!"#$"%&''()*+"$*,-*.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!"#$"%&''()*+"$*,-*."

Transkript

1 #$"%&''()*+"$*,-*. Socio-teknisk utvärdering av laddfordon och deras användare December 2014 Martina Wikström Kungliga Tekniska högskolan, Institutionen för Kemiteknik, Avdelningen för Energiprocesser 1

2 Utvärderingsrapport till Elbilsupphandlingen Version Rapportserie inom projektet: - Utvärdering av Elbilsupphandlingens testflotta samt förslag på fortsatt utvärderingsplan, Stockholm, Delårsrapport av Elbilsupphandlingen januari juni 2012, Stockholm, augusti Delårsrapport #2 av Elbilsupphandlingen juli - december 2012, Stockholm, februari Delårsrapport #3 av Elbilsupphandlingen januari juni 2013, Stockholm, oktober Delårsrapport #4 av Elbilsupphandlingen juli - december 2013, Stockholm, februari 2014 Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm 2

3 De viktigaste lärdomarna om laddfordon från Elbilsupphandlingens socio-tekniska datainsamling Elbilsupphandlingens laddfordon har använts under flera år och sammanlagt kört över 2,7 miljoner el- kilometer. Användarna har bidragit med värdefulla kunskaper och insikter. Det finns goda förutsättningar för laddfordon, både hos företag och hos privatpersoner. Det som begränsar användningen är inte nödvändigtvis laddfordonens tekniska egenskaper. Generellt körs elbilar tills batteriet är ungefär halvfullt. Därmed underutnyttjas batterikapaciteten. Laddhybrider medför inga stora förändringar för användarna jämfört med ett konventionellt fordon. Ändå förändras körstilen, eftersom föraren strävar efter att minimera användningen av förbränningsmotorn. Laddfordon har stora möjligheter att minska transportsektorns koldioxidutsläpp. Hittills har Elbilsupphandlingen bidragit till att 325 ton koldioxidutsläpp har undvikits. Laddfordon som verksamhetsbilar kan antingen användas för en specifik arbetsuppgift eller finnas i en bilpool. Användning varierar mellan dessa. Fordon med en specifik förare eller en specifik arbetsuppgift används ofta och mer än fordon i bilpooler. Tre distinkta laddningsmönster har framkommit (1. Efter varje användning, 2. I slutet av dagen, 3. Vid behov). Det som avgör laddningstillfället är framförallt de gemensamma rutiner som finns kring användningen hos respektive företag. Hos verksamhetsfordonen sker omkring 99 procent av laddningen vid fordonets ordinarie plats. Därför kan det vara fördelaktigt att i första hand introducera laddfordon som verksamhetsfordon. Under tiden kan en nationell publik laddinfrastruktur ta sin form. Att utvärderingen har ett socio- tekniskt angreppssätt innebär att användningen har kunnat förklaras även utifrån det sammanhang där fordonen används. Därmed har vi fått en djupare förståelse om både användningen och användarna av laddfordonen. 3

4 Introduktion och metod Gemensam teknikupphandling av en ny teknik har flera positiva effekter, till exempel en mer effektiv samordnad process och tydliga gemensamma tekniska specifikationer. Vattenfall AB, Stockholms stad och SKL Kommentus har genomfört en gemensam teknikupphandling av elbilar och laddhybrider, Elbilsupphandlingen. Andra aktörer, både offentliga och privata företag, har bjudits in att delta i projektet. Genom att avropa fordon från ett gemensamt ramavtal har de i utbyte mot datarapportering under minst 18 månader fått en merkostnadsersättning. Denna rapport innehåller en detaljerad beskrivning av fordonen och deras förare, baserad på den socio- tekniska datainsamlingen som har pågått sedan projektstarten Dessutom innehåller rapporten en summering av de viktigaste lärdomarna från Elbilsupphandlingen. När elbilar och laddhybrider i denna rapport behandlas gemensamt benämns de laddfordon 1. Elbilsupphandlingens datainsamling påbörjades i augusti 2011 av projektets testflotta. Sedan januari 2012 har laddfordon avropats från upphandlingens ramavtal. Tillsammans utgör de projektets upphandlingsflotta. Elbilsupphandlingen omfattar både personbilar och lätta transportfordon, lokaliserade över hela Sverige. Att angreppssättet har varit socio- tekniskt innebär att traditionella tekniska metoder har kombinerats med samhällsvetenskapliga metoder för att beskriva hur användningen ser ut, utifrån fler perspektiv än det tekniska. Information om laddfordonens kör- och laddmönster inhämtades framförallt från fordonens loggböcker/körjournaler. Loggböckerna har även uppmuntrat användarna till att lämna kommentarer, om en specifik resa eller mer generellt. Utifrån information i loggboken genomfördes uppföljande telefonintervjuer. För att kunna följa användarnas attityd och förhållningssätt till laddfordon deltog användarna i enkätundersökningar. Användarna fick svara via en webbenkät, dels i samband 1 I tidigare delårsrapporter var elfordon det begrepp som användes men med laddfordon vill jag förstärka det faktum att dessa fordon är utrustade med ett batteri som energilager som dessutom laddas med el från elnätet. Generellt inkluderar begreppet elfordon även andra hybridiseringsgrader och energilager. 4

5 med att laddfordonet togs i bruk, dels efter 6-12 månader beroende på när laddfordonet avropades och levererades. Detta var Energimyndighetens gemensamma enkät för laddfordonsprojekt och materialet kompletterades med några specifika frågor till Elbilsupphandlingens användare. Resultatet från undersökningarna lade grunden för fokusgruppdiskussioner med användarna. Likt tidigare delårsrapporter kommer en mer utförlig beskrivning av laddfordonen och deras förare under 2014, men fokus ligger på resultaten för hela projekttiden. Fler fordon tillkommer kontinuerligt till upphandlingsflottan. Därför kommer användningen att diskuteras, både i absoluta och relativa mått. Den absoluta användningen beskriver hela, eller delar, av upphandlingsflottan. Den relativa användningen studerar ett genomsnittsfordon från respektive fordonsmodell, vilket gör jämförelsen oberoende av antalet fordon. Resultat Datamängden har gradvis ökat i takt med att fler laddfordon har avropats och levererats från ramavtalet. Elbilsupphandlingens testflotta omfattade 50 elfordon. Under 2012 levererades 124 laddfordon från ramavtalet och 2013 tillkom ytterligare 101 laddfordon. Av dessa 275 fordonen var omkring 65 procent transportfordon, det vill säga Renault Kangoo standard eller Renault Maxi 2- sits. Övriga 35 procent var personfordon, det vill säga Citroën C- Zero, Mitsubishi imiev, Peugeot Ion och Renault Kangoo Maxi 5- sits samt laddhybriden Chevrolet Volt. I december 2013 tillkom även Mitsubishi Outlander PHEV. I oktober 2014 hade antalet ökat till 145 fordon. Outlander kan klassificeras som en CUV (Crossover Utility Vehicle), det vill säga varken en personbil eller en SUV. Kategoriskt kan den benämnas familjebil. Outlander är i första hand en förmånsbil eller personalbil 2 som används för privat bruk. Utöver Outlander har 15 Renault Zoe tillkommit under 2014, en ny fordonsmodell för Elbilsupphandlingen. Förmånsbilarna i upphandlingsflottan hade dittills varit få till antalet. Datamaterialet beskrev framförallt användningen av laddfordon inom offentlig och privat verksamhet. Att datainsamlingen från och med 2014 även innefattade privat användning har differentierat analysen. Men tyngdpunkten i slutsatserna ligger på laddfordonens roll som verksamhetsfordon, eftersom merparten av materialet handlar om just verksamhetsfordon. 2 I denna rapport kommer begreppet förmånsbil användas som ett samlingsnamn för både förmånsbilar och personalbilar 5

6 +%,-%./001$"*%-"23".&'()*(".4(5$& #$%&'()*("& (! '! &! %! $! #! )*+,*-."$!#$" /*-0" /*)" ),1." " 7686/56-"$!#$" 965-,*-."$!#%" *:-.1" ),+." 06:46/56-" +2;6/56-" )*+,*-."$!#&" /*-0" /*)" ),1." "$!#&" Fordonsmodeller Kangoo (samtliga) Outlander C- Zero Zoe Volt imiev Totalt oktober 2014 Antal %&.,,*/*0*"#12)%&'(&3* *#$%&'()*)$+(,(#&$(?)/:%#*%&:;&'&/&.* #$%&'()* 4$5/$* 6%''785)/'* +,$#* 9&:;&'&/&.*/*:()<=%>7(#(&* Figur 1. Grafen illustrerar hur upphandlingsflottan har ökat. Tabellen visar upphandlingsflottans fördelning mellan fordonsmodellerna samt en schematisk uppdelning av huvudsaklig användning för de olika fordonsmodellerna Loggböcker Den tekniska beskrivningen av laddfordonens användning baseras på fordonens loggböcker. Nedan redovisas antalet inkluderade loggböcker månadsvis samt fördelningen mellan de olika fordonsmodellerna. De loggböcker som har inkluderats är de som bedöms ha tillförlitlig och konsekvent indata. Dessa redovisas i figur 2. #$%&%'(()*+,-.&'+/&0'.1'" "#$4'"&5678& &! %! $! #! '()*(+," -./+*(+," 0(+1" (2+,3" 0('" '*)," '*3," (*4*15" /.+" 7867/.+" 9()477"#" 9()477"$" 9()477":" ;,<=" =736" B*63()C.+" Figur 2. Redovisning av antalet loggböcker som ligger till grund för sammanställningen av

7 Förutom de förarkommentarer som inkommer genom loggböckerna har även fyra enkätomgångar genomförts (varje omgång består av tre enkätundersökningar) för att följa användarnas attityder till att köra laddfordon. Deltagandet redovisas i tabellen nedan 3 : Omgång 1 Demonstrations- flottans förare hösten 2011 Omgång 2 Upphandlingsflottans förare som tillkom under 2012 Omgång 3 Upphandlingsflottans förare som tillkom under 2013 Omgång 4 Upphandlingsflottans förare som tillkom under 2014 Enkät nr Enkät nr Enkät nr Upphandlingsflottans enkätomgång 2 och 3 bestod nästan uteslutande av förare av elbilar. Enkätomgång 4 bestod till 65 procent av privata laddhybridsförare. För att studera fordonens laddningsbeteende gör denna rapport skillnad på användning som avslutas med att fordonet laddas respektive inte laddas. En resa är körsträckan mellan laddningar. Under en resa kan fordonet användas flera gånger, vilket i denna rapport benämns som delresor. Delresor utgör tillsammans en resa och förhållandet mellan dessa beror på laddningsbeteende. Metoden att kombinera ett delresa användarperspektiv med en teknisk användarbeskrivning har visat sig betydelsefull, eftersom den har gett en större förståelse för de praktiska förutsättningarna. Attityder är inte bara kopplade till den tekniska funktionaliteten, utan även till sammanhanget. Tidigare rapporter har avhandlat betydelsen av en nogsam introduktion och information till användarna. Även denna rapport syftar till att beskriva användningen utifrån det sammanhang där fordonen används. Figur 3 visar den absoluta användningen i antalet utförda resor för samtliga fordon, men även den genomsnittliga användningen för ett fordon per månad. Av figuren framgår att användningen varierar, främst med säsong där resorna minskar på vintern och under sommarsemestern. Utifrån både enkäter och loggböcker framgår att användarna under vinterförhållanden, med låga utomhustemperaturer och snö, framförallt upplever två problem: reducerad räckvidd och otillräcklig värme i fordonen. Att förstå vinterns inverkan har fått stort fokus i denna studie och kommer att utvecklas längre fram i rapporten. delresa resa delresa 3 I rapporten kommer enkätundersökningarna benämnas som enkät (omgång:nr), dvs. den första enkätundersökningen med upphandlingsflottans förare som tillkom 2014 är enkät 4:1 7

8 Antal resor ökar Av den relativa användningen i figur 3 framgår att det genomsnittliga antalet resor ökar. På årsbasis för hela fordonsflottan har den genomsnittliga användningen ökat från 13 gånger per fordon och månad under 2012 till 18 gånger under År 2013 var denna siffra 16 gånger per fordon och månad. Från och med 2013 kan data särskiljas per fordonsmodell och en mer detaljerad framställning är möjlig. Värt att nämna är också att oktober 2014 är baserat på förhållandevis få loggböcker, vilket kan förklara den minskade användningen i absoluta termer. Datainsamlingsperioden sträckte sig fram till den 12 november, ett datum då oktobers data förväntades vara inrapporterad, men tyvärr saknades loggböcker från flera fordon vid detta datum. 0$1+2+&+*1+2"1&%"#$%&'"%&()*+,& $!!! )!! (!! '!! %!! *+,-+./"%!$%" 0+.1" 345%,+&%"#$%&'"%&()*+,&6786&9&678:& 0$1+21&$;<&-&."*$(#*-/&'"%&=$%,$*& "+,5+235".317." :317."43.";7.<7," Figur 3. Antalet utförda resor per månad sedan 2012 samt antalet resor i genomsnitt per månad och fordon. I oktober 2014 hade laddfordonen sammanlagt kört över 2,7 miljoner el- kilometer. Det innebär att koldioxidutsläpp motsvarande 325 ton hittills har undvikits, jämfört med om fossila motsvarigheter hade använts 4. Elbilarnas körsträcka är uteslutande på el och är inkluderad i studien, men det är endast laddhybridernas el- kilometer som inkluderas i analysen. Den empiriska el- andelen för Volt under 2014 är ungefär 55 procent, något längre än för tidigare år. Det kan förklaras med att två fordon under en lång period haft trasig laddutrustning. Figur 4 redovisar den absoluta användningen , där det från och med 2013 var möjligt att redovisa körsträcka per fordonsmodell. Figur 5 visar mer specifikt Till skillnad från tidigare år visar inte data i figur 4 på några variationer i användning under 2014, utan på en stadig ökning. Detta beror dels på 4 En fullständig redogörelse för denna jämförelse återfinns i Appendix A 0+*" *-2/" ", " *+,-+./"%!$&" 0+.1" 0+*" *-2/" ", " *+,-+./"%!$'" 0+.1" 0+*" *-2/" " &#" & %#" % $#" $ #" #$%&'"%&()*+,&-&."*$(#*-/& 8

9 att ett stort antal fordon tillkom datainsamlingen 2014, dels att en stor andel av dessa är Outlander. Outlander används framförallt som förmånsfordon och har ett annat körmönster än verksamhetsfordon. Medan verksamhetsfordon minskar i användning, till exempel under sommarsemestern då flera företag drar ner på verksamheten, ökar användningen av förmånsfordon eftersom det finns mer tid till privata resor. Datainsamlingen visar att det är stora skillnader mellan både kör- och laddningsbeteende hos privata och kommersiella förare. Därför kommer Outlander fortsättningsvis att hanteras separat. 20-)#("#$%&(3455$3456(( 7",(&/0)1(8*9()*%+&+#",)-(:"1)0(.,8;"%-:-),-(( %#!!! &!!!!! #$%&'(.",(&/0)1( %!!!! $#!!! $!!!! #!!! '()*(+,(-"./0(+,(-" "%!$%" +2-'" +21" 1354" '()*(+,(-"./0(+,(-" "%!$&" +2-'" +21" 1354" '()*(+,(-"./0(+,(-" "%!$6" +2-'" +21" 1354" '()*(+,(-" 72.8//" 72.8//"92:4"%)" 72.8//"92:4"#)" 94;<" </5*" A3*52.B(-" C552"D/-B/." E/*25*"'(."'*2-*" %#!!!! %!!!!! $#!!!! $!!!!! #!!!! Figur 4. Antal el-kilometer per månad för alla fordon gemensamt även uppdelat per fordonsmodell och el-kilometer ackumulerat sedan projektstart. #$%&'()*%+&+#",)-( 9

10 #$%&'()*%+&+#",)-( +!!! *!!! )!!! (!!! #!!! '!!! &!!! %!!! $!!! 20-)#("#$%&(3456$3457(.",(&/0)1(8*9()*%+&+#",)-(( :",(&/0)1(8*9()*%+&+#",)-(;"0(.,8<"%-;-),-( &!!!!! %#!!!! %!!!!! $#!!!! $!!!!! #!!!! 2340/-01" 5-06" -7018" 5-,",/.1",/81" -/9/6:" 637;35430" 2340/-01" 5-06" -7018" 5-,",/.1",/81" -/9/6:" 637;35430" <=;<430"%!$'" A-.9<<" A-.9<<"B-C1"%7" A-.9<<"B-C1"#7" B1DE" FGH30<" IG<."" H<3" E<8;" J/;8-.?30" K<;-8;"63."6;-0;",-./-01"%!$&" #$%&'(.",(&/0)1( Figur 5. Antal el-kilometer per månad uppdelat per fordonsmodell från figur 4. 10

11 I loggboken uppger användaren om laddning sker vid fordonets ordinarie plats eller vid en annan plats. När studien endast inkluderade verksamhetsfordon var denna uppdelning tillräcklig då det framkom tidigt i projektet att användningen av andra laddmöjligheter än den ordinarie var mycket låg. Verksamhetsfordonen har vid 98% laddat på dess ordinarie plats sedan projektstart och 99,6% under 2014, se figur 6. Förmånsbilar har ett annat laddningsmönster och laddning vid dess ordinarie plats (som i detta fall är vid hemmet) utgör knappt 70%, se figur 6. Övriga 30% är fördelade på platser som t.ex. den egna arbetsplatsen, i anslutning till kollektivtrafik, köpcentrum och, då Outlander har de tekniska förutsättningarna, vid olika snabbladdningsstationer. Exempelvis uppges Giraffens köpcentrum i Kalmar, Preem i Nyköping och McDonalds i Uppsala. ##$%$&'()$'*+,-.-- /+,0'"(1+*'23,#3$- ##$%$&'()$'*+,-.-- /,%0"*-"$01$#$%$&- #$%&"$'( )%%&%( #$%&"$'( )%%&%( Figur 6. Laddningsmönster för verksamhetsfordon respektive förmånsfordon. Figur 3 illustrerar användningen i antalet resor som har genomförts totalt. Genom att studera relationen mellan resor och delresor framkommer fordonsflottans laddningsbeteende. Figur 7 illustrerar detta förhållande och sätter antalet resor i relation till hur många delresor som har utförts. Med några undantag utförs generellt omkring 30 procent fler delresor än resor. Detta har inte förändrats över tid. 11

12 '!!! &!! %!! $!! #!! ()*+),-"#!'." /01,+),-" Figur 7. Antalet utförda resor och delresor för upphandlingsflottan Figur 8 visar förhållandet mellan resa och delresa per fordonsmodell och det framkommer tydligt att laddningsmönstret skiljer sig åt mellan fordonsmodellerna. I figur 8 sammanställs det genomsnittliga antalet resor respektive delresor per månad Endast undantagsvis kör C- Zero och Volt utan att ladda mellan resorna, medan Kangoo och Kangoo Maxi 5p laddas efter varannan användning. #$%&'$()*$'$()+(,-.('%(/$()*$' ' >98)58")*8)5"<05,039," >98)58")*8)5",039," 2),3" )4,-5" 2)(" (+*-" (+5-" )+6+37" ," 9:8910," *9;0210," <0=0210,"#!'." ()*+),-"#!'$" /01,+),-" 2),3" )4,-5" 2)(" (+*-" (+5-" )+6+37" ," 9:8910,"#!'$" #$%&'$()*$'*+,'%(-$()*$'.'/(0*1)0.2'3($'140&%'5678'*+,'5679' &$! &#! &!! %'! %&! $! #! ()*+,," ()*+,," -)./"&0" ()*+,," -)./"10" -/23" 45678," 95,*"" 3,:;" <=;:)*>78" 6,7" Figur 8. Utförda resor och delresor per månad i genomsnitt för samtliga fordonsmodeller under 2013 & 2014 En jämförelse av verksamhetsbilar visar att kör- och laddningsmönstret skiljer sig mellan transportfordon (fordonsmodellerna i skåpbilsutförande) och personbilar. Figur 9 illustrerar användningen genom en jämförelse av förhållandet mellan delresor och resor. Transportfordonen används mer regelbundet och fler gånger mellan laddning. Personbilar laddar nästan uteslutande mellan varje användning och användningen kan variera månad för månad. Att användningsområdet 12

13 &$# &"# #$"%"&"'()*+",-.*/.*%."( skiljer sig mellan fordonstyperna framgår i loggböckerna, där förare kan uppge sitt huvudsakliga syfte med användningen. %$# %"#!$# # #$"%"&"'()*+,-".&/0+( Exempel på tillämpningar för transportfordon: Fastighetsskötsel Distribution av varor Servicejobb inom fjärrvärme Transport av material och verktyg &$# &"# %$# %"#!$# # '()*# +,-.,/0,1# 234,/0,1# '52(51*#%"!6# /51+# /5'# 72.5)#1,+31#*#8,23/+2*9## '()*# +,-.,/0,1# Exempel på tillämpningar för personbilar: Hemtjänst Marknadsföring, ärenden och besök Trafikbevakning Personer och packning inom området 72.5)#:,)1,+31#*#8,23/+2*9# Figur 9. Kör- och laddningsmönster för transport- respektive personbilar (endast verksamhetsbilar) Tre laddningsbeteenden För verksamhetsfordonen har det, från loggböckerna, framkommit tre distinkta laddningsbeteenden: Laddfordonet laddas vid varje tillfälle som fordonet återvänder till sin ordinarie plats. Dessa fordon kan ha en eller flera förare. Vid flera förare är fordonet ofta ett poolfordon. Vid en enda förare kan användningen vara oregelbunden, endast några gånger per månad. Laddfordonet laddas i slutet av dagen. Antalet delresor kan variera under dagen. Dessa fordon har nästan uteslutande en förare per fordon eller dag. I de fall där endast en förare använder fordonet är det rimligt att anta att denna person har en mycket god kännedom om fordonet och dess teknik. Fordon i denna kategori, med flera förare, kan antas vara kopplade till en specifik arbetsuppgift där förare skiftar dag för dag. 13

14 Laddfordonet laddas vid behov. Fordonet används för olika delresor, med en eller flera förare. Laddningsnivån minskar ner till en kritisk gräns då föraren väljer att ladda fordonet. Det är vanligare att fordonet bara har en förare, som har god överblick över både arbetsuppgifter och kvarvarande räckvidd. Andel resor Sedan projektstarten har elbilarnas andel av resor som understiger 40 kilometer sammanställts. Dessa visas i figur 10. Här framgår ett säsongsberoende. Initialt syns en minskning av andelen resor under 40 kilometer. Detta beteende har med tiden dämpats. Vid en jämförelse mellan de olika fordonsmodellerna framgår att C- Zero, I- on och MiEV kör en större andel korta resor. I början av projektet utgjorde dessa fordon en större andel av fordonsflottan. Detta kan förklara minskningen av andel korta resor i och med att upphandlingsflottan utökas under 2012 med framförallt Renault Kangoo. Laddhybriderna är exkluderade i denna jämförelse, eftersom de har en kompletterande förbränningsmotor. (""#$ '"#$ &"#$ %"#$ #$ )*+,*-.*/$(($ 012*-.*/$ #$%&'$()'&*+,&-.& 34054/6$(!$ -4/)$ -43$ 3576$ )*+,*-.*/$ 012*-.*/$ 34054/6$(8$ -4/)$ -43$ 3576$ )*+,*-.*/$ 012*-.*/$ 34054/6$(%$ -4/)$ -43$ 3576$ )*+,*-.*/$ 9774$:1/;10$ <40=11$ <40=11$>4?6$!+$ >6AB$ CDE*/1$ FD10$$ E1*$ Figur 10. Andelen resor som har understigit 40 kilometer. Totalt för alla fordon från 2011 och även per fordonsmodell från och med Över tid varierar inte användningen för respektive fordonsmodell så mycket som den tycks göra inledningsvis. Detta framgår även från intervjuer och fokusgruppsdiskussionerna. Fordonen i upphandlingsflottan har nästan uteslutande tydliga användningsområden, antingen i samband med en yrkesroll eller med ett geografiskt område. Valfriheten av resor är relativt låg för föraren. Användningen varierar mellan fordonsmodellerna. Det beror främst på att de representerar olika 14

15 tillämpningar, inte på grund av olika tekniska förutsättningar. Poolbilar uppvisar generellt en större andel korta resor, jämfört med bilar som är tilldelade en eller flera utvalda förare eller en specifik roll. Företagets föreskrifter styr Användarna som deltog i fokusgrupperna menade att det som framförallt styrde laddnings- beteendet var företagets uttalade rutin kring användning och laddning. Resans längd påverkas med andra ord inte av användarnas kurage att köra så långt som möjligt före laddning, utan av de föreskrifter som finns för laddfordonets användning. Då användningsområdet för de flesta användarna var tydligt upplevs inte elbilarnas relativt begränsade räckvidd som ett problem. Dock framgick det under fokusgruppsdiskussionerna att användarna ville komma tillbaka med god marginal. Resornas längd visar tydligt att de allra flesta resor understiger 70 kilometer (se figur 11). Baserat på samtliga elbilar under 2013 och 2014 understiger 94 procent av resorna 70 kilometer. Skillnader syns visserligen för respektive fordonsmodell, men samtliga ligger på 90 procent eller högre. Dessa relativt långa resor verkar även vara oberoende av säsong. ($ '$ &$ %$ #$ #$%&'$()'&*+,&-.&/,012/,03& )*+,*-.$#!(/$ 0*-1$ 0*)$ ),2.$ $ $ )*+,*-.$#!(%$ 0*-1$ 0*)$ ),2.$ $ Figur 11. t.v. andelen resor som understiger 70 km för samtliga elbilar och t.h. andelen resor per fordonsmodell som understiger 70 km. För laddhybriderna blir inte jämförelser av reslängd lika relevant, eftersom de har förbränningsmotor och bränsletank utöver den räckvidd som batteriet ger. För laddhybrider kan det däremot vara intressant att veta hur användningen av förbränningsmotorn ser ut. Figur 12 illustrerar andelen resor där förbränningsmotorn har använts. Outlander använder förbränningsmotorn i större utsträckning än Volt. Det kan förklaras med att den elektriska räckvidden är längre för Volt samt att den privata användningen av Outlander är högre. Efter resan återvänder Volt till sin ordinarie plats och kan laddas. Outlander används däremot främst mellan förarens hem och arbetsplats. Från både loggböcker och enkäter framgår att många Outlander- +"!!% &!% *!% )!% (!% #$%&'$()'&*+,&-./0)'#)"&12,345& #$% #$% &&%,-./00%,-./00%1-23%(4%,-./00%1-23%54% #'% 1367% #&% 89:;<0% #(% :0;% 15

16 förare inte har tillgång till laddplats på arbetsplatsen. En stor del av laddningen för Outlander sker på andra platser än den ordinarie, cirka 30 procent (se figur 6). Det förutsätter dock att det finns möjlighet att ladda där. Volt har samma laddmönster som de andra verksamhetsbilarna, 99 procent laddning vid ordinarie plats. När Volt laddar någon annanstans handlar det ofta om en plats som företaget tillhandahåller. ("!#'"!#&"!#%"!#$" #$%&'$()'&#*'& +,'-'*""."/(0)1)'"&2"3*"1(& )*+,*-."$!(%" /01-,*-." 2*-3" *4-.5" 2*)" ),+." ),5." " 9756" :,65*+;0-" "$!(%" Körsträckan varierar Studien visar också att den genomsnittliga körsträckan för en resa varierar, både med fordonsmodell och med säsong. Det utförs generellt kortare resor under vintern (se figur 13). Staplarna visar den genomsnittliga körsträckan för hela upphandlingsflottan. Uppdelningen per fordonsmodell visar skillnader mellan fordonen. #$%&'&()*&#+!%,) # '#" ' &#" & %#" % $#" $ #" ()*+),-"%!$&"./0,+),-" Figur 13. Den genomsnittliga körsträckan för en resa per fordonsmodell och för samtliga fordon. Den totala användningen bestäms av frekvensen med vilken man använder fordonet (figur 8 och 9) och/eller av den sträcka man kör vid varje tillfälle (figur 13). Sammantaget kan man studera användningen i termer av körsträcka per månad (figur 14) för att få en uppfattning om hur den totala användningen ser ut. -&.$%/."0#"1)!2(/'(34!5)6&()(&/5) Figur 12. Användning av förbränningsmotorn hos laddhybriderna 1),2" )3,-4" 1)(" (+*-" (+4-" )+5+26" 2/37/10/," 89780/," *8:/10/," ;/</10/,"%!$&" ()*+),-"%!$'"./0,+),-" 1),2" )3,-4" 1)(" (+*-" (+4-"" )+5+26" =44)".8,;8*" >)*588" CDE/,8" FD8*"" E8/" 2/37/10/," 89780/,"%!$'" 16

17 #$%&'&()*&#+!%,) #!! +! *! )! (! '! &! %! $! #! -&.$%/."0#"1)!2(/'(34!5)6&()%7.58),-./-01"$!#$" 2340/-01" 5-06" -7018" 5-,",/.1",/81" -/9/6:" 637;35430" 2340/-01" 5-06" -7018" 5-,",/.1",/81" -/9/6:" 637;35430" 2340/-01" 5-06" -7018" 5-,",/.1",/81" -/9/6:" 637;35430" <=;<430" A88-"2<0?<." B-.9<<" B-.9<<"C-D1"$7" B-.9<<"C-D1"'7" C1EF" GHI30<" JH<."" I<3" Figur 14. Den genomsnittliga körsträckan som körs per månad för samtliga fordon sedan 2011 och även per fordonsmodell från och med Generellt kör transportfordonen längre varje månad än personbilarna. Undantaget är C- Zero som alla har en speciell placering i organisationer som kör både på veckodagar och på helger. Osäkerhet vid längre resor Användningen av laddfordonen minskar vid vinterförhållanden. Den minskade användningen har diskuterats kvalitativt (enkät, intervju och fokusgrupper). Användarna uppger två huvudskaliga anledningar till detta: att värmesystemet upplevs som otillräckligt och att räckvidden minskar på grund av användningen av sekundära laster (värmesystem) och försämrade vägförhållanden (ökat rullmotstånd). Men det är inte den reella minskningen av räckvidd som är det största problemet. Det framgår tydligt i figur 11, där andelen relativt långa resor är förhållandevis oföränderlig under året. Från den kvalitativa datainsamlingen framgår att användarna framförallt påverkas av osäkerheten kring i vilken utsträckning räckvidden har påverkats, vilket får förare att välja bort elbilen till fördel för konventionella fordon. Det är tydligt att det finns en stor osäkerhet bland användarna att använda elbilarna för längre resor. Över 75 procent av resorna är under 40 kilometer och nästan 95 procent är under 70 kilometer. Beteendet kan försvaras och förklaras, men resultatet blir att en stor andel av batterikapaciteten lämnas outnyttjad. Detta innebär en ineffektiv resurshushållning det innebär utvunnet och förädlat material inte används. Det påverkar också fordonets energieffektivitet negativt eftersom batterierna väger mer än vad som behövs. En större vikt innebär en större energianvändning. 17

18 Osäkerhet kring faktorer som påverkar räckvidden negativt till exempel vinter, förarens körstil och resans topografi ska inte förväxlas med begreppet räckviddsångest. Denna osäkerhet är snarare någonting positivt, eftersom den motiverar användarna att köra så energieffektivt som möjligt, fram till den punkt där osäkerheten blir för stor och användare väljer ett annat fordon. I enkäterna uppger över hälften av användarna att de har förändrat sin körstil i stor utsträckning, framförallt i syfte att köra mer ekonomiskt. Förare av laddhybrider uppger att en stor drivkraft till att köra energieffektivt är att minimera användningen av förbränningsmotorn. Användarna, framförallt av verksamhetsfordonen, upplever att det lönar sig att köra lugnt. Generellt positiva Förare blir positivt överraskade när de använder ett laddfordon initialt och ser stora möjligheter med tekniken. Elbilsförare blir så småningom varse om skillnaderna mellan elbil och konventionellt fordon och inställningen förändras något. Denna företeelse framgår inte alls hos användarna av laddhybrider (enkätomgång 4), där nästan alla ser fördelar, och fler fördelar ju längre de kör. Nedan finns en sammanställning av de mest betydande användaraspekterna för att laddfordon ska implementeras i transportsystemet. Den generella inställningen är genomgående positiv. Över hälften av elbilsanvändarna vill ha fler laddfordon på sina arbetsplatser och ännu fler bland användarna som kör laddhybrid. Många skulle rekommendera andra att börja köra laddfordon, framförallt laddhybridanvändarna. Det är också mycket positivt att användningen av laddfordon, som fram till och med 2014 uteslutande omfattade verksamhetsfordon, även har fått effekter hur användarna resonerar kring sitt privata bilinnehav.,&-.&/0"%(1%/(%&(!#234-(%55%"(&%6'"05(3&2'.55&3&7(( 455(08(9:"0(50//;#"/#&( ",-./0,-" :;809",-./0,-",-./1234-3"&",-./ "%",-./ "$" # $ % & ' ( ) * + #! #$%&'()*+( 18

19 ,&-.&/0"%(1#2(-344(50(6%"(40//7#"/#&(!8(13&(0"9%'1!40'1( ",-./0,-" :;809",-./0,-",-./1234-3"&",-./ "%",-./ "$" # $ % & ' ( ) * + #! #$%&'()*+(,&-.&/0"%(1#2(13455%("%3#22%"0(0&/"0(06(37"0(50//8#"/#&( ",-./0,-" :;809",-./0,-",-./1234-3"&",-./ "%",-./ "$" # $ % & ' ( ) * + #! #$%&'()*+(,&-.&/0"%(1#2(30&('.&30(145(06(37!0(80//9#"/#&(4-0'( ",-./0,-" :;809",-./0,-",-./1234-3"&",-./ "%",-./ "$" # $ % & ' ( ) * + #! #$%&'()*+( Skillnad mellan elbil och laddhybrid Det bör understrykas att det är en fundamental skillnad mellan att köra en elbil och en laddhybrid. Att köra en elbil behöver inte i praktiken innebära någon form av minskad mobilitet, varken i körsträcka eller i tillgänglighet. Men det krävs ett nytt förhållningssätt. Föraren måste reflektera 19

20 över sitt körmönster. Detta behöver inte vara en krävande process, men förutsätter att elbilen används när och där det är tekniskt möjligt. Förare av elbilar bör dock aldrig jämföras med förare av laddhybrider, eftersom eldriften hos en laddhybrid enbart är något positivt och är utöver den normala funktionaliteten hos en konventionell bil med förbränningsmotor. Sammanfattning Avslutningsvis vill jag upprepa de viktigaste lärdomarna om laddfordonsanvändning som den socio- tekniska datainsamlingen från Elbilsupphandlingen har bidragit med: Elbilsupphandlingens laddfordon har använts under flera år och kört sammanlagt över 2,7 miljoner el- kilometer. Användarna har bidragit med värdefulla kunskaper och insikter. Det finns goda förutsättningar för laddfordon, både för företag och för privatpersoner. Det som begränsar användningen är inte nödvändigtvis laddfordonens tekniska egenskaper. Elbilar kan användas i de tillämpningar som är anpassade till batterikapaciteten, men riskar att underutnyttjas. Laddhybrider innebär inga stora förändringar för användarna jämfört med ett konventionellt fordon, men ändå förändras användarnas körstil spontant i strävan att minimera användningen av förbränningsmotorn. Laddfordon har stora möjligheter att minska transportsektorns koldioxidutsläpp. Användningen inom Elbilsupphandlingen har hittills inneburit att 325 ton koldioxidutsläpp har undvikits. Laddfordon som är verksamhetsbilar kan till exempel ha en tydlig arbetsuppgift eller finnas i en bilpool. Användningen varierar mellan tillämpningar, men vi ser ett tydligt mönster: fordon med en specifik förare, eller en specifik arbetsuppgift, används ofta och mer än poolbilar. Tre distinkta laddningsmönster har framkommit: 1. Efter varje användning 2. I slutet av dagen 3. Vid behov. Det som avgör valet är framförallt de gemensamma rutiner som finns kring användningen hos respektive företag. Hos verksamhetsfordonen sker omkring 99 procent av laddningen vid fordonets ordinarie plats. Det innebär att det kan vara fördelaktigt att introducera laddfordon i första hand som verksamhetsfordon, medan en nationell publik laddinfrastruktur tar form. Att utvärderingen har haft ett socio- tekniskt angreppssätt innebär att användningen kan förklaras även utifrån det sammanhang där fordonen används, Därmed har vi fått en djupare förståelse om både användningen och användarna. 20

21 Appendix A: Jämförelse koldioxidutsläpp Praxis inom fordonsbranschen är att jämföra koldioxidutsläppen kopplade till förbränningen i motorn så kallad tail- pipe- emissioner. Denna jämförelse gynnar laddfordon eftersom energiomvandlingen ombord inte ger upphov till några koldioxidutsläpp lokalt. Men produktionen av energibäraren (bränslet) bör också tas i beaktande. Tyvärr är det ännu så länge inte lika självklart att inkludera koldioxidutsläppen kopplade till framställningen av fossila bränslen, men ökningen av biodrivmedel (tail- pipe ger inget nettoutsläpp och måste därför alltid redovisa produktionsutsläpp) driver på denna utveckling. Utöver detta är el en etablerad handelsprodukt. Varje år exporterar Sverige el till länder med en mer CO 2 tung portfölj. Det finns de som förespråkar att laddfordon som använder denna el bör belastas med de globala utsläpp som kan uppstå någon annanstans när användningen sker i Sverige. Dessa teoretiska utsvävningar är petroleumprodukter befriade ifrån. El och biodrivmedel utmanar den regim som råder inom transportsektorn och förväntas ta sitt fulla miljömässiga och sociala ansvar. Det är lätt att tro att förändring innebär global svält och tvångsförflyttning av europeiska byar. Att göra en relevant systemstudie kan kännas övermäktigt, på gränsen till omöjligt. Systemgränsen i denna sammanställning har hänsyn till CO 2 - utsläpp i produktion och energiomvandling av respektive bränsle, men exkluderar därmed utsläpp kopplade till utvinning av råvaror, och presenterar en jämförelse av CO 2 som har undvikits i och med eldrift jämfört med om samma körsträcka hade körts av ett konventionellt fordon. Eftersom Sverige är del av en nordisk elmarknad antas ett utsläpp av 85,8 gram koldioxid per kwh. Detta är det genomsnittliga utsläppet för marknadens elmix mellan 2007 och Laddfordonen i upphandlingsflottan varierar i elförbrukning (från C- Zero 13 kwh/100 km till Kangoo ZE 22 kwh/100 km) 6, men ett viktat medelvärde uppskattas till omkring 2 kwh/mil för elfordonsflottan. Motsvarande fordonsalternativ med en förbränningsmotor antas förbruka i genomsnitt 0,6 liter bensin per mil. I Sverige är all bensin låginblandad med 5 procent etanol och ger därmed upphov till 2,3 kilo koldioxid per förbränd liter 7. Då koldioxidutsläppen för etanol varierar, beroende på ursprung och råvara, förenklas produktionen till endast bensin, 7,0 gram koldioxid per MJ 8. Genom att studera mängden koldioxidutsläpp som har undvikits, i och med att laddfordon har använts framför konventionella fordon, inkluderas endast laddhybridernas el- kilometer. Sedan projektstarten har laddfordonen gett upphov till 46 ton koldioxid. Men de har också bidragit till att 325 ton koldioxid har undvikits, då cirka 2,7 miljoner kilometer kördes på el istället för fossila bränslen. &! %! $! #! #$%&'()'*+,*-.(/.01/23)("44** 5*'04&1#'63'((*.78*3'.&'9)-3** 67$"(5" 67$",(.'4."+(8"9:"(*2./5" '()*(+,(-"./0(+,(-" "$!#$" +2-'" +21" 1354" '()*(+,(-"./0(+,(-" "$!#%" +2-'" +21" 1354" '()*(+,(-"./0(+,(-" "$!#&" +2-'" +21" 1354" '()*(+,(-" 5 Svensk Energi, Vägledning angående ursprungsmärkning av el ( ) 6 Förbrukningsdata från miljofordon.se 7 Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) - Faktadatabas 8 JRC, EUCAR, CONCAWE WTW analysis of automotive fuels and powertrain in a European context,

22 22

!"#$"%&''()*+"$*,-*.

!#$%&''()*+$*,-*. !"#$"%&''()*+"$*,-*. Delårsrapport #2 av Elbilsupphandlingen Juli - december 2012 Februari 2013 Martina Wikström Kungliga Tekniska högskolan Institutionen för Kemiteknik Avdelningen för Energiprocesser

Läs mer

!"#$"%&''()*+"$*,-*.

!#$%&''()*+$*,-*. !"#$"%&''()*+"$*,-*. Delårsrapport #3 av Elbilsupphandlingen Januari juni 2013 Oktober 2013 Martina Wikström Kungliga Tekniska högskolan Institutionen för Kemiteknik Avdelningen för Energiprocesser marbjor@kth.se

Läs mer

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Elektriska fordon i fokus 213-9-3 Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Martina Wikström Institutionen för Kemiteknik, Avdelningen för Energiprocesser Elbilsupphandlingen Hösten

Läs mer

!"#$"%&''()*+"$*,-*.

!#$%&''()*+$*,-*. !"#$"%&''()*+"$*,-*. Delårsrapport av Elbilsupphandlingen januari juni 2012 Augusti 2012 Martina Wikström Kungliga Tekniska högskolan Institutionen för Kemiteknik Avdelningen för Energiprocesser Sammanfattning

Läs mer

Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon

Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon Lärdomar från den tredje enkätomgången 2017 Syftet med undersökningen Sverige har ett mål om minst 70 % minskning av växthusgasutsläpp från

Läs mer

Lägesrapport Elbilsupphandlingen

Lägesrapport Elbilsupphandlingen MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-03-17 Handläggare: Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-04-12 P. 17 Förvaltningens förslag till

Läs mer

Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm. Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad

Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm. Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad Lärdomar elbilar och laddning i Stockholm Eva Sunnerstedt Miljöförvaltningen Stockholms stad Elbilarna är här! Varför elbilar? Grön profil till organisationen Bidrar till en bättre miljö både globalt och

Läs mer

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011 El som drivmedel Sten Karlsson Energi och Miljö Chalmers Snabbladdningsstation Östersund april 2011 Presentation 13 Sept 2011 vid Fossiloberoende Transportsektor år 2030 och vägen dit El som drivmedel

Läs mer

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try!

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm Elbilar är roliga att köra! Electric Vehicles are fun! Try! 1 Electric Vehicles are fun! Try! 2 From Evolution

Läs mer

Elbilsupphandlingen! - upphandling av elbilar inom offentlig verksamhet

Elbilsupphandlingen! - upphandling av elbilar inom offentlig verksamhet Elbilsupphandlingen! - upphandling av elbilar inom offentlig verksamhet www.elbilsupphandling.se Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 Elbilsupphandlingens aktörer

Läs mer

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg. SID 1(5) Elbilsstrategi Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Helsingborgs stads styrdokument Aktiverande syftar

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

!"#$"%&''()*+"$*,-*.

!#$%&''()*+$*,-*. !"#$"%&''()*+"$*,-*. Utvärdering av Elbilsupphandlingens testflotta samt förslag på fortsatt utvärderingsplan Februari 2012 Martina Wikström Kungliga Tekniska högskolan Institutionen för Kemiteknik Avdelningen

Läs mer

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén

2016-02-28. Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening. Daniel Norlén 2016-02-28 Elbilsutredning Noreens samfällighetsförening Daniel Norlén Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målsättning... 2 1.3 Metod... 2 2. Allmänt om elbilar... 3

Läs mer

Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se. Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 I SAMARBETE MED

Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se. Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 I SAMARBETE MED Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 Elbilsupphandlingens aktörer 2 MÅL för Elbilsupphandlingen Tillsammans med andra

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Habo 24 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars

GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Elfordon på väg! Sveriges största roadshow elfordonsturné 2014 Vetlanda 28 mars GreenCharge roadshow Körschema 6 mars 11 april 6/3 fm: Ronneby (start) 6/3 em: Karlshamn 7-9/3: Norge/Danmark

Läs mer

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad Elbilsförarenkät Östersund - årets elbilsstad Bakgrundsinformation Elektronisk enkät Mätperiod 110628-111007 Svarsfrekvens: 79,8% (83/104) Könsfördelning: 71,1% män, 28,9%kvinnor Åldersfördelning: 20-30:

Läs mer

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar Fortum och Karlstad kommun inleder ett samarbete för att möjliggöra övergången till elbilar och laddhybrider i Karlstad och bidrar därmed till ett renare Karlstad. En storskalig övergång till elbilar skulle

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Huvudet - Index för måluppfyllelse

Huvudet - Index för måluppfyllelse Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i vägtrafiken (H) MWh/capita 6 8 4 6 8 4 6 8 3 Måluppfyllelse (H) Fossil energianvändning 9 8 7 6 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3 Procentuell uppfyllelse

Läs mer

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030 Dags för sverige att ta ledartröjan så når vi en miljon elbilar år 2030 Så kan Sverige nå en miljon elbilar 2030 Sverige har som mål att minska utsläppen i transportsektorn med 70 % till år 2030. För att

Läs mer

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel.

Växjö 2014-03-28. Definition 2013: Enligt budgetproposition 2012/13:1. Miljöbilsgränsen bestäms av fordonets vikt och drivmedel. I fordonsunderlaget som baseras på personbilar och lätta lastbilar, ingår både kommuners och landstings filialer (förvaltningar) och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På

Läs mer

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001 Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Civ. Ing. Uppsala F 1980 Intresserad av elfordon sedan...? Äger/kör: Mini-el 1987 Berix Eloped ca 1990 Citroen Berlingo Electrique 2001 Varför elbil? 1) Verkningsgraden!

Läs mer

Elbilsupphandlingen - slutredovisning

Elbilsupphandlingen - slutredovisning Sida 1 (9) 2015-05-04 Handläggare Eva Sunnerstedt Telefon: 08-508 28 913 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-05-19 p 14 Elbilsupphandlingen - slutredovisning Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår

Läs mer

Drivmedelsfakta 2013

Drivmedelsfakta 2013 Drivmedelsfakta 2013 Gällande förhållanden på den svenska marknaden helåret 2012 I detta faktablad ges uppgifter om klimatpåverkan och energiinnehåll i drivmedel på den svenska marknaden. Uppgifterna utgör

Läs mer

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Elfordon i samhället Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Vad styr elfordonsutvecklingen? Vilka är de starkaste drivkrafterna för elfordon nu? Styrmedel om ökad energieffektivitet,

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Diagram för exempelkommun Växjö

Diagram för exempelkommun Växjö Diagram för exempelkommun Växjö Indikatorer för kommunen som helhet (som geografiskt område) Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i nya personbilar (H2_KH) % Måluppfyllelse (H2_KH)

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID INTRODUKTION 1. Hur fungerar Prius Laddhybrid? Prius Laddhybrid tillhör gruppen Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) och är en laddbar parallellhybrid. I en parallellhybrid

Läs mer

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Elbilens utmaningar och möjligheter Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Verkningsgrad hos elbil % Transmissionsförluster på nätet 8 Förluster vid laddning av batterierna 5 Batteriernas självurladdning

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Drivmedelsfakta 2014

Drivmedelsfakta 2014 Drivmedelsfakta 214 Gällande förhållanden på den svenska marknaden helåret 213 I detta faktablad ges uppgifter om klimatpåverkan och energiinnehåll i drivmedel på den svenska marknaden. Uppgifterna utgör

Läs mer

Elbilar och Laddhybrider

Elbilar och Laddhybrider Elbilar och Laddhybrider Preliminärt förslag för att underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider i Sverige Greger Ledung Energimyndigheten Bakgrund Regeringen har givit Energimyndigheten uppdraget

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Att skapa en marknad för hållbara transporter -erfarenheter från Stockholm-

Att skapa en marknad för hållbara transporter -erfarenheter från Stockholm- 2011-09-21 SIDAN 1 Att skapa en marknad för hållbara transporter -erfarenheter från Stockholm- Gustaf Landahl Stockholms stad År1994 beslöt staden Ersätt konventionella bilar med elbilar el liknande Börja

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2016-03-14 Ref: M2016/00374/R Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie Sveriges Bussföretag är en arbetsgivare-

Läs mer

LaddinfraÖst. Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se. Jakob.lagercrantz@equest.se

LaddinfraÖst. Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se. Jakob.lagercrantz@equest.se LaddinfraÖst Tillsammans sätter vi fart på elfordonsutvecklingen www.laddinfraost.se Jakob.lagercrantz@equest.se FFF utredningen betonar mångfald 140 120 100 Energianvändning (TWh) 80 60 40 20 Trafiksnålt

Läs mer

Lämpliga platser för snabbladdning och intresserade aktörer

Lämpliga platser för snabbladdning och intresserade aktörer 1 (5) Lämpliga platser för snabbladdning och intresserade aktörer Bakgrund Den 8e december 2015 beslutade tekniska nämnden att godkänna utredning kring laddstolpars placering i Järfälla, Dnr Ten 2015/549.

Läs mer

Elbilar inom offentlig förvaltning. Viktor Ekermo 2011-05-18

Elbilar inom offentlig förvaltning. Viktor Ekermo 2011-05-18 Elbilar inom offentlig förvaltning Viktor Ekermo 2011-05-18 Har elbilen en plats i offentlig förvaltning? En presentation av resultatet från ett års användning av elbilar i Ale kommun Viktor Ekermo, 2011-05-18

Läs mer

Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun.

Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Bilaga 1, tillhörande ärende: Förslag om införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun. Så fungerar en elbil En renodlad elbil har inget avgasrör och ger inga utsläpp i gatumiljö.

Läs mer

Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se. Johan Seuffert, Stockholms stad Johan.seuffert@stockholm.se 08-508 28 945 I SAMARBETE MED

Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se. Johan Seuffert, Stockholms stad Johan.seuffert@stockholm.se 08-508 28 945 I SAMARBETE MED Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se Johan Seuffert, Stockholms stad Johan.seuffert@stockholm.se 08-508 28 945 Elbilsupphandlingens aktörer 2 Elbilsupphandlingen - enkätundersökning testflottan

Läs mer

Hur mycket kommer den svenska fordonstrafiken att elektrifieras?

Hur mycket kommer den svenska fordonstrafiken att elektrifieras? Hur mycket kommer den svenska fordonstrafiken att elektrifieras? Per Kågeson IVA Vägval El 2015-04-14 Innebörden av elektrifiering Energiåtgången i fordonet reduceras med 50-75 % jämfört med en konventionell

Läs mer

Drivmedelsfakta 2012

Drivmedelsfakta 2012 Drivmedelsfakta 2012 Gällande förhållanden på den svenska marknaden helåret 2011 Uppgifter om drivmedel i detta faktablad utgör medelvärden för alla svenska drivmedelsbolag och baseras på de utsläppsvärden

Läs mer

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28 Olle Johansson VD, Power Circle Bollnäs 2013-11-28 OM POWER CIRCLE POLITIK OCH MILJÖ VARFÖR ELEKTRIFIERING? Interna'onellt; 1. Security of supply minskat beroende av importerad olja 2. Förbä>rad lu?kvalitet

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER GÄVLE DÄR ALLT BÖRJADE? ELBILSVERIGE 2009 166 laddbara fordon i Sverige 50-tal laddstolpar

Läs mer

TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN

TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN 2008-10-20 Kontaktperson trafikkontoret Göran Westberg Trafikplanering Telefon: 08-508 273 61 goran.westberg@tk.stockholm.se Till Miljö- och trafikroteln Kontaktperson

Läs mer

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år

VOLVO GASLASTBIL. Från koncept till verklighet på bara tre år VOLVO GASLASTBIL Från koncept till verklighet på bara tre år UPP TILL 80% LÄGRE CO 2 - UTSLÄPP MED METANDIESELTEKNIK Volvo Lastvagnar är första tillverkare att genomföra kommersiella fältprov med metandieselteknik

Läs mer

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri EnergiTing Sydost Ljungby, 9 nov. 2017 Sara Anderson Transportsektorn Drygt 372 000 nya personbilar registrerades 2016, nytt svenskt rekord Energianvändningen

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Testresenär elbilspool i Norrliden, Kalmar

Testresenär elbilspool i Norrliden, Kalmar Testresenär elbilspool i Norrliden, Kalmar Fokusområde nr 4: Alternativ till egen bil Projektledare: Johan Raustorp Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra Sjögatan 17 392 32 Kalmar Tel 0470-76 55

Läs mer

Testresenärer på Öresundståget

Testresenärer på Öresundståget Testresenärer på Öresundståget Fokusområde nr 2: Pendlingsresor med tåg mellan Kalmar och Växjö Projektledare: Hannele Johansson Testperiod: 214-3-3 214-3-28 Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra

Läs mer

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet

Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Stockholm den 2016-03-21 Gasbilar är miljöbilar det måste synas i bonus-malus-systemet Den pågående utredningen om bonus-malus riskerar att utformas så att endast elbilar och laddhybrider främjas med bonus.

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

Klimatbokslut Jämförelsetal Halmstad Energi & Miljö

Klimatbokslut Jämförelsetal Halmstad Energi & Miljö Klimatbokslut 2016 - Jämförelsetal Halmstad Energi & Miljö 2017-04-02 Halmstad Energi & Miljö Klimatbokslut 2016: Några förslag på jämförelser för kommunikationen av resultatet från klimatbokslutet. Nedan

Läs mer

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se FFF på FFI Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. av Trafikverket och utredningen för

Läs mer

Att köra på el Erfarenheter från Vattenfalls test av elfordon 2009 2010

Att köra på el Erfarenheter från Vattenfalls test av elfordon 2009 2010 Att köra på el Erfarenheter från Vattenfalls test av elfordon 2009 2010 Förord Vi har arbetat med elfordon sedan 1980-talet. Vi är övertygade om att el har en stor roll att spela i framtiden och att elfordon

Läs mer

BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN

BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN- OCH MILJÖAVDELNINGEN SID 1 (5) 2010-12-03 pm BERÄKNING AV BILARS KLIMATPÅVERKAN Vi föreslår ett schabloniserat sätt att kvantifiera biodrivmedelsbilars klimatpåverkan i relation

Läs mer

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet!

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! 2 Elbilarna kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige.

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen

Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen Ett av vår tids största miljöhot är global uppvärmning på grund av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Koldioxidutsläppen orsakas främst av förbränning

Läs mer

Miljöbilen, tekniken, drivkraften och politiken. Hur kommer framtidens fordonspark att förändras?

Miljöbilen, tekniken, drivkraften och politiken. Hur kommer framtidens fordonspark att förändras? Miljöbilen, tekniken, drivkraften och politiken Hur kommer framtidens fordonspark att förändras? Olle Hådell 6 juli 2011 Annual production (Gb/yr) Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk

Läs mer

El i transportsektorn

El i transportsektorn El i transportsektorn Översikt av utvecklingen och trenderna på marknaden för laddbilar Stockholm 13 mars 2009 Fortum ett ledande energiföretag i Norden Fokus på Norden, Ryssland och området runt Östersjön

Läs mer

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen På väg mot fler elbilar i Sverige Slutrapport för Elbilsupphandlingen Innehåll SAMMANFATTNING 2-5 Resultat och erfarenheter från Elbilsupphandlingen Flera faktorer påverkar utvecklingen mot fler laddfordon

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

MÖJLIGHETER & UTMANINGAR MED LADDBARA BILAR SOM FÖRMÅNSBILAR

MÖJLIGHETER & UTMANINGAR MED LADDBARA BILAR SOM FÖRMÅNSBILAR MÖJLIGHETER & UTMANINGAR MED LADDBARA BILAR SOM FÖRMÅNSBILAR GREAT 10 november 2017 Research Institutes of Sweden RISE Viktoria Studien Projektet BeliEVe 2: Löptid: 2014-12-09 till 2018-05-31 Parter: RISE

Läs mer

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Elbilar i Sverige modeller på marknaden nu och 2014 Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Antal elbilar i Sverige oktober 2013 (ELIS) Laddbara elbilar totalt

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Energianvändning (TWh) Minskande utsläpp från lastbilstrafiken Positivt Utsläppen

Läs mer

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle ELEKTRIFIERING AV FORDON Mazdak Haghanipour Power Circle OM POWER CIRCLE Varför el? VARFÖR ELEKTRIFIERING? 1. Securityofsupply minskat beroende av importerad olja 2. Förbättrad luftkvalitet 3. Minskade

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten Demonstrationsprogram för Elfordon 2011-2015 Erfarenheter hittills 2011-10-24 Magnus Henke -Energimyndigheten Mål för energiforskningen att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens

Läs mer

Drivmedelsfakta 2011

Drivmedelsfakta 2011 Drivmedelsfakta 2011 Klimatnytta i korthet Istället för svensk bensin Utsläppsreduktion (% CO 2 e/sträcka) Etanol E85 39 Biogas 83 Naturgas 23 Svensk fordonsgasmix 59 Siffrorna gäller för en given bil.

Läs mer

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu Här hittar du de bilar som du kan gå in i en bilaffär och beställa nu. Vi har inte tagit med fordon som klassas som mopeder, arbetsredskap eller fyrhjuliga motorcyklar.

Läs mer

Lokala 2030-indikatorer: förklaringar och källor

Lokala 2030-indikatorer: förklaringar och källor Lokala 2030-indikatorer: förklaringar och källor Vi delar upp lokala index och nyckeltal i indikatorer för kommunen som helhet, och i indikatorer för den kommunala verksamheten. De förra kodas med suffixet

Läs mer

Klimatbokslut Jämförelsetal. Hässleholm Miljö AB

Klimatbokslut Jämförelsetal. Hässleholm Miljö AB Klimatbokslut 2015 - Jämförelsetal Hässleholm Miljö AB 2016-03-28 Hässleholm Miljö Klimatbokslut 2015: Några förslag på jämförelser för kommunikationen av resultatet från klimatbokslutet. Nedan följer

Läs mer

Sverige får inte missa elbilarna

Sverige får inte missa elbilarna Sverige får inte missa elbilarna Agenda Bilen är här för att stanna hur löser vi utsläppen? Bokslut Elbilsvision 2030 Många olika samarbeten Elbilarna står inför sitt kommersiella genombrott Program för

Läs mer

Miljöbästa bilar 2016

Miljöbästa bilar 2016 Miljöbästa bilar 216 Urvalskriterier Förnybarhet Bilen ska vara fossiloberoende. Med detta menas att den ska vara typgodkänd för att köras på ett kommersiellt tillgängligt drivmedel som till minst 75 %

Läs mer

Visar livscykelanalys entydiga resultat för miljöpåverkan från elfordon?

Visar livscykelanalys entydiga resultat för miljöpåverkan från elfordon? Visar livscykelanalys entydiga resultat för miljöpåverkan från elfordon? 1 2 Vad kan vi lära oss från livscykelanalys om elektrifiering av vägfordon? Det verkar som att resultaten från LCA-studier pekar

Läs mer

Vad tycker du om elbilar? En studie av Bilprovningen och Handelshögskolan

Vad tycker du om elbilar? En studie av Bilprovningen och Handelshögskolan Vad tycker du om elbilar? En studie av och Handelshögskolan vid Umeå universitet I denna sammanställning redovisas data insamlat via webbenkät på s hemsida. Utformning av undersökningen är gjord av och

Läs mer

Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet

Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet PM 2008:222 RII (Dnr 001-2183/2008) Förordning om miljö- och säkerhetskrav vid myndigheters inköp av bilar samt upphandling av transporter Remiss från Näringsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

Uppdaterade reduktionsvärden för etanol- och gasfordon till bilindex

Uppdaterade reduktionsvärden för etanol- och gasfordon till bilindex PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2014-03-23 Håkan Johansson Samhällshov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 010-123 59 19 Uppdaterade reduktionsvärden

Läs mer

Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN

Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för år 2015 April 2016 MILJÖBILAR I STOCKHOLM MILJÖFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se/miljobilar Miljöfordon i Stockholm Sammanställning av statistik för

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Drivmedelsfakta 2012

Drivmedelsfakta 2012 Drivmedelsfakta 2012 gällande förhållanden på den svenska marknaden helåret 2011 Klimatnytta i korthet - ottomotor Istället för svensk bensin Utsläppsreduktion (% CO 2 e/sträcka) Etanol E85 47 Biogas 72

Läs mer

Diagram för exempelkommun Växjö. Indikatorer för kommunen som helhet (kommer att kompletteras med indikatorer för den kommunala verksamheten)

Diagram för exempelkommun Växjö. Indikatorer för kommunen som helhet (kommer att kompletteras med indikatorer för den kommunala verksamheten) Diagram för exempelkommun Växjö Indikatorer för kommunen som helhet (kommer att kompletteras med indikatorer för den kommunala verksamheten) Huvudet - Index för måluppfyllelse Måluppfyllelse (%) Index

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING. Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle

SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING. Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle SVERIGE ELEKTRIFIERAS! DAGS FÖR LADDNING DAGS FÖR LADDNING Trafikkonferens Skåne, 2016 Mazdak Haghanipour Projektledare, Power Circle OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER VAR 4:E BIL, LADDBAR! 1

Läs mer

Utredningen för fossilfri fordonstrafik

Utredningen för fossilfri fordonstrafik Utredningen för fossilfri fordonstrafik Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet

Läs mer

Växjö Tabell 1

Växjö Tabell 1 I fordonsunderlaget ingår både kommuners och landstings filialer och bolag. Information om vilka bolag som finns har hämtats från SCB. På www.miljofordonsdiagnos.se visas endast resultat för de organisationer

Läs mer