En biblioteksflytt ger sämre verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En biblioteksflytt ger sämre verksamhet"

Transkript

1

2 Lilla Edet En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Med anledning av majoritetens förslag till biblioteksflytt till Folkets Hus vill oppositionen lämna följande yttrande. Barn och ungdomsverksamhet Hur kan och barn och ungdomsverksamheten utvecklas i Folkets Hus? Vi har ett uppdrag från kommunfullmäktige att prioritera barn och ungdomsverksamhet. Vi ser snarare att det kommer att bli en avveckling av barn och ungdomsverksamheten eftersom det inte kommer att finnas ett ändamålsenligt utrymme för det. Tillgänglighet Enligt bibliotekslagen (2013:801, 4)och kommunens egna styrdokument ska verksamheten vara anpassad för personer med olika former av funktionsnedsättning. Med en flytt till Folkets Hus kommer exempelvis rullstolsburna personer diskrimineras eftersom biblioteket kommer var för trångt för rullstol/permobil. Det kan också innebära att s.k. talbokslåntagare får färre titlar att välja på pga trångboddheten. Vill majoriteten diskriminera personer med funktionsnedsättning? Arbetsmiljö Vi ifrågasätter om flytten till Folkets Hus kommer att gynna personalens arbetsmiljö. Enligt förslagen kommer verksamheten inte vara sammanhållen, utan splittrad, vilket försvårar ett lagarbete för att på sikt utveckla den totala biblioteksverksamheten. Biblioteksflytten är av sådan dignitet att det ska samverkas med personalen, och därför ska det finnas med i beslutsunderlaget. Minskat bokbestånd i Lilla Edet ger sämre service. Självklart ska ett bibliotek ha både fysiska böcker och e böcker för att bättre svara upp mot låntagarens önskemål. Biblioteket behöver utveckla sin

3 digitala verksamhet, men vi är tveksamma om en biblioteksflytt gynnar det. Vi ska också vara medvetna om att ett e bokslån kostar idag ca 20 kr/person/lån (ersättning till författare) vilket är flerdubbelt mer jämfört med fysiska böcker. Självklart ska vi utveckla den digitala verksamheten men det får inte ske på bekostnad av att antalet fysiska böcker minskar eftersom det är dem majoriteten av låntagare fortfarande efterfrågar. Loose loose situation. För att få ett någorlunda ändamålsenligt bibliotek behöver Folkets Hus byggas om och då får vi en loose loose situation. Kommunen får en dyrare hyra och sämre bibliotekslokaler än idag och Folkets Hus tappar sina möjigheter att vara en mötesplats och konferensanläggning med matservering. Därför yrkar vi: att att att att förslaget om biblioteksflytt till Folkets Hus avslås. omförhandla med nuvarande hyresvärd i syfte att minska den föreslagna hyreshöjningen biblioteket är delaktigt för att skapa ett kunskapscentrum för ökad kompetensförsörjning ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi hur vi kan öka antalet medielån Carina Andersson, vice ordförande (C) Anna Chorell (M) Christian Samuelsson (Mp)

4

5 Några konsekvenser att ta i beaktande vid en eventuell flytt av Lilla Edets bibliotek Kostnader I dagsläget ligger den totala driftskostnaden för Lilla Edets bibliotek klart lägst bland kommunerna i Bibliotek i Väst (se tabell). Vi ser att det är flera frågetecken kring storleken på och kostnaderna för de publika ytorna i Folkets Hus. Det vi i nuläget vet säkert är att vi går från ca 450 m² (tidningsrummet inräknat) till ca 152 m² + 42 m². En eventuell utökning kan ske, men någon tidsplan finns inte. Nuvarande yta för magasinet är 60 m², det är placerat i direkt anslutning till biblioteket. Frågorna för magasin i FH är inte lösta, det som anges på ritningen är för litet och för varmt för bokförvaring och det ligger på ett annat plan än de andra lokalerna. Vad kommer hyran att hamna på om möjlighet ges till utökade lokalytor, detta anges inte i de siffror som presenterats. Nuvarande lokalvårdskostnader ligger på /år, siffran som anges för FH är (inklusive el) /år Avser 2014 Mediekostnad / invånare Total driftkostnad / invånare Andel kostnad för medier av total driftkostnad Andel kostnad för personal av total driftkostnad Lilla Edet 52,6 269,0 19,5% 55,8% 0,4% Ale 46,2 384,8 12,0% 49,2% 1,2% Kungälv 42,0 460,1 9,1% 46,4% 0,6% Orust 70,1 548,4 12,8% 61,2% 0,7% Stenungsund 58,4 497,1 11,7% 53,1% 1,0% Tjörn 79,2 553,6 14,3% 59,2% 0,6% Öckerö Ingen uppgift Ingen uppgift Källa: 14,2% 54,6% 1,4% Andel kostnad för e medier av total driftskostnad Nuvarande lokaler har personalutrymmen och kontor i direkt anslutning till bibliotekets publika del, vilket underlättar det dagliga arbetet bl.a. när bokvagnar körs mellan kontor och bibliotek. I FH hamnar kontorsytorna en bra bit ifrån, med passage genom trapphuset, detta får negativa konsekvenser både logistiskt och bemanningsmässigt då det under öppettid kommer att behövas ständig dubbelbemanning av biblioteket. Det är en fråga om service till låntagarna och personalens säkerhet.

6 Bestånd Det krävs ett visst fysiskt bestånd för att kunna driva ett bibliotek. En kommun med få invånare ligger därför högre i media/invånare än en större kommun. Samarbetet med Bibliotek i Väst bygger på ett ömsesidigt givande och tagande. Vårt bestånd är därför en viktig tillgång i detta samarbete. En minskning av biblioteksytorna innebär med nödvändighet en minskning av ett mediebestånd som redan är minst i gruppen. Medieanslaget ska lämnas orört men det kommer att bli svårt att köpa in media i samma takt när bibliotekets ytor är minskade. Avser 2014 Fysiskt bestånd antal medier Totalt fysiskt mediebestånd per invånare Antal fysiska böcker med skriven text per invånare i beståndet Lilla Edet ,1 3,4 Ale ,7 3,4 Kungälv ,4 3,0 Orust ,3 4,1 Stenungsund ,4 4,7 Tjörn ,4 4,7 Öckerö Ingen uppgift Ingen uppgift Källa: Ytterligare en aspekt på mediebeståndet är att kunna tillgodose de, enligt bibliotekslagen, prioriterade grupper i ett folkbiblioteks verksamhet Funktionshindrade här krävs många olika typer av media, talböcker m.m. Nya svenskar för att kunna ge god service till de språkgrupper som finns inom kommunen behövs ett visst bestånd inom varje språk Barn & ungdomar förskolorna ligger under folkbiblioteket och lånar regelbundet hos oss. Skolorna ska ha egna skolbibliotek men folkbiblioteket är en viktig resurs för att komplettera det skolorna inte har. För att kunna låna ut böcker till våra förskolor krävs en viss mängd för att böckerna även ska räcka till bibliotekets vanliga låntagare. Läsfrämjandeprojekt pågår och är på gång för att vända trenden som bl a kan ses i PISA rapporten, där krävs ett varierat utbud för skapa läslust. Vårt bibliotek har låga siffror när det gäller aktiva låntagare och utlån/invånare hur ska detta kunna förbättras när så många villkor för en god biblioteksverksamhet försämras? Tidsplan Tidsplanen är en viktig faktor. En gallring måste ske för att biblioteket ska rymmas i de nya lokalerna, denna gallring måste ske innan nedpackning påbörjas. Gallring av biblioteksbestånd är en grannlaga uppgift där stor erfarenhet krävs, där hänsyn måste tas till flera olika aspekter.

7 Från: Eva Fred Skickat: den 26 maj :30 Till: Erik Larsson Kopia: Örjan Hellström; Ellen Johansson; Christina Pettersson; Bengt Källgren; Annica Skog Ämne: biblioteksflytt Hej! Jag lovade återkoppla till dig efter vårt samtal förra veckan. Jag tänker, precis som jag sa då, att det är oerhört viktigt att det görs en gedigen konsekvensbeskrivning av en eventuell flytt. Här är det också viktigt att alla får komma till tals och att processen är transparent. Vad säger till exempel medborgarna i L. Edet? Vad säger barnen? Har det gjorts en barnkonsekvensanalys? Vad säger personalen? Och att det inte går för fort, utan att processen får ta tid. Det är många aspekter som bör beaktas vid en flytt. Förutom lokalernas läge, funktion, tillgänglighet, möjlighet till en modern funktionell biblioteksmiljö, god plats för medier/material och möjlighet visa/skylta dem på ett bra o inspirerande sätt, som mötesplats, kunna ta emot barngrupper, klasser och andra grupper erbjuda tysta studieplatser, erbjuda grupprum till att se på hur personalen får en bra arbetsmiljö ja lista kan göras lång och här har jag nog glömt en hel del Det är ju oerhört viktigt att ytan inte blir för liten så att biblioteket inte kan bedriva en funktionell verksamhet. Jag funderade också på om Folkets Hus som lokal stänger ute vissa? Det står möjligen för värden som kanske inte alla ställer upp på, bättre med ett neutralt bibliotek. Och att flytta till en halverad yta vad kan man inte göra- vilken verksamhet måste eventuellt tas bort/läggas ned? Jag har inte hittat någon bra checklista som vi talade om. Men en SWOTanalys där man försöker finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk översyn eller förändring, tror jag skulle fungera bra. Den kan ni göra tillsamman med personalen och den kan man ju också göra i en medborgardialog. Kultur i Väst kan, i mån av tid, bistå med processtöd i tillgänglighetsfrågor och andra frågor som dyker upp i förändringsarbete. Vänliga hälsningar Eva Fred konsulent litteratur barn/unga biträdande länsbibliotekarie Kultur i Väst

8 Göteborg Besöksadress: Rosenlundsgatan 4 tel: +46 (0) mobil: +46 (0) växel: +46 (0) fax: +46 (0) Kultur i Väst är en del av Västra Götalandsregionen

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Uppdaterad kalkyl baserad på en större yta i Folkets Hus Folkets Hus Yta (m2) Pris/m2 Nyttjande Totalt kostnad år 1 år 10 Besöksyta % Besöksyta % Besöksyta % Personalutrymme % Yta för magasin % Total hyreskostnad Kostnad el, städ mm * Arkitekt och inredningsarkitek (redan bekostat) 0 * Pprocess stöd från bibliotekskonsulent Kultur i Väst 0 * Investeringskostnad för anpassning av lokalerna Total kostnad Nuvarande bibliotekslokal (hyra from ) Yta (m2) Pris/m2 Nyttjande Totalt pris Besöksyta % Yta för magasin % Övrig yta % Personalutrymme % Tidningsyta % Total hyreskostnad Kostnad el, kyla, städ Total kostnad Nuvarande bibliotekslokal (nuvarande hyra)

39 Besöksyta , % Yta för magasin , % Övrig yta , % Personalutrymme , % Tidningsyta , % Total hyreskostnad Kostnad el, städ (idag ingår kyla) Total kostnad * Dock kommer ett behov av ombyggnation och inköp av inventarier etc. att uppstå för att anpassa lokalerna till en samtida biblioteksverksamhet. Bedömningen är att denna ombyggnation och inventarieköp bör hamna som högst på en miljon kronor. Beroende på avskrivningstid och räntenivåer bedöms kostnaden för detta att uppgå till kr per år de första tio åren, därefter ca kr/år.

40 Totalt kostnad år 1 år Ökad kostnad att hantera inom 0 biblioteksbudgeten from (år 1 10) kr Ökad kostnad att hantera inom biblioteksbudgeten from kr

41 Besöksyta 1 Besöksyta 2 Besöksyta 3 Personalyta

42

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

En bok. Biblioteksbladet. Vem får pengarna? Ett hotat projekt?

En bok. Biblioteksbladet. Vem får pengarna? Ett hotat projekt? Biblioteksbladet TILLGÄNGLIGHET: Hur blev det? BOK & BIBLIOTEK: Hur var det? REGIONAL KULTURSAMVERKAN: Vem får pengarna? ETHIOPIA READS: Ett hotat projekt? 08:2010 Tillgänglighet mer än bara ramper Det

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör

dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör dnr: 237-KB 717-2013 En rörig tillvaro som berör 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Avgränsning 2 Definitioner 2 Intressenturval 2 Skolbiblioteksfrågan i lagrummet 5 Vad som har sagts 5 Skolbibliotek i

Läs mer

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor om tillgänglighet och delaktighet i Stockholm KOMMUNAL Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor Den 14 september 2014 ska stockholmarna välja vilka

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG

DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Svensk Biblioteksförenings skriftserie På väg mot en starkare biblioteksnation DÄRFÖR NATIONELL BIBLIOTEKSKATALOG Om LIBRIS som en möjlighet för folkbiblioteken Därför nationell bibliotekskatalog är den

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE

FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE FÄRRE HINDER FLER STUDENTBOSTÄDER - POLITISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDE AV STUDENTBOSTÄDER I SVERIGE, DANMARK, FINLAND OCH NORGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nu är det dags att gå från ord till handling!...

Läs mer

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

Studentvärden 2-09. Special

Studentvärden 2-09. Special Studentvärden 2-09 Special Vi finns till för dig! Du håller Studentvärden Special i din hand. Den har vi tagit fram för att redovisa vad som är syftet med SGS som studentbostadsstiftelse. Vi vill även

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer