Utsökning. Utsökningslag kap. l. Pr 47 Utsökningslag /37. iom-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utsökning. Utsökningslag kap. l. Pr 47 Utsökningslag 3.12.1895/37. iom-"

Transkript

1 Utsökigsag kap ~7 te ka tska ome. ts om a det datt.et, :förfa arterå aer att e för Jskjut vars )gitig främgäer ;öka. t t. ia fo ;tämadka ersättto e som iom- 1örd, 1dig- 5täeer u tas, <ju ta tmtitrte esu-:- ber m de t. a ag srad phä- ~ femed JeW 1 ermar 52). +fe ag Utsökig Ag.. verkstäighet av utsag i brottmå, se Verkstäighet av straff samt fågvård, St Pr 47 Utsökigsag /37 L /461- RP:41/1984; L /636- RP:190/1983; " L /867- RP:161/1984; L /1016- RP:200/1985; L /470 - RP:234/1985; L /658 - RP:127/1984; L /897 - RP:38/1987; L RP:53/1988; L /939 - RP:411988; L /245 - RP:39/1990; L RP: ; L /829- RP:04!1990; L /1055- RP:15/1990; L /1066- RP:179/1990; L /1634- RP:S0/1991; L /968- RP: ; L RP:131/1992; L /92; L /13 - RP:261/1992; L /600 - RP:79/1993; L /551 - RP:20/1994 På Städerås framstäig stadgas: kap. Om utsökigsmydighetera q8.5."!973/. 389). Se F ag. hadhavade av utsökigsmydighets åiggade i vissa fa / UtsökP1gsärede hadäggs och prövas ay överexekutor. Overexekutor är ässtyres~. ( ) Mom. 2 har upphävts geom L /867. Överexekutor i adskapet Åad är ässtyrese.. ( /899) ; Se L om utsökigsväsedet )984/866:. RP;28/1984 :. Utsökigsorgaisatioe i.. De högsta edige och tisye qver utsökigsväs~: det akommer på justitiemiisteriet. ' ' 2. ( ) Lässtyresera är distriktsförvatigsmydigheter iom utsökigsväsede t , 3.. Lokaa utsökigsmydigheter är stadsfogdeämbetet och äsmae. stadsfogdeämbete i Hesigfors stad är exekutioi)syerket. stadsfogdeämbetet är också de mydighet som verkstäer domar i brottmå. Om de okaa utsökigsmydighete i adskapet Åad stadgas ~rskit. (20.12:.199J_/1635).. '.., Om orgaiserige av utsökigsverksamhete och.arb!!tsförqeige i utsökigsärede i stadsfogdeämbete och äsmarts.distrikt stadgas geom förordig... ) ; :. ~ Tjä?tster (20.1L99!63s): 4. ( /1635) Vid ett stadsfogdeämbete kå fias tjäster som förste stadsfo.gde och stadsfogde. Vid Hesigfors exekutio5verk fis e tjäst som edade stadsfogde..,! Chef för stadsfogdeämbetet är e stadsfogde. Fi'\S: _det vid ämbetet fera stadsfogdar, är förste stadsfogde chef för ämbetsverket. De edade stadsfogde är chef för Hesigfor5 exekutiosytrk., ;, :.Agåede:tjästem;a som äs:ma. och ;itr~dade äsma sjadgas särskit. '- '.. : Om de övriga tjästera vid stadsfogdeämbetea.pch om tp.otsvatade tjäster i ä~masdistriktet). stadgas geom fqrordig.. ' ; 5-6 har upphävts geom L om utsö~igsavgifter, Pr 49. "::. Särskida stadgade....., Närmare stadgade om ve).'kstäighete av dea ag.utfärdas geom förordig Dea. ag träder i kraft de maj,1985. Geom :de upphävs age de 23. apri976- om.utsökigsväsedet (343(1-6) samt age de 24 augusti 1955 om Hesigfors stads exekutiosverk (383/ SS) jämte seare ädrigar '. Atgärder som verkstäighete av dea ag förutsätter ka vidtas ia age träder i kraft ( /366) Verkstäighet i utsökigsmå åigger, uder överexekutors iseede, utmätigsma. I stad som har rådstuvurätt är stadsfogde utmätigsma. På adra orter är äsmae utmätigsma. Behövs i stad fera stadsfogdar, bestäms deras ata geom förordig. Har äsmasdistrikt e avdeigschef som hadhar utsökigsäre:r;j.de, sköter ha i egeskap av utmätigsma om verkstäighete av utsökigsärede och har samma befogeheter som äsmae. ( /470).. Utmätigsmae. bistås i utsökigsärede av e biträdade utmätigsma. Utmätigsmae ka äve vid behov åägga e aa tjästema som är uderstäd hoom att utföra ett eskit verkstäighetsuppdrag. För tjästemae gäer.då vad som stadgas om biträdade utiätigsma).. Utmätigsmae ka dessutom vid behov åägga e tjästema som är uderstäd hoom att utfärda ett idrivigskvitto på utmätigsmaes eer e biträdade utmätigsm~s vägar samt att vara vitte eigt O ~ ( /1634).. Om verkstäare i utsökigsärede i adskapet Åad har stadgats särskit. ( /867) Se L och F om adskapsfogoeämbetet i adskape-t Åad /898 och /160; F om Hesigfors exekutiosverk /159.,. 3 har upphävts geom L ) ( /867) Utmätigsma får-uppdra åt biträdade utmätigsma att idriva fordta eer utföra aat verkstäighetsuppdrag. Om biträdade utmätigsma gäer då vad som stadgas.om utmätigsma.- Biträdade utmätigsma får dock ite ) säja utmätt fast egedom,. fartyg soi iskrivits i fartygsregistret, aride i fartyg, ' fartyg biastat gods, registrerat uftfartyg, registrerad buss, 'astbi eer säpvag eer såda aktie i bostads~ eer fastighetsaktieboag som berättigar ti besittig av e ägehet, ite heer aa utmätt egedom som veterige ut-. gör säkerhet för å med stöd av iteckig eer pateer retetiosrätt;., :....., :, ; 2) fördea köpeskiige för egedom som åis i pukte eer köpeskiige för acj, ~gedom är det eigt 6 J.<ap. 3-5 krävs s~rskitfördeirigsförfarade~.. 3) på grud av utmätig av fordr_a utfärda betaigsförhud ti ågo som befiimer sig iom e aa utmätigsmas verksamhetsområde, utfärda betaigsförbud på grud av utmätig av ö; överfåra ett ärede ti utmätigsmae på e aa'ort eer begära hadräckig av horiom; eer : - 4) förorda att gädeär som håer sig uda eer såda företrädare för hoom som avses i 3 kap. 34 b ska hämtas ti utsökigsutredig,. förorda att g~~eär ska~ öv_?"äma b~kföri?gs~öcke~ eer:bokfö!gsma~ea f o! graskmg, foreagga. VIte ~o~ avses 1 3 kap.-34 d eer ahåa om att sådatviteska dömas ut. ( /470) Utmätigsmae ska se ti att e- biträdade utmätigsma på behörigt sätt fugör uppdrag:som äms i mom. samt iakttar.hoom meddeade bestämmeser. ( /897). '.:. : Se häv. vid 2. : 5 har upphävts geom L / har upphävts geom L 14: /867. ~ '

2 .~ Pr Utsökigsag kap. 3 VtSI 8 ; Emot öfverexekutor gäe eahada jäf, som i rättegågsbake om domare sägas. SeRB 13:1, Pr.. 9. Utmätigsma må ej taga befattig med må, h vari ha är jäfvig. Dessa äro mot hoom aga jäf: om ha är med part i de skydskap eer det svågerag, som eigt 13 kap. rättegågsbake är jäf mot domare; eer om ha eer ågo, som med hoom såuda är i skydskap eer svågerag, eger i mået de eer ejest ka af förrättige väta syerig ytta eerskada; eer om ha är parts vederdeoma. Har utmätigsma å tjestes vägar rättegåg med ågodera parte, eer söker part, seda mået är ahägigt, sak med utmätigsmae eer tifogar hoom ågot med ord eer gerig, i uppsåt att dermed göra.hoom jäfvig, det ska ej för jäf räkas. Är utmätigsma jävig, ska ha geast amäa detta hos överexekutor, som ska förorda e aa utmätigsma i has stäe. I överexekutors besut i jävsfråga får ädrig ite sökas geom besvär. ( /867) :. Mom. 3 har upphävts geom L / Agåede jäv för e biträdade utmätigsma g3:.1- er vad som i mom. stadgas om utmätigsma. Ar e biträdade utmätigsma jävig, ska ha geast amäa detta ti utmätigsmae. Om e biträdade utmätigsma är jävig, ska utmätigsmae aförtro e ojävig biträdade utmätigsma verkstäighetsuppdraget eer utföra det sjäv. ( /897) '. ' ' '. Se häv. vid 2; UF, Pr 50. :: Utmätigsma asågs icke eigt UL : 9 vara jävig att verkstäa utmätig för fordra i fråga om vike ha vid häradsrätt.. sökt dom såsom ombud för borgeäre. HD 1977 II 96..:O. _ ~f.f?,5.1973/389) 'Utmätigsr;å _ska vid f?rrätti!1g ;itföjas av ojävigt vitte.., :..,Mom..2 har upphävts geom L f.i2.1984/~67. :-Utmätig av ös egedom rriå i gädeäres ärvaro verkstäas uta vitte, om gädeäre därti giver sitt skriftiga samtycke.-., Hos öfverexekutor ska öfver ut:sökigsmåuöra:s särskid dagbok. : :. :.. - i, r; : {Jtm~tirigsmari'Var_e.o2k pigdg im håa dagbok öfver aå utsökigsärede, i hvika has åtgärd äskås. De frmare föreskriftera agåede dagböckeras f~ömde med4ea~ geom särskid, [ådig]. fqrordig..,._ Ur dagbo~~$ka meddeas skriftigt ityg, är.. sådat begäre~..:..,. _ _;,,S~U:F 2-3~ch5--,7,PrSO..,.., _...:._ ' '12. Öve~exekutor ska se_ ti att uderydade utsökigsmydigheter fugör. sia uppgifter på behörigt sätt. ( ~1/1634) Agåede skydighet för utmätigsmä och bitreadade utmätigsmä att ersätta skada som de :Våat geom fe eer försummese i si tjäst gäer vad som stadgas..-i:. skadestådsage ( ). ( / 897) Se Skad~stådsL 4:2-3, Ci 35 a; RB 8:2, Pr ; UF 5; ~ ( /363) Vad i 14 kap. 7 -rättegågsbake är. stadgat. om ådömade av ordigsstraff i rätte, äger motsvarade tiämpig vid förfarade hos överexekutor. SeRB 1.4:7, Pr och SP 42, St'2.'... f har upphävts geom L / kap. Om agsökig har upphävts geom L / kap. Amäa stadgade om verkstäighet av domar och utsag ( /389) Se SkatteUL 2, Pr 54.. ( /389) I de ordig dea ag stadgar verkstäas: ) domstos dom eer utsag i tvistemå eer i aat må agåede privaträttsig fråga, så ock betaigsorder och av domare meddeat iterimistiskt förordade som eigt ag skaäda ti efterrättese; 2) domstos utsag i brottmå ti de de ågo däri tidömts ersättig eer aat;. 3) förikig som faststäts av domsto;. 4) skijedom varom stadgas i age om skijemaaförfarade eer som ejest eigt ag skaäda ti efterrättese samt geom såda skijedom faststäd förikig; 5) överexekutors besut, varigeom ågo åagts betaigsskydighet, och aat besut i utsökigsärede; 6) besut av förvatigsdomsto, statsrådet, miisterium, cetrat ämbetsverk eer ässtyrese, såframt besutets iehå är sådat som i 2, 4 eer 5 avses; 7) sådat besut av aa ä i pukt 6 avsedd förvatigsmydighet, om vars verkstäighet'i.de ordig dea ag stadgar fies särskit stadgade i aa ag;. 8) i utadet give dom eer skijedom sorri eigt ag v~rkstäes i Fiad; samt. 9) förbidese eer fordrigsbevis om vars verkstäighet i de ordig dea ag stadgar ejest är särskit stadgat i ag. Vid utsökig av skatter, offetiga avgifter och adra offetigträttsiga och med dem jämföriga fordrigar i peigar, vid verkstäighet i utsökigsväg av bötesstraff samt vissa adra straffrättsiga påföjder, ~te såsom tvågsmede och state tidömda ersättigar ävesom vid verkst;äighet av. dom rörade vårdad om barri eer överfäiade av bar ti dess vårdadshavare eer umgägesrätt skoa, såframt ej. aat är särskit stadgat, stadgaridea i dea ag i ti- ' a,ipiga dear iakttagas. (4.7.1~75/525).. Vid verkstäighet som grudar sig på utomads give dom eer skijedom eer avser geom avbetaigsköp såt ösöreföremå gäer utöver stadgadea i dea ag och devis med avvikese frå dem vad aorstädes i ag är särskit stadgat... Vad i dea ag är stadgat om dom gäer vid verkstäighet i tiämpiga dear äve:p. utsag, besut och förordade, skijedom samt a).a hadig som eigt mom. ka äggas ti grud för verkstäighet. Se :BötesVL 3 room. 2 och' 6, St 21 och BötesVF, 9, 24, 65 och 66, St 22. Se äve L om verkstäighet av besut som gäer vårdaå om bar och umgägesrätt, Pr 52 a; UL 3:13,15, 16, 17 och 18; L om revisio av statshushåige 17, L 35; L om adesag 146, Ha 8; L om avbetaigsköp 16, Ci 50; L om arbetsdomstoe 36, Ar 15. A g. verkstäighet av utsag, som avkuats av utädsk domsto, se L om samverka mea fiska och utädska mydigheter vid rättegåg samt om verkstäighet i vissa fa av utädsk domstos besut, Pr Se äve L om godkäade av Vissa bestämmeser i de i Geeve de 19 maj 1956 uderteckade kovetioe om fraktavta vid iteratioe godsbefordra på väg och om tiämpig av sagda kovetio /667, 7; L om asvarighet för ojeskador förorsakade av fartyg 19, Ha 41 c. Av: verkst 8, Ci Ar sag, F ö söki 29;L rigs! be do är re1 a Y f ö t i( g di m 2 res k bif' 2 til 3 skir 4 e e c:; J d or. E ta p har utfi I ver fö e ba 19~. f tas i hav sa ske är ve,_ ~

3 L iaiiiiii ~-~ ~ g kap. 3 Utsökigsag kap Pr 47 ~om ighet av ea ag eer i a >ck betastjskt förrättese; ågo däri kijemaäda ti faststäd.o åagts sökigs-_ et, miis- ~.såframt i avses; 'sedd förde ordmde i a- Jm eigt ars v'erk ~st är särr och ajga fordigsväg )åföjder, :a ersättrörade 1 ti dess åframt ej t ag i tiads giavbetagadea vad avid verk ~sut och r som e 'tighet. 3, 9, 24, årdad om h 18; L om g 146, Ha.tae 36, sk domsto. igheter vid k domstos ~ i Geeve tvta vid i sagda ko!or förorsa- Avta om uderhåsbidrag, som faststäts av sociaämde, ka verkstäas såsom aga kraft vue dor, L om uderhå för bar 8,Ci8.. Arbetsöshetsförsäkrigspremie ka utsökas uta dor eer utsag, L om arbetsöshetskassor 33, Ci 37.. Försäkrigspremie och tiäggsavgift får i vissa fa idrivas i utsökigsväg uta dor eer utsag. L om försäkrigsavta 40, Ha 29; L om försäkrigsavta 132/ ta, Ha 29; L om försäkrigsboag 10:7, Ha 30. Dor, varigeom öftesma soidariskt med gädeäre åagts betaigsskydighet och som därefter, seda öftesmae eragt domes iehå ti borgeäre, trasporterats på öftesmae, är för-öftesmaes de ej ägre verkstäbar geterot gädeäre. HD 1933 I 91. Make, som i äkteskapsskiadsdor åagts att tiadra make för bar, varom vårdade aförtrotts dee, måatige utgiva. uderhåsbidrag, var icke, då i dome ej aoruda bestämts och. partema icke aat avtaat, befriad frå si betaigsskydighet för de tid uder vike bare terporärt hade bott hos hoom. HD1975II17. '. De uderhåsskydighet som åviade make eigt 46 ÄL.var primär i förhåade ti de uderhåsskydighet för föräder som föjde av L om uderhå för bar. E dom geom vike de ea av förädrara hade åagts att utge uderhåsbidrag ti deras bar förorade därför si exigibiitet då baret igick äkteskap uder tide för de på dome grudade '!derhåsskydighete. HD 1982 II 51.. Utsag, varigeom e perso åagts persoig betaigsskydighet, ka icke efter dees död verkstäas mot rättsiehavara. HD 1940 II Utmätigsma ege, uta öfverexekutors föreskrift, verkstäa aga kraft egade dom: ) då skydighet att gäda peigar eer varor bifvit de tappade åagd;, -. 2) då ågo bifvit förpigtad att viss ös egedom ti aa utgifva;. - 3) då domstoe förordat agåede qvarst~d eer skigrigsförbud;.. _ ;: 4) [då dömdtär i fråga om tjestehjo:5 fyttig i eer ur tjest;] ',.. 5) då ågo bifvit förpigtad att afträda fast ege~ dom eer dömd t är om fyttig i eer ur hus; och. 6) då dereri ejest iehåer förpigtade för::de tappade att ågot fugöra; vid äfvetyr a.~t de(' om ha tredskas, må geom vederpartes föra'stahahde utföras. ::~L. Huru dom, som i och 3 pu:ktema är ä~d,' ska verkstäas, skijs i 4, 5 och 6 samt i 7 kap.: '. Uta hider av mom. ka e utmätigsma utari förordade av överexekutor verkstäa ett besut om e säkrigsåtgärd som med stöd av 7 kap. rättegågsbake har meddeats av e amä domsto. ( /1066) Åtgärder som avses i 4 ~ch 5 får dock edast vidtas på förordade av övei;exeku to r. ( / 066) Se L om arbetsavta, Ar ; PoisL 27, H 24; L om skifte 278, 279 och 281, Ek. ' Ag. rätt för utmätigsma att på ahåia av skogsiteckigshavare tistäa skoges. köpare eer avverka re avverkigsförbud samt med kvarstad beägga de träd, som reda avverkats, s~ L qm skogsiteckig 4-10, Ci 79.. Då dor verkstäts järikt UL 3:2 pukt 6, ka uträtigs{~ hos de tredskade tiika förrätta utmätig ti gädade av vederpartes kostader för sagda verkstäighet, såvitt kostadera äro skäiga, vike omstädighet utmätigsmae bör- pröva. HD 1938 II 507, D 1939 s..,..,. Järikt ÄL 81 givet förordade därom, att de ea av makara tis vidare fick sitta kvar i det gemesamra hemmet, ka ehuru dore i mået rörade äkteskapsskiade icke. vuit aga kraft, geast verkstäas av utmätigsma uta överexekutors förordade. Överexekutor hade icke bort upptaga såda asöka ti prövig. HD 1952 II 79 (orr.); D 1953 s.-46. ;.. 3. Ka aga kraft egade dom icke, efter ty i 2 ar stadgad t, af utmätigsma uta särskid föreskrift Verkstäas, akomme på öfverexekutor att om verk- stäighete och sättet derför förorda, uder iakttagade af hvad i 4 och 5 sägs Är om verkstäighete i dome föreskrifvet eer i ag särskidt stadgadt, äde ock det ti efterrättese. 4. ( /576) Iehåer dom i fa, som i 3 avses, förpiktade för de tappade att ågot fugöra, och ka det äve av aa utföras; äge överexe"' kutor bemydiga de viade att på vederpartes kostad sjäv eer geom aa utföradet besörja. Ka det edast av de tappade utföras varde ha geo:r_: vite eer geom häkte därti håe.. Ar ågo åagt' att utfärda saubrev eer aa skriftig hadig, eer att avgiva samtycke, godkäade eer aa såda förkarig, have dome, så sart de vuit aga kraft, såda verka, som vore förpiktese: fugjord. Se SL 2:4 och 5, St och UL 3:18.Jfr F _ag. friviiga auktioer 6, Ci 51, jordegal 38, 56, 62 o_ch 76,.Ci 86; KS 106, Pr 39.. Aktieboag vid vite tihået att fugöra ådömd förpiktese. HD 1924 u II 1065, T 1924 s. 351; HD 1937 II Vite som av ragistrat föreagts i må om ve~kstäigh~t a~ utsag som gäde rätt ti umgäge med bar kude utdömas, fastä besutet härom icke vuit aga kraft._de omstädighete, att i ett aat verkstäighetsärede mea partera, som järvä agick umgäge med baret, de prestatiosskydige sedermera föreagts äve ett aat vite, utgjorde icke hider för utdömade av det först föreagda vitet, me medförde att det bev obehövigt att åyo föreägga ytt vite. HD 1976 II På taa av ett aktieboag hade perso:er, so'\i).: tidigare tihört dess styrese, vid vite förpiktats att ti boaget-öyer!åta vissa hadigar. Då dea överåte~epikt icke fugjorts,. hade ~oaget medest y taa yrkat, att sagda persoer skue dömas u det utsatta vitet och åäggas att vid strägare ävetyr fugöra ämda förpiktese. Eär det akom på utsökigsmydighet~ma att hadägga fråga om fugörade av skydighet att överåta hadigar och yr-. kade på ådömade av vite, avvisades taa. HD 1958 II 63, Lm s. 214 och D 1959 s (29.T948/576) Är geom dom de tappade förbjudet att ågot göra eer att hidra aa att ägot utföra, och bryter ha däremot; age överexekutor, varje gåg såuda sker, fäa hoör ti Vite; föreskrive ock, där så ämpige ske ka, vidtagade av såda åtgärd, att förbudets överträdade förebygges. Låter ha sig ej av vite rättas,, förordie överexekutor, att ha må vid domsto titaas; o'ch äge domstoe i ty fa döma hooi ti fägese ej över se:x;måader...':.. ( _- -: -.. Vite, om viket här och i 4 stadgas, ådömes_ ti visst peigbeopp Se SL 2:4 och 5,.St ; UL 3:18.]fr.L om dödade av urkuder 9, Ci 48; FöreigsL 34, Ci Hvad öfverexekutor eigt'4'och 5 _ förordat, ska_geom u troätigsia de tappade med.: deas. ' '. Göres vid verkstäighet; sorti eigt 4 af de.viade förastatas, motståd.eer sättes aathider för verkstäighete, eme: utmätigsma, på begä 7 ra, hadräckig ti hidr-ets,afägsade... _,.. 7. ( /389).Söhs ädrig i udertätts eerj hovrätts. i första istas giv.a uts~g eer dom; varigeom ågo åagts betaigsskydighet, får.ut7' mätigsma uta överexekutors förordmtde verkstäa,utmätiig hos._gädeäre.;,såframt icke dee stäer pat eer borge för det som bivit utdömt Ut-: mätt egedom får ikvä icke uta gädeärep.s samtycke säjas, förrä doi;ue vm:mit-aga kraft. Ar egedome uderkastad förskämig, sar förstörese eer sabbt faade i värde eer erfordrar de syerige kostsam vård, ska uti;uätirigsmae, om borgeäre det begär samt stäer] säkerhet för kos.tad

