Accounting Update #33 Mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Accounting Update #33 Mars 2014"

Transkript

1 Kära läsare! Vi befinner oss i upploppet av bokslutsäsongen. Många är vi nog som drar en lättnadens suck över att bokslutet är så gott som i hamn. Men, ingen rast och ingen roårets första delårsrapport står då för dörren. Vi fokuserar därför på vad som är nytt detta året. I år träder exempelvis de nya konsolideringsreglerna för noterade bolag inom EU ikraft. Därav ägnar vi lite extra tid åt att friska upp ert minne i vad IFRS 10, IFRS 11 och IFRS 12 egentligen innebär. Årets övriga nyheter är av mindre dignitet då det främst avser ändringar som är ett resultat av IASBs årliga förbättringar av befintliga standarder. Även RFR 1 och RFR 2 har fått en smärre ansiktslyftning. Innehållsförteckning Sid Nyheter Nyheter från IASB 2 Nyheter från Rådet för finansiell rapportering 5 Nyheter från Bokföringsnämnden (BFN) 6 Nasdaq OMXs mer flexibla regler för kvartalsrapportering 8 Vi vill också uppmärksamma den vägledning om delårsredogörelse som Nasdaq OMX utgav i slutet av 2013 och som får tillämpas av Nasdaq OMXs bolag och First North-bolag from I artikeln beskriver vi vad denna vägledning föreskriver. Inom svensk redovisning har BFN kommit ut med ett nytt Allmänt råd om löpande bokföring. I och med detta samlar man den tidigare gällande normgivningen i ett och samma regelverk. Man gör också en rad förändringar vilka är föranledda av ändringar i Bokföringslagen. Trevlig läsning! Stockholm den 13 mars 2014 Mikael Scheja Ulrika Anjou Ansvarig utgivare Redaktör Kommande seminarier och utbildningar K3 Introduktion (1 heldag) Göteborg 19 mars Stockholm 23 april K3 Fördjupningskurs (2 heldagar) Stockholm 24 april Årsredovisning enligt K3- inriktning mot Svenska kyrkan Stockholm 23 april Göteborg 6 maj Årsredovisning enligt K3-inriktning mot insamlings-och avkastningsstiftelser Stockholm 14 maj Ny intäktsredovisning enligt IFRS Våren 2014 (datum ej fastställt) För tid, plats och anmälan - se s hemsida ( Academy) eller kontakta Maria Olsson Sid 1 Accounting update

2 Nyheter 2014 Nyheter från IASB Som tidigare rapporterats i Accounting Update träder det nya paketet av standarder som behandlar koncernredovisning, samarbetsarrangemang och upplysningar om andelar i dotterföretag, (IFRS 10, IFRS 11 och IFRS 12) i kraft den 1 januari IFRS 10 Koncernredovisning Kortfattat innebär IFRS 10 en förändring av definitionen av bestämmande inflytande och innehåller omfattande vägledning för att bestämma om ett företag har bestämmande inflytande över ett annat företag. Enligt kontrolldefinitionen måste samtliga av följande kriterier vara uppfyllda för att bestämmande inflytande i ett företag ska föreligga och att en konsolidering därmed ska vara aktuell: Förmåga att styra företaget ( power over ) Exponering för eller rätt till avkastning som kan variera Möjlighet att styra aktiviteterna i företaget som påverkar avkastningen Innebörden av kriterierna ovan samt beskrivning av ytterligare krav i IFRS 10 såsom ändringar i beaktandet av potentiella rösträtter, hänsynen till de facto kontroll och protective rights (vetorätter) går att läsa mer om i Accounting Update nr 22 från juni Sammanfattningsvis förväntas inte IFRS 10 leda till någon utbredd förändring i de beslut om konsolidering som tas av IFRS-rapporterande företag. Övergångsbestämmelserna i IFRS 10 innebär i korthet att företag måste göra en bedömning huruvida slutsatsen avseende konsolidering eller ej skiljer sig åt mellan kriterierna i IAS 27/SIC 12 och nya IFRS 10 per första tillämpningsdagen, vilket standarden definierar som inledningen av det räkenskapsår på vilket standarden tillämpas för första gången. För ett företag med kalenderår som räkenskapsår och som tillämpar IFRS 10 för första gången 2014 är första tillämpningsdagen därmed den 1 januari Om slutsatsen per den första tillämpningsdagen (1 januari 2014) avseende att konsolidera/inte konsolidera en enhet blir den samma enligt både IAS 27/SIC 12 och nya IFRS 10 behöver ingen retroaktiv justering göras. Om slutsatsen däremot skulle skilja sig åt mellan IAS 27/SIC 12 och nya IFRS 10 finns krav på retroaktiv justering enligt nedan. Det enda undantag som finns mot retroaktiv justering är när det är praktiskt ogenomförbart. Om ett företag bedömer att det per första tillämpningsdagen har kontroll över och därför ska konsolidera en enhet som tidigare inte konsoliderats (i enligt med IAS 27/SIC 12), ska företaget tillämpa förvärvsmetoden enligt IFRS 3 1 vid den tidpunkt då bestämmande inflytande enligt IFRS 10 erhölls och retroaktivt justera det räkenskapsår som närmast föregick den första tillämpningsdagen (dvs det är räkenskapsåret 2013 som justeras). Om detta datum, dvs då företaget fick bestämmande inflytande, inföll före inledningen av den närmast föregående perioden (i det här fallet före den 1 januari 2013) ska eventuella skillnader mellan redovisade tillgångar, skulder och innehav utan bestämmande inflytande och det tidigare redovisade värdet på andelarna, föras som en justering direkt mot ingående balanserat resultat i eget kapital vid inledningen av den närmast föregående perioden (dvs den 1 januari 2013). Om ett företag istället bedömer att det vid första tillämpningsdagen inte ska konsolidera en enhet som tidigare konsoliderats (i enlighet med IAS 27/SIC 12) ska innehavet värderas till det belopp det hade värderats till om kraven i IFRS 10 hade varit i kraft vid den tidpunkt då betydande inflytande erhölls/bestämmande inflytande förlorades. En retroaktiv justering ska göras av räkenskapsår som närmast föregår den första tillämpningsdagen (med andra ord: räkenskapsåret 2013 justeras). Om detta datum inföll före inledningen av den närmast föregående perioden (före den 1 januari 2013) ska eventuella skillnader mellan det tidigare redovisade värdet av tillgångar, skulder och innehav utan bestämmande inflytande och det redovisade värdet på andelarna göras som en justering direkt mot ingående balanserat resultat i eget kapital vid inledningen av den närmast föregående perioden (dvs den 1 januari 2013). I de fall retroaktiva justeringar enligt ovan är praktiskt ogenomförbara ska retroaktiv justering istället göras från det tidigaste datumet som är praktiskt genomförbart, vilket kan vara den innevarande perioden. Om innevarande period är den tidigaste period för vilken det är praktiskt genomförbart ska 1 Det står ett företag fritt att tillämpa antingen IFRS 3 (2004) eller IFRS 3 (2008) i det fall bestämmande inflytande enligt IFRS 10 erhölls före ikraftträdandet av IFRS 3 (2008). Sid 2 Accounting update

3 justeringen av eget kapital redovisas vid inledningen av den innevarande perioden. IFRS 11 Samarbetsarrangemang IFRS 11 innebär i viss mån väsentliga förändringar jämfört med IAS 31 - Andelar i joint ventures. Förändringar i definitionerna har gjort att det nu bara finns två typer av samarbetsarrangemang ; gemensam verksamhet och joint ventures. Klassificeringen ska baseras på den ekonomiska substansen, inte den juridiska formen. En annan väsentlig skillnad är att innehav i joint ventures ska redovisas enligt kapitalandelsmetoden då klyvningsmetoden inte är tillåten enligt IFRS 11. För ytterligare beskrivning av definitioner och innebörden av IFRS 11, se Accounting Update nr 22 från juni Övergångsreglerna i IFRS 11 definiererar hur övergång från klyvningsmetoden till kapitalandelsmetoden (för innehav i joint ventures) respektive övergång från kapitalandelsmetoden till redovisning av tillgångar och skulder (för innehav i gemensam verksamhet) ska hanteras i samband med första tillämpningen av IFRS 11. Joint ventures övergång från klyvningsmetoden till kapitalandelsmetoden Vid övergång till IFRS 11 ska innehav i ett joint venture redovisas per början av den närmast föregående perioden (dvs 1 januari 2013 om kalenderår tillämpas som räkenskapsår). Detta första innehav ska värderas till de ackumulerade redovisade värdena för de tillgångar och skulder som företaget tidigare redovisat enligt klyvningsmetoden, inklusive eventuell goodwill som härrör från förvärvet. Om detta resulterar i negativa nettotillgångar, ska företaget bedöma om det har rättsliga eller informella förpliktelser som rör de negativa nettotillgångarna och ska i sådana fall redovisa motsvarande skuld. Om slutsats är att det inte har några rättsliga eller informella förpliktelser som rör de negativa nettotillgångarna ska motsvarande skuld inte redovisas utan istället redovisas en positiv effekt i balanserade vinstmedel i början av den närmast föregående perioden. Efter den första redovisningen redovisas innehavet utifrån kapitalandelsmetoden i enlighet med IAS 28. Gemensamma verksamheter övergång från kapitalandelsmetoden till redovisning av tillgångar och skulder Vid övergång från kapitalandelsmetoden till redovisning av tillgångar och skulder avseende innehav i en gemensam verksamhet, ska företaget i början av den närmast föregående perioden (1 januari 2013) ta bort innehav från balansräkningen som tidigare redovisats med kapitalandelsmetoden, samt alla övriga poster som utgjorde en del av företagets nettoinnehav i samarbetsarrangemanget. Företaget ska istället redovisa sin andel av tillgångarna och skulderna för sitt innehav av den gemensamma verksamheten, inklusive eventuell goodwill som kan ha utgjort en del av det redovisade värdet för innehavet. Skillnader mellan tidigare redovisade värden och värden enligt IFRS 11 kvittas mot eventuell goodwill och kvarstående differens bokas direkt mot balanserade vinstmedel, i början av den närmast föregående perioden (1 januari 2013). IFRS 12 Upplysning om andelar i andra företag IFRS 12 innehållerupplysningskrav för dotterföretag, samarbetsarrangemang, intresseföretag och ej konsoliderade structured entities. Den nya upplysningsstandarden kommer att innebära ökade upplysningar om exempelvis: Innehavets karaktär och omfattning Antaganden och bedömningar vid klassificering av typ av innehav Risker förknippade med innehavet Innehavets påverkan på ställning, resultat och Kassaflöden Övergångsreglerna i IFRS 12 innebär att upplysningskraven i standarden inte behöver tillämpas för någon redovisad period som inleds före det räkenskapsår som närmast föregår det första räkenskapsår då IFRS 12 tillämpas (dvs före 2013). De generella väsentlighetskraven i IAS 1 gäller förstås alltid men standarden i sig uttrycker även att information som ges ska vara användbar och inte skymmas av medtagande av en stor mängd oväsentlig detaljupplysning. IFRS 3 Rörelseförvärv IFRS 3 har ändrats för att tydliggöra att ett åtagande att betala tilläggsköpeskilling som uppfyller definitionen av ett finansiellt instrument ska klassificeras antingen som en finansiell skuld eller eget kapital baserat på kriterierna i IAS 32. Hänvisningen till IAS 37 har därmed tagits bort. Därutöver har det tydliggjorts i standarden att tilläggsköpeskilling som inte utgår i form av egetkapitalinstrument ska redovisas till verkligt Sid 3 Accounting update

4 värde vid varje rapporttillfälle med värdeförändringar i resultaträkningen oavsett om de är finansiella eller ickefinansiella. IAS 40 Förvaltningsfastigheter Det har förtydligats att IAS 40 och IFRS 3 inte är ömsesidigt uteslutande. I IAS 40 finns endast vägledning för att särskilja förvaltningsfastigheter från rörelsefastigheter. Det har tydliggjorts att det är i IFRS 3 vägledning ska hämtas för att avgöra huruvida ett förvärv av en fastighet är ett tillgångsförvärv eller ett rörelseförvärv som inkluderar en förvaltningsfastighet och som därmed faller inom IFRS 3 tillämpningsområde. IFRS 8 Rörelsesegment Ändringen avser tillkommande upplysningskrav. Företaget ska upplysa om de bedömningar som gjorts vid sammanslagning av rörelsesegment. Detta inkluderar en beskrivning av rörelsesegment som har slagits ihop och de likartade ekonomiska egenskaper som medfört den bedömningen. En avstämning mellan rörelsesegmentets tillgångar och företagets tillgångar ska lämnas i det fall upplysning lämnas om rörelsesegmentets tillgångar. IAS 19 Ersättningar till anställda IASB har publicerat en smärre ändring av IAS 19 för att förtydliga tillämpningen av den nya pensionsstandarden som trädde ikraft 1 januari Ändringen avser ett förtydligande om hur redovisning av tillskott från den anställde ska ske. Förtydligandet medför möjligen en annan syn än tidigare. I Sverige är det ovanligt med tillskott från anställda varför ändringen får begränsad effekt för svenska företag. I den mån koncernen har utländska dotterföretag där detta förekommer finns det anledning att se över hur detta ska redovisas. IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar Genom IASBs årliga förbättringsprojekt, har en ändring gjorts i IFRS 2 innebärande ett förtydligande av definitionen på de två intjäningsvillkoren resultatvillkor respektive tjänstgöringsvillkor. Enligt förtydligandet är resultatvillkor ett intjäningsvillkor som kräver att motparten dels fullgör en viss tjänstgöringsperiod dels uppnår ett visst resultatmål under denna tjänstgöringsperiod, medan ett tjänstgöringsvillkor är ett intjäningsvillkor som endast kräver att motparten fullgör en viss tjänstgöringsperiod. Om motparten, oavsett anledning, upphör att tillhandahålla sina tjänster under intjäningsperioden har denna inte uppfyllt något av villkoren. Ändringen gäller aktierelaterade ersättningar där tilldelningstidpunkten sker den 1 juli 2014 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Ändringen har ännu inte antagits av EU. IAS 24 Upplysningar om närstående Som ett resultat av IASBs årliga förbättringsprojekt ändras IAS 24 i det avseende att ett tillägg görs i form av en definitionen av närstående parter till ett rapporterade företag. Tillägget medför att företag, eller något företag inom den koncern företaget ingår, som tillhandahåller nyckelpersoner i ledande ställning till det rapporterande företag, är närstående till det rapporterade företaget. Ändringen innebär också ett tillägg i form av att om det rapporterande företaget erhåller nyckelpersoner i ledande ställning från ett annat företag (managementbolaget) behöver inte företaget tillämpa de upplysningskrav som gäller för nyckelpersoner i ledande ställning (kortfristiga ersättningar till anställda, ersättningar efter avslutad anställning, övriga långfristiga ersättningar, ersättningar vid uppsägning och aktierelaterade ersättningar) avseende den kompensation som managementbolaget betalar till sin egen personal. Upplysning ska emellertid lämnas om de belopp som det rapporterande företaget betalar till managementbolaget för dess tillhandahållande av tjänster för nyckelpersonerna. Ändringen gäller för räkenskapsår som inleds den 1 juli 2014 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Ändringen har ännu inte antagits av EU. IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering- Kvittning av finansiella tillgångar och finansiella skulder Ändringen av IAS 32 innehåller ett förtydligande att för att kvittning ska vara tillåtet ska legal kvittningsrätt inte bara föreligga vid en eventuell konkurs utan även under normala förhållanden. Ändringen förväntas inte få någon större påverkan i Sverige. IAS 39 Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting IASB har gjort en ändring i IAS 39 som avser redovisning av sk OTC derivat (Over-the- Counter). Ändringen innebär att om en novering av ett derivat sker så behöver detta inte innebära att säkringsredovisningen behöver avbrytas, om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren som avses är; Noveringen krävs enligt lag eller annan reglering, Den centrala motparten blir motpart till de ursprungliga parterna i derivatavtalet, Sid 4 Accounting update

5 Villkoren som omfattar derivatet har endast förändrats vad gäller noveringen, allt annat är oförändrat. Ändringen kommer i praktiken tillämpas först när Clearing startas enligt EMIR regelverket, och påverkar då främst finansiella institut. IFRIC 21 Levies IASB publicerade i maj 2013 ett tolkningsuttalande, relaterat till IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar, avseende redovisning av levies d.v.s. olika former av avgifter som kan påföras företag av ett statligt, eller motsvarande organ, genom lagar och/eller reglering. Uttalandet behandlar endast skulder som omfattas av IAS 37 d.v.s. inte skulder som omfattas av andra standarder t.e.x. inkomstskatter eller andra pålagor som uppstår genom lagbrott. Uttalandet behandlar vid vilken tidpunkt en förpliktande händelse uppstår vilken föranleder redovisning som en skuld. Den förpliktigande händelsen som ger upphov till en skuld är den händelse som utlöser betalningen av en pålaga/avgift (levy). Enligt IFRIC 21 ska en skuld redovisas för en avgift när företaget har ett åtagande att betala avgiften till följd av en inträffad händelse. IFRIC 21 behandlar enbart kreditbokningen d.v.s. redovisningen av skulden. I frågan om huruvida debetbokning blir en kostnad eller en tillgång hänvisar IFRIC 21 (Basis for Conclusion) till andra standarder för vägledning. Ikraftträdande IFRIC 21 träder i kraft den 1 januari Att notera är att IFRIC 21 ännu inte är antagen av EU. EU förväntas godkänna uttalandet under andra kvartalet Nyheter från Rådet för finansiell rapportering Rådet för finansiell rapportering (Rådet) gav i december 2013 ut nya versioner av RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Versionerna gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2014 eller senare. Ändringar i RFR 2 Omfattning RFR 2 RFR 1 och RFR 2 har i tidigare versioner beskrivit att tillämpningsområdet omfattar företag som är noterade på en reglerad marknad i Sverige. Rådet har nu förtydligat att rekommendationerna ska tillämpas av noterade svenska juridiska personer på en reglerad marknad inom EES, vilket blir en utvidgning av tillämpningsområdet av RFR 2 jämfört med tidigare. Därmed ska alla svenska noterade företag på reglerade marknader inom EES följa RFR 2. Ändring av avsnittet avseende IAS 34 Delårsrapportering Det har tidigare varit otydligt om ett bolag som inte är moderbolag i en koncern ska upprätta sina delårsrapporter enligt IAS 34 eller inte. I den nya skrivningen fastslår Rådet att moderföretag i en koncern som upprättar koncernredovisning inte behöver tillämpa IAS 34 vid upprättande av sin delårsrapport, däremot ska andra företag som tillämpar RFR 2, t ex noterade företag utan dotterföretag, tillämpa IAS 34 vid upprättandet av sin delårsrapport. Ändring av avsnittet avseende IAS 27 Separata finansiella rapporter Rådet anger att IAS 27, som numera enbart berör den juridiska personen, strider mot svensk lag. Rådet inför i praktiken ett generellt undantag avseende IAS 27. De punkter som RFR 2 fortfarande hänvisar till i IAS 27 berör primärt värderingsreglerna av aktier i dotterbolag, intresseföretag och joint ventures. Denna förändring innebär i praktiken inga förändringar jämfört med tidigare. Ändring av avsnittet avseende IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar Rådet har förtydligat att oavsett vad IAS 37 anger kring upplysningar om eventualförpliktelser, så ska företag alltid redovisa borgensåtaganden och liknande åtaganden som ansvarsförbindelse. Vidare ska upplysning lämnas om företaget är obegränsat ansvarig delägare i ett annat företag. Övriga ändringar i RFR 2 för 2014 är primärt förtydliganden och innebär inga förändringar i praktiken. Ändringar i RFR 1 Rådet har identifierat att de nya reglerna i IFRS 10 Koncernredovisning för investmentföretag kan stå i strid med årsredovisningslagen. IFRS 10 anger att ett moderföretag, som är ett investmentföretag, ska marknadsvärdera sina investeringar i dotterföretag till verkligt värde istället för att konsolidera dem. Emellertid anger ÅRL att moderföretag och dotterföretag ska omfattas av en koncernredovisning (konsolidering). Rådet inför därför en särregel för Sid 5 Accounting update

6 investmentföretag som istället för koncernredovisning enligt definitionen i ÅRL, upprättar en separat finansiell rapport som jämställs med en koncernredovisning enligt ÅRL. Nyheter från Bokföringsnämnden (BFN) Nytt allmänt råd om bokföring (BFNAR 2013:2) Bokföringsnämnden (BFN) har publicerat ett nytt allmänt råd om bokföring (BFNAR 2013:2). Där har BFN samlat regler som ger ger anvisningar och förtydliganden vid tillämpning av bokföringslagens bestämmelser. Samtidigt upphävs gamla allmänna råd, rekommendationer och uttalanden på bokföringsområdet, främst beträffande löpande bokföring, arkivering, anläggningsregister och systemdokumentation. Behovet av nya regler kring bokföring har varit stort, eftersom BFN inte uppdaterat de gamla reglerna för betydande ändringar som gjorts i bokföringslagen. BFN valde att ta ett större grepp och har samtidigt med uppdateringen också samlat reglerna kring bokföring i ett enda allmänt råd. Tanken är att det ska bli enklare att hitta adekvata regler. Det nya regelverket har samma utformning som K3-reglerna, dvs. lagtext, allmänt råd och kommentarer för ett visst område presenteras samlat. Dessutom finns ett avslutande avsnitt med exempel kopplade till olika kapitel. I många delar innehåller det nya regelverket samma regler och anvisningar som fanns i de gamla regelverken. I vissa avseenden har emellertid reglerna moderniserats och, förutom anpassning till förändringar i lagstiftningen, beaktas även de senaste årens betydande utveckling på teknikområdet. Anpassning till ändrad lag I december 2010 antog riksdagen propositionen om enklare redovisning och därigenom ändrades en del bestämmelser i bokföringslagen. T.ex. fick fler företag möjlighet att tillämpa kontantmetoden, fler företag fick möjlighet att senarelägga viss bokföring, arkiveringstiden för räkenskapsmaterial kortades och möjligheten att överföra räkenskapsinformation mellan olika medier utökades. BFN har nu anpassat sina regler till bl.a. dessa ändringar och ger anvisningar för tolkning av de nya lagreglerna. Tidpunkten för bokföring De ändrade lagreglerna om tidpunkt för bokföring, tillsammans med BFNs tolkning av dessa regler, medför väsentliga förändringar i förutsättningarna för senareläggning av bokföringen. Bokföringslagens huvudregel är att kontanta in-och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag och att andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. BFN inför nu vissa förenklingar iform av regler som anger när bokföring senast ska ske och dessa innebär bl.a. att: Bokföring av andra affärshändelser än kontantbetalningar får senareläggas till 50 dagar efter utgången av den månad då affärshändelsen inträffade. Tidsgränsen är satt för att möjliggöra samordning med momshanteringen. Under tiden fram till bokföring ska verifikationerna hållas ordnade. Kontantbetalningar ska bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning senast nästföljande arbetsdag. Bokföring så att de kan presenteras i systematisk ordning kan ske enligt regeln om 50 dagar ovan. För kontanttransaktioner som registreras i ett certifierat kassaregister kan även bokföring i registreringsordning senareläggas i enlighet med 50-dagarsregeln. Möjlighet till ytterligare senareläggning finns vid försäljning från myntautomat, för företag med låg omsättning, för enskilda näringsidkare och för ideella föreningar, stiftelser m.fl. Rättelse av bokföringspost En del vanligt förekommande bokföringsprogram möjliggör att transaktioner ändras i efterhand. I det nya allmänna rådet har BFN därför förtydligat reglerna på detta område. Bokföringslagen kräver att bokföringen ska göras på ett varaktigt sätt. Vid bokföring i ett bokföringsprogram krävs därför att registeringar inte kan tas bort eller ändras. BFN slår fast att en affärshändelse inte kan anses bokförd förrän bokföringen är låst. Så kallad preliminär bokföring utgör alltså inte bokföring i lagens mening. Efter den tidpunkt då bokföringen ska vara gjord, får det inte finnas någon möjlighet att göra ändringar. Sid 6 Accounting update

7 En bokföringspost ska rättas genom en särskild rättelsepost som dokumenteras genom en verifikation. Rättelsen får göras i den period då felet uppstod, om arbetet med denna period ännu inte avslutats. Om arbetet med den berörda perioden har avslutats, måste rättelsen hänföras till den period då felet upptäckts. Med period avses normalt kalendermånad. Arbetet med en period anses avslutat när periodens affärshändelser är bokförda samt eventuella avstämningar och rättelser med anledning av avstämningarna är gjorda. Ulrika Anjou Modern teknik I det nya allmänna rådet ingår anvisningar beträffande en del moderna fenomen som exempelvis e-fakturor, räkenskapsinformation som hämtas från en extern webbplats och elektroniska betalningsmedel (t.ex. smsbiljetter och elektroniska presentkort). Några exempel på föreskrifter beträffande användningen av modern teknik är: Mottagna betalningsanvisningar i elektronisk form anses inte som kontanta betalningar. Uppgifter om in- och utbetalningar som företaget självt måste ladda ner från motpartens hemsida, anses som mottagna och ska användas som verifikation. Räkenskapsinformation som tas emot i form av pdf-filer, sms eller mejl sparas i elektronisk form. Normalt behöver uppgifterna flyttas till ett säkrare lagringsmedium, t.ex. en hårddisk. Företag som använder internetbaserade bokföringsprogram eller andra arkiveringstjänster där räkenskapsinformation förvaras elektroniskt hos annan än företaget, måste säkerställa (t.ex. genom avtal) att det har tillgång till all räkenskapsinformation, den löpande bokföringen, behandlingshistorik m.m. under hela arkiveringstiden och även efter ett byte av program- eller tjänsteleverantör. Monica Olsson Anna Sandberg Cecilia Nordenadler Ikraftträdande Det nya allmänna rådet ska tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2013 men får tillämpas för tidigare räkenskapsår. För den punkt som kräver att rättelse av en bokföringspost görs med en särskild rättelsepost har ikraftträdandet senarelagts till räkenskapsår som inleds efter 31 december Därigenom har programleverantörerna fått utrymme att vidta åtgärder. Det kan dock noteras att det nämnda kravet i princip finns även i tidigare regler, även om det uttrycks något otydligare. Johan Ericsson Per-Ove Zetterlund Sid 7 Accounting update

8 Nasdaq OMXs mer flexibla regler för kvartalsrapportering Bakgrund I syfte att stimulera börsnoteringsklimatet, uppmuntra långsiktighet i investeringar och minska den administrativa bördan för noterade koncerner på Nasdaq OMX Stockholms reglerade marknad samt handelsplattformen First North, har Nasdaq OMX Stockholm sett över reglerna för kvartalsrapportering. Resultatet har blivit mer flexibla regler rörande kvartalsrapporterna för första och tredje kvartalet. Till reglerna har en vägledning tagits fram, Vägledning för upprättande av delårsredogörelser. De nya reglerna gäller från den 1 januari gäller för den enskilda koncernen. Detta förutsatt att det framgår av rapporten och att koncernen förklarar för marknaden hur den gjort i stället och skälen därtill. Därigenom ges marknadens aktörer möjlighet att själva ta ställning till hur de ser på den lösning koncernen valt. Anna Sandberg Vägledning om delårsredogörelse Enligt vägledningen ska delårsredogörelsen innehålla kommentarer avseende koncernens utveckling under delårsperioden. Kommentarerna ska anpassas till den verksamhet som bedrivs och de marknasförhållanden som koncernen befinner sig i. Som exempel anges hur priser, volymer och valutor påverkat omsättningen. Delårsredogörelsen ska även innehålla ett antal beloppsuppgifter. Information som lämnas ska avse det ackumulerade utfallet för räkenskapsåret (ex. Jan-Sep 2014) samt utfallet för kvartalet enskilt (ex Q3 2014) samt relevanta jämförelseperioder, Jan-Sep 2013 respektive Q i det här fallet. Utöver detta ska betydande händelser och transaktioner som är av vikt för att förstå förändringar i koncernens finansiella ställning och utveckling presenteras. Vägledningen innehåller en förteckning av exempel på betydande händelser och transaktioner. Upplysning ska även lämnas om effekten av förändringar i koncernens struktur, såsom rörelseförvärv. Dessutom ska upplysningar lämnas om intäkter och ett resultatmått per segment, samt en avstämning av segmentsinformation och information på koncernnivå. Vägledningen illustrerar ett exempel på hur detta kan presenteras. Delårsredogörelsen ska tydligt ange att den är upprättad utifrån vägledningen. Delårsredogörelsen ska publiceras senast två månader efter rapportperiodens slut och den ska vara undertecknad av VD. Vägledningen har inslag av principen följ eller förklara då den anger att den på enskilda punkter kan frångås och anpassas till specifika förutsättningar som Sid 8 Accounting update

9 Ett urval av PricewaterhouseCoopers publikationer K3 i praktiken - andra upplagan Boken ger kompletterande vägledning i den praktiska tolkningen och tillämpningen av K3s regler och principer. Detta sker bl a med ett stort antal praktiska exempel. Strukturen i boken följer helt K3, vilket innebär att den är indelad i kapitel, rubriker och punkter som överensstämmer med K3. För att läsaren ska få en komplett bild av redovisning enligt K3 bör boken läsas tillsammans med det allmänna rådet. Boken riktar sig till alla som upprättar årsredovisning enligt K3 och alla som ska tolka och bedöma sådana redovisningar. Boken beställs från Studentlitteratur Manual of accounting IFRS 2014 Guide till IFRS med omfattande praktiska instruktioner om hur finansiell information enligt IFRS ska upprättas. Inkluderar ett hundratal praktiska exempel och utdrag från bolagsrapporter samt ett exempel på koncernredovisning. Årets utgåva består av tre delar: Manual of accounting IFRS 2014 volume 1 Manual of accounting IFRS volume 2 Illustrative IFRS consolidated financial statements for 2013 year end För mer information och beställning se vår hemsida Segmentrapportering enligt IFRS 8 IFRS 8 Rörelsesegment anpassar identifiering och redovisning av rörelsesegment till den rapportering som ledningen använder internt för uppföljning av verksamheten. Denna broschyr förklarar de viktigaste kraven i standarden och tar upp vissa praktiska frågor som företag måste ta ställning till när standarden tillämpas för första gången. Beställs kostnadsfritt från Redovisningsspecialisterna Koncernredovisning Exempel enligt IFRS Detta exempel är en svensk översättning och anpassning av det internationella exemplet Illustrative IFRS consolidated financial statements. Exemplet innehåller en koncernredovisning enligt IFRS m a p utformning och upplysningar. I exemplet har också beaktats sådana krav enligt svensk lag, god redovisningssed och börskrav som ställs på koncern-redovisningar som svenska företag upprättar enligt IFRS Publikationen kan laddas ner från vår hemsida Skriften behandlar inte upplysningskraven i detalj, dessa återfinns i IFRS disclosure checklist vilken har uppdaterats för att återspegla samtliga upplysningskrav i standarder och tolkningar per 31 december Kvalitet i delårsrapportering Denna skrift har tagits fram för att diskutera frågeställningar om kvalitén i utformningen av en delårsrapport. En genomläsning av aktuella delårsrapporter visar att det finns några områden där relativt många bolag brister i informationsgivningen. Vi redogör för dess områden, samt exemplifierar kvalitetsfrågorna och tar även upp vad undersökningar säger om användares önskemål om innehållet i en delårsrapport. Beställs kostnadsfritt från Redovisningsspecialisterna IFRS 3 (Reviderad) Påverkan på resultat Beskriver nyheterna i IFRS 3 (Reviderad) Rörelseförvärv utifrån perspektivet "Viktiga frågor och svar för beslutsfattare". Beställs kostnadsfritt från Redovisningsspecialisterna Personalen i årsredovisningen Årsredovisningen brukar kallas företagets visitkort och är utan tvekan en av de viktigaste kommunikationsprodukterna. Hur de anställda beskrivs får därför betydelse för hur företaget uppfattas och bedöms. En av huvudpoängerna i denna skrift är att en hög grad av öppenhet gynnar företaget på lång sikt. Öppenhet kan exempelvis minska osäkerheten om företagets situation, vilket kapitalmarknad och andra intressenter brukar uppskatta. Skriften beställs från Studentlitteratur. K2 Årsredovisning i mindre företag exemplet K2-Kemisten AB med vägledning och kommentarer (andra upplagan) Skriften innehåller ett exempel på hur årsredovisningen kan se ut för ett fiktivt aktiebolag som tillämpar K2- reglerna. Den ger också en utförlig beskrivning av K2- reglerna för aktiebolag och en redogörelse för skillnaderna mellan K2-reglerna för aktiebolag respektive ekonomiska föreningar. Skriften ger vägledning till den som ska upprätta en årsredovisning eller bedöma en årsredovisning som upprättas enligt K2-reglerna. Skriften beställs från Studentlitteratur. Årsredovisningslagen En beskrivning av lagens bestämmelser och så som de tillämpas från och med Årsredovisningslagen har under de senaste åren varit föremål för ett antal större och mindre ändringar av olika karaktär. Flertalet ändringar har utgjorts av anpassningar till EU-rätten och av sådana ändringar som är avsedda att medföra förenklingar för företagen. Den ändring som sannolikt får störst genomslag är att gränsen mellan större och mindre företag har ändrats så att betydligt fler företag klassas som mindre. Därigenom kan fler företag tillämpa de lättnadsregler för mindre företag som lagen innehåller. Skriften beställs från Studentlitteratur. Sid 9 Accounting update

10 Accounting Consulting Services, ACS, är en grupp redovisningsspecialister inom, specialiserade på finansiell rapportering. Vi hjälper alla företag med att förstå alla aspekter av redovisningsregelverken. Vi bevakar utvecklingen löpande, tar fram goda exempel och ger praktisk vägledning Kontaktinformation: Ansvarig för Accounting Consulting Services Tel IFRS: Technical Partners Tel Tel Tel Technical Directors Tel Tel Svensk redovisning: Technical Partner Tel Technical Directors Tel Tel IFRS/Svensk redovisning Konverteringar och implementeringar: Tel Tel Marknadsnoteringar och prospektfrågor: Tel För att prenumerera/avbeställa, sänd ett mejl till Maria Olsson. Sid 10 Accounting update

Vägledning för upprättande av delårsredogörelse

Vägledning för upprättande av delårsredogörelse 1 januari 2014 Vägledning för upprättande av delårsredogörelse Bakgrund och syfte 1. NASDAQ OMX Stockholm har beslutat att avskaffa de nuvarande kraven på att upprätta kvartalsrapporter i enlighet med

Läs mer

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln

BILAGA. Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln SV BILAGA Årliga förbättringar av IFRS-standarder förbättringscykeln 2010 2012 1 1 Mångfaldigande tillåts inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Alla rättigheter förbehålls utanför EES, med undantag

Läs mer

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-07-01 R E M I S S P R O M E M O R I A Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändrade

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2011-10-27 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 11-4690 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ändringar i regler

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad november 2010 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad november 2010 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad november 2010 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) 8569/16 ADD 1 DRS 13 ECOFIN 369 EF 106 FÖLJENOT från: inkom den: 21 april 2016 till: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat Komm. dok.

Läs mer

Redovisningsnyheter. K3 med IFRS inslag Marcus Johansson

Redovisningsnyheter. K3 med IFRS inslag Marcus Johansson Redovisningsnyheter K3 med IFRS inslag -09-27 Marcus Johansson 1. Ändrade årsredovisningslagen 2 Förändringarna i korthet Förändringar av årsredovisningslagen som berörs under passet Upplysningskrav för

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Accounting Update #39 Oktober 2015

Accounting Update #39 Oktober 2015 Kära läsare! Innehållsförteckning Sid Hösten har kommit på allvar. Vad gäller redovisning och finansiell rapportering så är det relativt lugnt på nyhetsfronten. Vi väntar på besked om huruvida den nya

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

International Financial Reporting Standards

International Financial Reporting Standards 9 International Financial Reporting Standards 1 Första gången tillämpas........................................... 11 2 Aktierelaterade ersättningar............................................. 33 3 Rörelseförvärv...........................................................

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar... 5. EU-förordningar... 9. International Financial Reporting Standards (IFRS)...

Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar... 5. EU-förordningar... 9. International Financial Reporting Standards (IFRS)... Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar... 5 EU-förordningar... 9 International Financial Reporting Standards (IFRS)........................... 71 International Accounting Standards (IAS)......................................

Läs mer

26 Utformning av finansiella rapporter

26 Utformning av finansiella rapporter Utformning av finansiella rapporter, Avsnitt 26 267 26 Utformning av finansiella rapporter Tillämpningsområde Sammanfattning 26.1 RR 22 Utformning av finansiella rapporter RR 22 behandlar finansiella rapporter,

Läs mer

Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning

Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning Vår referens/dnr: 120/2016 Bokföringsnämnden Box 7849 Er referens: 103 99 Stockholm Dnr 15-33 Stockholm 20160818 Remissvar Förslag till ändringar i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning

Läs mer

IASB s förslag: Räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller senare. IASB s förslag: Räkenskapsår som. IASB s förslag: Räkenskapsår som

IASB s förslag: Räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller senare. IASB s förslag: Räkenskapsår som. IASB s förslag: Räkenskapsår som Amendment to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 28: Investment Entities: Applying Consolidation Exception RFR 1 och RFR 2- Amendment to IAS 1: Disclosure Initiative 19 december 2015 Januari 2016 RFR 1 och RFR 2-

Läs mer

Uppdaterat

Uppdaterat Uttalande om tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden Uppdaterat 2016-11-29 ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2000:2) 1. Detta allmänna råd gäller för näringsdrivande, icke-noterade mindre och

Läs mer

* Skatteverket YTTRANDE

* Skatteverket YTTRANDE Datum 2013-02-22 131 815036-12/112 Dnr 1(7) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm Bokföringsnämndens förslag till allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (dnr 10-19) Skatteverket tillstyrker

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2010:1514 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter 2017

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter 2017 Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter 2017 K2 K3 Hur K3 1 och K2 2 förhåller sig till varandra Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland innebär

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

- RFR 2.2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER -december 2008

- RFR 2.2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER -december 2008 Ändringar publicerade av EU: mars augusti 2009 REVIDERING EU har i mars 2009 antagit IFRIC 12 Koncessioner för samhällsservice, i juni 2009 antogs IFRIC 16 Säkringar av nettoinvesteringar i en utlandsverksamhet,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om myndigheters bokföring; SFS 2000:606 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 31 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

RFR 1.1. december 2007 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1.1. december 2007 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1.1 december 2007 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 2 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS/IAS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2015-09-14 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

INBJUDAN TILL KOMMENTARER Förslag till ändringsmeddelande avseende - RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

INBJUDAN TILL KOMMENTARER Förslag till ändringsmeddelande avseende - RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR-ri 203: INBJUDAN TILL KOMMENTARER Förslag till ändringsmeddelande avseende - RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Rådet för finansiell rapportering (Rådet) vill härmed inbjuda till kommentarer

Läs mer

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. Vägledning

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. Vägledning Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra Vägledning Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland innebär att man jämför regelverken

Läs mer

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen.

BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGS- LAGEN -en presentation Information om den nya lagen. BOKFÖRINGSNÄMNDEN KORT OM BOKFÖRINGSNÄMNDEN BFN är en statlig myndighet som ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed. BFN är statens

Läs mer

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER Enligt punkt 9 i RR 22,

Läs mer

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring REMISS 2012-11-15 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 5 november 2012 beslutat om remiss på ett förslag

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

6 Koncernredovisning

6 Koncernredovisning Koncernredovisning, Avsnitt 6 107 6 Koncernredovisning Tillämpningsområde Sammanfattning 6.1 RR 1:00 Koncernredovisning Rekommendationen behandlar redovisningsfrågor som aktualiseras vid upprättande av

Läs mer

Förslag till ändrad BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3) (Dnr 15-33)

Förslag till ändrad BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3) (Dnr 15-33) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM Stockholm 18 augusti 2016 Förslag till ändrad BFNAR 2012:1 om årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3) (Dnr 15-33) FAR har beretts

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 205 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Redovisningens spelregler i framtiden

Redovisningens spelregler i framtiden Redovisningens spelregler i framtiden Pernilla Lundqvist Redovisningsspecialist KPMG Tidplan Europaparlamentet och Europeiska Unionens Råd antog ett nytt redovisningsdirektiv i juni 2013 Fas 1 Delbetänkande

Läs mer

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut.

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut. Bilaga 2 Dnr 14-28 Konsekvensutredning - Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

finansiell rapportering

finansiell rapportering Rådet för finansiell rapportering RFR 1 Uppdaterad januari 2017 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SYFTE... 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 5 TILLÄGG TILL IFRS...

Läs mer

IFRS i fokus. Mars Innehåll

IFRS i fokus. Mars Innehåll IFRS i fokus Mars 2014 Innehåll Nya och ändrade standarder 2014 Nya och ändrade standarder efter 2014 Sammanställning över nya och ändrade standarder Sid 2 4 6 I detta nummer av IFRS i fokus går vi igenom

Läs mer

Surveillance Stockholm

Surveillance Stockholm Surveillance Stockholm Vanligt förekommande brister i årsredovisningar 2011 I bilagan ges ett preliminärt resultat av Börsens granskning. Dessa noteringar är kortfattade samt generella, och information

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

Uttalande om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund

Uttalande om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund Uttalande om värdering av finansiella anläggningstillgångar i en öppningsbalansräkning för vissa ideella föreningar och registrerade trossamfund Uppdaterat 2010-11-18 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2002:3) Tillämpningsområde,

Läs mer

- UFR 1 KONCERNINTERN OMSTRUKTURERING

- UFR 1 KONCERNINTERN OMSTRUKTURERING RFR-äm 2008:3 ÄNDRINGSMEDDELANDE AVSEENDE - RFR 2 REDOVISNING FÖR NOTERADE JURIDISKA PERSONER - UFR 1 KONCERNINTERN OMSTRUKTURERING Detta ändringsmeddelande behandlar uppdatering av RFR 2 som baserar sig

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar International Financial Reporting Standards (IFRS)... 9

Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar International Financial Reporting Standards (IFRS)... 9 Förteckning över standarder med tillhörande tolkningar... 5 International Financial Reporting Standards (IFRS)........................... 9 International Accounting Standards (IAS)......................................

Läs mer

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 Innehållsförteckning Sid. SYFTE 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 REDOVISNING OCH VÄRDERING 4 Händelser efter balansdagen som skall beaktas

Läs mer

Golden Heights. 29 augusti 2014

Golden Heights. 29 augusti 2014 29 augusti DELÅRSRAPPORT ANDRA KVARTALET april-juni april-juni Förändring Förändring Omsättning, TSEK 360 872 351 301 9 572 646 411 624 253 22 158 Bruttomarginal 50,4% 50,7% -0,3% 49,3% 50,0% -0,8% Rörelseresultat

Läs mer

Allmänna råd - BFNAR 1999:1

Allmänna råd - BFNAR 1999:1 Allmänna råd - BFNAR 1999:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om fusion av helägt aktiebolag; beslutade den 27 oktober 1999. Bokföringsnämnden lämnar följande allmänna råd om redovisning av fusion av helägt

Läs mer

Yttrande i Regeringsrättens mål nr xxxx-xx

Yttrande i Regeringsrättens mål nr xxxx-xx Sida 1(5) 2005-09-19 Regeringsrätten Box 2293 103 17 Stockholm Yttrande i Regeringsrättens mål nr xxxx-xx YTTRANDE Den avsättning för gratifikationer som xxxxxxxx xxxxxxxxx XX gjort i bokslutet för räkenskapsåret

Läs mer

KOMMANDE ÄNDRINGAR AV RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

KOMMANDE ÄNDRINGAR AV RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER KOMMANDE ÄNDRINGAR AV RFR 2 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Rådet har beslutat om följande uppdateringar av RFR 2 som ännu inte har förts in i rekommendationen i avvaktan på att EU godkänner de nya/ändrade

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

REKOMMENDATION 14.1. Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel

REKOMMENDATION 14.1. Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel REKOMMENDATION 14.1 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelser av fel December 2006 Innehåll Denna rekommendation behandlar redovisning av byten av redovisningsprinciper,

Läs mer

URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER

URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014

INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014 INFORMATION TILL FRII S MEDLEMS- ORGANISATIONER K3 - nytt regelverk för redovisning i större enheter från och med årsredovisning för 2014 Nedan lämnas en kortfattad beskrivning av K3-regelverket och dess

Läs mer

Sida 1(5) xxx xxxxx. Svea hovrätt har hemställt att Bokföringsnämnden ska inkomma med yttrande i målet.

Sida 1(5) xxx xxxxx. Svea hovrätt har hemställt att Bokföringsnämnden ska inkomma med yttrande i målet. Sida 1(5) 2010-01-26 Svea hovrätt Avdelning 10 Box 2290 103 17 Stockholm Yttrande i mål nr X xxxxxxx YTTRANDE De i målet aktuella reverserna är mottagna uppgifter om affärshändelser och ska då enligt 5

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Accounting Update #31 Oktober 2013

Accounting Update #31 Oktober 2013 Kära läsare! Hösten är här och med den en intensiv period för många av oss. Många är de bolag som om tre månader går in i sitt första år som K3-tillämpare. En spännande tid! Med anledning av detta fortsätter

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2015-11-25 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Övergång till K2 2014-11-25

Övergång till K2 2014-11-25 Övergång till K2 Övergång till K2 1 Innehåll Introduktion 1 Det första året med K2 2 Korrigering i ingående balans 2 Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas 2 Tillgångar, skulder och

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

34 IAS-anpassad redovisning

34 IAS-anpassad redovisning IAS-anpassad redovisning, Avsnitt 34 315 34 IAS-anpassad redovisning Inledning 34.1 Redovisningsrådets rekommendationer med anledning av IASanpassad redovisning För räkenskapsår som inleds den 1 januari

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2016 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2016 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad januari 2016 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 10 Koncernredovisning 6 IAS 1

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

UFR 4. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR)

UFR 4. Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UFR 4 Uppdaterad januari 2012 UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING (UFR) UTTALANDE FRÅN RÅDET FÖR FINANSIELL RAPPORTERING UFR 4 Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt När den

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Yttrande i mål nr X XXXX-XX angående redovisning av borgensåtagande som ansvarsförbindelse

Yttrande i mål nr X XXXX-XX angående redovisning av borgensåtagande som ansvarsförbindelse Sida 1(5) 2013-02-15 Blekinge tingsrätt Box 319 371 25 Karlskrona Yttrande i mål nr X XXXX-XX angående redovisning av borgensåtagande som ansvarsförbindelse YTTRANDE Enligt god redovisningssed ska ett

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

RR 30 (2005) KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER REDOVISNINGSRÅDET

RR 30 (2005) KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER REDOVISNINGSRÅDET RR 30 (2005) KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER REDOVISNINGSRÅDET NOVEMBER 2005 2 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 SYFTE 7 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 TILLÄGG TILL IFRS/IAS 7 IAS 1 Utformning

Läs mer

Ändringar i ÅRL, ÅRFL och ÅRKL

Ändringar i ÅRL, ÅRFL och ÅRKL Ändringar i ÅRL, ÅRFL och ÅRKL - Preliminära bedömningar om redovisning i 2009-06-16 kreditinstitut och värdepappersbolag samt försäkringsföretag INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 1. BAKGRUND 2 2. VÄRDERING

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

RR 28 STATLIGA STÖD REDOVISNINGSRÅDET

RR 28 STATLIGA STÖD REDOVISNINGSRÅDET RR 28 STATLIGA STÖD REDOVISNINGSRÅDET SEPTEMBER 2002 Innehållsförteckning Sid. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 STATLIGA BIDRAG 4 Icke-monetära bidrag 7 Redovisning av bidrag relaterade till tillgångar

Läs mer

URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN?

URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN? UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN? Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE

RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE REDOVISNINGSRÅDET OKTOBER 2001 1 2 Innehållsförteckning Sid. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 NÄRSTÅENDEPROBLEMATIKEN 6 UPPLYSNINGAR 8 IKRAFTTRÄDANDE 11 ÖVERENSSTÄMMELSE

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Upprättande av årsredovisning (K3)

Upprättande av årsredovisning (K3) Sida 1 av 10 Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm Upprättande av årsredovisning (K3) 1 Sammanfattning Skatteverket tillstyrker i huvudsak förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning,

Läs mer

Uttalande om bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet

Uttalande om bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet Uttalande om bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet Uppdaterat 2017-12-08 ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2004:2) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av en fysisk person som är bokföringsskyldig

Läs mer

1 Principer för inkomstbeskattningen

1 Principer för inkomstbeskattningen 19 1 Principer för inkomstbeskattningen m.m. 1.1 Allmänt Kapitlet innehåller en översikt över de grundläggande regler som gäller för inkomstbeskattningen av näringsverksamhet. För fysisk person och dödsbo

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Associationsrätt Bokförings- och redovisningsförfattningar Bokföringsnämnden Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt Bokförings- och redovisningsförfattningar Bokföringsnämnden Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 427 Bokföringsnämnden... 617 Rådet för finansiell rapportering... 1395 s rekommendationer och uttalanden... 1433 BAS... 1589 Sökord...

Läs mer

Årsredovisningen En sanning med variation

Årsredovisningen En sanning med variation Årsredovisningen En sanning med variation Bokföringsnämndens K-projekt Sedan 2004 arbetar bokföringsnämnden med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk (K1, K2, K3 och K4). När regelpaketen är

Läs mer

Bilaga till bokslutskommuniké för tiden 1 januari 31 december samt delårsrapport för tiden 1 oktober 31 december 2005

Bilaga till bokslutskommuniké för tiden 1 januari 31 december samt delårsrapport för tiden 1 oktober 31 december 2005 Biotage AB (publ) 556539-3138 Bilaga till bokslutskommuniké för tiden 1 januari 31 december samt delårsrapport för tiden 1 oktober 31 december 2005 Övergång till IFRS. Biotage AB tillämpar från och med

Läs mer

Uttalande om anläggningsregister.

Uttalande om anläggningsregister. Uttalande om anläggningsregister. Uppdaterat 2010-11-18 ALLMÄNNA RÅD (BFNAR 2003:1) 1. Detta allmänna råd ska tillämpas av de företag som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078). Enskilda

Läs mer

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1 BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar K - Projekten Bokföringslagen Förenklat årsbokslut enligt BFNAR 2010:01

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2007:541 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2009:34 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 janauari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

RFR 1.2. Uppdaterad december 2008 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1.2. Uppdaterad december 2008 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1.2 Uppdaterad december 2008 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 2 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS/IAS 5 IAS 1 Utformning av finansiella

Läs mer

SOU 2016:24 En ändamålsenlig kommunal redovisning, förslag till lag (2018:000) om kommunal bokföring och redovisning

SOU 2016:24 En ändamålsenlig kommunal redovisning, förslag till lag (2018:000) om kommunal bokföring och redovisning 2016-06-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2016/337 Kommunstyrelsen SOU 2016:24 En ändamålsenlig kommunal redovisning, förslag till lag (2018:000) om kommunal bokföring och redovisning Yttrande till Regeringen

Läs mer