Diarienummer Ärendemening. 1 KS Fastställande av dagordning. 2 KS Valärenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden"

Transkript

1 K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden: Nr Diarienummer Ärendemening 1 KS Fastställande av dagordning 2 KS Valärenden 3 KS Information om de kommunala bolagens årsredovisningar 4 KS Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente 5 KS Revidering av socialnämndens reglemente 6 KS Taxa för grävtillstånd i allmän platsmark 7 Nya motioner 8 KS Interpellationer 9 KS Frågor 10 KS Meddelande

2 Gislaved den 11 mars 2014 Agneta Karlsson Ordförande Karin Gustafsson Kommundirektör Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns tillgängliga i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (1) Ks 88 Dnr: KS Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2013 att det kommunala uppföljningsansvaret enligt Skollagen 29 kap. 9 "Information om icke skolpliktiga ungdomar" överförs till socialnämnden från och med den 1 januari 2014 samt att med anledning av organisationsförändringen uppdra till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att föreslå revidering av respektive reglemente. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 10 februari 2014 och beslutat att föreslå kommunfullmäktige att revidera reglemente för barn- och utbildningsnämnden enligt följande tillägg: " Uppgifter som regleras i Skollagen 29 kap. 9 gällande "Information om icke skolpliktiga ungdomar" har överförts från nämndens ansvarsområde till socialnämnden (beslut kf , 154)" Beslutsunderlag Kommunfullmäktige den 12 december 2013, 154 Barn- och utbildningsnämnden den 10 februari 2014, 4 Förslag till förändring i Barn- och utbildningsnämndens reglemente, daterat den 14 januari 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglemente för barn- och utbildningsnämnden enligt följande tillägg: " Uppgifter som regleras i Skollagen 29 kap. 9 gällande "Information om icke skolpliktiga ungdomar" har överförts från nämndens ansvarsområde till socialnämnden." Expedieras till: Kommunfullmäktige Justerares signatur Utdragsbestyrkande

34 GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (1) Ks 87 Dnr: KS Revidering av socialnämndens reglemente Ärendebeskrivning Socialnämnden har vid sammanträde den 10 februari 2014 beslutat att föreslå kommunfullmäktige: att att revidera reglemente för socialnämnden enligt följande tillägg: "Socialnämnden ansvarar för uppgifter som regleras i Skollagen 29 kap. 9 gällande Information om icke skolpliktiga ungdomar, samt utifrån överenskommelsen angående landstingets övertagande av färdtjänst ta bort den text i socialnämndens reglemente som rör färdtjänst. Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2013 att det kommunala uppföljningsansvaret enligt Skollagen 29 kap. 9 "Information om icke skolpliktiga ungdomar" överförs till socialnämnden från och med den 1 januari 2014 samt att med anledning av organisationsförändringen uppdra till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att föreslå revidering av respektive reglemente. Landstinget i Jönköpings län och länets kommuner har träffat en överenskommelse avseende övertagande av färdtjänst. Kommunfullmäktige fattade beslut om godkännande av överenskommelsen den 23 maj 2013, 78. Överenskommelsen innebär bland annat att Landstinget från och med den 1 januari 2014 övertar tillståndsgivningen för färdtjänst. Landstinget har via skatteväxling tilldelats ekonomiska resurser för såväl färdtjänstresor som handläggningen i dessa. Utifrån dessa förändringar behöver socialnämndens reglemente ändras genom att den text som rör färdtjänst och riksfärdtjänst tas bort. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige den 23 maj 2013, 78 Kommunfullmäktige den 12 december 2013, 154 Socialnämnden den 10 februari 2014, 14 Förslag på ändringar i socialnämndens reglemente, daterat den 10 januari 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att att revidera reglemente för socialnämnden enligt följande tillägg: "Socialnämnden ansvarar för uppgifter som regleras i Skollagen 29 kap. 9 gällande Information om icke skolpliktiga ungdomar, samt utifrån överenskommelsen angående landstingets övertagande av färdtjänst ta bort den text i socialnämndens reglemente som rör färdtjänst. Expedieras till: Kommunfullmäktige Justerares signatur Utdragsbestyrkande

35 Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige , 196 Dnr: KS

36 Reglemente för socialnämnden Fastställt av kommunfullmäktige , 196 Med förslag på ändringar (se färgmarkeringar sid. 3). Daterat den 10 januari 2014

37 Reglemente för socialnämnden Fastställt av kommunfullmäktige ,

38 Reglemente för socialnämnden Fastställt av kommunfullmäktige , 196 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter Avgränsningen av nämndens uppgifter Innehållet i nämndens uppgifter Delegering från kommunfullmäktige Ansvar och rapporteringsskyldighet Nämndens arbetsformer Sammansättning Ersättarnas tjänstgöring Inkallande av ersättare Ersättare för ordföranden Ersättares närvaro- och yttranderätt Sammanträden Tidpunkt Kallelse Ordföranden Justering av protokoll Reservation Delgivning Närvarorätt Undertecknande av handlingar Utskott Samverkansorgan

39 Reglemente för socialnämnden Fastställt av kommunfullmäktige , Nämndens uppgifter 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd i socialtjänstlagen. Socialnämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården förutom läkarinsatser till personer i ordinärt boende och särskilda boendeformer. Socialnämnden fullgör också kommunens uppgifter vad avser lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade med tillhörande följdförfattningar (tas bort: samt vad avser lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst ). Socialnämnden har samordningsansvar för kommunens uppgifter avseende nyanlända flyktingar och i integrationsfrågor. Socialnämnden fullgör kommunens uppgift enligt lagen om skuldsanering. Socialnämnden ska leda och samordna de arbetsmarknadsåtgärder som ligger inom nämndens arbetsområde samt samordna samverkan med andra nämnder så att helhetssyn erhålles i arbetsmarknadsfrågor. Socialnämnden ansvarar för uppgifter som regleras i Skollagen 29 kap. 9 gällande Information om icke skolpliktiga ungdomar. (nytt stycke) Socialnämnden ansvarar för tillståndsgivning till alkoholservering av spritdrycker, vin, starköl och andra jäsdrycker i enlighet med Alkohollagen. Nämnden ska också utöva kommunal tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med och servering av folköl. Socialnämnden ska avge yttrande enligt 44 Lotterilagen avseende restaurang-kasinospel. Socialnämnden ansvarar också för de uppgifter som fullmäktige särskilt beslutar om Innehållet i nämndens uppgifter 2 Inom verksamhetsområdet svarar nämnden för: förslag till mål och planer för verksamheten och dess utveckling förslag till verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet förslag till taxor och avgifter information om verksamheten medborgardialog och brukardialog - 3 -

40 Reglemente för socialnämnden Fastställt av kommunfullmäktige , uppföljning och utvärdering av verksamhet och planer förenkling av regelbeståndet Socialnämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och verka för en god social service och omsorg inom kommunen. 4 Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för behandling av de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 5 Nämnden ska verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt nå kommunens övergripande mål. För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga styrelser, nämnder och tjänstemän inhämta de upplysningar som nämnden behöver för sin verksamhet Delegering från kommunfullmäktige 6 Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt, nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde, Fastställande av norm för försörjningsstöd samt vad i övrigt finns stadgat i SoL, LVM, LSS, Lagen om färdtjänst samt Lagen om riksfärdtjänst Tecknande av borgen till enskilda inom de regler och belopp som fullmäktige har fastställt Fatta beslut om avsteg från kommunens reglemente för färdtjänst 1.4. Ansvar och rapporteringsskyldighet 7 Socialnämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Socialnämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera om sin verksamhet och - 4 -

41 Reglemente för socialnämnden Fastställt av kommunfullmäktige , 196 särskilt ange de åtgärder som erfordras för att de uppsatta målen och bestämmelserna i gällande lagstiftning ska kunna uppfyllas. 2. Nämndens arbetsformer 2.1. Sammansättning 8 Socialnämnden består av 14 ledamöter och 14 ersättare Ersättarnas tjänstgöring 9 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ned i ordningen. 10 En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna Inkallande av ersättare 11 En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till socialförvaltningen som kallar ersättare. Den ersättare kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in

42 Reglemente för socialnämnden Fastställt av kommunfullmäktige , Ersättare för ordföranden 12 Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter Ersättares närvaro- och yttranderätt 13 Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men får inte delta i överläggningarna och inte heller i besluten. 3. Sammanträden 3.1. Tidpunkt 14 Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer Kallelse 15 Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare. Kallelsen bör vara ledamöterna tillhanda senast fyra vardagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas - 6 -

43 Reglemente för socialnämnden Fastställt av kommunfullmäktige , 196 kallelsen. I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. När varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta Ordföranden 16 Det åligger nämndens ordförande att: med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom nämndens verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden av betydelse för verksamheten och effektiviteten i verksamheten samt ta initiativ i dessa frågor. främja samverkan mellan socialnämnden och kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder. representera socialnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden, om inte nämnden har bestämt annat i särskilt fall. se till att socialnämndens och utskottens ärenden behandlas utan dröjsmål. vara tillgänglig för allmänheten, förtroendevalda och anställda Justering av protokoll 17 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses bland de ledamöter som företräder oppositionen. Om 2:e vice ordföranden tjänstgör som ordförande ska justerare utses bland dem som företräder majoriteten. Detsamma gäller för utskottens protokoll. Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den Reservation 18 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet

44 Reglemente för socialnämnden Fastställt av kommunfullmäktige , Delgivning 19 Delgivning med socialnämnden sker med ordföranden, socialchefen eller annan anställd som nämnden bestämmer Närvarorätt 20 Vid socialnämndens sammanträden får, om nämndens ordförande begär det, förvaltningschef och andra tjänstemän vara närvarande med rätt att föredra ärenden och delta i överläggningar men inte i besluten Undertecknande av handlingar 21 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av ordförande eller vid dennes förhinder 1:e vice ordföranden eller av 2:e vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 4. Utskott 22 Inom socialnämnden ska finnas, 23 ett arbetsutskott bestående av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare som bereder ärenden av övergripande karaktär inom socialnämndens samtliga verksamhetsområden, samt ett socialt utskott bestående av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare som beslutar i ärenden på individnivå och där myndighetsutövning kan förekomma inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten, individ- och familjeomsorg samt flyktingmottagande. Utskottet är också beredande i frågor av mer övergripande karaktär som har direkt anknytning till de individinriktade insatserna. Socialnämnden väljer för samma tid som ledamöterna invalts i nämnden bland utskottens ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter

45 Reglemente för socialnämnden Fastställt av kommunfullmäktige , Ersättare ska närvara vid utskottens sammanträden endast om en ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 25 Utskotten sammanträder på den dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 26 De ärenden som ska avgöras av socialnämnden i dess helhet ska beredas av utskotten om beredning behövs. Ordföranden, socialchef eller berörd tjänsteman överlämnar sådana ärenden till utskotten. När ärendet beretts ska utskotten lägga fram förslag till beslut. Socialnämnden får i särskilda fall, om det anses påkallat av omständigheterna, besluta i ett ärende utan att utskottet dessförinnan lagt fram förslag till beslut. 5. Kontaktpolitikerverksamhet 27 Det ska finnas kontaktpolitikerverksamhet inom socialnämndens verksamheter. Nämnden bestämmer sammansättning, arbetsformer och genomförande. 6. Samverkansorgan 28 Socialnämnden har följande referensgrupper och rådgivande organ för sin verksamhet: pensionärsråd kommunala rådet för funktionshinder Nämnden bestämmer referensgruppernas sammansättning och arbetsformer

46 GISLAVED KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (2) Sn 14 Dnr: SN Revidering av socialnämndens reglemente Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige gav den 22 november 2012 uppdraget till barn- och utbildningsnämnden att följa upp hur ungdomar som inte fyllt 20 år och som fullgjort sin skolplikt är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder. Uppdraget regleras i Skollagen 29 kap. 9, Information om icke skolpliktiga ungdomar. I samband med uppföljningen föreslog barn- och utbildningsnämnden att det s.k. kommunala uppföljningsansvaret överförs till socialnämnden, arbetsmarknadsorganisationen. Vid sammanträdet den 12 december beslutade kommunfullmäktige följande: att det kommunala uppföljningsansvaret enligt Skollagen 29 kap. 9 "Information om icke skolpliktiga ungdomar" överförs till socialnämnden, arbetsmarknadsorganisationen, att det kommunala uppföljningsansvaret enligt Skollagen 29 kap. 9 "Information om icke skolpliktiga ungdomar" överförs till socialnämnden, arbetsmarknadsorganisationen, att att att budgetmedlen överförs från gymnasieskolans program till socialnämnden, organisationsförändringen träder i kraft den 1 januari 2014, samt uppdra till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att föreslå revidering av respektive reglemente med anledning av organisationsförändringen. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har kr överförts till socialnämndens verksamhet från och med år Landstinget i Jönköpings län och länets kommuner har träffat en överenskommelse avseende övertagande av färdtjänst. Kommunfullmäktige fattade beslut om godkännande av överenskommelsen den 23 maj 2013, 78. Överenskommelsen innebär bland annat att Landstinget från och med den 1 januari 2014 övertar tillståndsgivningen för färdtjänst. Landstinget har via skatteväxling tilldelats ekonomiska resurser för såväl färdtjänstresor som handläggningen i dessa. Utifrån dessa förändringar behöver socialnämndens reglemente ändras genom att den text som rör färdtjänst och riksfärdtjänst tas bort. Beslutsunderlag Socialnämndens arbetsutskott den 22 januari 2014, 11 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 januari 2014 Förslag på ändringar i socialnämndens reglemente, daterat den 10 januari 2013 Kommunfullmäktige den 12 december 2013, 154 Justerares signatur Utdragsbestyrkande

47 GISLAVED KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (2) Sn 14 forts. Socialnämnden beslutar Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige att att socialnämndens reglemente ändras enligt följande tillägg: Socialnämnden ansvarar för uppgifter som regleras i Skollagen 29 kap. 9 gällande Information om icke skolpliktiga ungdomar, samt utifrån överenskommelsen angående landstingets övertagande av färdtjänst ta bort den text i socialnämndens reglemente som rör färdtjänst. Expedieras till: Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämnden Justerares signatur Utdragsbestyrkande

48 GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (1) Ks 89 Dnr: KS Taxa för grävtillstånd i allmän platsmark Ärendebeskrivning Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 januari 2014 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för grävtillstånd i allmän platsmark, daterad den 16 januari Tekniska nämnden har ansvar för allmän platsmark i kommunen. För att säkerställa det allmänna vatten- och avloppsnätet, ytskikten på den allmänna platsmarken samt arbetsmiljön så används grävtillstånd. Genom grävtillstånden finns möjlighet att hänvisa ledningsägare var de får lägga sina ledningar samt att man kan fakturera kostnader för hantering och ökade driftskostnader för den allmänna platsmarken. För att hantera driftskostnaderna används taxa som reglerar kostnaderna för återställning av de grävningar som görs. Taxan gäller för de ledningsägare som inte har markavtal med kommunen. Beslutsunderlag Taxa för grävtillstånd, daterad den 16 januari 2014 Tekniska nämnden den 29 januari 2014, 2 Kommunstyrelsen den 18 februari 2014, 68 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för grävtillstånd i allmän platsmark, daterad den 16 januari Expedieras till: Kommunfullmäktige Justerares signatur Utdragsbestyrkande

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 Gislaveds Näringslivs AB Ordförande: Bengt Gustafson Ägare: Gislaveds kommun 50 % Antal ledamöter: 5 Gislaveds Näringslivsråd 50% Verkställande direktör: Anders Ahlström RESULTATRÄKNING Budget Bokslut Bokslut BALANSRÄKNING Bokslut Bokslut Belopp i tkr Belopp i tkr Rörelsens intäkter Anläggningstillgångar 9 14 Rörelsens kostnader Omsättningstillgångar Rörelseresultat Summa tillgångar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Eget kapital Resultat före skatt Obeskattade reserver Bokslutsdispositioner Avsättningar 0 0 Skatt Långfristiga skulder Årets resultat Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Investeringar, tkr 0 0 Nettoomsättning, tkr Ställda säkerheter Inga Inga Soliditet, % 16,3 13,6 Ansvarsförbindelser Inga Inga Likviditet, % 119,9 115,8 Verksamhet Bolagets verksamhet är att på en av ägarna gemensamt formulerad grundsyn verka för näringslivets utveckling inom Gislaveds kommun och för kommunens arbete med näringslivs- befrämjande åtgärder. Bolaget skall därvid verka för kompetensutveckling samt genomföra projekt vars syfte är att utveckla infrastruktur, tillgänglighet och attraktivitet för befintliga och tillkommande företag. Under året startade projektet, Innovationsfabrik Småland, vars syfte är att bygga en gemensam innovationsplattform för hela GGVV. Science Park nätverket, arbetet med nyföretagande och innovationer är ett projekt som avslutas Projektet har hittills bidragit med bildandet av 70 nya företag. I forskningssyfte har GNAB berett plats för 6-7 civilingenjörer inom industrin. Löpande kontakter och informationsträffar har genomförts med kommunens näringsliv och politiker. Bolaget har haft aktiviteter i ett antal nätverk mot myndigheter, andra kommuners näringsliv och organisationer. Ekonomi Årets resultat blev kr. Verksamheten ökade mot föregående år, pga. Affärsracet samt fler EU finansierade projekt. Personal Personalkostnader, tkr Tillsvidareanställda 12 7 Omräknat till heltidstjänster 7 5 Framtid Under 2013 har flera av kommunens butiker gått i konkurs. Den kritiska massan har minskat så mycket att det kan bli svårt att finna nya etableringar. Vi tappar utvecklingskraft och detta måsta tas på största allvar! Kommunens butikshandel och miljöerna runt om kring detta, måste få ett speciellt fokus Det är även av största vikt att det uppstartade projektet Framtid Gnosjöregionen fullföljs under Vidare är bidragande till skapandet av nya marknader genom etablering av arenor i Tyskland och de nordiska länderna av stor vikt. Ytterliggare område för utveckling är gymnasieskolan.

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87 Årsredovisning 2013

88 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning Kassaflödesanalys för koncernen Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning Kassaflödesanalys för moderbolaget Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Stark framtidstro År 2013 blev för Gislaved Energi ett år kännetecknat av stark framtidstro. Koncernens investeringar i regionen uppgick till 58 miljoner kronor, en ökning med 70 % jämfört med förra året som redan då var ett rekordår. Denna framtidstro på vår region skiljer oss från våra konkurrenter på energimarknaden. När man väljer Gislaved Energi som leverantör får man konkurrenskraftiga energilösningar och ett förstklassigt bemötande. Dessutom blir det ett bidrag till vår regions fortsatta utveckling. Jag vill tacka samtliga medarbetare på Gislaved Energi, våra kunder och leverantörer för att med fortsatt goda insatser ha bidragit till att 2013 blev ännu ett bra år. Tack även till våra samarbetspartners, styrelsen och alla andra, som på olika sätt bidragit till vår positiva utveckling. Bra jobbat! Ingenting är dock så bra att det inte kan bli ännu bättre. Vi fortsätter att satsa på kompetensutveckling och strävar efter ständiga förbättringar, både stora och små. En av våra målsättningar är att vara det bästa valet för både dagens och morgondagens energianvändare i hela Gislaveds kommun. För att lyckas ska vi erbjuda bra, hållbara energilösningar och vara närmare, enklare och snabbare. GISLAVED ENERGIRING AB Årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Ett område där det finns särskilt stor effektiviseringspotential är persontransporter och i vår region är det absolut vanligast att använda personbil när vi ska förflytta oss. Jag tycker det är glädjande att det idag finns riktigt bra elbilslösningar från relativt små enkla fordon upp till riktigt stora bilar i den s.k. sedanklassen. En eldriven bil behöver bara ungefär en femtedel av den energi som används av en fossildriven bil i samma storlek, prestanda med mera. Med andra ord uppnås en energieffektivisering på cirka 500 %, bara genom att byta till en elbil. En annan nog så viktig fördel är att utsläppen av luftföroreningar minskar till noll, eller nära noll beroende på vilken elmix som används vid laddning. Laddar vi elbilarna med el från sol- och vindkraft bidrar också den sammanlagda lagringskapaciteten till att jämna ut de obalanser i energisystemet som uppstår efter en allt snabbare övergång till väderberoende kraftkällor. I förlängningen innebär detta att förnybara energikällor kan stå för en större andel av det totala energibehovet och får bättre möjligheter att bära sina kostnader utan subventioner. Hållbarhet uppnås, på flera sätt. GISLAVED ENERGI VINDKRAFT AB Årsredovisning för räkenskapsåret Genom att välja elbilar vid kommande bilinköp kommer Gislaved Energi gå i bräschen och visa vägen till en framtid med hållbara persontransporter, redan nu. Vi kommer att medverka till att det ordnas bra laddlösningar vid så många parkeringsplatser som möjligt i Gislaveds kommun. Jag vill också rikta en uppmaning till andra företag och organisationer att börja ställa om till utsläppsfria persontransporter redan nu. Ingen kan lösa alla problem, men alla kan göra något. Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Joacim Cederwall VD och koncernchef i Gislaved Energi AB 2 3

89 Fjärrvärmeprojektet Fjärrvärme i Gislaved Fjärrvärme utanför Gislaved Det stora fjärrvärmeprojektet i Gislaveds tätort startade Vi har fjärrvärme även utanför Gislaveds tätort och all vår 2011 med en ihopbyggnad av de två mindre fjärrvärmenäten som redan fanns i Gislaved. Under 2012 utökades förnybart bränsle som räknas som koldioxidfritt då förbränn- fjärrvärme produceras till huvuddelen av biobränsle, ett nätet främst inom Gislaveds centrum. ingen balanseras av återväxt i naturen. Under 2013 har den nya fliseldade pannan byggts ute vid Under 2014 räknar vi med att 97 % av fjärrvärmen i infarten till Mossarps återvinningsstation. En hel del kundanslutningar har gjorts under 2013 och flera kundanslut- Gislaveds kommun kommer produceras av biobränsle. ningar kommer göras även 2014 och Vi har ökat fjärrvärmeförsäljningen i Gislaved tätort från kwh fjärrvärme 2011 till kwh under 2013, en ökning med 125%. Total fjärrvärmeproduktion månadsvis 2013 Fjärrvärmeförsäljning ortsvis 2013 Okt Mossarpspannan I början av mars 2013 påbörjades schaktningsarbetena på tomten, som utfördes av Tage och Söner AB. I början av maj startade HOTAB AB byggnationen av pannhuset. Innan sommaren gjöts fundamenten till panna och bränslelager. I början av augusti levereras panndelarna som lyfts på plats av en stor kran. Under hösten har pannhusets väggar och tak uppförts, bränslelager har kommit på plats och själva pannan har byggts ihop. I början av december kunde så pannan startas för provdrift och värme levereras ut på fjärrvärmenätet den 5 december. Hur fungerar en flispanna? Flisen transporteras via skruvar från bränslelagret in i ugnen, som är den stora blå fyrkantiga delen på bilden. Där sker förbränningen. De heta rökgaserna från förbränningen går sedan in i panndelen som är den höga cylindern. Där avges värmen till fjärrvärmesystemet i form av hetvatten. Sedan går de heta rökgaserna igenom först en cyklon (den svarta behållaren på bilden) som renar avgaserna från större partiklar. Därefter går rökgaserna genom ett elektriskt filter som renar gasen ytterligare innan den sedan går ut i luften via skorstenen. Okt 4 5

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Svenska Mässans årsredovisning

Svenska Mässans årsredovisning 2007 Svenska Mässans årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Mässan Stiftelse får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderstiftelsen för år 2007 Nordiska Skolledarkongressen

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer