7.2.3 trappor hissar förråd garage invändigt, bostäder fönster dörrar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7.2.3 trappor 4 7.2.4 hissar 4 7.2.5 förråd 5 7.2.6 garage 5 7.3 invändigt, bostäder 5 7.3.1 fönster 5 7.3.2 dörrar 6 7.3."

Transkript

1 SENIORBOENDE BILAGOR BILAGEFÖRTECKNING se även huvudtextens innehållsförteckning, sid 3 1. Exempel på stadgar för ideell förening (jämte turordningsregler) B1: Exempel på tolkning/verksamhetsplan B2: Exempel på OH-material för diskussion med kommunen. B3: Exempel på skrivelse till kommunen. B4: Exempel på avsiktsförklaringar (1. byggherre, 2.annan förening) B5: Olika upplåtelseformer B6: Byggtekniskt basprogram B7: utvändigt entréer utvändiga gångytor mark bilplatser invändigt, allmänt gemensamhetslokaler trapphus trappor hissar förråd garage invändigt, bostäder fönster dörrar balkonger förvaring hygienutrymmen kök sovrum installationer generellt elsystem vatten/avlopp ventilation Exempel på granskningsmall B8: Fördjupning av kapitel 5 B9: Fördjupning av kapitel 6 B10: Exempel på program för studiecirkel. B11:1 12. Exempel på bygg- och husmöteserfarenheter. B12:1-4

2 B1. EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELL FÖRENING STADGAR FÖR KARLSKRONA SENIORHUSFÖRENING 1 FIRMA Föreningens firma är Karlskrona Seniorhusförening 2 ÄNDAMÅL Föreningen är en ideell förening, vars ändamål är att verka för att bostadshus speciellt anpassade för äldre, seniorhus, kommer till stånd inom verksamhetsområdet genom att - verka opinionsbildande genom att öka kännedomen om och vidga förståelsen för behovet av insatser från myndigheter och inte minst enskilda intressenter vad gäller seniorhus - insamla erfarenheter bl.a. från genomförda projekt, - söka lämpliga fastigheter för ny- eller ombyggnad, - söka intressenter och genom enkäter utröna dessas preferenser - utifrån enkäterna utveckla program för utformning och utrustning av seniorhus, - förhandla med markägare, kreditgivare och entreprenörer, - förhandla med kommun och myndigheter, - vid behov ta fram underlag för erforderliga ändringar av detaljplaner, - ta fram informationsmaterial om möjliga seniorhusalternativ, - verka för att medlemmarna (fysiska personer) erbjuds företräde till de seniorhus föreningen initierat, - förbereda och understödja bildandet av erforderliga ekonomiska föreningar, - förbereda intressenterna för det nya boendet genom studiecirklar, - samt i övrigt vidta åtgärder som stödjer angivna ändamål. 3 SÄTE Styrelsen har sitt säte i Karlskrona kommun. 4 VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens verksamhetsområde är i första hand Karlskrona centralort samt de närliggande tätorterna Lyckeby, Nättraby och Rödeby. 5 ANTAGANDE AV MEDLEM Till medlem antages juridiska och fysiska personer (individuellt medlemskap), som förväntas bidraga till förverkligandet av föreningens ändamål och följa föreningens stadgar och beslut. 6 MEDLEMSAVGIFT Medlem är skyldig att årligen erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlemsavgift skall erläggas inom fyra veckor efter avisering. 7 UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP Uppsägning till utträde ur föreningen skall ske skriftligen och tillställas styrelsen. Efter avgång ur föreningen har medlem inte rätt att deltaga i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. 8 UTESLUTNING Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning fattade beslut eller som annars motarbetar föreningens intressen eller ändamål, får uteslutas av föreningsmöte. Medlem som inte inom sex månader efter avisering inbetalat medlemsavgift skall med omedelbar verkan anses ha utträtt ur föreningen. Den som uteslutits eller utträtt förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. 9 STYRELSE Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av fem till nio ordinarie ledamöter och av tre till fem suppleanter. - Styrelseledamöterna väljs vid årsmöte bland föreningens medlemmar. Valen gäller för tiden fram till dess nästa ordinarie årsmöte har hållits. - Ordföranden och vice ordföranden väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år i sådan ordning, att normalt en halv styrelse väljs varje år. B 1:1

3 - Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och övriga funktionärer. - Styrelsen är beslutför när antalet ledamöter överstiger hälften av hela antalet ordinarie ledamöter. Varje ledamot har en röst; vid lika röstetal avgör ordföranden. - Ordföranden kallar till styrelsemöte. Styrelsemöte skall hållas minst 5 ggr per år. Ordföranden är skyldig att kalla till styrelsemöte när minst en ordinarie ledamot begär det. - Styrelsen är skyldig att föra protokoll vid sammanträden. - Styrelsen kan tillsätta arbetsgrupper för avgränsade uppgifter och därvid välja deltagare även utanför föreningen. - Styrelsen arrangerar föreningsmöten 10 FIRMATECKNARE Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller dem, som styrelsen därtill utser. 11 ÅRSREDOVISNING Styrelsen är skyldig att upprätta och avlämna årsredovisningshandlingar omfattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. Årsredovisningen skall avlämnas till revisorerna senast sex (6) veckor före ordinarie årsmöte. 12 RÄKENSKAPSÅR Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 13 REVISORER För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid ordinarie årsmöte för tiden fram till dess nästa ordinarie årsmöte hållits två revisorer och högst en revisorssuppleant. Revisorerna och suppleanten får utses både inom och utom medlemskretsen. 14 REVISION Årsrevisionen skall vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte. 15 FÖRENINGSMÖTEN Ordinarie årsmöte skall hållas senast under maj månad. - Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen finner det erforderligt eller då det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av minst en revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar. - Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Varje medlem har en röst; vid lika röstetal avgör ordföranden. - Årsmöte öppnas av styrelsens ordförande och vid förfall för denne av den som styrelsen utsett. - Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen genom brev eller, till dem som medgivit, med e-post. Kallelse till ordinarie årsmöte skall vara utsänd senast två veckor före årsmötet. - Förslag från medlemmar, som avses behandlade vid årsmöte, skall vara inlämnade senast tre veckor före mötet till styrelsen, som har att till mötet avge yttrande över förslagen. - I kallelsen skall anges de ärenden som skall bli föremål för behandling. - Styrelsen skall omedelbart underrätta revisorerna att kallelse utgått till föreningsmöte. 16 ÄRENDEN PÅ ORDINARIE ÅRSMÖTE Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av sekreterare för årsmötet 3. Upprättande av närvarolista som underlag för röstlängd 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare 5. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning 6. Beslut om dagordning 7. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste verksamhetsåret 8. Revisorernas berättelse 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 11. Beslut om verksamhetsplan, arvoden och medlemsavgift B 1:2

4 12. Val av styrelse a) fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter b) val av ordförande c) val av vice ordförande d) val av övriga ordinarie ledamöter e) val av styrelsesuppleanter 13. Val av revisorer och revisorssuppleant a) val av två ordinarie revisorer b) val av en revisorssuppleant 14. Val av tre personer till valberedning, varav en sammankallande, jämte två suppleanter 15. Ärenden som av styrelsen eller medlem hänskjutits till årsmötet 16. Övriga ärenden, som medlemsmötet beslutar upptaga som information eller diskussion 17. Avslutning 17 STADGEÄNDRING Ändring av dessa stadgar sker genom kvalificerad majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Ändring av dessa stadgar kan även ske vid ett föreningsmöte under förutsättning att tre fjärdedelar av röstberättigade medlemmar är företrädda och är eniga om beslutet. 18 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN Beslut om upplösning av föreningen sker genom kvalificerad majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Beslut om föreningens tillgångar och skyldigheter fattas vid samma årsmöte som beslutar om föreningens upplösning ANTAGANDE AV STADGAR Intygas att dessa stadgar antagits vid möte den 4 februari Mötesordförande.. Justeringsman.. Mötessekreterare.. Justeringsman B 1:3

5 Turordning vid fördelning av lägenheter. Avsiktsförklaring I den avsiktsförklaring/överenskommelse som Seniorhusföreningen träffar inför samverkan med en aktuell byggherre förbinder sig denne att ge föreningens medlemmar företräde och att respektera föreningens turordning. Om byggherren ev. är bunden av någon egen ordning, regleras en kompromiss i den gemensamma avsiktsförklaringen. Det förutsätts att den administrativa processen för lägenhetstilldelning handhas av byggherren eller dennes ombud, således inte av Seniorhusföreningen eller kommunen. Processen Avsikten är att en medlem först i en arbetsgrupp/studiecirkel och sedan genom specifik anmälan, tidigt skall få tillfälle att påverka det projekt, som medlemmen prioriterar. Vilken omfattning medlemmarnas påverkan kan få innan intressenterna måste binda upp sig i ekonomiskt avseende, blir beroende på byggherren. Generellt uppnås att intressenterna ordentligt sätter sig in i förutsättningarna för projektets genomförande, de ekonomiska sambanden och driftsförutsättningarna, samt inte minst de resulterande boendeförhållanden avseende sociala aktiviteter och förvaltning. Inget hindrar att en medlem tar del i utvecklingen av och/eller står i kö till mer än ett projekt, eller kvarstår som medlem och tilldelas lägenhet mer än en gång. Specifik intresseanmälan Intresseanmälan kan komma att byggas på i ett eller flera steg och kan då komma att kallas specifik intresseanmälan. Förfarandet kan villkoras med medlemskap i en förening eller formell organisation avsedd för projektet, d.v.s. medlemskap i förening med syfte att bilda en bostadsrättsförening, en kooperativ hyresrättsförening eller för att i annan ordning erbjuda medlemmarna bostad. För att inte fortsätta en planering med alltför tveksamma intressenter, kan byggherren som villkor för vidare arbete begära en handpenning. Först när förutsättningar enligt ovan är för handen, samt en rimligt säker kalkyl presenterats gällande insatser (kostnader) och driftsförhållanden (årsavgifter eller hyror) kan en så bindande specifik intresseanmälan krävas, att den också kan utgöra formell grund för en slutlig tilldelning av lägenheter enligt Karlskrona Seniorhusförenings turordning. Medlemskapet bestämmer turordning Om antalet seriöst intresserade medlemmar är fler än de erbjudna lägenheterna, eller om samma lägenhet önskas av flera medlemmar inom Karlskrona Seniorhusförening, bestäms den inbördes turordningen av den tidpunkt, då första medlemsavgiften registrerades på föreningens konto (= medlemmens medlemsnummer). Det förutsätts att medlemsavgiften för varje följande år mellan det första och vid fördelningstillfället erlagts enligt föreningens stadgar. Om någon vill flytta sitt intresse från ett projekt och köa för ett annat projekt, gäller medlemsnumret som turordning även i det nya sammanhanget fram till tidpunkten, då upplåtelseavtal eller annat kontrakt/överenskommelse upprättas med byggherren. Om någon av något skäl lämnar föreningen, förblir hans medlemsnummer vakant. Medlem som tilldelats och accepterat lägenhet genom föreningen kan således kvarstå med sitt ursprungliga turnummer så länge medlemsavgiften betalas och kan därvid också (vid vederbörligen anmält intresse) komma ifråga även för framtida bostäder genom föreningens verksamhet. Medlemskap är personligt och kan inte överlåtas eller övertagas. Om endast en av sammanboende personer är medlem och denne avlider, kan inte den kvarlevande hävda medlemskap med bibehållen turordning. B1:4

6 B2. EXEMPEL PÅ TOLKNING/VERKSAMHETSMÅL (Carl Lignell) Föreningens ändamål Tolkning av portalparagrafens innebörd (underlag för verksamhetsplan, som omprövas efterhand) en ideell förening, vars ändamål är att verka för att bostadshus speciellt anpassade för äldre, seniorhus, kommer till stånd inom verksamhetsområdet genom att Föreningen verkar för att anpassade lägenheter till överkomlig månadskostnad skall åstadkommas i vilka medlemmarna kan bo livet ut med den grad av gemenskap och ansvar för varandra, som de själva väljer. Ansvaret för att äldre människor har en rimlig basal omvårdnad åvilar dock kommunen bl.a. enligt de lagar som styr socialtjänst, färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag. Föreningen övertar inte någon av kommunens uppgifter, utan utgår från att medlemmarna fullt ut får tillgång till den service och det stöd de har rätt till som kommunmedborgare. Individuell handikappanpassning är en uppgift för det allmänna. Däremot söker föreningen samverkan med främst äldreomsorgen, för att integrera föreningens åtgärder i omsorgsverksamheten, så att medlemmarna samlat kan få ut största möjliga livskvalitet. Det som föreningen medverkar till skall underlätta kommunens insatser på de ekonomiska villkor, som gäller i de enskilda fallen. Det finns sålunda ett gränssnitt, som kräver kontinuerligt informationsutbyte mellan förening och kommun. Föreningens verksamhet syftar till långsiktig förbättring av äldres boendevillkor. Föreningen står helt fri från all partipolitik. Om många vårdtagare bor på samma ställe behöver de inte möta så många olika ansikten i hemtjänsten. Personalen får mindre spilltid och arbetar säkrare i rätt måttsatta utrymmen. Färdtjänst kan samordnas, ev. med flexbuss. Fixartjänst kan ordnas inom huset. Föreningen skall verka för att boende i seniorhusen inte får stå tillbaka vid behovsprövningar med motivet att där finns så mycken gratis anhörigvård. 1.- verka opinionsbildande genom att öka kännedomen om och vidga förståelsen för behovet av insatser från myndigheter och inte minst enskilda intressenter vad gäller seniorhus Styrelsen skall verka opinionsbildande genom att aktivt söka kontakt med berörda myndigheter samt med de organisationer och de fastighetsägare/byggare, som bedöms vilja medverka till att nå föreningens mål. Styrelsen skall hålla nära kontakt med pensionärsrepresentanterna i Kommunala Pensionärsrådet (KPR). Styrelsen skall också ställa sin erfarenhet till förfogande för andra arbetsgrupper/föreningar med likartade syften. Det sistnämnda sker främst genom föreningens hemsida på Internet. Information om verksamheten bör spridas regionalt och till riksplanet. Konferenser och seminarier bevakas. Styrelsen bör utnyttja de möjligheter till inflytande, som i olika sammanhang erbjuds. Hemsidan bör ha länkar till andra kommuner, seniorhusproducenter och t.ex. pensionärskooperationer. Styrelsen skall söka få in intervjuer och artiklar spridda i media med anknytning till föreningens verksamhet. 2.- insamla erfarenheter bl.a. från genomförda projekt Styrelsen skall kontinuerlig följa vad som sker inom intresseområdet på andra håll i landet och sammanställa material som underlag för studiecirklar bland medlemmarna. Styrelsen skall särskilt uppmärksamt följa andras erfarenheter av seniorhusens sociala och administrativa/ekonomiska problematik. Hur säkerställs kapacitet för husens drift, när medelåldern ökar? Styrelsen bör också följa den tekniska utvecklingen och bevaka innovationer som kan nyttiggöras i sammanhang med seniorboende. Råd och erfarenheter sammanställs kontinuerligt till en handbok (se även 5 nedan). Konferenser och seminarier samt Internet bevakas. Intervjuer görs med företrädare för seniorhus, som varit i drift en tid. Kontakter bör tid efter annan tas med Boverket och t.ex. SOS Alarm. Hemsidan kan ha länkar till andra kommuner, seniorhusproducenter och t.ex. pensionärskooperationer, som kan ge aktuell information för t.ex. studiecirklar. Representanter för föreningen ingår i BTH:s kunskapsnätverk om äldres boendefrågor samt i nätverket Smart Senior Services Arena. Styrelsen skall följa de erfarenheter och rekommendationer som framkommer via Boverkets publikationer, BTH:s forskningsnätverk och fackpressen. Föreningen följer resultatet från Wel_Hops och SNAC-projektet.

7 3.- söka lämpliga fastigheter för ny- eller ombyggnad Utifrån befintliga eller planerade lägen för dagligvaruhandel, kollektivtrafik, vårdinstitutioner, grönområden, kulturutbud m.m. avgränsas intressezoner som utreds och bevakas. För att kunna ta rätt kontakt i rätt tid skall styrelsen följa fastighetsmarknaden. Den gjorda inventeringen av Karlskrona stadsbebyggelse, Lyckeby och Nättraby ses över kontinuerligt. Systematisk inventering av möjligheter i Rödeby bör göras liksom ombyggnadsstudier inför Karlskronahems större renoveringar. Fastighetsmarknaden följs kontinuerligt genom bevakning av dagspress och genom styrelsens kontaktnät. Styrelsen håller kontakt med intressentgrupper i Nättraby, Jämjö på Aspö och Hasslö, samt med invandrare på Kungsmarken. Nya detaljplaner bevakas genom bl.a. samrådsyttranden. 4.- söka intressenter och genom enkäter utröna dessas preferenser Styrelsen bygger sin styrka som förhandlings part gentemot främst fastighetsägare/byggare på en nära kontakt med en stor medlemskader och kunskap om hur medlemmarna prioriterar olika kvaliteter i förhållande till pris. Kontinuerlig medlemsvärvning sker genom brev till alla nypensionärer, affischering och återkommande annons i medlemsutskick till pensionärsorganisationerna, fackföreningar och hyresgästföreningar. En länk till föreningens hemsida bör finnas på Karlskrona kommuns och Karlskronahems m.fl. hemsidor. Media intresseras för att bevaka föreningens aktiviteter. 5.- utifrån enkäterna utveckla program för utformning och utrustning av seniorhus Styrelsen skall utveckla en vision och ett basprogram (en handbok) för seniorhusens utformning och utrustning samt stå till förfogande som referensgrupp. Med utnyttjande av professionell kompetens bland medlemmarna och kunskapen om medlemmarnas önskemål skall styrelsen sedan söka påverka fastighetsägare/byggare att bygga enligt basprogrammet. Enkäter ajourförs och sammanställningar görs två gånger per år. Inom ramen för projektvisa studiecirklar görs fördjupningsenkäter. Basprogrammet utvecklas till generella tekniska råd samt kompletteras med erfarenheter från den sociala etableringsprocessen till en handbok för ökat utbud av välfungerande seniorhus. 6.- förhandla med markägare, kreditgivare och entreprenörer Styrelsen skall i förhandlingar med de parter som involveras i en byggprocess tillvarata medlemmarnas intresse av såväl kvalitet som ekonomi. Förhandla här står för påverka och övertyga med de resurser föreningen har. Beroende på förutsättningarna inför enskilda projekt kan frågeställningar och förhandlingsposition starkt variera. Styrelsen skall för motparten tydliggöra vårt erbjudande och dess villkor i ett normalförslag till ömsesidig avsiktsförklaring. 7.- förhandla med kommun och myndigheter Styrelsen skall ta egna initiativ för att informera och påverka kommun och myndigheter att främja föreningens mål. Styrelsen skall bevaka och påverka kommunens måldokument såsom Äldrenämndens boendeprogram, bostadsförsöjningsprogrammet och översiktsplanen. Styrelsen skall återkommande påkalla möten med ledande politiker och tjänstemän. Aktuella beslutsdokument skall påverkas med formella remissyttranden. B2:2

8 8.- vid behov ta fram underlag för erforderliga ändringar av detaljplaner Styrelsen skall bevaka och påverka detaljplaner för intressanta områden och, där så är motiverat, ta egna initiativ för att anpassa detaljplanesituationen och underlätta planprocessen. När tiden är mogen utveckla idéförslag till ny detaljplan och plantera det hos ägare och kommun för Lyckå 2:2 (Silotomten), Vedebylund 1:1 (trädgårdsmästeriet), Posse 4 (Tullgården), kv.hemmet samt Pottholmen och Handelshamnen. 9.- ta fram informationsmaterial om möjliga seniorhusalternativ Styrelsen skall själv och i samverkan med fastighetsägare/byggare ta fram informationsmaterial till medlemmarna om de seniorhusprojekt, som styrelsen initierat eller eljest funnit intressanta. Styrelsen skall utveckla policy för att fördela kostnader och åtaganden mellan föreningen och fastighetsägare/byggare samt utveckla adressregister, så att utskick underlättas verka för att medlemmarna (fysiska personer) erbjuds företräde till de seniorhus föreningen initierat Styrelsen skall för varje aktualiserat projekt förhandla med fastighetsägare/byggare för att få en förtur för föreningens medlemmar vid tilldelning av lägenheter i nya seniorhus. Styrelsen skall också förhand-la om förtur till senare ledigblivna lägenheter. Det juridiska förhandlingsläget är inte alltid avgörande för vad man kan åstadkomma i praktiken. Beroende på upplåtelseform m.m. måste innebörden av förtur förväntas starkt variera mellan olika seniorhus. Styrelsen skall utveckla regelverk i samråd med aktuella byggherrar och dokumentera i avsiktsförklaringar. Styrelsen har utvecklat internt regelsystem för turordning, som behöver kompletteras i den mån utomstående intressentgrupper associeras förbereda och understödja bildandet av erforderliga ekonomiska föreningar Styrelsen skall förbereda och understödja bildandet av erforderliga ekonomiska föreningar genom att tillhandagå med kunskap och informationsmaterial samt verka för att föreningens medlemmar som blivande boende får representation i byggande styrelser. Styrelsen skall förhandla med aktuella byggherrar och lämna information och stöd till de medlemmar, som får ledningsansvar. Styrelsen har registrerat en kooperativ hyresrättsförening i avsikt att snabbt kunna uppträda som formell motpart förbereda intressenterna för det nya boendet genom studiecirklar Styrelsen skall för varje aktualiserat projekt på tidigt stadium ta initiativ till studiecirklar bland intressenterna och tillhandagå cirkeln med material för diskussion av såväl frågor om byggnadsutformning som frågor om social verksamhet i det färdiga seniorhuset. Styrelsen skall utveckla sitt program för cirkelverksamhet med erfarenheter från den sociala etableringsprocessen i brf Bataljonen 11. Dokument sammanställs i handboken. Styrelsen skall vara beredd att starta och driva cirklar, när något projekt når skarpt läge samt i övrigt vidta åtgärder som stödjer angivna ändamål. Bland övriga åtgärder, som kan tänkas bli aktuella, bör framhållas initiativ i mån av möjlighet för att förbättra lagstiftning och ekonomiska stöd. Påverka genom direkt kontakt med regeringens Äldreboendedelegation. Följa och ev. genom yttranden påverka revideringen av PBL, Boverkets byggregler (BBR), lagen om kooperativ hyresrätt m.m. B2:3

9 B3. EXEMPEL PÅ OH-MATERIAL FÖR DISKUSSION MED KOMMUNEN Vi kan slå fast: För bostadsförsörjningen har kommunen ett särskilt ansvar, som förmedlats av regering och riksdag genom lagar och förordningar Exempelvis Genom särskild lag om bostadsförsörjning Genom kommunens unika planmonopol enligt plan- och bygglagen en rättighet som också innebär vissa skyldigheter Genom speciella genomförandemedel Genom kommunens allmännyttiga bostadsbolag B3:1

10 Bostadsförsörjningslagen kräver en genomtänkt strategi i vilken kommunen ska inventera och analysera sin befolkning och dess aktuella och framtida bostadsbehov och vilket bostadsbestånd man har. Vissa gruppers behov ska analyseras i särskild ordning (t.ex. unga, äldre etc.) Vi jobbar förebyggande med utgångspunkt i aktiva seniorers boende. Ekonomiska- och juridiska medel Kan bidra till att genomföra de bostadspolitiska strategierna särskilt om kommunen äger lämplig mark och använder markanvisningsavtal. Planerings- och exploateringsavtal är andra medel i vilka kommunen kan förhandla fram sina önskemål. Karlskronahem kan vara aktiv förebild om inte marknaden tar sitt ansvar. B3:2

11 Kommunen bör ta reda på hur vi bor som ett led i planeringen Vi vet att de flesta en- och tvåpersonshushållen består av 55år+medlemmar och har i snitt en bostadsyta på drygt 65 m 2 per kapita (till 50 % i småhus), kan jämföras med 47 m 2 för hela befolkningen. Det är överytor som skulle passa för barnhushåll och befria åldrande hushåll från problem med eftersatt underhåll av villan Stimulera seniorhushållen att flytta medan tid är Vi anser att kommunen ska främja tillkomsten av bostäder och miljöer som kommunens invånare i senioråldrar inte kan motstå att nappa på. Detta ger upphov till flyttkedjor som vi vet stimulerar bostadsmarknaden Vi bidrar gärna med att kvalitetssäkra nyoch ombyggnadsprojekt. Bra seniorboende B3:3

12 Alla blir vinnare vid ökad rörlighet på bostadsmarknaden Vi vill bidra i en samhällsekonomisk analys ihop med kommunen, forskare och annan expertis. Den kommer att visa att en satsning på bra socialt och tekniskt genomtänkta bostäder för seniorer också gynnar kommunens och enskildas långsiktiga ekonomi. Ex. på positiva effekter med seniorhus I. Bättre nyttjande av bostadsstocken, nya bostadsområden behöver inte öppnas Kommunen stimuleras arbeta över förvaltnings- och verksamhetsgränser. Uppskjutet vårdbehov av äldre. Ungdoms- och barnhushåll kan erbjudas passande bostäder Ensamhetens onda cirkel kan brytas för äldre, bättre livskvalité, bättre ekonomi B.3:4

13 Ex. på positiva effekter med seniorhus II. Anhörigvården underlättas Hemtjänsten kan effektiviseras Öppnar för nya servicebranscher Ny teknik kan utvecklas ihop med högskola och näringsliv FYLL PÅ MED MERA! Vad kan man få fram? En sällskapslokal på 90 m 2 kostar 300 kr. i månaden fördelade på 25 lgh. På en depression mindre kanske samhället sparar kr. i mån. för lägre vårdkostnader. Den egna lägenheten kan göras 12 m 2 mindre därför du kan låna en festlokal och ett tvåbäddsrum för 350 kr. Du sparar runt kr om året..osv. Vår vision är bra för alla parter Det är Framtidens Boende B3:5

14 B4. EXEMPEL PÅ SKRIVELSE TILL KOMMUNEN i Kopia för kännedom till: BN ordf BN 2e v ordf ÄN ordf ÄN 2e v ordf K:nahem ordf K:nahem 2e v ordf Karlskrona kommun Kommunstyrelsen Bostadsmöjligheter för friska pensionärer Undertecknade valda ombud i kommunala pensionärsrådet och företrädare för pensionärs- och seniorföreningar i Karlskrona har under en längre tid på olika sätt sökt förmå kommunen att - utöver Socialtjänstlagens krav - konkret engagera sig i boendefrågor för äldre. Vi vill i anslutning till behandlingen av ett framtidsprogram för äldreomsorgen framföra följande förslag till åtgärder. En helhetssyn Antalet äldre blir allt fler. Efterfrågan på särskilt boende förväntas fortsätta att öka samtidigt som vårdtyngden/kostnaden specifikt blir större. En mycket stor del av omsorgen sker idag i det egna hemmet som anhörigvård. Kommunen har kvarboende som ett politiskt mål. Hemtjänst och anhörigvård har behov av god arbetsmiljö om kvarboendet skall fungera. Utöver vinsten i livskvalitet för den enskilde är uppskjutet vårdbehov att komma in i vårdsvängen så sent som möjligt - en uppenbar ekonomisk vinst för kommunen. Vi menar att en utredning om omsorgens framtid också bör handla om vilka åtgärder, som skulle kunna minska trycket på vårdinsatser från det allmännas sida. Kommunen borde som grund för sin egen planering kvantifiera vinsten av uppskjutet vårdbehov (göra en costbenefitanalys). Övergripande åtgärder Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall varje kommun planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Kommunen skall främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. I planeringen bör särskilt vissa hushåll uppmärksammas såsom äldre och handikappade. Vi önskar att kommunen tar fram ett sådant dokument, som särskilt har inriktning på bostadsutbudet för friska pensionärer. Härmed avses mellanboende, framtidsboende, seniorhus, vilket betyder samma sak, d.v.s. bostadsbyggnader med högsta tillgänglighet och välbelägna gemensamhetslokaler. Även det topografiska läget och närheten till kollektivtrafik, dagligvaror och annan service måste vara gynnsam. Med tillgång till sådant boende har en pensionär möjlighet att till hög ålder behålla sin hälsa, inte minst mentalt, samt sköta sig själv med grannars och ev. hemtjänstens stöd. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen bör ligga till grund för den nu aktuella översynen av översiktsplanen. I sitt översiktsplanearbete bör kommunen peka ut/reservera sådana lägen för ny- och ombyggnader, som är gynnsamma för seniorboende och sedan verka för att de nyttjas för detta ändamål på gynnsamma ekonomiska villkor. Erforderliga detaljplaneändringar kan i viss mån göras i förväg genom flexibla lösningar. Det är också viktigt att få snabba råd och hjälp med planändringar där sådana behövs, t.ex. avseende aktuella Aspö Mad. Kommunen kan påverka utbudet Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen innebär inte primärt någon skyldighet att själv bygga. Däremot har kommunen fått ett antal medel för att påverka utbudet, så att målet med goda bostäder för alla uppfylls. Mot bakgrund av sitt planmonopol kan kommunen förhandla om planarbete, exploateringsavtal och markanvisningar med sikte på att en viss andel av nybyggena skall vara särskilt senioranpassade och ha lämplig upplåtelseform. B4:1

15 Hyresrätter är starkt efterfrågade och måste prioriteras, eftersom en stor grupp pensionärer saknar ekonomisk möjlighet att förvärva en bostadsrätt. Kommunen behöver klargöra hur man vill avgränsa egna insatser och sitt bostadsbolags, mot sådana som kan åstadkommas kooperativt och sådana som kan lämnas till marknaden. Som läget är just nu på byggområdet, kan överkomliga hyresrätter inte åstadkommas, utan att det allmännyttiga företaget Karlskronahem engageras. Vi menar att kommunen i sitt ägardirektiv skall se till att Karlskronahem för in tydliga delmål för seniorbostäder i sin planering såväl vad avser nybyggnader som ombyggnader. Karlskronahem har genom sitt senaste bygge i kv. Adlersten visat att bolaget har kompetens att pressa produktionskostnaderna 30 % under gällande schablonvärden. För att nyttan av ett nytt sådant resultat skall stanna hos byggets hyresgäster, behöver formen för ägande/upplåtelse närmare övervägas. En vital bostadsmarknad Det finns ytterligare fördelar med en satsning på seniorbostäder. Närmare hälften av alla över 60 år bor i egnahem. Många bor kvar även när förmågan att ta ansvar för fastighetsunderhållet begränsats. Behovet av kostsamma investeringar i nya småhusområden skulle minska, om äldre villor - ofta bebodda av seniorer - blev till salu för barnfamiljer i snabbare takt än som nu sker. Det finns en hög omflyttningspotential att nyttiggöra genom ökat byggande av framtidsboende/seniorhus. Ju fler bostäder som involveras på marknaden, desto bättre fungerar den. Nyproduktion av större bostäder ger upphov till kedjereaktioner på marknaden s.k. flyttkedjor, som i slutändan friställer billiga småbostäder till bl.a. studenter. En stagnerad bostadsmarknad skulle däremot starkt medverka till att kostnaden för vårdboende blir än mer svårbemästrad i framtiden. Fånga upp befintliga resurser Många befintliga bostadslägenheter är fullt ut handikapptillgängliga. Andra har stora fördelar genom att det finns hiss och bara en halvtrappa som hinder. Många ligger redan i markplanet. Ett antal lägenheter är också särskilt ombyggda med bostadsanpassningsbidrag (som enligt reglerna till stor kostnad måste återställas då den funktionshindrade flyttar!). Det finns ingen kommunal kartläggning av lägenheter med sådana plusvärden och heller inget system för att matcha efterfrågan mot möjligheter. Det finns heller ingen inventering av hur många gamla som allvarligt handikappas av att bo i en otillgänglig lägenhet. Många kommuner har system för att åt äldre förbehålla de handikapptillgängliga lägenheterna styckevis eller i trapphusenheter. Om det behövs för att främja bostadsförsörjningen skall en kommun enligt lag anordna bostadsförmedling. I brist på fullständig bostadsförmedling bör kommunen åtminstone i någon form kunna förmedla pluslägenheter till de mest behövande. Vi föreslår att Karlskronahem får i uppdrag att, utöver sin egen bostadsuthyrning, sköta en frivillig generell bostadsförmedling för äldre. Opinionsbildning Kommunen kan också påverka bostadsmarknaden genom opinionsbildning. Uttalade politiska mål spelar stor roll. Kommunen kan i en första omgång rikta en kampanj till byggare/ markägare för att stimulera till satsningar på bättre seniorboende dels genom ny- och ombyggnad, dels också genom att ta tillvara och handikappanpassa redan befintliga lokaler för aktiverad gemenskap. Insatser behövs också riktade till organisationer för att aktivera resurser för besöksverksamhet och träffpunkter. Sist men inte minst behöver pensionärerna väckas till insikt om, att de bör byta bostad medan de har ork kvar för att klara omställningen. De måste också göra sina önskemål kända. Allteftersom datortätheten ökar hos de äldre bör Karlskronas hemsida kunna spela en större roll som både givare och mottagare av information. Stöd till initiativtagare Initiativ från seniorer att bygga själva hör till undantagen, eftersom det är svårt att på ideell bas mobilisera den kompetens, som fodras för att på egen hand genomföra ett byggprojekt. Det blir extra svårt av att det inledande utrednings- och skisskedet inte kan finansieras med gängse lån. För att kunna undvika ett beroendeförhållande till något av de större byggbolagen, behöver en byggande förening övergångsvis hjälp av en kommunal stiftelse eller ett investeringsbolag med uppgift att som finansieringsorgan optimera bostadsmarknaden. Om ett bostadsföretag kan klassas som allmännyttigt (t.ex. en kooperativ hyresrättsförening) kan hjälp också lämnas i form av kommunal borgen. B4:2

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Slutbetänkande av Utredningen om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Stockholm 2005 SOU 2005:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Tillgänglighetsinventering

Tillgänglighetsinventering Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Katarina Idegård, Joanna Fehler och Lisbeth Lindahl 1 2 Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Katarina Idegård, Joanna

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER för ökat BOSTADSBYGGANDE och bättre INFRASTRUKTUR drat 16 x 16 mm, samt röda. tgår texten Förlag Logotyp C C SNS Förlag NYA REGLER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Läs mer

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad

PÅ VÄG MOT 140 000 NYA BOSTÄDER. en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad PÅ VÄG MOT 14 NYA BOSTÄDER en skrift om bostadsförsörjningen i Stockholms stad 1 Innehåll Förord 3 NULÄGE Bostadsförsörjningen en nationell, regional och kommunal angelägenhet 4 Fakta befolkning och bostäder

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Varför byggs det inte fler bostäder?

Varför byggs det inte fler bostäder? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 103 Varför byggs det inte fler bostäder? - En studie av de problem och hinder

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 1 En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 20 februari 2014 2 NYBYGGARKOMMISIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 1. SAMMANFATTNING...5 2. SVERIGE HAR EN

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030

Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 Program Senior i Uppsala - nu och fram till 2030 hur vi vill leva och bo i Uppsala som seniorer Ett program för äldrepolitiken i Uppsala kommun Reviderad av Uppsala kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer