MulligaBarn.se. Social Impact Report

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MulligaBarn.se. Social Impact Report 2013-02-27"

Transkript

1 MulligaBarn.se Social Impact Report

2 Sammanfattning Denna Social Impact Report visar MulligaBarn.ses arbete under andra året i Reach for Changes inkubator. Vilka mål som satts upp, vad de innebär och hur det har gått med arbetet för att uppnå dem och vad resultatet har blivit. Kort sammanfattat har MulligaBarn.se haft ett bra år där de flesta målen har uppfyllts, verksamhetens erbjudande har förfinats och nått kunderna med framgångsrik effekt. MulligaBarn.se har gått från att arrangera kostnadsfria seminarier finansierade mest ur egen kassa till att sälja in seminarieserier till landsting där kostnaderna täcks i sin helhet. MulligaBarn.se fortsätter sin varumärkesplacering som källan till säker information när det gäller behandling av barn med övervikt. Tillsammans med föräldrar runt om i landet har Sveriges största tipsbank skapats. Tipsbanken innehåller kvalitetssäkrade konkreta råd och tips för föräldrar till barn med övervikt. Här kan föräldrar som kämpar för sina barns hälsa hämta inspiration och råd utöver att delta på de seminarier som erbjuds runt om i landet. Seminariernas utformning förändrades efter sommaren 2012 som ett resultat av den feedback som erhållits i de enkäter som skickats ut till samtliga deltagare på seminarierna. I feedbacken var det tydligt att utöver information från sjukvårdens representant så vill man som förälder ta del av konkreta råd och tips och gärna från en annan förälder. De seminarier som genomförts under hösten 2012 och som även fortsättningsvis erbjuds innehåller två kompletterande föreläsare, en representant från sjukvården och en föräldrarepresentant från MulligaBarn.se. Målgruppen har även definierats ytterligare. Ursprungligen var målgruppen definierad som Föräldrar till barn med övervikt i åldrarna 6-11 år men har idag utvecklats till Föräldrar till barn med övervikt samt skolsköterskor i grundskolan. I brist på annan information söker sig lik väl föräldrar till 4-åringar som föräldrar till 17-åringar till MulligaBarn.se. Även skolsköterskor hittar stöd och information via seminarier, hemsida och utbildningsmaterial. Även fortsättningsvis värt att notera är också MulligaBarn.ses intensiva perioder med seminarier under vår och höstterminen. Seminarierna arrangeras inte under och i samband med skolloven då skolorna i form av primär kanal för att nå föräldrarna i behov ej bedriver undervisning med uteblivna föräldrakontakter (ex veckobrev från pedagog till föräldrar) som följd. Administration och vidareutveckling av verksamheten utförs under dessa seminariefria perioder. 2

3 Innehållsförteckning.sida 1. Inledning Organisationsöversikt 5 3. Förändringsteorikarta Vision Effektmål Resultatmål Utfallsmål Definitioner och förklaringar Målgrupper Aktiviteter Dokumentation Resultat och måluppfyllelse Effektmål Resultatmål Utfallsmål Analys av resultat och måluppfyllelse...13 Inkluderade bilagor: B1. Intressenters medverkan.. 14 B2. Rapportens granskare...15 Exkluderade bilagor: B3. Balansrapport..X B4. Resultatrapport...X B5. Affärsplan.X 3

4 1. Inledning Malin Agn, grundare till MulligaBarn.se är själv en del av sin målgrupp. En förälder till ett barn med övervikt som i sin sökning efter information och hjälp fann en lucka i samhällets utbud av sjukvårdsbehandling. Denna lucka berörde fetmaprevention för barn och utgör grundorsaken till att MulligaBarn.se startades. MulligaBarn.se vänder sig i första hand till föräldrar till barn med övervikt och ger dem vetenskapligt baserad utbildning i hur de själva kan hjälpa sina barn på rätt sätt. Vi vänder oss också till skolhälsan som ett komplement i deras arbete. Utbildningen hålls i seminarieform och erfarna läkare, sjuksköterskor eller legitimerade dietister från sjukhusens överviktsenheter föreläser på dessa kostnadsfria seminarier för alla föräldrar och skolsköterskor som vill få hjälp, information eller stöd. Idag finns det ca barn i Sverige som lider av övervikt el. fetma. Att detta problem kan ligga till grund för mobbning, utanförskap och inaktivitet känner många till men att det kan vara direkt farligt känner inte många till. Följdsjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer förkortar livslängden med i genomsnitt 13 % för människor med sjukdomen grav fetma. Ju tidigare man tar tag i överviktsproblemen desto större chans har man att komma tillrätta med dem. Dock är behandlingsmetoderna många och fetma och övervikt ett område där många har starka personliga åsikter. Modedieter blandas med vetenskap och internet blir till en djungel som föräldrar ska försöka hitta rätt och säker information i. Det finns också en ekonomisk aspekt på problemet som inte går att bortse från. Överviktsrelaterade sjukdomar belastar idag samhället med en kostnad på ca 20 miljarder kronor/år (hela landet, vuxna och barn). En obesitasoperation i Landstingets regi kostar ca kr per patient. Riktad information i ett direkt samtal mellan två parter anses ge bäst resultat. Detta är självklart men också mycket kostsamt. MulligaBarn.se har ett rikssnitt på 34 deltagare på varje seminarium. Om dessa föräldrar istället haft ett enskilt samtal med ex. en läkare från den lokala överviktsmottagningen skulle kostnaden på kr belasta samhället då ett enskilt läkarbesök kostar ca kr i landstingets regi. MulligaBarn.se erbjuder information och utbildning vid gruppseminarier istället för vid enskilda möten av kostnadsskäl och ser i mätningar att föräldrarna blir hjälpta av informationen. Förhindrar man att befolkningens övervikt utvecklas till fetma sparar man stora belopp på lång sikt. Mulligabarn.se grundades i oktober Malin Agn valdes ut till Change Leader av Reach for Change i maj MulligaBarn.se har idag arrangerat 60 seminarier från Malmö till Gällivare, 23 läkare, barnsjuksköterskor eller legitimerade dietister från sjukvårdens överviktsenheter för barn föreläser och drygt föräldrar och skolsköterskor har deltagit på seminarierna. Under 2013 utvecklas verksamheten markant och ytterligare barn, föräldrar och skolsköterskor kommer att få stöd i sitt arbete för ett hälsosammare liv. Ett liv utan övervikt, fetma och risk för allvarliga följdsjukdomar. Ett friskt liv med glädje, rörelse och lek. 4

5 2. Organisationsöversikt Barnfetmapreventionsarbete möjliggör ett samhälle med friskare barn och sänkta sjukvårdskostnader. MulligaBarn.ses vision är Barn med övervikt ska få ett friskare, gladare och mer rörligt liv, genom att uppnå normalvikt enligt ISO-BMI på ett vetenskapligt grundat och säkert sätt. Barnfetmapreventionsarbete är dock näst intill obefintligt i Sverige idag. Idén bakom MulligaBarn.se är enkel, den information och utbildning som föräldrar till barn med utvecklad fetma får via sjukvården ska erbjudas i ett tidigare skede till föräldrar som har barn med övervikt. På så vis förhindrar man att dessa barns övervikt utvecklas till fetma och istället återgår till normalvikt på ett säkert sätt. MulligaBarn.se skapar kostnadsfria seminarier för föräldrar och skolsköterskor med syftet att utbilda i barnfetmaprevention. Seminarierna finansieras av kunder som landsting och kommuner som erbjuds kompletta seminariepaket inkluderande samtliga aktiviteter från planering till uppföljning samt utbildningsmaterial. På några ytterst få platser i Sverige finns lokala initiativ som vänder sig till föräldrar till barn med övervikt. Grupper som träffas och utför olika verksamheter lokalt. MulligaBarn.se gör tvärtom. Vi agerar på en övergripande nationell nivå och på ett kostnadseffektivt sätt för att nå så många som möjligt för att sedan, framledes fördjupa oss ner på lokal nivå. Malin Agn är ensam anställd i verksamheten och hyr in föreläsare och representanter på tillfällig basis. Detta ger en flexibilitet i verksamheten och möjliggör även kostnadseffektivitet. Håller vi nere kostnaderna möjliggör vi utveckling av verksamheten, mer stöd till föräldrar och skolhälsa och därigenom hjälp till barn. 5

6 3. Förändringsteorikarta Effektmål beskriver målsättningen på tre års sikt (Reach for Changes inkubators totala möjliga längd) och minskas successivt med antal medverkande år i inkubatorn. MulligaBarn.se ska aktivt arbeta med att uppnå effektmålet och tar därigenom ansvar för att utforma aktiviteter, utfall och delmål (resultatmål) som bidrar till att effektmålet uppnås. 3.1 Vision Barn med övervikt ska få ett friskare, gladare och mer rörligt liv, genom att uppnå normalvikt enligt ISO-BMI på ett vetenskapligt grundat och säkert sätt. 3.2 Effektmål 20 procent av gruppen överviktiga barn och deras föräldrar har fått information och kunskap om livsstilsförändringen som krävs för att barnen ska uppnå normalvikt. 3.3 Resultatmål Av de som deltar i utvärdering av seminarier ska minst 80 procent ange att seminariet hjälpt dem till en förändring eller till att hjälpa andra till en förändring 1600 deltagare på seminarier MulligaBarn.se har utvidgat verksamheten till minst 10 nya städer Har haft unika besök på sajten MulligaBarn Har bearbetat politiker i samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder Har fått in kr i intäkter utöver stödet från P4C 6

7 3.4 Utfallsmål Har arrangerat 43 seminarier Har utökat arbetskapaciteten inom MulligaBarn.se Har arrangerat 3 specialseminarier Har över 200 kvalitetssäkrade tips och råd till föräldrar 45 mediala omnämnanden Har tagit fram nytt marknadsföringsmaterial Har en utvecklad strategi för finansiering på kort och lång sikt Har samarbetspartners som ger intäkter eller sänker kostnader 3.5 Definitioner och förklaringar Med livsstilsförändring menas förändringar som är vetenskapligt grundade (energiåtgången är större än energiintaget) Med mediala omnämnanden menas att MulligaBarn.se nämnts i exempelvis redaktionell text, bloggar, pressmeddelanden etc (ej egen blogg eller egen social media). Med bearbeta politiker menas att skicka information och ha någon typ av personlig kontakt. 3.6 Målgrupper Barn med övervikt på 5-18 år (där övervikt definieras enligt ISO-BMI) Föräldrar till barn med övervikt Landsting (politiker och beslutsfattare) Kommuner (politiker och beslutsfattare) Skolhälsa Skolor Primärvård Personal från sjukhusens överviktsenhet för barn Företag och andra möjliga sponsorer 3.7 Aktiviteter Seminarier Rekrytering av praktikant(er) och volontärer Behovsanalys bland föräldrar Kompetensutveckling och studieresor Nyhetsbrev och uppdatering av tipsbank på hemsidan PR, kommunikation och marknadsföring Finansiering och försäljning 3.8 Dokumentation Exempel på mätmetoder och dokumentation Dokumentation i form av exempelvis närvarolistor, mötesanteckningar Beskriva och kunna visa upp avtal och fakturor Beskriva vilka kontakter som tagits och hur de sett ut Enkäter, intervjuer Statistik Korrespondens Foto, video, annan media 7

8 Framställt material Resultat- och balansräkning 4. Resultat och måluppfyllelse 4.1 Effektmål Beskrivning av målet: 20 procent av gruppen överviktiga barn och deras föräldrar har fått information och kunskap om livsstilsförändringen som krävs för att barnen ska uppnå normalvikt. Måluppfyllelse: Under perioden har MulligaBarn.se nått barn. (Motsvarande siffra under 2011 var barn). Räknar vi på den kända siffran att det finns ca barn med övervikt och fetma i Sverige idag (ca barn med övervikt) och vi skall även nå deras föräldrar (ca personer till räknat med att hälften av barnen är syskon) så är totala summan ca barn och föräldrar varav vi ska nå 20 % (80 000). Efter två år har vi nått barn och föräldrar vilket utgör ca 84 %. Under vårt sista år i inkubatorn ska vi nå de resterande barn och föräldrar som är vårt mål. Mätmetod: Deltagarna anmäler sig via hemsidan till seminarierna. Anmäld deltagare sätts upp på en deltagarlista (samt erhåller en bokningsbekräftelse). Deltagarlistan minskas med anmälda avbokningar. Listan utgör underlag för statistik. Antalet besökare på hemsidan MulligaBarn.se mäts. Hemsidan ligger hos hemsideleverantören Hemsida24. De mäter antalet helt unika besökare enligt: alla besök från samma person under det angivna datumintervallet.. Reach for Change mäter att en förälder når 1,5 barn och en skolsköterska når max 100 barn (max 1000 barn per seminarietillfälle). Analys: Oberoende av hur man räknar (bara barn eller barn och deras föräldrar) så kommer vi att nå vårt effektmål. 4.2 Resultatmål Beskrivning av målet: Av de som deltar i utvärdering av seminarier ska minst 80 procent ange att seminariet hjälpt dem till en förändring eller till att hjälpa andra till en förändring Måluppfyllelse: 94 % säger sig bli hjälpta om man räknar in även de som inte svarat specifikt på frågan (många skolsköterskor svarar inte på frågan då de inte tolkar den som riktad till dem utan till föräldrar.) Räknar man in dessa som dock varit på seminariet och tagit del av informationen och råden och som ej angivit någon negativ feedback i övrigt så är det 94 %. Räknar jag inte in dem utan bara de som konkret svarat Ja på frågan så är det 87 % som blir hjälpta av seminarierna. Mätmetod: Samtliga deltagare får en enkät att fylla i mailledes efter besökt seminarium. Samma rutin sedan start. Samtliga ifyllda enkäter sparas elektroniskt och mäts vid kvartalsuppföljning. 100 % av deltagarna har erhållit en behovsanalys. Dock har inte 100 % returnerat en ifylld behovsanalys. Svarsfrekvensen har ej uppmätts. Analys: Seminarierna hjälper till en förändring. 8

9 Beskrivning av målet: 1600 deltagare på seminarierna. Måluppfyllelse: 1259 föräldrar har deltagit under 2012 års seminarier. Mätmetod: Anmälningar via hemsidan som sparats i deltagarförteckningar. Meddelade avbokningar har tagits bort från förteckningarna. Analys: Orsaken till att vi inte når vårt mål har att göra med att under Q2 låg fokus på att sälja in seminarierna till landsting och kommuner. Under våren genomfördes 20 seminarier och under hösten planerades 23 stycken seminarier till för att nå målet 43 seminarier totalt under Vi befann oss dock i en situation då vi sålde in seminarier som vi inte skulle ha tid att utföra med liggande plan. Därför fick vi skala bort planerade seminarier för att skapa luft i kalendern för landstingen och kommunerna som beviljade medel till seminarier. Långt gångna samarbeten blev dock lagda på is hos flera landsting och kommuner och tenderar nu att gälla hösten 2013 istället för hösten Det har varit en svår balansgång mellan att jaga intäkter och att sedan möjliggöra att ta hand om genomförda affärer Beskrivning av målet: MulligaBarn.se har utvidgat verksamheten till minst 10 nya städer Måluppfyllelse: MulligaBarn.se har utvidgat verksamheten till 18 nya städer under Mätmetod: Utförda seminarier i Jönköping, Linköping, Kalmar, Växjö, Kristianstad, Luleå, Umeå, Sundsvall, Falun, Rättvik, Ale, Örnsköldsvik, Mönsterås, Enköping, Boden, Kalix, Gällivare och Piteå. Analys: MulligaBarn.se benämner numera sin verksamhet rikstäckande Beskrivning av målet: Har haft unika besök på sajten MulligaBarn.se Måluppfyllelse: Vi har under 2012 haft unika besökare på sajten MulligaBarn.se. Mätmetod: Statistik från hemsideleverantören Hemsida24 där MulligaBarn.se ligger. Analys: Ej uppnått. Målgruppen är svår att nå. Övervikt och fetma är ett känsligt stigmatiserat ämne. Vi måste bli bättre på att marknadsföra oss och hitta nya kanaler till målgruppen. 9

10 Beskrivning av målet: Har bearbetat politiker i samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder Måluppfyllelse: Samtliga Hälso- och sjukvårdsnämnder (de heter lite olika och är olika organiserade i olika landsting) är bearbetade. Mätmetod: Skickade och mottagna . MulligaBarn.se har även ringt, skickat vykort och brev till HSN. Analys: Responsen (när den erhålls) är positiv. Notering: MulligaBarn.se har besökt riksdagen och haft möte med riksdagsledamot Johan Forssell gällande barns hälsa och preventiva insatser. I februari 2012 talade MulligaBarn.se inför riksdagsledamöter i Riksdagshuset i ämnet preventiva insatser för att förhindra övervikt och fetma hos barn. Malin Agn har även deltagit i en paneldebatt tillsammans med näringslivsminister Annie Lööf. MulligaBarn.se har bidragit med information ur ett föräldraperspektiv till ett arbete för att skapa en ny nationell politisk policy kring barnfetmapreventionsarbete Beskrivning av målet: Har fått in kr i intäkter utöver stödet från Reach for Change Måluppfyllelse: Totala intäkter 2012 (utöver stödet från Reach for Change): kr kr i fakturerade intäkter (exkl. moms) plus ytterligare kr i näringsbidrag från olika landsting samt SPP. Mätmetod: Bokföringsprogram Fortnox. Analys: Den ekonomiska utvecklingen går enligt plan och utsikterna ser ljusa ut inför att stå på egna ben ekonomiskt under verksamhetsår Utfallsmål Beskrivning av målet: Har arrangerat 43 seminarier Måluppfyllelse: Endast 37 seminarier har arrangerats. Mätmetod: Verksamhetsplan Analys: Målet uppnås ej då balansen mellan planerade seminarier och möjligheten att ta in nya beställda seminarier inte blev helt optimal. Se även punkt

11 Beskrivning av målet: Har utökat arbetskapaciteten inom MulligaBarn.se Måluppfyllelse: Elin Blomqvist är verksamhetens Skånerepresentant. Emma Wass är MulligaBarn.ses representant i Västra Götaland och Carina Björkö är vår representant i Norrbotten. Fredrika Du Rietz och Nikie Elgqvist från Berghs har hjälpt till med sociala media och andra strategiska utmaningar pro bono under våren Märta Branths, student på KI (Folkhälsovetenskaps PR) har även givit stöd till verksamhetens utveckling pro bono. Redan från början har MulligaBarn.se haft volontärer i form av skolsköterskor som sprider informationen om MulligaBarn.se till föräldrar i behov. Samtliga deltagare på seminarierna utses även till ambassadörer och uppmanas att sprida info om kommande lokala seminarier. Mätmetod: dokumentation Analys: Arbetskapaciteten är utökad och nästa steg är att anställa en administratör när ekonomin tillåter Beskrivning av målet: Har arrangerat 3 specialseminarier Måluppfyllelse: Målet har ändrats. Mätmetod: Power Points presentationerna från seminarierna samt feedback i enkätsvar. Analys: Vi skapade inte 3 specialseminarier utan vi förändrade samtliga vilket har fått ett positivt gensvar från deltagarna. Sedan start har enkäter skickats ut till samtliga seminariedeltagare. I enkäterna har vi frågat hur de fått info om seminarierna, vad som var bra och vad som var dåligt etc. Utifrån svaren har vi tolkat en efterfrågan om seminarier gällande KBT, barnseminarium samt seminarium där föräldrar berättar om sitt arbete för att motverka sina barns fetma. 3 specialseminarier planerades in i Stockholm under hösten. Dock efter en ny genomgång av samtliga enkätsvar så fann vi det övergripande önskvärt att 1) man vill ha en trovärdig representant från sjukvården som dödar myter och ger rätt information. 2)man vill ha mängder av konkreta råd och tips och höra en förälder berätta om hur de vänder motgång till framgång. Utifrån detta har vi gjort om samtliga seminarium sedan starten av HT-12. Seminarierna är numera uppbyggda så att representanten från sjukvården föreläser i ca 50 minuter, sedan föreläser MulligaBarn.ses föräldrarepresentant och ger konkreta tips och berättar utifrån en förälders perspektiv. Seminarierna avslutas sedan med en frågestund. Utifrån enkätsvaren, sedan starten av dessa nya seminarier, är det nya upplägget enormt uppskattat Beskrivning av målet: Har över 200 kvalitetssäkrade tips och råd till föräldrar Måluppfyllelse: Drygt 230 tips i tipsbanken vid årets slut. Mätmetod: Hemsidan Analys: Tipsbanken är välfylld vilket är nödvändigt då alla familjer är olika och vissa tips fungerar utmärkt och andra tips inte alls beroende på familj och situation. 11

12 4.3.5 Beskrivning av målet: 45 mediala omnämnanden Måluppfyllelse: Mellan 45 och 50 totalt Mätmetod: Internet, presspärm med sparade artikelurklipp samt lista. Analys: Uppfyllt mål och betydande kostnadsfri marknadsföringskanal. Otroligt svårt att söka informationen då vi omnämns på skolhemsidor, kommunkalendarium, radions hemsidor, Skolsoft systemet etc. Sådant kommer inte fram så tydligt när man söker information på internet i efterhand. Mediala omnämnanden meddelas inte alltid oss men tas givetvis tacksamt emot Beskrivning av målet: Har tagit fram marknadsföringsmaterial Måluppfyllelse: Utbildningsmaterial/marknadsföringsmaterial är framtaget. Mätmetod: Befintligt material Analys: En otroligt uppskattad utbildningsbroschyr som samtidigt marknadsför MulligaBarn.se på ett bra sätt. Första veckan delades 1000 broschyrer ut Beskrivning av målet: Har en utvecklad strategi för finansiering på kort och lång sikt Måluppfyllelse: Har en utvecklad strategi för finansiering på kort och lång sikt. Mätmetod: Bokföringsprogram Fortnox. Analys: Vår ursprungliga strategi för finansiering har nu börjat visa resultat så sakteliga så den kvarstår. Har bearbetat landstingen hårt med fokus på folkhälsomedel. Huvudsaklig finansiering via samarbete med kommun och landsting. Övriga intäkter från böcker, utbildningsmaterial (ytterligare och mer omfattande), sponsring, föreläsningar mot nya målgrupper (arbetsgivare) etc Beskrivning av målet: Har samarbetspartners som ger intäkter eller sänker kostnader Måluppfyllelse: Samarbetspartners finns. Mätmetod: Dokumenterade samarbeten med Norrbottens Läns Landsting, Uppsala Läns Landsting, Ale Kommun, Rättviks kommun, Mönsterås kommun, Örnsköldsviks kommun, SATS, SPP, KF, Scandic Hotels, Atlantic i Jönköping, MåBättre i Falun, Inpuls i Luleå samt Järvalyftet Idrott i Stockholm. Analys: Ständigt sökande efter ytterligare samarbetspartners som ger intäkter, nya affärsmöjligheter eller sänker kostnaderna. 12

13 5. Analys av resultat och måluppfyllelse 2012 var året då MulligaBarn.se hittade till sina kunder. Kunder som möjliggör hjälp till fler barn och föräldrar på nya platser i Sverige. Man säger att det tar minst 3 år att få en verksamhet på fötter vilket bevisas av MulligaBarn.ses utveckling. Ett händelserikt år med konsolidering men även utveckling av seminarier och inkomstkällor. Överlag har året i inkubatorn varit ett framgångsrikt år med kraftig utveckling av verksamheten för MulligaBarn.se. Flertalet mål har uppnåtts långt över förväntningarna men några mål har samtidigt inte uppfyllts helt och hållet var även året då målgruppen analyserades och det uppdagades att utöver föräldrar så är skolsköterskor en viktig och stor grupp som tar del av verksamheten. Detta konstaterande är viktigt då skolsköterskor har potentialen att nå samtliga skolbarn och deras föräldrar. Detta är en del av vår målgrupp som vi definitivt arbetar vidare med att utveckla stödet till. Vi fick också stöd i form av medhjälpare. Representanter som tar sig an olika regioner i landet och därmed skapar mer utrymme för verksamhetsutveckling. Vår främsta produkt, seminarierna, förbättrades under året och inkluderar nu även information ur ett föräldraperspektiv samt ett kostnadsfritt utbildningsmaterial vilket har visat sig vara mycket uppskattat hos målgruppen. MulligaBarn.se blev även en rikstäckande verksamhet under året med seminarier från Malmö till Gällivare. Verksamhetens svårigheter ligger främst i att nå målgruppen. En bidragande faktor är ämnets känslighet. Många upplever ämnet som mycket känsligt och vill inte ses i samband med det eller verksamhetens namn MulligaBarn.se. En annan faktor är att majoriteten av energin under året har lagts på att nå kunder i form av landsting och kommuner. För lite energi har lagts på att nå målgruppen via exempelvis media och andra alternativa kanaler. En hållbar ekonomisk affärsmodell måste även byggas upp för att säkerställa verksamhetens utveckling. Detta leder i sin tur till hållbarhet i stödet till målgruppen och att vi når den effekt vi eftersträvar i samhället samt den vision vi har: Barn med övervikt ska få ett friskare, gladare och mer rörligt liv, genom att uppnå normalvikt enligt ISO-BMI på ett vetenskapligt grundat och säkert sätt. 13

14 B1 Intressenters medverkan: Huvudsakliga intressenter: Övriga intressenter: 1. Föräldrar 2. Elevhälsan 3. Sjukvårdens representanter 4. Hälso- och sjukvårdsnämndernas representanter 1. Samarbetspartners Representanter från respektive grupp (ovan) har tagit del av verksamhetens måluppfyllelse och nedan följer delar av den respons som delgivits från respektive person. Föräldrar: Verksamheten behövs verkligen och har på kort tid rönt stor framgång. Dock får man akta sig för att bagatellisera hjälpen. Det måste framgå tydligt att det är hårt arbete, varje dag under lång tid som leder till resultat. Hur säkerställer man att föräldrarna inte tappar sugen och ger upp efter en tid efter ett seminarium? Elevhälsan: Ett riktigt bra komplement till Elevhälsans verksamhet. Tjänar/kan tjäna som ett stöd för skolsköterskor i fall där skolsköterskan möter motstånd från föräldrars håll. Om skolsköterskan får koncentrera sig på att skapa en god relation till föräldrarna och komma med positiv information och positiva råd så fyller rollen som informationskälla för varför det är viktigt att föräldrar bryr sig om sitt barns ökade vikt. (Ex. risker gällande följdsjukdomar, statistik om att det vanligtvis inte växer bort med åldern, få fokus på att det är en hälsofråga inte en utseendefråga etc.) Information som kan vara svår att ge och svår att ta emot. Att då kunna hänvisa till något helt annat som en hemsida med information från en förälder till en annan grundat i sjukvårdens egna säkra rekommendationer är högst önskvärt. Informationen bör fokusera på varför man bör bry sig som förälder. Sjukvården: Bra med ett föräldrainitiativ för att väcka debatt och opinion. Utforska hur man arbetar med föräldrautbildningar för barn med utvecklad fetma för att söka möjligheter att översätta dessa för föräldrar till barn med övervikt utanför sjukvården. Ta mer hjälp av sjukvårdens representanter än bara när det gäller seminarium. Landstingens politiker: Verksamheten lyfter en viktig fråga om var vi lägger pengar i samhället. Här handlar det om att uppmärksamma denna utbildningsfråga i det tidiga föräldrastödet. En ren folkhälsofråga där vi måste lyfta vikten av uppföljning. Hur följer man upp med stöd till dessa föräldrar? Samarbetspartners: Spännande med olika initiativ på samma område kämpandes för samma sak. Tillsammans gör vi sann skillnad genom erfarenhetsutbyte och samarbete. 14

15 B2 Rapportens granskare: 15

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Två år med en ny apoteksmarknad

Två år med en ny apoteksmarknad Branschrapport 2011 Två år med en ny apoteksmarknad Foto: Benjamin Earwicker, Jakub Krechowicz, Maria Kaloudi, Michael Lorenzo och Christian Svensson TVÅ ÅR MED EN NY APOTEKSMARKNAD ETT KÄMPIGT BOKSLUT

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Nya verktyg för föräldrar

Nya verktyg för föräldrar Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg (redaktör) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Nya verktyg för föräldrar förslag till nya former av föräldrastöd Sven Bremberg

Läs mer