4 Pr och skada, ombesörja försäjig av egedome. ( /1075) Mom. 2 har upphävts geom L /1075. Har utmätig verkstäts i dödsbo för de dödes gäd och hade borgeäre varke paträtt ti de utmätta egedome eer rätt att iehåa desamma, må dea icke säjas, ia e måad förfutit frå bouppteckige eer frå utgåge av tide för bouppteckigs förrättade eer, om boet förvatas av boutredigsma, ia. med borgeärera övereskommits om deras föröjade, såframt ej boförvatige ämar samtycke ti försäjig eer egedome är av de art som i mom. sägs.. Agåede yftade av ifuta mede stadgas i 6 kap. Se L om uderhå för bar 16, Ci 18; VäxeL.95, Ha 20; KS 113, Pr 39.jfr UL 3:11 jämte häv. och 3:17. För förhidrade av verkstäighet av betaigsskydighet, som åagts geom uderrätts utsag, hade jämikt UL 3:7 stäts borge. Borgesförbidese asågs ha förfait geom att HovR upphävt sagda utsag, oaktat förbidese fortfarade varit i utmätigsmaes besittig då HD med upphävade av HovR:s dom faststät uderrättes utsag. HD 1933 I 47. HovR:s prövig uderstät utsag, varigeom åtaad åagts skadestådsskydighet, är icke såda uderrätts dom, som åsyftas i UL 3: 7.JD u , T 1915 s Har ågo bifvit förpigrad att viss ös egedom ti aa utgifva, ege utmätigsma, ädå att ädrig i dome sökes, befordra de ti verkstäighet, om de viade stäer pat eer borge för god. sets återbärig; gitter haej stäa säkerhet, varde godset, der ha det äskar, ~f utmätigsmae beagdt med qvarstad Mom. 2 har upphävts geom L /1066. Se L om arbet.savta, Ar. ' : 9.. Dom i tvist oir hyresmas fyttig i eer ur hus eer. om skydighet :för brukare af aas jordatt de afträda må af utmätigsma :verkstäas uta hider deraf att,de ej yuit aga kraft, såframt. de vij;j.ade stäer pat eer borge.för det ska,deståd, hvarti. ha ka käas skydig, om dome ädr~. Se L om företagssaerig 21, Pr 40; Lom skudsaerig för privatpersoer ~ 18, P~ Ar i aarrå ä i 7-9 ämts det, hvarom bifi.ri.t dömd t sådat att ädrigssökade ej varder oyttigt, 'om dome går i fuborda, ege öfverexekutor, der pat eer borge stäes som i sistämda paragraf sagts, förorda, att dome må verkstäas, ädå att ädrig deri sökes. : : 11 : Huru besuti k6kursrrtå, så ock dom i vexemå, må uta hider.af ä,dri.gssökade, verkstäa s; derom gäe hv~d särsk,i)._dt är,stadgat.., Se KS 113, Pr 39 samt VäxeL 95, Ha 20 och CheckL 73, Ha ( /389). Vad i2~ är stadgat om sättet för verkstäade a 'v dom som vu~it aga kraft gäer äve vid verkstäighet~ som får äga rum ia dome vuit aga- kraft/..-:... Högre domsto omå :med aedig av.ädrigssökade~ åtige.mot s~~erhet för betaige av kostad och skada som ka ;drabba motparte eer uta säkerhet; het eer ti ågo de fördjuda verkstäighet av döm som icke -vuit:aga kraft eer förorda om dess avbrytade: ;_,,_; -.-:,;.. Förbjudes 'eer avbrytes verkstäighet, ska ti ävetyrs verkstäd ~tmätig återgå, om högre domsto så förordar. Ar egedome :.uderkastad för-: skämig eer edgåg i-värde eiedordrar de kostsam vård, ska verkstäighete-återgå, om icke borgeäre på förhad: betaar kostadera för vårde ' Utsökigsag kap. 3 V t d c d i s e 1 1 ve r do do (9t rä sk kl e ra: a 1-'1 ä v i m Ek be! tvi i\ ve1 mr da h g i k r samt stäer säkerhet för kostader och skada som motparte ka få vidkäas. Rättsmedesistas var på tjästes vägar behörig att t stöd av UL 3:12 mom. 2 och 3 förbjuda verkstäighete av så~d rätt att håa b~r hos sig, SOJ? i _hemskia~utsag bevijats e make, samt fororda att ahag1ga verkstäighetsåtgärder skut avbrytas och att förrättade utmätigar skue återgå. HD 1975 I~ ( /389) Eigt 12 kap. rättegågsbake eer eigt dea ag väckt återviigstaa utgör icke hider för verkstäighet. Domsto, där såda taa ~r ahägig, må ikvä förbjud~ verkstäig~ het eer fororda om dess avbrytade. Ar häradsrätt icke samad, må häradshövdige iterimistiskt meddea sådat förbud eer förordade att gäa tis häradsrätte sammakommer och besuter i sake. Hovrätts dom vari ädrig får sökas edast om högsta domstoe bevijar tiståd därti går ikaså i verkstäighet uta hider av att besvärstistårid har begärts. Högsta domstoe ka dock förbjuda verkstäighete eer förorda att de ska avbrytas. Om sökades rätt att yft!i mede som ifutit vid utmätig stadgas i 6 kap. 2 mom. ( /470) Asöka om återbrytade av dom eer återstäade av försutte fataietid eer kaga på grud av domvia hidrar icke verkstäighet. Vid hadäggige av såda asöka eer kaga må domstoe dock meddea i och 2 mom. avsett förbud eer förordade. SeRB 12:13, Pr ; UL 2:21, 5:45 och 6: Ädras eer upphäfves dom, hvarå utmätig, qvarstad eer aa verkstäighet föjt, gåge,. ädå att kaga öfver seare besutet föres, verkstäighete~ åter, der så ske ka; och fye de, som verkstäighete sökt, a skada, vare ock, om ha fått ågot yfta eer titräda, pigtig att det geast med 9,ess räta eer afkomst ti v:ederparte återstäa. Aro peigar yftade, gäde räta derå efter sex för.hudrade om året fr~ de dag peigame ti u~rriätigsmae ifutit. Har dom, h varigeom brukare af aas jord åagts att ge aj träda eer iehafvare af ägehet i aas hus skydigkäts att derifrå affytta, bifvit verkstäd, må dock icke,i föjd af seare tikommet besut, verkstäigheteri.' gååter; ia besutet vuit agakraft eer sutig dom i sake fait. _. Högre domsto må, är de återföi:-visar må tiäg-.. re domsto för y hadäggig eer överför må ti aa ägre domsto, förorda, att reda vidtage verkstäighet ska bestå ti dess de ägre domstoe hadagt och avgjort mået och de :ya dome brigas ti verkstäighet. På syeriga skä må de ägre domstoe före måets avgörade förorda, att verkstäighete ska återgå. Om de ägre domstoe ti föjd av parts utevaro eer av aa orsak ämar mået därhä, ska verkstäighete återkaas. ( /389)... HovR:s utsag, som icke vuit aga kraft, har av utmätigsma verkstäts, varefter borgeär yft därvid ifuta mede. Utmätigsmae är icke behörig att, seda utsaget upphävts av HD, uta överexekutors förordade vidtaga åtgärd om återgåg av verkstäighete. HD u , Lm 1928 s Utmätig, som verkstäts på grud av uderrätts utsag_, ~1- ket av HovR upphävts me av HD faststäts, har icke förfait u föjd av hovrättes avgörade. HD 1936 I02. På förordade av överexekutor har utmätigsma på gru~d :av uderrätts aga kraft vua utsag hos uderhåspiktig u~att. av u~derrätteutdömt ].mderhåsbidr:ag för viss tid och.överäm at det utmätta beoppet ti de därti berättigade. Sederre_ra fa HD i sitt utsag, som givits"i aedig irv besvär över utmatw h &P &2 ewmaz

5 ~~ Utsökigsag kap Pr 47 ta som att med av såda!jats ea er skue ' 1975 I gågssstaa där såstäigadsrätt. t med-. is hä. : högi verkar be rkstä )m sötätfg >täuamd av tdäggstoe er för- utmät gåge, stäigrkstäågot ss räo pe- 1drade ;sma åagts mas kstäd, - verk ~~aft e- :iägå ti dtage 1stoe b rig ägre t verke ti.ar rå (18.5 tätigsedel Vt 'hävts av återgåg sag, vi rfait ti :Jå grud ~g utriitt overär' derrer~ ~r utriit' ige, att för desamma ej förefuits aga grud. På begära av de uderhåspiktige verkstäde utmätigsmae därefter i och för rättade av de tidigare verkstäighete utmätig hos de ti uderhåsbidraget berättigade. Utmätigsmae hade icke varit berättigad att rätta föreämda verkstäighetsåtgärd och såedes ej heer behörig att verkstäa ifr.v. utmätig uta överexekutors förordade. HD 1944 I 9. Yrkade, som avsåg återgåg av verkstäighet järikt UL 3: 14, kude ahägiggöras direkt vid behörig amä domsto, då yrkadet grudade sig på så okara och tvistiga omstädigheter, att överexekutor, om yrkadet hade ahägiggjorts därstädes, hade kuat avisa sökade att utföra si taa vid amä domsto. HD 1980 II 21, Lm 1980 s Seda HR dömt vissa beopp förbruta ti state hade beoppe eragts ti utmätigsmae på dees uppmaig. Då sagda beopp seare devis återbetaats på grud av att de edsatts av Hov R, skue på det återbetaade beoppet gottgöras räta eigt 6 procet frå betaigsdage ti återbetaigsdage. Asöka om rätegottgörese skue hadäggas i admiistrativ ordig av ässtyrese uta äsrättsförfarade. HFD 1959 I S. 15. Förikig; som bifvit af domsto, faststäd,. verkstäes i de ordig, som för aga kraft egade dom är stadgad. Se RB 20:2, Pr. I ett hemskiadsrå, där fråga icke varit om makes åäggade att överäma i si besittig varade egedor ti avvittrig, hade av makara med avseede på hemskiad igåget avta, som b.a. gäde verkstäade av avvittrig iom viss tid, itagits i rättes protoko. Då härigeom icke uppstått e i utsökigsväg verkstäbar förikig, åades make icke att överäma i si besittig varade egedor tiavvittrig. HD 1968 II ( /47) E i Fiad meddead skijedom om vike stadgas i age om skijeförfarade (967/92) verkstäs på förordriade av amä uderrätt såsom e domstos agakraftvua dom, om ite skijedome geom domstoes besut har ogitigförkarats eer upphävts eer e högre mydighet eer e domsto, där taa om skijedomes ogitigförkarade eer upphävade är ahägig, besutar ågot aay. ( /968) Har domsto upphävt skijedome, vare ag som i 14 är stadgat. Skijedom, som aars eigt ag ska gäa, ska äve på förordade av amä uderrätt verkstäas iksom domstos agakraftvua dom, om ite högre mydighet besutår ågot aat. ( /968) Se L om skijeförfarade, Pr 46; VatteL 3:13, 5:84, 86 och 90, Ek 9; F om brigade i verkstäighet av geeraakte iehåade bestämmeser om förikig, skijedom och rättsigt avgörade av tvister /89; L om godkäade av vissa stadgade i de i New York avsutade kovetioe om erkäade och verkstäighet av utädska skijedomar samt om dyika skijedorars verkstäighet, Pr 70 och F om brigade i kraft av yssämda kovetio, Pr Då ti asöka om verkstäighet av skijedom icke fogats ödig utredig ti utvisade av att skijedome icke var ogitig eigt L om skijemaaförfarade 21, hade överexekutor, uta att omedebart avså asökige, bort bereda sök:!de tifäe att kompettera desamma. Eär såuda icke förfarits och då i överexekutors utsag ej heer ämts vad som fattades av de i age förutsatta utredige, återförvisades äredet ti överexekutor för y behadig. HD 1974 II 54.. E skijedom hade geom RR:s utsag, som ite vuit aga kraft, förkarats ogitig. Hov R hade ite es i fråga om skijemas arvode och kostader, vika utdömts i skijedome, fått förorda att skijedome skue verkstäas. HD 1981 II 64.. Utädsk skijedom, som tikommit i de ~rdig UL 3: 16 ~ö; reskriver, verkstädes. HD 1923 IJ II 8, D 1923 s Om verkstäighet ::~,f öfverexekutors utsag, hvarigeöm beta,~gsskydighet bifvit ågo åagd, ~äe hvad ofva är stadgadt i fråga om uderrätts dom ty fa. _. Har 9fverexekutot, såsom i 2 kap." 17 är sagdt, forkarat fast_egedom utmätt, må ej försäjig deraf ega tum förr ä aga kraft å utsaget kommit. 18. (20.12".1991/1634) Adrai besut i utsökigsmå verkstäs trots besvär. Ett besut geriom vi- ket ågo har dömts ti böter eer att betaa vite får dock ite verkstäas förrä besutet har vuit a,ga kraft. Uta hider av vad som stadgas ova får egedom utmätas för idrivig av vite, me utmätt egedom får ite säjas förrä besutet har vuit aga kraft.. Se UF 5, Pr 50 och FörmyderskapsL 76, Ci 6. 8a. ( /389) Av förvatigsdomsto, statsrådet, miisterium, cetrat ämbetsverk eer ässtyrese givet besut ti de de dess iehå är sådat som i 2, 4 eer 5 avses samt sådat besut av aa förvatigsmydighet, om vars verkstäighet i de ordig dea ag föreskriver är särskit stadgat i aa ag, verkstäes i utsökigsväg på samma sätt som dom i tvistemå. Om ädrig söks i ova i mom. ämt besut geom viket ågo har åagts betaigsskydighet eer att äma ifrå sig ös egedom, verkstäs besutet på samma sätt som uderrätts dom i tvistemå :vike ite har Vuit aga kraft. I mom. ämt besut av aat sag verkstäs först seda det har vuit aga kraft, om det ite med stöd av 14 2 mom. age om ädrigssökade i förvatigsärede (154/50) har förordats i besutet att det ska gå i verkstäighet äve om ädrig söks. ( /470)- ' Fies i ag särskit stadgade om verkstäighet av förvatigsdomstos besut eer i mom: avsedd aa förvatigsmydighets besut i visst:ärede, ska sådat stadgade ikvä iakttagas... Se FörvBesvL 14 mom. 2, B ( /113) Ar utmätigsma icke på det kara med, huru dom rätteige.bör verkstäas, amäe det geast hos överexekutor. Fier dea i dyikt fa eer, då verkstäighet av dom hos hoom sökes, dome så okar eer ofustädig, att därav ej framgår, huru i sake dömts, arrvise ha partema att aföra kaga över domvia. Fier utmätigsma eer överexekutor, att dome iehåer_ skriv- eer räkefe, hävise part att eigt 24 kap. O rättegågsbake ahåa om rättese av dome. SeRB 24:10 och 31:1, Pr. 20. ( /389) Pat eet borge som'ågo eigt dea ag ska stäa och som motparte icke godkät, ska värderas på åtgärd av överexekutor, eer om säkerhete ska stäa_s hos utmätigsma, av dee. Löftesmäe skoa borga e för aa och aa för e. Stäes borge för sammasutig e: er utäig ti säkerhet för auktiospris för fastighet _eer för ersättade av kostad eer skada, som. tiskydas motparte, skoa öftesmäe svara. s_åsom för ege skud. _. _De som bjuder pat är, om överexekutor eher utmätigsma så förordar, skydig att sätta pate i förvar och vård i amä peigirättig eer. ho_s trovärdig persoij.. Löftesskrifte förvaras- av uträtigsmaij.e..,..., ' ' Säkerhet kräves.. icke, där -state_ eer dess irä(t.,. ig;.fokpesiosastate,. Postbake,, Fia.<;.s Bak, aa bakirättig som är -uderstäd af; fetig, övervak).ig,: Hesigfor:s _--uiversitet,--;.kommu, kommuaförbud, _.adskapet. Åad, eer evageisk-utherska kyrka, ortodoxa kyrkosamfuj;det eer ti dem hörade församig är bo~geär. - 20a_. ( /389) Eigt.dea".ag städ patsamt öftesskrift återstäas ti vederbörade, är

6 i ~ 1564 de rätt eer det aspråk säkerhet är avsedd att trygga förverkigats eer geom dom förkastats eer ejest upphört. Har pat hos utsökigsmydighet stäts för återbärig av mede, som ytts hos utsöki_gsmyd~ghet mot säkerhet, för fugörade av betaigsskydighet på grud av dom, som icke vuit aga kraft, eer för köpeskiig för fastighet och återstäer veder~örade icke mede på utmätigsmaes uppmamg eer fugör ha icke betaigsskydighete, eh~ru _ h~ eigt dea ag eer aga kraft vue dom ar darti förpiktad, får det beopp som ska återbäras eer betaas uttagas ur pate. Har borge stäts i sådat fa, må det beopp som ska uttagas hos vederbörade på överexekutors förordade uttagas hos öftesma med stöd av borgesförbidese, ikvä med stöd av aari borgesförbidese ä proprieborgesförbidese edast ti de de hos vederbörade icke påträffats ostridiga utmätigsbara tigågar. Om ågo geom dom förpiktats att för motparte tiskydad kostad och skada utgiva ersättig, ti säkerhet för vars betaig pat bivit städ, får ersättige uttagas ur pate såsom i 2 mom. är stadgat. Patägare eer öftesmae äger rätt att medest taa yrka återviig vid amä uderrätt på de ort där verkstäighete ägt rum, iom sex måader frå det utmätig verkstädes på grud av förpatige eer borgesförbidese. 21. ( /389) Verkstäighet sökes hos vederbörade utsökigsmydighet på de ort där gädeäre bor eer där ha har hemvist. Gäer verkstäighet viss egedom på aa käd pats eer arbete eer åtgärd som ska utföras eer vidtagas på viss pats, ska asöka dock göras där egedome fies eer där arbetet borde utföras eer åtgärde vidtagas. Verkstäighet, som gäer outbrutet område, sökes där de ti det outbruta området hörade ägora äro beäga. Utmätig av ade i bo äger rum där arvåtare haft bo eer hemvisl Har gädeäre icke käd boigsort i Fiad, fåt verkstäighet sökas där ha vistas eer aträffas eer där ha har egedom eer si arbetpats. Fies icke behörig utsökig~mydighet eigt ovaståede bestämmeser, får verkstäighet sökas där dom i första istas givits. Verkstäighet ska sökas skriftige hos överexekutor. Hos e utmätigsma söks verkstäighet mutige eer skriftigert eer med hjäp av automa' tisk databehadig eigt vad som sta.dgas geom förordig. Gäer asöka verkstäighet av ett ett besut som avses i mom: 7 pukte, ska i de uppges det stadgade som igger ti grud för sökades rätt att få verkstäighet eigt dea ag. Ti asöka ska fogas de hadig på vike verkstäighete grudas: Asökigar och hadigar i utsökigsärede får sädas ti överexekutor och utmätigsmae per post så som stadgas bm sädade av hadigar ti states förvatigsmydigheter. De viade parte ska tistäa utmätigsmae det verkstäighetsförordade som överexekutor har meddeat. (20.: /1634).. --sökade som icke har bo och hemvist i Fiad ska ha här bosatt dmbud, som äger rätt att på has vägar.::mottaga -degivig och stämig agåede verkstäighet. Fies icke sådat ombud, tisädes sökade. tikäagivade agåede utsökigsärede med poste, om has adress är käd. Stämig får Utsökigsag kap. 3 d~.giv~s hoo: så, att s~d.gad avskrift av _stämig, stammgsasoka och darti fogade hadmgar igives ti de överexekutor som meddeat verkstäighetsförordadet, eer ti de utmätigsma so 111 uta förordade av överexekutor utfört verkstäighete. Tikäagivade agåede domstoe, utsatt dag och därom att avskrift av stämigshadigara tihadahåas motparte hos ämda mydighet, ska på åtgärd av de sakägare som begärt stämig iföras i officiea tidige och dessutom tistäas motparte med poste, om has adress är käd. Stämigstide är tre måader frå det tikäagivadet pubicerades och meddeade därom översädes såsom ova är sagt. Mom. 4 har upphävts geom L / a. ( /1016) Kostaterar utmätigsmae att e dom ska verkstäas på aa ort, ska ha överföra äredet ti utmätigsmae på de orte och äma dee de uppgifter som har erhåits om gädeäres visteseort, arbetspats och egedom. De överförade utmätigsmae ska uderrätta sökade om överförige. Se UF a, Pr 50, 21 b. ( /1016) Har e gädeär egedom på fera orter eer ska e dom mot gädeärer som befier sig på oika orter verkstäas, ska de utmätigsma som ska verkstäa dome vid behov begära hadräckig av utmätigsmäe på de adra ortera så att verkstäighete ka ske samtidigt. De som begär hadräckig ska ti si begära foga e av hoom styrkt kopia av de de av dome som behövs vid verkstäighete. De som ämar hadräckig får vidta verkstäighetsåtgärder med stöd av dea kopia, uta särskit förordriade av överexekutor. De som begär hadräckig ska ge de avisigar som behövs för att begräsa verkstäighete ti det utdömda beoppet. Se UF b, Pr Äskas verkstäighet å dom eer utsag, hva-. rigeom betaigsskydighet bifvit ågo åagd, och fies över de fordra skudebref eer aat skriftigt fordrigsbevis, bör beviset i hufvudskrift ti utmätigsmae igifvas. Ka det ej ske, förty att beviset förkommit, eer af aa orsak och är beviset icke vexe eer öpade förbides~, akom~.e ~ öfverexekutor att förorda, huruvida verkstahghet ädå må ega rum..,..... Då för erhåade af verkstäighet fordrigsbevis ti utmätigsma afemas, göre ha ateckig derom å hadige... Har på grudva av samma fordrigsbevis två eer fera domar givits mot gädeärer som befier sig på oika orter och öskar sökade att domara ska verkstäas samtidigt, ska ha meddea de adra utmätigsmäe vike utmätigsma fordrigsbeviset har givits i origia. De adra utmätigsmäe ska iaktta de avisigar av de utmätigsma som har mottagit fordr~gsbeviset, vika behövs för att begräsa verkstäighete. ti det be1opp so D?- eigt_ dome ska betaas på grudva av fordgsbeviset. ( /1016)..;..: - Se UF c qch 12, Pr 50. Om växe 'eer iöpade förbidese, som förkommit eer förstörts, stadgas i L om dödade av urkud~r, Ci 48. = : 23. ( /1055) Verkstäighet i tvistemå sker med stöd av e såda kopia av tigsrättes expe- Ut dit 2 het ig sa~ ko~ äta ti kaj pi ej säf g_~ f for m ä ko: st) de: sk t h v. bo gif gå J r~; do ve do ha vie e eft h e m~ de s ö e e bo a r~ de h e V <: ti bi V< i f a m

7 ---~------~~~----=====--====-~====~-----~--~--~ ~ ' ~ ap. 3 Utsökigsag kap Pr 47, :mi g, r igi.täig- 1 som.täigutsatt t gama ighet, ig stäas Stäm ;adet :es så tmätaa a e m har [S och 1 ska ege ~ärer J de behov. deatidigt. ~gära ome imar med de av ~a ge :kstä- ;, hvad,och skrift :i utatt be Jeviset ~ å öfighet,s bevis :kig å eer sig på 1 ska ra ut gsbe.äe m som att beigt do eviset.- >idese. kud~r. sterm ; ape- ditio eer protoko om vike stadgas i 24 kap. 4a 2 mom. rättegågsbake. Har i dome i ett brottmå bestämts att verkstäighet får ske med stöd av e kopia, eer gäer verkstäighete arvode eer ersättig ti ett vitte eer e sakkuig, ersättig ti måsägade för skada.eer kostader i ett brottmå där amä åkagare har väckt åta eer ersättig för rättegågskostader som har tidömts ågo aa ä kärade eer ädrigssökade eer som måsägade i ett brottmå har. förpiktats att betaa ti motparte, får utmätigsmae med stöd av e kopia verkstäa dome så som sägs ova i detta kapite och samtidigt mäta ut de avgift som har betats för de hadig som utgör grud för verkstäighete.,. - I adra fa ä de som äms i och 2 mom. får utmätigsmae ite verkstäa e dom med stöd av e kopia, om ite överexekutor har bestämt att det får ske. E kopia som avses i dea paragraf ska vara bestyrkt av e ti uppdraget förordad tjästema vid de mydighet som har meddeat dome. 24. Ska utmati g för e borgeärs fordra ske, och varder; iia -de bifvit företage, hadig, hvarå utmätig hos samme gädeär bör för aa borgeärs fordra ega tum, ti utmätigsmae igifve; då.ska utmätig för bådas fordrigar på e gåg verkstäas, der det ka ske uta att de ee borgeäreri i si rätt uppehåes på gid af hider, som för'uttagade af de adres fordra må förekomma. 25. Är, då utmätigsma sig ifier för att dom verkstäa, de tappade ej tistädes, ege ädå verkstäighete riuj?-, s~:vidt ej i 26 aoruda sägs; dock ska has hustru eer husfok eer aa, som har has egedom i vård eer besittig; tisägas att vid förrättige ärvara. Fias ej de, varde ärboede grae, som aträffas, tisagd. Utebifva dessa efter tisägese, utgörsådat ej hider för verkstäighete. 26. Å doip., som icke vtiit aga kraft, må ej uttätig i gädeäres fråvaro ske, med midre u:ij.:. derrättese derom, att utiätig för fordrige är sökt, bifvit efter ty i 27 sägs gädeäre meddead',. eer aedig är att förmoda att ha håer sig uda eer rest bor~, för_ty att ha vät~r _utmätig..... Lag samma vare, då utmätig ska ske i 9öd mas bo eer å gädeäre tihörig egedom,.. som fies å aa ort, ä der ha har sitt hemvist, och ejbifvit af gäc.eäre ti utmäti_g upp~ifve; och vare i förra faer de, som boet aghge bor vårda, eer deegare de såsom gädeär as~dd..... Har gädeäre.ej-' stadigt hemvist i adet och ej heer kädtombud i'orte,_ der utmätig ska ske; vare uderrättese, som här är ämd, ej af öd~.. Se UF 13, Pr 50...,,.., :... : Gädeär, som icke bivi~ uderrättad öm utmätige i eig. het med,.j.l 3: 26 oc). 27, hade för erhåade a.vädrig i utmät~.. 'ige''börrdäröver aföra besvär hos ässtyrese iom 20 dagar frå defåedet. HD 1962 II 7+. Så äve HD 1964 II 36, ifor'fvid UL-9:2..:.:.; -:_,..,_.; -... '..., : :... :. : :.. - : :,; ( /389) Meddeimdem o.ch :adra ~~käagivade.i utsökigsärede deges vederuoradei de ordig.somi age om degivig iföryatigsärede. stadgas om eskid degivig; om }te aat är stadgat eer förordat för ågot särskit 1 a~ Stämigsdegivig får äve verkstäas av uttätigsma. Med poste får utmätigsmae säda meddeade eer aa degivig äve utaför sitt verksamhetsområde. ( /1016) Meddeade om u troätig ska degivas gädeär seast e dag före förrättige, Vid aitade av poste ska meddeadet sädas såsom rekommederat brev eer mot mottagigsbevis. I fa som avses i 26 2 mom. ska meddeade samt uppgift om förrättigsstäet givas så tidigt, att gädeäre ka bevaka si rätt vid förrättige. Se häv. vid föreg. och FörvDegL, B Ka ej utmätig geast företagas, då utmätigsmae för sådat ädamå sig istät, och är fara att godset uder tide stickes ur väge; äte utmätigsmae, der borgeäre ödigt kostad för-: skjuter, vård håas öfver godset, ti dess utmätig ka ske. 29. Verkstäighetsåtgärd må, såframt ej syerige trägade omstädigheter sådat påkaa, icke företagas å aa tid ä emea kocka fem på morgoe och kocka io på aftoe ej heer å sö- eer hegdag ( /622) Utmätigsma vare berättigad, att, såvitt det för verkstäighete erfordras, åta öppa ås och dörrar samt geomsöka hus och förvarigsstäe. Möter utmätigsma motståd, vare ha berättigad ti hadräckig av poise, me. må ha äve sjäv tigripa.sådaa maktmede som med häsy ti tjästeåtgärdes art och motstådets farighet samt med beaktade av situatioe i övrigt kua ases försvariga. :' 31.. Har de, som åagts att fast egedom afträda, å egedome ösöre, hvika ej böra åtföja desam.:. ma, ska utmätigsmae, så vidt det uta svårighet ka ske, vid verkstäighete dem derifrå udaskaffa och ti de afhyste eer, der ha ej är tistädes, has hustru; husfok eer ombud öfverema. Fias ej de, må utmätigsmae i amät förvar eer hos påitig perso edsätta godset; uppmae ock de afhyste geom kugöresse i [orterts kyrka] och, om sådat ases ödigt, jemvä i amäa tidigara att iom viss tid uttaga godset och gäda kostade för dess förvarade, vid äfvetyr att de ejest för. has räkig och ti kostades betäckade å offetig auktio säjes. Se Kugör L, A 29 och L om de officiea tidige, A ( /389) Utmätigsma åigger att föra protoko över a verkstäighet som av hoom förrättas. Part som begär utdrag ur protokoet ska tistäas utdrag omedebart. Begäres utdraget för. aförade av besvär, ska det givas i god tid före besvärstides utgåg.,, Utgives icke utdrag ur utmätigsprotokoet ti gädeäre omedebart efter förrättiges sut; ska utmätigsmae avgiva skriftig amäa om. utmätige ti gädeäre eer de som vid föriättige företrätt gädeäre eer ejest i eighet med 25.varit där. ärvarade. Har u troätig verkstäts ao:rstädes ä i gädeäre.~_bostad och var varke gädeäre eer ombud för hoom ärvarade vid förrättige, ska amäa uta dröjsmå sädas ti gäde_är;e, om has adress är käd.. _. :-,: I amäa skoa agivas grude för utmätige, dage då utmätig verkstäts, gädes kapital och räta, utmätigskostaderria.samt de egedom som utmätts. :.....

8 ------~-~ ~ Pr Utsökigsag kap. 3,. i ; i 'i Då utmätig av ös egedom med gädeäres samtycke verkstäs uta vitte, ska samtycket ateckas i protokoet och utmätigsamäa. Gädeäre ska med si amteckig bekräfta ateckige i protokoet eer amäa. 33. ( /470) Utmätigsmae får göra e utsökigsutredig i syfte att ihämta de uppysigar som behövs för verkstäighete. Vid dea utredig ska gädeäre äma uppgifter om sia tigågar, skuder och ikomster samt uppge sih adress och arbetspats. Ha ska också meddea var e såda sak eer hadig fis som eigt e dom ska utges ti ågo aa eer som eigt ag ska överämas ti utsökigsmydighel Vid utsökigsutredige ska gädeäre äma de uppysigar om egedom som ha har överåtit samt om rättshadigar som ha har företagit, vika behövs för att reda ut om egedom ka återvias ti utsökige. Vid utsökigsutredige ska gädeäre på uppmaig av utmätigsmae göra e förteckig över sia tigågar, skuder och ikomster eer kotroera de förteckig som utmätigsmae har gjort med hjäp av de uppgifter som ha ämat, och med si uderskrift bekräfta att de är riktig. 34. ( /470) Gädeäre ska på kaese av utmätigsmae ifia sig ti utsökigsut-. redig i utmätigsmaes tjästerum på de ort där gädeäre bor, har si hemort eer vistas. Om ha ite hörsammar kaese och det fis saoika skä att misstäka att ha täker dra sig uda utsökige, ska poise på skriftig begära av utmätigsmae hämta hoom.. 34a. ( /470) Är gädeäre bokförigsskydig, ska ha på uppmaig av utmätigsmae överäma bokförigsböcker och bokförigsmateria för graskig, så att de uppgifter som behövs för verkstäighete ka erhåas. 34b. ( /470) Är gädeäre ett samfud eer e stiftese, ska medem i dess styrese eer motsvarade orga, de som persoige svarar för samfudets förbideser och de som är astäd hos samfudet eer stiftese fugöra de skydigheter som i 33,34 och 34 a åäggs gädeäre. De som är astäd hos ett samfud eer e stiftese har dock de skydigheter som äms i 33 3 mom. edast om ha har rätt att tecka samfudets eer stifteses am. De som teckar ett samfuds eer e stifteses am ska också esam uppgöra och udertecka förteckige eigt det ämda mometet; äve om ha edast har amteckigsrätt tisammas med ågo aa... Om gädeäre är.omydig eer e god ma har ut: setts för hoom, är förmydare eer gode mae skydig att i fråga om de egedom som ha förvatar och som tihör gädeäre fugöra vad som i 33, 34 och 34 a stadgas om gädeäres skydigheter.. Är gädeäre ett dödsbo, akommer de skydigheter som ages i.33, 34 och 34 a på de som omhäderhar dödsboet.. ' 34c. ( /470) Före utsökigsutredige ska gädeäre eer de som eigt 34 b företräder hoom uderrättas om de påföjder som ha ka råka ut för, om ha åter bi att äma ågo uppgift eer om ha ämar osaa uppgifter.. D~t protoko som har satts upp vid utsökigsutred~ uge ska ges ti de hörde för graskig, och dä ska göras de rätteser och tiägg som ha begär. 34d. ( /470) Om gädeäre eer de som eigt 34 b företräder hoom ite efter uppmaig fugör sia skydigheter eigt 33 eer 34 a, får utmätigsmae förorda att ha vid vite ska fugöra dem iom e bestämd tid. Om ha trots detta uderåter att fugöra sia skydigheter iom utsatt tid får överexekutor på asöka av utmätigsmae~ döma hoom ti vite.. Över utmätigsmaes be?,ut om vitesföreäggade får besvär ite aföras. Overexekutors besut om utdömade av vite verkstäs uta hider av vad som stadgas i 18 trots att besvär har aförts, om ite fuföjdsdomstoe bestämmer aat. 35. ( fi64) Har e borgeär begärt utsökig Och framgår det att e rättshadig som gäer gädeäres egedom kuat återvias ti kokursboet, om kokurs hade sökts istäet för utsökig, ska rättshadige gå åter på taa av de bor-. geär vars rätt bivit kräkt och som begärt utsökige. Detsamma gäer äve förfarade, arragemag och adra åtgärder som ti sia verkigar är jämförbara med e rättshadig. Egedom som har överåtits geom e rättshadig som på taa av borgeäre förkarats. gå åter, avkastige av och räta på de samt ersättig för e miskig av egedomes värde eer for de ytta som erhåits av de ska överämas ti utmätigsmae såvitt detta är ödvädigt för att kärade ska få betat för si fordra. De tigågar som ska överämas ti utmätigsmae mäts ut för att täcka fordrige... Ti svarade ska återbäras vederaget ti gädeäre för de egedom som har överåtits geom de rättshadig som har gått åter.. Om skydighete att utge ersättig för värdet av de egedom som ska återbäras eigt 2 eer 3 mom., om avkastige av eer räta på de, om ersättig för e miskig av egedome? värde eer för ytta av de eer för kostad som har agts ed på de samt om jämkig av de skydigheter som. uppkommer för svarade är e rättshadig går åter gäer i tiämpiga dear age om återviig ti kokursbo (758/91). '---. Det beopp som svarade ka ha rätt ti eigt 3 ~er 4 mom. tas ut överst ur de utmätta tigågara, orri det ite har betats av kärade eer gädeäre. sutstadgadet i L yder:... Dea ag träder i kraft de jauari stadgadea i 3 kap. 35 och 36 mom. tiämpas ite, om utmätige har sökts ia age trätt i kraft. Vad som stadgas i 4 kap. 11 a ska ite tiämpas, om utmätige har ver<stäts fö~e ikraftträdadet. ' Se L om återviig ti kokursbo, Pr 39 a: 36. ( /389) E utmätigsbprgeärs taa om att överåtese av egedom eer aa rättshadig ska gå åter med stöd av.;35 ska väckas iom sex måader frå de dag då borgeäre av utmätigsmae fick veta att has fordra ite bivit ti fuo betad vid utmätigsförsök eer,_ då det är fråga om e avvittrig: agåede vike avvittrigshadige ite har givits i ti domstoe, frå de dag då de ges i. ( fi64) : :.... Domsto, vid vike i mom. avsedd taa är ahägig, må förbjuda verkstäighet som riktas mot de e. v e h o } å r c f ' c c t : =-""'''"'"''""'. --""-"" ""'--==-" -- 1-

9 ;sutoch ~gär. de fia :, får fuutid, me J äg~ :sut vad. ite t ut gä :o >ök bor >ökrgetr är i d- av. för ytta 1gsde ka att gätom c av "[ 3 t er :er ed ;om går ; ti?;t 3 ra, e. ut- kap. raft- 1ärs ttts :kas utivit t är 1gsdeJ1 Utsökigsag kap. 4 egedom som utgör föremå för de rättshadig vars återgåg yr~as, eer förorda om verkstäighetes avbrytade. Ar häradsrätt icke samad, må häradshövdige iterimistiskt giva sådat förbud eer förordade att gäa ti dess häradsrätte sammakommer och besuter i sake. Se sutstadgadet i L vid 3: ( /389) Taa om ersättade av kostad eer skada som föraetts av upphävd eer återkaad verkstäighet, hadägges av amäuderrätt på de ort där verkstäighete ägt rum. Har på e och samma dom grudad verkstäighet ägt. rum på fere orter, som yda uder oika uderrätter, ska tahi väckas vid ågo av dessa domstoar. Taa ska vid ävetyr av taas förust väckas iom ett år frå det dome i det må verkstäighete gäer va aga kraft och verkstäighete sutfördes eer återkaades. Om taas ahägiggörade ska kärade uta dröjsmå bevisige uderrätta utmätigsmae., ( /1634) Om av e fordra som ska idrivas i utsökigsväg efter debetaig återstår ett beopp som är midre ä det som ages i förordig, får utmätigsmae avstå frå idrivige och atecka äredet som sutbehadat. Se UF 37, Pr kap. Om utmätig Se SkatteUL och SkatteUF, Pr 54 och 55. Jfr UF 13 och 13 a, h~... Ska verkstäighet föja å dom eer utsag, hvarigeom betaigsskydighet bifvit ågo ~agd; varde det, som dömdt är, hos hoom utmätt. Ar det peigar, och fias ej sådaa, ska aa egedom ti erforderig mägd i mät tagas och, såsom i.s kap. sägs, i peigar förvadas. Fies ej vara,. som bifvit utdömd, och är i dome eer utsaget ej heer utsatt, att de i ty fa ska med peigar gädas; ege vidare verkstäighet icke rum.... Se SV kap. 6, St 18 samt BötesVL och BötesVF, St 21 och St 22; KS O, Pr 39; VatteL 5:65 och 68, Ek 9. Efterevade makes egedom, vari adra make hade i:ifftorätt, kude efter adra makes död utmätas för de efterevade makes gäd (före avvittrige). HD 1975 II 77..._.. Hadesboags egedom får ej utmätas för deägares i boaget gäd. HD 1935 II 13.. Dom, där betaigsskydighet faststäts för öppet boag, ka icke verkstäas getemot boagsma persoige ebart på de grud, att ha är deägare i det öppa boaget. HD , Lm 1927 s På samma stådpukt beträffade öppet boag påförd skatt HD 1952 II 95, Lm 1953 s. 279 och D 1953 s. 28 samt HD 1953 I 6, D 1953 s Ti gädade av de ea makes skud får de adra makes ade i makaras gemesamma egedom icke utmättas, då fråga är om äkteskap, som ude.ryder äkteskapsage.. HD,1956" I 58, D 1958 s.. Jfr HD Barets arvsade i faders kvaråteskap får utmätas, oaktat moder i stöd av testa)ete äger rätt att ~Jder si;j..ivstid.besitta kvaråteskape. HD 1939 II 309, D 1939.s ehavareskudsede, som iteckat,s i gädeäres fastighet, me icke utgivits, är ej såda egedom, som får utmätas. HD ' <... ' 11 De omstädighete att dödsbos kokurs på grud av: riga tigågar avskrivits, utgör icke hider för. utmätig av bo~:;ts egedom ti gädade av boets skuder. HD 1936 II 64. De av oskiftat dödsbo tihörig fastighet fåricke utmätas fö~ bodeägares gäd. HD 1942 I 52, Lm 1943 s '... ' aktieboags boagsordig itage bestämmese, att boagets aktie edast med styreses samtycke fick överåtas ti perso, som av styrese godkäts; och att e viss sammasumig hade rätt att iösa såuda överåta aktier, utgjorde kke hider för utmätig av aktiera. HD 1941 II 49.. :..., Uderhåsbidrag, som i äkteskapsskiadsmå tidömts hustru och bare att eräggas fram ti avvittriges verkstäade, får utmätas hos mae ti dess hustru omhäderfåttde hee 1567 Pr 47 eigt avvittrige tikommade egedome. Uträmigsma bör därom iförskaffa utredig. HD 1941 I Lös egedom ska gå i mät förr ä-fast egedom må utmätas, der ej borgeär och gädeär aoruda sämjas; är fordra; hvarför utmätig ska ske, iteckad i gädeäres fasta egedom, varde dea förs~ utmätt, såframt ej borgeäre here vi taga betamg ur ös egedom. Ska utmätig på e gåg ske för iteckad fordra och aa borgeärs fordra, som icke är iteckad, ege iteckigsharvare ej ti förfåg för de adre taga betaig ut ös egedom för hvad af de fasta egedome ka utgå. Se häv. vid DL 4: Rätt tiifräta eer ti aima för gädeärs ifstid eer ejest-för obestämd tid utgåede förrå eer ikomst, rätt tiifförsäkrigsbeopp, så ock egedom, som uppebarige edast med svårighet eer ti.uderpris ka i peigar förvadas,' må ej tagas i mät, så äge aa ostridig tigåg fies...:..,,.se L om försäkrigsavta kap. 7, Ha 29...,, Af ösöre ska hvad gädeäre.för siri ärig behöfver eer mist ka umbära sist utrriätas. Uppgifver gädeär viss egedom ti utmätig, bör de företrädesvis i _mät tagas, der sådat ämpige samt uta förfåg för borgeär k.a ske och aa ordig ej är föreskrifve..,,'...,,....., 5. ( ) Fråriutmät4 {gskoaudaiagas: ) för gädeäre och has famij: ödiga gågoch sägkäder samt sägar ävesom.;oumbäriga rp.öber och husgerådssaker; 2) gädeäres qch has famijs adaktsböcker. och.adra för adaktsövig a':sedda föremå samt äroböcker, fack- och bidigshtteratur; 3) gädeäres och has hustrus vigseoch troovigsrigar; 4) ödiga arqetsredskap samt, vid utmätig hos präster, tjästemä, miitärer, äkare och barmorskor, vad de för tjästes eer yrkets utövade behöva; ävesom 5) av de förråd, som i huset fias, vad ti uderhå för e:ri. måad tarvas, ifa sådat fies för gädeäres utkomst ou9-gägigt. Stiger värdet av de i-4 pukte.ämda egedome icke ti [femtotuse mark] eer, om gädeäre har famij att försörja; ti [trettiotuse mark], ska s.kiade ur aat av gädeäre avisät.ösöre fyas. Gädeär må i stäet för de i 4 pukte omför.:. mäda egedome eher yid avsakad av såda egedom udataga äve aatösöre ti ämda beopp. Lösegedom, so_m utgör pat eer av aa iehaves med rättigh~t att desamma ti säkerhet för fordra11.kvarhåa, må.ej udatagas frå utrriät1g för.de gäd, varför d ep. ä i- säkerhet. ( /366)... Se MytL 18, L 1(5_; BötesVL 9, St 21; KS 45 oc;h SS, 'r 39. Hos gädeär, sot ägde e skoreparatiosaffär: hade utmätts ' -e appreturmaski jämte motor och e stickmaski för skosuor.. Gäieåre påyrkade u tirtätiges upphävade, eär ha behöv. de maskiera och motor för. utövadet av si ärig. Besväre förkastades, eär sagda maskier och motor icke var "för hocim ödiga för utövadet av skomakaryrket. HD 1945 I 78'.- : :.. : skrivmaski asågs vara för veteriär för yrkets'utöviade -ödigt arbetsredskap. Däremot betraktades icke barometer som dy- ': ikt redskap. HD1950 II 157, D 195Q;s ' so-tietosaakirja och Kasaie Eäräkerrasto beämdå uppsagsver5- asågs utföra såda bidigsitterat"qr, som jämikt UL 4:5 mom. får udatagas frå. utmätig. HD II 16, D s. 59 oci Lm 1951 s ; ".. ' ' :, Bi, som av.ägare aväde's'i yrkesmå.ssig trafi.k;iar:jck:t{a-. setts så"som i UL 4:5 åsyftat ödigt arbetsredskap,.viket ägare.:.. vpre berättigad att udataga:f~å utmä~ir!g. H? 1!:)51 :~,.D. - ; 1952s.4L : , ,. '.Motorcyk~:; v~r icke för kö}muasotare ett Såda"ri(förxrkets utövade ödigt arbetsredskap, somjämikt UL4:5 icke fickutmä-.tas.hd1956ii80. -:~..... '":.~r

10 ~ ~ ~~-----~ ~ ~ pr Med stöd av UL 4:5, mom. p. 4 kude e persobi udatagas frå utmättig. Eär e röresehämmad sågtekiker med 80 procets ivaiditetsgrad icke kude sköta sitt arbete på vederb?rigt sätt uta att aväda persobi för resora mea de på oika orter befitiga arbetsstäea och då arbetsgivare icke stät bi ti has förfogade, asågs persobie utgöra has ödiga arbetsredskap. HD 1978 I 4... Jordbrukares såttermaski asågs ej såsom sådat ödigt arbetsredskap, som fick udatagas frå utmätig. HD 1953 II 100, D 1954 s. 36. Teefoadesbevis jämte därti hörade teefo utgör icke för hadesaget såda egedom, som jämikt UL 4:5 ej får utmätas. HD 1954 II 103, Lm 1954 s. 877 och.d 1955 s. 30. E sedvaig kombiatio av kyskåp och frys utgjorde, då kat förvarigsutrymme förmatvaror sakades i ägehete, såda i UL 4:5, mom. avsedd husgerådssak som skue udatagas frå utmätig. HD 1982 II ( /394) Av e gädeärs ö eer, om ha reda har yft öe, av pegar som ha iehar eer som för att sädas ti hoom eer för has räkig har ibetats på poste eer isatts i peigirättig, ska frå utmätig udatas två tredjedear av vad som av öe häför sig ti tide mea utmätige och föjade öeutbetaigsdag. Hos gädeäre får ikvä ite utmätas mera ä tre fjärdedear av de de av öe som överstiger det i 3 mom. agiva peigbeoppet. Verkstäs utmätig av öii vars utbetaigstider ite är bestämda på förhad, ska frå utmätig udatas två tr_edjedear av varje öepost. ( /939).. Verkstäs utmätig av ö för idrivig av ett mot e öeutbetaigsperiod svarade uderhåsbidr!'g som betaas ti gädeäres make eer bar eer i skadeståd ti bar, eer utmäts samtidigt av ö ett sådat uderhåsbidrag och e aa fordra, får de frå utmätig udataga dee av öe också bestämmas ti midre ä de de som avses i mom. Verkstäs u troätig för idrivig av uderhåsbidrag, som avses i detta momet, av ö vars utbetaigstider ite är bestämda på förhad, ska mist e tredjede av varje oepost udatas frå utmätig. ( /939)... :. Då utmätig verkstäes av ö soi'utbetaas med vissa bestämda meatider, skaikvä atid frå utmätig udatagas så mycket soi gädeäre, i e:. ighet med vad i förordig bestämmes, fram ti ästa öeutbetaigsdag ases behöva ti uderhå av sig sjäv och si 'make samt ega och makes bar och adoptivbar, ot dessa försörjas av hoom: '. '. Utmätig av o får ikvä icke verkstäas för idrivig av ova i' 2 mo m. avsett 'bar tikommade u~erhåsbidrag.? b~'trä~faride Vi~ket mer ä tre' år förfum seda det forfo t1 betamg. ( /709). -: Om gädeäre får ö av oika ~eutbeta~r~, ska sammaagt det beopp som avses i dea paragrafudatas frå utmätig. A v e eskid ö får härvid också mätas 'ut e större de ä vad som avses i 'dea paragraf. (; /939) -. '.,.:. Ag.. betaigsförbud, som vid öeutmätig ska tistäas utbetaare av ö, se UL 4:18:.~amt 4:18 b, 18 c och 18 d.. Se UL 4:9 a och F om- skyddat beopp vid utmätig av ö, Pr 5: a. ( /394)Är gädeärs betaigsförmåga: ti föjd av sjukdoi,;.arbetsöshe~ 'eer aa sär~id orsak väsetigt edsatt, får de de av öe somska udatagas frå utmätig, tis vidare eer beträffade öebeopp uder viss'tid, bestämmas ti större be.opp ärrvad eigtstadgadea i 6 ska udåtagås'vid utmätig. Agåede grude för sådat förordade ska ateckig göras i utmätigspro- Utsökigsag kap. 4 tokoet eer i det protoko som upprättas vid för Utfärdade av sådat förordade astäd särskid för. rättig. Gäer förordadet tis vidare, ska föräd. rig i eer upphörade av ti grud därför iggade särskid omstädighet fastsås vid särskid förrättig och storeke av de de av öe som ska udatagas vid utmätigsamtidigt bestämmas åyo. 6b. ( /394) I dea ag avses med ö varje sag av ö, arvode, tatiem och aa förrå i tjäst eer befattig eer för arbete, uppdrag eer tjäst, som r,ot ersättig utföres för arbets- eer uppdragsgivares räkig. Vid uträkig av öes beopp beaktas äve värdet av därti hörade aturaförmåer eigt gägse pris på orte. Såsom ö betraktas icke skäig ersättig för arbetstagares avädig av ega arbetsredskap eer för kostader för resa ti och frå arbete eer tjäst eer med.demjämföriga adra kostader, som tiskydas arbetstagare av arbetet, äve om de utbetaas i sambad med öe. De de av ö som ska udatagas frå utmätig beräkas på det beopp som återstår, då agstadgad iehåig för förskottsuppbörd av skatt bivit verkstäd. Tjästema är icke berättigad att förfoga över si ö geom att trasportera desamma på aa ia öe förfait ti betaig, varför öe oaktat dyik trasport får utmätas för ötagares gäd. HD 1935 I 26. Etrepreör tikommade etrepreadsumma har utmätts för has gäd såuda, att 1/3 av etrepreadsummajämikt utbetaare meddeat betaigsförbud skue iehåas i' de må e. trepreadsumma förfö ti betaig. Då etrepreöre vid verkstäad~t av utmätig icke i grud av etrepreadkotraktet haft utmätigsbar fordra, har utmätige upphävts. HD 1938 I 6. 6c. ( /470) De stadgade i detta kapite som gäer ö, med udatag av 6 3 mom., tiämpas på -utmätig av ersättig ti fysisk perso för överåtese av rätt som häför sig ti patet, upphovsrätt eer aa med dem ikstäbar rättighet. 7. ( /939) Vad detta kapite stadgar om ö ska också tiämpas på pesio, ivräta, sjukdagpeig, mc;>derskaps-, faderskaps- och förädrapeig, ersättig för miskig i ikomst eer uppehäe samt adra utkomstförmåer, om ite utmätig av dem har förbjudits i ag.... Får gädeäre utöver ö eer utmätigsbar pesio eer utkomstförmå såda pesio eer utkomstförmå som ite får mätas ut, ska för gädeäres behov av det sammaagda beoppet av has ö och samtiga pesioer samt utkomstförmåei'_ atid ämas kvar de de som framgår av 6-3 mo m. A v ö samt av utmätigsbar pesio och utkomstförmå får härvid också mätas ut e större de ä vad som aars gäer. Uderstöd eer kostadsersättig som med stöd av pesios-:-. _eer ~ociaagstiftige betaas för ett visst-ädarå får ite mätas ut. Frå utmätig ska äve udatas ersättig för sveda och värk, yte eer aat beståede me eer för sjukvårdskostader, begravigskostader eer adra kostader som beror på persoskada. Se UL 4:7 a och 7 b; SV 3:14, St 18. I mät må icke tagas: - Firma, FirmaL 17, Ha b. -Pesio i stöd av FokpesL, se ages 79, S Moderskapsuderstöd, L om moderskapsuderstöd 15, S 58. -Barbidrag, L om barbidrag 12, S 61., -Persoig ersättig, som bevijats i stöd av L om skada ådrage i miitärtjäst, se ages 33, Ar 57 a. -Av states mede bevijat bidrag för kostadera för vissa jord- V t och a arb e!e i st tag Le arr sar it< rir < a ä\ h; t i S\ a a 2 d ä r r c t 1. c r s f J. ~- - ~ ~- ~

11 , ap. 4 ör utd för >räd ~ade.tig atad ö å i eer eer mes tura- 1 be äd resa föri ~ av e. i g : g ad er k- >matt betattaga- ts för beta et vid aktet L938 a pi ti -so p p- ~g ar " ta, för Uer ut- e ut tär ö tid Av ör.jiu öd ett.a er Je ~ or )8.. ~e r d Utsökigsag kap. 4 och vattebyggadsarbete, se L om states detagade i kostadera för vissa jord- och vattebyggadsarbete 34, O 23 (II). - Premier för vissa grudförbättrigsarbete iom atbruket, se L därom /310, 3. - Grudstöd, speciastöd och ersättig för uppehäe e. L om arbetspoitisk vuxeutbidig, se 28, Q 6.. -Av states eer kommus mede bevijat bidrag ti väghåig eer kostadera därför. L om eskida vägar 98, Ek Uderhåsstöd, UderhTryggL 44, Ci 21..: - Begravigsbidrag och aa kostadsersättig som utbetaas i stöd av L om pesio för arbetstagare och L om pesio för arbetstagare i kortvariga arbetsförhåade samt L om sjömaspe~ioe_r, L om pesio för arbetstagare 19 a, Ar 29 a och L om pes10 for arbetstagare i kortvariga.arbetsförhåade mom. 1,- Ar 29 c samt L om sjömaspesioer 63, Ar 29 g.. :.., -Bostadsbidrag, L om bostadsbidrag 24,] 42. ::.. - Gruddagpeig eigt L om utkomstskydd för arbetsösa; se sagda ag 45, At' 5 a. -'.. :..;,'- -Förmå eigt age om rehabiiterigspeig, se L' om rehabiiterigspeig 30; S 37. ' - ' :. '. ' Se äve L om företagssaerig 21, Pr 40 och L om skud~aerig för privatpe'rsoer 17, Pr 4L' :''. 7a.. ( /939) Då e fordra, som beräkas fö'r viss tid eer som :;ka betaas periodiskt, eigt ag ite får mätas ut, ska frå utmätig udatas äve de beopp därav som gädeäre har yft och som ha j.ehar eer som för has räkig ha!.i~betats ti e peigirättig, ti de de beoppe motsvarar återstode av ova agive tid eer tide m,ea utmätigsdage och föjade dag för ~tbetaig av de periodiska prestatioe.. :.,_ 7b har upphävts geom L /939. :. 8. (18.5:1973/394) stadgadea om uda~gade av e'gedom i 5. mom. 2 och 5 puktera sa:-t 2 mom;. tiämpas ej vid utsökig av uderhåsbdrag som avses i 6 2 mom.såframt icke gädeäre är famijeförsörjare.... 8a. ( /470)- Av ikomst som eskid ärigsidkare har på grudva av etrepread-, everas- eer trasportavta eer ågot aat motsvarade avta (ärigsikomst) ska fem sjättedear uda:tas frå utmätig.....! De de av ärigsikomst som ska udatas frå utmätig får äve bestämmas ti,merä fem sjättedear, om e utmätig av de ormaa dee ävetyrar gädeäres möjigheter att fugöra sia ega presta~iospikter eer om has beta~gsförmåga ti föjd av uderhåsskydighet eer sjukdom eer av ågo aa.särskid orsak är väsetigt edsatt. De de av ärigsikomst som ska udatas frå utmätig får med gädeäres samtycke eer, då det ka ases skäigt med beaktade av gädeäres förmögehetsstäig och adra betaigsskydigheter, bestämmas ti midre ä fem sjättedear. I fråga om utmätig av ärigsikomst gäer i tiämpiga dear vad som i 6 3 mo m. samt i 7 a, 9 a och 18b-18e stadgas om utmätig av ö. Areatiägg och stöd på basis av åkerarea var i 4 kap. 8a utsökigsage avsedd ärigsikomst varav fem sjättedear skue udatas frå utmätig. HD 1993: Ej må i gädeärs bo ågot utmätas, som fies höra aa ti, och ej heer utmätig ske ti förfåg af de rätt, aa ti gädeäres ~ods eger. Egedom, [som uder fideikommissviikor iehafves,j så ock aa egedom eer rättighet, som icke ka öfveråtas, må ej i mät tagas. stadgade om egedom som ej får utmätas fi~as äve aorstädes iag. ( /394) Se L om avbetaigsköp 18, C i 50; KS O, Pr 39; AB 9:2, Ci 29; UpphovsrättsL 42, Ci 90; Varumärkes L 35, Ha 15; L om s~fte iom paäggigsområde 83 och 129, Ek 6; L om regeg av vissa ägeheter och ägehetsdear av krooatur 6, L 44 a _ 1569 Pr- 47 (II) E~eda~ det utretts att ett it~ätt peiftgbeopp bestod av pe. igar, som gädeäre åtkommit geom bedrägeri, har utmät. ige på asöka av de bedrage upphävts. HD 1938 II 412. Förrättig, vid vike utiätts e fastighet, varå gädeäre bevijats agfart, upphävdes på de grud att det skriftiga avta,.medest yiket fastighete hade utbytts mot e aa fastighet, icke hade bestyrkts av offetigt köpvitte och för _avtaet ej heer utverkats rättes tiståd, ehuru järvä omydigas adear i de utmätta fastighete överåtits. HD 1938 II ' '' ' A hade köpt fyra ägeheter för ett uder bidig varade boags räkig. Lägehetera kude utmätasför A:s gäd i.a boaget bivit ifört i hadesregistret ochboagsstämma hade godkät köpet. HD 1980 IO I sambad med fastighetsförsäjig hade säjare för si ivstid. förbehåit sig besittigs- och yttjaderätte ti fastighete, vike rättighet fick överåtas edastmed köpares samty.cke. Sagda rä~tighet asågs kua utmätas. fö~ köpare~ ford:ra. HJ.? ~9~3 I 45. ~.... Avtåsvikor; varigeom säjare förbehåit si~ ägaderätte ti såt gods' som skue överåtas i köpares besittig, kude med. bidade verka. ~ör köpares borgeärer itagas 'i köpeavtaet edast ti säkerhet för säjares fordra på köpeskiige och de kostader ha edagt på de_ såda sake. id Avtasvikor, varigeom säjare förbehåit sig ägariderätte ti e såd bi, som överåtits i köp~res besittig, hade mea säjare och köpare bidade verka äve som säkerhet för de regressfordra säjare hade mot köpare, då ha såsom borgesma betat köpares bakå, som dee tagit för att betaa köpesumma. Då kapare äve överåtit bies besittig ti säjare, hade köpare-ite ägre ågo rätt ti bie, och dea kude ite därefter utmätas för köpares gäd. HD 1984 I 3. ; Se HD 1937 I 17 vid UL 10:1... 9a. (8.5.:t973i394) Då utmätig av ~ö verkstäts för idrivig av sådat i 6 2 mom. avsett ud~rhåsbidrag, som ska eräggas på b~stämda tider, är utm,ätige i kraft. uta särskid förrättig ti dess borgeäre ahåer om återkaade av utmätige eer gädeäre eragt de reda) förfaa ratera samt ett beopp motsvarade uderhåsbidraget för, de ärmast föjade måade eer på aat sätt gör troigt, att ha i framtide kommer att uppfya si. uderhåsskydighet... När uderhåebidrags beopp har höjts med stöd av age om.vissa uderhåsbidrags bidade vid evadskostadera (660/66) omfattar utmätige av öe, uta särskid förrättig, äve det höjda beoppet. ( /1016), 9b. ( /394) Om gädeär, som g~om dom åagts eer geom behörige faststät skriftigt avta förbudit sig att erägga uderhåsbidrag ti make-eer ti bar i eer utom äkteskap eer som åagts att erägga uderhåsbidrag i skadeståd åt bar, i uppebar avsikt att udgå idrivig av uderhåsbidraget i utsökigsväg, utför arbete i företag som äges av make eer aförvat eer ejest i aa tihörigt företag uta ö eer mot ersättig, som är uppebart midre ä vad på orte i amähet erägges för sådat arbete, och ka uderhåsbidraget icke. idrivas hos hoom ti fut beopp, ka överexekutor på ahåa av de ti uderhåsbidraget berättigade eer av mydighet, som för dees taa i dyik ageägehet, geom utsag avgöra viket beopp som skau ases såsom skäig ö för gädeäre. Utmätig sker av detta beopp med iakttagade av vad i dea ag är stadgat om utmätig av ö. Arbetsgivare är skydig att mist e gåg i måade i eighet med hoom degivet betaigsförbud ti utmätigsmae erägga det utmätta beoppet, ti dess ha för utmätigsmae gör troigt, att förutsättigar för fortsatt idrivig med stöd av överexekutors utsag icke ägre föreigga.

12 ~~ Pr Utsökigsag kap. 4 )ts Ia sake avgöres, ska överexekutor höra de uderhåsskydige och dees arbetsgivare'samt utmätigsmae. Fier överexekutor sa:k~. tvistig, ska sökade avisas a,q,.utföra taa i sake vid domsto. I sådat utsag av överexekutor som avses i dea paragraffår ädrig icke' sökas ge o~ :besvär. 9c. '( /394) Har överexekutor' i fu, s'ci~ ~vses ova i 9.h, fuit sake tvistig et!r het eer. ti ågo de förkastat borgeäres yrkade, äger dee rätt att framstäa sitt yrkade Vid domsto med stöd av stämig, som ska q_egivas de uderhåsskydige och has arbetsgivare iqm tre.måader frå det borgeäre fick de av överexekutors utsag. Har överexekutor faststät det beopp som ska ases utgöra de uderhåsskydiges ö, äger arbetsgivare rätt att efter stämig på bo~geäre söka återviig. Stämige ska degivas borgeäre iom tre måader frå det arbetsgivare-fick de av överexekutors utsag. Har domstomed aedig av återviigstaa het eer devis befriat arbetsgivare frå hoom i eighet med 9. b åagd skydighet, ska de samtidigt pröva, huruvida arbetsgivare bör återfå vad ha reda eragt eer ågori de därav. Uderrätts utsag ska, äve om ädrig sökts, äda ti efterrättese. I hovrätts dom i må, som avses i dea paragraf, får ädrig icke sökas. O. Påstår aa sig vara ägare ti ösegedom, som i gädeärs bo firies, me ka ej geast visa si rätt, vare has aspråk ej hider för egedomes utmätade. Bjuder ha vid utmätige säoika skä för aspiåket, hävise utmätigsmae hoorri. att si taa 'efter stämig utföra, och varde verkstäig_. hete tisvidare istäd; stämrie dock ha, som godset freda vi, borgeäre och gädeäre ti domsto i orte, där godset fies, samtstyrkedet hos utmätigsmae iom tre måader efter utmätige;. eer varde det utmätta ti gädade av borgeäres fordra avät. ( /239).Kommer ågo efter utmätige med aspråk; som u ar sagt, vare det ej hider för verkstäighetes sutförade, där ej överexekutor aoruda förordar. Varder de, som aspråket väckt, av överexeku-' tor hävisad att si taa efter stämig utföra, åigge hoom att. iom tre måader efter erhåe de av överexekutors utsag stämma och utmätigsmae därom uderrätta, vid ävetyr, som förut är.ämt: (18.10,1929/321).. Vi borgeäre sjäv stämma, ståde det hoom fritt. ( /239) 'i..,.. Visar borgeär i rättegåg, vari tredje ma yrkar ägaderätt ti utmätt ös egedom, att dees rätt ti de utmätta egedome grudar sig på rättshadig, som med stöd av 3 kap; 35 återgår, utgör tredje mas rätt icke hider för verkstäighetes sutförade. Har dorsto förordat, att tredje mas rätt ej utgör hider för verkstäighetes sutförade, eer har tredje mas aspråk förkastats, ska verkstäighete sutföras, oavsett att i dome sökes ädrig, och borgeäre är berättigad att mot pat eer borge yfta ifuta mede. ( /389). Vad såuda är stadgat ska ock äga tiämpig, då vid utmätig i gädeärs bo dees make vi såsom sig tihörig udataga viss ös egedom. ( /239) L trädde i kraft Dock skoa därföria gäade stadgade om utmätig i rakars bo at framget äda ti efterrättese beträffade makar, å vikas förmögehetsförhåade före gäade ag är tiämpig. Jfr UL 10:1.. E~är icke_ säa hät_ att överexekut~r, hos ~~e kaga över Utmat~mg _ aforts av tredje _pe~so de _dar up.fgvt.sig vara ägare ti u~mat~_osege~o~ oc~ bjudit -?ohka skä för sitt påståede, för VJSat spi va utmatmgsaredet u domsto, som då vaige uppta. detsamma och därom meddeat. utåtade, har Vasa Hov R med ~t cirkuär erirat samtiga hovrätte uderydade ude ~ rätter och överexekutorer att sikt förfarade icke överesstämd med stadgadea i UL_ 4: O eigt viket agrum~ domstoe i dyi~ fa arrkomme att avgora edast uppkomme tvist om ägaderätte ti de utmätta egedome. Tredje perso hade väckt taa a g. ägaderätt ti utmätt öse-.: gedom uta att avisig därom givits av utmätigsma eer överexekutor. Då överexekutor i aedig av sagda persos besvär seare förordat om utmätigsförrättiges istäade iti dess tviste avgjorts medest aga kraft vue dom och vid käromåets utförade aars iakttagits föreskriftera i UL 4: 10 asågs förutsättigar föreigga för käromåets upptagade tii pröyi.g.hd 1955 II 122, Lm ~956 s Overexekutor hade med stöd av UL 4: O hävisat tredje ma A, att vid dqmsto styrka si ägaderätt ti de~ utmätta godset, e~ bi. I rättegåge rörade ägaderätte ti bie faststädes, sam -: tidigt som A:s yrkade på att ha skue förkaras vara bies ägare. förkastades, att bie vid tide för utmätige'iehafts av A såsom pat ti säkerhet för has fordrigar hos gädeäre. HD I aedig av kaga över utmätig av expropriatiosersättig har kagade hävisats att vid vederbörade domsto styrka si rätt ti sagda ersättig. HD 1952 II B, Lm 1953 s : Uderåtehet att iakttaga av mydighet i utsökigsärede. agstridigt föreagd för kort termi medför ej förjust av tajer~tt. HD 1927 I ]D u , T 1903 s. 154, vari förkarades aga aedig sakas att, då hos överexekutor av tredje ma väckt aspråk på egedom, som är satt uder skigrigsförbud, förvisas ti dom. s~-o, viss tid utsättes; iom vike ha äger åta istämma vederbö. rade och bevis däröver ti utmätigsmaeaväma.. :Ti äsma säd begära om degivade av stämig kude icke ases.som såda uderrättese ti utmätigsma, 'varom. stadgas i UL 4:10 mom. 2. HD 1976 II Då i må om ägaderätt ti utmätt egedom framgått, att utmätigsma icke iom de av överexekutor jämikt UL 4:10 utsita tide av tre måader bivit uderrättad om borgeäre och gädeäre degive stämig i mået, ska domstoe ex officio avvisa mået. HD 1919 u , Lm 1920 s De i UL 4:10 stadgade tide om tre måader ska beräkas efter kaedermåad. HD 1924 u I 19, T 1925 s Sagda tid ka återstäas på grud av RB -31! 2. HD '1951 I 13, Lm 1952 s I rättegåg orri bättre rätt ti u tidätt egedö~ ska gädeäre och borgeäre, 'om de öska iväda, att de icke bivit agige istämda, framstäå si ivädig ia de träda i svaromå. HD 1919 u II I sambad.med utsökigsärede kude avisig icke meddeas om utredade i skid rättegåg av vad av. utmätig uderkastad fordra eragts. HD 1953 II 75, D 1954 s. 3L Domsto äger icke vid avgörade av må om ägaderätt ti utmätt egedom uttaa sig om sjäva utmätige. id 1950 II 438, D 1951 s :, I ett må, som gäde ägaderätte ti utmätt egedom och viket eigt UL 4:10 dragits iför domsto, skue utåtade icke ges om dertutmätta egedomes begagade ti betaig av de fordra, på vike utmätig baserade sig. HD 1978 II 77. HD 1929 II 826, D 1930 s. 50, vari förkarats,' att arviges arvsrätt i oskiftat bd, oaktat efterevade make möjige hade yttjaderätt ti.boet; utgjorde såda egedom, som kude utmätas. HD , Lm 1927 s. 303, vari förkarats att stadgadet i UL 4:10 om uderrättese ti utmätigsma är tiämpigt oberoede därav att egedoi:ije ifråga varit uderkastad förskämig och därför bivit såd. Makara hade övereskommit om att e mae tihörig idustriha jämte maskier och aäggigar skue övergå i hustrus ägo mot att dea esam övertog asvaret för e mot köpeskiige svarade de av de bakå, för vika vardera make åtagit sig gädeärsasvar getemot bake. Då hustru icke visat att de de av åe, för vike ho åtagit sig asvaret, skue ha utgjort såda maes gäd, för vike ho i förmiadet mea makara icke skue ha varit asvarig, förkarades de i form av köp igåga rättshadige såsom gåva mea makar på taa av maes borgeär ogitig. HD 1978 II 77. Då rakar igått äkteskap efter 1.1'.1930, ka hustru aea tihörig egedom ej utmätas för mae påförda skatter. HD 1938 I 11. De omstädighete, att borgeär vid aga kraft vue utmäti r SOI e g< ter hö g ä ffi( L död~ de e rätti skift Se års u ALa' ee1 efte; si' 5< 5<. före ösa sorr me1 har r et<' i fö ut sig ska i o för si ei } av av bet för sk) i t ä: d -i--- i 1 2 m ta st fi d t d( a,'\ rr. rr

13 p _.:..._..:,. Utsökigsag kap. 4,_ Pr 47 ig erhåit betaig för si fordra såuda att för desamma såsom gädeäres egedom utmätts och försåts tredje ma tihörig egedoij1, kostituerar icke för tredje ma ersättigsaspråk getemot borgeäre. HD 1935 I 63. UL 4:10 äger tiämpig äve då tre persoer gemesamt tihöriga tigågar utmätts och samägara, som ej är asvariga för gäde i fråga, öska udataga si de av de i mät taga egedome. HD 1957 II 65, D 1958 s. 33 och Lm 1958 s ' ( /46) Är gädeäre deägare i dödsbo; må has ade i boet utmätas för fordra. Ade~ i bo et må ikvä ej ~äjas, uta är borgeäre b~rätugad att erhåa betamg ur de egedom, som VId skiftet av boet tifaer gädeäre. Se AB 19: 2 och 23: 12, Ci 29; MakEgedL 5: 18', Ci 16 (i 1986 ~rs uppaga) och F om boskiad uder äkteskap , 17; AL avd. II, Ci 13 och ALP..-4, Ci 14; SjöL 4:1 och 22:5, Ha 38. a. ( ) Gädeäres rätt ti arv eer testamete får ite mätas ut hos hoom, om ha efter arvåteres död mejöre utmätig avsäger sig si rätt. så som '17. kap.. 2 a ärvdabake stadgar...se sutstadgadet i L vid UL 3:35.. Se AB 11:2 a, Ci 29., 12. ( /636}Paträtt som grudar sig på företagsiteckig eer. aa paträtt i gädeärs ösa egedom eer rätt att ~var håa såda egedom. som säkerhet för si fordrå hidrar ite att egedome utmäts och säjs för aa skud som gädeäre har. '... Iehavare av eri i mom. ämd paträtt eer retetiosrätt får betaig ur egedomes försäjigsprj.s, om ha hos utmätigsmae yrkat därpå före utropet.,företagsite,ckigshavare, hos vike utmätigsma.i!!ighet med 5 kap. 7 a.. förfrågat sig om huru:vida, hi:m kommer att utyttja dea rätt, ska ikvä för att bevara rätte besvara (örfråga iom utsatt tid. Företagsiteckigshavare ka på förhad med bidade verka avstå frå att utyttja si rätt, om ha skriftige meddear utmätigsma- e detta.....,., Har borgeär egedome i si besittig med stöd av paträtt, ska försäjige ske.med bibehåade av pathavares rätt, om ha ite öjer sig med att för betaige håa sig ti köpeskiige och fuöse för pate ite heer ges. Pathavare är härvid ite skydig att äma pate ifrå sig. Pathavare får ite vägra mottaga öse som erbjuds hoom i ova ämda fa eer efter försäjig, äve om has fordra ite äu förfait ti betaig. Se L om företagsiteckig, Ci 83.. De omstädighete att gädeäre ti de persoer, som överkagat utmätige, överåtit råtte att behåa på deras am i bak isatta mede såsom säkerhet för fordra, som de hade hos gädeäre, utgjorde ej e. UL 4:12 hider för utmätig av sagda mede för betaig av tredje mas fordra. HD 1938 II 552.-Jfr vad beträffar i fastighet iteckad iehavarskudsede, som utfärdats och patsatts av gädeäre. HD 1953 II 5, D 1953 s. 61 vid UL 7:. 3. Påstår ågo, hvike ej har såda rätt, som i 12 sagts, sig ega föåsrätt ti betaig ur gädeärs egedom, vare det ej hider för egedomes utmätade för aa gäd. Ej heer må egedors utmätade hidras deraf, att de bifvit beagd med qvarstad eer skigrigsförbud; dock bör, der aat gods fies att tigå, sådat företrädesvis utmätas, så vidt det ämpige och uta förfåg för utmätigssökade ka ske ( /389) Utmätt ös egedom ska av utmätigsmae förteckas samt, om egedore icke består av peigar eer av gods som i dore tidömts de som sökt verkstäighet, av hoom värderas. Utmätigsma får vid behov kaa sakkuiga att bistå vid värderige. Utmätes i fartygsregistret ifört fartyg, i sådat fartyg iastat gods eer registrerat uftfartyg, ska utmätigsmae avfordra fartygets befähavare eer uftfartygets ägare de hadigar som karägga ägaderätte ti de egedom som ska utmätas, samt uppgift om de fordrigar som eigt ag skoa uttagas därur med stöd av paträtt. Utestår frakt obetad eer iehaves fraktbeopp av fartygets befähavare.eer av ombud för redare (aget) eer är redare eer astes ägare berättigad ti ersättig, vari borgeär har sjöpaträtt, ska frakte eer ersättige, om bor., geåre det yrkar, uppbäras av utmätigsmae eer av syssoma som av hoom därti förordas. Detsamma gäer, om ägare av utmätt uftfartyg, buss, astbi eer säpvag med stöd av försäkrig eer ejest är berättigad att för skada som tiskydats fartyget,. busse, astbie eer säpvage utfå ersättig, vari iteckig i fartyget, busse, astbie eer säpvage medför paträtt. Utmätigsmae ska of<?rdröjige meddea de som är skydig att betaa eer redovisa för frakt eer ersättig förbud att erägga betaig ti aa ä utmätigsmae eer syss~omae Se SjöL 3:3 och 3:13, Ha 38; L om iteckig.i uftfartyg 4, Ha 50; L om iteckig i bi 5, Ek 112., 15.. Fies, då utmätig ska' ske, att af de tigåg, som får tagas i mät, ågot öfverskott utöfver verkstäighetskostade icke är att påräka, varde ut-. mätig ej företage Är det, som utmätes, peigar eer utdömd vara eer såda fordra, som g~das å had-.ig, städ ti iehafvare eer ti viss ma med of för hoom att åta de komma i aas had, eer utmätes aa rättighet, som är vid viss hadig bude; då ska utmätigsmae taga peigara, vara eer hadige om häder. Utmätig av iehavarskudsedar upphävd, då utmätigsma ateckat i utmätigsprotokoet att skudsedama utmätts me därvid icke omhädertagits. HD 1960 II 116, Lm 1960 s ' Lösöre, som utmätas, skoa, der de ej, efter ty eda sägs, föras frå stäet, derstädes sättas i förvar uder utmätigsmaes försegig eer, om ha fier det i brist af tj eiga förvarigsrum eer af aa orsak ej ämpige kua ske, med has isege eer skriftigt asag eer på aat sätt så utmärkas, att uppebart syes att godset bifvit utmätt. Ases det. utmätta ej kua med säkerhet eroas på stäet uder gädeäres tisy, äte utmätigsmae det af aa der vårdas eer ti aat stäe föras, om så ske ka och borgeäre förskjuter de för godsets vård eer fyttig ödiga kostad. Se SL 16:17, St. 18. ( /1016) När aa ä i 16 ämd fordra har mätts ut, ska utmätigsmae meddea de som ska betaa fordra ett skriftigt betaigsförbud, eigt viket fordra ite ti ågo de får betaas ti ågo aa ä de utmätigsma som äms i betaigsförbudet eer de ti vike gädeäres rätt ka komma att övergå ti föjd av utmätige. Utmätigsmae ska dege betaigsförbudet geom postes förmedig mot mottagigsbevis eer geom stämigsdegivig. Betaigsförbudet får dock postas som tjästebrev, om ite säkerhet i verkstäighete därigeom ka atas

14 Pr bi ävetyrad. Om de som ska meddeas betaigsförbud vistas utomads, ska borgeäre sköta om degivige. Utmätigsmae ska ta i förvar de hadig som utgör grud för fordrige, om e såda fis att tigå. Om de fordra som har mätts ut häför sig ti egedom i vike företagsiteckig kari vara faststäd;ska utmätigsmae, ia de av.fordrig..: e -ifuta mede redovisas för borgeärera, i eighet med 5 kap. 7 a mom. ihämta uppgift om evetuea företagsiteckigar och om deras förmåsrätt samt reda ut om företagsiteckigshavare vi utyttja si i 14 företagsiteckigsage ämda rätt att få betaig av de ifuta mede. ' :. N ad som i och 2 mom stadgas om for9.ra gäer på motsvarade sätt äve adra ä i 16 ämda rätttigheter med stöd av vika ågot ska betaas ti gädeäre... E stadardiserad optio eer termi mats ut geom skriftigt meddeade om utmätige ti de förmedare som sköter det optios- eer termiskoto på viket avtaet är bokfört eer, om kototite sköts av e förmedare, ti respektive optiosföretag.: E förmedare eer ett optiosföretag som här fått meddeade om utmätig ska omedebart förvada 'de utmätta optioera och termiera i pegar geom v_ederböriga optios- eer termistrasaktioer. och redovisa de erhåa mede för utmätigsmae. (26.&.1988fi73).... Se UF 13 och 13 a, Pr 50; FöretagsiteckigsL H," Ci 83; L om hade med stadardiserade optioer och termier, Ha.21 b. E bak hade e f()rdra hos ett kommaditboag och boagets asvariga boagsma hade mede på ett brukskoto i bake. Efter detatt bakes fordra hade förfait ti betaig utmättes mede för e aa borgeärs fordra hos boagsmae och bake. degavs i UL 4:18 mom. stadgat betaigsförbud. Efter defåe. det aväde bake mede ti kvittig för si fordra hos boa <.get. Trots utmätige hade bake eigt de grudsats som framgår av L om skudebrev O och 28 samt KS 33 rätt att fö-. reta kvittig. HD 1986 I. Jfr HD 1959 II 22 och 1982 II 25. ' ~ a : ~ (17.~.1991/829) Utmätig av ei vär~ea-. de eer e rättighet som grudar sig på eer häför sig ti e värdeade verkstäs geom att ett skriftigt meddeade.om utmätige tistäs det värdeadesregister som för det värdeadeskoto på viket adee eer rättighete har oterats. : I det utmätigsmeddeade som äms i mom. ska ages gädeäre och borgeäre, deras persobeteckig eer de idividuaiserigssigum för.dem som aväds iom värdeadessystemet, beoppet på de.fordra som har mätts ut samt grude för verkstäighete. I meddeadet ska också föremået för utmätige idividuaiseras. Om de egedom eer rättighet som ska mätas ut ite har oterats i gädeäres am, ska motsvarade uppgifter meddeas om gädeäres fågesma eer iehavare av rätttighete. Ett motsvarade meddeade ska göras, om utmätige upphävs eer.återkaas. ' Geom förordig ka stadgas att meddeade eigt och 2 mom. med aitade av automatisk databehadig får sädas ti de som för värdeadesregistret. 18b. ( /394) Då utmätig av gädeäres ö har verkstäts, ska utmätigsmae meddea de som betaar ut öe ett skriftigt betaigsförbtid, i viket förordas att de de av öe som ska mätas ut ska iehåas, och förbjuds utbe- Utsökigsag :kap. 4 taig av dea de ti ågo aa ä de uträtigsma:r;fsom äms i betaigsförbudet: Då.utmätig av ö som utbetaas periodiskt verkstäs, ska i utmätigsprotoko.et och betaigsförbudet ateckas det för varje dag av öebeta:~ihgsperiode uträkade miimibeopp som ska udata? {öt;"ötagarei1s och i 6.3 mom. ämdaja~ije~edemmars uderhå. Betaigsförbud.ska, ge,om,poste~s f?rmedi.i?-g ~ot mottagigsbevis. e~er. gec stammgsdeg1vmg deges,de som be_~aa~ :t:ttöe. Betaigsförbud får dock postas som. tjästebrev. th offetiga samfud.ejer arist;ater eer.ti adra som betaar ut ö, om ite säkerhete i verkstäighete därigeom ka atas bi avetyrad. ( / 1016). -. ~. Betaigsförbud gäer' erfvis:s tid eer tis vidare, och ti dess utmätigsmae -skriftige meddear de som betaar ut :öe att förbudet har upphört att gäa. Ska beta!rigsförbud ädras med a~e.d~ig av y utmätig, höj~g av uderhåsbidrag på_grud av stegrig i evådskostadsidex eer med aedig av att det beopp sorri ska udatas för ötagares och famijemedemmaras uderhå har ~öjts e~ er av ågot aat. skät sk.a. utmätigsmaime skriftige uderrätta de söm 'betaar ut öe. ( /1016)... Betaigsposter som med stöd av betaigsförbud har iehåits på gädeäres ö skal o* utmatigsmae så har förordat, på bestämda: 'tider av de som betaar ut öeh sättas i på koh_totför utmät~ igsrria~mes tjästertied~. Avgift'~ för. ~b~taig på koto får dras av frå det beopp sbm ska sättas i. ( /470)... :... :.. ~..,....Utmätige arises (fråga' om ~arje ~öri~p ost vara verkstäd ä~ utmätip.gsmarie omhädertagit de de som: går i mät eer är de ha:r betats ti hoom i eighet med 33.. ( /470) 18c. ( /1016) Med åriedig_ av utmätigar som har verkstäts pa oika _tider utfärdar utmätigsmarie ti de 'som betaar ut" öe ett gemesamt betaigsförbud. '' < ' " ' ' Får de som betaar ut ö.eii.' ett yttbetaigsförhud av eri aa utmätigsma. meda 'tidigare fqrbud gäer', ska ha' iaktta det ya be~aigsförbudet. De som betaar ut öe ska återstäa det tidi~ gare betaigsförbudet ti de som har utfärdat det och samtidigt meddea vike 'titmäti~gsmi'~ som har utfärdat det ya betaigsförbudet Deri utmätigsma som har utfärdat det tidigare betaigsförbudet ska seda ha har fått käedom ördet ya betaigsförbudet :uta dröjs:tå :vidta åtg~rder för att kocetrera äredea ti e: behörig utm"ätigsma. Utmätig som utgör grud för tidigare betaigsförbud förbir gäade trots överförige. 18d. ( /1016) Om öebeopp, som ska iehåas, betaas ut i strid med bevisige degivet betaigsförbud ti ågo aa ä utmätigsmae eer om d.e som betaar ut öe försummar si skydighet att av gädeäres ö iehåa och ti utmätigsmae betaa de de av öe som ska iehåas, ka det beopp sörri ite bivit iehået eer betat omedebart mätas ut hos de arbetsgivare eer det offetiga samfud eer de offetiga astat som betaar öe. Utmätig som avses i mom. får verkstäas med stöd av det protoko som har satts upp vid utmätigu e i [ö m i be få G m O t d( st d t 52 k t j å: 51 a 1 r. s ' r c c ---~-- _:. : --.,..,..,.,..,..,..

15 -, ~ ~ =-~--:.=ee:;;;-- ;;~- -~ 5;.-=-- --' f!ft - p. 4 1 Utsökigsag kap Pr 47 1! i! tmät tmät ;ka i. aode Iöemp os- :om.. ~ J. > e. v. tt som t ete 985/ :a re; ::ear t att tgav :ud ted aga :s e~ meri e. bud ätr av ä te! tig >i. e av öe. protokoet ska ateckas hur betaigsförbudet har degivits och hur betaige eer försummese i strid med förbudet har skett. Vid verkstäighet som avses i och 2 room. får utmätigsmae begära hadräckig av utmätigsmae på de ort där de som betaar ut öe bor eer har si hemort.. 18e. ( /394) Behörig utmätigsma får verkstäa utmätig av ö äve i sitt tjästerum. Gädeäre ska härvid på förhad tistäas skriftigt meddeade om de forqra som ska idrivas, tide och patse för förrättige samt eigt vika gruder de frå utmätig udataga dee av öe bestämmes. meddeadet ska äve ämas, att gädeäre ka avisa aa egedom för utmätig samt äma de uppysigar och utredigar ha fi": er erforderiga för utmätige.. Har ej meddeade kuat degivas gädeäre i de ordig i 3 kap. -27 mom. stadgas, får det tisädas hoom såsom tjästebrev uder öeutbetaares adress. Vad i mom. är stadgat om förfaradet vid utmätig av ö, ska äga motsvarade tiämpig då återbärig av skatteförskott utmätes. :.. Arbetsgivare och mydighet äro; öm. ej aat är stadgat, skydiga attäma utmätigsmart för utmätig av ö ödiga uppysigar.' 19. Utmätes gädeärs egedom som fies i a:. arrs besittig, varde iehåfvare meddead t förbud att egedome utema ti förfåg för de, ti hvike i föjd af utmätige gädeäres "rätt ka komma att öfvergå.. Se SL 16:18, St ; UF 13.och 13 a, Pr Ska utmätig för e-fordra ske å gods, som reda är för aa fordra utmätt, vare vid seare utmätige ej af öde, att godset åyo uppteckas, värderas eer försegas... Hvad u är sagdt gäe ock om utmätig af gods; som förut är beagt med qvarstad för fordra. 21. ( /867)Fastegedomskavidutmätigstifäeförkaras utmätt. De utmätta egedome ska värderas, varje fastighet för sig. Vid värderige ka vid behov aitas sakkuiga. Se L om förbud i vissa fa mot atbruksfastighets avädade ti betaig av gäd, Pr 52. Fordra på grud av skogsförsäjig skue icke ases såsom fastighets åriga avkomst, varför stadgadea i L om förbud i vissa fa mot atbruksfastighets avädade ti betaig av gäd icke utgjorde hider för utmätig av sagda fordra. HD 1944 I 36.. Utmätig av vid exekutiv auktio iköpt fastighet för förfae: förmögehetsöveråteseskatt, som för fastighete påförts dess tidigare ägare, har giats. HD 1943 I ( /1055) Om det i e dom har bestämts att e fordra ska betaas ur 'de fasta egedom som utgör säkerhet för fordra, ska egedome ases vara utmätt omedeba rt. Domstoe ska uta dröjsmå uderrätta utmätigsmae och iskrivigsmydighete om e dom som avses i room.. Öm det ite begärs att utmätigsmae ska säja egedom som avses i mo m.. iom två måader efter att e dom som äms i mom. har vuit aga ki.ft, förfaer,utmätige. E begära om försäjig av egedome ska göras ti de utmätigsma som är behörig med stöd av 3 kap ( /963) När utmätigsmae mäter ut fast egedom ska ha samtidigt vid behov kräva de hadigar av gädeäre som styrker dees ägaderätt eer karägger servitut, yttjaderätt eer rätt ti ikomst eer ågo aa förmå som ska betaas ur egedome. Ha ska omhäderta de sku, debrev som har iteckats i de utmätta fastighete och som gädeäre evetuet iehar.,( ( 1055) ' [Fies på fastighete eekt~sk. ~tatio, som tihör gädeäre, askaffe utmätigsma utöver i mom. ämda hadigar av hades- -och idustrimiisteriet bevis över huruvida fastighete är registrerad" så~. som eektricitetsverksfastigh~t 1 eer statioe såsom tibehör ti eektricitetsverksfastighet, samt om fastighete är registrerad såsorri eektricitetsverksfast~g..: he(jämvä utdrag'ur registret)et_r~ffari.de dea.] Se UF..14 och 23, Pr SO;VatteL' 11:11 och".b.samt 12:5, Ek 9; FöretagsiteckigsL- _38, Ci B?:. :, ;;.., _-,, : --, ~. ',.., _-:' 24. Har utmätig af fast egedam skett, ska, der borgeär det yrkar, afrad; hyra eer räta sam af egedomefaer ti dess de11 v:årder såd, uppbäras af utmätigsmae' eer af,syssoma, som af. hoom förordas. Utmätigsmae kugöre uta dröjsmå de, hvike betaigsskydighete åigger, förbud att utgifva ågot ti aa ä utmätigsmae eer syssomae. ' :,. : ' :. När domstoe har bestämt att e fordra ska1 betaas ur fast egedom ska utrriätigsmae, 'om borgeäre yrkar det, tisätta e sysscirri~ att :uppbära betaige och åta kugöra, förbud erijgt_vad som sägs ova. ( /1055).....,. - - Utmätigsma eer syssoma, som har att uppbära afkomst af egedome, ege, der afk<?mste ej ifyter1 föra de taa, hvarti gädeäre sjef i ty fa vore berättigad. Se UF 13 och 15, Pr 50. Borgeär är ej berättigad att kadra redovsfig, som jämikt UL 4:24 förordad syssoma avgivit ti auktiosförrättare. HD 1943 I. 25. A utmätt ast egedom må ej skog eer aa förmå af ägare utöfver husbehof begagas. Är fara att egedome af egare geom vavård eer aoredes försämras, ege öfverexekutor, det borgeär det påstår, förorda syssoma att egedome om häder taga och förvata; dock vare i ty fa borgeäre. pigtig att förskjuta de kostad, som för egedomes förvatig ka vara ödig... Se UF 16, Pr ~ Öfveråter ågo si fasta egedom ti aa, må, ia ye egare sökt agfart, öfveråtese icke utgöra hider för egedomes utmätade för förre egares gäd. Sökes å öfveråtese, som före utmätig skett, agfart sist å det tig eer, i stad, å de amäa rättegågsdag för agfartsärede, som äst efter trettio dagar frå utmätige ifaer; då gåge utmätige åter, såframt ej fordra, som utsökes, är i egedome iteckad eer ejest såda att, efter ty i ag i öfr:igt stadgas, egedome derför häftar, ädå att de kommit ur gädeäres had; vare dock ya egare pigtig att hos de, å hvike förrättadet af auktio å egedome akommer, om öfveråtese amäa och si åtkomsthadig i hufvudskrift eer besaad afskrift uppte. Har, ia tide för sökade af agfart gått ti äda, amäa skett eer öfveråtese ejest bifvit för auktiosförrättare kuig, äte ha med vidare verkstäighet astå ti dess sig visat, oi agfart sökes. Varder öfveråtese af ye egare amäd först efter det egedome bifvit. såd, vare försäjige

16 .c======= -, " Pr 47 i574 emot,hoom gäade, a då att agfart sökts eer sökes iom tid som förut är sagd; och avise auktiosförrättare hoom att si rätt ti köpeskiige vid fördeig deraf bevaka. 26 har. ädrats fr.o.m geom L /551, som föjer: ( /551) Om gädeäre har agfart på e fastighet, får dea ffiätas ut fot ha5 skud, om det ite är uppebart att fastighete tihör ti.ågo'aa.. Om tredje ma påstår sig vara ägare-ti fastighete, ska, 10..tkt~s i tiämpiga dear. Fastighete får oavsett sådaa ivädigar mätas ut för e fordra för vike fastighetspaträtt utgör säkerhet., : c... Vad mom:stadgar ~ka tiä~pas också är tredje ma påstå~.sig vara ägare ti ågot' som, på grud av att det är has egedom, mte hör ti fastighete so.m. bestådsde eer tibehör... ;,.. Ett o.utbrutet område eer e kvotde som har överåtits frå e fastighet före utiäthige, får ite vara föremå för utmätig av fastighete. FÖr iridrivii( av 'e patfordra får utöver 'fastighete mätas ut också outbruta område och kvotdear som har överåtits frå de och vari patrått gaer, varvid fastighete samt varje outbrutet område od~ kvotde $ka u~råtas separat Tiärpigsstadgadet'i L /SS1yder:,., De tidigare Iage.ska hikttas i det fa ait uträ.tige hår verk: stäts ia dea ag trätt i kraft: Har i samra ägares fastigheter faststäts iteckigar som häför sig ti dem tisammas. och var för sig, och har iteckigara ite ombidats ti sådaa iteckigar.som avses i jordabake, ska de tidigare stadgaaea 'iakttas vid försäjige av fastighetera.. SejB 11:2 och 17:3 jämte häv., C i 57; tf. 22, C i 76 och L om agfart och tide för kader av fastighetsfåg, Ci 70; Lads;ygdsärigsL 37, Ek 3.1 a.... :..... Emeda agfart å ut:iätt fast egedom med företeede av fustädiga åtkomsthadigar sökts iom de i UL 4: 26 ror. 2 stadgade tide och de omstädighete att agfart icke bevijats ej berodde av sökadea,.förkarades utmätige böra återgå. HD 192quii368. 1,,, Fö!e utmätig av fastighet har därav försåts ett område, viket ia fastighete exekutivt försåts utbrutits ti sjävstädig ägerhet.'utmätige, i de de de berörde ifr.v. område, har a~ setts ha återgått i och med att styckigsförrättige.avsutats. HD Då tredje ma överkagat utmätig av fast egedom på de grud, att ha efter utmätiges verkstäade vid dorsto väckt aspråk på ägaderätt ti egedom, har verkstäighete istäts ti. dess tviste om ägaderätte sutigt avgjorts. HD 19~7117. E ti föjd av sedermera förfae hemskiad företage avvittrig har asetts vara simuerad rättshadig, semi.: hustru ej kuat åberopa fqr att förhidra att fast egedom, som ho vid av. vittrige erhåit av mae, skue utmätasjör.gäd, för.yike ' mae asvarat reda före hemskiade. HD 1959' Ir 53, D s ' ' ' Vid exekutiv aukto försådes edast hustrus ade i fastighet; me i auktiosprotokoet ävesom i det i stöd av detsamma :uppe rättade köpebrevet ateckades feaktigt att hea ägehete såts.. Köpare fick agfart å hea ägehete. På yrkade av ägare ti de osåda dee förkarades agfarte ogitig, såvitt agick de av hoom ägda kvotdee.. HD 1941 I har upphävts geom L /867. Ti age har fo~a!-s e y. 27 fr.o.m , geom L /551, som föjer: _. ( /551) E fastighet får mätas ut för förvärvares skud, också om fastighetsöveråtese eer dess beståd eigt avta har föreats Iried vikor. Om förvärvet hävs gäer utmätige för~ värvares rättigheter geterot de som har överåtit fastighete. ;..,. Om borgeäre ite har fastighetspaträtt, får i det fa som avses i ' ro'm. för fastighetsöveråtares skud utmätas edast köpeskiigsfordra och adra rättigheter som ha har mot förvärvare ( /389) Har fastighet eer outbru.: tet område bivit utmätt, är utmätigsmae piktig att geast tistäa vederböraride häradshövdig eer fastighetsdomare skriftigt meddeade, upptagade gädeäres och borgeäres am och hemort, beoppet av de fordra, för vike utmätig skett, samt av vem och'är de hadig utfärdats, på vike verkstaighete grudar sig. Agåede utmätt fastighet ska dessutom uppgivas dess am och ummer: Då outbrutet område utmätts, skoa i meddeadet uppgivas stamägehetes am och ummer, erhåa uppgifter om områdets storek samt dage då det Utsökigsag kap. 4 överåtits frå fastighete ävesom det offetiga köpvitte som bestyrkt överåtesehadige rörade området.., Har eektrisk statio eer edig eer fastighet, ti vike hör eektrisk statio, bivit utmätt, är utmätigsmae skydig att uta dröjsmå om utmätige uderrätta hades- och idustrimiisteriet... Utmätig av fiskt fartyg som är ifört i fartygsregister eer ade däri, av uftfartyg, buss, astbi eer säpvag som registrerats samt av patet, rätt ti varumärke och rö.sterrätt ävesom utmätig för idrivade av fordra, ti säkerhet för vike företagsiteckig faststäts, ska uta dröjsmå amäas ti vederbörade registermydighel ( /636) -Om utmätige upphävs eer återkaas eer om de förfaer eigt 22 3 rom., ska också detta amäas ti de mydighet som äms ova. ( /1055) ' Se TvågsmedesL 3:3, St 2 a; UF 13 a, Pr Vid. utmätig af hus, tomt, jord eer vatteverk, eer af yttjaderätt derti, må ej ett frå aat så.södras, att det, som öfver är, varder för gädeäre oyttigt.. '... Rätt ti.afrad, hyra eer räta, växade gröda, växade skog.eer a,at, som ti fåstegedom hör,'rå ej tagas i mät aoredes ä geom utmätig af egedore eer, der, gädeäre har bott yttjaderätt och dee får: i mät tagas, geom.utmätig af. yttjaderätte. Ar gröda moge,.och uderåter gädeäre att de afberga, gåge de dock i mät; och ege utmätigsmae afbergadet förastata. Afrad, hyra eer räta, som förfait ti betaig, varde utmätt såsom aa fordra. Agåede utmätig av träd ur samfäd skog är särskit stadgat: ( /486) Se VatteL 11:11 och 18 samt 12:5, Ek 9; L om skifte 160, Ek ; L om samfäda skogar S2,.Ek Då arrederätt tijord icke får uta jordägares bifa ti aa överåtas, får arrederätte icke utmätas, ej heer arredators å marke uppförda byggader, emeda i hädese byggadera sådes arrederätte beve för hoom värdeös. HD , D 1929 s Oaktat gädeäres yttjaderätt ti jordområde, varå has bostads- och uthus var beäga, icke fick överåtas ti aa uta jordägares bifa och såedes ej heer tagas i mät, utgjorde icke stadgadet i UL 4:29, då gädeäre ej hade adra ostridiga tigågar, hider för att skit utmäta byggadera. HD D;:\ utmätig av ös egedom har verkstäts så som i 14 och 1~18, 18a, 19 eer 20 stadga~ får gädeäre ite ti skada för borgeäre överåta eher patsätta de egedom som har utmätts eer i övrigt förfoga över de. E åtgärd i strid med förbudet är uta verka. Mottagare eer pattagare eer de ti vike förfogadeåtgärde riktar sig ka dock,förvärva godtrosskydd i eighet med vad som särskit stadgas. ( /1586) När fast egedor har mätts ut eer är do).stoe har bestämt att e fordra ska betaas ur fast egedom, ska i fråga om dea i tiämpiga dear iakttas vad 7 kap. 3 2 ror. stadgar om kvarstad i fast.~ge~ dor. ( /600). Ka verkstäighete icke sutföras, förty att' gäde~ äres bo bifvit afträdt ti borgeåremes föröja~e, gäe hvad för sådat fa fies föreskrifvet.: Mom. och 2 har ädrats fr.o.m geor L / 551, som föjer:.,.v ' ' 30. Gädeäre får ite förstöra eer ti skada 'för borgeäre överåta eer patsätta de egedom som har utmätts eer i övr:igt förfoga över de. E åtgärd i strid med förbudet är utari verka.'m?ttagare eer pattagare eer de ti vike förfogadeåtgärde k- 1 u tar (: ha tig åt rr; g( v~ e t i. h h S v g. a o g.: a g r r r t I

17 H ' ~--. /i"""""f""iiiibiiifi 1 ii 5 111t*fii-iii#if61ii1 5 riiwiiiii:"''i-f!ba:mji!i!iitiiiit:i\!e;,. ~-~~- - - T'i'iM!I!!MeiTirmsut.wt4Ui"Sii6A it 4 J e 11 t t- ~r t i- - t-.- Utsökigsag kap. 5 tar sig ka dock förvärva godtrsskydd eigt vad som särskit stadgas: ( /551). Vad mom. stadgar gäer också de fastighet ur vike domstoe har bestämt att fordra ska betaas. Om iteckig av utmätta fastigheter eer aa utmätt egedom och om iskrivig av däri uppåta rättigheter stadgas särskit. ( /551) Se KS 10 och 11, Pr 39; L om företagssaerig 29,"Pr 40, 31. Har rätt tiifräta eer ti aa för gäde:.. ärs ifstid eer ejest för obestämd tid utgåede fö:rmå eer ikomst bifvit utmätt, och varder de icke geom försäjig. eer aoredes i peigar förvadad, vare utmätige gäade för at hvad derefter och iti dess fordrige bifve:r gude ur de tigåg utfaer. Tikommer borgeäre rätä, ska hvad deraf iti första betaige uppupit äggas ti\ hufvudstoe och vidar~ räteberäkig afs.taa;.det.som i räta brister, seda förstämda räta ochhufvudstoe bifvit guda, varde ock ur de utmätta ti.: gåge borgeäre godtgjordt... ',. Mom 2. har upphävts geom L / ( /389) Sta<;gadea i dea ag agåede fast egedom tiämpas äve på jordegorätt och på egatagare tihöriga, på egciområdet befitig~ by~gader, vika eigt 2. förcirdri~ge~ <?ID it~c,<. mg 1.fast egedom kua m teckas, om egedpit.j,e besväras av iteckig. stadgadet i 26 i detta kap~ agåede utmätig av egedom för förre.ägares gäd tiämpas dock icke på såda egedom.. :. ' På tomtegorätt tiämpas stadgadea i deria åg rörade fast egedo)., obe~ ede av om d~a besväras av iteckig eer ej. Ave på aa i 1 iqj;i. ämd egedom tiämpas _ikaså,. o beroede av ~ri.~ teckigar, stadgadea om fastighet i 28 f detta ka:.: pite. ( /867).. ~:~ 32 har ädrats fr.o.m geom L /551', som föjer:. ; ' ' ' 32. ( /551) Dea ags stadgade om fastigheter tiämpas ~ve på outbruta område och kvotdear av fastigheter. Vad som stadgas om det asvar som beastar e avstyckad fastighet som har bidats av e patsatt fastighet gäer också outbruta område som överåts frå patsatta fastigheter..: Vid utsökig av såda jordegorätt eer aa yttjaderätt som eigt 19 kap. jordabake (540/95) ka iteckas ska i tiämp~ iga dear iakttas vad som stadgas om fastigheter. Iskrivig av yttc jaderätt har vid tiämpig av 26 samma verka som agfart. Om e i agfarts- och iteckigsregistret iskrive särskid rättighet utmäts, gäer om utmätigsmaes amäigsskydighet 28. Se tf 2, Ci ( /470) Betaig ti utmätigsmae ases verkstäd de dag då de har eragts ti Postbake, postastat soi förmedar postgirorörese eer peigirättig, girerige har d~biterats betaares koto eer postgiroröreses utbetaigskort har stämpats med postgirots behadigsstämpel Om peigirätt~gs skydighet att ibetaå ifuta mede på utmätmgsmaes koto för tjästemede och om påföjdera av försead betaig stadgas geom förordig.. Betaig som har eragts med p'ostavisig a,ses verkstäd de dag då postavisige har ämat.s i: ti poste. 5 kap. Om utmätt egedo~s förvadade i :x. peigar. Är aa egedom ä peigar eer utdömd vara tage i mät, och går ej utmätige i föjd af meakomme betaig eer af aa orsak åter; då ska det utmätta geom offetig auktio säjas, så Vi.dt ej eda aoruda sägs Pr 47 E stadsfogde får ge försäjige av utmätt ös egedom i uppdrag åt e auktiosförrättare som idkar auktiosverksamhet i e särskid oka. På försäjig ska tiämpas vad som stadgas i detta kapite. Agåede redovisige av mede som ifutit vid försäjig stadgas geom förordig. (27.p.1987/897) Huru med utmätt egedom ska förfaras, i fa kokurs i gädeäres bo uppstått, derom är särskidt stadgadt. ( /897) ' Se KS 10, Pr 39; UF 13 b och 18, Pr so; L om skyddsskogar 12, Ek 45.. '...,.. : :. 2. Utmätta gud-. och sifversaker, hvikas metavärde uta svårighet ka utröas, må ej uder -det värde geom auktio säjas, der godset uta. större kostad ka ti så högt pris uder had å orte föryttras..,.... ' :.3.. ( ) Värdepapper och;värdeadear som är föremå för pffetig hade får geom e värdepappersförmedares förmedig säjas :i?~. fodbörs~ eer så att det förfarade som äms i 3 kap värdepappersmarkadsage (495/89) iakttas. Vid för$äjig på auktio får de ite säjas :uder de köpoterig som har off~diggjorts ärmast före försäjigsdage... ' -~.. :. ':.: _, Har rätt tiifrä.ta eer ti aaförgäde-: äres ifstid eer ejest för obestämd tid Wgåede förmå eer ikomst bifvit utmätt, och;hah:a ej borgeäre och. gädeäre öfvereskom;it om tigåg~ es säjade geom auktio eer förvartdiade på a.:; at. 'sätt i peigar'; förorde Utmätip.gsma.~ sysso;1a att, s.~-äg~.utmätige eigt 4.kap. '31.är. gäade, uppbära räta eer iko~te i de må de utfaer sa!t håa desamma porgeäre}, tihada.,.. ~ ' ;c,.. Se UF 17, Pr 50. :..., "'s. Är rättighet ti ifförsäkrigsbeopp utmätt,!å ej försäjig deraf ske,_ me borgeäre 'jute, med de förmåsrätt utmätig meqför, betaig ur de be~opp, som iom tre. år på försäkrige,tiäfve~ tyrs utfaa. Förfaer ej försäkrigsbeöppet ti 'Qeta..: ig eer e ger ej.återköp rum iom ämda tid; upphö re a verka af utmätige... :. Försäkrigsbeoppets omsättig ti afgiftsf [prsäkrig må, ej uder sagda tid gädeäre förieas. 6 : ~ /389) Auktio: på ös egedom ska på åtgärd av utmätigsmae kugöras i e.på orte spridd tidig med agivade av tide och patse för auktioe samt egedomes art. På b'egära av gädeär eer borgeär eer där omstädighetera,= ejest det kräva ska auktioe kugöras äve på aat ämpigt sätt: ' '' Ar egedom som ska säjas, av såda beskaffehet att de ej uta att förskämmas eer väsetige försämras ka förvaras uder de tid som i ova stadgad ordig erfordras för auktioes kugörade, får utmätigsmae briga auktioe ti amähetes käedom på aatämpigt sätt. '.. 7 '~. ( ) Auktio på ös egedom skalkugöras mist e vecka före auktioe, såframt icke i fa:;'som aves i 6 2 mo m., kortare tid för ku-: görimdef befies o dig. '.. : ;: 'Försäjig av fordra och aa rättighet samt outbrutet område ska kugaras mist två veckor fore: auktioe. ska före utmätige i 4 kap. 18. avsett förbud utfärdas, må kugörese icke äga rum, förrä degivig av förbudet skett... Mom: 2 har ädrats fr.o.m geom L /551, i

18 pr Utsökigsag kap. s,.,, i. ' '. som föjer:. Försäjig av fordra och aa rättighet ska kugöras mist två veckor före auktioe. Ska före utmätige utfärdas sådat förbud söm avses i 4 kap. 18, får kugörese ite äga rum förrä degivig av förbudet har skett. ( /551) Exekutiv auktio på aktier i ett bostadsaktieboag skue kugöris med iakttagade av de i 5 kap mom. utsökigsage _ stadgade tide. HD 1990: ,... 7a. ( /636). ska såda utmätt ös egedom säjas i vi~e företagsiteckig ka v~ra fastäd, ska utm~tmgsmae av patet- och registerstyrese skaffa uppgifter om de företagsiteckigar som möjige faststäts i egedome och om deras förmåsrätt. Före kugörese ska ha reda ut om företagsiteckigshavare, som framgår av företagsiteckigsregistret eer aars_ är. käd av u~mätigsmae, kommer att utyttja sm på 14 foretagsiteckigsage baserade rätt att få b:ta_ig ur försäjigspriset. I' detta syfte ska utmatmgsmae mot mottagigsbevis eer såsom degivig av stämig säda e förfråga ti käda iteckigs havare och uppmaa dem att iom två veckor seda.det fått vetskap om förfråga; vid ävetyr av att rätte aars går förorad, meddea sia yrkade samt fordriges b_eopp jämte r~ta~ I fö~fråga ska äm~as de egedom som har utmatts, vems fordra som m drivits på detta sätt samdordriges beopp. Någo förfråga behöver ite göras, om utmätigsmae, på det sätt somavses i 14 fö7etagsiteckigsag~, bedömet att de återståede m teckade egedome uppebarige räcker ti som fu _säkerhet för för_etagsiteckigshavare eer att de m~ytade r7de~ i si hehet-går ti sådaa: borgeärer vikas for~gar ska betaas med bättre förmåsrätt ä företagsiteck..: igshavares fordra eer då företagsiteckigs~avare på förhad med bi~dad~ verka avstått fr_å att utyttja. si rä_tt...., : '.. : ~.... ~~,_..Vad som stadgas i ':mom. ska.i tgärpiga deat äve iå~ttås tiär pegat utmät~ eer,qå egedom e förvadas i pegar på aat sätt ä geom :9ffe!ig auktio.. " '....::: s~;'fö~et~gsite~ktiirig~t _ 14 åch.38~~~_ra3."..'. ;.~:. :~. :.. 8. ( /389) Utmått,ös _eg.epdom ska säja~ Oi uppsag. Då så mycket åv P,et~u~~~~~~,gö~set bivi(såt, att d~ gäd för vike utmatrimg.~kett ~ch verk$i:äighetskostadema ku~ ti fuo. betaas' av.: det såda godset, ska försäjige upphöra: :.. :, : öi fårsäjriigeri. gäer akd~~ i e~t bos~ads~ eer fastighetsaktieboag som berättigar ti b~stt~mg av e ägehet,'gäer_för aysag på abud_!jch f~rrättade av y auktio 41 3 mom., 42 och _43.,.Vad so,i stadgas, om de1;1 som a).sökt 9m ~uku? gäer.ock_:;å utmätigsborgeär som i~ehar akt1~ma :med :st?d av påträ,tt. ( /551).., :r;,. :,,.,,.. 8 mom. 2 i L /551 trädde ~kraft 1.7)99,: a. \ /638) Ska _såqa ;'ti:riättö,s egedom säjas som igår t ärigsverksamhet _och i vike företagsiteckig faststäts, och q.ar egedome utmätts för idrivig av företagsiteckigshavares fordra eer har dee på detsätt som: avses i 4 kap. 2 2 mo m. yrkat betaig. ur egedoj?~s försäjigspris, får de utmätta,~gedome~ ~J~~ -som eij. hehet, om ite gädeäre eer företagsii).te~kigshavare eer de borgeär som yrkat ~tmätmg seast vid auktiostifäet förbjuder detta...._... 'utmätigsmae får av~å ai:h;td som yid auk~ tio gjorts på egedom som säjs såsom e hehet och åta säja egedome på aat ämpigt sätt, om ha bedömer att försäjigspriset på detta sätt bir högre.,säjs företagets hea egedom som e hehet, får kö~ pare uder de förutsättigar och med de verkigar so~ ages i 10 företagsiteckigsage överta asvaret för e fordra som har iteckats i de såda egedome, om iteckigshavare ia köpeskiige 'fördeas meddear att ha godkäer detta. (8.2.19,91/245).. _Om egedom som ska säjas såsom e hehet fis på"fera utiätigsmäs verksam~etsområde, förrättas auktioe åv utmätigsmae på de ort där ägare ti iteckad egedom bor eer har si hemort. Om utiätt egedom. dock ite fis där ägare bör eer har si hemort; ska auktioe håas där de högst värderade egedome fis. Utmätigsma som ite får förrätta auktio ska säda utmätigsprotokoet och adra behöviga hadigar ti dep söm förrättar auktioe.. Om försäjig av egedome såsom e hehet förbjuds efter det auktioe har kugjorts eer om abud som gäer egedom som säjs såsom_e hehet förkastas, ska egedome säjas,där de fis. ( /1016) 9.. _(27.1L1987(897) Köpeskiige. för ös ege).dorri 'som såts geom auktio ska betaas geast.; om ite aat föjer av 2 mom. Betaar köpare ite köpeskiige, ska egedome geast.säjas på riytf..: De utmätigsmasom förrättat auktioe får bevi_ja e köpare som ha bedömer vara sove~t betajigstid hög,st ti de första dage efter aukoe då peigiråttiigama: hås öpp'i).a. Om köpar~s skycughet att betaa räta gäer vad :som stadga~ i 47. Betaat köpare ite köpesumma på utsatt tid, ska.y auktio förrättas.. r Om ersåttig -som ska betaas av e tidigare kö:. paresamt om protokoforirtg och utmätig av såda~ ersättig gäer i tiämpiga ddar vad som stadgas Återviigstaa agåede ersättig behadas vid amä uderrätt' på de ort där ve~kstäighete har ägt rum '.... Egedom som såts geom auktio får ite ö_:erämas ti köpate förrä ha har betat hea kopeskiige. O..( /389) _Mom. har upphävts geom' L /867. : _F.örsäjig av fartyg o'ch uftfartyg ska ku&öras r s s ~~~ :. ;: zw w e.' ;gåg,:i o.ffi~iea 'tidige och i ågo amät spdd. t1dpmg. samt på kommues asagstav ~ mist två veckor före auktioe samt två gåger; först~ gåge mist två veckor och adra gåge mist e vecka före auktioe i e tidig, som är spridd på orte. ska ade i. fartyg, i fartyg iastat gods eer buss, astbi eer säpvag säjas, pubiceras kugörese såsom om auktio på ös egedom är stadgat. Kugöresetide är ikvä mist två veckor.. Auktiosförrättare ska av vederbörade registermydighet iförskaffa uppgifter om gäade iteckigar och om deras förmåsrätt. Iteckigshavare samt borgeärer, som veterige äga paträtt i de egedom som ska säjas, ska mist e vecka före auktioe tistäas meddeade om försäjige, såvitt deras boigsort eer adress är käd. Auktioskugörese ska iehåa uppmaig ti de borgeärer, som äga rätt ti betaig ur de utmätta egedome, ehuru varke iteckig faststäts eer ut

19 , 5 ~a: ~re. kö: gar a Ida <icta. m s örär e e är ~sä t i e m i! ö s e ~ )å ä S i i, - i - Utsökigsag kap. 5 mätig verkstäts ti säkerhet för deras fordra, att seast vid borgeärsförhadige amäa sia aspråk hos auktiosförrättare. Se KS 10, Pr 39. E borgeär som vid exekutiv auktio på ett fartyg hade bevakat si fordra sökte ädrig i de av magistrate faststäda borgeärsförteckige på de grud att borgeäre sjäv hade begått ett fe vid beräkige av de bevakade fordra och såuda bavakat de ti ett midre beopp ä det faktiska. Emeda borgeäre ite seast vid borgeärsförhadige före de exekutiva auktioe hade rättat si fordra, kude feet ite korrigeras geom ädrigssökade. Besättige på ett hadesfartyg hade med stöd av 43 sjömasage sagts upp seda redare försatts i kokurs. Då fartyget efter det arbetsförhåadet sagts upp sådes på exekutiv auktio, hade arbetstagara ite rätt ti ersättig eigt 57 ämda ag. HD a. ( /245) När e auktio på ös egedor i vike faststäts företagsiteckig har vuit aga kraft och köpeskiige fördeats, ska auktios-: förrättare uderrätta patet-. och registerstyrese om försäjige samt om vad som vid fördeige av köpesumma har tifait iteckigshavara. Auktiosförrättare ska.i.ett iteckat skudebrev göra e ateckig om betaig. När iteckigshavares fordra bir betad ti patskudebrevets fua beopp, ska auktiosförrättare ti. uderrättese foga patskudebrevet för dödade.....när köpare övertar asvaret för e iteckad fordra eigt 8 a 3 mom.~ ska auktiosförrättare uderrätta patet- och registerstyrese om detta för ateckig i företagsiteckigsregistret. Auktiosförrättare ska på patskudebr~:v~t göra.e ateckig om att asvaredör fordra.har overtag1ts., Auktiosförrättare ska säda e uderrättese om att e såda utmätig har återgått som verkstäts för idrivig av e fordra som har.faststäd före,.. tagsiteckig som 'säkerhet u.. ( /389) Vid. försäjig av i O ämd:egedom håes borgeärsförhadige vid auktiostifäet före utropet. Då i fartygsregistret ifört fartyg eer uftfartyg, buss, astbi eer säpvag, som registrerats, säjes, ka auktiosförrättare, om skä-därti föreigger, förorda att borgeärsförhadige ska håas på aa tid med motsvarade tiämpig av stadgadea i 19 och 24.. Auktiosförrättare ska vid borgeärsförhadige uppäsa auktioskugörese samt uppgiva gäade utmätigar och iteckigar som häföra sig ti de egedom som ska säjas samt aspråk som i sake framstäts med stöd av paträtt. Härefter ska partema beredas tifäe att aföra, vad de fia ödigt ti bevakade av si rätt. Har betaig yrkats med de förmåsrätt paträtt medför eer ha iteckig faststäts i fartyg, uftfartyg, buss, astbi eer säpvag, ska förrättigsmae med iakttagade i tiämpiga dear av vad i 26 är stadgat, uppgöra förteckig över aa de fordrigar, som skoa utgå ur köpeskiige, såframt dea försår. Av borgeärsförteckige ska fordrigaras ibördes förmåsrätt framgå. Fordrigar, beträffade vika redares asvar eigt stadgadea i 2 kap. sjöage är begräsat, upptagas i borgeärsförteckige såvä ti sitt fua beopp som ti det beopp, för viket redare asvarar. Förrättigsmae ska datera och udertecka borgeärsförteckige. Före utropet ska borgeärsförteckige uppäsas och försäjigsvikore meddeas amähete. Ha fera fartyg eer uftfartyg utmätts för samma fordra, iakttages vid försäjige av dem i tiämpiga dear 1577 Pr 47 vad i 36 och 37 är stadgat. Ade i fartyg ska säjas på sådaa vikor, att paträtter som ti ävetyrs gäa hea fartyget bibehåas. Då fartyg eer uftfartyg såts, ska köpare omedebart betaa e sjättede av köpeskiige, dock ej mer ä vad som eigt borgeärsförteckige ska eräggas kotat, me atid mist de kostader smri ska betaas ur köpeskiige. Köpare ka stäa pat eer borge såsom för ege skud för de de av köpeskiige som ska eräggas omedebart och som överstiger de ämda kostadera. Om köpare ite på ova ämt sätt erägger betaig eer stäer.säkerhet, ska fartyget eer uftfartyget geast på ytt utbjudas ti försäjig. Återstode av köpeskiige ska betaas iom trettio dagar frå auktioe. Iteckigshavare får ikväåta fordra som motsvarar kapitaet av hoom tifaade utdeig kvarstå iteckad i fartyget eer uftfartyget, om ha iom de tid iom vike köpeskiige ska. betaas meddear auktiosförrättare detta och köpare åtar sig asvaret för fordra. Försummar köpare att betaa återstode av köpeskiige, ska y auktio på has asvar förastatas efter kugörese, om vike gäer vad som är stadgat i O. Agåede de ersättig som de tidigare köpare ska betaa samt om dess ateckade i protokoet och utsökig därav iakttas i tiämpiga dear vad som stadgas i 45, Återviigstaa agåede ersättig hadäggs vid amä uderrätt på de ort där verkstäighete ägt rum. Beträffade köpares skydighet att betaa räta gäer vad som stadgas i 47. ( /461) Då auktio på fartyg, uftfartyg, buss, astbi eer säpvag vuit aga kraft och fördeig av köpeskiige verkstäts eer utmätig återgått, ska auktiosförrättare ti vederbörade registermydighet göra amäa om försäjige samt, såframt iteckig är faststäd i det såda godset; vika iteckigar som vid auktioe bibehåits och vika som förfait, eer att utmätige återgått. Ti amäa ska fogas utdrag ur de förteckig, eigt vike köpeskiige fördeats, samt i fråga om iteckad gäd, som ur köpeskiige eragts i peigar, och iteckii;tgar som aars förfait vid auktioe, såvitt möjigt de origiaa hadig som utgör grud för varje iteckig. Se UF 20 och 21, Pr (14,12:1984/867) Fastighets ägare och de som har yttjaderätt ti fastighet är skydiga att tiåta visig av fastighete på ämpig tid före auktioe. Vad som ärstadgat i mom. tiämpas äve på ägehet ti vars besittig aktier i bostads- eer fastighetsaktieboag berättigar. 3. ( /867) Exekutiv fastighetsauktio hås i auktiosförrättares tjästerum, på de fastighet som ska säjas eer på ett av auktiosförrättare bestämt stäe på de ort där fastighete är beäge. 14 har upphävts geom L / ( /867) Ska fera fastigheter iom oika utmätigsmäs verksamhetsområde eigt 36 säjas samtidigt, hås auktioe där de högst värderade fastighete är beäge. 16. ( /867) Om de som utmätt fast egedom ite får säja dea, ska ha tistäa auktiosförrättare utmätigsprotokoet och de had-

20 au pr Utsökigsag kap. 5 Ut~ igar som erhåits frå gädeäre med stöd av 4 kap ( /867) Auktiosförrättare ska askaffa gravatiosbevis över fastighete och hos domsto eer, i fa som avses i 4 kap mo m., hos hades- och idustrimiisteriet askaffa de hadigar som behövs för utredig om gädeäres ägaderätt ti fastighete eer om däri iteckad eer iregistrerad rättighet samt i fråga om fastighet på adet askaffa utdrag ut jordregistret Utmätigsmae har rätt att av de som asökt om auktio-i förskott kräva mede för askaffig av hadigar som behövs vid exekutiv auktio och för kugörade och förrättade av auktioe... Ti paragrafe har fogats fr.o.m ett ytt mom. 2 geom L /551, som föjer: Om fera fastigheter har utmätts hos e gädeär eer om auk~ tiasförrättare bedömer att ett område av e utmätt fastighet med stöd av 36a ka säjas separat, ska auktiosförrättare före kugörese utreda om fastighetsägare ämar framstäa ågot yrkade qm i vike ordig de utmätta fastighetera ska säjas eer om utbjudade av fastighetera eer områdea ti försäjig var för sig. Fastighetsägare ska härvid uppysas om sia rättigheter och uppmaas att iom viss tid framstäa evetuea yrkade ti auktiosförrättare, vid ävetyr att ha aars förorarsi rätt. Meddeadet ka, ock. så sädas med poste som vaigt brev. ( /551). Se UF 19 och 23;Pr 50; F om gravatiosbevis över fastighe't, Ci 77b ( /267) Tide för auktio.e varde av auktiosförräare bestämd och äte ha kugö.: rese därom och om_ auktiosstäet jämte uppgift om fastighetes beskaffehet samt, där värderig eigt 4 kap. försiggått eer värdet aoredes utretts, om dess värde ävesom därom, på vems asöka och för gädade av vike fordra auktioe förrättas, iföras i amäa tidige e gåg, mist fyra v.eck,or före auktiosdage, och två gåger, första gåge mist fyra veckor och adra gåge.högst två veckor och mist e vecka före auktiosdage, i ågo aa ticig, som har amä spridig å orte, samt asås mist fyra veckor före auktiosdage å de kommus asagstava, där fastighete är beäge.... Om gädeäre eer fordrigsägare i god tid före det kugörade ska äga rum därom ahåer., må kugörese dessutom å föreämda tider e eer två gåger iföras i aa av hoom uppgive tidig. F ag. tiämpige av 18 5 kap. utsökigsage 4:5.1934/ 189 stadgar:. Såsom de ort, varest tidig, i vike i mom kap. utsökigsage avsedd kugörese ska iföras, bör hava spridig, ska ases de kommu eer sådat ett särskit vidsträcktare bosättigscetrum ~idade område, där de försäjig uderkastade fastighete är beäge eer varmed de i främsta rummet står i trafik~ förbidese. ' Då ti skida överexekutorsdistrikt hörade fastigheter ee'r 'j:>å adet och i stad beäga fastigheter, som höra ti samma överexekutorsdistrikt, eer ejest fere fastigheter jämikt 36 5 kap. utsökigsage skoa försäjas på samma gåg, böra i mom. ämda stadgade tiämpas med beaktade av var huvudgårde eer, där såda ej fies, de! högst värderade fastighete är beäge., 2. Hava två eer fere tidigar amä spridig å orte eer är det ovisst, vike tidig har e dyik spridig, bestärore auktiosförrättare med häsy ti evetuea köpespekuater och med beaktade av borgeäres och gädeäres tiävetyrs framstäda öskemå de tidig, i vike kugörese ska iföras.. 3. Överexekutor åigger att i eighet med stadgadea i 12 kap. utsökigsage övervaka efterevade av dea förordig. Se KugörL, A 29 och F ag. dess tiämpig, A 30; L om de officiea tidige, A 28.. Eär i kugörese agåede exeku'tiv auktio på fastighet bort ämas, att frå vederbörade ägehet tidigare såts ett visst område, i fråga om viket ti säkerhet för utbrytigsrätte faststäts iteckig i ägehete, och då kugörese med beaktade av områdets storek såuda icke iehö såda uppgift om de för-. säj i g uderkastade fastighetes beskaffehet som i UL kap 5 18 mom. avsågs, upphävdes de exekutiva auktioe.. HD II 107, D 1970 s. 30. _. Då det visats att åkerareaera av försåda ägeheter på grud av åkerröjig varit väsetigt större ä de i kugörese ämda areaera som överesstämde med jordregistret, asågs kugörese icke iehåa såda uppgift om fastigheteras beskaffehet som avsågs i UL 5: 18 mom. och de exekutiva auktioe tipphävdes med aedig härav. HD 1975 II18. : : Pröfvas de förhadig om borgeåremes aspråk och försäjigsvikore, som eigt 2:4 ska ega rum, icke ämpige kua i sammahag med auktioe försiggå, utsätte auktiosförrättare derti särskid tid, dock ej ägre före auktioe ä två.dagar; och varde de tid ock i kugörese upptage. Se UF 20, Pr Ska försäjig ske på grud af förordade, som i 2 kap sagts, må kugörese om auktioe ej utfärdas förr ä detskudebref, hvarå borgeäre si fordra grudar, bifvit i hufvtidskrift ti auktiosförrättare afemriadt..... : ( ) Kugörese: om auktio å. fast egedom ska äfve iehåa; att samtige sakegare hafva attvid auktioe eer, där eigt 19 särskidt sammaträde för förhadig emea dem är utsatt; å detta si rätt bevaka, samt att fordra eer.egorätt, som jämikt 26 och 32 bör amäas, ska hos auktiosförrättare seast.vid förhadige uppgifvas äfvesom att ego.rättsiehafvare därvid jä:mvä-b6r förete egökotraktet eer:s tyr k t afskrift.däraf..:.. De, hvika vuit utmätig eer iteckig i egedome eer fått egorätt-f desamma iregistrerad eer hafva fordra eer -aa rättighet,. h varför egedome eigt stadgaridea om.ogude köpeskiigs rätt eer ejest häftar,' eer ega rätt ti räta eer aa afgäd, som bör ur egedome utgå med 'förmåsrätt, skoa därjämte, så vidtde ochderas:boigsorter äro käda, orri auktiosf6rhadige och auktioe. uderrättas geom särskida kaesebref. Såda uderrättese ska, där särskidterkäade om dess emottagade ej ikommit, ases vara behörige meddead, såframt brefvet mist f-yra veckorföre auktioe bifvit för postbefordra uder rekditehdåtio iämadt. =.....,_;. :,;:.'.: >..' 21 har ädrats fr.o.m geom L /551, soi föje~:...,: J.. ( /551) I_ auktioskugörese ska bo~geärer~j uppmåas att i de partsförhadig 'som avse~ i ~ 9.eer därföri~ a skriftige uppge sia fordrigar samt förete skudebrev eer a dra fordrigsbevis och ti säkerhet giva patbrev för auktio~förrät~ tare. De som iehar särskida.rättigheter i e fastighet ska uppma.as att uppge dessa samt a.tt förete de hadigar. som rättighetera grudar sig på. ' : Fastighetsägare, gädeärer, utsökigsborgeärer samt de käda iehavare av paträtt.och särskida rättigheter vikas rätt ti fastighete har skrivits i i agfarts- och iteckigsregistret ska uderrättas om partsförhadige och auktioe. Också de skau uderrättas som har sytig, egorätt eer 'ågo aa yttjaderätt, om rättsiehavare före utmätige har tagit fastighete eer e de av i;e i si besittig... Meddeadet ka deges också så att det säds med poste som vaigt brev, varvid meddeadet ska postas mist fyra veckor före auktiosdage ( /148) Ar ej auktio så kugjord, som i 18 och 21 föreskrivits, varde de istäd, och sätte auktosförrättare ut aa tid därti. 23. ( /148) Då utyst auktio å fast egedom i föjd av aga hider istäes, varde, där så ske ka, kugörese därom före deri utsatta dage iförd i tidig, som å orte eer i ärbeäge stad utkommer, och asage å kommues asagstava. Se Kugör L, A 29 och F ag. dess tiämpig, A ( ) Nu ska egedome säjas, uppäse då auktiosförrättare såvä protokoet öfver utrr to r b ev i!' a j est o c < har da i 1 sär h w ee up h ä be b ö a sk re h' af de sa si r E

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga Ågestappote 2013 Om kvios efaehete som patiete och ahöiga 1 Måga eve sitt iv med ågest Måga fe kvio ä mä dabbas ågo gåg i ivet av e ågestsjukdom. Nämae 1 800 kvio ha i de hä udesökige svaat på vad de ha

Läs mer

Min bostadsrätt i Gula Husen

Min bostadsrätt i Gula Husen Mi bostadsrätt i Gua Huse E ite uppsagsbok för dig som är y ifyttad, me äve för dig som bott här äge och gömt bort ett och aat. Iehåer föreiges stadgar och bostadsrättsiehavares rättigheter och skydigheter.

Läs mer

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16

PTKs stadgar. Fastställda vid stämman 2009 06 16 PTKs stadgar Fastställda vid stämma 2009 06 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPGIFTER Syfte och uppgifter 3 Medlemskap 4 Orgaisatio 7 Stämma 8 Överstyrelse 12 Styrelse 15 Förhadligsorgaisatio 17 PTK-L

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Många tror att det räcker

Många tror att det räcker Bästa skyddet Måga vet ite hur familje drabbas ekoomiskt om ågo dör eller blir allvarligt sjuk. Här berättar Privata Affärer vilket skydd du har och hur du ka förbättra det. Av Aika Rosell och Igrid Kidahl

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Personal Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13 Handlingsslag. Gallras (=förstöres) Arkivläggs AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), AFA (arbetsmarkades FörsäkrigsAktiebolag): skade-amäla (TFA=Trygghets Försäkrig vid Arbetsskada), kopia

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}:

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}: CD58 FOMEA SPÅK, AUTOMATE, OCH BEÄKNINGSTEOI, 5 p JUNI 25 ÖSNINGA EGUJÄA SPÅK (8p + 6p). DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följade NFA över alfabetet {,}:, a) kovertera ovaståede till e miimal

Läs mer

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt?

Fråga: Erbjuder ni någon utbildning för förskrivare och apotekspersonal för att kunna använda webbapplikationerna på ett effektivt sätt? FAQ för det ya licessystemet KLAS Fråga: Hur skickar jag som förskrivare i mi licesmotiverig i KLAS? Svar: Läk fis på lv.se/lices uder Skapa licesmotiverig. Fråga: Varför ska jag som förskrivare skicka

Läs mer

Årets bästa skattetips

Årets bästa skattetips Årets bästa skattetips Aika Creutzers råd säker di skatt Årets deklaratio har måga glada yheter. Privata Affärers chefredaktör Aika Creutzer ger dig sia bästa råd till lägre skatt. Förmögehetsskatte är

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING

FÖRVAL TNINGSINFORMA TION FIAB AKTIEBOLAG. arg nr 556641-0048 ÅRS- REDOVISNING -- FÖRVAL TNINGSINFRMA TIN FIAB AKTIEBLAG arg r 556641-0048 ÅRS- REDVISNING 2004 Styrelse för Förvaltigsiformatio FIAB Aktiebolag får härmed avge årsredovisig för räkeskapsåret 2004-01-0l -- 2004-12-31.

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol.

AMF. I princip är det bara möjligt att flytta privat sparande och sparande där avtalet tecknats efter den 2 februari i fjol. Välj att flytta dia Utyttja di flytträtt om du ka. Det är Privata Affärers råd u är regeriges tillfälliga flyttstopp hävs de 1 maj. Flyttstoppet ifördes i februari i fjol som e direkt följd av Damarksmålet.

Läs mer

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT

Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT ) Ordlista till NCT Stat. teori gk, ht 2006, JW F13 HYPOTESPRÖVNING (NCT 10.1-10.3) Ordlista till NCT Hypothesis testig Null hypothesis Alterative hypothesis Simple / composite Oe-sided /two-sided Reject Test statistic Type

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det fis iget så praktiskt som e bra teori" November 2011 Bakgrud Stadardiserig E saolikhetsekvatio Kosekves av stora tales lag Stora tales lag ger att är slumpvariablera X i är oberoede, med e och samma

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken

Lag (1964:163) om införande av brottsbalken Lag (1964:163) om införande av brottsbalken 1 [1601] Den av riksdagen år 1962 antagna och den 21 december samma år (nr 700) utfärdade brottsbalken ([1001] o.f.) skall jämte vad nedan stadgas träda i kraft

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00

Tentamen i Statistik, STA A13 Deltentamen 2, 5p 20 januari 2007, kl. 09.00-13.00 0.01.007 Tetame i Statistik, STA A13 Deltetame, 5p 0 jauari 007, kl. 09.00-13.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formel- och tabellsamlig (skall retureras) samt miiräkare. Asvarig lärare: Haah Hall Övrigt:

Läs mer

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys

Datorövning 2 Fördelningar inom säkerhetsanalys Luds tekiska högskola Matematikcetrum Matematisk statistik STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYS FMS065, HT-15 Datorövig 2 Fördeligar iom säkerhetsaalys I dea datorövig ska vi studera ågra grudläggade

Läs mer

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta.

Studentens personnummer: Giltig legitimation/pass är obligatoriskt att ha med sig. Tentamensvakt kontrollerar detta. KOD: Kurskod: PC106/PC145 Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 4/5 014 Hel- och halvfart VT14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare: Niklas Frasso

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider...

Enkel slumpvandring. Sven Erick Alm. 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) 2 Apan och stupet 3 2.1 Passagesannolikheter... 3 2.2 Passagetider... Ekel slumpvadrig Sve Erick Alm 9 april 2002 (modifierad 8 mars 2006) Iehåll 1 Iledig 2 2 Apa och stupet 3 2.1 Passagesaolikheter............................... 3 2.2 Passagetider....................................

Läs mer

Räkning med potensserier

Räkning med potensserier Räkig med potesserier Serier (termiologi fis i [P,4-4]!) av type P + + + + 4 +... k ( om < ) k + + + + P 4 4 +... k k! ( e för alla ) k och de i [P, sid.9, formler 7-] som ärmast skulle kua beskrivas som

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) 26 mars 2004, klockan Karlstads uiversitet Istitutioe för iformatiostekologi Avdelige för Statistik Tetame i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäg) 6 mars 004, klocka 14.00-19.00 Tillåta hjälpmedel: Bifogad formelsamlig (med

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes

Linjär Algebra (lp 1, 2016) Lösningar till skrivuppgiften Julia Brandes Lijär Algebra (lp 1, 2016) Lösigar till skrivuppgifte Julia Brades Uppgift 1. Betecka mägde av alla matriser med M(). Vi har e elemetvist defiierad additio av två matriser A, B M(). De är defiierad geom

Läs mer

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen

Lärarhandledning Att bli kvitt virus och snuva - När Lisa blev av med förkylningen Lärarhadledig Att bli kvitt virus och suva - När Lisa blev av med förkylige För ytterligare iformatio kotakta projektledare: Charlotte.Kristiasso@phs.ki.se 1 Iledig Atibiotikaresistes är ett växade problem

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner.

2. Konfidensintervall för skillnaden mellan två proportioner. Föreläsig 12 LV1, Torsdag 12/10 Upplägg 1. Kofidesitervall för proportioer. 2. Kofidesitervall för skillade mella två proportioer. 3. Grafteori Kofidesitervall för proportioer Atag att vi vill skatta adele

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4 Hyresavta 2014-10-20 Hyresvärd Hyresgäst Hyresbjekt Tifart m.m. Umeå C Utvecking AB, 556867-8279. Umea Kuturhus Byggnaden Lkstaarna pa Umea 7:4 Ti hyresbjektet hör tifart för i ch urastning med frdn, se

Läs mer

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier

Bo Andersson, IF Metall, Sven Bergström, LO, Jörgen Eriksson, Byggnads, Björn Hammar, Teknikföretagen, Björn Samuelson, Sveriges Byggindustrier Säkra persolyft 1 Prevet är e ideell föreig iom arbetsmiljöområdet med Sveskt Närigsliv, LO och PTK som huvudmä. Vår uppgift är att tillsammas med huvudmäe förmedla kuskap krig arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll tagare i arbetsmarknadspoitiska insatser - BEA Parterna träffar detta koektivavta Bestämmeser för arbetstagare i arbetsmarknadspoitiska insatser, BEA. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

NEWTON-RAPHSONS METOD (en metod för numerisk lösning av ekvationer)

NEWTON-RAPHSONS METOD (en metod för numerisk lösning av ekvationer) Armi Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Newto-Raphsos metod NEWTON-RAPHSONS METOD (e metod för umeris lösig av evatioer Måga evatioer är besvärligt och iblad äve omöjligt att lösa eat. Då aväder ma umerisa metoder

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik

Föreläsning 3. 732G04: Surveymetodik Föreläsig 3 732G04: Surveymetodik Dages föreläsig Obudet slumpmässigt urval (OSU) Populatiosparametrar och stickprovsstatistikor Vätevärdesriktighet Ädliga och oädliga populatioer Medelvärde, adel Kofidesitervall

Läs mer

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet!

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet! yhet! Brödera Lejohjärta Illustratio Igrid Vag Nyma / Saltkråka AB välkomme till Vi har öppet alla dagar frå 20 maj till 28 augusti samt helgöppet hela september. Uder höste har vi öppet vissa veckodagar

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1020 2014-08-29

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1020 2014-08-29 Tetame del 2 i kure Elitallatio, begräad behörighet ET1020 2014-08-29 Tetame omfattar 60 poäg. För godkäd tetame kräv 30 poäg. Tillåta hjälpmedel är räkedoa amt bifogad formelamlig Beräkigar behöver bara

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl

Tentamen Metod C vid Uppsala universitet, , kl Tetame Metod C vid Uppsala uiversitet, 160331, kl. 08.00 12.00 Avisigar Av rättigspraktiska skäl skall var och e av de tre huvudfrågora besvaras på separata pappersark. Börja alltså på ett ytt pappersark

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf. Genomgånget på föreläsningarna Föreläsning 26, 9/2 2011: y + ay + by = h(x)

Uppsala Universitet Matematiska Institutionen Bo Styf. Genomgånget på föreläsningarna Föreläsning 26, 9/2 2011: y + ay + by = h(x) Uppsala Uiversitet Matematiska Istitutioe Bo Styf Evariabelaalys, 0 hp STS, X 200-0-27 Föreläsig 26, 9/2 20: Geomgåget på föreläsigara 26-30. Att lösa de ihomogea ekvatioe. De ekvatio vi syftar på är förstås

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Inledande matematisk analys (TATA79) Höstterminen 2016 Föreläsnings- och lekionsplan

Inledande matematisk analys (TATA79) Höstterminen 2016 Föreläsnings- och lekionsplan Iledade matematisk aalys TATA79) Hösttermie 016 Föreläsigs- och lekiospla Föreläsig 1 Logik, axiom och argumet iom matematik, talbeteckigssystem för hetal, ratioella tal, heltalspoteser. Lektio 1 och Hadledigstillfälle

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

Föreläsning 2. Signalbehandling i multimedia ETI265. Kapitel 2. Faltning Impulssvar Differensekvationer Korrelationsfunktioner

Föreläsning 2. Signalbehandling i multimedia ETI265. Kapitel 2. Faltning Impulssvar Differensekvationer Korrelationsfunktioner Sigabeadig i mutimedia - ETI65 Föeäsig Sigabeadig i mutimedia ETI65 Kapite Fatig Impussva Diffeesevatioe Koeatiosfutioe LTH 5 Nedeo Gbic mt. få Begt Madesso Depatmet of Eectica ad Ifomatio Tecoog Lud Uivesit

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar

TMS136: Dataanalys och statistik Tentamen 2013-10-26 med lösningar TMS36: Dataaalys och statistik Tetame 03-0-6 med lösigar Examiator och jour: Mattias Sude, tel. 0730 79 9 79 Hjälpmedel: Chalmersgodkäd räkare och formelsamlig formelsamlig delas ut med teta). Betygsgräser:

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

GLÄNS ÖVER SJÖ OCH STRAND

GLÄNS ÖVER SJÖ OCH STRAND GLÄNS ÖVER SJÖ OCH STRAND BETLEHEMS STJÄRNA TEXT: Viktor Rydberg (18281895). Svesk författare, föreläsare, riksdagsma, kulturkritiker och rofessor vid Stockholms högskola. 1877 blev Rydberg medlem av Sveska

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål

Lag. RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål RIKSDAGENS SVAR 52/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av rättegångsbalken och lagen om rättegång i brottmål Ärende Regeringen har till 2009 års riksmöte överlämnat sin proposition

Läs mer

Modell för fukt på vind Enligt figuren kan en energi balans ställas upp:

Modell för fukt på vind Enligt figuren kan en energi balans ställas upp: Mode för fk på d Eg fgre ka e eerg aas säas pp: förs för I fgre eda sas defoera för ärme oh fkaas. Om fgres koeoer föjs r ärmeaase (ge maera aas ha ågo ärmekapae (myke förekad mode oh ge sråg på sda eer

Läs mer

Motion 1986/87 :Skl75

Motion 1986/87 :Skl75 Motion 1986/87 :Sk75 Jan Bergqvist m. f. (s) Försag ti sutig regering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88, m. m. (kompetteringsprop.) ( 1986/87: 150) proposition 1986/87:150 (kompetteringsprop.) föreså

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik I G. Gripeberg Mägder och logik Relatioer och fuktioer Aalto-uiversitetet oktober 04 Kombiatorik etc. G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet MS-A0409 Grudkurs i diskret

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter?

(a) om vi kan välja helt fritt? (b) om vi vill ha minst en fisk av varje art? (c) om vi vill ha precis 3 olika arter? Lösigar Grudläggade Diskret matematik 11054 Tid: 1.00-17.00 Telefo: 036-10160, Examiator: F Abrahamsso 1. I de lokala zoo-affäre fis 15 olika fiskarter med mist 0 fiskar utav varje art). På hur måga sätt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björkekärr 5:17

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björkekärr 5:17 Utgåva 1:1 2014-11-19 BESIKTNINGSRAPPORT Eergidearatio Böreärr 5:17 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

SANNOLIKHETER. Exempel. ( Tärningskast) Vi har sex möjliga utfall 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Därför är utfallsrummet Ω = {1, 2, 3, 4, 5,6}.

SANNOLIKHETER. Exempel. ( Tärningskast) Vi har sex möjliga utfall 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Därför är utfallsrummet Ω = {1, 2, 3, 4, 5,6}. rmi Halilovic: EXTR ÖVIGR SOLIKHETER GRUDLÄGGDE BEGRE OH BETEKIGR Utfall Resultat av ett slumpmässigt försök. Utfallsrummet ägde av alla utfall (beteckas oftast med Ω ). Hädelse E delmägd av utfallsrummet.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer