Nordmalingshus AB 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordmalingshus AB 2007"

Transkript

1 2007

2 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning 20 1

3 VD har ordet. Nordmalingshus AB kan för andra året i rad redovisa ett positivt resultat. Soliditet har ökat till 10,1 % och överstiger målet i ägardirektivet. Årets resultat tkr ger Nordmalingshus AB möjlighet att reinvestera och underhålla sitt fastighetsbestånd. Fastighetsunderhållet fram till 2012 är avhängigt företagets årliga resultat enligt avtalet med Statens Bostadsnämnd. Det innebär att Nordmalingshus AB förbundit sig att inte ta upp nya lån, utan fastigheternas underhållsbehov får klaras inom de resultat som företaget ger. Under året har underhållsavtal för löpande fastighetsunderhåll upphandlats genom Nordmalings kommuns försorg. Under 2008 och 2009 kommer våra hyresfastigheter som har träfasader att målas, upphandling av målningsarbetet har redan genomförts. Ett annat projekt är de energideklarationer som skall upprättas, upphandling pågår. Efter genomförda besiktningar skall en sammanfattning av energideklarationen sedan finnas tillgängliga för allmänheten och vara väl synliga och på en framträdande plats i byggnaden! Byggnadsverksamheten har under året varit liten men taket på Viken A, Strandholmen har färdigställts och digitaliseringen av centralantennernas TV-nät fortskrider. Hemvägen 5 har fått ny färg på sina fasader. Dialogen förs om kommunen genom fastighetsreglering eller köp övertar de fastigheter där kommunen har omsorgsverksamhet. Marknadsvärdering pågår av aktuella fastigheter. Avtalet med Statens Bostadsnämnd kräver att kommunen betalar kostnadstäckande hyror och att Nordmalingshus AB inte får bära förluster på sådana lokaler och bostäder som bolaget har anordnat för kommunens behov eller för att upplåtas efter beslut av kommunen. En överlåtelse till kommunen får inte innebära några negativa kostnadskonsekvenser för bolaget för att Statens Bostadsnämnd skall godkänna en överlåtelse och inte återkräva lämnat bidrag av Nordmalings kommun. I styrelsen förs diskussioner om hur bolaget skall möta efterfrågan på bostäder, när vi i centralorten Nordmaling har mycket få lägenheter att erbjuda våra blivande hyresgäster. Vill vi att kommunen skall växa måste en ökning av lägenhetsbeståndet ske. Det är bara formerna och vilka som skall svara för utökningen av lägenhetsbeståndet som inte är helt klarlagt. Nordmalingshus AB får även under kommande år noga bevaka sina påverkbara kostnader och med tanke på förväntade kostnadsökningar för el och höjningar av låneräntan kommer fortsatt sparsamhet att få råda. Målsättningen är ändå att vi skall erbjuda våra hyresgäster sunda bostäder med en god boendestandard till hyror som står sig i konkurrensen med övriga på hyresmarknaden. Nordmaling Inger Sellgren VD 2

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för NordmalingsHus AB, org nr , avger följande förvaltningsberättelse över verksamheten under år Styrelse, vald av kommunfullmäktige Ledamöter Anders Jonsson, ordf. Christer Holm, vice ordf. Jörgen Wigertsson Bo Sundqvist Jörgen Forslund Suppleanter Bengt Åberg Ulla Maj Andersson Börje Nilsson Sixten Öhlund Sune Lundström (c) (s) (v) (m) (fp) (s) (s) (kd) (fp) (c) Sammanträden Under året har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden. Ordinarie bolagsstämma hölls den 30:e mars 2007 och en extra bolagsstämma den 27:e april Revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Huvudansvarig revisor Urban Andersson (Auktoriserad revisor). Lekmannarevisor Assar Nilsson (s) Verkställande direktör Inger Sellgren Anställda och köp av tjänster Alla fastighetstjänster som fastighetsskötare, lokalvårdare, trapphusstädning, ventilations och fastighetsingenjör köps av kommunen. Avtal har tecknats om tjänsteköpens omfattning samt ersättningens storlek. Organisationsanslutning Bolaget är medlem i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO). Medlemskap i arbetsgivareorganisationen Fastigo har beviljats under Är även medlem i Husbyggnadsvarors (HBV) förening. Ägare och om bolagets verksamhet Nordmalingshus AB ägs till 100 % av Nordmalings kommun. Bolaget som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Nordmalings kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter, bygga bostäder, affärslägenheter samt kollektiva anordningar och bedriva därmed förenlig verksamhet. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen. Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av förekommande vinster så länge vinsterna ej överstiger skälig förräntning på aktiekapitalet. Bolaget skall förvalta sina fastigheter på ett sådant sätt att fastighetskapitalet ej värdemässigt försämras. Bolaget skall erbjuda sunda bostäder med god boendestandard åt alla. Ägardirektiv Nordmalings kommun har i ägardirektiven angett vissa ekonomiska mål: Verksamheten skall vara självbärande Enligt tidigare avtal ska kommunen täcka underskotten på fastigheterna Draken 31, Håknäs 14:12, Hörnsjö3:69, 5:72 och Norrfors 2:158, 2:257. Detta avtal har upphört iockmed det ingångna avtalet med SBN I övrigt är verksamheten självbärande över tid. 3

5 Soliditet Bolagets soliditet ska inte understiga 4 %. Soliditeten ligger på 10,1 %. Målet har uppnåtts. Amortering Bolaget ska årligen amortera minst motsvarande avskrivningskostnaderna. Amorteringarna uppgår till kr. Avskrivningar uppgår till kr. Målet har uppnåtts. Avkastning Bolagets direktavkastning på eget kapital ska vara minst lika med medelvärdet av subventionsräntan Medelvärdet för subventionsräntan (2007) för lån med bunden/rörlig ränta ligger på 4,6/3,8 %. Målet har uppfyllts. Ekonomi Resultat Årets resultat blir en vinst om kr. Kommunhyrda lägenheter och lokaler svarar för kr av resultatet och privathyrda lägenheter och lokaler svarar för kr av resultatet. I årets kommunhyrda resultat ingår extraordinära intäkter med 0 kr och räntebidraget med kr, tot kr. Hyror Överenskommelsen med hyresgästföreningen den 22 mars-07 innebar en höjning av grundhyrorna med 2,5 %. Fyra lägenheter på Skolgatan 65 A och 65 B fick en höjning med 4 % p.g.a. ingen hyresjustering gjordes efter ombyggnationen Hyresgäster som använder sig av befintligt bredbandsnät betalar 25 kr per lägenhet extra varje månad. Den genomsnittliga hyresnivån för externkunder ligger på 759 kr/m2 (varmhyra). Antal uthyrningsobjekt Vid 2007 års utgång äger och förvaltar bolaget följande uthyrningsenheter, enligt specifikation på sidan 20. Bostadslägenheter 444 st Varav i gruppbostäder 140 st Lokaler 11 st Garage 5 st Skärmtak/bilplatser 49/261 st Totalyta lägenheter och lokaler: m2. Hyresbortfall Hyresbortfallet för outhyrda objekt (lgh) uppgick vid årets slut till ( ) kr eller ca 2,7 (3,8) % av de totala hyresintäkterna. Minskningen av hyresbortfallet beror till stor del på avtalet med Statens Bostadsnämnd -04 där 26 lgh har tagits bort ur marknaden samt en ökad efterfrågan på lägenheter främst i centralorten. Räntebidrag Under året har räntebidrag erhållits med ( ) kr vilket utgör 1,05 (2,2 %) av de totala hyresintäkterna för bostäder. Räntebidragsavtrappningen fortsätter under de närmaste åren. Skattereduktion Reduktion av fastighetsskatten på grund av vakanser har ej avräknats årets resultat. Finansiering Lånen har under året amorterats med kr. Totala låneskulden uppgår till 132,6 mkr med en genomsnittsränta på 3,9 (3,7) %. Räntorna är till övervägande del bundna, fördelas på 90/10 % mellan fasta/rörliga lån. Kommuninvest är vår största kreditgivare. Avtal med Statens Bostadsnämnd Avtal har ingåtts mellan Nordmalings kommun och Statens Bostadsnämnd numera Bostadskreditnämnden som innebär att bolaget amorterat av lån med 17 mkr och erhållit en likviditetsförstärkning med 3 mkr. Avtalet om underskottstäckning som funnits mellan bolaget och kommunen har upphört när kommunen övertog lån på 30 mkr från årsskiftet -05. Nedskrivning av fastighetsbeståndet har skett med 49 mkr samt avveckling av 26 st lägenheter som överförts till Nordmalings kommun. Avtalet löper till år 2012 och under den tiden kan bolaget ej ta upp nya lån utan underhållsbehovet får klaras inom de resultat som företaget ger. Byggnadsverksamhet Ingen större ombyggnation har skett under året. Gjorda större underhållsåtgärder är följande: Ommålning av hyreshuset på Hemvägen 5, kostnad kr. Utbyte av värmepump i hyreshuset Hörnsjö, kostnad kr. 4

6 Digitalisering av TV-nätet i centralantennerna på fastigheterna, kostnad kr. Utbyte av befintlig spillvattenledning Strandholmen, kostnad kr. Utbyte av tak Strandholmen, kostnad kr. Fastighetsförvaltning Underhållskostnader Kostnaderna för det periodiska underhållet uppgick under året till ( ) kr, varav lägenhetsunderhållet uppgick till ( ) kr och lokalunderhållet till ( ) kr. Löpande underhållskostnader var ( ) kr. Miljö Arbetet med förberedelser inför Mibb har påbörjats under Mibb är en inventering av bostädernas miljö. Inget arbete har gjorts på detta under åren I fastighetsbeståndet utgörs energiförsörjningen av: Fjärrvärme 81 % Jordvärmepump 7 % El 12 % Försäkringar Bolagets fastigheter har varit fullvärdesförsäkrade i Trygg Hansa. Uppvärmningskostnader Uppvärmningskostnaderna har ökat med 8,5 (2,6) % under året. Kostnaderna för uppvärmning av bolagets fastighetsbestånd har under verksamhetsåret uppgått till kr ( ) kr, vilket motsvarar 98,38 kr/m2, (91,05) kr/m2 bränsledebiteringsyta. Vattenförbrukning Den totala kostnaden för vattenförbrukningen i bolagets fastighetsbestånd har uppgått under året till ( ) kr motsvarande 33,41 (33,88) kr/m2 vägd yta. Kostnaden för vattenförbrukningen har minskat med 1,4 % under året. Sopkostnader Kostnaden för sophämtning uppgick under året till ( ) kr. Kostnaden för sopor har minskat med 2,4 % under året. I sophämtningskostnaden ingår även kostnaden för returpapper och wellpapperhanteringen. Elförbrukning Totalkostnaden för elförbrukningen har uppgått till ( ) kr, motsvarande 48,40 (53,19) kr/m2 eldebiterad yta. Den totala elförbrukningen/kostnaden är ganska konstant under åren då vi har ett fast elprisavtal som löper mellan jan-05 till dec-07. Årets nedgång 9,9 % kan dels bero på minskad förbrukning samt avstämning/återbetalning på elavtal. Marknad Bostadsmarknaden har förbättrats under året främst på centralorten. Avvecklingen av de 26 st lgh (under 2005) har medfört att några svåruthyrda lgh på ytterområdena har försvunnit från vårt bestånd. Behovet av äldreboende typ på fastigheten Kullen har ökat under året och har en konstant kölista. Vid årsskiftet 2007/08 var 13 lägenheter (2,9 %) outhyrda jämfört med 16 lägenheter (3,6 %) vid årsskiftet 2006/07. Efterfrågan ökar något på större lägenheter och billiga lägenheter eftersöks främst av unga och äldre med svag ekonomi. Marknaden är fortfarande svag utanför tätorten. Vakansgraden har minskat något under året på några orter utanför samhället, men de områdena har fortfarande en oroande utveckling framöver med risk för en minskad efterfrågan på lägenheter. De rabatter som lämnats tidigare år är oförändrade. Outhyrda lägenheter per den 31 december uppgick till 13 (16) st och fördelades enligt nedan: Nordmaling 3 (3) Rundvik 5 (3) Hörnsjö 2 (4) Håknäs 1 (3) Nyåker 0 (0) Norrfors 2 (3) Antalet omflyttningar under året uppgick till 95 (92) st. 5

7 Framtida utveckling Resultat Befolkningsminskningen fortsatte även detta år och minskningen var 55 personer per 4:e dec- 07. Detta har återspeglat sig på efterfrågan på lägenheter som är svag. Det finns egentligen ingen bostadskö förutom äldreboende där finns en viss kö på lämpliga lägenheter (markplan/hiss/nära centrum). Efterfrågan på lägenheter på våra andra orter har förbättrats något under året, men försvagas förmodligen när befolkningsutvecklingen fortsätter vara negativ för hela kommunen. Stort problem är att affärerna på ytterområdena läggs ner med påföljd att många äldre tvingas flytta därifrån in till centralorten, där det är brist på lämpiga lgh för dem. Resultatet av bolagets verksamhet under år 2007 samt dess ställning vid årets slut framgår av resultat och balansräkningar. se sidan 7 och framåt. Förslag till disposition av resultat Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat och balanserat resultat kr överförs i ny räkning. Botninabanprojektet kan innebära en ökning av befolkningen under de närmsta åren. Kommunens arbete med att förverkliga visionen 2010 leder troligtvis till en bestående tillväxt. Ekonomiska nyckeltal en femårsöversikt * Soliditet 1) 10,1 % 7,9 % 5,7 % 1,2 % 0,8 % Direktavkastning på totalt Kapital 2) 5,1 % 5,0 % 5,0 % 4,2 % 3,3 % Kassalikviditet 3) 122,0 % 98,6 % 80,8 % 28,4 % 23,3 % Nettoränta fastighetslån 4) 3,8 % 3,4 % 3,8 % 3,9 % 4,6 % Räntetäckningsgrad 5) 160,8 % 164,8 % 146,3 % 112,9 % 81,2 % Direktavkastning eget kapital 6) 19 % 25 % 27 % 43 % -109 % (enl. ägardirektiv) * Ekonomiska nyckeltalen är nedjusterade p.g.a. avtalet med SBN för att få en rättvisande jämförelse. Förklaring till ekonomiska nyckeltal 1) Eget kapital + 0,72 * obeskattade reserver/balansomslutning. 2) Förvaltningsnetto avskrivningar/totalt kapital. 3) Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 4) Räntekostnader räntebidrag/långfristiga skulder + kortfristig del av långfristiga skulder. 5) Resultat före finansiella kostnader/räntekostnaderna. 6) Förvaltningsnetto + räntebidrag räntekostnader - avskrivningar/eget kapital. 6

8 (kr) (kr) RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter m.m. Hyresintäkter Övr förvaltningsintäkter Övr rörelseintäkter Summa Intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar och återföreningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Statliga räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat

9 2007 (kr) (kr) BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 8 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Mark Markanläggningar Bostadslånepost Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa & bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 (kr) (kr) BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital Beslutad, ej registrerad nyemission 0 0 Reservfond Fritt eget kapital Beslutad, ej registrerad nyemission, överkursfond 0 0 Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 14 Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder

11 (kr) (kr) BALANSRÄKNING Not Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Skulder till koncernföretag 0 0 Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 10

12 BOKSLUTSKOMMENTARER Not 1 Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är redovisningsprinciperna oförändrade från föregående år. Tillämpning av redovisningsprinciper Avskrivningar på anläggningstillgångar Från och med 2005 tillämpas rak avskrivning med 2 % på hyresfastigheter och 3 % på vårdinrättningar. Omräkningar av tidigare års avskrivningar har gjorts från och med 1999 då bolaget bildades. Den gjorda förändringen av avskrivningsprincipen (2005) har inneburit en nedjustering av ingående bokförda värden på anläggningstillgångarna med kr. Förändringen har påverkat ingående eget kapital med samma belopp. Kortfristiga fordringar Fordringarna har upptagits till det belopp de beräknas inflyta. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Kassaflödesanalys Omdefinitionen av större bolag i årsredovisningslagen innebär att bolaget inte längre måste inkludera en kassaflödesanalys i årsredovisningen. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har uppkommit genom avskrivning på fastigheter. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Uppskjuten skattefordran beräknas uppgå till ( ) kr men då bolaget inte räknar med att kunna nyttja det skattemässiga underskottet redovisas den till 0 kr. Not 2 Hyresintäkter Bostäder Lokaler Garage, p-platser Summa Avgår: Hyresbortfall outhyrda objekt Bostäder Lokaler Garage, p-platser Summa outhyrt Hyresrabatter Övriga hyresrelaterade intäkter Återvunna hyresförluster Summa hyresintäkter

13 Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Övriga intäkter Erhållna ROT-bidrag Summa Not 4 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter Erhållna bidrag 0 0 Återvunnen fastighetsskatt tax.år Summa Not 5 Externa kostnader Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, revisionsarvode Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, konsultationer Material Tjänster Tjänsteköp av fastighetsskötsel och lokalvård av kommunen Taxebundna kostnader Uppvärmning Fastighetsskatt Övriga externa kostnader Summa Not 6 Personal Antalet anställda uppgår till: Kvinnor 0,1 0,1 Män 1 1 Totalt för bolaget 1,1 1,1 Löner och andra ersättningar Styrelsen Sociala avgifter enl. lag Pensionskostnder, f.d. verkställande direktörer Summa Övrig personal Lön och andra ersättningar Adm. personal VD Sociala avgifter Pensionskostnader Pensionskostnader Summa Övriga personalkostnader Återbetalda pensionspremier Summa Personalkostnader totalt Semesterlöneskulden uppgår till totalt:

14 Styrelsens könsfördelning Antal balansdagen varav män Antal balansdagen varav män Styrelseledamöter 5 st 100 % 5 st 60 % Verkställande direktör 0,1 st 0 % 0,1 st 0 % Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Not 8 Byggnader, mark och markanläggningar Byggnader Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar Inköp 0 0 Försäljning och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets förändringar Försäljning och utrangeringar 0 0 Effekt av ändrad redovisningsprincip 0 0 Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets förändringar Nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärde byggnader

15 Mark Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar Försäljning 0 0 Nedskrivning 0 0 Utgående anskaffningsvärde Taxeringsvärde mark Markanläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Restvärde Not 9 Bostadslånepost Ingående värde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Restvärde Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag Förutbetalda kostnader övrigt Summa

16 Not 11 Förändring eget kapital Aktie Reserv Fritt eget Summa eget kapital fond kapital kapital Ingående balans Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet består av aktier. Not 12 Övriga kortfristiga placeringar Aktieindexobligationer Bokfört värde Bokfört värde överensstämmer med marknadsvärdet Not 13 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets förändring Försäljning och utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerande anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Försäljning och utrangeringar 0 0 Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

17 Not 14 Redovisning av förfallotider på långfristiga skulder Mellan 1-5 år efter balansdag Senare än 5 år efter balansdag Skulder till kreditinstitut Skulder till Nordmalings kommun 0 0 Summa Dessa förfallotider avser inte den beräknade amorteringstakten då den beräknas följa de årliga avskrivningarna. Not 15 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Uppl lagstadgade soc avgifter Uppl semesterlöner Uppl utgiftsräntor Förutbetalda hyror Övr uppl kostnader Summa Not 16 Övriga kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga lån Kortfristig del av långfristigt lån: Koncernlån 0 0 Personalkällskatt Sociala avgifter Övriga kortfristiga skulder Summa Not 17 Ställda säkerheter Ställda säkerheter i bank för aktuella lån Pantbrev innehavda av banker Datapantbrev obelånade överförda -06 till ägararkivet hos Lantmäterietverket Summa

18 17

19 18

20 Ansk.år Produktions- Markvärde Byggnader inkl. mark Tax värde Fastigheter Svea Svea Svea Bostaden Lodjuret Thor Hjorten Draken Kullen Hemmet 1, Strandh,servhus Tallbacken (levar :15) Hemmet 1, Strandh ålderdh Draken Gruppbostad, Syrenen Grisslan Bagaren Violen Lögdeå 3:69, Skutan Rundvik 54: (Kanonen) Lögdeå 5: Nyåker 2: Nyåker 2:163 (nya) Norrfors 2: Gruppbostäder, 2: Norrfors Norrfors 2:158, 2: Gräsmyr 4: Gruppboende, 4: Gräsmyr Håknäs 14: Håknäs 14: Hörnsjö 5: Hörnsjö 3:69, 5: Bredband

21 Fastighet Byggår Antal lägenheter Bostäder Lokaler Förråd VarmgarageSkärmtak Årshyra/m2 Nordmaling 1 rokv rok rok rok rok rok Antal Yta Antal Yta Antal Yta Antal Antal bostäder Svea 7 Hyreshus ,5-13 mtv 883,69 Svea 9 Hyreshus ,24 Svea 16 Hyreshus ,96 Bostaden 2 Hyreshus ,66 Lodjuret 12 Hyreshus mtv 785,72 Tor 7 Hyreshus ,12 Hjorten ,24 Hyresfastigheter 1962 Kullen mtv 864,06 Hyreshus/komhyrt del Hemmet mtv 849,62 Strandholmen Hemmet 1 omb, gruppb 1998 Levar 10:5 Tallbacken Draken 31 Hyreshus mtv 772,59 Syrenen 1, gruppb komhyrt Grisslan 1 Hyreshus mtv 730,29 Rundvik Rundvik 28: mtv 675,40 (Bagargatan 1) Hyreshus Rundvik 10:11 (Violen mtv 727,76 11) Gamla p-hem Rundvik 1:5, Skutan mtv 898,01 Hyreshus/kom.hyrt Ankaret Rundvik 54: mtv 685,50 (Kanonen 6) Hyreshus Lögdeå Lögdeå 5:56 Parvilla ,32 p-hem Nyåker Nyåker 2:163 Parvilla ,02 p-hem Norrfors Norrfors 2:13 Parvilla ,02 P-hem 88 Norrfors 2:261, gruppb Juliagården Norrfors 2:158, 2: mtv 733,55 Hyreshuset Gräsmyr Gräsmyr 4: ,32 Parvilla p-hem Gräsmyr 4:114. 4:115, gruppb Tobiasg. Håknäs Håknäs 14:5 Dagis Kullerbyttan Håknäs 14: mtv 679,72 Hyreshus Hörnsjö Hörnsjö 3:69, 5: mtv 743,14 Hyreshuset Totalt ,96 20

Nordmalingshus AB 2006

Nordmalingshus AB 2006 2006 2006 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 11 Bokslutskommentarer 12 Revisionsberättelse 19 Fastighetsförteckning 20 Fastighetssammanställning

Läs mer

Nordmalingshus AB 2010. Kullenutbyggnationen med 12 st. lgh i Nordmaling, inflyttningsklara 1 december 2010.

Nordmalingshus AB 2010. Kullenutbyggnationen med 12 st. lgh i Nordmaling, inflyttningsklara 1 december 2010. 2010 Kullenutbyggnationen med 12 st. lgh i Nordmaling, inflyttningsklara 1 december 2010. ÅRSREDOVISNING 2010 2010 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning

Läs mer

Nordmalingshus AB. Fastigheten Kullen 1, Bryggaregatan 6, Nordmaling

Nordmalingshus AB. Fastigheten Kullen 1, Bryggaregatan 6, Nordmaling Nordmalingshus AB Fastigheten Kullen 1, Bryggaregatan 6, Nordmaling 2008 2008 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse

Läs mer

Nordmalingshus AB Hustransport ifrån Hörnsjö till Nordmaling.

Nordmalingshus AB Hustransport ifrån Hörnsjö till Nordmaling. 2009 Hustransport ifrån Hörnsjö till Nordmaling. ÅRSREDOVISNING 2009 2009 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Nordmalingshus AB 2011

Nordmalingshus AB 2011 2011 Utebelysning Odengatan 1. ÅRSREDOVISNING 2011 2011 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31

2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 6 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING NOT 2007-12-31 2006-12-31 Intäkter Årsavgifter bostäder 1 321 620 1 201 644 Hyresintäkter 162 155 165 202 Debiterad TV-avgift 23 820 22 790 Debiterad elavgift 5

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Årsredovisning för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE Nr1 Räkenskapsåret 2012 Org. Nr BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SJÖBERGS HAGE NR 1 får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT 030101 020101 RESULTATRÄKNING NOT -031231-021231 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter 3 531 696 3 528 696 Hyresintäkter 401 198 382 813 Övriga rörelseintäkter 765 585 Summa nettoomsättning 3

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer