-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin"

Transkript

1 ELin -enkelhet framför allt Lika självklart som du tycker att det är med en specificerad telefonräkning, lika självklart ska det vara att få en specificerad elräkning. Med den enkla ELin loggar du enkelt in på ditt elbolags hemsida, antingen via dator eller mobil, där du får en snabb överblick av ditt energianvändande. gratistjänsten Luleåenergi ELin -enkelhet framför allt Start Mina uppgifter Jämför Spartips Kontakt Logga ut kwh Kronor oberoende CO ELin är en tjänst som knyts samman med elbolagen, vilket gör att ingen installation krävs av dig som kund. Systemet utnyttjar dessutom och uppdateras timvis. befintlig teknik Få en överblick över ditt energianvändande. Välj vilka faktorer du vill ha presenterat i diagrammet. ELin hjälper dig att sänka din energiförbrukning genom ökad och kunskap och ger dig även möjlighet att jämföra med dig själv och andra. För elbolagen innebär detta en möjlighet till att profilera sig som samtidigt som kunderna erbjuds en mycket bättre översikt över sitt användande. medvetenhet Månad Vecka Dag Timme Mål Temperatur miljömedvetna Luleå Energi AB, Skeppsbrogatan. Box Luleå. Telefon Fax Exempel på ELins startsida knutet till Luleå energi Luleå Tekniska Univeristet 00 Civilingenjör, Teknisk Design Erik Karlsson, Lisa Helme, Sverker Högbom, Christoffer Schack, Pontus Brorsson-Pierre, Linnea Halatchev

2 Inledning Årets tävlingsuppgift i designtävlingen Design Open 00 som arrangeras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign är: Välj ett rum i bostaden och skapa en ny tjänst, produkt eller ett koncept som får oss att använda så lite energi som möjligt i vår vardag. Denna rapport är tävlingsbidraget från grupp LTU till Design Open 00. Grupp LTU består av sex studenter som alla läser sitt fjärde år på masterutbildningen Teknisk Design vid Luleå Tekniska Universitet. Tack Vi vill härmed tacka våran coach Jon Håkansson på F-USE och handledare Bengt Holmqvist på Ltu för all hjälp vi fått under projektets gång. / Erik Karlsson, Lisa Helme, Sverker Högbom, Christoffer Schack, Pontus Brorsson-Pierre, Linnea Halatchev

3 versikt Luleåenergi ELin -enkelhet framför allt Start Mina uppgifter Jämför Spartips Kontakt Logga ut kwh Kronor CO Få en överblick över ditt energianvändande. Välj vilka faktorer du vill ha presenterat i diagrammet. Månad Vecka Dag Mål Timme Temperatur Luleå Energi AB, Skeppsbrogatan. Box Luleå. Telefon Fax Idégenerering - Moodboard - Brainstorming - Fokusgrupp Uppdragsstart september 00 Marknadsundersökning och benchmarking Användarstudier - Enkät - Avgränsningar Coachmöte - Preliminär tidplan - Problemformulering - Förstudie Konceptutvärdering och val - Kravspecifikation - Viktning Varför gör du inte mer för att sänka energiförbrukningen? Svara gärna med flera alternativ Vidareutveckling av valt koncept - Brainstorming - Reviderad kravspecifikation 5 Krav nskemål Specifikation (K) () Möjliggöra sänkt energiförbr. K K Vikt Koncept Elmätare Knapp Detektor Fjärrkontroll Infokampanj - Betyg - 5. Jag är omedveten om vad sänkt energiförbrukning innebär för miljön Total poäng. Jag är omedveten om vad sänkt energiförbrukning innebär för min ekonomin Total viktad poäng Ge feedback (återkoppling) Billig (<000 kr) Lättanvänd Enkel installation Lättillgänglig Bred målgrupp (5-50 år) Anpassningsbar 9 Enkel att uppdatera Miljövänlig tillverkning Långsiktig lösning Liten (under 0x0x0 cm) Utseende Tyst (vid inaktivitet) Motiverande (sänka energiförbr.) Barnsäker. Jag gör redan allt jag kan. Jag är medveten men bryr mig inte 5. Jag är inte intresserad. Annat Resultat - Utvärdering - Framtidbeskrivning - Diskussion Inlämning av tävlingsbidrag 7 december 00

4 Användarstudier För att förstå problematiken kring energiförbrukning i hemmet och bli mer insatt i ämnet skapades en webbenkät. Anledningen till att inleda arbetet med en enkät var att förhindra egna antaganden och istället kunna basera antaganden på ett faktiskt underlag. För att skapa enkäten valdes ett webbaserat enkätverktyg ut för att förenkla själva sammanställningen och nå ut till så många som möjligt samt underlätta för den som svarar på enkäten. Enkäten spreds ut via social media som t.ex. Facebook, och även via e-post. De frågor som enkäten innehöll sattes samman efter diskussion inom gruppen och en testenkät skickades ut till testpersoner för att få feedback och möjlighet att omformulera ev. oklarheter innan den slutgiltiga versionen skickades ut. Enkäten bestod av totalt frågor där de sex första frågorna endast syftade till att få information om den tillfrågade, t.ex. kön, ålder, boendeform och hushållsuppvärmning. De andra frågorna presenteras nedan: Resultatet från enkäten visade på att de tillfrågade generellt är omedvetna om vad sänkt energiförbrukning kan göra för plånboken och miljön. Detta beror till stor del på okunskap. Till exempel så struntar över 50 % i att jämföra energiförbrukningen vid inköp av ny hemelektronik. Resultatet visade även på stor efterfrågan av återkoppling och möjlighet till jämförelse. På frågan om återkoppling skulle ändra deras vanor svarade över 5 % ja, och över 75 % av de tillfrågade skulle bli mer motiverade av att kunna jämföra sin energiförbrukning med andra. Avgränsning För att kunna fokusera på ett område inom energibesparing avgränsades arbetet till att främst omfatta hemelektronik och på något sätt ge återkoppling till användaren. Hemelektronik är ett område där det inte fokuseras tillräckligt mycket på energibesparing och där det är relativt enkelt att nå en stor målgrupp. Vitvaror, värme- och vattensystem är områden där det redan bedrivs forskning och utveckling med att få fram energisnåla lösningar. För värmeoch vattensystem krävs det oftast dyra och omfattande ändringar för användaren, samtidigt som att målgruppen krymper, då alla inte har möjlighet att göra några förändringar. Vet du hur mycket energi ditt hushåll förbrukar under ett år? Hur mycket av det du förbrukar källsorterar du? Om du inte källsorterar, varför gör du inte det? Vad gör du för att minska energiförbrukningen i hemmet? Varför gör du inte mer för att sänka energiförbrukningen? När du köper hemelektronik (tv, dator, lampor osv) jämför du då energiförbrukningen mellan de olika produkterna? Inom vilket område tror du att man kan sänka energiförbrukningen mest? Tror du att du skulle förändra dina vanor ifall du fick feedback (återkoppling) på dina produkters energiförbrukning? T.ex. en mätare som visar hur mycket energi din dator/tv/diskmaskin/värmesystem har förbrukat under dagen/veckan? Skulle du bli motiverad att spara energi om du hade någon att jämföra energiförbrukningen med? Vilket tycker du är det viktigaste skälet till att spara energi i hemmet? Datorn är en stor bov i hemmet och står för 50 % av energiförbrukningen inom hemelektronik. Stänger du av datorn när du inte använder den? Vi behöver din hjälp! Ge oss ditt bästa energispartips!

5 Idegenerering Efter att projektets avgränsningar fastställts inleddes det kreativa arbetet med en brainstormingsession och för att få lite extra inspiration användes en moodboard och en memory map från en tidigare brainstormingövning. sedan delades kopior på moodboarden och memory mappen ut. Precis som under brainstormingen fick fokusgruppen enskilt komma på idéer för respektive scenario, men istället för att pappers-lapparna med idéer sattes upp på den betygsatta tejpremsan på väggen läste gruppledaren upp de insamlade idéerna. Varje person i fokusgruppen fick då gå och ställa sig vid det betyg han eller hon tyckte passade idén bäst och fick sedan kommentera och argumentera varför. Memory map för inspiration Tre olika scenarion sattes upp: Hur sänker vi vår energiförbrukning när vi är hemma? Hur sänker vi vår energiförbrukning när vi är borta? På vilka sätt kan vi få feedback på vår energiförbrukning? Direktiven för brainstormingen var att varje gruppmedlem på egen hand skulle skissa och/ eller förklara med ord sina idéer på tomma papper. Alla uppmanades att vara tysta under själva sessionen för att inte påverkas av varandra, bortse från detaljer och funktioner samt försöka tänka utanför lådan. Målet var att få fram så många olika idéer som möjligt. Efter att alla gruppmedlemmar arbetat tills idéerna tagit slut för varje scenario fick varje gruppmedlem presentera sina idéer för resten av gruppen, och resultatet sammanställdes av gruppledaren. Under presentationen var det inte tillåtet att ge negativ kritik, utan bara se möjligheterna i varje förslag. På väggen i grupprummet monterades dubbelhäftande tejp där post-it-lappar med betyg från ett till tio sattes upp. Därefter graderade gruppen alla bidrag tillsammans genom diskussion och bidragen sattes upp vid motsvarande betyg. För att få ytterligare input sattes en fokusgrupp samman bestående av åtta personer med olika bakgrund och ingen tidigare inblandning i projektet. I början av mötet presenterade gruppledaren tävlingsuppgiften på samma sätt som projektgruppen fått uppgiften presenterad, och Moodboard Resultaten från brainstormingen och fokusgruppen jämfördes och sammanställdes till olika koncept. Elmätare Schemaanpassning (timers) Avstängningsknapp Fjärrkontroll Mobilstyrning Elransonering Egentillverkad energi Infokampanjer Detektorer (rörelse, igenkänning osv) Tävling Gemensam tv-stereo-datorlösning. Bildmute Kablar/grendosor som ändrar färg efter energiflöde.

6 Utvärdering och val Från de idéer som uppkom av brainstormingen och fokusgruppen valdes de fem bästa förslagen ut för vidare utvärdering. Elmätare En mätare som kopplas till hemmets elskåp och läser av hur stor energiförbrukningen är momentant. Den skickar i sin tur signaler till en display, hemdator eller liknande, där energiförbrukningen för hemmet kan avläsas i realtid. Avstängningsknapp En strömbrytare som styr flera olika produkter, till exempel samtlig belysning i hemmet plus stereo och TV. Knappen placeras med fördel i anslutning till ytterdörren för att på ett enkelt sätt möjliggöra nedsläckning av hela huset när det lämnas. Om knappen kopplas till en dator skulle även feedback kunna ges på hur mycket energi som sparades genom att trycka på knappen. Detektor En anordning i ett rum syftar till att stänga av lampor och/eller produkter vid frånvaro av någon i rummet. Anordningen ska även fungera åt andra hållet d.v.s. att produkter sätts på när någon kommer in i rummet. Förslag på olika sätt att känna av detta är; rörelse-, värme- eller tryckdetektorer. Fjärrkontroll En fjärrkontroll som är kopplad till flera olika produkter och även belysning. Den skulle möjliggöra att användaren inte skulle behöva resa sig ur soffan för att t ex stänga av lampan i sovrummet. En mobiltelefon skulle kunna fungera som kontroll och skulle då göra så användaren kan styra sitt hem utan att själv vara hemma. Infokampanj Ett sätt att informera människor som mål att göra dem mer medvetna. Detta genom Tv-reklam, utskick i brevlådan, reklamplats på busskurer, bak på mjölkpaket etc. Dessa förslag viktades mot de krav som bestämdes utifrån enkäten och mot önskemål som uppkom vid brainstormingprocessen. Detta sammanställdes i en viktningsmatris. Krav nskemål Vikt Koncept Elmätare Knapp Detektor Fjärrkontroll Infokampanj Specifikation (K) () - Betyg - Möjliggöra sänkt energiförbr. K Ge feedback (återkoppling) K Billig (<000 kr) Lättanvänd Enkel installation Lättillgänglig Bred målgrupp (5-50 år) Anpassningsbar Enkel att uppdatera Miljövänlig tillverkning Långsiktig lösning 5 Liten (under 0x0x0 cm) Utseende Tyst (vid inaktivitet) Motiverande (sänka energiförbr.) Barnsäker Viktningsmatris Total poäng Total viktad poäng Det alternativ som fick flest poäng var elmätaren. Det berodde på stor del av att det var det förslag som ger bäst feedback, vilket i sin tur resulterar i en långsiktig lösning som ökar 9 9 människors medvetenhet. Infokampanjen fick förvisso många 9 toppbetyg men väldigt låga poäng på de egenskaper som ansågs viktigast. På andra plats kom avstängningsknappen, som har sin enkelhet och lättillgänglighet som sina starka sidor. På tredjeplats kom fjärrkontrollen som har många likheter med avstängningsknappen men som helt saknar möjlighet till feedback. Styrning med hjälp av mobilen ansågs som en intressant aspekt men faller på dess komplexitet och det faktum att relativt stora installationer måste göras i hemmet. 9 Med dessa resultat i åtanke valdes elmätaren ut för ytterligare utvärdering och vidareutveckling

7 Marknadsundersökning och benchmarking För att få en överblick av vad marknaden har att erbjuda i form av feedback på privat elförbrukning och hur den når konsumenten gjordes en grundligare marknadsundersökning. En rad elbolag tillfrågades om det går att få en specificerad elräkning. Respektive elbolags hemsidor besöktes för att se vilka tjänster inom området de har att erbjuda i dagsläget. Det visade sig finnas en hel del tjänster men med ett par gemensamma problem, dyra tilläggsprodukter eller att elmätaren endast avläses i bästa fall varje dygn. Vattenfall, EnergyWatch Fortum, Eftersom elbolagen inte tillhandahåller tillräckligt med feedback har det kommit ut en uppsjö mätare, oftast optiska som man själv kopplar in på sin befintliga elmätare i hemmet. Den samlar sedan in information om förbrukningen och på ett eller annat sätt presenterar informationen på en extern skärm, i datorn eller mobilen. De produkterna innebär en investering på kr för konsumenten. Hems, Panasonic Lifinity Home Energy Management System5 Minsolo Exibea, Eliq För att få elkonsumenten mer uppmärksam på sin elförbrukning bör elbolagen tillhadahålla timvis avläsning som är ett första steg i rätt riktning, vilket verkar vara på gång enligt näringsminister Maud Olofsson. Näringsminister Maud Olofsson (C) säger till Ekot i Sveriges Radio att timvis avläsning kan göra konsumenter mer medvetna om när elen är dyrast och billigast. Omkring 90 procent av de elmätare som i dag används bland hushållen klarar av timvis mätning, enligt en undersökning gjord av Elmarknadsinspektionen i fjol. Eco-eye Onzo7 DN hämtad 00 Minsolo hämtad 00 Eliq hämtad 00 Energywatch hämtad 00 5 Hems hämtad 00 Eco-eye hämtad 00 7 Onzo hämtad 00 Appar hämtad 00

8 Vidareutveckling av valt koncept Efter att ha studerat resultaten från marknadsanalysen noggrant började arbetet med att utforma en mer specifik kravspecifikation. På samma sätt som tidigare inleddes en kortare brainstorming där för- och nackdelar samt målgrupper kopplade till de olika produkterna från marknadsanalysen diskuterades och jämfördes. Brainstormingen resulterade i nya krav och önskemål för det valda konceptet. Krav Gratis för användaren Ingen installation Tillgänglig via internet Enkelt gränssnitt Jämförelsemöjligheter nskemål Realtidsavläsning Bonus-system Tävlingar Anpassning till nyare system Användning av befintlig teknik Den största nackdelen med dagens energispararsystem är att de oftast är relativt dyra för användaren och därför sattes kravet att produkten ska vara gratis. Detta gör att en bredare målgrupp kan nås samtidigt som produkten blir mer lättillgänglig. Produkten ska heller inte kräva någon installation, utan endast kräva en dator eller mobiltelefon med tillgång till internet. Ett enkelt gränssnitt var också en viktig aspekt för att även nå ut till äldre människor. Något som saknades på de flesta av marknadens produkter, och som även efterfrågades starkt i enkäten, var möjligheten till jämförelse med andra. Dagens teknik tillåter inte realtidsavläsning utan installation av t.ex. en optisk avläsare monterad på elskåpet. Men 90 % av dagens mätare klarar av timavläsning, vilket räcker långt i de flesta fall. Realtidsavläsning utan extra installation är säkerligen möjlig inom en snar framtid. För att få en långsiktig lösning på problemet bör produkten kunna anpassas till framtida mätsystem. En enkel och ganska självklar lösning på kraven var att använda sig av elbolagens redan befintliga mätdata och göra den tillgänglig för kunden. För en telefonanvändare är det en självklarhet att kunna få en specificerad telefonräkning. Detta bör vara lika självklart för en elräkning. Det enklaste och mest miljövänliga sättet att publicera denna information är att använda sig av respektive elbolags hemsida, där de flesta elbolag redan har en personlig sida där kunden får tillgång till sina fakturor och information om det mesta gällande sitt elavtal. Hemsidan bör anpassas så att det snabbt går att få en tydlig översikt över energiförbrukningen samtidigt som att det ska finnas möjlighet till jämförelse både mot tidigare förbrukning, mot andra människor och olika uppsatta mål. Resultatet från enkäten som skickades ut i inledningen av projektet visade på att över 5 % av de tillfrågade skulle motiveras att sänka sin energiförbrukning om de kunde få återkoppling på sitt användande. Även efterfrågan på möjlighet till jämförelse var stor. En ytterligare anledning till att återge informationen på internet är att den blir tillgänglig för en väldigt stor målgrupp då det enda som krävs är tillgång till internet, antingen via dator eller telefon. Detta medför även att det inte krävs någon extern display eller installation vilket gör att informationen blir gratis för användaren. För elbolaget blir det en engångsavgift att utveckla en plattform som skickar informationen från deras avläsningar till hemsidan. Elbolaget får å andra sidan fler av sina kunder att surfa in på deras hemsida och elbolaget kan tack vare tjänsten profilera sig som miljömedvetna. Att låta andra företag använda hemsidan som reklamplats för till exempel energisparande/ miljövänliga produkter ökar intäkterna samtidigt som det ökar medvetenheten hos elbolagets egna kunder. För att öka motivationen och kunskapen hos användaren och mervärdet hos produkten bör det finnas möjlighet till tävlingar, spartips, kampanjer och olika bonussystem.

9 Resultat Med den enkla gratistjänsten ELin loggar du enkelt in på ditt elbolags hemsida, antingen via dator eller mobil, där du får en snabb överblick av ditt energianvändande. ELin är en oberoende tjänst som knyts samman med elbolagen, vilket gör att ingen installation krävs av dig som kund. Systemet utnyttjar dessutom befintlig teknik och uppdateras timvis. ELin hjälper dig att sänka din energiförbrukning genom ökad medvetenhet och kunskap och ger dig även möjlighet att jämföra med dig själv och andra. För elbolagen innebär detta en möjlighet till att profilera sig som miljömedvetna samtidigt som kunderna erbjuds en mycket bättre översikt över sitt användande. ELin skiljer sig från sina konkurenter eftersom tjänsten är gratis, kräver ingen installation och det går enkelt att jämföra energiförbrukningen med andra. Luleåenergi ELin -enkelhet framför allt Menyflikar Start Aktuell förbrukning Elbolagets logotype Mina uppgifter Jämför Spartips Kontakt Logga ut Graf över energiförbrukningen timme för timme kwh Kronor CO Få en överblick över ditt energianvändande. Välj vilka faktorer du vill ha presenterat i diagrammet. Månad Vecka Dag Mål Timme Annonsplats Temperatur Glad eller ledsen smiley 009 Valbara parametrar 00 Luleå Energi AB, Skeppsbrogatan. Box Luleå. Telefon Fax

10 Resultat Mina uppgifter visar en översikt över: - Vilket elbolag som bostaden är knuten till och hur lång bindningstid som är kvar. - Det aktuella elpriset som bostaden har. - Bostadens areal, kylen och frysens förbrukning samt antal lampor i bostaden för att kunna veta hur mycket bostaden drar vid maximal användning. Fakturan visas här och det finns även möjlighet att få den i ett mer specificerat format. Där elförbrukningen kan visas veckovis, dagsvis eller timvis. Fakturan kan även betalas på ett enkelt sätt via internetbanken. Luleåenergi Här visas den aktuella förbrukningen under dagen och en jämförelse med dagen innan. Det går även att se det aktuella elpriset, månadskostnaden och månadsförbrukningen. Förbrukningen visas i grönt eller rött beroende på om den är över eller under målet för snittförbrukning. I det här fallet ligger värdet hittills idag för högt i förhållande till uppsatt mål för hela dagen. Visar hur du ligger till mot ditt uppsatta mål. I detta exempel är målet att sänka elförbrukningen 0 % jämfört med föregående år. Just nu är elförbrukningen sänkt med % jämfört med föregående år, vilket ger en glad smiley. Om minskningen varit under 0% hade smileyn varit ledsen. ELin -enkelhet framför allt Start Mina uppgifter Jämför Spartips Kontakt kwh Kronor CO Få en överblick över ditt energianvändande. Välj vilka faktorer du vill ha presenterat i diagrammet. Månad Vecka Dag Mål Timme Temperatur Enkel och överskådlig graf över energiförbrukningen där kunden själv får välja vilka parametrar som ska presenteras. Informationen kan visas i t.ex. kronor/ månad eller CO/år. Kurvor för uppsatta mål och temperatur kan enkelt läggas till. Luleå Energi AB, Skeppsbrogatan. Box Luleå. Telefon Fax Logga ut Detta är en snabbknapp för att få direktkontakt med elbolaget. Här går det att direkt fylla i ett formulär med frågor som man har problem med eller med en enkel knapptryckning ringa sitt elbolag via Skype. En chat ska också finnas för att så fort som möjligt få svar på det frågor som behövs. Under denna flik får man på ett enkelt och snabbt sätt en rad olika spartips som hjälper dig att hålla ner energiförbrukningen i vardagen. Här kan även användaren skriva in sina egna smarta spartips och dela med sig till andra ELinanvändare.

11 Resultat ELin ger kunden möjligheten att jämföra sig själv mot ett antal förinställda val, rikssnitt, kompisar med mera. Detta ger total medvetenhet och kunskap om omvärlden. Kunden väljer själv vilken information som ska delas med andra. Luleåenergi Detta ger en möjligheten att jämföra sitt eget hushåll med övriga länder i världen. Hur står sig egentligen kunden mot hushåll i till exempel Frankrike? I detta val kan du se jämförelser i energiförbrukning i så väl år som i månader, veckor och dagar. Kunden har även möjlighet att åskådliggöra skillnaden på kostnader mellan länder. ELin -enkelhet framför allt Start Mina uppgifter Jämför Jämför dig själv med övriga världen Detta ger en möjlighet att koppla upp ELin mot Facebook och på så sätt importera dina vänner, släkt och familj för att sedan kunna jämföra elförbrukning med varandra. Här finns även möjligheten att vara med i en tävling där elinformation sparas och jämförs. Detta plockar fram tävlingsmänniskan och sporrar denne att minska sin elförbrukning. Se hur du står dig mot hushållen i världen. Se också hur världen skulle sett ut om alla gjorde precis som dig. Spartips Kontakt Jämför dig själv mellan olika hushåll Se hur du står dig mot grannen eller den sura tanten som bodde bredvid dig för flera år sen. Jämför dig själv med kompisar på facebook Importera dina facebook kontakter och tävla mot dom. Luleå Energi AB, Skeppsbrogatan. Box Luleå. Telefon Fax Logga ut Detta val ger möjligheten att kunna välja ett specifikt hushåll eller lägenhet som man vill jämföra sig med. Här jämförs elförbrukning i tidsperioder från dag till dag, upptill år till år. Kostnad mellan hushållen går också att jämföras.

12 Framtidsbeskrivning Eftersom en hemsida är mycket enkel att ändra så finns det stora anpassningsmöjligheter beroende på vad elbolaget och dess kunder vill ha. Då den har en enkel struktur är det lätt att lägga till nya funktioner och utveckla den för vad som kan komma att bli aktuellt i framtiden. Under den befintliga jämförelsefunktionen kan det läggas till en funktion där boyta och antal boende i hushållet kan matas in för att beräkna genomsnittlig månadsförbrukning. Men hjälp av detta kan den då räkna ut en rekommenderad förbrukning. Genom att jämföra med sig själv finns det då stora möjligheter till att sänka sin energiförbrukning till en rekommenderad nivå. Hemsidan kan utvecklas till en mobilapplikation för smartphones vilket skulle göra informationen tillgänglig trots att det inte finns tillgång till en dator. Applikationen ska vara en förenklad version av hemsidan där bara det mest väsentliga finns med. På detta sätt kan kunderna snabbt och enkelt se sin personliga sida vart de än befinner sig. ELin PRO För att kunna få total kontroll över sin energiförbrukning går det enkelt att få realtidsavläsning med hjälp av t.ex. en optisk avläsare som monteras på elskåpet och läser av pulserna från den blinkande dioden som sitter där. Det går även att mäta motståndet i olika ledningar för att på så sätt kunna identifiera olika energikrävande källor så som värmepump och varmvattenberedare, och med en liten insats av kunden går det att identifiera alla energikrävande produkter i hemmet. Denna information kan då skickas trådlöst från elmätaren och visas antingen på datorn eller direkt i mobiltelefonen. Detta gör det möjligt för mottagaren att i princip gå runt i sitt hus med mobiltelefonen i handen och för hand tända/släcka lampor eller sätta igång/stänga av produkter och direkt få se hur mycket energiförbrukningen minskar och hur många kronor som sparas. Denna teknik finns redan idag men till en för hög kostnad. Många av produkterna har en extern färgdisplay vilket gör att priset skjuter i höjden. Genom att använda skärmen på mobiltelefonen går det lätt att få ner kostnaden till några hundra kronor, eftersom displayen är den största kostnaden. För att följa temat i projektet med att övervakning ska vara gratis kan elbolagen förslagsvis erbjuda sina kunder att få denna tjänst utan kostnad när de väljer att binda upp sig under en viss tid. För att ytterligare utveckla möjligheten till kontroll bör det i framtiden vara möjligt att styra elektroniken i sitt hem med hjälp av t.ex. mobiltelefonen, och denna funktion kan lätt implementeras i antingen datorn eller mobiltelefonens applikation. Genom att kunna erbjuda denna tjänst görs det möjligt för kunden att vid t.ex. långresor eller besök i sommarstuga/vinterstuga kunna reglera temperaturen i huset, dubbelkolla att spisen är avstängd och att de lampor som ska vara tända/släckta är det.

13 Diskussion Tävlingsuppgiften i årets upplaga av Design Open har varit väldigt intressant och lärorik, samtidigt som den har varit svår och stundtals frustrerande. Det är ett väldigt brett ämne som redan ägnas stort fokus, vilket gör att det blir svårt att direkt komma med en innovativ lösning. Vi började vårt arbete med att skapa en enkät som vi spred via sociala medier på internet och detta gjorde vi för att få en bättre grund och förståelse för problemet. Resultaten från enkäten gjorde att vi fick en tydligare bild av människors inställning till energisparande. Generellt så var de tillfrågade egentligen ganska ointresserade av att minska sin energiförbrukning, både på grund av lathet och en känsla av att skillnaden för plånbok och miljö inte spelade någon roll. Detta har blivit mer och mer tydligt under arbetets gång då vi läst artiklar och andra undersökningar på nätet. Det är lätt att tro att andra är mer intresserade av att minska sin energiförbrukning än en själv, men så är oftast inte fallet. Av oss sex personer i projektgruppen var det ingen som var speciellt intresserad av att sänka sin energiförbrukning, varken på grund av miljöskäl eller ekonomiska skäl, även om vi är studenter. Detta kan bero på att vi alla bor i lägenheter där allt utom hushållselen ingår, vilket gör att vi är omedvetna om kostnaden för uppvärmning och varmvatten. Så i början av projektet arbetades det mot att skapa en produkt för andra, men vi började mer och mer inse att vi själva var en stor del av den tänkta målgruppen. På grund av detta ändrades vårt sätt att tänka och den avancerade elmätaren med realtidsavläsning, som kommit fram under konceptgenereringen och vann viktningen, bantades ner till en enkel hemsida, gratis för användaren. En annan anledning till att det blev just en gratistjänst som en enkel hemsida var att vi under marknadsundersökningen insåg att vårt koncept inte var unikt utan redan fanns i olika utföranden. Vi insåg då att problemet inte är att det inte finns möjlighet att få återkoppling, utan att de produkter som finns är alldeles för dyra och krångliga. Så fort sättet att få återkoppling innebär att kunden måste lägga pengar på dyr teknik och installation snävas målgruppen av extremt mycket. Det är i dagsläget inte det viktigaste att kunna erbjuda sina kunder realtidsavläsning på energiförbrukningen utan det viktigaste är att på ett enkelt och billigt sätt göra informationen tillgänglig, och eftersom 90 % av dagens elmätare kan erbjuda timavläsning är detta fullt tillräckligt. Genom att kunna nå ut till så många kunder som det är möjligt att göra med vår tjänst ökar vi medvetenheten och möjligheten till sänkt energiförbrukning hos allmänheten. Genom att kunden gör ett aktivt val och har möjligheten att kunna jämföra sig med sig själv och andra vill vi skapa en känsla av solidaritet, liknande den känsla som vi har för källsortering. Att vi ibland bara gör det för att vi tror att alla andra också gör det, och inte vill vara sämre än andra. Lika självklart som det är att alla har rätt till att få en överblick av sin energiförbrukning, lika självklart är det att en sådan här tjänst ska vara gratis. Vi är övertygade om att detta är en långsiktig lösning och ett stort steg i rätt riktning för att öka medvetenheten hos allmänheten, och inte bara ytterligare en produkt i mängden för de som redan jobbar hårt för att sänka sin energiförbrukning.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...2 3. ANVÄNDAR- OCH UPPGIFTSANALYS...3 3.1 Användaranalys...3

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Simon Zingerman Mediedesign 2. WORKBOOK Examinationsuppgift GD2 Simon Zingerman

Simon Zingerman Mediedesign 2. WORKBOOK Examinationsuppgift GD2 Simon Zingerman WORKBOOK Examinationsuppgift GD2 Simon Zingerman Introduktion Denna kommunikativa plattform sträcker sig från tidsperioden 20 november 13 december 2010, och har inte uppdaterats efter det. Mitt fortsatta

Läs mer

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter

Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Att skapa en hemsida med fokus på målgrupp och uppdateringsmöjligheter Malin Dahlberg 2014 Examensarbete, C-nivå, 15hp Datavetenskap Examensarbete i Datavetenskap Creative Computer Graphics 1 Handledare:

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

IT-användning inom idrotten

IT-användning inom idrotten IT-användning inom idrotten FoU-rapport 2004:2 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus - en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö - en studie om idrottens föreningsledare våren

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010 SMS- Lån En kvalitativ studie av lånemarknaden. Av: Patrik Franso Sandra Dal Handledare: Ogi

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Energianvändningen i två öländska byar

Energianvändningen i två öländska byar 10 Energianvändningen i två öländska byar Av Åsa Håkansson, Högskolan i Kalmar Insitutionen för teknik Högskolan i Kalmar Kalmar 2002-07-05 Examensarbete på c-nivå i energiteknik Företagsingenjörsprogrammet

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Laseria hair and tattoo removal

Laseria hair and tattoo removal Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2013 (Programmet för IT, medier och design) Laseria hair and tattoo removal

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9

Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Finn upp en uppfinnarresa Handbok för kreativa pedagoger i skolår 6 9 Sveriges största uppfinnartävling för unga Innehåll Varför ska du använda Finn upp... 3 Motiverade elever... 4 Finn upp läroplanen

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer