Bilaga 1: Erfarenheter från Häljarpsprojektet i Landskrona, februari 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1: Erfarenheter från Häljarpsprojektet i Landskrona, februari 2004"

Transkript

1 Bilaga 1: Erfarenheter från Häljarpsprojektet i Landskrona, februari 2004

2 Tekniska Verken 1(6) Datum Handläggare Daniel Gustavsson Er Referens Vår Referens Fjärrvärmekombi uppföljning av konverteringsprojekt i Häljarp Bakgrund Under 1997 genomfördes ett konverteringsprojekt från direktverkande el till fjärrvärme i Häljarp och en utvärdering av projektet blev klart under våren Projektet var speciellt på så sätt att man gjorde en fjärrvärmekombi, vilket innebar att konverteringen gjordes så att husens konstruktion och befintlig funktionsduglig utrustning integrerades i det nya värmedistributionssystemet. Det innebar ingen fullständig konvertering från el till fjärrvärme utan att andelen elvärme minskades och att fjärrvärme användes istället i samma omfattning som eluppvärmningen minskades. I slutsatserna från projektets utvärdering fastslogs att investeringsutgiften för distribution och installation blev mycket låg jämfört med traditionell fjärrvärmeförläggning. Det gjordes även flera enkätundersökningar till de boende och både konverteringsarbetet och det nya värmesystemet fick sammantaget mycket bra betyg. Förutsättningar 1998 För konverteringen till fjärrvärmekombi blev slutkostnaderna exklusive moms kr per villa (komplett) konvertering inomhus. De som valde att ersätta befintlig elvarmvattenberedare med en ny kombiberedare fick betala 6500 kr i tillägg. Utan statligt bidrag hade villaägaren i Häljarp istället fått betala kr exklusive moms för konverteringen plus ett anslutningslån på 4000 kr som Tekniska Verken återbetalat. De driftskostnader som projektdeltagarna ställdes inför när projektet var klart våren 1998 går enkelt att relatera till andelen el och fjärrvärme som använts och taxorna på el och fjärrvärme. I genomsnitt användes ca kwh fjärrvärme som tidigare var ren elförbrukning. Årsgenomsnittet av eltaxan (fast och rörlig del) 1998 var 91 öre/kwh och motsvarande årsgenomsnitt för fjärrvärmetaxan var 48 öre/kwh (taxor inkl. moms). Det innebar för den enskilde villaägaren en besparing i driftskostnad på ca 4400 kr 1998 vilket var ett ekonomiskt attraktivt alternativ. Kostnader för produktionsanläggningen, stamnät och villanät ingår i fjärrvärmetaxan. Landskrona kommun Tekniska Verken Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

3 2(6) Ny uppföljning 2004 En ny uppföljning av projektet påbörjades i slutet på februari Uppföljningen rör hela projektet, från produktion av fjärrvärme i Häljarp till hur de som deltog i projektet ser på det nu i efterhand. För Tekniska Verkens del är det bl.a. intressant att får veta om projektdeltagarna fortfarande är positiva och om de gjort förändringar i sina värmesystem de senaste åren. Projektdeltagarnas åsikter samlades in genom ett nytt enkätutskick (se enkät i bilaga 1) och för att stimulera till många och relativt snabba svar uppmuntrades med trisslotter till de 20 först ifyllda enkäterna. Trots uppmuntran svarade endast 52 % av de 108 projektdeltagarna. En översiktlig sammanställningen av enkäten i tabellform ses i bilaga 2 och kommentarer till enkätsvaren följer på nästkommande sidor. Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta av de 52 % som svarat på enkäten i är nöjda med fjärrvärmen i Häljarp. Det är några som inte tycker att fjärrvärmen räcker till när det blir riktigt kallt. Några förändringar i värmesystemen som gjorts sedan konverteringen är inmontering av fler vattenburna element i några hus och borttagande av varmvattenberedare i något hushåll. I genomsnitt förbrukar de fjärrvärmeanslutna villorna i Häljarp ca kwh el och ca kwh fjärrvärme. Några har värmepumpar som komplement till övrigt värmesystem, men deras energiförbrukning skiljer sig inte avsevärt från övriga hushålls förbrukning. Förutsättningar 2004 Tidigare beskrevs hur de ekonomiska förutsättningarna var för den enskilde villaägaren I uppföljningen som gjorts nu under våren 2004 är fortfarande medelförbrukningen av fjärrvärme i projektområdet kwh/år. Medel för elförbrukningen ligger också på ca kwh/år. Fjärrvärmetaxans årsgenomsnitt för fast och rörlig kostnad 2004 är 74 öre / kwh inklusive moms om den fasta kostnaden fördelas på kwh. Väljer man sydkrafts normalpris på el (2/ inkl. alla skatter och avgifter) och Sydkraft Billeberga AB elnäts mellantariff blir motsvarande årsgenomsnitt för eltaxan 129 öre/kwh. Det kan noteras att i denna eltaxa ingår hela den fasta nätkostnaden precis som i jämförelsen Eftersom alla betalar fast avgift även om de bara har hushållsel är det kanske skillnaden i fast avgift mellan en kund som har bara hushållsel och en som har elvärme med mellantariff, som borde vara med i taxejämförelsen. I bilaga 5 ses hur taxeuppgifterna för el och fjärrvärme ovan beräknats. Årsenergikostnaden för en medelvilla idag i projektområdet blir ca kr (ca 102 öre/kwh) då förbrukningen per år är kwh fjärrvärme och kwh el. Elkostnaden utgör drygt 60% av den totala kostnaden. Om en villa i projektområdet skulle utnyttja fjärrvärmen för all uppvärmning kan man räkna med att den använder kwh fjärrvärme och 5000 kwh hushållsel per år. Årsenergikostnaden blir då ca kr (85 öre/kwh) vilket

4 3(6) är mer än 3000 kr mindre än om hälften av energibehovet täcks av fjärrvärme och andra hälften av el. Använder en villa istället enbart el (20000 kwh), men fortfarande är ansluten till fjärrvärme (d.v.s betalar den fasta fjärrvärmeavgiften) blir den totala årsenergikostnaden nästan kr (124 öre/kwh). Denna kostnad är 7000 kr högre än om all energi för uppvärmning täcks av fjärrvärme. Om villan i detta fallet ej är ansluten till fjärrvärme är den totala elkostnaden drygt kr (111 öre/kwh). Slutsatsen av dessa exempel är att om en villa är ansluten till fjärrvärme är det mest lönsamt att använda så mycket fjärrvärme och så lite el som möjligt eftersom fjärrvärmepriserna är lägre än elpriserna i denna jämförelse. Med ett bra elavtal går det att få något lägre elpris än sydkrafts normalpris, men fjärrvärmepriserna är ändå betydligt lägre. En ökad användning av fjärrvärme kan även innebära att elförbrukningen blir så låg att en villa kan säkra ned från 20 A till 16 A huvudsäkring. Då minskar den fasta årliga nätkostnaden med 500 kr enligt Sydkraft Billeberga AB:s elnätsavtal. Summering Summeras erfarenheterna från projektet i Häljarp, visar det att en konvertering med upp till ca 50 tusen kronors investering kan hanteras av de berörda fastighetsägarna men det blir en förhållandevis lång avskrivningsperiod. För att underbygga individuella investeringsbeslut krävs att olika former av stöd eller bidrag finns tillgängliga när fastigheter med direktverkande el är föremål för eventuell konvertering. Ur samhällsperspektiv är intressant att reducera elanvändning för uppvärmning. I det fall inga bidrag eller stöd finns att tillgå för konvertering från direktel till vattenburen fjärrvärme blir situationen den att andra lösningar med t.ex. värmepumpar kan ses som ekonomiskt bättre alternativ för den enskilde fastighetsägaren. Ett sådant alternativ minskar elförbrukningen, men det innebär ingen effektreducering av el. Går inte värmepumpen måste el kunna täcka hela effektbehovet. För att konvertera områden med direktel och investera i lokala närvärmesystem med fjärrvärme i mindre orter bör det därför finnas ekonomiskt stöd så att enskildas investeringsnivå i det vattenburna värmesystemet ej ska överstiga ca 20 tusen kronor exklusive moms.

5 4(6) Kommentarer till enkätsammanställningen i bilaga 2: 1. Vilken är er uppfattning om projektet idag? Av den hälft av projektdeltagare som fyllde i enkäten är i princip 100 % nöjda med projektet idag (en hade glömt svara på den frågan). De positiva kommentarerna är många. Någon berömmer det hela som ett mycket bra projekt som var välplanerat och snabbt genomfört och några andra uppskattar den mer behagliga och jämnare värmen jämfört med tidigare direktelvärme. Några berömmer komfort, god funktion och det billiga priset och personalen som utförde projektet får också beröm. Bland de få negativa erfarenheterna fanns en som hade haft problem med elementen och en som klagade på en förfulning av fastigheten invändigt. 2. Har Ni haft några större problem med ert värmesystem åren efter konverteringen? 45 hushåll (80,4 %) svarade Nej och 10 st. (17,9 %) svarade Ja. Bland de problem som nämns hör att vissa element ej fungerat tillfredställande eller varit svåra att reglera. Hos en har tiduret gått sönder. En har blivit utan värme ett par gånger, hos någon har det tjutit i ventiler och hos en annan smäller det i rören. 3. Hur uppfattar Ni värmeproduktionen i vår pelletspanna i Häljarp? Alla av den hälft som svarat på enkäten tycker att värmeproduktionen i pelletspannan i Häljarp verkar fungera bra. Något hushåll nämner att de vid enstaka tillfällen haft låg temperatur och ett annat har noterat att temperaturen på inkommande vatten sjunker ordentligt och att det då tar tid innan normal nivå uppnås igen. Det nämns även att värmen ej verkar räcka till då det är riktigt kallt ute. 4. Har Ni värmepump installerad som komplement till övrigt värmesystem? Sex projektdeltagare (10,7 %) anger att de har värmepump installerad som komplement till övriga värmesystemet. Energiförbrukningen för de med värmepump ligger nära snittet eller något under snittet för fjärrvärme och något över snittet för el. 5. Vad har Ni för typ av varmvattenberedare i Ert hus? På frågan om vad projektdeltagarna har för varmvattenberedare svarade 25 st. (44,6 %) att de har en beredare som är äldre än 1997 och 27 st. (48,2 %) svarade att de har en som är från 1997 då projektet genomfördes. Fyra av 56 hushåll har uppgivit att de har tagit bort eller inte använder sin varmvattenberedare.

6 5(6) 6. Använder Ni elradiatorer, d.v.s. direktverkande elelement? 42 projektdeltagare (75 %) använder elradiatorer och 13 st. (23,2 %) använder dem inte. Av de som använder elradiatorer har nästan 30 % 2 radiatorer i bruk och därefter är det vanligast att använda 1 radiator (23 %) följt av 4 st (21 %). Från den energiförbrukning som uppgetts av de som har mycket hög eller låg el- respektive fjärrvärmeförbrukning kan man endast i ett fall se att det finns en koppling mellan många använda elradiatorer och högre elförbrukning än snittet. Däremot har de som har de som har mycket låg elförbrukning, få eller inga elelement och en fjärrvärmeförbrukning som är högre än elförbrukningen. Elförbrukningen påverkas även av andra faktorer och det verkar som bl.a. antal personer i hushållet spelar stor roll. 7. Vilken är Er nuvarande energiförbrukning? Man kan se att det är en stor skillnad mellan det hushåll som förbrukar minst el och det som förbrukar mest (se figur nedan). Detsamma gäller för fjärrvärme. I genomsnitt är dock energiförbrukningen för el drygt kwh/år och för fjärrvärme knappt kwh/år. De hushåll som har hög energiförbrukning bl.a. förklaras av att de är många personer i hushållet och i de fall där förbrukningen är mycket låg är det ofta bara 1-2 personer i hushållet och troligtvis är de äldre personer med låg värme på i delar av huset. Se sammanställning av energiförbrukning i bilaga 4. Energiförbrukning i medel för fjärrvärme och el (kwh/år) min- & maxvärden för fjv: 5000 resp kwh/år min- & maxvärden för el: 3640 resp kwh/år total medelenergiförbrukning (fjv+el): kwh/år 9354 Medel el Medel fjärrvärme

7 6(6) 8. Har Ni sedan konverteringen gjort någon förändring/investering i Ert värmesystem? De flesta av hushållen som svarat på enkäten (84%), har inte gjort några större förändringar i värmesystemet efter fjärrvärmeprojektet. Bland de 8 hushåll (14%) som gjort förändringar har några monterat in fler vattenburna element. En projektdeltagare har tagit bort tiduret som slutat fungera och använder istället en 1/0-brytare för aktivering av el eller fjärrvärme till varmvattenberedaren. Ett hushåll har konverterat helt till vattenburen värme och ett annat har bytt ut vanliga element mot oljeelement och slutat tidsstyra elelementen. Kommentarer i sin helhet samt övriga frågor från projektdeltagarna tillsammans med deras namn och adress kan ses i bilaga 3. Med vänlig hälsning, TEKNISKA VERKEN Värme & VA Daniel Gustavsson Energiingenjör Tel nr: Fax nr:

8 Tekniska Verken 1(3) Datum Handläggare Daniel Gustavsson Er Referens Vår Referens Hjälp oss, vinn en trisslott!! Hjälp oss med vårt uppföljningsarbete. De 20 första som fyller i och skickar in bifogad enkät vinner en trisslott! Uppföljning av konverteringsprojekt i Häljarp med fjärrvärmekombi Under 1997 genomfördes ett konverteringsprojekt från direktverkande el till fjärrvärme i Häljarp och en utvärdering av projektet blev klart under våren Projektet var speciellt på så sätt att man gjorde en fjärrvärmekombi, vilket innebar att konverteringen gjordes så att husens konstruktion och befintlig funktionsduglig utrustning integrerades i det nya värmedistributionssystemet. Det innebar ingen fullständig konvertering från el till fjärrvärme utan att andelen elvärme minskades och att fjärrvärme användes istället i samma omfattning som eluppvärmningen minskades. I slutsatserna från projektets utvärdering fastslogs att investeringsutgiften för distribution och installation blev mycket låg jämfört med traditionell fjärrvärmeförläggning. Det gjordes även flera enkätundersökningar till Er boende och både konverteringsarbetet och det nya värmesystemet fick sammantaget mycket bra betyg. Nu några år senare vill vi på Tekniska Verken göra en uppföljning av projektet som helhet, d.v.s. allt från produktion av fjärrvärme i Häljarp till hur Ni som deltog i projektet ser på det nu i efterhand. Vi vill veta om Ni fortfarande är positiva och om Ni gjort förändringar i Ert värmesystem de senaste åren. Uppföljningen ska ligga till grund för om det för vår del kan vara aktuellt att göra liknande projekt igen eller ej och vi är mycket tacksamma för det bidrag Ni ger oss genom att svara på frågorna i enkäten nedan. Skicka in snabbt i bifogat svarskuvert och ni vinner en lott! Är ni långsammare vill vi helst ha er enkät oss tillhanda senast den 19 mars. Kontakta gärna undertecknad om frågor uppstår. Med vänlig hälsning, TEKNISKA VERKEN Värme & VA Daniel Gustavsson Energiingenjör Tel nr: Landskrona kommun Tekniska Verken Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

9 2(3) Enkätundersökning några år efter konverteringsprojektet Namn: Kvarter:.. Gatuadress:. Antal personer i hushållet:...st Uppvärmd husyta: m 2 1. Vilken är er uppfattning om projektet idag? Var det? Bra? Mindre bra Ge gärna en kommentar till ert svar: 2. Har Ni haft några större problem med ert värmesystem åren efter konverteringen?? Ja? Nej Om Ja, kommentera gärna hur:. 3. Hur uppfattar Ni värmeproduktionen i vår pelletspanna i Häljarp?? Mycket bra? Bra? Mindre bra Kommentar:......

10 3(3) 4. Har Ni värmepump installerad som komplement till övrigt värmesystem?? Ja? Nej Om Ja, vad för modell?: 5. Vad har Ni för typ av varmvattenberedare i Ert hus?? Varmvattenberedare äldre än -97? Varmvattenberedare från -97 Ev. kommentar:. 6. Använder Ni elradiatorer, d.v.s. direktverkande elelement?? Ja? Nej Om Ja, hur många?: Vilken är Er nuvarande energiförbrukning? El:. kwh/år Fjärrvärme:..kWh/år 8. Har Ni sedan konverteringen gjort någon förändring/investering i Ert värmesystem?? Ja? Nej Om Ja, kommentera gärna hur:...

11 Bilaga 2 - Sammanställning av enkät från konverteringsprojektet i Häljarp 1 (2) Totalt antal utdelade enkäter: 108 Antal emottagna enkäter, "datum" 56 Andel svarade: 52% Enkätsvar 1. Vilken är Er uppfattning om projektet idag? Bra Mindre bra Antal (st) 55 0 Andel 98.2% 0.0% 2. Har Ni haft några större problem med Ert värmesystem åren efter konvertering? Ja Nej Antal (st) Andel 17.9% 80.4% 3. Hur uppfattar Ni värmeproduktionen i vår pelletspanna i Häljarp? Mycket bra Bra Mindre bra Antal (st) Andel 55.4% 42.9% 0.0% 4. Har Ni värmepump installerad som komplement till övrigt värmesystem? Ja Nej Antal (st) 6 49 Andel 10.7% 87.5% 5. Vad har Ni för typ av varmvattenberedare i Ert hus? vvb äldre än -97 vvb från -97 Antal (st) Andel 44.6% 50.0% 6.Använder Ni elradiatorer, d.v.s. direktverkande element? Ja Nej Antal element Antal hushåll Andel Antal (st) % Andel 76.8% 23.2% % % % % %

12 2 (2) 7. Vilken är Er nuvarande energiförbrukning (kwh/år)? Medel fjv Medel el Min Medel Max Energiförbrukning i medel för fjärrvärme och el (kwh/år) min- & maxvärden för fjv: 5000 resp kwh/år min- & maxvärden för el: 3640 resp kwh/år total medelenergiförbrukning (fjv+el): kwh/år Medel el Medel fjärrvärme 8.Har Ni sedan konverteringen gjort någon förändring/investering i Ert värmesystem? Ja Nej Antal (st) 8 48 Andel 14.3% 85.7%

13 Bilaga 3 - Kommentarer till enkät frågor samt övriga frågor 1 (4) 1. Vilken är uppfattning om projektet idag? Carl-Albert Loord, Lupinv. 24 Vid starten räckte inte uppvärmningen men därefter har det fungerat mycket bra Gillis Pettersson, Lusernv. 6 Jämnare inomhusvärme, kanske något lägre värmekostnad (har ej räknat!) Sven-Olof Westman, Lusernv. 14 Mycket bra projekt. Bra planerat, snabbt genomfört, inga olägenheter Kaj Thomsen, Ginstv. 19 Bättre, jämnare, ej så torr värme Mats Rantzow, Lusernv. 29 Det är bra värme jämför med direktel för det är så torr värme Kenneth Nilsson, Lupinv. 12 Allting till belåtenhet Jan & Anita Olofsson, Ginstv. 16 Högre värmekomfort än förrut Håkan Wastrell, Lupinv. 42 Mycket bättre värme med vattenburet system. Projekt i sig gick bra med minimal störning. Vi är jättenöjda Sven Matanovic, Lupinv. 36 Jämnare värme överlag Göran Albertsson, Lusernv. 18 Bra komfort, bra funktion, lågt pris Leif Erlandsson, Lupinv. 16 Vattenburen värme ger en bättre inomhusklimat, dessutom var det billigt! Jan Saxne, Lusernv. 7 Det har blivit bättre och jämnare värme Fredrik Hudson, Lupinv. 39 Lägre driftkostnad, jämnare värme Bengt Gustavsson, Lupinv. 70 Våra element började gå dåligt Alf-Erik Bondesson, Lupinv. 58 Behagligare värme, vi blev av med mycket direktverkande elvärme Peter & A-C Cederholm, Lupinv. 72 Mycket duktig personal som utförde projektet Sune & Anki Lind, Lusernv. 12 Jämn värme till rimlig kostnad även om viss ombyggnad blev en förfulning av fastigheten invändigt Ulf Olsson, Lupinv. 35 Bättre värme Moussa Ibroshev, Lupinv. 62 Bättre luft Gunnar Stridh, Ginstv. 13 Mycket jämnare värme i huset

14 2.Har Ni haft några större problem med ert värmesystem åren efter konvertering? 2 (4) Mats Rantzow, Lusernv. 29 Sime Gobic, Lupinv. 52 Christina Bolin, Lupinv. 33 Sven Matanovic, Lupinv. 36 Leif Erlandsson, Lupinv. 16 Jan Saxne, Lusernv. 7 Jonas Karlsson, Lupinv. 68 Fredrik Hudson, Lupinv. 39 Bengt Gustavsson, Lupinv. 70 Alf-Erik Bondesson, Lupinv. 58 Roland Gudinge, Lupinv. 66 Sune & Anki Lind, Lusernv. 12 Gunnar Stridh, Ginstv. 13 Det är hur bra som helst, mycket bra Rör som går till hallen är varma året om Vissa element har inte fungerat tillfredsställande - har inte gått att reglera Tidsstyrningsapparaten fungerar ej. Någon har sagt att de flippade ur efter massa åska för något år sedan Vi har blivit utan värme en par gånger (sista huset) Ibland smäller det ganska mycket i rören "Tjutit" i en ventil Varmvatten beredaren sprack, läckage från skärvningarna i kökselement, läckage vid kulventilen Tidurbatteri slut. Tjut i backventil Första året räckte inte värmen ibland bara 16 grader. Idag om väderleken är mer än -5 grader, får vi använda bastun. Vi trivs bäst med 20 grader inomhustemperatur Tiduret till elpatronerna i v.v.-beredaren lade av. Innan vi lokaliserat felet var vi ytterst nära att byta hela beredaren i onödan! Endast ett fåtal gånger under sommaren har värmen varit låg Utbyte av en tjutande ventil, knäppande i rören 3. Hur uppfattar Ni värmeproduktionen i vår pelletspanna i Häljarp? Jan & Anita Olofsson, Ginstv. 16 Haft jämn och bra temperatur på vattnet hela tiden Mats Rantzow, Lusernv. 29 Jag har inte märkt något speciellt Kaj Thomsen, Ginstv. 19 Fungerar över förväntan Gillis Pettersson, Lusernv. 6 Vid ett enstaka tillfälle har jag haft låg temperatur Sven Matanovic, Lupinv. 36 Vid vissa köldperioder har vi som bor längst bort i systemet svagare värme Jonas Ripa, Lupinv. 30 Det händer ibland att temperaturen på "in-vattnet" sjunker ordentligt och då tar det i regel tid innan uppvärmningen återställs till "normal nivå" igen Leif & M. Persson, Lupinv. 34 Ibland är dåligt med värme. Vi ligger sist på anläggningen. (Om det har någon betydelse) Jonas Karlsson, Lupinv. 68 Fjärrvärmen levereras utan problem! Mikael Svensson, Lusernv. 39 Den senare tiden har det blivit dåligt med varmvattnet när det är kallt ute. Hans Lenström, Lupinv. 31 Ibland blir det lite kallt när temperaturen kryper ner rejält, annars kanon! Alf-Erik Bondesson, Lupinv. 58 Räcker inte till om det är kallt (-5 grader)

15 4. Har Ni värmepump installerad som komplement till övrigt värmesystem? 3 (4) Kenneth Nilsson, Lupinv. 12 Gester Air Gillis Pettersson, Lusernv. 6 Luftvärmepump av märket (Friedrich) Leif Erlandsson, Lupinv. 16 Leif Erlandsson: Toshiba Jan-Erik Lund, Ginstv. 6 Gester ( installerad ) Bengt Gustavsson, Lupinv. 70 Toshiba Alf-Erik Bondesson, Lupinv. 58 Mitsubishi 5. Vad har Ni för typ av varmvattenberedare i Ert hus? Robert Lindgren, Lupinv. 41 Har bytt till värmeväxlare Jan & Anita Olofsson, Ginstv. 16 NIBE COMPACT - CU 200l köpte till den när vi konventerade " Häljarpsmodellen" Mats Rantzow, Lusernv. 29 Den går bra än så länge fast den är gammal Magnus Nordenberg, Ginstv. 20 Ingen Lennart Guldstrand, Lupinv. 43 Används ej Håkan Wastrell, Lupinv. 42 Tur att jag bytte i samband med ombyggnaden Fredrik Hudson, Lupinv. 39 Ingen, den har spruckit i tanken, så den är bortkopplad Alf-Erik Bondesson, Lupinv. 58 Ny när vi installerade fjärvärmen Gunnar Stridh, Ginstv. 13 Bytte varmvattenberedare - 99 Bruno Guschelbauer, Lusernv. 20 Nibe Compact - CU 6.Använder Ni elradiatorer, d.v.s. direktverkande element? Jan & Anita Olofsson, Ginstv st, av vilka 5 st är oljeelement Anders Backman, Lupinv. 48 Använder bara det lilla på toaletten på bottenvåningen Kenneth Nilsson, Lupinv st, användes vid mycket kall väderlek Göran Albertsson, Lusernv st + elektrisk takvärme i tillbyggnad Bo Löfgren, Lupinv st, användes endast vid behov, t.ex. vid ev. avbrott i pelletspannan Jan Saxne, Lusernv. 7 2 st vid blåst i samband med minusgrader Flemming Denne, Lupinv. 90 boningshus 4st, förråd 1 st Sune & Anki Lind, Lusernv. 12 endast då vissa rum behöver extra värme vid riktigt kalla dagar har 3 st elelement i två rum och ett i hallen

16 7. Vilken är Er nuvarande energiförbrukning? 4 (4) Inga kommentarer 8.Har Ni sedan konverteringen gjort någon förändring/investering i Ert värmesystem? investering i Ert värmesystem? Ulf Olsson, Lupinv. 35 Allan Laurin, Lusernv. 16 Hans Lenström, Lupinv. 31 Håkan Wastrell, Lupinv. 42 Jan & Anita Olofsson, Ginstv. 16 Robert Lindgren, Lupinv. 41 Monterat 2 nya element Allan Lanrin: Satt in 2 element till kopplat till fjärrvärme Fick plocka bort tiduret förra vår/ vintern då det slutade fungera. Använder i dag en 1/0- brytare för att aktivera fjärrvärme eller el till varmvatten beredaren, i samband med detta så att elementen är utan brytare. Håkan Wastrell: Konventerade helt till vattenburen värme Jan Olofsson: Bytt ut vanliga element till oljeelement. Tidstyr ej elelement längre Robert Lindgren: Värmeväxlare Övriga frågor: Sven Matanovic, Lupinv. 36 Anders Backman Undrande över elförbrukning. Tycker den är hög trots att vi har fjärrvärme och bara ett elelement Har på senare tid fått knäppande ljud i rören på vissa ställen, bla. Där de kommer in i huset Luftning av element har gjorts. Vad beror det på? Vill även fråga om man inte kan klara sig utan varmvattenberedaren och enbart använda växlaren

17 Bilaga 4 - Förbrukning av el och fjärrvärme El Fjv Summa el<=7000 el>=15000 fjv<=7000 fjv>= X 4 pers 1 elelement, 164 m2? 12632? VP X 2 pers, inga elelement, 164m pers, 4 elrad, 108m2 X pers, helkonv.,yta?m2 X VP VP ? 9061? X 4 pers, 108m2? 7000? 2 pers, ny föns. 108 m2 X X 2 pers, 1 elelement, 108 m pers, 2 elrad, 108m2 X 9500?? VP X 2 pers, 1 elelement, 108m X 2 pers, elrad ibland, 164m Xpers, 5 elrad,112+16m2? 12500? X 3 pers, 2 elrad,108m VP X 4 pers, 4 elrad, 264m2, vp???? pers, 2 elrad, 108m2 X???? Summa Medel Min Max

18 Bilaga 5 - Prisjämförelser el och fjärrvärme 2004 Fjärrvärmepriser inkl. moms Exempel 1: Fjv 50%+ tot el 50% Förbrukning Förbrukning Förbrukning Fjv kwh/år, El kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år (kr/kwh) (kr/kwh) (kr/kwh) Tot kostnad Fast avgift 2625 kr/år Fjärrvärme 7425 kr/år Rörlig avgift kr/kwh El kr/år Summa Summa kr/år Summa/kWh energi öre/kwh Elpriser inkl. moms (Elnät Sydkraft Billberga AB, rörligt elpris Sydkrafts normalpris 2/8 2004) Exempel 2:Fjv 100%+hushållsel Förbrukning Förbrukning Förbrukning Förbrukning Fjv kwh/år, el 5000 kwh/år 5000 kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år Fasta avgifter (kr/kwh) (kr/kwh) (kr/kwh) (kr/kwh) Tot kostnad Elnät mellantariff 3000 kr/år Fjärrvärme 9945 kr/år Elnät normaltariff 1750 kr/år 0.35 El 7238 kr/år Grundpris el 300 kr/år Summa kr/år Rörliga avgifter inkl. allt Summa/kWh energi 85.9 öre/kwh Elnät mellantariff kr/kwh Elnät normaltariff kr/kwh Exempel 3: Fast avgift fjv+100%el El normalpris kr/kwh Fjv 0 kwh/år, el kwh/år Total kostnad Summa nät mellantariff, el normalpris Fjärrvärme 2625 kr/år (elvärme + hushålls el) El kr/år Summa nät normaltariff, el normalpris (bara hushållsel) Summa kr/år Summa/kWh energi öre/kwh Summa el / kwh öre/kwh)

19 Bilaga 2:Litteratur, konvertering av småhus med direktverkande elvärme till fjärrvärme Författare Titel Dokument År Svensk fjärrvärme Konvertering till fjärrvärme FVF 1996: Direktverkande elvärme S. Jungtén, M. Renås Konvertering av befintligt eluppvärmt småhusområde till fjärrvärme P. Karlsson Konvertering av småhus med direktel till ett fjärrvärmenät J. Kellner, R. Nilsson, G. R. Wikander Konvertering av direktelvärmda småhus till fjärrvärme C. Lindroth District heating in small single family houses-no way or the new way!? M. Sandberg Konvertering av direktelvärmda småhus Statens Energimyndighet Tekniska verken Landskrona, ÅFenergikonsult Utvärdering av demonstrations anläggningar avseende konvertering av direktelvärmda småhus till fjärrvärme Närvärme i Häljarp Ex-arbete,Inst.för maskinteknik, Ingenjörs- och sjöbefälsskolan, Chalmers Ex-arbete,Inst.för maskinteknik,avd. för Energiteknik, LTU BFR R81: Euroheat & Power, nr ,s Föredrag vid FVF Småhusdagar, Södertälje, ER 3: Erhålls från Tekniska Verken i Landskrona Källa: Claesson C. (2003): Fjärrvärme till småhus Litteraturstudie FVF FOU 2003:2. Svensk Fjärrvärme, Stockholm [8] Ytterligare Litteratur beträffande konvertering av elvärmda småhus till fjärrvärme Författare Titel Dokument År S. Persson, Y. Eriksson S. Olsson Statens Energimyndighet GRUDIS-anläggning, Konvertering av direktelvärmda småhus, Söderbärke Tekniktävling Konvertering av direktelvärmda småhus 1998 BFR R101: Finns i STEMs publikationsdatabas, M. Sandberg Hur kan man konvertera direkt(el)? Föredrag vid FVF Småhusdagar, Göteborg,

20 Bilaga 3: Luleå Energi ABs erbjudande till småhuskunder

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Bilaga 4: Komponentlista och övergripande presentation vid konvertering av luftburet elvärmesystem, Luleå Energi

32 Materiallista för Borohusen Regulator Siemens RWC 32 Givare Siemens QAP22 Ventil Siemens VD115 Ställdon Siemens STE22 Kapsling Siemens FM300 Värmebatteri Lindsheim Luftteknik TVZ ,6-A1 Luleå Energi AB Peter Hagman

33 Demontering av elbatteri

34 Elbatteri

35 Montage av vattenburet batteri

36

37

38

39

40

41 Bilaga 5: Växjö Energi ABs erbjudande till småhuskunder

42 PRIVATMARKNAD Gäller för anslutningar 2004 FJÄRRVÄRME OCH BREDBAND TILL VILLOR, KAMPANJERBJUDANDE ETAPP Priser och villkor Nyckelfärdig Fjärrvärmeanslutning (vid 60% anslutningsgrad) Nuvarande uppvärmningssystem vattenburet direktverkande el :- Hus med upp :- *) till 13 radiatorer Pris per 2 600:- radiator vid fler än 13 st Fiberanslutning i samband med Fjärrvärmeanslutning :- Enbart Fiberanslutning, fjärrvärme finns i gatan Be om separat offert Enbart Fiberanslutning, fjärrvärme finns ej i gatan Be om separat offert Nätavgift fiber (om anslutningen är aktiverad) 150:-/månad *) Pris angett efter bidrag (utgår endast vid fullständig konvertering). I priset för fjärrvärmeanslutning ingår: Komplett fjärrvärmeanslutning och fjärrvärmecentral, 10 meter fjärrvärmekulvert innanför tomtgräns inkl grävning och återställning (kostnad vid mer än 10 meter: kr/m). Vid befintligt vattenburet system ingår borttagning av panna och inomhustank. Vid direktel ingår borttagning av elradiatorer och varmvattenberedare. Vid byte från direktverkande el till vattenburen fjärrvärme gäller även: Konverteringsbidrag utgår endast vid utbyte av samtliga elradiatorer. Typ av vattenradiator anpassas av entreprenören efter respektive rums effektbehov. I prisexemplet ovan ingår kostnad för förzinkade rör, termostat och montering. Vid bredbandsanslutning ingår dessutom: Fiberkabel med upp till 100 Mb/s delad bandbreddskapacitet samt mediaomvandlare. Rabatter fjärrvärme: Vid 70% anslutningsgrad utgår kronors rabatt och vid 80, 90 resp. 100% anslutningsgrad utgår 2 000, resp kronors rabatt på grundpriset. Om Du gräver själv från gata till hus reducerar vi priset med 300 kronor/meter. Pannersättning kan utgå om Du har en panna som är 15 år eller nyare. Observera att detta gäller enbart pannor, inga elpatroner, oljebrännare, expansionskärl, varmvattenberedare eller dylikt. Alla priser anges inklusive moms. 2. Leveransvillkor Betalningsvillkor 30 dagars betalningstid. Garantitid 2 år från inkoppling. Allmänna Leveransbestämmelser för Leverans av Fjärrvärme samt VEABs fjärrvärmeprislista. ftgproj/fjvinst/övrigt/kampanj /Prisblad 1

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

AVKYLNINGEN I ETT FJÄRR- VÄRMESYSTEM

AVKYLNINGEN I ETT FJÄRR- VÄRMESYSTEM AVKYLNINGEN I ETT FJÄRR- VÄRMESYSTEM FJÄRRVÄRME FVF 2000:03 AVKYLNINGEN I ETT FJÄRRVÄRMESYSTEM ISSN 1401-9264 2000 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB AVKYLNINGEN I ETT FJÄRRVÄRMESYSTEM DEL 1 FÖRORD

Läs mer

Energianvändningen i två öländska byar

Energianvändningen i två öländska byar 10 Energianvändningen i två öländska byar Av Åsa Håkansson, Högskolan i Kalmar Insitutionen för teknik Högskolan i Kalmar Kalmar 2002-07-05 Examensarbete på c-nivå i energiteknik Företagsingenjörsprogrammet

Läs mer

Värme i villan vid el- och värmeavbrott

Värme i villan vid el- och värmeavbrott Råd till dig som äger enfamiljshus Värme i villan vid el- och värmeavbrott TRYGG ENERGIFÖRSÖRJNING FÖR DIG t ry g g e n e r g i f ö r s ö r j n i n g Olika sätt att hålla huset varmt vid ett längre el-

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

I N N E H Å L L Välkomsthälsning Pellets som idé Ekonomi Bekvämlighet Miljöperspektiv Teknik Samtal med pelletseldare familjen Olsson

I N N E H Å L L Välkomsthälsning Pellets som idé Ekonomi Bekvämlighet Miljöperspektiv Teknik Samtal med pelletseldare familjen Olsson INNEHÅLL Välkomsthälsning 2 Pellets som idé 4 Ekonomi 8 Bekvämlighet 10 Miljöperspektiv 12 Teknik 14 Samtal med pelletseldare familjen Olsson 16 En pelletsinstallation steg för steg 18 En pelletspanna,

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

SGC KONVERTERING FRAN DIREKTELV ARME TILL GASV ÄRME I SMÅHUS. Rapport SGC 085. Mikael Näslund Inst. för Värme- och kraftteknik, LTH.

SGC KONVERTERING FRAN DIREKTELV ARME TILL GASV ÄRME I SMÅHUS. Rapport SGC 085. Mikael Näslund Inst. för Värme- och kraftteknik, LTH. Rapport SGC 085 o KONVERTERING FRAN DIREKTELV ARME TILL GASV ÄRME I SMÅHUS Mikael Näslund Inst. för Värme- och kraftteknik, LTH December 1997 SGC Rapport SGC 085 ISSN 1102-7371 ISRN SGC-R--85--SE Rapport

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Stommens biogasanläggning

Stommens biogasanläggning JTI-rapport Kretslopp & Avfall 30 Stommens biogasanläggning Mathias Gustavsson Anders Ellegård JTI-rapport Kretslopp & Avfall 30 Stommens biogasanläggning 25 års erfarenheter från drift av biogasanläggning

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Produktionsoptimering av fjärrvärmesystem fram till kund

Produktionsoptimering av fjärrvärmesystem fram till kund Produktionsoptimering av fjärrvärmesystem fram till kund Oktober 2002 RAPPOR T FVF02 11 51 Produktionsoptimering av fjärrvärmesystem fram till kund ISSN 1401-9264 2002 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service

Läs mer