Nordmalingshus AB 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordmalingshus AB 2007"

Transkript

1 2007

2 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning 20 1

3 VD har ordet. Nordmalingshus AB kan för andra året i rad redovisa ett positivt resultat. Soliditet har ökat till 10,1 % och överstiger målet i ägardirektivet. Årets resultat tkr ger Nordmalingshus AB möjlighet att reinvestera och underhålla sitt fastighetsbestånd. Fastighetsunderhållet fram till 2012 är avhängigt företagets årliga resultat enligt avtalet med Statens Bostadsnämnd. Det innebär att Nordmalingshus AB förbundit sig att inte ta upp nya lån, utan fastigheternas underhållsbehov får klaras inom de resultat som företaget ger. Under året har underhållsavtal för löpande fastighetsunderhåll upphandlats genom Nordmalings kommuns försorg. Under 2008 och 2009 kommer våra hyresfastigheter som har träfasader att målas, upphandling av målningsarbetet har redan genomförts. Ett annat projekt är de energideklarationer som skall upprättas, upphandling pågår. Efter genomförda besiktningar skall en sammanfattning av energideklarationen sedan finnas tillgängliga för allmänheten och vara väl synliga och på en framträdande plats i byggnaden! Byggnadsverksamheten har under året varit liten men taket på Viken A, Strandholmen har färdigställts och digitaliseringen av centralantennernas TV-nät fortskrider. Hemvägen 5 har fått ny färg på sina fasader. Dialogen förs om kommunen genom fastighetsreglering eller köp övertar de fastigheter där kommunen har omsorgsverksamhet. Marknadsvärdering pågår av aktuella fastigheter. Avtalet med Statens Bostadsnämnd kräver att kommunen betalar kostnadstäckande hyror och att Nordmalingshus AB inte får bära förluster på sådana lokaler och bostäder som bolaget har anordnat för kommunens behov eller för att upplåtas efter beslut av kommunen. En överlåtelse till kommunen får inte innebära några negativa kostnadskonsekvenser för bolaget för att Statens Bostadsnämnd skall godkänna en överlåtelse och inte återkräva lämnat bidrag av Nordmalings kommun. I styrelsen förs diskussioner om hur bolaget skall möta efterfrågan på bostäder, när vi i centralorten Nordmaling har mycket få lägenheter att erbjuda våra blivande hyresgäster. Vill vi att kommunen skall växa måste en ökning av lägenhetsbeståndet ske. Det är bara formerna och vilka som skall svara för utökningen av lägenhetsbeståndet som inte är helt klarlagt. Nordmalingshus AB får även under kommande år noga bevaka sina påverkbara kostnader och med tanke på förväntade kostnadsökningar för el och höjningar av låneräntan kommer fortsatt sparsamhet att få råda. Målsättningen är ändå att vi skall erbjuda våra hyresgäster sunda bostäder med en god boendestandard till hyror som står sig i konkurrensen med övriga på hyresmarknaden. Nordmaling Inger Sellgren VD 2

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för NordmalingsHus AB, org nr , avger följande förvaltningsberättelse över verksamheten under år Styrelse, vald av kommunfullmäktige Ledamöter Anders Jonsson, ordf. Christer Holm, vice ordf. Jörgen Wigertsson Bo Sundqvist Jörgen Forslund Suppleanter Bengt Åberg Ulla Maj Andersson Börje Nilsson Sixten Öhlund Sune Lundström (c) (s) (v) (m) (fp) (s) (s) (kd) (fp) (c) Sammanträden Under året har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden. Ordinarie bolagsstämma hölls den 30:e mars 2007 och en extra bolagsstämma den 27:e april Revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Huvudansvarig revisor Urban Andersson (Auktoriserad revisor). Lekmannarevisor Assar Nilsson (s) Verkställande direktör Inger Sellgren Anställda och köp av tjänster Alla fastighetstjänster som fastighetsskötare, lokalvårdare, trapphusstädning, ventilations och fastighetsingenjör köps av kommunen. Avtal har tecknats om tjänsteköpens omfattning samt ersättningens storlek. Organisationsanslutning Bolaget är medlem i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO). Medlemskap i arbetsgivareorganisationen Fastigo har beviljats under Är även medlem i Husbyggnadsvarors (HBV) förening. Ägare och om bolagets verksamhet Nordmalingshus AB ägs till 100 % av Nordmalings kommun. Bolaget som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Nordmalings kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter, bygga bostäder, affärslägenheter samt kollektiva anordningar och bedriva därmed förenlig verksamhet. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen. Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av förekommande vinster så länge vinsterna ej överstiger skälig förräntning på aktiekapitalet. Bolaget skall förvalta sina fastigheter på ett sådant sätt att fastighetskapitalet ej värdemässigt försämras. Bolaget skall erbjuda sunda bostäder med god boendestandard åt alla. Ägardirektiv Nordmalings kommun har i ägardirektiven angett vissa ekonomiska mål: Verksamheten skall vara självbärande Enligt tidigare avtal ska kommunen täcka underskotten på fastigheterna Draken 31, Håknäs 14:12, Hörnsjö3:69, 5:72 och Norrfors 2:158, 2:257. Detta avtal har upphört iockmed det ingångna avtalet med SBN I övrigt är verksamheten självbärande över tid. 3

5 Soliditet Bolagets soliditet ska inte understiga 4 %. Soliditeten ligger på 10,1 %. Målet har uppnåtts. Amortering Bolaget ska årligen amortera minst motsvarande avskrivningskostnaderna. Amorteringarna uppgår till kr. Avskrivningar uppgår till kr. Målet har uppnåtts. Avkastning Bolagets direktavkastning på eget kapital ska vara minst lika med medelvärdet av subventionsräntan Medelvärdet för subventionsräntan (2007) för lån med bunden/rörlig ränta ligger på 4,6/3,8 %. Målet har uppfyllts. Ekonomi Resultat Årets resultat blir en vinst om kr. Kommunhyrda lägenheter och lokaler svarar för kr av resultatet och privathyrda lägenheter och lokaler svarar för kr av resultatet. I årets kommunhyrda resultat ingår extraordinära intäkter med 0 kr och räntebidraget med kr, tot kr. Hyror Överenskommelsen med hyresgästföreningen den 22 mars-07 innebar en höjning av grundhyrorna med 2,5 %. Fyra lägenheter på Skolgatan 65 A och 65 B fick en höjning med 4 % p.g.a. ingen hyresjustering gjordes efter ombyggnationen Hyresgäster som använder sig av befintligt bredbandsnät betalar 25 kr per lägenhet extra varje månad. Den genomsnittliga hyresnivån för externkunder ligger på 759 kr/m2 (varmhyra). Antal uthyrningsobjekt Vid 2007 års utgång äger och förvaltar bolaget följande uthyrningsenheter, enligt specifikation på sidan 20. Bostadslägenheter 444 st Varav i gruppbostäder 140 st Lokaler 11 st Garage 5 st Skärmtak/bilplatser 49/261 st Totalyta lägenheter och lokaler: m2. Hyresbortfall Hyresbortfallet för outhyrda objekt (lgh) uppgick vid årets slut till ( ) kr eller ca 2,7 (3,8) % av de totala hyresintäkterna. Minskningen av hyresbortfallet beror till stor del på avtalet med Statens Bostadsnämnd -04 där 26 lgh har tagits bort ur marknaden samt en ökad efterfrågan på lägenheter främst i centralorten. Räntebidrag Under året har räntebidrag erhållits med ( ) kr vilket utgör 1,05 (2,2 %) av de totala hyresintäkterna för bostäder. Räntebidragsavtrappningen fortsätter under de närmaste åren. Skattereduktion Reduktion av fastighetsskatten på grund av vakanser har ej avräknats årets resultat. Finansiering Lånen har under året amorterats med kr. Totala låneskulden uppgår till 132,6 mkr med en genomsnittsränta på 3,9 (3,7) %. Räntorna är till övervägande del bundna, fördelas på 90/10 % mellan fasta/rörliga lån. Kommuninvest är vår största kreditgivare. Avtal med Statens Bostadsnämnd Avtal har ingåtts mellan Nordmalings kommun och Statens Bostadsnämnd numera Bostadskreditnämnden som innebär att bolaget amorterat av lån med 17 mkr och erhållit en likviditetsförstärkning med 3 mkr. Avtalet om underskottstäckning som funnits mellan bolaget och kommunen har upphört när kommunen övertog lån på 30 mkr från årsskiftet -05. Nedskrivning av fastighetsbeståndet har skett med 49 mkr samt avveckling av 26 st lägenheter som överförts till Nordmalings kommun. Avtalet löper till år 2012 och under den tiden kan bolaget ej ta upp nya lån utan underhållsbehovet får klaras inom de resultat som företaget ger. Byggnadsverksamhet Ingen större ombyggnation har skett under året. Gjorda större underhållsåtgärder är följande: Ommålning av hyreshuset på Hemvägen 5, kostnad kr. Utbyte av värmepump i hyreshuset Hörnsjö, kostnad kr. 4

6 Digitalisering av TV-nätet i centralantennerna på fastigheterna, kostnad kr. Utbyte av befintlig spillvattenledning Strandholmen, kostnad kr. Utbyte av tak Strandholmen, kostnad kr. Fastighetsförvaltning Underhållskostnader Kostnaderna för det periodiska underhållet uppgick under året till ( ) kr, varav lägenhetsunderhållet uppgick till ( ) kr och lokalunderhållet till ( ) kr. Löpande underhållskostnader var ( ) kr. Miljö Arbetet med förberedelser inför Mibb har påbörjats under Mibb är en inventering av bostädernas miljö. Inget arbete har gjorts på detta under åren I fastighetsbeståndet utgörs energiförsörjningen av: Fjärrvärme 81 % Jordvärmepump 7 % El 12 % Försäkringar Bolagets fastigheter har varit fullvärdesförsäkrade i Trygg Hansa. Uppvärmningskostnader Uppvärmningskostnaderna har ökat med 8,5 (2,6) % under året. Kostnaderna för uppvärmning av bolagets fastighetsbestånd har under verksamhetsåret uppgått till kr ( ) kr, vilket motsvarar 98,38 kr/m2, (91,05) kr/m2 bränsledebiteringsyta. Vattenförbrukning Den totala kostnaden för vattenförbrukningen i bolagets fastighetsbestånd har uppgått under året till ( ) kr motsvarande 33,41 (33,88) kr/m2 vägd yta. Kostnaden för vattenförbrukningen har minskat med 1,4 % under året. Sopkostnader Kostnaden för sophämtning uppgick under året till ( ) kr. Kostnaden för sopor har minskat med 2,4 % under året. I sophämtningskostnaden ingår även kostnaden för returpapper och wellpapperhanteringen. Elförbrukning Totalkostnaden för elförbrukningen har uppgått till ( ) kr, motsvarande 48,40 (53,19) kr/m2 eldebiterad yta. Den totala elförbrukningen/kostnaden är ganska konstant under åren då vi har ett fast elprisavtal som löper mellan jan-05 till dec-07. Årets nedgång 9,9 % kan dels bero på minskad förbrukning samt avstämning/återbetalning på elavtal. Marknad Bostadsmarknaden har förbättrats under året främst på centralorten. Avvecklingen av de 26 st lgh (under 2005) har medfört att några svåruthyrda lgh på ytterområdena har försvunnit från vårt bestånd. Behovet av äldreboende typ på fastigheten Kullen har ökat under året och har en konstant kölista. Vid årsskiftet 2007/08 var 13 lägenheter (2,9 %) outhyrda jämfört med 16 lägenheter (3,6 %) vid årsskiftet 2006/07. Efterfrågan ökar något på större lägenheter och billiga lägenheter eftersöks främst av unga och äldre med svag ekonomi. Marknaden är fortfarande svag utanför tätorten. Vakansgraden har minskat något under året på några orter utanför samhället, men de områdena har fortfarande en oroande utveckling framöver med risk för en minskad efterfrågan på lägenheter. De rabatter som lämnats tidigare år är oförändrade. Outhyrda lägenheter per den 31 december uppgick till 13 (16) st och fördelades enligt nedan: Nordmaling 3 (3) Rundvik 5 (3) Hörnsjö 2 (4) Håknäs 1 (3) Nyåker 0 (0) Norrfors 2 (3) Antalet omflyttningar under året uppgick till 95 (92) st. 5

7 Framtida utveckling Resultat Befolkningsminskningen fortsatte även detta år och minskningen var 55 personer per 4:e dec- 07. Detta har återspeglat sig på efterfrågan på lägenheter som är svag. Det finns egentligen ingen bostadskö förutom äldreboende där finns en viss kö på lämpliga lägenheter (markplan/hiss/nära centrum). Efterfrågan på lägenheter på våra andra orter har förbättrats något under året, men försvagas förmodligen när befolkningsutvecklingen fortsätter vara negativ för hela kommunen. Stort problem är att affärerna på ytterområdena läggs ner med påföljd att många äldre tvingas flytta därifrån in till centralorten, där det är brist på lämpiga lgh för dem. Resultatet av bolagets verksamhet under år 2007 samt dess ställning vid årets slut framgår av resultat och balansräkningar. se sidan 7 och framåt. Förslag till disposition av resultat Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat och balanserat resultat kr överförs i ny räkning. Botninabanprojektet kan innebära en ökning av befolkningen under de närmsta åren. Kommunens arbete med att förverkliga visionen 2010 leder troligtvis till en bestående tillväxt. Ekonomiska nyckeltal en femårsöversikt * Soliditet 1) 10,1 % 7,9 % 5,7 % 1,2 % 0,8 % Direktavkastning på totalt Kapital 2) 5,1 % 5,0 % 5,0 % 4,2 % 3,3 % Kassalikviditet 3) 122,0 % 98,6 % 80,8 % 28,4 % 23,3 % Nettoränta fastighetslån 4) 3,8 % 3,4 % 3,8 % 3,9 % 4,6 % Räntetäckningsgrad 5) 160,8 % 164,8 % 146,3 % 112,9 % 81,2 % Direktavkastning eget kapital 6) 19 % 25 % 27 % 43 % -109 % (enl. ägardirektiv) * Ekonomiska nyckeltalen är nedjusterade p.g.a. avtalet med SBN för att få en rättvisande jämförelse. Förklaring till ekonomiska nyckeltal 1) Eget kapital + 0,72 * obeskattade reserver/balansomslutning. 2) Förvaltningsnetto avskrivningar/totalt kapital. 3) Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 4) Räntekostnader räntebidrag/långfristiga skulder + kortfristig del av långfristiga skulder. 5) Resultat före finansiella kostnader/räntekostnaderna. 6) Förvaltningsnetto + räntebidrag räntekostnader - avskrivningar/eget kapital. 6

8 (kr) (kr) RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter m.m. Hyresintäkter Övr förvaltningsintäkter Övr rörelseintäkter Summa Intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar och återföreningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Statliga räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat

9 2007 (kr) (kr) BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 8 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Mark Markanläggningar Bostadslånepost Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa & bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 (kr) (kr) BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital Beslutad, ej registrerad nyemission 0 0 Reservfond Fritt eget kapital Beslutad, ej registrerad nyemission, överkursfond 0 0 Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 14 Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder

11 (kr) (kr) BALANSRÄKNING Not Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Skulder till koncernföretag 0 0 Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 10

12 BOKSLUTSKOMMENTARER Not 1 Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är redovisningsprinciperna oförändrade från föregående år. Tillämpning av redovisningsprinciper Avskrivningar på anläggningstillgångar Från och med 2005 tillämpas rak avskrivning med 2 % på hyresfastigheter och 3 % på vårdinrättningar. Omräkningar av tidigare års avskrivningar har gjorts från och med 1999 då bolaget bildades. Den gjorda förändringen av avskrivningsprincipen (2005) har inneburit en nedjustering av ingående bokförda värden på anläggningstillgångarna med kr. Förändringen har påverkat ingående eget kapital med samma belopp. Kortfristiga fordringar Fordringarna har upptagits till det belopp de beräknas inflyta. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Kassaflödesanalys Omdefinitionen av större bolag i årsredovisningslagen innebär att bolaget inte längre måste inkludera en kassaflödesanalys i årsredovisningen. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har uppkommit genom avskrivning på fastigheter. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Uppskjuten skattefordran beräknas uppgå till ( ) kr men då bolaget inte räknar med att kunna nyttja det skattemässiga underskottet redovisas den till 0 kr. Not 2 Hyresintäkter Bostäder Lokaler Garage, p-platser Summa Avgår: Hyresbortfall outhyrda objekt Bostäder Lokaler Garage, p-platser Summa outhyrt Hyresrabatter Övriga hyresrelaterade intäkter Återvunna hyresförluster Summa hyresintäkter

13 Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Övriga intäkter Erhållna ROT-bidrag Summa Not 4 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter Erhållna bidrag 0 0 Återvunnen fastighetsskatt tax.år Summa Not 5 Externa kostnader Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, revisionsarvode Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, konsultationer Material Tjänster Tjänsteköp av fastighetsskötsel och lokalvård av kommunen Taxebundna kostnader Uppvärmning Fastighetsskatt Övriga externa kostnader Summa Not 6 Personal Antalet anställda uppgår till: Kvinnor 0,1 0,1 Män 1 1 Totalt för bolaget 1,1 1,1 Löner och andra ersättningar Styrelsen Sociala avgifter enl. lag Pensionskostnder, f.d. verkställande direktörer Summa Övrig personal Lön och andra ersättningar Adm. personal VD Sociala avgifter Pensionskostnader Pensionskostnader Summa Övriga personalkostnader Återbetalda pensionspremier Summa Personalkostnader totalt Semesterlöneskulden uppgår till totalt:

14 Styrelsens könsfördelning Antal balansdagen varav män Antal balansdagen varav män Styrelseledamöter 5 st 100 % 5 st 60 % Verkställande direktör 0,1 st 0 % 0,1 st 0 % Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Not 8 Byggnader, mark och markanläggningar Byggnader Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar Inköp 0 0 Försäljning och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets förändringar Försäljning och utrangeringar 0 0 Effekt av ändrad redovisningsprincip 0 0 Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets förändringar Nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärde byggnader

15 Mark Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar Försäljning 0 0 Nedskrivning 0 0 Utgående anskaffningsvärde Taxeringsvärde mark Markanläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Restvärde Not 9 Bostadslånepost Ingående värde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Restvärde Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag Förutbetalda kostnader övrigt Summa

16 Not 11 Förändring eget kapital Aktie Reserv Fritt eget Summa eget kapital fond kapital kapital Ingående balans Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet består av aktier. Not 12 Övriga kortfristiga placeringar Aktieindexobligationer Bokfört värde Bokfört värde överensstämmer med marknadsvärdet Not 13 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets förändring Försäljning och utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerande anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Försäljning och utrangeringar 0 0 Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

17 Not 14 Redovisning av förfallotider på långfristiga skulder Mellan 1-5 år efter balansdag Senare än 5 år efter balansdag Skulder till kreditinstitut Skulder till Nordmalings kommun 0 0 Summa Dessa förfallotider avser inte den beräknade amorteringstakten då den beräknas följa de årliga avskrivningarna. Not 15 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Uppl lagstadgade soc avgifter Uppl semesterlöner Uppl utgiftsräntor Förutbetalda hyror Övr uppl kostnader Summa Not 16 Övriga kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga lån Kortfristig del av långfristigt lån: Koncernlån 0 0 Personalkällskatt Sociala avgifter Övriga kortfristiga skulder Summa Not 17 Ställda säkerheter Ställda säkerheter i bank för aktuella lån Pantbrev innehavda av banker Datapantbrev obelånade överförda -06 till ägararkivet hos Lantmäterietverket Summa

18 17

19 18

20 Ansk.år Produktions- Markvärde Byggnader inkl. mark Tax värde Fastigheter Svea Svea Svea Bostaden Lodjuret Thor Hjorten Draken Kullen Hemmet 1, Strandh,servhus Tallbacken (levar :15) Hemmet 1, Strandh ålderdh Draken Gruppbostad, Syrenen Grisslan Bagaren Violen Lögdeå 3:69, Skutan Rundvik 54: (Kanonen) Lögdeå 5: Nyåker 2: Nyåker 2:163 (nya) Norrfors 2: Gruppbostäder, 2: Norrfors Norrfors 2:158, 2: Gräsmyr 4: Gruppboende, 4: Gräsmyr Håknäs 14: Håknäs 14: Hörnsjö 5: Hörnsjö 3:69, 5: Bredband

21 Fastighet Byggår Antal lägenheter Bostäder Lokaler Förråd VarmgarageSkärmtak Årshyra/m2 Nordmaling 1 rokv rok rok rok rok rok Antal Yta Antal Yta Antal Yta Antal Antal bostäder Svea 7 Hyreshus ,5-13 mtv 883,69 Svea 9 Hyreshus ,24 Svea 16 Hyreshus ,96 Bostaden 2 Hyreshus ,66 Lodjuret 12 Hyreshus mtv 785,72 Tor 7 Hyreshus ,12 Hjorten ,24 Hyresfastigheter 1962 Kullen mtv 864,06 Hyreshus/komhyrt del Hemmet mtv 849,62 Strandholmen Hemmet 1 omb, gruppb 1998 Levar 10:5 Tallbacken Draken 31 Hyreshus mtv 772,59 Syrenen 1, gruppb komhyrt Grisslan 1 Hyreshus mtv 730,29 Rundvik Rundvik 28: mtv 675,40 (Bagargatan 1) Hyreshus Rundvik 10:11 (Violen mtv 727,76 11) Gamla p-hem Rundvik 1:5, Skutan mtv 898,01 Hyreshus/kom.hyrt Ankaret Rundvik 54: mtv 685,50 (Kanonen 6) Hyreshus Lögdeå Lögdeå 5:56 Parvilla ,32 p-hem Nyåker Nyåker 2:163 Parvilla ,02 p-hem Norrfors Norrfors 2:13 Parvilla ,02 P-hem 88 Norrfors 2:261, gruppb Juliagården Norrfors 2:158, 2: mtv 733,55 Hyreshuset Gräsmyr Gräsmyr 4: ,32 Parvilla p-hem Gräsmyr 4:114. 4:115, gruppb Tobiasg. Håknäs Håknäs 14:5 Dagis Kullerbyttan Håknäs 14: mtv 679,72 Hyreshus Hörnsjö Hörnsjö 3:69, 5: mtv 743,14 Hyreshuset Totalt ,96 20

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer