Innehållsförteckning Yttrande Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Yttrande Sida"

Transkript

1 Innehållsförteckning Yttrande Sida Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

2 Y001 Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna Q:038 (-sats 1), Q:073 (-sats 1), Q:080, Q:113 (-sats 1), Q:127, Q:131, Q:133, Q:135, Q:159, Q:174, Q:179 (-sats 1), Q:204 (sats 1), Q:253, Q:259, Q:344 (-sats 1), Q:362, Q:402 (-satserna 1 och 2), Q:426 Yttrande kopplat till verksamhetsinriktningen V1:1 Inledning och V1:2 Verksamhetsinriktningen visar vägen. Vid kongressen 2007 antogs en ny struktur för Lärarförbundets styrdokument. I denna struktur ingår: - stadgarna (grundläggande värderingar som är stabila över tid) - programmet (antaget på tio års sikt, innehåller visionen om Den skola vi vill skapa) - verksamhetsinriktningen (antas för varje kongressperiod, innehåller uppföljningsbara mål) - verksamhetsplaner (antas årligen av förbundsstyrelsen och vägleder avdelningar och kansli) Flera motioner berör strukturen, de olika styrdokumentens status samt innehåll och prioriteringar i dokumenten. Förbundsstyrelsen anser styrdokumenten bör ses som en helhet trots alla dokument inte är föremål för revideringar under denna kongress. Den struktur som antogs 2007 är framtagen bland annat för påvisa olika frågors tyngd, peka ut den långsiktiga riktningen med Lärarförbundets arbete samt undvika upprepningar genom alla frågor inte behöver lyftas i alla dokument. Förbundsstyrelsen anser därför det finns flera skäl behålla den struktur som antogs 2007 och därmed den rådande uppdelningen kring vilken typ av frågor som bör lyftas i de olika dokumenten. Flera motioner hävdar värdegrundsfrågorna, t ex mänskliga rättigheter och jämställdhets- och likabehandlingsarbete, nedprioriterats och vill dessa ska lyftas tydligare i verksamhetsinriktningen. Förbundsstyrelsen menar dessa frågor betonas i både stadgarna och programmet och det därmed inte råder någon oklarhet kring var Lärarförbundet står i dessa frågor. I tider av ett hårdnande samhällsklimat och anti-demokratiska vindar ska det snarast ses som en styrka värdegrundsfrågorna är så fast förankrade i vår organisation de finns fastslagna i de dokument som är mest stabila över tid. Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfning om värdegrundsfrågornas betydelse och väljer därför tydligare synliggöra deras stadgemässiga status i inledningen av verksamhetsinriktningen. En motion föreslår en tydligare strategi ska utarbetas för Lärarförbundets jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Förbundsstyrelsen hänvisar denna fråga till dialogen mellan jämställdhets- och likabehandlingsrådet och förbundsstyrelsen. I programmet slår Lärarförbundet fast visionen om Den skola vi vill skapa. När programmet antogs var det en sammanslagning av de fyra program (Lönepolitiskt, Utbildningspolitiskt, Kulturpolitiskt och Internationellt) som tidigare styrde förbundets verksamhet. Anledningen till slå ihop programmen var komma bort från den otydlighet som rådde kring hur de fyra programmen skulle viktas sinsemellan. Förbundsstyrelsen anser därför det är en stor fördel endast ha ett program och vill därför undvika ett särskilt lönepolitiskt dokument tas fram, vilket föreslås i en motion. Däremot vill förbundsstyrelsen betona den kongressperiod vi är på väg in i är den sista inom innevarande program. Under kongressperioden kommer en diskussion inledas inom organisationen, vilken slutgiltigt ska mynna ut i antagandet av ett nytt program på nästkommande kongress. Denna diskussion kommer tillsammans med Sida: 1

3 andra områden innehålla de lönepolitiska frågorna, vilket motionären efterfrågar. Förbundsstyrelsen delar uppfningen i en annan motion om mycket hänt sedan 2007 då programmet formulerades. Om ett nytt program skulle tas fram idag skulle vissa formuleringar säkert göras annorlunda. Däremot anser förbundsstyrelsen visionen om Den skola vi vill skapa i högsta grad är aktuell och programmet därför fungerar som långsiktig riktningsgivare även under nästa kongressperiod. I visionen står tydligt vi strävar efter den bästa skolan för varje elev. Detta behöver således inte upprepas i verksamhetsinriktningen, vilket en motion framhåller. I stadgar, program och verksamhetsinriktningen är det en självklarhet alla medlemmar är lika mycket värda. I verksamhetsinriktningen har förbundsstyrelsen valt lyfta fram unga lärare lite extra. Anledningen till detta är värna om framtiden och organisationens fortlevnad, inte lyfta fram en grupp som viktigare än andra. Förbundsstyrelsen håller därmed med den motion som betonar alla är lika mycket värda. En annan motion vill göra en genomlysning av förbundets organisationsmodell och hur olika medlemsgrupper upplever sin situation. Förbundsstyrelsen framhåller det årligen görs medlemsundersökningar som ger svar på hur olika grupper uppfar förbundet. Utifrån dessa undersökningar kan slutsatser dras kring organisation och verksamhet. Förbundsstyrelsen avser fortsätta med dessa undersökningar även under nästa kongressperiod. De begrepp som använts i program och tidigare verksamhetsinriktningar har definierats i det häfte där styrdokumenten samlas. Så kommer ske även efter denna kongress. Definitionerna rör begrepp som elev och skola. När vi t ex använder begreppet elev innefar det enligt definitionen både barn i förskola och studenter på högskola. Förbundsstyrelsen har valt använda sådana gemensamma begrepp för skapa ett mer läsvänligt och tydligt styrdokument. Förbundsstyrelsen vill dock betona styrdokument och löpande kommunikationsarbete inte är samma sak. Det är därför inte de gemensamma begreppen som används i kommunikationsarbetet direkt till de olika medlemsgrupperna. Enligt den rådande styrdokumentstrukturen är det kongressen som i verksamhetsinriktningen far beslut om förbundets mål och prioriteringar. Det är utifrån dessa mål förbundsstyrelsen formulerar verksamhetsplaner. Förbundsstyrelsen anser styrdokumentstrukturen har skapat förutsättningar för Lärarförbundets förmåga prioritera. Det har varit en viktig faktor för de framgångar vi sett de senaste åren. Om hela organisationen ska fokusera krävs det målen i verksamhetsinriktningen bryts ner till tydliga prioriteringar varje år. Det är detta som skett i förbundsstyrelsens verksamhetsplaner. Förbundsstyrelsen anser verksamhetsplanen ska fungera som ett styrdokument för avdelningarnas verksamhetsplaner. På så vis är det kongressens beslut som vägleder hela organisationen. Dialogen mellan avdelningarna och förbundsstyrelsen kring vad som ska prioriteras i verksamhetsplanen är dock mycket viktig. Under den gångna kongressperioden har ordförandekonferenserna använts för fördjupa både den bakåtblickande (utvärdering) och den framåtblickande (kommande mål i verksamhetsplan) dialogen mellan förbundsstyrelsen och avdelningarna. Förbundsstyrelsen ser positivt på de motioner som vill utveckla denna dialog. Under kommande kongressperiod kommer även kansliet arbeta för ett förbättrat stöd till avdelningarna i målformulering och utvärdering samt detta arbete blir mer enhetligt över hela landet. Ambitionen under kongressperioden är, vilket motionärerna också föreslår, hitta former för Sida: 2

4 strukturerad uppföljning av avdelningarnas årsberättelser som en del i uppföljningen mot målen. Några motioner har synpunkter på och föreslår förändrade skrivningar i verksamhetsinriktningens inledning. Förbundsstyrelsen väljer göra förändringar i linje med de motionärer som vill betona vi når våra mål genom tydligt fokusera på förbättrade arbetsvillkor. En annan motion framhåller verksamhetsinriktningen bör fokusera på vad som ska göras framgent. Förbundsstyrelsen delar den uppfningen, men anser samtidigt vi när vi blickar framåt måste ta avstamp i det vi åstadkommit hittills. De framgångar Lärarförbundet haft de senaste kongressperioderna förtjänar därför lyftas fram i verksamhetsinriktningens inledning. Motion Q:253 avslås. Övriga motioner är besvarade. Q:038 -sats 1 Värdegrund - från ord till handling av Avdelning Skellefteå Lärarförbundet Skellefteå ser med oro på hur grundläggande mänskliga rättigheter har hamnat längre ner på dagordningen i Lärarförbundet. I en tid av hårdnande samhällsklimat och hot mot mänskliga rättigheter behövs ett starkt och tydligt Lärarförbund. I vår portalparagraf uttrycks våra grundläggande värderingar och ändamål. Lärarförbundet behöver nu kraftfullt visa för alla lärare vad vi står för i konkret handling. En gång i tiden sjöd och bubblade det inom Lärarförbundet kring dessa frågor; material och utbildningar skulle genussäkras, Lika för lika-konferensen var alltid fullbokad, Lärarförbundet hade ett stort deltagande i Stockholm Pride. Förbundet utbildade kursledare och avdelningsstyrelser i mångfald och dialog (MOD), studerandeinformatörer hade med stolthet regnbågsflaggan synlig vid terminsstarterna på lärarutbildningarna och allt detta var rekryterande. Nu har Lärarförbundet tappat mark i, som vi uppfar, förbundets värdegrund. Det har uppstått ett illavarslande glapp mellan det vi säger och skriver och det vi gör. När Lärarförbundet backar ser vi andra förbund är snabba flytta fram sina positioner. vår värdegrund blir ett prioriterat område i verksamhetsinriktningen särskilda aktiviteter genomförs där värdegrundsfrågor är i fokus utbildning i normkritik genomförs för förtroendevalda, tjänstemän och medlemmar Sida: 3

5 Q:073 -sats 1 Värdegrund från ord till handling av Avdelning Mark Avdelning Mark ställer sig bakom denna motion. Vi ser med oro på hur grundläggande mänskliga rättigheter har hamnat längre ner på dagordningen i Lärarförbundet. I en tid av hårdnande samhällsklimat och hot mot mänskliga rättigheter behövs ett starkt och tydligt Lärarförbund. I vår portalparagraf uttrycks våra grundläggande värderingar och ändamål. Lärarförbundet behöver nu kraftfullt visa för alla lärare vad vi står för i konkret handling. vår värdegrund blir ett prioriterat område i verksamhetsinriktningen särskilda aktiviteter genomförs där värdegrundsfrågor är i fokus utbildning genomförs för förtroendevalda, tjänstemän och medlemmar Sida: 4

6 Q:080 Målarbete och uppföljning av Avdelning Herrljunga I förbundet har vi de senaste kongressperioderna beslutat om mål i verksamhetsinriktningen för kongressperioden. Efter kongressen arbetar FS fram en årlig verksamhetsplan utifrån målen. På regionnivå arbetar vi med bryta ner målen och göra regionala mål för stödja avdelningarna. Sen sitter varje avdelning och arbetar fram sina mål och verksamhetsplaner som beslutas på varje avdelnings årsmöte. Vår upplevelse är lokalavdelningarna tar målen som kongressen beslutar om på stort allvar och prövar vad man klarar arbeta med utifrån avdelningens storlek, vilka behov som avdelningen har för sin verksamhet samt det man i avdelningen vill uppnå för sina medlemmar. Under framför allt sista kongressperioden men även tidigare så upplever vi i Herrljunga förbundet centralt arbetar fram en massa "eget" som ska göras för målen ska nås i verksamhetsinriktningen. Detta kommer då ovanpå det som man i avdelningen redan på avdelningarnas årsmöten beslutat man ska arbete med. Det här höjer arbetsbelastningen för många ffm:are i avdelningarna och har börjat bli ett arbetsmiljöproblem. Tyvärr så stiger antalet sjukskrivna även bland de som är förtroendevalda då dessa riskerar brännas ut i ytterligare en ända när de även känner det finns krav från Lärarförbundet som ska uppnås. Vi vill nå våra egna uppsa mål, men självklart vill vi göra så mycket vi kan för arbeta med det vi upplever som förbundets "propåer". Många av de som har facklig tid arbetar större delen av sin tjänst i en förskola, fritidshem eller i en skola. Flera upplever man ständigt är på fel ställe, känner man sviker sina kollegor när de är på fackliga uppdrag/utbildningar, eller sviker sitt fackliga uppdrag för verksamheten behöver en av flera anledningar. De som dagligen finns i verksamheten är avdelningarnas ombud, de är förbundets främsta och viktigaste personer för ett gott medlemsarbete. Många avdelningar arbetar nära och processinriktat ihop med sina ombud för nå avdelningens mål. Våra ombud sliter ofta med få ihop uppdraget i deras dagliga verksamhet med vara ombud. Ofta så är ombudsuppgiften något som inte ingår i deras tjänstgöringsplanering utan de vill vara ombud för göra skillnad. Stärker förbundet sina ombud via avdelningarna utifrån varje avdelnings verksamhetsplan, så kan Lärarförbundet göra skillnad för många fler lärare. Förbundet behöver vända på sitt arbetssätt och mer arbeta utifrån de verksamhetsmål och verksamhetsplaner varje avdelning gör. Hur får förbundet/fs veta vad varje avdelning i sina verksamhetsplaner beslutar om årligen? Hur får förbundet/fs veta måluppfyllelsen för varje avdelning? De verksamhetsberättelser vi i Herrljunga läst genom åren har fokus på mycket av det centrala förbundsarbetet och lite kring det som sker runt om i våra avdelningar. Många valkretsar har ett gott arbete tillsammans för stödja, inspirera och genom erfarenhetsutbytet vid träffarna så blir det en form av facklig utbildning för deltagarna. Med andra ord så händer det mycket runt om i landet och det borde Lärarförbundet kunna ta vara på mera, istället för komma med ytterligare uppgifter. under kommande kongressperiod vända processen så det inte bara blir målstyrning uppifrån och ner, verksamhetsplanerna i varje avdelning tas tillvara som en utgångspunkt i förbundets arbete. Dessa är lika viktiga som FS-verksamhetsplan för måluppfyllelsen i kommande Sida: 5

7 verksamhetsinriktning. förbundet under kommande kongressperiod följer upp utifrån varje avdelnings årsberättelse hur målen i verksamhetsinriktningen nås. man centralt via regionkontoren mer arbetar för stödja varje avdelning istället som för hur det upplevts i en del fall nu, som ytterligare något vi i avdelningarna ska/måste göra. Lärarförbundet behöver få ett målarbete som går såväl uppifrån och ner som nerifrån och upp. Ordförandekonferenserna fyller till viss del denna funktion, men kommunikationen behöver förbättras till mer lyssna uppifrån och det man gör nerifrån tas tillvara och stöds. Q:113 -sats 1 Värdegrund av Avdelning Mölndal Vi ser med oro på hur mänskliga rättigheter verkar ha hamnat längre ner på dagordningen i Lärarförbundet. I en tid av hårdnande samhällsklimat och hot mot mänskliga rättigheter behövs ett starkt och tydligt Lärarförbund. I vår portalparagraf uttrycks våra grundläggande värderingar och ändamål. Lärarförbundet behöver nu kraftfullt visa för alla lärare vad vi står för i konkret handling. Därför yrkar vi; vår värdegrund blir ett prioriterat område i verksamhetsinriktningen särskilda aktiviteter genomförs där värdegrundsfrågor är i fokus utbildning genomförs för förtroendevalda, tjänstemän och medlemmar Sida: 6

8 Q:127 Målarbete och uppföljning av Avdelning Mark Avdelning Mark ställer sig bakom denna motion I förbundet har vi de senaste kongressperioderna beslutat om mål i verksamhetsinriktningen för kongressperioden. Efter kongressen arbetar FS fram en årlig verksamhetsplan utifrån målen. På regionnivå arbetar vi med bryta ner målen och göra regionala mål för stödja avdelningarna. Sen sitter varje avdelning och arbetar fram sina mål och verksamhetsplaner som beslutas på varje avdelnings årsmöte. Vår upplevelse är lokalavdelningarna tar målen som kongressen beslutar om på stort allvar och prövar vad man klarar arbeta med utifrån avdelningens storlek, vilka behov som avdelningen har för sin verksamhet samt det man i avdelningen vill uppnå för sina medlemmar. Under framför allt sista kongressperioden men även tidigare så upplever vi i Herrljunga förbundet centralt arbetar fram en massa "eget" som ska göras för målen ska nås i verksamhetsinriktningen. Detta kommer då ovanpå det som man i avdelningen redan på avdelningarnas årsmöten beslutat man ska arbete med. Det här höjer arbetsbelastningen för många ffm:are i avdelningarna och har börjat bli ett arbetsmiljöproblem. Tyvärr så stiger antalet sjukskrivna även bland de som är förtroendevalda då dessa riskerar brännas ut i ytterligare en ända när de även känner det finns krav från Lärarförbundet som ska uppnås. Vi vill nå våra egna uppsa mål, men självklart vill vi göra så mycket vi kan för arbeta med det vi upplever som förbundets "propåer". Många av de som har facklig tid arbetar större delen av sin tjänst i en förskola, fritidshem eller i en skola. Flera upplever man ständigt är på fel ställe, känner man sviker sina kollegor när de är på fackliga uppdrag/utbildningar, eller sviker sitt fackliga uppdrag för verksamheten behöver en av flera anledningar. De som dagligen finns i verksamheten är avdelningarnas ombud, de är förbundets främsta och viktigaste personer för ett gott medlemsarbete. Många avdelningar arbetar nära och processinriktat ihop med sina ombud för nå avdelningens mål. Våra ombud sliter ofta med få ihop uppdraget i deras dagliga verksamhet med vara ombud. Ofta så är ombudsuppgiften något som inte ingår i deras tjänstgöringsplanering utan de vill vara ombud för göra skillnad. Stärker förbundet sina ombud via avdelningarna utifrån varje avdelnings verksamhetsplan, så kan Lärarförbundet göra skillnad för många fler lärare. Förbundet behöver vända på sitt arbetssätt och mer arbeta utifrån de verksamhetsmål och verksamhetsplaner varje avdelning gör. Hur får förbundet/fs veta vad varje avdelning i sina verksamhetsplaner beslutar om årligen? Hur får förbundet/fs veta måluppfyllelsen för varje avdelning? De verksamhetsberättelser vi i Herrljunga läst genom åren har fokus på mycket av det centrala förbundsarbetet och lite kring det som sker runt om i våra avdelningar. Många valkretsar har ett gott arbete tillsammans för stödja, inspirera och genom erfarenhetsutbytet vid träffarna så blir det en form av facklig utbildning för deltagarna. Med andra ord så händer det mycket runt om i landet och det borde Lärarförbundet kunna ta vara på mera, istället för komma med ytterligare uppgifter. under kommande kongressperiod vänder processen så det inte bara blir målstyrning uppifrån och ner, verksamhetsplanerna i varje avdelning tas tillvara som en utgångspunkt i förbundets Sida: 7

9 arbete. Dessa är lika viktiga som FS-verksamhetsplan för måluppfyllelsen i kommande verksamhetsinriktning. förbundet under kommande kongressperiod följer upp utifrån varje avdelnings årsberättelse hur målen i verksamhetsinriktningen nås. man centralt via regionkontoren mer arbetar för stödja varje avdelning istället som för hur det upplevts i en del fall nu, som ytterligare något vi i avdelningarna ska/måste göra. Lärarförbundet behöver få ett målarbete som går såväl uppifrån och ner som nerifrån och upp. Ordförandekonferenserna fyller till viss del denna funktion, men kommunikationen behöver förbättras till mer lyssna uppifrån och det man gör nerifrån tas tillvara och stöds. Q:131 Hur når vi våra mål? av Avdelning Söderköping Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning beskriver i avsnittet Verksamhetsinriktningen visar vägen hur vi ska agera för nå våra mål. Avsnittet betonar vikten av dialog och öppna samtal. Att på alla nivåer skapa ett personligt och öppet klimat är givetvis av stor och avgörande betydelse för Lärarförbundet på ett framgångsrikt sätt ska kunna uppnå sina mål. Enligt vår uppfning är detta dock inte alltid tillräckligt. Avsnittet bör därför kompletteras med en formulering som också lyfter fram värdet av starka och tydliga kollektivavtal, där vi successivt kan flytta fram våra positioner och skapa bättre villkor för våra medlemmar. Lokalavdelningen yrkar därför avsnittet Verksamhetsinriktningen visar vägen, sista stycket, ges följande lydelse: Vi når våra mål genom facklig verksamhet på alla nivåer. Vi når dem genom ständig dialog i avdelningar och på skolor, med politiker och beslutsfare, på både fysiska och digitala arenor. Vi når dem genom ett pågående samtal i hela organisationen om vår vision. Vi når dem genom skärpt kamp för förbättrade avtalsvillkor. I allt arbete är vi personliga, öppna, framåtsyftande, fokuserande och aktiverande. Vi tar alla medlemmars utveckling och behov av stöd på allvar och är öppna för hitta nya lösningar Vi har siktet på framtiden och ska vara den självklara arenan för allas engagemang oavsett hur det ser ut. Q:133 Barn ej elev i förskolan av Avdelning Karlstad Varför är det viktigt vi ändrar benämningen från elev till barn? Våra medlemmar känner inte igen sig i begreppet elev eftersom det heter barn i Läroplanen för förskolan Lpfö98/10. Det var i förslaget elev även i förskolans läroplan när den reviderades 2010 men ändrades i sista stund till barn. vi i förbundet använder benämningen barn istället för elev när vi pratar och skriver om barnen i förskolan. Sida: 8

10 Q:135 Verksamhetsinriktningen visar vägen av Avdelning Kinda Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning beskriver i avsnittet Verksamhetsinriktningen visar vägen hur vi ska agera för nå våra mål. Avsnittet betonar vikten av dialog och öppna samtal. Att på alla nivåer skapa ett personligt och öppet klimat är givetvis av stor och avgörande betydelse för Lärarförbundet på ett framgångsrikt sätt ska kunna uppnå sina mål. Enligt vår uppfning är detta dock inte alltid tillräckligt. Avsnittet bör därför kompletteras med en formulering som också lyfter fram värdet av starka och tydliga kollektivavtal, där vi successivt kan flytta fram våra positioner och skapa bättre villkor för våra medlemmar. Lokalavdelningen yrkar därför avsnittet Verksamhetsinriktningen visar vägen, sista stycket, ges följande lydelse:... når dem genom ett pågående samtal i hela organisationen om vår vision. Vi når dem genom skärpt kamp för förbättrade avtalsvillkor. I allt arbete är vi personliga... Q:159 Verksamhetsinriktning av Avdelning Mjölby Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning beskriver i avsnittet Verksamhetsinriktningen visar vägen hur vi ska agera för nå våra mål. Avsnittet betonar vikten av dialog och öppna samtal. Att på alla nivåer skapa ett personligt och öppet klimat är givetvis av stor och avgörande betydelse för Lärarförbundet på ett framgångsrikt sätt ska kunna uppnå sina mål. Enligt vår uppfning är detta dock inte alltid tillräckligt. Avsnittet bör därför kompletteras med en formulering som också lyfter fram värdet av starka och tydliga kollektivavtal, där vi successivt kan flytta fram våra positioner och skapa bättre villkor för våra medlemmar. avsnittet Verksamhetsinriktningen visar vägen, sista stycket, ges följande lydelse: Vi når våra mål genom facklig verksamhet på alla nivåer. Vi når dem genom ständig dialog i avdelningar och på skolor, med politiker och beslutsfare, på både fysiska och digitala arenor. Vi når dem genom ett pågående samtal i hela organisationen om vår vision. Vi når dem genom skärpt kamp för förbättrade avtalsvillkor. I allt arbete är vi personliga, öppna, framåtsyftande, fokuserande och aktiverande. Vi tar alla medlemmars utveckling och behov av stöd på allvar och är öppna för hitta nya lösningar. Vi har siktet på framtiden och ska vara den självklara arenan för allas engagemang oavsett hur det ser ut. Sida: 9

11 Q:174 Förbundets tillämpning av programmet. av Avdelning Nacka Lärares yrkes och villkorsfrågor är intimt sammanflätade. För lärarkåren skall kunna hävda sina yrkesmässiga ambitioner måste vi ha rätt förhandla som likvärdig part, teckna kollektivavatal och kunna tillgripa konfliktåtgärder. Detta är grundläggande i ett demokratiskt samhälle och det är nödvändigt dessa rättigheter garanteras i lagstiftning. Löner och övriga villkor skall avgöras i fria förhandlingar mellan självständiga och likvärdiga parter på arbetsmarknaden. Rätten teckna kollektivavtal är en omisstllg del av demokratin. Parterna måste värna kollektivavtalen och respektera varandras rätt företräda sina medlemmar. Den lokala partsställningen måste förstärkas. I varje central avtalsrörelse skall övervägas om villkorad fredsplikt kan bidra till eller vara en del av goda avtalslösningar centralt och lokalt. förbundet i allt sitt arbete följer vårt program för yrke och villkor. Q:179 -sats 1 värdegrund från ord till handling av Avdelning Örebro Vi ser med oro på hur grundläggande mänskliga rättigheter har hamnat längre ner på dagordningen i Lärarförbundet. I en tid av hårdnande samhällsklimat och hot mot mänskliga rättigheter behövs ett starkt och tydligt Lärarförbund. I vår portalparagraf uttrycks våra grundläggande värderingar och ändamål. Lärarförbundet behöver nu kraftfullt visa för alla lärare vad vi står för i konkret handling. Därför yrkar vi vår värdegrund blir ett prioriterat område i verksamhetsinriktningen särskilda aktiviteter genomförs där värdegrundsfrågor är i fokus utbildning genomförs för förtroendevalda, tjänstemän och medlemmar Sida: 10

12 Q:204 -sats 1 Värdegrund från ord till handling av Avdelning Lerum Vi ser med oro på hur grundläggande mänskliga rättigheter har hamnat längre ner på dagordningen i Lärarförbundet. I en tid av hårdnande samhällsklimat och hot mot mänskliga rättigheter behövs ett starkt och tydligt Lärarförbund. I vår portalparagraf uttrycks våra grundläggande värderingar och ändamål. Lärarförbundet behöver nu kraftfullt visa för alla lärare vad vi står för i konkret handling. Därför yrkar vi: vår värdegrund blir ett prioriterat område i verksamhetsinriktningen särskilda aktiviteter genomförs där värdegrundsfrågor är i fokus utbildning genomförs för förtroendevalda, tjänstemän och medlemmar Q:253 Nytt lönepolitiskt dokument. av Avdelning Göteborg Lärarförbundet har under två kongressperioder inte haft något samlat lönepolitiskt program. Lärarförbundet har ett antal frågor som vi inte har någon tydlig uppfning om. En handlar om vi ska ha förhandling eller lönesättande samtal. En annan är vad vi menar vi med bra lärare skall ha bra betalt. Redovisning av ny lönestatistik tar alldeles för lång tid få redovisat. Vi har haft individuella löner sedan mitten på 90 - talet. Det är dags Lärarförbundet har en genomgripande lönesystemsdiskussion om erfarenheter och för och nackdelar med dagens system. Löneskillnaderna mellan och inom kommuner har ökat. Det är dags Lärarförbundet har en genomgripande diskussion om vi vandrar på rätt väg. Bra lärare skall ha bra betalt oavsett var i landet man arbetar..: kongressen beslutar om Lärarförbundet tar fram ett tydligt lönepolitiskt dokument. Sida: 11

13 Q:259 Revidering av programmet Den skola vi vill skapa av Avdelning Göteborg Lärarförbundets program Den skola vi vill skapa är ett framåtsyftande program. För uttrycka sig om framtiden krävs ändock en stark nutidsförankring. Det har hänt väldigt mycket inom skolans område sedan den antogs, t ex; -Det är inte längre någon självklarhet alla gymnasiestudier ger grundläggande behörighet till högskolan. -Stora satsningar på gymnasial lärlingsutbildning innebär, om de skulle bli så stora som många politiker vill, stora elevgrupper ställs utanför skolans värdegrund. -Det fria skolvalet har inneburit segregationen i skolan ökat katastrofalt. I dessa frågor tvingas Lärarförbundet ta ställning. I några har vi gjort det. Men Lärarförbundet behöver vässa skrivningarna om vad vi anser en framtida skola ska vara och kunna ge alla barn, elever, studerande. Lärarförbundets visioner kan göra skillnad och ge kraft och argument för alla medlemmar och ombud. Vi anser inte programmet tillräckligt tydligt omhändertar detta och det därför behöver uppdateras. Vi yrkar på: Lärarförbundets program Den skola vi vill skapa revideras så dagens problematik finns omnämnd tydligare och visar Lärarförbundet tagit ställning i frågorna och har en stark vision mot framtiden. Q:344 -sats 1 Jämställdhetsarbete/likabehandling. av Avdelning Stockholm Lärarförbundet är med sina medlemmar en stark kraft i samhället, den kraften borde vi använda på alla tänkbara sätt. Inför den 8 mars syntes ingen information på vår hemsida kring den internationella kvinnodagen. Tidigare har det funnits seminariet Lika för lika som alltid var välbesökt med många intressanta föreläsare och med en omvärldsanalys som är jätteviktig i vår globala värld. I flera frågor som exempelvis arbetsbelastningen, så finns det klara jämställdhetsperspektiv. Lärarförbundet behöver en tydligare strategi med vårt jämställdhetsarbete. Lärarförbundet utarbetar en tydligare strategi för sitt jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Konferenser som Lika för lika i samband med 8 mars återinförs. Sida: 12

14 Q:362 Medlemssegregation av Avdelning Östersund Lärarförbundet har i sin verksamhetsinriktning skrivningar om förbundets behov av unga medlemmar och unga förtroendevalda. Det är lätt göra en tolkning unga är det enda förbundet behöver. Lärarförbundet behöver också behålla och överföra kompetens från erfarna och kompetenta medlemmar och förtroendevalda. Lärarförbundet ska inte bidra till öka segregationen genom använda medlemmars olikheter som argument för motsättning utan som argument för framgång. Det ska finnas plats för alla i Lärarförbundet och alla behövs, men inte på bekostnad av någon annan. Därför yrkar vi förbundet vinnlägger sig om i verksamhetsinriktning och i övriga dokument inte använda uttryck som förmedlar, och därmed kan uppfas som, medlemmar är olika mycket värda beroende på deras egenskaper. Sida: 13

15 Q:402 -sats 1 och 2 Verksamhetsinriktning av Avdelning Nora Vi är fullt medvetna om vi är sent ute med komma med åsikter kring det verksamhetsförslag som förbundsstyrelsen lagt. Vi känner dock, trots vi vet de kommer vara svårt ta dessa åsikter i beaktande, behöver uttrycka den oro vi känner inför de fokusförflyttningar som dokumentet innebär i förhållande till det föregående. Vad har hänt med begreppet Den bästa skolan för varje elev. Tidigare har vi hävdat vi arbetar för den bästa skolan för Sveriges elever. Med detta ställningstagande så har vi tänkt det som är bra för våra elever också är bra för oss som lärare. Vi känner i det nya dokumentet har vi skiftat fokus. Det som är bra för lärarna är också bra för eleverna. Visst kan detta äga sin riktighet. Det förstår vi lärare som är verksamma inom skolan. Men gör det övriga samhället det på samma sätt? Det kändes lättare försvara, de förändringar vi ville få till i skolan, var för våra elevers bästa. Vi tror det nu kan bli svårare, då de är vi lärare själva, som står i fokus. Vi i Nora lokalavdelning skulle därför önska dokumentet skrivs om så det åter är eleverna som är i fokus för skolans bästa. Framgångar!? I inledningen av det nya dokumentet tas bland annat löneområdet och karriärsmöjligheter upp som två områden där vi under de senaste kongressperioderna nått framgångar. Kanske är det så, på ett nationellt plan. Kanske är det så vissa kommuner har lyckats väldigt bra inom dessa områden. Men för de som inte gjort detta utan snarare halkat efter, känns dessa inledande formuleringar snarare som ett hån och väcker frågan om var solidariteten inom vår eget förbund tagit vägen. Vi anser texten bör tonas ned i avseende vilka framgångar vi nått och trycka mer på vad som behöver göras framgent. Skolledares och lärares arbetsbelastning tas i samma inledning upp som ett område där vi som förbund inte lyckats lika bra. Vår ståndpunkt i just den frågan är åtminstone i vår kommun har arbetsbelastningen för lärare och skolledare snarare ökat än minskat. Vi har väldigt svårt tro vi skulle vara ensamma i denna situation och menar detta område inte skall beskrivas som ett framgångsområde, utan ett område där vi fatalt misslyckats och verkligen behöver vässa våra klor. Styrelsen Nora T6, gm Pepe Idril Vi i Nora lokalavdelning skulle därför önska: dokumentet skrivs om så det åter är eleverna som är i fokus för skolans bästa. Sida: 14

16 framgångarna tonas ned och det trycks mer på vad som skall göras framgent. målet sänka skoledares och lärares arbetsbelastning ses som ouppfyllt och prioriteras under kommande kongressperiod Q:426 Glömda medlemsgrupper? av Avdelning Kumla Allt oftare uttrycker medlemsgrupper de känner sig exkluderade på olika sätt. Hur organiseras ett stort förbund så varje medlemsgrupp känner sig företrädda? Har det betydelse om en grupp anses vara konkurrensuts eller ej? En organisationsmodell betyder också vägval, därför menar vi förbundet, under kommande kongressperiod, ska göra en genomlysning av valda vägar och dra slutsatser av vad de inneburit ur olika perspektiv. Sida: 15

17 Y002 Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna Q:019, Q:022, Q:025, Q:030, Q:098, Q:129 (-satserna 2 och 3), Q:145, Q:164, Q:169, Q:181, Q:188 (-satserna 1 och 2), Q:208, Q:278, Q:316, Q:330, Q:351 (-satserna 2 och 3), Q:355, Q:370, Q:385 (-sats 3), Q:407, Q:415, Q:424, Q:439, Q:446 Yttrande kopplat till verksamhetsinriktningen V1:2 Verksamhetsinriktningen visar vägen. IT-stöd för medlemsnära verksamhet Det finns ett antal motioner som pekar på behovet av utveckla och anpassa Lärarförbundets organisation och verksamhet för en rad viktiga behov.vissa motioner lyfter upp behovet av ett mer digitalt och mobilt stöd till medlemmar med eller utan förtroendeuppdrag, och andra efterlyser bättre och smidigare stödsystem för underlätta det medlemsnära arbetet, t ex ett väl utbyggt medlemsregister som är möjligt integrera med kursadministrationen. Behovet av surfplor, som lyfts fram av flera motionärer, ser förbundsstyrelsen positivt på då det stödjer en mer mobil och medlemsnära verksamhet, men inte Lärarförbundet ska ta fram och tillhandahålla dessa hårdvaror. Däremot har Lärarförbundet tagit fram bra appar för t ex smarta telefoner, och fler digitala stöd för medlemmar, ombud och medlemmar med förtroendeuppdrag kommer under kommande kongressperiod. Kopplat till detta pågår en översyn av Lärarförbundets IT-strategi som bland annat handlar om skapa IT-system med högre tillförlitlighet och integrering, men också en bättre tillgänglighet via t ex webbgränssnitt vilket kan komma få positiva konsekvenser för bl a LOKA-hanteringen. När det gäller digital hantering av medlemsärenden är det också en del i utvecklingen inom IT-området och samtidigt behöver ökad kunskap spridas om PUL för de som hanterar medlemsuppgifter. Utöver detta lanserades Lärarförbundets nya webb under våren som är en mer personaliserad webb. Detta innebär det är medlemmen själv som väljer vad den är intresserad av och därmed skapas nästintill individuella och personliga sökvägar när medlemmarna besöker förbundets hemsida. Medlems- och ekonomiadministration Behovet av ett för avdelningarna gemensamt redovisningssystem som är anpassat till verksamhetens behov och underlättar kassörernas arbete tillgodosågs då kongressen 2010 beslutade kansliet skulle upphandla ett för avdelningarna gemensamt redovisningssystem.i den processen deltog samtliga kassörsoch revisorsutbildare och valet föll på MyBusiness, som idag används av drygt 250 avdelningar. Att hitta ett system som alla avdelningar, oavsett storlek är tillfreds med är svårt, men ambitionen har varit systemet ska vara enkelt, tidsbesparande och underlätta kassörens arbete med ekonomin. Förbundsstyrelsen kommer utvärdera nuvarande system under 2015 då samtliga avdelningar är anslutna och någon gång under nästa kongressperiod ( ) göra en ny upphandling, i samverkan med avdelningskassörer i så stor utsträckning som möjligt. Som ett led i underlätta den administrativa bördan för främst kassörer kommer kansliet under 2015 erbjuda olika slags tjänster kring ekonomihanteringen. Målet är kunna erbjuda allt mellan helt ta över kassörens dagliga arbete med kontering, bokföring och betalningar till ge anpassat stöd i olika former. Nästa steg är bl a se över Sida: 16

18 och utveckla medlemsregister och kursadministration för bättre stödja och underlätta för såväl medlemmar, medlemmar med förtroendeuppdrag som anställda, vilket beräknas bli klart under kommande kongressperiod. Litteratur och anpassat stöd Dessutom framkommer ett behov av förbundet skulle tillhandahålla aktuell arbetsrättslig litteratur via t ex Materialkatalogen.Det kan till viss del vara möjligt när det gäller avtalstryck, men inte när gäller aktuell arbetsrättslitteratur då det sker löpande utveckling inom arbetsrättens område. Behovet av anpassa såväl krav som stöd efter avdelningarnas olika storlek och faktiska kapacitet bedriva viss verksamhet t ex opinionsbildning, behöver ses över och utvecklas. Det är viktigt för hela förbundet beakta hur olika de lokala förutsättningarna de facto är i vårt avlånga land. Varje avdelning behöver anpassa sin verksamhet efter de förutsättningar som finns och på samma sätt behöver förbundet i sin helhet ge ett mer anpassat stöd. Likadant förhåller det sig med kansliets organisation den behöver successivt vidareutvecklas och där har regionkontoren en viktig funktion fylla. Det finns även motioner som påtalar behovet av på olika sätt förstärka och samordna förbundets verksamhet gentemot vissa medlemsgrupper eller verksamhetsområden, som t ex medlemsrekryteringen, vilket delvis också berör den kansliorganisation som Lärarförbundet har. Förbundsstyrelsen vill betona medlemsrekryteringen är en angelägenhet för alla medlemmar, förtroendevalda och anställd personal. Det är med gemensamma krafter som medlemsrekryteringen blir framgångsrik och förbundsstyrelsen anser en ensidig satsning på fler anställda som rekryterar medlemmar inte kan vara hela lösningen på rekryteringsfrågan. När det gäller den regionindelning som nämns i en av motionerna vill förbundsstyrelsen betona det i första hand är en intern kansliorganisationsstruktur som bl a syftar till förtydliga ansvaret inom kansliet, men synpunkterna som framförs i motionerna ska tas med i det normala utvecklingsarbetet av kansliets struktur och arbetssätt. Avståndet till regionkontoren varierar för förbundets medlemmar, men förbundsstyrelsen menar närhet inte bara är en fråga om antalet kilometer mellan medlemmens arbetsplats och regionkontoret utan frågan om hög tillgänglighet via telefon och snabb respons på t ex e-post blir allt viktigare. Därmed avser förbundsstyrelsen inte ändra nuvarande regionindelning till mindre områden då det skulle riskera påverka tillgänglighet och bemanning mycket negativt. Videokonferenser används redan idag i stor utsträckning och förbundsstyrelsens avsikt är den mötesformen ska vidareutvecklas under den kommande kongressperioden av såväl tids- som miljöskäl. När det gäller motionen om resepolicy till stöd för miljön så finns en framtagen resepolicy sedan många år och den uttalar tydligt en prioritering till förmån för miljövänligt resande och förbundsstyrelsen instämmer således i motionärens intentioner men riktlinjerna finns redan. Sida: 17

19 Motionerna, med hänvisning till verksamhetsinriktningen för , är besvarade. Q:019 Nytt bokföringssystem av Avdelning Växjö Byt till ett nytt enkelt bokföringssystem, anpassat för lokalavdelningarna När lärarförbundet bytte bank bytte man tyvärr också bokföringssystem. Det kunde ha blivit bättre, enklare och ett mera användarvänligt program för Lärarförbundets lokalavdelningar. Det blev i stället en komplicerad, rörig och tidskrävande krångelbokföring. En kassör i en lokalavdelning ska inte behöva ägna alltför lång tid vid bokföringen. Det är på tok för många moment i bokföringen. En normal kassör i en lokalavdelning är inne i programmet 1-4 gånger per månad, inte varje dag. Även Lärarförbundets kassörsutbildare klarar inte av programmet nöjaktigt, utan måste fundera: -Hur gör man här? Lokalavdelningens kassör får inte fastna i konteringen, utan ska kunna använda sin fackliga tid även till aktivt medlemsarbete. Idag binder bokföringssystemet kassören vid expeditionen hela tiden!! Det nuvarande krångliga bokföringssystemet riskerar eller medför kassörer slutar och lägger av med fackligt arbete. Det är Lärarförbundet som är beställare och kund, alltså bestämmer vi vilka krav som ett lätt, snabbt och överblickbart bokföringsprogram ska ha. Det är Lärarförbundet som ställer kraven och specifikationen tillsammans med de förtroendevalda kassörerna ute i lokalavdelningarna. Lärarförbundet upphandlar ett nytt, enkelt bokföringsprogram för Lokalavdelningarna. Lärarförbundet samverkar med lokalavdelningarnas kassörer och kassörsutbildare till ett nytt, lättanvänt och träffsäkert bokföringsprogram. Sida: 18

20 Q:022 Digitalt stöd till medlemmar - facklig surfpla av Avdelning Upplands-Bro Det medlemsnära arbetet kräver idag både personliga möten och ett digitalt stöd. Varje facklig förtroendeman ska kunna hitta information snabbt och enkelt via Internet, på Lärarförbundets hemsida och andra hemsidor. Därför tycker vi: Lärarförbundet centralt upphandlar surfplor och laddar dem fulla med nyttigheter för styrelser och ombud. det blir ett rimligt pris. Q:025 Videokonferenser av Avdelning Sjöbo Lärarförbundet borde använda sig mer av videokonferenser för minimera kostnader för hotell, resor, uppehälle m.m. Q:030 Webbaserat LOKA av Avdelning Borås använda videokonferenser istället för åka iväg på konferenser skulle minska utgifterna. I dag används många datasytem och få av dem är kompatibla med dagens LOKA. Detta försvårar ett effektivt användande av systemet. LOKA blir webbaserat. Sida: 19

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Förbundsstadgar och föreningsstadgar angående medlemskap.

Förbundsstadgar och föreningsstadgar angående medlemskap. MOTION 23 Förbundsstadgar och föreningsstadgar angående medlemskap. Inlämnad av: Patrick Nyfors Förening: Ledarna inom Energi & Teknik Då problematik har uppstått kring rekrytering till dagens Ledarförbund

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015

IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010 2015 Producerat av IOGT-NTO:s kommunikationsenhet 2009 Tryck: Sandvikens Tryckeri AB IOGT-NTO:s strategiska inriktning

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

Centralt avtal för pedagogisk utvecklingstid. Arbetsbeskrivning för förskollärare. Lokalavdelningsanslaget för små lokalavdelningar.

Centralt avtal för pedagogisk utvecklingstid. Arbetsbeskrivning för förskollärare. Lokalavdelningsanslaget för små lokalavdelningar. Arvika Q:027 Arvika Q:028 Bengtsfors Q:429 Bengtsfors Q:434 Bengtsfors Q:432 Bengtsfors Q:433 Bollebygd Q:102 Bollebygd Q:100 Bollebygd Q:099 Bollebygd Q:098 Bollnäs Q:354 Borås Q:126 Borås Q:130 Borås

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 I dokumentet beskrivs arbetet med Ledarnas centrala ställningstaganden inom områdena lön, ledarskap, chefsförsörjning och hållbarhet. Utgångspunkten

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Som lokal löneförhandlare gör du ett viktigt och uppskattat jobb för SRAT/STHFs medlemmar. Vi vill med det här materialet stödja dig i din roll som löneförhandlare.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport Den 8 oktober beslutade styrelsen

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9

YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 YRKESUTBILDNING (YU) Motionerna YU 1 YU 9 MOTION YU 1 Byggnads Örebro-Värmland Våra arbetplatser blir mer och mer internationella. Det är oerhört viktigt våra medlemmar får den kompetenshöjning som krävs

Läs mer

Övergripande punkter avseende avtalsperioden 2007-2010

Övergripande punkter avseende avtalsperioden 2007-2010 Diarie nr 2007/1567/22 sid 1(9) Lokalt RALS-avtal 2007-2010 vid SMHI avtal nr 1 Övergripande punkter avseende avtalsperioden 2007-2010 Parterna sluter avtal om löner mm för ST och SACO inom SMHI för avtalsperioden

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS

VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Styrelsen Villaägarna i BOLLNÄS VERKSAMHETSPLAN 2009 Villaägarna i BOLLNÄS Allmänt Föreningens verksamhet skall präglas av MÅL ORGANISATION VERKSAMHETSPLAN fastställd av Villaägarnas Riksförbund samt skall

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147 LÖNEPOLICY Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE...4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL...4

Läs mer

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se

TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010. Så går den till. www.tullkust.se TULL-KUST AVTALSRÖRELSEN 2010 Så går den till www.tullkust.se Nu startar avtalsrörelsen 2010! Nu har arbetet med 2010 års avtalsrörelse börjat eftersom nuvarande avtalsperiod löper ut den 30 september

Läs mer

MOTIONER TILL KONSTNÄRSCENTRUM ÖST ÅRSMÖTE 2015

MOTIONER TILL KONSTNÄRSCENTRUM ÖST ÅRSMÖTE 2015 MOTIONER TILL KONSTNÄRSCENTRUM ÖST ÅRSMÖTE 2015 Kulturrådet poängterar angående bidragen till Konstnärscentrum att man vill ha en gemensam ansökan från KC- regionerna, och man påpekar att samordning och

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi juni 2014 Förbundsmöte 2014 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter Modell för

Läs mer

Vi vill... Mål med mening

Vi vill... Mål med mening Vi vill... Arbetsblad för en förening eller organisation som vill tydliggöra och utveckla sin verksamhetsinriktning. Momenten som behandlas är idé, värdegrund, vision, verksamhetsområden, mål, strategi

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer