Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och klimatarbete Energiomställningen engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22 Så startar du egen elproduktion Lönsamma lågenergihus Förnybart bränsle i våra tankar SIDORNA 4-5 SIDAN 9 SIDORNA SIDAN 19 Ockelbo Ost energieffektiviserar

2 energimyndigheten, fotograf niklas dahlskog byggnader som värms med el driver upp priset Andres Muld. Alla kan bidra i energi- och klimatarbetet Det är angeläget att sprida budskap och information om vad vi tillsammans behöver och kan göra för att motverka klimatförändringarna. Denna tidningsbilaga genomförs av flera energikontor, länsstyrelser och energi och klimatrådgivare, för att nå nästan hushåll, och visar på kraften och styrkan i att samarbeta! Den visar på bredden av det arbete som görs på lokal och regional nivå, och inspirerar förhoppningsvis också just dig till hur du kan bidra för att motverka klimatförändringarna! De kommunala energi och klimat rådgivarna och de regionala energi kontoren arbetar med rådgivning till hushåll, allmänhet, små och medelstora företag och organisationer. Energi myndigheten stöttar och uppmuntrar detta arbete kontinuerligt. De regionala energikontoren är också en viktig regional energiaktör. Tillsammans med länsstyrelserna samarbetar de med offentliga och privata aktörer för att främja ökad energieffektivisering. Energi och klimatrådgivningen finns i samtliga kommuner i Sverige. Söker du opartiska och oberoende råd kring energieffektivisering, klimatfrågor och transporter? Till exempel kring hur du kan minska dina energikostnader eller se över dina transportval. Då vill jag verkligen uppmana dig att kontakta din kommunala energi och klimatrådgivare. Lycka till! Andres muld generaldirektör för energimyndigheten En första viktig insikt är att Sverige inte har någon som helst brist på el. Det finns alltså inget underskott som en utbyggnad i någon form skulle kunna motverka. Tvärtom så exporterar Sverige under fyra av fem år faktiskt el till andra länder och vi ser inga tecken på att denna export kommer att minska. Problemet är istället att Sverige har en allt för stor andel eluppvärmda byggnader som vintertid skapar en otrygg elförsörjning och samtidigt är den huvudsakliga anledningen att elpriset numera under vintern skenar i höjden. Det är varken smart eller effektivt att värma hus med elektricitet och det bidrar dessutom till att det slösas med elström. Det är högst anmärkningsvärt att Boverkets nya Bygg Regler i praktiken gynnar eldrivna värmekällor vilket slår undan fötterna för biobränsle och andra förnybara värmekällor. Genom att effektivisera energianvändningen inom byggnadssektorn och välja andra värmebärare för uppvärmning skulle belastningen på elnäten minska drastiskt och sannolikt även prisutvecklingen, inte minst under höglasttid. Det är bättre att värma med biobränsle på vintern och solvärme på sommaren och frigöra el kapacitet som får en betydligt större nytta och kan utnyttjas mer kostnadseffektivt i exempelvis den elintensiva industrin. Det borde därför ha varit en självklarhet att Boverket i de nya byggreglerna styrt i den riktningen och inte tvärt om! När elpriserna skjuter i höjden upplever vi en stark frustration i Sverige. Det har sin historiska förklaring i att Sverige i motsats till de flesta andra länder i Europa har haft tillgång till förhållandevis billig el. Så billig att vi blivit snudd på elmissbrukare. Vi driver värmepumpar och radiatorer med el och värmer bostäder till 20 grader, medan man i övriga Europa driver maskiner och tillverkar kyla. Till skillnad från vår elintensiva industri, som har ett stort men relativt jämnt effektbehov över året, så är det ett varierande effektbehov för elvärme som ger problem och driver upp elanvändningen vintertid. Det är med andra ord alla elvärmda villor och lokaler som är den huvudsakliga orsaken till de senaste vintrarnas höga elpriser. Det är FakTa Bengt-Erik Löfgren med företaget ÄFAB har ett brinnande intresse i miljö. Idag har hans företag ett nära samarbete med flertalet av marknadens tillverkande företag inom ved, spannmål och pellets eldningsteknik. Bengt-Erik Löfgren har suttit med i branschorganisationen för biobränsle; Svebio`s, styrelse i 13 år. Han har de senaste 9 åren ingått i Energimyndighetens styrgrupp inom programmet Småskalig Bio energi som företrädare för den småskaliga bioenergianvändningen. inte ovanligt att det går åt tre gånger så mycket elenergi för att värma en lokal en kall vinterdag jämfört med medelbehovet över året. En stor del av tillgänglig elproduktion vintertid går därför till att täcka ett ökat värme behov. Om vi plockar bort merparten av vår eluppvärmning samtidigt som vi effektiviserar och bygger ut lokalt producerad kraftvärme och vindkraft och investerar i solel behövs ingen utbyggnad av vare sig kärnkraft eller av vårt kraftnät. Alternativet till eluppvärmning kan till exempel vara inhemsk producerad bioenergi. Enbart inom den svenska skogsindustrin finns sågspån och restprodukter som skulle kunna räcka till 2,2 miljoner ton pellets vilket motsvarar värmebehovet för ungefär svenska villor. Värmen från bioenergi är en energikälla som bara växer och som i kombination med sol ger oss alla en naturlig värme. Ungefär var tredje kilowattimme (kwh) som konsumeras i Sverige är producerad av bioenergi. Bioenergi levererar mer energi till vårt energisystem än vad både vattenkraft och kärnkraften gör tillsammans och är en större energibärare än oljan. Biobränsle är klimatneutralt och där varje ny TWh som tas fram genererar 300 arbetstillfällen inom landet. Varje elvärmd villa som konverterar till bioenergi sparar dessutom tiotusentals kronor på uppvärmningen som husägaren kan använda till annat. Om vi överslagsmässigt översätter vår bioenergianvändning (115 TWh) till importerad olja så innebär detta i konsumentledet att ungefär 150 miljarder kronor till större delen stannar lokalt och i Sverige och att utsläppen av koldioxid inom landet minskat med drygt 30 miljoner ton. Bioenergi är med andra ord bra för ekonomin, miljön och det skapar jobb. Låt oss använda elen till att skapa konkurrenskraft och arbetstillfällen i vår industri. När vi använder en kwh elström till att smälta stål i ett stålverk så kan vi använda restvärmen till att producera ånga som genererar el. Restvärmen från elproduktionen kan i sin tur generera fjärrvärme o.s.v. Använder vi elen smart kan vi utnyttja samma kwh i många led. Den i särklass effektivaste klimatåtgärden våra politiker kan göra är att förbjuda alla former av eluppvärmning. Att slösa bort högvärdig el på att få 20 grader varmt är inte långsiktigt hållbart ens om vi använder värmepumpar. Vi påstår inte att svensk skog är lösningen på alla energiproblem. Men den är en värdefull pusselbit i den årligen stormande eldebatten och en bättre användning av den svenska skogen får ekonomiskt positiva konsekvenser för oss alla. Varje kilowattimme bioenergi som ersätter svensk elvärme kräver 3,3 kwh kol för att producera 1 kwh el. bengt- erik löfgren äfab energikonsult Energibilagan är en annonsbilaga från de kommunala energi- och klimatrådgivarna samt de tre energikontoren i Gävleborgs, Dalarnas, Västernorrlands och Jämtlands län. Energibilagan distribueras till ca hushåll, genom 17 dagstidningar, i de fyra länen. Energibilagan är ett projekt, som stöds ekonomiskt av Energimyndigheten, Region Gävleborg, Länsstyrelsen Dalarna, Länsstyrelsen Västernorrland och Länsstyrelsen Jämtlands län. TExT & BILD: Energi och klimatrådgivarna (där annat ej anges). AnnonSFöRSÄLJnInG: MittMedia. GRAFISk FoRM: Patrik Lundberg, MittMedia Annonsproduktion. PRoDukTIon: MittMedia Annonsproduktion. TRyck: MittMedia Print AB energibilagan november 2011

3 energibilagan november

4 det blir mer och mer intressant att om man inte kan ta tillvara den producerande elen direkt i hemmet så går den ut på elnätet. den elenergin erbjuder vi nu kunderna att få betalt för och vi kan samtidigt täcka en del av vår nätförlust, säger kjell Andersson, dala energi. Det regelverk som idag finns för småskalig elproduktion reglerar inte ersättning vid egen produktion av el, men det är under omarbetning. Elnätsbolagen i Dalarna gör gemensam sak och går före genom att betala en krona i ersättning till de som producerar el för eget behov. Tidigare fanns det en begränsning i att de kunder som producerade för eget behov var tvungen att betala extra nät- eller inmatningsavgifter och byta till en speciell mätare. Men i april 2010 gjordes ändringar i Ellagen avseende produktionsanläggningar på max 43,5 kw som kan anslutas till en 63 A huvudsäkring. Anläggningen får inte producera mer el än vad man gör av med under ett år. Om dessa villkor är uppfyllda behöver kunden inte betala några extra avgifter och elnätsbolagen byter ut mätaren om det behövs. Om man till exempel har solceller som producerar el så kan det mycket väl uppstå ett överskott sommartid som går ut på nätet. Vi tänker ersätta kunden med 1 kr/ kwh. Det är något mer än vi normalt köper nätförlust för men detta är ju ren och förnybar energi och dessa kunder kan inte tillgodoräkna sig elcertifikat som de större producenterna får säger Kjell Stålberg, Borlänge Energi. Fortum har också valt att ersätta kunderna. Enligt Remy Gustafson på Fortum ditstribution så följer deras ersättning spotpriset på elbörsen minus fyra öre. Det blir mer och mer intressant att göra egen el och nätbolagen får fler och fler som frågar dem om så kallad mikroproduktion. Ju fler anläggningar som kommer till, desto mer drivs utvecklingen. Det finns de som lagt flera hundra tusen på att fylla ett tak eller en vägg i bra söderläge med solceller, som i sin tur genererar en större eller mindre del av husets årsbehov av el. Trenden är att solcellspanelerna blir större och levererar fler och fler kilowattimmar. De som hittills satsat är entusiaster inte minst med hjärta för miljö och energifrågor, men också de som känner att de vill vara oberoende och de som strävar efter låga driftskostnader. När solceller och mindre vindkraftverk började komma så laddade man i regel batterier. Så är det fortfarande i anläggningar där man inte har tillgång till något elnät. Har man tillgång till nät så är det att föredra. Det fungerar så att allt överskott från en solcellsanläggning en solig dag går in på det vanliga elnätet. Sedan får man tillbaka lika mycket ström från nätleverantören när man behöver den. Det trygga elavtalet har du jämfört olika elbolag men en fast avgift på 59 kr/mån, vilket är givit upp? vi förstår dig. En del bolag 708 kr/år. Vi ligger ofta bland topp-tio gör det snårigt för kunderna. Man kan bland de för kunderna mest fördel- t ex locka med några öres billigare aktiga årsavtalen tryggt pris: 3 öre/kwh ger ett normalhushåll för dig som vill slappna ca 300 kr lägre årskostnad baserat på av med en låg årskostnad kwh/år. Istället kan bolagen ha 100% vat tenkraf t är säljer vi som el all hälften cirka varav kommer vattenkraftstationer Från i våra egna älven voxnan. är du kund i annat bolag? kan det bli mer lokalt? ring oss, så bevakar vi ditt avtal och i över 100 år har vi sålt kraft som skickar ett förslag till avtal i god tid hämtats ur vattendrag. Snart startar vi innan ditt nuvarande avtal går ut. Hos ett helt nytt elhandels bolag tillsammans oss får du personlig service, slipper långa med Bollnäs Energi. Där kommer du telefonköer och en massa knapptryck- förutom vattenkraft även att kunna välja ningar. Du har möjlighet att ha en egen el som hämtats ur sopor och biobränsle! kontaktperson vid vår kundtjänst. Håll utkik efter Hälsinglands nya elhandel. VI BRINNER FÖR BYGDEN! Nu är det mycket som händer innanför våra väggar, vi formligen sjuder av energi! energi som vi använder för att utveckla bygden och ge dig nya och bättre lösningar i din vardag. Från och med årsskiftet breddar vi vårt lokala engagemang till att inte bara innefatta fjärrvärme utan även lokalt producerad el (som vi också säljer tillsammans med våra goda grannar), vindkraft och en fortsatt utbyggnad av fibernätet under parollen Fiber till Folket. Vi har energi för Bollnäs utveckling! Bollnäs energi är ett kommunägt bolag som verkar för Bollnäs utveckling. du kan läsa mer om allt som händer på 04 energibilagan november 2011

5 göra egen el Så startar du egen elproduktion Du kan producera el med hjälp av solceller, vindkraftverk eller små vattenturbiner. Du behöver ett tillstånd för att koppla upp din anläggning till elnätet även om du bara producerar för egen del. Tänk på att kontrollera om du behöver söka bygglov. Elinstallationen måste göras av en fackman som kan också kan hjälpa till med tillstånd och kontakten med elnätsbolaget. Förutom anläggningen som producerar strömmen behövs en växelriktare som förvandlar likström till växelström. Under senare tid finns det ett bidrag att söka till solceller. För närvarande finns inga medel i bidragspotten och idag vet vi inte säkert om det kommer att fyllas på med nya pengar. När reglerna infördes var solcellspaneler väldigt dyra. Idag har priset på paneler sjunkit radikalt vilket gör det mer och mer intressant att fundera på att investera i solceller. Det är viktigt att inte producera mera el än vad årsbehovet är i anläggningen. Gör man det så förvandlas man till elproducent och faller inom ramen för en annan lagstiftning. Det blir krångligare när man producerar mera el än man använder på årsbasis. I andelsföreningar för vindkraft är den vanliga rekommendationen att aldrig köpa flera andelar än 80 procent av sitt årsbehov. Det kan vara en bra tummregel även för egna solcellanläggningar och eller små vindkraftverk. Här finns mer att läsa och fakta: Energimyndigheten, Svenska kraftnät, Svensk energi, Fortum, Borlänge energi, /sv/ Foretaget/Nyhetsarkivet/ Produktion-av-egen-el energibilagan november

6 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WYXZ-LÄN ANNONS Solceller det självklara valet för Harald För Harald Sedin i Söråker var det en självklarhet att satsa på solceller för att producera el när möjligheten att söka bidrag dök upp. Ett självklart val eftersom jag värnar om vårt klimat och vår miljö. Som det är idag finns det stort behov av alla typer av insatser för att minska vår klimatpåverkan, berättar Harald. THOMAS TIPSAR Duo finns i flera olika modeller. se Duo :- Det första han gjorde var att kontakta Länsstyrelsen och Timrå Kommun för att diskutera detaljerna kring en solcellsanläggning och möjligheterna till installation och bidrag. (19.900:-) Duo 1 BYGG & JÄRNHANDEL Hantverkargatan 13, Södra Backa, Borlänge tel , fax Priserna gäller så långt lagret räcker, dock längst t.o.m Sedan tidigare hade Harald haft kontakt med företaget Solklart. Jag valde ett testat solcellssystem, SHARP NO-170 genom företaget Solklart. Där fick jag god hjälp, de har goda kunskaper och ger bra service fortsätter Harald. Själva installationen tog endast två dagar för Harald. Problemet har varit elnätbolagets handläggning för att byta ut den tidigare mätaren mot en dubbelriktad mätare vilket behövs för att få rätt värden på mätaren. Att få den nya dubbelriktade mätaren kostade inget extra. Installationen var klar den 15 juni Nu är det september 2011 och Harald har fortfarande inte fått ordning på mätning och debitering mellan elnätbolag och elhandelsbolag. Sedan den 15 juni 2010 har solpanelerna producerat kwh. Här måste Länsstyrelsen som är kontrollmyndighet följa upp hur allt fungerar med kontakten mellan elnätbolag och elhandelsbolag säger Harald. FAKTA Area solceller 9,2 m 2 Effekt 1 kw Total installationskostnad kr varav solceller kr installation kr Bidrag från Länsstyrelsen kr Produktion 15 månader kwh Jag säljer ingen el utan den el som jag inte använder levererar jag tillbaka till nätet. Jag har frågat elnätbolaget hur man gör för att sälja elen tillbaka till dem men de uppger att de inte vet hur man gör fortsätter Harald. Ett tips till den som funderar på att installera solceller på sin fastighet är att innan installationen noga ta reda på fakta från elnätbolag, solcellsleverantören och myndigheter eftersom det här med solceller är nytt för alla avslutar Harald. Som det är idag finns det stort behov av alla typer av insatser för att minska vår klimatpåverkan 06 ENERGIBILAGAN NOVEMBER 2011 Harald Sedin

7 Samlingsnamnet för alla våra modeller med miljöinnovationer. Alla utvecklade med ambitionen att pressa miljöpåverkan utan att kompromissa med kraft och körglädje. Vi tror nämligen att det bästa sättet att få fler att göra skillnad för miljön är om de har roligt på vägen. Passat Variant TDI 140 Wolfsburg Edition. Här har vi samlat flera av våra miljömedvetna och effektiva innovationer i en och samma bil. Eller vad sägs till exempel om start-stoppsystem och bromskraftsåtervinning? Att den sedan är rymlig, snygg och kommer med ett bra andrahandsvärde gör bara Passat ännu bättre. TSI. TSI-motorn är en unik innovation. Tekniken bygger på downsizing, det vill säga relativt låg cylindervolym kombinerat med direktinsprutning och avgasturbo. TSI-motorerna kännetecknas av hög effekt och högt vridmoment samtidigt som förbrukningen hålls nere. STCC/Biogas. Vår satsning på biogas i STCC har bevisat att miljötänkande och körglädje faktiskt kan gå hand i hand. Vi är väldigt stolta över både våra förare och bilar som ligger i det absoluta toppskiktet. Läs mer på thinkblue.volkswagen.com Avesta, Bollnäs, Borlänge, Falun, Gävle, Hedemora, Hudiksvall, Ludvika, Mora, Sandviken, Ångermanlandsgatan 21. Tel Birsta, Härnösand, Sundsvall, Östersund. Tel Det är bra att elda för kråkorna. Eller? Dalarnas effektivaste mediekanaler Dalarnas nutidsförmedlare. Fem tidningar, webb, mobil, radio, gratistidning och direktreklam. energibilagan november

8 Nyttja energin i alla våra kontakter självklart att bygga energismart! för niklas nordlund vd/produktionschef på Hall & kapell i timrå är det självklart att isolera bra och tänka till när de ska bygga ut. merkostnaden för isolering har vi inte ens räknat på, säger niklas, vi vet att det lönar sig. Vi har över varje dag! * Tidigare höll företaget till i en dåligt isolerad lokal på 300 m 2 som värmdes upp med olja. Efter flytten till den nuvarande 1600 m 2 stora lokalen, blev driftkostnaden för el och värme oväntat lägre berättar Niklas. Varför? Jo, den nya lokalen värmdes upp med fjärrvärme, var bättre isolerad och hade värmeåtervinning på ventilationen. Med den kunskapen vet företaget att det lönar sig med energismart byggande och att inte bara titta på bygg- utan även se driftkostnaden när de nu ska bygga ut. I utbyggnaden isoleras det med 500 mm på vindsbjälklaget och 300 mm under plattan på mark, vilket är enligt Energimyndighetens rekommendationer vid nybyggnation av villa. I väggarna blir det 195 mm vilket om det skulle vara en villa inte är så mycket, men för att vara en produktionsanläggning är det 50 mm mer än vad som vanligtvis väljs berättar Niklas. Hall och Kapell håller till på Vivsta industriområde strax utanför Timrå centrum. De svetsar ihop PVC-plast till bland annat tält, presenningar och hallar, men även produkter som poolskydd, draperier och banderoller finns i sortimentet. Företaget funderar på att installera det senaste i energieffektiv belysning, så kallad induktionsbelysning, i de nya lokalerna. Jag ska sätta mig ner och jämföra offerterna, berättar Niklas. Energieffektiv belysning med lång livs längd kräver mindre underhåll och Niklas Nordlund VD/produktionschef på Hall & Kapell i Timrå. Det som är billigt i inköp kan bli dyrt i drift Niklas Nordlund drar mycket mindre el vilket ska tas med i beräkningarna för den totala kostnaden. Det som är billigt i inköp kan bli dyrt i drift, avslutar Niklas. FaKTa Rekommenderade isolertjocklekar för nybyggda hus som inte värms med direktverkande elvärme Minimikrav för husets energiprestanda bestäms i Boverkets byggregler (BBR). Nedanstående U-värden är alltså vad man minst måste ha. Har huset ännu mer isolering och ett lägre U-värde är det givetvis bättre för driftsekonomin och för klimatet. Om huset kommer att ha direktverkande elvärme ställs högre krav på låg energianvändning vilket gör att huset ska ha ännu mera isolering. *Källa: TNS SIFO, Orvesto konsument 2010:helår MEDIEHUSET ST SUNDSVALL BESÖK: BADHUSPARKEN 1 VÄXEL U-värde Isolertjocklek Genomsnitt för husets klimatskärm 0,50 Vindsbjälklag/tak 0, mm Ytterväggar 0, mm Golv (mot mark) 0, mm Fönster 1,3 Ytterdörr 1,3 När det gäller fönster finns mera att läsa via länken och när det gäller ytterdörrar har energimyndigheten gjort en test som man kan ta del av via länken: 08 energibilagan november 2011

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel se örebros solkarta Intresset för solel ökar! en av sveriges största solcellsanläggningar finns i örebro Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel i örebroregionen

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

elementärt Vinn Bli ditt eget elbolag! Med solceller på taket gör du din egen el

elementärt Vinn Bli ditt eget elbolag! Med solceller på taket gör du din egen el elementärt F r å n e l v e r k e t n r 1 2 0 1 3 Vinn solcellsdriven husnummerlampa! Aldrig mer överraskad av elräkningen Betalsmart TM - samma summa varje månad Lär din villa kolla vädret Elpiloten TM

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Ljusets hjälte efter stormen. »Nu kan du få elavtal med timvis mätning« Varför inte satsa på jobb i energibranschen?

Ljusets hjälte efter stormen. »Nu kan du få elavtal med timvis mätning« Varför inte satsa på jobb i energibranschen? helgmys Bubbel i egen badbalja skapar helgmys hemma hos familjen Sellfors. sidan 10 experiment»nu kan du få elavtal med timvis mätning«energi sparexperiment en framgång, säger Melina Frigyesi på E.ON.

Läs mer

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats

#1, 08. Bra miljöval. Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna. Gunnebo. Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal. En ekologisk tummelplats #1, 08 MÖLNDAL ENERGI DIT T LOKALA ENERGIFÖRETAG Bra miljöval Mölndal Energi är på väg att uppfylla kriterierna fjärrvärmenätet växer Nästa steg är Rävekärr och Östra Mölndal Gunnebo En ekologisk tummelplats

Läs mer

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Ordlisat och definitioner kwh Kilowattimme (energimått)

Läs mer

Så kan du spara 15 000 kr per år! Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10

Så kan du spara 15 000 kr per år! Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Compricer i samarbete med Newsfactory AB ANNONS DistribuerasiExpressenseptember2009 Så sänker du din bolåneränta! Här får du råd med ditt livs affär. 10 Börja

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Nya Kiruna. »Svenskar vill satsa mer på solkraft« Solsatsande bröder producerar egen el. Rekordprojekt när elen dras om

Nya Kiruna. »Svenskar vill satsa mer på solkraft« Solsatsande bröder producerar egen el. Rekordprojekt när elen dras om utbildning Eleverna på Åsbro kursgård lär sig om el under realistiska förhållanden. sidan 8 shopping»svenskar vill satsa mer på solkraft«drygt 25 000 besökare om dagen hjälper till att värma varuhuset

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer