Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan"

Transkript

1 Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné Vårt mål är att främja en gemensam syn på: samarbetet mellan arbetsplatsen och samt god företagshälsovårdspraxis vid genomförandet av målsättningarna för s verksamhet Presentationen utgår från Mångsidigheten i främjandet av I samarbete överenskomna verksamhetskoncept för upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av som grund för bevarandet av Ändringen av sjukförsäkringslagen från och med Beaktandet av förnyandet av god företagshälsovårdspraxis i fråga om ersättning 2 1

2 Arbetshälsoförhandlingar, modeller för diskussioner En bra arbetsplats För främjandet av behövs gemensamma spelregler vad, hur, för vem? Partiell sjukdagpenning Verksamhet för bevarande av Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Arbetsplatsens och s ansvar och uppgifter Samarbete, arbetsplats ochfhv 30 dgr 90 dgr Stödjande av FPA Arbetstagarens välbefinnande och hälsa 60 dgr Samarbete, primärvård och spec. sjukvård Längre arbetskarriärer Återställande av, återgång till arbetet Hantering av sjukfrånvaro Bedömning av arbetsoch funktionsförmågan Pensionsförsäkringsbolagen Främjande och bevarande av samt förebyggande av arbetsoförmåga Arbetsmiljöledning Arbets- kraftsför- valtningen Social- förvalt- ningen 3 Bevarande av på arbetsplatsen Huvudansvaret för bevarandet av ankommer på arbetsgivaren Företagshälsovården ansvarar för sin sakkunskap vid bevarandet av på arbetsplatserna En lyckad verksamhet förutsätter aktivt deltagande och engagemang av alla parter Kräver målinriktat samarbete mellan arbetsplatsen och Kommittén för reformen av den sociala tryggheten Förslag till metoder att förlänga arbetskarriärerna, Arbetslivsgruppens slutrapport Företagshälsovård och stödjande av i samarbete med, SHM 2011:6 Arbetsmarknadscentralorganisationernas linjedokument Reformbearbetning av statsrådets förordning 1484/

3 Syftet med verksamheten för bevarande av är att främja och förebygga arbetsoförmåga Verksamheten för bevarande av genomförs i första hand med interna åtgärder på arbetsplatsen tyngdpunkten ska ligga på förebyggande verksamhet Arbetsgivaren ska vidta lämpliga åtgärder för främjande, bevarande, återställande och uppföljning av en arbetstagares arbetsförmåga i ett så tidigt skede som möjligt. Åtgärderna ska inriktas på arbetstagarens arbete, arbetsarrangemangen, arbetsredskapen, arbetsmiljön, arbetsgemenskapen, arbetstagarens yrkeskunnande och hälsa. 5 Bevarandet av på arbetsplatsen är föregripande verksamhet Tyngdpunkten ligger på främjandet av arbets- och funktionsförmågan Målet är tidigt stödjande av och bevarande av Återställande av och stödjande av återgången till arbetet 6 3

4 Verksamhet som omfattar hela arbetskarriären Korrigerande situation Tidigt ingripande Fungerande arbetsmiljö Organisation Arbetsgemenskap Individ Källa: Statskontoret, Öppenhet i vardagen 7 Företagshälsovårdens sakkunskap i verksamheten för bevarande av I planeringen och genomförandet av de åtgärder som vidtas på arbetsplatsen ska stödjandet och främjandet av samt förebyggandet av risker och men för hälsan beaktas (12 1 mom. punkt 1 9 i lagen om företagshälsovård) Företagshälsovården samordnar de vård- och rehabiliteringsåtgärder som hänför sig till inom ramen för det samarbete som avses i 12 1 mom. 6 punkten i lagen om företagshälsovård Reformbearbetning av statsrådets förordning 1484/

5 Upprätthållandet av är proaktivt och kundorienterat och riktar sig till alla som är med i arbetslivet i alla skeden av arbetskarriären Hela arbetsplatsen Inriktning Individen Aktörer 1, 2, 4, 8 i lagen om företagshälsovård Arbetsgivare Arbetstagare Företagshälsovård Hälsofrämjande verksamhet på arbetsplatsen Främjande av hälsan och Stöd för främjande av hälsan Bedömning av risker och behövliga interventioner Bevarande av hälsan och Företagshälsovårdens serviceprocesser Tidigt stödjande av Förebyggande av arbetsoförmåga Sjukvård Stödjande av återgången till arbetet Stödjande av Återställande av Övriga aktörer (primärvård, specialiserad sjukvård, rehabilitering o.d.) God företagshälsovårdspraxis, 12 och 14 i lagen om företagshälsovård Promotion Primärprevention Sekundäriprevention Tertiärprevention Resurs- och hälsoinriktad Risk-, symtom- och sjukdomsinriktad Meyer-Arnold,Koskela& Laine2012 enligtsavola& Koskinen-Ollonqvist2005 (bild);husman & Liira2010 Bevarandet av förutsätter ett fungerande samarbete Principer för arbetsmiljöledning Samarbete inom Aktiv växelverkan och kontroll över arbetet Uppföljning och hantering av sjukfrånvaro Förebyggande av arbetsoförmåga Problem tas upp i ett tidigt skede Stödjande av återgången till arbetet Arbetsplats Huvudansvar Företagshälsovård Expertis Information, råd och vägledning 12 i lagen om företagshälsovård Reform av statsrådets förordning Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Samarbete som främjar på arbetsplatsen Verksamhet för bevarande av God företagshälsovårdspraxis Samarbete med utomstående aktörer Källa: Finlands Näringsliv EK, Johda työkykyä, pidennä työuria 5

6 Gemensamt verksamhetskoncept för upprätthållandet av utgör grunden för verksamheten för bevarandet av Bevarandet av bygger på ett verksamhetskoncept för upprätthållande av som på arbetsplatsen avtalats med i enlighet med sjukförsäkringslagen ( SFL 13 kap. 5 ) Reformbearbetning av statsrådets förordning 1484/2001 Verksamhetskoncept för upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Syftet med ändringen av 13 kap 5 i sjukförsäkringslagen är att främja och bevara hälsan och hos alla arbetstagare samt förebygga arbetsoförmåga i alla skeden av arbetskarriären Arbetsgivaren, arbetstagarna och avtalar tillsammans om arbetsplatsens verksamhetskoncept 12 6

7 Ersättning som stöd för samarbetet mellan arbetsplatsen och En förutsättning för att den förebyggande ska ha en ersättningsnivå på 60 % är att Arbetsgivaren, arbetstagarna och i samarbete avtalar om en praxis för hur upprätthållandet, uppföljningen och ett tidigt stödjande av ska förverkligas genom arbetsplatsens och s gemensamma åtgärder Arbetsplatsens gemensamma verksamhetskoncept ska behandlas på arbetsplatsen i enlighet med samarbetsförfarandet Företagshälsovårdens uppgifter vid upprätthållandet av beskrivs i verksamhetsplanen 13 Samarbete mellan arbetsplatsen och en förutsättning för ersättning Beskrivningen av arbetsplatsens verksamhetskoncept omfattar * Gemensamt upprättande av verksamhetskoncept för hur upprätthållandet, uppföljningen och ett tidigt stödjande av ska förverkligas Innehåll och tillämpning: åtgärder för identifiering av behov av tidigt stöd och givande av stöd Arbetsplatsens hjälpmedel för att ta upp ärenden om och för arbetshälsoförhandlingar System för hantering av sjukfrånvaro Genomförande, rapportering och analys av uppföljningen av 14 Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av 7

8 Upprättande av en beskrivning och innehåll arbetsplatsens åtgärder 1 Praxis och tillvägagångssätt i anslutning till bevarandet och främjandet av samt förebyggandet av arbetsoförmåga omfattar alla arbetstagare under hela arbetskarriären: Vem som deltagit i samarbetet, datum och underskrifter De olika parternas roller, uppgifter och ansvarsområden Anvisningar t.ex. om förmännens och arbetstagarnas förfaringssätt vid olika situationer Blanketter som gjorts upp som hjälpmedel på arbetsplatsen; t.ex. promemorior och kartläggningslistor för upptagande av ärenden och arbetshälsoförhandlingar 15 Upprättande av en beskrivning och innehåll arbetsplatsens åtgärder 2 Hantering av sjukfrånvaro på arbetsplatsen: På arbetsplatsen överenskommen anmälningspraxis för frånvaro Lämnande av sjuk- och frånvarouppgifter till Anvisningar för hur man kontaktar Uppföljning av frånvaro och åtgärder för att stödja Arbetsplatsen och i samarbete I ett tidigt skede och proaktivt Genom de beskrivna förfarandena ändras inte den praxis i fråga om integritetsskydd och datasekretess som regleras i den gällande lagstiftningen 16 8

9 Upprättande av en beskrivning och innehåll arbetsplatsens åtgärder 3 Lämnande av sammandrag av arbetsplatsens situation i fråga om inkl. sjukfrånvaro till Företagshälsovården 1) är skyldig att på arbetsplatser med över 20 anställda årligen rapportera om deras frånvaro och arbetsförmåga på mindre arbetsplatser vid behov 2) ska regelbundet analysera, hantera och presentera de uppgifter som fås på basis av uppföljningen av och genomförandet av tidigt stöd på arbetsplatsen i enlighet med gemensamt överenskommen praxis 17 AT20 Samarbete mellan arbetsplatsen och en förutsättning för ersättning Företagshälsovårdens verksamhetsplan * Åtgärder i enlighet med god företagshälsovårdspraxis för stödjande av och förebyggande av problem med Företagshälsovårdens verksamhet vad gäller identifiering av behovet av tidigt stöd och givande av stöd, uppföljning av sjukfrånvaro samt uppgörande och presentation av rapporter om situationen på arbetsplatsen med avseende på hälsa och arbetsförmåga Företagshälsovårdens samarbete och praxisen för stödjandet av med utomstående aktörer Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av 9

10 Dia 18 AT20 Koordinering -> Samordning Annika Tyni;

11 Praxis för upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av en förutsättning för ersättning enligt 60 % Arbetsplats med minst 20 anställda Skriftligt verksamhetskoncept för arbetsplatsen separat dokument I verksamhetsplanen för beskrivs s uppgifter Arbetsplats med mindre än 20 anställda Arbetsplatsens verksamhetskoncept beskrivs i s arbetsplatsutredningsrapport I verksamhetsplanen för beskrivs s uppgifter Avtalade åtgärder genomförs i praktiken 60 % Företagare och andra som utför eget arbete I verksamhetsplanen för beskrivs både företagarens och s uppgifter 19 Process för upprätthållande av mellan arbetsplatsen och Arbetsplats Företagshälsovård Verksamhet för bevarande av Arbetsmiljöledning information beredskap Process för samarbetet mellan parterna Principerna för god företagshälsovårdspraxis primär-, sekundär-och tertiärprevention Åtgärder på arbetsplatsen Företagshälsovårdens åtgärder i enlighet med god företagshälsovårdspraxis (och sjukvård) 10

12 Hur lyckas jag? Förankring på arbetsplatserna Processer och metoder som baserar sig på god företagshälsovårdspraxis Kundorientering, proaktivitet, förtroende, motivation, yrkesmässig oavhängighet och en etisk värdegrund 21 Ersättningskriterier och tyngdpunkter Räkenskapsperioderna Rätt till ersättning och förutsättningar för ersättning Verksamhetskoncept för upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av och en god företagshälsovårdspraxis Principer som godkänts av FPA:s delegation för företagshälsovård Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av 22 11

13 Samarbete mellan arbetsplatsen och en förutsättning för ersättning 60 % Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Verksamhetskoncept på arbetsplatsen Samarbete mellan arbetsplatsen och Åtgärder i överensstämmelse med verksamhetsplanen för 50% Förutsättningar för ersättning (13 kap. i SFL ) Arbetsgivares och företagares rätt till ersättning (1, 2 ) Allmän princip för erhållande av ersättning (4 ) Verksamhet som ersätts (3 ) Kalkylerade maximibelopp (5, 6 ) Godtagbara kostnader (7 ) 23 Ersättningskriterier och tyngdpunkter Ansökningsblankettens uppgifter under räkenskapsperioderna

14 Ersättningskriterier EK I för räkenskapsperioderna Rätt till ersättning och förutsättningarna för ersättning uppfylls God företagshälsovårdspraxis genomförs i enlighet med verksamhetsplanen Verksamhetskoncept för upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av * har tillämpats på arbetsplatsen före räkenskapsperiodens slut (EK I 60%) För företagare tillämpas ersättningsgrunden efter (60%) från datumet för godkännande och undertecknande 25 Ersättningskriterier 60% EK I under räkenskapsperioden 2012 Verksamhetskoncept på arbetsplatsen * Företrädare för arbetsplatsen och har godkänt och undertecknat arbetsplatsens verksamhetskoncept och verksamhetsplanen för Har upprättats och avtalats på arbetsplatsen vid samarbetsförfarande (8 i lagen om företagshälsovård) och i samarbete mellan arbetsplatsen och Arbetsplatsens representanters ansvarsområden och uppgifter har beskrivits Verksamhetsplan för * Företagshälsovårdens ansvarsområden och uppgifter har beskrivits 26 13

15 Ersättningskriterier EK I för räkenskapsperioden 2013 Rätt till ersättning och förutsättningarna för ersättning uppfylls God företagshälsovårdspraxis genomförs i enlighet med verksamhetsplanen och den grundläggande utredningen har gjorts (SV 98a TTHr) Därtill finns en beskrivning på verksamhet som genomförs på arbetsplatsen på individ- och arbetsplatsnivå. Verksamhetskoncept för upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av * har tillämpats på arbetsplatsen före räkenskapsperiodens slut (EK I 60%) 27 Ersättningskriterier 60 % EK I under räkenskapsperioden 2013 Verksamhetskoncept på arbetsplatsen * Företrädare för arbetsplatsen och har godkänt och undertecknat arbetsplatsens verksamhetskoncept och verksamhetsplanen för Har upprättats och avtalats på arbetsplatsen vid samarbetsförfarande (8 i lagen om företagshälsovård) och i samarbete med Arbetsplatsens ansvarsområden och uppgifter beskrivs på individ- och arbetsplatsnivå Verksamhetsplan för * Företagshälsovårdens ansvarsområden och uppgifter har beskrivits på individ- och arbetsplatsnivå 28 14

16 Ersättningskriterier EK I för räkenskapsperioden 2014 Rätt till ersättning och förutsättningarna för ersättning uppfylls God företagshälsovårdspraxis genomförs i enlighet med verksamhetsplanen och den grundläggande utredningen har gjorts. Därtill finns en beskrivning på verksamhet som genomförs på arbetsplatsen på individoch arbetsplatsnivå och utvärdering och uppföljning av kvalitet och effekter (SV 98a TTHr) Verksamhetskoncept för upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av * har tillämpats på arbetsplatsen före räkenskapsperiodens slut (EK I 60%) 29 Ersättningskriterier 60 % EK I under räkenskapsperioden 2014 Verksamhetskoncept på arbetsplatsen * Företrädare för arbetsplatsen och har godkänt och undertecknat arbetsplatsens verksamhetskoncept och verksamhetsplanen för Har upprättats och avtalats på arbetsplatsen vid samarbetsförfarande (8 i lagen om företagshälsovård) och i samarbete med Arbetsplatsens ansvarsområden och uppgifter har beskrivits på individ- och arbetsgemenskapsnivå under individens hela arbetskarriär 30 15

17 Ersättningskriterier 60 % EK I under räkenskapsperioden 2014 Verksamhetsplan för * Företagshälsovårdens ansvarsområden och uppgifter har beskrivits på individ- och arbetsplatsnivå under individens hela arbetskarriär. Samarbetet med utomstående aktörer beskrivs i verksamhetsplanen 31 Verksamhet som ersätts och godtagbara kostnader Verksamhet som ersätts och godtagbara kostnader oförändrade Verksamhet som iakttar god företagshälsovårdspraxis - varken mer eller mindre (12 och 14 i lagen om företagshälsovård) 32 16

18 GFHP Förfaranden företags för hantering, h uppföljning och tidigt stödjande av : utarbetas gemensamt former för identifiering av behovet av tidigt stödjande och genomförande hjälpmedel system för hantering av sjukfrånvaro genomförande av uppföljningen av arbetsförmåga > Samarbetet kring arbetshälsa och arbetsplatsens och företagshälso-vårdens ansvar och uppgifter beskrivna 2012 Arbetsplatsutredning, en grundläggande utredning har gjorts Funktionerna på individoch arbetsplatsnivå har beskrivits gällande arbetsplatsen Arbetsplatsens och s ansvar och uppgifter har beskrivits på individ- och arbetsplatsnivå > Utvärdering och uppföljning av kvalitet och effekter Parternas ansvar och uppgifter på olika nivåer under arbetstagarnas hela arbetskarriär; s samarbete med externa instanser 2014 FOKUSOMRÅDEN UNDER RÄKENSKAPS- PERIODEN Punkt 7 på blanketten Ja-kryss i punkten Hanteringen och uppföljningen av och tidiginsatser härvidlag: - gemensamma hanteringsmetoder för arbetsplatsen och är i bruk > Punkt 5. Ja-kryss En grundläggande utredning har gjorts > Punkt 7 Ja-kryss i alla punkter > Punkt 8 Ja-kryss i punkterna för utvärdering och uppföljning av kvalitet och effekter > Vid behov kontaktar FPA arbetsgivaren och ber om att få till påseende t.ex. Verksamhetsplanen för fhv, beskrivning av förfarandet för hantering, uppföljning och tidigt stödjande av och ett utlåtande om ersättningsansökan (SFL 13 kap. 9 ) HANDLÄGGNING AV ERSÄTTNINGS-ANSÖKAN SV 98a TTHr 33 Företagshälsovårdens tjänster motsvarar kundernas behov FPA Arbetsgivare Verksamhet för bevarande av Arbetsmiljöledning information beredskap Servicestyrning med iakttagande av avtalad praxis Företagshälsovård Principerna för god företagshälsovårdspraxis primär-, sekundäroch tertiärprevention Specialiserad sjukvård Privat hälsovård Process för samarbetet inom Primärhälsovård Pensionsförsäkringsbolagen Arbetsförvaltningen Rehabilitering 34 17

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Utbildningsturné Hösten 2010 FPA Ny betoning inom den lagstadgade verksamheten (Sata-kommittén 26.5.2009 => riktlinjer)

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Ersättningarna som främjare av företagshälsovårdens effektfullhet

Ersättningarna som främjare av företagshälsovårdens effektfullhet 9-12/2010 Ersättningarna som främjare av företagshälsovårdens effektfullhet Utbildningsturné Hösten 2010 FPA Ansökningsförfarandet förnyas 2011 Syftet med reformen är att stödja och styra verksamhet förenlig

Läs mer

RP 67/2010 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2011.

RP 67/2010 rd. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2011. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 kap. 5 i sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att sjukförsäkringslagen ändras

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård 1.6.2012 Tillsammans för bättre arbetsförmåga Utbildning för företagshälsovården 9.5 14.6.2012 Heikki Palomäki/Lauri Keso Sakkunnigläkaren

Läs mer

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla Social- och hälsovårdsministeriet Strategi för social- och hälsovårdspolitiken Socialt hållbart Finland 2020: behandlar alla samhällsmedlemmar jämlikt, stärker

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1 Anmälan om frånvaro, anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster under arbetstid, inverkningarna av FPA:s ändrade regler på samarbetet med företagshälsovården och ansvarsfördelningen 14.6.2012 1 Anvisningarnas

Läs mer

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården

Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Elektroniska ansökningar som stöd för samarbetet inom företagshälsovården Utbildningsturné Hösten 2010 FPA 1 Ansökan om ersättning Arbetsgivare kan ansöka om ersättning för kostnader för ordnande av företagshälsovård.

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2001 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2001 rd RIKSDAGENS SVAR 167/2001 rd Regeringens proposition med förslag till lag om företagshälsovård samt lag om ändring av 4 och 11 lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer?

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Överläkare Nordiskt arbetsmiljöforum 5.9.2014 Faktorer vi diskuterar under denna session allmänt om pensionsystemet i Finland och om pensionsreformen 2017 lite statistiska

Läs mer

Till producenterna av företagshälsovårdsservice

Till producenterna av företagshälsovårdsservice Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 18.12.2008 Dnr 22/322/2008 Till producenterna av företagshälsovårdsservice Ändringar rörande ersättningarna för företagares företagshälsovård fr.o.m. 1.1.2009 Referens:

Läs mer

Folkpensionsanstalten Avdelningen för hälsovård och utkomstskydd

Folkpensionsanstalten Avdelningen för hälsovård och utkomstskydd Folkpensionsanstalten Avdelningen för hälsovård och utkomstskydd 8.4.2005 Detta brev ber vi Er delge den personal för kännedom som handhar företagshälsovården samt de enheter som ansvarar för arbetsplatsens

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 30.9.2016 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/1675/00.00.00/2016 Innehåll Företagshälsovård Avgiftsfri sjukvård Bestämmelser

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Företagarblanketter för privata serviceproducenter Anvisningar för hur man ansöker om ersättning för företagshälsovård för företagare.

Företagarblanketter för privata serviceproducenter Anvisningar för hur man ansöker om ersättning för företagshälsovård för företagare. Företagarblanketter för privata serviceproducenter Ifyllningsanvisningar för blanketterna SV 111 TTHr och SV 115 TTHr I början av anvisningen redogörs för hur man ansöker om ersättning för företagshälsovård

Läs mer

Företagshälsovårdens verksamhetsplan för Ekenäs stad för åren 2006-2008

Företagshälsovårdens verksamhetsplan för Ekenäs stad för åren 2006-2008 Företagshälsovårdens verksamhetsplan för Ekenäs stad för åren 2006-2008 2 FÖRETAGSHÄLSOVÅRDENS VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning Uppgifter om arbetsgivaren s. 3 Uppgifter om företagshälsovården. s.

Läs mer

LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Arbetshälsoinstitutet LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Arbetshälsoinstitutet Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård MÅLSÄTTNINGEN MED FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN Förebygga arbetssjukdomar

Läs mer

Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension

Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension Elos arbetshälsotjänster 1 Stegen i utarbetandet av en modell 1. Företagsledningen

Läs mer

M Å B R A A V J O B B E T LÄROPLAN BEHÖRIGHETSGIVANDE UTBILDNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD (15 SP)

M Å B R A A V J O B B E T LÄROPLAN BEHÖRIGHETSGIVANDE UTBILDNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD (15 SP) M Å B R A A V J O B B E T LÄROPLAN BEHÖRIGHETSGIVANDE UTBILDNING INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRD (15 SP) Arbetshälsoinstitutet 2017 Bakgrund Förändringarna i arbetslivet innebär nya förväntningar på företagshälsovården.

Läs mer

RP 113/2005 rd. I propositionen föreslås att sjukförsäkringslagen. till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna

RP 113/2005 rd. I propositionen föreslås att sjukförsäkringslagen. till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås nya bestämmelser i sjukförsäkringslagen gällande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg

RIKTLINJER FÖR LEDNING AV PERSONALRESURSERNA VÄRDEGRUND Den värdegrund som en organisation har, ger en bild av de faktorer som är viktiga och grundläg PERSONALSTRATEGI VÄLUTBILDAD, ENGAGERAD OCH MOTIVERAD PERSONAL Kronoby kommun 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 9.12.2010 Personalstrategin stöder och främjar genomförandet av Kronoby kommuns Strategi

Läs mer

CHEFEN BYGGER UPP VÄLBEFINNANDET I ARBETET. Räddningsverkens partnerskapnätverk

CHEFEN BYGGER UPP VÄLBEFINNANDET I ARBETET. Räddningsverkens partnerskapnätverk CHEFEN BYGGER UPP VÄLBEFINNANDET I ARBETET Räddningsverkens partnerskapnätverk 2 Arbetsgivarens ansvar och förpliktelser Förutom möjligheter har arbetsgivaren skyldigheter att främja välbefinnandet i arbetet

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsperioden 2015-2017. 1. Företagshälsovårdens tjänster till Helsingfors stads organisationer

Verksamhetsplan för verksamhetsperioden 2015-2017. 1. Företagshälsovårdens tjänster till Helsingfors stads organisationer Helsingfors Arbis Verksamhetsplan för verksamhetsperioden 2015-2017 1. Företagshälsovårdens tjänster till Helsingfors stads organisationer Företagshälsovårdscentralens grundläggande uppgift är att främja

Läs mer

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE

VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE Bilaga 7.2 Vårdhänvisningsavtal 1/7 VÅRDHÄNVISNINGSAVTAL FÖR MISSBRUKARE AV ALKOHOL- OCH RUSMEDEL Målet med detta vårdhänvisningsavtal är en arbetsplats fri från berusningsmedel samt att på arbetsplatsen

Läs mer

Anvisningar för ansökan om ersättning för företagshälsovård för företagare

Anvisningar för ansökan om ersättning för företagshälsovård för företagare I början av anvisningen redogörs för ansökan om ersättning för företagshälsovård för företagare samt blanketter och ersättningar. Sidorna 2 6 innehåller anvisningar till serviceproducenten för ifyllande

Läs mer

Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster

Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen Diarienr 20/322/2009 I brevet har sammanställts aktuell information om den företagshälsovård som företagare ordnar för sig och om företagshälsovård som ordnas av

Läs mer

God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården

God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården 1.4.2010 Social- och hälsovårdsministeriet beställde våren 2009 av Arbetshälsoinstitutet en rekommendation avsedd för företagshälsovården: God sjukvårdspraxis

Läs mer

Företagshälsovårdens. stöd för fortsatt arbete

Företagshälsovårdens. stöd för fortsatt arbete Företagshälsovårdens stöd för fortsatt arbete 2 Företagshälsovårdens stöd för fortsatt arbete Innehåll Förord 3 Aktivt stöd och samarbetet med företagshälsovården 4 Tidigt stöd och samarbetet med företagshälsovården

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE. Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 15 B POLICY FÖR ANPASSNINGS- OCH REHABILITERINGSARBETE Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-29, 112 1. POLICY Eslövs kommun strävar efter att arbetsanpassnings- och

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

1 (5) Promemoria Cirkulär 15/2010 bilaga. KA Huvudavtalsorganisationerna Tehy. Utveckling av ett effektivare arbetarskyddssamarbete i kommunen

1 (5) Promemoria Cirkulär 15/2010 bilaga. KA Huvudavtalsorganisationerna Tehy. Utveckling av ett effektivare arbetarskyddssamarbete i kommunen 1 (5) Utveckling av ett effektivare arbetarskyddssamarbete i kmmunen Under avtalsperiden 2007 2009 bildade kmmunsektrns avtalsparter en gemensam arbetsgrupp sm skulle lägga fram välmtiverade åtgärdsförslag

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande

Uppdaterad 31.3.2011. FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande Uppdaterad 31.3.2011 FPA:s ASLAK-kurser innehåll och ansökningsförfarande 1 FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH ANSÖKNINGSFÖRFARANDE gäller från 1.1.2012 Innehållsförteckning FPA:s ASLAK-KURSER INNEHÅLL OCH

Läs mer

Hälsoavdelningen/Företagshälsovårdsgruppen. FPA-information om ersättning av företagshälsovård 2009 Välkommen!

Hälsoavdelningen/Företagshälsovårdsgruppen. FPA-information om ersättning av företagshälsovård 2009 Välkommen! FPA-information om ersättning av företagshälsovård 2009 Välkommen! 1 Mål för utbildningen: - bidra till att företagshälsovården genomförs i enlighet med god företagshälsovårdspraxis - förbättra och utöka

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Gott uppförande tillåtet. osaklig behandling förbjuden

Gott uppförande tillåtet. osaklig behandling förbjuden Gott uppförande tillåtet osaklig behandling förbjuden Instruktioner till arbetsplatserna för att förhindra, identifiera och behandla osaklig behandling den riskeras, arbetskollektivet belastas och välmåendet

Läs mer

Tidigt ingripande vid Åbo Akademi

Tidigt ingripande vid Åbo Akademi Tidigt ingripande vid Åbo Akademi En handbok för chefer och medarbetare Personalenheten INNEHÅLL ARBETSHÄLSA - EN HELHET...1 AKTIVT FRÄMJANDE AV ARBETSHÄLSA VID ÅBO AKADEMI... 2 VARFÖR INGRIPA?...2 VEM

Läs mer

Hållbart arbetsliv- konkreta insatser för friska arbetsplatser

Hållbart arbetsliv- konkreta insatser för friska arbetsplatser Hållbart arbetsliv- konkreta insatser för friska arbetsplatser Professor Magnus Svartengren Institutionen Medicinska Vetenskaper Namn Efternamn 28 oktober 2015 2 1 Hälsa / högt välbefinnande Sjuk disease

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering

Arbetsgivaralliansens. snabbguide. arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivaralliansens snabbguide arbetsanpassning & rehabilitering Arbetsgivarens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering Materialet är tänkt som ett konkret stöd för arbetsgivarens praktiska arbete

Läs mer

RP 171/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen

RP 171/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 1 och 2 i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård

Läs mer

RP 75/2011 rd. I denna proposition föreslås det att sjukförsäkringslagen

RP 75/2011 rd. I denna proposition föreslås det att sjukförsäkringslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av lagen om företagshälsovård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

fylla i ansökan eller komplettera de uppgifter serviceproducenten skickat så att det blir en egentlig ansökan.

fylla i ansökan eller komplettera de uppgifter serviceproducenten skickat så att det blir en egentlig ansökan. Ifyllningsanvisningar för arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader SV 101a TTHr Anvisningarna följer punktindelningen på blankett SV 98a TTHr. Arbetsgivare har rätt att få ersättning

Läs mer

KYKY-projektet i rätt tid och i aktiv samverkan med kunden. Elise Kivimäki 14.6.2012

KYKY-projektet i rätt tid och i aktiv samverkan med kunden. Elise Kivimäki 14.6.2012 KYKY-projektet i rätt tid och i aktiv samverkan med kunden Elise Kivimäki 14.6.2012 Vision Vi stöder och handleder kunder som får sjukdagpenning i återupprättandet av arbetsförmågan i samarbete med andra

Läs mer

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering po li cy fö r ar be ts & mi sä lj ö ke, rh hä et ls a Sv er ig e po lic y fö r ar be ts m ilj ö, hä lsa och sä ke rh et Po lic y Car ls be rg Innehåll 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Motverka missbruksproblem!

Motverka missbruksproblem! Akava Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC Finlands Näringsliv EK KT Kommunarbetsgivarna Kyrkans arbetsmarknadsverk Statens arbetsmarknadsverk SAMV Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Motverka

Läs mer

Utvärderingen av arbetarskyddsverksamheten och arbetarskyddssamarbetet i praktiken

Utvärderingen av arbetarskyddsverksamheten och arbetarskyddssamarbetet i praktiken Promemoria Bilaga 1 (5) Tehy 17.6.2010 Utvärdering av arbetarskyddssamarbetets resultat Det är svårt att skilja åt resultatutvärderingen av arbetarskyddsåtgärderna från resultatutvärderingen av personalledningens

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Vi har fokus på kunden inom vår verksamhet Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och hjälper kunderna agera riktigt på egen hand.

Vi har fokus på kunden inom vår verksamhet Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och hjälper kunderna agera riktigt på egen hand. Vi förnyar modigt Förnyelse innebär att vi reagerar snabbare än tidigare på förändringar i vår verksamhetsmiljö. Vi stärker vår yrkeskunnighet, testar modigt nya tillvägagångssätt, lär oss tillsammans

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Ramavtal om arbetsrelaterad stress

Ramavtal om arbetsrelaterad stress 2005-01-19 Ramavtal om arbetsrelaterad stress 1. Inledning Arbetsrelaterad stress har identifierats på internationell, europeisk och nationell nivå som en angelägenhet för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Läs mer

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid 1. om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser 11 Villkor om varierande arbetstid Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under

Läs mer

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE, SYFTE OCH MÅL FÖR SAMARBETET

I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE, SYFTE OCH MÅL FÖR SAMARBETET SAMARBETSAVTAL I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE, SYFTE OCH MÅL FÖR SAMARBETET Detta avtal tillämpas på medlemsföretagen i Finsk Handel och utgör en del av det kollektivavtal som binder dem. Bestämmelserna

Läs mer

Råd för hantering av alkoholmissbruk på Hanken

Råd för hantering av alkoholmissbruk på Hanken Råd för hantering av alkoholmissbruk på Hanken Hanken som arbetsgivare vill förtydliga handläggningen av problem med alkoholmissbruk och hänvisning till vård. Man ingriper när det bedöms som nödvändigt

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Jämställdhetsplan. Lemlands kommun

Jämställdhetsplan. Lemlands kommun Jämställdhetsplan Lemlands kommun Antagen av kommunstyrelsen den 25.1.2010 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Juridisk grund... 3 3. Syfte och målsättningar... 3 4. Kartläggning av situationen i

Läs mer

Givet att målet är att förbättra människors arbetsförmåga och hjälpa dem tillbaka till arbete.

Givet att målet är att förbättra människors arbetsförmåga och hjälpa dem tillbaka till arbete. Givet att målet är att förbättra människors arbetsförmåga och hjälpa dem tillbaka till arbete. Vilka är då de viktigaste faktorerna vid utformningen av en ny utlysning inom rehabiliteringsforskning så

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Esbo stad Informationssäkerhetspolicy

Esbo stad Informationssäkerhetspolicy Behandling: Granskad Datasäkerhetsgruppen 7.1.2016 27.1.2016 Godkänd Stadsstyrelsen 8.2.2016 Ändringar: Datum / Gjorts av Punkt Beskrivning 28.1.2016 / Matti Franck Hela dokumentet Hela dokumentet ESPOON

Läs mer

God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården

God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården 1.4.2010 Social- och hälsovårdsministeriet beställde våren 2009 av Arbetshälsoinstitutet en rekommendation avsedd för företagshälsovården: God sjukvårdspraxis

Läs mer

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Maria Välitlao Linköping 15 februrari 2017 1 Presentation Maria Välitalo HR-Business Partner 8 år inom Industrin Vikingstad Familj, Friluftsliv och Göteborgsvarvet

Läs mer

god praxis inom arbetarskydd och välmående i arbetet vid olika universitet

god praxis inom arbetarskydd och välmående i arbetet vid olika universitet god praxis inom arbetarskydd och välmående i arbetet vid olika universitet Arbetsgruppens medlemmar Riitta Korhonen Jarmo Ruusila Timo Valtonen Behandlat av YHL:s arbetarskyddsutskott 30.11.2014 och av

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen till vägs ände?

Rehabiliteringsprocessen till vägs ände? Rehabiliteringsprocessen till vägs ände? Lars Johansson, Teknikföretagen Per Helin, Försäkringskassan Dag 180 i sjukperioden Anställd dyker upp på jobbet, berättar att hen inte längre får sjukpenning,

Läs mer

Fakta om ungdomsgarantin

Fakta om ungdomsgarantin 9.4.2014 Fakta om ungdomsgarantin Slutrapporten över det forskningsinriktade stödet för ungdomsgarantin publicerades den 1 april 2014. Nedan presenterade fakta bygger till stora delar på nämnda rapport.

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

Rehabilitering är en möjlighet att göra positiva förändringar i ditt liv

Rehabilitering är en möjlighet att göra positiva förändringar i ditt liv Rehabilitering är en möjlighet att göra positiva förändringar i ditt liv (med lindrig och medelsvår depression) 18.5.2015 22.4.2016 kurs nr. 56115 9.11.2015 26.8.2016 kurs nr. 56116 Stöd för arbets- och

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY 1 (8) REHABILITERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-27, 31 MÅL Målet för arbetsgivarens rehabiliteringsverksamhet är att den anställde så snabbt som möjligt återgår i ett ordinarie arbete.

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Den specialistkompetenta läkaren ska vidare ha kunskaper och färdigheter i

Den specialistkompetenta läkaren ska vidare ha kunskaper och färdigheter i BIL 1. REVISION C1C12 FÖR ARBETS OCH MILJÖMEDICIN Delmål c ha kunskap om sambandet mellan hälsa och organisatoriska och psykosociala faktorer, ergonomiska, fysikaliska och kemiska risker i arbetsmiljön

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05

Läs mer

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016

Ny bild hit. Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Ny bild hit Kimitoöns personalstrategi 2013-2016 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMMA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ANPASSNINGS-, REHABILITERINGS- OCH OM- PLACERINGSÄRENDEN ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-13, 151 Kommungemensamma riktlinjer

Läs mer

TRIS dag för kommunen 11 december 2015

TRIS dag för kommunen 11 december 2015 TRIS dag för kommunen 11 december 2015 Ni behövs och är efterfrågade! www.forsakringskassan.se Försäkringskassans samordningsansvar gällande rehabilitering Lite smått och gott kring sjukersättning Försäkringskassans

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig Kom med och ge din insats för ett friskare liv för dig själv, dina närmaste och hela din kommun Hälsan hör till de viktigaste värdena i människans liv och har en avgörande

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Arbetsmiljöprogram

Arbetsmiljöprogram PROGRAM 1 (8) INLEDNING I Regionplanen för perioden -2019 framgår det att regionen ska utvecklas som arbetsplats med ledarskap och medarbetarskap som proaktivt påverkar arbetsmiljön i positiv riktning

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE

GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE Uppgifter om läroanstalten GRUNDEXAMEN INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSBRANSCHEN, NÄRVÅRDARE BEDÖMNING AV YRKESSKICKLIGHETEN EXAMENSDEL: PROVTAGNING OCH KUNDBETJÄNING I NÄRVÅRDARENS ARBETE EXAMINANDENS NAMN:

Läs mer

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun

Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Utvecklingssamtal kravmärkt yrkesroll LSS/Psykiatrin Enköpings kommun Namn Datum och tid Syftet med samtalet är att genom dialog se vilket behov av utveckling den enskilda medarbetaren har men också att

Läs mer

Arbetsförmåga annorlunda för sjömän?

Arbetsförmåga annorlunda för sjömän? Arbetsförmåga annorlunda för sjömän? Mikael Ojala Överläkare, neurolog Sjömanspensionskassan 1 Olika perspektiv på arbetsförmåga Personen ifråga själv Arbetsgivaren FPAs bestämmelser om SF-dagpenningar

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

Statsrådets principbeslut

Statsrådets principbeslut Social- och hälsovårdsministeriets publika oner 2016:X Statsrådets principbeslut Hälsa i arbete 2025 arbetsförmåga och hälsa genom samarbete SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Publikationer 2016:X 2 SAMMANFATTNING

Läs mer

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE VÅRT GEMENSAMMA MÅL Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården 2008 2011 Hälsa och trygghet för alla Kaste-programmet är social- och hälsovårdsministeriets lagstadgade

Läs mer

Arbetsförmågans värdering ur försäkringsläkarens synpunkt. Försäkringsläkare Teemu Takala Veritas

Arbetsförmågans värdering ur försäkringsläkarens synpunkt. Försäkringsläkare Teemu Takala Veritas Arbetsförmågans värdering ur försäkringsläkarens synpunkt Försäkringsläkare Teemu Takala Veritas 19.10.2016 Roll av försäkringsmedicin Trygga likvärdiga beslut för olika människor i likadana sjukdomssituationer

Läs mer