B 71 S:t Olof Sid 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B 71 S:t Olof Sid 2"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN FÖR Odd Fellow-logen B 71 S: t Olof Fastställd i logen den Elf Karlsson Hans Svanqvist Övermästare Protokollsekreterare

2 B 71 S:t Olof Sid 2 Innehåll 0. Allmänt Logens målsättning Expansion Förbättring och fördjupning Ritualer och etiskt innehåll Yttre humanitär verksamhet Intern och extern kommunikation och synliggörande Organisation Internationellt arbete och utbyte mellan medlemmar i olika jurisdiktioner Ekonomi Allmänt 0.1 Logens målsättning Enligt fribrev, lagar m.m. är vår Ordens organisationsidé, och därmed också logens ändamål, formulerad på följande sätt: Yttre och inre arbete Verka för att medlemmarna i Vänskap, Kärlek och Sanning skall utöva människokärlek och barmhärtighet genom att besöka de sjuka, hjälpa de nödställda, begrava de döda och uppfostra de föräldralösa. Yttre arbete Till Orden rekrytera män och kvinnor, som uppfyller Ordens krav på medlemskap, vilka är att personen är ej står under förvaltarskap enligt föräldrabalkens regler, fyllt 21 år, förklarar sig tro på ett högsta väsende, världsalltets skapare och uppehållare, samt är känd för att äga god karaktär. Inre arbete Genom värdigt framförande av Ordens ritualer och genom föredrag, samtal och diskussioner hos medlemmarna upprätthålla och vidga intresset för Orden, verka för loger och lägers utveckling samt stimulera till ett aktivt Odd Fellow-arbete. Inre arbete Genom det rituella arbetet och etisk fostran göra medlemmarna medvetna om de plikter de har mot sig själva och sina medmänniskor så att de i praktisk handling inom och utom Orden besinna sitt ansvar i människokärlekens tjänst. Det är ändamålet vi ständigt ska ha för ögonen! För att uppnå målsättningen har valämbetsmännen för denna period valt följande områden att fokusera kring Medlemsvård. Behålla engagemanget bland bröderna. Bry oss om varandra. Aktivera passiva medlemmar Nya medlemmar. Uppnå målet med minst fem nya bröder under per år.

3 B 71 S:t Olof Sid 3 1. Expansion För att uppnå en bättre värld bör så många som möjligt vara medlemmar i vår Orden. 1.1 Orden har per juli månad 2010 cirka medlemmar. Förhoppningen är att nettotillskottet bland brödralogerna är 5 bröder per år och bland rebeckalogerna 6 systrar per år. Det kan förväntas att systrarna har en större tillväxt i och med att rebeckagrenen fortfarande befinner sig i en stark expansionsfas. 1.2 Logerna skall särskilt belysa och undersöka varför det syns svårt att rekrytera yngre medlemmar. Undersökningen skall vara väl underbyggd och inte bygga på lösa antaganden om arbets- och familjesituation eller liknande. Medelåldern i vår loge är år. Detta faktum visar bl.a. på att våra bröder väljer att stanna kvar och vara aktiva i vår loge så länge som möjligt. Utan att förringa den livserfarenhet som följer av en hög ålder, så bör strävan vara att på sikt sänka medelåldern. Detta bl.a. för att bättra skapa förutsättningar för en långsiktig planering av brödernas utveckling och bemanning av logens ämbetsmän. Rekrytering skall ske främst genom att genomföra två vänaftnar årligen. I god tid innan vänaftnarna genomförs, skall UM, i sin roll tillsammans med ordförande för TMU, vid 2-3 logemöten innan, informera bröderna om allas roll att bidra till rekrytering. Vid intagning av nya bröder skall stor vikt läggas vid att de nya bröderna förväntas ha tid och intresse av Odd Fellows arbete och aktivt delta och utveckla sig själva och logearbetet. Utöver detta skall det kontinuerligt vid logemötena väckas frågor och diskussion kring ämnet rekrytering och medlemsvård. Logen uppvaktar bröderna på deras 50-, 60-, 70-, 75-, 80-, 85-, 90-, 95-, 100-årsdagar. Andra loger och läger enligt rekommendationer från lägret och beslut i logen. 1.3 Orden har en internationell erfarenhet av att verksamheten expanderar om ytterligare loger etableras på orter där det finns underlag för detta. En loge skall i princip inte ha mer än 150 medlemmar för att kunna vidmakthålla ett gott syster- och broderskap där flertalet känner varandra. I en ort av Arbogas storlek, bedöms det för närvarande inte finnas möjlighet att skapa förutsättningar för ytterligare en Odd Fellow-loge. 1.5 Alla loger skall ha en tillfredställande lösning när det gäller Ordenssalar och därmed fö l- jande skäliga hyreskostnader. Vår logelokal ägs av ett fristående fastighetsbolag. Genom att vår seniorklubb på ett aktivt sätt genomför enklare underhållsåtgärder samt viss fastighetsskötsel, kan kostnaderna för våra lokaler hållas nere.

4 B 71 S:t Olof Sid 4 2. Förbättring och fördjupning Odd Fellow Orden skall ge varje syster och broder kunskap, värdegrunder och förhållningssätt till våra medmänniskor och ett högsta väsende, så att de genom sin levnadssätt kan bidra till ett bättre samhälle. 2.1 Fokusering skall ske på ökad kvalitet i ritualer och ceremonier. Framförandet skall ske med stil och värdighet i loger och läger. Loger och läger skall i görligaste mån efterhöra inom distriktet om regihjälp finns tillgänglig. Verksamheten i vår loge genomförs sedan lång tid med mycket god stil och värdighet. Fördjupning och utbildning skall genomföras kontinuerligt under verksamhetsåret. Detta skall ske genom korta genomgångar efter logemötet av bl.a. instruktions- resp. ceremoniutskottet. 2.2 Fortsatt utbildning av ämbetsmän i loger och läger. Varje ämbetsman skall vara fullt medveten om sina plikter i Orden och kunna utföra sina åtaganden med stil och värdighet. 2.3 Utbildningen skall särskilt fokuseras mot utbildning och utveckling av ÖM, HP och HM. Orden anser att en väsentlig del av den fortsatta framgången inom vår Orden är kunskap om våra ritualer, ceremonier och regelverk samt ett allmänt gott ledarskap. Genom att sprida denna kunskap och detta ledarskap uppnår ÖM, HP och HM en förbättrad kunskap och fördjupning inom alla led. I nära anslutning till ÄI, skall samtliga nya ämbetsmän delta i de utbildningar och seminarier som genomförs i distriktets regi. Respektive avgående ämbetsman skall till pågående ämbetsman, grundligt lämna över handlingar och bibringa kunskap om ämbetets uppgifter. 2.4 Det åligger ÖM att tillse att varje syster och broder får information om vilka möjligheter som finns till utbildning, kunskap och fördjupning inom vår Orden. Varje loge skall kunna definiera hur man följer upp och vidareutvecklar den enskilde medlemmen. Se p Logerna och lägren skall förebygga utträden ur vår Orden genom att förstärka logens och lägrens sociala samvaro och erbjuda medlemmarna intresseväckande aktiviteter tillsammans i Ordenssal och under efterföljande samvaro. Under verksamhetsåret skall det med viss periodicitet genomföras information med intresseväckande innehåll i form av föredrag. Logens bröder skall också engageras i såväl logearbetet som i klubbkommitténs verksamhet. Instruktionsloge skall genomföras kort tid efter att respektive gradgivning skett.

5 B 71 S:t Olof Sid 5 3. Ritualer och etiskt innehåll Bevara våra ritualer, tankesätt och traditioner och vidmakthålla Ordens särprägel 3.1 Ritualerna skall hållas i helgd. Ritualerna skall genomföras så nära det är möjligt ur historisk synpunkt, för att vidmakthålla traditionerna. 3.2 Vår Ordens innehåll genom våra budord och värderingar skall alltid vara framför våra ögon och efter förmåga förstärkas. 3.3 Kraven på klädsel och uppträdande skall vidmakthållas i nuvarande form. 3.4 För att förstärka betydelsen av den obrutna logekvällen skall i fortsättningen kvällens möten kallas för loge- respektive lägermötet och det därefter följande mötet för brödra- eller systermåltiden. ÖM, HP och HM förväntas klarlägga för närvarande medlemmar att deltagande sker normalt obrutet under hela sammankomsten. StRepr deltager vid träning inför gradgivning, för att på så sätt säkerställa att ritualer, tankesätt och traditioner förs vidare i logen på ett korrekt sätt. Träning inför gradgivning skall ledas av utsedd regissör, förslagsvis ExCM. StRepr och ÖM skall vid flera tillfällen under verksamhetsåret, i samband med logemötet, till bröderna förmedla och påminna om vår Ordens budskap 4. Yttre humanitär verksamhet Orden skall tillse att omsätta ord i handling genom att genomföra sociala och humanitära projekt. 4.1 Varje loge skall på årlig basis genom sina konton för yttre välgörenhet eller genom kontrollerade stiftelser tillse att det utdelas medel för att uppfylla vår Ordens ändamål. 4.2 Inom respektive distrikt kan samverkan ske i distriktsaktioner med alla loger och läger medverkande. 4.3 De av storlogemötet eller storsiren, under mellankommande period mellan två storlogemöten, beslutade riksprojekten skall understödjas av loger och läger efter bästa förmåga. 4.4 Stadgeändring har gjorts så att logen disponerar två fonder; en extern och en intern för utdelning av medel. Medel tillföres bl a genom sparbössan,insamlingar,lotterier och gåvor. Målsättningen är att avsätta hälften av årets insamlade medel till intern eller extern humanitär verksamhet. Resterande medel fonderas intill dess att kr insamlats, varvid logen tar nytt beslut.

6 B 71 S:t Olof Sid 6 5. Intern och extern kommunikation och synliggörande Odd Fellow Orden skall synliggöras och budskapet skall förmedlas på ett korrekt och värdigt sätt. 5.1 Orden skall vara öppen och synlig såväl lokalt som på riksplanet dock med hemlighållande av vår Ordens inre verksamhet omfattande ritualer, ceremonier, tecken och lösenord. 5.2 Svensk Odd Fellow Tidning (SOFT) skall utformas på ett sådant sätt att den blir än mer efterfrågad. Tidningen skall alltmer innehålla artiklar om vår Ordens identitet och mening, debattartiklar, historiska och vetenskapliga skildringar m.m. Skildringar från jubileer, teckenutdelningar, installationer m.m. kommer huvudsakligen att publiceras på vår hemsida. Det senare också för att öka det direkta intresset av att med täta mellanrum följa information på dessa sidor. 5.3 Det skall finnas centralt framtagna broschyrer för vår verksamhet som skall ställas till logernas och lägrens förfogande. 5.4 Utveckla bruket av Internet och användande av Internetbaserade system. Detta kommunikationssätt skall bli det förhärskande för att kunna hålla nere kostnaderna för Orden samt skapa ett effektivt och tidsbesparande system mellan storlogen, rebeckarådet, distrikten, läger och loger. Detta innebär att loger och läger måste fästa särskild hänsyn till att tilltänkta ämbetsmän och stor- och rådsrepresentanter har tillgång till Internet och besitter grundläggande kompetens inom detta. Inom logen är ÖM medieansvarig. Alla bröder skall kontinuerligt bibringas uppmaningen att alltid medverka till att, på för varje tillfälle lämpligaste sätt, sprida information om vår loge och dess arbete. PS svarar för att följande dokument finns tillgängliga Är Odd Fellow något för mig Till en blivande fadder B 71 S.T Olof stadgar För kommunikation och informationsspridning, främst mellan ämbetsmännen, skall i mesta möjliga mån e-brev och webbaserat media användas. På sikt bör den information som i dag förmedlas till bröderna med brev, kompletteras med spridning via e-brev och webbaserat media. Dock skall logen hantera övergången till elektroniskt media med försiktighet. Detta för att inte riskera att den personliga kontakten med bröderna försämras. 6. Organisation Odd Fellow Orden skall organiseras på så sätt att budskap, mål och fastställda åtgärder genomförs 6.1 DSS och DP har utökade fullmakter inom ramen för sina ämbetsbeskrivningar. 6.2 Distriktsnämndernas arbetsuppgifter skall vidareutvecklas.

7 B 71 S:t Olof Sid Genom utnyttjande av elektroniska hjälpmedel skall vår Ordens administration och redovisning underlättas och bli mindre kostnads- och tidskrävande. 6.4 Storlogen skall kont inuerligt arbeta för en kostnadseffektivare Organisation i syfte att hå l- la kostnaderna för läger och loger så låga som möjligt. 6.5 Ordenskansliet skall vara så organiserat och bemannat att medlemmarna får nödvändig service. Verksamheten skall kontinuerligt utvärderas i syfte att hitta lämpliga rationaliseringar med bibehållande av kvalitativt arbete. StRepr ansvarar för rapportering från såväl distrikt som Storlogen. Det centrala medlemsregistret skall användas för registrering av den information som erfordras för uppföljning av logens bröder. Närvarorapportering skall ske i registret senast 10 dagar efter logemöte. I samband med årsskifte, skall innehållet i medlemsregistret arkiveras av PS. Detta sker genom att matrikelkort skrivs ut på papper och arkiveras. 7. Internationellt arbete och utbyte mellan medlemmar i olika jurisdiktioner Storlogen skall deltaga i internationella sammanhang för att kunna säkerställa ra m- verksamheten för Ordensarbetet samt i syfte att påverka verksamheten i de övriga jurisdiktionerna till ett världsomspännande brödra- och systraförbund. Storlogen uppmuntrar Internationellt samarbete genom vänskapsutbyte mellan loger och läger. Utarbetas senare. 8. Ekonomi Innevarande års budget liksom tidigare budgetar harj möjligjort begränsade investeringar. Investeringar som gjorts har i huvudsak insamlats på frivillig väg genom speciella projekt eller anslagits ur sparbössan. De senaste två årens bokslut har balanserat och gett ett mindre årligt överskott. Som kommande investeringsbehov kan för logeverksamheten nämnas iordningställande av lokaler enligt inspektionsmeddelande från DSS, behov av stolar i logelokal och matsal, regalier mm Logen är som aktieägare tillsamman med Rebeckalogen ägare, ekonomiskt ansvariga, för fastigheten där logeverksamhet och lokaler uthyres. Fastighetsbolaget har f n en bra ekonomi, men har för framtiden påtalat risk för ökade kostnader pga ev tomgångshyror och ökade driftskostnader som; el-, sophämtnings-, fjärrvärmekostnader mm. Vad avser ev. investeringar så har det redovisats större investeringsbehov som översyn av byggnadens tak, golv i logelokalen samt en undersökning av ev byte från fjärrvärme till bergvärme. I kommande budget och verksamhetsplan ska en 3 års ekonomisk plan upprättas för loge och fastighetsbolag

Målgruppen yngre medlemmar bedömer vi vara ca 45 år, där tror vi att vi kan hitta nya medlemmar

Målgruppen yngre medlemmar bedömer vi vara ca 45 år, där tror vi att vi kan hitta nya medlemmar VERKSAMHETSPLAN FÖR Logen nr 117 Gustaf V 2006 2007 1 EXPANSION För att uppnå en bättre värld bör så många som möjligt vara medlemmar i vår Orden. 1.1 Orden har per juli månad 2005 cirka 40 500 medlemmar.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR LOGEN 101 ANSGARIUS,

VERKSAMHETSPLAN FÖR LOGEN 101 ANSGARIUS, VERKSAMHETSPLAN FÖR LOGEN 101 ANSGARIUS, 2008 2009 Logens ändamål är: Att i Växjö med omnejd verka för att bröderna i Vänskap, Kärlek och Sanning utövar människokärlek och barmhärtighet genom att besöka

Läs mer

Odd Fellow Orden. Utvecklingsplan - Loger. B88 Oscar I ; Oskarshamn 2009-2010

Odd Fellow Orden. Utvecklingsplan - Loger. B88 Oscar I ; Oskarshamn 2009-2010 Odd Fellow Orden Utvecklingsplan - Loger Loge nr/namn Planen avser perioden B88 Oscar I ; Oskarshamn 2009-2010 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning

Läs mer

Kommer du med på en resa?

Kommer du med på en resa? Kommer du med på en resa? Presentation av Odd Fellow Orden och Logen Nr 10 Sibbesborg 10.10 Kommer Du med på en resa? Världen är fylld av möjligheter inom olika hobbyer och föreningar. Du har kanske bekantat

Läs mer

ODD FELLOWS MEDLEMSSYSTEM. Användarhandbok. Medlemmar

ODD FELLOWS MEDLEMSSYSTEM. Användarhandbok. Medlemmar ODD FELLOWS MEDLEMSSYSTEM Användarhandbok För Medlemmar Version 2.1 Handbok ODD FELLOW medlemssystem INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM SYSTEMET... 3 3 STARTA SYSTEMET... 4 4 RAPPORTER... 5 4.1 Rapport

Läs mer

Nr 80 Gustaf Fröding

Nr 80 Gustaf Fröding Utvecklingsplan - Loger Loge Nr 80 Gustaf Fröding Utvecklingsplanen avser perioden 2013-2014 Ver 3 2013-12-31 1. Statistik om logens utveckling Sifferunderlag till er statistik finner ni i Medlemssystemet

Läs mer

Nr 80 Gustaf Fröding

Nr 80 Gustaf Fröding Utvecklingsplan - Loger Loge Nr 80 Gustaf Fröding Utvecklingsplanen avser perioden 2013-2014 Ver 4.1 2014-05-20 1. Statistik om logens utveckling I kolumnerna 2014-2017 ligger prognosen för kommande år.

Läs mer

Övermästaren har ordet

Övermästaren har ordet Övermästaren har ordet Nr 2 februari 2009 Kära Bröder! Så har då vintern bitit sig fast i vår tillvaro här i Sverige. En ny termin har påbörjats och vi kan förhoppningsvis se fram emot en ankommande vår,

Läs mer

Övermästaren har ordet

Övermästaren har ordet Övermästaren har ordet Nr 4 november 2009 Kära Bröder! Så har då vintern kommit. Jag sitter i torpet i norduppland i början av november och kan konstatera att den första snön har lagt sig. Är det redan

Läs mer

Birka nytt - december 2015

Birka nytt - december 2015 Birka nytt - december 2015 Odd Fellow Logen No 116 Birka I.O.O.F. i Sverige Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm Inledning När ni får Birkanytt är det två logeaktiviteter kvar under 2015. En invigningsgrad

Läs mer

Räkafton. Lite humor med norrlands dialekt. Galanta damer underhöll med sång. Br Sten Werner läser traditionsenligt Tomten.

Räkafton. Lite humor med norrlands dialekt. Galanta damer underhöll med sång. Br Sten Werner läser traditionsenligt Tomten. Räkafton Galanta damer underhöll med sång. Lite humor med norrlands dialekt. Vårt höghus uppmärksammades Diverse bilder från Räkafton med underhållning av Finjarevyn. Br Sten Werner läser traditionsenligt

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Birka Nytt - Maj 2014

Birka Nytt - Maj 2014 Birka Nytt - Maj 2014 Odd Fellow Logen No 116 Birka I.O.O.F. i Sverige Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm Birka Nytt i ny skepnad Redaktionskommittén som tagit fram det nya utförandet av Birka

Läs mer

Strategin - en kompass för oss alla.

Strategin - en kompass för oss alla. Strategin - en kompass för oss alla. Arbetsgrupp: Marita Lassenius, Margareta Biström, Pirjo Lucander, Leena Tanska och Henrica Österman Rådspresidenten syster Margot Nyström påminde på forskningsutskottets

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Övermästaren har ordet

Övermästaren har ordet Nr 3 juli 2014 Övermästaren har ordet Mina Bröder! Några ord inför sommaren. Hittills har ju sommaren inte - med undantag för några enstaka dagar varit mycket att skryta med eller att glädja sig över.

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

2010-2011. 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning om er utveckling.

2010-2011. 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning om er utveckling. Odd Fellow Orden Utvecklingsplan - Loger Loge nr/namn B-90 Clementia, Helsingborg Planen avser perioden 2010-2011 1. Logestatistik Fyll i nedanstående uppgifter för de senaste 10 åren och bilda er en uppfattning

Läs mer

Nr 1 februari Övermästaren har ordet. Lars Bergeås ÖM

Nr 1 februari Övermästaren har ordet. Lars Bergeås ÖM Övermästaren har ordet En ny arbetstermin har tagit sin början och nya ämbetsmän har installerats. Jag hälsar alla bröder i vår Loge varmt välkomna! Vi startade terminen i både sorgens och glädjens tecken.

Läs mer

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål.

Huvudmålen är ofta formulerade visionärt, för att sedan brytas ned i delmål och i största utsträckning också i mätbara mål. Sidan 13 av 21 Verksamhetsplan 2016 Det är dags för ett nytt år! Årets verksamhetsplan bygger på samma grund som föregående år. För att tydliggöra vad det är som skall uppnås med distriktets verksamhet

Läs mer

Övermästaren har ordet

Övermästaren har ordet Nr 3 oktober 2011 Övermästaren har ordet Mina Bröder! Sommaren gick fort. Förutom personliga upplevelser innehöll den en del intressanta och upplyftande aktiviteter i Logens anda. Besöket i Hallwylska

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Logen Nr 150 CALLUNA Borås

Logen Nr 150 CALLUNA Borås Logen Nr 150 CALLUNA Borås Nr 1-2005 ODD FELLOW Callunabröder! När Ni läser detta har det hunnit gå ett antal veckor från den högtidliga ämbetsmannainstallationen den 12 januari. Vilken kväll! Att ha fått

Läs mer

förändringar av den svenska Odd Fellow Ordens arbetsformer

förändringar av den svenska Odd Fellow Ordens arbetsformer Sida 1/18 Förslag till fortsatta förändringar av den svenska Odd Fellow Ordens arbetsformer Remissbehandling Storlogens Utredningsgrupp SLUG februari 2014 Sida 2/18 Innehåll 1 Storlogens Utredningsgrupp

Läs mer

Motioner nr 8, 11 14, 17: Ändring av ALL Motion nr 28: ändring i Handboken för ämbetsmän loger, klädsel... 8

Motioner nr 8, 11 14, 17: Ändring av ALL Motion nr 28: ändring i Handboken för ämbetsmän loger, klädsel... 8 Sida 1 av 32 Motion nr 2: Val av StRepr, ändring av ALL 55, 56, 57, ALBL 52, 53, 54 och motsv i ALRL... 2 Motioner nr 8, 11 14, 17: Ändring av ALL 41... 3 Motion nr 10: Ändring av ALL 5, 18, 38, 92 mom

Läs mer

Övermästaren har ordet

Övermästaren har ordet Övermästaren har ordet Bäste Broder! Ett nytt år har precis börjat och jag vill inleda med att rikta mig till de bröder som inte besökt logen det senaste året. Jag och flera med mig saknar dig i logens

Läs mer

Övermästaren har ordet

Övermästaren har ordet Övermästaren har ordet Efter en lång och skön ledighet under Jul och Nyår är vardagen tillbaka och det är dags för en ny termin. Med denna termin är det också dags för byte av ämbetsmän i logen. Så det

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 Motala AIF Orienteringslag 1 2014-02-19 MOTALA AIF ORIENTERINGSLAG Långsiktig verksamhetsidé och mål antagna i våra stadgar: Idrottens idé och inriktning Idrott är

Läs mer

ÖM har ordet. Medlemsblad Maj - Juni 2010. Mina bröder!

ÖM har ordet. Medlemsblad Maj - Juni 2010. Mina bröder! Medlemsblad Maj - Juni 2010 ÖM har ordet Mina bröder! Två nya månader och så mycket har hänt. Invigning av två nya bröder, Singing in the rain var en ren solskenshistoria, gradgivning i annan loge, utdelning

Läs mer

Motion nr 2: Val av StRepr, ändring av ALL 55, 56, 57, ALBL 52, 53, 54 och motsv i ALRL Motioner nr 8, 11 14, 16, 17: Ändring av ALL 41...

Motion nr 2: Val av StRepr, ändring av ALL 55, 56, 57, ALBL 52, 53, 54 och motsv i ALRL Motioner nr 8, 11 14, 16, 17: Ändring av ALL 41... Sida 1 av 38 Tidigare sidnummer i parentes Innehåll Motion nr 2: Val av StRepr, ändring av ALL 55, 56, 57, ALBL 52, 53, 54 och motsv i ALRL.... 2 Motioner nr 8, 11 14, 16, 17: Ändring av ALL 41....3 Motion

Läs mer

Övermästaren har ordet

Övermästaren har ordet Övermästaren har ordet Mina Bröder! God Fortsättning på år 2013! Nr 1 januari 2013 Vi går mycket snart in i en ny ämbetsperiod och, som tidigare sagts, byter vi ämbetsmän vid Installeringen den 24 januari.

Läs mer

Nr 1 januari 2012. Övermästaren har ordet. Mina Bröder! sin känsla för Odd Fellow och ökar faktiskt också upplevelsen av avkoppling.

Nr 1 januari 2012. Övermästaren har ordet. Mina Bröder! sin känsla för Odd Fellow och ökar faktiskt också upplevelsen av avkoppling. Övermästaren har ordet Mina Bröder! Välkomna till ett nytt givande år i Odd Fellow och vår Loge 106 Tre Kronor! Vi har hunnit med ett möte hittills, den 12 januari. Det var ett vanligt möte med lite olika

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Oktober 2014-Januari 2015

Oktober 2014-Januari 2015 Information från Odd Fellowlogen nr 126 Göinge Folke Zettervalls gata 4 281 33 Hässleholm Telefon logehuset: 0451-135 52 Oktober 2014-Januari 2015 Ansvarig utgivare: Rutger Möller Redaktörer: Lars Tegård,

Läs mer

Övermästaren har ordet

Övermästaren har ordet Övermästaren har ordet Mina bröder! Snart är det dags för mig att lämna över till nästa övermästare. Jag tycker att det känns väldigt fint att vara och att ha varit en i den långa raden av övermästare,

Läs mer

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Fastställd av styrelsen den 9 november 2015 Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta stiftelsens angelägenheter.

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Inledning Distriktets roll har länge ifrågasatts inom Föreningen Norden, och det har vid flera tillfällen skrivits

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN TESKEDSORDEN

STADGAR FÖR STIFTELSEN TESKEDSORDEN Inledande bestämmelser 1. KF genom Lars Idermark och The Rausing Trust genom Sigrid Rausing anslår och avskiljer härmed ett belopp om 50 000 kr vardera att avsättas till en stiftelse som skall ha namnet

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Jag drömmer om en vit jul...

Jag drömmer om en vit jul... Årgång 27 Nr 4/2006 Jag drömmer om en vit jul... Huvudredaktören har ordet.. Visst har det varit en konstig vinter hittills. Snön som kom i månadsskiftet oktober-november försvann hastigt och sedan har

Läs mer

Logen Nr 150 CALLUNA Borås

Logen Nr 150 CALLUNA Borås Logen Nr 150 CALLUNA Borås Nr 1-2006 ODD FELLOW Bäste Callunabroder Tack för det gångna året! Ett år där Callunaandan fortsatt att spira med ökad tillströmning vid våra sammankomster och där målet om minst

Läs mer

Västmanlands Scoutdistrikt

Västmanlands Scoutdistrikt Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen fastställdes av Distriktsstämman 2014-10-26 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands scoutkårer så att de kan

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Organisation och Fördelning av arbetsuppgifter

Organisation och Fördelning av arbetsuppgifter Organisation och Fördelning av arbetsuppgifter SPF Seniorerna 159 Hässleholm Föreningens stadgar utgör grunden för framtiden och fördelning av arbetsuppgifter, SPF:s normalstadgar antogs vid årsmötet den

Läs mer

September December 2016

September December 2016 Information från Odd Fellowlogen nr 126 Göinge Folke Zettervalls gata 4 281 33 Hässleholm Telefon logehuset: 0451-135 52 September December 2016 Ansvarig utgivare: Lennart Odhner Redaktör: Ronny Kristensson

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet

Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening. Samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet STADGAR för Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 1. FIRMA Föreningens firma är Social ekonomi Sjuhärad ideell förening 2. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom

Läs mer

Övermästaren har ordet

Övermästaren har ordet Övermästaren har ordet Nr 4 november 2008 Jag sitter på X2000 på väg mot Göteborg och ser det i starka färger höstklädda landskapet svepa förbi utanför fönstret. I ett telefonsamtal med Oslo får jag höra

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 VP PALEMA 2016.docx Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 PALEMA s ändamål och uppgift, enligt ändamålsparagrafen, är att verka för en förbättrad vård och

Läs mer

BULLETINEN Grundad av av

BULLETINEN Grundad av av Örebrohuus BULLETINEN Grundad av av Gunder Sundin 1999 Nr Nr 332008 Från start nr nr 34 34 ÖVERMÄSTAREN HAR ORDET Kris i Samhället? Valda ämbetsmän 2009-2010. Nämder och utskott. Sid 3 Vi läser dagligen

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Medlemsblad mars-april 2010. Medlemsblad. för bröder i logen nr 73 Tre Länkar. Sida: 1

Medlemsblad mars-april 2010. Medlemsblad. för bröder i logen nr 73 Tre Länkar. Sida: 1 Medlemsblad mars-april 2010 Medlemsblad för bröder i logen nr 73 Tre Länkar Sida: 1 Innehåll ÖM har ordet... 3 Kalendarium... 4 Hänt på logemötena... 4 Loge 2009-12-15... 4 Loge 2010-01-19... 5 Loge 2010-02-02...

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

BrodersNytt. Övermästarens spalt. Vad händer?

BrodersNytt. Övermästarens spalt. Vad händer? Logen nr 117 Gustaf V Vattengränden 9 602 22 Norrköping Plusgiro FS: 39 11 33-6 Plusgiro Brödragåvan: 17 18 99-8 Måltidsanmälan: 011-199 535 Redaktör: Per Johansson E-post: p-m.johansson@swipnet.se Hemsida:

Läs mer

Medlemsblad Januari - Februari 2010. Julnummer. Sida: 1

Medlemsblad Januari - Februari 2010. Julnummer. Sida: 1 Medlemsblad Januari - Februari 2010 Julnummer Sida: 1 L73 Tre Länkar Medlemsblad januari-februari 2010 --- ÖM har ordet Mina logebröder Har vi inte alla tänkt: Om jag vore Statsminister då skulle det verkligen

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Stadgar för Prisdialogen

Stadgar för Prisdialogen Stadgar för Prisdialogen Prisdialogen är en ideell förening med säte i Stockholm. Den bildades den 14 december 2012 av Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige), då även

Läs mer

Scouterna Västmanland

Scouterna Västmanland Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen föreslås av distriktsstyrelsen och fastställdes av distriktsstämman 2013-10-19 Västmanlands scoutdistrikts verksamhetsidé Att stödja Västmanlands

Läs mer

All verksamhet vid Södervångskolan har sin utgångspunkt i det uppdrag som skolan får genom nationella och kommunala styrdokument.

All verksamhet vid Södervångskolan har sin utgångspunkt i det uppdrag som skolan får genom nationella och kommunala styrdokument. Inledning All verksamhet vid Södervångskolan har sin utgångspunkt i det uppdrag som skolan får genom nationella och kommunala styrdokument. Vårt mål är att alla barn inom skolans upptagningsområde uppnår

Läs mer

FRAMTIDSGRUPPENS FÖRSLAG

FRAMTIDSGRUPPENS FÖRSLAG Sammanfattning av FRAMTIDSGRUPPENS FÖRSLAG avseende en ombildning av SoIK från en flersektionsförening till en alliansförening Detta dokument är en sammanfattning av en rapport från den s.k. Framtidsgruppen,

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

Arbetsordning för styrelse och klubbchef

Arbetsordning för styrelse och klubbchef Arbetsordning för styrelse och klubbchef Fastställd vid styrelsemöte 2015-06-01 Hammarö Golfklubb 1 Styrelsen Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för RF:s, SGF:s och dess

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Nr Bästa Vågbrytarbröder! I Vänskap Kärlek Sanning. Claus Öberg Övermästare. Mitt Motto skall vara Ödmjukhet, Varsamhet, Lyhördhet

Nr Bästa Vågbrytarbröder! I Vänskap Kärlek Sanning. Claus Öberg Övermästare. Mitt Motto skall vara Ödmjukhet, Varsamhet, Lyhördhet Å Bästa Vågbrytarbröder! rets första logemöte innehöll Installering av nya ämbetsmän för perioden 2017 2018. Installeringen leddes av Broder Distriktsstorsire Maths Blomkvist, han tjänstgjorde som Broder

Läs mer

Mina Bröder! Hasse Larsson. Medlemsblad maj-juni 2014

Mina Bröder! Hasse Larsson. Medlemsblad maj-juni 2014 Medlemsblad maj-juni 2014 Mina Bröder! Igår var det återigen en spännande kväll i Ordenshuset. Den här måndagskvällen ägnades åt en livgivande vänafton med 6 intresserade vänner. Att få träffa alla dessa

Läs mer

Stadgar för Systraföreningen Junebäcken Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte 2012-01-18

Stadgar för Systraföreningen Junebäcken Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte 2012-01-18 Stadgar för Systraföreningen Junebäcken Dessa stadgar är antagna på föreningens årsmöte 2012-01-18 Namn, ändamål samt styrelsens säte 1 Namn Denna förenings namn är Systraföreningen Junebäcken. 2 Ändamål

Läs mer

BrodersNytt. Övermästarens spalt. Vad händer?

BrodersNytt. Övermästarens spalt. Vad händer? Logen nr 117 Gustaf V Vattengränden 9 602 22 Norrköping Plusgiro FS: 39 11 33-6 Plusgiro Brödragåvan: 17 18 99-8 Måltidsanmälan: 011-199 535 Redaktör: Per Johansson E-post: p-m.johansson@swipnet.se Hemsida:

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av ca 20 lokalföreningar & hälsoråd, med totalt 2000 unga medlemmar. Föreningar som ansluter sig till

Läs mer

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak.

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak. På följande sidor presenteras AMBs värdegrunder och lite tankar kring dessa. Dessa värdegrunder genomsyrar hela skolan och kommuniceras på en mängd olika sätt varje vecka under samtliga tre skolår. 1.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Å R S M Ö T E T

Å R S M Ö T E T Stadgar för Svenska Scoutrådet (Beslutade av Svenska Scoutrådets årsmöte 22 november 2003 och skall under 2004 godkännas av WAGGGS och WOSM) Kapitel 1 Inledning 1 Svenska Scoutrådet Svenska Scoutrådet

Läs mer

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017

Stadgar. för. Studentbostadsmässan 2017 2014-08-26 Stadgar för Studentbostadsmässan 2017 1 Föreningens namn Föreningens namn är Studentbostadsmässan 2017. 2 Ändamål Föreningens övergripande syfte och ändamål är att öka attraktionen för Stockholms

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Stadgar för Alumnföreningen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet (The DPCR Alumni Association)

Stadgar för Alumnföreningen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet (The DPCR Alumni Association) Stadgar för Alumnföreningen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet (The DPCR Alumni Association) Så som de antogs vid [möte, plats, datum] Utkast, reviderat 30 maj 2013

Läs mer

Stadgar för Hembygdsföreningen Facklan

Stadgar för Hembygdsföreningen Facklan Stadgar för Hembygdsföreningen Facklan Antagna vid Hembygds- och Studieföreningen Facklans bildande. Ändrade vid årsmöte den 9 mars 2014. 1. Namn och verksamhetsområde Hembygdsföreningen Facklan, nedan

Läs mer

Pedagogik, kommunikation och ledarskap

Pedagogik, kommunikation och ledarskap KURSPLAN LPK100 LPK150 LPK200 LPK250 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Pedagogik, kommunikation och ledarskap KOMMENTARDEL till inriktningen Pedagogik, kommunikation och ledarskap Inriktningen vänder

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA:

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA: NUVARANDE STADGA: 1 Namn Föreningens namn är Föreningen för folkbildningsforskning. 2 Uppgift Föreningen som har hela Sverige till arbetsfält har till uppgift att främja och stimulera forskning och studier

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR. RIKSFÖRBUNDET LOKALREVYER I SVERIGE - LIS Hindås Stationsväg 4, Hindås Organisationsnummer

VERKSAMHETSPLAN FÖR. RIKSFÖRBUNDET LOKALREVYER I SVERIGE - LIS Hindås Stationsväg 4, Hindås Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN FÖR RIKSFÖRBUNDET LOKALREVYER I SVERIGE - LIS Hindås Stationsväg 4, VERKSAMHETSÅRET 2016-05-01-2017-04-30 LIS syfte är angivet i stadgarna. Verksamhetsåret är 05-01--04-30 ORGANISATION

Läs mer

Medlemsmodellen. Utvärdera Aktivera Hantera Introducera Rekrytera Attrahera Analysera Reflektera

Medlemsmodellen. Utvärdera Aktivera Hantera Introducera Rekrytera Attrahera Analysera Reflektera Medlemsmodellen Utvärdera Aktivera Hantera Introducera Rekrytera Attrahera Analysera Reflektera 1. Reflektera Varför medlemsrekrytera? Organisationens uppdrag? Vilka aktiviteter bidrar till uppdraget?

Läs mer

Logen Nr 150 CALLUNA Borås. Nr 3-2004 ODD FELLOW

Logen Nr 150 CALLUNA Borås. Nr 3-2004 ODD FELLOW Logen Nr 150 CALLUNA Borås Nr 3-2004 ODD FELLOW Kära Bröder! Nu går sommaren mot sitt slut. Hann vi med att ta tillvara sommarledigheten och de långa ljusa dagarna? Vi behöver ta oss tid för reflexion

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ

Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Rev 2013-01-22 Stadgar för lokalavdelning inom nomineringsgruppen Borgerligt alternativ Fastställda av Kyrkliga samrådsgruppen 2012-01-29. Inför bildande av lokalavdelning finns en handledning tillgänglig.

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APARTHOTEL ATTACHÉ (769627-1993) 1.1 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen ApartHotel Attaché.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APARTHOTEL ATTACHÉ (769627-1993) 1.1 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen ApartHotel Attaché. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APARTHOTEL ATTACHÉ (769627-1993) Antagna den 2015-10-30 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen ApartHotel Attaché. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Ta fram en aktivitetsplan för det kommande Rotaryåret

Ta fram en aktivitetsplan för det kommande Rotaryåret 1 Klubb- och medlemsutveckling Ta fram en aktivitetsplan för det kommande Rotaryåret Inom varje Rotaryklubb skall det finnas en Medlemsutvecklingskommitté, som leds av en ordförande och som har ansvaret

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola

AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola 1 AVTAL (MALL) för förening som samverkar med extern ridskola Viktig information Svenska Ridsportförbundet har tagit fram en avtalsmall /typavtal som bygger på LOK-stödsnämndens praxis i liknande ärenden.

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer