Willhem AB (publ) MTN-program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Willhem AB (publ) MTN-program"

Transkript

1 Willhem AB (publ) MTN-program 8 maj 2015 Ledarbank: SEB Emissionsinstitut: Handelsbanken Danske Bank SEB 1

2 Viktig information Med anledning av Willhem AB:s (publ) (organisationsnummer ) ( Bolaget eller Willhem ) program för utgivning av obligationer ( MTN ) har Bolaget upprättat detta grundprospekt ( Grundprospektet ). Grundprospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ( LHF ), Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG och EU-kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 i deras nuvarande lydelser. Grundprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 LHF. Godkännande och registrering innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Grundprospektet är korrekta eller fullständiga. Svensk lag är tillämplig på Grundprospektet och tvist rörande eller hänförlig till detta Grundprospekt ska avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol exklusivt. Grundprospektet ska läsas tillsammans med de dokument som införlivats i Grundprospektet genom hänvisning (se Information om Willhem Dokument införlivade genom hänvisning ) och eventuella tillägg till Grundprospektet. Grundprospektet innehåller information från tredje man. Sådan information har återgivits korrekt och, såvitt styrelsen känner till, har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Förutom vad som framgår av revisorns revisionsberättelser samt granskningsrapport vilka har införlivats i detta Grundprospekt genom hänvisning, eller annars uttryckligen anges, har ingen information i detta Grundprospekt granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Sifforna i detta Grundprospekt har i vissa fall avrundats varför vissa tabeller inte alltid summerar korrekt. Detta Grundprospekt utgör inte ett erbjudande i någon jurisdiktion för att förvärva MTN och får inte vidarebefordras, reproduceras eller göras tillgängligt i eller till något land där sådan publicering eller distribution skulle förutsätta att någon ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land. Personer som får tillgång till detta dokument är skyldiga att informera sig om, och iaktta, sådana begränsningar. MTN emitterade under Grundprospektet har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act MTN får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning. Grundprospektet är daterat den 8 maj Distribution av detta Grundprospekt innebär inte att Bolagets verksamhet, resultat eller finansiella tillstånd har varit oförändrade sedan detta datum. Efter dagen för Grundprospektet tar Bolaget inte på sig någon skyldighet att rätta eller uppdatera Grundprospektet, med undantag för vad som följer av lag. Framåtriktade uttalanden Grundprospektet kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden och åsikter som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som anser, uppskattar, förväntar, väntar, antar, förutser, avser, kan, kommer, ska, bör, enligt uppskattning, är av uppfattningen, får, planerar, potentiell, beräknar, prognostiserar, såvitt man känner till eller liknande uttryck som är ägnade att identifiera ett uttalande som framåtriktat. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på styrelsens och ledningens kännedom om nuvarande förhållanden avseende Bolaget, marknadsförhållanden samt i övrigt rådande omvärldsfaktorer eller annan information som finns tillgänglig för Bolaget. Vidare är sådana framåtriktade uttalanden föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena eller från historiska resultat. Investerare uppmanas att noggrant läsa Grundprospektet i sin helhet, särskilt avsnittet Riskfaktorer. Varje investerare bör konsultera sin egen rådgivare innan denne investerar i MTN. 2

3 Innehållsförteckning Ansvarsförsäkran... 9 Beskrivning av Willhems MTN-program Produktbeskrivning Allmänna villkor för Willhems MTN-program Information om Willhem Adresser Definitioner Administrerande Institut Allmänna Villkor Emissionsinstitut är, enligt Slutliga Villkor, (i) om Lån utgivits genom två eller flera Utgivande Institut, det Utgivande Institut som utsetts av Bolaget att ansvara för vissa administrativa uppgifter beträffande Lånet eller (ii) om Lån utgivits genom endast ett Utgivande Institut, det Utgivande Institutet. är de allmänna villkor som upprättats för Lån som Willhem emitterar på den svenska kapitalmarknaden under ett program genom att utge MTN med en löptid om lägst ett år. är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ( SEB ), Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken ) och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ( Danske Bank ) samt varje annat emissionsinstitut som ansluter sig till MTN-programmet, dock endast så länge sådant institut inte avträtt som emissionsinstitut. Euroclear Sweden är Euroclear Sweden AB, ett privat aktiebolag med organisationsnummer Fordringshavare ISIN-kod Koncern Lån Lånevillkor är den som är antecknad på ett VP-konto hos Euroclear Sweden som direktregistrerad ägare eller förvaltare av MTN. är det från Euroclear Sweden erhållna, internationella numret för värdepappersidentifiering (Eng. International Securities Identification Number) är den koncern i vilken Bolaget är moderbolag (varvid med begreppen koncern och moderbolag avses vad som anges i aktiebolagslag (2005:551)). är varje lån av viss serie, omfattande en eller flera MTN, som Bolaget upptar under MTNprogrammet. är, för visst Lån, de Allmänna Villkoren samt de Slutliga Villkoren för sådant Lån. Nasdaq Stockholm betyder NASDAQ OMX Stockholm AB, ett aktiebolag med organisationsnummer MTN MTN-program Slutliga Villkor Utgivande Institut VP-konto står för Medium Term Notes och är en ensidig skuldförbindelse registrerad enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och utgör del av Lånet som utgivits av Bolaget under MTN-programmet. är Bolagets program för MTN. är de slutliga villkor vilka upprättas för ett visst Lån under MTN-programmet i enlighet med mall för slutliga villkor. är, enligt Slutliga Villkor, ett eller flera Emissionsinstitut varigenom Lån har utgivits. är det värdepapperskonto hos Euroclear Sweden enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument i vilket (i) en ägare av ett värdepapper är direktregistrerad som ägare av värdepapper eller (ii) en ägares innehav av värdepapper är förvaltarregisterat i en förvaltares namn. 3

4 Riskfaktorer Ett antal faktorer påverkar och kan komma att påverka Bolaget liksom de MTN som ges ut inom ramen för MTN-programmet. Risker finns beträffande både sådana förhållanden som har anknytning till Bolaget liksom de MTN som ges ut under MTN-programmet. Nedan lämnas en redogörelse för de riskfaktorer som Willhem bedömer vara av särskild betydelse för Bolagets verksamhet eller MTN. Riskfaktorerna nedan är inte rangordnade och gör inte anspråk på att vara uttömmande. Bolagsspecifika risker Värdeförändring Fastighetsbranschen påverkas av makroekonomiska faktorer såsom, till exempel, den allmänna ekonomiska utvecklingen, tillväxt, sysselsättning, graden av produktion av nya byggnader, förändring i infrastruktur, befolkningstillväxt, inflation och räntor. I en försämrad makroekonomisk situation kan värdet på Bolagets fastigheter komma att minska. Värdet på fastigheter kan också sjunka pga. att fastighetsbranschens tillgång till lånefinansiering, obligationsmarknaden och/eller eget kapital minskar av ett eller annat skäl. För det fall värdet på Bolagets fastigheter skulle komma att minska tillföljd av makroekonomiska faktorer eller bristande tillgång till finansiering skulle det kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Fastighetsintäkter och Fastighetskostnader Bolagets intäkter består av hyresinbetalningar för uthyrda bostads- och lokallägenheter, inklusive parkering, (hyresintäkter). För det fall antalet uthyrda bostads- och lokallägenheter, inklusive parkering, minskar så kommer Bolagets intäkter att minska. Intäkterna kan också komma att minska ifall Bolagets hyresgäster får en sänkt betalningsförmåga och därför underlåter att erlägga hyra i tid eller överhuvudtaget. Bolagets kostnader för att förvalta fastighetsbeståndet (drift- och underhållskostnader) är beroende av den allmänna kostnadsutvecklingen i Sverige. Framför allt gäller detta kostnader för el och värme. En minskning av hyresintäkterna och/eller en ökning av drifts- och underhållskostnaderna kan ha negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Investeringar och underhåll De renoveringsprojekt, liksom de tillbyggnads- och nybyggnadsprojekt, som Bolaget bedriver från tid till annan är förknippat med risker då de kan komma att fördyras och på grund av att det slutgiltiga projektvärdet av olika skäl kan komma att understiga investerat kapital. Nödvändiga renoveringsprojekt kan också innebära en risk om de inte kan resultera i proportionerliga hyreshöjningar, t.ex. för att hyreslagen inte tillåter detta eller för att framtida hyresgäster saknar betalningsvilja. Om nybyggnationer eller renovering av existerande fastigheter visar sig bli mindre lönsamma än planerat, kan det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Transaktioner Fastighetsförvärv är en del av Bolagets löpande verksamhet och om Bolaget inte lyckas i genomförandet av fastighetsförvärven kan detta vara förenat med risker. Vid förvärv av fastigheter utgör riskerna bland annat framtida bortfall av hyresgäster, miljöförhållanden samt tekniska brister. Vid förvärv av fastighetsbolag tillkommer risker för till exempel skatter och juridiska tvister. Förvärven innebär också en risk utifall priset som Bolaget betalat inte är i paritet med förvärvsobjektets marknadsvärde. Realiseras dessa risker, med ökade kostnader som resultat, kan Bolagets likviditet och resultat påverkas negativt. Förändrad konkurrenssituation Bolaget verkar i en bransch som är utsatt för konkurrens. Utifall konkurrenter utökar eller höjer kvalitén på utbudet av lokaler och bostäder som konkurrerar om hyresgäster med de bostäder och lokaler som Bolaget hyr ut kan Bolaget tvingas göra kostnadskrävande investeringar, omstruktureringar eller prissänkningar för att anpassa sig till den nya konkurrenssituationen, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 4

5 Organisatorisk risk Bolagets framtida utveckling beror i hög grad på företagsledningens och andra nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Bolaget skulle kunna påverkas negativt om någon eller flera av dessa nyckelpersoner skulle lämna sin anställning. Det finns även en risk att Bolaget över tid inte lyckas rekrytera ny kvalificerad personal i den utsträckning som Bolaget behöver eller önskar. Sådana förändringar i organisationen skulle kunna ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet. Anseenderisk Willhems goda anseende är av betydelse för Bolagets verksamhet. Bolagets intjäningspotential är baserad på att kunder, leverantörer och samarbetspartners associerar Willhem med positiva värden. Om, till exempel, Bolaget skulle drabbas av negativ publicitet (oavsett om den är korrekt eller inte) genom att Bolaget eller någon i organisationen agerar på ett sätt som anses vara olämpligt, finns det en risk att Bolagets anseende skadas. Om Bolagets anseende skadas kan det få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Miljörisk Om en fastighet upptäcks vara förorenad är det enligt miljöbalken den som har bedrivit en verksamhet som bidragit till miljöförorening som har det primära ansvaret för efterbehandling. Om inte verksamhetsutövaren kan identifieras eller bekosta efterbehandling av förorenad fastighet kan den som äger fastigheten, under vissa förutsättningar, bli subsidiärt ansvarig. Det innebär att krav kan komma att riktas mot Bolaget för marksanering eller efterbehandling avseende förekomst eller misstanke om förorening i mark, vattenområde eller grundvatten för att ställa fastigheten i sådant skick som följer av miljöbalken. Sådana krav kan medföra väsentliga kostnader för Bolaget vilket kan få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Risker till följd av lagändringar och myndighetsbeslut Bolaget är i sin verksamhet exponerad mot risker förknippade med ändrad lagstiftning angående fastighetskatt, ränteavdragsregler, annan beskattningslagstiftning, samt ändrad lagstiftning angående drift av bostäder, etc. Sådana förändringar av lag, förordning, myndigheters föreskrifter m.m. kan leda till ökade kostnader och restriktioner för Bolaget vilket kan komma att få en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. Ränterisk Bolaget är genom sin skuldsättning utsatt för ränterisk. Om marknadsräntorna ökar kommer Bolagets räntekostnader att öka. Detta kan få negativa konsekvenser för Bolagets finansiella ställning och resultat. Refinansieringsrisk Bolaget är genom sin tidsbegränsade skuldsättning utsatt för refinansieringsrisk när skulder förfaller till betalning. Faktorer specifika för Bolaget eller för marknaden i stort kan leda till att Bolaget inte kan förnya sina skulder när de förfaller alternativt till att Bolaget bara kan förnya sina skulder till väsentligt högre kostnader. Om Bolaget inte kan förnya sina skulder eller på annat sätt återbetala skuld i tid eller om Bolagets skulder förnyas till väsentligt högre kostnader kan det få negativa konsekvenser för Bolagets finansiella ställning och resultat. Motpartsrisk Bolaget ingår från tid till annan i finansiella kontrakt, främst räntederivat. I samband med detta uppstår en motpartsrisk för Bolaget eftersom motpartens förmåga att uppfylla sina åtaganden i det finansiella kontraktet kan försämras vilket kan få negativa konsekvenser för Bolagets finansiella ställning och resultat. 5

6 Låneavtalsrisk I de låneavtal som reglerar Bolagets bankupplåning finns villkor avseende räntetäckningsgrad, belåningsgrad, m.m. Om Bolaget inte uppfyller de villkor som anges i låneavtalen finns det risk för att de sägs upp vilket kan leda till ökade kostnader för Bolaget om man inte lyckas finna alternativ finansiering på motsvarande villkor. Detta kan få negativa konsekvenser för Bolagets finansiella ställning och resultat. Tvist Bolaget eller Koncernen kan komma att bli inblandat i tvister i framtiden. En negativ utgång av en tvist skulle kunna leda till stora kostnader för Willhem vilket skulle kunna ha en negativ effekt på Willhems verksamhet, finansiella ställning och resultat. Värdepappersspecifika risker Kreditrisk En investerare i MTN måste bedöma kreditrisken på Bolaget och MTN. Om utsikterna för Koncernen skulle försämras finns det risk att Bolaget inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser under MTN. Försämrade utsikter för Koncernen kan även leda till en nedgång i marknadsvärdet för MTN. Marknadsrisk och löptidsrisk förknippad med utgivna MTN Värdet av en MTN är beroende av rådande marknadsräntor och valutakurser. Med marknadsrisk menas risken för att förändringar av marknadsräntor eller valutakurser negativt påverkar värdet på aktuella MTN. Marknadsrisken kan variera mellan olika slag av MTN beroende på deras räntestruktur. Marknadsrisken vid en investering i en MTN ökar ju längre löptiden är eftersom det är svårare att överblicka vid lång löptid än vid kort löptid hur markandsräntor eller valutakurser kommer att utvecklas. Marknadsrisken ökar även vid längre löptid eftersom fluktuationen i priset blir större för en MTN med lång löptid än för en MTN med kort löptid. Förändringar i marknadsräntor eller valutakurser kan få en negativ inverkan, särskilt för MTN med lång löptid, på marknadsvärdet på aktuella MTN. MTN med rörlig ränta Investeringar i MTN med rörlig ränta kan vara utsatta för snabba och stora ränteförändringar. Risk föreligger att Räntebasen faller till en lägre nivå under MTN:s löptid varpå den rörliga räntan som betalas på Lånet blir lägre. Om räntebasen är negativ innebär det även att räntebasmarginalen minskar. MTN med fast ränta Investeringar i MTN med fast ränta innebär en risk för att marknadsvärdet hos MTN kan påverkas negativt vid förändringar i marknadsräntorna. För MTN som löper med fast ränta innebär generellt en höjning av den allmänna räntenivån att MTN kan minska i värde. Generellt gäller att längre löptid på värdepappren innebär högre risk. MTN kopplade till realränta Vid investeringar i MTN med realränta är avkastningen, och ibland också återbetalningen av nominellt belopp, beroende av relevant index. Värdet på en MTN med realränta kommer att påverkas av förändringar i relevant index. Detta kan ske både under löptiden och på förfallodagen. Fordringshavares rätt till avkastning försämras därmed om relevant index utvecklas negativt. Värdepapper utgivna under MTN-programmet är inte säkerställda Bolaget är inte förhindrat att ställa säkerhet för annan skuld, med undantag för skuld som utgör marknadslån. Då Fordringshavare inte har någon säkerhet i Bolagets tillgångar kommer eventuella säkerställda borgenärer i Bolaget ha rätt till betalning ur säkerheterna innan Fordringshavarana. I 6

7 händelse av Bolagets obestånd kommer Fordringshavare därför att vara oprioriterade borgenärer vilket medför risk för att de inte får betalt för sina fordringar. MTN är strukturellt efterställda borgenärer till Koncernföretag Bolaget är beroende av övriga Koncernföretag för att kunna erlägga betalning under MTN. För att Bolaget ska kunna uppfylla betalningsförpliktelser under MTN fordras det därför att Koncernföretag har möjlighet att ge lån eller lämna utdelning till Bolaget. MTN kommer inte att vara säkerställda och Koncernföretag kommer inte att gå i borgen för betalningsförpliktelser under MTN. Koncernföretag kommer att ha skulder till andra borgenärer. Om Koncernföretag blir föremål för konkurs kommer dess borgenärer att ha rätt till full betalning av sina fordringar innan Bolaget, i egenskap av direkt eller indirekt aktieägare i Koncernföretag, har rätt till utdelning av eventuella resterande medel vilket kan medföra att Fordringshavare inte får betalt för sina fordringar. Risk avseende fordringshavarmöte samt justering och ändrade villkor Under avsnitt 12 i Allmänna Villkor anges att Bolaget, Emissionsinstitut och Fordringshavare till MTN under vissa förutsättningar kan kalla till Fordringshavarmöte. Vid Fordringshavarmöten har innehavare av MTN rösträtt i förhållande till de MTN de innehar. Fordringshavarmötet kan med bindande verkan för samtliga Fordringshavare fatta beslut som påverkar Fordringshavarens rättigheter under utgivna MTN. Beslut som fattats på ett i behörig ordning sammankallat och genomfört Fordringshavarmöte är bindande för samtliga Fordringshavare oavsett om de har varit närvarande eller representerade vid Fordringshavarmötet och oberoende av hur, eller om, de har röstat på Fordringshavarmötet. Beslut kan fattas av majoriteten mot minoritetens vilja. Ägare av en majoritet av aktuella MTN kan i framtiden ha en uppfattning om vad som bäst gynnar Bolaget som väsentligt avviker från uppfattningen hos övriga innehavare av aktuella MTN. Om ägare av en majoritet av aktuella MTN i framtiden har en uppfattning som skiljer sig från övriga investerare om vad som bäst gynnar Bolaget kan det resultera i att övriga investerare blir tvingade att acceptera förändringar i villkoren för aktuella MTN, trots att de röstar mot sådana förändringar, eller inte deltar eller röstar alls, vid Fordringshavarmötet. Andrahandsmarknad och likviditet Även om en MTN är upptagen till handel vid reglerad marknad eller annan handelsplats uppstår normalt ingen betydande handel med aktuell MTN. Detta kan gälla under hela dess löptid och därför finns det en risk för att en fungerande andrahandsmarknad för MTN inte kommer att uppstå eller kvarstå. Om det inte utvecklas en andrahandsmarknad för MTN kan likviditeten komma att vara låg. Därför kan det vara förknippat med svårigheter att snabbt sälja en MTN eller erhålla ett pris jämfört med liknande investeringar som har en utvecklad andrahandsmarknad. Clearing och avveckling i Euroclear Swedens system Bolagets MTN är anslutna, och kommer fortsättningsvis att vara anslutna, till det kontobaserade systemet hos Euroclear Sweden, varför inga fysiska värdepapper ges ut. Clearing och avveckling vid handel sker i Euroclear Swedens system liksom utbetalning av ränta och återbetalning av kapitalbelopp. Innehavare av MTN måste förlita sig på ovan nämnda system för att få betalning avseende aktuell MTN. Byte av valuta Om en viss valuta vari värdepapper är denominerat upphör att vara gällande valuta före återbetalningsdag för en MTN, kan detta få negativa effekter för innehavare av sådana MTN. Om detta sker kommer alla belopp ursprungligen denominerade i valutan som upphört att gälla att erläggas i motvärdet av en annan valuta. Det kan innebära att det kan bli tillåtet eller krävas enligt lag att utestående MTN ska konverteras till den nya valutan och att ytterligare andra åtgärder ska vidtas avseende sådana MTN. 7

8 Valutarisk och valutarestriktioner Bolaget erlägger som regel nominellt belopp och avkastning på en MTN i SEK. Detta medför vissa risker kopplade till valutaomräkning för de fall valutan avviker från den egna valutan, vari investerarens finansiella verksamhet främst sker. Detta inkluderar risken för kraftiga valutakursförändringar (inklusive devalvering och revalvering) såväl som införande eller ändringar av valutaregleringar. En förstärkning av den egna valutan i förhållande till den valuta i vilken placeringen är denominerad, minskar placeringens värde för investeraren. Regering och myndigheter kan införa valutakontroller eller valutaregleringar som får effekt på valutakursen. Resultatet av detta kan innebära att innehavare av MTN erhåller lägre avkastning, slutlikvid eller nominellt belopp än förväntat. Ändrad lagstiftning Villkoren för en MTN baseras på svensk lag. Grundprospektet samt de Allmänna Villkoren är framtagna i enlighet med svensk rätt per datumet för detta Grundprospekt. Risk finns avseende den inverkan som möjliga ändringar av svensk eller utländsk lagstiftning, rörande exempelvis sakrättens område (innefattande lagstiftning rörande skuldebrev och panter), eller ändringar av rätts- eller administrativ praxis, rörande exempelvis sakrätt, kan få efter utgivandet av relevant MTN. Om lagstiftning eller praxis avseende till exempel sakrätt ändras skulle det kunna få negativa effekter för en innehavare av en MTN. 8

9 Ansvarsförsäkran Bolaget ansvarar för innehållet i Grundprospektet. Härmed försäkras att Bolaget vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Grundprospektet, såvitt Bolaget vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Information i Grundprospektet som anges komma från tredje part har återgivits korrekt och, såvitt Bolaget vet och kan bedöma på grundval av annan information som har offentliggjorts av aktuell tredje part, har inte någon information utelämnats som gör att den återgivna informationen är felaktig eller missvisande. Endast under de förutsättningar och i den omfattning som följer av svensk lag svarar även Bolagets styrelseledamöter för innehållet i Grundprospektet. Härmed försäkras att Bolagets styrelse har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Grundprospektet, såvitt Styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 9

10 Beskrivning av Willhems MTN-program MTN-programmet utgör en ram varunder Bolaget har möjlighet att löpande uppta Lån i kronor eller euro med en löptid om lägst ett (1) år inom ett vid varje tid högsta utestående nominellt belopp om fem miljarder ( ) kronor eller motvärdet därav i euro. MTN-programmet utgör en del av Willhems generella skuldfinansiering, om ej annat anges i Slutliga Villkor för respektive Lån. För samtliga Lån som tas upp under MTN-programmet ska Allmänna Villkor gälla. För varje Lån upprättas också kompletterande Slutliga Villkor för aktuellt Lån. Slutliga Villkor och Allmänna Villkor utgör tillsammans fullständiga villkor för aktuellt Lån. I Slutliga Villkor regleras bl.a. Lånets nominella belopp och tillämplig metod för ränteberäkning. Slutliga Villkor kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, Slutliga Villkor kan även kostnadsfritt erhållas från Bolaget. Allmänt Varje Lån ska representeras av MTN i en valör om minst kronor respektive euro eller hela multiplar därav, alternativt annan högre valör som överenskoms mellan Bolaget och Utgivande Institut och som framgår av aktuella Slutliga Villkor. Under MTN-programmet kan Bolaget emittera MTN som löper med fast ränta, rörlig ränta, utan ränta (s.k. nollkupongskonstruktion) eller med realränta. Ränteberäkningar utförs i förekommande fall av Administrerande Institut. Innehavare av MTN representerar sig själva i sin egenskap av Fordringshavare gentemot Bolaget och företräds sålunda inte av någon särskild på förhand bestämd organisation eller ombud. Form av värdepapper och identifiering MTN utgivna under MTN-programmet är en ensidig skuldförbindelse som ges ut i dematerialiserad form och ansluts till Euroclear Swedens kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper ges ut. MTN tilldelas en ISIN-kod som anges i respektive Låns Slutliga Villkor. Upptagande till handel på reglerad marknad eller annan marknadsplats Bolaget kan komma att inge ansökan om inregistrering av vissa Lån till Nasdaq Stockholm enligt vad som anges i Slutliga Villkor. Nasdaq Stockholm kommer efter erhållande av ansökan göra en egen bedömning och därefter medge eller avslå att MTN registreras. Bolaget står för samtliga kostnader i samband med handel av MTN, såsom kostnader för framtagande av prospekt, upptagande till handel på reglerad marknad, övrig dokumentation, avgifter till Euroclear Sweden m.m. Status Lånet utgör en skuldförbindelse utan säkerhet med lika rätt till betalning (pari passu) som Bolagets övriga, existerande eller framtida, oprioriterade icke efterställda och icke säkerställda betalningsåtaganden för vilka förmånsrätt inte följer av lag. Pris och avkastning Försäljning sker genom att Utgivande Institut erhåller ett emissions- och försäljningsuppdrag av Bolaget. I samband med uppdraget bestäms emissionskursen som kan vara över, under eller motsvara nominellt belopp. Eftersom skuldförbindelser under MTN-programmet kan komma att ges ut löpande under en längre tid är det inte möjligt att ange en enhetlig försäljningskurs eller något annat fast pris för skuldförbindelserna. Köp och försäljning av MTN sker över den marknadsplats som värdepappren i förekommande fall är noterade på. Likvid mot leverans av värdepapper sker genom Utgivande Instituts försorg i Euroclear Swedens system. 10

11 Marknadspriset på MTN är rörligt och beror bl.a. på gällande ränta för liknande placeringar med motsvarande löptid. Information om aktuella priser återfinns på Nasdaq Stockholms hemsida Avkastningen på en MTN är en funktion av det pris till vilken MTN förvärvas, den räntesats som gäller för MTN samt eventuellt courtage eller annan kostnad för förvärv av MTN. Kreditvärdering Om MTN ska erhålla eller har erhållit kreditvärderingsbetyg, anges detta i Slutliga Villkor. Kreditvärderingsbetyg är det betyg som en låntagare kan erhålla från ett oberoende kreditvärderingsinstitut på sin förmåga att klara av sina finansiella åtaganden. Denna förmåga kallas också kreditvärdighet. Det finns inga garantier för att detta betyg vägt in samtliga risker förenade med placering i MTN. Ett kreditbetyg är således inte en rekommendation att köpa, sälja eller inneha Värdepapper och kan när som helst ändras eller återkallas av kreditvärderingsinstitutet. Det är var och ens skyldighet att inhämta aktuell information om kreditvärderingsbetyg då den kan vara föremål för ändring. Preskription Fordran på kapitalbelopp preskriberas tio år efter återbetalningsdagen. Fordran på ränta preskriberas tre år efter respektive Ränteförfallodag. Om fordran preskriberas tillkommer de medel som avsatts för betalning av sådan fordran Bolaget. Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år i fråga om kapitalbelopp och tre år beträffande räntebelopp, i båda fallen räknat från dag som framgår av bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott i preskriptionslag (1981:130) Tillämplig lag MTN är utgivna enligt svensk rätt. Tvist rörande Allmänna Villkor ska avgöras av svensk domstol. Stockholms tingsrätt ska vara första instans. 11

12 Produktbeskrivning Nedan följer en beskrivning av konstruktioner och termer som förekommer i Allmänna Villkor och som tillämpas vid utgivande av Lån under MTN-programmet. Konstruktionen av varje Lån framgår av aktuella Slutliga Villkor som ska gälla tillsammans med för MTN-programmet vid var tid gällande Allmänna Villkor. För en beskrivning av nedanstående definitioner, se Allmänna Villkor nedan. Räntekonstruktioner För Lån utgivna under MTN-programmet framgår den aktuella Räntekonstruktionen för det specifika Lånet i dess Slutliga Villkor. Under MTN-programmet finns, i enlighet med Allmänna Villkor punkt 6, möjlighet att utge Lån med någon av de räntekonstruktioner som beskrivs nedan. Vid beräkning av den ränteperiod under vilken räntan ska belöpa används olika dagberäkningsgrunder beroende på vilken räntekonstruktion som används. Dagberäkning av Ränteperiod Ränta som upplupit under en Ränteperiod erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas enligt någon av nedan beskrivna Dagberäkningsmetoder. 30/360 - innebär att beloppet beräknas på ett år med 360 dagar bestående av tolv månader med vardera 30 dagar och vid bruten månad det faktiska antalet dagar som löpt i månaden. Faktiskt/360 - innebär att beloppet beräknas på det faktiska antalet dagar i den relevanta perioden dividerat med 360. Vilken av dessa konstruktioner för beräkning av Ränteperiod som är aktuell för visst Lån anges i Slutliga Villkor för det aktuella lånet. Lån med fast ränta Om Lånet är specificerat som Lån med fast ränta ska Lånet löpa med ränta enligt Räntesatsen från (men exklusive) Startdag för Ränteberäkning till och med (inklusive) Återbetalningsdagen. Vid Lån med fast ränta erläggs den ränta som upplupit under en Ränteperiod i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas enligt den Dagberäkningsmetod som anges i Slutliga Villkor (se Dagberäkning av Ränteperiod ovan för information om beräkningsmetoder). Lån med rörlig ränta Om Lånet är specificerat som Lån med rörlig ränta ska Lånet löpa med ränta från (men exklusive) Startdag För Ränteberäkning till och med (inklusive) Återbetalningsdagen. Räntesatsen för respektive Ränteperiod fastställs av Administrerande Institut på respektive Räntebestämningsdag och utgörs av Räntebasen med tillägg av Räntebasmarginalen för samma period. Räntebasen är den referensränta som specificeras i Slutliga Villkor. Vanligen avses STIBOR för lån i kronor och EURIBOR för lån i euro. Kan Räntesats inte bestämmas på Räntebestämningsdagen på grund av sådant hinder som avses i punkt 16.1 i Allmänna Villkor ska Lånet fortsätta att löpa med den räntesats som gällde för den närmast förutvarande Ränteperioden. Så snart hindret upphört ska Administrerande Institut beräkna ny Räntesats att gälla från den andra Bankdagen efter dagen för beräknandet till utgången av den då löpande Ränteperioden. Ränta som upplupit under en Ränteperiod erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas enligt den Dagberäkningsmetoden som anges i Slutliga Villkor (se Dagberäkning av Ränteperiod ovan för information om beräkningsmetoder). Lån utan ränta (s k Nollkupongare) Om Lånet är specificerat som nollkupongslån ska Lånet löpa utan ränta. 12

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Program för Säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 8 000 000 000 Ledarbank Swedbank Emissionsinstitut Nordea och Swedbank 9 februari 2015

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ)

Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån säkerställt med pantbrev i fastigheter, 2013/2018, om högst 700 000 000 kronor Klövern AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer 556984-0456, ( SIG Invest eller

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR

FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Vattenfall Aktiebolag (publ) FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Arrangör Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets Danske

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

VILLKOR FÖR KONVERTIBELT LÅN KV1 2015/18 I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL), ISIN SE0006509865 OM MAXIMALT 12 620 756,60 KRONOR

VILLKOR FÖR KONVERTIBELT LÅN KV1 2015/18 I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL), ISIN SE0006509865 OM MAXIMALT 12 620 756,60 KRONOR Definitioner VILLKOR FÖR KONVERTIBELT LÅN KV1 2015/18 I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL), ISIN SE0006509865 OM MAXIMALT 12 620 756,60 KRONOR I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd, som

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR OBDUCATS KONVERTIBLER 2008/2011 1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. A-konvertibel B-konvertibel bankdag konvertibel fordran med rätt till

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för RusForest AB (publ) (org. nr. 556694-6421) förslag om antagande av RusForest AB:s personaloptionsprogram 2012/2015 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER

direk direk direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) B. BOLAGETS ÅTAGANDEN AVSEENDE VÄRDEPAPPER direk Allmänna bestämmelser för Depå/konto hos Nordnetdirekt (2012:3) direk direk DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument,

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner.

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Styrelsen i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064, föreslår att bolagsstämman

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer