Bilaga 1: Erfarenheter från Häljarpsprojektet i Landskrona, februari 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1: Erfarenheter från Häljarpsprojektet i Landskrona, februari 2004"

Transkript

1 Bilaga 1: Erfarenheter från Häljarpsprojektet i Landskrona, februari 2004

2 Tekniska Verken 1(6) Datum Handläggare Daniel Gustavsson Er Referens Vår Referens Fjärrvärmekombi uppföljning av konverteringsprojekt i Häljarp Bakgrund Under 1997 genomfördes ett konverteringsprojekt från direktverkande el till fjärrvärme i Häljarp och en utvärdering av projektet blev klart under våren Projektet var speciellt på så sätt att man gjorde en fjärrvärmekombi, vilket innebar att konverteringen gjordes så att husens konstruktion och befintlig funktionsduglig utrustning integrerades i det nya värmedistributionssystemet. Det innebar ingen fullständig konvertering från el till fjärrvärme utan att andelen elvärme minskades och att fjärrvärme användes istället i samma omfattning som eluppvärmningen minskades. I slutsatserna från projektets utvärdering fastslogs att investeringsutgiften för distribution och installation blev mycket låg jämfört med traditionell fjärrvärmeförläggning. Det gjordes även flera enkätundersökningar till de boende och både konverteringsarbetet och det nya värmesystemet fick sammantaget mycket bra betyg. Förutsättningar 1998 För konverteringen till fjärrvärmekombi blev slutkostnaderna exklusive moms kr per villa (komplett) konvertering inomhus. De som valde att ersätta befintlig elvarmvattenberedare med en ny kombiberedare fick betala 6500 kr i tillägg. Utan statligt bidrag hade villaägaren i Häljarp istället fått betala kr exklusive moms för konverteringen plus ett anslutningslån på 4000 kr som Tekniska Verken återbetalat. De driftskostnader som projektdeltagarna ställdes inför när projektet var klart våren 1998 går enkelt att relatera till andelen el och fjärrvärme som använts och taxorna på el och fjärrvärme. I genomsnitt användes ca kwh fjärrvärme som tidigare var ren elförbrukning. Årsgenomsnittet av eltaxan (fast och rörlig del) 1998 var 91 öre/kwh och motsvarande årsgenomsnitt för fjärrvärmetaxan var 48 öre/kwh (taxor inkl. moms). Det innebar för den enskilde villaägaren en besparing i driftskostnad på ca 4400 kr 1998 vilket var ett ekonomiskt attraktivt alternativ. Kostnader för produktionsanläggningen, stamnät och villanät ingår i fjärrvärmetaxan. Landskrona kommun Tekniska Verken Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

3 2(6) Ny uppföljning 2004 En ny uppföljning av projektet påbörjades i slutet på februari Uppföljningen rör hela projektet, från produktion av fjärrvärme i Häljarp till hur de som deltog i projektet ser på det nu i efterhand. För Tekniska Verkens del är det bl.a. intressant att får veta om projektdeltagarna fortfarande är positiva och om de gjort förändringar i sina värmesystem de senaste åren. Projektdeltagarnas åsikter samlades in genom ett nytt enkätutskick (se enkät i bilaga 1) och för att stimulera till många och relativt snabba svar uppmuntrades med trisslotter till de 20 först ifyllda enkäterna. Trots uppmuntran svarade endast 52 % av de 108 projektdeltagarna. En översiktlig sammanställningen av enkäten i tabellform ses i bilaga 2 och kommentarer till enkätsvaren följer på nästkommande sidor. Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta av de 52 % som svarat på enkäten i är nöjda med fjärrvärmen i Häljarp. Det är några som inte tycker att fjärrvärmen räcker till när det blir riktigt kallt. Några förändringar i värmesystemen som gjorts sedan konverteringen är inmontering av fler vattenburna element i några hus och borttagande av varmvattenberedare i något hushåll. I genomsnitt förbrukar de fjärrvärmeanslutna villorna i Häljarp ca kwh el och ca kwh fjärrvärme. Några har värmepumpar som komplement till övrigt värmesystem, men deras energiförbrukning skiljer sig inte avsevärt från övriga hushålls förbrukning. Förutsättningar 2004 Tidigare beskrevs hur de ekonomiska förutsättningarna var för den enskilde villaägaren I uppföljningen som gjorts nu under våren 2004 är fortfarande medelförbrukningen av fjärrvärme i projektområdet kwh/år. Medel för elförbrukningen ligger också på ca kwh/år. Fjärrvärmetaxans årsgenomsnitt för fast och rörlig kostnad 2004 är 74 öre / kwh inklusive moms om den fasta kostnaden fördelas på kwh. Väljer man sydkrafts normalpris på el (2/ inkl. alla skatter och avgifter) och Sydkraft Billeberga AB elnäts mellantariff blir motsvarande årsgenomsnitt för eltaxan 129 öre/kwh. Det kan noteras att i denna eltaxa ingår hela den fasta nätkostnaden precis som i jämförelsen Eftersom alla betalar fast avgift även om de bara har hushållsel är det kanske skillnaden i fast avgift mellan en kund som har bara hushållsel och en som har elvärme med mellantariff, som borde vara med i taxejämförelsen. I bilaga 5 ses hur taxeuppgifterna för el och fjärrvärme ovan beräknats. Årsenergikostnaden för en medelvilla idag i projektområdet blir ca kr (ca 102 öre/kwh) då förbrukningen per år är kwh fjärrvärme och kwh el. Elkostnaden utgör drygt 60% av den totala kostnaden. Om en villa i projektområdet skulle utnyttja fjärrvärmen för all uppvärmning kan man räkna med att den använder kwh fjärrvärme och 5000 kwh hushållsel per år. Årsenergikostnaden blir då ca kr (85 öre/kwh) vilket

4 3(6) är mer än 3000 kr mindre än om hälften av energibehovet täcks av fjärrvärme och andra hälften av el. Använder en villa istället enbart el (20000 kwh), men fortfarande är ansluten till fjärrvärme (d.v.s betalar den fasta fjärrvärmeavgiften) blir den totala årsenergikostnaden nästan kr (124 öre/kwh). Denna kostnad är 7000 kr högre än om all energi för uppvärmning täcks av fjärrvärme. Om villan i detta fallet ej är ansluten till fjärrvärme är den totala elkostnaden drygt kr (111 öre/kwh). Slutsatsen av dessa exempel är att om en villa är ansluten till fjärrvärme är det mest lönsamt att använda så mycket fjärrvärme och så lite el som möjligt eftersom fjärrvärmepriserna är lägre än elpriserna i denna jämförelse. Med ett bra elavtal går det att få något lägre elpris än sydkrafts normalpris, men fjärrvärmepriserna är ändå betydligt lägre. En ökad användning av fjärrvärme kan även innebära att elförbrukningen blir så låg att en villa kan säkra ned från 20 A till 16 A huvudsäkring. Då minskar den fasta årliga nätkostnaden med 500 kr enligt Sydkraft Billeberga AB:s elnätsavtal. Summering Summeras erfarenheterna från projektet i Häljarp, visar det att en konvertering med upp till ca 50 tusen kronors investering kan hanteras av de berörda fastighetsägarna men det blir en förhållandevis lång avskrivningsperiod. För att underbygga individuella investeringsbeslut krävs att olika former av stöd eller bidrag finns tillgängliga när fastigheter med direktverkande el är föremål för eventuell konvertering. Ur samhällsperspektiv är intressant att reducera elanvändning för uppvärmning. I det fall inga bidrag eller stöd finns att tillgå för konvertering från direktel till vattenburen fjärrvärme blir situationen den att andra lösningar med t.ex. värmepumpar kan ses som ekonomiskt bättre alternativ för den enskilde fastighetsägaren. Ett sådant alternativ minskar elförbrukningen, men det innebär ingen effektreducering av el. Går inte värmepumpen måste el kunna täcka hela effektbehovet. För att konvertera områden med direktel och investera i lokala närvärmesystem med fjärrvärme i mindre orter bör det därför finnas ekonomiskt stöd så att enskildas investeringsnivå i det vattenburna värmesystemet ej ska överstiga ca 20 tusen kronor exklusive moms.

5 4(6) Kommentarer till enkätsammanställningen i bilaga 2: 1. Vilken är er uppfattning om projektet idag? Av den hälft av projektdeltagare som fyllde i enkäten är i princip 100 % nöjda med projektet idag (en hade glömt svara på den frågan). De positiva kommentarerna är många. Någon berömmer det hela som ett mycket bra projekt som var välplanerat och snabbt genomfört och några andra uppskattar den mer behagliga och jämnare värmen jämfört med tidigare direktelvärme. Några berömmer komfort, god funktion och det billiga priset och personalen som utförde projektet får också beröm. Bland de få negativa erfarenheterna fanns en som hade haft problem med elementen och en som klagade på en förfulning av fastigheten invändigt. 2. Har Ni haft några större problem med ert värmesystem åren efter konverteringen? 45 hushåll (80,4 %) svarade Nej och 10 st. (17,9 %) svarade Ja. Bland de problem som nämns hör att vissa element ej fungerat tillfredställande eller varit svåra att reglera. Hos en har tiduret gått sönder. En har blivit utan värme ett par gånger, hos någon har det tjutit i ventiler och hos en annan smäller det i rören. 3. Hur uppfattar Ni värmeproduktionen i vår pelletspanna i Häljarp? Alla av den hälft som svarat på enkäten tycker att värmeproduktionen i pelletspannan i Häljarp verkar fungera bra. Något hushåll nämner att de vid enstaka tillfällen haft låg temperatur och ett annat har noterat att temperaturen på inkommande vatten sjunker ordentligt och att det då tar tid innan normal nivå uppnås igen. Det nämns även att värmen ej verkar räcka till då det är riktigt kallt ute. 4. Har Ni värmepump installerad som komplement till övrigt värmesystem? Sex projektdeltagare (10,7 %) anger att de har värmepump installerad som komplement till övriga värmesystemet. Energiförbrukningen för de med värmepump ligger nära snittet eller något under snittet för fjärrvärme och något över snittet för el. 5. Vad har Ni för typ av varmvattenberedare i Ert hus? På frågan om vad projektdeltagarna har för varmvattenberedare svarade 25 st. (44,6 %) att de har en beredare som är äldre än 1997 och 27 st. (48,2 %) svarade att de har en som är från 1997 då projektet genomfördes. Fyra av 56 hushåll har uppgivit att de har tagit bort eller inte använder sin varmvattenberedare.

6 5(6) 6. Använder Ni elradiatorer, d.v.s. direktverkande elelement? 42 projektdeltagare (75 %) använder elradiatorer och 13 st. (23,2 %) använder dem inte. Av de som använder elradiatorer har nästan 30 % 2 radiatorer i bruk och därefter är det vanligast att använda 1 radiator (23 %) följt av 4 st (21 %). Från den energiförbrukning som uppgetts av de som har mycket hög eller låg el- respektive fjärrvärmeförbrukning kan man endast i ett fall se att det finns en koppling mellan många använda elradiatorer och högre elförbrukning än snittet. Däremot har de som har de som har mycket låg elförbrukning, få eller inga elelement och en fjärrvärmeförbrukning som är högre än elförbrukningen. Elförbrukningen påverkas även av andra faktorer och det verkar som bl.a. antal personer i hushållet spelar stor roll. 7. Vilken är Er nuvarande energiförbrukning? Man kan se att det är en stor skillnad mellan det hushåll som förbrukar minst el och det som förbrukar mest (se figur nedan). Detsamma gäller för fjärrvärme. I genomsnitt är dock energiförbrukningen för el drygt kwh/år och för fjärrvärme knappt kwh/år. De hushåll som har hög energiförbrukning bl.a. förklaras av att de är många personer i hushållet och i de fall där förbrukningen är mycket låg är det ofta bara 1-2 personer i hushållet och troligtvis är de äldre personer med låg värme på i delar av huset. Se sammanställning av energiförbrukning i bilaga 4. Energiförbrukning i medel för fjärrvärme och el (kwh/år) min- & maxvärden för fjv: 5000 resp kwh/år min- & maxvärden för el: 3640 resp kwh/år total medelenergiförbrukning (fjv+el): kwh/år 9354 Medel el Medel fjärrvärme

7 6(6) 8. Har Ni sedan konverteringen gjort någon förändring/investering i Ert värmesystem? De flesta av hushållen som svarat på enkäten (84%), har inte gjort några större förändringar i värmesystemet efter fjärrvärmeprojektet. Bland de 8 hushåll (14%) som gjort förändringar har några monterat in fler vattenburna element. En projektdeltagare har tagit bort tiduret som slutat fungera och använder istället en 1/0-brytare för aktivering av el eller fjärrvärme till varmvattenberedaren. Ett hushåll har konverterat helt till vattenburen värme och ett annat har bytt ut vanliga element mot oljeelement och slutat tidsstyra elelementen. Kommentarer i sin helhet samt övriga frågor från projektdeltagarna tillsammans med deras namn och adress kan ses i bilaga 3. Med vänlig hälsning, TEKNISKA VERKEN Värme & VA Daniel Gustavsson Energiingenjör Tel nr: Fax nr:

8 Tekniska Verken 1(3) Datum Handläggare Daniel Gustavsson Er Referens Vår Referens Hjälp oss, vinn en trisslott!! Hjälp oss med vårt uppföljningsarbete. De 20 första som fyller i och skickar in bifogad enkät vinner en trisslott! Uppföljning av konverteringsprojekt i Häljarp med fjärrvärmekombi Under 1997 genomfördes ett konverteringsprojekt från direktverkande el till fjärrvärme i Häljarp och en utvärdering av projektet blev klart under våren Projektet var speciellt på så sätt att man gjorde en fjärrvärmekombi, vilket innebar att konverteringen gjordes så att husens konstruktion och befintlig funktionsduglig utrustning integrerades i det nya värmedistributionssystemet. Det innebar ingen fullständig konvertering från el till fjärrvärme utan att andelen elvärme minskades och att fjärrvärme användes istället i samma omfattning som eluppvärmningen minskades. I slutsatserna från projektets utvärdering fastslogs att investeringsutgiften för distribution och installation blev mycket låg jämfört med traditionell fjärrvärmeförläggning. Det gjordes även flera enkätundersökningar till Er boende och både konverteringsarbetet och det nya värmesystemet fick sammantaget mycket bra betyg. Nu några år senare vill vi på Tekniska Verken göra en uppföljning av projektet som helhet, d.v.s. allt från produktion av fjärrvärme i Häljarp till hur Ni som deltog i projektet ser på det nu i efterhand. Vi vill veta om Ni fortfarande är positiva och om Ni gjort förändringar i Ert värmesystem de senaste åren. Uppföljningen ska ligga till grund för om det för vår del kan vara aktuellt att göra liknande projekt igen eller ej och vi är mycket tacksamma för det bidrag Ni ger oss genom att svara på frågorna i enkäten nedan. Skicka in snabbt i bifogat svarskuvert och ni vinner en lott! Är ni långsammare vill vi helst ha er enkät oss tillhanda senast den 19 mars. Kontakta gärna undertecknad om frågor uppstår. Med vänlig hälsning, TEKNISKA VERKEN Värme & VA Daniel Gustavsson Energiingenjör Tel nr: Landskrona kommun Tekniska Verken Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax Bankgiro Postgiro Org.nr

9 2(3) Enkätundersökning några år efter konverteringsprojektet Namn: Kvarter:.. Gatuadress:. Antal personer i hushållet:...st Uppvärmd husyta: m 2 1. Vilken är er uppfattning om projektet idag? Var det? Bra? Mindre bra Ge gärna en kommentar till ert svar: 2. Har Ni haft några större problem med ert värmesystem åren efter konverteringen?? Ja? Nej Om Ja, kommentera gärna hur:. 3. Hur uppfattar Ni värmeproduktionen i vår pelletspanna i Häljarp?? Mycket bra? Bra? Mindre bra Kommentar:......

10 3(3) 4. Har Ni värmepump installerad som komplement till övrigt värmesystem?? Ja? Nej Om Ja, vad för modell?: 5. Vad har Ni för typ av varmvattenberedare i Ert hus?? Varmvattenberedare äldre än -97? Varmvattenberedare från -97 Ev. kommentar:. 6. Använder Ni elradiatorer, d.v.s. direktverkande elelement?? Ja? Nej Om Ja, hur många?: Vilken är Er nuvarande energiförbrukning? El:. kwh/år Fjärrvärme:..kWh/år 8. Har Ni sedan konverteringen gjort någon förändring/investering i Ert värmesystem?? Ja? Nej Om Ja, kommentera gärna hur:...

11 Bilaga 2 - Sammanställning av enkät från konverteringsprojektet i Häljarp 1 (2) Totalt antal utdelade enkäter: 108 Antal emottagna enkäter, "datum" 56 Andel svarade: 52% Enkätsvar 1. Vilken är Er uppfattning om projektet idag? Bra Mindre bra Antal (st) 55 0 Andel 98.2% 0.0% 2. Har Ni haft några större problem med Ert värmesystem åren efter konvertering? Ja Nej Antal (st) Andel 17.9% 80.4% 3. Hur uppfattar Ni värmeproduktionen i vår pelletspanna i Häljarp? Mycket bra Bra Mindre bra Antal (st) Andel 55.4% 42.9% 0.0% 4. Har Ni värmepump installerad som komplement till övrigt värmesystem? Ja Nej Antal (st) 6 49 Andel 10.7% 87.5% 5. Vad har Ni för typ av varmvattenberedare i Ert hus? vvb äldre än -97 vvb från -97 Antal (st) Andel 44.6% 50.0% 6.Använder Ni elradiatorer, d.v.s. direktverkande element? Ja Nej Antal element Antal hushåll Andel Antal (st) % Andel 76.8% 23.2% % % % % %

12 2 (2) 7. Vilken är Er nuvarande energiförbrukning (kwh/år)? Medel fjv Medel el Min Medel Max Energiförbrukning i medel för fjärrvärme och el (kwh/år) min- & maxvärden för fjv: 5000 resp kwh/år min- & maxvärden för el: 3640 resp kwh/år total medelenergiförbrukning (fjv+el): kwh/år Medel el Medel fjärrvärme 8.Har Ni sedan konverteringen gjort någon förändring/investering i Ert värmesystem? Ja Nej Antal (st) 8 48 Andel 14.3% 85.7%

13 Bilaga 3 - Kommentarer till enkät frågor samt övriga frågor 1 (4) 1. Vilken är uppfattning om projektet idag? Carl-Albert Loord, Lupinv. 24 Vid starten räckte inte uppvärmningen men därefter har det fungerat mycket bra Gillis Pettersson, Lusernv. 6 Jämnare inomhusvärme, kanske något lägre värmekostnad (har ej räknat!) Sven-Olof Westman, Lusernv. 14 Mycket bra projekt. Bra planerat, snabbt genomfört, inga olägenheter Kaj Thomsen, Ginstv. 19 Bättre, jämnare, ej så torr värme Mats Rantzow, Lusernv. 29 Det är bra värme jämför med direktel för det är så torr värme Kenneth Nilsson, Lupinv. 12 Allting till belåtenhet Jan & Anita Olofsson, Ginstv. 16 Högre värmekomfort än förrut Håkan Wastrell, Lupinv. 42 Mycket bättre värme med vattenburet system. Projekt i sig gick bra med minimal störning. Vi är jättenöjda Sven Matanovic, Lupinv. 36 Jämnare värme överlag Göran Albertsson, Lusernv. 18 Bra komfort, bra funktion, lågt pris Leif Erlandsson, Lupinv. 16 Vattenburen värme ger en bättre inomhusklimat, dessutom var det billigt! Jan Saxne, Lusernv. 7 Det har blivit bättre och jämnare värme Fredrik Hudson, Lupinv. 39 Lägre driftkostnad, jämnare värme Bengt Gustavsson, Lupinv. 70 Våra element började gå dåligt Alf-Erik Bondesson, Lupinv. 58 Behagligare värme, vi blev av med mycket direktverkande elvärme Peter & A-C Cederholm, Lupinv. 72 Mycket duktig personal som utförde projektet Sune & Anki Lind, Lusernv. 12 Jämn värme till rimlig kostnad även om viss ombyggnad blev en förfulning av fastigheten invändigt Ulf Olsson, Lupinv. 35 Bättre värme Moussa Ibroshev, Lupinv. 62 Bättre luft Gunnar Stridh, Ginstv. 13 Mycket jämnare värme i huset

14 2.Har Ni haft några större problem med ert värmesystem åren efter konvertering? 2 (4) Mats Rantzow, Lusernv. 29 Sime Gobic, Lupinv. 52 Christina Bolin, Lupinv. 33 Sven Matanovic, Lupinv. 36 Leif Erlandsson, Lupinv. 16 Jan Saxne, Lusernv. 7 Jonas Karlsson, Lupinv. 68 Fredrik Hudson, Lupinv. 39 Bengt Gustavsson, Lupinv. 70 Alf-Erik Bondesson, Lupinv. 58 Roland Gudinge, Lupinv. 66 Sune & Anki Lind, Lusernv. 12 Gunnar Stridh, Ginstv. 13 Det är hur bra som helst, mycket bra Rör som går till hallen är varma året om Vissa element har inte fungerat tillfredsställande - har inte gått att reglera Tidsstyrningsapparaten fungerar ej. Någon har sagt att de flippade ur efter massa åska för något år sedan Vi har blivit utan värme en par gånger (sista huset) Ibland smäller det ganska mycket i rören "Tjutit" i en ventil Varmvatten beredaren sprack, läckage från skärvningarna i kökselement, läckage vid kulventilen Tidurbatteri slut. Tjut i backventil Första året räckte inte värmen ibland bara 16 grader. Idag om väderleken är mer än -5 grader, får vi använda bastun. Vi trivs bäst med 20 grader inomhustemperatur Tiduret till elpatronerna i v.v.-beredaren lade av. Innan vi lokaliserat felet var vi ytterst nära att byta hela beredaren i onödan! Endast ett fåtal gånger under sommaren har värmen varit låg Utbyte av en tjutande ventil, knäppande i rören 3. Hur uppfattar Ni värmeproduktionen i vår pelletspanna i Häljarp? Jan & Anita Olofsson, Ginstv. 16 Haft jämn och bra temperatur på vattnet hela tiden Mats Rantzow, Lusernv. 29 Jag har inte märkt något speciellt Kaj Thomsen, Ginstv. 19 Fungerar över förväntan Gillis Pettersson, Lusernv. 6 Vid ett enstaka tillfälle har jag haft låg temperatur Sven Matanovic, Lupinv. 36 Vid vissa köldperioder har vi som bor längst bort i systemet svagare värme Jonas Ripa, Lupinv. 30 Det händer ibland att temperaturen på "in-vattnet" sjunker ordentligt och då tar det i regel tid innan uppvärmningen återställs till "normal nivå" igen Leif & M. Persson, Lupinv. 34 Ibland är dåligt med värme. Vi ligger sist på anläggningen. (Om det har någon betydelse) Jonas Karlsson, Lupinv. 68 Fjärrvärmen levereras utan problem! Mikael Svensson, Lusernv. 39 Den senare tiden har det blivit dåligt med varmvattnet när det är kallt ute. Hans Lenström, Lupinv. 31 Ibland blir det lite kallt när temperaturen kryper ner rejält, annars kanon! Alf-Erik Bondesson, Lupinv. 58 Räcker inte till om det är kallt (-5 grader)

15 4. Har Ni värmepump installerad som komplement till övrigt värmesystem? 3 (4) Kenneth Nilsson, Lupinv. 12 Gester Air Gillis Pettersson, Lusernv. 6 Luftvärmepump av märket (Friedrich) Leif Erlandsson, Lupinv. 16 Leif Erlandsson: Toshiba Jan-Erik Lund, Ginstv. 6 Gester ( installerad ) Bengt Gustavsson, Lupinv. 70 Toshiba Alf-Erik Bondesson, Lupinv. 58 Mitsubishi 5. Vad har Ni för typ av varmvattenberedare i Ert hus? Robert Lindgren, Lupinv. 41 Har bytt till värmeväxlare Jan & Anita Olofsson, Ginstv. 16 NIBE COMPACT - CU 200l köpte till den när vi konventerade " Häljarpsmodellen" Mats Rantzow, Lusernv. 29 Den går bra än så länge fast den är gammal Magnus Nordenberg, Ginstv. 20 Ingen Lennart Guldstrand, Lupinv. 43 Används ej Håkan Wastrell, Lupinv. 42 Tur att jag bytte i samband med ombyggnaden Fredrik Hudson, Lupinv. 39 Ingen, den har spruckit i tanken, så den är bortkopplad Alf-Erik Bondesson, Lupinv. 58 Ny när vi installerade fjärvärmen Gunnar Stridh, Ginstv. 13 Bytte varmvattenberedare - 99 Bruno Guschelbauer, Lusernv. 20 Nibe Compact - CU 6.Använder Ni elradiatorer, d.v.s. direktverkande element? Jan & Anita Olofsson, Ginstv st, av vilka 5 st är oljeelement Anders Backman, Lupinv. 48 Använder bara det lilla på toaletten på bottenvåningen Kenneth Nilsson, Lupinv st, användes vid mycket kall väderlek Göran Albertsson, Lusernv st + elektrisk takvärme i tillbyggnad Bo Löfgren, Lupinv st, användes endast vid behov, t.ex. vid ev. avbrott i pelletspannan Jan Saxne, Lusernv. 7 2 st vid blåst i samband med minusgrader Flemming Denne, Lupinv. 90 boningshus 4st, förråd 1 st Sune & Anki Lind, Lusernv. 12 endast då vissa rum behöver extra värme vid riktigt kalla dagar har 3 st elelement i två rum och ett i hallen

16 7. Vilken är Er nuvarande energiförbrukning? 4 (4) Inga kommentarer 8.Har Ni sedan konverteringen gjort någon förändring/investering i Ert värmesystem? investering i Ert värmesystem? Ulf Olsson, Lupinv. 35 Allan Laurin, Lusernv. 16 Hans Lenström, Lupinv. 31 Håkan Wastrell, Lupinv. 42 Jan & Anita Olofsson, Ginstv. 16 Robert Lindgren, Lupinv. 41 Monterat 2 nya element Allan Lanrin: Satt in 2 element till kopplat till fjärrvärme Fick plocka bort tiduret förra vår/ vintern då det slutade fungera. Använder i dag en 1/0- brytare för att aktivera fjärrvärme eller el till varmvatten beredaren, i samband med detta så att elementen är utan brytare. Håkan Wastrell: Konventerade helt till vattenburen värme Jan Olofsson: Bytt ut vanliga element till oljeelement. Tidstyr ej elelement längre Robert Lindgren: Värmeväxlare Övriga frågor: Sven Matanovic, Lupinv. 36 Anders Backman Undrande över elförbrukning. Tycker den är hög trots att vi har fjärrvärme och bara ett elelement Har på senare tid fått knäppande ljud i rören på vissa ställen, bla. Där de kommer in i huset Luftning av element har gjorts. Vad beror det på? Vill även fråga om man inte kan klara sig utan varmvattenberedaren och enbart använda växlaren

17 Bilaga 4 - Förbrukning av el och fjärrvärme El Fjv Summa el<=7000 el>=15000 fjv<=7000 fjv>= X 4 pers 1 elelement, 164 m2? 12632? VP X 2 pers, inga elelement, 164m pers, 4 elrad, 108m2 X pers, helkonv.,yta?m2 X VP VP ? 9061? X 4 pers, 108m2? 7000? 2 pers, ny föns. 108 m2 X X 2 pers, 1 elelement, 108 m pers, 2 elrad, 108m2 X 9500?? VP X 2 pers, 1 elelement, 108m X 2 pers, elrad ibland, 164m Xpers, 5 elrad,112+16m2? 12500? X 3 pers, 2 elrad,108m VP X 4 pers, 4 elrad, 264m2, vp???? pers, 2 elrad, 108m2 X???? Summa Medel Min Max

18 Bilaga 5 - Prisjämförelser el och fjärrvärme 2004 Fjärrvärmepriser inkl. moms Exempel 1: Fjv 50%+ tot el 50% Förbrukning Förbrukning Förbrukning Fjv kwh/år, El kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år (kr/kwh) (kr/kwh) (kr/kwh) Tot kostnad Fast avgift 2625 kr/år Fjärrvärme 7425 kr/år Rörlig avgift kr/kwh El kr/år Summa Summa kr/år Summa/kWh energi öre/kwh Elpriser inkl. moms (Elnät Sydkraft Billberga AB, rörligt elpris Sydkrafts normalpris 2/8 2004) Exempel 2:Fjv 100%+hushållsel Förbrukning Förbrukning Förbrukning Förbrukning Fjv kwh/år, el 5000 kwh/år 5000 kwh/år kwh/år kwh/år kwh/år Fasta avgifter (kr/kwh) (kr/kwh) (kr/kwh) (kr/kwh) Tot kostnad Elnät mellantariff 3000 kr/år Fjärrvärme 9945 kr/år Elnät normaltariff 1750 kr/år 0.35 El 7238 kr/år Grundpris el 300 kr/år Summa kr/år Rörliga avgifter inkl. allt Summa/kWh energi 85.9 öre/kwh Elnät mellantariff kr/kwh Elnät normaltariff kr/kwh Exempel 3: Fast avgift fjv+100%el El normalpris kr/kwh Fjv 0 kwh/år, el kwh/år Total kostnad Summa nät mellantariff, el normalpris Fjärrvärme 2625 kr/år (elvärme + hushålls el) El kr/år Summa nät normaltariff, el normalpris (bara hushållsel) Summa kr/år Summa/kWh energi öre/kwh Summa el / kwh öre/kwh)

19 Bilaga 2:Litteratur, konvertering av småhus med direktverkande elvärme till fjärrvärme Författare Titel Dokument År Svensk fjärrvärme Konvertering till fjärrvärme FVF 1996: Direktverkande elvärme S. Jungtén, M. Renås Konvertering av befintligt eluppvärmt småhusområde till fjärrvärme P. Karlsson Konvertering av småhus med direktel till ett fjärrvärmenät J. Kellner, R. Nilsson, G. R. Wikander Konvertering av direktelvärmda småhus till fjärrvärme C. Lindroth District heating in small single family houses-no way or the new way!? M. Sandberg Konvertering av direktelvärmda småhus Statens Energimyndighet Tekniska verken Landskrona, ÅFenergikonsult Utvärdering av demonstrations anläggningar avseende konvertering av direktelvärmda småhus till fjärrvärme Närvärme i Häljarp Ex-arbete,Inst.för maskinteknik, Ingenjörs- och sjöbefälsskolan, Chalmers Ex-arbete,Inst.för maskinteknik,avd. för Energiteknik, LTU BFR R81: Euroheat & Power, nr ,s Föredrag vid FVF Småhusdagar, Södertälje, ER 3: Erhålls från Tekniska Verken i Landskrona Källa: Claesson C. (2003): Fjärrvärme till småhus Litteraturstudie FVF FOU 2003:2. Svensk Fjärrvärme, Stockholm [8] Ytterligare Litteratur beträffande konvertering av elvärmda småhus till fjärrvärme Författare Titel Dokument År S. Persson, Y. Eriksson S. Olsson Statens Energimyndighet GRUDIS-anläggning, Konvertering av direktelvärmda småhus, Söderbärke Tekniktävling Konvertering av direktelvärmda småhus 1998 BFR R101: Finns i STEMs publikationsdatabas, M. Sandberg Hur kan man konvertera direkt(el)? Föredrag vid FVF Småhusdagar, Göteborg,

20 Bilaga 3: Luleå Energi ABs erbjudande till småhuskunder

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Bilaga 4: Komponentlista och övergripande presentation vid konvertering av luftburet elvärmesystem, Luleå Energi

32 Materiallista för Borohusen Regulator Siemens RWC 32 Givare Siemens QAP22 Ventil Siemens VD115 Ställdon Siemens STE22 Kapsling Siemens FM300 Värmebatteri Lindsheim Luftteknik TVZ ,6-A1 Luleå Energi AB Peter Hagman

33 Demontering av elbatteri

34 Elbatteri

35 Montage av vattenburet batteri

36

37

38

39

40

41 Bilaga 5: Växjö Energi ABs erbjudande till småhuskunder

42 PRIVATMARKNAD Gäller för anslutningar 2004 FJÄRRVÄRME OCH BREDBAND TILL VILLOR, KAMPANJERBJUDANDE ETAPP Priser och villkor Nyckelfärdig Fjärrvärmeanslutning (vid 60% anslutningsgrad) Nuvarande uppvärmningssystem vattenburet direktverkande el :- Hus med upp :- *) till 13 radiatorer Pris per 2 600:- radiator vid fler än 13 st Fiberanslutning i samband med Fjärrvärmeanslutning :- Enbart Fiberanslutning, fjärrvärme finns i gatan Be om separat offert Enbart Fiberanslutning, fjärrvärme finns ej i gatan Be om separat offert Nätavgift fiber (om anslutningen är aktiverad) 150:-/månad *) Pris angett efter bidrag (utgår endast vid fullständig konvertering). I priset för fjärrvärmeanslutning ingår: Komplett fjärrvärmeanslutning och fjärrvärmecentral, 10 meter fjärrvärmekulvert innanför tomtgräns inkl grävning och återställning (kostnad vid mer än 10 meter: kr/m). Vid befintligt vattenburet system ingår borttagning av panna och inomhustank. Vid direktel ingår borttagning av elradiatorer och varmvattenberedare. Vid byte från direktverkande el till vattenburen fjärrvärme gäller även: Konverteringsbidrag utgår endast vid utbyte av samtliga elradiatorer. Typ av vattenradiator anpassas av entreprenören efter respektive rums effektbehov. I prisexemplet ovan ingår kostnad för förzinkade rör, termostat och montering. Vid bredbandsanslutning ingår dessutom: Fiberkabel med upp till 100 Mb/s delad bandbreddskapacitet samt mediaomvandlare. Rabatter fjärrvärme: Vid 70% anslutningsgrad utgår kronors rabatt och vid 80, 90 resp. 100% anslutningsgrad utgår 2 000, resp kronors rabatt på grundpriset. Om Du gräver själv från gata till hus reducerar vi priset med 300 kronor/meter. Pannersättning kan utgå om Du har en panna som är 15 år eller nyare. Observera att detta gäller enbart pannor, inga elpatroner, oljebrännare, expansionskärl, varmvattenberedare eller dylikt. Alla priser anges inklusive moms. 2. Leveransvillkor Betalningsvillkor 30 dagars betalningstid. Garantitid 2 år från inkoppling. Allmänna Leveransbestämmelser för Leverans av Fjärrvärme samt VEABs fjärrvärmeprislista. ftgproj/fjvinst/övrigt/kampanj /Prisblad 1

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/ a(9) ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr 43141221/980300/986301. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning b(9) Komponentförteckning - typ 2000/98.

Läs mer

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator

Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Fjärrvärmecentraler Princip REDAN vattenvärmare med PM-regulator Vattenvärmardelen i REDAN villacentraler består av en lödd plattvärmeväxlare (2) och en inbyggd regulator (1). Kallvattnet leds genom regulatorn

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. 2008 Villaväxlare 18 kw Danfoss PM 1(12) 08-08-26 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PM+termostat Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Villa år 2005 Danfoss 18kW.doc 1(8) 09-07-08 Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villa år 2005

Läs mer

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2008 1(12) 08-12-17 Villacentral typ 2000/08 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2010 1(12) 10-09-21 Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112.

Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Central 2-6 lgh Danfoss PTC 2011 1(12) 11-03-11 Central 2-6 lgh typ 2011 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 51142112. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Villaväxlare 18 kw Danfoss 2007 1(8) 13-02-28 Villacentral typ 2000/07. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villaväxlare

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Priser anslutning och installation av fjärrvärme till småhus Anslutning till fjärrvärmenätet Anslutningsavgift ROT-avdrag (50% av arbetskostnad 25

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3 Utgåva 1:1 2014-08-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urtavlan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

VÄLKOMMEN Till information om förnyelse av fjärrvärmen i kv Rappen/Rasken mfl. Peter Eklund, WEXNET Rickard Pettersson, VEAB Ulf Hördegård, VEAB

VÄLKOMMEN Till information om förnyelse av fjärrvärmen i kv Rappen/Rasken mfl. Peter Eklund, WEXNET Rickard Pettersson, VEAB Ulf Hördegård, VEAB VÄLKOMMEN Till information om förnyelse av fjärrvärmen i kv Rappen/Rasken mfl. Peter Eklund, WEXNET Rickard Pettersson, VEAB Ulf Hördegård, VEAB KVÄLLENS AGENDA Inledning Allmänt om fjärrvärmen i Växjö

Läs mer

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412.

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. 1(15) 12-02-03 Primär fjärrvärmecentral VX 2000/11 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41331412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning 2(15)

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler

Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Uppdaterad version 2015-06-16 Lokala regler för arbete i fjärrvärmecentraler Instruktioner för installatörer Följande arbeten skall anmälas till Växjö Energi innan ni påbörjar arbetet Nyinstallationer

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

TP150 Instruktionsmanual

TP150 Instruktionsmanual TP150 Instruktionsmanual TP150 Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Transportinstruktioner 1.2 Vikter 1.3 Montering 1.4 Rörinstallation 1.5 Elektrisk installation

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Alternativa energiformer för uppvärmning av hus. Frågan om nyinstallationer

Alternativa energiformer för uppvärmning av hus. Frågan om nyinstallationer Alternativa energiformer för uppvärmning av hus Frågan om nyinstallationer 1 Egnahemshus 140 + 40 m2 i 1 ½ plan Beräknad förbrukning 24 891 kwh/år 56,4 % dag och 43,6 % natt 6324 kwh/år är hushållsel Direkt

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32 Utgåva 1:1 2012-07-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Orgeln 32 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bräcke 33:3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bräcke 33:3 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bräcke 33:3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunna 4:88

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunna 4:88 Utgåva 1:1 2012-05-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunna 4:88 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björken 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björken 6 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björken 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Compact/IQ Heat Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-50 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307.

Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307. 1(12) Villacentral typ 2000/01. Art.nr 53141221/980309/986307. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning - typ 2000/01. Art.nr

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter

Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter Instruktionsmanual Fjärrvärmecentral 10-50 Lägenheter Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av fjärrvärmecentral 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lövhagen 1:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lövhagen 1:1 Utgåva 1:1 2014-07-29 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lövhagen 1:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/13 Danfoss ECL110 / Redan PTC

Primär fjärrvärmecentral VX 2000/13 Danfoss ECL110 / Redan PTC Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2013 1(14) 13-04-30 Primär fjärrvärmecentral VX 2000/13 Danfoss ECL110 / Redan PTC Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet.

Elomax 250 & 450. Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Smartaste villavärmen! Det här är din nya chef i pannrummet. Elomax 250 & 450 Elomax. Hjärnan i ditt uppvärmningssystem. ELOMAX är designad för att möta framtiden. Den ersätter helt en

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB

Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB Drift och skötselanvisning Thermia Villaprefab 1P-U Objekt: VEAB med regler Danfoss AVTQ + ECL3310 avsedd för småhus 1-2 lägenheter INNEHÅLL SIDA Uppackning och upphängning av centralen Allmän beskrivning

Läs mer

Falu Energi & Vattens 100% Förnyelsebara energiproduktion

Falu Energi & Vattens 100% Förnyelsebara energiproduktion Falu Energi & Vattens 100% Förnyelsebara energiproduktion I Huset Fjärrvärmeområde Erbjudande till Hälsingberg Färdig installation: Anslutning fjärrvärme Värmeväxlare Vattenburet värmesystem Stadsnät Fjärrvärmepriser

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Positiv energi fjärrvärme från Tekniska verken Med fjärrvärme får du behaglig värme när det behövs och varmvatten året runt, till

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kantelen 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kantelen 1 Utgåva 1:1 2012-06-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Kantelen 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral

Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral Enkla tips för skötsel av din fjärrvärmecentral Den här foldern hoppas vi ska hjälpa dig att optimera driften och förenkla skötseln av din fjärrvärmecentral. Den innehåller de punkter vi tycker är viktigast

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Brf. Trekanten i Landskrona

Brf. Trekanten i Landskrona 26 maj 2008 1(8) i Landskrona Energideklaration ett samarbete mellan Landskrona och Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 www.evu.se Organisationsnr 556471-0423, Säte Lund 26

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

Utgåva 1:1 2013-09-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Taburetten 8 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm

Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Nr 3 Information om Fiberstadens erbjudande om bredband inom GA2 i Långvind mm Unikt erbjudande från Fiberstaden att ansluta sig till bredband före den 31 januari 2015! I anslutning till det avtal som

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME FRÅN NÄSSJÖ AFFÄRSVERK AB (Nedan benämnt NAV)

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME FRÅN NÄSSJÖ AFFÄRSVERK AB (Nedan benämnt NAV) Framledningstemperat ur C SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FJÄRRVÄRME De priser och leveransvillkor som NAV kommunicerar i prislistor genom utskick och hemsida avser en normalanslutning samt normalleverans av fjärrvärme,

Läs mer

Besiktningsrapport Ellene 13:1

Besiktningsrapport Ellene 13:1 Besiktningsrapport Ellene 13:1 Handläggarens kommentarer: Energiprestanda Energiförbrukning som går till uppvärmning 184 KWh/m² 15217 KWh/år Besiktning utförs i syfte att hitta kostnadseffektiva åtgärdsförslag.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ambjörn 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ambjörn 5 Utgåva 1:1 2014-10-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ambjörn 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Värmeväxlarpaket TMix E

Värmeväxlarpaket TMix E Fördelar Färdigbyggd vid leverans. Kan kopplas direkt mot golvvärmeeller industrifördelare. Möjliggör frostskydd av markvärmeanläggningar och golvvärmeutrymmen utomhus, t.ex. uterum Värmeväxlarpaketet

Läs mer

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral 1 (5) Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral Oavsett kopplingsprincip skall en installation av värmepump mot fjärrvärmecentral alltid granskas och godkännas av Södertörns

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vårbruket 113

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vårbruket 113 Utgåva 1:1 2014-06-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vårbruket 113 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Moran 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Moran 1 Utgåva 1:1 2012-07-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Moran 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

POOLTAXA LIDKÖPING ENERGI

POOLTAXA LIDKÖPING ENERGI POOLTAXA LIDKÖPING ENERGI Har du pool eller funderar på att skaffa en? Då är det extra bra att vara ansluten till fjärrvärme. Du som är villaägare och fjärrvärmekund har möjlighet att teckna pooltaxa,

Läs mer

TP10-50 V. Fabrikat: Försäljning:

TP10-50 V. Fabrikat: Försäljning: TP10-50 V Instruktionsmanual TP10-50 V Fabrikat: Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare (energimätare)

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energiteknik 1. 100p

Energiteknik 1. 100p Energiteknik 1 100p Idag: 26 PowerPoint bilder I klassrummet Ta med böcker, papper och penna Vid sen ankomst, knacka på dörren och vänta på att bli insläppt vid lämpligt tillfälle Sen ankomst registreras

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392 Utgåva 1:1 2012-08-15 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 6:392 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer

Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from

Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from Lokala anvisningar för nyanslutning och ombyggnad av fjärrvärmesystem Gäller from 2014-12-03 Dessa anvisningar gäller före Svensk Fjärrvärmes anvisningar för fjärrvärmecentraler. Anvisningarna överlämnas

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jägaren 17

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jägaren 17 Utgåva 1:1 2016-01-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jägaren 17 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urmakaren 40

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urmakaren 40 Utgåva 1:1 2015-04-08 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urmakaren 40 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Harby 37:2 Utgåva 1:1 2012-09-05 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Harby 37:2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Öjersjö 5:10

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Öjersjö 5:10 Utgåva 1:1 2015-05-05 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Öjersjö 5:10 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna

25Fh. bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna Information om bidrag till konvertering från elvärme till individuell uppvärmning i flerbostadshus och bostadsanknutna lokaler Nu kan du få bidrag om du byter från elvärme till annan individuell uppvärmning

Läs mer

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral

Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral Användar- och installationshandbok HeatAcc HA 300 TBSE 01/02 Värmecentral HeatAcc AB Tele: 0923 64 00 92 info@heatacc.com Kyrkvägen 1 Fax: 0923 64 00 93 www.heatacc.com 950 40 TÖRE Mobil: 070 381 62 93

Läs mer