Design för tillväxt och välstånd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Design för tillväxt och välstånd"

Transkript

1 Design för tillväxt ch välstånd Rapprt ch et recmmandatins rekmmendatiner du från Cmité branschpanelen directeur för Bericht eurpéen eurpeisk und du frmgivning design Empfehlungen des Förrd ch sammanfattning Avant-prps et résumé analytique Vrwrt und Zusammenfassung EU-INITIATIVET FÖR DESIGNINNOVATION

2 Förrd Trts kraven på åtstramningar ch svåra glbala utmaningar, har EU-kmmissinen ch medlemsländerna aldrig haft ett bättre tillfälle att på allvar lyfta fram design sm en drivkraft för användarcentrerad innvatin i hela Eurpa. När vi tg ss an uppdraget från kmmissinens vice rdförande Antni Tajani att förbättra designens långsiktiga bidrag till smart ch hållbar tillväxt för alla genm ökad knkurrenskraft ch en bättre livskvalitet för alla i EU inspirerades vi av vår visin m att design senast 2020 ska vara integrerad i EU:s innvatinssystem ch bidra till samhällsutvecklingen. Vi har tagit fram 21 rekmmendatiner sm ska förändra innvatinsbeteende ch praxis i hela EU. Tanken är att skapa förutsättningar ch infrastruktur kmpletterade med riktade insatser sm bidrar till ett mfattande ch långvarigt genmslag för EU:s innvatinsförmåga inm design. Vi vill gärna tacka både Antni Tajani för att han gett ss denna viktiga uppgift ch hans medarbetare på generaldirektratet för näringsliv för deras stöd ch synpunkter under arbetets gång. Vi vill ckså tacka sekretariatet vid Aalt universitet i Helsingfrs, sm har hjälpt ss att förbereda möten, ta fram arbetsdkument ch utfrma förslag sm fångar vår ambitin ch avsikt. Ytterligare tack riktas till de många persner ch rganisatiner sm har bidragit med kunskap, insikt ch expertis till våra diskussiner, bland annat ni sm deltg i wrkshppen m c-design i Bryssel i mars Vi är medvetna m att EU står inför enrma utmaningar. Vi inser ckså att det krävs mfattande förändringar för att vår designvisin ska förverkligas. Rekmmendatinerna är därför tillräckligt allmänna för att inspirera ett brett spektrum av aktörer. Kmmissinen måste visa starkt ledarskap för att se till att rekmmendatinerna följs. Vi uppmanar kmmissinen, EU-länderna ch reginerna att anamma ch följa rekmmendatinerna ch att stödja vår gemensamma framtidsvisin för design i EU. 1

3 Branschpanel för eurpeisk frmgivning Christian Basn Mindlab (DK) Miklós Bendzsel Hungarian Design (HU) Givanni Antni Ccc ISNART scpa Istitut Nazinale Ricerche Turistiche (IT) Rachel Cper Lancaster University (UK) Debrah Dawtn BEDA Bureau f Eurpean Design Assciatins (UK) Olli-Pekka Kallasvu Chairman f the Delegatin fr Wrld Design Capital 2012 (FI) Andrej Kupetz German Design Cuncil (DE) Stefan Marzan Electrlux (SE) Isabel Rig BCD Barcelna Design Centre (ES) Klemens Rssnagel Audi/Wlkswagen Knzern Design (DE) Andrea Sidmk Technlgy Strategy Bard (UK) Livia Tirne Tirne Nunes S.A. (PT) Gerin Trautenberger Micrgiants Industrial Design GmbH (AT) Rbert Verganti Plitecnic di Milan (IT) Thierry Wasser Guerlain (FR) 2

4 Sammanfattning Branschpanelen för eurpeisk frmgivning (Eurpean Design Leadership Bard) inrättades i början av 2011 av Antni Tajani, kmmissinens vice rdförande med ansvar för näringsliv ch företagande. Antni Tajani uppmanade panelen att ta fram rekmmendatiner för hur man kan stärka designens rll i innvatinsplitiken i EU på natinell, reginal ch lkal nivå. Panelen skulle ckså utfrma en visin, pririteringar ch insatser för att integrera design i EU:s innvatinsplitik, i enlighet med EU:s initiativ Innvatinsuninen. Under det gångna året har branschpanelen haft sju möten ch hållit en wrkshp m c-design där över femti nyckelaktörer från myndigheter, företag, universitet, designindustrin ch den ffentliga sektrn deltg. Med en bred syn på design sm grund har vi tagit fram 21 plicyrekmmendatiner sm kan indelas i sex mråden för strategiska designinsatser: Antal rekmmendatiner 1. Eurpa i världen 6. Design i Eurpas utbildningssystem 2. Design i Eurpas innvatinssystem Eurpas innvatinsförmåga inm design ett sammankpplat system med rekmmendatiner för tillväxt ch välstånd 5. Design i Eurpas frskningssystem 3. Design i Eurpas företag 4. Design i Eurpas ffentliga sektr Bild 1: Sex mråden för strategiska designinsatser 3

5 De 21 rekmmendatinerna fördelar sig mellan de sex mrådena för strategiska designinsatser på följande sätt: STRATEGISK DESIGNINSATS 1 Framhäva eurpeisk design i ett internatinellt sammanhang Rekmmendatinerna utgår från de unika egenskaperna ch kvaliteterna hs den eurpeiska kultursektrns prdukter ch tjänster, ch från Eurpas värderingar ch styrkr. Vi vill att befintliga eurpeiska kmpetenscentrum för design ska få ett erkännande ch att bra lösningar sprids till hela näringslivet för att stärka den internatinella knkurrenskraften. Vi vill ckså främja nyttan med hållbar design för den eurpeiska industrin med hjälp av ett bättre skydd av de immateriella rättigheterna för eurpeisk innvatin inm design ch ett större internatinellt erkännande av eurpeisk design genm ett särskilt eurpeiskt designmärke. 1. Kartlägga ch stärka befintliga eurpeiska designcentrum i företag ch näringsliv ch bygga nätverk sm kan stimulera innvatin i hela Eurpas industri. 2. Främja ökad användning av design i den eurpeiska industrin för att skapa synergieffekter sm bidrar till eknmisk tillväxt, eklgisk förnyelse ch ett starkare scialt ch känslmässigt värde, samtidigt sm man tar hänsyn till behvet av förnybara ch inhemska resurser. 3. Inrätta en särskild EU-dmstl för intrång i immateriella rättigheter ch utbilda dmare vid natinella dmstlar i immaterialrättsfrågr i både den fysiska världen ch på nätet. Vårt mål är en nlltlerans för överträdelser. För detta krävs att man ser över lagstiftningen ch inför ett aktsamhetskrav för delat ansvar i fråga m skydd av immateriella rättigheter i hela digitala ala värdekedjan. 4. Ta fram en eurpeisk designmärkning (Designed in the Eurpean Unin), i stil med EU:s miljömärke, för att stimulera exprt av designtjänster. Målet är ett effektivare ch tillgängligare skydd för eurpeisk design ch innvatin, samtidigt sm man höjer förväntningarna ch kpplar ihp kvalitet med hållbarhet. ACTION STRATEGIQUE N 2 POUR LE DESIGN Ge design en plats i det eurpeiska innvatinssystemet Rekmmendatinerna ska bidra till en effektivare designplicy med hjälp av indikatrer ch metder för att mäta designens effekter på eknmi, miljö ch avkastning på investeringar. Vi vill att man samlar in relevant ch jämförbar statistik m design sm en eknmisk verksamhet inm ramen för EU:s rdinarie statistikarbete. Design ska ingå i prgram för innvatins- ch företagskuvöser i hela Eurpa så att de blir mer designmedvetna. Det ska ckså bli lättare att sprida nya metder, sm öppen design. 4

6 Design i innvativ ffentlig upphandling är ett strategiskt mråde, ch designförvaltningens rll ses sm ett viktigt instrument ch en viktig prcess för att förbättra designens kvalitet i hela Eurpa. 5. Frtsätta att stödja utvecklingen av effektivare ch tillförlitligare metder för att mäta designinvesteringarnas effekter på tillväxt ch scial välfärd, på mikr- ch makrnivå, ch ta med dem i EU-statistiken m innvatin. 6. Kntrllera att alla medlemsländer genmför Nace-kd 74:10 för specialiserad designverksamhet ch se till att den uppdateras vid behv för riktmärkning ch jämförande analys mellan länderna. 7. Inkludera design i innvatins- ch företagskuvöser ch deras nätverk. 8. Ta fram riktlinjer, uppförandekder, regelverk ch experimentmiljöer för att stödja öppen design. 9. Utfrma en EU-plicy sm bidrar till en syn på ffentlig upphandling av innvativa lösningar där man erkänner, integrerar ch utnyttjar design sm drivkraft för användarcentrerad innvatin. 10. Förbättra tillgången till expertis ch verktyg inm designförvaltning för företag i hela Eurpa för att fler kan använda design ch designförvaltning sm ett strategiskt verktyg för tillväxt. STRATEGISK DESIGNINSATS 3 Design för innvativa ch knkurrenskraftiga företag Rekmmendatinerna ska stärka den utmärkta design sm redan finns i stra designstyrda eurpeiska företag. De ska ckså bidra till att Eurpa behåller sin ledande ställning inm design ch till att frma nästa generatin designmedvetna företagsledare. Medelstra företag ska få hjälp att växa till stra designstyrda företag genm designinnvatin, ch de större företagens kunskap ch expertis ska även gagna mindre företag. De små ch medelstra företagens behv av innvatin inm design beaktas ckså. De ska bland annat lättare kunna delta i Hrisnt 2020-prgrammen. Vi tar ckså upp designinnvatinens bidrag till nya jbb ch dess rll i samband med nya prduktinsfrmer, sm framtidsfabriken, liksm framväxten av en ny generatin av mdernt hantverk för Eurpa, där design bör bli ett allmänt inslag i yrkesutbildningarna. Förutsättningarna för tillverkningsbranschen förändras snabbt ch Eurpa måste gå i spetsen med nya prcesser ch metder för att lyckas i framtiden. 11. Inrätta ett eurpeiskt ledarskapsprgram för design sm ska se till att nästa generatin strföretag leds av designmedvetna persner sm verkligen ser nyttan med design. 12. Utveckla prgram sm stöder eurpeiska medelstra företag sm vill växa till stra designstyrda företag genm designinnvatin. 5

7 13. Införa mekanismer sm gör att designkunskap ch bästa praxis kan spridas mer effektivt mellan stra, designstyrda företag, den akademiska världen ch små ch medelstra företag. 14. Stärka designinnvatin i små ch medelstra företag genm att ta hänsyn till deras specifika behv inm EU-prgram sm Hrisnt 2020 ch göra det lättare för dem att delta i prgram i medlemsländerna. 15. Erkänna ch värdesätta lärlings- ch yrkesutbildningar sm kan få fram specialister av världsklass ch duktiga hantverkare i traditinella ch nya sektrer med en ökad designmedvetenhet, sm drivkraft för tillväxt ch jbb. STRATEGISK DESIGNINSATS 4 Design för en innvativ ffentlig sektr Vi efterlyser en bredare utveckling av innvativ ffentlig upphandling genm att göra beslutsfattarna, även EU-kmmissinen, mer medvetna m designens rll, genm att främja en bättre integratin av frmgivare i den ffentliga sektrn så att de i större utsträckning kan medverka till plicy- ch tjänsteutvecklingen, ch genm att utnyttja bidrag från strukturfnderna till designinnvatin för scial förändring. Det bör dessutm finnas riktlinjer, stödmaterial ch frtbildning i gd praxis i fråga m design inm både upphandling ch plicyarbete. 16. I större utsträckning använda design ch frmgivare för att förnya den ffentliga sektrn: Genm att inrätta ett designlabratrium i kmmissinens regi för att driva småskaliga demnstratinsprjekt sm visar på värdet av designstyrd innvatin i den ffentliga sektrn; Genm att stödja frmgivarnas medverkan i levande labratrier där scial innvatin ch ffentliga tjänster är viktiga utmaningar; Genm att utnyttja de eurpeiska strukturfnderna, särskilt Eurpeiska reginala utvecklingsfnden, till designinnvatin för scial förändring inm alla plitikmråden. 17. Bygga upp de ffentliga förvaltningarnas förmåga att själva använda designmetder ch upphandla design på ett effektivt sätt: Genm verktygslådr, praktiska exempel ch interna frmgivare i EU:s institutiner, medlemsländer ch reginer; Genm att utveckla designkurser för handläggare, med mästarklasser i design sm bidrar till effektivare beslutsprcesser ch upphandlingar. 6

8 STRATEGISK DESIGNINSATS 5 Lyfta fram designfrskning för framtiden Designfrskning är ett strategiskt verktyg sm kan stärka Eurpas innvatinsförmåga inm design. Designfrskning ch dess metder ch strategier bör därför integreras bättre i EU:s frskningsprgram, man bör frtlöpande utvärdera designens värde inm Hrisnt 2020 ch dessutm skapa ett eurpeiskt nätverk för designfrskning sm ska tillgdse företagens, den ffentliga sektrns ch samhällets behv av designinnvatin. 18. Integrera designfrskning i Eurpas frskningssystem för att skapa ny kunskap sm kan främja innvatin samtidigt sm man frtlöpande utvärderar värdet av design i Hrisnt 2020-prgrammet: Genm att låta designfrskare delta i sektrsövergripande ch tvärvetenskapliga frskningsprgram m glbala prblem sm klimatförändringen, tryggad livsmedelsförsörjning ch allmän välfärd; Genm att finansiera utvärdering ch kmmunikatin m designens värde inm Hrisnt 2020-prgrammet. 19. Skapa ett eurpeiskt nätverk för designfrskning för att främja större utbyte mellan lika aktörer ch för att uppmuntra ch främja frskning sm stöder innvatinsförmågan inm design. STRATEGISK DESIGNINSATS 6 Designkmpetens för framtiden Rekmmendatinerna lyfter fram ökad kmpetens i designinnvatin sm en viktig faktr för tillväxt ch jbb. Designkunskaper bör ingå både i den allmänna utbildningen ch i yrkesutbildningar ch högre utbildningar, sm en del av det livslånga lärandet. Eurpa ska behålla sin ledande ställning inm design genm att man tillgdser framtida kmpetensbehv ch ser till att framtidens ledare ch företagare får bättre kunskaper i design. 20. Höja kunskapsnivån inm design för alla i EU genm att öka intresset för design på alla nivåer i utbildningssystemet. 21. Uppmuntra EU-länderna att stödja en högre designkmpetens för framtiden genm att: Integrera designens strategiska rll i alla ämnesmråden inm den högre utbildningen; Stärka frtbildningsprgram för designer; Integrera design i lärlingsutbildningar. 7

9 Assurer le succès Kapitel 4 innehåller tre separata förslag sm ska bidra till att de 21 rekmmendatinerna genmförs ch att design integreras i eurpeisk innvatin. Förslagen riktar sig till EU-kmmissinen. A. Ta fram en målgruppsanpassad upplysningskampanj för EU, medlemsländerna ch designaktörer för att infrmera m rekmmendatinerna ch få alla aktörer att bidra till att genmföra dem. B. Skapa en permanent dialg m design med EU-kmmissinen via en rganisatin sm Beda, sm finns i hela EU, för att lyfta fram frågr sm rör designbranschens utveckling ch tillväxt inm ramen för EU:s innvatinsplitik. C. Inrätta en mekanism, sm övervakas av branschpanelen, för att frtlöpande ch på strategisk nivå följa upp hur rekmmendatinerna genmförs. 8

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Erasmus+ Programhandledning

Erasmus+ Programhandledning Erasmus+ Programhandledning Om innebörden av olika språkversioner skulle strida mot varandra gäller den engelska versionen. Version 3 (2015): 16/12/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 DEL A ALLMÄN

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

CREATIVE GROWTH Policyrekommendationer Rapport

CREATIVE GROWTH Policyrekommendationer Rapport CREATIVE GROWTH Policyrekommendationer Rapport INNEHÅLL INLEDNING 3 1. SAMMANFATTNING, OBSERVATIONER OCH REKOMMENDATIONER 4 2. UTVECKLING AV De kulturella och kreativa Näringarna OCH EU 2020. 7 2.1 De

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen

Alla vinner. genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen! Slutrapport från Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen Innehåll Alla vinner utan att någon förlorar 4 Kommittédirektiv 6 Röster

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer Anrikt nätverk Sveriges Ingenjörer har en lång historia. Redan år 1861 bildades föregångaren U.V.S (Utilitatis Veritatisque Societas), senare Svenska Teknologföreningen. Alltsedan

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Att leda en evidensbaserad praktik

Att leda en evidensbaserad praktik Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

IntegratIon I arbetslivet

IntegratIon I arbetslivet IntegratIon I arbetslivet Vägledning för företag, myndigheter och organisationer Rådet för Integration i Arbetslivet Öppenhet och likabehandling vägledning för arbetslivet Arbetsliv i förändring Idag har

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling

UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling UNECE Strategi för utbildning för hållbar utveckling Antagen 23 mars 2005 vid högnivåmöte i Vilnius mellan utbildnings- och miljöministrar i 55 länder inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa

Läs mer