Stockholm den 20 april 2009 R-2009/0188. Till Finansdepartementet. Fi2009/1477

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm den 20 april 2009 R-2009/0188. Till Finansdepartementet. Fi2009/1477"

Transkript

1 R-2009/0188 Stockholm den 20 april 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/1477 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 februari 2009, beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån. Sammanfattning Sveriges advokatsamfund avstyrker förslaget i den utformning som det har i promemorian. Advokatsamfundet anser att en mera omfattande och förutsättningslös utredning och analys av reglernas innehåll och utformning samt av dess konsekvenser bör ske innan ett genomförande. Enligt Advokatsamfundets uppfattning bör betydande förändringar och klarlägganden göras och förslaget begränsas i flera avseenden. Advokatsamfundet anser att det är möjligt att uppnå det avsedda syftet med förslaget genom mindre långtgående åtgärder. Advokatsamfundet anser även att förslaget inte är förenligt med den gemensamhetsrättsliga principen om ömsesidigt erkännande. Promemorian innehåller omfattande och ingripande förändringar, vilka berör mycket omfattande belopp för de skattskyldiga. Förutom de skatteplaneringsåtgärder som förslaget avser träffa riskerar även kommersiellt betydelsefulla affärsmässiga transaktioner att drabbas. Som en följd härav får beskattningsåtgärderna mycket kännbara och i många fall orimligt hårda konsekvenser. Advokatsamfundet anser att detta måste beaktas. Förslaget utvidgar bestämmelserna om beskattning av vissa penninglån m.m. till att även omfatta låntagare som är juridiska personer, för att motverka det andra ledet i dubbelbeskattning för aktieägare som är fysiska personer. Advokatsamfundet anser inte att det är nödvändigt med en sådan utvidgning. Det är dessutom otillfredsställande att förekommande lån inom bolagssektorn i internationella kommersiella finansieringssammanhang mellan närstående parter härigenom utsätts för en betydande osäkerhet.

2 2 Vidare kan Advokatsamfundet konstatera att det vid eftergift av redan beskattade lån uppstår dubbelbeskattning av ägaren. Orimliga skattekonsekvenser uppkommer även vid inflyttning till och vid tillfälligt arbete i Sverige. Detta bör hanteras innan förslaget kan läggas till grund för vidare beredningsarbete. Slutligen anser Advokatsamfundet att det utifrån ett internationellt perspektiv är viktigt att dels analysera relationen till dubbelbeskattningsavtal, dels utreda om det inte finns mindre ingripande åtgärder för att nå det avsedda resultatet, då förslaget enligt Advokatsamfundets uppfattning inte kan anses vara förenligt med den gemensamhetsrättsliga principen om ömsesidigt erkännande. 4.1 Lån med anknytning till utländska juridiska personer Lån som lämnas från vissa utländska juridiska personer Allmänt Förslaget innebär i denna del att hela lånebeloppet ska beskattas hos låntagaren; som inkomst av tjänst om låntagaren är fysisk person och i annat fall som inkomst av näringsverksamhet. Eftersom de belopp som kan komma att beskattas ofta kan förväntas vara mycket betydande, får beskattningsåtgärderna mycket kännbara och i många fall orimligt hårda beloppsmässiga konsekvenser. Bestämmelserna om beskattning av vissa penninglån i inkomstskattelagen (1999:1229), (nedan benämnd IL), hänvisar till de civilrättsliga reglerna om förbud mot penninglån i aktiebolagslagen (2005:551) (nedan benämnd ABL) och stiftelselagen (1994:1220). I promemorian föreslås en utvidgning av reglerna om förbud till att avse även lån som lämnas från utländska motsvarigheter till bl.a. aktiebolag. Syftet med utvidgningen är att förhindra att små och medelstora ägarledda företag ägda av utländska holdingbolag skatteplanerar, genom att det utländska holdingbolaget lämnar penninglån till ägarna, till personer i ledande ställning eller till närstående till dessa. Genom sådana lån kan de svenska fysiska personer som är ägare till det utländska holdingbolaget enligt promemorian utnyttja olikheterna i bestämmelserna om beskattning av vissa penninglån. Syftet med lån av detta slag är enligt promemorian att skjuta upp eller helt undvika det andra ledet i dubbelbeskattningen för aktieägare som är fysiska personer. Skatteverket har i det s.k. holdingbolagsprojektet ifrågasatt lån från utländska juridiska personer och beskattat lånen som utdelning hos den svenske låntagaren. Eftersom frågan normalt avser kvalificerade aktier i fåmansföretag har beskattning ofta skett i inkomstslaget tjänst och med en skattesats om ca 58 procent. Den skattskyldige har vidare normalt inte lämnat upplysning om lånet i sin självdeklaration, eftersom frågan varit just om ett lån. Skattetillägg med 40 procent av inkomstskatten har i många fall påförts och enligt uppgift i media, har även åtal för skattebrott väckts i något fall. Det nu aktuella lagförslaget i promemorian ger vid handen att det är osäkert eller rent av tveksamt, om

3 3 Skatteverkets ifrågasättanden varit lagligt grundade och korrekta. Skatteverkets beskattningsåtgärder bör därför snarast omprövas och undanröjas. Motsvarande gäller för sådana beskattningsbeslut som redan överklagats till domstol. Vidare föreslås att bestämmelserna om beskattning av vissa penninglån m.m. utvidgas till att även omfatta låntagare som är juridiska personer. Promemorian gör i denna del inte någon analys av och lämnar inte heller någon argumentation för varför regler i denna del är nödvändiga. Utan vidare analys har i stället motsvarande regler från aktiebolagslagen kopierats. Låntagare som är fysiska personer Advokatsamfundet är kritiskt till förslaget i denna del och anser att ytterligare utredning av konsekvenserna bör ske. Förslaget har ändå fördelen i relation till de beskattningsbeslut som redan fattats att det är möjligt att förutse beskattningskonsekvenserna i samband med att lån lämnas. Det är genom lån från utländsk juridisk person möjligt att förskjuta beskattningstidpunkten framåt i tiden för ägaren till den utländska juridiska personen. Ränta måste dock erläggas under låneperioden. Det är inte möjligt att undgå beskattning för all framtid, eftersom överföring till ägaren vid någon tidpunkt måste ske antingen i form av avskrivning av lånet, genom utdelning, genom att upplösa den utländska juridiska personen eller genom försäljning av densamma. Samtliga dessa typer av åtgärder utlöser svensk beskattning redan enligt nuvarande skatteregler. Beskattning i Sverige kan möjligen undgås efter utflyttning. Det kan dock noteras att beskattning av dessa former av överföringar m.m. till ägare av juridiska personer äger rum i de allra flesta länder. Svensk beskattning av kapitalvinst sker numera upp till 10 år efter utflyttning. Det är inte korrekt såsom görs i promemorian att påstå att ett ägande av ett utländskt holdingbolag endast utgör ett led i ett förfarande som har till syfte att undgå beskattningens andra led. Det finns många andra skäl för detta. Det kan vidare konstateras att det normalt sett torde föreligga ett civilrättsligt giltigt lån enligt de lagar som tillämpas för den utländska juridiska personen (och i Sverige). Lånet är i regel upptaget på marknadsmässiga villkor, där låntagaren har en skuld till bolaget och bolaget har en civilrättslig exigibel fordran på låntagaren. Ränta ska erläggas under löptiden för lånet. Ett underkännande av ett penninglån i Sverige enligt svensk skattelag, påverkar inte låntagarens skyldighet att enligt låneavtalet erlägga ränta, amortera och slutligt återbetala lånet. Långivaren har ett avtalsreglerat och berättigat anspråk att få lånet återbetalt. Detta framstår med särskild tydlighet i en situation där den utländska juridiska personen överlåtits och en ny ägare kräver återbetalning. En svensk låntagare skulle inte med framgång kunna värja sig mot krav på återbetalning.

4 4 Låntagare som är juridiska personer Advokatsamfundet anser att införandet av regler för lån till juridiska personer inte är nödvändigt och avstyrker därför förslaget i denna del. Reglerna träffar även många kommersiellt riktiga och viktiga transaktioner. Detta är knappast avsikten. Om sådana regler trots allt införs, är det viktigt att ytterligare utveckla innebörden av undantaget för kommersiella lån samt även beakta konsekvenserna för s.k. oäkta koncerner. Promemorian lämnar, utan att ha företagit någon analys av frågan, förslag att reglerna även ska omfatta lån till svenska juridiska personer. Advokatsamfundet ifrågasätter om en sådan utvidgning överhuvudtaget är nödvändig. Detta gäller särskilt som detta inte ens beskrivits som en problemställning i promemorian. Det kan för tydlighetens skull tilläggas att ett lån till en svensk juridisk person enligt de svenska reglerna rörande låneförbud inte kan lånas vidare till svensk fysisk person, utan att träffas av det svenska låneförbudet i ABL, m.m. Bestämmelsen gäller såväl lån från utländskt ägarbolag till svenskt (delägt) bolag som lån från utländskt (delägt) bolag till svenskt ägarbolag. Enligt vad som framgår av det i promemorian beskrivna förfarandet förfaller närmast det första lånefallet vara det som ingripandet tar sikte på. Om bestämmelsen alls ska införas bör den därför kunna begränsas till sistnämnda fall. Förbudet innebär att ett aktiebolag inte tillåts lämna penninglån till vissa personer som tillhör den s.k. förbjudna kretsen. Till denna krets hör den som äger aktier i bolaget eller i annat bolag i samma koncern. Moderbolag kan därför alltid lämna penninglån till ett dotterbolag, givet att dotterbolaget inte äger aktier i annat bolag inom samma koncern. Penninglån kan emellertid ändå lämnas till den som tillhör den förbjudna kretsen till följd av undantagsbestämmelser i 21 kap 2 ABL. Från låneförbudet undantas sålunda lån där låntagaren är ett företag i en koncern i vilken det långivande bolaget ingår, samt s.k. kommersiella lån. Med koncern avses i detta sammanhang även företagsgrupp i vilken moderorganisationen är en utländsk juridisk person inom EES-området. Koncernlåneundantaget är relativt enkelt att tillämpa. Detta undantag omfattar dock inte penninglån inom s.k. oäkta koncerner, dvs. koncerner där ägaren t.ex. är en fysisk person och alltså inte ett aktiebolag. Så är redan idag fallet enligt ABL. Detta utgör ett betydande problem när t.ex. en ägare till ett bolag önskar och behöver låna pengar från ett av denne ägt bolag med god likviditet m.m. till ett annat av denne ägt bolag för t.ex. förvärv av en helt ny verksamhet eller ett nytt bolag. Här hjälper inte heller i alla situationer det nedan beskrivna undantaget för kommersiella lån. Ägaren är i denna situation utlämnad till att ordna finansieringen externt genom t.ex. bank. Den föreslagna utvidgningen kommer att förvärra detta problem genom att även omfatta internationella oäkta koncerner. Bestämmelsen innebär redan idag en betydande hämsko för många affärstransaktioner m.m., utan att det finns något riktigt bärande skäl för förbudet.

5 5 Undantaget för kommersiella lån är tillämpligt om låntagaren driver rörelse, lånet lämnas av affärsmässiga skäl och lånet till uteslutande del är avsett för låntagarens rörelse. Syftet med detta undantag är att möjliggöra lån som har kommersiella skäl och som inte är avsedda för privat konsumtion. Det uppkommer i många situationer i praktiken en ovisshet om ett lån är kommersiellt i lagens mening. Trots detta är praxis mycket begränsad. Skattekonsekvenserna är drakoniska, eftersom de belopp som kan komma ifråga ofta är mycket betydande och beskattning sker för hela beloppet. Ett lån om kronor som felbedöms av parterna, utlöser sålunda i bolagssektorn numera en skatt om kronor. Eftersom uppgift om lånet normalt inte torde ha lämnats utgår dessutom normalt skattetillägg med 40 procent av den undanhållna skatten, dvs. med ytterligare kronor eller totalt kronor. Lån inom bolagssektorn förekommer i betydande omfattning i internationella kommersiella finansieringssammanhang mellan närstående parter, utan att koncernlånundantaget är tillämpligt och inte heller med visshet undantaget för kommersiella lån är uppfyllt. Det är mycket otillfredsställande att denna typ av lån utsätts för sådan osäkerhet. Denna osäkerhet riskerar att påverka långivning till svenska företag och projekt negativt, vilket i synnerhet i den rådande ekonomiska situationen vore olyckligt. Denna förändring drabbar även genomförda önskvärda och kommersiellt viktiga transaktioner, t.ex. fall där medlemmar av en svensk företagsledning genom ett svenskt bolag förvärvat svenska olönsamma nedläggningshotade dotterbolag ur en internationell koncern eller fått möjlighet att bli delägare till sådant bolag, med (marknadsmässig) finansiering från ett utländskt koncernbolag. Nytt lån Det kan förefalla enkelt att bedöma vad som är ett nytt lån. Begreppet långivning är dock inte i alla delar helt klart och överensstämmer inte med vanligt språkbruk. Frågeställningen kan förväntas aktualiseras i olika sammanhang för redan löpande lån, dels i samband med byte av borgenär och gäldenär, samt inträde i den förbjudna kretsen. Härutöver betraktas förändring av lånevillkor i form av t.ex. räntevillkor och lånets löptid m.m. i många fall, som nytt lån. Doktrin och praxis är i dessa delar inte helt klarläggande. Det är oskäligt och knappast önskvärt att denna osäkerhet ska drabba en svensk låntagare som upptagit lån och träffat låneavtal innan de nu aktuella bestämmelserna införts. Advokatsamfundet anser att det bör betraktas som ett sedan tidigare fortsatt löpande lån och alltså inte bli föremål för beskattning. Ett klarläggande härvidlag är viktigt. Eftergift m m av redan beskattade lån Skatteverket har i två skrivelser, den 10 januari 2005, dnr /111 och den 17 maj 2005, dnr /111 behandlat frågan om skattekonsekvenserna vid eftergift av redan beskattat lån. Frågan har dessutom varit föremål för prövning i ett förhands-

6 6 besked från Skatterättsnämnden den 14 april Förhandsbeskedet överklagades inte av Skatteverket som delade nämndens uppfattning. Skrivelserna och förhandsbeskeden innebär att eftergift av ett redan beskattat lån inte ska beskattas i Sverige. Advokatsamfundet anser att det bör klargöras att motsvarande även gäller för lån från utlandet. Detta aktualiserar även frågan om konsekvenserna av beskattning i den andra staten. En eftergift av ett lån torde normalt vara att betrakta som utdelning om det sker till ägare och blir då föremål för kupongskatt i det andra landet. Det är inte ovanligt med en kupongskattesats på 20 procent eller mer. Kupongskatt kommer inte att vara möjlig att avräkna mot den svenska skatten vid beskattning av det förbjudna lånet. Det blir alltså fråga om dubbelbeskattning som inte är möjlig att korrigera enligt det befintliga regelsystemet. En del av problemet består dessutom i att det sannolikt ofta uppstår en tidsmässig skillnad mellan den svenska och utländska beskattningen. Denna skillnad är inte möjlig att beakta enligt nuvarande bestämmelser i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt eller enligt dubbelbeskattningsavtal. Det kan alltså konstateras att total beskattning på bortåt 80 procent (inkomst av tjänst 58 procent och utländsk kupongskatt 20 procent) inte torde bli ovanligt. Om även skattetillägg utgår överstiger beskattningskonsekvenser med råge 100 procent. Denna beskattningskonsekvens är enligt Advokatsamfundets uppfattning djupt otillfredsställande och särskilda regler för hantering av denna oskäliga dubbelbeskattningskonsekvens bör införas. Inflyttning m. m. från annat land Vid inflyttning till och i vissa fall vid tillfälligt arbete i Sverige, kan förslaget medföra en synnerligen hård och oväntad skatteeffekt för en tidigare begränsat skattskyldig person. Förslaget förutsätter att en obegränsat skattskyldig person upptar ett lån från bolag i skatteplaneringssyfte. En inflyttad person kan därför, utan att skatteplanering alls avsetts, träffas av den föreslagna lagregeln, samt drabbas av vägrad avdragsrätt för räntekostnader. Enligt 11 kap. 45 IL ska lånebeloppet inte tas upp som en intäkt om det inte finns synnerliga skäl mot detta. Undantaget synnerliga skäl, som generellt innebär en mycket restriktiv tillämpning, tar exempelvis sikte på fall där återbetalning av hela lånebeloppet skett under beskattningsåret (prop. 1989/90:110 s. 678). Det kan tilläggas att detta synsätt återspeglar sig i och bekräftas av praxis. Advokatsamfundet anser att oönskade effekter av detta slag bör analyseras vidare och beaktas innan förslaget antas. Ömsesidigt erkännande Advokatsamfundet anser att lagförslaget strider mot principen om ömsesidigt erkännande inom gemenskapsrätten, enligt vilken fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och personer möjliggörs utan att lagstiftningen i medlemsstaterna behöver harmoniseras. Med stöd av denna princip kan exempelvis en tjänst som lagligen tillhandahålls i en medlemsstat även erbjudas i övriga medlemsstater utan att anpassas till mottagarlandets regler. Mottagar-

7 7 landet kan endast frångå denna princip under särskilda omständigheter, exempelvis tvingande hänsyn av allmänintresse förutsatt att åtgärden står i proportion till resultatet. Enligt praxis gäller att alla åtgärder som förbjuder, hindrar eller gör det mindre attraktivt att utnyttja någon av gemenskapsfriheterna måste anses begränsa den friheten. Advokatsamfundet anser att förslaget innebär en inskränkning i den fria rörligheten för tjänster och kapital. En sådan inskränkning är endast berättigad i fall det inte finns mindre ingripande, men lika effektiva, åtgärder. Förslaget i dess nuvarande form kan inte anses nödvändigt för att uppnå det avsedda syftet. Dispens 21 kap. 8 ABL innehåller en bestämmelse rörande dispens. Denna regel gäller för svenska aktiebolag. Avsaknaden av denna regel vid lån från utländska motsvarigheter till aktiebolag innebär att lån från sådana juridiska personer missgynnas. Enligt Advokatsamfundets uppfattning står avsaknaden av denna bestämmelse i strid mot såväl gemenskapsrätten som träffade dubbelbeskattningsavtal. Denna brist bör dock enligt Advokatsamfundets uppfattning vara relativt lätt att åtgärda genom en hänvisning även till 21 kap. 8 ABL. Tax Treaty Override Förslaget kommer enligt Advokatsamfundets uppfattning att innebära s.k. tax treaty override, dvs. en intern lagbestämmelse står i strid med regler i skatteavtal som Sverige träffat med andra länder. Regeringsrätten tillämpade detta i rättsfallet RÅ 2008 not 61. Advokatsamfundet anser att det är mycket viktigt att relationen till dubbelbeskattningsavtal analyseras i lagstiftningsarbetet i syfte att efterfölja ingångna dubbelbeskattningsavtal. Frågan är alltför betydelsefull för att förbigås, utan en detaljerad analys. Det kan tilläggas att det är av särskild vikt att nu sedan 2008 års avgörande analysera konsekvenserna av en sådan ensidig lagstiftningsåtgärd. 4.3 Slopad avdragsrätt för ränteutgifter i vissa fall Se nedan under rubrik Ikraftträdande och övergångsbestämmelser Advokatsamfundet har följande invändningar mot promemorians förslag i denna del. Lagförslaget innebär att den nya bestämmelsen om slopad avdragsrätt för ränteutgifter tillämpas även på ränteutgifter för lån som har upptagits före den 13 februari De nya bestämmelserna får alltså retroaktiv verkan. Advokatsamfundet ställer sig frågande till om retroaktiv verkan för befintliga lån är nödvändig. Detta särskilt med beaktande av att

8 8 avdragsrätt enligt förslaget inte ska medges för nya lån upptagna efter den 13 februari Principiellt anser avslutningsvis Advokatsamfundet att retroaktiv lagstiftning inte är förenligt med principerna om rättssäkerhet och förutsebarhet och att reglerna i stället bör införas med verkan från en framtida tidpunkt. Alternativt bör i alla händelser det retroaktiva inslaget kunna begränsas till ny långivning till fysiska personer, vilket är promemorians huvudpunkt. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg

Stockholm den 4 april 2011

Stockholm den 4 april 2011 R-2011/0159 Stockholm den 4 april 2011 Till Finansdepartementet Fi2010/5475/S1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 31 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian En ny reglering

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån

Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån Februari 2009 1 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Stockholm den 24 april 2012

Stockholm den 24 april 2012 R-2012/0506 Stockholm den 24 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1349 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian Effektivare

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 mars 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 10 februari 2014 i mål

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 6 Målnummer: 5070-09 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2012-01-27 Rubrik: Lagrum: Fråga om tillämpning av skatteflyktslagen vid omläggning

Läs mer

En ny reglering för beskattning av lån

En ny reglering för beskattning av lån *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2010-12-06 131 648360-10/113 En ny reglering för beskattning av lån Förslag till lag om ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) SKATTEVERKET www.skatteverket.se

Läs mer

Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån.

Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån. HFD 2015 ref 8 Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån. Lagrum: 11 kap. 1 och 45 inkomstskattelagen (1999:1229) Under februari och mars 2009 betalade Labergo Invest AB ut

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 116

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 116 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 116 Målnummer: 402-03 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2004-11-01 Rubrik: Synnerliga skäl att underlåta beskattning för s.k. förbjudet lån har efter en sammantagen

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Stockholm den 29 mars 2012

Stockholm den 29 mars 2012 R-2012/0282 Stockholm den 29 mars 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/397 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 februari 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Företagsskatteutredningens

Läs mer

En ny reglering för beskattning av lån

En ny reglering för beskattning av lån *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2010-12-06 131 648360-10/113 En ny reglering för beskattning av lån Förslag till lag om ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) SKATTEVERKET www.skatteverket.se

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet december 2014 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2009 R-2008/1519. Till Finansdepartementet. Fi2008/7059

Stockholm den 9 mars 2009 R-2008/1519. Till Finansdepartementet. Fi2008/7059 R-2008/1519 Stockholm den 9 mars 2009 Till Finansdepartementet Fi2008/7059 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 december 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Handelsbolagen

Läs mer

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. HFD 2014 ref 10 Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum: 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) Av en ansökan från X AB hos

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 23 februari 2015 KLAGANDE Nasdaq OMX Holding AB, 556734-1622 Ombud: AA KPMG Skatt Box 16106 103 23 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Ändrade regler för uppskov med

Läs mer

Låneförbudets koncernundantag

Låneförbudets koncernundantag Rättsvetenskap Avancerad nivå, Enskilt arbete 30 hp Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Örebro Universitet HT 2011 Låneförbudets koncernundantag - En skatterättslig analys av ett utvidgat

Läs mer

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman 1 (5) PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm Avdelning II NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Sandström, Hamberg, Fernlund, Knutsson och Stenman FÖREDRAGANDE Regeringsrättssekreteraren Werth PROTOKOLLFÖRARE Beredningschefen

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag Februari 2015 1 Sammanfattning I promemorian föreslås att reglerna om fiktiv avräkning

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2015 T 3935-14 KLAGANDE Nordic Gas Cleaning AB:s konkursbo, 556758-1664 Ombud: Jur.kand. TL MOTPART JH Ombud: Jur.kand. CB SAKEN

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

Ränteavdragsbegränsningsreglerna ur ett kommunalt perspektiv

Ränteavdragsbegränsningsreglerna ur ett kommunalt perspektiv PM2 Företagsbeskattning, 747A06 Jan Kellgren LINKÖPINGS UNIVERSITET Ränteavdragsbegränsningsreglerna ur ett kommunalt perspektiv Therése Helander Inledning Enligt huvudregeln i 16 kap. 1 Inkomstskattelagen

Läs mer

Stockholm den 7 mars 2011 R-2010/1776. Till Finansdepartementet. Fi 2010/5534

Stockholm den 7 mars 2011 R-2010/1776. Till Finansdepartementet. Fi 2010/5534 R-2010/1776 Stockholm den 7 mars 2011 Till Finansdepartementet Fi 2010/5534 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 december 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Schablonbeskattat

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 49 Målnummer: 4676-97 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1998-09-24 Rubrik: Lagrum: Diskrimineringsförbudet i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Cypern har

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 13

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 13 H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 13 Målnummer: 4510-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-02-20 Rubrik: Fråga om avdrag enligt bestämmelserna om vinstandelsränta. Förhandsbesked

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 5 november 2014 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AB Segulah, 556488-6736 Ombud: AA och BB Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06

Rättsföljden i skatteflyktslagen. Stockholm 2013-05-06 Rättsföljden i skatteflyktslagen Stockholm 20-05-06 lagtext & förarbeten Skatteflyktslagen 998 - : Rättsföljden 2 Vid fastställandet av underlag (för att ta ut kommunal och statlig inkomstskatt) ska hänsyn

Läs mer

Radenka Nikic 2015 02 17

Radenka Nikic 2015 02 17 AFFÄRSJURIDISKA PROGRAMMET Promemoria 2 Verksam i betydande omfattning ur en styrelsemedlems perspektiv Radenka Nikic 2015 02 17 1. Inledning 1.1 Vad är ett fåmansföretag? I 56 och 57 kap. IL återfinns

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Remiss. Vi är tacksamma om remissvaren även skickas i word-formatper e-post till registrator@finance.ministry.se.

Remiss. Vi är tacksamma om remissvaren även skickas i word-formatper e-post till registrator@finance.ministry.se. Remiss REGERINGSKANSLIET 2012-06-21 Fi2012/2385 Fi nansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Elisabeth Sheikh Telefon 08-405 36 49 SKATTEVERKET Solna ink. 2012-06- 2 5 Utdrag ur lagrådsremissen Effektivare

Läs mer

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt

Lagrum: 57 kap. 4 inkomstskattelagen (1999:1229); 2 lagen (1995:575) mot skatteflykt HFD 2015 ref 17 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig då andelsägare i fåmansföretag genom olika förfaranden har placerat företagets verksamhet i ett företag och likvida medel i ett annat, indirekt

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 84 Målnummer: 3435-06 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2008-12-19 Rubrik: Lagrum: Ett dotterbolag har uttagsbeskattats för räntefri utlåning till sitt moderbolag

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 21 mars 2014 KLAGANDE HSB Bostadsrättsförening Ektorpshöjden i Nacka, 769607-4256 Ombud: AA HSB Stockholm 112 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs

Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2014-05-08 131 153736-14/113 Avdragsbegränsning för förvaltningsutgifter samt avyttringstidpunkt vid konkurs Förslag till ändringar i 42 och 44 kap. inkomstskattelagen

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 77

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 77 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 77 Målnummer: 173-02 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2002-11-19 Rubrik: Skillnaden mellan ett konverteringslåns nominella belopp och dess nuvärde har i visst fall

Läs mer

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008

UPDATES. Skatt. Nyhetsbrev från Setterwalls. Mars 2008 Mars 2008 UPDATES Nyhetsbrev från Setterwalls Under vintern har flera intressanta mål avgjorts och en mängd nya regler införts på det skatterättsliga området. I detta första skatterättsliga nyhetsbrev

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2005:1142 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Allokering av utdelningsinkomster

Allokering av utdelningsinkomster Allokering av utdelningsinkomster David Kleist Skatteforskningsdagen den 19 mars 2015 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Allokering av inkomst Vad avses med allokering? Del i ett större forskningsprojekt,

Läs mer

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34) (Ert dnr Ju2009/3395/L1)

Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34) (Ert dnr Ju2009/3395/L1) YTTRANDE 2009-09-25 Dnr 2009-730 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Förenklingar i aktiebolagslagen m.m. Slutbetänkande av utredningen om ett enklare

Läs mer

Treaty Override nu även i Skatterättsnämnden

Treaty Override nu även i Skatterättsnämnden k a r l - j o h a n g r u n d s t r ö m Treaty Override nu även i Skatterättsnämnden Ända sedan Regeringsrättens avgöranden i RÅ 2008 ref. 24 och RÅ 2008 not 61 har det förelegat osäkerhet om förhållandet

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

Industrivärden-domarna en analys

Industrivärden-domarna en analys SvSkT1&inlaga.book Page 60 4onda6, 4arch ;, 2008 11:2? A4 60 Anders Hultqvist Industrivärden-domarna en analys Av Anders Hultqvist 1 Bakgrund Det var många som med spänning väntade på Regeringsrättens

Läs mer

Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter

Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter Institutionen för ekonomi Handledare: Bengt Åkesson Datum: 2006-05-31 Kandidatuppsats i handelsrätt/skatterätt Låneförbudet ~ Synnerliga skäl & Särskilda omständigheter Författare Sandra Gunnarsson Pernilla

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:148

Regeringens skrivelse 2007/08:148 Regeringens skrivelse 2007/08:148 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om underprisöverlåtelser till och från handelsbolag och i reglerna om nedskrivning och avdrag för värdenedgångar

Läs mer

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr:

Remissvar. Promemorian Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför. budgetpropositionen för 2016 SVENSKT NÄRINGSLIV. Finansdepartementet Vår referens/dnr: Skatte- och tuhavdel- Dnr 56/2015 2015-05-04 103 33 Stockholm Fi201 5/1734 Er referens/dnr: ningen Finansdepartementet Vår referens/dnr: www.svensktnaringsliv.se Org. Nr: 802000-1858 Postadress/Address:

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 maj 2012 KLAGANDE 1. SalénHuset AB, 556662-7245 Ombud: Advokat Bill Andréasson Västra Trädgårdsgatan 11 A 111 53 Stockholm 2. Skatteverket

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg

Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg KS 6 10 APRIL 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Annica Ekstedt 2013-03-12 KSN-2013-0460 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Internbankens funktion och villkor för utlåning till de kommunala

Läs mer

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna:

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna: Deloitte AB Besöksadress: Hjälmaregatan 3 Postadress: Box 386 201 23 Malmö Memo Tel: 075-246 41 00 Fax: 075-246 41 10 www.deloitte.se Datum: 2013-11-22 Till: Från: Ämne: Peter Gönczi AktieTorget AB Magnus

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

1. Sammanfattning. Stockholm den 14 augusti 2008 R-2008/0697. Till Finansdepartementet. Fi2008/4093

1. Sammanfattning. Stockholm den 14 augusti 2008 R-2008/0697. Till Finansdepartementet. Fi2008/4093 R-2008/0697 Stockholm den 14 augusti 2008 Till Finansdepartementet Fi2008/4093 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2008 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar?

Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? u l f ma g n u s s o n Ska andelar i fastighetsförvaltande företag anses utgöra lagertillgångar? Synpunkter med anledning av två intressanta avgöranden Skatterättsnämnden och Förvaltningsrätten i Göteborg

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-22 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Läs mer

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej?

De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? SKATTENYTT 2008 605 Lena Lindström-Ihre och Robert Karlsson De nya CFC reglerna är en verklig etablering affärsmässig eller ej? Sedan 1 januari 2008 gäller den nya kompletteringsregel som infördes i de

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 juni 2010 KLAGANDE Diligentia AB, 556467-1641 Ombud: Advokat Nils Sköld Kilpatrick Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm MOTPART Skatteverket

Läs mer

Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande Stockholm 2012-04-25 Effektivare ränteavdragsbegränsningar Svensk Försäkring branschorganisation för de svenska försäkringsbolagen har beretts möjlighet att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

19 Ersättningsfonder

19 Ersättningsfonder 19 er er 1117 Bestämmelserna om ersättningsfonder finns i 31 kap. IL. De äldre reglerna om eldsvådefonder och om uppskov med beskattning av realisationsvinst användes i speciella situationer. Det typiska

Läs mer

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002

R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 R 8558/2001 Stockholm den 11 januari 2002 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 november 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över 1. Departementspromemorian Ändringar

Läs mer

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag?

Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Generationsskifte eller ägarskifte i fåmansföretag? Henrik Lilja Företagsbeskattning 747A06 Affärsjuridiska programmen Inledning I 56 kap. och 57 kap inkomstskattelagen (IL) finns bestämmelser som är riktade

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2004 ref. 1 Målnummer: 3761-02 Avdelning: Plenum Avgörandedatum: 2004-01-29 Rubrik: Ägare av två aktiebolag skall beskattas för utdelning när det ena bolaget för över egendom

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

Bolag eller inte bolag? det är frågan

Bolag eller inte bolag? det är frågan Anläggningskonferens 2014-11-05 Bolag eller inte bolag? det är frågan Annika Nordqvist, 08-563 072 44 annika.nordqvist@se.gt.com Tomas Rosenqvist, 018-65 81 21 tomas.rosenqvist@se.gt.com Föreningen inskränkt

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

14 Byte av företagsform

14 Byte av företagsform 397 14 Byte av företagsform Sammanfattning I detta avsnitt behandlas skattefrågor som kan uppkomma vid ombildning av företag till annan företagsform. Byte av företagsform kan aktualisera tillämpning av

Läs mer

36 Säkringsredovisning

36 Säkringsredovisning Säkringsredovisning, Avsnitt 36 339 36 Säkringsredovisning 36.1 BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta BFN R 7 Värdering av fordringar och skulder i utländsk valuta trädde i kraft

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) 42 SKATTENYTT 2014 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL,

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-18. Slopad arvsskatt och gåvoskatt

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-18. Slopad arvsskatt och gåvoskatt 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-10-18 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Nina Pripp och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Slopad arvsskatt och gåvoskatt

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss

Utkast till lagrådsremiss Utkast till lagrådsremiss Undantag från arvsskatt och gåvoskatt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 00 februari 2005 Pär Nuder Hases Per Sjöblom (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Exitskatten på personaloptioner

Exitskatten på personaloptioner S K A T T E N Y T T 2 0 0 7 157 Lillon Lindberg och Alexander Horvath Exitskatten på personaloptioner Vi har tidigare redovisat vår uppfattning om svårigheterna med den praktiska tillämpningen av regelverket

Läs mer

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d.

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 635 33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 41 kap. 1-2 IL 42 kap. 1 IL 44 kap. 16 IL 48 kap. 4, 17, 23 IL 54 kap. IL prop. 1990/91:54 s. 202 204, 308, 311 312, 315 317, SkU10 prop. 1999/2000:2, del 2, s.

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1997 ref. 63

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1997 ref. 63 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1997 ref. 63 Målnummer: 1001-97 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 1997-11-19 Rubrik: Lagrum: Rättsfall: En enskild som avser att ta upp ett lån för inköp av en privatbostadsfastighet

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 14

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 14 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2008 ref. 14 Målnummer: 4001-07 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 2008-05-09 Rubrik: Lånefordringar på intresse- och dotterföretag har inte ansetts utgöra värdepapper eller

Läs mer

Koncernbidragsrätt vid förändrat ägande/ändrad verksamhet

Koncernbidragsrätt vid förändrat ägande/ändrad verksamhet 44 SKATTENYTT 00 Jari Burmeister & Ulf Tivéus Koncernbidragsrätt vid förändrat ägande/ändrad verksamhet I artikeln diskuteras bl.a. om koncenbidragsreglern i IL uppnår syftet att kodifiera praxis. Hörutöver

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. R-2015/0394 Stockholm den 4 juni 2015 Till Näringsdepartementet N2015/2228/ITP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 2)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 2) 123 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 2) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, innebär att arbetsinkomster

Läs mer