btafarbetet anslaget BIBLIOTEKSINFORMATION I MARKS KOMMUN Specialarbete inom ämnet Bibliotekskunskap vid Bibliotekshögskolan, Borås, vt 1974

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "btafarbetet anslaget BIBLIOTEKSINFORMATION I MARKS KOMMUN Specialarbete inom ämnet Bibliotekskunskap vid Bibliotekshögskolan, Borås, vt 1974"

Transkript

1 btafarbetet anslaget BIBLIOTEKSINFORMATION I MARKS KOMMUN Specialarbete inom ämnet Bibliotekskunskap vid Bibliotekshögskolan, Borås, vt 1974 Birgitta Fransson Curt Hellman Kjell Nyberg

2 ~nnehållsf grteckning 1 Inledning 2 Syften med undersökningen 3 Hypoteser 4 krbetsbeskxivning 4.1 Val av undersökningsområde 4.2 Val av informationsmedia 4.3 Preliminar arbetsplan för Januari Framställning av informationsmaterialet 5 Materialbearbetning och analys 6 Resultat och slutsatser 7 Litteraturlis ta 8il. 1 Affisch Bil. 2 Folder Bil. 3 Frågeformulär

3 1 Inledning Biblioteksutnyttjandet varierar i landets olika kommuner, I en del kommuner ar det endast 15-20% av befolkningen, som på ett eller annat satt har kontakt med biblioteket. I andra komuner är procentsatsen 30-40%. Den senare siffran är inte speciellt hög och det finns många kommuner i vilka biblioteket kan utnyttjas i högre grad än vad som nu sker. c ånga fler människor skulle med största sannolikhet nyttja någon av bibliotekets servicegrenar, om de bara kände till dem. För att ge denna kännedom måste biblioteken själva informera om vad de kan erbjuda. Informationen kan utformas på olika satt, t ex genom massmedia, med utställningar, affischering, flygblad, folders m m. Vilken metod man använder är i hög grad beroende på de resurser som finns tillgängliga. 2 Sv ten med under sökningen a) Att öka antalet biblioteksnyttjare b) Att öka allmänhetens kännedom om biblioteket genom att informera om dess service c) Att undersöka effekten av olika inf ~Gtionsmedia

4 3 Hypoteser a) Allmänheten är dåligt informerad cm bibliotekets service. b) Mfisch uppmärksammas mer an folder c) Folder och affisch ger bra resultat, men detta farstarks genom intervju och m~ntlig information 4 Arbetsbeskrivning Val av undersökningsområde I I samråd med Marks kommun valdes ett bostadsområde i Kinna som undersökningsfält. Kinna är ett samhälle med ca 7000 invånare, och ar belaget strax söder om Borås i lzndets viktigaste textilindustriområde. Orten har ett tiotal stora textilfabriker samt en del annan industri. Det för mdersökningen utvalda bostadsområdet, kvarteret inickaren, består av elva flerfamiljshus. Husen är indelade i 317 lägenheter, vilka bebos av ca 900 personer, Området är 5 år gamalt, och gångtiden till. biblioteket är ca 10 minuter. Skiss över kvarteret Snickaren

5 Schema över antalet personer från kvarteret Snickaren, som hade lånekort vid Marks kommunbibliotek vid undersökningens början den 18/ , samt den procentuella fördelningen mellan olika Som informationsmaterial för kampanjen valdes affisch samt folder, vilka uppföljdes genom hembesök, då vi dels undersökte hur informationen hade uppfattats, dels informerade ytterligare om biblioteket. Schema över fördelningen av media i undersökningsområdet: Intervjuade hus Ej intervjuade hus Endast affisch nr (A) nr 1+11 (D) Endast folder nr 9+15 (B) nr 17+9 (E) Affisch+folder nr 3+13 (C) nr5+21 (F) I fortsättningen kommer vid hänsyftning till husen bokstavsbe- teckningarna att användas.

6 4.3 Preliminär arbetsplan för januari ,--M Vecka 1: 3/1, 4/1 Trycka affischer och annat material Kontrollera hur många låntagare det finns inskrivna från kvarteret Snickaren Vecka 2:. 9/1 Satta upp affischer i trappuppgångarna i kvarteret Snickaren Kontrollera om någon effekt uppnåtts Vecka 3: 14/1 Distribuera informationsblad 17/ 1 Hembesök, k.ontrollera om någon effekt uppnåtts 18/1 11 II I 11 I I 11 Vecka 4: 21/1 Ev. " Vecka 5-8: l l I I II I I II 22-25/1 Sammanställande sv material insanlat vid hembesöken Kontrollera om nagon effekt uppnåtts Sammanställande av allt naterial 4.4 -_ Framställning av informationsmaterialet Affischen framställdes med silkscreensmetoden i en upplaga av 65 exemplar. Kostnaden uppgick till 1:90 kr per ex. Foldern stencilerades i en upplaga om 330 ex till en kostnad av -:20 kr per ex. Arbets- och distributionskostnader ingår inre i dessa priser, varför den faktiska kostnaden ligger betydligt högre. Preliminärt kostnadsförslag: Konsttryckpapper i A2-format ca 20:- Silkscreenfärg 11..lo:- 11 Silkscreenfiln?.. 30:- Gula loo-gramspapper l' 25:- Jr Vanolen och aceton 5:-.. Tryckkostnad '11 20:- Surna kronor 110:-

7 En fotograferingskostnad på 60:- för typografiskt satt text på affischen tillkom dessutom. Utformningen av affischen och foldern var svårare än vi hade tänkt oss. och vi ifrågasätter om bibliotekspersonal kan och skall ta på sig sådana uppgifter. Bättre resultat erhålls troligen om uppgiften överlåts till grafiskt utbildade personer. Se bilaga 1 och 2, affisch och folder. l Frågeformuläret uftorrnades med måisättningen att vara lätt att besvara, sammanställa och utvärdera. Se bilaga 3. u rå go rna 1-3 samt 14 är medtagna på önskemål från Marks kommunbibliotek och är inte adekvata för undersökningen i övrigt. Fältarbetet ägde rum huvudsakligen under veckorna 5 och 6. Affischerna placerades väl synliga på glasrutan i porten (efter tillstånd från HSB) enligt schema över fördelning av media, sid 3. Foldrarna distribuerade vi själva i brevlådorna en vecka efter affischeringen, enligt distributionsschema sid 3. Ytterligare en vecka senare började vi med intervjuerna enligt schema sid 3, För att få ett jämt urval vad beträffar könsfördelningen utgick vi med målsättningen att intervjua i varannan lägenhet en kvinna och i varannan en man. Tyvärr fick vi så stort bortfall att proportionerna förskjöts. De faktorer, som bidrog till det stora bortfallet var: a) ånga av personerna i undersökningsområdet skiftarbetade och var därför svåra att nå b) Ett flertal var invandrare, vilket gjorde att vi på grund av språksvårigheter inte kunde kommunicera med dem c) Intresset för biblioteket var hos ett flertal sa ringa, att de nekade att besvara frågorna Totalt intervjuades 125 personer, varav 76 kvinnor och 49 man, Fördelningen mellan.de intervjuade på olika 11usgru.pper (Se sid 3) var A 36 st, B 55 st och C 34 st. 108 av de intervjuade var födda i Sverige, medan de övriga 17 kom fran Finland, Grekland, Grönland, Jugoslavien, Norge, Tyskland och TJnsern.

8 5 Materialbearbetning och analys Fråga 4: Har ni lånekort på Kinna ja I nej kommunbibliotek? ~24% ja-svar Procentsiffran fön antalet inskrivna personer vid biblioteket ligger mycket nära riksgenomsnittet, som är ca 25%. om nej : åna ar ni böcker på andra familj emedliemmars kort? Fråga 5: Besöker ni biblioteket utan att låna böcker? =Z2 % ja-svar Siffrorna visar, att ett flertal personer besöker biblioteket utan att låna böcker. Tyvärr är det inte möjligt att utifrån detta material pivisa om de är registrerade som låntagare eller ej. Fråga 6: Kar ni sett någon information ja nej vet ej om biblioteket de senaste 14 dagarna? 74 Att nästan 75% av de tillfrågade hade sett någon information om biblioteket måste anses vara ett bra resultat. om ja: Vilken information? affisch 5; 1;' Fyll i, men fråga ej, folder -x-i-rannan.2.tidning... 1 vet ej Att summan av svaren i följdfrågan inte stämmer med summan av svaren p2 fråga 6, beror p2 att 14 personer hade satt både affisch- en och foldern. Följdfrågans siffror omräknade i procent: affisch ja 1 f older 27. nej 54 1 :: Det framgår a.v tabellerna, att affischen har uppmärksaninzts bättre än foldern. Affischens nycket synliga placering är sakeriigen en bidragande orsak.

9 Nedanstående tabeller visar hur informationen hade uppfattats av de olika grupperna A, B och C, se sid 3. Grupp A (endast affisch) Af f isch I ngi ja 26 Folder O 1 26 Grupp B (endast folder) Affisch 27 9 I 75 Folder personer, motsvarande 17 2, hade uppmärks~mnat både foldern och affischen. Observera, att ur denna grupp flera personer hade sett affischen än foldern. Grupp C (affisch + folder) ' ja I nej 1 ja-x 8 personer, motsvarande 29 X, hade uppnarrsarmat både foldern och affischen.. Fråga 7: Har ni sett den här zffischen? När affischen visades upp var det endast 7 personer som inte kände igen den. 6 av dessa var från grupp B, ~öljdfråga 1: Var har ni sett den? Samtliga svarade att de hade sett den i trappuppgången. Följdfråga 2: I vilken grad gjorde den er inlrescerad för biblioteket? / 1 ganska lite s r intresserad intresserad I inte intresserad Antal ;erso+ A j.-- L.U_ 52 %,..S'. I 15,. t 31-i"- 49 Av dem, som cvara.de "inte alls intresseradti var några redar. tidigare

10 i intresserade av biblioteker, och de blev därför inte psverkade av affischen. Det kan ifrågasättas om en affisch med så allmängiltig text bör användas som informationsmedia. En jäm~örelse mellan tabellerna visar, att trots att den uppmärksammats av många, så väckte den föga intresse. Fråga 8: Bar ni sett denna folder? I GruppA+B+C ja nej (grupp A har ej fått foldern) II Grupp B -t. C %-a-z- Jämför man tabell II med fråga 6, följdfråga, finner man att en- dast 26 personer svarat, att de hade sett någon information om biblioteket i form av en folder, medan 50 personer kände igen foldern när den visades upp. 1: Var har ni sett den? I brevlådan 47 Vet ej 2 Hos bekant 1 Följdfråga 2: I vilken grad gjorde den er intresserad för bibli- oteket? Antal personer, Z ganska lite I inte alls intresserad intresserad intresserad f I 30 mycke t intresserad Fråga 9: Vilken information, affischen eller foldern, gjorde er mest intresserad av biblioteket? 1 affisch / folder / vet e j I ingen Antal personer % 17, 34 28, 21 Tabellen visar, att en folder med informativ text, väcker större intresse an en affisch med allmängiltig text.

11 Fråga 10: Kan den här informationen få er att gå till biblioteket? inte alls knappast I kanske ja säkert htal pers;ner t: 1 z 1 ii- Övervägande delen av de intervjuade var efter inforinationskamparljen positiva till ett besök på biblioteket. Frågan är emellertid svår att besvara, varför alternativet "kanske1' är enklast att välja. Detta är troligen förklaringen till det positiva resultatet. Fråga 11: Hur skulle den information-se ut, som skulle få er att besöka biblioteket? På denna fråga fick vi många olika förslag, men de flesta svarade att frågan var svar att besvara, eller att de inte visste. Några tyckte att det inte behövdes någon information. Ungefär 6% tyckte att foldern gav bra information. 5% ville ha exakt angivet vad som finns på biblioteket. &fånga ville ha intresseinriktad information, t ex information om egna intressen, information om något som intresserade hela familjen, information om grammofonskivor eller intressanta böcker. Någon föreslog, att man borde avbilda aktuella böcker i foldern, medan en annan ville ha en folder, som följde upp aktuella radio- och. TV-pr ogram. Vad gällde utformningen tyckte någon att affischen var bra iögonfallande. De flesta ville ha lättfattlig bifd och text, och inte för mycket eller för svår text, betonade man. Någon föreslog, att biblioteket skulle ordna något speciellt, såsom träff med kaffe exempelvis. Fråga 12: Vet ni vad man kan göra på biblioteket? - På denna fraga erhölls många varierande svar, vilka redovisas i nedanstående tabell. Den första kolmen representerar antalet personer i % av alla intervjuade ( A i B + C.). Kolumn två står för antalet personer i procent av de intervjuade som fått foldern eller affisch + folder ( B + C ). Ilen tredje kolumnen innehåller antalet

12 ,personer i procent av de intervjuade son fått affisch men ej folder (A). Låna böcker Lyssna till musik ~åna tidning eller tidskrift Låna kons t S läktforska Låna band med språkkurser Låna kas settbandspelare Sagostund Låna lasapparat Spela schack Barnverksamhe t Lasa Lyssna på och låna band Få informatiofi och upplysning Studera Se på utställningar Författaraftnar Slå i referenslitteratur Få särskild information om speciella författare Träffa bekanta och andra Diskutera Titta lite Koppla av Låna skivor ~åna leksaker Dansa Dr tre sista aktiviteterna, finns ej på Narks komcnbibliotek. De nio första aktiviteterna fanns nämnda i foldern. Jämförelse mellan de olika kolunnerna visar, att de som erhållit foldern är bättre informerade än de som endast sett afflschen, framför allt då det gäller de aktiviteter som namns i foldern, Största skillnaden märks vid aktiviteter som är mindre allmänt kända, såsom utlåning av konst, band eller kassettbandspelare. Observera också skillnaden vid szgostund och barnverksamhet: de som hade fått foldern preciserade barnverksamheten till sagostund, medan de som erhållit endast affisch val: mera svävande. Pråga 13: Kommer ni att gå på biblioteket inom den nzrinsta nånaden ja nej 43 l 45 /ve:?2j

13 6 Resultat och slutsztser Antal personer från kvarteret Snickaren som hade lånekort 19/3 1974: Män Z I Antal Kvinnor 1 só / 2 Barn Ungdom Antal O 2 3 i 3 0 ii 16 personer från kvarteret Snickaren skeev ii1 sig som nya låntaga- re under tiden 17/12 19i3-19/ ånt tagarnas procentuella fördelning efter ålder förändrades så att 54 % vuxna, mot tidigare 53 % hade låaekort vid undersökning- ens slut, se tabell sid 3. Schema över antalet gamla och nya låntagare samt antalet besökare och lån 17/ / från kvarteret Snickaren, Erde- lade p& hus enligt skiss sid 2. Intervj u Hus Antal Nya Antal Antal lån Summa gamla lånt. besö- vuxna barn lån lsnt. kare

14 Ej intervju Hus Antal Nya Antal Antal lån Summa gamla lånt. besök- vuxna barn lån isnt. are I I l I Sumna D+E+F Jämför man de båda tabellerna finner man att 12 av dc 16 *ya låntagarna kommer rån den intervjuade gruppen. Detta gör för intervjugruppen 10% ökning i antalet låntagare, medan ökninger. hos jamförelsegruppen ar 5% Slutsatser a) Allmänheten var dåligt informerad om bibliotekets nyare akti- viteter, såsom konstutlåning, släktforskning m m. b) Kannedomen om biblioteket och dess service ökade i undersöknings- område t efter informationskampanj en. c) Antalet låntagare ökade, men det ar svart att saga hur stor del av ökningen som berodde på informationskampanjen. d) En allmangiltig affisch uppmärksammas mer än en folder, men den ökar inte allmznhetens kunskap om bibliotekets olike aktivi-- teter. Foldern med dess specifika information väckte större intresse för biblioteket än affischen. e) En folder bör för att väcka intresse vara aktuell, Ettfattlig i bild och text samt giirna intresseinriktad. f) Nar det galler att öka antalet låntagare ger affisch och folder ett visst resultat. 0% detta följs upp med mntlig information förbättras resultatet väsentligt, Vi vill som avslutning tacka personalen på Marks kommnblbliotek för deras vardefulia hjälp vid registrering av lån, låntagare och besökare från kvarteret Snickaren under underszkningstiden.

15 7. Litteraturiista -. BBL nr (temanummer) Dahlström, E., Intervju- och enkätteknik. Stockholm Lindholm, Christian & Nyman, Hans, Effekten av direktreklam under alika betingelser. Stockholm Kenborg, G., Att arbeta med bibliatekens PR. Lund Att marknadsföra bibliotek, BBL 1967:7 Kannedom om at ~ihyder till folkbibliotek. 3-betygsuppsats, Sociologiska inst. Uppsala universitet Svedner, H., Sociologisk metod. Lund 1970.

16

17 g t % d *' d> Q ) ' Td a a w R a

18 ?i htroducerar oss. Talar om att v% komer fr& 33HS och &a etua a de3. f r&or?f ör H&s Ir~mmunbibUotek~ Välj person för folrtsat-t intenju.?'ed? är ni född? 0&*006ttQ100~0116QI $e &X i?i 1hd~0l.c p& m kommunbiblio t ek? I&mr ni böcker p& andr8 familj emedlenrnass k~rt? 5. Besöker ni biblioteket utan att låna böcker? 6. Har a9 sett någon inform~ttiora om biblioteket de si;mste i 4 dae;a;rnae.. I om nej ph till fråga 10.). on ja: IFy3.l i, men fdga ej.(

19 (Visa atfischen / Bil, 3:2. 7. Har ni sett den Pzar affischen? om nej 68 till f* öj Var har ni. set-t iien? I diken grad gj0ni.e den er intresserad för biblloteket~ /Visal O.OP&6OObQbQ009* &e-t gm&a lite 8. Ha- ni sett &en här foldern? om ja: Var har ni sett den? I vilken grad gjorde dem er intressemä för biblioteket? qcket &%-a Ute inte aj-ps intresserad intresserad Entresserad intmsseq Mga endast person som fått &fisch + folder 90 Villkm bxf?orma'cion, &fischen ekler foldern, gjorde er iziest tntressesnad av biblioteket? 1 0, Kan den här hfonnationen f & er att g& tiil biblioteket? inte a1ls knappast kmske ja a%:ert I i i II. T3ux sikkl3e den in3omation se at, som Skulle f& er att besbja bibu.oteketr?

20 l Veal; ni vad mn kan göra p& biblioteket? spela $c- Xysma tiak mslilr läsa Lib, el, tidskrifter si.ahttf orka -U lbe Komer ni att g$ p% bibeeteket imn den rap,rmaste månaden? 9 4, Har ni &m ömesl%l an&ende bibliot&e%? r k%ervjuamn delar a-t anfomia.t;ioil och ~slrri~gs%~l~e%t, sm% berättar óm bibliotekets aktiviteter.

21 Fransson, Birgitta, Hellman, Curt & Nyberg, Kjell 7.. I. Biblioteksinformation i Marks kommun. Specialarbete inom ämnet bibliotekskunskap vid bibliotekshögskolan i b or ås, vt, Uppsatsen redogör för en informationskampanj i ett bostadsområde i Marks kommun. Målsättningen med arbetet var att öka antalet bib- lioteksnyttjare genom att informera om biblioteket och dess ser- vice samt att mäta effekten av olika informationsmedia. De media som användes var affisch, folder samt muntlig information nid intervju. Man fann att affischen uppmärksammades bättre än foldern, men att foldern väckte större intresse för biblioteket. I det område dar intervjuer genomfördes fick man en tioprocentig ökning av nya låntagare, medan ökningen i jämförelsegruppen var 5 %. Uppsatsen omfattar 11 sidor, litterätu&örteckning och 3 bilagor.

22 BADA BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) vid Högskolan i Borås. Specialarbeten skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen mellan åren 1974 och Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA), som är högskolans system för digital publicering. Upphovsrätten tillhör författarna. Publiceringsår i BADA: 2010

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter,

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter, Indexering av ett antal facktidskrifter inom ämnet arbetsterapiaför arbetsterapiverksamheten vid Regionsjukhuset i Linkopinq Tidskriften Arbetsterapeuten är det fackliga organet för Förbundet Sveriges

Läs mer

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 INLEDNING Immigrant-Institutet, som grundades 1973 i Stockholm, är en ideell förening

Läs mer

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK 1 KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK Tidaholms bibliotek ar huvudbibliotek i Tidaholms kommun. Bokbestandet ar ca 32 000 volymer. Av dessa ar ca BOO vo Iymer placerade pa signum Hc-03(s)(som

Läs mer

Forst katalogiserade vi skonlitteraturen for vuxna. D~r anv~nde vi normal katalogisering, och skrev

Forst katalogiserade vi skonlitteraturen for vuxna. D~r anv~nde vi normal katalogisering, och skrev FORFATTARCENTRUM Forfattarcentrum (FC) ar en av de fria s.k. centrumbildningarna som uppstod i slutet pa 1960-talet inom kulturomradet. Initiativet till bildandet av FC togs av enskilda forfattare. De

Läs mer

av delar av bokbeôt8ndet.vid

av delar av bokbeôt8ndet.vid av delar av bokbeôt8ndet.vid HOGSKOLAN I RORAS Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE 1981:21 KATALOGISERING OCH KLASSIFIKATION AV DELAR AV BOKBESTANDET VID BORRS MUSEUM (RAMNAMUSEET) Göran Claesson

Läs mer

SVENSK. li9: 'BIBLIOGRAFI b * I. I..

SVENSK. li9: 'BIBLIOGRAFI b * I. I.. * I. SVENSK -. 'BIBLIOGRAFI b I... /' li9:79. a I N L E D N I N G --- -- -- Detta specialarbete är en fortsättning på följande arbeten med. samma titsl: Perioden 1959-1973 av Miguel Benito, uppdelade sam

Läs mer

Thord Olsson. Jpcciuiarbetet anslaget. bibl io tekskmskap' vid. Zn e~2~ätundersökning i Jönköpings kommun hösten 1974. Specialarbete inom ämnet

Thord Olsson. Jpcciuiarbetet anslaget. bibl io tekskmskap' vid. Zn e~2~ätundersökning i Jönköpings kommun hösten 1974. Specialarbete inom ämnet Jpcciuiarbetet anslaget Zn e~2~ätundersökning i Jönköpings kommun hösten 1974 Specialarbete inom ämnet bibl io tekskmskap' vid bibliotekshögskolan. Thord Olsson Syftet nicd specialarbetet har varit att

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c Bibliotekshllgskolan Specialar. l, =:l51 c I POROIID... 0.00.2 IrnEDIJIBG... 0.3 BIBLIOGIIAFI... 0.000000.4. 5 EXBMPEL l?a INDEXERADE DIKTER...~..~ Detta specialarbete ar en del av Svenskt lyrikindex,

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Aktuell statistik om E-böcker

Aktuell statistik om E-böcker Aktuell statistik om E-böcker sammanställd av Ulrika Facht, Nordicom Tabeller och figurer Sidan Figur 1 Bokläsning/boklyssning i befolkningen 9 79 år en genomsnittlig dag 211 (procent) 2 Tabell 1 Bokläsning/boklyssning

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE

HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE HöGsKOLA~ I Rc;RAs Institutionen bibliotekshögskolan SPECIALARBETE KATALOGISERING OCH KLASSIFIKATION AV ESTNISK LITTERATUR VID IMMIGRANT-INSTITUTETS BIBLIOTEK Kadri Thalström Nr l982:23d-- ISSN 0347-1128

Läs mer

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera.

Dina kunders brevvanor 2013. En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Dina kunders brevvanor 13 En rapport till företagaren som vill veta hur deras kunder vill kommunicera. Om rapporten Brevvanerapporten som Posten genomför årligen ger en bra bild av privatpersoners attityder

Läs mer

Ett svenskt digitalt tidskriftsarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna

Ett svenskt digitalt tidskriftsarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna Ett svenskt digitalt sarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek December 2003 Internationellt har det skapats ett antal digitala sarkiv där

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Schack4an. - Vad händer sen? Författare: Peter Heidne. Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach Laksman. Lärande och samhälle

Schack4an. - Vad händer sen? Författare: Peter Heidne. Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach Laksman. Lärande och samhälle Lärande och samhälle Schack som pedagogiskt verktyg Schack4an - Vad händer sen? Författare: Peter Heidne Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach Laksman 1 Inledning I mitt deltagande i Nordens

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 Hjälp andra att PRATA OM ER En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN KOMMUNIKATION? PÅVERKANSTRAPPAN: Kunskap Intresse Beslut Handling ( Komma tillbaka) Vad vill du ska hända? Människor

Läs mer

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Värmdö. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Värmdö sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Innehåll Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att det är rimligt att ställa Biblioteket har bra öppettider Det är lätt att hitta det jag söker

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0

Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0 Lund 25 januari 2016 Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Statistik för Navigator, Krokom 1/ t.o.m. 30/4-2011

Statistik för Navigator, Krokom 1/ t.o.m. 30/4-2011 Statistik för Navigator, Krokom 1/5-2008 t.o.m. 30/4-2011 Nedan följer en redovisning av projektets kvantifierade mål, samt en redovisning av resultat. Resultaten visar hur projektet uppnått sina uppsatta

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Standardformulär för tilläggsavtal avseende e-böcker, ljudböcker och digitala ljudböcker mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF

Standardformulär för tilläggsavtal avseende e-böcker, ljudböcker och digitala ljudböcker mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF Standardformulär för tilläggsavtal avseende e-böcker, ljudböcker och digitala ljudböcker mellan översättare och förlag rekommenderat av SFF och SvF Med hänvisning till det ramavtal som Sveriges Författarförbund

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

Barnverksamhet på folkbiblioteken i Örebro län

Barnverksamhet på folkbiblioteken i Örebro län Rapport Datum: 2015-11-22 Författare: Lena Adem Barnverksamhet på folkbiblioteken i Örebro län Regionbiblioteket Örebro län 2015 Hallsbergs kommun, foto Björn Olsson Barnverksamhet på folkbiblioteken i

Läs mer

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11:

Centralt innehåll och förmågor som tränas enligt Lgr 11: SIDAN 1 Författare: Jessika Berglund Vad handlar boken om? Boken handlar om två personer som går i samma klass. Båda tycker att det är ganska stökigt i klassen och drar sig undan bråk och stök. De lägger

Läs mer

Vi dokumenterar Er konst

Vi dokumenterar Er konst Vi dokumenterar Er konst För oss är det viktigt att konsten syns Konst finns överallt, vi vill hjälpa er att dokumentera den. Vi dokumenterar konst genom virtuella gallerier, konst genom hemsidor filmningsdokumentation

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Besökarens profil och upplevelse

Besökarens profil och upplevelse Besökarens profil och upplevelse 9-10 februari 2017 Utförd av Lorena Sankilampi och Carlos Salas på uppdrag av Länstyrelsen Stockholm Bazaren. Besökarens profil och upplevelse Innehåll Inledning...3 Metod...4

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

UR TALRÄDSLA BLAND UNGDOMAR

UR TALRÄDSLA BLAND UNGDOMAR UR TALRÄDSLA BLAND UNGDOMAR Rapport framtagen för Utbildningsradion (UR) Beställare: Linnéa Hallgren Upplägg och rapport: Christina Persson Genomförande: April-maj 20 Projektnummer: 0209 Uppdragsgivaren

Läs mer

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008 Gemensam e-kampanj i Östergötland Bakgrund Presskonferens om östgötabibliotekens gemensamma e-tjänster november 2006 Beslut om gemensam handlingsplan för 24- timmarsbiblioteket, april 2007 Lansering av

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918

Svenska bordmangelfabriken. Patenterade bordmangeln Press. Rättvik 1918 Svenska bordmangelfabriken Patenterade bordmangeln "Press". Rättvik 1918 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

Bibliotek Botkyrkas flitigaste e-bokslåntagare januari juni 2014

Bibliotek Botkyrkas flitigaste e-bokslåntagare januari juni 2014 1 [5] Referens Anna-Stina Takala Mottagare Anja Dahlstedt Bibliotek Botkyrkas flitigaste e-bokslåntagare januari juni 2014 En sammanställning Bakgrund Under hösten 2014 väntar ett nytt avtal mellan Bibliotek

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Årsstatistik för år 2015 installationer med marcformatet MARC21

Årsstatistik för år 2015 installationer med marcformatet MARC21 Lund januari 2015 Årsstatistik för år 2015 installationer med marcformatet MARC21 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap Luleå tekniska universitet Ht02 Reviderad vt04, vt05, ht06, ht08 Regler för examensarbete

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2012 års uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten, det kommer

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Lund 23 februari 2015 Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett förslag

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande SEKO Postens råd i Posten Meddelande AB har under 2011 haft som en av sina aktiviteter att genomföra en landsomfattande

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0

Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0 Lund december 2015 Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett

Läs mer

----:- ~ HöGsKOLAN I BoRÅs Institutionen bibliotekshögskolan. HÖGSKOLANIBORAS BIBLIOTEKET Nr 1s r.:2 : 22 (l;,f ISSN 0347-1128

----:- ~ HöGsKOLAN I BoRÅs Institutionen bibliotekshögskolan. HÖGSKOLANIBORAS BIBLIOTEKET Nr 1s r.:2 : 22 (l;,f ISSN 0347-1128 HöGsKOLAN I BoRÅs Institutionen bibliotekshögskolan f 1f\TALIJGISE:n: :G AV 'iotln'jdi CASAi. LI ~!G E i; P I~, GOTLAr;os rjatio ~J I LIPPSALA Ull

Läs mer

Folkbibliotek Number of libraries, bookmobiles, Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län.

Folkbibliotek Number of libraries, bookmobiles, Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län. Folkbibliotek 2009 Tabell 1:1 Tabell 1:2 Tabell 1:3 Tabellförteckning Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter län. Table 1:1 Personal, andel kvinnor och män Table 1:2 samt antal årsverken

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Upphovsrätt. Upphovsrättens grunder. Universitetsjurist Martin Putsén. Juristfunktionen, Linköpings universitet

Upphovsrätt. Upphovsrättens grunder. Universitetsjurist Martin Putsén. Juristfunktionen, Linköpings universitet Upphovsrätt Upphovsrättens grunder Universitetsjurist Martin Putsén Juristfunktionen, Linköpings universitet 2012-10-19 Upphovsrättens grunder Bakgrund Upphovsrättsliga grunder Exempel Litteratur Webbaserat

Läs mer

Schema SPA 510, Socialpsykologi, 1-20 poäng

Schema SPA 510, Socialpsykologi, 1-20 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET Preliminärt schema, vt 2007 Institutionen för samhällsvetenskap Schema SPA 510, Socialpsykologi, 1-20 poäng Delkurs 1: Socialpsykologins grunder, 5 poäng, vecka 4-8 Vecka Dag Tid Sal

Läs mer

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun?

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun? Allmänna frågor 1. Hur ofta besöker Du något av biblioteken i Vara kommun? Besöker flera gånger i 34 31 34 27 29 34 51+ 31 25 36 36 100+ - 33 58 20 56 månaden Flera gånger i veckan 8 12 6 12 10 3 10 6

Läs mer

Rapport om projektet Ökad medvetenhet och kunskap om enskilda dricksvattenbrunnar, 2012

Rapport om projektet Ökad medvetenhet och kunskap om enskilda dricksvattenbrunnar, 2012 Rapport om projektet Ökad medvetenhet och kunskap om enskilda dricksvattenbrunnar, 2012 Sammanfattning Tolv kommuner genomförde under 2012 ett projekt med syftet att förbättra dricksvattenkvalitén i de

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING Hallstahammars kommun hör sedan 1 januari 2010 till förvaltningsområdet för finska. Kommunen har gjort en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten

Läs mer

OVER PERSONER TIR SJTETSK A ~?~NF~ORDKATALOGEN,

OVER PERSONER TIR SJTETSK A ~?~NF~ORDKATALOGEN, ALFAR~ISK OCH SYSTEMATISK (SAR ) KAT-ZT OG OVER PERSONER TIR SJTETSK A ~?~NF~ORDKATALOGEN, KVINMOHICTORISK~I S 41IT,IXCI;1REA, G"TEDQRGI Spccialnrbste Bibiiot,~kshögskolan. Ht 1979 Kerstin R~rggreil Asl;

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Resultat från besökarenkäten hösten 2009

Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Resultat från besökarenkäten hösten 2009 Systemet som användes heter Kvalitetsmetoden Boken och kommer från Compile Solution Sverige AB. Enkätfrågor: 1. Biblioteket uppfyller de krav som jag tycker att

Läs mer

Ditt bibliotek i Karlskrona

Ditt bibliotek i Karlskrona SVENSKA Ditt bibliotek i Karlskrona 2003-10-01 Ditt bibliotek I Karlskrona kommun finns ett Stadsbibliotek och tio biblioteksfilialer. Dessa bibliotek finns för att du ska kunna hämta kunskap och få inspiration.

Läs mer

Förankring i läroplanen. Innehåll. I arbetsområdet kommer eleven att ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

Förankring i läroplanen. Innehåll. I arbetsområdet kommer eleven att ges förutsättningar att utveckla förmågan att: Studieteknik för faktatexter 5 LGR11 Hi Re SvA Sv Ke Planering och bedömning i svenska/sva för ett tema om studieteknik för faktatexter i samarbete med SO- och NO-ämnet. Förankring i läroplanen I arbetsområdet

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Den akademiska uppsatsen

Den akademiska uppsatsen Den akademiska uppsatsen Skrivprocessen Uppsatsens struktur Språk och stil Källor och referenser Skrivprocessen förstadium skrivstadium efterstadium Förstadium Analysera situationen: 1. Vad har jag för

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Vilka kan vara med i bygdegårdsföreningen? Hur bildas en bygdegårdsförening? Interimsstyrelsens uppgifter

Vilka kan vara med i bygdegårdsföreningen? Hur bildas en bygdegårdsförening? Interimsstyrelsens uppgifter Som hjälp för den som tänker bilda en bygdegårdsförening har följande handledning sammanställts. Vilka kan vara med i bygdegårdsföreningen? Ett av villkoren för erhållande av bidrag från staten till en

Läs mer

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign.

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Vad är då skillnaden? Grafisk design är formgivning av alla typer av trycksaker, t ex

Läs mer

Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni december 2008

Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni december 2008 KM Sjöstrand 2009-02-01 Verksamheten inom Ungdomsteamet: vad säger statistiken? Omfattning och resultat av verksamheten 1 juni 2007 31 december 2008 Sammanfattning Ungdomsteamet startade sin verksamhet

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Varumärkesenkät Sundsvalls stadsbibliotek. Resultat av KOMMA, L Ä N S B I B L I O T E K E T V Ä S T E R N O R R L A N D

Varumärkesenkät Sundsvalls stadsbibliotek. Resultat av KOMMA, L Ä N S B I B L I O T E K E T V Ä S T E R N O R R L A N D L Ä N S B I B L I O T E K E T V Ä S T E R N O R R L A N D Resultat av Varumärkesenkät Sundsvalls stadsbibliotek KOMMA, KOMMUNIKATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPROJEKTET Varumärkesenkät Sundsvalls Stadsbibliotek

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2011

BRUKARUNDERSÖKNING 2011 BRUKARUNDERSÖKNING 2011 SOCIAL OCH ARBETSMARKNAD HANNA LINDE, VERKSAMHETSUTVECKLARE, 2012-03-29 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och metod... 3 Olika former av gruppindelning för jämförelse... 3 Svarsfrekvens

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer