsalternativ. (I den rådgivning som detta arbete föreslår läggs ytterligare ett moment till modellen innan alla fakta läggs på bordet, ett pedagogiskt reflektionsmoment. I detta fall består det av en gemensam läsning av broschyren Koll på pengarna. Efter varje avsnitt stannar vi upp och diskuterar, reflekterar över innehållet och hur det ser ut i respondentens eget liv. Kanske modellen skulle bli KO=8 där K står för ett tillförande av kunskap). 4 Presentation vid workshop vid Forsas Symposium 2009 Pengars roll i socialt arbete

10 10 (28) En annan viktig princip för rådgivning, och ofta en svår balansgång, är att inte ta över ansvar för sånt som den rådsökande behöver kunna eller behöver lära sig för att kunna ta ansvar för sin egen ekonomi. Rådgivningen har en funktion att rusta människor att själva klara av sin ekonomiska vardag. Rådgivaren har ett pedagogiskt ansvar att förklara och, att stämma av hur mycket den rådsökande själv klarar. I rådgivningsprocessen höjs kunskapen om detta i takt med att den rådsökande i mesta möjliga mån gör så mycket som möjligt själv. Det är genom ett sådant arbetssätt som den rådsökande kan utveckla både sitt eget handlingsutrymme och få ökat självförtroende vilket ligger i linje med teorier om empowerment 5. MI eller motiverande intervju är en professionell metod till för att underlätta för t ex rådsökande att komma till beslut. Kännetecknande är att det är den rådsökande som bestämmer takten och rådgivningsstilen handlar till stor del om tajming. Målet är att hjälpa rådsökande att utforska och lösa en ambivalens i förhållande till en förändring. 6 5 Ordet egenmakt motsvarar det engelska ordet empowerment och syftar till att en individ i en organisation, stat eller annan grupp skall känna att denne har makt över sin egen situation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö etc. Titeln på utredningen SOU 1996:177 fick titeln Egenmakt att återerövra vardagen beskriver väl ett av rådgivningens syften. (källa: wikipedia) 6 Beacon Stockholm, Steve Wicks

11 11 (28) 5. Förstudien Under förstudien (november 2011 mars 2012) tog vi en rad kontakter för att lägga en grund och snabbt kunna komma igång med projektet när alla beslut fattats. Eftersom vi kände till att över 600 i målgruppen var restförda hos Kronofogden ville vi upprätta ett samarbete med Kronofogdens lokalkontor i Örebro. Här var man positiv till ett samarbete och kunde bistå oss i processen att förmedla erbjudandet om rådgivning till de unga skuldsatta i registret. Vi inledde också ett fruktsamt och nära samarbete med informationsavdelningen på Örebro kommun. Med deras hjälp tog vi fram ett underlag för affischering och brevutskick. Under denna tid beställde vi en logotyp som föreställer tjugolappens porträtt av Selma Lagerlöf i blickfånget. Brevet med erbjudande om rådgivning skickades först till 50 personer i målgruppen. Brevet var utformat så att den unge gäldenären som ville ha kontakt kunde sms:a till ett mobilnummer. Endast två svarade och när vi skulle återkoppla fick vi inte kontakt. Vi upprepade utskicket och efter tre veckor skickade vi ut en påminnelse. Denna gång tog ytterligare två personer kontakt en av dem fick vi till en rådgivningsträff. Efter ytterligare två veckor skickade vi ut brevet till 50 nya unga gäldenärer, Denna gång var det en person som tog kontakt med oss, men det ledde inte till någon rådgivningsträff. Efter erfarenheten med brevutskick via Kronofogden inledde vi ett samarbete med Försörjningsstöd, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, och den avdelning som handlägger personer mellan 18 och 25 år. Vid förstagångssamtalen, som är obligatoriska vid ansökan om försörjningsstöd, berättade socialsekreterarna om möjligheten att träffa en budget- och skuldrådgivare för rådgivning om privatekonomi. Vi träffade kontinuerligt personalen för återkoppling och avstämning. Vi prövade även att personalen själva fick boka in besök för de unga på en lista som vi sen läste av. Detta ledde till att ytterligare tre unga tog kontakt och att vi träffade två personer för rådgivning. Ganska tidigt i processen fick vi kontakt med utvärderingssamordnare Per Sandén och har under projekttiden haft stöd och vägledning i utvecklingen av både metoden och förslag till framtida utvärdering. Under förstudien träffades arbetsgruppen regelbundet. Vi sammanställde också ett underlag för rådgivning under denna tid, och när projektmedel beviljades av Konsumentverket tog rekryteringsprocessen vid. En handläggare anställdes på 50 procent för projekttiden för att frigöra en medarbetare i arbetsgruppen att fungera som projektsamordnare.

12 12 (28) 6. Aktiviteter i förstudien Sätt att komma i kontakt Innehåll Erfarenhetsutbyte B&S Filipstad Om samarbete mellan B&S och Kronofogden Konsultation, Per Sandén utvärderingssamordnare Samverkan med kommunens informationsavdelning Samverkan m kommunens konsumentvägledare Samverkan kronofogdemyndigheten i Örebro Samverkan m kommunens försörjningsstöd Erfarenhetsutbyte med unga Ca 5 tillfällen Bild. Brev. Affisch. Text. Hemsida. Facebook. Gemensam workshop Brevutskick. Adresser. Informationsspridning. Informationsspridning. Café Deed, Unga mammor och pappor, Jobb direkt, Ung Nuevo.

13 13 (28) 7. Aktiviteter i projektet Här nedan följer en sammanställning av aktiviteter med syfte att få kontakt med målgruppen. Sätt att komma i kontakt Innehåll Konsultation Blind Spot Workshop. Plan för webbapplikation. Projektansökan. 7 Informationsaktivitet anslag på kommunala elektronisk anslagstavla Informationsaktivitet Kommunens lokala bibliotek Informationsaktiviteter Massmedia Informationsaktivitet Örebro Folkhögskola Informationsaktiviteter Arbetsförmedlingen Väntrummet försörjningsstöd/socialkontor Träffa personal. Anslag. Radio Örebro: Rakt på sak, Boulevard. TV4. Information för personal Informationsspridning Workshop Startcentrum 12 unga vuxna Informationsaktivitet Familj och ungdom Informationsaktivitet Förebyggande enheten Örebro kommun Informationsaktivitet Kvinnohuset Informationsaktivitet Praktikcentrum Informationsaktivitet KRAMI (kriminalvården, arbetsförmedlingen och kommunen) Informationsaktivitet Örebrobostäder (ÖBO) Informationsspridning. 20 personal 7 personal Ca 40 unga i yrkespraktik. Två tillfällen för ca 10 personer. Informerat personal på uppbördsavdelningen. Bokonsulent. Informationsaktivitet Besökt manifestation Hemlöshetsdagen 7 En idé som fanns med i diskussionerna och som även tagits upp i referensgruppen med unga var att utveckla en webbapplikation. Denna idé har funnits med som ett projekt i projektet och drivits i samarbete med informationsavdelningen. Vi har då tagit kontakt med ett företag; Blind Spot, som utvecklar webbapplikationer. I samband med en workshop konkretiserades idén med en webbapplikation. Det gick upp för oss ganska snart att ett applikationsutvecklingsprojekt skulle bli för stort för att kunna rymmas i detta projekt.

14 14 (28) Facebook Informationsaktivitet Gymnasieskolans avgångsklasser. Planering. Manual. Uppstart. Officiering. Ung Selma. I sambaband med konsumentvägledningens teaterprojekt Blåst. 10 informationstillfällen för totalt 910 elever. Informationsaktivitet Socialnämnd Öster Workshop Ung Nuevo 6 deltagare och 5 personal I upptakten av projektet hade vi fokus på att söka upp unga för att höra hur de önskar ekonomisk rådgivning. Vi fick kontakt med ungdomar genom verksamheter som vänder sig till åldersgruppen; Café Deed, Unga mammor och pappor, Jobb direkt och Ung Nuevo. Här har vi tillsammans med ungdomarna i verksamheterna diskuterat olika kanaler för rådgivning och hur vi på bästa sätt kan fånga ungdomars intresse. De ungdomar som har deltagit i fokusgruppen har kommit med åsikter och idéer. Alla som vill kan även i fortsättningen vara delaktiga i projektet. Bland annat har vi fått kunskap om att många ungdomar drar sig för att kontakta och/eller besöka oss då vi förknippas med socialförvaltningen. Budget- och skuldrådgivningen hör organisatoriskt till socialförvaltningen och finns även lokaliserad i samma hus som försörjningsstöd och socialtjänstens myndighetskontor. Ungdomarna uppgav också att de vill ha möjlighet att kunna ställa frågor dygnet runt och att få vara anonyma. Det kan finnas frågor och funderingar kring den ekonomiska situationen som de kanske inte vill eller vågar ta upp vid ett telefonsamtal eller vid ett personligt besök. De flesta av kommunens bibliotek har fått besök. Vi har informerat personalen och satt upp affischer med information och kontaktuppgifter som riktar sig både till de unga och anhöriga. I samband med ett teaterprojekt har vi informerat om ungdomsprojektet vid 10 föreställningar för totalt 910 elever i gymnasieskolans avgångsklasser. Teaterprojektet Blåst var ett samarbete mellan konsumentvägledningen i Örebro och teatern Teater Martin Mutter 8. I slutet av 2012 gick vi officiellt ut med en facebooksida som heter Ung Selma. Vi tog fram en manual och ansvarsförbindelse. 8

15 15 (28) Vid 4 tillfällen har vi träffat unga i grupp. Syftet har då varit att informera och ge tips om bra saker för att undvika att få skulder. Vi har då strävat efter att få frågor och sätta igång en diskussion om inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. När vi träffade en mindre grupp med både unga deltagare och personal utgick vi från en modell som fungerade för att diskutera privatekonomi i grupp. Vi kunde efteråt konstatera att vi hade tagit fram en form för en fungerande workshop. En strategi att nå vår målgrupp, förstod vi snart, var att vända oss till sekundära målgrupper. Förutom föräldrar som vi försökte nå via Örebro kommuns Facebooksida vände vi oss aktivt till olika verksamheter inom kommunen med inriktning mot unga. Vi informerade om projektet för personalgrupper på kvinnohuset, socialtjänstens förebyggande enhet samt öppenvårdsverksamheterna barn och ungdom, det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder med flera. Vi har också beretts tillfälle att informera den politiska nämnden, socialnämnd Öster, om ungdomsprojektet.

16 16 (28) 8. Individuell rådgivning Det framkom tidigt i projektet, och med bakgrund mot erfarenheterna av samarbetet med Kronofogden och försörjningsstöd, att den ursprungliga målgruppen varit alltför snävt formulerad. Vi bedömde att perspektivet kring målgruppen behövde breddas och att vi istället skulle försöka nå unga vuxna som är bekymrade för sin ekonomi. Detta var ett vägval vi tror var nödvändigt för att kunna använda projekttiden på ett klokt sätt. Att gå ut och informera om budget- och skuldrådgivningen till en bredare grupp blir mer effektivt skuldförebyggande och ett sätt att nå grupper av unga vuxna som blivit registrerade hos kronofogden. Budget- och skuldrådgivningen i Örebro kommun erbjuder från och med oktober 2012 ett paket till unga vuxna bestående av ett bokningssamtal, två rådgivningssamtal och en uppföljningskontakt. Kontakt kan tas genom att sms:a ordet SELMA till , så ringer vi tillbaka och berättar om innehållet i rådgivningspaketet. Vi ställer då också några få frågor om rådsökarens situation. Medborgaren kan bestämma sig för erbjudandet och boka tid och plats för besök. Besöket behöver inte ske på rådgivarens kontor utan till exempel på ett bibliotek. Vid första besöket sätts fokus på vilken relation den unge har till viktiga privatekonomiska områden. Tillsammans går vi igenom Konsumentverkets skrift Koll på pengarna och diskuterar varje privatekonomiskt område som tas upp. Den rådsökande ges möjlighet att berätta utifrån sin egen situation, om man är nöjd eller tycker sig behöva förändra något. Om den unge vill bokar vi in besök två. Vid det andra samtalet diskuterar vi fram en realistisk handlingsstrategi för de förändringar som den unge vill göra. Det kan handla om hur man ska betala tillbaka en mindre skuld och kanske förhandla om en realistisk betalplan. Efter två månader ringer vi upp och ställer några frågor om hur det gått.

17 17 (28) Resultat Under 2012 tog 22 unga mellan 18 och 25 år kontakt med budget- och skuldrådgivningen i Örebro kommun. Gruppen är allt för liten för att dra några slutsatser om kontaktvägarna eller rådgivningen. Men av dem som kommit till rådgivningen kan vi dra vissa slutsatser om vilka orsaker eller behov som leder till kontakt. Av de 22 unga som tog kontakt för rådgivning hade 15 skulder 9. 5 unga genomgick hela processen (två möten och uppföljning). Vi fick uppgift om 8 ungas boendestatus. 4 bodde hos föräldrar, 3 i egen lägenhet och 1 bostadslös. I fem rådgivningar (de 5 som gick igenom hela rådgivningsprocessen) skapade vi skriftliga underlag som kunde användas i kommunikation med fordringsägare. En individuell rådgivning skedde på annan plats än kontoret i samband med en workshop. 9 Har svarat att skulder finns på fråga om bakgrunden till att ta kontakt

18 18 (28) Individ Delar i processen Boende (hos föräldrar, eget, bolös) Kille / tjej Skriftlig handlings strategi Skriftlig brevmall På socialkontoret (S) eller annan plats (A) HF K A HF K S T+K S T X X S 5 1 K 6 1 T 7 1 T 8 1 K K X X S 10 1 T 11 1 T K S T X S BL T S EG T X X S HF T S EG K S 18 1 K 19 1 T T S 21 1 HF K EG K X X S

19 19 (28) Exempel på ett ekonomiskt sammanhang: Moa 21 år. Kommer tillsammans med sin kille. Hon ska börja i en arbetsmarknadsåtgärd och har mycket låg inkomst. Hennes kille har hjälpt henne att ta tag i sin situation. Han fick kännedom om budget- och skuldrådgivningen via kommunens hemsida. Moa bor hemma hos sin pappa. Hon har en lillebror som hon värnar om och försöker skydda från att komma i kläm. Pappan har, som hon uttrycker det, svårt att hålla i pengarna. Kan inte hushålla. Pengarna tar slut och ibland har inte pengarna räckt till alla räkningar utan skulder har uppstått. Vid ett tillfälle uppstod en skuld på elen och han förlorade avtalsrätten på abonnemanget. Detta löste pappan genom att Moa tecknade ett el-abonnemang. Moa står även tecknad för TV-innehavet och har försökt att ändra detta men inte lyckats. Skulder har uppstått på båda abonnemangen. Moa vill att pappan ska lösa skulderna som hon inte själv orsakat. Tillsammans ställer vi upp ett förslag till uppgörelse mellan Moa och pappan. Hon ska presentera planen för pappan och har hopp om att pappan ska ta ansvar för dessa skulder. Bilden, som också bekräftas i andra rådgivningar, är att den unga ofta känner och tar på sig ett ansvar för familjens situation och ekonomi. Vid några tillfällen har den rådsökande haft allvarliga akuta ekonomiska problem. Det kan ha varit hyresskuld som frammanat risk för avhysning. I dessa tillfällen har vi kunnat hänvisa till försörjningsstöd.

20 20 (28) 9. Slutsatser Dessa kanaler fungerade Direkt information face to face Information till kompisar, föräldrar eller personal som i sin tur förmedlar face to face I dialogform sms Dessa fungerade inte Informationsförmedling via traditionellt brevutskick eller anslag. Passiv informationsförmedling utan uppföljning. Vi har utarbetat en rådgivningsmodell, den består i: 1) Motiverande och marknadsförande samtal 2) Rådgivningssamtal (vid behov två träffar) 3) Uppföljningssamtal 4) Personligt anpassad pärm för att hålla ordning på privatekonomin Vi vill föreslå följande åtgärder för framtiden Budget- och skuldrådgivningen behöver lyssna mer på unga medborgare och utvidga kontaktytan med olika kanaler och former för rådgivning Budget- och skuldrådgivningens kunskaper behöver anpassas och paketeras på sätt som den rådsökande har möjlighet att påverka formerna för.

21 21 (28) 10. Diskussion Syftet med projektet har varit att undersöka vilka kanaler man kan använda för att komma i kontakt med unga vuxna. I något avseende handlar det om att bryta en myndighetstradition som ofta förstärks på grund av att verksamheten ofta är organiserad under socialförvaltningen. Det har också handlat om att fysiskt kliva ut ur kontoret och börja ta direktkontakt med medborgare som har behov av våra tjänster. Rådgivningen har gett erfarenheter av ett mer utåtriktat arbetssätt och tagit steg mot att etablera nya kanaler för information och kommunikation. Detta har gett resultat och visar sig i att unga tar kontakt och efterfrågar råd. Ett ytterligare syfte var att utveckla ett rådgivningssätt anpassat för målgruppen. Projektet kan presentera en rådgivningsmodell, en pilotmodell, som vuxit fram och till viss del testats under projektperioden. Vi uppfattade i dialog med unga att det upplevs att budget- och skuldrådgivningen är en del av myndigheten socialtjänsten. Det kanske kan beskrivas som en osynlig tröskel som ibland kan vara för hög att kliva över. Det är viktigt att den unge själv kan välja att anta erbjudande om rådgivning och även kunna styra hur innehåll och form anpassas till behoven. Detta är en del av samtalsmetodiken i MI som vi fört in i rådgivningen. Rådgivaren ska inte ta ansvar för att lösa problemet utan ansvaret ligger i att medverka till en handlingsstrategi, en överenskommelse om det som är bra att göra när man har ekonomiska bekymmer. Vi tror att det skapar förutsättningar för större egenansvar om vi är tydliga med att det är ett bra erbjudande, och det är viktigt att ganska ingående berätta om processen och innehållet. Det är den rådsökande som bestämmer sig för konceptet, eller inte. Den rådsökande ska inte utforma metoden men bestämmer i mesta möjliga mån var och när rådgivningen ska ske. Några erfarenheter vi har haft med från tidigare är att det kan vara extra kämpigt för unga att ta steget att söka hjälp. En annan erfarenhet är att unga besökare ofta uteblir eller avbryter processer. Därför har vi ställt frågor till varje respondent, både om sättet att ta kontakt och om hur rådgivningen kan vara beskaffad för att passa. Erfarenheterna har legat till grund för den pilotmodell vi tagit fram. En ambition med projektet har även varit att ta fram en modell för utvärdering. Materialet är dock allt för litet och tiden för kort för att tillåta sig utvärderas. Men det finns nu en pilotmodell för rådgivning som enligt planering kommer att testas under 2013 vad gäller validitet och reliabilitet efter hand när undersökningsmaterialet blir tillräckligt stor. Det är först då möjligt att uttala sig om både rådgivnings- och utvärderingsmodellen är relevant och användbar. Utvärderingen som ska göras 2013 kommer ske inom ramen för befintlig verksamhet. Det blir rådgivaren som kontinuerligt kommer analysera sin intervention och har möjlighet att ändra den efter resultatet på utvärderingen.

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT. Anna Söderberg Mattias Wedel. Sms-lån. Företagsekonomi C-uppsats. Karlstads universitet 651 88 Karlstad Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT Anna Söderberg Mattias Wedel Sms-lån - Snabbt Men Svindyrt Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin: VT-08 Handledare: Lars Haglund Examinator: Margareta Bjurklo

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 131 Bilagor Bilaga 1 Enkät till allmänheten Bilaga 2 från allmänheten Bilaga 3 Enkät till kommunerna

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden

Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden FoU-Södertörn skriftserie nr 42/05 Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden En studie av metodfrågor i en utredningslägenhet Ingrid Johansson ISSN 1403-8358 1 Sammanfattning Då det

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer