Innehållsförteckning Yttrande Sida

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Yttrande Sida"

Transkript

1 Innehållsförteckning Yttrande Sida Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

2 Y001 Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna Q:038 (-sats 1), Q:073 (-sats 1), Q:080, Q:113 (-sats 1), Q:127, Q:131, Q:133, Q:135, Q:159, Q:174, Q:179 (-sats 1), Q:204 (sats 1), Q:253, Q:259, Q:344 (-sats 1), Q:362, Q:402 (-satserna 1 och 2), Q:426 Yttrande kopplat till verksamhetsinriktningen V1:1 Inledning och V1:2 Verksamhetsinriktningen visar vägen. Vid kongressen 2007 antogs en ny struktur för Lärarförbundets styrdokument. I denna struktur ingår: - stadgarna (grundläggande värderingar som är stabila över tid) - programmet (antaget på tio års sikt, innehåller visionen om Den skola vi vill skapa) - verksamhetsinriktningen (antas för varje kongressperiod, innehåller uppföljningsbara mål) - verksamhetsplaner (antas årligen av förbundsstyrelsen och vägleder avdelningar och kansli) Flera motioner berör strukturen, de olika styrdokumentens status samt innehåll och prioriteringar i dokumenten. Förbundsstyrelsen anser styrdokumenten bör ses som en helhet trots alla dokument inte är föremål för revideringar under denna kongress. Den struktur som antogs 2007 är framtagen bland annat för påvisa olika frågors tyngd, peka ut den långsiktiga riktningen med Lärarförbundets arbete samt undvika upprepningar genom alla frågor inte behöver lyftas i alla dokument. Förbundsstyrelsen anser därför det finns flera skäl behålla den struktur som antogs 2007 och därmed den rådande uppdelningen kring vilken typ av frågor som bör lyftas i de olika dokumenten. Flera motioner hävdar värdegrundsfrågorna, t ex mänskliga rättigheter och jämställdhets- och likabehandlingsarbete, nedprioriterats och vill dessa ska lyftas tydligare i verksamhetsinriktningen. Förbundsstyrelsen menar dessa frågor betonas i både stadgarna och programmet och det därmed inte råder någon oklarhet kring var Lärarförbundet står i dessa frågor. I tider av ett hårdnande samhällsklimat och anti-demokratiska vindar ska det snarast ses som en styrka värdegrundsfrågorna är så fast förankrade i vår organisation de finns fastslagna i de dokument som är mest stabila över tid. Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfning om värdegrundsfrågornas betydelse och väljer därför tydligare synliggöra deras stadgemässiga status i inledningen av verksamhetsinriktningen. En motion föreslår en tydligare strategi ska utarbetas för Lärarförbundets jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Förbundsstyrelsen hänvisar denna fråga till dialogen mellan jämställdhets- och likabehandlingsrådet och förbundsstyrelsen. I programmet slår Lärarförbundet fast visionen om Den skola vi vill skapa. När programmet antogs var det en sammanslagning av de fyra program (Lönepolitiskt, Utbildningspolitiskt, Kulturpolitiskt och Internationellt) som tidigare styrde förbundets verksamhet. Anledningen till slå ihop programmen var komma bort från den otydlighet som rådde kring hur de fyra programmen skulle viktas sinsemellan. Förbundsstyrelsen anser därför det är en stor fördel endast ha ett program och vill därför undvika ett särskilt lönepolitiskt dokument tas fram, vilket föreslås i en motion. Däremot vill förbundsstyrelsen betona den kongressperiod vi är på väg in i är den sista inom innevarande program. Under kongressperioden kommer en diskussion inledas inom organisationen, vilken slutgiltigt ska mynna ut i antagandet av ett nytt program på nästkommande kongress. Denna diskussion kommer tillsammans med Sida: 1

3 andra områden innehålla de lönepolitiska frågorna, vilket motionären efterfrågar. Förbundsstyrelsen delar uppfningen i en annan motion om mycket hänt sedan 2007 då programmet formulerades. Om ett nytt program skulle tas fram idag skulle vissa formuleringar säkert göras annorlunda. Däremot anser förbundsstyrelsen visionen om Den skola vi vill skapa i högsta grad är aktuell och programmet därför fungerar som långsiktig riktningsgivare även under nästa kongressperiod. I visionen står tydligt vi strävar efter den bästa skolan för varje elev. Detta behöver således inte upprepas i verksamhetsinriktningen, vilket en motion framhåller. I stadgar, program och verksamhetsinriktningen är det en självklarhet alla medlemmar är lika mycket värda. I verksamhetsinriktningen har förbundsstyrelsen valt lyfta fram unga lärare lite extra. Anledningen till detta är värna om framtiden och organisationens fortlevnad, inte lyfta fram en grupp som viktigare än andra. Förbundsstyrelsen håller därmed med den motion som betonar alla är lika mycket värda. En annan motion vill göra en genomlysning av förbundets organisationsmodell och hur olika medlemsgrupper upplever sin situation. Förbundsstyrelsen framhåller det årligen görs medlemsundersökningar som ger svar på hur olika grupper uppfar förbundet. Utifrån dessa undersökningar kan slutsatser dras kring organisation och verksamhet. Förbundsstyrelsen avser fortsätta med dessa undersökningar även under nästa kongressperiod. De begrepp som använts i program och tidigare verksamhetsinriktningar har definierats i det häfte där styrdokumenten samlas. Så kommer ske även efter denna kongress. Definitionerna rör begrepp som elev och skola. När vi t ex använder begreppet elev innefar det enligt definitionen både barn i förskola och studenter på högskola. Förbundsstyrelsen har valt använda sådana gemensamma begrepp för skapa ett mer läsvänligt och tydligt styrdokument. Förbundsstyrelsen vill dock betona styrdokument och löpande kommunikationsarbete inte är samma sak. Det är därför inte de gemensamma begreppen som används i kommunikationsarbetet direkt till de olika medlemsgrupperna. Enligt den rådande styrdokumentstrukturen är det kongressen som i verksamhetsinriktningen far beslut om förbundets mål och prioriteringar. Det är utifrån dessa mål förbundsstyrelsen formulerar verksamhetsplaner. Förbundsstyrelsen anser styrdokumentstrukturen har skapat förutsättningar för Lärarförbundets förmåga prioritera. Det har varit en viktig faktor för de framgångar vi sett de senaste åren. Om hela organisationen ska fokusera krävs det målen i verksamhetsinriktningen bryts ner till tydliga prioriteringar varje år. Det är detta som skett i förbundsstyrelsens verksamhetsplaner. Förbundsstyrelsen anser verksamhetsplanen ska fungera som ett styrdokument för avdelningarnas verksamhetsplaner. På så vis är det kongressens beslut som vägleder hela organisationen. Dialogen mellan avdelningarna och förbundsstyrelsen kring vad som ska prioriteras i verksamhetsplanen är dock mycket viktig. Under den gångna kongressperioden har ordförandekonferenserna använts för fördjupa både den bakåtblickande (utvärdering) och den framåtblickande (kommande mål i verksamhetsplan) dialogen mellan förbundsstyrelsen och avdelningarna. Förbundsstyrelsen ser positivt på de motioner som vill utveckla denna dialog. Under kommande kongressperiod kommer även kansliet arbeta för ett förbättrat stöd till avdelningarna i målformulering och utvärdering samt detta arbete blir mer enhetligt över hela landet. Ambitionen under kongressperioden är, vilket motionärerna också föreslår, hitta former för Sida: 2

4 strukturerad uppföljning av avdelningarnas årsberättelser som en del i uppföljningen mot målen. Några motioner har synpunkter på och föreslår förändrade skrivningar i verksamhetsinriktningens inledning. Förbundsstyrelsen väljer göra förändringar i linje med de motionärer som vill betona vi når våra mål genom tydligt fokusera på förbättrade arbetsvillkor. En annan motion framhåller verksamhetsinriktningen bör fokusera på vad som ska göras framgent. Förbundsstyrelsen delar den uppfningen, men anser samtidigt vi när vi blickar framåt måste ta avstamp i det vi åstadkommit hittills. De framgångar Lärarförbundet haft de senaste kongressperioderna förtjänar därför lyftas fram i verksamhetsinriktningens inledning. Motion Q:253 avslås. Övriga motioner är besvarade. Q:038 -sats 1 Värdegrund - från ord till handling av Avdelning Skellefteå Lärarförbundet Skellefteå ser med oro på hur grundläggande mänskliga rättigheter har hamnat längre ner på dagordningen i Lärarförbundet. I en tid av hårdnande samhällsklimat och hot mot mänskliga rättigheter behövs ett starkt och tydligt Lärarförbund. I vår portalparagraf uttrycks våra grundläggande värderingar och ändamål. Lärarförbundet behöver nu kraftfullt visa för alla lärare vad vi står för i konkret handling. En gång i tiden sjöd och bubblade det inom Lärarförbundet kring dessa frågor; material och utbildningar skulle genussäkras, Lika för lika-konferensen var alltid fullbokad, Lärarförbundet hade ett stort deltagande i Stockholm Pride. Förbundet utbildade kursledare och avdelningsstyrelser i mångfald och dialog (MOD), studerandeinformatörer hade med stolthet regnbågsflaggan synlig vid terminsstarterna på lärarutbildningarna och allt detta var rekryterande. Nu har Lärarförbundet tappat mark i, som vi uppfar, förbundets värdegrund. Det har uppstått ett illavarslande glapp mellan det vi säger och skriver och det vi gör. När Lärarförbundet backar ser vi andra förbund är snabba flytta fram sina positioner. vår värdegrund blir ett prioriterat område i verksamhetsinriktningen särskilda aktiviteter genomförs där värdegrundsfrågor är i fokus utbildning i normkritik genomförs för förtroendevalda, tjänstemän och medlemmar Sida: 3

5 Q:073 -sats 1 Värdegrund från ord till handling av Avdelning Mark Avdelning Mark ställer sig bakom denna motion. Vi ser med oro på hur grundläggande mänskliga rättigheter har hamnat längre ner på dagordningen i Lärarförbundet. I en tid av hårdnande samhällsklimat och hot mot mänskliga rättigheter behövs ett starkt och tydligt Lärarförbund. I vår portalparagraf uttrycks våra grundläggande värderingar och ändamål. Lärarförbundet behöver nu kraftfullt visa för alla lärare vad vi står för i konkret handling. vår värdegrund blir ett prioriterat område i verksamhetsinriktningen särskilda aktiviteter genomförs där värdegrundsfrågor är i fokus utbildning genomförs för förtroendevalda, tjänstemän och medlemmar Sida: 4

6 Q:080 Målarbete och uppföljning av Avdelning Herrljunga I förbundet har vi de senaste kongressperioderna beslutat om mål i verksamhetsinriktningen för kongressperioden. Efter kongressen arbetar FS fram en årlig verksamhetsplan utifrån målen. På regionnivå arbetar vi med bryta ner målen och göra regionala mål för stödja avdelningarna. Sen sitter varje avdelning och arbetar fram sina mål och verksamhetsplaner som beslutas på varje avdelnings årsmöte. Vår upplevelse är lokalavdelningarna tar målen som kongressen beslutar om på stort allvar och prövar vad man klarar arbeta med utifrån avdelningens storlek, vilka behov som avdelningen har för sin verksamhet samt det man i avdelningen vill uppnå för sina medlemmar. Under framför allt sista kongressperioden men även tidigare så upplever vi i Herrljunga förbundet centralt arbetar fram en massa "eget" som ska göras för målen ska nås i verksamhetsinriktningen. Detta kommer då ovanpå det som man i avdelningen redan på avdelningarnas årsmöten beslutat man ska arbete med. Det här höjer arbetsbelastningen för många ffm:are i avdelningarna och har börjat bli ett arbetsmiljöproblem. Tyvärr så stiger antalet sjukskrivna även bland de som är förtroendevalda då dessa riskerar brännas ut i ytterligare en ända när de även känner det finns krav från Lärarförbundet som ska uppnås. Vi vill nå våra egna uppsa mål, men självklart vill vi göra så mycket vi kan för arbeta med det vi upplever som förbundets "propåer". Många av de som har facklig tid arbetar större delen av sin tjänst i en förskola, fritidshem eller i en skola. Flera upplever man ständigt är på fel ställe, känner man sviker sina kollegor när de är på fackliga uppdrag/utbildningar, eller sviker sitt fackliga uppdrag för verksamheten behöver en av flera anledningar. De som dagligen finns i verksamheten är avdelningarnas ombud, de är förbundets främsta och viktigaste personer för ett gott medlemsarbete. Många avdelningar arbetar nära och processinriktat ihop med sina ombud för nå avdelningens mål. Våra ombud sliter ofta med få ihop uppdraget i deras dagliga verksamhet med vara ombud. Ofta så är ombudsuppgiften något som inte ingår i deras tjänstgöringsplanering utan de vill vara ombud för göra skillnad. Stärker förbundet sina ombud via avdelningarna utifrån varje avdelnings verksamhetsplan, så kan Lärarförbundet göra skillnad för många fler lärare. Förbundet behöver vända på sitt arbetssätt och mer arbeta utifrån de verksamhetsmål och verksamhetsplaner varje avdelning gör. Hur får förbundet/fs veta vad varje avdelning i sina verksamhetsplaner beslutar om årligen? Hur får förbundet/fs veta måluppfyllelsen för varje avdelning? De verksamhetsberättelser vi i Herrljunga läst genom åren har fokus på mycket av det centrala förbundsarbetet och lite kring det som sker runt om i våra avdelningar. Många valkretsar har ett gott arbete tillsammans för stödja, inspirera och genom erfarenhetsutbytet vid träffarna så blir det en form av facklig utbildning för deltagarna. Med andra ord så händer det mycket runt om i landet och det borde Lärarförbundet kunna ta vara på mera, istället för komma med ytterligare uppgifter. under kommande kongressperiod vända processen så det inte bara blir målstyrning uppifrån och ner, verksamhetsplanerna i varje avdelning tas tillvara som en utgångspunkt i förbundets arbete. Dessa är lika viktiga som FS-verksamhetsplan för måluppfyllelsen i kommande Sida: 5

7 verksamhetsinriktning. förbundet under kommande kongressperiod följer upp utifrån varje avdelnings årsberättelse hur målen i verksamhetsinriktningen nås. man centralt via regionkontoren mer arbetar för stödja varje avdelning istället som för hur det upplevts i en del fall nu, som ytterligare något vi i avdelningarna ska/måste göra. Lärarförbundet behöver få ett målarbete som går såväl uppifrån och ner som nerifrån och upp. Ordförandekonferenserna fyller till viss del denna funktion, men kommunikationen behöver förbättras till mer lyssna uppifrån och det man gör nerifrån tas tillvara och stöds. Q:113 -sats 1 Värdegrund av Avdelning Mölndal Vi ser med oro på hur mänskliga rättigheter verkar ha hamnat längre ner på dagordningen i Lärarförbundet. I en tid av hårdnande samhällsklimat och hot mot mänskliga rättigheter behövs ett starkt och tydligt Lärarförbund. I vår portalparagraf uttrycks våra grundläggande värderingar och ändamål. Lärarförbundet behöver nu kraftfullt visa för alla lärare vad vi står för i konkret handling. Därför yrkar vi; vår värdegrund blir ett prioriterat område i verksamhetsinriktningen särskilda aktiviteter genomförs där värdegrundsfrågor är i fokus utbildning genomförs för förtroendevalda, tjänstemän och medlemmar Sida: 6

8 Q:127 Målarbete och uppföljning av Avdelning Mark Avdelning Mark ställer sig bakom denna motion I förbundet har vi de senaste kongressperioderna beslutat om mål i verksamhetsinriktningen för kongressperioden. Efter kongressen arbetar FS fram en årlig verksamhetsplan utifrån målen. På regionnivå arbetar vi med bryta ner målen och göra regionala mål för stödja avdelningarna. Sen sitter varje avdelning och arbetar fram sina mål och verksamhetsplaner som beslutas på varje avdelnings årsmöte. Vår upplevelse är lokalavdelningarna tar målen som kongressen beslutar om på stort allvar och prövar vad man klarar arbeta med utifrån avdelningens storlek, vilka behov som avdelningen har för sin verksamhet samt det man i avdelningen vill uppnå för sina medlemmar. Under framför allt sista kongressperioden men även tidigare så upplever vi i Herrljunga förbundet centralt arbetar fram en massa "eget" som ska göras för målen ska nås i verksamhetsinriktningen. Detta kommer då ovanpå det som man i avdelningen redan på avdelningarnas årsmöten beslutat man ska arbete med. Det här höjer arbetsbelastningen för många ffm:are i avdelningarna och har börjat bli ett arbetsmiljöproblem. Tyvärr så stiger antalet sjukskrivna även bland de som är förtroendevalda då dessa riskerar brännas ut i ytterligare en ända när de även känner det finns krav från Lärarförbundet som ska uppnås. Vi vill nå våra egna uppsa mål, men självklart vill vi göra så mycket vi kan för arbeta med det vi upplever som förbundets "propåer". Många av de som har facklig tid arbetar större delen av sin tjänst i en förskola, fritidshem eller i en skola. Flera upplever man ständigt är på fel ställe, känner man sviker sina kollegor när de är på fackliga uppdrag/utbildningar, eller sviker sitt fackliga uppdrag för verksamheten behöver en av flera anledningar. De som dagligen finns i verksamheten är avdelningarnas ombud, de är förbundets främsta och viktigaste personer för ett gott medlemsarbete. Många avdelningar arbetar nära och processinriktat ihop med sina ombud för nå avdelningens mål. Våra ombud sliter ofta med få ihop uppdraget i deras dagliga verksamhet med vara ombud. Ofta så är ombudsuppgiften något som inte ingår i deras tjänstgöringsplanering utan de vill vara ombud för göra skillnad. Stärker förbundet sina ombud via avdelningarna utifrån varje avdelnings verksamhetsplan, så kan Lärarförbundet göra skillnad för många fler lärare. Förbundet behöver vända på sitt arbetssätt och mer arbeta utifrån de verksamhetsmål och verksamhetsplaner varje avdelning gör. Hur får förbundet/fs veta vad varje avdelning i sina verksamhetsplaner beslutar om årligen? Hur får förbundet/fs veta måluppfyllelsen för varje avdelning? De verksamhetsberättelser vi i Herrljunga läst genom åren har fokus på mycket av det centrala förbundsarbetet och lite kring det som sker runt om i våra avdelningar. Många valkretsar har ett gott arbete tillsammans för stödja, inspirera och genom erfarenhetsutbytet vid träffarna så blir det en form av facklig utbildning för deltagarna. Med andra ord så händer det mycket runt om i landet och det borde Lärarförbundet kunna ta vara på mera, istället för komma med ytterligare uppgifter. under kommande kongressperiod vänder processen så det inte bara blir målstyrning uppifrån och ner, verksamhetsplanerna i varje avdelning tas tillvara som en utgångspunkt i förbundets Sida: 7

9 arbete. Dessa är lika viktiga som FS-verksamhetsplan för måluppfyllelsen i kommande verksamhetsinriktning. förbundet under kommande kongressperiod följer upp utifrån varje avdelnings årsberättelse hur målen i verksamhetsinriktningen nås. man centralt via regionkontoren mer arbetar för stödja varje avdelning istället som för hur det upplevts i en del fall nu, som ytterligare något vi i avdelningarna ska/måste göra. Lärarförbundet behöver få ett målarbete som går såväl uppifrån och ner som nerifrån och upp. Ordförandekonferenserna fyller till viss del denna funktion, men kommunikationen behöver förbättras till mer lyssna uppifrån och det man gör nerifrån tas tillvara och stöds. Q:131 Hur når vi våra mål? av Avdelning Söderköping Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning beskriver i avsnittet Verksamhetsinriktningen visar vägen hur vi ska agera för nå våra mål. Avsnittet betonar vikten av dialog och öppna samtal. Att på alla nivåer skapa ett personligt och öppet klimat är givetvis av stor och avgörande betydelse för Lärarförbundet på ett framgångsrikt sätt ska kunna uppnå sina mål. Enligt vår uppfning är detta dock inte alltid tillräckligt. Avsnittet bör därför kompletteras med en formulering som också lyfter fram värdet av starka och tydliga kollektivavtal, där vi successivt kan flytta fram våra positioner och skapa bättre villkor för våra medlemmar. Lokalavdelningen yrkar därför avsnittet Verksamhetsinriktningen visar vägen, sista stycket, ges följande lydelse: Vi når våra mål genom facklig verksamhet på alla nivåer. Vi når dem genom ständig dialog i avdelningar och på skolor, med politiker och beslutsfare, på både fysiska och digitala arenor. Vi når dem genom ett pågående samtal i hela organisationen om vår vision. Vi når dem genom skärpt kamp för förbättrade avtalsvillkor. I allt arbete är vi personliga, öppna, framåtsyftande, fokuserande och aktiverande. Vi tar alla medlemmars utveckling och behov av stöd på allvar och är öppna för hitta nya lösningar Vi har siktet på framtiden och ska vara den självklara arenan för allas engagemang oavsett hur det ser ut. Q:133 Barn ej elev i förskolan av Avdelning Karlstad Varför är det viktigt vi ändrar benämningen från elev till barn? Våra medlemmar känner inte igen sig i begreppet elev eftersom det heter barn i Läroplanen för förskolan Lpfö98/10. Det var i förslaget elev även i förskolans läroplan när den reviderades 2010 men ändrades i sista stund till barn. vi i förbundet använder benämningen barn istället för elev när vi pratar och skriver om barnen i förskolan. Sida: 8

10 Q:135 Verksamhetsinriktningen visar vägen av Avdelning Kinda Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning beskriver i avsnittet Verksamhetsinriktningen visar vägen hur vi ska agera för nå våra mål. Avsnittet betonar vikten av dialog och öppna samtal. Att på alla nivåer skapa ett personligt och öppet klimat är givetvis av stor och avgörande betydelse för Lärarförbundet på ett framgångsrikt sätt ska kunna uppnå sina mål. Enligt vår uppfning är detta dock inte alltid tillräckligt. Avsnittet bör därför kompletteras med en formulering som också lyfter fram värdet av starka och tydliga kollektivavtal, där vi successivt kan flytta fram våra positioner och skapa bättre villkor för våra medlemmar. Lokalavdelningen yrkar därför avsnittet Verksamhetsinriktningen visar vägen, sista stycket, ges följande lydelse:... når dem genom ett pågående samtal i hela organisationen om vår vision. Vi når dem genom skärpt kamp för förbättrade avtalsvillkor. I allt arbete är vi personliga... Q:159 Verksamhetsinriktning av Avdelning Mjölby Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning beskriver i avsnittet Verksamhetsinriktningen visar vägen hur vi ska agera för nå våra mål. Avsnittet betonar vikten av dialog och öppna samtal. Att på alla nivåer skapa ett personligt och öppet klimat är givetvis av stor och avgörande betydelse för Lärarförbundet på ett framgångsrikt sätt ska kunna uppnå sina mål. Enligt vår uppfning är detta dock inte alltid tillräckligt. Avsnittet bör därför kompletteras med en formulering som också lyfter fram värdet av starka och tydliga kollektivavtal, där vi successivt kan flytta fram våra positioner och skapa bättre villkor för våra medlemmar. avsnittet Verksamhetsinriktningen visar vägen, sista stycket, ges följande lydelse: Vi når våra mål genom facklig verksamhet på alla nivåer. Vi når dem genom ständig dialog i avdelningar och på skolor, med politiker och beslutsfare, på både fysiska och digitala arenor. Vi når dem genom ett pågående samtal i hela organisationen om vår vision. Vi når dem genom skärpt kamp för förbättrade avtalsvillkor. I allt arbete är vi personliga, öppna, framåtsyftande, fokuserande och aktiverande. Vi tar alla medlemmars utveckling och behov av stöd på allvar och är öppna för hitta nya lösningar. Vi har siktet på framtiden och ska vara den självklara arenan för allas engagemang oavsett hur det ser ut. Sida: 9

11 Q:174 Förbundets tillämpning av programmet. av Avdelning Nacka Lärares yrkes och villkorsfrågor är intimt sammanflätade. För lärarkåren skall kunna hävda sina yrkesmässiga ambitioner måste vi ha rätt förhandla som likvärdig part, teckna kollektivavatal och kunna tillgripa konfliktåtgärder. Detta är grundläggande i ett demokratiskt samhälle och det är nödvändigt dessa rättigheter garanteras i lagstiftning. Löner och övriga villkor skall avgöras i fria förhandlingar mellan självständiga och likvärdiga parter på arbetsmarknaden. Rätten teckna kollektivavtal är en omisstllg del av demokratin. Parterna måste värna kollektivavtalen och respektera varandras rätt företräda sina medlemmar. Den lokala partsställningen måste förstärkas. I varje central avtalsrörelse skall övervägas om villkorad fredsplikt kan bidra till eller vara en del av goda avtalslösningar centralt och lokalt. förbundet i allt sitt arbete följer vårt program för yrke och villkor. Q:179 -sats 1 värdegrund från ord till handling av Avdelning Örebro Vi ser med oro på hur grundläggande mänskliga rättigheter har hamnat längre ner på dagordningen i Lärarförbundet. I en tid av hårdnande samhällsklimat och hot mot mänskliga rättigheter behövs ett starkt och tydligt Lärarförbund. I vår portalparagraf uttrycks våra grundläggande värderingar och ändamål. Lärarförbundet behöver nu kraftfullt visa för alla lärare vad vi står för i konkret handling. Därför yrkar vi vår värdegrund blir ett prioriterat område i verksamhetsinriktningen särskilda aktiviteter genomförs där värdegrundsfrågor är i fokus utbildning genomförs för förtroendevalda, tjänstemän och medlemmar Sida: 10

12 Q:204 -sats 1 Värdegrund från ord till handling av Avdelning Lerum Vi ser med oro på hur grundläggande mänskliga rättigheter har hamnat längre ner på dagordningen i Lärarförbundet. I en tid av hårdnande samhällsklimat och hot mot mänskliga rättigheter behövs ett starkt och tydligt Lärarförbund. I vår portalparagraf uttrycks våra grundläggande värderingar och ändamål. Lärarförbundet behöver nu kraftfullt visa för alla lärare vad vi står för i konkret handling. Därför yrkar vi: vår värdegrund blir ett prioriterat område i verksamhetsinriktningen särskilda aktiviteter genomförs där värdegrundsfrågor är i fokus utbildning genomförs för förtroendevalda, tjänstemän och medlemmar Q:253 Nytt lönepolitiskt dokument. av Avdelning Göteborg Lärarförbundet har under två kongressperioder inte haft något samlat lönepolitiskt program. Lärarförbundet har ett antal frågor som vi inte har någon tydlig uppfning om. En handlar om vi ska ha förhandling eller lönesättande samtal. En annan är vad vi menar vi med bra lärare skall ha bra betalt. Redovisning av ny lönestatistik tar alldeles för lång tid få redovisat. Vi har haft individuella löner sedan mitten på 90 - talet. Det är dags Lärarförbundet har en genomgripande lönesystemsdiskussion om erfarenheter och för och nackdelar med dagens system. Löneskillnaderna mellan och inom kommuner har ökat. Det är dags Lärarförbundet har en genomgripande diskussion om vi vandrar på rätt väg. Bra lärare skall ha bra betalt oavsett var i landet man arbetar..: kongressen beslutar om Lärarförbundet tar fram ett tydligt lönepolitiskt dokument. Sida: 11

13 Q:259 Revidering av programmet Den skola vi vill skapa av Avdelning Göteborg Lärarförbundets program Den skola vi vill skapa är ett framåtsyftande program. För uttrycka sig om framtiden krävs ändock en stark nutidsförankring. Det har hänt väldigt mycket inom skolans område sedan den antogs, t ex; -Det är inte längre någon självklarhet alla gymnasiestudier ger grundläggande behörighet till högskolan. -Stora satsningar på gymnasial lärlingsutbildning innebär, om de skulle bli så stora som många politiker vill, stora elevgrupper ställs utanför skolans värdegrund. -Det fria skolvalet har inneburit segregationen i skolan ökat katastrofalt. I dessa frågor tvingas Lärarförbundet ta ställning. I några har vi gjort det. Men Lärarförbundet behöver vässa skrivningarna om vad vi anser en framtida skola ska vara och kunna ge alla barn, elever, studerande. Lärarförbundets visioner kan göra skillnad och ge kraft och argument för alla medlemmar och ombud. Vi anser inte programmet tillräckligt tydligt omhändertar detta och det därför behöver uppdateras. Vi yrkar på: Lärarförbundets program Den skola vi vill skapa revideras så dagens problematik finns omnämnd tydligare och visar Lärarförbundet tagit ställning i frågorna och har en stark vision mot framtiden. Q:344 -sats 1 Jämställdhetsarbete/likabehandling. av Avdelning Stockholm Lärarförbundet är med sina medlemmar en stark kraft i samhället, den kraften borde vi använda på alla tänkbara sätt. Inför den 8 mars syntes ingen information på vår hemsida kring den internationella kvinnodagen. Tidigare har det funnits seminariet Lika för lika som alltid var välbesökt med många intressanta föreläsare och med en omvärldsanalys som är jätteviktig i vår globala värld. I flera frågor som exempelvis arbetsbelastningen, så finns det klara jämställdhetsperspektiv. Lärarförbundet behöver en tydligare strategi med vårt jämställdhetsarbete. Lärarförbundet utarbetar en tydligare strategi för sitt jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Konferenser som Lika för lika i samband med 8 mars återinförs. Sida: 12

14 Q:362 Medlemssegregation av Avdelning Östersund Lärarförbundet har i sin verksamhetsinriktning skrivningar om förbundets behov av unga medlemmar och unga förtroendevalda. Det är lätt göra en tolkning unga är det enda förbundet behöver. Lärarförbundet behöver också behålla och överföra kompetens från erfarna och kompetenta medlemmar och förtroendevalda. Lärarförbundet ska inte bidra till öka segregationen genom använda medlemmars olikheter som argument för motsättning utan som argument för framgång. Det ska finnas plats för alla i Lärarförbundet och alla behövs, men inte på bekostnad av någon annan. Därför yrkar vi förbundet vinnlägger sig om i verksamhetsinriktning och i övriga dokument inte använda uttryck som förmedlar, och därmed kan uppfas som, medlemmar är olika mycket värda beroende på deras egenskaper. Sida: 13

15 Q:402 -sats 1 och 2 Verksamhetsinriktning av Avdelning Nora Vi är fullt medvetna om vi är sent ute med komma med åsikter kring det verksamhetsförslag som förbundsstyrelsen lagt. Vi känner dock, trots vi vet de kommer vara svårt ta dessa åsikter i beaktande, behöver uttrycka den oro vi känner inför de fokusförflyttningar som dokumentet innebär i förhållande till det föregående. Vad har hänt med begreppet Den bästa skolan för varje elev. Tidigare har vi hävdat vi arbetar för den bästa skolan för Sveriges elever. Med detta ställningstagande så har vi tänkt det som är bra för våra elever också är bra för oss som lärare. Vi känner i det nya dokumentet har vi skiftat fokus. Det som är bra för lärarna är också bra för eleverna. Visst kan detta äga sin riktighet. Det förstår vi lärare som är verksamma inom skolan. Men gör det övriga samhället det på samma sätt? Det kändes lättare försvara, de förändringar vi ville få till i skolan, var för våra elevers bästa. Vi tror det nu kan bli svårare, då de är vi lärare själva, som står i fokus. Vi i Nora lokalavdelning skulle därför önska dokumentet skrivs om så det åter är eleverna som är i fokus för skolans bästa. Framgångar!? I inledningen av det nya dokumentet tas bland annat löneområdet och karriärsmöjligheter upp som två områden där vi under de senaste kongressperioderna nått framgångar. Kanske är det så, på ett nationellt plan. Kanske är det så vissa kommuner har lyckats väldigt bra inom dessa områden. Men för de som inte gjort detta utan snarare halkat efter, känns dessa inledande formuleringar snarare som ett hån och väcker frågan om var solidariteten inom vår eget förbund tagit vägen. Vi anser texten bör tonas ned i avseende vilka framgångar vi nått och trycka mer på vad som behöver göras framgent. Skolledares och lärares arbetsbelastning tas i samma inledning upp som ett område där vi som förbund inte lyckats lika bra. Vår ståndpunkt i just den frågan är åtminstone i vår kommun har arbetsbelastningen för lärare och skolledare snarare ökat än minskat. Vi har väldigt svårt tro vi skulle vara ensamma i denna situation och menar detta område inte skall beskrivas som ett framgångsområde, utan ett område där vi fatalt misslyckats och verkligen behöver vässa våra klor. Styrelsen Nora T6, gm Pepe Idril Vi i Nora lokalavdelning skulle därför önska: dokumentet skrivs om så det åter är eleverna som är i fokus för skolans bästa. Sida: 14

16 framgångarna tonas ned och det trycks mer på vad som skall göras framgent. målet sänka skoledares och lärares arbetsbelastning ses som ouppfyllt och prioriteras under kommande kongressperiod Q:426 Glömda medlemsgrupper? av Avdelning Kumla Allt oftare uttrycker medlemsgrupper de känner sig exkluderade på olika sätt. Hur organiseras ett stort förbund så varje medlemsgrupp känner sig företrädda? Har det betydelse om en grupp anses vara konkurrensuts eller ej? En organisationsmodell betyder också vägval, därför menar vi förbundet, under kommande kongressperiod, ska göra en genomlysning av valda vägar och dra slutsatser av vad de inneburit ur olika perspektiv. Sida: 15

17 Y002 Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna Q:019, Q:022, Q:025, Q:030, Q:098, Q:129 (-satserna 2 och 3), Q:145, Q:164, Q:169, Q:181, Q:188 (-satserna 1 och 2), Q:208, Q:278, Q:316, Q:330, Q:351 (-satserna 2 och 3), Q:355, Q:370, Q:385 (-sats 3), Q:407, Q:415, Q:424, Q:439, Q:446 Yttrande kopplat till verksamhetsinriktningen V1:2 Verksamhetsinriktningen visar vägen. IT-stöd för medlemsnära verksamhet Det finns ett antal motioner som pekar på behovet av utveckla och anpassa Lärarförbundets organisation och verksamhet för en rad viktiga behov.vissa motioner lyfter upp behovet av ett mer digitalt och mobilt stöd till medlemmar med eller utan förtroendeuppdrag, och andra efterlyser bättre och smidigare stödsystem för underlätta det medlemsnära arbetet, t ex ett väl utbyggt medlemsregister som är möjligt integrera med kursadministrationen. Behovet av surfplor, som lyfts fram av flera motionärer, ser förbundsstyrelsen positivt på då det stödjer en mer mobil och medlemsnära verksamhet, men inte Lärarförbundet ska ta fram och tillhandahålla dessa hårdvaror. Däremot har Lärarförbundet tagit fram bra appar för t ex smarta telefoner, och fler digitala stöd för medlemmar, ombud och medlemmar med förtroendeuppdrag kommer under kommande kongressperiod. Kopplat till detta pågår en översyn av Lärarförbundets IT-strategi som bland annat handlar om skapa IT-system med högre tillförlitlighet och integrering, men också en bättre tillgänglighet via t ex webbgränssnitt vilket kan komma få positiva konsekvenser för bl a LOKA-hanteringen. När det gäller digital hantering av medlemsärenden är det också en del i utvecklingen inom IT-området och samtidigt behöver ökad kunskap spridas om PUL för de som hanterar medlemsuppgifter. Utöver detta lanserades Lärarförbundets nya webb under våren som är en mer personaliserad webb. Detta innebär det är medlemmen själv som väljer vad den är intresserad av och därmed skapas nästintill individuella och personliga sökvägar när medlemmarna besöker förbundets hemsida. Medlems- och ekonomiadministration Behovet av ett för avdelningarna gemensamt redovisningssystem som är anpassat till verksamhetens behov och underlättar kassörernas arbete tillgodosågs då kongressen 2010 beslutade kansliet skulle upphandla ett för avdelningarna gemensamt redovisningssystem.i den processen deltog samtliga kassörsoch revisorsutbildare och valet föll på MyBusiness, som idag används av drygt 250 avdelningar. Att hitta ett system som alla avdelningar, oavsett storlek är tillfreds med är svårt, men ambitionen har varit systemet ska vara enkelt, tidsbesparande och underlätta kassörens arbete med ekonomin. Förbundsstyrelsen kommer utvärdera nuvarande system under 2015 då samtliga avdelningar är anslutna och någon gång under nästa kongressperiod ( ) göra en ny upphandling, i samverkan med avdelningskassörer i så stor utsträckning som möjligt. Som ett led i underlätta den administrativa bördan för främst kassörer kommer kansliet under 2015 erbjuda olika slags tjänster kring ekonomihanteringen. Målet är kunna erbjuda allt mellan helt ta över kassörens dagliga arbete med kontering, bokföring och betalningar till ge anpassat stöd i olika former. Nästa steg är bl a se över Sida: 16

18 och utveckla medlemsregister och kursadministration för bättre stödja och underlätta för såväl medlemmar, medlemmar med förtroendeuppdrag som anställda, vilket beräknas bli klart under kommande kongressperiod. Litteratur och anpassat stöd Dessutom framkommer ett behov av förbundet skulle tillhandahålla aktuell arbetsrättslig litteratur via t ex Materialkatalogen.Det kan till viss del vara möjligt när det gäller avtalstryck, men inte när gäller aktuell arbetsrättslitteratur då det sker löpande utveckling inom arbetsrättens område. Behovet av anpassa såväl krav som stöd efter avdelningarnas olika storlek och faktiska kapacitet bedriva viss verksamhet t ex opinionsbildning, behöver ses över och utvecklas. Det är viktigt för hela förbundet beakta hur olika de lokala förutsättningarna de facto är i vårt avlånga land. Varje avdelning behöver anpassa sin verksamhet efter de förutsättningar som finns och på samma sätt behöver förbundet i sin helhet ge ett mer anpassat stöd. Likadant förhåller det sig med kansliets organisation den behöver successivt vidareutvecklas och där har regionkontoren en viktig funktion fylla. Det finns även motioner som påtalar behovet av på olika sätt förstärka och samordna förbundets verksamhet gentemot vissa medlemsgrupper eller verksamhetsområden, som t ex medlemsrekryteringen, vilket delvis också berör den kansliorganisation som Lärarförbundet har. Förbundsstyrelsen vill betona medlemsrekryteringen är en angelägenhet för alla medlemmar, förtroendevalda och anställd personal. Det är med gemensamma krafter som medlemsrekryteringen blir framgångsrik och förbundsstyrelsen anser en ensidig satsning på fler anställda som rekryterar medlemmar inte kan vara hela lösningen på rekryteringsfrågan. När det gäller den regionindelning som nämns i en av motionerna vill förbundsstyrelsen betona det i första hand är en intern kansliorganisationsstruktur som bl a syftar till förtydliga ansvaret inom kansliet, men synpunkterna som framförs i motionerna ska tas med i det normala utvecklingsarbetet av kansliets struktur och arbetssätt. Avståndet till regionkontoren varierar för förbundets medlemmar, men förbundsstyrelsen menar närhet inte bara är en fråga om antalet kilometer mellan medlemmens arbetsplats och regionkontoret utan frågan om hög tillgänglighet via telefon och snabb respons på t ex e-post blir allt viktigare. Därmed avser förbundsstyrelsen inte ändra nuvarande regionindelning till mindre områden då det skulle riskera påverka tillgänglighet och bemanning mycket negativt. Videokonferenser används redan idag i stor utsträckning och förbundsstyrelsens avsikt är den mötesformen ska vidareutvecklas under den kommande kongressperioden av såväl tids- som miljöskäl. När det gäller motionen om resepolicy till stöd för miljön så finns en framtagen resepolicy sedan många år och den uttalar tydligt en prioritering till förmån för miljövänligt resande och förbundsstyrelsen instämmer således i motionärens intentioner men riktlinjerna finns redan. Sida: 17

19 Motionerna, med hänvisning till verksamhetsinriktningen för , är besvarade. Q:019 Nytt bokföringssystem av Avdelning Växjö Byt till ett nytt enkelt bokföringssystem, anpassat för lokalavdelningarna När lärarförbundet bytte bank bytte man tyvärr också bokföringssystem. Det kunde ha blivit bättre, enklare och ett mera användarvänligt program för Lärarförbundets lokalavdelningar. Det blev i stället en komplicerad, rörig och tidskrävande krångelbokföring. En kassör i en lokalavdelning ska inte behöva ägna alltför lång tid vid bokföringen. Det är på tok för många moment i bokföringen. En normal kassör i en lokalavdelning är inne i programmet 1-4 gånger per månad, inte varje dag. Även Lärarförbundets kassörsutbildare klarar inte av programmet nöjaktigt, utan måste fundera: -Hur gör man här? Lokalavdelningens kassör får inte fastna i konteringen, utan ska kunna använda sin fackliga tid även till aktivt medlemsarbete. Idag binder bokföringssystemet kassören vid expeditionen hela tiden!! Det nuvarande krångliga bokföringssystemet riskerar eller medför kassörer slutar och lägger av med fackligt arbete. Det är Lärarförbundet som är beställare och kund, alltså bestämmer vi vilka krav som ett lätt, snabbt och överblickbart bokföringsprogram ska ha. Det är Lärarförbundet som ställer kraven och specifikationen tillsammans med de förtroendevalda kassörerna ute i lokalavdelningarna. Lärarförbundet upphandlar ett nytt, enkelt bokföringsprogram för Lokalavdelningarna. Lärarförbundet samverkar med lokalavdelningarnas kassörer och kassörsutbildare till ett nytt, lättanvänt och träffsäkert bokföringsprogram. Sida: 18

20 Q:022 Digitalt stöd till medlemmar - facklig surfpla av Avdelning Upplands-Bro Det medlemsnära arbetet kräver idag både personliga möten och ett digitalt stöd. Varje facklig förtroendeman ska kunna hitta information snabbt och enkelt via Internet, på Lärarförbundets hemsida och andra hemsidor. Därför tycker vi: Lärarförbundet centralt upphandlar surfplor och laddar dem fulla med nyttigheter för styrelser och ombud. det blir ett rimligt pris. Q:025 Videokonferenser av Avdelning Sjöbo Lärarförbundet borde använda sig mer av videokonferenser för minimera kostnader för hotell, resor, uppehälle m.m. Q:030 Webbaserat LOKA av Avdelning Borås använda videokonferenser istället för åka iväg på konferenser skulle minska utgifterna. I dag används många datasytem och få av dem är kompatibla med dagens LOKA. Detta försvårar ett effektivt användande av systemet. LOKA blir webbaserat. Sida: 19

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse

Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti, blir ett nytt parti, blir ett framtidsparti. En rapport om framtidens folkrörelse Ett gammalt parti blir ett nytt parti blir ett framtidsparti... 1! Inledning... 3! Syfte... 3! Ett framtidsparti?...

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer