Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Anteckna kultur- och fritidsnämndens redovisning till protokollet. 2 Uttala att kommunfullmäktige förväntas få en redovisning av en tydlig framtidsbild av Klitterbadets utveckling senast våren Anteckna att uppdraget att ta fram en vision för hur anläggningens attraktivitet kan öka således ännu inte är redovisat. Beslutsunderlag Uppdrag från kommunfullmäktige 2013, budget. Uppdragshandling , 19 kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämndens yttrande Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige gav i samband med beslut om budget för 2013 kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att arbeta fram en ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. Nämnden tog beslut om att översända sin redovisning till kommunstyrelsen Ekonomi Nämnden hänvisar till ännu inte genomförd statusbedömning av anläggningen och kan i dagsläget därför inte uttala sig om de samlade kostnaderna. Denna statusbedömning är inlagd i driftsram för 2016 (250 tkr). Övervägande Sammantaget redovisar nämnden några åtgärder som kopplas till befintlig anläggning och hänvisar till kommande statusbedömning då det anges vara svårt att lägga fast en vision innan statusbedömningen är klar.

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts 145 Kommunstyrelseförvaltningen har förståelse för att nämnden behöver ha en särskild statusbedömning på anläggningen för att fullt ut kunna kostnadsberäkna underhåll och investeringar på densamma. Dock torde inte avsaknad av en sådan statusbedömning i sig behöva utgöra ett hinder för nämnden att ange vilken målsättning och inriktning nämnden vill ha på anläggningen. Ett sådant underlag, kompletterat med den kommande statusbedömningen torde tillsammans kunna utgöra ett bra underlag för budgetprocessen. Några av de förslag som anges i nämndens yttrande innehåller säkerhetsåtgärder (drunkningslarm), miljöförbättrande åtgärder (höjning av skvalprännor, förbättrade omklädningsrum) och ändring av öppettider (till följd av investering av ett drunkningslarm). Dessa åtgärder kan ses som standardförbättrande, snarare än visionära. Däremot kan åtgärder som har med entrén att göra, liksom utemiljön, anses innehålla visionära komponenter. Då anläggningen har stort värde för falkenbergarna och för många tillresta gäster föreslås att nämnden inte avvaktar statusbedömningen 2016 för att fortsätta sitt arbete med målsättning och inriktning för anläggningen. Jäv Åke Jansson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. KS KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Anteckna kultur- och fritidsnämndens redovisning till protokollet. 2 Uttala att kommunfullmäktige förväntas få en redovisning av en tydlig framtidsbild av Klitterbadets utveckling senast våren Anteckna att uppdraget att ta fram en vision för hur anläggningens attraktivitet kan öka således ännu inte är redovisat. Beslutsunderlag Uppdrag från kommunfullmäktige 2013, budget. Uppdragshandling , 19 kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämndens yttrande Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige gav i samband med beslut om budget för 2013 kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att arbeta fram en ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. Nämnden tog beslut om att översända sin redovisning till kommunstyrelsen Ekonomi Nämnden hänvisar till ännu inte genomförd statusbedömning av anläggningen och kan i dagsläget därför inte uttala sig om de samlade kostnaderna. Denna statusbedömning är inlagd i driftsram för 2016 (250 tkr). Övervägande Sammantaget redovisar nämnden några åtgärder som kopplas till befintlig anläggning och hänvisar till kommande statusbedömning då det anges vara svårt att lägga fast en vision innan statusbedömningen är klar. Kommunstyrelseförvaltningen har förståelse för att nämnden behöver ha en särskild statusbedömning på anläggningen för att fullt ut kunna kostnadsberäkna underhåll och investeringar på densamma. Dock torde inte avsaknad av en sådan statusbedömning i sig behöva utgöra ett hinder för nämnden att ange vilken målsättning och inriktning nämnden vill ha på anläggningen. Ett sådant underlag, kompletterat med den kommande statusbedömningen torde tillsammans kunna utgöra ett bra underlag för budgetprocessen.

4 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Forts 165 Några av de förslag som anges i nämndens yttrande innehåller säkerhetsåtgärder (drunkningslarm), miljöförbättrande åtgärder (höjning av skvalprännor, förbättrade omklädningsrum) och ändring av öppettider (till följd av investering av ett drunkningslarm). Dessa åtgärder kan ses som standardförbättrande, snarare än visionära. Däremot kan åtgärder som har med entrén att göra, liksom utemiljön, anses innehålla visionära komponenter. Då anläggningen har stort värde för falkenbergarna och för många tillresta gäster föreslås att nämnden inte avvaktar statusbedömningen 2016 för att fortsätta sitt arbete med målsättning och inriktning för anläggningen. Vid protokollet Oskar Åhrén Protokollet justerat och anslaget Utdragsbestyrkande

5 Kultur- och fritidsnämnden Kommunledningskcntpret Kt i nsi i o tihej "7, 34 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för anläggningens attraktivitet.. Dnr 2013/8 Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar atiöka "T- Dpi 1 till kommunstyrelsen överlämna tjänsteskrivelse ,som nämndens redovisning av uppdraget "Ny vision för Klitterbadet" Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Christian Fager, Powerpoint-presentation av Klitterbadets framtida utveckling, Fastställande av uppdragshandlingar, KS (Dnr: KS ) Uppdrag från kommunfullmäktige, i budget Sammanfattning Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget för 2013, uppdragit till Kulturoch fritidsnämnden att arbeta fram en ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. Redovisning av uppdraget har fastställts till Ekonomi Påverkan på ekonomin är i första hand beroende av den framtida statusbedömningen. Att statusbedömningen inte genomförts gör det svårt att bedöma kostnaderna för vissa av åtgärderna. Vid genomförande av visionens innehåll äskas medel i samband med det årliga budgetarbetet. Övervägande Kultur- och fritidsnämnden äskade i budgetarbetet 2013 att få genomföra en statusbedömning av Klitterbadet under beslutet om budget flyttades statusbedömningen till Att lägga fast en vision för Klitterbadets attraktivitet innan statusbedömningen är färdig är svårt. Nämndens förslag till utveckling av Klitterbadet utgår från att statusbedömningen visar på en ytterligare livslängd om minst 10 år, eller att åtgärder för att uppnå den livslängden genomförs utöver övrig utveckling. Klitterbadet är en väl fungerande anläggning, som väl förmår attrahera både långväga gäster och besökare från den egna kommunen. De förslag som lämnas är därför förbättringar inom befintliga lokaler och verksamheter. Förutom ökade säkerhetsåtgärder för huvudbassängen ingår förslag att göra entré och badets närområde mer attraktivt. Yrkande, Propositionsordning, Beslut Christina Johansson (S), Karl Gustaf Carlzon (S) och Jesper Berglund (V) yrkar på att punkten prissättning i tjänsteskrivelsen stryks. 1(2)

6 Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag i sin helhet mot yrkandet och finner bifall till förvaltningens förslag i sin helhet. Reservation Christina Johansson (S), Karl Gustaf Carlzon (S) och Jesper Berglund (V) reserverar sig mot beslutet. Expedieras till: Kommunstyrelsen

7 Tjänsteskrivelse Datum Vårt dnr: FALKENBERG Kultur- och fritidsförvaltningen Anläggning och bad Christian Fager Komrnunisdninoskontoret Kcmslianhcfen i Ny vision för Klitterbadet D;ir SihZåJ gs- I budget 2013 uppdrogs till Kultur- och fritidsnämnden att arbeta fram en ny vision för Klitterbadet. Uppdraget fastställdes i kommunstyrelsen (KS ). Uppdraget formulerades som; "arbeta fram en ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet". Det slogs vidare fast att uppdraget ska omfatta; omväldsanalys, målgruppsdiskussion, praktiska förutsättningar och ekonomiska konsekvenser av visionen. Förutsättningar Två förutsättningar måste slåss fast innan vi går över till redovisningen av förslaget: 1. Statusbedömning av badet måste genomföras innan några större förändringar görs. 2. Klitterbadet är redan idag ett attraktivt bad, med en väl fungerande blandning av aktiviteter. Statusbedömning Kultur- och fritidsnämnden äskade i budgetarbetet 2013 att få genomföra en statusbedömning av Klitterbadet under beslutet om budget flyttades statusbedömningen till Att lägga fast en vision för Klitterbadets attraktivitet innan statusbedömningen är färdig är svårt. En flyttning av statusbedömningen till 2015 är avgörande för den utveckling som skissas i detta dokument. Nämndens förslag till utveckling av Klitterbadet utgår från att statusbedömningen visar på en ytterligare livslängd om minst 10 år, eller att åtgärder för att uppnå den livslängden genomförs utöver övrig utveckling. Omvärldsanalys Förvaltningen har låtit en konsult, Ulf Isaksson från Proma AB, göra en genomgång av Klitterbadet och av andra kommunala bad i närområdet. Genomgången visar att Klitterbadet i relation till de andra baden har en ganska låg prissättning och att öppettiderna för allmänheten är något mindre än genomsnittet (se sammanställning nedan). Båda frågorna lyfts ytterligare i de förslag som presenteras senare i skrivelsen. Konsultföretaget Proma tycker att Klitterbadet for närvarande har en bra verksamhet. Det gäller dock att inte slå sig till ro utan att fortsätta utveckla verksamheten hela tiden.

8 Anläggning Öppettider Motionssim Årskort Klitterbadet 60 tim./vecka 45 kr kr Halmstad arena 74,5 tim./vecka 65 kr kr Hästens simhall 65,5 tim./vecka 50 kr kr Simhallen Laholm 49 tim./vecka 50 kr kr Kungsbacka simhall 71,5 tim./vecka 49 kr 865 kr Målgrupper Av besöksstatistiken framgår att en majoritet av besökarna är vuxna. Samtidigt är det skolornas verksamhet som främst styr öppettider och bemanningsplanering. Av kultur- och fritidsvaneundersökningen 2011 framgår att 58 % av de tillfrågade hade besökt Klitterbadet under de senaste 12 månaderna. I åldersgruppen år var det hela 68 % som besökt Klitterbadet under samma tid och av föräldrar med 2-4 barn 90 %. En snabbt växande målgrupp som kan komma att ställa särskilda krav på badet är invånare över 65 år. Praktiska forutsättningar En revidering av detaljplanen för området "kv. Strandbaden m.fl.", där fastigheterna Strandbaden, Tennisstadium och Klitterbadet ingår, pågår. Den nuvarande detaljplanen är från arbetet med den nya detaljplanen, tas hänsyn till tidigare diskussioner om utveckling av Klitterbadet och man kommer att titta på trafikflöde, byggrätter, utbyggnad av hotellet, entrén till området, förbindelsegång mellan hotell och Klitterbadet m.m. När den nya visionen fastställts kommer även den att överlämnas till planavdelningen för att kunna inarbetas i den nya detaljplanen. Viktigt är att Klitterbadets vision går hand i hand med det planarbete för området som håller på att tas fram. Ekonomiska konsekvenser De ekonomiska konsekvenserna av respektive förslag är i dagsläget inte helt lätta att redovisa. Mycket hänger, som vi återkommer till, att statusbedömningen visar att anläggningen kan användas ytterligare minst 10 år. För de förslag där det idag är möjligt att ange en ungefärlig kostnad, redovisas det tillsammans med respektive förslag.

9 Förslag anläggning Drunkningslarm En 5 O-meters bassäng, som i Klitterbadet, är svårövervakad och kräver ett stort arbetslag för att hålla en rimlig säkerhetsnivå. Med ett drunkningslarm kan säkerhetsnivån höjas, samtidigt som personalen kan användas mer effektivt. Detta är ett av få förslag som kan genomföras oavsett statusbedömning, då larmet kan flyttas med till en ny anläggning. Kostnaden beräknas till ca tkr. Entrén Ett område inom Klitterbadet som behöver en genomgång och ombyggnad är entrén. Utifrån ger den nuvarande entrén ett "blekt" intryck. Här behöver satsas på både en ny utformning av entrén, kanske även en flyttning av densamma, ny tydligare skyltning och större plats för besökarna. Genom att flytta ytterväggen kan kaféet även bli tillgängligt för och användas av andra än badbesökarna. Parkeringsytorna bör förändras och förbättras, grönytor och strandskog bör få en högre skötselnivå. Entrén kan byggas om i flera steg och planerna får läggas fast efter att detaljplanen fastställts. Höjning av skvalprännor Att höja upp skvalprännorna till golvnivå ger besökarna en bättre miljö, ökad trygghet och bassängen blir dessutom mer ändamålsenlig för simtävlingar. Detta är den förändring som Falkenbergs simklubb främst efterfrågat. Kostnadsberäkningen är så omfattande att den inte medtagits i denna utredning. Utemiljön De föreslagna förbättringarna i utemiljön berör flera olika delar. Utomhusgym. Ett utomhusgym vid Klitterbadet kommer att ligga strategiskt riktigt med många mäniskor som rör sig runt området antingen som besökare på badet, är på Friskis & Svettis, spelar tennis, är på stranden, promenerar eller joggar. Det blir en tillgång för Falkenbergarna och dess besökare då man kan träna ute för att sedan

10 fortsätta gå och ta ett uppfriskande bad antingen i havet eller på Klitterbadet. En av fördelarna med utegymmen är att det inte finns några öppettider att passa eller kostnader för träningskort, utan det är fritt fram att använda redskapen när man själv vill. Kostnaden för utomhusgym beräknas till ca 400 tkr. "Stor sandlåda" För att ge möjlighet till tre beachvolleybollplaner, strandfotboll och strandhandboll på en del av Klitterbadets yta behövs 30x50 meter. Här kommer beachaktiviteter kunna träna och spela mindre turneringar utan att störa badande på Skrea strand då det är fullbelagt. Kostnaden för tre planer beräknas till ca 350 tkr. Omklädningsrum Omklädningsrummen håller idag en godkänd standard, men vi vill ta med även detta område som vi tror kommer att utvecklas i framtiden. För närvarande klarar vi oss med löpande underhåll av inredning och lokaler, men i framtiden kan kraven komma att öka. Kostnaden är för närvarande inte möjlig att beräkna, då kraven inte är kända. Förbättrade tävlingsmöjligheter Falkenbergs simklubb har även föreslagit att startpallar med inbyggd koppling till tidtagningsutrustning skall införskaffas, liksom förberedda utrymmen för tävlingskansli. Kostnaden för startpallar beräknas till ca XXX tkr. Förslag verksamhet Som framgår av respektive förslag är det möjligt att förverkliga många av dem utan större extrakostnader, när väl ett drunkningslarm är på plats. Inom området marknadsföring kommer dock vissa satsningar att behöva göras. Öppettider Öppettiderna är för närvarande inte helt konsekventa och skiftar mellan veckodagar. Ett viktigt skäl till detta är de simskolor som bedrivs på förmiddagarna och som kräver så mycket personalresurser att samtidigt öppethållande för allmänheten inte är möjligt. Införande av drunkningslarmet ovan, innebär att mindre personal behövs till simskolorna och att öppettiderna för allmänheten kan ökas. Prissättning Som framgått av sammanställningen ovan, av prissättning och öppettider, finns ett utrymme att höja avgifterna samtidigt som man ökar öppethållandet för allmänheten. Bemanning Även bemanningen kommer att underlättas av ett drunkningslarm. En del av de problem som idag finns vid schemaläggningen kommer i så fall att minska.

11 Marknadsföring Inom marknadsföringsområdet finns flera saker att arbeta med. I större utsträckning kan träningsläger, seniorverksamhet, barnaktiviteter m.m. paketeras på ett attraktivt sätt. /CF

12 Tjänsteskrivelse / Datum FALKENBERG Kommuniedningskontoret Strategienheten Ingrid Sennerdal Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden Uppdrag Arbeta fram en ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. Bakgrund För att utveckla Klitterbadet har under årens lopp ett antal förslag diskuterats. Vattenrutschbana har funnits med i budgetdiskussioner sedan 2007 och ett bastulandskap sedan Av olika skäl har planerna inte förverkligats. Idag, sex år senare, har förutsättningar och omvärld förändrats och det behövs en ny analys och vision för Klitterbadet. Visionen ska syfta till att öka Klitterbadets attraktivitet. Omfattning och ansvar Uppdraget ska omfatta: Omvärldsanalys. Målgruppsdiskussion. Praktiska förutsättningar, t.ex. plan- och markfrågor. Ekonomiska konsekvenser av visionen. Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för uppdraget. Tidplan Uppdraget ska redovisas under 2013.

13 i"s Zöt 3> -?-? Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG Uppdrag i budget fastställande av uppdragshandlingar. (AU 369) Dnr KS Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Fastställa föreliggande förslag till uppdragsbeskrivningar avseende uppdrag i budget Uppdragen till kommunstyrelsen, socialnämnden och barn-, och utbildningsnämnden delrapporteras under mars Beslutsunderlag Utdrag från budget uppdrag till nämnderna. Förslag till uppdragshandlingar. Sammanfattning av ärendet I anslutning till budget 2013 lämnade kommunfullmäktige ett antal uppdrag till kommunens nämnder. Kommunstyrelsen ansvarar för att mera detaljerat underlag och uppdragsbeskrivningar tas fram om så krävs. Förslag på uppdragsbeskrivningar föreligger nu. Ekonomi Uppdragen påverkar inte kommunens ekonomi utöver eventuella utredningskostnader. De förslag som kan bli resultatet av uppdragen kan ha en ekonomisk påverkan, vilket får bedömas i varje enskilt fall. Övervägande Uppdragshandlingar föreligger nu för följande uppdrag. Uppdrag till samtliga nämnder Föreslå effektiviseringar på två procent av sin verksamhet. Uppdrag till kommunstyrelsen Göra en genomlysning av Falkenbergs gymnasieskola. Utreda hur kostnader för lokalbanken ska hanteras i ekonomistyrningen.

14 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG Forts. 19 Ta fram en modell för hur å-priset per barn/elev ska räknas i resursfördelningssystemet. Uppdrag till socialnämnden Utreda hur demensvården kan förbättras med hjälp av tekniska lösningar och ombyggnad av lokaler. Uppdrag till barn- och utbildningsnämnden Redovisa närvarograd över tid för inskrivna barn i förskola och fritidshem. Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden Arbeta fram en ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. Uppdrag till tekniska nämnden Utreda skyltning, tillgänglighet och avgifter för parkering för att underlätta centrumutveckling. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Samtliga nämnder Strategienheten

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

FRAMÅT GENOM SAMVERKAN

FRAMÅT GENOM SAMVERKAN FRAMÅT GENOM SAMVERKAN Mål och Inriktningsdokument för samarbetet mellan Kinda-Ödeshög-Boxholm-Ydre-Tranås Kinda Kommun Kommunfullmäktige 2006-03-27 21 Dessa förslag till Mål och inriktning för detta samarbete

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1369 LS 1411-1409 LS1411-1410 Landstingsstyrelsen Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar,

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer