KVÄVEDIOXID- OCH KVÄVEOXIDHALTER I UMEÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVÄVEDIOXID- OCH KVÄVEOXIDHALTER I UMEÅ"

Transkript

1 Foto: Annika Hagenbjörk KVÄVEDIOXID- OCH KVÄVEOXIDHALTER I UMEÅ Sammanställning av mätningar gjorda med diffusionsprovtagare mellan november 2009 och december 2016 Annika Hagenbjörk Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, nr 1/2017 ISSN-nr

2 Sammanfattning Inledning I denna rapport presenteras mätningar av kvävedioxid (NO 2) och kväveoxider (NO x) gjorda med diffusionsprovtagare på olika platser inom Umeå tätort mellan november 2009 och december Syftet med samtliga mätningar har varit att kartlägga luftföroreningssituationen i Umeå med avseende på kväveoxider som brukar användas som en indikator på bilavgaser, samt att använda mätningarna som grund för validering av modellberäknade halter. Trafikverket ( ) och Umeå kommun har bidragit ekonomiskt till dessa mätningar. Lagstiftning Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, Luftkvalitetsförordning (SFS 2010:477). Normerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormen baseras på EU-direktiv och är juridiskt bindande. Genom en ändring i miljöbalken 2003 finns numera möjlighet att även ange målvärden för luftkvalitet. Det finns följaktligen normer av gränsvärdeskaraktär (skall-normer) och normer av målsättningskaraktär (bör-normer). I förordningen finns preciserade krav för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM 10 och PM 2.5) och ozon. Normer och andra styrmedel för kvävedioxid och kväveoxider För att skydda människors hälsa får kvävedioxid inte förekomma i utomhusluft med mer än i genomsnitt: 90 mikrogram per kubikmeter luft under en timme (timmedelvärde). Timmedelvärde får överskridas 175 ggr per kalenderår förutsatt att föroreningsnivån aldrig överskrider 200 mikrogram per kubikmeter luft under en timma mer än 18 gånger per kalenderår. 60 mikrogram per kubikmeter luft under ett dygn (dygnsmedelvärde). Dygnsmedelvärdet får överskridas 7 gånger per kalenderår. 40 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår (årsmedelvärde). Kommunerna är ålagda att kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls genom mätningar, beräkningar eller objektiv bedömning. Mätning ska ske då tidigare mätningar eller beräkningar av luftkvaliteten visat att den övre utvärderingströskeln (ÖUT) överskridits. Enligt Naturvårdsverkets föreskrift om kontroll av luftkvalitet (NFS 2013:11) krävs kontinuerliga mätningar redan vid överskridande av den nedre utvärderingströskeln (NUT) för samverkansområden (geografiskt område där kontrollen av luftkvalitet genomförs i samverkan mellan två eller flera kommuner). Indikativa mätningar (med något lägre kvalitetskrav) med t.ex. med diffusionsprovtagare kan användas som komplement till kontinuerliga mätningar vid halter över övre utredningströskeln för att få information om luftkvaliteten på olika platser i kommunen eller samverkansområdet. De kan också användas i kombination med kontinuerliga mätningar vid halter mellan den nedre utvärderingströskeln och den övre utvärderingströskeln. Norm för årsmedelvärde: Övre tröskel (ÖUT) 32 mikrogram per kubikmeter luft. Nedre tröskel (NUT) 26 mikrogram per kubikmeter luft. 2

3 Det finns också andra former av styrmedel som till skillnad från miljökvalitetsnormer inte är rättsligt bindande, exempelvis miljökvalitetsmål, som har antagits av riksdagen. Det miljökvalitetsmål som framför allt angår luftkvalitet utomhus är Frisk luft. Miljökvalitetsmålen med preciseringar ska ge en långsiktig målbild för miljöarbetet och fungerar som vägledning för hela samhällets miljöarbete. Precisering av miljökvalitetsmålet för kvävedioxid då riktvärdena tar hänsyn till känsliga grupper innebär att halten av kvävedioxid inte överstiger 20 mikrogram/m 3 luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram/m 3 luft beräknat som ett timmedelvärde (98-percentil). 98-percentil innebär att timmedelvärdet får överskridas 175 timmar per kalenderår. Mätningar Mätplatser och förändring av mätplatser Mätningarna som presenteras i denna rapport har gjorts med Ogawa diffusionsprovtagare (Ogawa & Co., USA) och har utförts inom två olika projekt (Trafikverksprojektet och mätningar för Umeå kommun) med olika syften varför mätplatserna ibland har varierat. I Trafikverksprojektet har fyra mätomgångar genomförts under olika årstider (nov.2009, jan.2010, mars 2010 och maj 2010) på mätpunkter spridda över Umeå. Vissa mätpunkter har lagts till i förhållande till tidigare genomförda mätningar med diffusionsprovtagare i Umeå ( ). Dessa mätpunkter ligger i anslutning till nuvarande E4 och där nya vägar kommer att dras. De två sista mätomgångarna i Trafikverksprojektet innefattade även mätningar utanför tre skolor (Thoren business school, på Minervaskolans skolgård och på Hagaskolans skolgård) samt på mätvagnen i centrum vid Västra Esplanaden. För Umeå kommun har elva mätomgångar genomförts (december 2010, april/maj 2011, december 2011, januari 2013, maj 2013, januari 2014, maj 2014, december 2014, december 2015, maj 2016 samt december 2016). Samtliga mätpunkter som användes i Trafikverksprojektet har använts även vid kommunmätningarna, men ytterligare några mätpunkter har lagts till. I Gammliaskogen gjordes mätningar vid tre tillfällen under 2010 och 2011 för att studera bakgrundsnivån. Mätplatsen Bibliotekstaket avser Umeå kommuns tidigare bakgrundsstation, på taket av den byggnad där biblioteket tidigare låg. Efter önskemål från personal vid Miljö-och hälsoskydd vid Umeå kommun lades fem mätpunkter till från och med mätomgången som genomfördes i januari 2014; Ringvägen Teg, ICA Kronoparken, Obbolavägen mellan Tegs sjukhem och Tegsvägen, Tentamensstråket samt korsningen Storgatan/Kvarnvägen. Ytterligare några mätpunkter lades till vid mätomgången i maj 2016, efter ett möte med miljö-och hälsoskydd i februari 2016; Förskolan Växthuset på Gösta Skoglunds väg 18; Storgatan 117, nära Östra station samt Östra Kyrkogatan 10, mittemot Navet. Mätpunkten vid Thoren business school har lagts till igen efter ett uppehåll om tre mätomgångar från maj 2014 till maj Några mätplats har avvecklats, bland annat på grund av att provtagarna inte fick vara i fred (Hagaskolans skolgård), eller av andra skäl (Parkgatan, Rödäng; gångstråk under Vännäsvägen, Sandbackavägen 1 samt Sandbackavägen vid gångbro över f.d E4) vilket innebär att det totala antalet mätplatser nu uppgår till 41 st. Majoriteten av mätpunkterna (30 st.) finns representerade vid alla mätomgångar och för dessa finns 15 veckomätningar. För Mätvagnen vid Västra Esplanaden finns tolv mätomgångar, för Ringvägen Teg, ICA Kronoparken, Obbolavägen mellan Tegs sjukhem och Tegsvägen och Tentamensstråket finns åtta veckomätningar och för Storgatan/Kvarnvägen finns sex veckomätningar. Se tabell 1 och 2. 3

4 Utrustning och placering av mätare Ogawa diffusionsprovtagare (Ogawa & Co., USA) (fig. 1 och 2) har använts vid samtliga mätningar. Ogawaprovtagaren består av en cylinder (diameter 2 cm; längd 3 cm) med två ändar där ett provtagningsfilter placeras mellan två nät av rostfritt stål på vardera sidan. På så sätt kan man genom att använda olika provtagningsfilter mäta både NO 2 och NO x samtidigt med samma provtagare. Ytterst på vardera sidan sitter ett lock med 2 mm hål varigenom luften diffunderar in till filtret. Provtagningsfiltret för NO 2 är impregnerat med trietanolaminlösning (TEA), NO x-filtret är impregnerat med TEA och en oxiderande substans (PTIO) som oxiderar NO till NO 2. Filtren levereras av tillverkaren (Ogawa & Co., USA). I båda fallen fångas NO 2 som nitritjon (NO 2- ) på filtret. Filtren analyseras efter provtagning och eluering i ett jonkromatografisystem med avseende på nitritjoner. Ogawaprovtagaren har validerats i utomhusmiljö mot referensmetoden, kemiluminiscens (Hagenbjörk-Gustafsson et. al, 2010). Figur 1 Ogawa diffusionsprovtagare för mätning av NO2 och NOx. Foto: Annika Hagenbjörk Provtagarna har med två undantag hängts upp på en höjd av ca 2,5 meter. Undantagen är mätvagnen där provtagarna placerats på ca 4 meters höjd samt på bibliotekstaket där mätningarna gjorts på ca 20 meters höjd. Mätperioden har varit 7 dagar. Nio av femton mätomgångar har gjorts under perioden december till februari, då halterna oftast är högre på grund av låg temperatur, med inversion och dålig luftomblandning som följd. Övriga sex mätperioder är spridda över året. Figur 2 Mätning av NO2 och NOx med Ogawa diffusionsprovtagare under väderskydd. Foto: Annika Hagenbjörk 4

5 Resultat NO2 Mätpunkternas geografiska läge framgår av figur 3. NO 2-halterna var högst vid de mest trafikerade mätplatserna i centrum som framgår av figur 3, 4 och 7 samt tabell 1. Det högsta medelvärdet (57 µg/m 3, 15 mätomgångar) uppmättes vid mätpunkten belägen vid en husfasad på Västra Esplanaden i centrum. På andra sidan vägen ovanpå mätvagnen vid Västra Esplanaden, var medelvärdet 49 µg/m 3 (13 mätomgångar). På några platser var medelvärdet för alla mätningar mellan 36 µg/m 3 och 38 µg/m 3. Vid Östra Kyrkogatan 10, mittemot Navet (2 mätomgångar) och vid Thoren Business School i korsningen Järnvägsallén och Östra Kyrkogatan (8 mätomgångar) var medelvärdet 38 µg/m 3, vid Bågenhusens garage utmed Järnvägsallén (15 mätomgångar), var medelvärdet 37 µg/m 3 och vid Parkgatan (nära f.d E4) (13 mätomgångar) var medelvärdet 36 µg/m 3. Vid Parkgatan har inga nya mätningar gjorts sedan december 2015, och denna mätplats har avvecklats. Några mätpunkter hade medelvärden över alla mätperioder som låg mellan 25 µg/m 3 och 29 µg/m 3 Dragonens hälsocentral, Ridvägen 12, utmed Vännäsvägen (medelvärde 29 µg/m 3, 15 mätomgångar) Vid Storgatan 116, nära Östra station (medelvärde 29 µg/m 3, 2 mätomgångar) I förlängningen av Västra Esplanaden både utanför Hagaskolan (medelvärde 28 µg/m 3, 15 mätomgångar) samt i höjd med Sandbacka (medelvärde 28 µg/m 3, 13 mätomgångar) och vid Sandbackavägen 1 vid f.d. Swanströms (medelvärde 26 µg/m 3, 13 mätomgångar). Utanför Minervaskolan (medelvärde 27 µg/m 3, 10 mätomgångar) Vid korsningen Storgatan/Kvarnvägen (medelvärde 28 µg/m 3, 6 mätomgångar). Vid N Obbolavägen 46 (medelvärde 25 µg/m 3, 8 mätomgångar) Som framgår av figur 4 var variationen i halt stor för en och samma mätpunkt vid olika mättillfällen. För mätpunkten på Västra Esplanaden varierade halten exempelvis mellan 21 µg/m 3 och 104 µg/m 3 för olika mätveckor. De högsta halterna har mätts upp under den kalla årstiden på grund av inversion och stillastående luft, och halterna var lägre under vår, sommar och höst. Om man studerar medelvärdet för de 30 mätpunkter, spridda över Umeå, där mätning har gjorts vid samtliga femton mätomgångar, ser man att medelvärdet följer temperaturen och var högst (43 µg/m 3 ) under den period som medeltemperaturen var lägst (-15,0 C). Medelvärdet för samma mätpunkter var lägst (4 µg/m 3 ) under en mätperiod då en av de högsta medeltemperaturerna (12,4 C) uppmättes. Vid de två veckomätningarna som gjordes under 2016 ( och ) var medeltemperaturen 10,2 C respektive -6,4 C. Medelvärdet av NO 2 för de 30 mätpunkter där mätning har gjorts vid samtliga femton mätomgångar var 7 µg/m 3 respektive 31 µg/m 3 för dessa mätperioder. Resultaten för respektive mätplats vid 2016 års mätningar återfinns i tabell 1. 5

6 Figur 3 Mätpunkternas geografiska läge i Umeå. Staplarna representerar medelvärden av alla NO2-mätningar under åren Figur 4 Maxhalt, minhalt och medelvärde av NO2 vid samtliga mätpunkter vid mätningar i Umeå (3-15 mätperioder). 6

7 NOx Samma haltmönster kan ses för NO x som för NO 2, dvs. att de högsta halterna uppmättes centralt i Umeå på platser med mycket trafik (figur 5, 6 och 7 samt tabell 2). Halterna uppvisade också stor årstidsvariation och de högsta halterna har uppmätts vintertid. Medelvärdet av NO x över 15 mätomgångar var högst (163 µg/m 3 ) vid mätpunkten på Västra Esplanaden i centrum. Halten varierade här mellan 39 µg/m 3 och 398 µg/m 3 vid olika mättillfällen. Vid mätvagnen utmed andra sidan av Västra Esplanaden var medelvärdet 132 µg/m 3 (13 mätomgångar) och varierade mellan 35 µg/m 3 och 375 µg/m 3. Medelvärdet över alla mätperioder var för några platser högre än 90 µg/m 3. Dessa platser var: Östra Kyrkogatan 10, mittemot Navet (medelvärde 98 µg/m 3, 2 mätomgångar) Thoren Business School (medelvärde 98 µg/m 3, 8 mätomgångar) vid Bågenhusens garage utmed Järnvägsallén (medelvärde 94 µg/m 3, 15 mätomgångar) Parkgatan (nära f.d E4) (medelvärde 90 µg/ m 3, 13 mätomgångar). Numera avvecklad mätplats. För några mätplatser låg medelvärdet av NO x över alla mätperioder mellan 70 µg/m 3 och 80 µg/m 3. Dessa platser var: Vid korsningen Storgatan/Kvarnvägen var medelvärdet av sex mätperioder 79 µg/m 3. Storgatan 116, nära Östra station (medelvärde 79 µg/m 3, mätomgångar). I förlängningen av Västra Esplanaden utanför Hagaskolan (medelvärde 74 µg/m 3, 15 mätomgångar). Dragonens hälsocentral, Ridvägen 12, utmed väg 92 (Vännäsvägen) (medelvärde 70 µg/m 3, 15 mätomgångar). Vid kommunens tidigare urbana bakgrundsstation, bibliotekstaket, var medelvärdet av 15 NO x- mätningar 36 µg/m 3 och varierade mellan 7 µg/m 3 och 113 µg/m 3. Vid 30 mätplatser har mätningar gjorts under samtliga femton mätperioder. Det högsta NO x- medelvärdet (109 µg/m 3 ) för samtliga dessa mätpunkter uppnåddes under den mätperiod då temperaturen var lägst (-15,0 C). Medelvärdet var lägst (11 µg/m 3 ) under den mätperiod då medeltemperaturen var som högst (12,4 C). Vid de två veckomätningarna som gjordes under 2016 ( och ) var medeltemperaturen 10,2 C respektive -6,4 C. Medelvärdet av NO 2 för de 30 mätpunkter där mätning har gjorts vid samtliga femton mätomgångar var 16,8 µg/m 3 respektive 71 µg/m 3 för dessa mätperioder. Resultaten för respektive mätplats vid 2016 års mätningar återfinns i tabell 2. 7

8 Figur 5 Mätpunkternas geografiska läge i Umeå. Staplarna representerar medelvärden av alla NOx-mätningar under åren Figur 6 Maxhalt, minhalt och medelvärde av NOx vid samtliga mätpunkter vid mätningar i Umeå (3-15mätperioder). 8

9 Referenser Hagenbjörk-Gustafsson A, Tornevi A, Forsberg B, Eriksson K; J. Environ. Monit. 2010, 12,

10 Figur 7 Medelvärde av samtliga NO2 - och NOxmätningar (3-15 mätperioder) 10

11 Tabell 1 NO2-halter vid mätningar utförda samt medelvärde av samtliga mätningar för respektive mätplats. Vägverksprojekt 1 Vägverksprojekt 2 Vägverksprojekt 3 Vägverksprojekt 4 Umeå kommun Umeå kommun Umeå kommun Umeå kommun Umeå kommun Umeå kommun Umeå kommun Umeå kommun Umeå kommun Umeå kommun Umeå kommun Mätplats x-koord y-koord medeltemp 0,2 C medeltemp -5 C medeltemp -1,8 C medeltemp 13,8 C medeltemp - 15,0 C medeltemp 8,5 C medeltemp 1,2 C medeltemp -10,2 C medeltemp 7,4 C medeltemp -11,6 C medeltemp 12,4 C medeltemp 0,5 C medeltemp -1,3 C medeltemp 10,2 C medeltemp -6,4 C Medelvärde min max Västra Esplanaden ,4 101,2 75,9 29,6 104,1 27,7 62,5 79,1 30,2 67,4 21,3 58,3 59,2 26,4 80,8 57,3 21,3 104,1 Ridhusgatan ,7 37,2 13,4 4,7 42,5 8,3 14,5 24,8 5,3 23,8 2,4 22,4 22,9 6,3 30,3 18,2 2,4 42,5 Dragonens vårdcentral ,4 58,5 25,7 8,7 64,6 11,6 22,8 46,7 10,5 38,3 6,9 31,4 34,3 13,4 45,6 29,2 6,9 64,6 Mariestrand ,6 24,3 10,1 5,3 31,6 11,0 12,4 25,8 6,1 25,0 3,9 23,9 22,7 8,5 27,4 16,4 3,9 31,6 Backenvägen ,1 24,1 13,1 3,2 30,4 Vägen avstängd 11,5 32,6 saknas 28,8 5,4 25,1 28,0 5,8 29,5 19,4 3,2 32,6 Teg, Målargränd , ,6 14,0 49,6 10,2 26,2 27,8 12,0 27,7 7,9 34,2 32,7 11,3 36,9 24,0 7,9 49,6 Teg, Hökvägen 15/ ,9 31,3 11,3 2,8 45,4 5,4 9,5 23,6 4,7 23,1 2,5 25,9 19,3 4,9 28,7 16,7 2,5 45,4 Teg, Ringv ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning 26,6 3,7 23,7 2,8 21,0 18,4 3,6 27,3 15,9 2,8 27,3 Bågengaraget ,5 69,4 44,8 14,7 84,0 14,5 25,4 63,2 12,4 41,7 8,6 45,9 39,3 9,3 57,2 36,7 8,6 84,0 Berghem ,2 19,6 7,7 0,7 22,8 3,0 16,8 16,8 2,8 13,8 1,5 15,1 26,0 2,4 13,7 11,3 0,7 26,0 Vallmovägen, garage ,2 34,2 18,3 3,3 47,6 6,8 16,0 31,6 5,2 24,9 3,3 25,3 32,7 7,3 27,6 19,9 3,3 47,6 ICA Kronoparken ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning 28,6 5,9 24,7 5,2 19,4 26,3 7,7 29,5 18,4 5,2 29,5 Ersboda, Kylgränd ,0 23,7 10,2 0,3 34,4 1,4 9,9 23,2 3,3 16,2 1,2 19,9 24,3 2,7 30,8 14,0 0,3 34,4 Fridhem, Trädgårdsvägen ,0 42,0 16,5 2,4 50,5 3,6 12,8 37,0 4,5 22,3 2,5 21,9 27,4 4,7 38,1 19,7 2,4 50,5 Nydalahöjd, flyttad maj ,2 saknas 6,5 2,6 28,0 8,0 8,2 18,3 4,9 25,5 4,4 14,8 15,5 5,0 17,5 12,0 2,6 28,0 Hagaskolan utanför bullerplank ,0 49,4 33,4 7,9 53,4 9,6 20,5 44,7 8,9 32,4 5,8 26,2 37,9 8,2 63,9 28,0 5,8 63,9 Haga, Sandbackavägen 1, Swanströms ,1 56,6 30,8 6,2 56,9 5,5 16,2 45,5 6,1 27,4 4,3 27,3 36,3 ingen mätning ingen mätning 25,6 4,3 56,9 Haga, Sanda förskola ,5 43,0 19,6 2,8 52,2 3,8 12,6 29,0 4,9 20,9 2,9 23,9 28,0 6,4 37,2 19,9 2,8 52,2 Carlshem, Kopparvägen ,0 24,2 7,2 1,7 35,8 2,0 5,6 32,7 3,1 16,1 0,8 14,0 19,3 3,7 37,9 14,2 0,8 37,9 Obbolavägen ,7 39,6 15,1 8,1 54,6 3,5 11,1 29,9 5,3 30,4 4,0 22,5 30,0 5,6 39,3 20,8 3,5 54,6 Obbolavägen mellan Tegs sjukhem o Tegsv ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning 37,3 6,7 34,1 4,3 33,5 32,1 6,6 46,6 25,2 4,3 46,6 Parkgatan ,6 68,5 33,9 12,8 91,0 10,4 22,5 58,8 12,6 47,3 7,7 38,5 39,5 ingen mätning ingen mätning 35,9 7,7 91,0 Rödäng, cykelväg under E ,2 33,7 26,3 4,0 36,7 10,7 saknas 40,7 7,8 23,5 3,9 28,1 33,0 ingen mätning ingen mätning 21,8 3,9 40,7 Mätvagn E ingen mätning ingen mätning 55,4 19,6 102,7 18,9 63,4 69,0 30,2 70,2 21,2 53,8 48,2 16,8 67,9 49,0 16,8 102,7 Bibliotekstaket ,6 42,9 18,3 3,5 47,9 5,1 15,4 39,4 6,3 28,0 3,2 25,4 22,2 5,3 31,8 20,6 3,2 47,9 Rödäng, Banjostråket ,2 21,7 9,2 1,4 23,9 6,5 saknas 24,0 3,5 18,5 2,6 28,2 23,1 4,6 16,0 13,8 1,4 28,2 Sandbacka, cykelbro över E ,3 50,5 32,3 8,8 65,0 6,3 20,3 45,5 8,0 35,6 6,2 29,9 37,2 ingen mätning ingen mätning 27,8 6,2 65,0 Sandbacka, Östra Kyrkogatan ,1 37,5 14,1 4,5 42,6 4,1 15,8 25,6 5,7 30,8 2,8 27,8 28,8 6,7 28,6 19,2 2,8 42,6 Kolbäcksvägen /Täftevägen ,7 43,5 20,8 15,9 48,5 3,3 13,7 32,1 7,0 28,2 5,1 24,4 22,9 11,4 38,6 22,5 3,3 48,5 Tentamensstråket ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning 28,0 7,0 27,9 4,0 26,3 30,2 9,3 33,0 20,7 4,0 33,0 Böleäng, Bryggargatan/Oxbärsvägen ,6 19,6 7,1 3,8 24,7 4,6 13,8 17,8 4,4 19,2 2,7 20,7 20,4 3,5 19,4 12,8 2,7 24,7 Böleäng, Krusbärsvägen 52 A ,5 14,3 3,5 2,2 18,4 2,9 11,3 10,3 3,7 14,7 1,8 15,3 15,2 3,2 10,1 9,0 1,8 18,4 Röbäck, Grusåsvägen ,4 16,9 5,6 3,3 22,7 1,2 7,6 22,4 3,9 18,3 3,4 14,8 12,9 3,8 5,7 10,1 1,2 22,7 Umedalen, Videvägen ,7 8,0 < detektionsgräns < detektionsgräns 9,6 0,3 6,6 15,2 1,7 8,4 1,4 9,5 8,6 2,1 14,9 7,1 0,3 15,2 Baggböle, Prästsjön ,6 9,2 0,4 0,2 8,8 < detektionsgräns 4,9 6,5 < det gräns 7,8 1,1 6,4 3,4 1,0 7,0 4,7 0,2 9,2 Björnvägen ,2 32,6 12,6 3,6 55,1 1,8 11,2 32,1 3,6 26,7 3,1 19,3 25,2 3,6 42,3 18,9 1,8 55,1 Slöjdgatan ,3 36,2 14,5 5,6 50,7 4,5 16,6 25,9 6,6 38,1 4,7 25,5 24,1 8,1 30,5 20,4 4,5 50,7 Hissjövägen ,7 43,5 23,3 5,7 52,4 6,5 17,9 34,7 7,8 35,0 3,7 väderskydd borta 31,9 7,4 37,4 23,0 3,7 52,4 Konsthögskolan ,0 41,8 14,8 4,2 46,8 2,7 12,7 31,3 4,2 27,4 3,4 22,7 22,0 4,7 33,1 18,9 2,7 46,8 Thorens business school ingen mätning ingen mätning 44,0 11,1 83,1 20,2 28,8 ingen mätning ingen mätning 33,3 ingen mätning ingen mätning ingen mätning 16,3 67,3 38,0 11,1 83,1 Minervaskolan skolgård ingen mätning ingen mätning 19,8 7,1 65,6 4,6 15,2 50,2 6,6 40,4 5,1 30,4 38,1 8,7 63,0 27,3 4,6 65,6 Hagaskolan skolgård ingen mätning ingen mätning 19,7 3,7 48,7 saknas 14,0 ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning 21,5 3,7 48,7 Gammliaskogen ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning 8,4 0,5 4,0 ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning 4,3 0,5 8,4 Storg/Kvarnvägen ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning 38,0 6,0 30,8 38,2 6,3 47,4 27,8 6,0 47,4 Förskolan Växthuset ,9 27,5 16,2 4,9 27,5 Storgatan mot Östra Stn ,7 49,6 28,7 7,7 49,6 ÖK mittemot Navet ,0 54,3 37,7 21,0 54,3 Medelvärde av alla 30 mätplatser 12,8 35,3 17,0 5,8 42,8 6,2 15,4 30,1 6,5 26,0 4,2 23,8 25,3 6,6 31,9 19,3 11

12 Vägverksprojekt 1 Vägverksprojekt 2 Vägverksprojekt 3 Vägverksprojekt 4 Umeå kommun Umeå kommun Umeå kommun Umeå kommun Umeå kommun Umeå kommun Umeå kommun Umeå kommun Umeå kommun Umeå kommun Umeå kommun x-koord y-koord Tabell 2 NOx-halter vid mätningar utförda samt medelvärde av samtliga mätningar för respektive mätplats. Mätplats medeltemp 0,2 C medeltemp -5 C medeltemp -1,8 C medeltemp 13,8 C medeltemp -15,0 C medeltemp 8,5 C medeltemp 1,2 C medeltemp -10,2 C medeltemp 7,4 C medeltemp -11,6 C medeltemp 12,4 C medeltemp 0,5 C medeltemp -1,3 C medeltemp 10,2 C medeltemp -6,4 C medelvärde min max Medelvärde av alla 30 mätplatser 25,4 77,3 38,2 14,5 109,3 14,5 25,7 56,4 11,7 62,6 11,0 50,3 46,4 16,8 71,0 Västra Esplanaden ,4 264,7 198,9 92,2 397,9 87,3 117,4 224,7 60,8 226,9 39,2 150,5 162,0 57,1 250,8 162,7 39,2 397,9 Ridhusgatan ,8 73,7 30,2 8,6 109,3 12,8 18,1 49,6 15,5 57,8 6,4 49,0 39,1 16,5 70,0 38,6 6,4 109,3 Dragonens vårdcentral ,3 149,7 54,9 17,4 194,9 22,0 42,2 92,7 9,0 104,4 15,7 82,4 72,7 24,9 128,5 70,2 9,0 194,9 Mariestrand ,0 44,3 15,5 5,4 64,5 7,8 17,7 39,4 6,6 56,4 8,4 36,9 35,6 16,8 42,5 27,5 5,4 64,5 Backenvägen ,6 43,3 33,5 31,3 67,0 vägen avstängd 18,6 57,5 saknas 83,3 16,5 63,6 62,8 16,5 84,2 46,8 16,5 84,2 Teg, Målargränd ,2 60,6 44,2 18,9 118,5 20,7 49,1 48,4 23,1 73,0 16,4 86,2 65,3 29,5 93,7 51,9 16,4 118,5 Teg, Hökvägen 15/ ,6 48,8 24,8 5,8 88,4 7,7 13,7 43,3 7,3 52,4 7,3 55,6 35,4 13,6 64,0 32,4 5,8 88,4 Teg, Ringvägen ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning 41,0 5,1 46,9 7,5 46,3 27,9 13,6 65,5 31,7 5,1 65,5 Bågengaraget ,3 199,5 111,9 35,1 233,9 37,7 58,0 167,0 25,0 121,7 24,4 115,7 71,8 22,1 136,1 94,0 22,1 233,9 Berghem ,7 20,9 20,3 1,9 31,9 7,6 11,1 19,3 6,5 26,9 7,1 19,0 18,7 14,2 20,6 15,7 1,9 31,9 Vallmovägen, garage ,4 74,7 43,1 8,4 128,8 14,7 29,0 47,3 9,9 60,2 10,1 55,9 59,3 17,9 68,5 43,7 8,4 128,8 ICA Kronoparken ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning 53,3 12,3 72,6 14,7 49,3 47,6 19,0 64,9 41,7 12,3 72,6 Ersboda, Kylgränd ,6 46,1 16,5 3,1 95,3 9,0 15,2 38,6 6,1 40,6 6,9 35,4 47,9 14,1 50,1 29,2 3,1 95,3 Fridhem, Trädgårdsvägen ,0 103,3 30,5 7,4 132,8 9,6 19,9 49,1 7,4 48,4 8,0 46,6 44,5 15,1 70,5 40,5 7,4 132,8 Nydalahöjd, flyttad maj ,1 saknas 7,7 6,3 57,9 4,7 12,4 22,9 7,1 49,2 8,5 23,2 21,8 11,4 28,9 19,5 4,7 57,9 Hagaskolan utanför bullerplank ,2 150,7 91,2 22,9 178,0 23,0 36,0 103,2 15,4 89,7 14,7 64,2 80,7 22,4 177,4 74,4 14,7 178,0 Haga, Sandbackavägen 1, Swanströms ,4 147,4 63,0 12,4 180,9 21,5 28,5 100,6 13,3 66,1 12,3 62,2 75,2 ingen mätning ingen mätning 62,6 12,3 180,9 Haga, Sanda förskola ,7 120,8 38,3 6,1 132,0 11,0 15,9 57,5 7,8 48,0 8,3 45,0 47,9 14,1 73,9 43,0 6,1 132,0 Carlshem, Kopparvägen ,9 36,3 15,1 5,3 59,5 5,0 6,5 44,3 7,4 34,7 6,1 23,8 29,3 8,9 64,6 23,8 5,0 64,6 Obbolavägen ,7 79,6 40,6 12,5 139,4 12,1 18,1 63,8 11,8 77,0 10,6 66,2 49,5 19,9 101,4 48,6 10,6 139,4 Obbolavägen mellan Tegs sjukhem o Tegsv ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning 65,3 14,3 76,5 12,4 76,0 58,7 17,0 117,3 54,7 12,4 117,3 Parkgatan ,5 184,9 84,2 29,2 276,3 23,7 39,5 132,1 19,7 137,4 19,6 86,9 78,3 ingen mätning ingen mätning 90,1 19,6 276,3 Rödäng, cykelväg under Vännäsvägen ,1 64,9 55,6 5,8 81,0 28,6 saknas 61,1 9,7 55,1 7,8 50,5 54,8 ingen mätning ingen mätning 41,3 5,8 81,0 Mätvagn Västra Esplanaden ingen mätning ingen mätning 145,1 75,6 375,2 49,4 105,1 162,6 42,3 229,5 34,6 146,6 119,5 40,9 185,1 131,7 34,6 375,2 Bibliotekstaket ,3 61,0 33,4 19,3 113,3 10,3 20,4 50,2 10,1 53,8 7,1 45,1 34,7 14,3 48,2 36,2 7,1 113,3 Rödäng, Banjostråket ,8 30,5 35,2 2,0 49,4 9,3 saknas 26,6 7,1 39,3 5,4 32,9 33,9 10,8 33,6 23,6 2,0 49,4 Sandbacka, cykelbro över E ,0 128,9 61,6 20,0 191,6 24,0 40,8 77,6 14,3 83,7 14,3 51,5 69,5 ingen mätning ingen mätning 62,8 14,3 191,6 Sandbacka, Östra Kyrkogatan ,7 69,7 26,8 11,3 105,7 17,0 28,6 58,3 11,4 66,7 12,3 52,7 54,6 17,4 54,5 40,4 11,3 105,7 Kolbäcksvägen /Täftevägen ,2 97,1 49,0 34,4 111,5 9,4 28,1 42,9 13,3 69,2 14,3 48,7 41,4 24,1 67,3 47,5 9,4 111,5 Tentamensstråket ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning 47,0 10,9 51,2 9,9 52,2 48,0 15,9 68,5 38,0 9,9 68,5 Böleäng, Bryggargatan/Oxbärsvägen ,5 32,4 18,9 12,1 59,8 10,8 32,1 29,9 9,7 45,2 9,3 44,5 36,3 13,3 44,7 27,8 9,3 59,8 Böleäng, Krusbärsvägen 52 A ,8 23,2 7,2 11,1 38,6 7,8 15,0 23,5 6,9 30,3 7,8 25,5 19,7 10,2 18,5 17,1 6,9 38,6 Röbäck, Grusåsvägen ,9 23,3 12,2 8,5 43,1 6,8 12,6 34,2 6,0 41,1 9,2 24,4 16,5 7,8 14,3 18,3 6,0 43,1 Umedalen, Videvägen ,3 18,0 0,6 3,6 10,5 5,1 7,4 12,8 5,0 18,9 5,7 18,1 0,5 8,2 27,1 9,9 0,5 27,1 Baggböle, Prästsjön ,6 9,0 2,8 2,1 13,2 5,4 9,1 7,6 4,7 17,3 6,5 11,1 8,5 7,5 10,9 8,1 2,1 17,3 Björnvägen ,3 97,8 32,2 9,5 148,1 9,8 20,6 55,7 11,2 58,8 7,6 33,6 55,1 12,0 75,9 43,4 7,6 148,1 Slöjdgatan ,4 67,8 29,7 16,5 118,9 10,6 27,7 58,9 9,6 64,9 12,7 54,9 44,3 16,0 76,4 42,2 9,6 118,9 Hissjövägen ,0 108,8 45,0 9,6 133,3 16,1 26,8 63,4 10,7 65,1 9,3 väderskydd borta 62,1 17,2 73,8 48,0 9,3 133,3 Konsthögskolan ,3 85,9 34,3 5,9 102,2 8,8 16,6 60,2 7,6 56,0 9,2 46,7 40,1 10,4 59,7 37,3 5,9 102,2 Thorens business school ingen mätning ingen mätning 108,5 32,2 226,5 33,9 64,8 ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning 36,0 180,4 97,5 32,2 226,5 Minervaskolan skolgård ingen mätning ingen mätning 49,4 11,7 170,9 12,2 23,6 81,6 11,2 78,6 9,9 67,4 73,5 15,5 135,5 57,0 9,9 170,9 Hagaskolan skolgård ingen mätning ingen mätning 37,7 5,3 127,2 saknas 18,0 ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning 47,1 5,3 127,2 Gammliaskogen ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning 19,9 3,9 5,5 ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning 9,8 3,9 19,9 Storg/Kvarnvägen ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning ingen mätning 111,4 24,9 78,8 93,9 20,2 144,2 78,9 20,2 144,2 Förskolan Växthuset ,5 63,9 38,7 13,5 63,9 Storgatan mot Östra Stn ,6 132,9 78,8 24,6 132,9 ÖK mittemot Navet ,0 138,1 98,1 58,0 138,1 12

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Biblioteket 2012 Umeå kommun Miljö- och hälsoskydd Rapport 2013-01 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar 2012 från

Läs mer

Luften i Umeå. Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113,

Luften i Umeå. Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113, Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Storgatan 113, 2008-11-03 2009-11-03 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av kvävedioxidmätningar (NO2) vid Storgatan 113 öst på stan under perioden

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010

Miljö- och hälsoskydd. Rapport Luften i Umeå. Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Miljö- och hälsoskydd Rapport 2010-01 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2010 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar från kommunens

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2007 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2007-03 Sammanfattning Uppmätta halter av kvävedioxid (NO 2 ) som dygns- och

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från Norra Obbolavägen 2011 Dokumenttyp Rapport Dokumentägare Miljö- och hälsoskydd Dokumentinformation Årlig mätning av luftkvalitet i Umeå Dokumentnamn Luften

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006

Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006 Luften i Umeå Sammanställning av mätresultat från bibliotekstaket 2006 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2006-03 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av luftföroreningsmätningar

Läs mer

Jämförande mätning av ozon utomhus med Ogawa diffusionsprovtagare och referensmetoden UV-fotometri

Jämförande mätning av ozon utomhus med Ogawa diffusionsprovtagare och referensmetoden UV-fotometri Jämförande mätning av ozon utomhus med Ogawa diffusionsprovtagare och referensmetoden UV-fotometri Rapport till Naturvårdsverket Programområde: Hälsorelaterad miljöövervakning, Överenskommelse Nr 215 1115

Läs mer

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA Miljöförvaltningen LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA Kalenderåret 2008 och vinterhalvåret 2008/2009 Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet Amir Ghazvinizadeh Rapport 2010:5 Miljöinspektör Miljöförvaltningen

Läs mer

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN

LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN Miljöförvaltningen LUFTKVALITETEN I LANDSKRONA KOMMUN SOMMAREN 2002 VINTERN 2002/03 Resultat från mätningar inom URBAN-projektet Rose-Marie Stigsdotter Miljöinspektör Rapport 2003:4 Miljöförvaltningen

Läs mer

Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet

Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet Ny förordning och nya föreskrifter om luftkvalitet Helena Sabelström Naturvårdsverket 4 september 00 Jönköping 00-09-9 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Utveckling av förordning

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Miljöförvaltningen Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Utredningsrapport 2016:16 www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen har gjort en utredning av luftkvaliteten vid kontorslokalen Smedjan på

Läs mer

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386

Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009. Dnr. 2008-MH1386 Rapport över luftkvalitetsmätningar i Motala tätort vinterhalvåret 2008/2009 Dnr. 2008-MH1386 Sammanfattning Det finns miljökvalitetsnormer () beträffande kvalitet på utomhusluft som ska kontrolleras av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2007:771 Utkom från trycket den 13 november 2007 utfärdad den 1 november 2007. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2003:112 Utkom från trycket den 8 april 2003 utfärdad den 20 mars 2003. Regeringen

Läs mer

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008

Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-04-16 9 Mhn 42 Dnr: 2009 1927 Mätning av luftkvaliteten i Halmstad tätort 2008 Beslut 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden 2006-01-01 2006-12-31 Samhällsbyggnadskontoret Miljö och hälsoskydd Rapport 2006-01 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av

Läs mer

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden

Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden Luften i Umeå Sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden 2010-01-01 2010-12-31 Miljö och hälsoskydd Rapport 2010-02 Inledning I denna rapport presenteras resultaten av genomförda mätningar av kvävedioxid

Läs mer

Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern

Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern Luftföroreningsmätningar i Kungälv vintern 2006-2007 Erik Bäck Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 144 Augusti 2007 1 Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har av Göteborgsregionens luftvårdsprogram fått

Läs mer

Mätningar av lättflyktiga kolväten i Göteborg 2014

Mätningar av lättflyktiga kolväten i Göteborg 2014 NR U 5178 MARS 2015 RAPPORT Mätningar av lättflyktiga kolväten i Göteborg 2014 För Göteborgsregionens luftvårdsprogram Karin Persson Författare: Karin Persson På uppdrag av: Göteborgsregionens luftvårdsprogram

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2004:661 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Regeringen

Läs mer

PM Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala

PM Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala Rikshem AB Affärsutveckling Krister Karlsson PM 2014-05-09 Bedömning av luftföroreningshalter för ny detaljplan inom kvarteret Sivia i centrala Uppsala Följande bedömning omfattar halter i omgivningsluften

Läs mer

Luftmätningar i urban bakgrund

Luftmätningar i urban bakgrund Luftmätningar i urban bakgrund Linköpings kommun, Miljökontoret 213 Helga Nyberg Linköpings kommun linkoping.se Mätningar i Linköpings tätort Miljökontoret har sedan vinterhalvåret 1986/87 undersökt bakgrundshalter

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget

Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget 2006-04-05 Luftkvalitetsutredning Davidshallstorgsgaraget SAMMANFATTNING På uppdrag av gatukontoret har miljöförvaltningen kartlagt luftkvaliteten vid planerad byggnation av garage under Davidshallstorg

Läs mer

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala

Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv. Rackarberget, Uppsala PM 2016-10-06 Luftkvaliteten vid nybyggnad, kv., Uppsala SLB-analys har på uppdrag av Uppsalahem AB (Annika Billstam) bedömt luftföroreningshalterna för ny bebyggelse längs Luthagsesplanaden i Uppsala

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar vid E4 i centrala Skellefteå under

Luftkvalitetsmätningar vid E4 i centrala Skellefteå under Luftkvalitetsmätningar vid E4 i centrala Skellefteå under 2015 2016-03-29 Sammanfattning Skellefteå kommun utför kontinuerliga mätningar av kväveoxider och partiklar vid E4 i centrala Skellefteå. I denna

Läs mer

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2015 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2016-08-17 Innehåll Sammanfattning... 3 Mätprogram... 3 Parametrar... 3 Miljökvalitetsnormer... 3 Miljömål...

Läs mer

Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan i Borlänge

Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan i Borlänge 1:2016 Mätningar av partiklar PM10 och PM2,5 vid Stationsgatan 16-18 i Borlänge Kalenderåret 2015 Magnus Brydolf och Billy Sjövall SLB-ANALYS: FEBRUARI 2016 Förord Under kalenderåret 2015 mättes halter

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Mars 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om mätmetoder, beräkningsmodeller och redovisning av mätresultat för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid,

Läs mer

Luften i Sundsvall 2011

Luften i Sundsvall 2011 Luften i Sundsvall 2011 Miljökontoret april 2012 Tel (expeditionen): 19 11 77 Luften i Sundsvall 1(8) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 2 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 3 3 MÄTNINGAR AV

Läs mer

Djurgårdsstaden. 1 Sammanfattning Jörgen Jones

Djurgårdsstaden. 1 Sammanfattning Jörgen Jones Jörgen Jones 201 6-06 - 16 Luftkvalitetsberäkningar Djurgårdsstaden för nytt parkeringsgarage i Norra 1 Sammanfattning Ett nytt garage planeras att byggas i norra Djurgårdsstaden vid Hjorthagen. I samband

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juni 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012

Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012 Mätningar av luftföroreningar i Karlstad 2012 Dnr MN-2013-1943 MILJÖFÖRVALTNINGEN Tillsynsavdelning Rapport 2013-09-06 Jonas Neu, 054-540 46 65 miljoforvaltningen@karlstad.se 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Kontroll av luftkvalitet i Motala tätort under vinterhalvår 2011/12 samt vinterhalvår 2012/13

Kontroll av luftkvalitet i Motala tätort under vinterhalvår 2011/12 samt vinterhalvår 2012/13 Kontroll av luftkvalitet i Motala tätort under vinterhalvår 2011/12 samt vinterhalvår 2012/13 Dnr 2011-MH1675-5 Dnr 2012-MH1639-5 Motala kommun Miljö- och hälsoskyddsenheten Cajsa Eriksson, miljöskyddsinspektör

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juli 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juli 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... November 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten i Köping 2014/2015 och 2015/2016

Luftkvaliteten i Köping 2014/2015 och 2015/2016 Luftkvaliteten i Köping 2014/2015 och 2015/2016 Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Christina Schyberg 2016-12-16 Allmänt Under vintern 2015/2016 genomfördes luftkvalitetsmätningar

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft; beslutade den 6 april 2006. Med stöd av 13 förordningen (2001:527)

Läs mer

Information om luftmätningar i Sunne

Information om luftmätningar i Sunne Information om luftmätningar i Sunne Miljöenheten i Sunne kommun utför luftmätningar i centrala Sunne. Vi mäter små partiklar och lättflyktiga kolväten på Storgatan. Aktiv dygnsprovtagare vid Slottet på

Läs mer

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen

Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Norra Länken preliminära resultat från mätningarna av luftföroreningar längs Valhallavägen Ann-Christine Stjernberg Miljöutredare, SLB-analys, Kvällens upplägg Luftföroreningar i Stockholm normer och mätningar

Läs mer

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret

Luften i Sundsvall 2013. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2013 Miljökontoret Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL... 4 3 MÄTNINGAR AV LUFTFÖRORENINGAR I SUNDSVALL...

Läs mer

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun

Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Datum 2010-11-16 Kompletterad 2011-05-02 NCC Björn I M Svensson 178 04 Solna Bedömning av luftföroreningahalter av kvävedioxid och partiklar för detaljplaneområdet Eds Allé, Upplands Väsby kommun Ett nytt

Läs mer

LUFTKVALITETSMÄTNINGAR I GATUNIVÅ AVSEENDE KVÄVEDIOXID Dnr

LUFTKVALITETSMÄTNINGAR I GATUNIVÅ AVSEENDE KVÄVEDIOXID Dnr Miljöförvaltningen RAPPORT 1 (5) LUFTKVALITETSMÄTNINGAR I GATUNIVÅ AVSEENDE KVÄVEDIOXID Dnr 2006.0007.2 Sammanfattning Miljöförvaltningen har under februari, mars och april månad 2006 utfört luftkvalitetsmätningar

Läs mer

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall.

Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Miljökontoret Luften i Sundsvall 2014 Mätstation för luftkvalité i centrala Sundsvall. Luften i Sundsvall Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖMÅL...

Läs mer

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen

Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång Miljö- och byggnadsförvaltningen Luftundersökning i Mariestad, Töreboda och Gullspång 2014 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2015-08-06 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Mätprogram... 3 Parametrar... 3 Miljökvalitetsnormer... 3 Miljömål...

Läs mer

Undersökning av luftkvalitet i Mariestad

Undersökning av luftkvalitet i Mariestad Undersökning av luftkvalitet i Mariestad Miljö- och byggnadsförvaltningen 2014-08-13 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Meteorologiska förhållanden... 3 Mätningar... 4 Resultat... 4 Partikeldeposition... 4

Läs mer

Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Mölndals kommun

Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Mölndals kommun Miljöförvaltningen Ren regionluft Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen Mölndals kommun Utredningsrapport 2017:10 www.goteborg.se Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Miljökvalitetsnormer och miljömål...

Läs mer

Luftföroreningar i Nyköping

Luftföroreningar i Nyköping Samhällsbyggnad Miljöenheten Utredningsingenjör Bo Gustaver Tfn 0155-24 89 29 e-post: bo.gustaver@nykoping.se Datum 2010-04-22 2011-03-11 Dnr 2008-1353 421 1 (11) Luftföroreningar i Nyköping Miljöenheten

Läs mer

LUFTEN I HÖGANÄS KOMMUN

LUFTEN I HÖGANÄS KOMMUN LUFTEN I HÖGANÄS KOMMUN Lägesrapport för 2009 Till miljönämnden augusti 2010 2010-08-18 1 Sammanfattning Miljöavdelningen har sedan en tid tillbaka utfört kontinuerliga luftkvalitetsmätningar i taknivå

Läs mer

Årsrapport för mätsäsonger 2010 och 2011 Resultat från mätningar av partiklar (PM 10) Hamngatan, Linköping

Årsrapport för mätsäsonger 2010 och 2011 Resultat från mätningar av partiklar (PM 10) Hamngatan, Linköping Årsrapport för mätsäsonger 2010 och 2011 Resultat från mätningar av partiklar (PM 10) Hamngatan, Linköping Linköping 2011 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Miljökvalitetsnorm

Läs mer

Luftmätningar i Luleå 2010

Luftmätningar i Luleå 2010 projekt RAPPORT augusti 2011 MILJÖKONTORET Luftmätningar i Luleå 2010 www.lulea.se/luft Per Andersson Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45 30 00

Läs mer

KVALITETSSÄKRINGSPROGRAM OCH KONTROLLSTRATEGI - LUFT

KVALITETSSÄKRINGSPROGRAM OCH KONTROLLSTRATEGI - LUFT KVALITETSSÄKRINGSPROGRAM OCH KONTROLLSTRATEGI - LUFT Kvalitetssäkringsprogram Detta kvalitetssäkringsprogram omfattar de mätningar Umeå kommun utför i egen regi, dvs; Tim- och dygnsvis provtagning av kvävedioxid.

Läs mer

Luftföroreningar i Sydöstra korridoren mätningar och beräkningar av

Luftföroreningar i Sydöstra korridoren mätningar och beräkningar av Luftföroreningar i Sydöstra korridoren mätningar och beräkningar av kvävedioxidhalter och andra luftföroreningar utefter Rv 40 från Göteborg till Rävlanda under oktober december 2002 Erica Steen Miljöförvaltningen

Läs mer

Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14. Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet

Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14. Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Luftkvaliteten i Köping 2012/13 och 2013/14 Sammanfattande resultat från mätningar inom URBAN-projektet Köpings kommun Rapporten skriven av: Lars Bohlin, 2014-12-12 Rapporten finns även att läsa och ladda

Läs mer

Luftkvalitetsmätning Alingsås 2015

Luftkvalitetsmätning Alingsås 2015 Luftkvalitetsmätning Alingsås 2015 Foto: Sture Alexandersson Emma Björkman Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad Rapport 161 Oktober 2015 1 Förord Den här utredningen är genomförd av miljöförvaltningen i

Läs mer

Mätningar av luftföroreningar i Västra Götaland 2013 U 4742

Mätningar av luftföroreningar i Västra Götaland 2013 U 4742 Mätningar av luftföroreningar i Västra Götaland 2013 U 4742 PM 10 - mätningar i Lidköping Foto: Henrik Fallgren Göteborg 2014-04-15 Karin Persson IVL Svenska Miljöinstitutet AB Barbara Sandell Luft i Väst

Läs mer

Luften i Umeå. Miljö- och hälsoskydd. en sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden 2014

Luften i Umeå. Miljö- och hälsoskydd. en sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden 2014 Miljö- och hälsoskydd Luften i Umeå en sammanställning av mätningar vid Västra Esplanaden 2014 (Uppdaterad rapport efter VCM korrigering av PM 10 halter) Sammanfattning av resultaten Miljökvalitetsnormen

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft; beslutade den 23 oktober 2007 NFS 2007:7 Utkom från trycket den

Läs mer

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Stenungsunds kommun 2009

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Stenungsunds kommun 2009 Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Stenungsunds kommun 2009 Malin Andersson och Maria Holmes Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 152 - Stenungsund Oktober 2010 Miljökvalitetsnormer Sedan 1999

Läs mer

Mätningar av partikelhalter i Kammarp, Ydre kommun, 2009/10

Mätningar av partikelhalter i Kammarp, Ydre kommun, 2009/10 RAPPO RT Mätningar av partikelhalter i Kammarp, Ydre kommun, 2009/10 Karin Persson 2010-09-20 U 2902 Godkänd av: 2010 09-20 Organisation/Organization IVL Svenska Miljöinstitutet AB IVL Swedish Environmental

Läs mer

Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november Luftföroreningar... 1 Vädret... 1

Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 November 2013 Innehållsförteckning Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, november 2013... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo

Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo Malin Persson 2009-01-22 Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner rapport 1:2009 2 (19) 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Sammanfattning...

Läs mer

Mätningar av luftföroreningar i Västra Götalands län 2015

Mätningar av luftföroreningar i Västra Götalands län 2015 NR U 5640 APRIL 2016 RAPPORT Mätningar av luftföroreningar i Västra Götalands län 2015 För Luft i Väst Karin Persson, IVL & Barbara Sandell, LIV Författare: Karin Persson, IVL & Barbara Sandell, LIV På

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund. Ozonmätningar i Malmö med omnejd. Rapport nr 2/2013. Kristoffer Mattisson Yrkes- och Miljöhygieniker

Arbets- och miljömedicin Lund. Ozonmätningar i Malmö med omnejd. Rapport nr 2/2013. Kristoffer Mattisson Yrkes- och Miljöhygieniker Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 2/2013 Ozonmätningar i Malmö med omnejd Kristoffer Mattisson Yrkes- och Miljöhygieniker Emilie Stroh Miljöhygieniker Håkan Tinnerberg Yrkes- och Miljöhygieniker

Läs mer

Luftmätning av partiklar (PM10) Östra Promenaden, Norrköping

Luftmätning av partiklar (PM10) Östra Promenaden, Norrköping Luftmätning av partiklar (PM10) Östra Promenaden, Norrköping 8 mars 2004 till 7 mars 2005 RAPPORT 2005:2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 1 Inledning...6 1.1 Begreppsförklaring...6 1.2 Uppdrag

Läs mer

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker

Kompletterande luftkvalitetsutredning för Forsåker Author Markus Olofsgård Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46703566210 E-mail markus.olofsgard@afconsult.com Date 2015-02-11 Project ID 702782 MölnDala Fastighets AB Kompletterande luftkvalitetsutredning för

Läs mer

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun

Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun 2007:25 Kartläggning av kvävedioxid- och partikelhalter (PM10) i Sandviken kommun JÄMFÖRELSER MED MILJÖKVALITETSNORMER. SLB-ANALYS, JUNI 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förord... 2

Läs mer

Luften i Lund: Rapport för 2010 med jämförande mätningar Miljöförvaltningen

Luften i Lund: Rapport för 2010 med jämförande mätningar Miljöförvaltningen Luften i Lund: Rapport för 2010 med jämförande mätningar 1990 2010 Miljöförvaltningen RAPPORT 2 (19) Innehållsförteckning Sammanfattning... sid 3 Metod.. sid 3 DOAS sid 3 Partikelmätare. sid 4 Miljökvalitetsnormer

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... Oktober 2015 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober 2015... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Sandra Johannesson Yrkes- och miljöhygieniker Göteborg den 4 april 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Antagen på Luftvårdsförbundets styrelsemöte 11 juni 2012, kostnadsfördelning justerad på styrelsemöte 23 november 2012 Bakgrund

Läs mer

Luften i Sundsvall 2010

Luften i Sundsvall 2010 Luften i Sundsvall 2010 Sammanfattning Nivåerna av kvävedioxid har varit högre under 2010 och 2011 än under tidigare år. Miljökvalitetsnormen klarades med knapp marginal vid Skolhusallén under 2010. Under

Läs mer

Kontrollstrategi för Dalarnas Luftvårdsförbund Upprättad:

Kontrollstrategi för Dalarnas Luftvårdsförbund Upprättad: Kontrollstrategi för Dalarnas Luftvårdsförbund Upprättad: 2016-03-30 Innehåll Bakgrund och målsättning... 1 Luftkvalitetssituation... 2 Uppgifter om dominerande utsläpp... 2 Krav på kontroll inom samverkansområdet...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... Oktober 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, oktober 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Juni 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, juni 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, januari Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, januari Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi?... 1 Januari 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, januari 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer... 2

Läs mer

Haltbidragsberäkning av kvävedioxid - för några av Luftvårdsprogrammet medlemsföretag år 2009

Haltbidragsberäkning av kvävedioxid - för några av Luftvårdsprogrammet medlemsföretag år 2009 Haltbidragsberäkning av kvävedioxid - för några av Luftvårdsprogrammet medlemsföretag år 2009 Malin Andersson Björn Nilsson Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 149 Juni 2009 1 2 Förord På uppdrag av Luftvårdsprogrammet

Läs mer

Luften i Malmö. Årsrapport 1999

Luften i Malmö. Årsrapport 1999 Luften i Malmö Årsrapport 1999 11/2000 Luften i Malmö Årsrapport 1999 Innehållsförteckning Sida Sammanfattning 2 Var i Malmö mäts luftföroreningar? 3 Gränsvärden och miljökvalitetsnormer 4-5 Vädret under

Läs mer

Beräkningar av kvävedioxidhalten i centrala Lerum vid olika vägtrafikscenarier, idag och år Uppdragsrapport 2009:3

Beräkningar av kvävedioxidhalten i centrala Lerum vid olika vägtrafikscenarier, idag och år Uppdragsrapport 2009:3 Beräkningar av kvävedioxidhalten i centrala Lerum vid olika vägtrafikscenarier, idag och år 2020. Uppdragsrapport 2009:3 Förord I samband med arbetet med ett nytt program för Lerums centrum fick Miljöförvaltningen

Läs mer

Fördjupad utvärdering 2007. Frisk luft. Frisk luft. Fler genomförda åtgärder bäst för luften! NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Fördjupad utvärdering 2007. Frisk luft. Frisk luft. Fler genomförda åtgärder bäst för luften! NATURVÅRDSVERKET/SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Fler genomförda åtgärder bäst för luften! Miljömålet Svaveldioxid Kvävedioxid Ozon VOC Partiklar Bens[a]pyren Alla klarar målet Genomför åtgärder EU samverkan Utsläppen minskar Dubbdäck orsak Bättre teknik

Läs mer

Tätortsprogram i Kronobergs län. Resultat från mätningar 2012

Tätortsprogram i Kronobergs län. Resultat från mätningar 2012 Tätortsprogram i Kronobergs län Resultat från mätningar 212 Eva Hallgren Larsson November 213 Tätortsprogram i Kronobergs län, resultat 212... 2 Sammanfattning... 2 Program... 2 Resultat... 4 Kvävedioxid,

Läs mer

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2016:4

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2016:4 Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari 2016 Rapportserie 2016:4 Luftmätningarna är utförda av bygg- och miljökontoret i Norrköping. Ansvarig för denna rapport är Pontus Edqvist. Vid frågor

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, maj Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, maj Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Maj 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, maj 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

WWFs globala program Climate Savers involverar. Det ligger i luften. Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN

WWFs globala program Climate Savers involverar. Det ligger i luften. Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN Det ligger i luften ETT NYHETSBREV JUNI 2012 FRÅN Volvo utvidgar klimatsamarbete med WWF Volvo Anläggningsmaskiner och Volvo Bussar ansluter sig till Volvokoncernens samarbete med WWFs program Climate

Läs mer

Luftkvalitetsmätning i Mölnlycke centrum i Härryda kommun, vintern 2010

Luftkvalitetsmätning i Mölnlycke centrum i Härryda kommun, vintern 2010 Luftkvalitetsmätning i Mölnlycke centrum i Härryda kommun, vintern 2010 Maria Holmes Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 151 Maj 2010 2 Förord Denna rapport har utförts på uppdrag av Luftvårdsprogrammet

Läs mer

Lagar och krav. Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? Vad kan vi vänta oss framöver?

Lagar och krav. Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? Vad kan vi vänta oss framöver? Lagar och krav Vilka rättsliga krav och möjligheter har Sveriges kommuner vid luftkvalitetsmodellering? Vad kan vi vänta oss framöver? Kurs i modellanvändning för en renare tätortsluft Helena Sabelström

Läs mer

Luftföroreningsmätningar på Vallgatan i Kungsbacka, vårvintern 2005

Luftföroreningsmätningar på Vallgatan i Kungsbacka, vårvintern 2005 Luftföroreningsmätningar på Vallgatan i Kungsbacka, vårvintern 2005 Harald Bouma Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 141 April 2006 2 Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har fått i uppdrag att mäta, beräkna

Läs mer

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Härryda kommun 2009

Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Härryda kommun 2009 Ren Regionluft - Beräkningar av kvävedioxid i Härryda kommun 2009 Malin Andersson och Maria Holmes Miljöförvaltningen Göteborg Rapport 152 - Härryda Oktober 2010 Miljökvalitetsnormer Sedan 1999 gäller

Läs mer

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30

Bellona 5, Solna. Luftkvalité uteluft- detaljplanskede. Bellona 5, Solna Befintlig byggnad 2015-01-30 Bellona 5, Solna Luftkvalité uteluft- detaljplanskede Bellona 5, Solna Befintlig byggnad Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Utredningens genomförande och omfattning... 4 Fastigheten

Läs mer

Luftkvalitet och överskridanden av miljökvalitetsnormer i svenska kommuner

Luftkvalitet och överskridanden av miljökvalitetsnormer i svenska kommuner 0 Luftkvalitet och överskridanden av miljökvalitetsnormer i svenska kommuner Karin Persson, IVL Svenska Miljöinstitutet Miljökvalitetsnormer ur ett mätperspektiv 1 Vilka kommuner mäter vad och hur? Luftkvaliteten

Läs mer

Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, december Luftföroreningar... 1 Vädret... 1

Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, december Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 December 2013 Innehållsförteckning Syftet med rapporten... 1 Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, december 2013... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Samverkan för luftövervakning i Västernorrland 2016-2020

Samverkan för luftövervakning i Västernorrland 2016-2020 Samverkan för luftövervakning i Västernorrland 2016-2020 Redovisning av mätresultat och strategi för luftövervakning Magnus Zeilon, Miljö- och byggförvaltningen Kramfors kommun 2016-03-30 Innehållsförteckning

Läs mer

PM Luftkvalitet - Spridningsberäkningar för utsläpp till luft vid planerade muddringsarbeten i Södertälje kanal

PM Luftkvalitet - Spridningsberäkningar för utsläpp till luft vid planerade muddringsarbeten i Södertälje kanal PM Luftkvalitet - Spridningsberäkningar för utsläpp till luft vid planerade muddringsarbeten i Södertälje kanal Punktkälla: Beräknade luftföroreningskomponenter: Utsläppsdata: Två arbetsmaskiner á 520

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, april Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?...

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, april Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... April 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, april 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Rapport avseende luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun år 2012 samt luftmätningsdata för åren

Rapport avseende luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun år 2012 samt luftmätningsdata för åren Rapport avseende luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun år 2012 samt luftmätningsdata för åren 1990 2012 Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Metod... 1 DOAS... 1 Partikelmätare...

Läs mer

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2015:7

Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari Rapportserie 2015:7 Passiva gaturumsmätningar Norrköpings tätort, februari 2015 Rapportserie 2015:7 Luftmätningarna är utförda av bygg- och miljökontoret i Norrköping. Ansvarig för denna rapport är Pontus Edqvist. Vid frågor

Läs mer

Luftföroreningssituationen I Landskrona

Luftföroreningssituationen I Landskrona Luftföroreningssituationen I Landskrona Säsongsrapport Sommarhalvåret 26 Sammanfattning Nedanstående redovisning av luftföroreningshalterna i Landskrona är från det fasta stationsnätet i taknivå. erna

Läs mer

Luftrapport Miljö- och byggnämnden. 25 augusti 2011, 50

Luftrapport Miljö- och byggnämnden. 25 augusti 2011, 50 Luftrapport 2010 Miljö- och byggnämnden 25 augusti 2011, 50 Titel: Författare: Utgiven av: Beställningsadress: Luftrapport 2010, Burlövs kommun Johan Rönnborg Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Luftkvalitetsmätning Kungälv

Luftkvalitetsmätning Kungälv Luftkvalitetsmätning Kungälv 2015-2016 Foto: Helene Olofson Helene Olofson Göteborgs Stad, miljöförvaltningen Rapport 162 September 2016 2 Förord Den här utredningen är genomförd av miljöförvaltningen

Läs mer