BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006"

Transkript

1 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL Räkenskapsperiod Bokföringsarbetet Kontoplan Prestationsprincipen eller kontantprincipen? Verifikaten Lagerinventeringen Balansboken RESULTATRÄKNINGEN och LÖNSAMHETENS RELATIONSTAL Omsättning Rörliga kostnader och försäljningsbidraget Fasta kostnader och driftsbidraget Avskrivningar och rörelsevinsten Övriga avdrag BALANSRÄKNINGEN Aktiva Passiva Nyckeltal som härleds från balansräkningen BILAGOR: Officiell resultaträkning Officiell balansräkning startaeget.fi och Paula Väisänen (2/21)

3 1. INLEDNING Alla som driver rörelse eller utövar yrke är bokföringsskyldiga. De bokföringsskyldiga skall ha dubbel bokföring. I bokföringslagen och förordningen finns närmare bestämmelser om innehållet och formerna för verksamheten. Lagen och förordningen ändrades i början av år Bokföringslagen 1336/1997 och bokföringsförordningen 1339/1997 hittar Du på internetadressen: under uppdaterad lagstiftning. Målet med denna modul är att Du oberoende om Du sköter bokföringen själv eller anlitar bokföringsbyrå skall få bättre insikter i att läsa bokslut. Därför behandlas här också bokslutsanalysens vanligaste nyckeltal. Finansiärerna brukar låta göra en bokslutsanalys på sina kunders resultat- och balansräkning. För att koordinera denna verksamhet finns i vårt land en Företagsanalyskommission. I den finns de flesta företagsfinansiärerna representerade. I och med att finansiärerna samlar uppgifter från ett stort antal företag inom olika branscher kan man också få fram branschstatistik. Det enskilda företagets nytta är att kunna jämföra sitt eget företag och dess utveckling med företag inom samma bransch. startaeget.fi och Paula Väisänen (3/21)

4 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och MATERIAL 2.1. Räkenskapsperiod En normal räkenskapsperiod är 12 månader. När verksamheten inleds eller upphör eller när tidpunkten för bokslutet ändras kan den vara kortare eller längre, dock högst 18 månader. Bokslutet skall vara uppgjort fyra månader efter räkenskapsperiodens sista dag Bokföringsarbetet Själva bokföringsarbetet skall ske kontinuerligt. Eftersom momsen redovisas en och en halv månad efter prestationsmånaden sköter det sig själv i de flesta fall. För det mesta sköts bokföringen maskinellt i dag och kan liksom verifikaten med undantag för balansboken sparas maskinläsbart. Materialet, huvudboken och dagboken, sparas i minst tio år. Om Du överväger att skaffa Dig ett eget bokföringsprogram skall Du höra Dig för hos andra användare så att Du hittar ett användarvänligt program som fyller bokföringslagens krav Kontoplan Affärshändelserna, inkomsterna och utgifterna, bokförs enligt sin art på olika konton som i är grupperade i kontoplanen. Utifrån detta arbete härleds sedan bokslutet: resultaträkningen och balansräkningen. Kontoplanen skall förses med anteckning av tillämpningsperiod skall sparas minst tio år efter räkenskapsperiodens slut Prestationsprincipen eller kontantprincipen? Om en post noteras i bokföringen enligt prestationsprincipen görs det då vara eller tjänst har mottagits eller överlåtits. Kontantprincipen innebär att en post noteras vid betalningstidpunkten. I det senare fallet skall man vid räkenskapsperiodens slut bokföra leverantörsskulder, försäljningsfordringar och andra obetalda poster som hör till räkenskapsperioden. Sådana kan t.ex. vara de två sista månadernas mervärdesskatt, den sista månadens löners förskottsinnehållning och socialskyddsavgift mm. På detta sätt kommer kostnaderna och intäkterna på rätt period trots att själva betalningen sker under annan tidpunkt. Om Du anlitar bokföringsbyrå bör Du alltså förse bokföraren med dessa uppgifter vid räkenskapsperiodens slut Verifikaten Verifikaten för en period skall finnas i en vanlig läsbar skriftlig form eller de får upprättas i maskinläsbart datamedium förutsatt att den bokföringsskyldige vid behov kan ta fram dem i vanlig läsbar skriftlig form. De skall bokföras i kronologisk ordning startaeget.fi och Paula Väisänen (4/21)

5 och på dem skall finnas anteckningar om de konton som har använts i bokföringen. Verifikaten sparas i sex år efter räkenskapsperioden Lagerinventeringen En annan sak som också bidrar till att en kostnad eller intäkt noteras på rätt tidpunkt är resultatet av inventeringen av färdiga varor och förnödenheter eller råmaterial. I praktiken sker detta genom att man i resultaträkningen noterar förändringen i dessa lager. Inventera Ditt lager med tillräcklig noggrannhet. Värdet på förnödenheter och råmaterial är den momsfria anskaffningsutgiften. Om det finns olika anskaffningsutgifter för varor av samma slag kan man räkna enligt principen först in först ut eller använda ett vägt medeltal av anskaffningsutgifter. Då det gäller färdiga varor beaktas vid värderingen de rörliga utgifterna för anskaffning eller tillverkning av en tillgång. Dessa kompletteringar till den löpande bokföringsverksamheten leder till att en periods intäkter är lika med värdet på vad som producerats och kostnader är värdet på använda förnödenheter eller använt råmaterial Balansboken Balansboken skall innehålla balansräkningen som ger bild av den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen dvs. eget och främmande kapital och resultaträkningen som beskriver hur resultatet har uppkommit. Läs mera i bokföringslagens kapitel 3 när balansboken också skall innehålla en finansieringsanalys och verksamhetsberättelse. Bokslutet skall dateras och undertecknas av den skattskyldige, i sammanslutningar av styrelsen. I de fall där revision krävs antecknar revisorn i bokslutet att revision har skett och att en separat revisionsberättelse har skrivits. Läs mera om revision i detta materials modul 4, Val av företagsform. Balansboken skall i motsats till det övriga bokföringsmaterialet sparas i skriftlig form i tio år. startaeget.fi och Paula Väisänen (5/21)

6 3. RESULTATRÄKNINGEN och LÖNSAMHETENS RELATIONSTAL Formen för resultaträkningen är angiven i bokföringsförordningen. Med tanke på företagsanalysverksamhet väljer en del att skriva ut resultaträkningen både enligt den gamla och enligt den nya bokföringsförordningen. Den gamla ger mera intressanta fakta som man är van att analysera och den nya används i officiella sammanhang. Eftersom den gamla modellen ger mera information behandlas den här. Den nya modellen tar upp poster i annan ordning och utan sådana sk. mellanresultat som analysverksamheten förutsätter. Här behandlas också endast den enskilda näringsidkarens bokslut. Läs mera i bokföringslagen hur andra bolagsformers shema ser ut Omsättning I omsättningen ingår försäljningsintäkterna från normal verksamhet med avdrag för beviljade rabatter och mervärdesskatt. Den korrigeras uppåt eller neråt med förändringen av varulagret. Beräkningen av omsättningen kan få följande utseende: Företagets lager av färdiga varor var i början av året euro och i slutet euro. Lagret har alltså minskat med 410 euro. Försäljningsfordringarnas momsfria värde var i början av året 230 euro och i slutet av året 245 euro. Be inbetalda försäljningarna under året var euro. Resultaträkning xxxx Försäljningsfordringar 1.1. xxxx Betalda försäljningar Försäljningsfordringar xxxx Omsättning xxxx Lagerminskning Man brukar inte visa resultaträkningen i denna form utan skriver ut endast omsättningen och förändringen av lager: Resultaträkning xxxx Omsättning xxxx Lagerminskning Från dessa tal avdras sedan företagets kostnader. Observera att om lagret skulle ha ökat skulle resultatet också öka i stället för att minska som i detta fall. startaeget.fi och Paula Väisänen (6/21)

7 3.2. Rörliga kostnader I de rörliga kostnaderna ingår inköp av material, förnödenheter och varor under räkenskapsperioden. Leverantörsskulderna, de obetalda räkningarna beaktas här på samma sätt som försäljningsfordringarna korrigerar omsättningen. Produktionens löner och lönebikostnader kan också bokföras här om man vill skilja dem från administrativa löner som ingår i de fasta kostnaderna. I den officiella resultaträkningen syns alla löner i en post. De rörliga kostnaderna påverkas ytterligare av förändringen av lagret av material och förnödenheter. Nu så att om lagret minskar ökar den rörliga kostnaden eftersom man har använt mera än man köpt under perioden. I rörliga kostnader kan också ingå köpta tjänster. Företagets inköp under räkenskapsperioden var euro, leverantörsskulder fanns inte i början av året, men i slutet av året är deras momsfria värde euro. Lagret av material och förnödenheter var i början av året euro och i slutet av året 490 euro. Lagrets värde har alltså minskat med 90 euro. Resultaträkning xxxx Omsättning xxxx Lagerminskning Rörliga kostnader Betalda inköp xxxx Leverantörsskulder xxxx Lagerminskning Försäljningsbidrag Försäljningsbidraget är det första mellanresultatet i vår resultaträkning. Om vi räknar ut hur mycket försäljningsbidraget är i procent av omsättningen får vi ett neutralt tal. Detta ger större värde i analyseringen av utvecklingen i tiden eller mellan olika företag. Jämför Ditt företags försäljningsbidrag endast med företag i samma bransch. försäljningsbidrag x x = % omsättning startaeget.fi och Paula Väisänen (7/21)

8 3.3. Fasta kostnader I den tidigare formeln för reslutaträkning grupperades de fasta kostnaderna i löner och lönebikostnader, hyror och övriga fasta kostnader (t.ex. städning, kontor, telefon mm.). I den nya resultaträkningen visas lönerna och lönebikostnaderna skilt medan de övriga kallas för övriga rörelsekostnader. I vårt exempelföretag har man betalat euro i lön och 373,75 euro i lönebikostnader. Företagarpensionsförsäkringspremien finns också här. Personalkostnaderna blir då sammanlagt 5 226,25 euro. Företaget fungerar i hyrda utrymmen och årets hyra var euro. Övriga fasta kostnader var euro. Resultaträkning xxxx Omsättning xxxx Lagerminskning Rörliga kostnader Inköp under räkenskapsperioden Lagerminskning Försäljningsbidrag Fasta kostnader Personalkostnader Hyror Övriga fasta kostnader Driftsbidrag Driftsbidraget är alltså försäljningsbidraget minus fasta kostnader. Driftsbidragsprocenten räknas också utgående från omsättningen driftsbidrag x x = % omsättning Driftsbidraget är företagets effektivitetsmått. Det berättar vad som finns kvar för att täcka kostnaderna avskrivning och ränta. Stora anläggningstillgångar och stora lån kräver högre driftsbidrag. Trots att kravet på driftbidraget minskar i äldre företag måste ju också ett företag med väl avskrivna tillgångar och små lån kunna spara i företaget för att kunna göra framtida investeringar med mindre andel främmande kapital. Detta gäller speciellt reinvesteringar men varför inte också utvidgningar. Ofta sker ju dessa två typer av investeringar också samtidigt. Eftersom driftsbidragsprocenten kan användas bättre än försäljningsbidragsprocenten i jämförelser mellan olika företag men då en del företag har egna, andra hyrda anläggningstillgångar kan det vara angeläget att räkna ut resultatet driftsbidrag+hyror. driftsbidrag + hyror x x = % omsättning startaeget.fi och Paula Väisänen (8/21)

9 Detta är företagets driftsbidrag, men om man vill se på saken mera ur företagarens synpunkt kan man i analyssammanhang skriva in företagarens eget lönekrav, d.v.s. värdet på den egna arbetsinsatsen, bland de fasta kostnaderna. Då får man så att säga företagarens driftsbidrag. driftsbidrag- eget lönekrav x x = % omsättning driftsbidrag + hyror- eget lönekrav 100 x omsättning x = % Avskrivningar och rörelsevinsten Avskrivningarnas uppgift i resultaträkningen är att fördela anskaffningskostnaden för anläggningstillgångar (bestående aktiva) på användningstiden och att uttrycka värdeminskning av dem på grund av ålder och slitage. Gränsen mellan anläggningstillgångar och kortfristiga anläggningstillgångar, eller sk. treårsredskap är inte tydlig i bokföringslagen, det talas om tillgångar vars sannolika brukstid är under tre år. Enligt näringsskattelagens (360/1968) 33 paragraf är maximibeloppet för treårsredskap 850 euro och sammanlagt kan man avdra euro sådana per år. Avskrivning enligt plan innebär att man tar upp avskrivningarna som kostnader under tillgångarnas verkningstid i enlighet med en på förhand gjord plan. I avskrivningsplanen kan man också beakta ett eventuellt restvärde. Vid bestämmande av restvärdet iakttas försiktighetsprincipen. På grund av svårigheterna att beräkna restvärdet kan man också ta hela anskaffningsutgiften som grund för avskrivningarna om det uppskattade restvärdet inte är väsentligt i förhållandet till anskaffninsgutgiften. Då man överväger på hur lång tid man skall avskriva tillgångarna bör man beakta deras ekonomiska livslängd. Då beaktar man dels förslitningen av tillgångarna dels tidens gång. En tillgång som i och för sig kan hålla länge kan bli omodern väldigt snabbt. Olika tillgångar har så olikheter i inkomstgenereringsförmågan som är värda att beaktas vid valet av avskrivningstiden. Den ekonomiska livslängden kan sägas vara den tid under vilken det inte lönar sig att byta ut tillgången. Avskrivningarna kan sedan göras linjära eller konstanta, dvs. lika stort belopp varje år eller degressiva vilket innebär att man avskriver lika många procent av det startaeget.fi och Paula Väisänen (9/21)

10 oavskrivna värdet varje år. I detta fall minskar avskrivningsbeloppet år för år. I en degressiv avskrivning motsvarar en hög avskrivningsprocent en snabb takt. Man kan också göra en avskrivningsplan som är en kombination av dessa eller en progressiv avskivningsplan kan göras om tillgångarna i början förutspås generera betydligt mindre inkomster än i slutet av livstiden. I bokföringsnämndens anvisningar om avskrivningar enligt plan ges exempel på avskrivningstider: Industri- och kontorsbyggnader Lätta lager och konstruktioner Tunga maskiner Lätta maskiner Transportmedel år år år 5-10 år 4-7 år Läs mera i: Bokföringsnämnden. Allmän anvisning om avskrivningar enligt plan. Om man föredrar degressiva, minskande, avskrivningar kan man som jämförelse studera näringsskattelagens maximiala avskrivningsprocenter som är: Byggnader 7 % Konstruktioner 20 % Maskiner 25 % Uppgift: Räkna ut vad en euros maskin inom Din bransch är värd efter tre 25-procentiga avskrivningar! Är det riktigt eller borde avskrivningstakten vara långsammare och avskrivningsprocenten den vägen lägre? startaeget.fi och Paula Väisänen (10/21)

11 Vi återgår till vårt bokföringsexempel där maskinernas värde i början av räkenskapsperioden var euro. Vi gör en 25-procentig avskrivning från det oavskrivna värdet, d.v.s. restvärdet: 0.20 x = Resultaträkning xxxx Omsättning xxxx Lagerminskning Rörliga kostnader Inköp under räkenskapsperioden Lagerminskning Försäljningsbidrag Fasta kostnader Personalkostnader Hyror Övriga fasta kostnader Driftsbidrag Avskrivning enligt plan Rörelsevinst (-resultat) Detta är resultatet före finansiella poster och före vinstutdelning. Finnvera Oyj, som gör bokslutsanalyser till alla sina kunder att jämförelsen mellan olika branscher är något lättare än med driftsbidraget och ger följande riktvärden på hur rörelseresultatprocenten kan vara: bra över 10 % tillfredsställande 5 10 % svag under 5 % Rörelseresultatprocenten är Rörelseresultat x x 100 = % Omsättningen Om vi beaktar företagarens lönekrav, euro, blir resultatet följande: = % Resultatet är alltså bra startaeget.fi och Paula Väisänen (11/21)

12 3.5. Övriga avdrag Vi fortsätter ännu med att avdra räntor på främmande kapital och direkta skatter för att komma till nettoresultatet, vinsten. Skulle företaget ha ränteintäkter skulle också de presenteras i detta sammanhang. I de direkta skatterna upptas förskottsskatter, restskatter och skatteåterbäringar betalda under räkenskapsperioden. Resultaträkning xxxx Omsättning xxxx Lagerminskning Rörliga kostnader Inköp under räkenskapsperioden Lagerminskning Försäljningsbidrag Fasta kostnader Personalkostnader Hyror Övriga fasta kostnader Driftsbidrag Avskrivning enligt plan Rörelsevinst (-resultat) Räntor på lån från kreditinstitut Direkta skatter Räkenskapsperiodens vinst (nettoresultat) En lönsam verksamhet förutsätter att det kumulativa nettoresultatet är positivt. Nettoresultatbehovet påverkas bl.a. av vinstutdelningsmålen (Finnvera.2002). Nettoresultat x x 100 = % Omsättning Om vi beaktar företagarens lönekrav, euro, blir resultatet följande: x 100 =3.42 % startaeget.fi och Paula Väisänen (12/21)

13 Från lönsamhetssidan skall ännu nämnas begreppet avkastning på investerat kapital: Nettoresultat+ finansiella kostnader + skatter x 100 Balansräkningens slutsumma i genomsnitt under räkenskapsperioden x 100 = % eller med beaktande av lönekravet: x 100 = % (se i balansräkningen) Riktvärden för avkastning på investerat kapital är: bra över 10 % tillfredsställande 5 10 % svag under 5 % Som sista post i resultaträkningen presenteras ännu eventuella extraordinära intäkter och kostnader, poster som alltså inte hör i hop med ordinarie verksamhet. startaeget.fi och Paula Väisänen (13/21)

14 4. BALANSRÄKNINGEN De två sidorna i balansräkningen kallas i Finland av tradition aktiva och passiva. I den nya bokföringsförordningen har aktiva delats upp i bestående aktiva och rörliga aktiva. Bestående aktiva delas i sin tur upp i immateriella tillgångar, materiella tillgångar och placeringar. Rörliga aktiva består av omsättningstillgångar, fordringar, finansiella värdepapper samt kassa och bank. Anläggningstillgångar är avsedda att stadigvarande användas i rörelsen under flera år. Anläggningstillgångarna omfattar främst de materiella tillgångarna men även immateriella rättigheter och utgifter med lång verkningstid. Begreppet anläggningstilgångar nämns i bokföringslagen och är enligt den liktydigt med de tillgångar som hör till bestående aktiva, det begrepp som används i shemat för balansräkningen i förordningen, där termen anläggningstillgångar inte förekommer. Läs mera om termer och uttryck i årsredovisningar på Forskningscentralens för de inhemska språken hemisda: Här finns termer förklarade och motsvarande termer på finska och termer som används i Sverige. Formen för balansräkningen är angiven i bokföringsförordningen. Den gamla modellen behandlas här. Samma balansräkning uppställd enligt den nya modellen finns som bilaga sist i denna modul Aktiva Aktiva, d.v.s. vårt företags tillgångar presenteras till det värde de har vid räkenskapsperiodens utgång. Enligt nuvarande praxis skall också värdena från föregående räkenskapsperiod vara synliga. I detta exempel presenteras de i form av ingående värden eller ingående balansräkning. I båda fallen är det alltså möjligt att se vilka förändringar som har skett under verksamhetsperioden. Vårt företags maskiners värde var i början av räkenskapsperioden Vi gjorde en 25-procentig degressiv avskrivning, Lagerinventeringen gav som resultat att material och förnödenheter fanns till ett värde på och färdiga produkter till ett värde på Försäljningsfordringarna som nämndes i början av resultaträkningen är här inklusive moms, Kontanta medel fanns och checkräkningens saldo var Balansräkningen presenteras på sidorna 13 och 14. startaeget.fi och Paula Väisänen (14/21)

15 Balansräkning xxxx Ingående Förändring Saldo 1.1. xxx x xxxx AKTIVA Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Avskrivning på mask. o. invent Materiella tillgångar sammanlagt Omsättnings- och finansieringstillgångar Omsättningstillgångar Material och förnödenheter Färdiga produkter/varor Omsättningstillgångar sammanlagt Fordringar Försäljningsfordringar Fordringar sammanlagt Kassa och banktillgodohavanden Kassa Checkräkning ,30 Kassa och bank sammanlagt ,30 Omsättnings- och finansieringstillgångar AKTIVA SAMMANLAGT Balansomslutningen eller som den nämndes i samband med avkastningen på investerat kapital, balansräkningens slutsumma var alltså i början av året euro och i slutet av året euro. I genomsnitt under räkenskapsperioden euro. Detta är tillgångarnas värde, som skall motsvaras av det egna och det främmande kapitalet i balansräkningens passiva. Man brukar säga att passiva finansierar aktiva Passiva I passiva presenteras företagets kapital fördelat i eget och främmande kapital. Förändringarna i eget kapital sker i och med att företagaren tar ut medel i form av privatuttag eller placerar egna medel i verksamheten, s.k. kapitalökningar. Det egna kapitalet påverkas också av räkenskapsperiodens resultat. Vårt företags egna kapital var i början av räkenskapsperioden euro. Under räkenskapsperioden minskade det egna kapitalet med privatuttagen och räkenskapsperiodens vinst euro gav en ökning i det egna kapitalet. Notera här förhållandet mellan resultat och privata uttag eller insättningar. I detta fall har företaget sparat över euro. Företaget hade ett banklån på euro. Under räkenskapsperioden amorterades euro. Det kortfristiga främmande kapitalet är i huvudsak förklarat i samband med resultaträkningen. Här finns nu också momsskulden på euro. Observera också att leverantörsskulderna här noteras inklusive moms. Om checkkrediten skulle vara i användning startaeget.fi och Paula Väisänen (15/21)

16 räkenskapsperiodens sista dag skulle det synas i det kortfristiga främmande kapitalet. Ingående Förändring Saldo 1.1. xxx x xxxx PASSIVA Eget kapital Kapital 1.1.xxx Privatkonto Räkenskapsperiodens vinst Eget kapital sammanlagt Främmande kapital Långfristigt Banklån Långfristigt främmande kapital sammanlagt Kortfristigt Leverantörsskulder Förskottsinnehållningsskuld Socialskyddsavgiftsskuld Mervärdesskatteskuld Kortfristigt främmande kapital sammanlagt Främmande kapital sammanlagt PASSIVA SAMMANLAGT Nyckeltal som härleds från balansräkningen Också från balansräkningen brukar man räkna ut vissa nyckeltal som beskriver kapitalstrukturen och likviditeten. Rörelsekapitalet = omsättningstillgångar + försäljningsfordringar leverantörsskulder erhållna förskott: Rörelsekapital, % Rörelsekapital x 100 Omsättning (12 månader) x 100 = 3.33 % Detta förhållande mellan det kapital som är bundet i den löpande verksamheten och omsättningen beror på företagets bransch. startaeget.fi och Paula Väisänen (16/21)

17 Soliditet, % Eget kapital x 100 Balansomslutning-erhållna förskott x 100 = Soliditen mäter andelen eget kapital. Ett solitt företag har lättare att klara sig genom konjunktursvackor och branschkriser. Det har också lättare att öka sin upplåning och klara sina förbindelser. Riktvärden för soliditeten är: bra över 40 % tillfredsstälande % svag under 20 % Relativ skuldsättning, % eller skulder/omsättning, % Skulder erhållna förskott x 100 Omsättning (12 månader) x 100 = % Riktvärden för relativ skuldsättning: bra under 40 % tillfredsstälande % svag över 80 % Den relativa skuldsättningen är i viss mån branschspecifik. startaeget.fi och Paula Väisänen (17/21)

18 Då man i företagsanalysen mäter likviditet, betalningsförmåga, är det ofta fråga om Quick Ratio, kassalikviditet och Current Ratio, balanslikviditet. Quick Ratio mäter finansieringstillgångarna i förhållande kortfristigt främmande kapital. Det beskriver företagets likviditet på kort sikt. Finansieringstillgångar Kortfristigt främmande kapital 298, = 4, ,35 Current Ratio beskriver likviditeten med ca ett års tidsperspektiv. Omsättningstillgångar + finansieringstillgångar Kortfristigt främmande kapital- erhållna förskott , = 4, ,35 Då man har tillgång till flere räkenskapsperioders resultat och uträknade nyckeltal börjar man få en uppfattning om utvecklingen av det egna företaget och kan jämföra den med andra företag inom samma bransch. Ett företags resultat och kapitalstruktur varierar från år till år. Analysverksamheten visar trenderna i utvecklingen och ger möjlighet att se det egna företagets starka och svaga sidor. Även om Din finansiär inte skulle förutsätta en bokslutsanalys kan Du med hjälp av dessa enkla beräkningar göra Din egen analys och följa upp utvecklingen i Ditt företag. I samband med en officiell bokslutsanalys justeras företagets resultaträkning och balansräkning enligt Företagsanalyskommissionens rekommendationer. Sådan justering har inte behandlats i denna modul. startaeget.fi och Paula Väisänen (18/21)

19 startaeget.fi och Paula Väisänen (19/21)

20 startaeget.fi och Paula Väisänen (20/21)

21 startaeget.fi och Paula Väisänen (21/21)

REDOVISNINGENS GRUNDER

REDOVISNINGENS GRUNDER REDOVISNINGENS GRUNDER Tid: 3 h Bokföring Texten får medtas 28.08.2006 Hjälpmedel: Kalkylator ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida.

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. Inlämningsuppgift 1 Grundkurs i redovisning våren 2008 Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. 1. Läs igenom frågorna nedan och diskutera tillsammans utgående från föreläsningarna

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik 1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik I det här dokumentet definieras och förklaras de nyckeltal som används i ÅSUBs bokslutsstatistik. Samtliga nyckeltal är sådana som går att räkna fram från

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

REDOVISNINGENS GRUNDER Kostnadsberäkning och budgetering 03.03.2007. Uusinta Oy BALANSRÄKNING 31.12.2006

REDOVISNINGENS GRUNDER Kostnadsberäkning och budgetering 03.03.2007. Uusinta Oy BALANSRÄKNING 31.12.2006 REDOVISNINGENS GRUNDER Kostnadsberäkning och budgetering 03.03.2007 Uusinta Oy BALANSRÄKNING 31.12.2006 Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Anläggningstillgångar 126 000,00 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Råmaterial

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström Företagets uppföljning- nyckeltal Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Nyckeltal Tolka nyckeltalen Företagets lönsamhet Finansiell balans Kapacitetsutnyttjande Analys av nyckeltal Länkar Begrepp

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: TE02 Ladokkod: 11FE00 Tentamen ges för: OPUS2 startår 2016 Kod: Tentamensdatum: 2017-04-28 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion 17.5.2010 1 (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen 1 Begäran om utlåtande X förvaltningsdomstol ber kommunsektionen

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Enersize OY BALANSBOK

Enersize OY BALANSBOK Enersize OY BALANSBOK 31.12.2016 Bokslut för räkenskapsperioden 1.1.2016 31.12.2016 Innehållsförteckning: Sida Balansräkning 1 2 Resultaträkning 3 Bilagor 4 9 Förteckning över bokslutsböcker 10 Bokslutets

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING

RESULTATRÄKNING 4(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Verksamhetens intäkter Årsavgifter och hyror 5 319 172 5 085 591 Övriga verksamhetsintäkter 109 617 65 186 Summa verksamhetens intäkter Not 1 5 428 789 5 150 777 Fastighetskostnader

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer