Markanvisningsprogram. Lövudden. Härnösand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Markanvisningsprogram. Lövudden. Härnösand"

Transkript

1 Markanvisningsprogram Lövudden Härnösand

2 Lövudden På Lövudden, Strandängsvägen, i Härnösand finns ett bostadsområde i en attraktiv miljö, nära hav, stad och natur till salu. Härnösands kommun bjuder in byggherrar och exploatörer att lämna anbud med förslag på ny bostadsbebyggelse. På området är det möjligt att uppföra radhus eller kedjehus i enlighet med gällande detaljplan.

3 Läge Strandängsvägen ligger på Lövudden, i direkt närhet till havet och naturen. Området ligger ca 2 km söder om Härnösands centrum, med goda pendlingsmöjligheter till Sundsvall och Örnsköldsvik. På Strandängsvägen säljs just nu 16 villatomter. I slutet av gatan med utsikt över havet, ligger markanvisningsområdet med möjlighet att uppföra radhus eller kedjehus. Naturområdet som ligger nedanför bostadsområdet på Strandängsvägen har en gammal kulturhistoria från sågverksepoken och är ett populärt rekreationsområde med höga naturvärden. Naturområdet kommer under 2017/2018 att utvecklas till ett natur- och kulturområde som ska locka barn och vuxna att vara ute, genom att enkla anläggningar och lekutrustning placeras ut i området. Omfattning Markanvisningsområdet har en areal på ca 4390 kvm. Marken ägs av Härnösands kommun. Avstyckning kommer att ske i enlighet med gällande detaljplan, 2280-P2017/6. Fastighetsbildning pågår, kostnaden för avstyckning betalas av Härnösands kommun.

4 :3 1:1. P-PLATS Lövuddsvägen NATUR 1:4 LOKALGATA LÖVUDDEN 11 1:58 1:35 LÖVUDDEN Detaljplan E 1:59 1:114 1:121 1:113 1:115 1: :57 1:51 För området gäller detaljplan för 1:116 1:112 Lövudden 1:60 1:96 m.fl P2017/6. 13 Detaljplanen med 1:111 tillhörande 1:117 beskrivning 1:61 och karta finns (som bilaga) på webbsidan :63 1:62 1:110 1:109 1:108 1:118 1:120 1:119 NATUR PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela området. GRÄNSER Bild: Urklipp från plankartan. Detaljplanegräns Användningsgräns 21 SERV /94.1 Egenskapsgräns 27 : : :66 1:65 1:64 1: /48.1 1:104 1:107 1:106 1: LOKALGATA sammanbygd u 1:102 1:96 p 1 p 1 sammanbygd B e :95 e 1 60 SERV /94.3 ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser LOKALGATA P-PLATS NATUR Kvartersmark B E Vattenområde W WB Lokaltrafik Parkering Naturområde Bostäder Pumpstation Öppet vattenområde W Gemensamma bryggor för boende inom Lövudden UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER Föreskriven höjd över nollplanet UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING e100 Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE u Byggnad får inte uppföras Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE Lr /94.2 Utformning och omfattning E Lövudden GA:3 Lövudden GA:2 sammanbygd p1 Endast sammanbyggda hus Högsta byggnadshöjd i meter Största taklutning i grader Byggnad får inte placeras närmare än 4 meter från tomtgräns ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 1:97 Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft Upphävande a Strandskyddet är upphävt

5 Planbestämmelser i enkla drag: Bostäder, endast sammanbyggda hus Högsta byggnadshöjd: fyra meter Största tillåtna taklutning: 14 grader Byggnad får inte placeras närmare än fyra meter till tomtgräns Största byggnadsarea: 60 % av fastighetsarean Upplåtelseform Valfri upplåtelseform. Pris för marken Anbud, uppgift om erbjuden köpeskilling lämnas in senast den 31 augusti, Teknisk försörjning VA: Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Anslutningspunkt ligger i gatan. Kostnad för anslutning betalas av exploatören. Dagvatten: Kommunalt omhändertagande El: El finns draget i gatan. Kostnad för elanslutning betalas av exploatören. Fiber: Fiber finns i området. Kostnad för anslutning till fiber betalas av exploatören. Fjärrvärme: Fjärrvärme finns på Lövuddsvägen. Diskussion angående anslutningsmöjlighet tas med HEMAB. Parkering Bil- och cykelparkeringar ska rymmas inom fastigheten. Markundersökning och geoteknik En översiktlig geoteknisk undersökning är utförd I samband med att gatan projekterades 2016 utfördes en geoteknisk undersökning i gaturummet. Det åligger exploatören att utföra kompletterande geotekniska undersökningar i samband med byggnation. Grundlig miljöprovtagning är utförd på hela markanvisningsområdet, några föroreningar är inte påträffade. Belastningar Området belastas inte av några rättigheter. Kostnader Utöver köpeskilling för marken tillkommer lagfartskostnad, anslutningsavgifter för VA, el och fiber enligt gällande taxa vid tid för byggstart. Riktad markanvisning Riktad markanvisning innebär att kommunen bjuder in flera intressenter att lämna in anbud med en projektbeskrivning på området. Anbudet ska innehålla de handlingar som efterfrågas i detta dokument. Kommunen bedömer anbuden och väljer ut lämplig exploatör. Slutligt beslut om försäljning fattas av kommunstyrelsen. Inbjudan att delta i denna riktade markanvisning läggs ut på kommunens hemsida, Objektsvision och skickas ut per e-post till de företag som anmält intresse att bygga bostäder i Härnösands kommun. Så bedöms de inkomna anbuden De inlämnade anbuden bedöms av en grupp tjänstemän bestående av representanter från kommunstyrelseförvaltningen och samhällsförvaltningen. Anbud som saknar efterfrågade uppgifter kan förkastas. En samlad bedömning av anbuden görs utifrån bedömningspunkterna: Anbud (pris på marken) Koncept/gestaltning Genomförandetid

6 Nästa steg Efter tilldelning, som beräknas ske under september/oktober månad, undertecknas ett markanvisningsavtal mellan exploatören och Härnösands kommun. Under markanvisningstiden som löper under ett (1) år har exploatören möjlighet att projektera byggnationen i samråd med tillväxtavdelningen på Härnösands kommun. När projekteringen är klar och exploatören kan påvisa hur exploateringen ska realiseras upprättas ett köpekontrakt, med tillträde den dag exploatören kan uppvisa ett lagakraftvunnet bygglov. I köpehandlingen kommer det att ställas krav på att byggnation ska vara påbörjad senast 2 år från lagakraftvunnet bygglov. I det fall detta krav inte uppfylls har kommunen rätt att förelägga om ett vite motsvarande 50 % av köpeskillingen. Markanvisningen gäller under förutsättning att Härnösands kommunstyrelse beslutar om markanvisning. Om kommunstyrelsen inte beslutar att godkänna avtalet eller om kommunstyrelsens beslut inte vinner laga kraft förfaller avtalet och tilldelningen av marken utan ersättningsskyldighet för någon av parterna. Anbudet ska innehålla: Företagsuppgifter, namn, organisationsnummer, kontaktuppgifter Erbjuden köpeskilling för fastigheten Eventuella villkor för budet Projektbeskrivning med referensobjekt eller visionsskiss som visar vad man tänkt bygga Upplåtelseform av bostäderna Antal rad/kedjehus som ska byggas inom fastigheten Tidsplan för byggstart och uppskattad genomförandetid Ratingintyg som visar exploatörens kreditvärdighet enligt upplysningscentralens soliditet/likviditetsbedömning eller liknande. Alternativt finansieringsplan och lånelöfte från bank. (max 3 månader gammalt) Eventuella referensobjekt Allmänna villkor Kommunen lämnar ingen ersättning för inlämnade anbud/förslag Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av lämnade förslag Kommunen förbehåller sig rätt att avbryta markanvisningsförfarandet Kommunen förbehåller sig rätt att förkasta förslag som inte är kompletta Marktilldelningen får inte överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande Villkor i köpekontraktet är inte förhandlingsbara Bilagor Samtliga bilagor som hör till detta markanvisningsprogram finns att hämta på kommunens hemsida: Detaljplan, akt 2280-P2017/6, som gäller för radhusområdet Grundläggande geoteknisk undersökning från 1978

7 Inlämning av anbud Ifylld intresseanmälan och efterfrågade handlingar ska vara Härnösands kommun, Tillväxtavdelningen tillhanda senast 31 augusti. Härnösands kommun Tillväxtavdelningen Att: Hanna Viklund Härnösands kommun E-post: Telefon:

8 fågelskogen 1:114 1:113 1:115 1:112 1:116 1:111 1:110 1:117 1:118 gamla sågverksbryggan 1:109 1:119 1:108 lokalgata 1:120 gamla sågverket 1:107 1:106 1:105 radhus äng sportplan björkallé radhus strandplats gamla herrgården äng lund ädellövskog båtbrygga skala 1:2000 (A3) Kontaktperson och information Hanna Viklund, telefon , e-post:

Markanvisningsprogram Seminariet Härnösand

Markanvisningsprogram Seminariet Härnösand Markanvisningsprogram Seminariet Härnösand Nu har du möjlighet att vara med i ett av Härnösands mest spännande bostadsprojekt, kvarteret Seminariet. Vi utvecklar en stadsdel i centrala Härnösand. Vi tänker

Läs mer

Inbjudan till markanvisning för Henån 1:412 och del av 1:306.

Inbjudan till markanvisning för Henån 1:412 och del av 1:306. Inbjudan till markanvisning för Henån 1:412 och del av 1:306. Henån är kommunens största samhälle och erbjuder ett brett utbud av offentlig och kommersiell service, goda kommunikationer och närhet till

Läs mer

Riktad markanvisning Tallbocken 1

Riktad markanvisning Tallbocken 1 Tävlingsprogram Riktad markanvisning Tallbocken 1 Kalmar kommun bjuder nu in ett antal byggherrar till att lämna förslag på ny bostadsbebyggelse längs Norra vägen i Kalmar. Tävlingen omfattar fastigheten

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan Junkaremålens strand III

Inbjudan till intresseanmälan Junkaremålens strand III Inbjudan till intresseanmälan Junkaremålens strand III Byggnation på del av fastigheten Junkaremålen 2:1 i Tranås kommun Tranås kommun - 573 82 Tranås - vxl: 0140-68100 - tranaskommun@tranas.se - www.tranas.se

Läs mer

Markanvisningstävling för Kirurgen 6

Markanvisningstävling för Kirurgen 6 MARKANVISNING 1(10) Datum 2017-12-21 Markanvisningstävling för Kirurgen 6 1. Inbjudan till markanvisningstävling... 2 2. Markanvisningsområdet... 3 3. Markanvisningsavtalets förutsättningar... 8 4. Anbudets

Läs mer

Marktilldelning inom Ljura 1:1 (Ljurafältet) i Norrköpings kommun

Marktilldelning inom Ljura 1:1 (Ljurafältet) i Norrköpings kommun Marktilldelning 2014-05-22 Marktilldelning inom Ljura 1:1 (Ljurafältet) i Norrköpings kommun Inbjudan till markanvisning för bostadsbebyggelse genom anbudsförfarande. Denna handling liksom tillhörande

Läs mer

Bussar till Kalmar via Ljungbyholm går ungefär en gång i timmen på vardagar.

Bussar till Kalmar via Ljungbyholm går ungefär en gång i timmen på vardagar. 2 Läge Ett par mil söder om Kalmar ligger Tvärskog där du kan ta del av de små byarnas gemenskap i lummiga landskap. Här finns utrymme för tysta promenader på jakt efter svamp eller blåbär och det är inte

Läs mer

Marktilldelning av Rotflyet 1 (Rambodal) i Norrköpings kommun

Marktilldelning av Rotflyet 1 (Rambodal) i Norrköpings kommun Marktilldelning 2014-05-22 Marktilldelning av Rotflyet 1 (Rambodal) i Norrköpings kommun Inbjudan till markanvisning för bostadsbebyggelse genom anbudsförfarande. Denna handling liksom tillhörande delar

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNING

INBJUDAN TILL MARKANVISNING INBJUDAN TILL MARKANVISNING för byggnation på kommunal mark Ljungs-Kärr 1:214 Inbjudan till markanvisning för Ljungs-Kärr 1:214 Uddevalla kommun vill med denna inbjudan undersöka intresset för att exploatera

Läs mer

Valsjöskogen. Inbjudan till anbudstävling

Valsjöskogen. Inbjudan till anbudstävling Valsjöskogen Inbjudan till anbudstävling Prospekt avseende försäljning av mark för uppförande av bostäder i Valsjöskogen i Åkersberga, Österåkers Kommun Innehåll INBJUDAN... 3 BAKGRUND... 3 ANBUDSOMRÅDET...

Läs mer

Markanvisningstävling för del av Vanneberga 2:80

Markanvisningstävling för del av Vanneberga 2:80 MARKANVISNING 1(8) Datum 2018-09-12 Markanvisningstävling för del av Vanneberga 2:80 1. Inbjudan till markanvisningstävling... 2 2. Markanvisningsområdet... 2 3. Köpeavtalets förutsättningar... 6 4. Anbudets

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNING

INBJUDAN TILL MARKANVISNING INBJUDAN TILL MARKANVISNING Bollebygds kommun bjuder in till markanvisning för 7 småhustomter i populära Tyftet, som ligger i naturskön miljö i norra delen av Bollebygds tätort. Vi söker byggaktörer som

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNING

INBJUDAN TILL MARKANVISNING INBJUDAN TILL MARKANVISNING för byggnation på kommunal mark del av Kurveröd 1:2 Inbjudan till markanvisning för del av Kurveröd 1:2, Uddevalla kommun Uddevalla kommun vill med denna inbjudan undersöka

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan för markanvisning - byggnation inom del av Tor 4

Inbjudan till intresseanmälan för markanvisning - byggnation inom del av Tor 4 1 Inbjudan till intresseanmälan för markanvisning - byggnation inom del av Tor 4 Period för anmälan: 2017-12-11-2018-01-19 2 Området till vänster, källa: Google maps.se Inbjudan till intresseanmälan för

Läs mer

NOLBY 38:17. Anbudsförfrågan. Markanvisning för mindre bostäder i centrala Alingsås. Inlämnas senast

NOLBY 38:17. Anbudsförfrågan. Markanvisning för mindre bostäder i centrala Alingsås. Inlämnas senast NOLBY 38:17 Markanvisning för mindre bostäder i centrala Alingsås Inlämnas senast 2016-11-27 Anbudsförfrågan Anbudsförfrågan Alingsås kommun bjuder härmed in till markanvisning genom anbud för uppförande

Läs mer

INBJUDAN till anbudstävling för exploateringsområdet Västertorpskogen i Rimbo

INBJUDAN till anbudstävling för exploateringsområdet Västertorpskogen i Rimbo 2018-05-31 INBJUDAN till anbudstävling för exploateringsområdet Västertorpskogen i Rimbo Bild 1. Ortofoto över området. Norrtälje kommun bjuder in till lämnade av anbud för uppförande av bostäder med en

Läs mer

MARKANVISNING FÖR FASTIGHETEN PASSAREN 2, FLINTEBRO I SKURUPS KOMMUN

MARKANVISNING FÖR FASTIGHETEN PASSAREN 2, FLINTEBRO I SKURUPS KOMMUN MARKANVISNING FÖR FASTIGHETEN PASSAREN 2, FLINTEBRO I SKURUPS KOMMUN På Flintebro-området i den västra delen av Skurup vill vi se en förtätning med nya bostäder. En detaljplan är antagen som möjliggör

Läs mer

Marktilldelning av del av fastigheten Hageby 4:2 (tomten A) och fastigheten Balkongen 1 (tomten B) i Norrköpings kommun

Marktilldelning av del av fastigheten Hageby 4:2 (tomten A) och fastigheten Balkongen 1 (tomten B) i Norrköpings kommun Marktilldelning 2015-09-22 Marktilldelning av del av fastigheten Hageby 4:2 (tomten A) och fastigheten Balkongen 1 (tomten B) i Norrköpings kommun Inbjudan till marktilldelning för bostadsbebyggelse genom

Läs mer

Småkvarter, Sundsstrand

Småkvarter, Sundsstrand Småkvarter, Sundsstrand Inbjudan till markanvisning för fyra småkvarter i Sundsstrand. Uddevalla kommun vill med denna inbjudan undersöka intresset för att bebygga ett antal småkvarter inom det nya bostadsområdet

Läs mer

Exploateringsområde. Inbjudan. Förutsättningar

Exploateringsområde. Inbjudan. Förutsättningar Inbjudan Nu inbjuder Helsingborgs stad genom mark och exploateringsenheten byggherrar att göra en intresseanmälan för tilldelning av byggrätter i Gantofta där ett nytt bostadsområde har planlagts och ska

Läs mer

INBJUDAN TILL MARKANVISNING. Askeslätt etapp 2A norra, kvarteret Honungsblomstret.

INBJUDAN TILL MARKANVISNING. Askeslätt etapp 2A norra, kvarteret Honungsblomstret. INBJUDAN TILL MARKANVISNING Askeslätt etapp 2A norra, kvarteret Honungsblomstret. Samhällsbyggnadsnämnden 2018 Innehåll Inledning... 3 Områdesbeskrivning... 3 Tekniska förutsättningar... 5 Ambition...

Läs mer

Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun

Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Tomelilla 10:224 i Tomelilla, Tomelilla kommun TEAM SAMHÄLLSBYGGNAD TOMELILLA KOMMUN PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2 (6) Detaljplan för del av

Läs mer

Markanvisning. för byggnation av bostäder i Habo tätort. Intresseanmälan till

Markanvisning. för byggnation av bostäder i Habo tätort. Intresseanmälan till Diarienummer KS 14/141 Intresseanmälan till Markanvisning för byggnation av bostäder i Habo tätort Frist för anmälan 2018-10-19 habokommun.se/kommunens-planarbete/markanvisning Inbjudan till intresseanmälan

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK. Mjölksilen 1, Ängsmon, Torvalla. Sida 1 av 6

ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK. Mjölksilen 1, Ängsmon, Torvalla. Sida 1 av 6 ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK Mjölksilen 1, Ängsmon, Torvalla Sida 1 av 6 Bakgrund Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. Storsjö Strand etapp 1 är under uppförande och snart färdigställt.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNINGAR I NORRTÄLJE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNINGAR I NORRTÄLJE KOMMUN RIKTLINJER FÖR MARKANVISNINGAR I NORRTÄLJE KOMMUN Kommunstyrelsekontoret, Samhällsbyggnad, Mark och exploatering Förslag 2017-05-02 Eva Källander Mark- och exploateringschef Norrtälje kommun växer Norrtälje

Läs mer

Detaljplan för Del av Kv. Vipan m.fl.

Detaljplan för Del av Kv. Vipan m.fl. Datum 01-0- Ert datum Beteckning 01.6 Er beteckning PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Utlåtande Fastighetsförteckning Detaljplan för Del av Kv. Vipan m.fl. i Klippans kommun, Skåne

Läs mer

Inbjudan till MARKANVISNINGSTÄVLING. Tomt för förskola. Åkerkullan 8, Öjaby VÄXJÖ KOMMUN

Inbjudan till MARKANVISNINGSTÄVLING. Tomt för förskola. Åkerkullan 8, Öjaby VÄXJÖ KOMMUN Inbjudan till MARKANVISNINGSTÄVLING Tomt för förskola Åkerkullan 8, Öjaby VÄXJÖ KOMMUN Innehåll Inbjudan... 3 Tävlingsprocessen... 3 Om Åkerkullan 8... 4 Förutsättningar... 5 Underlag... 6 Redovisning...

Läs mer

Inbjudan till markanvisning

Inbjudan till markanvisning Inbjudan till markanvisning Uddevalla kommun vill med denna inbjudan undersöka intresset för att exploatera mark för bostäder vid Skidgatan i stadsdelen Fasseröd och bjuder därför in till markanvisning.

Läs mer

NOLBY 38:24. Anbudsförfrågan. Markanvisning för mindre bostäder i centrala Alingsås. Inlämnas senast

NOLBY 38:24. Anbudsförfrågan. Markanvisning för mindre bostäder i centrala Alingsås. Inlämnas senast NOLBY 38:24 Markanvisning för mindre bostäder i centrala Alingsås Inlämnas senast 2016-12-05 Anbudsförfrågan Anbudsförfrågan Alingsås kommun bjuder härmed in till markanvisning genom anbud för uppförande

Läs mer

Marktilldelning av fastigheten Norrköping Östra Eneby 1:191 (Svärtinge) i Norrköpings kommun

Marktilldelning av fastigheten Norrköping Östra Eneby 1:191 (Svärtinge) i Norrköpings kommun Marktilldelning 2018-07-17 Marktilldelning av fastigheten Norrköping Östra Eneby 1:191 (Svärtinge) i Norrköpings kommun Inbjudan till marktilldelning för bostadsbebyggelse genom anbudsförfarande. Denna

Läs mer

Inbjudan. Förutsättningar

Inbjudan. Förutsättningar Inbjudan Nu inbjuder Helsingborgs stad genom mark- och exploateringsenheten byggherrar att göra en intresseanmälan för tilldelning av byggrätter i Ödåkra. Vi ställer oss även positiva till att exempelvis

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Södra Rosenberg bostadsbebyggelse (grupphus/parhus/radhus/villor) - Utveckling av stadsdelen Rosenberg i Tidaholms tätort

Södra Rosenberg bostadsbebyggelse (grupphus/parhus/radhus/villor) - Utveckling av stadsdelen Rosenberg i Tidaholms tätort Inbjudan till markanvisning steg 1 Södra Rosenberg bostadsbebyggelse (grupphus/parhus/radhus/villor) - Utveckling av stadsdelen Rosenberg i Tidaholms tätort Tidaholms kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Markanvisning för bostadsområde Svarta Hejan

Markanvisning för bostadsområde Svarta Hejan 1(5) Tekniska avdelningen Anette Persson Datum MARKANVISNING GENOM ANBUDSFÖRFARANDE Markanvisning för bostadsområde Svarta Hejan Sölvesborgs kommun bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse

Läs mer

Markanvisningsprogram - Karlssons äng

Markanvisningsprogram - Karlssons äng Markanvisningsprogram - Karlssons äng Kalmar kommun bjuder nu in byggherrar till att lämna förslag på ny bostadsbebyggelse i norra Kalmar, Karlssons äng. Tävlingen är uppdelad i fem områden, A-E. Byggherrar

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Markanvisning Magasinsgatan i Sunne centrum

Markanvisning Magasinsgatan i Sunne centrum ) 1 (5) Markanvisning Magasinsgatan i Sunne centrum Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 1.Miljö,plan och

Läs mer

Grupphus på Björkebacken. Inbjudan till intresseförfrågan Sektor samhällsbyggnad, enhet Mark- och exploatering

Grupphus på Björkebacken. Inbjudan till intresseförfrågan Sektor samhällsbyggnad, enhet Mark- och exploatering Grupphus på Björkebacken 2019-01-10 Sektor samhällsbyggnad, enhet Mark- och exploatering Innehållsförteckning 1 Allmän orientering... 3 1.1 Orientering om objektet... 3 1.2 Orientering om projektet och

Läs mer

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg

UTKAST!! Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25. Varbergs kommun, nedan kallad kommunen Varberg Markanvisningsavtal - del av Österby 1:24 och Falkenbäck 25 Parter Varbergs kommun, nedan kallad kommunen 212000-1249 432 80 Varberg AB, nedan kallad exploatören 1. Bakgrund, syfte och omfattning Avtalet

Läs mer

5:527 GATA1. Huvudbyggnader ska placeras minst 4 meter från tomtgräns mot angränsande fastigheter

5:527 GATA1. Huvudbyggnader ska placeras minst 4 meter från tomtgräns mot angränsande fastigheter 5:3 4:2 GA:40 7:270 4:7 4:2 7:82 4:20 4:8 7:7 4:9 7:85 6:54 4:2 4:42 4:2 4:2 4:52 4:43 4:40 5:555 ga:44 6:54 4:26 a 4:22 ga:44 4:42 4:23 4:2 4:24 4:25 5:52 4:52 5:3 5 ga:44 4:2 4:2 ga:39 GA:39 5:527 5:509

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING Förklarar hur Eslövs kommun arbetar med markanvisningar och hur byggherrar som vill delta i markanvisningar ska göra i sin kontakt med Eslövs kommun. Avser endast försäljning

Läs mer

Objektbeskrivning - Försäljning av fastigheten Bo 1:1070 Verksamhetsområde Prästkragens väg

Objektbeskrivning - Försäljning av fastigheten Bo 1:1070 Verksamhetsområde Prästkragens väg Objektbeskrivning - Försäljning av fastigheten Bo 1:1070 Verksamhetsområde Prästkragens väg 2019-05-03 Daniel Jakobsson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Förutsättningar... 4 3 Anbudsprocessen...

Läs mer

Inbjudan till markförsäljning för industritomt söder om Kappetorpsvägen

Inbjudan till markförsäljning för industritomt söder om Kappetorpsvägen Kommunledningskontoret Therese Fyhn Sidan 1 av 6 Öster om St Dnr 2015/0569 KS-6 Diariekod: 236 Inbjudan till markförsäljning för industritomt söder om Kappetorpsvägen Öppen budgivning Den här inbjudan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Riktlinjer. Luleå kommun. VISION Ger en bild av det samhälle vi vill nå.

Riktlinjer. Luleå kommun. VISION Ger en bild av det samhälle vi vill nå. Riktlinjer VISION Ger en bild av det samhälle vi vill nå. RIKTNINGAR Visar vad som är avgörande att prioritera för Luleå som samhälle halvvägs till Vision Luleå 2050. Balanserar de värden och intressen

Läs mer

Anbudsinbjudan för två industritomter söder om Breddens industriområde.

Anbudsinbjudan för två industritomter söder om Breddens industriområde. Kommunledningskontoret Anbudsinbjudan Linda Karlsson Sidan 1 av 7 Exploateringsingenjör +46 08 579 215 57 Dnr 2013/0203 KS-5 Diariekod: Diariekod: 258 Anbudsinbjudan för två industritomter söder om Breddens

Läs mer

Inbjudan till markanvisning. med jämförelseförfarande beträffande utökning av kv. Bromsen vid Vattentornsparken

Inbjudan till markanvisning. med jämförelseförfarande beträffande utökning av kv. Bromsen vid Vattentornsparken Inbjudan till markanvisning med jämförelseförfarande beträffande utökning av kv. Bromsen vid Vattentornsparken Information om fastigheten Bromsen 9 ÖVERSIKTSKARTA Fastigheten Bromsen 9 ligger i direkt

Läs mer

Kvarter 3, Sundsstrand

Kvarter 3, Sundsstrand Kvarter 3, Sundsstrand Inbjudan till markanvisning för kvarter 3, Sundsstrand, Uddevalla kommun. Uddevalla kommun vill med denna inbjudan undersöka intresset för att bebygga det tredje och sista kvarteret

Läs mer

Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt söder om Kappetorpsvägen del 2

Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt söder om Kappetorpsvägen del 2 Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt söder om Kappetorpsvägen del 2 Inbjudan till markförsäljning Den här inbjudan avser ett markområde inom detaljplan söder om Kappetorpsvägen. Markområdets

Läs mer

Markanvisning Stora Torget i Sunne centrum

Markanvisning Stora Torget i Sunne centrum ) Datum 2017-01-04 1 (5) Markanvisning Stora Torget i Sunne centrum Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org nr Sunne kommun Miljö,plan och bygg växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro

Läs mer

Bygg bostäder på Läroverksvallen!

Bygg bostäder på Läroverksvallen! Bygg bostäder på Läroverksvallen! Inbjudan till markanvisning av del av fastigheten Borlänge Hagalund 1:1 Borlänge kommun inbjuder härmed till försäljning genom anbud av del av fastigheten Borlänge Hagalund

Läs mer

Markförsäljning för industritomt söder om Kappetorpsvägen

Markförsäljning för industritomt söder om Kappetorpsvägen Markförsäljning för industritomt söder om Kappetorpsvägen Den här inbjudan avser ett markområde inom detaljplan söder om Kappetorpsvägen. Fastighetens omfattning är 2 045 m² och är avsedd för industriverksamhet

Läs mer

Informationsmaterial Fribyggartomter, Östra Gryet i Kävlinge

Informationsmaterial Fribyggartomter, Östra Gryet i Kävlinge Informationsmaterial Fribyggartomter, Östra Gryet i Kävlinge Tomter till försäljning i Östra Gryet På Östra Gryet finns 8 stycken fribyggartomter till försäljning. Tomterna är belägna i den nordöstra delen

Läs mer

Markanvisning för bostäder på del av Hjältsgård 6:1 i Skee

Markanvisning för bostäder på del av Hjältsgård 6:1 i Skee Markanvisning för bostäder på del av Hjältsgård 6:1 i Skee Inbjudan Strömstads kommun inbjuder till inlämnande av anbud avseende förvärv av kvartersmark, av del av fastigheten Hjältsgård 6:1 i Skee, för

Läs mer

Markanvisningsavtal. 1. Bakgrund. 2. Detaljplan. 3. Markanvisning. 4. Överlåtelse av mark. 4.1 Framtida förvärv. 4.

Markanvisningsavtal. 1. Bakgrund. 2. Detaljplan. 3. Markanvisning. 4. Överlåtelse av mark. 4.1 Framtida förvärv. 4. 1(7) Markanvisningsavtal Mellan Lunds kommun, genom dess kommunstyrelse, org.nr. 212000-1132, Box 41, 221 00 Lund, nedan kallad Kommunen och Lunds kommuns fastighets AB, org.nr. 556050-4341, Box 1675,

Läs mer

Intresseanmälan markanvisning Lingenäs bostadsområde Kristianstads kommun Klicka eller tryck här för att ange text.

Intresseanmälan markanvisning Lingenäs bostadsområde Kristianstads kommun Klicka eller tryck här för att ange text. www.kristianstad.se/markanvisning Intresseanmälan markanvisning Lingenäs bostadsområde Kristianstads kommun Klicka eller tryck här för att ange text. 1 Innehåll Markanvisning Lingenäs bostadsområde...

Läs mer

L.21 H J J. DETALJPLAN FÖR LÖBERÖD 1:119 m.fl. ESLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN REGLERAR MARKANVÄNDNING OCH BYGGANDE ENLIGT PBL. PLANKARTA MED BESTÄMMELSER

L.21 H J J. DETALJPLAN FÖR LÖBERÖD 1:119 m.fl. ESLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN REGLERAR MARKANVÄNDNING OCH BYGGANDE ENLIGT PBL. PLANKARTA MED BESTÄMMELSER 133 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Bestämmelser utan särskild beteckning gäller inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Läs mer

Prospekt Markanvisning i norra Motala. Motala kommun bjuder in till uppförande av ny bostadsbebyggelse i Bråstorp 2016-03-07

Prospekt Markanvisning i norra Motala. Motala kommun bjuder in till uppförande av ny bostadsbebyggelse i Bråstorp 2016-03-07 Bild: Tomter avsedda för ny byggnation Prospekt Markanvisning i norra Motala Motala kommun bjuder in till uppförande av ny bostadsbebyggelse i Bråstorp 2016-03-07 Motala kommun Samhällsbyggnadssenheten

Läs mer

Markanvisningstävling. Kv. Diamanten

Markanvisningstävling. Kv. Diamanten Markanvisningstävling Kv. Diamanten Allmänt om kv. Diamanten Kvarteret Diamanten ligger centralt beläget i Falköping, söder om korsningen mellan Ållebergsvägen och Petter Ryttings väg. Avståndet till Stora

Läs mer

Lidköping vid Vänern MARKANVISNING SJÖLUNDA ÄNG SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Lidköping vid Vänern MARKANVISNING SJÖLUNDA ÄNG SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Lidköping vid Vänern MARKANVISNING SJÖLUNDA ÄNG SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Sidan 2 av 5 Lidköping vid Vänern, Stan växer och vi behöver fler bostäder. Ge oss ert förslag! Sidan 3 av 5 BESKRIVNING AV OMRÅDET

Läs mer

MARKANVISNINGSTÄVLING VALSJÖSKOGENS FÖRSKOLA

MARKANVISNINGSTÄVLING VALSJÖSKOGENS FÖRSKOLA MARKANVISNINGSTÄVLING VALSJÖSKOGENS FÖRSKOLA Inbjudan till markanvisningstävling gällande fastigheten Tråsättra 1:879 Innehåll Inbjudan... 3 Bakgrund... 3 Kommunens ambitioner... 4 Tävlingsområde... 5

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Markanvisning Råå, Fregatten Helsingborgs stad, mark- och exploatering

Markanvisning Råå, Fregatten Helsingborgs stad, mark- och exploatering Markanvisning Råå, Fregatten Helsingborgs stad, mark- och exploatering Inbjudan Nu bjuder Helsingborgs stad, genom enheten för mark och exploatering, in exploatörer att göra en intresseanmälan för tilldelning

Läs mer

"Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling"

Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling Dnr. 0958/12 Markanvisningsutlysning September 2013 "Stenungsund, det goda kustnära samhället med framtidstro och utveckling" Bostäder i Stora Höga/Getskär, Stenungsunds kommun Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Försäljning av mark för parhus i Brittsbo

Försäljning av mark för parhus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för parhus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Östersunds kommun har planlagt Brittsbo i syfte att kunna erbjuda invånarna bostadsbyggande i ett attraktivt naturskönt

Läs mer

Markanvisningstävling. Grupphusbebyggelse VÄSTRA GÄRDE II. Karlskrona kommun

Markanvisningstävling. Grupphusbebyggelse VÄSTRA GÄRDE II. Karlskrona kommun Markanvisningstävling Grupphusbebyggelse VÄSTRA GÄRDE II Karlskrona kommun 2015-09-01 INBJUDAN FÖRUTSÄTTNINGAR Gällande detaljplan Tävlingsområde Beskrivning av området Kvarteren Mark och vegetation Geotekniska

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning KS.2017.0178 Sida 1 (6) 2017-04-04 Gustav Svebring 0413-625 47 Gustav.Svebring@eslov.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer för markanvisning Ärendebeskrivning Den 1 januari 2015 trädde ny lagstiftning

Läs mer

Marktilldelning av Nordanskog 1:175 m.fl. i Nordanskog (Arkösund) i Norrköpings kommun

Marktilldelning av Nordanskog 1:175 m.fl. i Nordanskog (Arkösund) i Norrköpings kommun Marktilldelning 2018-06-01 Marktilldelning av Nordanskog 1:175 m.fl. i Nordanskog (Arkösund) i Norrköpings kommun Inbjudan till marktilldelning för bostadsbebyggelse genom anbudsförfarande. Denna handling

Läs mer

Bjurhovda Markanvisning avseende bostäder och lokaler

Bjurhovda Markanvisning avseende bostäder och lokaler 1 (5) Datum 2015-03-20 Västerås Stad Fastighetskontoret Stadshuset 721 87 Västerås www.vasteras.se Bjurhovda Markanvisning avseende bostäder och lokaler VÄSTERÅS STAD 2 (5) 1. Inbjudan Västerås stad bjuder

Läs mer

Markanvisningsavtal och försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen, PEAB etapp 2

Markanvisningsavtal och försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen, PEAB etapp 2 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Jakobsson 2016-08-25 KS 2013/0683 0480-45 00 81 Kommunfullmäktige Markanvisningsavtal och försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra

Läs mer

g-infart B II PLANKARTA ILLUSTRATIONSPLAN Ö II PLANOMRÅDETS LÄGE Repslagaregatan Repslagaregatan 21:142 20:12 20:18 21:64 GRÄNSER

g-infart B II PLANKARTA ILLUSTRATIONSPLAN Ö II PLANOMRÅDETS LÄGE Repslagaregatan Repslagaregatan 21:142 20:12 20:18 21:64 GRÄNSER ILLUSTRATIONSPLAN Repslagaregatan 21:142 PLANKARTA Repslagaregatan Planbestämmelser Följande gäller inom de områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Läs mer

Inbjudan till anbudstävling för fastigheterna Slipern 1 och Tendern 1

Inbjudan till anbudstävling för fastigheterna Slipern 1 och Tendern 1 Inbjudan till anbudstävling för fastigheterna Slipern 1 och Tendern 1 Täby kyrkby Täby kommun Mark för flerbostadshus (totalt ca tio lägenheter) Flygfoto över del av Täby kyrkby 2012-02-15 Försäljningsprospekt

Läs mer

Markanvisning Tängsta

Markanvisning Tängsta Markanvisning Tängsta Inbjudan till att delta om tilldelning av markanvisning för bostäder på Tängsta 1:1, Stigtomta Nyköpings kommun inbjuder härmed till att delta om tilldelning av markanvisning för

Läs mer

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Antagen av Kommunfullmäktige POLICY. Datum

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Antagen av Kommunfullmäktige POLICY. Datum Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsenheten POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(6) Diarienummer 251 Foto: Marcus Reidevall Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Inbjudan till markanvisningstävling för byggnation av bostäder i Frösjö strand rad/kedjehus

Inbjudan till markanvisningstävling för byggnation av bostäder i Frösjö strand rad/kedjehus Inbjudan till markanvisningstävling för byggnation av bostäder i Frösjö strand rad/kedjehus 2015-03-26 Sid 2(9) Sid 3(9) Innehållsförteckning Inbjudan... 5 Anbudsförutsättningar... 6 Underlag... 6 Utveckling

Läs mer

Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt söder om Kappetorpsvägen, del 3

Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt söder om Kappetorpsvägen, del 3 Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt söder om Kappetorpsvägen, del 3 Den här inbjudan avser ett markområde inom detaljplan söder om Kappetorpsvägen. Markområdets omfattning är cirka 5

Läs mer

8,6 9,0 5:13. Egenskapsgräns 5:18 9,4 8,7 5:17 8,6 5:16 5:19. dagvattendamm 5:20 5:31 5:21 5:22 5:30 5:23 5:24 5:29 5:25 9,9 5:32 9,1 5:28 9,0 5:49

8,6 9,0 5:13. Egenskapsgräns 5:18 9,4 8,7 5:17 8,6 5:16 5:19. dagvattendamm 5:20 5:31 5:21 5:22 5:30 5:23 5:24 5:29 5:25 9,9 5:32 9,1 5:28 9,0 5:49 8,6 11,5 9,1 8,8 3:2 8,7 8,8 PLANBESTÄMMELSER 9,5 Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRSÄLJNING AV MARK

ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRSÄLJNING AV MARK 2018-10-25 ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRSÄLJNING AV MARK Tanken 1, Valla centrum, Frösön Bakgrund Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. Storsjö Strand, etapp 1 är under uppförande och snart färdigställt,

Läs mer

40-45 B II 3,6. Grundkartans beteckningar. Fastighetsgräns Traktgräns Rutnät Fastighetsbeteckning Registerområde. Mossarp. Byggnad, takkontur

40-45 B II 3,6. Grundkartans beteckningar. Fastighetsgräns Traktgräns Rutnät Fastighetsbeteckning Registerområde. Mossarp. Byggnad, takkontur Planbestämmelser PLANKARTA Följande gäller inom de områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela området. Kronvägen

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Markanvisningstävling. Älvdansen

Markanvisningstävling. Älvdansen Markanvisningstävling Älvdansen 2 (10) Inbjudan Enköpings kommun bjuder in till markanvisning för bostadsbebyggelse inom Älvdansen. Marknadens aktörer är välkomna att skicka in anbud och intresseanmälan

Läs mer

Markanvisning Pålsjö, Senderödsvägen Helsingborgs stad, enheten för mark- och exploatering

Markanvisning Pålsjö, Senderödsvägen Helsingborgs stad, enheten för mark- och exploatering Markanvisning Pålsjö, Senderödsvägen 2017 Helsingborgs stad, enheten för mark- och exploatering Inbjudan Nu inbjuder Helsingborgs stad genom mark- och exploateringsenheten byggherrar att göra en intresseanmälan

Läs mer

MARKANVISNINGSTÄVLING

MARKANVISNINGSTÄVLING Öppet till 2019 05 09 Inbjudan till Handelsträdgården, blivande del av kv. Relingen och Riggen (parhus) 2 Innehåll Handelsträdgården, blivande del av kv. Relingen och Riggen (parhus) INBJUDAN TILL SIDA

Läs mer

Markanvisningstävling för bostäder vid Måbärsstigen

Markanvisningstävling för bostäder vid Måbärsstigen Jonas Norberg 08-508 264 81 jonas.n.norberg@stockholm.se Markanvisningstävling för bostäder vid Måbärsstigen Exploateringskontorer bjuder in till lämnande av anbud på mark för bostadsbebyggelse inom del

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning - Antagande Ärende 15 KS 2015/140

Riktlinjer för markanvisning - Antagande Ärende 15 KS 2015/140 Riktlinjer för markanvisning - Antagande Ärende 15 KS 2015/140 Sida 144 av 263 Tjänsteskrivelse 1(2) 2018-10-15 Dnr: KS 2015/140 Kommunstyrelsen Riktlinjer för markanvisning Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Inbjudan. Förutsättningar

Inbjudan. Förutsättningar Inbjudan Nu inbjuder Helsingborgs stad genom mark- och exploateringsenheten byggherrar att göra en intresseanmälan för tilldelning av byggrätter inom kvarteret Sigridstorp, Eskilsminne. Vi ställer oss

Läs mer

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5)

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Mellan Järfälla kommun (org. nr 212000-0043), nedan kallad Kommunen, och XXX (org. nr YYYYYY-yyyy), nedan kallad Exploatören, har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet

Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet Stadsbyggnadskontoret Peter Hellsten februari 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet Strand 1:109-1:111, 1:388, 1:389 samt delar av Strand 1:112,

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

Markanvisningsavtal för Eskilshem 4:8

Markanvisningsavtal för Eskilshem 4:8 Kommunstyrelsen 2018-12-20 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad KSKF/2018:490 Urban Svantesson 016-710 92 49 1 (2) Kommunstyrelsen Markanvisningsavtal för Eskilshem 4:8 Förslag till beslut Markanvisningsavtal

Läs mer

Markanvisningsavtal. 1. Bakgrund. 2. Markanvisning. 3. Detaljplan och gestaltningsprocess 1(20) Mellan

Markanvisningsavtal. 1. Bakgrund. 2. Markanvisning. 3. Detaljplan och gestaltningsprocess 1(20) Mellan 1(20) Markanvisningsavtal Mellan Lunds kommun, genom dess kommunstyrelse, org.nr. 212000-1132, Box 41, 221 00 Lund, nedan kallad Kommunen och OBOS Mark AB, org.nr. 556070-7464, Box 444 201 24 Malmö, nedan

Läs mer

1 (6) Datum Västerås Stad Fastighetskontoret Stadshuset Västerås MARKANVISNING. Stomnätet, Västra Skälby

1 (6) Datum Västerås Stad Fastighetskontoret Stadshuset Västerås   MARKANVISNING. Stomnätet, Västra Skälby 1 (6) Datum 2016 05 20 Västerås Stad Fastighetskontoret Stadshuset 721 87 Västerås www.vasteras.se MARKANVISNING Stomnätet, Västra Skälby VÄSTERÅS STAD 2 (6) Inbjudan Västerås stad bjuder in till markanvisning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Intresseanmälan Markanvisning på Norrlandet

Intresseanmälan Markanvisning på Norrlandet SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Intresseanmälan Markanvisning på Norrlandet Gävles nya kustnära boende! Gävles nya kustnära boende! Gävle kommun inbjuder, genom Samhällsbyggnad Gävle till intresseanmälan för nytt

Läs mer

Markanvisningsavtal. 1. Bakgrund. 2. Detaljplan. 3. Markanvisning. 4. Överlåtelse av mark. 4.1 Framtida förvärv. 4.

Markanvisningsavtal. 1. Bakgrund. 2. Detaljplan. 3. Markanvisning. 4. Överlåtelse av mark. 4.1 Framtida förvärv. 4. 1(7) Markanvisningsavtal Mellan Lunds kommun, genom dess kommunstyrelse, org.nr. 212000-1132, Box 41, 221 00 Lund, nedan kallad kommunen och Lunds kommuns fastighets AB, org.nr. 556050-4341, Box 1675,

Läs mer

Inbjudan till markanvisning i attraktiva Borensberg

Inbjudan till markanvisning i attraktiva Borensberg Entré till det nya bostadsområdet Hällalund Foto: Motala kommun Inbjudan till markanvisning i attraktiva Borensberg Motala kommun bjuder in till uppförande av ny bostadsbebyggelse i Hällalund 2016-01-14

Läs mer