Nordmalingshus AB 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordmalingshus AB 2007"

Transkript

1 2007

2 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning 20 1

3 VD har ordet. Nordmalingshus AB kan för andra året i rad redovisa ett positivt resultat. Soliditet har ökat till 10,1 % och överstiger målet i ägardirektivet. Årets resultat tkr ger Nordmalingshus AB möjlighet att reinvestera och underhålla sitt fastighetsbestånd. Fastighetsunderhållet fram till 2012 är avhängigt företagets årliga resultat enligt avtalet med Statens Bostadsnämnd. Det innebär att Nordmalingshus AB förbundit sig att inte ta upp nya lån, utan fastigheternas underhållsbehov får klaras inom de resultat som företaget ger. Under året har underhållsavtal för löpande fastighetsunderhåll upphandlats genom Nordmalings kommuns försorg. Under 2008 och 2009 kommer våra hyresfastigheter som har träfasader att målas, upphandling av målningsarbetet har redan genomförts. Ett annat projekt är de energideklarationer som skall upprättas, upphandling pågår. Efter genomförda besiktningar skall en sammanfattning av energideklarationen sedan finnas tillgängliga för allmänheten och vara väl synliga och på en framträdande plats i byggnaden! Byggnadsverksamheten har under året varit liten men taket på Viken A, Strandholmen har färdigställts och digitaliseringen av centralantennernas TV-nät fortskrider. Hemvägen 5 har fått ny färg på sina fasader. Dialogen förs om kommunen genom fastighetsreglering eller köp övertar de fastigheter där kommunen har omsorgsverksamhet. Marknadsvärdering pågår av aktuella fastigheter. Avtalet med Statens Bostadsnämnd kräver att kommunen betalar kostnadstäckande hyror och att Nordmalingshus AB inte får bära förluster på sådana lokaler och bostäder som bolaget har anordnat för kommunens behov eller för att upplåtas efter beslut av kommunen. En överlåtelse till kommunen får inte innebära några negativa kostnadskonsekvenser för bolaget för att Statens Bostadsnämnd skall godkänna en överlåtelse och inte återkräva lämnat bidrag av Nordmalings kommun. I styrelsen förs diskussioner om hur bolaget skall möta efterfrågan på bostäder, när vi i centralorten Nordmaling har mycket få lägenheter att erbjuda våra blivande hyresgäster. Vill vi att kommunen skall växa måste en ökning av lägenhetsbeståndet ske. Det är bara formerna och vilka som skall svara för utökningen av lägenhetsbeståndet som inte är helt klarlagt. Nordmalingshus AB får även under kommande år noga bevaka sina påverkbara kostnader och med tanke på förväntade kostnadsökningar för el och höjningar av låneräntan kommer fortsatt sparsamhet att få råda. Målsättningen är ändå att vi skall erbjuda våra hyresgäster sunda bostäder med en god boendestandard till hyror som står sig i konkurrensen med övriga på hyresmarknaden. Nordmaling Inger Sellgren VD 2

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för NordmalingsHus AB, org nr , avger följande förvaltningsberättelse över verksamheten under år Styrelse, vald av kommunfullmäktige Ledamöter Anders Jonsson, ordf. Christer Holm, vice ordf. Jörgen Wigertsson Bo Sundqvist Jörgen Forslund Suppleanter Bengt Åberg Ulla Maj Andersson Börje Nilsson Sixten Öhlund Sune Lundström (c) (s) (v) (m) (fp) (s) (s) (kd) (fp) (c) Sammanträden Under året har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden. Ordinarie bolagsstämma hölls den 30:e mars 2007 och en extra bolagsstämma den 27:e april Revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Huvudansvarig revisor Urban Andersson (Auktoriserad revisor). Lekmannarevisor Assar Nilsson (s) Verkställande direktör Inger Sellgren Anställda och köp av tjänster Alla fastighetstjänster som fastighetsskötare, lokalvårdare, trapphusstädning, ventilations och fastighetsingenjör köps av kommunen. Avtal har tecknats om tjänsteköpens omfattning samt ersättningens storlek. Organisationsanslutning Bolaget är medlem i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO). Medlemskap i arbetsgivareorganisationen Fastigo har beviljats under Är även medlem i Husbyggnadsvarors (HBV) förening. Ägare och om bolagets verksamhet Nordmalingshus AB ägs till 100 % av Nordmalings kommun. Bolaget som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Nordmalings kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter, bygga bostäder, affärslägenheter samt kollektiva anordningar och bedriva därmed förenlig verksamhet. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen. Tillämpningen av den kommunala självkostnadsprincipen utgör ej hinder för utdelning av förekommande vinster så länge vinsterna ej överstiger skälig förräntning på aktiekapitalet. Bolaget skall förvalta sina fastigheter på ett sådant sätt att fastighetskapitalet ej värdemässigt försämras. Bolaget skall erbjuda sunda bostäder med god boendestandard åt alla. Ägardirektiv Nordmalings kommun har i ägardirektiven angett vissa ekonomiska mål: Verksamheten skall vara självbärande Enligt tidigare avtal ska kommunen täcka underskotten på fastigheterna Draken 31, Håknäs 14:12, Hörnsjö3:69, 5:72 och Norrfors 2:158, 2:257. Detta avtal har upphört iockmed det ingångna avtalet med SBN I övrigt är verksamheten självbärande över tid. 3

5 Soliditet Bolagets soliditet ska inte understiga 4 %. Soliditeten ligger på 10,1 %. Målet har uppnåtts. Amortering Bolaget ska årligen amortera minst motsvarande avskrivningskostnaderna. Amorteringarna uppgår till kr. Avskrivningar uppgår till kr. Målet har uppnåtts. Avkastning Bolagets direktavkastning på eget kapital ska vara minst lika med medelvärdet av subventionsräntan Medelvärdet för subventionsräntan (2007) för lån med bunden/rörlig ränta ligger på 4,6/3,8 %. Målet har uppfyllts. Ekonomi Resultat Årets resultat blir en vinst om kr. Kommunhyrda lägenheter och lokaler svarar för kr av resultatet och privathyrda lägenheter och lokaler svarar för kr av resultatet. I årets kommunhyrda resultat ingår extraordinära intäkter med 0 kr och räntebidraget med kr, tot kr. Hyror Överenskommelsen med hyresgästföreningen den 22 mars-07 innebar en höjning av grundhyrorna med 2,5 %. Fyra lägenheter på Skolgatan 65 A och 65 B fick en höjning med 4 % p.g.a. ingen hyresjustering gjordes efter ombyggnationen Hyresgäster som använder sig av befintligt bredbandsnät betalar 25 kr per lägenhet extra varje månad. Den genomsnittliga hyresnivån för externkunder ligger på 759 kr/m2 (varmhyra). Antal uthyrningsobjekt Vid 2007 års utgång äger och förvaltar bolaget följande uthyrningsenheter, enligt specifikation på sidan 20. Bostadslägenheter 444 st Varav i gruppbostäder 140 st Lokaler 11 st Garage 5 st Skärmtak/bilplatser 49/261 st Totalyta lägenheter och lokaler: m2. Hyresbortfall Hyresbortfallet för outhyrda objekt (lgh) uppgick vid årets slut till ( ) kr eller ca 2,7 (3,8) % av de totala hyresintäkterna. Minskningen av hyresbortfallet beror till stor del på avtalet med Statens Bostadsnämnd -04 där 26 lgh har tagits bort ur marknaden samt en ökad efterfrågan på lägenheter främst i centralorten. Räntebidrag Under året har räntebidrag erhållits med ( ) kr vilket utgör 1,05 (2,2 %) av de totala hyresintäkterna för bostäder. Räntebidragsavtrappningen fortsätter under de närmaste åren. Skattereduktion Reduktion av fastighetsskatten på grund av vakanser har ej avräknats årets resultat. Finansiering Lånen har under året amorterats med kr. Totala låneskulden uppgår till 132,6 mkr med en genomsnittsränta på 3,9 (3,7) %. Räntorna är till övervägande del bundna, fördelas på 90/10 % mellan fasta/rörliga lån. Kommuninvest är vår största kreditgivare. Avtal med Statens Bostadsnämnd Avtal har ingåtts mellan Nordmalings kommun och Statens Bostadsnämnd numera Bostadskreditnämnden som innebär att bolaget amorterat av lån med 17 mkr och erhållit en likviditetsförstärkning med 3 mkr. Avtalet om underskottstäckning som funnits mellan bolaget och kommunen har upphört när kommunen övertog lån på 30 mkr från årsskiftet -05. Nedskrivning av fastighetsbeståndet har skett med 49 mkr samt avveckling av 26 st lägenheter som överförts till Nordmalings kommun. Avtalet löper till år 2012 och under den tiden kan bolaget ej ta upp nya lån utan underhållsbehovet får klaras inom de resultat som företaget ger. Byggnadsverksamhet Ingen större ombyggnation har skett under året. Gjorda större underhållsåtgärder är följande: Ommålning av hyreshuset på Hemvägen 5, kostnad kr. Utbyte av värmepump i hyreshuset Hörnsjö, kostnad kr. 4

6 Digitalisering av TV-nätet i centralantennerna på fastigheterna, kostnad kr. Utbyte av befintlig spillvattenledning Strandholmen, kostnad kr. Utbyte av tak Strandholmen, kostnad kr. Fastighetsförvaltning Underhållskostnader Kostnaderna för det periodiska underhållet uppgick under året till ( ) kr, varav lägenhetsunderhållet uppgick till ( ) kr och lokalunderhållet till ( ) kr. Löpande underhållskostnader var ( ) kr. Miljö Arbetet med förberedelser inför Mibb har påbörjats under Mibb är en inventering av bostädernas miljö. Inget arbete har gjorts på detta under åren I fastighetsbeståndet utgörs energiförsörjningen av: Fjärrvärme 81 % Jordvärmepump 7 % El 12 % Försäkringar Bolagets fastigheter har varit fullvärdesförsäkrade i Trygg Hansa. Uppvärmningskostnader Uppvärmningskostnaderna har ökat med 8,5 (2,6) % under året. Kostnaderna för uppvärmning av bolagets fastighetsbestånd har under verksamhetsåret uppgått till kr ( ) kr, vilket motsvarar 98,38 kr/m2, (91,05) kr/m2 bränsledebiteringsyta. Vattenförbrukning Den totala kostnaden för vattenförbrukningen i bolagets fastighetsbestånd har uppgått under året till ( ) kr motsvarande 33,41 (33,88) kr/m2 vägd yta. Kostnaden för vattenförbrukningen har minskat med 1,4 % under året. Sopkostnader Kostnaden för sophämtning uppgick under året till ( ) kr. Kostnaden för sopor har minskat med 2,4 % under året. I sophämtningskostnaden ingår även kostnaden för returpapper och wellpapperhanteringen. Elförbrukning Totalkostnaden för elförbrukningen har uppgått till ( ) kr, motsvarande 48,40 (53,19) kr/m2 eldebiterad yta. Den totala elförbrukningen/kostnaden är ganska konstant under åren då vi har ett fast elprisavtal som löper mellan jan-05 till dec-07. Årets nedgång 9,9 % kan dels bero på minskad förbrukning samt avstämning/återbetalning på elavtal. Marknad Bostadsmarknaden har förbättrats under året främst på centralorten. Avvecklingen av de 26 st lgh (under 2005) har medfört att några svåruthyrda lgh på ytterområdena har försvunnit från vårt bestånd. Behovet av äldreboende typ på fastigheten Kullen har ökat under året och har en konstant kölista. Vid årsskiftet 2007/08 var 13 lägenheter (2,9 %) outhyrda jämfört med 16 lägenheter (3,6 %) vid årsskiftet 2006/07. Efterfrågan ökar något på större lägenheter och billiga lägenheter eftersöks främst av unga och äldre med svag ekonomi. Marknaden är fortfarande svag utanför tätorten. Vakansgraden har minskat något under året på några orter utanför samhället, men de områdena har fortfarande en oroande utveckling framöver med risk för en minskad efterfrågan på lägenheter. De rabatter som lämnats tidigare år är oförändrade. Outhyrda lägenheter per den 31 december uppgick till 13 (16) st och fördelades enligt nedan: Nordmaling 3 (3) Rundvik 5 (3) Hörnsjö 2 (4) Håknäs 1 (3) Nyåker 0 (0) Norrfors 2 (3) Antalet omflyttningar under året uppgick till 95 (92) st. 5

7 Framtida utveckling Resultat Befolkningsminskningen fortsatte även detta år och minskningen var 55 personer per 4:e dec- 07. Detta har återspeglat sig på efterfrågan på lägenheter som är svag. Det finns egentligen ingen bostadskö förutom äldreboende där finns en viss kö på lämpliga lägenheter (markplan/hiss/nära centrum). Efterfrågan på lägenheter på våra andra orter har förbättrats något under året, men försvagas förmodligen när befolkningsutvecklingen fortsätter vara negativ för hela kommunen. Stort problem är att affärerna på ytterområdena läggs ner med påföljd att många äldre tvingas flytta därifrån in till centralorten, där det är brist på lämpiga lgh för dem. Resultatet av bolagets verksamhet under år 2007 samt dess ställning vid årets slut framgår av resultat och balansräkningar. se sidan 7 och framåt. Förslag till disposition av resultat Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat och balanserat resultat kr överförs i ny räkning. Botninabanprojektet kan innebära en ökning av befolkningen under de närmsta åren. Kommunens arbete med att förverkliga visionen 2010 leder troligtvis till en bestående tillväxt. Ekonomiska nyckeltal en femårsöversikt * Soliditet 1) 10,1 % 7,9 % 5,7 % 1,2 % 0,8 % Direktavkastning på totalt Kapital 2) 5,1 % 5,0 % 5,0 % 4,2 % 3,3 % Kassalikviditet 3) 122,0 % 98,6 % 80,8 % 28,4 % 23,3 % Nettoränta fastighetslån 4) 3,8 % 3,4 % 3,8 % 3,9 % 4,6 % Räntetäckningsgrad 5) 160,8 % 164,8 % 146,3 % 112,9 % 81,2 % Direktavkastning eget kapital 6) 19 % 25 % 27 % 43 % -109 % (enl. ägardirektiv) * Ekonomiska nyckeltalen är nedjusterade p.g.a. avtalet med SBN för att få en rättvisande jämförelse. Förklaring till ekonomiska nyckeltal 1) Eget kapital + 0,72 * obeskattade reserver/balansomslutning. 2) Förvaltningsnetto avskrivningar/totalt kapital. 3) Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 4) Räntekostnader räntebidrag/långfristiga skulder + kortfristig del av långfristiga skulder. 5) Resultat före finansiella kostnader/räntekostnaderna. 6) Förvaltningsnetto + räntebidrag räntekostnader - avskrivningar/eget kapital. 6

8 (kr) (kr) RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter m.m. Hyresintäkter Övr förvaltningsintäkter Övr rörelseintäkter Summa Intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar och återföreningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Statliga räntebidrag Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat

9 2007 (kr) (kr) BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 8 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Mark Markanläggningar Bostadslånepost Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa & bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 (kr) (kr) BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital Beslutad, ej registrerad nyemission 0 0 Reservfond Fritt eget kapital Beslutad, ej registrerad nyemission, överkursfond 0 0 Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 14 Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder

11 (kr) (kr) BALANSRÄKNING Not Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Skulder till koncernföretag 0 0 Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 10

12 BOKSLUTSKOMMENTARER Not 1 Redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är redovisningsprinciperna oförändrade från föregående år. Tillämpning av redovisningsprinciper Avskrivningar på anläggningstillgångar Från och med 2005 tillämpas rak avskrivning med 2 % på hyresfastigheter och 3 % på vårdinrättningar. Omräkningar av tidigare års avskrivningar har gjorts från och med 1999 då bolaget bildades. Den gjorda förändringen av avskrivningsprincipen (2005) har inneburit en nedjustering av ingående bokförda värden på anläggningstillgångarna med kr. Förändringen har påverkat ingående eget kapital med samma belopp. Kortfristiga fordringar Fordringarna har upptagits till det belopp de beräknas inflyta. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Kassaflödesanalys Omdefinitionen av större bolag i årsredovisningslagen innebär att bolaget inte längre måste inkludera en kassaflödesanalys i årsredovisningen. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har uppkommit genom avskrivning på fastigheter. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Uppskjuten skattefordran beräknas uppgå till ( ) kr men då bolaget inte räknar med att kunna nyttja det skattemässiga underskottet redovisas den till 0 kr. Not 2 Hyresintäkter Bostäder Lokaler Garage, p-platser Summa Avgår: Hyresbortfall outhyrda objekt Bostäder Lokaler Garage, p-platser Summa outhyrt Hyresrabatter Övriga hyresrelaterade intäkter Återvunna hyresförluster Summa hyresintäkter

13 Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Övriga intäkter Erhållna ROT-bidrag Summa Not 4 Övriga rörelseintäkter Övriga rörelseintäkter Erhållna bidrag 0 0 Återvunnen fastighetsskatt tax.år Summa Not 5 Externa kostnader Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, revisionsarvode Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, konsultationer Material Tjänster Tjänsteköp av fastighetsskötsel och lokalvård av kommunen Taxebundna kostnader Uppvärmning Fastighetsskatt Övriga externa kostnader Summa Not 6 Personal Antalet anställda uppgår till: Kvinnor 0,1 0,1 Män 1 1 Totalt för bolaget 1,1 1,1 Löner och andra ersättningar Styrelsen Sociala avgifter enl. lag Pensionskostnder, f.d. verkställande direktörer Summa Övrig personal Lön och andra ersättningar Adm. personal VD Sociala avgifter Pensionskostnader Pensionskostnader Summa Övriga personalkostnader Återbetalda pensionspremier Summa Personalkostnader totalt Semesterlöneskulden uppgår till totalt:

14 Styrelsens könsfördelning Antal balansdagen varav män Antal balansdagen varav män Styrelseledamöter 5 st 100 % 5 st 60 % Verkställande direktör 0,1 st 0 % 0,1 st 0 % Not 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Not 8 Byggnader, mark och markanläggningar Byggnader Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar Inköp 0 0 Försäljning och utrangeringar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets förändringar Försäljning och utrangeringar 0 0 Effekt av ändrad redovisningsprincip 0 0 Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående nedskrivningar Årets förändringar Nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0 Utgående restvärde enligt plan Taxeringsvärde byggnader

15 Mark Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar Försäljning 0 0 Nedskrivning 0 0 Utgående anskaffningsvärde Taxeringsvärde mark Markanläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar 0 0 Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Restvärde Not 9 Bostadslånepost Ingående värde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Restvärde Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag Förutbetalda kostnader övrigt Summa

16 Not 11 Förändring eget kapital Aktie Reserv Fritt eget Summa eget kapital fond kapital kapital Ingående balans Årets resultat Eget kapital Aktiekapitalet består av aktier. Not 12 Övriga kortfristiga placeringar Aktieindexobligationer Bokfört värde Bokfört värde överensstämmer med marknadsvärdet Not 13 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets förändring Försäljning och utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerande anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Försäljning och utrangeringar 0 0 Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

17 Not 14 Redovisning av förfallotider på långfristiga skulder Mellan 1-5 år efter balansdag Senare än 5 år efter balansdag Skulder till kreditinstitut Skulder till Nordmalings kommun 0 0 Summa Dessa förfallotider avser inte den beräknade amorteringstakten då den beräknas följa de årliga avskrivningarna. Not 15 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Uppl lagstadgade soc avgifter Uppl semesterlöner Uppl utgiftsräntor Förutbetalda hyror Övr uppl kostnader Summa Not 16 Övriga kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga lån Kortfristig del av långfristigt lån: Koncernlån 0 0 Personalkällskatt Sociala avgifter Övriga kortfristiga skulder Summa Not 17 Ställda säkerheter Ställda säkerheter i bank för aktuella lån Pantbrev innehavda av banker Datapantbrev obelånade överförda -06 till ägararkivet hos Lantmäterietverket Summa

18 17

19 18

20 Ansk.år Produktions- Markvärde Byggnader inkl. mark Tax värde Fastigheter Svea Svea Svea Bostaden Lodjuret Thor Hjorten Draken Kullen Hemmet 1, Strandh,servhus Tallbacken (levar :15) Hemmet 1, Strandh ålderdh Draken Gruppbostad, Syrenen Grisslan Bagaren Violen Lögdeå 3:69, Skutan Rundvik 54: (Kanonen) Lögdeå 5: Nyåker 2: Nyåker 2:163 (nya) Norrfors 2: Gruppbostäder, 2: Norrfors Norrfors 2:158, 2: Gräsmyr 4: Gruppboende, 4: Gräsmyr Håknäs 14: Håknäs 14: Hörnsjö 5: Hörnsjö 3:69, 5: Bredband

21 Fastighet Byggår Antal lägenheter Bostäder Lokaler Förråd VarmgarageSkärmtak Årshyra/m2 Nordmaling 1 rokv rok rok rok rok rok Antal Yta Antal Yta Antal Yta Antal Antal bostäder Svea 7 Hyreshus ,5-13 mtv 883,69 Svea 9 Hyreshus ,24 Svea 16 Hyreshus ,96 Bostaden 2 Hyreshus ,66 Lodjuret 12 Hyreshus mtv 785,72 Tor 7 Hyreshus ,12 Hjorten ,24 Hyresfastigheter 1962 Kullen mtv 864,06 Hyreshus/komhyrt del Hemmet mtv 849,62 Strandholmen Hemmet 1 omb, gruppb 1998 Levar 10:5 Tallbacken Draken 31 Hyreshus mtv 772,59 Syrenen 1, gruppb komhyrt Grisslan 1 Hyreshus mtv 730,29 Rundvik Rundvik 28: mtv 675,40 (Bagargatan 1) Hyreshus Rundvik 10:11 (Violen mtv 727,76 11) Gamla p-hem Rundvik 1:5, Skutan mtv 898,01 Hyreshus/kom.hyrt Ankaret Rundvik 54: mtv 685,50 (Kanonen 6) Hyreshus Lögdeå Lögdeå 5:56 Parvilla ,32 p-hem Nyåker Nyåker 2:163 Parvilla ,02 p-hem Norrfors Norrfors 2:13 Parvilla ,02 P-hem 88 Norrfors 2:261, gruppb Juliagården Norrfors 2:158, 2: mtv 733,55 Hyreshuset Gräsmyr Gräsmyr 4: ,32 Parvilla p-hem Gräsmyr 4:114. 4:115, gruppb Tobiasg. Håknäs Håknäs 14:5 Dagis Kullerbyttan Håknäs 14: mtv 679,72 Hyreshus Hörnsjö Hörnsjö 3:69, 5: mtv 743,14 Hyreshuset Totalt ,96 20

Nordmalingshus AB 2006

Nordmalingshus AB 2006 2006 2006 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 11 Bokslutskommentarer 12 Revisionsberättelse 19 Fastighetsförteckning 20 Fastighetssammanställning

Läs mer

Nordmalingshus AB 2010. Kullenutbyggnationen med 12 st. lgh i Nordmaling, inflyttningsklara 1 december 2010.

Nordmalingshus AB 2010. Kullenutbyggnationen med 12 st. lgh i Nordmaling, inflyttningsklara 1 december 2010. 2010 Kullenutbyggnationen med 12 st. lgh i Nordmaling, inflyttningsklara 1 december 2010. ÅRSREDOVISNING 2010 2010 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

!"#"$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/

!#$%$&'()*$%'&+&,+&( -./- 00 1/ !"#"$%$&'()*$%'&+&+&( -./- 00 1/ 22222 #3"4)*%&$&'"5%%'*' "'+*%)%"5&$& )*)&"5&$& %$*5+66*7&$&)" "'4$$8&'"5%%'*' 2! " # $ % & ' ( ) ) ' * ( + ) + ) ' * - #$ $ '. $ * / $+ " * / $ + * / +# & * / & 0* ' &

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer