QW SV Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "QW SV Bruksanvisning"

Transkript

1 QW SV Bruksanvisning

2 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PRODUKTBESKRIVNING KONTROLLPANEL PROGRAM FÖRBRUKNINGSVÄRDEN INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN ANVÄNDA PRODUKTEN RÅD OCH TIPS UNDERHÅLL OCH RENGÖRING FELSÖKNING NÖDÖPPNING AV LUCKAN TEKNISK INFORMATION BÄSTA KUND Tack för att du valt denna produkt från Husqvarna-Electrolux. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten. Besök vår webbplats för att: Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation: Registrera din produkt för bättre service: Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt: KUNDTJÄNST OCH SERVICE Vi rekommenderar att originalreservdelar används. Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen. Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer. Varnings-/viktig säkerhetsinformation. Allmän information och tips Miljöinformation Med reservation för ändringar.

3 1. SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk. 1.1 Säkerhet för barn och handikappade VARNING Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet. Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Låt inte barn leka med produkten. Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Håll allt tvättmedel utom räckhåll för barn. Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen. Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn. 1.2 Allmän säkerhet SVENSKA 3 Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll. Ändra inte produktens specifikationer.

4 4 Följ högsta tillåtna lastvolym på 9 kg (se kapitlet "Programtabell"). Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara. Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara mellan 0,5 bar (0,05 MPa) och 8 bar (0,8 MPa) Ventilationsöppningarna i grunden (om tillämpligt) får ej täppas igen av en matta. Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas. 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2.1 Installation Ta bort förpackningen och transportbultarna. Spara transportbultarna. När du flyttar produkten igen måste du spärra trumman. Installera eller använd inte en skadad produkt. Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 C eller där den utsätts för väder och vind. Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten. Kontrollera att golvet där du installerar produkten är plant, stabilt, värmebeständigt och rent. Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt. Produkten är tung, så var alltid försiktig när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar. Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet. Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och mattan. Elektrisk anslutning VARNING Risk för brand och elektriska stötar. Produkten måste vara jordad. Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker. Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag. Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar. Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt servicecenter. Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen. Dra inte i nätkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten. Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten med våta händer. Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

5 Anslutning av vatten Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna. Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya medföljande slanguppsättningarna. Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas. Innan du ansluter produkten till nya rör eller till rör som inte har använts på länge låter du vattnet rinna tills det är rent. Den första gången du använder produkten ska du kontrollera att inget läckage förekommer. 2.2 Använd VARNING Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten. Använd denna produkt i en hushållsmiljö. Ändra inte produktens specifikationer. Följ säkerhetsanvisningarna på diskmedelspaketet. Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen. Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli hett. Kontrollera att du tagit ut alla metallföremål från tvätten. Placera inte en behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta Service för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas. 2.3 Skötsel och rengöring VARNING Risk för personskador och skador på produkten föreligger. Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll. Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten. Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål. 2.4 Avfallshantering SVENSKA 5 VARNING Risk för kvävning eller skador. Koppla loss produkten från eluttaget. Klipp av strömkabeln och kassera den. Ta bort lucklåset för att hindra att barn eller djur stängs in inuti produkten.

6 PRODUKTBESKRIVNING Arbetsyta 2 Tvättmedelsfack 3 Kontrollpanel 4 Luckhandtag 5 Typskylt 6 Tömningspump 7 Fötter för nivåutjämning av produkten 8 Tömningsslang 9 Ventil för vattenintag 10 Nätkabel 11 Transportbultar 12 Fötter för nivåutjämning av produkten 3.1 Barnlås När du aktiverar barnlåset kan du inte stänga luckan. Detta hindrar barn eller 7 12 djur från att bli instängda i trumman. Aktivera barnlåset genom att vrida det medurs tills skåran är horisontell. Avaktivera barnlåset genom att vrida det moturs tills skåran är vertikal. 3.2 Fästplåtsats ( ) Finns att köpa hos närmaste auktoriserade återförsäljare. Om du installerar produkten på en plint måste du fästa fast produkten i fästplåtarna. Följ anvisningarna som medföljer satsen.

7 4. KONTROLLPANEL SVENSKA Strömbrytare På/Av (Auto Off) 2 Programväljare 3 Display 4 Start/paus-knapp (Start/Paus) 5 Knapp för fördröjd start (Fördröjd Start) 6 Knappen Snabb (Snabb) 7 Knapp för extra sköljning (Extra Sköljning) 8 Knapp för fläckar/förtvätt (Fläckar/ Förtvätt) 9 Knapp för reducerad centrifugering (Centr.) 10 Temperaturknapp (Temp.) 4.1 Knapp för automatisk avstängning 1 Tryck på knappen för att aktivera och avaktivera produkten. En ljudsignal avges när produkten är slås på. Funktionen AUTO OFF stänger automatiskt av produkten för att stoppa energiförbrukningen när: Du inte använder produkten under 5 minuter innan du trycker på knappen 4. Alla inställningar avbryts. Tryck på knappen 1 för att slå på produkten igen. Ställ in tvättprogrammet igen och alla möjliga tillval. Efter fem minuter från tvättprogrammets slut. Se "När programmet är klart". 4.2 Programvred 2 Vrid vredet för att ställa in ett program. Motsvarande programlampa tänds.

8 Display 3 A B C D E F G H I M L K J Displayen visar: A Temperatur för valt program Kallt vatten Centrifugeringshastigheten för valt program B Symbolen Ingen centrifugering 1) Symbolen Sköljstopp 1) Endast i programmet CENTRIFUGERING/TÖMNING. Förtvättsfas Tvättfas Sköljfas C Centrifugeringsfas Fassymbolerna När ett program valts tänds alla symbolerna för faserna som hör samman med programmet. När programmet startar blinkar bara symbolen för aktiverad fas. När programmet är klart lyser symbolen för den sista fasen. D E Ångsymbolen tänds när du väljer ett ångprogram. Symbolen för överdosering av tvättmedel tänds i slutet av programmet när produkten känner av för mycket tvättmedel.

9 SVENSKA 9 F G H I J Luckan kan inte öppnas när symbolen visas. Luckan kan öppnas när symbolen släcks. Om programmet är klart men symbolen fortfarande visas: Funktionen Sköljstopp är på. Det finns vatten i trumman. Symbolen för fördröjd start tänds när du väljer funktionen fördröjd start. Symbolen för Barnlås tänds när Barnlåset aktiverats. Programtid När programmet startar minskar programtiden i steg om 1 minut. Fördröjd start När knappen Fördröjd start trycks in visar displayen den fördröjda starttiden. Larmkoder Om det är fel på produkten visas felkoder på displayen. Se avsnittet "Felsökning". Displayen visar det här meddelandet i några sekunder när: Funktionen kan inte ställas in för diskprogrammet. Du försöker byta program under pågående cykel. När programmet är klart. När luckan är öppen - Se avsnittet "Lägga i tvätt" Programmets maximala tvättmängd Symbolerna visar maximal tvättmängd för inställt program. Tvättens vikt Symbolen visar hur mycket tvätten i trumman väger. När du lägger i tvätt uppdateras vikten i steg om 0,5 kg. När luckan är stängd Symbolen för tvättmedel Procentandelen tvättmedel. Symbolerna visar hur mycket tvättmedel som ska användas för tvätten i trumman. När du trycker på Start/Paus-knappen släcks dessa symboler.

10 10 Grafiska staplar Det tomma indikatorfältet visas bara om relaterad funktion är tillgänglig för valt program. Indikatorfältet fylls enligt valda funktioner. Om du gör ett felaktigt val anger meddelandet Err att valet inte är möjligt. K Symbolen för att spara tid tänds när du väljer någon av programlängderna. Förkortad tid Extra snabb L Symbolen för extra sköljning tänds när den här funktionen aktiveras. Värdet visar det totala antalet sköljningar. Indikatorfältet är helt fyllt när du väljer max antal sköljningar. Symbolen för fläckar tänds när du aktiverar funktionen. Symbolen för förtvätt tänds när den här funktionen aktiveras. M Indikatorfältet är inte helt fyllt när du bara väljer en av funktionerna. Indikatorfältet är helt fyllt när du väljer de två funktionerna. 4.4 Start/Paus-knappen 4 Vissa program accepterar bara en av de två funktionerna. Tryck på knappen 4 för att starta eller avbryta ett program. 4.5 Knappen Fördröjd start 5 Tryck på knappen 5 för att fördröja starten av ett program med 30 minuter upp till 20 timmar. 4.6 Knappen Tidspar 6 Tryck på knappen 6 för att minska programlängden. Tryck en gång för att ställa in "Kortare längd" för lätt smutsade plagg. Tryck två gånger för att ställa in "Extra snabb" för mycket lätt smutsade plagg. 4.7 Knappen Extra sköljning 7 Tryck på knappen 7 för att lägga till sköljprogram till ett program. Använd den här funktionen för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden när vattnet är mjukt. 4.8 Knapp för fläckar/förtvätt 8 Tryck på knappen 8 för att lägga till fläck- och/eller förtvättsfunktionen till ett program. Tryck på knappen flera gånger för att aktivera en eller två funktioner. Tillhörande

11 SVENSKA 11 symbol och indikatorfält visas på displayen. FLÄCKAR Används för tvätt med mycket svåra fläckar. När funktionen ställs in ska fläckborttagningsmedel hällas i facket. Funktionen lägger till tid till programlängden. Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 C. FÖRTVÄTT Använd den här funktionen för att lägga till en förtvättsfas före tvättfasen. Vi rekommenderar att du använder den här funktionen när tvätten är mycket smutsig. Valet av den här funktionen lägger till tid till programlängden. 4.9 Centrifugeringsknapp 9 Tryck på den här knappen för att: Sänka högsta hastigheten för centrifugeringsfasen i programmet. Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter med valt program. Avaktivera centrifugeringsfasen. Aktivera funktionen "Sköljstopp". Ställ in den här funktionen för att förhindra att materialen skrynklar. Maskinen tömmer inte när programcykeln är klar Temperaturknapp 10 Tryck på 10 för att ändra den inställda temperaturen. När displayen visar - - värmer inte produkten upp vattnet Ljudsignal Ljudsignaler avges när: Du aktiverar produkten. När du avaktiverar produkten. När du trycker på knapparna. När programmet är klart. När ett fel uppstått på produkten. För att avaktivera/aktivera ljudsignalerna ska du trycka på 8 och 7 samtidigt i 6 sekunder. Om ljudsignalerna är avaktiverade kommer de bara att höras när du trycker på knapparna och om ett fel uppstår Barnlås Den här funktionen hindrar barn från att leka med kontrollpanelen. Aktivera funktionen genom att trycka på knappen 10 och 9 samtidigt tills symbolen visas på displayen. Avaktivera funktionen genom att trycka på knappen 10 och 9 samtidigt tills symbolen släcks. Du kan aktivera funktionen: Innan du trycker på Start/Paus-knappen 4 : Produkten kan inte starta. När du har tryckt på Start/Paus-knappen 4 avaktiveras alla knapparna och programvredet Funktionen Permanent extra sköljning Med den här funktionen kan du ha funktionen för extra sköljning på permanent när du ställer in ett nytt program. Aktivera funktionen genom att trycka på knappen 6 och 5 samtidigt tills symbolen visas på displayen. Avaktivera funktionen genom att trycka på knappen 6 och 5 samtidigt tills symbolen släcks.

12 PROGRAM Program Temperaturområde Vit-/Kulör 95 C - kall Extra tyst 95 C - kall Syntet 60 C - Kall Lättstruket 1) 60 C - Kall Fintvätt 40 C - Kall Ylle/Siden 40 C - Kall Täcken 60 C - 30 C Antiallergi 60 C Centr./Tömning 2) Sköljning Kall Träningskläder 40 C - Kall 20 Min. - 3 kg 40 C - 30 C Super Eco 30 3) 30 C - kall Typ av tvätt och smuts Maximal tvättmängd, maximal centrifugeringshastighet Vit och färgad bomull. Normal smuts och lätt smuts. 9 kg, 1400 varv/min Vit och kulört bomull Normal smuts och lätt smuts. 9 kg Syntet eller blandade material. Normal smuts och lätt smuts. 3 kg, 1200 varv/min Plagg i syntetmaterial. Lätt smutsad tvätt. 3 kg, 800 varv/min Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester. Normal smuts och lätt smuts. 3 kg, 1200 varv/min Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och ömtåliga material märkta med symbolen "handtvätt". 2 kg, 1200 varv/min Specialprogram för en syntetfilt, ett täcke, ett sängöverkast, etc. 3 kg, 800 varv/min Vit bomull. Detta program tar bort mikroorganismer tack vare tvättning i 60 och en extra sköljning. Tvätten blir på det sättet mer effektiv. 9 kg, 1400 varv/min För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman. Alla material. 9 kg, 1400 varv/min För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material. 9 kg, 1400 varv/min Väderbeständiga sport- och utomhuskläder. Använd inga mjukmedel! 2.5 kg, 800 varv/min Bomull och syntet som är lätt smutsade och bara använda en gång. 3 kg, 1200 varv/min Bomull, syntet och blandade material. Normalt smutsad tvätt. max. 5 kg, 1200 varv/min

13 Program Temperaturområde Bomull Eco 4) 60 C - 40 C Ångprogram Uppfräschn. Antiskrynkl. Typ av tvätt och smuts Maximal tvättmängd, maximal centrifugeringshastighet Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt smutsad tvätt. 9 kg, 1400 varv/min Ångprogram för bomull och syntet Det här programmet tar bort dålig lukt från tvätten. 1.5 kg Ångprogram för bomull och syntet Det här programmet hjälper till att göra tvätten mindre skrynklig. 1.5 kg 1) Tvätt- och centrifugeringsfasen är skonsam för att förhindra att tvätten blir skrynklig. Produkten lägger till ytterligare sköljningar. 2) Standardcentrifugeringshastigheten är inställd för bomull. Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att det går att ställa in den hastigheten med valt program. 3) Det här programmet är avsett för dagligt bruk och har lägsta energi- och vattenförbrukningen men ger ändå bra tvättresultat. 4) Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden Enligt bestämmelsen 1061/2010 är dessa program "Standardprogram 60 C bomull" och "Standardprogram 40 C bomull". De är de mest effektiva programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för normalt smutsad tvätt. Med det här programmet får du ett bra tvättresultat med minskad energiåtgång. Programmets tvättfas har förlängts. Vattentemperaturen i tvättfasen kan skilja sig från temperaturen som anges för valt program. Programfunktioner kompatibilitet Program Fläckar/Förtvätt Extra Sköljning SVENSKA 13 Vit-/Kulör Extra tyst Syntet Lättstruket 1) Fintvätt Snabb Fördröjd Start Ylle/Siden

14 14 Program Täcken Antiallergi Centr./Tömning 2) Sköljning Träningskläder 20 Min. - 3 kg Super Eco 30 Bomull Eco 1) Endast förtvättsfunktionen är tillgänglig. 2) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering är tömningsfasen den enda tillgängliga. 5.1 Woolmark-intyg Maskinens ylleprogram har testats och godkänts av Woolmark Company för Fläckar/Förtvätt Extra Sköljning Snabb Fördröjd Start tvätt av maskintvätt av ylleplagg märkta som handtvätt, under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på klädvårdsetiketten och enligt anvisningarna från tillverkaren av denna tvättmaskin. M1361 I Storbritannien, Irland, Hong Kong och Indien är Woolmark-symbolen ett certifieringsmärke. 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN I programets start visar displayen varaktighetsprogramet för maxvikten. Under tvättfasen blir programets varaktighet automatiskt uträknat och kan förkortas ordentligt om tvättens vikt är mindre än maxvikten (t.ex. Bomull 60 C med maxvikt 9 kg, så överskrider programet 2 timmar. Om vikten däremot är 1 kg så är programet klart på mindre än en timme). När apparaten räknar ut programets längd så blinkar en lampa i displayen. Uppgifterna i tabellen är ungefärliga. Olika orsaker kan ändra uppgifterna: mängden och typen av tvätt, vattnet och omgivningstemperatur. Program Vikt (kg) Energiförbrukning (kwh) Ungefärlig programtid (minuter) Vattenförbrukning (liter) Återstående fukt (%) 1) cottons 60 C cottons 40 C

15 Program Vikt (kg) Energiförbrukning (kwh) Ungefärlig programtid (minuter) SVENSKA 15 Vattenförbrukning (liter) Återstående fukt (%) 1) Syntet 40 C Fintvätt 40 C Ylle 30 C Vanliga bomullsprogram Standard 60 C bomull Standard 60 C bomull Standard 40 C bomull Av-läge (W) Kvar på-läge (W) Informationen i tabellen ovan är i enlighet med EU-kommissionens förordning 1015/2010 om genomförande av direktiv 2009/125/EC. 1) När centrifugeringen är klar. 7. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN 1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt för att aktivera tömningssystemet. 2. Häll lite tvättmedel i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt. Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan. 8. ANVÄNDA PRODUKTEN För att viktsensorn ska fungera korrekt ska du sätta på produkten och ställa in programmet INNAN du lägger i tvätten. 1. Öppna vattenkranen. 2. Sätt i stickkontakten i eluttaget. 8.1 Aktivera produkten och ställa in ett program 1. Tryck på knappen 1 för att sätta på produkten. 2. Vrid programvredet till 2 det program som krävs. Programindikatorn tänds. 3. Kontrollampan för 4 -knappen blinkar rött. 4. Displayen visar standardtemperatur, centrifugeringshastighet och det tomma indikatorfältet för tillgängliga funktioner. 5. Vid behov kan du trycka på knappen 10 och 9 för att ändra vattentemperatur och centrifugeringshastighet.

16 Vid behov kan även funktioner läggas till eller fördröjd start ställas in genom att trycka på de andra knapparna. Displayen visar inställd funktions symbol och siffran (I) visar den fördröjda starttiden. 8.2 Avaktivera viktsensorerna Avaktivera viktsensorerna genom att trycka på knapp 10 och 8 samtidigt i några sekunder. Tryck på samma knappar igen för att aktivera dem igen. 8.3 Fylla på tvätt 1. Öppna luckan till produkten. 2. Displayen (J) visar maximal laddning av tvätt för programmet (MAX) och smutstvättens vikt (KG). 3. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget. Skaka kläderna innan du lägger in dem i trumman. 4. På displayen uppdateras smutstvättens vikt i steg om 0,5 kg. Vikten är indikativ och ändras efter typ av tvätt. Om du lägger in mer tvätt i trumman än vad som är maximal tvättmängd börjar symbolerna MAX och värdet 0.0 att blinka. Du kan tvätta, men energi- och vattenförbrukningen ökar. För minsta energiåtgång och bästa resultat kan du ta bort några plagg tills symbolerna slutar blinka. Överlastningsindikeringen finns bara för program med en maximal mängd som är mindre än produktens maximala mängd. 5. Stäng luckan. Värdet 0.0 nära symbolen % på displayen visar hur mycket tvättmedel som ska användas. Denna information är indikativ och gäller tvättmedelsmängd för en maxladdning som tillverkaren rekommenderar. Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller att tvätten skadas.

17 SVENSKA Fylla på tvättmedel och tillsatsmedel Tvättmedelsfacket för förtvättsfasen och blötläggningsprogrammet. Tillsätt tvättmedlet för förtvätt och blötlägg innan programmet startar. Tvättmedelsfacket för tvättfasen. Om du använder flytande tvättmedel lägger du in det precis innan du startar programmet. Fack för flytande tillsatsmedel (sköljmedel, stärkningsmedel). Lägg produkten i facket innan du startar programmet. Detta är den högsta nivån för mängden flytande tillsatsmedel. Fack för fläckborttagningsmedel. Lägg produkten i facket och välj fläckborttagningsfunktionen innan du startar programmet. Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel Vänd den (uppåt eller nedåt) i rätt läge för att använda pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel. Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning. Kontrollera flikens läge 1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går. 2. Tryck ner spaken för att ta ut facket.

18 Vänd fliken uppåt om du ska använda pulvertvättmedel. 5. Mät upp tvätt- och sköljmedel. 6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt. Se till att fliken inte orsakar en tilltäppning när du stänger facket. 8.5 Ställ in fördröjd start 1. Tryck på 5 -knappen flera gånger tills antalet minuter eller timmar visas på displayen. Motsvarande symboler tänds. 2. Tryck på 4 -knappen. Produkten startar nedräkningen till den fördröjda starten. När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt. Innan du trycker på 4 -knappen för att starta produkten kan du avbryta eller ändra inställningen av den fördröjda starten. Du kan inte ställa in fördröjd start med programmet Ånga. 8.6 Avbryta den fördröjda starten 1. Tryck på 4 -knappen. Motsvarande kontrollampa blinkar. 2. Tryck på 5 -knappen flera gånger tills displayen visar 0'. 4. Vänd fliken nedåt om du ska använda flytande tvättmedel. Med fliken i läget NEDÅT: Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel. Lägg inte i mer flytande tvättmedel än gränsen som visas på fliken. Ställ inte in förtvättsfasen. Ställ inte in funktionen fördröjd start. 3. Tryck på 4 -knappen. Programmet startar. 8.7 Starta programmet Tryck på knappen 4 för att starta programmet. Motsvarande kontrollampa blinkar inte längre. Alla symboler som är relaterade till mängden tvättmedel släcks på displayen. Om fördröjd starttid har ställts in börjar nedräkningen. Produkten justerar automatiskt programtiden efter tvätten du har lagt in i trumman så att du får perfekt tvättresultat på minsta möjliga tid. Efter ca 15 minuter från programmets start visar displayen det nya tidsvärdet. 8.8 Göra paus i ett program 1. Tryck på 4 -knappen. Kontrollampan blinkar.

19 SVENSKA Tryck på 4 -knappen igen. Tvättprogrammet fortsäter. 8.9 Avbryta ett program 1. Tryck på 1 -knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten. 2. Tryck på 1 -knappen igen för att slå på produkten. Du kan nu ställa in ett nytt tvättprogram. Produkten tömmer inte ut vattnet Ändra en funktion Du kan bara ändra vissa funktioner innan de satts igång. 1. Tryck på 4 -knappen. Kontrollampan blinkar. 2. Ändra den inställda funktionen Öppna luckan. Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och trumman fortfarande roterar kan du inte öppna luckan. Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start pågår. Så här öppnar du luckan: 1. Tryck på 4. Symbolen för lucklåset släcks. 2. Öppna luckan till produkten. 3. Stäng produktens lucka och tryck på 4 -knappen. Programmet eller den fördröjda starten fortsätter När programmet är klart Produkten stannar automatiskt. Ljudsignalen låter. tänds på displayen. Kontrollampan för Start/Paus-knappen 4 släcks. Symbolen för lucklåset släcks. Tryck på knappen 1 för att stänga av produkten. Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten. När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programväljaren för att ställa in ett program. Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman är tom. Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt. Stäng vattenkranen. Tvättprogrammet är klart men det finns vatten i trumman: Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas. Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan. För tömning av vattnet: 1. Sänk vid behov centrifugeringshastigheten. 2. Tryck på Start/Paus-knappen 4. Produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar. 3. När programmet är klart och symbolen med lucklås släcks kan du öppna luckan. 4. Stäng av produkten. Produkten töms och centrifugerar automatiskt efter cirka 18 timmar. 9. RÅD OCH TIPS 9.1 Fylla på tvätt Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle Följ tvättanvisningarna som finns på tvätmärkningen. Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans. Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att

20 20 du tvättar dem separat de första gångerna. Stäng örngott, blixtlås, hakar och tryckknappar. Knyt skärp. Töm alla fickor och veckla ut plaggen. Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och plagg med tryck. Ta bort svåra fläckar. Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel. Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna eller lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott. Tvätta inte i produkten: Tvätt utan fåll eller med snitt Behåar med metallbygel. Tvätta små plagg i en tvättpåse. En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen. Om detta händer, justera plaggen manuellt i baljan och starta centrifugeringsfasen igen. 9.2 Svåra fläckar Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar. Vi rekommenderar att du tar bort dessa fläckar innan du lägger in plaggen i produkten. Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material. 9.3 Tvättmedel och tillsatser Använd endast tvättmedel och tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Blanda inte olika sorters tvättmedel. För miljöns skull ska du inte använda mer diskmedel än nödvändigt. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till dessa produkter. Använd rätt produkter för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad. Ställ inte in förtvättsfasen om du använder flytande tvättmedel. Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med luckenheten tillsätter du det flytande tvättmedlet med en doseringsboll. 9.4 Vattenhårdhet Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhärdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhärdare. Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkterna. 10. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING VARNING Koppla loss produkten från eluttaget innan du rengör den Avkalkning Vattnet vi använder innehåller kalk. Använd vid behov en vattenavhärdare för att ta bort kalk. Använd en specialprodukt avsedd för tvättmaskiner. Följ anvisningarna på tillverkarens förpackning. Gör detta separat från tvätten Utvändig rengöring Rengör produkten bara med tvål och varmt vatten. Torka alla ytor noga. FÖRSIKTIGHET Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter Underhållstvätt Vid programmen med låg temperatur kan det hända att det blir kvar lite tvättmedel i trumman. Kör en underhållstvätt

21 SVENSKA 21 med jämna mellanrum. För att göra detta: Ta ut tvätten ur trumman. Välj det hetaste bomullsprogrammet Använd rätt mängd pulvertvättmedel med biologiska egenskaper. Efter varje tvätt ska luckan stå öppen ett tag för att undvika att mögel och otrevliga lukter bildas Lucktätning Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen Trumma Undersök trumman regelbundet för att förhindra kalkbildning och rostpartiklar. Använd bara specialprodukter för att ta bort rostpartiklar från trumman. För att göra detta: Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål. Starta ett kort program för bomull vid max temperatur med en liten mängd tvättmedel Tvättmedelsfack Rengöring av facket: 1 1. Tryck på spaken. 2. Dra ut facket Ta bort den övre delen av facket för flytande tillsatser. 4. Rengör alla delar med vatten.

22 Rengör tvättmedelsfackets fördjupning med en borste. 6. Sätt tillbaka tvättmedelsfacket i fördjupningen Tömningspump Undersök tömningspumpen regelbundet och se till att den är ren. Rengör pumpen om: Produkten tömmer inte ut vattnet. Trumman kan inte snurra. Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad. Rengöring av tömningspumpen: Displayen visar en larmkod på grund av problemet med vattentömning. VARNING 1. Koppla bort produkten från eluttaget. 2. Ta inte loss nålfällan medan produkten är igång. Rengör inte tömningspumpen om vattnet i produkten är hett. Vattnet måste vara kallt innan du rengör tömningspumpen. 1. Öppna luckan till tömningspumpen. 2. Dra luckan utåt för att ta bort den. 3. Sätt en behållare under tömningspumpens fördjupning, för att samla upp vattnet som rinner ut. 4. Tryck på de två knopparna och dra tömningsledningen framåt så att vattnet kan rinna ut.

23 SVENSKA När behållaren är fylld med vatten, sätt tillbaka tömningsledningen och töm behållaren. Upprepa steg 4 och 5 så många gånger som behövs tills inget vatten rinner ut från tömningspumpen. 6. Dra tillbaka tömningsledningen och vrid nålfällan för att ta bort den. 7. Ta bort ludd och föremål från pumpen. 8. Se till att pumphjulet kan snurra. Om det inte gör det ska du kontakta kundtjänst Rengör nålfällan under en vattenkran och sätt tillbaka det i pumpen i de speciella spåren. 10. Var noga med att dra åt nålfällan ordentligt för att förhindra läckage. 11. Sätt tillbaka luckan och stäng luckan till tömningspumpen Tilloppsslangens filter och ventilfiltret Det kan vara nödvändigt att rengöra filtren när: Produkten inte fylls med vatten. Produkten fylls med vatten länge. För att rengöra filtren i tilloppsslangen: Kontrollampan på 4 -knappen blinkar och tillhörande larm visas på displayen. Se avsnittet "Felsökning". VARNING Koppla bort produkten från eluttaget. 1. Stäng vattenkranen. 2. Ta loss tilloppsslangen från vattenkranen. 3. Rengör filtret i tilloppsslangen med en styv borste.

24 Ta loss tilloppsslangen bakom produkten. 5. Rengör filtret i ventilen med en styv borste eller en handduk. 6. Sätt tillbaka tilloppsslangen. Kontrollera att anslutningarna är helt täta för att undvika läckage. 7. Öppna vattenkranen Nödtömning Produkten kan inte tömma ut vattnet på grund av ett fel. Om detta händer, gå igenom stegen (1) till (6) i "Rengöring av tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov. Sätt tillbaka tömningsledningen och stäng luckan till tömningspumpen. När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen. 1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. 2. Starta programmet för att tömma ut vattnet Åtgärder vid frysrisk Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan vara mindre än 0 C, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen, 1. Koppla bort produkten från eluttaget. 2. Stäng vattenkranen. 3. Ta bort tilloppsslangen 4. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen. 5. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsförfarandet 6. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen. VARNING Se till att temperaturen är över 0 C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer. 11. FELSÖKNING Produkten startar inte eller upphör att fungera. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta kundtjänst om du inte kan lösa problemet. Då vissa problem uppstår hörs en ljudsignal och displayen visar en larmkod: - Produkten fylls inte med vatten ordentligt.

25 - Produkten tömmer inte ut vattnet. - Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. - Översvämningsskyddet är aktiverat. VARNING Avaktivera produkten innan du utför kontrollerna. Problem Möjlig orsak Möjlig lösning Produkten fylls Vattenkranen är stängd Öppna vattenkranen. inte med vatten. Produkten tömmer inte ut vattnet. Luckan är öppen eller är inte ordentligt stängd. Översvämningsskyddet är aktiverat. Centrifugeringsfasen fungerar inte. Tilloppsslangen är skadad. Filtren i tilloppsslangen är igentäppta. Vattenkranen är blockerad eller belagd med kalk. Tilloppsslangen är inte rätt ansluten. Vattentrycket är för lågt. Tömningsslangen är skadad. Filtret i tömningspumpen är igensatt. Tömningsslangen är inte rätt ansluten. Ett tvättprogram utan tömningsfas har ställts in. Funktionen Sköljstopp är på. Centrifugeringsfasen är avstängd. Filtret i tömningspumpen är igensatt. Kontrollera att tilloppsslangen inte är skadad. Rengör filtren. Se "Underhåll och rengöring". Rengör vattenkranen. Kontrollera att anslutningen är korrekt. Kontakta berörd myndighet. Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad. Rengör filtret i tömningspumpen. Se "Underhåll och rengöring". Kontrollera att anslutningen är korrekt. Ställ in tömningsprogrammet. Ställ in tömningsprogrammet. Stäng luckan ordentligt. SVENSKA 25 Dra ur stickkontakten ur eluttaget. Stäng vattenkranen. Kontakta kundtjänst. Ställ in centrifugeringsprogrammet. Rengör filtret i tömningspumpen. Se "Underhåll och rengöring".

26 26 Problem Möjlig orsak Möjlig lösning Programmet startar inte. Det är vatten på golvet. Du kan inte öppna luckan på produkten. Produkten avger ett konstigt ljud. Produkten fylls med vatten och töms omedelbart. Programmet är kortare än tiden som visas. Balansproblem med tvätten. Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget. En säkring har löst ut i husets säkringsskåp. Du har inte tryckt på knappen 4. Fördröjd start är inställd. Barnlåset är aktiverat. Läckage från kopplingarna i vattenslangarna. Läckage från tömningspumpen. Tömningsslangen är skadad. Ingen elektrisk ström. Tvättprogrammet pågår. Det finns vatten i trumman. Ett fel har uppstått på produkten. Produkten står inte vågrätt. Du har inte tagit bort förpackningen och/eller transportbultarna. Mycket liten tvättmängd. Tömningsslangens ände sitter för lågt. Produkten beräknar en ny tid enligt tvättmängden. Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Sätt i stickkontakten. Byt ut säkringen. Tryck på 4. Avbryt den fördröjda starten om du vill starta programmet direkt. Inaktivera barnlåset. Kontrollera att kopplingarna är åtdragna. Kontrollera att filtret i tömningspumpen är åtdraget. Kontrollera att tilloppsslangen inte är skadad. Se till att produkten får elektrisk ström. Låt tvättprogrammet gå klart. Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet. Kontakta service. Om du måste öppna luckan, läs "Nödöppning av luckan". Justera produktens nivå. Se "Installation". Ta bort förpackningen och/eller transportbultarna. Se "Installation". Fyll på mer tvätt i trumman. Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Se avsnittet "Förbrukningsvärden".

27 Problem Möjlig orsak Möjlig lösning Programmet är längre än tiden som visas. En obalanserad tvättmängd ökar programlängden. Detta är normalt för produkten. Tvättresultaten är inte tillfredsställande. Trumman är tom men displayen visar att det finns något däri (J). Trumman är full men displayen visar 0.0 kg (J). För lite eller felaktigt tvättmedel har använts. Du har inte tagit bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten. Fel temperatur har ställts in. För stor tvättmängd. Du måste ställa in egenvikten. Du stoppade in smutstvätten innan du satte på produkten. Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta kundtjänst om problemet uppstår igen. SVENSKA 27 Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar. Kontrollera att du ställer in rätt temperatur. Minska tvättmängden. Tryck på knappen 1 för att stänga av produkten och för att sätta på den igen. Tryck på knappen 1 för att stänga av produkten. Töm trumman och utför de nödvändiga stegen. (Se "Lägga i tvätt") Kontakta kundtjänst om andra felkoder visas på displayen. 12. NÖDÖPPNING AV LUCKAN Produktens lucka förblir stängd vid strömavbrott eller produktfel. Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningsfunktionen. Innan luckan öppnas: VARNING Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Vänta tills de svalnat vid behov. VARNING Kontrollera att trumman inte snurrar. Vänta tills trumman slutar snurra vid behov. VARNING Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Fortsätt med nödtömning vid behov (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring"). Gör enligt följande för att öppna luckan: 1. Tryck på knappen för att stänga av produkten.

28 Koppla bort produkten från eluttaget. 3. Öppna filterluckan. 4. Håll nödupplåsningsspärren neddragen och öppna samtidigt produktens lucka. 5. Plocka ur tvätten. 6. Stäng filterluckan. 13. TEKNISK INFORMATION Mått Bredd/Höjd/Djup 600 / 850 / 605 mm Totalt djup Elektrisk anslutning: Nätspänning Total effekt Säkring Frekvens Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt. 640 mm 230 V 2200 W 10 A 50 Hz IPX4 Vattentryck Min 0,5 bar (0,05 MPa) Max 8 bar (0,8 MPa) Vattentillförsel 1) Kallt vatten Max. tvättmängd Bomull 9 kg Centrifugeringshastighet Max 1400 varv/minut 1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga. 14. MILJÖSKYDD Återvinn material med symbolen. Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte produkter

29 SVENSKA 29 märkta med symbolen med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

30 30

31 SVENSKA 31

32 A

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1076 TF 1278

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1076 TF 1278 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1076 TF 1278 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW T

Bruksanvisning Tvättmaskin QW T SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW 14062 T 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT...7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...9

Läs mer

EWF 8000 W SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF 8000 W SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF 8000 W...... SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...............................................

Läs mer

EWT 1264TDW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWT 1264TDW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWT 1264TDW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT...

Läs mer

QW QW SV Bruksanvisning

QW QW SV Bruksanvisning QW 147381 QW 167381 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW

Bruksanvisning Tvättmaskin QW SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW 167382 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 8 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...12

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1474

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1474 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1474 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW146671

Bruksanvisning Tvättmaskin QW146671 SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW146671 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT...7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...8

Läs mer

FW32B6120. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

FW32B6120. SV Tvättmaskin Bruksanvisning FW32B6120 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT...

Läs mer

EWF 8000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 8000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 8000 W1 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

EWG 4168 FW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24

EWG 4168 FW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24 EWG 4168 FW...... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24 24 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION............................................... 25 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER..............................................

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

EWF 7000W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 7000W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 7000W1 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1265

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1265 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1265 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

QW QW SV Bruksanvisning

QW QW SV Bruksanvisning QW 147272 QW 167272 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. SV Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1284 SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig

Läs mer

QW 16850 HT. SV Bruksanvisning

QW 16850 HT. SV Bruksanvisning QW 16850 HT SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

QW QW Bruksanvisning Tvättmaskin

QW QW Bruksanvisning Tvättmaskin QW 147070 QW 167070 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1261 SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig

Läs mer

EWP 1475 THW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWP 1475 THW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWP 1475 THW SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...9

Läs mer

EWF 9000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 9000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 9000 W1 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

4. KONTROLLPANELEN. 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen. 4.2 Display A B C K J D E F

4. KONTROLLPANELEN. 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen. 4.2 Display A B C K J D E F 38 www.electrolux.com 4. KONTROLLPANELEN 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 1 Strömbrytare På/Av (On/Off) 2 Programväljare 3 Touch-kontroll för Reducerad centrifugering (Centrifugering)

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

EWF 1696 CWW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 1696 CWW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 1696 CWW SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 8 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

EWW 1686 HDW... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING

EWW 1686 HDW... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING EWW 1686 HDW...... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...............................................

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 12 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

UFW58K9164. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

UFW58K9164. SV Tvättmaskin Bruksanvisning UFW58K9164 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 8 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANEL...7 5. PROGRAMÖVERSIKT... 8 6. TILLVALSFUNKTIONER...

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

EWF 1498 CWW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 1498 CWW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 1498 CWW SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 8 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...11

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16730HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16730HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16730HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...7 5. PROGRAM... 10 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...14

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W

bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

QB6045. SV Bruksanvisning

QB6045. SV Bruksanvisning QB6045 SV Bruksanvisning INNEHÅLL SVENSKA 47 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.................................................. 48 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................... 49

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W 2 electrolux 1 2 1. Kontrollpanel 2. Lockhandtag 3. Filterlucka 4. Spak för att flytta produkten 5. Justerbara fötter 3 4 5 Kontrollpanelen 1 2 3 4 5 6 1. Programväljare

Läs mer

QW Bruksanvisning Tvättmaskin USER MANUAL

QW Bruksanvisning Tvättmaskin USER MANUAL QW146374 SV Bruksanvisning Tvättmaskin USER MANUAL 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 4 3. INSTALLATION...5 4. PRODUKTBESKRIVNING... 10 5. KONTROLLPANELEN... 11 6. VRED

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 Personliga

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

QW Bruksanvisning Tvättmaskin

QW Bruksanvisning Tvättmaskin QW 16694 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning.

Läs mer

EDPP47401DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDPP47401DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDPP47401DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin QB6052W QB6052X

Bruksanvisning Diskmaskin QB6052W QB6052X SV Bruksanvisning Diskmaskin QB6052W QB6052X 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. INSTÄLLNINGAR...8 7.

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Bruksanvisning FT 272 / FT 274

Bruksanvisning FT 272 / FT 274 Bruksanvisning FT 272 / FT 274 1 Varningar Allmän säkerhet Placera aldrig maskinen på en matta. Det kan leda till att luft inte får passera på maskinens undersida och att elektriska komponenter överhettas.

Läs mer

L8FBL842E. Bruksanvisning Tvättmaskin USER MANUAL

L8FBL842E. Bruksanvisning Tvättmaskin USER MANUAL L8FBL842E SV Bruksanvisning Tvättmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. INSTALLATION... 5 4. PRODUKTBESKRIVNING...9 5. KONTROLLPANELEN...11

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin DI9127 DI9127X

Bruksanvisning. Diskmaskin DI9127 DI9127X Bruksanvisning Diskmaskin DI97 DI97X Innehåll Säkerhetsföreskrifter Kontrollpanel 3 Program _ 4 Tillvalsfunktioner 5 Innan maskinen används första gången 5 Daglig användning _ 7 Råd och tips _ 8 Underhåll

Läs mer

ESF5521LOX ESF5521LOW

ESF5521LOX ESF5521LOW ESF5521LOX ESF5521LOW SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAM...6

Läs mer

QW6271. SV Bruksanvisning

QW6271. SV Bruksanvisning QW6271 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX L 64855L

Din manual AEG-ELECTROLUX L 64855L Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX L 64855L. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1482 E

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1482 E Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1482 E Innehåll Säkerhetsinformation 2 Åtgärder vid frysrisk _ 4 Miljöskydd 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data 5 Installation 6 När maskinen används första gången 9 Egna

Läs mer

ESF5201LOW ESF5201LOX

ESF5201LOW ESF5201LOX ESF5201LOW ESF5201LOX SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAM...7

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

QW6071. SV Bruksanvisning

QW6071. SV Bruksanvisning QW6071 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

QW HT. Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin USER MANUAL

QW HT. Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin USER MANUAL QW 16971 HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin USER MANUAL 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3. INSTALLATION... 7 4. PRODUKTBESKRIVNING...14 5. KONTROLLPANELEN...15

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 127440 W 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

Fördelar. Produktegenskaper. Tvättmaskiner EWF1486ODW

Fördelar. Produktegenskaper. Tvättmaskiner EWF1486ODW Tvättmaskiner Green Range A+++-10% med varmvattenanslutning för mindre energiförbrukning och Time Manager som anpassar programmen efter dina behov. Maskinen har hög kapacitet 8 kg och tvättar även mindre

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

QW7280. SV Bruksanvisning

QW7280. SV Bruksanvisning QW7280 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER................................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING......................................................

Läs mer

QW6272 SV Bruksanvisning

QW6272 SV Bruksanvisning QW6272 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. TILLBEHÖR... 8 5. KONTROLLPANEL... 9 6. PROGRAMÖVERSIKT...9

Läs mer

EDHP48521DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDHP48521DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP48521DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45)

bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45) bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45) 1 Allmänna säkerhetsanvisningar Avsnitten inkluderar säkerhetsanvisningar som kan bidra till att förhindra personskador och materialskador.

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI Tack för att du valde en Helkama tvättmaskin. Vi vet att den kommer att tjäna dig troget och tvätta dina kläder på ett säkert sätt, till och med ömtåliga plagg,

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX L74959 http://sv.yourpdfguides.com/dref/811615

Din manual AEG-ELECTROLUX L74959 http://sv.yourpdfguides.com/dref/811615 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX L74959. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. SV Bruksanvisning Torktumlare TK970 SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FLS1024C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll. Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutning av el och vatten Första tvättcykeln Tekniska data

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll. Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutning av el och vatten Första tvättcykeln Tekniska data Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutning av el och vatten Första tvättcykeln Tekniska data Beskrivning av tvättmaskinen, 4-5 Kontrollpanel Display Hur

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN LUCKA FÖRE DEN FÖRSTA TVÄTTEN FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

QB 6256 W 12%UXNVDQYLVQLQJ QB 6256 X 69 %UXNVDQYLVQLQJ

QB 6256 W 12%UXNVDQYLVQLQJ QB 6256 X 69 %UXNVDQYLVQLQJ QB 6256 W QB 6256 X INNEHÅLL 17 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.................................................. 18 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................... 20 3. KONTROLLPANEL..........................................................

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-S NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:12 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF2401

Bruksanvisning. Kyl-frys KF2401 Bruksanvisning Kyl-frys KF2401 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Innan maskinen används första gången _ 3 Daglig användning 4 Råd och tips _ 4 Underhåll och rengöring _ 5 Felsökning 6 Teknisk information

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Bruksanvisning Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Innehållsförteckning INSTALLATION Säkerhetsanvisningar Tvättmaskinsbekrivning Transportsäkringar Hjulvagga: tvätt position - mobil position Elektrisk

Läs mer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehåll Installation, 2 Uppackning och nivellering Att ansluta el- och vattenförsörjningar Första tvättprogrammet Tekniska data Beskrivning av tvättmaskinen och hur att starta

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Tvättmaskin VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Bäste kund! Gratulerar till din nya tvättmaskin från Cylinda. Den här maskinen representerar något av det främsta på

Läs mer

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

EWM 1000 ALLMÄN SPECIFIKATION

EWM 1000 ALLMÄN SPECIFIKATION EWM 1000 ALLMÄN SPECIFIKATION TSE-N / A.S. 1 EWM 1000 Allmänna egenskaper Helt elektroniskt reglerad Elförsörjning: 220/240 V 50/60 Hz (konfigurerbart) Tvättsystem: Traditionellt eller Eco ball Carboran

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

SVENSKA Bruksanvisning Sida 3 NORSK Bruksanvisning Side 20 DANSK Brugervejledning Side 37 SUOMI Käyttöohje Sivu 54 ENGLISH Instructions for use Page

SVENSKA Bruksanvisning Sida 3 NORSK Bruksanvisning Side 20 DANSK Brugervejledning Side 37 SUOMI Käyttöohje Sivu 54 ENGLISH Instructions for use Page SVENSKA Bruksanvisning Sida 3 NORSK Bruksanvisning Side 20 DANSK Brugervejledning Side 37 SUOMI Käyttöohje Sivu 54 ENGLISH Instructions for use Page 71 2 INNEHÅLL INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA TVÄTTEN

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin DC 2415

Bruksanvisning. Diskmaskin DC 2415 Bruksanvisning Diskmaskin DC 2415 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 3 Kontrollpanel _ 4 Användning av produkten 5 Användning av avhärdningssalt _ 5 Användning av diskmedel och sköljmedel

Läs mer