Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet avon.se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet avon.se"

Transkript

1 BESLUT Ärendenr. 124 Sökande Avon Products, Inc, I.R.S Employer Id. No, , 1251 Avenue of the Americas, New York, NY Ombud Jur.Kand Anders R, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Box 1384, Helsingborg Motpart Big Ben Venture Partner AB, , Box 594, Malmö Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet avon.se Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande Beslut Postadress Besöksadress Telefon Telefax Hemsida II-Stiftelsen Box STOCKHOLM Ringvägen E-post:

2 2 Bakgrund Den 30 mars 2006 ingavs till Stiftelsen för InternetInfrastruktur (II-stiftelsen) en ansökan om tvistlösning för domännamnet avon.se. Sökanden begärde i ansökan att tvistlösningsförfarandet skulle avgöras av en tvistlösare. Ansökningsavgiften om kronor inbetalades den 30 mars Den 11 april 2006 utsågs Jonas Gulliksson till tvistlösare. Motparten inkom med svar på ansökan den 5 maj Underlaget för tvistlösningen av avon.se överläts till tvistlösaren den 11 maj 2006 och tvistlösaren förelades att fatta beslut i ärendet inom 30 dagar, dvs senast den 12 juni Då ansökan enligt tvistlösaren uppfyller samtliga krav enligt 5-7 i II-stiftelsens Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) skall tvistlösaren fatta beslut i tvisten. Beslutet skall grundas på ansökan, Motpartens svar samt övriga handlingar som inkommit i förfarandet. Yrkanden Sökanden har yrkat att domännamnet avon.se skall överföras till bolaget. Motparten har bestritt sökandens yrkande. Parterna har anfört Sökanden har anfört följande till stöd för sitt yrkande. Omständigheter Avon Products, Inc ("Avon") är ett av världens ledande företag inom försäljning av skönhetsprodukter med en årlig omsättning på omkring 6,8 miljarder dollar. Avon är noterat på New Yorkbörsen. Bolaget finns representerat i omkring 140 länder däribland Sverige. Avon har direkt eller indirekt registrerat

3 benämningen "avon" under mer än 50 toppdomäner bland annat "avon.com", "avon.de", "avon.fr" och "avon.ca". 3 Avon innehar genom fyra olika varumärkesregistreringar rätten till varumärket "AVON" i Sverige. Registreringarna avser produkter registrerade i tolv varuklasser däribland kosmetiska produkter. Den första registreringen gjordes redan 1966 och "AVON" är idag ett starkt inarbetat varumärke på den svenska marknaden för kosmetika och skönhetsprodukter. Varumärket "AVON" har också utsetts till ett av de hundra mest ansedda varumärkena i världen av den ansedda tidskriften Business Week. Avon bedriver normalt försäljning genom dotterbolag eller särskilt utsedda distributörer runt om i världen. I Sverige finns för närvarande inget dotterbolag utan försäljningen har bedrivits genom särskilt utsedda distributörer eller genom ett flertal enskilda bolag som har fått köpa Avons produkter från gång till annan. I Sverige sålde Avon mellan 1997 och slutet på 2004 sina produkter bland annat genom ett bolag med namnet Big Ben Distribution AB. Big Ben Distribution AB hade hade inget skriftligt avtal med Avon och Big Ben Distribution hade endast rätt att använda Avons varumärke "AVON" inom ramen för sin återförsäljning av Avons produkter. I oktober 2004 avslutade Avon sitt affärsförhållande med Big Ben Distribution AB, bland annat på grund av Big Ben Distributions låga inköpsvolymer. Avon begärde också att Big Ben Distribution AB omedelbart skulle upphöra med en rad aktiviteter, bland annat med att använda varumärket "AVON" i sin verksamhet samt att överföra registreringen av "avon.se" ("Domännamnet") till Avon. Domännamnet hade registrerats av Big Ben Distribution AB utan Avons samtycke eller tillåtelse. Trots Avons begäran fortsatte Big Ben Distribution AB att

4 4 under en längre tid använda sig av varumärket "AVON" under Domännamnet samt fortskred med användning av Avons upphovsrättsligt skyddade material på hemsidan i syfte att under domänen sälja Avons produkter. Domännamnet överfördes därefter den 18 januari 2005 av okänd anledning och utan Avons vetskap från Big Ben Distribution AB till Big Ben Venture Partner AB. I båda dessa bolag var Ben Hedenberg ensam styrelseledamot. Ben Hedenberg var dessutom VD i Big Ben Venture Partner AB. I ett mail till Avon den 25 januari 2005 uppgav ett bolag med namnet Helwig Enterprises AB ("Helwig") att Big Ben Distribution AB överlåtit sitt lager av kundlistor och Avonprodukter m.m. till det. Helwig fortsatte under några månaders tid därefter att bedriva försäljning av Avons produkter under Domännamnet. Big Ben Venture Partner AB var dock numera registrerad som innehavare av Domännamnet. Helwig uppgav emellertid muntligen genom representanten Jonas H till Avon att det var H som var ägare till Domännamnet. H upphörde med försäljningen efter det att Avon tillskrivit bolaget på grund av H olovliga användning av upphovsrättsligt skyddat material samt varumärket "AVON". H har idag såvitt känt inte längre någon koppling till Domännamnet och har såvitt Avon känner till upphört med sin försäljning och marknadsföring av Avons produkter. I ett brev den 9 februari 2005 tillskrev Avon återigen Big Ben Venture Partner AB och Big Ben Distribution AB med begäran om att Domännamnet skulle överföras till Avon. Big Ben Distribution AB försattes därefter, den 7 mars 2005 i konkurs, se utdrag från bolagsverket. Big Ben Venture Partner AB uppgav genom Ben Hedenberg i ett den 22 februari 2005 till Avons juridiska ombud att bolaget, trots överlåtelsen av lager och verksamhet till H, var

5 5 ägare och innehavare av Domännamnet och erbjöd Avon att förvärva Domännamnet för USD 100,000. Detta var inte acceptabelt för Avon. Om en besökare på internet idag anger " i adressfältet ompekas denne omedelbart till undersidan "bigben.se/avon". Big Ben Venture Partner AB utnyttjar därmed Domännamnet enbart för att peka till domänen "bigben.se" och undersidan "bigben.se/avon". På denna undersida finns också en länk till domänen "bigben.se". Big Ben Venture Partner AB anger under domänen "bigben.se" att man erbjuder tjänster såsom affärsplanering och kontakter avseende riskkapital. Avon innehar ett flertal registreringar av varumärket "AVON" i Sverige i enlighet med vad som har angetts ovan. Även om Domännamnet inte är helt identiskt med Avons registrerade varumärke "AVON" på grund av tillägget ".se", ska dock, enligt svensk och internationell praxis, vid bedömning av varumärkeslikhet bortses från den del som omfattas av den nationella toppdomänen för Sverige, ".se".därmed är det första kravet för överföring att Domännamnet är identiskt med Avons registrerade varumärke "AVON" uppfyllt. Big Ben Venture Partner AB har aldrig haft någon affärsrelation med Avon och företräder inte heller på något annat sätt Avon. Big Ben Venture Partner AB har aldrig agerat som representant/distributör av eller sålt Avons produkter. Big Ben Venture Partner AB har heller aldrig erhållit någon licens eller annan form av tillstånd eller medgivande från Avon att använda varumärket "AVON", med eller utan tillägg vare sig i något domännamn eller i något annat sammanhang. Det står klart att Big Ben Venture Partner AB endast utnyttjar Domännamnet för att peka till domänen "bigben.se/avon". Under Domännamnet anges dessutom: "Sidan är under

6 6 uppbyggnad. Inom kort kommer ny spännande information till en dator framför dig. Hälsningar avon.se" och med mindre text därunder "Big Ben Venture Partner AB" Det finns också en länk till "bigben.se" Texten har funnits under en längre tid på hemsidan och ingen ny information har visats av Big Ben Venture Partner AB. En konsument som söker efter produkter med anknytning till det starkt inarbetade och registrerade varumärket "AVON" genom att skriva in Domännamnet i adressfältet på en dator kan lätt bli vilseledda att tro att det finns ett kommersiellt samband mellan Big Ben Venture Partner AB och Avon när de ompekas till domänen "bigben.se/avon". Det faktum att det i nära anslutning till "Hälsningar avon.se" anges "Big Ben Venture Partner AB" och att det finns en länk på sidan till "bigben.se" förstärker ytterligare detta intryck. Användningen av Domännamnet kan också skada Avons anseende när konsumenter som söker efter Avons produkter istället hamnar på en tom sida som försöker locka besökarna till en domän som marknadsför finansiella tjänster. Utnyttjandet som sker av Domännamnet är alltså inte en användning i reell mening och utnyttjandet är till förfång för Avons varumärke "AVON". En annan juridisk person, Big Ben Distribution AB har tidigare olovligen varit registrerad innehavare av Domännamnet under tiden för sitt affärsförhållande med Avon. Det är uppenbart att det funnits en koppling mellan bolagen Big Ben Distribution AB och Big Ben Venture Partner AB på grund av den ende styrelseledamoten i båda bolagen, Ben H. Big Ben Distribution AB fortsatte använda sig av Avons varumärke "AVON" samt Domännamnet efter det att Avon sagt upp affärsförhållandet och trots att Big Ben Distribution AB inte längre hade tillåtelse att använda sig av "AVON". Det

7 7 synes uppenbart att ett av skälen till Big Ben Distribution AB:s överlåtelse av Domännamnet till Big Ben Venture Partner AB varit att undandra Domännamnet från konkursen i Big Ben Distribution och att utnyttja det ekonomiska värdet i Domännamnet och kopplingen till varumärket "AVON" till förfång för rättighetsinnehavaren Avon. Big Ben Venture Partner AB är inte allmänt känt i Sverige vare sig med någon koppling till "AVON" eller annars. "AVON" däremot är ett mycket starkt inarbetat och väl ansett varumärke inom branschen för skönhetsprodukter och kosmetik. Big Ben Venture Partner AB marknadsför sig under dels sin firma, dels BBVP och domänen "bigben.se", vilket framgår av en utskrift av hemsidan under domänen "bigben.se" den 16 mars Sammanfattningsvis kan Big Ben Venture Partner AB varken anses ha rätt till eller ett berättigat intresse i Domännamnet. Avon gör gällande att det klara syftet med överlåtelsen och registreringen av Domännamnet på Big Ben Venture Partner AB har varit att försöka sälja Domännamnet till Avon för ett betydande belopp, att undandra Domännamnet från att omfattas av Big Ben Distribution AB:s konkurs, samt att försvåra för Avon att bedriva sin verksamhet i Sverige. Big Ben Venture Partner AB kände vid tidpunkten för bolagets registrering som innehavare av Domännamnet till att Avon var innehavare av varumärket "AVON" samt bedrev försäljning av produkter under kännetecknet "AVON". Big Ben Venture Partner AB var vid tidpunkten för överföringen också klart medvetet om att Avon gjorde gällande rätt till Domännamnet och om Avons krav på överförande av Domännamnet från Big Ben Distribution AB till Avon. Detta framgår av brevet till Ben H den 8 oktober 2004 och av det faktum att Ben H var ensam styrelseledamot i både Big Ben Distribution AB och Big Ben Venture Partner AB. Detta framgår också tydligt av det mail

8 8 som skickats till Avons ombud den 22 februari Det är därmed visat att Big Ben Venture Partner AB såväl registrerat som använt Domännamnet i ond tro med avseende på Avons rättigheter. Motparten har i sitt svar av den 5 maj 2006 bestritt att domännamnet avon.se överförs till Sökanden och anfört följande. Omständigheter Avon är det keltiska ordet för flod. Det har använts som namn på ett flertal floder och städer m.m. Vidare har ordet Avon givit namn till ett antal floder i England: Bristol Avon, Avon, Devon, Warwickshire Avon, Avon, Dorset, i Skottland, Avon, Falkirk, Avon, Strathspey, Avon Water, i Kanada, Avon, Ontario, Avon, Nova Scotia. Följande städers namn förekommer Avon: Avon, Alabama, Avon, Colorado, Avon, Connecticut, Avon, Illinois, Avon, Indiana, Avon, Maine, Avon, Massachusetts, Avon, Minnesota, Avon, Montana, Avon, New York, Avon, Ohio, Avon, Pennsylvania, Avon, South Dakota, Avon, Utah, Avon, Wisconsin. Avon är en frekvent förekommande benämning på floder och orter och Avon Products, Inc. Kan på den granden inte hävda en ensamrätt för ordet "Avon". Det vitsordas att Avon Products, Inc innehar rätten till varumärket "Avon" för produkter relaterade till skönhetsvård och kosmetika. Avon Products, Inc har dock under de senaste 20 åren inte haft någon försäljning i Sverige av sina produkter av någon betydelse. Varumärket "Avon" kan knappast anses som inarbetat i Sverige. För närvarande sker inte någon försäljning av Avon Products, Inc skönhetsprodukter i Sverige.

9 9 Namnet "Avon" förknippas i Sverige i första hand med "Shakespeare's Stratford-upon-Avon" och varamärket "Avon" för bildäck. Cooper Tire & Rubber Company i Ohio, USA innehar rätten till varumärkena "AVON", "AVON SPEEDMASTER", och "AVON TYRES". En omfattande försäljning bedrivs i Sverige under nämnda varumärken. Avon Products, Inc har, enligt svarandens uppfattning, inte anfört grunder för att företaget skulle inneha ensamrätten till ordet "Avon". Ordet "Avon" förekommer i ett flertal sammanhang i Sverige och är som varumärket bäst känt för bil- och motorcykeldäck. Cooper Tire & Rubber Company bör på den grunden kunna anses ha en bättre rätt till ordet "Avon". Således anser svaranden inte att det föreligger någon grund för att Avon Products, Inc skulle inneha en bättre rätt till ordet "Avon". Den passivitet som Avon Products, Inc uppvisat på den svenska marknaden bör medföra att hänsyn tas till hur ordet blivit känt lokalt. Att ordet "Avon" blivit registrerat på annat sätt i USA, eller annat land bör inte utgöra en grund för hur en registrering sker i Sverige. Ordet "Avon" förknippas i första hand med varuklassen tolv i Sverige. Cooper Tire & Rubber Company innehar enligt svaranden en bättre rätt till domänen "avon.se" på grund av inarbetning. Avon Products, Inc kan på den grunden inte anses ha ett berättigat intresse av att få domännamnet "avon.se" överfört till sig. När konsumenter i Sverige söker efter produkter så rör det sig i första hand om bil- och motorcykeldäck under varumärket "AVON". Någon grund för att svenska konsumenter i första hand skulle förknippa "Avon" med skönhetsprodukter finns inte. På ovan anförda grunder anser svaranden att Avon Products, Inc, New York, USA, inte kan hävda en bättre rätt till domännamnet "avon.se" och att någon ond tro inte kan ha förelegat.

10 10 Bevisning Parterna har åberopat viss bevisning. Tvistlösarens/-lösarnas skäl Enligt punkt 17 c) i ATF-reglerna får ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), eller titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och - innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och - domännamnet registrerats eller använts i ond tro. Tvistlösaren gör följande bedömning. Inledningsvis finner tvistlösaren att domännamnet avon.se är identiskt med sökandens registrerade varumärken AVON, förutom tillägget av.se. Vid likhetsbedömningen skall bortses från den till domännamnet knutna toppdomänen, i detta fall.se, eftersom denna i likhet med andra generiska beteckningar inte tillför något distinktivt i känneteckenshänseende. Detta framgår också av svensk och internationell domännamnspraxis. Motparten har i sitt svar bland annat angivit att sökanden inte skulle ha någon ensamrätt till ordet AVON och hänvisat till varumärkesregistreringar för AVON i andra klasser än sökandens registreringar samt olika geografiska beteckningar. På denna grund skulle sökanden enligt motparten inte kunna hävda bättre rätt till domännamnet avon.se. Enligt ATF:s regler krävs emellertid inte för att kunna begära att ett domännamn överförs att en sökande skulle inneha ensamrätt till ett ord. Det räcker att sökanden kan visa att denne har till exempel

11 11 varumärkesrättigheter som är förväxlingsbara med domännamnet. Så är fallet i detta ärende. Frågan i ärendet är således om motparten har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnen i fråga eller ej samt om detta har registrerats eller använts i ond tro. Enligt vad som framkommit i ärendet har sökanden inte givit motparten något tillstånd att registrera eller använda domännamnet avon.se. Domännamnet är inte heller allmänt känt som kännetecken för motpartens verksamhet. Bolaget Big Ben Distribution AB, vilket bolag överlåtit domännamnet avon.se till motparten, har visserligen agerat som distributör avseende sökandens produkter i Sverige under perioden 1997 till I slutet av 2004 avslutade sökanden affärsförhållandet med Big Ben Distribution AB och begärde bland annat att domännamnet avon.se skulle överföras till sökanden. Domännamnet hade registrerats av Big Ben Distribution AB utan sökandens samtycke eller tillåtelse. Trots uppmaningen fortsatte Big Ben Distribution AB med användningen av varumärket AVON under domännamnet avon.se samt överlät nämnda bolag domännamnet till Big Ben Venture Partner AB. I båda dessa bolag var Ben H ensam styrelseledamot. Vid en sökning på avon.se ompekas besökaren till undersidan bigben.se/avon. På denna undersida finns en länk till domänen bigben.se. Motparten anger under domänen bigben.se att bolaget erbjuder tjänster såsom affärsplanering och kontakter avseende riskkapital. Big Ben Distribution AB som överlåtit domännamnet till motparten har i och för sig använt domännamnet i samband med marknadsföring av tjänster innan tvistlösningen inleddes, vilket enligt punkt 17 d) i ATFreglerna utgör en omständighet som kan tala för att innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Denna användning har skett i samband med att bolaget varit distributör av sökandens produkter.

12 12 Sådan användning tillgodoräknas enligt känneteckensrättsliga principer huvudmannen, dvs sökanden. Dessutom tyder det faktum att domännamnet har använts för marknadsföring av tjänster på att domännamnet har använts i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter, som söker efter sökandens tjänster på Internet. Mot denna bakgrund anser tvistlösaren inte att motparten har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet avon.se. Vad gäller frågan om det aktuella domännamnet har registrerats eller använts i ond tro kan konstateras att det bolaget som överlät domännamnet till motparten varit medvetet om sökandens varumärke och verksamhet. Detta framgår av det faktum att parterna haft affärsförbindelser sedan Motparten får anses ha haft kännedom om dessa omständigheter genom att styrelseledamoten Ben H även varit ensam styrelseledamot i Big Ben Distribution AB. Mot bakgrund härav får det anses att motparten förvärvat och använt domännamnet avon.se i ond tro. Således är samtliga kriterier enligt punkterna 17 b), c), d) och e) i ATF-reglerna för överföring av det aktuella domännamnet uppfyllda. Tvistlösaren beslutar därför att domännamnet avon.se skall överföras till sökanden. På Stiftelsen för InternetInfrastrukturs vägnar Jonas Gulliksson

Sökande. Motpart. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet digikom.se. Beslut. Ärendenr. 100 BESLUT 2005-10-07

Sökande. Motpart. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet digikom.se. Beslut. Ärendenr. 100 BESLUT 2005-10-07 BESLUT 2005-10-07 Ärendenr. 100 Sökande Eastpoint AB, 556602-8550, Byängsgränd 22, 120 40 Årsta Motpart Fredrik S Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet digikom.se --------- Stiftelsen

Läs mer

Beslut Härmed beslutas att domännamnet ryanair.se skall överföras till sökanden.

Beslut Härmed beslutas att domännamnet ryanair.se skall överföras till sökanden. BESLUT 2003-12-10 Ärendenr. 34 Sökande Ryanair Ltd., org. nr. 104547 Dublin Airport, Dublin 1 Irland Ombud: Owe H och Fredrik von B Setterwalls Advokatbyrå AB Arsenalgatan 6 111 47 Stockholm Tel. nr. 08-598

Läs mer

Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm

Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm BESLUT 2003-07-24 Ärendenr. 5. Sökande SeiroSafar i Sweden KB, org. nr. 969686-4330 Frejgatan 49 A Box 19197 104 32 Stockholm Ombud: Otto G Västerled 43 167 55 Bromma Tel. nr 08-564 368 45 Motpart ReseCentrum

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-14 337 ÄRENDENUMMER SÖKANDE OK-Q8 Bank AB c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm Ombud: Sofia A c/o OK-Q8 AB 104 35 Stockholm MOTPART Jan O 29601 Marbella

Läs mer

BESLUT 2005-05-06. Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö

BESLUT 2005-05-06. Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö BESLUT 2005-05-06 Ärendenr. 79 Sökande Volvo Trademark Holding AB, 556567-0428, c/o AB Volvo, VHK, avd 641, 405 08 Göteborg Ombud: Jur. kand. Henrietta D, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-05-31 381 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Vitvarumäklarna AB 113 48 Stockholm Ombud: Two i Sverige AB 652 24 Karlstad MOTPART Albert W 8042 Graz Austria SAKEN

Läs mer

Sökande. Motpart. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet wacom.se. Beslut. Ärendenr. 134 BESLUT

Sökande. Motpart. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet wacom.se. Beslut. Ärendenr. 134 BESLUT BESLUT 2006-08-22 Ärendenr. 134 Sökande Wacom Europe GmbH, [HRB] 7273, Europark Fichtenhain A9, D-47807, Tyskland Ombud: Astrid J, Dr Ludwig Brann Patentbyrå AB, Box 171 92, 104 62 Stockholm Motpart Michael

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-07-26 406 ÄRENDENUMMER SÖKANDE SMS Guld AB 102 42 Stockholm Ombud: Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt AB, Advokat Daniel T 111 34 Stockholm

Läs mer

Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet funai.se överförs till sökanden, Funai Electric Company Limited.

Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet funai.se överförs till sökanden, Funai Electric Company Limited. BESLUT 2004-01- 12 Ärendenr 37. Sökande Funai Electric Company Limited, 7-ban, 1-go, Nakagaido 7-chome, Daito-Shi, JP- OSAKA-FU, Japan Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Johan S, Box 10316, 100 55 Stockholm

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet seochhör.se

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet seochhör.se BESLUT 2004-09-07 Ärendenr. 63 Sökande Allers Förlag AB, (556033-5803) Landskronavägen 18, 251 85 Helsingborg Motpart Anders M Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet seochhör.se ---------

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-12 444 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Johan Å 187 77 Täby MOTPART Håkan H Webshop Trollhättan 461 42 Trollhättan SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-06-10 398 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Grundfos A/S 6850 Bjerringsbro Denmark Ombud: Groth & Co KB/Johan S 102 32 Stockholm MOTPART Jacek K Podkarpackie Poland

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-06-26 315 ÄRENDENUMMER SÖKANDE SJ AB 105 50 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Johan S 102 32 Stockholm MOTPART Christer A 302 45 Halmstad SAKEN Alternativt

Läs mer

Sökande Sveriges Television AB, , Stockholm

Sökande Sveriges Television AB, , Stockholm BESLUT 2003-09-30 Ärendenr. 19. Sökande Sveriges Television AB, 556033-4258, 105 10 Stockholm Ombud: P-E Petter R, c/o Groth & Co KB, Box 6107, 102 32 Stockholm Motpart Esias Consulting KB, 969656-6992,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-03 236 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Samsung Electronics Co. Ltd of Korea 416, Maetan-dong 443-742 Suweon-si, Kyungki-do, Republiken Korea Ombud Baker and

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-07-29 414 ÄRENDENUMMER SÖKANDE/APPLICANT STR Service AB (org nr 556059-9739) Järvagatan 4 261 44 Landskrona Ombud/Counsel: Advokatfirman Wilensky &

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-11-19 273 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Specsavers BV 1211 EC Hilversum Nederländerna OMBUD: Stefan B. och Dan K., Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Box 5719

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-11-12 707 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Domaininfo AB (org. nr 556492-8413) William Gibsons väg 1 433 76 Jonsered Ombud: Domain and Intellectual property Consultants,

Läs mer

Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland

Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland BESLUT 2004-07-02 Ärendenr. 49. Sökande The Interactive Institute II AB, 556557-3077, Box 24081, 104 50 Stockholm Motpart Benkestok B.V., [NL] 009.281.435.B01, Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, Holland

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-06-09 248 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Prevent Box 20133 104 60 Stockholm MOTPART Adam S 217 55 Malmö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-11-17 430 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Emaco KonsultPoolen AB 421 32 V Frölunda Ombud: Business & Entertainment Law HB, Claes Å 411 17 Göteborg MOTPART Kjell

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <ordupp.se> Beslut. Ärendenr. 128 BESLUT

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <ordupp.se> Beslut. Ärendenr. 128 BESLUT BESLUT 2006-07-14 Ärendenr. 128 Sökande Ordupp Handelsbolag, 969689-0178, Bergsgatan 46, 214 22 Malmö Motpart Rickard K Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet --------- Stiftelsen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-01-28 229 ÄRENDENUMMER SÖKANDE ABB Asea Brown Boveri Ltd CH-8050 ZÛRICH Schweiz Ombud Rune P, Brann AB 801 33 GÄVLE MOTPART Harri L 725 91 VÄSTERÅS

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-11-19 225 ÄRENDENUMMER SÖKANDE The IAMS Company (corp id # 31-0581456) One Procter and Gamble Plaza Cincinnatti, Ohio 45202 Förenta Staterna Ombud:

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-11 232 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Leg Avenue Inc. 19691 E. Walnut Drive South City of Industry USA Ombud: Johan S Groth & Co KB Box 6107, 102 32 Stockholm

Läs mer

BESLUT Union Eurocredit AB, Box STOCKHOLM. Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet eurokredit.se.

BESLUT Union Eurocredit AB, Box STOCKHOLM. Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet eurokredit.se. BESLUT 2005-06-29 Ärendenr. 89. Sökande Union Eurocredit AB, 556334-4570 Box 27218 102 53 STOCKHOLM Motpart Euro Finans AB, 556360-0674 Box 167 221 00 LUND Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2011-12-27 533 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Svenska Menskoppen AB 821 30 Bollnäs MOTPART Helo Holdings Ltd. E182AN London Great Britain SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-10-31 217 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Arkitektritade Thermohus i Skåne Försäljnings AB Box 4252 203 13 Malmö Sverige MOTPART EMRA Förvaltningsaktiebolag Box

Läs mer

Ärendenr. 90 BESLUT 2005-06-29

Ärendenr. 90 BESLUT 2005-06-29 BESLUT 2005-06-29 Ärendenr. 90 Sökande B locket AB, 556634-1417, Pipersväg 165, 170 73 Solna Ombud: Advokaten Per Eric A och Jur kand Therese C Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm Saken

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen <aschberg.se> och <robertaschberg.se>.

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen <aschberg.se> och <robertaschberg.se>. 1 BESLUT 2004-02-20 Ärendenr. 41. Sökande Robert A Ombud: Andreas E, Bolagsjurist Strix Television AB, Lumaparksvägen 11, entré 1C, 120 87 Stockholm Motpart Stefan B Saken Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-05-18 187 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Nordian i Rosersberg HB Box 4010 195 04 Rosersberg MOTPART Åsa P SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

BESLUT 2004-06-18. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2004-06-18. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2004-06-18 Ärendenr. 52 Sökande Volvo Trademark Holding AB, 556567-0428, c/o AB Volvo, VHK, avd. 641, 405 08 Göteborg Ombud: Jur kand. Henrietta D, Advokatbyrån Jonas Gulliksson AB, Box 4171, 203

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2008-09-08 259 SÖKANDE Sundbybergs Stadsnätsbolag AB c/o Fastighets AB Förvaltaren 174 07 Sundbyberg Ombud: Foyen Advokatfirma AB, Advokat

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-06-19 247 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Wasabröd AB Box 6722 133 85 STOCKHOLM Ombud: Bengt E, Zacco Sweden AB Box 23 101 104 35 STOCKHOLM MOTPART Name Navigation

Läs mer

Sökande. Motpart. Saken. Beslut. Ärendenr. 99 BESLUT Callidus AB, , Box 21, Kållered

Sökande. Motpart. Saken. Beslut. Ärendenr. 99 BESLUT Callidus AB, , Box 21, Kållered BESLUT 2005-10-12 Ärendenr. 99 Sökande Callidus AB, 556060-7276, Box 21, 428 21 Kållered Ombud: Caroline Y, Advokatfirman Delphi & Co, Östra Hamngatan 29, 411 10 Göteborg Motpart Johan A Ombud: Berit L,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-03-04 374 ÄRENDENUMMER SÖKANDE MOLWAY på Nygård AB 261 92 Härslöv Ombud: Dipcon AB/Magnus B och Jonas W 433 76 Jonsered MOTPART balata.com ltd 3705

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-07-09 252 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Volvo Trademark Holding ARSC 3H 405 08 Göteborg OMBUD: Niels L., Valea AB Lindholmspiren 5 417 56 Göteborg MOTPART Bra

Läs mer

BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm

BESLUT 2003-11-26. YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm. Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm BESLUT 2003-11-26 Ärendenr. 29. Sökande YourLenses ITD, 730824-0212, Box 16195, 103 24 Stockholm Motpart Lensway AB, 556579-3188, Box, 49135, 111 60 Stockholm Ombud: Advokat Fredrik v B, Setterwalls Advokatbyrå,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-28 349 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Hydro Building Systems AB 360 70 Åseda MOTPART Trädgårdsteknik AB 262 96 Helsingborg Ombud: Patentbyrån Y Wallengren

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-08-20 213 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Scanroad Sweden AB (556534-2697) Gullbergsvassgatan 8 411 04 Göteborg Ombud: Law and Solution Sweden AB Drottninggatan

Läs mer

ALTERNATIVT TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDE (ATF)

ALTERNATIVT TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDE (ATF) ALTERNATIVT TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDE (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2009-09-15 331 SÖKANDE TIM Varumärke AB 169 87 Stockholm MOTPART Mats H 11244 Stockholm SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-10-16 265 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Google Inc. CA 94043 USA OMBUD: Petter R C/o Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm MOTPART Edmunds G 4600 Rezekne

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut Ärendenummer 2015-09-10 852 Sökande Söderstam Handels Aktiebolag med bifirma Franska Kakelbutiken i Sverige (org. nr/pers nr 556409-9249) Odengatan 23 114

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-10-03 781 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Sällma AB (org.nr 556828-4722) Johannesgränd 1 111 30 Stockholm INNEHAVARE Affärsdoktorn AB (org.nr 556827-2008) Saltsjövägen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <diligensen.se>. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <diligensen.se>. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2006-08-26 Ärendenr. 137 Sökande Diligensen i Hälsingland AB, 556298-9623, Storhagavägen 6, 827 94 Ljusdal, Kontaktperson Ralf P Motpart Name Navigation AB, 556678-3485, Box 403, 124 04 Bandhagen

Läs mer

BESLUT 2006-08-08. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2006-08-08. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2006-08-08 Ärendenr. 131 Sökande Grenkeleasing AB, 556649-3929, Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista Motpart Shepstone Editing Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet

Läs mer

BESLUT 2006-05-24. Ticnet AB, 556401-2887, Box 6639, 113 84 Stockholm

BESLUT 2006-05-24. Ticnet AB, 556401-2887, Box 6639, 113 84 Stockholm BESLUT 2006-05-24 Ärendenr. 117 Sökande Ticnet AB, 556401-2887, Box 6639, 113 84 Stockholm Ombud: Advokat Per Eric A och jur kand Karolina M, Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm Motpart

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-12-19 226 ÄRENDENUMMER SÖKANDE M Liias 112 27 Stockholm Ombud: jur kand Sara P-K Albihns AB Box 5581 114 85 Stockholm MOTPART Tomas G 118 29 Stockholm

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips.

Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma. Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips. BESLUT 2003-09-15 Ärendenr 13 Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma Motpart Christina O Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips.se ---------

Läs mer

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet 121.se

Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet 121.se BESLUT 2006-11-06 Ärendenr. 129 Sökande One To One AB, 556558-9222, Solåsvägen 22, 553 03 Jönköping Ombud Niclas I, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 55631, 102 43 Stockholm Innehavare Name Navigataion AB,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-04-23 660 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Solexpress HB (org nr 969753-9956) Sjövägen 3 194 67 Upplands Väsby Ombud: Hellström Advokatbyrå Att. Anna F S Box 7305

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-20 626 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Mobillån Sverige AB (556692-7165) Box 3423 103 68 Stockholm Ombud: Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Motpart Stockholm Delivery System, , Lars-Åke E, Box 32007, Stockholm

Motpart Stockholm Delivery System, , Lars-Åke E, Box 32007, Stockholm BESLUT 2004-07-02 Ärendenr. 58 Sökande AstraZeneca AB, 556011-7482, R&D Headquarters, Intellectual Property, 115 85 Södertälje Ombud: Groth & Co KB, Johan S, Box 6107, 102 32 Stockholm Motpart Stockholm

Läs mer

Sökande Friskvårdsföretagens Branschorganisation Frisk, c/o Almega Box STOCKHOLM

Sökande Friskvårdsföretagens Branschorganisation Frisk, c/o Almega Box STOCKHOLM BESLUT 2005-04-01 Ärendenr. 71 Sökande Friskvårdsföretagens Branschorganisation Frisk, 802413-1107 c/o Almega Box 16105 103 22 STOCKHOLM Ombud: Tomas F Kanalvägen 1 B 194 61 UPPLANDS VÄSBY Motpart Bolama

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-08-22 204 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Växjö Laminering AB (556321-2322) Smedjegatan 22 352 46 Växjö MOTPART Best Bind Systems AB (org nr 556658-4743) Åbergsvägen

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-02-03 363 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Duma Nya Medier AB 805 95 Gävle MOTPART Skapa Dot Com AB 111 73 Stockholm SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet koskenkorva.se bifalles. Domännamnet ska således överföras till Sökanden.

Sökandens yrkande om överföring av domännamnet koskenkorva.se bifalles. Domännamnet ska således överföras till Sökanden. Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-08-07 255 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Altia plc P.O. Box 350 FIN-00101 Helsinki Finland Ombud: Johan S, Groth & Co KB 102 32 Stockholm MOTPART Peter J 115

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-05-15 823 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Kari J OMBUD: Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon AB Skeppsbron 26 111 30 Stockholm INNEHAVARE Gymstore

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-12-23 351 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Satellitproffsen Syd AB 211 54 Malmö Ombud: Per S 211 34 Malmö MOTPART Göran S 429 44 Särö SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-02 758 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stam fyra Östermalm AB (556851-3005) 113 88 Stockholm Ombud: Brann AB Att: Tomas J Box 12246 102 26 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-12-02 716 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Göteborg Energi AB (556362-6794) Box 53 401 20 Göteborg Ombud: Katarina N, Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut 2017-01-04 956 Ärendenummer Sökande Matvarupriser i Sverige AB (org.nr 556781-7340) Junkergatan 2B 126 53 Hägersten Innehavare Fredrik B. Saken Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-12-07 628 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Arkivera Sverige AB (org.nr 556785-9748) Box 19065 104 32 Stockholm INNEHAVARE E.t.a.b relocation AB (org.nr 556847-8688)

Läs mer

BESLUT 2006-05-30. LB-Hus AB, 556482-2319, Box 67, 295 21 Bromölla. Ombud: Advokat Madeleine L, Advokatfirman Lilliehöök, Box 30, 201 20 Malmö

BESLUT 2006-05-30. LB-Hus AB, 556482-2319, Box 67, 295 21 Bromölla. Ombud: Advokat Madeleine L, Advokatfirman Lilliehöök, Box 30, 201 20 Malmö BESLUT 2006-05-30 Ärendenr. 116 Sökande LB-Hus AB, 556482-2319, Box 67, 295 21 Bromölla Ombud: Advokat Madeleine L, Advokatfirman Lilliehöök, Box 30, 201 20 Malmö Motpart XLNS Strategy Resort AB, 556632-5972,

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut 2016-11-30 941 Ärendenummer Sökande Intelligent Apps Gmbh (org.nr 20355B110377) Grosse Elbstrasse 273 DE-227 67 Hamburg Tyskland Ombud: Agnes Hammarstrand,

Läs mer

BESLUT Virbac S.A, (FR ) Boite Postale 27, F06511 CARROS Cedex, Frankrike

BESLUT Virbac S.A, (FR ) Boite Postale 27, F06511 CARROS Cedex, Frankrike BESLUT 2007-01-11 Ärendenr. 153 Sökande Virbac S.A, (FR68417350311) Boite Postale 27, F06511 CARROS Cedex, Frankrike Ombud: Advokat Malin T M Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, 103 95 STOCKHOLM

Läs mer

BESLUT 2006-11-27. Ärendenr. 148 SÖKANDE. Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö

BESLUT 2006-11-27. Ärendenr. 148 SÖKANDE. Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö BESLUT 2006-11-27 Ärendenr. 148 SÖKANDE Avfuktarna Syd AB, org.nr 556699-8844 Tygelsjö Gård 218 71 Tygelsjö Ombud: Petter R Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm MOTPART B & M Fuktteknik AB, org.nr.

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut Ärendenummer 2016-04-18 889 Sökande Fotsacken Aktiebolag (org.nr 556431-0315) Box 45159 104 30 Stockholm Innehavare Mihai T Saken Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2010-05-25 385 SÖKANDE Badshop Malmö 211 25 Malmö MOTPART Lindströms Bad och Kakelvaruhus 234 24 Lomma SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand

ATF-alternativt tvistlösningsförfarande. Elisabeth Ekstrand ATF-alternativt tvistlösningsförfarande Elisabeth Ekstrand Vad är ATF? Från NÖD till ATF 2003. UDRP (tvistlösning för generiska toppdomäner) är en förebild. Allmänna villkor binder innehavaren. Inga hinder

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut Ärendenummer 2015-12-09 869 Sökande KosterFiskarn's Delikatesser Ekonomisk förening (org.nr 7696014-567) G. Örebrov. 7 692 32 Kumla Örebro län Ombud: Gärde

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-11-20 222 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Selected EMC AB 114 31 Stockholm Ombud: Kristian F, Brann AB 104 62 Stockholm MOTPART Shan S SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-01-31 636 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Enertech AB (556060-2269) Box 309 341 26 Ljungby Ombud: Dipcon AB William Gibsons väg 1 433 76 Jonsered INNEHAVARE Name

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut 2016-07-14 917 Ärendenummer Sökande Hälsoteamet Tyresö AB (org.nr 556908-9898) Radiovägen 3 135 48 Tyresö Innehavare Karin L Saken Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-01-03 728 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Åre Skidfabrik AB (org. nr/pers nr 556835-7619) Såå 402 830 13 Åre INNEHAVARE Name Navigation (org. nr/pers nr 556678-3485)

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut Ärendenummer 2016-02-04 867 Sökande Agfa-Gevaert NV & Co. KG (org nr HRA 24525) 50670 Koln Tyskland Ombud: Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm Innehavare

Läs mer

Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA

Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA BESLUT 2003-09-05 Ärendenr. 16 Sökande Overture Services, Inc. [US] 95-4652060, 74 N. Pasadena Ave, 3 rd Floor, Pasadena, California 91101 USA Ombud: jur kand Marcus A, Zacco Sweden AB, Box 23101, 104

Läs mer

BESLUT Ombud: Zacco Sweden AB, Jur kand Petra K U, Box 23101, Stockholm. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT Ombud: Zacco Sweden AB, Jur kand Petra K U, Box 23101, Stockholm. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2004-04-01 Ärendenr. 44. Sökande Luleå Mäss & Kongress AB, 556268-8233, Arcusvägen 61, 975 94 Luleå Motpart Concert Lighting Scandinavia AB, 556572-6063, Storabrännbovägen 15, 193 33 Sigtuna Ombud:

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-12-03 712 ÄRENDENUMMER SÖKANDE BML Group Ltd (org. nr C34836) G.B. Buildings Watar Street Ta Xbiex, Malta Ombud: Dipcon AB Skeppsbron 26 111 30 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2013-06-13 670 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Historic Hotels of Scandinavia AB (org nr 556758-6648) INNEHAVARE Countryside Hotels AB (org nr 556448-0829) SAKEN Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-12-01 435 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Republiken Cyperns ambassad i Stockholm (Embassy of the Republic of Cyprus) 103 94 Stockholm MOTPART Benny K 72591 Västerås

Läs mer

ATF - alternativt tvistlösningsförfarande. INTERNETDAGARNA DEN 22 OKTOBER 2008 Peter Hedberg, BRANN AB

ATF - alternativt tvistlösningsförfarande. INTERNETDAGARNA DEN 22 OKTOBER 2008 Peter Hedberg, BRANN AB ATF - alternativt tvistlösningsförfarande INTERNETDAGARNA DEN 22 OKTOBER 2008 Peter Hedberg, BRANN AB Bara klara fall av missbruk vovlo.se Villiga Och Våta Lisa Ohlsson BRANN Proprietary & Confidential

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-05-19 249 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Sanofi-Adventis, Société anonyme F-75013 Paris Frankrike Ombud Albihns AB, Peter E 114 85 Stockholm MOTPART Advisor

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-05-21 ÄRENDENUMMER 835 SÖKANDE WebHotel TjugoFyra AB (org/pers nr 556887-3946) Box 4028 128 04 Bagarmossen INNEHAVARE David E/Evig Webb SAKEN Alternativt

Läs mer

BESLUT Axhede & Hansson AB, St Jörgens väg 4, HISINGS BACKA. Advokat Erik W, Advokatfirman Consilium HB

BESLUT Axhede & Hansson AB, St Jörgens väg 4, HISINGS BACKA. Advokat Erik W, Advokatfirman Consilium HB BESLUT 2003-09-08 Ärendenr. 6. Sökande Axhede & Hansson AB, 556280-1869 St Jörgens väg 4, 422 49 HISINGS BACKA Ombud Advokat Erik W, Advokatfirman Consilium HB Box 2253, 403 14 GÖTEBORG Motpart Mailsystem

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut Ärendenummer 2016-10-05 928 Sökande Anebyhusgruppen AB (org.nr. 556321-2793) Järnvägsgatan 12 364 21 Åseda Ombud: Advokatfirma Raeder DA Postboks 2944 Solli

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2009-12-11 342 SÖKANDE Microsoft AB 164 28 Kista Ombud: Advokatfirman Fylgia / Malin F 102 04 Stockholm MOTPART Snabb Design 582 42 Linköping

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Beslut 2017-05-26 989 Ärendenummer Sökande Havs- och vattenmyndigheten (org.nr 202100-6420) Box 11930 404 39 Göteborg Innehavare Domain Brokers Sweden AB (556118-0687)

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT ÄRENDENUMMER 2013-03-26 656 SÖKANDE Tele2 Sverige AB (org. nr 556267-5164) Box 62 Borgarfjordsgatan 16 164 94 Kista INNEHAVARE Jakob S SAKEN Alternativt

Läs mer

BESLUT 2003-07-27. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-07-27. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2003-07-27 Ärendenr. 10 Sökande Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Ombud: P-E Petter R, c/o Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm Motpart Mad. Dog. Film & TV produktion Saken Alternativt

Läs mer

BESLUT Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT 2003-08-13 Ärendenr. 11 Sökande Google Technology, Inc. C2119530, 2400 Bayshore Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Ombud: Groth & Co KB, Petter R, Box 6107, 102 32 Stockholm Motpart Nya Medier

Läs mer

BESLUT 2003-11-28. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet <lunar.se> skall överföras till Sökanden.

BESLUT 2003-11-28. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande. Domännamnet <lunar.se> skall överföras till Sökanden. BESLUT 2003-11-28 Ärendenr. 31 Sökande Lunarworks AB Birger Jarlsgatan 62, 4 tr., 114 29 Stockholm Ombud: Angela B AWAPATENT AB Box 113 94 404 28 Göteborg Motpart Axit AB Storgatan 5 380 62 Mörbylånga

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-10-20 327 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Riksteatern 145 83 Norsborg Ombud: Advokat Monica B 111 31 Stockholm MOTPART Name Navigation AB 102 14 Stockholm SAKEN

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2010-02-18 354 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Société d Exploitation Radio Chicc S.A. 75008 Paris Frankrike Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyrå AB 100 55 Stockholm

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-05-23 189 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Länsförsäkringar AB 10650 Stockholm Ombud: Petter R, Groth & Co KB Box 6107 102 32 Stockholm MOTPART Nguyet Dang 2355

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-03-24 814 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Keller Grundläggning AB (556108-1646) Östra Lindomevägen 50 437 34 Lindome INNEHAVARE Kristoffer Ö SAKEN Alternativt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-02-10 801 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Aquade Dental Care AB (556812-11896) Torstenssonsgatan 12 114 56 Stockholm INNEHAVARE Magnus E SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

BESLUT Alternativt tvistlösningsförfarande avseende överföring av domännamnet swebuss.se

BESLUT Alternativt tvistlösningsförfarande avseende överföring av domännamnet swebuss.se BESLUT 2003-11-06 Ärendenr. 26. Sökande Swebus AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna Ombud: Mikael P, Martin P Advokatfirman Lindahl Box 142 40 104 40 Stockholm Motpart Patric S Saken Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2012-10-18 621 ÄRENDENUMMER SÖKANDE MasterCard International Incorporated ([US]95-2536378) 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577 USA Ombud: Groth

Läs mer