MulligaBarn.se. Social Impact Report

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MulligaBarn.se. Social Impact Report 2013-02-27"

Transkript

1 MulligaBarn.se Social Impact Report

2 Sammanfattning Denna Social Impact Report visar MulligaBarn.ses arbete under andra året i Reach for Changes inkubator. Vilka mål som satts upp, vad de innebär och hur det har gått med arbetet för att uppnå dem och vad resultatet har blivit. Kort sammanfattat har MulligaBarn.se haft ett bra år där de flesta målen har uppfyllts, verksamhetens erbjudande har förfinats och nått kunderna med framgångsrik effekt. MulligaBarn.se har gått från att arrangera kostnadsfria seminarier finansierade mest ur egen kassa till att sälja in seminarieserier till landsting där kostnaderna täcks i sin helhet. MulligaBarn.se fortsätter sin varumärkesplacering som källan till säker information när det gäller behandling av barn med övervikt. Tillsammans med föräldrar runt om i landet har Sveriges största tipsbank skapats. Tipsbanken innehåller kvalitetssäkrade konkreta råd och tips för föräldrar till barn med övervikt. Här kan föräldrar som kämpar för sina barns hälsa hämta inspiration och råd utöver att delta på de seminarier som erbjuds runt om i landet. Seminariernas utformning förändrades efter sommaren 2012 som ett resultat av den feedback som erhållits i de enkäter som skickats ut till samtliga deltagare på seminarierna. I feedbacken var det tydligt att utöver information från sjukvårdens representant så vill man som förälder ta del av konkreta råd och tips och gärna från en annan förälder. De seminarier som genomförts under hösten 2012 och som även fortsättningsvis erbjuds innehåller två kompletterande föreläsare, en representant från sjukvården och en föräldrarepresentant från MulligaBarn.se. Målgruppen har även definierats ytterligare. Ursprungligen var målgruppen definierad som Föräldrar till barn med övervikt i åldrarna 6-11 år men har idag utvecklats till Föräldrar till barn med övervikt samt skolsköterskor i grundskolan. I brist på annan information söker sig lik väl föräldrar till 4-åringar som föräldrar till 17-åringar till MulligaBarn.se. Även skolsköterskor hittar stöd och information via seminarier, hemsida och utbildningsmaterial. Även fortsättningsvis värt att notera är också MulligaBarn.ses intensiva perioder med seminarier under vår och höstterminen. Seminarierna arrangeras inte under och i samband med skolloven då skolorna i form av primär kanal för att nå föräldrarna i behov ej bedriver undervisning med uteblivna föräldrakontakter (ex veckobrev från pedagog till föräldrar) som följd. Administration och vidareutveckling av verksamheten utförs under dessa seminariefria perioder. 2

3 Innehållsförteckning.sida 1. Inledning Organisationsöversikt 5 3. Förändringsteorikarta Vision Effektmål Resultatmål Utfallsmål Definitioner och förklaringar Målgrupper Aktiviteter Dokumentation Resultat och måluppfyllelse Effektmål Resultatmål Utfallsmål Analys av resultat och måluppfyllelse...13 Inkluderade bilagor: B1. Intressenters medverkan.. 14 B2. Rapportens granskare...15 Exkluderade bilagor: B3. Balansrapport..X B4. Resultatrapport...X B5. Affärsplan.X 3

4 1. Inledning Malin Agn, grundare till MulligaBarn.se är själv en del av sin målgrupp. En förälder till ett barn med övervikt som i sin sökning efter information och hjälp fann en lucka i samhällets utbud av sjukvårdsbehandling. Denna lucka berörde fetmaprevention för barn och utgör grundorsaken till att MulligaBarn.se startades. MulligaBarn.se vänder sig i första hand till föräldrar till barn med övervikt och ger dem vetenskapligt baserad utbildning i hur de själva kan hjälpa sina barn på rätt sätt. Vi vänder oss också till skolhälsan som ett komplement i deras arbete. Utbildningen hålls i seminarieform och erfarna läkare, sjuksköterskor eller legitimerade dietister från sjukhusens överviktsenheter föreläser på dessa kostnadsfria seminarier för alla föräldrar och skolsköterskor som vill få hjälp, information eller stöd. Idag finns det ca barn i Sverige som lider av övervikt el. fetma. Att detta problem kan ligga till grund för mobbning, utanförskap och inaktivitet känner många till men att det kan vara direkt farligt känner inte många till. Följdsjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer förkortar livslängden med i genomsnitt 13 % för människor med sjukdomen grav fetma. Ju tidigare man tar tag i överviktsproblemen desto större chans har man att komma tillrätta med dem. Dock är behandlingsmetoderna många och fetma och övervikt ett område där många har starka personliga åsikter. Modedieter blandas med vetenskap och internet blir till en djungel som föräldrar ska försöka hitta rätt och säker information i. Det finns också en ekonomisk aspekt på problemet som inte går att bortse från. Överviktsrelaterade sjukdomar belastar idag samhället med en kostnad på ca 20 miljarder kronor/år (hela landet, vuxna och barn). En obesitasoperation i Landstingets regi kostar ca kr per patient. Riktad information i ett direkt samtal mellan två parter anses ge bäst resultat. Detta är självklart men också mycket kostsamt. MulligaBarn.se har ett rikssnitt på 34 deltagare på varje seminarium. Om dessa föräldrar istället haft ett enskilt samtal med ex. en läkare från den lokala överviktsmottagningen skulle kostnaden på kr belasta samhället då ett enskilt läkarbesök kostar ca kr i landstingets regi. MulligaBarn.se erbjuder information och utbildning vid gruppseminarier istället för vid enskilda möten av kostnadsskäl och ser i mätningar att föräldrarna blir hjälpta av informationen. Förhindrar man att befolkningens övervikt utvecklas till fetma sparar man stora belopp på lång sikt. Mulligabarn.se grundades i oktober Malin Agn valdes ut till Change Leader av Reach for Change i maj MulligaBarn.se har idag arrangerat 60 seminarier från Malmö till Gällivare, 23 läkare, barnsjuksköterskor eller legitimerade dietister från sjukvårdens överviktsenheter för barn föreläser och drygt föräldrar och skolsköterskor har deltagit på seminarierna. Under 2013 utvecklas verksamheten markant och ytterligare barn, föräldrar och skolsköterskor kommer att få stöd i sitt arbete för ett hälsosammare liv. Ett liv utan övervikt, fetma och risk för allvarliga följdsjukdomar. Ett friskt liv med glädje, rörelse och lek. 4

5 2. Organisationsöversikt Barnfetmapreventionsarbete möjliggör ett samhälle med friskare barn och sänkta sjukvårdskostnader. MulligaBarn.ses vision är Barn med övervikt ska få ett friskare, gladare och mer rörligt liv, genom att uppnå normalvikt enligt ISO-BMI på ett vetenskapligt grundat och säkert sätt. Barnfetmapreventionsarbete är dock näst intill obefintligt i Sverige idag. Idén bakom MulligaBarn.se är enkel, den information och utbildning som föräldrar till barn med utvecklad fetma får via sjukvården ska erbjudas i ett tidigare skede till föräldrar som har barn med övervikt. På så vis förhindrar man att dessa barns övervikt utvecklas till fetma och istället återgår till normalvikt på ett säkert sätt. MulligaBarn.se skapar kostnadsfria seminarier för föräldrar och skolsköterskor med syftet att utbilda i barnfetmaprevention. Seminarierna finansieras av kunder som landsting och kommuner som erbjuds kompletta seminariepaket inkluderande samtliga aktiviteter från planering till uppföljning samt utbildningsmaterial. På några ytterst få platser i Sverige finns lokala initiativ som vänder sig till föräldrar till barn med övervikt. Grupper som träffas och utför olika verksamheter lokalt. MulligaBarn.se gör tvärtom. Vi agerar på en övergripande nationell nivå och på ett kostnadseffektivt sätt för att nå så många som möjligt för att sedan, framledes fördjupa oss ner på lokal nivå. Malin Agn är ensam anställd i verksamheten och hyr in föreläsare och representanter på tillfällig basis. Detta ger en flexibilitet i verksamheten och möjliggör även kostnadseffektivitet. Håller vi nere kostnaderna möjliggör vi utveckling av verksamheten, mer stöd till föräldrar och skolhälsa och därigenom hjälp till barn. 5

6 3. Förändringsteorikarta Effektmål beskriver målsättningen på tre års sikt (Reach for Changes inkubators totala möjliga längd) och minskas successivt med antal medverkande år i inkubatorn. MulligaBarn.se ska aktivt arbeta med att uppnå effektmålet och tar därigenom ansvar för att utforma aktiviteter, utfall och delmål (resultatmål) som bidrar till att effektmålet uppnås. 3.1 Vision Barn med övervikt ska få ett friskare, gladare och mer rörligt liv, genom att uppnå normalvikt enligt ISO-BMI på ett vetenskapligt grundat och säkert sätt. 3.2 Effektmål 20 procent av gruppen överviktiga barn och deras föräldrar har fått information och kunskap om livsstilsförändringen som krävs för att barnen ska uppnå normalvikt. 3.3 Resultatmål Av de som deltar i utvärdering av seminarier ska minst 80 procent ange att seminariet hjälpt dem till en förändring eller till att hjälpa andra till en förändring 1600 deltagare på seminarier MulligaBarn.se har utvidgat verksamheten till minst 10 nya städer Har haft unika besök på sajten MulligaBarn Har bearbetat politiker i samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder Har fått in kr i intäkter utöver stödet från P4C 6

7 3.4 Utfallsmål Har arrangerat 43 seminarier Har utökat arbetskapaciteten inom MulligaBarn.se Har arrangerat 3 specialseminarier Har över 200 kvalitetssäkrade tips och råd till föräldrar 45 mediala omnämnanden Har tagit fram nytt marknadsföringsmaterial Har en utvecklad strategi för finansiering på kort och lång sikt Har samarbetspartners som ger intäkter eller sänker kostnader 3.5 Definitioner och förklaringar Med livsstilsförändring menas förändringar som är vetenskapligt grundade (energiåtgången är större än energiintaget) Med mediala omnämnanden menas att MulligaBarn.se nämnts i exempelvis redaktionell text, bloggar, pressmeddelanden etc (ej egen blogg eller egen social media). Med bearbeta politiker menas att skicka information och ha någon typ av personlig kontakt. 3.6 Målgrupper Barn med övervikt på 5-18 år (där övervikt definieras enligt ISO-BMI) Föräldrar till barn med övervikt Landsting (politiker och beslutsfattare) Kommuner (politiker och beslutsfattare) Skolhälsa Skolor Primärvård Personal från sjukhusens överviktsenhet för barn Företag och andra möjliga sponsorer 3.7 Aktiviteter Seminarier Rekrytering av praktikant(er) och volontärer Behovsanalys bland föräldrar Kompetensutveckling och studieresor Nyhetsbrev och uppdatering av tipsbank på hemsidan PR, kommunikation och marknadsföring Finansiering och försäljning 3.8 Dokumentation Exempel på mätmetoder och dokumentation Dokumentation i form av exempelvis närvarolistor, mötesanteckningar Beskriva och kunna visa upp avtal och fakturor Beskriva vilka kontakter som tagits och hur de sett ut Enkäter, intervjuer Statistik Korrespondens Foto, video, annan media 7

8 Framställt material Resultat- och balansräkning 4. Resultat och måluppfyllelse 4.1 Effektmål Beskrivning av målet: 20 procent av gruppen överviktiga barn och deras föräldrar har fått information och kunskap om livsstilsförändringen som krävs för att barnen ska uppnå normalvikt. Måluppfyllelse: Under perioden har MulligaBarn.se nått barn. (Motsvarande siffra under 2011 var barn). Räknar vi på den kända siffran att det finns ca barn med övervikt och fetma i Sverige idag (ca barn med övervikt) och vi skall även nå deras föräldrar (ca personer till räknat med att hälften av barnen är syskon) så är totala summan ca barn och föräldrar varav vi ska nå 20 % (80 000). Efter två år har vi nått barn och föräldrar vilket utgör ca 84 %. Under vårt sista år i inkubatorn ska vi nå de resterande barn och föräldrar som är vårt mål. Mätmetod: Deltagarna anmäler sig via hemsidan till seminarierna. Anmäld deltagare sätts upp på en deltagarlista (samt erhåller en bokningsbekräftelse). Deltagarlistan minskas med anmälda avbokningar. Listan utgör underlag för statistik. Antalet besökare på hemsidan MulligaBarn.se mäts. Hemsidan ligger hos hemsideleverantören Hemsida24. De mäter antalet helt unika besökare enligt: alla besök från samma person under det angivna datumintervallet.. Reach for Change mäter att en förälder når 1,5 barn och en skolsköterska når max 100 barn (max 1000 barn per seminarietillfälle). Analys: Oberoende av hur man räknar (bara barn eller barn och deras föräldrar) så kommer vi att nå vårt effektmål. 4.2 Resultatmål Beskrivning av målet: Av de som deltar i utvärdering av seminarier ska minst 80 procent ange att seminariet hjälpt dem till en förändring eller till att hjälpa andra till en förändring Måluppfyllelse: 94 % säger sig bli hjälpta om man räknar in även de som inte svarat specifikt på frågan (många skolsköterskor svarar inte på frågan då de inte tolkar den som riktad till dem utan till föräldrar.) Räknar man in dessa som dock varit på seminariet och tagit del av informationen och råden och som ej angivit någon negativ feedback i övrigt så är det 94 %. Räknar jag inte in dem utan bara de som konkret svarat Ja på frågan så är det 87 % som blir hjälpta av seminarierna. Mätmetod: Samtliga deltagare får en enkät att fylla i mailledes efter besökt seminarium. Samma rutin sedan start. Samtliga ifyllda enkäter sparas elektroniskt och mäts vid kvartalsuppföljning. 100 % av deltagarna har erhållit en behovsanalys. Dock har inte 100 % returnerat en ifylld behovsanalys. Svarsfrekvensen har ej uppmätts. Analys: Seminarierna hjälper till en förändring. 8

9 Beskrivning av målet: 1600 deltagare på seminarierna. Måluppfyllelse: 1259 föräldrar har deltagit under 2012 års seminarier. Mätmetod: Anmälningar via hemsidan som sparats i deltagarförteckningar. Meddelade avbokningar har tagits bort från förteckningarna. Analys: Orsaken till att vi inte når vårt mål har att göra med att under Q2 låg fokus på att sälja in seminarierna till landsting och kommuner. Under våren genomfördes 20 seminarier och under hösten planerades 23 stycken seminarier till för att nå målet 43 seminarier totalt under Vi befann oss dock i en situation då vi sålde in seminarier som vi inte skulle ha tid att utföra med liggande plan. Därför fick vi skala bort planerade seminarier för att skapa luft i kalendern för landstingen och kommunerna som beviljade medel till seminarier. Långt gångna samarbeten blev dock lagda på is hos flera landsting och kommuner och tenderar nu att gälla hösten 2013 istället för hösten Det har varit en svår balansgång mellan att jaga intäkter och att sedan möjliggöra att ta hand om genomförda affärer Beskrivning av målet: MulligaBarn.se har utvidgat verksamheten till minst 10 nya städer Måluppfyllelse: MulligaBarn.se har utvidgat verksamheten till 18 nya städer under Mätmetod: Utförda seminarier i Jönköping, Linköping, Kalmar, Växjö, Kristianstad, Luleå, Umeå, Sundsvall, Falun, Rättvik, Ale, Örnsköldsvik, Mönsterås, Enköping, Boden, Kalix, Gällivare och Piteå. Analys: MulligaBarn.se benämner numera sin verksamhet rikstäckande Beskrivning av målet: Har haft unika besök på sajten MulligaBarn.se Måluppfyllelse: Vi har under 2012 haft unika besökare på sajten MulligaBarn.se. Mätmetod: Statistik från hemsideleverantören Hemsida24 där MulligaBarn.se ligger. Analys: Ej uppnått. Målgruppen är svår att nå. Övervikt och fetma är ett känsligt stigmatiserat ämne. Vi måste bli bättre på att marknadsföra oss och hitta nya kanaler till målgruppen. 9

10 Beskrivning av målet: Har bearbetat politiker i samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder Måluppfyllelse: Samtliga Hälso- och sjukvårdsnämnder (de heter lite olika och är olika organiserade i olika landsting) är bearbetade. Mätmetod: Skickade och mottagna . MulligaBarn.se har även ringt, skickat vykort och brev till HSN. Analys: Responsen (när den erhålls) är positiv. Notering: MulligaBarn.se har besökt riksdagen och haft möte med riksdagsledamot Johan Forssell gällande barns hälsa och preventiva insatser. I februari 2012 talade MulligaBarn.se inför riksdagsledamöter i Riksdagshuset i ämnet preventiva insatser för att förhindra övervikt och fetma hos barn. Malin Agn har även deltagit i en paneldebatt tillsammans med näringslivsminister Annie Lööf. MulligaBarn.se har bidragit med information ur ett föräldraperspektiv till ett arbete för att skapa en ny nationell politisk policy kring barnfetmapreventionsarbete Beskrivning av målet: Har fått in kr i intäkter utöver stödet från Reach for Change Måluppfyllelse: Totala intäkter 2012 (utöver stödet från Reach for Change): kr kr i fakturerade intäkter (exkl. moms) plus ytterligare kr i näringsbidrag från olika landsting samt SPP. Mätmetod: Bokföringsprogram Fortnox. Analys: Den ekonomiska utvecklingen går enligt plan och utsikterna ser ljusa ut inför att stå på egna ben ekonomiskt under verksamhetsår Utfallsmål Beskrivning av målet: Har arrangerat 43 seminarier Måluppfyllelse: Endast 37 seminarier har arrangerats. Mätmetod: Verksamhetsplan Analys: Målet uppnås ej då balansen mellan planerade seminarier och möjligheten att ta in nya beställda seminarier inte blev helt optimal. Se även punkt

11 Beskrivning av målet: Har utökat arbetskapaciteten inom MulligaBarn.se Måluppfyllelse: Elin Blomqvist är verksamhetens Skånerepresentant. Emma Wass är MulligaBarn.ses representant i Västra Götaland och Carina Björkö är vår representant i Norrbotten. Fredrika Du Rietz och Nikie Elgqvist från Berghs har hjälpt till med sociala media och andra strategiska utmaningar pro bono under våren Märta Branths, student på KI (Folkhälsovetenskaps PR) har även givit stöd till verksamhetens utveckling pro bono. Redan från början har MulligaBarn.se haft volontärer i form av skolsköterskor som sprider informationen om MulligaBarn.se till föräldrar i behov. Samtliga deltagare på seminarierna utses även till ambassadörer och uppmanas att sprida info om kommande lokala seminarier. Mätmetod: dokumentation Analys: Arbetskapaciteten är utökad och nästa steg är att anställa en administratör när ekonomin tillåter Beskrivning av målet: Har arrangerat 3 specialseminarier Måluppfyllelse: Målet har ändrats. Mätmetod: Power Points presentationerna från seminarierna samt feedback i enkätsvar. Analys: Vi skapade inte 3 specialseminarier utan vi förändrade samtliga vilket har fått ett positivt gensvar från deltagarna. Sedan start har enkäter skickats ut till samtliga seminariedeltagare. I enkäterna har vi frågat hur de fått info om seminarierna, vad som var bra och vad som var dåligt etc. Utifrån svaren har vi tolkat en efterfrågan om seminarier gällande KBT, barnseminarium samt seminarium där föräldrar berättar om sitt arbete för att motverka sina barns fetma. 3 specialseminarier planerades in i Stockholm under hösten. Dock efter en ny genomgång av samtliga enkätsvar så fann vi det övergripande önskvärt att 1) man vill ha en trovärdig representant från sjukvården som dödar myter och ger rätt information. 2)man vill ha mängder av konkreta råd och tips och höra en förälder berätta om hur de vänder motgång till framgång. Utifrån detta har vi gjort om samtliga seminarium sedan starten av HT-12. Seminarierna är numera uppbyggda så att representanten från sjukvården föreläser i ca 50 minuter, sedan föreläser MulligaBarn.ses föräldrarepresentant och ger konkreta tips och berättar utifrån en förälders perspektiv. Seminarierna avslutas sedan med en frågestund. Utifrån enkätsvaren, sedan starten av dessa nya seminarier, är det nya upplägget enormt uppskattat Beskrivning av målet: Har över 200 kvalitetssäkrade tips och råd till föräldrar Måluppfyllelse: Drygt 230 tips i tipsbanken vid årets slut. Mätmetod: Hemsidan Analys: Tipsbanken är välfylld vilket är nödvändigt då alla familjer är olika och vissa tips fungerar utmärkt och andra tips inte alls beroende på familj och situation. 11

12 4.3.5 Beskrivning av målet: 45 mediala omnämnanden Måluppfyllelse: Mellan 45 och 50 totalt Mätmetod: Internet, presspärm med sparade artikelurklipp samt lista. Analys: Uppfyllt mål och betydande kostnadsfri marknadsföringskanal. Otroligt svårt att söka informationen då vi omnämns på skolhemsidor, kommunkalendarium, radions hemsidor, Skolsoft systemet etc. Sådant kommer inte fram så tydligt när man söker information på internet i efterhand. Mediala omnämnanden meddelas inte alltid oss men tas givetvis tacksamt emot Beskrivning av målet: Har tagit fram marknadsföringsmaterial Måluppfyllelse: Utbildningsmaterial/marknadsföringsmaterial är framtaget. Mätmetod: Befintligt material Analys: En otroligt uppskattad utbildningsbroschyr som samtidigt marknadsför MulligaBarn.se på ett bra sätt. Första veckan delades 1000 broschyrer ut Beskrivning av målet: Har en utvecklad strategi för finansiering på kort och lång sikt Måluppfyllelse: Har en utvecklad strategi för finansiering på kort och lång sikt. Mätmetod: Bokföringsprogram Fortnox. Analys: Vår ursprungliga strategi för finansiering har nu börjat visa resultat så sakteliga så den kvarstår. Har bearbetat landstingen hårt med fokus på folkhälsomedel. Huvudsaklig finansiering via samarbete med kommun och landsting. Övriga intäkter från böcker, utbildningsmaterial (ytterligare och mer omfattande), sponsring, föreläsningar mot nya målgrupper (arbetsgivare) etc Beskrivning av målet: Har samarbetspartners som ger intäkter eller sänker kostnader Måluppfyllelse: Samarbetspartners finns. Mätmetod: Dokumenterade samarbeten med Norrbottens Läns Landsting, Uppsala Läns Landsting, Ale Kommun, Rättviks kommun, Mönsterås kommun, Örnsköldsviks kommun, SATS, SPP, KF, Scandic Hotels, Atlantic i Jönköping, MåBättre i Falun, Inpuls i Luleå samt Järvalyftet Idrott i Stockholm. Analys: Ständigt sökande efter ytterligare samarbetspartners som ger intäkter, nya affärsmöjligheter eller sänker kostnaderna. 12

13 5. Analys av resultat och måluppfyllelse 2012 var året då MulligaBarn.se hittade till sina kunder. Kunder som möjliggör hjälp till fler barn och föräldrar på nya platser i Sverige. Man säger att det tar minst 3 år att få en verksamhet på fötter vilket bevisas av MulligaBarn.ses utveckling. Ett händelserikt år med konsolidering men även utveckling av seminarier och inkomstkällor. Överlag har året i inkubatorn varit ett framgångsrikt år med kraftig utveckling av verksamheten för MulligaBarn.se. Flertalet mål har uppnåtts långt över förväntningarna men några mål har samtidigt inte uppfyllts helt och hållet var även året då målgruppen analyserades och det uppdagades att utöver föräldrar så är skolsköterskor en viktig och stor grupp som tar del av verksamheten. Detta konstaterande är viktigt då skolsköterskor har potentialen att nå samtliga skolbarn och deras föräldrar. Detta är en del av vår målgrupp som vi definitivt arbetar vidare med att utveckla stödet till. Vi fick också stöd i form av medhjälpare. Representanter som tar sig an olika regioner i landet och därmed skapar mer utrymme för verksamhetsutveckling. Vår främsta produkt, seminarierna, förbättrades under året och inkluderar nu även information ur ett föräldraperspektiv samt ett kostnadsfritt utbildningsmaterial vilket har visat sig vara mycket uppskattat hos målgruppen. MulligaBarn.se blev även en rikstäckande verksamhet under året med seminarier från Malmö till Gällivare. Verksamhetens svårigheter ligger främst i att nå målgruppen. En bidragande faktor är ämnets känslighet. Många upplever ämnet som mycket känsligt och vill inte ses i samband med det eller verksamhetens namn MulligaBarn.se. En annan faktor är att majoriteten av energin under året har lagts på att nå kunder i form av landsting och kommuner. För lite energi har lagts på att nå målgruppen via exempelvis media och andra alternativa kanaler. En hållbar ekonomisk affärsmodell måste även byggas upp för att säkerställa verksamhetens utveckling. Detta leder i sin tur till hållbarhet i stödet till målgruppen och att vi når den effekt vi eftersträvar i samhället samt den vision vi har: Barn med övervikt ska få ett friskare, gladare och mer rörligt liv, genom att uppnå normalvikt enligt ISO-BMI på ett vetenskapligt grundat och säkert sätt. 13

14 B1 Intressenters medverkan: Huvudsakliga intressenter: Övriga intressenter: 1. Föräldrar 2. Elevhälsan 3. Sjukvårdens representanter 4. Hälso- och sjukvårdsnämndernas representanter 1. Samarbetspartners Representanter från respektive grupp (ovan) har tagit del av verksamhetens måluppfyllelse och nedan följer delar av den respons som delgivits från respektive person. Föräldrar: Verksamheten behövs verkligen och har på kort tid rönt stor framgång. Dock får man akta sig för att bagatellisera hjälpen. Det måste framgå tydligt att det är hårt arbete, varje dag under lång tid som leder till resultat. Hur säkerställer man att föräldrarna inte tappar sugen och ger upp efter en tid efter ett seminarium? Elevhälsan: Ett riktigt bra komplement till Elevhälsans verksamhet. Tjänar/kan tjäna som ett stöd för skolsköterskor i fall där skolsköterskan möter motstånd från föräldrars håll. Om skolsköterskan får koncentrera sig på att skapa en god relation till föräldrarna och komma med positiv information och positiva råd så fyller rollen som informationskälla för varför det är viktigt att föräldrar bryr sig om sitt barns ökade vikt. (Ex. risker gällande följdsjukdomar, statistik om att det vanligtvis inte växer bort med åldern, få fokus på att det är en hälsofråga inte en utseendefråga etc.) Information som kan vara svår att ge och svår att ta emot. Att då kunna hänvisa till något helt annat som en hemsida med information från en förälder till en annan grundat i sjukvårdens egna säkra rekommendationer är högst önskvärt. Informationen bör fokusera på varför man bör bry sig som förälder. Sjukvården: Bra med ett föräldrainitiativ för att väcka debatt och opinion. Utforska hur man arbetar med föräldrautbildningar för barn med utvecklad fetma för att söka möjligheter att översätta dessa för föräldrar till barn med övervikt utanför sjukvården. Ta mer hjälp av sjukvårdens representanter än bara när det gäller seminarium. Landstingens politiker: Verksamheten lyfter en viktig fråga om var vi lägger pengar i samhället. Här handlar det om att uppmärksamma denna utbildningsfråga i det tidiga föräldrastödet. En ren folkhälsofråga där vi måste lyfta vikten av uppföljning. Hur följer man upp med stöd till dessa föräldrar? Samarbetspartners: Spännande med olika initiativ på samma område kämpandes för samma sak. Tillsammans gör vi sann skillnad genom erfarenhetsutbyte och samarbete. 14

15 B2 Rapportens granskare: 15

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Livsmedelsverket arbetar för Säker

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar.

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. 2015 Vill du bli en ännu bättre chef? 2014 Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. Få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision arrangerar en mängd utbildningar

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Resultatrapport Enkät till skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare hösten 2008

Resultatrapport Enkät till skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare hösten 2008 2009-01-07 Resultatrapport Enkät till skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare hösten 2008 Sammanfattning Under hösten har 1533 skol-, distriktsläkare, skolsköterskor och tandläkare svarat

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Elizabeth Englundh 1 Regeringens proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Slutrapport av projekt DIABETES

Slutrapport av projekt DIABETES HEMVÅRDS FÖRVALTNINGEN Planerat startdatum: 2008-09-01 Planerat slutdatum: 2010-12-31 Beställare: Marita Everås Uppdragstagare: Irena Ceke, diabetessjuksköterska, Halmstad kommun Slutrapport av projekt

Läs mer

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné.

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné. LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Att synas Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011

HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 HSN 1004-0379 HSN-förvaltningens handlingsplan för folkhälsoarbete 2010-2011 2010-10-29 Innehållsförteckning Syfte... 3 Inriktningsmål... 3 Delmål... 3 Hur kan vi som arbetar i HSN-förvaltningen bidra

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

10.30-11.30 KNYTKONFERENS 10.45-11.15. 4A Bidragsskolan. LOK-stöd. Valet av partners. 6A Framtidens träning. Möjligt för unga att förbättra Korpen

10.30-11.30 KNYTKONFERENS 10.45-11.15. 4A Bidragsskolan. LOK-stöd. Valet av partners. 6A Framtidens träning. Möjligt för unga att förbättra Korpen Dags att välja! En knytkonferens är vad det låter som, det liknar ett stort knytkalas. Du som deltagare kommer för att ta en välsmakande munsbit här och där och sätter din personliga agenda för dagarna.

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013 Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 213 Folkhälsocentrum Linköping augusti 213 Ann-Charlotte Everskog Katarina Åsberg Maria Elgstrand www.lio.se/fhc Resurser till tobaksavva

Läs mer

Sammanfattning. Här kommer avslutningsvis en sammanfattning av 2012: Under året har:

Sammanfattning. Här kommer avslutningsvis en sammanfattning av 2012: Under året har: Impact report för 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Vision... 4 Vad vi gör och hur vi gör det... 4 Varför vi gör det... 4 Hur organisationen ser ut... 5 Mål inom Reach for change... 6 Resultat inom Reach

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Acceleration i företagen på Leia Accelerator

Acceleration i företagen på Leia Accelerator Acceleration i företagen på Leia Accelerator Baserat på enkäter genomförda bland de företag som hyr kontor på Leia Accelerator Sammanställningen är gjord av av Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Läs mer

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1

Insamlingsstiftelsen EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation EN FRISK GENERATION 1 Insamlingsstiftelsen En frisk generation Insamlingsstiftelsen En frisk generation startades 2011 som ett gemensamt initiativ av forskare från

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#$%&'$()%#*'+,)"+*' -./0' ' "#$%"%"$& " Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Organisationen... 5 Verksamhets idé""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#

Läs mer

Inbjudan till redovisning av Behovsanalysen inom området Övervikt och fetma

Inbjudan till redovisning av Behovsanalysen inom området Övervikt och fetma Inbjudan till redovisning av Behovsanalysen inom området Övervikt och fetma Tid och plats: Tisdagen den 25 september 2007 Klockan 09.40 11.00 Aulan, Birgittaskolan i Linköping Program: 09.40 09.45 Inledning

Läs mer

Sammanfattande redovisning av lokala/regionala rådslag/konferenser om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av lokala/regionala rådslag/konferenser om Folkbildningens framsyn Sammanfattande redovisning av lokala/regionala rådslag/konferenser om Folkbildningens framsyn 1. Fakta om seminariet/rådslaget Tema/rubrik Ungdom och folkbildning- fritidsgården som arena för ungdomars

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Föräldrastödsprojektet 16-25

Föräldrastödsprojektet 16-25 Föräldrastödsprojektet 16-25 Ett treårigt stadsdelsöverskridande projekt i Göteborgs stad i samverkan med DART Startade 1/4-2013 Finansierat av Göteborgs stads särskilt avsatta medel för insatser riktade

Läs mer

Kostnadsfria seminarier under månaden

Kostnadsfria seminarier under månaden Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum November 2008 Vecka 48 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser: - Att utveckla en hemsida - Sökmotoroptimering - Tips på hur du får massor av nya

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse

- om barn till missbrukare. Verksamhetsberättelse - om barn till missbrukare Verksamhetsberättelse 2 0 1 2 innehåll 1. barn till missbrukare 2. i skuggan av flaskan 3. Medlemsföretag 4. synlighet 5. kunskap 6. personlighet 7. pixxi.se 8. Verktygslådan

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Bilaga 4. Forskningsperson-information: Studie om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar med IBS.

Bilaga 4. Forskningsperson-information: Studie om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar med IBS. I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare Vill du och ditt barn delta i en forskningsstudie med syfte att utforma och utvärdera behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) för ungdomar med irritable

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet 1 (7) Juli 2011 Detta dokument gäller i: Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Örebro län Västmanlands län Villkor för genomförande av aktiviteter för kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ?

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? + VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? SPARA TID SPARA TID STÖRRE NÄTVERK SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP MINDRE ADMINISTRATION SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support Verksamhetsplan - 2011 Syfte Vision Sjukhusstaben Sjukhusstaben skall på uppdrag av sjukhusdirektör,

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

KVALIFICERAD MOBIL HEMREHABILITERING- LOKALA KVALITETSKRITERIER

KVALIFICERAD MOBIL HEMREHABILITERING- LOKALA KVALITETSKRITERIER Inbjudan till nätverksträff/utvecklingsseminarium 367 i STOCKHOLM KVALIFICERAD MOBIL HEMREHABILITERING- LOKALA KVALITETSKRITERIER Ett första steg i en fungerande kvalitetssäkring Kvalificerad mobil hemrehabilitering

Läs mer

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb " som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden.

Lärcentrum Västra Vux driver sedan 15 jan 2009 projektet Redo för jobb  som medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden. Redo för jobb! Redovisning av enkät från grupp 2 hösten 2009 av projekt under medfinansiering från Europeiska socialfonden Projektägare : Lärcentrum Västra Vux, Tranås kommun 1 Lärcentrum Västra Vux driver

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Inbjudan till chefseminarium/ utvecklingsseminarium 379 AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Bristvara men också behäftad med rädsla och risk * Från ett mer eller mindre passiviserande

Läs mer

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund 2014 Effektrapport Rasmus Ornstein Fredlund Om Mattecentrum Mattecentrum grundades 2008 av Johan Wendt, som är utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Genom en personligt upplevd händelse, då

Läs mer

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och va rderingssajter Internet kan kännas som en djungel, det finns oändligt många sajter som erbjuder dig som boendeanläggning möjlighet att öka din

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014

Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 2014-05-05 1 (17) Sammanställning av en enkätundersökning avseende läget i PRIO-kommunerna i utbildningsomgång 1-3 April 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21 SLUTRAPPORT Sebastianlund.com Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430 Abstrakt Denna rapporten handlar om mitt arbete jag gjort i kursen Individuellt Mjukvaruprojekt under våren 2012. I rapporten

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Sommarlovsentreprenör 2008

Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 i Söderhamns kommun För andra året i rad genomfördes projektet Sommarlovsentreprenör i Söderhamns kommun. Syftet med projektet är att öka ungas intresse

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE

- om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE - om barn till missbrukare VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. BARN TILL MISSBRUKARE Det finns cirka 2 miljoner barn i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens Folkhälsoinstitut) lever omkring

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer