Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och klimatarbete Energiomställningen engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22 Så startar du egen elproduktion Lönsamma lågenergihus Förnybart bränsle i våra tankar SIDORNA 4-5 SIDAN 9 SIDORNA SIDAN 19 Ockelbo Ost energieffektiviserar

2 energimyndigheten, fotograf niklas dahlskog byggnader som värms med el driver upp priset Andres Muld. Alla kan bidra i energi- och klimatarbetet Det är angeläget att sprida budskap och information om vad vi tillsammans behöver och kan göra för att motverka klimatförändringarna. Denna tidningsbilaga genomförs av flera energikontor, länsstyrelser och energi och klimatrådgivare, för att nå nästan hushåll, och visar på kraften och styrkan i att samarbeta! Den visar på bredden av det arbete som görs på lokal och regional nivå, och inspirerar förhoppningsvis också just dig till hur du kan bidra för att motverka klimatförändringarna! De kommunala energi och klimat rådgivarna och de regionala energi kontoren arbetar med rådgivning till hushåll, allmänhet, små och medelstora företag och organisationer. Energi myndigheten stöttar och uppmuntrar detta arbete kontinuerligt. De regionala energikontoren är också en viktig regional energiaktör. Tillsammans med länsstyrelserna samarbetar de med offentliga och privata aktörer för att främja ökad energieffektivisering. Energi och klimatrådgivningen finns i samtliga kommuner i Sverige. Söker du opartiska och oberoende råd kring energieffektivisering, klimatfrågor och transporter? Till exempel kring hur du kan minska dina energikostnader eller se över dina transportval. Då vill jag verkligen uppmana dig att kontakta din kommunala energi och klimatrådgivare. Lycka till! Andres muld generaldirektör för energimyndigheten En första viktig insikt är att Sverige inte har någon som helst brist på el. Det finns alltså inget underskott som en utbyggnad i någon form skulle kunna motverka. Tvärtom så exporterar Sverige under fyra av fem år faktiskt el till andra länder och vi ser inga tecken på att denna export kommer att minska. Problemet är istället att Sverige har en allt för stor andel eluppvärmda byggnader som vintertid skapar en otrygg elförsörjning och samtidigt är den huvudsakliga anledningen att elpriset numera under vintern skenar i höjden. Det är varken smart eller effektivt att värma hus med elektricitet och det bidrar dessutom till att det slösas med elström. Det är högst anmärkningsvärt att Boverkets nya Bygg Regler i praktiken gynnar eldrivna värmekällor vilket slår undan fötterna för biobränsle och andra förnybara värmekällor. Genom att effektivisera energianvändningen inom byggnadssektorn och välja andra värmebärare för uppvärmning skulle belastningen på elnäten minska drastiskt och sannolikt även prisutvecklingen, inte minst under höglasttid. Det är bättre att värma med biobränsle på vintern och solvärme på sommaren och frigöra el kapacitet som får en betydligt större nytta och kan utnyttjas mer kostnadseffektivt i exempelvis den elintensiva industrin. Det borde därför ha varit en självklarhet att Boverket i de nya byggreglerna styrt i den riktningen och inte tvärt om! När elpriserna skjuter i höjden upplever vi en stark frustration i Sverige. Det har sin historiska förklaring i att Sverige i motsats till de flesta andra länder i Europa har haft tillgång till förhållandevis billig el. Så billig att vi blivit snudd på elmissbrukare. Vi driver värmepumpar och radiatorer med el och värmer bostäder till 20 grader, medan man i övriga Europa driver maskiner och tillverkar kyla. Till skillnad från vår elintensiva industri, som har ett stort men relativt jämnt effektbehov över året, så är det ett varierande effektbehov för elvärme som ger problem och driver upp elanvändningen vintertid. Det är med andra ord alla elvärmda villor och lokaler som är den huvudsakliga orsaken till de senaste vintrarnas höga elpriser. Det är FakTa Bengt-Erik Löfgren med företaget ÄFAB har ett brinnande intresse i miljö. Idag har hans företag ett nära samarbete med flertalet av marknadens tillverkande företag inom ved, spannmål och pellets eldningsteknik. Bengt-Erik Löfgren har suttit med i branschorganisationen för biobränsle; Svebio`s, styrelse i 13 år. Han har de senaste 9 åren ingått i Energimyndighetens styrgrupp inom programmet Småskalig Bio energi som företrädare för den småskaliga bioenergianvändningen. inte ovanligt att det går åt tre gånger så mycket elenergi för att värma en lokal en kall vinterdag jämfört med medelbehovet över året. En stor del av tillgänglig elproduktion vintertid går därför till att täcka ett ökat värme behov. Om vi plockar bort merparten av vår eluppvärmning samtidigt som vi effektiviserar och bygger ut lokalt producerad kraftvärme och vindkraft och investerar i solel behövs ingen utbyggnad av vare sig kärnkraft eller av vårt kraftnät. Alternativet till eluppvärmning kan till exempel vara inhemsk producerad bioenergi. Enbart inom den svenska skogsindustrin finns sågspån och restprodukter som skulle kunna räcka till 2,2 miljoner ton pellets vilket motsvarar värmebehovet för ungefär svenska villor. Värmen från bioenergi är en energikälla som bara växer och som i kombination med sol ger oss alla en naturlig värme. Ungefär var tredje kilowattimme (kwh) som konsumeras i Sverige är producerad av bioenergi. Bioenergi levererar mer energi till vårt energisystem än vad både vattenkraft och kärnkraften gör tillsammans och är en större energibärare än oljan. Biobränsle är klimatneutralt och där varje ny TWh som tas fram genererar 300 arbetstillfällen inom landet. Varje elvärmd villa som konverterar till bioenergi sparar dessutom tiotusentals kronor på uppvärmningen som husägaren kan använda till annat. Om vi överslagsmässigt översätter vår bioenergianvändning (115 TWh) till importerad olja så innebär detta i konsumentledet att ungefär 150 miljarder kronor till större delen stannar lokalt och i Sverige och att utsläppen av koldioxid inom landet minskat med drygt 30 miljoner ton. Bioenergi är med andra ord bra för ekonomin, miljön och det skapar jobb. Låt oss använda elen till att skapa konkurrenskraft och arbetstillfällen i vår industri. När vi använder en kwh elström till att smälta stål i ett stålverk så kan vi använda restvärmen till att producera ånga som genererar el. Restvärmen från elproduktionen kan i sin tur generera fjärrvärme o.s.v. Använder vi elen smart kan vi utnyttja samma kwh i många led. Den i särklass effektivaste klimatåtgärden våra politiker kan göra är att förbjuda alla former av eluppvärmning. Att slösa bort högvärdig el på att få 20 grader varmt är inte långsiktigt hållbart ens om vi använder värmepumpar. Vi påstår inte att svensk skog är lösningen på alla energiproblem. Men den är en värdefull pusselbit i den årligen stormande eldebatten och en bättre användning av den svenska skogen får ekonomiskt positiva konsekvenser för oss alla. Varje kilowattimme bioenergi som ersätter svensk elvärme kräver 3,3 kwh kol för att producera 1 kwh el. bengt- erik löfgren äfab energikonsult Energibilagan är en annonsbilaga från de kommunala energi- och klimatrådgivarna samt de tre energikontoren i Gävleborgs, Dalarnas, Västernorrlands och Jämtlands län. Energibilagan distribueras till ca hushåll, genom 17 dagstidningar, i de fyra länen. Energibilagan är ett projekt, som stöds ekonomiskt av Energimyndigheten, Region Gävleborg, Länsstyrelsen Dalarna, Länsstyrelsen Västernorrland och Länsstyrelsen Jämtlands län. TExT & BILD: Energi och klimatrådgivarna (där annat ej anges). AnnonSFöRSÄLJnInG: MittMedia. GRAFISk FoRM: Patrik Lundberg, MittMedia Annonsproduktion. PRoDukTIon: MittMedia Annonsproduktion. TRyck: MittMedia Print AB energibilagan november 2011

3 energibilagan november

4 det blir mer och mer intressant att om man inte kan ta tillvara den producerande elen direkt i hemmet så går den ut på elnätet. den elenergin erbjuder vi nu kunderna att få betalt för och vi kan samtidigt täcka en del av vår nätförlust, säger kjell Andersson, dala energi. Det regelverk som idag finns för småskalig elproduktion reglerar inte ersättning vid egen produktion av el, men det är under omarbetning. Elnätsbolagen i Dalarna gör gemensam sak och går före genom att betala en krona i ersättning till de som producerar el för eget behov. Tidigare fanns det en begränsning i att de kunder som producerade för eget behov var tvungen att betala extra nät- eller inmatningsavgifter och byta till en speciell mätare. Men i april 2010 gjordes ändringar i Ellagen avseende produktionsanläggningar på max 43,5 kw som kan anslutas till en 63 A huvudsäkring. Anläggningen får inte producera mer el än vad man gör av med under ett år. Om dessa villkor är uppfyllda behöver kunden inte betala några extra avgifter och elnätsbolagen byter ut mätaren om det behövs. Om man till exempel har solceller som producerar el så kan det mycket väl uppstå ett överskott sommartid som går ut på nätet. Vi tänker ersätta kunden med 1 kr/ kwh. Det är något mer än vi normalt köper nätförlust för men detta är ju ren och förnybar energi och dessa kunder kan inte tillgodoräkna sig elcertifikat som de större producenterna får säger Kjell Stålberg, Borlänge Energi. Fortum har också valt att ersätta kunderna. Enligt Remy Gustafson på Fortum ditstribution så följer deras ersättning spotpriset på elbörsen minus fyra öre. Det blir mer och mer intressant att göra egen el och nätbolagen får fler och fler som frågar dem om så kallad mikroproduktion. Ju fler anläggningar som kommer till, desto mer drivs utvecklingen. Det finns de som lagt flera hundra tusen på att fylla ett tak eller en vägg i bra söderläge med solceller, som i sin tur genererar en större eller mindre del av husets årsbehov av el. Trenden är att solcellspanelerna blir större och levererar fler och fler kilowattimmar. De som hittills satsat är entusiaster inte minst med hjärta för miljö och energifrågor, men också de som känner att de vill vara oberoende och de som strävar efter låga driftskostnader. När solceller och mindre vindkraftverk började komma så laddade man i regel batterier. Så är det fortfarande i anläggningar där man inte har tillgång till något elnät. Har man tillgång till nät så är det att föredra. Det fungerar så att allt överskott från en solcellsanläggning en solig dag går in på det vanliga elnätet. Sedan får man tillbaka lika mycket ström från nätleverantören när man behöver den. Det trygga elavtalet har du jämfört olika elbolag men en fast avgift på 59 kr/mån, vilket är givit upp? vi förstår dig. En del bolag 708 kr/år. Vi ligger ofta bland topp-tio gör det snårigt för kunderna. Man kan bland de för kunderna mest fördel- t ex locka med några öres billigare aktiga årsavtalen tryggt pris: 3 öre/kwh ger ett normalhushåll för dig som vill slappna ca 300 kr lägre årskostnad baserat på av med en låg årskostnad kwh/år. Istället kan bolagen ha 100% vat tenkraf t är säljer vi som el all hälften cirka varav kommer vattenkraftstationer Från i våra egna älven voxnan. är du kund i annat bolag? kan det bli mer lokalt? ring oss, så bevakar vi ditt avtal och i över 100 år har vi sålt kraft som skickar ett förslag till avtal i god tid hämtats ur vattendrag. Snart startar vi innan ditt nuvarande avtal går ut. Hos ett helt nytt elhandels bolag tillsammans oss får du personlig service, slipper långa med Bollnäs Energi. Där kommer du telefonköer och en massa knapptryck- förutom vattenkraft även att kunna välja ningar. Du har möjlighet att ha en egen el som hämtats ur sopor och biobränsle! kontaktperson vid vår kundtjänst. Håll utkik efter Hälsinglands nya elhandel. VI BRINNER FÖR BYGDEN! Nu är det mycket som händer innanför våra väggar, vi formligen sjuder av energi! energi som vi använder för att utveckla bygden och ge dig nya och bättre lösningar i din vardag. Från och med årsskiftet breddar vi vårt lokala engagemang till att inte bara innefatta fjärrvärme utan även lokalt producerad el (som vi också säljer tillsammans med våra goda grannar), vindkraft och en fortsatt utbyggnad av fibernätet under parollen Fiber till Folket. Vi har energi för Bollnäs utveckling! Bollnäs energi är ett kommunägt bolag som verkar för Bollnäs utveckling. du kan läsa mer om allt som händer på 04 energibilagan november 2011

5 göra egen el Så startar du egen elproduktion Du kan producera el med hjälp av solceller, vindkraftverk eller små vattenturbiner. Du behöver ett tillstånd för att koppla upp din anläggning till elnätet även om du bara producerar för egen del. Tänk på att kontrollera om du behöver söka bygglov. Elinstallationen måste göras av en fackman som kan också kan hjälpa till med tillstånd och kontakten med elnätsbolaget. Förutom anläggningen som producerar strömmen behövs en växelriktare som förvandlar likström till växelström. Under senare tid finns det ett bidrag att söka till solceller. För närvarande finns inga medel i bidragspotten och idag vet vi inte säkert om det kommer att fyllas på med nya pengar. När reglerna infördes var solcellspaneler väldigt dyra. Idag har priset på paneler sjunkit radikalt vilket gör det mer och mer intressant att fundera på att investera i solceller. Det är viktigt att inte producera mera el än vad årsbehovet är i anläggningen. Gör man det så förvandlas man till elproducent och faller inom ramen för en annan lagstiftning. Det blir krångligare när man producerar mera el än man använder på årsbasis. I andelsföreningar för vindkraft är den vanliga rekommendationen att aldrig köpa flera andelar än 80 procent av sitt årsbehov. Det kan vara en bra tummregel även för egna solcellanläggningar och eller små vindkraftverk. Här finns mer att läsa och fakta: Energimyndigheten, Svenska kraftnät, Svensk energi, Fortum, Borlänge energi, /sv/ Foretaget/Nyhetsarkivet/ Produktion-av-egen-el energibilagan november

6 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WYXZ-LÄN ANNONS Solceller det självklara valet för Harald För Harald Sedin i Söråker var det en självklarhet att satsa på solceller för att producera el när möjligheten att söka bidrag dök upp. Ett självklart val eftersom jag värnar om vårt klimat och vår miljö. Som det är idag finns det stort behov av alla typer av insatser för att minska vår klimatpåverkan, berättar Harald. THOMAS TIPSAR Duo finns i flera olika modeller. se Duo :- Det första han gjorde var att kontakta Länsstyrelsen och Timrå Kommun för att diskutera detaljerna kring en solcellsanläggning och möjligheterna till installation och bidrag. (19.900:-) Duo 1 BYGG & JÄRNHANDEL Hantverkargatan 13, Södra Backa, Borlänge tel , fax Priserna gäller så långt lagret räcker, dock längst t.o.m Sedan tidigare hade Harald haft kontakt med företaget Solklart. Jag valde ett testat solcellssystem, SHARP NO-170 genom företaget Solklart. Där fick jag god hjälp, de har goda kunskaper och ger bra service fortsätter Harald. Själva installationen tog endast två dagar för Harald. Problemet har varit elnätbolagets handläggning för att byta ut den tidigare mätaren mot en dubbelriktad mätare vilket behövs för att få rätt värden på mätaren. Att få den nya dubbelriktade mätaren kostade inget extra. Installationen var klar den 15 juni Nu är det september 2011 och Harald har fortfarande inte fått ordning på mätning och debitering mellan elnätbolag och elhandelsbolag. Sedan den 15 juni 2010 har solpanelerna producerat kwh. Här måste Länsstyrelsen som är kontrollmyndighet följa upp hur allt fungerar med kontakten mellan elnätbolag och elhandelsbolag säger Harald. FAKTA Area solceller 9,2 m 2 Effekt 1 kw Total installationskostnad kr varav solceller kr installation kr Bidrag från Länsstyrelsen kr Produktion 15 månader kwh Jag säljer ingen el utan den el som jag inte använder levererar jag tillbaka till nätet. Jag har frågat elnätbolaget hur man gör för att sälja elen tillbaka till dem men de uppger att de inte vet hur man gör fortsätter Harald. Ett tips till den som funderar på att installera solceller på sin fastighet är att innan installationen noga ta reda på fakta från elnätbolag, solcellsleverantören och myndigheter eftersom det här med solceller är nytt för alla avslutar Harald. Som det är idag finns det stort behov av alla typer av insatser för att minska vår klimatpåverkan 06 ENERGIBILAGAN NOVEMBER 2011 Harald Sedin

7 Samlingsnamnet för alla våra modeller med miljöinnovationer. Alla utvecklade med ambitionen att pressa miljöpåverkan utan att kompromissa med kraft och körglädje. Vi tror nämligen att det bästa sättet att få fler att göra skillnad för miljön är om de har roligt på vägen. Passat Variant TDI 140 Wolfsburg Edition. Här har vi samlat flera av våra miljömedvetna och effektiva innovationer i en och samma bil. Eller vad sägs till exempel om start-stoppsystem och bromskraftsåtervinning? Att den sedan är rymlig, snygg och kommer med ett bra andrahandsvärde gör bara Passat ännu bättre. TSI. TSI-motorn är en unik innovation. Tekniken bygger på downsizing, det vill säga relativt låg cylindervolym kombinerat med direktinsprutning och avgasturbo. TSI-motorerna kännetecknas av hög effekt och högt vridmoment samtidigt som förbrukningen hålls nere. STCC/Biogas. Vår satsning på biogas i STCC har bevisat att miljötänkande och körglädje faktiskt kan gå hand i hand. Vi är väldigt stolta över både våra förare och bilar som ligger i det absoluta toppskiktet. Läs mer på thinkblue.volkswagen.com Avesta, Bollnäs, Borlänge, Falun, Gävle, Hedemora, Hudiksvall, Ludvika, Mora, Sandviken, Ångermanlandsgatan 21. Tel Birsta, Härnösand, Sundsvall, Östersund. Tel Det är bra att elda för kråkorna. Eller? Dalarnas effektivaste mediekanaler Dalarnas nutidsförmedlare. Fem tidningar, webb, mobil, radio, gratistidning och direktreklam. energibilagan november

8 Nyttja energin i alla våra kontakter självklart att bygga energismart! för niklas nordlund vd/produktionschef på Hall & kapell i timrå är det självklart att isolera bra och tänka till när de ska bygga ut. merkostnaden för isolering har vi inte ens räknat på, säger niklas, vi vet att det lönar sig. Vi har över varje dag! * Tidigare höll företaget till i en dåligt isolerad lokal på 300 m 2 som värmdes upp med olja. Efter flytten till den nuvarande 1600 m 2 stora lokalen, blev driftkostnaden för el och värme oväntat lägre berättar Niklas. Varför? Jo, den nya lokalen värmdes upp med fjärrvärme, var bättre isolerad och hade värmeåtervinning på ventilationen. Med den kunskapen vet företaget att det lönar sig med energismart byggande och att inte bara titta på bygg- utan även se driftkostnaden när de nu ska bygga ut. I utbyggnaden isoleras det med 500 mm på vindsbjälklaget och 300 mm under plattan på mark, vilket är enligt Energimyndighetens rekommendationer vid nybyggnation av villa. I väggarna blir det 195 mm vilket om det skulle vara en villa inte är så mycket, men för att vara en produktionsanläggning är det 50 mm mer än vad som vanligtvis väljs berättar Niklas. Hall och Kapell håller till på Vivsta industriområde strax utanför Timrå centrum. De svetsar ihop PVC-plast till bland annat tält, presenningar och hallar, men även produkter som poolskydd, draperier och banderoller finns i sortimentet. Företaget funderar på att installera det senaste i energieffektiv belysning, så kallad induktionsbelysning, i de nya lokalerna. Jag ska sätta mig ner och jämföra offerterna, berättar Niklas. Energieffektiv belysning med lång livs längd kräver mindre underhåll och Niklas Nordlund VD/produktionschef på Hall & Kapell i Timrå. Det som är billigt i inköp kan bli dyrt i drift Niklas Nordlund drar mycket mindre el vilket ska tas med i beräkningarna för den totala kostnaden. Det som är billigt i inköp kan bli dyrt i drift, avslutar Niklas. FaKTa Rekommenderade isolertjocklekar för nybyggda hus som inte värms med direktverkande elvärme Minimikrav för husets energiprestanda bestäms i Boverkets byggregler (BBR). Nedanstående U-värden är alltså vad man minst måste ha. Har huset ännu mer isolering och ett lägre U-värde är det givetvis bättre för driftsekonomin och för klimatet. Om huset kommer att ha direktverkande elvärme ställs högre krav på låg energianvändning vilket gör att huset ska ha ännu mera isolering. *Källa: TNS SIFO, Orvesto konsument 2010:helår MEDIEHUSET ST SUNDSVALL BESÖK: BADHUSPARKEN 1 VÄXEL U-värde Isolertjocklek Genomsnitt för husets klimatskärm 0,50 Vindsbjälklag/tak 0, mm Ytterväggar 0, mm Golv (mot mark) 0, mm Fönster 1,3 Ytterdörr 1,3 När det gäller fönster finns mera att läsa via länken och när det gäller ytterdörrar har energimyndigheten gjort en test som man kan ta del av via länken: 08 energibilagan november 2011

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Medlemsnytt September 2013

Medlemsnytt September 2013 Medlemsnytt September 2013 Kära O2-medlem, Den här veckan presenterar IPCC, FNs klimatpanel en rapport om förändringarna i världens klimat. Det är den första delen av fyra olika delrapporter och beskriver

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Energisatsningar på gårdsnivå

Energisatsningar på gårdsnivå Energisatsningar på gårdsnivå Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen.

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Solceller Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Den största myten * En film om solel Så här sa ett elföretag år 2000 Sydgas och Sydkrafts intresse ligger i att få praktisk erfarenhet i småskalig

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Trottaberg 3:21 Datum: 2015-03-12 Adress: Skutevägen 2, 302 72 Halmstad Rapportnummer: 976 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER

INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER Vi på SVEA Solar är glada för att ni är intresserade av att installera solceller och satsa på solel. Marknaden för solceller växer kraftig i Sverige och

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande Guide för små och medelstora företag Enklaste vägen till energieffektivt företagande 2 Guide för små och medelstora företag vi vill hjälpa företag att minska sina kostnader och sin miljöbelastning genom

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Mikroproduktion. - För dig som ska starta egen elproduktion. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw

Mikroproduktion. - För dig som ska starta egen elproduktion. Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Mikroproduktion - För dig som ska starta egen elproduktion Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Version februari 2015 Fler väljer att producera egen el Vi ser en trend att allt fler väljer att

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete Thomas Korsfeldt Generaldirektör Energipolitikens tre huvudmål Låg negativ miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Bengt- Erik Löfgren. Fastbränsle är vår största energbärare: Men är alla low hanging fruits redan plockade? SERO Nässjö 8 maj 2014

Bengt- Erik Löfgren. Fastbränsle är vår största energbärare: Men är alla low hanging fruits redan plockade? SERO Nässjö 8 maj 2014 Fastbränsle är vår största energbärare: Men är alla low hanging fruits redan plockade? SERO Nässjö 8 maj 2014 Bengt- Erik Löfgren PelletsFörbundet/ÄFAB Sockerbruksgatan 1 531 40 LIDKÖPING Telefon 0510

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars

Välkomna till Så producerar du din egen el. En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Välkomna till Så producerar du din egen el En del av Mölndal Stads Hållbarhetsvecka 17-23 mars Dagens föreläsning En övergripande introduktion till hur man producerar sin egen el Om Mölndal Energi, våra

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N2014/734/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-05- 16 REMISSYTTRANDE N2014/734/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Energimyndighetens uppdragsredovisning Kontrollstation

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien Effektiv energianvändning g 2012-11-29 Gustav Melin, VD. www.svebio.se

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien Effektiv energianvändning g 2012-11-29 Gustav Melin, VD. www.svebio.se Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien Effektiv energianvändning g 2012-11-29 Gustav Melin, VD Vi arbetar för att öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Växternas

Läs mer

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt?

Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Högskolan på Gotland Solceller för egen elproduktion Är det lönsamt? Kursdeltagare Marianne Lindeborg Oktober, 2011 Examinator: Göran Wall Högskolan på Gotland Kurs: Energi och miljö Höstterminen 2011

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Akademiska Hus satsar på solceller

Akademiska Hus satsar på solceller Akademiska Hus satsar på solceller Seminarium Svensk Solenergi/Chalmers Uppsala 2015-10-16 Johan Tjernström, Energistrateg johan.tjernstrom@akademiskahus.se 1 Innehåll Kort om Akademiska Hus Våra energimål

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post Ansökan lämnas till länsstyrelsen. Läs informationsbladet om investeringsstödet innan du fyller i ansökan. Ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20

El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20 El och varmvatten från solen - åk på solsafari onsdag 22 maj kl 18-20 Energin från solinstrålningen mot ett tak i norrland är 6-8 ggr större än husets värmebehov. Fastighetsägare visar hur solfångaroch

Läs mer

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Örebro Göteborg Stockholm Solel: Ekonomi David Larsson, Direct Energy Intäkter Kostnader Vad kostar solel? Lönsamhet Matchning, nettodebitering och försäljning

Läs mer

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel

Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10. Nettodebitering. En förutsättning för småskalig solel Bengt Stridh, SolEl seminarium 2011-11-10 Nettodebitering En förutsättning för småskalig solel Solcellsanläggning - 3,36 kw - 19,4 m 2 Tillgängliga takytor utnyttjas hyggligt Nettoköp av el maj-augusti

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Solen som energikälla. Solen som energikälla

Solen som energikälla. Solen som energikälla Solen som energikälla Solen som energikälla Så här fungerar solcellssystem Energi från solen Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN Paradigmskifte inom elenergibranschen Nätägare relationen Ellagen undantag småskalig produktion Nätägaren är skyldigt att installera mätare med tillhörande

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus!

Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! En förstudie Eva Sikander, SP Monica Axell, SP Kongahälla Att gå från lågenergihus till aktivhus! Aktivhus eller plusenergihus genererar mer energi över

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN

ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN Prins Daniel Fellowship ENERGI MÖJLIGHETER OCH DILEMMAN Energianvändning historik, nuläge, och framtidsscenarier Prins Daniel Fellowship Prins Daniel Fellowship MÄNSKLIGHETENS TIO STÖRSTA UTMANINGAR 1996

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer