I stället för framtida skuldsanering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I stället för framtida skuldsanering"

Transkript

1 I stället för framtida skuldsanering att prata ekonomi med unga vuxna

2 I stället för framtida skuldsanering att prata ekonomi med unga vuxna Konsumentverket 2013

3 Förord Konsumentverket ska stödja och ge vägledning för den budget- och skuldrådgivning som kommunerna ansvarar för. Det innebär bland annat att vi tillhandahåller utbildningar, datasystemet Boss och extranätet Portalen. Vi stödjer även verksamheten med metoddokument och ger kommunerna stöd för att utveckla verksamheten. Skuldsättningen av unga vuxna är ett stort samhällsproblem och unga vuxna i färd med att etablera sig i samhället är en särskilt viktig grupp att nå. Det är i dagsläget få unga vuxna som vänder sig till kommunens budget- och skuldrådgivning. Örebro kommun uppmärksammade att andelen besökare mellan 19 och 29 år uppgick till cirka 5 procent. I Kronofogdens statistik var 12 procent av gäldenärerna i Örebro mellan 18 och 25 år. Med anledning av detta initierade kommunen projektet I stället för skuldsanering. Konsumentverket har bistått Örebro kommun med metodstöd och ekonomiskt stöd för att arbeta fram nya sätt att nå målgruppen. Syftet med den här rapporten är att beskriva en arbetsmodell som syftar till att få fler ungdomar att i ett tidigt skede vända en negativ ekonomisk utveckling. I den här rapporten beskrivs det arbete som kommunen har genomfört inom ramen för projektet. Utifrån de slutsatser som dras förs även en avslutande diskussion med fokus på det framtida arbetet mot målgruppen. Projektet har genomförts av budget- och skuldrådgivningen i Örebro som även ansvarar för rapportens innehåll, analyser och åtgärdsförslag. Karlstad den 2 april 2013

4 Innehållsförteckning Sammanfattning Bakgrund Ung vuxen Begreppet Skuld Rådgivning Förstudien Aktiviteter i förstudien Aktiviteter i projektet Individuell rådgivning Slutsatser Diskussion Referenser Bilaga... 24

5 5 (28) Sammanfattning Under förstudien och projektets första fas träffade vi unga vuxna och hade en dialog om former och kanaler för information om budget- och skuldrådgivning. Dessa kunskaper ledde fram till att vi anpassade rådgivningen och ökade tillgängligheten, öppnade upp för möjlighet till rådgivning på andra platser och skapade en Facebooksida. Vi började med att skicka brev till skuldsatta unga vuxna med ett erbjudande om rådgivning. Försöket gav ingen bra utdelning, fem av hundra unga tog kontakt och endast en kom på rådgivningsbesök. Under projekttiden har budget- och skuldrådgivningen intensifierat och anpassat sitt PR-arbete på olika sätt. Information om projektet har varit en betydande del av arbetet under projekttiden. Vi har använt både sekundära kanaler, yrkesverksamma som arbetar med unga vuxna eller föräldrar, samt även arbetat direkt till målgruppen. Uppskattningsvis har cirka personer mellan 18 och 25 år tagit del av erbjudandet. Informationen har inneburit affischering på anslagstavlor och i digitala medier samt deltagande i lokalradio och TV. Under projekttiden har budget- och skuldrådgivningen utvecklat och formaliserat ett rådgivningspaket. Detta innebär att unga mellan 18 och 25 år i Örebro kommun kan erbjudas rådgivning som består av två samtal och en uppföljningskontakt. Om behov finns överlämnar vi en pärm som stöd för att administrera räkningar och viktiga papper. Under 2012 har 22 unga i målgruppen tagit kontakt med önskemål om rådgivning, att jämföras med ingen under Projektet har sammanfattningsvis inneburit att vi arbetat för att nå en målgrupp som står i startblocken på väg in i vuxenvärlden en målgrupp som har andra behov och förutsättningar än de man som budget- och skuldrådgivare vanligtvis möter i sitt yrke. Vi menar att detta ställer krav på kommunen att se över hur man kan tillgodose även dessa medborgares behov av en kvalificerad budget och skuldrådgivning.

6 6 (28) 1. Bakgrund Många unga, speciellt tjejer, mår psykiskt och existentiellt dåligt. Osäkerhet om framtiden och vilka krav som ställs bidrar till oro och ohälsa. Unga lever längre tid i ett sårbart ekonomiskt läge. Det tar längre tid innan de får ett arbete. De är beroende av föräldrar under längre tid. Detta är uppgifter som vi får till oss från till exempel Folkhälsorapporten och Ungdomsstyrelsens rapportering. Budget- och skuldrådgivningen har traditionellt sett i första hand vänt sig till överskuldsatta med råd och anvisningar. Det betyder att gruppen rådsökande företrädesvis har bestått av medelålders och äldre. Vi kunde också se i Kronofogdens statistik att det fanns många restförda i åldersgruppen 18 till 25 år, och av vår egen statistik kunde vi se att dessa inte hade kontaktat oss, det vill säga budget- och skuldrådgivningen. Eftersom budget- och skuldrådgivningen är en verksamhet som ska vända sig till alla vuxna medborgare i kommunen och även har uppgift att verka förebyggande (budgetrådgivning) började tankar på ett projekt ta form. I mars 2012 beviljades budget- och skuldrådgivningen i Örebro delvis medel av Konsumentverket för att genomföra ett projekt med syfte att komma i kontakt med unga människor i kommunen. Dels för att skapa en dialog om hur budgetoch skuldrådgivningen ska kommunicera och informera för att passa ungas vanor och dels för att utveckla en rådgivningsmetod som kan vara till hjälp för unga som ska ta klivet in i vuxenvärlden. Den 1 april 2012 startade projektet " I stället för framtida skuldsanering". Budget- och skuldrådgivningens verksamhet i Örebro kommun består i grunden av tre rådgivare. För arbete i projektet anställdes en person på 50 procent och en av de ordinarie handläggarna har därmed kunnat frigöras och har haft rollen som projektsamordnare på 50 procent.

7 7 (28) 2. Ung vuxen I Örebro Kommun är ca av medborgarna mellan 18 och 25 år gamla och av dessa har 650 unga ekonomiska problem, nämligen skulder hos Kronofogden. Som ung befinner man sig i området mellan barn och vuxen. Redan vid 16 års ålder börjar man få ta visst ekonomiskt ansvar. Det tillåtet att tjäna och använda sina pengar utan föräldrars förmyndarskap och att ingå vissa avtal till exempel. Ungdomstiden är i bästa fall en period att träna sig i det som är nödvändigt för ett bra vuxenliv. I Norge pekar forskaren Christian Poppe 1 på att i takt med att den generella välfärden minskar i förhållande till det individuella ansvaret, går utvecklingen mot att en allt större del av de svaga inkomstgrupperna använder sig av krediter för att klara sin välfärd. Ofta tar dessa grupper krediter på kreditkort och olika konsumtionskrediter som är mer kostsamma. De unga tar längre tid på sig att komma in på en allt mer osäker arbetsmarknad. De ungas föräldrar blir viktigare och är för många en förutsättning för att kunna ta steg in i vuxenlivet. Ungdomsstyrelsen 2 rapporterar att unga varken studerar eller arbetar och så många som unga vet inte hur de försörjer sig. I Örebro kommun var 641 unga restförda hos Kronofogden i november 2012 och andelen unga med skulder tenderar att öka. Under 2012 ökade ungdomars procentuella andel av ansökningar gällande snabblån jämfört med Flera myndigheter, som till exempel Konsumentverket, Kronofogden och Finansinspektionen har uppmärksammat dessa orosmoln och man har lagt stora resurser på kampanjer och information om ungas privatekonomi. Även den nya läroplanen har förstärkt de privatekonomiska delarna inom grundskolan, vilket troligen bidrar till ökade kunskaper hos unga, men en del talar för att det även behövs mer riktade insatser

8 8 (28) 3. Begreppet Skuld På sin tjugoförsta födelsedag fick naturskribenten Ernest Thompson Seton ta emot en märklig räkning. Det var hans fars förteckning över alla utgifter knutna till den unge Ernests barndom och uppväxt, inklusive doktorns arvode vid hans förlossning. Än mer märkligt är att Ernest enligt uppgift ska ha betalat den. Den lilla historien finns återgiven i David Graebers bok Skuld, de första 5000 åren. Enligt historien betalade Ernest räkningen, men talade aldrig mer med sin far igen. Historien säger något om att skuld kan stå för mer än en sak. Skuld är något som binder parter i en relation. Vissa skuldrelationer vill vi slippa, men inte alla. Budget- och skuldrådgivningen är den kommunala verksamhet som enligt Lagen om skuldsanering ska ge råd och anvisningar till skuldsatta. Enligt Nationalencyklopedin är skuld bland annat en skyldighet att i framtiden betala eller på annat sätt fullgöra en ekonomisk förpliktelse till någon utomstående. Många som kommer till budget- och skuldrådgivningen med ekonomiska bekymmer berättar inte bara om den ekonomiska förpliktelsen utan även om en känsla av skuld, skuldkänsla. Skulder har ofta något dubbelt med sig. Det är befogat att fråga sig: blir det inte dubbelt så svårt att kliva in i vuxenlivet, att göra sig fri från föräldrahemmet och ta eget ansvar, om man är skuldsatt? I vårt samhälle är många vuxna medborgare skuldsatta. Det kan vara lån till staten i form av t ex studielån, lån till bank i form av kontokredit eller kanske huslån. Dessa lån är i de flesta fall kopplade till en sund avbetalningsplan, eller en prognos så att låneuppgörelsen ska vara realistisk och kunna följas. Men ibland sker förändringar som gör att den ursprungliga uppgörelsen faller. Det handlar ofta om oförutsägbara händelser. Budget- och skuldrådgivningen har i vardagen ofta fokus på skuldsättning som är påfrestande eller där räkningar och avbetalningar har förfallit till betalning. Alla unga har inte föräldrar som Ernest men många unga växer upp i hem där föräldrarna lever på existensminimum. Det gäller familjer där någon vuxen har försörjningsstöd eller där föräldrar är överskuldsatta. Att på ett pedagogiskt sätt beskriva det privatekonomiska sammanhanget för unga är en nyckelfråga för att nå framgång. Ofta uppfattas begreppen som tvetydiga och diffusa. För att skapa en bra dialog med respondenten är det viktigt att reda ut och så mycket som möjligt enas om betydelsen av begreppen. Skuld är ett centralt begrepp som ofta skapar känslor som kan leda till att det är svårare att fatta bra beslut.

9 9 (28) 4. Rådgivning I Nationalencyklopedin förklaras ordet rådgivning med: "det att ge råd särsk. i personliga frågor". När det gäller budget- och skuldrådgivning handlar aktiviteten om det som har med den privata ekonomin att göra. De flesta som arbetar med budget- och skuldrådgivning ser att det inte handlar om att förmedla det enda rätta rådet vid ett tillfälle utan att med information, kunskap, pedagogik och motiverande attityd anpassade till person och situation göra det möjligt för den rådsökande att sätta upp mål och fatta bra beslut. Budget- och skuldrådgivningen finns med i en process där människor strävar att förbättra sitt ekonomiska läge vilket ofta tar tid. Förändringen inbegriper en omställning av vardagslivet, att göra ändringar i sin livsstil. En rådgivning som ska möta upp dessa många gånger nödvändiga förändringar måste också tänka in denna process. Hur detta ska gå till är en metodfråga. I lagen om skuldsanering läggs detta fast genom tillägget att kommunens (budget- och skuldrådgivarens) ansvar ska sträcka sig under hela skuldsaneringsförfarandet, vilket innebär under de fem år som skuldsaneringstiden avser. Lagen är tydlig med att det är en process och att kommunen har ansvar för stödet under hela processen. Ofta följer rådgivningsprocessen ett schema; söka fakta ta ut mål/riktning fatta beslut om handlingar, kort sagt: fakta riktning handlingar. Rådgivningen ser olika ut beroende på vilken fas en person befinner sig i. Den som söker fakta behöver svar och råd om hur och var man hittar kunskap. Den som ska planera behöver handlingsalternativ och samtalsstöd för att sätta lämpliga mål som ska skrida till handling behöver råd om lämpliga steg att ta. En modell kan vara användbar för att beskriva en rådgivningsprocess. En som använts vid informationer om rådgivning är: O = 8 4. Nollan en tom cirkel står för att lägga upp så mycket fakta som möjligt på bordet. Åttan två mindre cirklar står för minst två olika mål och likhetstecknet symboliserar de två olika handlingsvägarna för att uppnå dessa mål. Modellen pekar bland annat på vikten av handlingsalternativ. (I den rådgivning som detta arbete föreslår läggs ytterligare ett moment till modellen innan alla fakta läggs på bordet, ett pedagogiskt reflektionsmoment. I detta fall består det av en gemensam läsning av broschyren Koll på pengarna. Efter varje avsnitt stannar vi upp och diskuterar, reflekterar över innehållet och hur det ser ut i respondentens eget liv. Kanske modellen skulle bli KO=8 där K står för ett tillförande av kunskap). 4 Presentation vid workshop vid Forsas Symposium 2009 Pengars roll i socialt arbete

10 10 (28) En annan viktig princip för rådgivning, och ofta en svår balansgång, är att inte ta över ansvar för sånt som den rådsökande behöver kunna eller behöver lära sig för att kunna ta ansvar för sin egen ekonomi. Rådgivningen har en funktion att rusta människor att själva klara av sin ekonomiska vardag. Rådgivaren har ett pedagogiskt ansvar att förklara och, att stämma av hur mycket den rådsökande själv klarar. I rådgivningsprocessen höjs kunskapen om detta i takt med att den rådsökande i mesta möjliga mån gör så mycket som möjligt själv. Det är genom ett sådant arbetssätt som den rådsökande kan utveckla både sitt eget handlingsutrymme och få ökat självförtroende vilket ligger i linje med teorier om empowerment 5. MI eller motiverande intervju är en professionell metod till för att underlätta för t ex rådsökande att komma till beslut. Kännetecknande är att det är den rådsökande som bestämmer takten och rådgivningsstilen handlar till stor del om tajming. Målet är att hjälpa rådsökande att utforska och lösa en ambivalens i förhållande till en förändring. 6 5 Ordet egenmakt motsvarar det engelska ordet empowerment och syftar till att en individ i en organisation, stat eller annan grupp skall känna att denne har makt över sin egen situation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö etc. Titeln på utredningen SOU 1996:177 fick titeln Egenmakt att återerövra vardagen beskriver väl ett av rådgivningens syften. (källa: wikipedia) 6 Beacon Stockholm, Steve Wicks

11 11 (28) 5. Förstudien Under förstudien (november 2011 mars 2012) tog vi en rad kontakter för att lägga en grund och snabbt kunna komma igång med projektet när alla beslut fattats. Eftersom vi kände till att över 600 i målgruppen var restförda hos Kronofogden ville vi upprätta ett samarbete med Kronofogdens lokalkontor i Örebro. Här var man positiv till ett samarbete och kunde bistå oss i processen att förmedla erbjudandet om rådgivning till de unga skuldsatta i registret. Vi inledde också ett fruktsamt och nära samarbete med informationsavdelningen på Örebro kommun. Med deras hjälp tog vi fram ett underlag för affischering och brevutskick. Under denna tid beställde vi en logotyp som föreställer tjugolappens porträtt av Selma Lagerlöf i blickfånget. Brevet med erbjudande om rådgivning skickades först till 50 personer i målgruppen. Brevet var utformat så att den unge gäldenären som ville ha kontakt kunde sms:a till ett mobilnummer. Endast två svarade och när vi skulle återkoppla fick vi inte kontakt. Vi upprepade utskicket och efter tre veckor skickade vi ut en påminnelse. Denna gång tog ytterligare två personer kontakt en av dem fick vi till en rådgivningsträff. Efter ytterligare två veckor skickade vi ut brevet till 50 nya unga gäldenärer, Denna gång var det en person som tog kontakt med oss, men det ledde inte till någon rådgivningsträff. Efter erfarenheten med brevutskick via Kronofogden inledde vi ett samarbete med Försörjningsstöd, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, och den avdelning som handlägger personer mellan 18 och 25 år. Vid förstagångssamtalen, som är obligatoriska vid ansökan om försörjningsstöd, berättade socialsekreterarna om möjligheten att träffa en budget- och skuldrådgivare för rådgivning om privatekonomi. Vi träffade kontinuerligt personalen för återkoppling och avstämning. Vi prövade även att personalen själva fick boka in besök för de unga på en lista som vi sen läste av. Detta ledde till att ytterligare tre unga tog kontakt och att vi träffade två personer för rådgivning. Ganska tidigt i processen fick vi kontakt med utvärderingssamordnare Per Sandén och har under projekttiden haft stöd och vägledning i utvecklingen av både metoden och förslag till framtida utvärdering. Under förstudien träffades arbetsgruppen regelbundet. Vi sammanställde också ett underlag för rådgivning under denna tid, och när projektmedel beviljades av Konsumentverket tog rekryteringsprocessen vid. En handläggare anställdes på 50 procent för projekttiden för att frigöra en medarbetare i arbetsgruppen att fungera som projektsamordnare.

12 12 (28) 6. Aktiviteter i förstudien Sätt att komma i kontakt Innehåll Erfarenhetsutbyte B&S Filipstad Om samarbete mellan B&S och Kronofogden Konsultation, Per Sandén utvärderingssamordnare Samverkan med kommunens informationsavdelning Samverkan m kommunens konsumentvägledare Samverkan kronofogdemyndigheten i Örebro Samverkan m kommunens försörjningsstöd Erfarenhetsutbyte med unga Ca 5 tillfällen Bild. Brev. Affisch. Text. Hemsida. Facebook. Gemensam workshop Brevutskick. Adresser. Informationsspridning. Informationsspridning. Café Deed, Unga mammor och pappor, Jobb direkt, Ung Nuevo.

13 13 (28) 7. Aktiviteter i projektet Här nedan följer en sammanställning av aktiviteter med syfte att få kontakt med målgruppen. Sätt att komma i kontakt Innehåll Konsultation Blind Spot Workshop. Plan för webbapplikation. Projektansökan. 7 Informationsaktivitet anslag på kommunala elektronisk anslagstavla Informationsaktivitet Kommunens lokala bibliotek Informationsaktiviteter Massmedia Informationsaktivitet Örebro Folkhögskola Informationsaktiviteter Arbetsförmedlingen Väntrummet försörjningsstöd/socialkontor Träffa personal. Anslag. Radio Örebro: Rakt på sak, Boulevard. TV4. Information för personal Informationsspridning Workshop Startcentrum 12 unga vuxna Informationsaktivitet Familj och ungdom Informationsaktivitet Förebyggande enheten Örebro kommun Informationsaktivitet Kvinnohuset Informationsaktivitet Praktikcentrum Informationsaktivitet KRAMI (kriminalvården, arbetsförmedlingen och kommunen) Informationsaktivitet Örebrobostäder (ÖBO) Informationsspridning. 20 personal 7 personal Ca 40 unga i yrkespraktik. Två tillfällen för ca 10 personer. Informerat personal på uppbördsavdelningen. Bokonsulent. Informationsaktivitet Besökt manifestation Hemlöshetsdagen 7 En idé som fanns med i diskussionerna och som även tagits upp i referensgruppen med unga var att utveckla en webbapplikation. Denna idé har funnits med som ett projekt i projektet och drivits i samarbete med informationsavdelningen. Vi har då tagit kontakt med ett företag; Blind Spot, som utvecklar webbapplikationer. I samband med en workshop konkretiserades idén med en webbapplikation. Det gick upp för oss ganska snart att ett applikationsutvecklingsprojekt skulle bli för stort för att kunna rymmas i detta projekt.

14 14 (28) Facebook Informationsaktivitet Gymnasieskolans avgångsklasser. Planering. Manual. Uppstart. Officiering. Ung Selma. I sambaband med konsumentvägledningens teaterprojekt Blåst. 10 informationstillfällen för totalt 910 elever. Informationsaktivitet Socialnämnd Öster Workshop Ung Nuevo 6 deltagare och 5 personal I upptakten av projektet hade vi fokus på att söka upp unga för att höra hur de önskar ekonomisk rådgivning. Vi fick kontakt med ungdomar genom verksamheter som vänder sig till åldersgruppen; Café Deed, Unga mammor och pappor, Jobb direkt och Ung Nuevo. Här har vi tillsammans med ungdomarna i verksamheterna diskuterat olika kanaler för rådgivning och hur vi på bästa sätt kan fånga ungdomars intresse. De ungdomar som har deltagit i fokusgruppen har kommit med åsikter och idéer. Alla som vill kan även i fortsättningen vara delaktiga i projektet. Bland annat har vi fått kunskap om att många ungdomar drar sig för att kontakta och/eller besöka oss då vi förknippas med socialförvaltningen. Budget- och skuldrådgivningen hör organisatoriskt till socialförvaltningen och finns även lokaliserad i samma hus som försörjningsstöd och socialtjänstens myndighetskontor. Ungdomarna uppgav också att de vill ha möjlighet att kunna ställa frågor dygnet runt och att få vara anonyma. Det kan finnas frågor och funderingar kring den ekonomiska situationen som de kanske inte vill eller vågar ta upp vid ett telefonsamtal eller vid ett personligt besök. De flesta av kommunens bibliotek har fått besök. Vi har informerat personalen och satt upp affischer med information och kontaktuppgifter som riktar sig både till de unga och anhöriga. I samband med ett teaterprojekt har vi informerat om ungdomsprojektet vid 10 föreställningar för totalt 910 elever i gymnasieskolans avgångsklasser. Teaterprojektet Blåst var ett samarbete mellan konsumentvägledningen i Örebro och teatern Teater Martin Mutter 8. I slutet av 2012 gick vi officiellt ut med en facebooksida som heter Ung Selma. Vi tog fram en manual och ansvarsförbindelse. 8

15 15 (28) Vid 4 tillfällen har vi träffat unga i grupp. Syftet har då varit att informera och ge tips om bra saker för att undvika att få skulder. Vi har då strävat efter att få frågor och sätta igång en diskussion om inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. När vi träffade en mindre grupp med både unga deltagare och personal utgick vi från en modell som fungerade för att diskutera privatekonomi i grupp. Vi kunde efteråt konstatera att vi hade tagit fram en form för en fungerande workshop. En strategi att nå vår målgrupp, förstod vi snart, var att vända oss till sekundära målgrupper. Förutom föräldrar som vi försökte nå via Örebro kommuns Facebooksida vände vi oss aktivt till olika verksamheter inom kommunen med inriktning mot unga. Vi informerade om projektet för personalgrupper på kvinnohuset, socialtjänstens förebyggande enhet samt öppenvårdsverksamheterna barn och ungdom, det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder med flera. Vi har också beretts tillfälle att informera den politiska nämnden, socialnämnd Öster, om ungdomsprojektet.

16 16 (28) 8. Individuell rådgivning Det framkom tidigt i projektet, och med bakgrund mot erfarenheterna av samarbetet med Kronofogden och försörjningsstöd, att den ursprungliga målgruppen varit alltför snävt formulerad. Vi bedömde att perspektivet kring målgruppen behövde breddas och att vi istället skulle försöka nå unga vuxna som är bekymrade för sin ekonomi. Detta var ett vägval vi tror var nödvändigt för att kunna använda projekttiden på ett klokt sätt. Att gå ut och informera om budget- och skuldrådgivningen till en bredare grupp blir mer effektivt skuldförebyggande och ett sätt att nå grupper av unga vuxna som blivit registrerade hos kronofogden. Budget- och skuldrådgivningen i Örebro kommun erbjuder från och med oktober 2012 ett paket till unga vuxna bestående av ett bokningssamtal, två rådgivningssamtal och en uppföljningskontakt. Kontakt kan tas genom att sms:a ordet SELMA till , så ringer vi tillbaka och berättar om innehållet i rådgivningspaketet. Vi ställer då också några få frågor om rådsökarens situation. Medborgaren kan bestämma sig för erbjudandet och boka tid och plats för besök. Besöket behöver inte ske på rådgivarens kontor utan till exempel på ett bibliotek. Vid första besöket sätts fokus på vilken relation den unge har till viktiga privatekonomiska områden. Tillsammans går vi igenom Konsumentverkets skrift Koll på pengarna och diskuterar varje privatekonomiskt område som tas upp. Den rådsökande ges möjlighet att berätta utifrån sin egen situation, om man är nöjd eller tycker sig behöva förändra något. Om den unge vill bokar vi in besök två. Vid det andra samtalet diskuterar vi fram en realistisk handlingsstrategi för de förändringar som den unge vill göra. Det kan handla om hur man ska betala tillbaka en mindre skuld och kanske förhandla om en realistisk betalplan. Efter två månader ringer vi upp och ställer några frågor om hur det gått.

17 17 (28) Resultat Under 2012 tog 22 unga mellan 18 och 25 år kontakt med budget- och skuldrådgivningen i Örebro kommun. Gruppen är allt för liten för att dra några slutsatser om kontaktvägarna eller rådgivningen. Men av dem som kommit till rådgivningen kan vi dra vissa slutsatser om vilka orsaker eller behov som leder till kontakt. Av de 22 unga som tog kontakt för rådgivning hade 15 skulder 9. 5 unga genomgick hela processen (två möten och uppföljning). Vi fick uppgift om 8 ungas boendestatus. 4 bodde hos föräldrar, 3 i egen lägenhet och 1 bostadslös. I fem rådgivningar (de 5 som gick igenom hela rådgivningsprocessen) skapade vi skriftliga underlag som kunde användas i kommunikation med fordringsägare. En individuell rådgivning skedde på annan plats än kontoret i samband med en workshop. 9 Har svarat att skulder finns på fråga om bakgrunden till att ta kontakt

18 18 (28) Individ Delar i processen Boende (hos föräldrar, eget, bolös) Kille / tjej Skriftlig handlings strategi Skriftlig brevmall På socialkontoret (S) eller annan plats (A) HF K A HF K S T+K S T X X S 5 1 K 6 1 T 7 1 T 8 1 K K X X S 10 1 T 11 1 T K S T X S BL T S EG T X X S HF T S EG K S 18 1 K 19 1 T T S 21 1 HF K EG K X X S

19 19 (28) Exempel på ett ekonomiskt sammanhang: Moa 21 år. Kommer tillsammans med sin kille. Hon ska börja i en arbetsmarknadsåtgärd och har mycket låg inkomst. Hennes kille har hjälpt henne att ta tag i sin situation. Han fick kännedom om budget- och skuldrådgivningen via kommunens hemsida. Moa bor hemma hos sin pappa. Hon har en lillebror som hon värnar om och försöker skydda från att komma i kläm. Pappan har, som hon uttrycker det, svårt att hålla i pengarna. Kan inte hushålla. Pengarna tar slut och ibland har inte pengarna räckt till alla räkningar utan skulder har uppstått. Vid ett tillfälle uppstod en skuld på elen och han förlorade avtalsrätten på abonnemanget. Detta löste pappan genom att Moa tecknade ett el-abonnemang. Moa står även tecknad för TV-innehavet och har försökt att ändra detta men inte lyckats. Skulder har uppstått på båda abonnemangen. Moa vill att pappan ska lösa skulderna som hon inte själv orsakat. Tillsammans ställer vi upp ett förslag till uppgörelse mellan Moa och pappan. Hon ska presentera planen för pappan och har hopp om att pappan ska ta ansvar för dessa skulder. Bilden, som också bekräftas i andra rådgivningar, är att den unga ofta känner och tar på sig ett ansvar för familjens situation och ekonomi. Vid några tillfällen har den rådsökande haft allvarliga akuta ekonomiska problem. Det kan ha varit hyresskuld som frammanat risk för avhysning. I dessa tillfällen har vi kunnat hänvisa till försörjningsstöd.

20 20 (28) 9. Slutsatser Dessa kanaler fungerade Direkt information face to face Information till kompisar, föräldrar eller personal som i sin tur förmedlar face to face I dialogform sms Dessa fungerade inte Informationsförmedling via traditionellt brevutskick eller anslag. Passiv informationsförmedling utan uppföljning. Vi har utarbetat en rådgivningsmodell, den består i: 1) Motiverande och marknadsförande samtal 2) Rådgivningssamtal (vid behov två träffar) 3) Uppföljningssamtal 4) Personligt anpassad pärm för att hålla ordning på privatekonomin Vi vill föreslå följande åtgärder för framtiden Budget- och skuldrådgivningen behöver lyssna mer på unga medborgare och utvidga kontaktytan med olika kanaler och former för rådgivning Budget- och skuldrådgivningens kunskaper behöver anpassas och paketeras på sätt som den rådsökande har möjlighet att påverka formerna för.

21 21 (28) 10. Diskussion Syftet med projektet har varit att undersöka vilka kanaler man kan använda för att komma i kontakt med unga vuxna. I något avseende handlar det om att bryta en myndighetstradition som ofta förstärks på grund av att verksamheten ofta är organiserad under socialförvaltningen. Det har också handlat om att fysiskt kliva ut ur kontoret och börja ta direktkontakt med medborgare som har behov av våra tjänster. Rådgivningen har gett erfarenheter av ett mer utåtriktat arbetssätt och tagit steg mot att etablera nya kanaler för information och kommunikation. Detta har gett resultat och visar sig i att unga tar kontakt och efterfrågar råd. Ett ytterligare syfte var att utveckla ett rådgivningssätt anpassat för målgruppen. Projektet kan presentera en rådgivningsmodell, en pilotmodell, som vuxit fram och till viss del testats under projektperioden. Vi uppfattade i dialog med unga att det upplevs att budget- och skuldrådgivningen är en del av myndigheten socialtjänsten. Det kanske kan beskrivas som en osynlig tröskel som ibland kan vara för hög att kliva över. Det är viktigt att den unge själv kan välja att anta erbjudande om rådgivning och även kunna styra hur innehåll och form anpassas till behoven. Detta är en del av samtalsmetodiken i MI som vi fört in i rådgivningen. Rådgivaren ska inte ta ansvar för att lösa problemet utan ansvaret ligger i att medverka till en handlingsstrategi, en överenskommelse om det som är bra att göra när man har ekonomiska bekymmer. Vi tror att det skapar förutsättningar för större egenansvar om vi är tydliga med att det är ett bra erbjudande, och det är viktigt att ganska ingående berätta om processen och innehållet. Det är den rådsökande som bestämmer sig för konceptet, eller inte. Den rådsökande ska inte utforma metoden men bestämmer i mesta möjliga mån var och när rådgivningen ska ske. Några erfarenheter vi har haft med från tidigare är att det kan vara extra kämpigt för unga att ta steget att söka hjälp. En annan erfarenhet är att unga besökare ofta uteblir eller avbryter processer. Därför har vi ställt frågor till varje respondent, både om sättet att ta kontakt och om hur rådgivningen kan vara beskaffad för att passa. Erfarenheterna har legat till grund för den pilotmodell vi tagit fram. En ambition med projektet har även varit att ta fram en modell för utvärdering. Materialet är dock allt för litet och tiden för kort för att tillåta sig utvärderas. Men det finns nu en pilotmodell för rådgivning som enligt planering kommer att testas under 2013 vad gäller validitet och reliabilitet efter hand när undersökningsmaterialet blir tillräckligt stor. Det är först då möjligt att uttala sig om både rådgivnings- och utvärderingsmodellen är relevant och användbar. Utvärderingen som ska göras 2013 kommer ske inom ramen för befintlig verksamhet. Det blir rådgivaren som kontinuerligt kommer analysera sin intervention och har möjlighet att ändra den efter resultatet på utvärderingen.

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning när du behöver få ordning på din ekonomi 1 kostnadsfri budget- och skuldrådgivning i sveriges kommuner Visste du att det finns budget- och skuldrådgivning

Läs mer

Riktlinjer för budget- och skuldrådgivningen

Riktlinjer för budget- och skuldrådgivningen Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-10-17 Handläggare Johanna Lood Telefon: 08-508 25 206 Till Socialnämnden 2017-10-17 Riktlinjer för

Läs mer

Nya skuldsaneringslagar. så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Nya skuldsaneringslagar. så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen Nya skuldsaneringslagar så påverkas den kommunala budget- och skuldrådgivningen Den 1 november 2016 träder en ny skuldsaneringslag i kraft (2016:675). Dessutom införs en ny skuldsaneringslag för företagare,

Läs mer

Konsumentrådgivning i Nacka kommun

Konsumentrådgivning i Nacka kommun 2016-02-22 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2016/38 Arbets- och företagsnämnden Konsumentrådgivning i Nacka kommun Förslag till beslut 1. Arbets- och företagsnämnden beslutar att fortsätta erbjuda nackaborna

Läs mer

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning.

Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning. Går din ekonomi inte ihop? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd på vägen mot en lösning. 1 Vilken hjälp kan du få? Kommunens budget- och skuldrådgivning ger dig råd och stöd, utifrån

Läs mer

Kommunal budget- och skuldrådgivning med en ny skuldsaneringslag

Kommunal budget- och skuldrådgivning med en ny skuldsaneringslag Kommunal budget- och skuldrådgivning med en ny skuldsaneringslag Vad innebär en reformerad skuldsaneringslag för den kommunala budget- och skuldrådgivningen? Ny skuldsaneringslag 1 januari 2007 Den första

Läs mer

Koll på vardagsekonomin

Koll på vardagsekonomin Koll på vardagsekonomin 2 Inkomster och utgifter är en del av livet. En vardagsekonomi i balans ger dig trygghet inför framtiden, oavsett vad som händer. Med den här broschyren vill vi ge dig råd och tips

Läs mer

Varbergs kommun. Granskning av kommunens funktion för budget- och skuldrådgivning. Revisionsrapport. Antal sidor:9

Varbergs kommun. Granskning av kommunens funktion för budget- och skuldrådgivning. Revisionsrapport. Antal sidor:9 ABCD Varbergs kommun Granskning av kommunens funktion för budget- och Revisionsrapport Antal sidor:9 Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 2 4. Revisionskriterier 2 5. Metod 3 6. Nationell lagstiftning

Läs mer

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss av betänkande av Skuldsaneringsutredningen (SOU 2004:81) (2 bilagor)

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss av betänkande av Skuldsaneringsutredningen (SOU 2004:81) (2 bilagor) Kansliavdelningen S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Lisbeth Westerlund Tfn: 08-508 25 016 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2005-01-12 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28 DNR 106-636/2004 Till Socialtjänstnämnden Ett

Läs mer

Kartläggning- Budget och skuldrådgivning. Sollentuna kommun

Kartläggning- Budget och skuldrådgivning. Sollentuna kommun www.pwc.se Promemoria Kartläggning- Budget och skuldrådgivning Per Larsson Sollentuna kommun Maj 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte... 2 1.3. Avgränsning... 3 1.4. Metod... 3

Läs mer

Ideell förening för ekonomisk samverkan i Örebro. Hur kan ohälsa förhindras med hjälp av förebyggande ekonomisk rådgivning?

Ideell förening för ekonomisk samverkan i Örebro. Hur kan ohälsa förhindras med hjälp av förebyggande ekonomisk rådgivning? Ideell förening för ekonomisk samverkan i Örebro Hur kan ohälsa förhindras med hjälp av förebyggande ekonomisk rådgivning? Bakgrund Nätverket för sociala frågor i Örebro Behov av ett komplement till kommunal

Läs mer

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan

Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om förebyggande verksamhet och folkhälsan FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR VUXNA TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-11-16 Handläggare: Bosse Dannert Telefon: 08-508 18 040 Till Farsta stadsdelsnämnd 2009-12-17 Svar på skrivelse från (s),

Läs mer

BUS - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst

BUS - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst BUS - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Vi är viktiga! Vi som arbetar som budget- och skuldrådgivare är viktiga och gör skillnad för de människor vi arbetar med. De vi möter

Läs mer

Strategi mot överskuldsättning

Strategi mot överskuldsättning Promemoria 2015-09-16 Finansdepartementet Finansmarknads- och konsumentministern Strategi mot överskuldsättning En växande kreditmarknad har ökat människors tillgång till krediter, och därmed också ökat

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Konsumentnämnden SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kontorshuset Hjorten, kl. 10.00-12.05 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället Vänersborg 2014-04-03 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i Kommunal tjänst Remissvar till betänkandet SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället

Läs mer

Rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen Konsumentverket 2016 Ansvarig handläggare: Helena Olofsson, Johanna Heneryd,

Läs mer

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Inledning Den här presentationen är framtagen inom Attentions projekt Ekonomikoll. Vi startade Ekonomikoll för att vi vet att många av Attentions medlemmar

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-09-09 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-16.20 Beslutande Agda Johansson, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Carina Lillbacka Pia Risán Styrbjörn Lindht. tj.ersättare Ulrica Öberg,

Läs mer

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD

VÄGEN TILL EGEN BOSTAD VÄGEN TILL EGEN BOSTAD Information om socialtjänstens arbete med bostadsfrågor Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Vem kan ha rätt till bostad via socialtjänsten? I Socialtjänstlagen

Läs mer

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44)

Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet F-skuldsanering en möjlighet till nystart för seriösa företagare (SOU 2014:44) BUS - i

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se.

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Du kan också ringa till oss på telefon

Läs mer

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig!

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig! Sociala boendeteamet 2017-05-09 Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin Presentation Kommunens boendeansvar Vräkningsförebyggande arbete Tillfälligt boende Frågestund 2 2017-05-09 Social- och

Läs mer

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING

Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Motkrafter FÖR ATT UNDVIKA ÖVERSKULDSÄTTNING Vem som helst kan få ekonomiska bekymmer. I den här broschyren får du inblick i vilka konsekvenser en skuld sättning får både för enskilda människor och för

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 17 januari 2014

Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 17 januari 2014 PM 2013:16 RI (Dnr 001-1587/2013) Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 17 januari 2014 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1.

Läs mer

Månadsuppföljning 2013 Konsument Uppsala

Månadsuppföljning 2013 Konsument Uppsala KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-11-05 Diarienummer UAN-2013-0496 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Månadsuppföljning 2013 Konsument Uppsala Förslag

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad

Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad www.goteborg.se Att vara vuxen innebär ett större ansvar för det som rör dina pengar och din konsumtion. Här får du lite värdefull kunskap på vägen in

Läs mer

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

Ibland är det en fördel att kunna skriva om saker som är svåra att tala om.

Ibland är det en fördel att kunna skriva om saker som är svåra att tala om. Ibland är det en fördel att kunna skriva om saker som är svåra att tala om. Lite inspiration om Internetbaserat stöd och coaching chatt med patienter inom habilitering Habiliteringen Skövde: Verksamhetsutvecklare

Läs mer

Ekonomi i fokus - stöd i vardagsekonomi till personer i tränings- och försökslägenheter

Ekonomi i fokus - stöd i vardagsekonomi till personer i tränings- och försökslägenheter STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN Sid 1 (5) Ekonomi i fokus - stöd i vardagsekonomi till personer i tränings- och försökslägenheter Innehållsförteckning 1. Bakgrund och nuläge 3 1.1 Beskrivning

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johnny Lesseur 2015-09-13 SN 2014/0652.03.01 0480-450860 Socialnämnden Budget- och skuldrådgivning Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att uppdra

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Verksamhetsrapport EKSAM. Ekonomiskt Samverkanscentrum. Räkenskapsåret 2011. Inledning

Verksamhetsrapport EKSAM. Ekonomiskt Samverkanscentrum. Räkenskapsåret 2011. Inledning Verksamhetsrapport EKSAM Ekonomiskt Samverkanscentrum Räkenskapsåret 2011 Inledning Många medborgare lever idag med en ansträngd ekonomi och har återkommande problem med att kunna betala löpande räkningar.

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Bättre webb för barn och unga!

Bättre webb för barn och unga! Bättre webb för barn och unga! Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Bilagorna är personabeskrivningar, anvisning

Läs mer

Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun

Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte, revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning och metod... 1 2.1.

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen

Betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72)- svar på remiss till kommunstyrelsen Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning Avdelningen för Individ- och familjeomsorg Vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-11-18 Handläggare Emma Braconier Telefon: 08-508 14 552 Till Enskede-Årsta-Vantör

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001

1. Sammanfattning. Stockholm den 13 mars 2008 R-2008/0031. Till Finansdepartementet. Fi2007/9001 R-2008/0031 Stockholm den 13 mars 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9001 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Finansinspektionens rapport

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning Jonas Persson 046 35 64 64 jonas.persson@lund.se Marie Magnusson 046 35 67 68 marie.magnusson@lund.se Dokumentation och sekretess Inte myndighetsutövning Kostnadsfritt Sekretess

Läs mer

EY Building a better working world. Tjörns kommun. Granskning av kommunens budget- och skuldrådgivning

EY Building a better working world. Tjörns kommun. Granskning av kommunens budget- och skuldrådgivning Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2014 Tjörns kommun Granskning av kommunens budget- och skuldrådgivning EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1. Bakgrund 3

Läs mer

Handlingsplan för vräkningsförebyggande

Handlingsplan för vräkningsförebyggande Handlingsplan för vräkningsförebyggande arbete Vräkningsförebyggande arbete var ett av fyra mål i Regeringens strategi 2007 2009 för att motverka hemlöshet 1. Merparten av dem som blir vräkta, cirka 85

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Presentation av Delaktighetsmodellen 1 Delaktighet, integrerat tänkande Delaktighetsmodellen är ett av flera arbetssätt för att främja brukares

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment och jämlika möten Presentation av Delaktighetsmodellen Stockholm 31 januari 2014 FoU Välfärd KF Skåne 1 Delaktighet, integrerat tänkande Delaktighetsmodellen

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004

Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande Remiss från kommunstyrelsen dnr /2004 Avdelningen Bidrag & Vuxenstöd Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Larsson, Leif Sandberg, Solveig Ängström Tfn: 08-508 12 000 Tjänsteutlåtande sid 1 (6) 2004-12-28 SDN 2005-01-27

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Bakgrund till barns brukarmedverkan Några kommuner från Västernorrlands län har tillsammans med Allmänna Barnhuset och 33

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kontorshuset Hjorten, kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

AVSNITT 3. Skuld. Skuld. Koll på cashen 1

AVSNITT 3. Skuld. Skuld. Koll på cashen 1 AVSNITT 3 Koll på cashen 1 Ordlista Avgift en ersättning som du betalar kreditgivaren för att få låna pengar. Den täcker de kostnader kreditgivaren har för att låna ut pengar till dig, till exempel kreditprövning

Läs mer

FÖRSTEGET. Delrapport

FÖRSTEGET. Delrapport FÖRSTEGET Delrapport 2016-01-01 2016-06-30 Rapportförfattare: Sara Svensson 2016-06-20 Lägesrapport Projektet Försteget har nu verkat aktivt i 10 månader mot målgruppen unga vuxna som har ett omfattande

Läs mer

Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta

Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta Civilutskottets betänkande 2015/16:CU17 Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna. Utskottet

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Merservice inom LSS och särskilda boenden

Merservice inom LSS och särskilda boenden Merservice inom LSS och särskilda boenden Anställningsenheten, JobbMalmö Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-22 1.2 Jahangir Hosseinkhah Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst. Remissvar till betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan

Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst. Remissvar till betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan 1 2014-01-14 Yrkesföreningen för Budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst Justitiedepartementet Remissvar till betänkandet SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan BUS - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare

Läs mer

På väg Enkät för den unge

På väg Enkät för den unge På väg Enkät för den unge För dig som bor i familjehem eller HVB Du har rätt att få det stöd du behöver, både innan och efter det att du flyttat ut från ditt familjehem eller hem för vård eller boende

Läs mer

Mall vid kartläggning

Mall vid kartläggning Mall vid kartläggning Skola: Elevens namn: Datum: Närvarande personer vid kartläggning: Situationer som fungerar bra för eleven Situationer som fungerar mindre bra för eleven Elevens starka och svaga sidor

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon:

Till Socialnämnden Organisations- och föreningsutskottet. Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Dnr: 8.1.1 100/2015 OFU 2015-03-24 Sida 1 (7) 2015-03-02 Handläggare Linn Ljunglöv Ahlenius Telefon: 08-508 25 077 Till Socialnämnden Organisations-

Läs mer

Konsument Göteborg Budget- och skuldrådgivningen

Konsument Göteborg Budget- och skuldrådgivningen Konsument Göteborg Budget- och skuldrådgivningen Per Christian Stene Konsument Göteborg Telefon 031-3680800 Budget- och skuldrådgivning: telefontid mån tors kl 9-12. E-post budget@kom.goteborg.se Konsumentrådgivning:

Läs mer

Du kan även hitta kontaktuppgifter på Konsumentverkets hemsida

Du kan även hitta kontaktuppgifter på Konsumentverkets hemsida 1 Kommunens budget- och skuldrådgivare hjälper dig att se över din ekonomi och skuldsituation. Budget- och skuldrådgivaren hjälper dig att lägga upp en fungerande budget. Du kan få möjligheter att öka

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment

Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 1 Delaktighetsmodellen en väg mot empowerment Göteborg den 30 oktober 2014 Ann-Christine Gullacksen 2 Delaktighetstrappan

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

Förskoleområde Trångsund 2016

Förskoleområde Trångsund 2016 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2016 Förskoleområde Trångsund 2016 Varje förskoleenhet arbetar enligt skollagen systematiskt och kontinuerligt med att följa upp verksamheten, analysera resultaten och med

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Konsumentvägledning för ungdomar. Skellefteå kommun

Konsumentvägledning för ungdomar. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Konsumentvägledning för ungdomar Linda Marklund Certifierad kommunal revisor November 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte, revisionsfråga

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Av instruktionen för Kronofogdemyndigheten framgår att vi ska motverka överskuldssättning.

Av instruktionen för Kronofogdemyndigheten framgår att vi ska motverka överskuldssättning. 1 Många förknippar Kronofogden främst med att driva in skulder. Det är också Kronofogdens största uppdrag, men vi gör också mycket annat. Några av de saker vi gör utöver att driva in skulder, är att besluta

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIV SERVICE 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIV SERVICE 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR ADMINISTRATIV SERVICE 2014 1. Organisatorisk tillhörighet 2014-07-01 Administrativ service är en serviceenhet tillhörande Kommunservice. Till Administrativ service hör verksamheterna

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94

Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94 Fastställd av socialnämnden 2012-04-18, 94 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och mål... 4 3. Verksamheten... 5 4. Antal ärenden... 6 5. Analys av ärenden... 7 5.1 Kön, ålder och boendeform...

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med.

Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla med. Hkk åk 9 PRIVATEKONOMI-INTERNETHANDEL-KRONOFOGDEN Tid 160 min PRIVATEKONOMI Pengar är för de flesta av oss en begränsad resurs d v s vi har bara en begränsad summa pengar per vecka eller månad att hushålla

Läs mer

Riktlinjer Budget- och skuldrådgivning

Riktlinjer Budget- och skuldrådgivning Budget- och skuldrådgivning stockholm.se Budget- och skuldrådgivning Dnr: 3.1.1-291-2017 Utgivare: Socialförvaltningen 3 (24) Innehåll 1. Inledning... 4 Socialtjänstens mål och principer... 4 2. Formella

Läs mer

Kommunal budget- och skuldrådgivning med en omarbetad. skuldsaneringslag

Kommunal budget- och skuldrådgivning med en omarbetad. skuldsaneringslag Kommunal budget- och skuldrådgivning med en omarbetad skuldsaneringslag Omarbetad skuldsaneringslag 1 juli 2011 Skuldsanering infördes i svensk rätt genom skuldsaneringslagen (1994:334). Den lagen ersattes

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng

APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14. Specialpedagogik 2, 100 poäng Elev: Klass: VO11 APL-plats: Period: 2014, vecka 11-14 Kurs: Specialpedagogik 2, 100 poäng Den arbetsplatsförlagda utbildningen ska behandla följande centrala innehåll i kursen: SPECIALPEDAGOGIK 2 1. Planering,

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013

Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Kommunikationsstrategi för teknikförvaltningen 2011 2013 Inledning Med kommunikation kan vi styra verksamheten mot de mål som Tekniska nämnden anger och kommunikationsaspekten ska finnas med i alla beslut

Läs mer

Tid att mötas Ett utvecklingsprojekt med fokus på bemötande inom hemtjänsten i Kumla kommun

Tid att mötas Ett utvecklingsprojekt med fokus på bemötande inom hemtjänsten i Kumla kommun Tid att mötas Ett utvecklingsprojekt med fokus på bemötande inom hemtjänsten i Kumla kommun 2016-2017 Kumla kommun har som ambition att stärka hälsan hos sina invånare. Som en del i arbetet beslutades

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer