EFS Västerbottens verksamhetsberättelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EFS Västerbottens verksamhetsberättelse 2013"

Transkript

1 EFS Västerbottens verksamhetsberättelse 2013 Inledning Tacka Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk, förkunna hans upphöjda namn! Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar, gör dem kända över hela jorden! Höj jubelrop, ni som bor på Sion, ty stor är han mitt ibland er, Israels Helige. ORDEN FRÅN PROFETEN Jesaja i kapitel 12 sätter en ram för den uppgift och det arbete som EFS Västerbotten står i. Tillsammans får vi som en del i Kristi kropp tacka och lovsjunga Herren för den han är, och på en mångfald av sätt arbeta för att göra Honom känd ut över Västerbotten och hela jorden. Och Jesus är mitt ibland oss! Med de orden lämnar EFS Västerbottens styrelse följande verksamhetsberättelse. Salt Västerbotten, som är en del av EFS Västerbotten, ansvarar för barn- och ungdomsverksamheten, även den delen redovisas nedan eftersom den är av gemensamt intresse och till stor del integrerad för de båda organisationerna. Styrelse och föreningsstatistik STYRELSEN HAR under 2013 haft följande sammansättning: Astrid Sjöström ordförande (Bureå), Marianne Berglund vice ordförande (Sävar), Cathrine Eiderhäll (Skellefteå), Rune Hedman (Bureå), Åke Hägglund (Svarttjärn), Hans Jakobsson (Ersmark, Skellefteå), Roger Lidman (Ostvik), Eva Lundeborg-Karlsson (Strömbäck), Anita Lundqvist (Boliden), Peter Marksén (Bureå), Karin Paulsson (Bjurholm) samt Gunilla Stenberg (Åkullsjön). Den har under året haft sex sammanträden. Förutom det direkta styrelsearbetet har ledamötena deltagit i olika utskott och råd samt representerat EFS Västerbotten vid möten på lokal, regional och nationell nivå. UNDER ÅRET har styrelsen genomfört en rundringning till alla missionsföreningar för att samtala om föreningarnas situation och EFS Västerbottens gemensamma arbete som kan vara ett stöd i det lokala missionsuppdraget. Styrelsen har även beviljat en extra satsning på utvecklingsfrågor vilket bidragit till att Växtkraft-konceptet har kunnat starta i Västerbotten. Styrelsen har med hjälp av denna satsning tagit fram en tydligare plan för hur man tillsammans med kansliet på ett bättre sätt kan arbeta med utvecklingsfrågor som stöd för det lokala arbetet. ETT ÅRLIGT BIDRAG till sjukhuskyrkan i Umeå har beviljats, vilket gjort att viss utökning av en sjukhuspastorstjänst blivit möjlig. Samtal har även förts kring sjukhuskyrkan i Skellefteå vilken lett till ett samverkansavtal med Skellefteå pastorat inför Ett diakoniprojekt har påbörjats och en bönedag för EFS Västerbotten utlystes till den 28 april. STYRELSEN HAR ägnat en del tid åt att se över organisationen kring sina utskott och råd, med målet att tydliggöra och förenkla strukturen. Bemanningen på EFS Västerbottens kansli har under hösten minskat. Styrelsen har även beslutat att ta fram en ny gåvomedelsstruktur för det gemensamma arbetet och bemanningen i kretsar. ÅRSMÖTET HÖLLS i Robertsfors kyrka den 27 april. Antalet röstberättigade ombud på årsmötet var 122 (jfr. 114 för 2012) från 49 föreningar (jfr. 49 för 2012). Salt Västerbottens årsmöte hölls den 31 augusti i Skellefteå med 54 deltagare, varav 19 var röstberättigade. INOM DISTRIKTET fanns vid årets slut 100 missionsföreningar och 4 EFS-grupper samt 3 övriga föreningar, totalt 107 (jfr 112 för 2012). Medlemsantalet uppgick till 3717 personer (jfr 3831 för 2012).

2 Bland dessa medlemmar är 46 nya medlemmar och 47 inflyttade medlemmar. Under året redovisades totalt personer under kategorin medlemmar i aktivitet, en ökning mot föregående år på cirka 2000 personer. Inom distriktet fanns under året 41 Saltföreningar med sammanlagt 2521 medlemmar (jfr 2463 för 2012). Verksamhetsplanens fem uppdragspunkter: 1. EFS Västerbotten ska: bedriva utvecklings-, inspirations- och förändringsarbete. EFS VÄSTERBOTTENS styrelse och råd bedriver tillsammans med tjänstemännen på kansliet ett kontinuerligt arbetet med dessa frågor. Storsamlingarna runt om i distriktet har varit en viktig mötesplats för inspiration och utveckling. DEN STORA gemensamma mötesplatsen med både inspiration och fortbildning för EFS Västerbotten och Salt Västerbotten är konferensen Nära Jesus, som arrangerades sista helgen i augusti i Skellefteå. Olika typer av gudstjänster och parallella samlingar genomsyrades av EFS Västerbottens ledord. Bland medverkande fanns ett team med anställda och idéella från Kummelbykyrkan i Sollentuna. Programpunkterna hade rubriker som Den helige Ande i teori och praktik, Själavård friskvård för livet och Växtplats för frivilliga. Under konferensen erbjöds gudstjänster, bibelstudier, inspiration till ledare för Skatten och mycket mer. UNDER HÖSTEN har utvecklingskonceptet Växtkraft lanserats. Detta är ett samarrangemang mellan EFS riks, distrikt och SENSUS riktat till missionsföreningar, med tre kursdagar över lika många terminer. Mellan dessa samlingar får föreningarna jobba enskilt med stöd av en handledare kring sina utvecklingsmål. Första samlingen hölls i Skellefteå med 10 deltagande föreningar. EFS VÄSTERBOTTENS verksamhets- och utvecklingsråd (som under året bytt namn till verksamhetsråd) har bland annat samtalat om strategier för lägerverksamhet och hur det ideella engagemanget för våra läger ska bibehållas. Samtal har också förts om hur man arbetar med genus i EFS Västerbotten, målsättningen är att inbjuda till en fortbildning kring frågan. Under året har Ledarskolan utvärderats. INTERNATIONELLA RÅDET har uppdraget att skapa ett levande missionsengagemang med internationella perspektiv. Fokus har varit att arbeta för att det internationella engagemanget ska vara hela föreningens angelägenhet. Två internationella träffar har hållits och man har medverkat vid konferensen Nära Jesus. Under våren hade distriktet två besök från Etiopien: Sennait och Erik Erichsen som arbetar på Aira sjukhus och Kes Bekure Daba, den första kvinnan som prästvigdes inom Mekane Yesuskyrkan. Rådet har även varit med i planeringen och medverkat vid Luleå stifts och EFS internationella konferens i Piteå i februari. Ett treårigt vänförsamlingsprojekt mellan Sverige och Tanzania, där EFS Västerbotten fanns med, har avslutats. En slutsats av det är att vi behöver varandra i utbyte av relationer, kunskap och erfarenheter. Mötet är viktigt; det händer något när man möts, särskilt i mötet kring det Levande Ordet. KLIPPENGÅRDEN har även det här året fått vara en uppskattad plats för föreningsresor, läger av olika slag och en del övriga grupper. Antalet gästnätter uppgick till 2395, att jämföra med 2917 året innan. Planeringen har fortsatt för att lämna ett förslag till ett nybygge på gården. Arbetet med att hitta nya medlemmar till Klippenkamraterna och att få fler att känna ett engagemang för gården pågår ständigt. Årsmötet hölls i Sävar den 12 oktober och samlade en stor skara Klippenvänner. GENOM OFFENSIVA FONDEN har fyra olika projektet bedrivits. Tre av projekten sträcker sig över några år. De är lägerchefsuppdraget inför Patrullriks i Gärdsmark 2014 tillsammans med ett mindre projekt i Mellanbygden, projektet Kraft till förändring för kretsarna i Hörnefors, Teg och Umeå samt satsningen på en ungdomspräst i Skellefteå EFS. Ungdomsprojektet avslutades ett år i förtid från årsskiftet 13/14 då förutsättningarna för projektet hade förändrats. Samarbetskyrkorna i Umeå har bedrivit ett större projekt i samverkan med Luleå stift kring kompetens- och frivillighetsutveckling, ett projekt som också beviljats medel från Offensiva fonden.

3 BIBELFJÄLL avslutade sitt tredje läsår med 11 studenter och påbörjade ett fjärde med 15 studenter. Inför höstterminen rekryterades en ny föreståndare, Kjell-Arne Alvarsson, då tidigare föreståndare avslutat sin tjänst. Bibelfjäll en ekumenisk bibelskola i Hemavan, där huvudman är EFS Västerbotten och Ekumeniakyrkan i övre Norrland har nu en ny part i Härnösands folkhögskola som kursanordnare. Under 2013 bidrog Solviks folkhögskola med ett stort ekonomiskt anslag. DIN BOK har under det gångna året haft cirka 40 författarmöten som varit välbesökta och uppskattade. Flera av författarna som säljer större volymer till Din Boks kundkrets, såsom Tomas Sjödin, Magnus Malm, Åsne Seierstad och Denis Mukwege, kom under året ut med nya böcker och fanns med på författarmöten. Under året såldes 40 % av aktierna till Umeå kyrkliga samfällighet. Försäljningen ökade med 25 % jämfört med föregående år. Bokhandelsbraschen är fortfarande väldigt utsatt. INFORMATION/KOMMUNIKATION: Under första halvan av året fortsatte kommunikationsarbetet som tidigare med tidning, webb, sociala medier, foldrar och nyhetsmejl, men från hösten har framför allt den digitala informationen minskat och utvecklingsarbetet stannat av på grund av besparingar och omfördelningar av arbetsuppgifterna på EFS Västerbottens kansli (minskning av informatörstjänsten). Vårt Budskap har fortsatt att komma ut med fem nummer per år och har en nära koppling till distriktets webbplats. 2. EFS Västerbotten ska: komplettera föreningarnas verksamhet med distriktsgemensamma arrangemang. DISTRIKTSGEMENSAMMA ARRANGEMANG som läger och ledarinspiration har bedrivits i ungefär samma omfattning som tidigare. Ledarskolan har under våren haft tre träffar (26 deltagare). Parallellt har hållits en matlagningskurs, med mål att skola in unga i att laga mat på läger. LUFF, en ungdomsgudstjänst, har fortsatt i Vasakyrkan som ett viktigt led i ungdomsverksamheten och konfirmanduppföljningsarbetet. De har främst medverkande i högstadie- och gymnasieåldern, och antalet besökare ligger på besökare varje gång. Planeringsgruppen har under året bestått av ungdomar och anställda från EFS i södra Västerbotten och Umeå stadsförsamling. Ungdoms- och konfirmandgrupper från andra kyrkor i Umeå med omnejd har regelbundet besökt LUFF. Under 2013 har man även arrangerat På Väg vid två tillfällen istället för ett vanligt LUFF, ett koncept som bygger på ungefär en timme spex, en timme fika och en timme lovsångsgudstjänst. Dessa tillfällen har resulterat i en besöksiffra på cirka , varav en del aldrig tidigare besökt kyrkan. THE LIFE, en ungdomsgudstjänst, hålls var tredje vecka i Skellefteå. The Life är en del av distriktets konfirmanduppföljning och har under året haft ett genomsnitt på 30 besökare. EFS Skellefteås kör för ungdomar, U-nited, smågrupper och annan ungdomsverksamhet fyller också en viktig funktion som samlingsplats för ungdomar runt om i norra länsdelen. LÄGERVERKSAMHET: Även detta år har många barn, ungdomar och vuxna haft glädjen att få möta varandra och Gud på olika läger inom distriktet: För barn 7-10 år ordnades Vatten & slöjd, Pengsjölägret, Barnlägret i Byske och Jag och mitt barnbarn i Tavelsjö. Lägren samlade ett tal deltagare var. Ett nytt lägerkoncept med valbara inriktningar som film, skapande, musik och sport prövades genom anordnades för barn år (60 deltagare). Tanken med lägerplatsen är att hjälpa barn och unga att finna en längtan att gå konfirmandläger eller andra ungdomsläger där. Musikläger som ordnades var Barnkörläger i Carlskyrkan, Kör, stråk, dans och kompläger i Kåge och Minibarnkörläger på Mobackenkyrkan. Deltagarantalet varierade mellan 14 och 30. SCOUTHAJK och patrulldag hölls i Bodan med flera scoutkårer som deltog. Nybörjarscoutläger hölls en helg i Stortjärn (30-talet deltagare), där de flesta ledarna är patrulledare som följer med sin patrull och på så sätt får en ledarutveckling. Scoutlägret Brave Mod i Björnkälen (totalt cirka 135 deltagare och ledare) var indelat i två läger: Upptäckarscout samt Familjeby. Deltagare från 13 år och äldre inbjöds till två kvällar med äventyrsliknande program. KONFIRMANDLÄGER har bedrivits i samma omfattning som tidigare med två läger på Strömbäck och ett läger på Solvik, sammanlagt 120 deltagare (jfr. 106 för 2012 och 125 för 2011).

4 LIVSVÄG NORR arrangerades i Vasakyrkan, Umeå, med temat Kristen konsument. Under helgen deltog uppskattningsvis cirka 135 personer från olika kyrkor och sammanhang i bibelstudierna och gudstjänsterna. Arrangemanget fick gott betyg och blev en mötesplats för människor i målgruppen år. LIVSKRAFT NORR, på Strömbäcks folkhögskola, gick av stapeln under nyårshelgen och avslutade distriktets lägerår, med totalt 150 ungdomar och ledare. Livskraft fungerar som en viktig växtplats för både ledare och deltagare, och även detta år fick vi se människor komma till tro på Jesus. Glädjande var att så många äldre ungdomar ville vara med. Årets tema var Jesus gör skillnad. SALTSTYRELSEN i Västerbotten anordnade för första gången Salts årsmöte i samband med konferensen Nära Jesus, något som uppskattades. PÅ FJÄLLGÅRDEN I KLIPPEN har flera läger hållits: Fjällväg, Sportlovsläger, Påskläger för alla, Kreatid, Fixarläger och Friskvårdsläger. MUSIK: Många anställda och ideella musikledare, varav flera unga, deltog i Musikledarforum som hölls i Uppsala en helg i januari. Första helgen i februari deltog flera unga blåsare, främst från Bolidens blåsorkester, vid Blåsarweekend på Storstrand. Kördag för vuxna hölls på Mobacken i februari, med en avslutande sånggudstjänst. Delar ur denna kör sjöng även på konferensen Nära Jesus i Skellefteå. Många unga musiker är ledare på distriktets läger och vill spela vid olika ungdomsarrangemang. Det är mycket stimulerande och en bra grund för EFS framtida verksamhet och ger även en bra ledarträning. Under året har flera EFS föreningar och medarbetare deltagit i kurser med Open LP, ett dataprogram för datalagring och storbildsvisning av sånger och texter. Projektet Ung musik i kyrkan i samverkan med Luleå stift, Sensus och EFS Norrbotten har under året varit verksamt i flera föreningar. SCOUT: Vid nyåret startades EFS Scout som en egen samverkansorganisation i Scouterna genom Salt. Under våren hölls ett scoutledarforum i samband med en Baskurs för scoutledare. I oktober deltog ett tiotal scoutledare från Västerbotten i Scoutledarforum som hölls i Alingsås. Arbetet inför Patrullriks 2014 i Gärdsmark har kommit i gång. Lägerkommittén med de olika underkommittéerna har träffats regelbundet inför lägret. Antalet deltagare på läger var under Siffran för 2012 var cirka EFS Västerbotten ska: svara för anställningar och personalfrågor. I BEMANNINGSPLANEN för 2013 hade distriktet omräknat till heltid cirka 45 tjänster, varav 22 fanns i samarbetskyrkorna och 15 var präst-/pastors- och konsulenttjänster knutna till kretsarna. För distriktsgemensam verksamhet fanns 4,75 tjänster och kanslipersonalen utgjorde 3,55 tjänst. UNDER ÅRET fick Mia Sommar Löwgren, musiker i Sörböle kyrka Skellefteå och Berith Sonning, informatör i Carlskyrkan Umeå fast anställning. Fem medarbetare avslutade sin ordinarie anställning: Monica Andersson, personalchef, Lovisa Bergner (Fahlgren) konsulent Ersmarkskyrkan i Umeå, Mia Fahlgren, distiktskonsulent, Kersti Karlsson, missionsinspiratör och Evelina Miderfjäll konsulent i Ersmarkskyrkan Umeå. Ett flertal personer har också anställts på vikariat och andra tidsbegränsade tjänster. Som stöd till personalen har introduktionsdag för nyanställda, fortbildningsdagar, medarbetarsamtal och lönesamtal hållits samt månatliga personalbrev skickats ut. DISTRIKTETS FORTBILDNINGSDAGAR i januari genomfördes 2013 på Strömbäcks folkhögskola. Temat för dagarna var Nå vidare och djupare, ett av ledorden i EFS Västerbottens programförklaring. Medverkade gjorde bland andra Erik Johansson, EFS Missionssekreterare för det internationella arbetet. En eftermiddag och kväll inbjöds ideella ledare i EFS samt anställda i Svenska kyrkans församlingar att delta.

5 I oktober deltog EFS-anställda i en fortbildningsdag på Solviks folkhögskola med Staffan Grenstedt, lärare Johannelund, under temat: Gudstjänsten en Guds tjänst. Dagen anordnades tillsammans med EFS Norrbotten och Sensus. ANTALET BITRÄDANDE medarbetare har under året varit oförändrat, de har fortsatt att bjudas in till medarbetardagar i januari och oktober. Gruppen gör en stor insats genom sin medverkan i gudstjänster och andakter runt om i EFS-föreningarna i Västerbotten. 4. EFS Västerbotten ska: förvalta gemensamma tillgångar. UTFALLET PÅ GÅVOMEDEL från föreningar, grupper och enskilda blev under året glädjande kr. Tillsammans med inkomna testamenten har intäkterna överstigit beräknad budget. Under året har vakanser i varierande omfattning och längd gjort att utfallet på personalkostnaden blev lägre än beräknat. Eftersom övriga kostnader under året hållit sig inom budgetramarna och vi även får räkna in ett tillskott i form av finansiella intäkter, blir resultatet positivt och uttaget från kassakistan betydligt mindre än beräknat. Den ekonomiska förvaltningen beskrivs mer detaljerat i årsmöteshandlingarna med bokslutskommentarer samt balans- och resultaträkning för 2013 (s i Vårt Budskap nr 3/14). 5. EFS Västerbotten ska: vara en länk mellan EFS centrala och lokala organisation, samt företräda EFS-rörelsen i Västerbotten i samarbetsrelationer och andra kontakter. UTVECKLINGSPROJEKTET, CFU- utveckling, i vilket alla distrikt, folkhögskolor, rikskansliet och Johannelunds Teologiska Högskola finns med, har förändrats under året till att bli ett samverkansforum där representanterna utifrån sina resurser söker ta vara på kontakter och idéer till samverkan. DET STÄNDIGA ARBETET att utvärdera och revidera samverkansavtal mellan EFS och Svenska kyrkan har fortsatt. I april inbjöd Samarbetsrådet i Luleå stift till en samverkansdag för alla missionsföreningar och församlingar som har någon form av avtal (cirka 90 deltagare). EFS VÄSTERBOTTEN har varit delaktig i ekumeniskt arbete främst genom Bibelfjäll, samt som ett visst stöd vid teologiska samtal i distriktet. Relationen till Luleå stift fortgår med deltagande i prostmöte, samarbetsråd, formella och informella möten med stiftsledning samt distriktskonsulenternas årliga möte med Luleå stifts barn- och familjeteam. Distriktsföreståndaren har deltagit i EFS riks ledningsgrupp och dess regelbundna träffar. Styrelsen sände två deltagare från Västerbotten till Ideellt forums idédagar i Norrköping. FRÅN EFS VÄSTERBOTTENS kansli har olika former av stöd till ett stort antal av missionsföreningarna skett utifrån den kompetens inom ekonomi, personalvård och utvecklingsfrågor som kansliet besitter samt genom stöd till barn-, musik- och ungdomsverksamhet. MED TACKSAMHET för Herrens verk och för att EFS Västerbotten på ett mångfaldigt sätt fått vara med att ta emot av Herren och berätta om Herren ser vi tillbaka på 2013 och ber att vi ska få fortsätta lovsjunga vår Gud och göra Jesus känd i Västerbotten. Styrelsen mars 2014

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

Styrelse Församlingsgården, Robertsfors

Styrelse Församlingsgården, Robertsfors EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-01-26 Församlingsgården, Robertsfors Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Johan Andersson 1-21 Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Åke Hägglund Roger

Läs mer

2015-03-22 EFS Ånäset

2015-03-22 EFS Ånäset EFS Västerbotten Protokoll ST 2015-03-22 EFS Ånäset Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Rune Hedman, ordförande, Bureå Matts Hägglund, Flarken Hans Jakobsson, Ersmark

Läs mer

2 Styrelsen beslutar Att välja Eva S Bäckström till dagens sekreterare.

2 Styrelsen beslutar Att välja Eva S Bäckström till dagens sekreterare. EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2014-02-15 Bureå Närvarande: Marianne Berglund, v ordf Rune Hedman Hans Jakobsson Eva Lundeborg-Karlsson Anita Lundqvist Peter Marksén Karin Paulsson Astrid Sjöström,

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR EFS VÄSTERBOTTEN 2015

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR EFS VÄSTERBOTTEN 2015 ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR EFS VÄSTERBOTTEN 2015 Årsmöte i Vasakyrkan, Umeå, 14 maj 2015 Välkommen till årsmöte! Med anledning av att EFS och Salts årskonferens äger rum den 14-17 maj har EFS Västerbottens

Läs mer

Adjungerade: Monica Andersson, pch Kristoffer Hedman, df. 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön.

Adjungerade: Monica Andersson, pch Kristoffer Hedman, df. 66 Df förklarar sammanträdet öppnat samt inleder med bön. EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsens konstituerande 110512 sammanträde Robertsfors kyrka Närvarande: Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Håkan Holmlund till 66-76 Åke Hägglund Roger

Läs mer

Frånvarande: Zackarias Liljemark, Umeå. Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df

Frånvarande: Zackarias Liljemark, Umeå. Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df EFS Västerbotten Protokoll ST Konstituerande styrelse 2016-04-23 EFS Ånäset Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Viktoria Holmström, Skellefteå Matts Hägglund, Flarken

Läs mer

Frånvarande: Eva Lundeborg-Karlsson, Strömbäck

Frånvarande: Eva Lundeborg-Karlsson, Strömbäck EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsen 2015-11-14 Bergsbyn Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Rune Hedman, Bureå Matts Hägglund, Flarken Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå

Läs mer

EFS Västerbottens styrelse 2012-06-11 Videosammanträde Umeå/Skellefteå/Stockholm

EFS Västerbottens styrelse 2012-06-11 Videosammanträde Umeå/Skellefteå/Stockholm 1 EFS Västerbottens styrelse Protokoll ST 2012-06-11 Videosammanträde Umeå/Skellefteå/Stockholm Närvarande: Astrid Sjöström, ordförande Johan Andersson Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll

Läs mer

Frånvarande: Jon Nilsson, Bergsbyn. Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df

Frånvarande: Jon Nilsson, Bergsbyn. Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df EFS Västerbotten Protokoll ST Konstituerande styrelse 2015-06-02 EFS Ånäset Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Rune Hedman, Bureå Matts Hägglund, Flarken Hans Jakobsson,

Läs mer

Protokoll fört vid EFS Västerbottens 104:e årsmöte

Protokoll fört vid EFS Västerbottens 104:e årsmöte Protokoll fört vid EFS Västerbottens 104:e årsmöte i Robertsfors kyrka den 12 maj 2012 Närvarande: 124 röstberättigande ombud från 49 föreningar och ett fyrtiotal övriga. Årsmötets öppnande Val av presidium

Läs mer

Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df

Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsen 2016-09-23/24 Solviks folkhögskola Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Viktoria Holmström, Skellefteå 115-128 Matts Hägglund,

Läs mer

2014-06-03 Videosammanträde Umeå, Skellefteå

2014-06-03 Videosammanträde Umeå, Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST 2014-06-03 Videosammanträde Umeå, Skellefteå Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Rune Hedman, Bureå Matts Hägglund, Flarken Åke Hägglund,

Läs mer

Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df Johan Holmgren, Klippenstyrelsen, via telefon del av 42

Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df Johan Holmgren, Klippenstyrelsen, via telefon del av 42 EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2014-03-22 Stöcke bönhus Närvarande: Marianne Berglund, v ordf Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Roger Lidman Eva Lundeborg-Karlsson Anita Lundqvist 29-36,

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR EFS VÄSTERBOTTEN 2016

ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR EFS VÄSTERBOTTEN 2016 ÅRSMÖTESHANDLINGAR FÖR EFS VÄSTERBOTTEN 2016 Årsmöte i Robertsfors den 23 april 2016 VÄLKOMNA på EFS Västerbottens årsmöte den 23 april i Robertsfors kyrka. Där får vi samlas till gemenskap med andra från

Läs mer

Frånvarande: Håkan Holmlund Karin Paulsson. Adjungerade: Monica Andersson, pch Eva S Bäckström, ech Kristoffer Hedman, df

Frånvarande: Håkan Holmlund Karin Paulsson. Adjungerade: Monica Andersson, pch Eva S Bäckström, ech Kristoffer Hedman, df EFS Västerbotten Protokoll ST Distriktsstyrelse 2012-02-11 EFS Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Johan Andersson Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Åke Hägglund Roger Lidman

Läs mer

Adjungerade: Monica Andersson, pch Eva S Bäckström, ech Kristoffer Hedman, df Lars Johansson, rektor på Strömbäck, 138

Adjungerade: Monica Andersson, pch Eva S Bäckström, ech Kristoffer Hedman, df Lars Johansson, rektor på Strömbäck, 138 EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2012-09-28/29 Strömbäcks folkhögskola Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Ulf Andersson, 139 Marianne Berglund Håkan Holmlund Åke Hägglund Roger Lidman Anita Lundqvist

Läs mer

Ersmarks kyrka, Skellefteå

Ersmarks kyrka, Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST 2014-11-22 Ersmarks kyrka, Skellefteå Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Rune Hedman, ordförande, Bureå Matts Hägglund, Flarken Hans Jakobsson,

Läs mer

Grisbackakyrkan, Umeå

Grisbackakyrkan, Umeå EFS Västerbotten Protokoll ST 2015-02-14 Grisbackakyrkan, Umeå Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Rune Hedman, ordförande, Bureå Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå Eva

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df

Adjungerade: Eva S Bäckström, ek Kristoffer Hedman, df EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsen 2016-06-07 Videosammanträde Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Viktoria Holmström, Skellefteå Matts Hägglund, Flarken Hans Jakobsson,

Läs mer

Distriktsstyrelse Solbackakyrkan Holmsund

Distriktsstyrelse Solbackakyrkan Holmsund EFS Västerbotten Protokoll ST Distriktsstyrelse 2011-11-19 Solbackakyrkan Holmsund Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Johan Andersson Ulf Andersson Marianne Berglund, 162-183 Cathrine Eiderhäll Håkan Holmlund

Läs mer

Adjungerade: Monica Andersson, pch Eva S Bäckström, ech Kristoffer Hedman, df Henrik Näslund, vik utvk, 33

Adjungerade: Monica Andersson, pch Eva S Bäckström, ech Kristoffer Hedman, df Henrik Näslund, vik utvk, 33 EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-03-23 EFS Västerbottens kansli Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Johan Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll, 28-46 Håkan Holmlund Roger Lidman Anita

Läs mer

Frågor och svar angående ny organisation för EFS

Frågor och svar angående ny organisation för EFS Frågor och svar angående ny organisation för EFS Varför behöver EFS göra en omorganisation? Detta beskrivs utförligare i förslaget till ny organisation men kortfattat handlar det om behovet av en effektivare

Läs mer

5 Ungdomar om tro 6 Inför konferens, team och läger 21 Aron på historiskt möte EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 2 2013

5 Ungdomar om tro 6 Inför konferens, team och läger 21 Aron på historiskt möte EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 2 2013 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 86 # 2 2013 5 Ungdomar om tro 6 Inför konferens, team och läger 21 Aron på historiskt möte 2 KRISTENDOMSUNDERVISNING 8 SOMMARLÄGER 9 ÅRSMÖTESHANDLINGAR LEDARE Kunskapssamhället

Läs mer

Styrelsen Johannelunds teologiska högskola, Uppsala. Malin Henrysson Nils J Lundgren Charlotta Nordström Robert Strand Simon West

Styrelsen Johannelunds teologiska högskola, Uppsala. Malin Henrysson Nils J Lundgren Charlotta Nordström Robert Strand Simon West Salt barn och unga i EFS Sammanträde Styrelsen 141115-16 Plats Närvarande Frånvarande Adjungerade Johannelunds teologiska högskola, Uppsala Samuel Hellgren Malin Henrysson Nils J Lundgren Charlotta Nordström

Läs mer

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 EFS är på gång bland svenskar i London. Foto: AnnaHelena Lindberg. 6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden 7-8 sommarläger

Läs mer

Frånvarande: Matts Hägglund, Flarken

Frånvarande: Matts Hägglund, Flarken EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsen 2016-03-19 Ånäset Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Rune Hedman, Bureå Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå Eva Lundeborg-Karlsson,

Läs mer

Frånvarande: Håkan Holmlund

Frånvarande: Håkan Holmlund EFS Västerbotten Protokoll ST Distriktsstyrelse 2011-09-23/25 Solviks folkhögskola Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Johan Andersson Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Åke Hägglund Roger

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Styrelsen avger följande årsredovisning. Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Salt - barn och unga i EFS, som bildades i januari

Läs mer

149 Marianne Berglund, v ordförande, hälsar alla välkomna och Karin läser som inledning några texter om Herren är min herde samt ur Joh.

149 Marianne Berglund, v ordförande, hälsar alla välkomna och Karin läser som inledning några texter om Herren är min herde samt ur Joh. EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-11-16 Ersmarkskyrkan, Umeå Närvarande: Marianne Berglund, v ordf Cathrine Eiderhäll Hans Jakobsson Roger Lidman Eva Lundeborg-Karlsson Anita Lundqvist Karin

Läs mer

5 Pia blir scoutkonsulent 9-16 Årsmöteshandlingar 19 Organisationen är genomlyst EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 2 2012

5 Pia blir scoutkonsulent 9-16 Årsmöteshandlingar 19 Organisationen är genomlyst EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 2 2012 vårt budskap EFS I VÄSTERBOTTEN ÅRGÅNG 85 # 2 2012 Alla har vi något att bidra med på läger, i styrelser, till fikat osv. 5 Pia blir scoutkonsulent 9-16 Årsmöteshandlingar 19 Organisationen är genomlyst

Läs mer

EFS vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus. Framtidsdialogens slutrapport i juni 2001. EFS i Västerbotten

EFS vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus. Framtidsdialogens slutrapport i juni 2001. EFS i Västerbotten EFS vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus Framtidsdialogens slutrapport i juni 2001 EFS i Västerbotten Framtidsdialogens slutrapport i juni 2001 Inledning... 3 1. Delrapportens slutsatser...

Läs mer

Rapport-kit för läger

Rapport-kit för läger Rapport-kit för läger dokument/dk/läger/lärapp07.doc Läger: Datum: Plats: Rapporteras av: Lägerrapportens innehåll: Kryssa i vad som redovisas nu och vad som redan har redovisats: Läger/kursrapport Bilagor

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2014-10-26 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

2 Trons försvar på väg tillbaka 5 Vad vet vi om islam 8 Internet en tillgång för äldre. EFS i Västerbotten Årgång 89 # 2 2016

2 Trons försvar på väg tillbaka 5 Vad vet vi om islam 8 Internet en tillgång för äldre. EFS i Västerbotten Årgång 89 # 2 2016 vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 89 # 2 2016 Pastor Dean Apel funderar kring samtal om tron. 2 Trons försvar på väg tillbaka 5 Vad vet vi om islam 8 Internet en tillgång för äldre 7-8 sommarläger

Läs mer

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1 PROPOSITIONER EKONOMIHÄFTE 1 PROPOSITION 2009:6 RAMBUDGET FÖR ÅR 2010 OCH 2011 BUDGETSKRIVELSENS UPPLÄGG Skrivelsen är upplagd så att först kommer en summarisk genomgång av riksförbundets ekonomi. För

Läs mer

EFS Norrbottens verksamhetsbera ttelse 2016

EFS Norrbottens verksamhetsbera ttelse 2016 EFS Norrbottens verksamhetsbera ttelse 2016 Distriktsföreståndaren har ordet EFS Norrbotten utgörs av de lokala föreningar och grupper som är grunden för EFS arbete. Genom distriktsorganisationen samverkar

Läs mer

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling.

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling. PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Se bifogad handling. Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårsmötet att: fastställa verksamhetsberättelsen 2012 PROPOSITION 2013:2 Preliminär verksamhetsplan

Läs mer

5 Njutbart med bluegrassmusik 6 Distriktsföreståndaren kliver av 21 Luther på gott och ont. EFS i Västerbotten Årgång 90 #

5 Njutbart med bluegrassmusik 6 Distriktsföreståndaren kliver av 21 Luther på gott och ont. EFS i Västerbotten Årgång 90 # vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 90 # 2 2017 Bluegrassduon The Purple Hulls spelade i Grisbackakyrkan. 5 Njutbart med bluegrassmusik 6 Distriktsföreståndaren kliver av 21 Luther på gott och ont 3

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Konferens Nära Jesus 29-31 augusti 2014 Tegs kyrka, Umeå Tema: Älskad, rustad, sänd

Konferens Nära Jesus 29-31 augusti 2014 Tegs kyrka, Umeå Tema: Älskad, rustad, sänd Program Konferens Nära Jesus 29-31 augusti 2014 Tegs kyrka, Umeå Tema: Älskad, rustad, sänd Konferensen Nära Jesus är EFS Västerbottens och Salt Västerbottens gemensamma årliga konferens. Den hålls för

Läs mer

PM för prästantagning

PM för prästantagning PM för prästantagning i EFS VIGNINGSLÖFTEN FÖR PRÄSTER Vill ni i Guds den treeniges namn åtaga er uppdraget att vara präst och utöva detta så, att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Styrelsekandidater en presentation

Styrelsekandidater en presentation Till 10 på dagordningen Styrelsekandidater en presentation NÅGRA BAKGRUNDSFAKTA Salts styrelse består av 12 personer. Under 2014-2015 satt följande personer i styrelsen: Charlotte Erdtman (ordf), Charlotta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1

Verksamhetsplan 2015. Bilaga 1 Verksamhetsplan 2015 Bilaga 1 Verksamhetsmål 1 Ledord: Gemenskap Vi vill verka för att föreningarna känner mening och glädje över att vara del av Equmenia Väst, och att föreningarna upplever att Equmenia

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord

Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord Förslag till dagordning vid Extra Ombudsmöte för SMU i Övre Norrland och equmenia Nord 1. Välkomsthälsning 2. Val av presidium Mötet förslås välja till - Ordförande Amanda Wedberg - vice Ordförande Johan

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. ABATE Sverige Årsmöte 2013 Protokoll 1. Öppnande Anja Delmefors hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd för mötet Fastställdes röstlängd för årsmötet. 3. Val av

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I LAG, TRO & LIV Universal Kyrkan av Jesus Kristus UKJK STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I (.) Antagna den 2 1. Namn och identitet UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I.., förkortat. är en gemenskap

Läs mer

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy VÅRA AVTRYCK Freds-, miljö- och rättvisepolicy Varför ska vi bry oss? Bibeln lär oss att Gud är alltings ursprung och orsak, skapelsen är Hans händers verk. Människan är unik som skapad till Guds avbild

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Mål och handlingsplaner för 2011-2014

Mål och handlingsplaner för 2011-2014 Mål och handlingsplaner för 2011-2014 1 Distriktsmissionen Distriktsorganisation med styrelse och anställda. Mål Handlingsplan Målen nås genom att 1. Att skapa förutsättningar för tillväxt genom - Information/nya

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN (Antagna vid bildarmötet 4 juni 2011 och reviderade vid kyrkokonferenserna 2012 och 2013) 1 Equmeniakyrkan 1. Equmeniakyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016/17.

Verksamhetsberättelse 2016/17. Verksamhetsberättelse 2016/17. Pubar, sittningar och fester SSF Festkommittén har anordnat sex pubar under detta verksamhetsår, med insparksfester inräknade. SSF har även anordnat två sittningar under

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Protokoll för Salts årsmöte 2009

Protokoll för Salts årsmöte 2009 Protokoll för Salts årsmöte 2009 Plats: EFS-kyrkan, Skellefteå Tid: 22 maj 2009 Närvarande: 63 röstberättigade ombud Paragrafer: 1-17 Underskrifter: Lukas Bergner (ordförande) Johanna Lundström (vice ordförande)

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Lägerrapport 2015. KFUM Umeå. Nydala och Norrbyskär. Vi skapar möjligheter för unga människor

Lägerrapport 2015. KFUM Umeå. Nydala och Norrbyskär. Vi skapar möjligheter för unga människor Lägerrapport 2015 Nydala och Norrbyskär K F U M KFUM Umeå Vi skapar möjligheter för unga människor LÄGERSOMMAR PÅ NYDALA OCH NORRBYSKÄR 2015 KFUM Umeå har sedan 1953 bedrivit lägerverksamhet på Norrbyskär

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FRAMTIDSPARTIET I OSKARSHAMNS KOMMUN EN ÖPPEN OCH VÄLKOMNADE En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. Det ska vara enkelt att

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Ett nytt år med blandade känslor

Ett nytt år med blandade känslor Ett nytt år med blandade känslor Vi står inför ett nytt år i EFS kyrkan. Det finns många positiva förväntningar men också en stor portion osäkerhet. Vi ser fram emot en uppfräschning av kyrksalen. Framförallt

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Vänner i Kristus! När vi senast möttes till riksstämma och kyrkokonferens var en fråga särskilt livligt diskuterad, den som regionernas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Arbetsfö rslag till ny örganisatiön fö r EFS v

Arbetsfö rslag till ny örganisatiön fö r EFS v Arbetsfö rslag till ny örganisatiön fö r EFS v. 141029 OBS! Detta är inte ett färdigt beslutsförslag utan ett arbetsdokument för diskussion i distrikten och på rådslaget i januari. Område 1 Syfte och vision

Läs mer

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Ombud, medlemmar och intresserade VARMT VÄLKOMNA

Läs mer

Carlskyrkan. kom som du är. program

Carlskyrkan. kom som du är. program Carlskyrkan kom som du är program februari & mars 2014 Om konsten att utvecklas i sin relation med Gud en bönekurs för dig som vill lära dig mer om bön tisdagar 4/2, 11/2 och 25/2 kl 18-20.30 En kurskväll:

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

: Ska kompletteras med resultaträkning samt underskrifter. Årsberättelse 2010

: Ska kompletteras med resultaträkning samt underskrifter. Årsberättelse 2010 2011-03-26: Ska kompletteras med resultaträkning samt underskrifter. Årsberättelse 2010 Psoriasisförbundet Norrbottens län 2011-03-09 Psoriasisförbundet Norrbottens länsavdelning c/o Tina Norgren, Varvsgatan

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer