Stockholm den 20 april 2009 R-2009/0188. Till Finansdepartementet. Fi2009/1477

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm den 20 april 2009 R-2009/0188. Till Finansdepartementet. Fi2009/1477"

Transkript

1 R-2009/0188 Stockholm den 20 april 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/1477 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 februari 2009, beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån. Sammanfattning Sveriges advokatsamfund avstyrker förslaget i den utformning som det har i promemorian. Advokatsamfundet anser att en mera omfattande och förutsättningslös utredning och analys av reglernas innehåll och utformning samt av dess konsekvenser bör ske innan ett genomförande. Enligt Advokatsamfundets uppfattning bör betydande förändringar och klarlägganden göras och förslaget begränsas i flera avseenden. Advokatsamfundet anser att det är möjligt att uppnå det avsedda syftet med förslaget genom mindre långtgående åtgärder. Advokatsamfundet anser även att förslaget inte är förenligt med den gemensamhetsrättsliga principen om ömsesidigt erkännande. Promemorian innehåller omfattande och ingripande förändringar, vilka berör mycket omfattande belopp för de skattskyldiga. Förutom de skatteplaneringsåtgärder som förslaget avser träffa riskerar även kommersiellt betydelsefulla affärsmässiga transaktioner att drabbas. Som en följd härav får beskattningsåtgärderna mycket kännbara och i många fall orimligt hårda konsekvenser. Advokatsamfundet anser att detta måste beaktas. Förslaget utvidgar bestämmelserna om beskattning av vissa penninglån m.m. till att även omfatta låntagare som är juridiska personer, för att motverka det andra ledet i dubbelbeskattning för aktieägare som är fysiska personer. Advokatsamfundet anser inte att det är nödvändigt med en sådan utvidgning. Det är dessutom otillfredsställande att förekommande lån inom bolagssektorn i internationella kommersiella finansieringssammanhang mellan närstående parter härigenom utsätts för en betydande osäkerhet.

2 2 Vidare kan Advokatsamfundet konstatera att det vid eftergift av redan beskattade lån uppstår dubbelbeskattning av ägaren. Orimliga skattekonsekvenser uppkommer även vid inflyttning till och vid tillfälligt arbete i Sverige. Detta bör hanteras innan förslaget kan läggas till grund för vidare beredningsarbete. Slutligen anser Advokatsamfundet att det utifrån ett internationellt perspektiv är viktigt att dels analysera relationen till dubbelbeskattningsavtal, dels utreda om det inte finns mindre ingripande åtgärder för att nå det avsedda resultatet, då förslaget enligt Advokatsamfundets uppfattning inte kan anses vara förenligt med den gemensamhetsrättsliga principen om ömsesidigt erkännande. 4.1 Lån med anknytning till utländska juridiska personer Lån som lämnas från vissa utländska juridiska personer Allmänt Förslaget innebär i denna del att hela lånebeloppet ska beskattas hos låntagaren; som inkomst av tjänst om låntagaren är fysisk person och i annat fall som inkomst av näringsverksamhet. Eftersom de belopp som kan komma att beskattas ofta kan förväntas vara mycket betydande, får beskattningsåtgärderna mycket kännbara och i många fall orimligt hårda beloppsmässiga konsekvenser. Bestämmelserna om beskattning av vissa penninglån i inkomstskattelagen (1999:1229), (nedan benämnd IL), hänvisar till de civilrättsliga reglerna om förbud mot penninglån i aktiebolagslagen (2005:551) (nedan benämnd ABL) och stiftelselagen (1994:1220). I promemorian föreslås en utvidgning av reglerna om förbud till att avse även lån som lämnas från utländska motsvarigheter till bl.a. aktiebolag. Syftet med utvidgningen är att förhindra att små och medelstora ägarledda företag ägda av utländska holdingbolag skatteplanerar, genom att det utländska holdingbolaget lämnar penninglån till ägarna, till personer i ledande ställning eller till närstående till dessa. Genom sådana lån kan de svenska fysiska personer som är ägare till det utländska holdingbolaget enligt promemorian utnyttja olikheterna i bestämmelserna om beskattning av vissa penninglån. Syftet med lån av detta slag är enligt promemorian att skjuta upp eller helt undvika det andra ledet i dubbelbeskattningen för aktieägare som är fysiska personer. Skatteverket har i det s.k. holdingbolagsprojektet ifrågasatt lån från utländska juridiska personer och beskattat lånen som utdelning hos den svenske låntagaren. Eftersom frågan normalt avser kvalificerade aktier i fåmansföretag har beskattning ofta skett i inkomstslaget tjänst och med en skattesats om ca 58 procent. Den skattskyldige har vidare normalt inte lämnat upplysning om lånet i sin självdeklaration, eftersom frågan varit just om ett lån. Skattetillägg med 40 procent av inkomstskatten har i många fall påförts och enligt uppgift i media, har även åtal för skattebrott väckts i något fall. Det nu aktuella lagförslaget i promemorian ger vid handen att det är osäkert eller rent av tveksamt, om

3 3 Skatteverkets ifrågasättanden varit lagligt grundade och korrekta. Skatteverkets beskattningsåtgärder bör därför snarast omprövas och undanröjas. Motsvarande gäller för sådana beskattningsbeslut som redan överklagats till domstol. Vidare föreslås att bestämmelserna om beskattning av vissa penninglån m.m. utvidgas till att även omfatta låntagare som är juridiska personer. Promemorian gör i denna del inte någon analys av och lämnar inte heller någon argumentation för varför regler i denna del är nödvändiga. Utan vidare analys har i stället motsvarande regler från aktiebolagslagen kopierats. Låntagare som är fysiska personer Advokatsamfundet är kritiskt till förslaget i denna del och anser att ytterligare utredning av konsekvenserna bör ske. Förslaget har ändå fördelen i relation till de beskattningsbeslut som redan fattats att det är möjligt att förutse beskattningskonsekvenserna i samband med att lån lämnas. Det är genom lån från utländsk juridisk person möjligt att förskjuta beskattningstidpunkten framåt i tiden för ägaren till den utländska juridiska personen. Ränta måste dock erläggas under låneperioden. Det är inte möjligt att undgå beskattning för all framtid, eftersom överföring till ägaren vid någon tidpunkt måste ske antingen i form av avskrivning av lånet, genom utdelning, genom att upplösa den utländska juridiska personen eller genom försäljning av densamma. Samtliga dessa typer av åtgärder utlöser svensk beskattning redan enligt nuvarande skatteregler. Beskattning i Sverige kan möjligen undgås efter utflyttning. Det kan dock noteras att beskattning av dessa former av överföringar m.m. till ägare av juridiska personer äger rum i de allra flesta länder. Svensk beskattning av kapitalvinst sker numera upp till 10 år efter utflyttning. Det är inte korrekt såsom görs i promemorian att påstå att ett ägande av ett utländskt holdingbolag endast utgör ett led i ett förfarande som har till syfte att undgå beskattningens andra led. Det finns många andra skäl för detta. Det kan vidare konstateras att det normalt sett torde föreligga ett civilrättsligt giltigt lån enligt de lagar som tillämpas för den utländska juridiska personen (och i Sverige). Lånet är i regel upptaget på marknadsmässiga villkor, där låntagaren har en skuld till bolaget och bolaget har en civilrättslig exigibel fordran på låntagaren. Ränta ska erläggas under löptiden för lånet. Ett underkännande av ett penninglån i Sverige enligt svensk skattelag, påverkar inte låntagarens skyldighet att enligt låneavtalet erlägga ränta, amortera och slutligt återbetala lånet. Långivaren har ett avtalsreglerat och berättigat anspråk att få lånet återbetalt. Detta framstår med särskild tydlighet i en situation där den utländska juridiska personen överlåtits och en ny ägare kräver återbetalning. En svensk låntagare skulle inte med framgång kunna värja sig mot krav på återbetalning.

4 4 Låntagare som är juridiska personer Advokatsamfundet anser att införandet av regler för lån till juridiska personer inte är nödvändigt och avstyrker därför förslaget i denna del. Reglerna träffar även många kommersiellt riktiga och viktiga transaktioner. Detta är knappast avsikten. Om sådana regler trots allt införs, är det viktigt att ytterligare utveckla innebörden av undantaget för kommersiella lån samt även beakta konsekvenserna för s.k. oäkta koncerner. Promemorian lämnar, utan att ha företagit någon analys av frågan, förslag att reglerna även ska omfatta lån till svenska juridiska personer. Advokatsamfundet ifrågasätter om en sådan utvidgning överhuvudtaget är nödvändig. Detta gäller särskilt som detta inte ens beskrivits som en problemställning i promemorian. Det kan för tydlighetens skull tilläggas att ett lån till en svensk juridisk person enligt de svenska reglerna rörande låneförbud inte kan lånas vidare till svensk fysisk person, utan att träffas av det svenska låneförbudet i ABL, m.m. Bestämmelsen gäller såväl lån från utländskt ägarbolag till svenskt (delägt) bolag som lån från utländskt (delägt) bolag till svenskt ägarbolag. Enligt vad som framgår av det i promemorian beskrivna förfarandet förfaller närmast det första lånefallet vara det som ingripandet tar sikte på. Om bestämmelsen alls ska införas bör den därför kunna begränsas till sistnämnda fall. Förbudet innebär att ett aktiebolag inte tillåts lämna penninglån till vissa personer som tillhör den s.k. förbjudna kretsen. Till denna krets hör den som äger aktier i bolaget eller i annat bolag i samma koncern. Moderbolag kan därför alltid lämna penninglån till ett dotterbolag, givet att dotterbolaget inte äger aktier i annat bolag inom samma koncern. Penninglån kan emellertid ändå lämnas till den som tillhör den förbjudna kretsen till följd av undantagsbestämmelser i 21 kap 2 ABL. Från låneförbudet undantas sålunda lån där låntagaren är ett företag i en koncern i vilken det långivande bolaget ingår, samt s.k. kommersiella lån. Med koncern avses i detta sammanhang även företagsgrupp i vilken moderorganisationen är en utländsk juridisk person inom EES-området. Koncernlåneundantaget är relativt enkelt att tillämpa. Detta undantag omfattar dock inte penninglån inom s.k. oäkta koncerner, dvs. koncerner där ägaren t.ex. är en fysisk person och alltså inte ett aktiebolag. Så är redan idag fallet enligt ABL. Detta utgör ett betydande problem när t.ex. en ägare till ett bolag önskar och behöver låna pengar från ett av denne ägt bolag med god likviditet m.m. till ett annat av denne ägt bolag för t.ex. förvärv av en helt ny verksamhet eller ett nytt bolag. Här hjälper inte heller i alla situationer det nedan beskrivna undantaget för kommersiella lån. Ägaren är i denna situation utlämnad till att ordna finansieringen externt genom t.ex. bank. Den föreslagna utvidgningen kommer att förvärra detta problem genom att även omfatta internationella oäkta koncerner. Bestämmelsen innebär redan idag en betydande hämsko för många affärstransaktioner m.m., utan att det finns något riktigt bärande skäl för förbudet.

5 5 Undantaget för kommersiella lån är tillämpligt om låntagaren driver rörelse, lånet lämnas av affärsmässiga skäl och lånet till uteslutande del är avsett för låntagarens rörelse. Syftet med detta undantag är att möjliggöra lån som har kommersiella skäl och som inte är avsedda för privat konsumtion. Det uppkommer i många situationer i praktiken en ovisshet om ett lån är kommersiellt i lagens mening. Trots detta är praxis mycket begränsad. Skattekonsekvenserna är drakoniska, eftersom de belopp som kan komma ifråga ofta är mycket betydande och beskattning sker för hela beloppet. Ett lån om kronor som felbedöms av parterna, utlöser sålunda i bolagssektorn numera en skatt om kronor. Eftersom uppgift om lånet normalt inte torde ha lämnats utgår dessutom normalt skattetillägg med 40 procent av den undanhållna skatten, dvs. med ytterligare kronor eller totalt kronor. Lån inom bolagssektorn förekommer i betydande omfattning i internationella kommersiella finansieringssammanhang mellan närstående parter, utan att koncernlånundantaget är tillämpligt och inte heller med visshet undantaget för kommersiella lån är uppfyllt. Det är mycket otillfredsställande att denna typ av lån utsätts för sådan osäkerhet. Denna osäkerhet riskerar att påverka långivning till svenska företag och projekt negativt, vilket i synnerhet i den rådande ekonomiska situationen vore olyckligt. Denna förändring drabbar även genomförda önskvärda och kommersiellt viktiga transaktioner, t.ex. fall där medlemmar av en svensk företagsledning genom ett svenskt bolag förvärvat svenska olönsamma nedläggningshotade dotterbolag ur en internationell koncern eller fått möjlighet att bli delägare till sådant bolag, med (marknadsmässig) finansiering från ett utländskt koncernbolag. Nytt lån Det kan förefalla enkelt att bedöma vad som är ett nytt lån. Begreppet långivning är dock inte i alla delar helt klart och överensstämmer inte med vanligt språkbruk. Frågeställningen kan förväntas aktualiseras i olika sammanhang för redan löpande lån, dels i samband med byte av borgenär och gäldenär, samt inträde i den förbjudna kretsen. Härutöver betraktas förändring av lånevillkor i form av t.ex. räntevillkor och lånets löptid m.m. i många fall, som nytt lån. Doktrin och praxis är i dessa delar inte helt klarläggande. Det är oskäligt och knappast önskvärt att denna osäkerhet ska drabba en svensk låntagare som upptagit lån och träffat låneavtal innan de nu aktuella bestämmelserna införts. Advokatsamfundet anser att det bör betraktas som ett sedan tidigare fortsatt löpande lån och alltså inte bli föremål för beskattning. Ett klarläggande härvidlag är viktigt. Eftergift m m av redan beskattade lån Skatteverket har i två skrivelser, den 10 januari 2005, dnr /111 och den 17 maj 2005, dnr /111 behandlat frågan om skattekonsekvenserna vid eftergift av redan beskattat lån. Frågan har dessutom varit föremål för prövning i ett förhands-

6 6 besked från Skatterättsnämnden den 14 april Förhandsbeskedet överklagades inte av Skatteverket som delade nämndens uppfattning. Skrivelserna och förhandsbeskeden innebär att eftergift av ett redan beskattat lån inte ska beskattas i Sverige. Advokatsamfundet anser att det bör klargöras att motsvarande även gäller för lån från utlandet. Detta aktualiserar även frågan om konsekvenserna av beskattning i den andra staten. En eftergift av ett lån torde normalt vara att betrakta som utdelning om det sker till ägare och blir då föremål för kupongskatt i det andra landet. Det är inte ovanligt med en kupongskattesats på 20 procent eller mer. Kupongskatt kommer inte att vara möjlig att avräkna mot den svenska skatten vid beskattning av det förbjudna lånet. Det blir alltså fråga om dubbelbeskattning som inte är möjlig att korrigera enligt det befintliga regelsystemet. En del av problemet består dessutom i att det sannolikt ofta uppstår en tidsmässig skillnad mellan den svenska och utländska beskattningen. Denna skillnad är inte möjlig att beakta enligt nuvarande bestämmelser i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt eller enligt dubbelbeskattningsavtal. Det kan alltså konstateras att total beskattning på bortåt 80 procent (inkomst av tjänst 58 procent och utländsk kupongskatt 20 procent) inte torde bli ovanligt. Om även skattetillägg utgår överstiger beskattningskonsekvenser med råge 100 procent. Denna beskattningskonsekvens är enligt Advokatsamfundets uppfattning djupt otillfredsställande och särskilda regler för hantering av denna oskäliga dubbelbeskattningskonsekvens bör införas. Inflyttning m. m. från annat land Vid inflyttning till och i vissa fall vid tillfälligt arbete i Sverige, kan förslaget medföra en synnerligen hård och oväntad skatteeffekt för en tidigare begränsat skattskyldig person. Förslaget förutsätter att en obegränsat skattskyldig person upptar ett lån från bolag i skatteplaneringssyfte. En inflyttad person kan därför, utan att skatteplanering alls avsetts, träffas av den föreslagna lagregeln, samt drabbas av vägrad avdragsrätt för räntekostnader. Enligt 11 kap. 45 IL ska lånebeloppet inte tas upp som en intäkt om det inte finns synnerliga skäl mot detta. Undantaget synnerliga skäl, som generellt innebär en mycket restriktiv tillämpning, tar exempelvis sikte på fall där återbetalning av hela lånebeloppet skett under beskattningsåret (prop. 1989/90:110 s. 678). Det kan tilläggas att detta synsätt återspeglar sig i och bekräftas av praxis. Advokatsamfundet anser att oönskade effekter av detta slag bör analyseras vidare och beaktas innan förslaget antas. Ömsesidigt erkännande Advokatsamfundet anser att lagförslaget strider mot principen om ömsesidigt erkännande inom gemenskapsrätten, enligt vilken fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och personer möjliggörs utan att lagstiftningen i medlemsstaterna behöver harmoniseras. Med stöd av denna princip kan exempelvis en tjänst som lagligen tillhandahålls i en medlemsstat även erbjudas i övriga medlemsstater utan att anpassas till mottagarlandets regler. Mottagar-

7 7 landet kan endast frångå denna princip under särskilda omständigheter, exempelvis tvingande hänsyn av allmänintresse förutsatt att åtgärden står i proportion till resultatet. Enligt praxis gäller att alla åtgärder som förbjuder, hindrar eller gör det mindre attraktivt att utnyttja någon av gemenskapsfriheterna måste anses begränsa den friheten. Advokatsamfundet anser att förslaget innebär en inskränkning i den fria rörligheten för tjänster och kapital. En sådan inskränkning är endast berättigad i fall det inte finns mindre ingripande, men lika effektiva, åtgärder. Förslaget i dess nuvarande form kan inte anses nödvändigt för att uppnå det avsedda syftet. Dispens 21 kap. 8 ABL innehåller en bestämmelse rörande dispens. Denna regel gäller för svenska aktiebolag. Avsaknaden av denna regel vid lån från utländska motsvarigheter till aktiebolag innebär att lån från sådana juridiska personer missgynnas. Enligt Advokatsamfundets uppfattning står avsaknaden av denna bestämmelse i strid mot såväl gemenskapsrätten som träffade dubbelbeskattningsavtal. Denna brist bör dock enligt Advokatsamfundets uppfattning vara relativt lätt att åtgärda genom en hänvisning även till 21 kap. 8 ABL. Tax Treaty Override Förslaget kommer enligt Advokatsamfundets uppfattning att innebära s.k. tax treaty override, dvs. en intern lagbestämmelse står i strid med regler i skatteavtal som Sverige träffat med andra länder. Regeringsrätten tillämpade detta i rättsfallet RÅ 2008 not 61. Advokatsamfundet anser att det är mycket viktigt att relationen till dubbelbeskattningsavtal analyseras i lagstiftningsarbetet i syfte att efterfölja ingångna dubbelbeskattningsavtal. Frågan är alltför betydelsefull för att förbigås, utan en detaljerad analys. Det kan tilläggas att det är av särskild vikt att nu sedan 2008 års avgörande analysera konsekvenserna av en sådan ensidig lagstiftningsåtgärd. 4.3 Slopad avdragsrätt för ränteutgifter i vissa fall Se nedan under rubrik Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Advokatsamfundet har följande invändningar mot promemorians förslag i denna del. Lagförslaget innebär att den nya bestämmelsen om slopad avdragsrätt för ränteutgifter tillämpas även på ränteutgifter för lån som har upptagits före den 13 februari De nya bestämmelserna får alltså retroaktiv verkan. Advokatsamfundet ställer sig frågande till om retroaktiv verkan för befintliga lån är nödvändig. Detta särskilt med beaktande av att

8 8 avdragsrätt enligt förslaget inte ska medges för nya lån upptagna efter den 13 februari Principiellt anser avslutningsvis Advokatsamfundet att retroaktiv lagstiftning inte är förenligt med principerna om rättssäkerhet och förutsebarhet och att reglerna i stället bör införas med verkan från en framtida tidpunkt. Alternativt bör i alla händelser det retroaktiva inslaget kunna begränsas till ny långivning till fysiska personer, vilket är promemorians huvudpunkt. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg

Stockholm den 4 april 2011

Stockholm den 4 april 2011 R-2011/0159 Stockholm den 4 april 2011 Till Finansdepartementet Fi2010/5475/S1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 31 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian En ny reglering

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor. R-2007/0688 Stockholm den 26 juni 2007 Till Finansdepartementet Fi2007/4031 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 maj 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor.

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån

Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån Februari 2009 1 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Stockholm den 24 april 2012

Stockholm den 24 april 2012 R-2012/0506 Stockholm den 24 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1349 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Effektivare

Läs mer

NSD NÄRINGSLIVETS SKATTEDELEGATION

NSD NÄRINGSLIVETS SKATTEDELEGATION NSD NÄRINGSLIVETS SKATTEDELEGATION Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm Fi2010/5475/S1 Stockholm, 2011-04-04 Remissyttrande Skatteverkets promemoria En ny reglering för beskattning

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 februari 2014 i mål

Läs mer

Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån

Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 juni 2009

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20). R-2006/0355 Stockholm den 8 juni 2006 Till Finansdepartementet Fi 2006/1167 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU

Läs mer

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/02080/S1 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen Maj 2017 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-21 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

R 9276/2002 Stockholm den 26 september 2002

R 9276/2002 Stockholm den 26 september 2002 R 9276/2002 Stockholm den 26 september 2002 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 maj 2002 beretts tillfälle att avge yttrande över Förenklingsutredningens slutbetänkande

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 Målnummer: 5070-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-01-27 Rubrik: Lagrum: Fråga om tillämpning av skatteflyktslagen vid omläggning

Läs mer

R 9943/2002 Stockholm den 12 november 2002

R 9943/2002 Stockholm den 12 november 2002 R 9943/2002 Stockholm den 12 november 2002 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 oktober 2002 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Cfc-regler (Fi2001/709).

Läs mer

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229)

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2017 ref. 1 Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare vid tillämpningen av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Förhandsbesked om inkomstskatt. 56 kap. 2 och 6, 57 kap. 3 inkomstskattelagen

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån.

Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån. HFD 2015 ref 8 Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån. Lagrum: 11 kap. 1 och 45 inkomstskattelagen (1999:1229) Under februari och mars 2009 betalade Labergo Invest AB ut

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 116

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 116 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 116 Målnummer: 402-03 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2004-11-01 Rubrik: Synnerliga skäl att underlåta beskattning för s.k. förbjudet lån har efter en sammantagen

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

En ny reglering för beskattning av lån

En ny reglering för beskattning av lån *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2010-12-06 131 648360-10/113 En ny reglering för beskattning av lån Förslag till lag om ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) SKATTEVERKET www.skatteverket.se

Läs mer

Regeringens skrivelse 2016/17:38

Regeringens skrivelse 2016/17:38 Regeringens skrivelse 2016/17:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer Skr. 2016/17:38 Regeringen överlämnar denna

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ändrade regler för uppskov med

Läs mer

Regeringens skrivelse 2000/01:64

Regeringens skrivelse 2000/01:64 Regeringens skrivelse 2000/01:64 Meddelande om kommande förslag om ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag samt i reglerna om underprisöverlåtelser Regeringen överlämnar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 23 februari 2015 KLAGANDE Nasdaq OMX Holding AB, 556734-1622 Ombud: AA KPMG Skatt Box 16106 103 23 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

En ny reglering för beskattning av lån

En ny reglering för beskattning av lån *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2010-12-06 131 648360-10/113 En ny reglering för beskattning av lån Förslag till lag om ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) SKATTEVERKET www.skatteverket.se

Läs mer

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

R 5426/1999 1999-10-12. Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 5426/1999 1999-10-12 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 juni 1999 beretts tillfälle att avge yttrande över av skattemyndigheten upprättad

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182)

Lagrum: 3 kap. 19, 41 kap. 2 och 57 kap. 2 inkomstskattelagen (1999:1229); Artikel 13 4 i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz (SFS 1987:1182) HFD 2015 ref 24 Inlösen av kvalificerade andelar i en juridisk person med hemvist i annan stat än avtalsstaterna har ansetts utgöra avyttring vid tillämpning av artikel 13 4 i skatteavtalet med Schweiz.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-02-15 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Anita Saldén Enérus. Beskattning vid överlåtelse av fastighet

Läs mer

Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person Oktober 2016 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004

R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 R-2004/0584 Stockholm den 9 juli 2004 Till Finansdepartementet Inledning Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 maj 2004 beretts tillfälle att avge yttrande över Egendomsskattekommitténs huvudbetänkande

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 489 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop.

Läs mer

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3

Stockholm den 17 maj 2016 R-2016/0740. Till Finansdepartementet. Fi2016/01353/S3 R-2016/0740 Stockholm den 17 maj 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/01353/S3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 april 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Utbyte av upplysningar

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Stockholm den 29 mars 2012

Stockholm den 29 mars 2012 R-2012/0282 Stockholm den 29 mars 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/397 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 februari 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Företagsskatteutredningens

Läs mer

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031)

Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) 2007-06-26 F O N D B O L A G E N S REMISSYTTRANDE Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor (Fi2007/4031) Fondbolagens Förening har beretts tillfälle att yttra sig

Läs mer

Advokatsamfundet är således positiv till det framlagda förslaget men vill oaktat detta framföra vissa synpunkter.

Advokatsamfundet är således positiv till det framlagda förslaget men vill oaktat detta framföra vissa synpunkter. R-2008/0247 Stockholm den 30 maj 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/4949 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 februari 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Prissättningsbesked

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 6 februari 2017 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Se partsbilaga Ombud: AA Ernst & Young AB 401 82 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens

Läs mer

Lagrum: Artikel 24 i dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna (SFS 1996:1512)

Lagrum: Artikel 24 i dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna (SFS 1996:1512) HFD 2015 ref 59 Artikel 24 i det nordiska skatteavtalet hindrar att en delägare i ett danskt dödsbo beskattas i Sverige för den del av en framtida kapitalvinst vid försäljning av ärvda aktier som dödsboet

Läs mer

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman 1 (5) PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm Avdelning II NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman FÖREDRAGANDE Regeringsrättssekreteraren Werth PROTOKOLLFÖRARE Beredningschefen

Läs mer

I promemorian redogörs inte för de följdändringar i lagtexten som förslagen medför.

I promemorian redogörs inte för de följdändringar i lagtexten som förslagen medför. Promemoria 2011-04-06 Fi2010/5534 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Investeringssparkonto, tilläggspromemoria 1. Bakgrund Den 7 december 2010 remitterades promemorian Schablonbeskattat investeringssparkonto

Läs mer

NSD. Skatte- och tullavdelningen. 103 33 Stockholm. Stockholm, 2008-06-05 INEDNING

NSD. Skatte- och tullavdelningen. 103 33 Stockholm. Stockholm, 2008-06-05 INEDNING NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2008/2857 103 33 Stockholm Stockholm, 2008-06-05 REMISSYTTRANDE FÖRÄNDRADE UNDERPRISREGLER FÖR HANDELSBOLAG M.M. INEDNING

Läs mer

Förslagen i rapporten

Förslagen i rapporten R-2010/0029 Stockholm den 30 mars 2010 Till Finansdepartementet Fi2009/1548 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över rapporten Mervärdesskatt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER Se bilaga (här borttagen) Ombud för samtliga: Skattejurist Benny Lundin Lundin

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229), lag (1995:575) mot skatteflykt

HFD 2016 Ref kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229), lag (1995:575) mot skatteflykt HFD 2016 ref. 61 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig när andelsägaren i ett fåmansföretag genom ett visst förfarande överlåtit aktierna i företaget till närstående och placerat försäljningsintäkten

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Stockholm den 30 mars 2006 R-2005/1802. Till Finansdepartementet. Fi2005/6016

Stockholm den 30 mars 2006 R-2005/1802. Till Finansdepartementet. Fi2005/6016 R-2005/1802 Stockholm den 30 mars 2006 Till Finansdepartementet Fi2005/6016 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över Vissa företagsskattefrågor

Läs mer

Stockholm den 7 mars 2011 R-2010/1776. Till Finansdepartementet. Fi 2010/5534

Stockholm den 7 mars 2011 R-2010/1776. Till Finansdepartementet. Fi 2010/5534 R-2010/1776 Stockholm den 7 mars 2011 Till Finansdepartementet Fi 2010/5534 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 december 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Schablonbeskattat

Läs mer

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. HFD 2014 ref 10 Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum: 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) Av en ansökan från X AB hos

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1343 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2009 R-2008/1519. Till Finansdepartementet. Fi2008/7059

Stockholm den 9 mars 2009 R-2008/1519. Till Finansdepartementet. Fi2008/7059 R-2008/1519 Stockholm den 9 mars 2009 Till Finansdepartementet Fi2008/7059 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 december 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Handelsbolagen

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:36

Regeringens proposition 2009/10:36 Regeringens proposition 2009/10:36 Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn Prop. 2009/10:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 oktober

Läs mer

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör

Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Augusti 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 2.1 Förslag till lag

Läs mer

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt

hänvisade Högsta domstolen bl.a. till att det inte längre finns något befogat intresse av ett enhetligt gåvobegrepp för gåvoskatt och stämpelskatt HFD 2015 ref 48 Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger taxeringsvärdet har behandlats som gåva vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning påverkas inte av utgången i stämpelskattemålet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-14 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Reformerade beskattningsregler

Läs mer

inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal.

inte om det framkommer att inkomsten beskattats i verksamhetslandet i strid med landets lagstiftning eller gällande skatteavtal. HFD 2015 ref 60 Kravet i de s.k. sexmånaders- och ettårsreglerna i inkomstskattelagen på att en person ska vara obegränsat skattskyldig har i visst fall ansetts strida mot EU-rätten. Förhandsbesked angående

Läs mer

Ränteavdragsbegränsningsreglerna ur ett kommunalt perspektiv

Ränteavdragsbegränsningsreglerna ur ett kommunalt perspektiv PM2 Företagsbeskattning, 747A06 Jan Kellgren LINKÖPINGS UNIVERSITET Ränteavdragsbegränsningsreglerna ur ett kommunalt perspektiv Therése Helander Inledning Enligt huvudregeln i 16 kap. 1 Inkomstskattelagen

Läs mer

HFD 2013 ref 43. Lagrum: 42 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2013 ref 43. Lagrum: 42 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2013 ref 43 Fråga om en företagsägare som bildar en stiftelse ska beskattas med anledning av den överföring av kapital som sker vid stiftelsebildningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum:

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

23 kap. 3 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 juni 2016 följande dom (mål nr ).

23 kap. 3 och 11 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 16 juni 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 66 Fråga om det vid en aktieöverlåtelse mellan två bolag ska anses förekomma sidovederlag i form av arbetsinsatser och överlåtelsen därför inte utgör en underprisöverlåtelse. Förhandsbesked

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Skattejurist Fredrik Richter PwC Box 2043 550 02 Jönköping ÖVERKLAGAT

Läs mer

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten

Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 16 oktober 2003 Bosse Ringholm Hases Per Sjöblom (Finansdepartementet)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2015 T 3935-14 KLAGANDE Nordic Gas Cleaning AB:s konkursbo, 556758-1664 Ombud: Jur.kand. TL MOTPART JH Ombud: Jur.kand. CB SAKEN

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 oktober 2014 Per Bolund Pia Gustafsson (Finansdepartementet)

Läs mer

Låneförbudets koncernundantag

Låneförbudets koncernundantag Rättsvetenskap Avancerad nivå, Enskilt arbete 30 hp Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Örebro Universitet HT 2011 Låneförbudets koncernundantag - En skatterättslig analys av ett utvidgat

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

Stockholm den 19 februari 2009 R-2008/1017. Till Finansdepartementet. Fi2008/5181

Stockholm den 19 februari 2009 R-2008/1017. Till Finansdepartementet. Fi2008/5181 R-2008/1017 Stockholm den 19 februari 2009 Till Finansdepartementet Fi2008/5181 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 september 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Beskattningstidpunkten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49 Målnummer: 4676-97 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1998-09-24 Rubrik: Lagrum: Diskrimineringsförbudet i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Cypern har

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 5 juni 2017 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Isenkluster AB, 559013-5041 Ombud: AA och BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatterättsnämndens

Läs mer

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Februari 2015 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att reglerna om fiktiv avräkning

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 13

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 13 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 13 Målnummer: 4510-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-02-20 Rubrik: Fråga om avdrag enligt bestämmelserna om vinstandelsränta. Förhandsbesked

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

Skattelagstiftningen och stoppskrivelser

Skattelagstiftningen och stoppskrivelser Skattelagstiftningen och stoppskrivelser Ingrid Melbi Retroaktivitetsförbudet Retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 andra stycket regeringsformen innebär att skatt eller statlig avgift endast får tas ut

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 5 november 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AB Segulah, 556488-6736 Ombud: AA och BB Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av Utgifter som inte får dras av, Avsnitt 8 115 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105 113. SOU 1997:2, del II s.78 85 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter

Läs mer

HFD 2013 ref. 20. Lagrum: 44 kap. 9, 13, 14 och 29 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2013 ref. 20. Lagrum: 44 kap. 9, 13, 14 och 29 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2013 ref. 20 I samband med blankning av aktier ska en s.k. utdelningsersättning som låntagare av aktier utger till långivaren behandlas som utgift för avyttringen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 16 februari 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART NASDAQ OMX Holding AB, 556734-1622 Ombud: AA KPMG AB Box 16106 103 23 Stockholm

Läs mer

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06 Rättsföljden i skatteflyktslagen Stockholm 20-05-06 lagtext & förarbeten Skatteflyktslagen 998 - : Rättsföljden 2 Vid fastställandet av underlag (för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt) ska hänsyn

Läs mer

Promemoria med förslag till ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag

Promemoria med förslag till ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag Promemoria 2001-02-01 Fi2001/438 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för kapitalbeskattning, S 3 Promemoria med förslag till ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare

Läs mer

NSD. Finansdepartementet Er referens: Fi 2008/4390 Skatte- och Tullavdelningen Stockholm REMISSYTTRANDE

NSD. Finansdepartementet Er referens: Fi 2008/4390 Skatte- och Tullavdelningen Stockholm REMISSYTTRANDE NSD NÄRINGSLIVETS SKATTE- DELEGATION Finansdepartementet Er referens: Fi 2008/4390 Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Promemorian Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ).

40 kap. 15 inkomstskattelagen (1999:1229) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 3 mars 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 16 Utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag enligt bestämmelserna om beloppsspärr har ansetts innefatta ersättning i form av andelar i det förvärvande

Läs mer

Formerna för den framtida regleringen och tillsynen. 4 kap. 9 lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Formerna för den framtida regleringen och tillsynen. 4 kap. 9 lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden R-2005/1082 Stockholm den 20 september 2005 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 juni 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Ny reglering av offentliga

Läs mer

Skatteverkets kartläggning av tvistiga frågor i skatteprocesser inom området beskattning av näringsverksamhet

Skatteverkets kartläggning av tvistiga frågor i skatteprocesser inom området beskattning av näringsverksamhet 1(7) Skatteverkets kartläggning av tvistiga frågor i skatteprocesser inom området beskattning av näringsverksamhet Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se

Läs mer

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009.

Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. HFD 2014 ref 27 Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för utdelning på andelar i en värdepappersfond. Inkomsttaxering 2008 och 2009. Lagrum: 13 kap. 1 och 2, 39 kap. 25 inkomstskattelagen (1999:1229)

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2009 ref. 14 Målnummer: 1651-07 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2009-03-11 Rubrik: Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av koncernbidrag till

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2011 ref. 75 Målnummer: 1836-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-10-25 Rubrik: Fråga om innebörden av begreppet "samma eller likartad verksamhet"

Läs mer