btafarbetet anslaget BIBLIOTEKSINFORMATION I MARKS KOMMUN Specialarbete inom ämnet Bibliotekskunskap vid Bibliotekshögskolan, Borås, vt 1974

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "btafarbetet anslaget BIBLIOTEKSINFORMATION I MARKS KOMMUN Specialarbete inom ämnet Bibliotekskunskap vid Bibliotekshögskolan, Borås, vt 1974"

Transkript

1 btafarbetet anslaget BIBLIOTEKSINFORMATION I MARKS KOMMUN Specialarbete inom ämnet Bibliotekskunskap vid Bibliotekshögskolan, Borås, vt 1974 Birgitta Fransson Curt Hellman Kjell Nyberg

2 ~nnehållsf grteckning 1 Inledning 2 Syften med undersökningen 3 Hypoteser 4 krbetsbeskxivning 4.1 Val av undersökningsområde 4.2 Val av informationsmedia 4.3 Preliminar arbetsplan för Januari Framställning av informationsmaterialet 5 Materialbearbetning och analys 6 Resultat och slutsatser 7 Litteraturlis ta 8il. 1 Affisch Bil. 2 Folder Bil. 3 Frågeformulär

3 1 Inledning Biblioteksutnyttjandet varierar i landets olika kommuner, I en del kommuner ar det endast 15-20% av befolkningen, som på ett eller annat satt har kontakt med biblioteket. I andra komuner är procentsatsen 30-40%. Den senare siffran är inte speciellt hög och det finns många kommuner i vilka biblioteket kan utnyttjas i högre grad än vad som nu sker. c ånga fler människor skulle med största sannolikhet nyttja någon av bibliotekets servicegrenar, om de bara kände till dem. För att ge denna kännedom måste biblioteken själva informera om vad de kan erbjuda. Informationen kan utformas på olika satt, t ex genom massmedia, med utställningar, affischering, flygblad, folders m m. Vilken metod man använder är i hög grad beroende på de resurser som finns tillgängliga. 2 Sv ten med under sökningen a) Att öka antalet biblioteksnyttjare b) Att öka allmänhetens kännedom om biblioteket genom att informera om dess service c) Att undersöka effekten av olika inf ~Gtionsmedia

4 3 Hypoteser a) Allmänheten är dåligt informerad cm bibliotekets service. b) Mfisch uppmärksammas mer an folder c) Folder och affisch ger bra resultat, men detta farstarks genom intervju och m~ntlig information 4 Arbetsbeskrivning Val av undersökningsområde I I samråd med Marks kommun valdes ett bostadsområde i Kinna som undersökningsfält. Kinna är ett samhälle med ca 7000 invånare, och ar belaget strax söder om Borås i lzndets viktigaste textilindustriområde. Orten har ett tiotal stora textilfabriker samt en del annan industri. Det för mdersökningen utvalda bostadsområdet, kvarteret inickaren, består av elva flerfamiljshus. Husen är indelade i 317 lägenheter, vilka bebos av ca 900 personer, Området är 5 år gamalt, och gångtiden till. biblioteket är ca 10 minuter. Skiss över kvarteret Snickaren

5 Schema över antalet personer från kvarteret Snickaren, som hade lånekort vid Marks kommunbibliotek vid undersökningens början den 18/ , samt den procentuella fördelningen mellan olika Som informationsmaterial för kampanjen valdes affisch samt folder, vilka uppföljdes genom hembesök, då vi dels undersökte hur informationen hade uppfattats, dels informerade ytterligare om biblioteket. Schema över fördelningen av media i undersökningsområdet: Intervjuade hus Ej intervjuade hus Endast affisch nr (A) nr 1+11 (D) Endast folder nr 9+15 (B) nr 17+9 (E) Affisch+folder nr 3+13 (C) nr5+21 (F) I fortsättningen kommer vid hänsyftning till husen bokstavsbe- teckningarna att användas.

6 4.3 Preliminär arbetsplan för januari ,--M Vecka 1: 3/1, 4/1 Trycka affischer och annat material Kontrollera hur många låntagare det finns inskrivna från kvarteret Snickaren Vecka 2:. 9/1 Satta upp affischer i trappuppgångarna i kvarteret Snickaren Kontrollera om någon effekt uppnåtts Vecka 3: 14/1 Distribuera informationsblad 17/ 1 Hembesök, k.ontrollera om någon effekt uppnåtts 18/1 11 II I 11 I I 11 Vecka 4: 21/1 Ev. " Vecka 5-8: l l I I II I I II 22-25/1 Sammanställande sv material insanlat vid hembesöken Kontrollera om nagon effekt uppnåtts Sammanställande av allt naterial 4.4 -_ Framställning av informationsmaterialet Affischen framställdes med silkscreensmetoden i en upplaga av 65 exemplar. Kostnaden uppgick till 1:90 kr per ex. Foldern stencilerades i en upplaga om 330 ex till en kostnad av -:20 kr per ex. Arbets- och distributionskostnader ingår inre i dessa priser, varför den faktiska kostnaden ligger betydligt högre. Preliminärt kostnadsförslag: Konsttryckpapper i A2-format ca 20:- Silkscreenfärg 11..lo:- 11 Silkscreenfiln?.. 30:- Gula loo-gramspapper l' 25:- Jr Vanolen och aceton 5:-.. Tryckkostnad '11 20:- Surna kronor 110:-

7 En fotograferingskostnad på 60:- för typografiskt satt text på affischen tillkom dessutom. Utformningen av affischen och foldern var svårare än vi hade tänkt oss. och vi ifrågasätter om bibliotekspersonal kan och skall ta på sig sådana uppgifter. Bättre resultat erhålls troligen om uppgiften överlåts till grafiskt utbildade personer. Se bilaga 1 och 2, affisch och folder. l Frågeformuläret uftorrnades med måisättningen att vara lätt att besvara, sammanställa och utvärdera. Se bilaga 3. u rå go rna 1-3 samt 14 är medtagna på önskemål från Marks kommunbibliotek och är inte adekvata för undersökningen i övrigt. Fältarbetet ägde rum huvudsakligen under veckorna 5 och 6. Affischerna placerades väl synliga på glasrutan i porten (efter tillstånd från HSB) enligt schema över fördelning av media, sid 3. Foldrarna distribuerade vi själva i brevlådorna en vecka efter affischeringen, enligt distributionsschema sid 3. Ytterligare en vecka senare började vi med intervjuerna enligt schema sid 3, För att få ett jämt urval vad beträffar könsfördelningen utgick vi med målsättningen att intervjua i varannan lägenhet en kvinna och i varannan en man. Tyvärr fick vi så stort bortfall att proportionerna förskjöts. De faktorer, som bidrog till det stora bortfallet var: a) ånga av personerna i undersökningsområdet skiftarbetade och var därför svåra att nå b) Ett flertal var invandrare, vilket gjorde att vi på grund av språksvårigheter inte kunde kommunicera med dem c) Intresset för biblioteket var hos ett flertal sa ringa, att de nekade att besvara frågorna Totalt intervjuades 125 personer, varav 76 kvinnor och 49 man, Fördelningen mellan.de intervjuade på olika 11usgru.pper (Se sid 3) var A 36 st, B 55 st och C 34 st. 108 av de intervjuade var födda i Sverige, medan de övriga 17 kom fran Finland, Grekland, Grönland, Jugoslavien, Norge, Tyskland och TJnsern.

8 5 Materialbearbetning och analys Fråga 4: Har ni lånekort på Kinna ja I nej kommunbibliotek? ~24% ja-svar Procentsiffran fön antalet inskrivna personer vid biblioteket ligger mycket nära riksgenomsnittet, som är ca 25%. om nej : åna ar ni böcker på andra familj emedliemmars kort? Fråga 5: Besöker ni biblioteket utan att låna böcker? =Z2 % ja-svar Siffrorna visar, att ett flertal personer besöker biblioteket utan att låna böcker. Tyvärr är det inte möjligt att utifrån detta material pivisa om de är registrerade som låntagare eller ej. Fråga 6: Kar ni sett någon information ja nej vet ej om biblioteket de senaste 14 dagarna? 74 Att nästan 75% av de tillfrågade hade sett någon information om biblioteket måste anses vara ett bra resultat. om ja: Vilken information? affisch 5; 1;' Fyll i, men fråga ej, folder -x-i-rannan.2.tidning... 1 vet ej Att summan av svaren i följdfrågan inte stämmer med summan av svaren p2 fråga 6, beror p2 att 14 personer hade satt både affisch- en och foldern. Följdfrågans siffror omräknade i procent: affisch ja 1 f older 27. nej 54 1 :: Det framgår a.v tabellerna, att affischen har uppmärksaninzts bättre än foldern. Affischens nycket synliga placering är sakeriigen en bidragande orsak.

9 Nedanstående tabeller visar hur informationen hade uppfattats av de olika grupperna A, B och C, se sid 3. Grupp A (endast affisch) Af f isch I ngi ja 26 Folder O 1 26 Grupp B (endast folder) Affisch 27 9 I 75 Folder personer, motsvarande 17 2, hade uppmärks~mnat både foldern och affischen. Observera, att ur denna grupp flera personer hade sett affischen än foldern. Grupp C (affisch + folder) ' ja I nej 1 ja-x 8 personer, motsvarande 29 X, hade uppnarrsarmat både foldern och affischen.. Fråga 7: Har ni sett den här zffischen? När affischen visades upp var det endast 7 personer som inte kände igen den. 6 av dessa var från grupp B, ~öljdfråga 1: Var har ni sett den? Samtliga svarade att de hade sett den i trappuppgången. Följdfråga 2: I vilken grad gjorde den er inlrescerad för biblioteket? / 1 ganska lite s r intresserad intresserad I inte intresserad Antal ;erso+ A j.-- L.U_ 52 %,..S'. I 15,. t 31-i"- 49 Av dem, som cvara.de "inte alls intresseradti var några redar. tidigare

10 i intresserade av biblioteker, och de blev därför inte psverkade av affischen. Det kan ifrågasättas om en affisch med så allmängiltig text bör användas som informationsmedia. En jäm~örelse mellan tabellerna visar, att trots att den uppmärksammats av många, så väckte den föga intresse. Fråga 8: Bar ni sett denna folder? I GruppA+B+C ja nej (grupp A har ej fått foldern) II Grupp B -t. C %-a-z- Jämför man tabell II med fråga 6, följdfråga, finner man att en- dast 26 personer svarat, att de hade sett någon information om biblioteket i form av en folder, medan 50 personer kände igen foldern när den visades upp. 1: Var har ni sett den? I brevlådan 47 Vet ej 2 Hos bekant 1 Följdfråga 2: I vilken grad gjorde den er intresserad för bibli- oteket? Antal personer, Z ganska lite I inte alls intresserad intresserad intresserad f I 30 mycke t intresserad Fråga 9: Vilken information, affischen eller foldern, gjorde er mest intresserad av biblioteket? 1 affisch / folder / vet e j I ingen Antal personer % 17, 34 28, 21 Tabellen visar, att en folder med informativ text, väcker större intresse an en affisch med allmängiltig text.

11 Fråga 10: Kan den här informationen få er att gå till biblioteket? inte alls knappast I kanske ja säkert htal pers;ner t: 1 z 1 ii- Övervägande delen av de intervjuade var efter inforinationskamparljen positiva till ett besök på biblioteket. Frågan är emellertid svår att besvara, varför alternativet "kanske1' är enklast att välja. Detta är troligen förklaringen till det positiva resultatet. Fråga 11: Hur skulle den information-se ut, som skulle få er att besöka biblioteket? På denna fråga fick vi många olika förslag, men de flesta svarade att frågan var svar att besvara, eller att de inte visste. Några tyckte att det inte behövdes någon information. Ungefär 6% tyckte att foldern gav bra information. 5% ville ha exakt angivet vad som finns på biblioteket. &fånga ville ha intresseinriktad information, t ex information om egna intressen, information om något som intresserade hela familjen, information om grammofonskivor eller intressanta böcker. Någon föreslog, att man borde avbilda aktuella böcker i foldern, medan en annan ville ha en folder, som följde upp aktuella radio- och. TV-pr ogram. Vad gällde utformningen tyckte någon att affischen var bra iögonfallande. De flesta ville ha lättfattlig bifd och text, och inte för mycket eller för svår text, betonade man. Någon föreslog, att biblioteket skulle ordna något speciellt, såsom träff med kaffe exempelvis. Fråga 12: Vet ni vad man kan göra på biblioteket? - På denna fraga erhölls många varierande svar, vilka redovisas i nedanstående tabell. Den första kolmen representerar antalet personer i % av alla intervjuade ( A i B + C.). Kolumn två står för antalet personer i procent av de intervjuade som fått foldern eller affisch + folder ( B + C ). Ilen tredje kolumnen innehåller antalet

12 ,personer i procent av de intervjuade son fått affisch men ej folder (A). Låna böcker Lyssna till musik ~åna tidning eller tidskrift Låna kons t S läktforska Låna band med språkkurser Låna kas settbandspelare Sagostund Låna lasapparat Spela schack Barnverksamhe t Lasa Lyssna på och låna band Få informatiofi och upplysning Studera Se på utställningar Författaraftnar Slå i referenslitteratur Få särskild information om speciella författare Träffa bekanta och andra Diskutera Titta lite Koppla av Låna skivor ~åna leksaker Dansa Dr tre sista aktiviteterna, finns ej på Narks komcnbibliotek. De nio första aktiviteterna fanns nämnda i foldern. Jämförelse mellan de olika kolunnerna visar, att de som erhållit foldern är bättre informerade än de som endast sett afflschen, framför allt då det gäller de aktiviteter som namns i foldern, Största skillnaden märks vid aktiviteter som är mindre allmänt kända, såsom utlåning av konst, band eller kassettbandspelare. Observera också skillnaden vid szgostund och barnverksamhet: de som hade fått foldern preciserade barnverksamheten till sagostund, medan de som erhållit endast affisch val: mera svävande. Pråga 13: Kommer ni att gå på biblioteket inom den nzrinsta nånaden ja nej 43 l 45 /ve:?2j

13 6 Resultat och slutsztser Antal personer från kvarteret Snickaren som hade lånekort 19/3 1974: Män Z I Antal Kvinnor 1 só / 2 Barn Ungdom Antal O 2 3 i 3 0 ii 16 personer från kvarteret Snickaren skeev ii1 sig som nya låntaga- re under tiden 17/12 19i3-19/ ånt tagarnas procentuella fördelning efter ålder förändrades så att 54 % vuxna, mot tidigare 53 % hade låaekort vid undersökning- ens slut, se tabell sid 3. Schema över antalet gamla och nya låntagare samt antalet besökare och lån 17/ / från kvarteret Snickaren, Erde- lade p& hus enligt skiss sid 2. Intervj u Hus Antal Nya Antal Antal lån Summa gamla lånt. besö- vuxna barn lån lsnt. kare

14 Ej intervju Hus Antal Nya Antal Antal lån Summa gamla lånt. besök- vuxna barn lån isnt. are I I l I Sumna D+E+F Jämför man de båda tabellerna finner man att 12 av dc 16 *ya låntagarna kommer rån den intervjuade gruppen. Detta gör för intervjugruppen 10% ökning i antalet låntagare, medan ökninger. hos jamförelsegruppen ar 5% Slutsatser a) Allmänheten var dåligt informerad om bibliotekets nyare akti- viteter, såsom konstutlåning, släktforskning m m. b) Kannedomen om biblioteket och dess service ökade i undersöknings- område t efter informationskampanj en. c) Antalet låntagare ökade, men det ar svart att saga hur stor del av ökningen som berodde på informationskampanjen. d) En allmangiltig affisch uppmärksammas mer än en folder, men den ökar inte allmznhetens kunskap om bibliotekets olike aktivi-- teter. Foldern med dess specifika information väckte större intresse för biblioteket än affischen. e) En folder bör för att väcka intresse vara aktuell, Ettfattlig i bild och text samt giirna intresseinriktad. f) Nar det galler att öka antalet låntagare ger affisch och folder ett visst resultat. 0% detta följs upp med mntlig information förbättras resultatet väsentligt, Vi vill som avslutning tacka personalen på Marks kommnblbliotek för deras vardefulia hjälp vid registrering av lån, låntagare och besökare från kvarteret Snickaren under underszkningstiden.

15 7. Litteraturiista -. BBL nr (temanummer) Dahlström, E., Intervju- och enkätteknik. Stockholm Lindholm, Christian & Nyman, Hans, Effekten av direktreklam under alika betingelser. Stockholm Kenborg, G., Att arbeta med bibliatekens PR. Lund Att marknadsföra bibliotek, BBL 1967:7 Kannedom om at ~ihyder till folkbibliotek. 3-betygsuppsats, Sociologiska inst. Uppsala universitet Svedner, H., Sociologisk metod. Lund 1970.

16

17 g t % d *' d> Q ) ' Td a a w R a

18 ?i htroducerar oss. Talar om att v% komer fr& 33HS och &a etua a de3. f r&or?f ör H&s Ir~mmunbibUotek~ Välj person för folrtsat-t intenju.?'ed? är ni född? 0&*006ttQ100~0116QI $e &X i?i 1hd~0l.c p& m kommunbiblio t ek? I&mr ni böcker p& andr8 familj emedlenrnass k~rt? 5. Besöker ni biblioteket utan att låna böcker? 6. Har a9 sett någon inform~ttiora om biblioteket de si;mste i 4 dae;a;rnae.. I om nej ph till fråga 10.). on ja: IFy3.l i, men fdga ej.(

19 (Visa atfischen / Bil, 3:2. 7. Har ni sett den Pzar affischen? om nej 68 till f* öj Var har ni. set-t iien? I diken grad gj0ni.e den er intresserad för biblloteket~ /Visal O.OP&6OObQbQ009* &e-t gm&a lite 8. Ha- ni sett &en här foldern? om ja: Var har ni sett den? I vilken grad gjorde dem er intressemä för biblioteket? qcket &%-a Ute inte aj-ps intresserad intresserad Entresserad intmsseq Mga endast person som fått &fisch + folder 90 Villkm bxf?orma'cion, &fischen ekler foldern, gjorde er iziest tntressesnad av biblioteket? 1 0, Kan den här hfonnationen f & er att g& tiil biblioteket? inte a1ls knappast kmske ja a%:ert I i i II. T3ux sikkl3e den in3omation se at, som Skulle f& er att besbja bibu.oteketr?

20 l Veal; ni vad mn kan göra p& biblioteket? spela $c- Xysma tiak mslilr läsa Lib, el, tidskrifter si.ahttf orka -U lbe Komer ni att g$ p% bibeeteket imn den rap,rmaste månaden? 9 4, Har ni &m ömesl%l an&ende bibliot&e%? r k%ervjuamn delar a-t anfomia.t;ioil och ~slrri~gs%~l~e%t, sm% berättar óm bibliotekets aktiviteter.

21 Fransson, Birgitta, Hellman, Curt & Nyberg, Kjell 7.. I. Biblioteksinformation i Marks kommun. Specialarbete inom ämnet bibliotekskunskap vid bibliotekshögskolan i b or ås, vt, Uppsatsen redogör för en informationskampanj i ett bostadsområde i Marks kommun. Målsättningen med arbetet var att öka antalet bib- lioteksnyttjare genom att informera om biblioteket och dess ser- vice samt att mäta effekten av olika informationsmedia. De media som användes var affisch, folder samt muntlig information nid intervju. Man fann att affischen uppmärksammades bättre än foldern, men att foldern väckte större intresse för biblioteket. I det område dar intervjuer genomfördes fick man en tioprocentig ökning av nya låntagare, medan ökningen i jämförelsegruppen var 5 %. Uppsatsen omfattar 11 sidor, litterätu&örteckning och 3 bilagor.

22 BADA BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) vid Högskolan i Borås. Specialarbeten skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen mellan åren 1974 och Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA), som är högskolans system för digital publicering. Upphovsrätten tillhör författarna. Publiceringsår i BADA: 2010

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE KATALOGISERING OCH KLASSIFIKATION AV ESTNISK LITTERATUR VID IMMIGRANT-INSTITUTETS BIBLIOTEK Kadri Thalström Nr l982:23d-- ISSN 0347-1128

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Fil Dr. Angela Zetterlund & Maria Lundqvist Mötesplats Borås 2011-10-20 Vad är marknadsföring En definition och några utgångspunkter Ett aktuellt

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Ditt bibliotek i Karlskrona

Ditt bibliotek i Karlskrona SVENSKA Ditt bibliotek i Karlskrona 2003-10-01 Ditt bibliotek I Karlskrona kommun finns ett Stadsbibliotek och tio biblioteksfilialer. Dessa bibliotek finns för att du ska kunna hämta kunskap och få inspiration.

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Lund 23 februari 2015 Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett förslag

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun.

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna besökt kommunens bibliotek? 1 2 1 16 21 19 17 15 16 35 30 33 23 23 23 3 4 4 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt bibliotekens service på internet?

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Digitala tjänster kultur, information & kommunikation

Digitala tjänster kultur, information & kommunikation Digitala tjänster kultur, information & kommunikation Helena Francke Helena Francke är universitetsadjunkt i biblioteksoch informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och disputerade våren 2008 på avhandlingen

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686) %LEOLRWHNHWRFKOnQWDJDUQD

6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686) %LEOLRWHNHWRFKOnQWDJDUQD %LEOLRWHNVMXULGLN Anteckningar från Länsbibliotek Skånes dag om biblioteksjuridik Malmö 10 februari 2006 6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686)

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Standardformulär för tilläggsavtal avseende e-böcker, ljudböcker och digitala ljudböcker mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF

Standardformulär för tilläggsavtal avseende e-böcker, ljudböcker och digitala ljudböcker mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF Standardformulär för tilläggsavtal avseende e-böcker, ljudböcker och digitala ljudböcker mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF Med hänvisning till det ramavtal som Sveriges Författarförbund

Läs mer

I... Ett urval ur verkligheten... 2

I... Ett urval ur verkligheten... 2 . Utstallningar i bibliotek...*...*..**. I... r 1 Ett urval ur verkligheten... 2 Utstlllningens syfte... 3 Bildurval... 3 Tekniska och praktiska upplysningar... 4 Böcker om Thailand och Sydostasien...

Läs mer

Konkretisering av matematiska begrepp i skolan

Konkretisering av matematiska begrepp i skolan Karin Kairavuo Konkretisering av matematiska begrepp i skolan Den kinesiska författaren och nobelpristagaren i litteratur, Gao Xingjian, använder en spännande metod i sitt arbete. Han talar in sina blivande

Läs mer

Kulturförvaltningennyckeltal

Kulturförvaltningennyckeltal Kulturförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 4 35 3 25 2 263 Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1 inv. 273 348 314 36 262 251 271 276 Värnamo ligger under rikssnittet

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Att arbeta med. AudioIndex. på bibliotek

Att arbeta med. AudioIndex. på bibliotek Att arbeta med AudioIndex på bibliotek INLEDNING AudioIndex är ett hjälpmedel som utvecklades i samband med projektet Bibliotek 2007, ett biblioteksprojekt som drevs i Umeåregionen och fokuserade på ökad

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Vad kan jag göra på biblioteket?

Vad kan jag göra på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag göra på biblioteket? Vad kan jag göra på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker och annat med dig hem. Du kan också sitta på biblioteket och läsa, studera eller arbeta.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2011

BRUKARUNDERSÖKNING 2011 BRUKARUNDERSÖKNING 2011 SOCIAL OCH ARBETSMARKNAD HANNA LINDE, VERKSAMHETSUTVECKLARE, 2012-03-29 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och metod... 3 Olika former av gruppindelning för jämförelse... 3 Svarsfrekvens

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 1 Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 2 Innehållsförteckning Inledning -Bakgrund och syfte 5 -Urval och svarsfrekvens 6 -Bortfallsanalys 9 -Frågorna 11 -Läsanvisning 13 Resultat -Bakgrund 14 -Totalresultat

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009 Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA 2009 1 13 oktober 2009 Data för undersökningen samlades in genom intervjuer med ett urval av besökarna. Vid utgången tillfrågades 661 slumpvis utvalda besökare. Av dem

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008 Gemensam e-kampanj i Östergötland Bakgrund Presskonferens om östgötabibliotekens gemensamma e-tjänster november 2006 Beslut om gemensam handlingsplan för 24- timmarsbiblioteket, april 2007 Lansering av

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar STATISTISK ANALYS Nils Olsson Utredningsavdelningen 8-563 88 4 nils.olsson@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/12 Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar Antalet personer

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Västra Götalands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera

Läs mer

Personlig assistansservice 2014

Personlig assistansservice 2014 PROJEKTRAPPORT 27.2.15 Dnr: 2014-0569-49 Personlig assistansservice 2014 ÅMHM har under hösten 2014 begärt redogörelse från de åländska kommunerna gällande ordnandet av personlig assistansservice enligt

Läs mer

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Checklista Bakgrund Barnhälsovård och bibliotek har ett gemensamt uppdrag att på olika sätt stimulera barns språkutveckling. En framgångsfaktor i

Läs mer

Rapport av projektet Flottning och Folkliv

Rapport av projektet Flottning och Folkliv Dnr HLA 59-2010/20380 Rapport av projektet Flottning och Folkliv 2009-2010 Innehållsförteckning Syfte med projektet... 3 Projektets utformning... 3 Projektets genomförande och resultat... 4 Ekonomisk redovisning...

Läs mer

Folkbiblioteken i. Dalarnas län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Dalarnas län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Dalarnas län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

Att hjälpa både för studenter och för handledare/examinatorer med avsikten att inga betydelsefulla punkter ska bli fördröjda eller utelämnas.

Att hjälpa både för studenter och för handledare/examinatorer med avsikten att inga betydelsefulla punkter ska bli fördröjda eller utelämnas. Ägare Biträdande prefekt Användare Examinatorer/Handledare/ Studenter Utförande av examensarbete Syfte: Att hjälpa både för studenter och för handledare/examinatorer med avsikten att inga betydelsefulla

Läs mer

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER

Haninge Bibliotek. Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Bibliotek Genline AB SLÄKTFORSKARRESURSER Haninge Kulturhus Bibliotek erbjuder följande resurser för släktforskning På CD-ROM installerade på släktforskningsdatorerna På dator 1 Röd markering På

Läs mer

fångar dagen sådde symboliska frön da vinci-metoden

fångar dagen sådde symboliska frön da vinci-metoden Jag tänker inte låta cancern stoppa mig i mitt liv. Jag har inte tid med det, jag har ju så mycket som jag vill göra. Det var tankar som stärkte Håkan Sandberg, konstnären bakom frimärket Blå bandet, när

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

Resultat från besökarenkäten hösten 2009

Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Systemet som användes heter Kvalitetsmetoden Boken och kommer från Compile Solution Sverige AB. Enkätfrågor: 1. Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att

Läs mer

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument Stefan Andersson Uppsala universitetsbibliotek, Enheten för digital publicering http://publications.uu.se SVEP Svenska högskolans elektroniska publicering Projektet syftar till att främja en mer samordnad

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Modern Assyrian Research Archive Foundation

Modern Assyrian Research Archive Foundation Modern Assyrian Research Archive Foundation VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Verksamhetsåret 2013 Stiftelsen Modern Assyrian Research Archive Foundation (MARA Foundation) etablerades i juli 2011. MARA intierades

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

Rätten till ett foto. Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation

Rätten till ett foto. Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation Rätten till ett foto Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation UPPHOVSRÄTT EN FRÅGA OM SKYLDIGHETER Samla för att använda Våga använda! Kringinformation! VAD SÄGER LAGEN? Lag (1960:729)

Läs mer

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB BRF ANNEBERG I MALMÖ 2007.05.01-2008.04.30 HSB:BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 DELTAGARANMÄLAN Till Bostadsrättsföreningen Annebergs ordinarie föreningsstämma onsdagen 22 oktober 2008 kl. 19.00.

Läs mer

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Bakgrund och syfte För att följa upp kvaliteten i verksamheterna har Örebro Kommun låtit genomföra en brukarundersökning för servicetjänster. Undersökningen är en

Läs mer

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien

En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam. DR-monitorn. DR-akademien En undersökning om vad svenskarna tycker om reklam DR-monitorn DR-akademien Vi har låtit TNS Sifo genomföra en telefonundersökning om svenskarnas inställning till reklam. Här bjuder vi på ett axplock ur

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17

Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Checklista - rutiner vid dödsfall gäller ANSTÄLLDA uppdaterad 2015-08-17 Ansvaret för en krissituation har samma chefer som i alla övriga sammanhang har ansvar för personal, studenter och verksamhet. Krisstödets

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer