BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006"

Transkript

1 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL Räkenskapsperiod Bokföringsarbetet Kontoplan Prestationsprincipen eller kontantprincipen? Verifikaten Lagerinventeringen Balansboken RESULTATRÄKNINGEN och LÖNSAMHETENS RELATIONSTAL Omsättning Rörliga kostnader och försäljningsbidraget Fasta kostnader och driftsbidraget Avskrivningar och rörelsevinsten Övriga avdrag BALANSRÄKNINGEN Aktiva Passiva Nyckeltal som härleds från balansräkningen BILAGOR: Officiell resultaträkning Officiell balansräkning startaeget.fi och Paula Väisänen (2/21)

3 1. INLEDNING Alla som driver rörelse eller utövar yrke är bokföringsskyldiga. De bokföringsskyldiga skall ha dubbel bokföring. I bokföringslagen och förordningen finns närmare bestämmelser om innehållet och formerna för verksamheten. Lagen och förordningen ändrades i början av år Bokföringslagen 1336/1997 och bokföringsförordningen 1339/1997 hittar Du på internetadressen: under uppdaterad lagstiftning. Målet med denna modul är att Du oberoende om Du sköter bokföringen själv eller anlitar bokföringsbyrå skall få bättre insikter i att läsa bokslut. Därför behandlas här också bokslutsanalysens vanligaste nyckeltal. Finansiärerna brukar låta göra en bokslutsanalys på sina kunders resultat- och balansräkning. För att koordinera denna verksamhet finns i vårt land en Företagsanalyskommission. I den finns de flesta företagsfinansiärerna representerade. I och med att finansiärerna samlar uppgifter från ett stort antal företag inom olika branscher kan man också få fram branschstatistik. Det enskilda företagets nytta är att kunna jämföra sitt eget företag och dess utveckling med företag inom samma bransch. startaeget.fi och Paula Väisänen (3/21)

4 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och MATERIAL 2.1. Räkenskapsperiod En normal räkenskapsperiod är 12 månader. När verksamheten inleds eller upphör eller när tidpunkten för bokslutet ändras kan den vara kortare eller längre, dock högst 18 månader. Bokslutet skall vara uppgjort fyra månader efter räkenskapsperiodens sista dag Bokföringsarbetet Själva bokföringsarbetet skall ske kontinuerligt. Eftersom momsen redovisas en och en halv månad efter prestationsmånaden sköter det sig själv i de flesta fall. För det mesta sköts bokföringen maskinellt i dag och kan liksom verifikaten med undantag för balansboken sparas maskinläsbart. Materialet, huvudboken och dagboken, sparas i minst tio år. Om Du överväger att skaffa Dig ett eget bokföringsprogram skall Du höra Dig för hos andra användare så att Du hittar ett användarvänligt program som fyller bokföringslagens krav Kontoplan Affärshändelserna, inkomsterna och utgifterna, bokförs enligt sin art på olika konton som i är grupperade i kontoplanen. Utifrån detta arbete härleds sedan bokslutet: resultaträkningen och balansräkningen. Kontoplanen skall förses med anteckning av tillämpningsperiod skall sparas minst tio år efter räkenskapsperiodens slut Prestationsprincipen eller kontantprincipen? Om en post noteras i bokföringen enligt prestationsprincipen görs det då vara eller tjänst har mottagits eller överlåtits. Kontantprincipen innebär att en post noteras vid betalningstidpunkten. I det senare fallet skall man vid räkenskapsperiodens slut bokföra leverantörsskulder, försäljningsfordringar och andra obetalda poster som hör till räkenskapsperioden. Sådana kan t.ex. vara de två sista månadernas mervärdesskatt, den sista månadens löners förskottsinnehållning och socialskyddsavgift mm. På detta sätt kommer kostnaderna och intäkterna på rätt period trots att själva betalningen sker under annan tidpunkt. Om Du anlitar bokföringsbyrå bör Du alltså förse bokföraren med dessa uppgifter vid räkenskapsperiodens slut Verifikaten Verifikaten för en period skall finnas i en vanlig läsbar skriftlig form eller de får upprättas i maskinläsbart datamedium förutsatt att den bokföringsskyldige vid behov kan ta fram dem i vanlig läsbar skriftlig form. De skall bokföras i kronologisk ordning startaeget.fi och Paula Väisänen (4/21)

5 och på dem skall finnas anteckningar om de konton som har använts i bokföringen. Verifikaten sparas i sex år efter räkenskapsperioden Lagerinventeringen En annan sak som också bidrar till att en kostnad eller intäkt noteras på rätt tidpunkt är resultatet av inventeringen av färdiga varor och förnödenheter eller råmaterial. I praktiken sker detta genom att man i resultaträkningen noterar förändringen i dessa lager. Inventera Ditt lager med tillräcklig noggrannhet. Värdet på förnödenheter och råmaterial är den momsfria anskaffningsutgiften. Om det finns olika anskaffningsutgifter för varor av samma slag kan man räkna enligt principen först in först ut eller använda ett vägt medeltal av anskaffningsutgifter. Då det gäller färdiga varor beaktas vid värderingen de rörliga utgifterna för anskaffning eller tillverkning av en tillgång. Dessa kompletteringar till den löpande bokföringsverksamheten leder till att en periods intäkter är lika med värdet på vad som producerats och kostnader är värdet på använda förnödenheter eller använt råmaterial Balansboken Balansboken skall innehålla balansräkningen som ger bild av den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen dvs. eget och främmande kapital och resultaträkningen som beskriver hur resultatet har uppkommit. Läs mera i bokföringslagens kapitel 3 när balansboken också skall innehålla en finansieringsanalys och verksamhetsberättelse. Bokslutet skall dateras och undertecknas av den skattskyldige, i sammanslutningar av styrelsen. I de fall där revision krävs antecknar revisorn i bokslutet att revision har skett och att en separat revisionsberättelse har skrivits. Läs mera om revision i detta materials modul 4, Val av företagsform. Balansboken skall i motsats till det övriga bokföringsmaterialet sparas i skriftlig form i tio år. startaeget.fi och Paula Väisänen (5/21)

6 3. RESULTATRÄKNINGEN och LÖNSAMHETENS RELATIONSTAL Formen för resultaträkningen är angiven i bokföringsförordningen. Med tanke på företagsanalysverksamhet väljer en del att skriva ut resultaträkningen både enligt den gamla och enligt den nya bokföringsförordningen. Den gamla ger mera intressanta fakta som man är van att analysera och den nya används i officiella sammanhang. Eftersom den gamla modellen ger mera information behandlas den här. Den nya modellen tar upp poster i annan ordning och utan sådana sk. mellanresultat som analysverksamheten förutsätter. Här behandlas också endast den enskilda näringsidkarens bokslut. Läs mera i bokföringslagen hur andra bolagsformers shema ser ut Omsättning I omsättningen ingår försäljningsintäkterna från normal verksamhet med avdrag för beviljade rabatter och mervärdesskatt. Den korrigeras uppåt eller neråt med förändringen av varulagret. Beräkningen av omsättningen kan få följande utseende: Företagets lager av färdiga varor var i början av året euro och i slutet euro. Lagret har alltså minskat med 410 euro. Försäljningsfordringarnas momsfria värde var i början av året 230 euro och i slutet av året 245 euro. Be inbetalda försäljningarna under året var euro. Resultaträkning xxxx Försäljningsfordringar 1.1. xxxx Betalda försäljningar Försäljningsfordringar xxxx Omsättning xxxx Lagerminskning Man brukar inte visa resultaträkningen i denna form utan skriver ut endast omsättningen och förändringen av lager: Resultaträkning xxxx Omsättning xxxx Lagerminskning Från dessa tal avdras sedan företagets kostnader. Observera att om lagret skulle ha ökat skulle resultatet också öka i stället för att minska som i detta fall. startaeget.fi och Paula Väisänen (6/21)

7 3.2. Rörliga kostnader I de rörliga kostnaderna ingår inköp av material, förnödenheter och varor under räkenskapsperioden. Leverantörsskulderna, de obetalda räkningarna beaktas här på samma sätt som försäljningsfordringarna korrigerar omsättningen. Produktionens löner och lönebikostnader kan också bokföras här om man vill skilja dem från administrativa löner som ingår i de fasta kostnaderna. I den officiella resultaträkningen syns alla löner i en post. De rörliga kostnaderna påverkas ytterligare av förändringen av lagret av material och förnödenheter. Nu så att om lagret minskar ökar den rörliga kostnaden eftersom man har använt mera än man köpt under perioden. I rörliga kostnader kan också ingå köpta tjänster. Företagets inköp under räkenskapsperioden var euro, leverantörsskulder fanns inte i början av året, men i slutet av året är deras momsfria värde euro. Lagret av material och förnödenheter var i början av året euro och i slutet av året 490 euro. Lagrets värde har alltså minskat med 90 euro. Resultaträkning xxxx Omsättning xxxx Lagerminskning Rörliga kostnader Betalda inköp xxxx Leverantörsskulder xxxx Lagerminskning Försäljningsbidrag Försäljningsbidraget är det första mellanresultatet i vår resultaträkning. Om vi räknar ut hur mycket försäljningsbidraget är i procent av omsättningen får vi ett neutralt tal. Detta ger större värde i analyseringen av utvecklingen i tiden eller mellan olika företag. Jämför Ditt företags försäljningsbidrag endast med företag i samma bransch. försäljningsbidrag x x = % omsättning startaeget.fi och Paula Väisänen (7/21)

8 3.3. Fasta kostnader I den tidigare formeln för reslutaträkning grupperades de fasta kostnaderna i löner och lönebikostnader, hyror och övriga fasta kostnader (t.ex. städning, kontor, telefon mm.). I den nya resultaträkningen visas lönerna och lönebikostnaderna skilt medan de övriga kallas för övriga rörelsekostnader. I vårt exempelföretag har man betalat euro i lön och 373,75 euro i lönebikostnader. Företagarpensionsförsäkringspremien finns också här. Personalkostnaderna blir då sammanlagt 5 226,25 euro. Företaget fungerar i hyrda utrymmen och årets hyra var euro. Övriga fasta kostnader var euro. Resultaträkning xxxx Omsättning xxxx Lagerminskning Rörliga kostnader Inköp under räkenskapsperioden Lagerminskning Försäljningsbidrag Fasta kostnader Personalkostnader Hyror Övriga fasta kostnader Driftsbidrag Driftsbidraget är alltså försäljningsbidraget minus fasta kostnader. Driftsbidragsprocenten räknas också utgående från omsättningen driftsbidrag x x = % omsättning Driftsbidraget är företagets effektivitetsmått. Det berättar vad som finns kvar för att täcka kostnaderna avskrivning och ränta. Stora anläggningstillgångar och stora lån kräver högre driftsbidrag. Trots att kravet på driftbidraget minskar i äldre företag måste ju också ett företag med väl avskrivna tillgångar och små lån kunna spara i företaget för att kunna göra framtida investeringar med mindre andel främmande kapital. Detta gäller speciellt reinvesteringar men varför inte också utvidgningar. Ofta sker ju dessa två typer av investeringar också samtidigt. Eftersom driftsbidragsprocenten kan användas bättre än försäljningsbidragsprocenten i jämförelser mellan olika företag men då en del företag har egna, andra hyrda anläggningstillgångar kan det vara angeläget att räkna ut resultatet driftsbidrag+hyror. driftsbidrag + hyror x x = % omsättning startaeget.fi och Paula Väisänen (8/21)

9 Detta är företagets driftsbidrag, men om man vill se på saken mera ur företagarens synpunkt kan man i analyssammanhang skriva in företagarens eget lönekrav, d.v.s. värdet på den egna arbetsinsatsen, bland de fasta kostnaderna. Då får man så att säga företagarens driftsbidrag. driftsbidrag- eget lönekrav x x = % omsättning driftsbidrag + hyror- eget lönekrav 100 x omsättning x = % Avskrivningar och rörelsevinsten Avskrivningarnas uppgift i resultaträkningen är att fördela anskaffningskostnaden för anläggningstillgångar (bestående aktiva) på användningstiden och att uttrycka värdeminskning av dem på grund av ålder och slitage. Gränsen mellan anläggningstillgångar och kortfristiga anläggningstillgångar, eller sk. treårsredskap är inte tydlig i bokföringslagen, det talas om tillgångar vars sannolika brukstid är under tre år. Enligt näringsskattelagens (360/1968) 33 paragraf är maximibeloppet för treårsredskap 850 euro och sammanlagt kan man avdra euro sådana per år. Avskrivning enligt plan innebär att man tar upp avskrivningarna som kostnader under tillgångarnas verkningstid i enlighet med en på förhand gjord plan. I avskrivningsplanen kan man också beakta ett eventuellt restvärde. Vid bestämmande av restvärdet iakttas försiktighetsprincipen. På grund av svårigheterna att beräkna restvärdet kan man också ta hela anskaffningsutgiften som grund för avskrivningarna om det uppskattade restvärdet inte är väsentligt i förhållandet till anskaffninsgutgiften. Då man överväger på hur lång tid man skall avskriva tillgångarna bör man beakta deras ekonomiska livslängd. Då beaktar man dels förslitningen av tillgångarna dels tidens gång. En tillgång som i och för sig kan hålla länge kan bli omodern väldigt snabbt. Olika tillgångar har så olikheter i inkomstgenereringsförmågan som är värda att beaktas vid valet av avskrivningstiden. Den ekonomiska livslängden kan sägas vara den tid under vilken det inte lönar sig att byta ut tillgången. Avskrivningarna kan sedan göras linjära eller konstanta, dvs. lika stort belopp varje år eller degressiva vilket innebär att man avskriver lika många procent av det startaeget.fi och Paula Väisänen (9/21)

10 oavskrivna värdet varje år. I detta fall minskar avskrivningsbeloppet år för år. I en degressiv avskrivning motsvarar en hög avskrivningsprocent en snabb takt. Man kan också göra en avskrivningsplan som är en kombination av dessa eller en progressiv avskivningsplan kan göras om tillgångarna i början förutspås generera betydligt mindre inkomster än i slutet av livstiden. I bokföringsnämndens anvisningar om avskrivningar enligt plan ges exempel på avskrivningstider: Industri- och kontorsbyggnader Lätta lager och konstruktioner Tunga maskiner Lätta maskiner Transportmedel år år år 5-10 år 4-7 år Läs mera i: Bokföringsnämnden. Allmän anvisning om avskrivningar enligt plan. Om man föredrar degressiva, minskande, avskrivningar kan man som jämförelse studera näringsskattelagens maximiala avskrivningsprocenter som är: Byggnader 7 % Konstruktioner 20 % Maskiner 25 % Uppgift: Räkna ut vad en euros maskin inom Din bransch är värd efter tre 25-procentiga avskrivningar! Är det riktigt eller borde avskrivningstakten vara långsammare och avskrivningsprocenten den vägen lägre? startaeget.fi och Paula Väisänen (10/21)

11 Vi återgår till vårt bokföringsexempel där maskinernas värde i början av räkenskapsperioden var euro. Vi gör en 25-procentig avskrivning från det oavskrivna värdet, d.v.s. restvärdet: 0.20 x = Resultaträkning xxxx Omsättning xxxx Lagerminskning Rörliga kostnader Inköp under räkenskapsperioden Lagerminskning Försäljningsbidrag Fasta kostnader Personalkostnader Hyror Övriga fasta kostnader Driftsbidrag Avskrivning enligt plan Rörelsevinst (-resultat) Detta är resultatet före finansiella poster och före vinstutdelning. Finnvera Oyj, som gör bokslutsanalyser till alla sina kunder att jämförelsen mellan olika branscher är något lättare än med driftsbidraget och ger följande riktvärden på hur rörelseresultatprocenten kan vara: bra över 10 % tillfredsställande 5 10 % svag under 5 % Rörelseresultatprocenten är Rörelseresultat x x 100 = % Omsättningen Om vi beaktar företagarens lönekrav, euro, blir resultatet följande: = % Resultatet är alltså bra startaeget.fi och Paula Väisänen (11/21)

12 3.5. Övriga avdrag Vi fortsätter ännu med att avdra räntor på främmande kapital och direkta skatter för att komma till nettoresultatet, vinsten. Skulle företaget ha ränteintäkter skulle också de presenteras i detta sammanhang. I de direkta skatterna upptas förskottsskatter, restskatter och skatteåterbäringar betalda under räkenskapsperioden. Resultaträkning xxxx Omsättning xxxx Lagerminskning Rörliga kostnader Inköp under räkenskapsperioden Lagerminskning Försäljningsbidrag Fasta kostnader Personalkostnader Hyror Övriga fasta kostnader Driftsbidrag Avskrivning enligt plan Rörelsevinst (-resultat) Räntor på lån från kreditinstitut Direkta skatter Räkenskapsperiodens vinst (nettoresultat) En lönsam verksamhet förutsätter att det kumulativa nettoresultatet är positivt. Nettoresultatbehovet påverkas bl.a. av vinstutdelningsmålen (Finnvera.2002). Nettoresultat x x 100 = % Omsättning Om vi beaktar företagarens lönekrav, euro, blir resultatet följande: x 100 =3.42 % startaeget.fi och Paula Väisänen (12/21)

13 Från lönsamhetssidan skall ännu nämnas begreppet avkastning på investerat kapital: Nettoresultat+ finansiella kostnader + skatter x 100 Balansräkningens slutsumma i genomsnitt under räkenskapsperioden x 100 = % eller med beaktande av lönekravet: x 100 = % (se i balansräkningen) Riktvärden för avkastning på investerat kapital är: bra över 10 % tillfredsställande 5 10 % svag under 5 % Som sista post i resultaträkningen presenteras ännu eventuella extraordinära intäkter och kostnader, poster som alltså inte hör i hop med ordinarie verksamhet. startaeget.fi och Paula Väisänen (13/21)

14 4. BALANSRÄKNINGEN De två sidorna i balansräkningen kallas i Finland av tradition aktiva och passiva. I den nya bokföringsförordningen har aktiva delats upp i bestående aktiva och rörliga aktiva. Bestående aktiva delas i sin tur upp i immateriella tillgångar, materiella tillgångar och placeringar. Rörliga aktiva består av omsättningstillgångar, fordringar, finansiella värdepapper samt kassa och bank. Anläggningstillgångar är avsedda att stadigvarande användas i rörelsen under flera år. Anläggningstillgångarna omfattar främst de materiella tillgångarna men även immateriella rättigheter och utgifter med lång verkningstid. Begreppet anläggningstilgångar nämns i bokföringslagen och är enligt den liktydigt med de tillgångar som hör till bestående aktiva, det begrepp som används i shemat för balansräkningen i förordningen, där termen anläggningstillgångar inte förekommer. Läs mera om termer och uttryck i årsredovisningar på Forskningscentralens för de inhemska språken hemisda: Här finns termer förklarade och motsvarande termer på finska och termer som används i Sverige. Formen för balansräkningen är angiven i bokföringsförordningen. Den gamla modellen behandlas här. Samma balansräkning uppställd enligt den nya modellen finns som bilaga sist i denna modul Aktiva Aktiva, d.v.s. vårt företags tillgångar presenteras till det värde de har vid räkenskapsperiodens utgång. Enligt nuvarande praxis skall också värdena från föregående räkenskapsperiod vara synliga. I detta exempel presenteras de i form av ingående värden eller ingående balansräkning. I båda fallen är det alltså möjligt att se vilka förändringar som har skett under verksamhetsperioden. Vårt företags maskiners värde var i början av räkenskapsperioden Vi gjorde en 25-procentig degressiv avskrivning, Lagerinventeringen gav som resultat att material och förnödenheter fanns till ett värde på och färdiga produkter till ett värde på Försäljningsfordringarna som nämndes i början av resultaträkningen är här inklusive moms, Kontanta medel fanns och checkräkningens saldo var Balansräkningen presenteras på sidorna 13 och 14. startaeget.fi och Paula Väisänen (14/21)

15 Balansräkning xxxx Ingående Förändring Saldo 1.1. xxx x xxxx AKTIVA Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Avskrivning på mask. o. invent Materiella tillgångar sammanlagt Omsättnings- och finansieringstillgångar Omsättningstillgångar Material och förnödenheter Färdiga produkter/varor Omsättningstillgångar sammanlagt Fordringar Försäljningsfordringar Fordringar sammanlagt Kassa och banktillgodohavanden Kassa Checkräkning ,30 Kassa och bank sammanlagt ,30 Omsättnings- och finansieringstillgångar AKTIVA SAMMANLAGT Balansomslutningen eller som den nämndes i samband med avkastningen på investerat kapital, balansräkningens slutsumma var alltså i början av året euro och i slutet av året euro. I genomsnitt under räkenskapsperioden euro. Detta är tillgångarnas värde, som skall motsvaras av det egna och det främmande kapitalet i balansräkningens passiva. Man brukar säga att passiva finansierar aktiva Passiva I passiva presenteras företagets kapital fördelat i eget och främmande kapital. Förändringarna i eget kapital sker i och med att företagaren tar ut medel i form av privatuttag eller placerar egna medel i verksamheten, s.k. kapitalökningar. Det egna kapitalet påverkas också av räkenskapsperiodens resultat. Vårt företags egna kapital var i början av räkenskapsperioden euro. Under räkenskapsperioden minskade det egna kapitalet med privatuttagen och räkenskapsperiodens vinst euro gav en ökning i det egna kapitalet. Notera här förhållandet mellan resultat och privata uttag eller insättningar. I detta fall har företaget sparat över euro. Företaget hade ett banklån på euro. Under räkenskapsperioden amorterades euro. Det kortfristiga främmande kapitalet är i huvudsak förklarat i samband med resultaträkningen. Här finns nu också momsskulden på euro. Observera också att leverantörsskulderna här noteras inklusive moms. Om checkkrediten skulle vara i användning startaeget.fi och Paula Väisänen (15/21)

16 räkenskapsperiodens sista dag skulle det synas i det kortfristiga främmande kapitalet. Ingående Förändring Saldo 1.1. xxx x xxxx PASSIVA Eget kapital Kapital 1.1.xxx Privatkonto Räkenskapsperiodens vinst Eget kapital sammanlagt Främmande kapital Långfristigt Banklån Långfristigt främmande kapital sammanlagt Kortfristigt Leverantörsskulder Förskottsinnehållningsskuld Socialskyddsavgiftsskuld Mervärdesskatteskuld Kortfristigt främmande kapital sammanlagt Främmande kapital sammanlagt PASSIVA SAMMANLAGT Nyckeltal som härleds från balansräkningen Också från balansräkningen brukar man räkna ut vissa nyckeltal som beskriver kapitalstrukturen och likviditeten. Rörelsekapitalet = omsättningstillgångar + försäljningsfordringar leverantörsskulder erhållna förskott: Rörelsekapital, % Rörelsekapital x 100 Omsättning (12 månader) x 100 = 3.33 % Detta förhållande mellan det kapital som är bundet i den löpande verksamheten och omsättningen beror på företagets bransch. startaeget.fi och Paula Väisänen (16/21)

17 Soliditet, % Eget kapital x 100 Balansomslutning-erhållna förskott x 100 = Soliditen mäter andelen eget kapital. Ett solitt företag har lättare att klara sig genom konjunktursvackor och branschkriser. Det har också lättare att öka sin upplåning och klara sina förbindelser. Riktvärden för soliditeten är: bra över 40 % tillfredsstälande % svag under 20 % Relativ skuldsättning, % eller skulder/omsättning, % Skulder erhållna förskott x 100 Omsättning (12 månader) x 100 = % Riktvärden för relativ skuldsättning: bra under 40 % tillfredsstälande % svag över 80 % Den relativa skuldsättningen är i viss mån branschspecifik. startaeget.fi och Paula Väisänen (17/21)

18 Då man i företagsanalysen mäter likviditet, betalningsförmåga, är det ofta fråga om Quick Ratio, kassalikviditet och Current Ratio, balanslikviditet. Quick Ratio mäter finansieringstillgångarna i förhållande kortfristigt främmande kapital. Det beskriver företagets likviditet på kort sikt. Finansieringstillgångar Kortfristigt främmande kapital 298, = 4, ,35 Current Ratio beskriver likviditeten med ca ett års tidsperspektiv. Omsättningstillgångar + finansieringstillgångar Kortfristigt främmande kapital- erhållna förskott , = 4, ,35 Då man har tillgång till flere räkenskapsperioders resultat och uträknade nyckeltal börjar man få en uppfattning om utvecklingen av det egna företaget och kan jämföra den med andra företag inom samma bransch. Ett företags resultat och kapitalstruktur varierar från år till år. Analysverksamheten visar trenderna i utvecklingen och ger möjlighet att se det egna företagets starka och svaga sidor. Även om Din finansiär inte skulle förutsätta en bokslutsanalys kan Du med hjälp av dessa enkla beräkningar göra Din egen analys och följa upp utvecklingen i Ditt företag. I samband med en officiell bokslutsanalys justeras företagets resultaträkning och balansräkning enligt Företagsanalyskommissionens rekommendationer. Sådan justering har inte behandlats i denna modul. startaeget.fi och Paula Väisänen (18/21)

19 startaeget.fi och Paula Väisänen (19/21)

20 startaeget.fi och Paula Väisänen (20/21)

21 startaeget.fi och Paula Väisänen (21/21)

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla!

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla! DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING... en gång för alla! Förstå Bokföring en gång för alla! Upplaga 1. Tryckt 2012 i Skövde, Sverige. Svenska Saldosystem AB Kopering ej tillåten utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare.

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. AFFÄRSJURIDIK Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (1/61) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFFÄRSIDÉN 1 Affärsidé 1.1 Affärsidéns komponenter

Läs mer

Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR

Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR Företagsekonomi och turism 2015 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Linn Höglund Lärdomsprovets

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Författningssamling 042.3

Författningssamling 042.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.3 REDOVISNINGSREGLEMENTE FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1987-06-15, 95 Reviderat senast av kommunfullmäktige 2004-02-09, 12 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer