Artikel 2. Business relationships alignment: on the commensurability of value capture and mutuality in buyer and supplier exchange (Cox, 2004)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Artikel 2. Business relationships alignment: on the commensurability of value capture and mutuality in buyer and supplier exchange (Cox, 2004)"

Transkript

1 Industriell marknadsföring & Supply Chain Management, 722A29 Seminarium Grupp 10: Åsa Andersson, Johanna Byström, Emelie Frejd och Hanna Prosén Artikel 2. Business relationships alignment: on the commensurability of value capture and mutuality in buyer and supplier exchange (Cox, 2004) Artikel 8. The real meaning of value in trading relationships (Ramsey, 2005) 1

2 Business relationships alignment: on the commensurability of value capture and mutuality in buyer and supplier exchange (Cox, 2004) Inledning Cox visar i sin artikel att även om företag är involverade i värdekedjor så betyder inte det att de hanterar dem effektivt. Medan vissa företag kan utveckla framgångsrika strategier för supply chain management, betyder inte det att alla andra företag kan göra det. Cox forskning visar på att när det är möjligt för företag att operationalisera supply chain management bör de använda det för att skapa konkurrenskraft. Det är dock ovanligt att företag lyckas med detta eftersom många företag verkar inom värdekedjor där vissa parter är mer dominerande än andra. Cox menar att det är affärsutbyte mellan företag och inte ett utökat nätverk som måste vara grunden för analys av affärstransaktioner. Artikeln syftar till att reda ut underutvecklade frågor inom affärsutbyte mellan köpare och säljare, med fokus på begrepp som value capture (sökande efter vinst) och ömsesidighet (sökande efter win- win situationer). Cox utvecklar argumentet att eftersom value capture är något som alla företag strävar efter då de går in i ett affärssamarbete, så är sökandet efter en idealform av ömsesidighet omöjlig att uppnå. Detta beror på att ideal ömsesidighet inte är samma sak för köpare som det är för säljare. Vidare menar Cox att begreppet ömsesidighet är underutvecklat eftersom begreppet win- win aldrig har definierats på ett lämpligt sätt. Cox utvecklar därför detta begrepp för att öka förståelsen för vilka möjligheter som köpare och säljare har. Detta ger också förståelse för varför begreppet win- lose kan vara att föredra under vissa omständigheter. Kritik av den nuvarande begreppsbilden av ömsesidighet i B2B- utbyte Cox menar att många författare hävdar att ömsesidighet är den enda grunden för hållbara affärsrelationer mellan köpare och säljare, det vill säga win- win och inte win- lose. Cox tar upp ett antal definitioner på ömsesidiga affärsrelationer och kritiserar dem på två punkter. För det första finns det ett antagande om att affärsrelationer endast kan fungera mellan köpare och säljare om de är hållbara över tiden. Cox hävdar att detta är ett felaktigt antagande då köpare och säljare ofta söker kortsiktiga affärsrelationer. För det andra kritiserar Cox att båda parterna måste vinna lika mycket på en relation för att relationen ska vara hållbar, samt att definitionen av win- win inte säger vad exakt det betyder i varje relation. Den oundvikliga spänningen och konflikten i ett affärsutbyte Det grundläggande problemet med dagens tolkningar av begreppet ömsesidighet är att det är lätt att säga att ömsesidighet är nödvändig i teorin men det är en helt annan sak att visa vad win- win innebär i praktiken. I praktiken måste man först definiera vad utbytestransaktioner innebär operationellt och kommersiellt. För att förstå vad en affärstransaktion innebär behövs en grundläggande förståelse för köparens och säljarens mål när de går in i en utbytesrelation. Det stora problemet vid analys av specifika transaktioner mellan köpare och säljare är att båda parter har samma generella mål, det vill säga vinst, men de har olika operativa och kommersiella mål. Köparen har ofta operativa mål som rör funktionalitet och kommersiella mål som rör kostnader för ägandeskap. Köparen försöker därför maximera värdet av pengarna genom att öka 2

3 funktionaliteten och minska ägandeskapskostnaden. När köparen går in i en relation måste denne göra trade- offs mellan operationellt och kommersiellt ideal, vilket visas i figuren nedan. Figur 1 Säljaren levererar varor och tjänster för att operativt öka intäkterna från en specifik köpare. Det kommersiella målet är att maximera marginalerna givet en bestämd funktionalitet. De trade- offs som säljaren måste göra visas i figur 2. Figur 2 På grund av aktörernas preferenser så finns det en oundviklig konflikt i alla affärsrelationer. Konflikten uppstår på grund av skillnaden i vad som skapar operationellt och kommersiellt värde för de olika parterna. Detta visas i figur 3. 3

4 Figur 3 Jämförbarhet mellan value capture och ömsesidighet Efter att ha förklarat ovanstående konflikt är det nu möjligt att göra en mer noggrann analys av begreppet ömsesidighet och värdet för köparen och säljaren. Figur 4 visar att när köpare och säljare går in i en relation är det inte säkert att de kan uppnå sina värdemål till fullo. Vem som vinner eller förlorar på utbytesrelationen beror på maktbalansen mellan köparen och säljaren. Figuren visar nio situationer som kan uppstå vid ett utbyte. Bara en av dessa motsvarar den ideala win- win situationen, men denna är inte möjlig att uppnå på grund av den oundvikliga konflikten. Figur 4 Trots detta kan man enligt Cox ändå säga att ömsesidighet och value capture är jämförbara, men inte i ideala normativa termer. Man behöver lätta på antagandet om att ömsesidighet endast kan uppstå med ideala utfall för båda parter. Medan det inte finns någon situation då båda parter fullkomligt kan uppnå sina ideala värdemål, så finns det många situationer då båda parter kan uppnå vissa av sina mål även om den ena parten vinner en större del än den andra (B, E & F i figur 4). Problemet är dock att dessa situationer inte är idealet för någon av parterna och konflikter kommer fortfarande att finnas. Köparen kommer att föredra ruta B eftersom det 4

5 är dennes ideal, medan säljaren bara uppnår vissa mål. Säljaren kommer istället föredra ruta F då det är dennes ideal, medan köparen då endast delvis uppnår sina mål. På grund av detta hamnar parterna i en situation där den ena parten försöker få övertaget över den andra parten. Ömsesidighet kan därför inte eliminera konflikter. Vidare menar Cox att det under vissa omständigheter kan vara att föredra win- lose framför win- win. I ruta A uppnår köparen sina värdemål helt och hållet, medan säljaren inte uppnår några alls. Om denna situation vore hållbar för säljaren, dvs. om denne åtar sig ett så kallat loss leadership, skulle köparens utfall vara överlägset andra situationer. Loss leadership innebär att säljaren medvetet förlorar för att konkurrera ut andra företag från marknaden och ta över deras marknadsandelar. Ruta I kan vara att föredra för säljaren framför en win- win situation, men även här finns problemet med om det är hållbart för köparen eller inte. Det stora problemet med win- lose är att dessa situationer kan vara mindre hållbara över tid jämfört med win- win. Den stora anledningen till detta är att en part förlorar medan den andra parten delvis eller helt och hållet vinner. Det ideala för köpare eller säljare kan vara att hitta utbytespartners som är villiga att befinna sig i en win- lose situation. Allt beror på vilka riskerna är för köparen eller säljaren att befinna sig i en sådan situation över tid. För köparen kan det exempelvis innebära att säljaren går i konkurs och att denne då inte har någon annan att köpa från. För säljaren kan det exempelvis innebära att denne förlorar sina kunder eller tvingar kunderna att hitta substitut. Slutsats Artikelns slutsats är att transaktioner alltid involverar konflikter, men de innehåller inte nödvändigtvis ömsesidighet och ordning. Om en win- win situation som är ideal för båda parter inte går att uppnå kommer ett kontinuerligt manövreringskrig uppstå, där båda parter strävar efter att nå sina ideala mål under konstant förändrade förhållanden. Den lättare formen av ömsesidighet antar att win- win kan uppstå i en situation där värdet inte är lika fördelat mellan köpare och säljare. Den ena partens förmåga att uppnå sina mål, kommer att vara en funktion av den andra partens relativa förmåga att uppnå sina mål. Egna reflektioner Cox utvecklar ett nytt perspektiv kring affärsrelationer och menar att man inte alltid behöver sträva efter en win- win situation. Idag fokuserar allt fler företag på sina kärnkompetenser och därmed har outsourcing blivit ett viktigt verktyg. På grund av detta är det viktigt att vårda sina relationer med leverantörerna för att skapa förtroende och tillit. Med detta i åtanke kan man ifrågasätta Cox syn på kortsiktiga affärsrelationer där han menar att kortsiktiga win- lose relationer kan vara fördelaktiga förutsatt att vinnaren inte får problem att hitta liknande relationer i framtiden. Genom långsiktiga relationer kan man få en bättre förståelse för leverantörernas verksamhet och därför få möjlighet att samordna värdekedjan och skapa fördelar som snabbare processer och bättre kvalitet. Vi menar därför att Cox syn på kortsiktiga affärsrelationer där ena parten förlorar, kan leda till att företagen inte kan dra nytta av de många fördelarna som finns med långsiktiga affärsrelationer. Dock anser vi att det även kan finnas fördelar med win- lose. När man arbetar med långsiktiga relationer är det lätt att det skapas ett beroende mellan köpare och säljare som i sin tur ökar risken för båda företagen då de blir mer sårbara. Exempelvis om en köpare endast har en enda stor leverantör, och leverantören plötsligt bestämmer sig för att börja leverera till en annan kund istället så kan det få stora 5

6 konsekvenser för företaget. En stor fördel med win- lose enligt vår mening är således att man kan undvika ett sådant beroende mellan aktörer. I och med den allt mer dynamiska omvärlden måste företag idag vara flexibla och snabbt kunna anpassa sig efter förändringar i efterfrågan. Detta skulle kunna innebära att relationer mellan företag snabbt kan förändras. Det som i ena stunden verkar vara en win- win relation skulle snabbt kunna ändras till exempelvis en win- lose situation. I och med detta anser vi att det kan vara till fördel att inte binda upp sig till aktörer på lång sikt, och på så sätt minska beroendet och öka flexibiliteten. Å andra sidan skulle långsiktiga relationer kunna skapa flexibilitet genom snabbare processer i värdekedjan. Slutligen funderar vi på om en win- lose situation eventuellt kan ses som en win- win situation om man beaktar att den förlorande parten tränger bort konkurrenterna från marknaden genom sina låga priser och på så vis vinner fler marknadsandelar och därmed vinner på längre sikt. Enligt vår mening kan det finnas möjlighet att betrakta fler rutor i figur 4 som win- win affärsrelationer, givet att man tar hänsyn till långsiktiga effekter. 6

7 The real meaning of value in trading relationships (Ramsey, 2005) Inledning I dagens litteratur saknas en tydlig definition av begreppet värde. Artikeln syftar till att reda ut begreppet samt hur det skapas och omvandlas i en transaktion. Ramsay menar att många forskare enbart har fokuserat på kundens perspektiv när de diskuterat begreppet och han vill därför göra en balanserad analys av begreppet där även ett leverantörsperspektiv ska ingå. Existerande definitioner på värde Artikeln börjar med att Ramsay beskriver hur begreppet värde har definierats av forskare och författare inom de fyra områdena ekonomi, marknadsföring, strategi och operativ ledning. Ekonomi Redan på talet diskuterade forskare och ekonomer begreppen användarvärde (use value) och transaktionsvärde (exchange value). Med användarvärde menas den nytta och fördelar som en person erhåller genom att använda en produkt medan transaktionsvärde avser de intäkter som företaget genererar i utbyte. Inom det ekonomiska området diskuteras även begreppet mervärde vilket avser att mäta ökningen av det monetära värdet som uppstår vid ett företags förädling av sina produkter. Sammanfattningsvis kan sägas att ekonomernas definition av värde avser de fördelar kunden erhåller vid konsumtion av varor och tjänster. Marknadsföring Marknadsföringsområdets definition på värde har sina grunder i den definition som beskrivs inom ekonomins område. Värde definieras som skillnaden mellan användarvärde och transaktionsvärde och kallas för konsumentöverskott. Skillnaden avser med andra ord det som en kund maximalt är beredd att betala för en produkt och vad denne faktiskt betalar. Strategi Även den strategiska litteraturens definition av värde bygger på ekonomins grundtankar. Inom strategiområdet definieras värde på lite olika sätt. En del författare menar att värde kan ses som ett företags totala intäkter minus kostnaderna för att ta fram produkten. Värde kan enligt andra författare även definieras som kvalitet erbjuden till rätt pris. Att klara uppsatta mål bättre än förväntat kan också skapa värde för företaget i vissa situationer. Operativ verksamhet Inom det operativa området definieras värde ofta som förbättrad effektivitet och produktivitet. Andra författare bygger sin definition utifrån marknadsföringsområdet och har störst fokus på kundvärde. De menar att kundvärdet bestäms utifrån kundens egna upplevelse och inte objektivt kan bestämmas av leverantören. Ramsay menar att de fyra perspektiven har för stort fokus på värde utifrån kundens perspektiv. Han menar därför att begreppet värde är ofullständigt i nuläget och bidrar med förvirring inom området. För att lösa problemet med det ensidiga fokus på kundperspektivet beskriver han därför en modell, the two- way input- output model, där han menar att båda parterna är mottagare (kund) och leverantör vid en transaktion. I hans analys antas företag ha två inputs, icke- monetära resurser som erhålls från leverantörer och monetära resurser från kunder, samt två outputs, icke- monetära resurser som levereras till kunder och monetära resurser som öveförs till leverantörer. Ramsay menar alltså att det inte enbart är kundvärde 7

8 som skapas vid en transaktion utan att även leverantörsvärde skapas eftersom resurserna, enligt ovan, flödar i bådas riktning. Figur 1 Värdeskapande och omvandling Ramsay identifierar två typer av värde, potentiellt värde och realiserat värde. Potentiellt värde avser de fördelar ett företag förväntas få vid ett utbyte av resurser. Realiserat värde är sedan de fördelar ett företag faktiskt får efter utbytet. Dessa två typer av värde kan vidare delas in i användarvärde och transaktionsvärde. Före en transaktion söker båda parter (mottagare och leverantör) av marknaden för att hitta en lämplig part att göra ett utbyte med. Båda parter har monetära och icke monetära specifikationer av de resurser de vill utbyta. Dessa resursspecifikationer kan brytas ner i de tre elementen tekniska, organisatoriska och personliga. Tekniska element: Egenskaper hos själva resursen. Organisatoriska element: Ramverk för hur val av transaktionspartner går till. Personliga element: Personliga kriterier kan avgöra vilka transaktionspartners som väljs. Utöver dessa element finns ett marknadselement som handlar om att det potentiella värdet jämförs mellan konkurrenter för att hitta det högsta. När en aktör som matchar specifikationerna identifieras finns ett potentiellt värde hos båda parterna. En bättre matchning av specifikationerna leder till ett större potentiellt värde. Om de efterfrågade resurserna avser att förbrukas av företaget själv finns ett potentiellt användarvärde. Ett exempel på ett potentiellt användarvärde enligt Ramsey är mat till personalen inom ett företag. Om resurserna istället ska användas som komponenter i produktionen finns ett potentiellt transaktionsvärde. Efter att en transaktion ägt rum har det potentiella värdet omvandlats till ett realiserat värde. Beroende på resursernas syfte skapas antingen ett användarvärde eller transaktionsvärde. Resurserna kan användas i tre möjliga syften: 1. Monetära och icke- monetära resurser kan konsumeras direkt i de dagliga processerna, då realiseras ett användarvärde. 2. Monetära och icke- monetära resurser kan kombineras med andra resurser eller komponenter för att skapa monetära erbjudanden eller en produkt, under processen skapas ett 8

9 användarvärde och outputen representerar ett potentiellt transaktionsvärde. När företaget utbyter resurserna med en leverantör/mottagare realiseras transaktionsvärdet. 3. Icke- monetära resurser kan säljas vidare i obearbetat skick, när resurserna lagras skapas ett användarvärde och när de ligger på plats i lagret skapas ett potentiellt transaktionsvärde. När resurserna säljs realiseras transaktionsvärdet. Värdets egenskaper För att slutföra analysen av begreppet värde går Ramsay in på att det kan existera i mental eller fysisk, abstrakt eller konkret och monetär eller icke monetär form. Innan ett utbyte menar Ramsay att värde har en abstrakt eller mental form då personliga uppfattningar och smaker avgör upplevelsen av ett potentiellt värde. Ett exempel kan vara ett företags produktlager vars potentiella värde kan antas minska om en konkurrent lanserar ett billigare eller bättre substitut som kunderna föredrar. Detta visar på att ett potentiellt värde kan förändras trots oförändrad produkt och att det främst beror på mänskliga uppfattningar. Ett potentiellt värde är således inte en inbyggd egenskap hos en produkt eller företag. Ramsay menar att detta motsätter varumärkeslojaliteten som säger att produkter med ett starkt varumärke har ett egenvärde. Dock påverkar inte varumärket den grundläggande karaktären av värdet på produkten utan de fysiska, organisatoriska och personliga elementen påverkar också till viss del. Efter ett utbyte menar Ramsay att det realiserade värdet inte påverkas speciellt mycket av mänskliga uppfattningar utan att det är mer konkret, antingen är kraven på resursspecifikationerna uppfyllda eller inte. Tidigare studier har behandlat värde som ett konkret objekt som kan förflyttas mellan företag i en värdekedja. Ramsay motsätter sig detta och menar att det skapar förvirring kring begreppet då det är resurser snarare än värde som förflyttas mellan aktörer. För att slutligen visa på att både kundperspektivet och leverantörsperspektivet ingår i analysen utvecklar Ramsay Porters värdekedja genom att visa på att kedjan även går åt andra hållet, se bild nedan. Figur 2 Slutsats Ramsay reder ut begreppet värde och menar att det både finns potentiellt värde, innan en transaktion, och realiserat värde, efter en transaktion. Dessa två typer av värde kan ytterligare delas in i användarvärde och transaktionsvärde. Om resurserna konsumeras av företaget själv kallas det användarvärde och om de erhållna resurserna istället används till ett utbyte kallas det transaktionsvärde. Ramsay förklarar även att värde skapas för både mottagare och leverantör 9

10 vid en transaktion och lägger därför till ett leverantörsperspektiv till Porters traditionella värdekedja. Egna reflektioner Vi håller med Ramsay om att värde är ett svårdefinierat begrepp men vi anser att han ändå lyckas ta fram en tydligare definition. Att värde är ett svårdefinierat begrepp tror vi främst beror på att människor bedömer värde på olika sätt. En produkt kan exempelvis ha ett visst värde för en individ medan samma produkt kan ha ett obefintligt värde för en annan individ. Enligt vår uppfattning anser Ramsay att detta stämmer för potentiella värden men att realiserade värden är mer konkreta där personliga uppfattningar inte påverkar värdet i så stor utsträckning. Vi menar att värde alltid påverkas av personliga uppfattningar, oavsett om värdet är potentiellt eller realiserat. I artikeln tar Ramsay upp mat till personalen som ett exempel på ett användarvärde, enligt vår uppfattning av hans resonemang skulle således det potentiella användarvärdet i en högre grad påverkas av personalens uppfattningar än det realiserade värdet. Vi menar däremot att det realiserade värdet i lika hög grad kan påverkas av personliga uppfattningar. Detta då maten säkerligen har ett större värde för personer som var hungriga än för de som inte var det. Eventuellt kan värde, enligt vår mening, bli ett lättare begrepp att hantera om det sätts i relation till de förutsättningar och behov som råder. I artikeln ifrågasätter Ramsay begreppet värdekedja då han menar att det är resurser och inte värde som förflyttas mellan aktörer. Då värde enligt vår mening alltid påverkas av personliga uppfattningar, och att dessa varierar mellan olika individer, så håller vi med Ramsays tankar om att det kan bli missvisande att säga att det är värde som förflyttas i en värdekedja. Genom att istället fokusera på att det är resurser som förflyttas mellan aktörer i en värdekedja, men att dessa kan ge upphov till värdeskapande för varje aktör, tror vi att man kan minska den förvirring som enligt Ramsay råder kring begreppet värdekedja. Vi funderar därför på om det kan vara lämpligt att använda ordet resurskedja när man talar om flödet av resurser mellan aktörerna. Ramsay menar även att varje företag bör ses som både en mottagare och en leverantör vid en transaktion. Att Ramsay inför leverantörsperspektivet i sin analys tycker vi är relevant då leverantören även ses som en mottagare i många avseenden. Vi anser vidare att det bidrar till en mer komplett definition av begreppet värde och en förståelse för hur även leverantören får värde vid en transaktion. Däremot uppfattar vi det som att det i början av en värdekedja kan finnas ett företag som endast är en leverantör, det vill säga inte köper in några icke- monetära resurser, och att alla företag därmed inte kan appliceras på modellen om två input och två output. Enligt vår uppfattning har ett företag som enbart är leverantör endast en input, monetära resurser som fås från kunder, och en output, icke- monetära resurser som de levererar till kunder. Vid en jämförelse med artikeln av Cox ser vi vissa likheter i hur författarna beskriver begreppet värde som något relativt och subjektivt. Cox menar i sin artikel att det handlar om att maximera sin vinst relativt den andra parten. Då värde enligt Ramsay ofta avgörs av olika individers upplevelser tror vi att det i en affärsrelation mellan två parter kan finnas olika uppfattningar om huruvida relationen är en win- win eller en win- lose situation. Vi tycker att detta är en intressant koppling som ytterligare visar på att värde är ett komplext begrepp. 10

Sammanfattning. Inledning

Sammanfattning. Inledning Business relationship alignment: on the commensurability of value capture and mutuality in buyer and supplier exchange Andrew Cox Sammanfattning Inledning Artikeln syftar till att ge ytterligare klarhet

Läs mer

Rapport Modul 2 Grupp 4. Eric Bimenyaman Fabian Hamnqvist Johannes Mauritzson Ulf Uthorn

Rapport Modul 2 Grupp 4. Eric Bimenyaman Fabian Hamnqvist Johannes Mauritzson Ulf Uthorn Rapport Modul 2 Grupp 4 Eric Bimenyaman Fabian Hamnqvist Johannes Mauritzson Ulf Uthorn 2012-11-13 Artikel 8- The Real Meaning of Value in Trading Relationships Definitioner av värde: The buyer perceive

Läs mer

7. Liker & Choi (2004) Building Deep Supplier Relationships

7. Liker & Choi (2004) Building Deep Supplier Relationships 7. Liker & Choi (2004) Building Deep Supplier Relationships Bakgrund och problematisering Liker och Choi lyfter fram Toyota och Honda (T&H) som framgångsrika i relationsbyggare med sina nordamerikanska

Läs mer

OPERATIV ANALYS & LOGISTIK

OPERATIV ANALYS & LOGISTIK OPERATIV ANALYS & LOGISTIK Operationsanalys och Systemteknik (på engelska Operations Research) är begrepp som ibland används för att beskriva en verktygslåda av matematiska och analytiska metoder, med

Läs mer

Sammanfattning av Developing Buyer-Seller Relationships av Dwyer, Schurr & Oh

Sammanfattning av Developing Buyer-Seller Relationships av Dwyer, Schurr & Oh Sammanfattning av Developing Buyer-Seller Relationships av Dwyer, Schurr & Oh Introduktion Författarna menar att teori och praktik inom marknadsföring tidigare har fokuserat på utbytet mellan köpare och

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY

SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY SAMMANFATTNING AV INTRESSEKONFLIKTSPOLICY 1. Introduktion Denna sammanfattning av Intressekonfliktspolicyn ( Policyn ) görs tillgänglig för dig (vår nuvarande eller eventuella kund) i enlighet med lagen

Läs mer

Vidare presenterar författarna tre anledningar till varför företag väljer att bedriva tjänsteföretag:

Vidare presenterar författarna tre anledningar till varför företag väljer att bedriva tjänsteföretag: Modul 4 Kurs: 722A29 Industriella tjänster - Litteraturseminarium 4 09/12-2016 Rebecca Axelsson Camilla Hamdi Amanda Karlsson Gabrielle Törnberg Sammanfattning Artikel 3: How to Sell Services More Profitable

Läs mer

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Blue Ocean Strategy. Blue Oceans vs Red Oceans. Skapelse av Blue Oceans. Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Blue Ocean Strategy Artikelförfattare: W. Chan Kim & Renée Mauborgne Artikeln belyser två olika marknadstillstånd som företag strävar efter att etablera sig inom. Dessa kallar författarna för Red Ocean

Läs mer

Supply chain integration- Forskningsläget. Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Supply chain integration- Forskningsläget. Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Supply chain integration- Forskningsläget Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Integration Varför Vad menas Sätt att förändra integration Makt Hinder Vad händer och vad

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

Purchasing Must Become Supply Management Peter Kraljic

Purchasing Must Become Supply Management Peter Kraljic Purchasing Must Become Supply Management Peter Kraljic Inledning Kraljic inleder med att beskriva hur chefer kan upptäcka svagheter i deras inköpsprocesser samt hur de kan motverka detta. Den globala marknaden

Läs mer

Addera värden i livsmedelsvärdekedjan baserat på spårbarhet och riskhantering

Addera värden i livsmedelsvärdekedjan baserat på spårbarhet och riskhantering Addera värden i livsmedelsvärdekedjan baserat på spårbarhet och riskhantering 2007-10-11 Helena Lindh och Christina Skjöldebrand En hårdnande riskmiljö Ökad konkurrens Minskade marginaler Nya aktörer Kamp

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

Triadic value propositions: When it takes more than two to tango - Kowalkowski et al.

Triadic value propositions: When it takes more than two to tango - Kowalkowski et al. Sammanfattningar Industriell Marknadsföring & SCM Triadic value propositions: When it takes more than two to tango Overcoming the Service Paradox in Manufacturing Companies Grupp 5 Louise Danell - louda892

Läs mer

Differentierade produkter, många företag/märken, inga (stora) etableringshinder

Differentierade produkter, många företag/märken, inga (stora) etableringshinder MON KONKURRENS Differentierade produkter, många företag/märken, inga (stora) etableringshinder Företaget har en egen D-kurva, ju brantare/ju lägre elasticitet, desto högre märkestrohet /låg substituerbarhet

Läs mer

Höst L i n k ö p i n g s U n i v e r s i t e t

Höst L i n k ö p i n g s U n i v e r s i t e t Höst 14 Litteraturseminarium 21/11-2014 Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Grupp 7 Artiklar 2, 3, 7, 8Sofia ErikssonLouise EnglundJosefin LarssonHanna Nyman Linköpings Universitet Artikel

Läs mer

TEIM04 Grupp 3 Shilling Kapitel 6

TEIM04 Grupp 3 Shilling Kapitel 6 Chapter Six, Defining the Organizations s Strategic Direction Schilling (2013) menar att det första steget i att formulera ett företags strategi är att först ta reda på företagets nuvarande position och

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

Artikel 3 - Developing Buyer-seller relationships- Dwyer, Schurr, Oh

Artikel 3 - Developing Buyer-seller relationships- Dwyer, Schurr, Oh Artikel 3 - Developing Buyer-seller relationships- Dwyer, Schurr, Oh Artikeln syftar till att lyfta fram ett ramverk för att utveckla relationen mellan säljare och köpare som bör ha en mer framstående

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

The delta model: Adaptive management for a changing world Arnoldo C. Hax & Deal L. Wilde III

The delta model: Adaptive management for a changing world Arnoldo C. Hax & Deal L. Wilde III The delta model: Adaptive management for a changing world Arnoldo C. Hax & Deal L. Wilde III Denna artikel har sin utgångspunkt i Michael Porters klassiska modell angående affärsstrategier, det vill säga

Läs mer

De 12 olika sätt för företag att innovera

De 12 olika sätt för företag att innovera De 12 olika sätt för företag att innovera Mohanbit Sawhney, Rovert C. Wolcott & Inigo Arroniz Artikel 11, av grupp 1 Företag med en snäv syn på innovation kan missa möjligheter. Författarna tar fram ett

Läs mer

Tentan ger maximalt 100 poäng och betygssätts med Väl godkänd (minst 80 poäng), Godkänd (minst 60 poäng) eller Underkänd (under 60 poäng). Lycka till!

Tentan ger maximalt 100 poäng och betygssätts med Väl godkänd (minst 80 poäng), Godkänd (minst 60 poäng) eller Underkänd (under 60 poäng). Lycka till! Tentamen består av två delar. Del 1 innehåller fem multiple choice frågor som ger fem poäng vardera och 0 poäng för fel svar. Endast ett alternativ är rätt om inget annat anges. Fråga 6 är en sant/falsk-fråga

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april)

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Företag och marknad Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Beskrivning av ditt företag Hur har ni beskrivit ert valda företag? Vilka begrepp har använts? Lämna in Begrepp Vad är företagsekonomi?

Läs mer

Purchasing must become supply management

Purchasing must become supply management Purchasing must become supply management How managers can guard against materials disruptions by formulating a strategy for supply Peter Kraljic (1983) Grupp 5, 2012-11-14 Kristin Andersson Andreas Johansson

Läs mer

Helsingfors universitet Urvalsprovet 26.5.2014 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Helsingfors universitet Urvalsprovet 26.5.2014 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Helsingfors universitet Urvalsprovet 26.5.2014 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten PROV 1 Konsumentekonomi Lantbruksekonomi och företagande Livsmedelsekonomi och företagande Marknadsföring Skogsekonomi

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Konsumentteori. Konsumenten strävar efter att maximera nyttan (totalnyttan, U) Ökad konsumtion marginalnytta, MU

Konsumentteori. Konsumenten strävar efter att maximera nyttan (totalnyttan, U) Ökad konsumtion marginalnytta, MU Konsumentteori Konsumenten strävar efter att maximera nyttan (totalnyttan, U) Ökad konsumtion marginalnytta, MU Konsumentens val (konsumtion) bygger på värderingar och restriktioner Utifrån sina preferenser

Läs mer

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden Kursens innehåll Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen Varumarknaden, penningmarknaden Ekonomin på medellång sikt Arbetsmarknad och inflation AS-AD modellen Ekonomin på lång sikt Ekonomisk tillväxt över

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet.

Syfte och målgrupp. Metodik och upplägg. LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet. LT 5 LT 5 är till för dig med minst 5 års erfarenhet av att verka i rollen som chef och ledare. För dig som söker nya perspektiv, vill öka kunskapen om andra verksamheter och finslipa skickligheten i ditt

Läs mer

Resultatet visar dig vad som är viktigast för dig hur du kan använda din potential på bästa sätt.

Resultatet visar dig vad som är viktigast för dig hur du kan använda din potential på bästa sätt. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Resultatet visar dig vad som är viktigast för dig hur du kan använda din potential på bästa sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar inte om att bedöma

Läs mer

Kartläggning och förbättring av värdeflöden

Kartläggning och förbättring av värdeflöden Kartläggning och förbättring av värdeflöden De fem Lean principerna Specificera värdet från slutkundens ståndpunkt (Value) Identifiera ett värdeflöde för varje produktfamilj (The value stream) Se till

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET INLÄMNINGAR SEMINARIUM 2 IEI/INDUSTRIELL EKONOMI VERSION 1.02

LINKÖPINGS UNIVERSITET INLÄMNINGAR SEMINARIUM 2 IEI/INDUSTRIELL EKONOMI VERSION 1.02 1 PESTEL Beskriver de storskaliga faktorer i företagets omvärld som har speciellt inflytande på hur företaget måste göra saker. o Politiska: Regeringens inblandning i ekonomin, exempelvis anställningslagar,

Läs mer

Föreläsning 7 - Faktormarknader

Föreläsning 7 - Faktormarknader Föreläsning 7 - Faktormarknader 2012-09-14 Emma Rosklint Faktormarknader En faktormarknad är en marknad där produktionsfaktorer prissätts och omsätts. Arbetsmarknaden Individen Hela marknaden Efterfrågan

Läs mer

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter

Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter Införande av övervakningssystem av anställdas Internet aktiviteter, med Internet aktiviteter menas övervakning av mail och vilka webbsidor

Läs mer

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin

Att arbeta strategiskt med platsens varumärke. Nicholas Hörlin Att arbeta strategiskt med platsens varumärke Nicholas Hörlin Hur kan man skapa lägesfaktorer som kommun och som byggherre? Om Property People Property People är placemanagementkonsulter Platsutvecklingsarbete

Läs mer

I. Operationell effektivitet (effectiveness) är inte strategi

I. Operationell effektivitet (effectiveness) är inte strategi Sammanfattning What is Strategy? av Michael Porter, 1996. Ta hänsyn till att artikeln är från 1996, när det står konstateranden om idag, just nu eller liknande innebär det just år 1996. Vid ord där översättningen

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA handlar

Läs mer

Förslag till svar och lösningar Tentamen Information Systems och Management

Förslag till svar och lösningar Tentamen Information Systems och Management Förslag till svar och lösningar Tentamen Information Systems och Management Institutionen för informatik och media, systemvetenskap Datum 12/1 Tid 8.00 12.00 Lärare Owen Eriksson Einar Iveroth Tobias Nyström

Läs mer

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ?

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ? Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Reforce Internationals VD-undersökning 2017 Förord av styrelseordförande Ulf Arnetz Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Svaret på denna

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Till dig som rådgivare i det offentliga stödsystemet

Till dig som rådgivare i det offentliga stödsystemet Framtagning av strategi för affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar 1 Till dig som rådgivare i det offentliga stödsystemet Underlag för att utarbeta en strategi för immateriella tillgångar

Läs mer

What is Strategy? Artikel 2 Av Michael E. Porter

What is Strategy? Artikel 2 Av Michael E. Porter What is Strategy? Artikel 2 Av Michael E. Porter Artikeln diskuterar vikten av att ha en strategi och förmågan att skilja den ifrån operationell effektivitet. Vidare diskuteras att de ingående aktiviteterna

Läs mer

Alla talar om hur värdefullt varumärket är, men ingen vet vad det är värt!

Alla talar om hur värdefullt varumärket är, men ingen vet vad det är värt! Alla talar om hur värdefullt varumärket är, men ingen vet vad det är värt! Nu är det slut med det! v a r u m ä r k e s v ä r d e r i n g Varför värdera? Starka varumärken är mer lönsamma och utvecklas

Läs mer

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 5, Thomas Sonesson

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 5, Thomas Sonesson Marknadsformer Företagets beteende på marknaden, d.v.s. - val av producerad kvantitet - val av pris - val av andra konkurrensmedel varierar med de förhållanden som råder på marknaden - antal aktörer -

Läs mer

NORMATIV RESURSFÖRDELNINGSTEORI (Välfärdsteori)

NORMATIV RESURSFÖRDELNINGSTEORI (Välfärdsteori) NORMATIV RESURSFÖRDELNINGSTEORI (Välfärdsteori) Grundläggande antaganden 1. Samhällets välfärd beror på enskilda individers välfärd 2. Individerna vet själva bäst vad som ger dem välfärd Paretokriteriet

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter

Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Plus500CY Ltd. Policyförklaring om intressekonflikter Policyförklaring om intressekonflikter 1. Inledning 1.1. Denna policyförklaring om intressekonflikter beskriver hur Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Varje rätt svar ger 0.5 poäng. (max 3p)

Varje rätt svar ger 0.5 poäng. (max 3p) Fråga 1) Följande fråga beaktar skillnaden mellan marknadsdriven och kontraktsdriven produktutveckling. Para ihop varje scenario med det alternativ som passar bäst. A Kontraktsdriven produktutveckling

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Marknadsekonomins grunder. Marknader, fördjupning. Thomas Sonesson, Peter Andersson

Marknadsekonomins grunder. Marknader, fördjupning. Thomas Sonesson, Peter Andersson Marknadsformer Företagets beteende på marknaden, d.v.s. - val av producerad kvantitet - val av pris - val av andra konkurrensmedel varierar med de förhållanden som råder på marknaden - antal aktörer -

Läs mer

Bygglogistik Ett modeord eller en lösning?

Bygglogistik Ett modeord eller en lösning? Bygglogistik Ett modeord eller en lösning? Micael Thunberg Teknologie Doktor i bygglogistik Agenda Vad är logistik? Kopplingen logistik och planering Kort om förutsättningarna för effektiv bygglogistik

Läs mer

MARKNADSFÖRING. Industriellmarknadsföring B2B Marknadsföring Peter Magnusson

MARKNADSFÖRING. Industriellmarknadsföring B2B Marknadsföring Peter Magnusson MARKNADSFÖRING Industriellmarknadsföring B2B Marknadsföring Peter Magnusson Universitetslektor Centrum för Tjänsteforskning 054-700 21 32 E-post: peter.magnusson@kau.se 8 9 Peter Magnusson B2B Marketing

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Organisationer och det omgivande samhället

Organisationer och det omgivande samhället Organisationer och det omgivande samhället Litteratur: Castells, Informationsnätet samhället ryggrad, Ord & Bild nr 6, 2000 Jacobsen & Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, Studentlitteratur,

Läs mer

(Föreläsning:) 1. Marknader i perfekt konkurrens

(Föreläsning:) 1. Marknader i perfekt konkurrens (Läs själva:) PERFEKT KONKURRENS = FULLSTÄNDIG KONKURRENS 2012-11-25 Här analyserar vi marknadsformen perfekt konkurrens. Marginalprincipen vägleder oss till att inse att företagen ökar produktionen så

Läs mer

Konkurrensens konsekvenser. Magnus Nilsson Karlstad universitet

Konkurrensens konsekvenser. Magnus Nilsson Karlstad universitet Konkurrensens konsekvenser Magnus Nilsson Karlstad universitet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle Kritik mot den offentliga sektorns effektivitet från och med slutet av 1970-talet. Borgerliga regeringen

Läs mer

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele

Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Strategic Direction through Purchasing Portfolio Management: A Case Study Cees J. Gelderman och Arjan J. van Weele Inledning Kraljic presenterade 1983 en matris som behandlar inköp och leverantörsstrategier.

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Marknadsföring som ger relationer för livet? Generella affärsprinciper. Ola.Feurst@bat.se. Timing Matchning av kompetens och avgörande värderingar

Marknadsföring som ger relationer för livet? Generella affärsprinciper. Ola.Feurst@bat.se. Timing Matchning av kompetens och avgörande värderingar Marknadsföring som ger relationer för livet? Ola.Feurst@bat.se Generella affärsprinciper Timing Matchning av kompetens och avgörande värderingar Styrkor Uthålligt framgångsrika skillnader Relationer Kanaler

Läs mer

Transcendental Marknadsföring. Fredrik Nordin Linköpings Universitet

Transcendental Marknadsföring. Fredrik Nordin Linköpings Universitet Transcendental Marknadsföring Fredrik Nordin Linköpings Universitet Vi ställde några enkla frågor..kring värdeskapande och marknadsföringsstrategier till personer i möbelbranschen Några svar passade inte

Läs mer

HR-transformation och värdeskapande

HR-transformation och värdeskapande HR-transformation och värdeskapande Sjukvårdens HR-dag Freddy Hällsten 9 dec. 2014 Nyhet: Centrum för Global HRM 1 Centre for Global Human Resource Management a meeting point Stakeholders Researchers The

Läs mer

Strategic Direction through Purcashing Portfolio: A Case Study

Strategic Direction through Purcashing Portfolio: A Case Study Grupp 1 Cecilia Ahlin, Vesam Ashouri, Erica Hermansson, Viktor Silvemark Strategic Direction through Purcashing Portfolio: A Case Study Cees J. Gelderman & Arjan J. van Weele Inledning Undersökningar klargör

Läs mer

Kritiskt tänkande HTXF04:3 FTEB05. Induktiv argumentation

Kritiskt tänkande HTXF04:3 FTEB05. Induktiv argumentation Kritiskt tänkande HTXF04:3 FTEB05 Induktiv argumentation En svaghet med deduktiv argumentation Vi har sagt att de bästa argumenten är de sunda argumenten, dvs de logiskt giltiga deduktiva argument med

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

Föreläsning 5 Elasticiteter m.m.

Föreläsning 5 Elasticiteter m.m. Föreläsning 5 Elasticiteter m.m. 2012-11-09 Elasticiteter Elasticiteter Efterfrågans priselasticitet Inkomstelasticitet Korspriselasticitet Utbudselasticitet Konsumentöverskott Asymmetrisk information

Läs mer

Anledning: Generellt så undviker QUPER att göra fullständiga förutsägelser för relationerna mellan ett systems fördelar, kostnad och kvalitet.

Anledning: Generellt så undviker QUPER att göra fullständiga förutsägelser för relationerna mellan ett systems fördelar, kostnad och kvalitet. Fråga 1. QUPER Påstående: QUPER är en modell för att elicitera krav Anledning: Generellt så undviker QUPER att göra fullständiga förutsägelser för relationerna mellan ett systems fördelar, kostnad och

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Vad är det som äger rum på marknaden?

Vad är det som äger rum på marknaden? ITSM Borås 2013 Högskolan i Borås 12.9.2013 Service management och service som kundperspektiv CERS Centre for Relationship Marketing and Service Management SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN Vad är det som äger

Läs mer

Rätt säkerhet Outsourcing

Rätt säkerhet Outsourcing Rätt säkerhet 2015-05-27 - Outsourcing Plan del 1 27036-Outsourcing Varför finns standarden Vad karaktäriserar outsourcing och leverantörsrelationer? Struktur på standarden Skillnader del 2/3/4 Hur kan

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Skapare: Mikael Bergström Korrläsare: Andreas Sölvebring, Dan Algstrand Typografihjälp: Anders Bohlin, Dan Algstrand. ISBN

Skapare: Mikael Bergström Korrläsare: Andreas Sölvebring, Dan Algstrand Typografihjälp: Anders Bohlin, Dan Algstrand. ISBN [ V Ä R M E D Ö D ] Innehåll VAD DU BEHÖVER 3 FÖRBEREDELSER 7 ÖVERBLICK 13 AVSNITT 17 SCENER 21 KORTA AVSNITT [FRIVILLIG REGEL] 27 KONFLIKTER 31 ENTROPIN 39 SPELETS SLUT 45 Skapare: Mikael Bergström Korrläsare:

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Föreläsning 4- Konsumentteori

Föreläsning 4- Konsumentteori Föreläsning 4- Konsumentteori 2012-11-08 Vad är konsumentteori? Vad bestämmer hur konsumenten väljer att spendera sin inkomst mellan olika varor? Vad bestämmer hur mycket konsumenten köper av en viss vara?

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Svenska Gjuteriföreningen.

Svenska Gjuteriföreningen. Svenska Gjuteriföreningen diana.bogic@gjuteriforeningen.se Om Svenska Gjuteriföreningen Branschorganisation Gjuterier Leverantörer till gjuterier Köpare av gjutna komponenter? Svenska gjuteribranschens

Läs mer

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr

Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: Bondens Mat i Uppland, org nr Projektredovisning för Projektet Matturism i Uppland Journalnummer: 2011-6042 Bondens Mat i Uppland, org nr 769621-4233 Kontaktperson: Claudia Dillmann Tel.070-231 39 92 Saxen 214 Sättraby 760 31 Edsbro

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

Ditt CV en trailer om dig

Ditt CV en trailer om dig Ditt CV en trailer om dig EN TRAILER OM DIG SÅ SKAPAR DU ETT BRA CV Du är filmen som du vill att din tilltänkta arbetsgivare ska se och ditt CV är trailern som gör dig omöjlig att avstå ifrån. Många tycker

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se

Lennart.svensson@liu.se. HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se Lennart.svensson@liu.se HELIX LINKÖPINGS UNIVERSITET apel-fou.se INTERAKTIV FORSKNING - FORSKA MED, INTE PÅ - HELA FORSKNINGSPROCESSEN - INTRESSENTER MAJORITET I STYRELSEN - BLANDNING OFFENTLIGA OCH PRIVATA

Läs mer

Varför behövs sociala investeringar och hur kan man som region arbeta med det?

Varför behövs sociala investeringar och hur kan man som region arbeta med det? Varför behövs sociala investeringar och hur kan man som region arbeta med det? Västra Götalandsregionen 9 september 2015 Tomas Bokström & Christina Wahlström Disposition 1. Varför sociala investeringar?

Läs mer

Makroekonomi med mikrofundament

Makroekonomi med mikrofundament Makroekonomi med mikrofundament Per Krusell Institutet för Internationell Ekonomi (och Princeton U) 14 Oktober 2008 14 Oktober 2008 1 / 12 Bakgrund: Keynesiansk makroteori Ett antal ekvationer i våra makrovariabler.

Läs mer

Affärsmodell för låggradig restvärme

Affärsmodell för låggradig restvärme Affärsmodell för låggradig restvärme FRAMTAGEN FÖR INDUSTRIELL SYMBIOS I MALMÖ MARTINA SVENSSON Agenda Bakgrund Syfte och frågeställningar Metod Resultat och analys Diskussion Slutsats och reflektioner

Läs mer

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight?

Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Hur påvisar man värdet med säkerhetsarbetet i turbulenta tider och när budgeten är tight? Fredrik Rehnström, CISSP, CISM, CGEIT Seniorkonsult, vvd, partner Ca 50% av de beslut som fattas görs på underlag

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer