Reviderad Strategi och budget Stadsbyggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden"

Transkript

1 Reviderad Strategi och budget Stadsbyggnadsnämnden

2 1. INLEDNING Förord Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION Nämndens ansvarsområde Förvaltningens organisation 5 3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN Omvärldsanalys Invärldsanalys Volymförändringar Kvalitets- och verksamhetsförändringar Effektiviseringar Övriga budgetpåverkande poster riskanalys Nämndens ekonomi och verksamhet Förslag till strategier för att nå KF:s mål Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Fokusområden Övriga mål och lagstiftning som styr verksamheten BUDGET Förvaltningens budgetförslag Driftbudget 27 Utökning inom driftbudgeten år 2015, tkr 28 Utökning inom driftbudgeten ej finansierad del år 2015, tkr Investeringsbudget 29 Bilaga 1: Förslag till driftbudget per verksamhet Bilaga 2: Förslag till investeringsbudget per verksamhet och projekt Bilaga 3: Förslag till investeringsbudget på fastighetsmark

3 1. Inledning 1.1 Förord Haningeborna är våra uppdragsgivare. Strävan för stadsbyggnadsnämnden och dess förvaltning är att med stort yrkeskunnande och gott bemötande leverera stadsbyggnadstjänster både som myndighet och i produktion. Kommunens kvalitetskriterier - bemötande, inflytande, tillgänglighet och trygghet är centrala för hur stadsbyggnadsverksamheten uppfattas. Ambitionen är att stadsbyggnadsförvaltningen ska vara en förebild för andra förvaltningar i strävan mot kommunens vision att bedriva den bästa kommunala verksamheten i landet. Vidare som ett led i visionen om den bästa kommunala arbetsplatsen är förvaltningens ambition att stärka arbetsgivarvarumärket och nå målet inom 3 år. Vi kommer bland annat att fortsätta att levandegöra vårt gemensamma förhållningssätt, vilket också ansluter till det kommunövergripande arbetet med chefsriktlinjer, medarbetarskap med mera. De låga sjuktalen inom förvaltningen ska förbli låga. Vi kommer att fortsätta med våra fokusområden för att utveckla verksamheten enligt kommunens övergripande visioner. Det påbörjade arbetet under 2013 och 2014 inom fokusområdet det offentliga rummet - med aktiviteter som arkitekturprogram, utvecklingen av Poseidons torg, översiktsplanering för kommunens centrala delar samt arkitekttävlingen Europan - är delar i processen för utvecklingen av den regionala stadskärnan. År 2014 är fokusområdet kvalitet med prioritering arbetsmiljöplaner för jobb ute på fältet Detta är ett första steg i att kvalitetssäkra anläggningsjobb i egen regi till samma krav som ställs på externa entreprenörer. Vidare att se över hela stadsbyggnadsprocessen med tillhörande rutinbeskrivningar även för de delar som inte tillhör förvaltningen som markoch exploatering. Målsättningen är att inom två år infört motsvarande kvalitetsledningssystem för hela förvaltningen. Kundorientering av verksamheten sker med fokus på bemötande. Effektiviseringen sker genom ett projektorienterat arbetssätt med processbeskrivningar med tillhörande relevanta nyckeltal. Nya e-tjänster införs med mera. För 2015 är fokusområdet miljö utifrån den koncerngemensamma utvecklingsplanen. Därefter följer ledarskap under Åtgärder prioriteras för insatser i den fysiska offentliga miljön som förbättrar trivsel och skapar tryggare miljöer. Ett viktigt mål är ett Haninge fritt från klotter, skadegörelse och vandalism. Blandad bebyggelse av bostäder, verksamheter och offentliga byggnader skapar trygghet. Vi verkar för attraktiva parkmiljöer och biologisk mångfald. Genom VA-verksamheten bidra till måluppfyllelse om renare sjöar och vattendrag. Större investeringar under 2015 är Årsta havsbad, ledningsrenoveringar samt pumpstationer mm. Utbyggnaden av Fors reningsverk förbereds. Vidare prioriteras gatuunderhållet och trafiksäkerhetsåtgärder för främst oskyddade trafikanter. Cirka två kilometer nya gång- och cykelvägar planeras utifrån en reviderad cykelplan Arbetet inom översiktsplanering samt detaljplaneläggning prioriteras för att nå målen om ökad befolkning och företagande. I detta ges arbetet med utveckling av regional stadskärna, politisk vision Jordbro samt centrala Västerhaninge förtur. I all ny bebyggelse ska arkitektoniska kvaliteter ges utrymme. Service och bemötande är centralt för hela stadsbyggnadsnämnden som en rådgivande myndighet. Företag och människor ska hjälpas att förverkliga sina byggprojekt. Nämnden och förvaltningen ska lotsa sökande genom regelverk. Under 2015 påbörjar också den nya lantmäterimyndigheten sin verksamhet. 3

4 Med anledning av översynen som genomförs under 2014 av kommunens organisation genomförs också en kvalitets- och effektutvärdering på enhetsnivå. I detta görs en uppföljning av förvaltningens nyckeltalsarbete som genomförts under Målkedjan För kommunens arbete med mål och budget gäller följande styrmodell: Individuella mål VISION Mål och indikatorer Nämndsstrategi Förvaltningens Aktiviteter åtaganden Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Styrelse/Nämnd Förvaltning Avdelning/Enhet Individuella mål Uppföljning Uppföljning För finns en vision samt mål och indikatorer beslutade av kommunfullmäktige. Processen har nu kommit till nämnderna, där strategier för förvaltningarnas arbete med mål och budget ska tas fram. Budgetförslaget läggs utifrån fastställda mål och budgetramar. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till nämndstrategier samt budget för presenteras i detta dokument. Tanken är att nämndledamöterna under sommaren ska få tillfälle att sätta sig in i förslaget, som underlag för den fortsatta nämndbehandlingen vid sammanträden den 24 september och den 22 oktober. Även från förvaltningens sida kan revideringar göras i förslaget inför nämndbehandlingen. Det kan till exempel gälla vabudgeten, beroende på att mer aktuellt sifferunderlag blir tillgängligt. I nästa steg i målkedjan utformar förvaltningen sina åtaganden i Verksamhetsplan för 2015, och arbetet går vidare med planering av aktiviteter på avdelnings- och enhetsnivå samt på den individuella nivån, i samband med målsamtal. 4

5 2. Ansvarsområde och organisation 2.1. Nämndens ansvarsområde Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom områdena detaljplaneläggning, bygglov, adress-, lägenhetsregister och namnfrågor samt mätning och kartframställning för bygglov. Nämnden är också kommunens myndighet i trafikfrågor och huvudman för kommunens gator, parker samt vatten och avlopp. Nämnden samverkar med miljönämnden i planfrågor. Stadsbyggnadsnämnden har även det samlade ansvaret för arkitekturen i kommunen. Stadsbyggnadsnämnden svarar även för markskötseln för alla fastigheter på mark ägd av Tornberget, där kommunen är hyresgäst. I åtagandet ingår att ansvara för drift och underhåll på fastighetsmark. Det ingår även att äska reinvesteringsmedel för att åtgärda större brister på markytorna Förvaltningens organisation Stadsbyggnadsförvaltningen består av förvaltningsledning med stab samt fem avdelningar: Park och natur, Vatten och avlopp, Teknik, Plan och bygg samt Lantmäteri. Förvaltningschef Linda Marend Stab Park och natur Vatten och avlopp Teknik Plan och bygg Lantmäteri Petra Lindvall Johanna Blomberg Lars Höglund Sara Eriksdotter Mathias Rantanen Förvaltningsledning och stabsfunktioner Förvaltningsledningen har det övergripande ansvaret för förvaltningens ledning och styrning. Inom staben finns funktioner för verksamhetsutveckling och information samt arkivansvar, registratur och nämndesekretariat. Totalt består förvaltningsledning med stabsfunktioner av 4 personer. Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningschef, avdelningschefer och verksamhetscontroller, samt representanter från kommunstyrelseförvaltningens avdelningar ekonomi, personal och kommunikation och marknadsföring. Park och natur Avdelningen ansvarar för skötsel av kommunens detaljplanelagda parkmark, det vill säga parker, lekplatser och bostadsnära naturmark. Avdelningen sköter också utemiljön vid kommunens fastigheter, till exempel vid skolor, förskolor och äldreboenden. Totalt arbetar ca 50 personer inom avdelningen, varav ca 30 personer i arbetsmarknadsåtgärder. 5

6 Vatten och avlopp Avdelningen är kommunens huvudman för vatten- och avloppstjänster inom fastställt VAverksamhetsområde och ansvarar för drift och tillsyn av 75 mil ledningsnät med tillhörande pumpstationer, tryckstegringsstationer och vattentorn samt tre avloppsreningsverk och tre vattenverk. På VA-avdelningen finns 38 personer fördelade på fyra enheter: Kundservice, Projekt och utredning, VA-verk och Rörnät. Kommunens rådgivare för enskilda avlopp är placerad på VA-avdelningen. Teknik Inom avdelningen återfinns i huvudsak fyra olika verksamheter: Väghållning, trafik, anläggning samt fordon och verkstad. Avdelningen ansvarar för drift och underhåll av gator, vägar, industrispår, hamnar samt parkeringsövervakning och torghandel. Avdelningen har även en myndighetsfunktion i trafikärenden och hamnärenden. Anläggningssidan utför markarbeten åt VA-avdelningen och KSF:s mark- och exploateringsenhet, som exempelvis Ribby ängar och ledningsarbeten vid Albyberg. Fordon och verkstad ansvarar för inköp av kommunens alla tunga fordon samt utför service och reparationer på kommunens samtliga fordon. Totalt består avdelningen av 32 personer. Plan och bygglov Plan har uppdraget att upprätta detaljplaner. Inom bygglov handläggs ärenden enligt planoch bygglagen samt miljöbalken. Allmänna frågor inom verksamhetens ansvarsområde besvaras av bygglovsvägledare på i plan- och byggcenter. Avdelningsledningen består av en avdelningschef samt en stadsarkitekt. Avdelningschefen har det övergripande ansvaret för avdelningens verksamhet samt ekonomi och personalansvar. Stadsarkitekten ansvarar tillsammans med avdelningschefen för de övergripande arkitektoniska frågorna i kommunen. På avdelningen finns 37 personer varav inom plansidan finns 18 planarkitekter samt två plansamordnare, uppdelade i två grupper. Bygglovsidan består av 15 medarbetare som är uppdelade i två grupper (team). Lantmäteri Inom avdelningen finns lantmäterimyndigheten som ansvarar för fastighetsbildning, fastighetsrättsliga åtgärder och registrering. Den nya myndigheten påbörjar sin verksamhet 1/ Tillsyn över verksamheten utövas direkt av den statliga Lantmäteriet. Inom avdelningen utförs även arbetsuppgifter inom mätning och framställning av kartor för plan- och bygglov, förvaltning av kommunens geodata samt namn-, lägenhetsregister och adressfrågor. En stor del av verksamheten bedrivs i samverkan och regleras i avtal med Lantmäteriet och Trafikverket. Lantmäteri består av 21 personer. 6

7 3. Förutsättningar för verksamheten 3.1 Omvärldsanalys Stadsbyggnadsförvaltningens samtliga verksamheter påverkas starkt av olika yttre omvärldsfaktorer som arbetsmarknad, byggkonjunktur och lagstiftning samt väderleksförhållanden. Skulle några av dessa faktorer samtidigt falla ut negativt är budgeten inte anpassad för att klara detta, vilket kan leda till att målen och kvalitetskraven inte kan infrias. Arbetsmarknad Inom förvaltningen finns svårrekryterade grupper, till exempel handläggare inom plan och bygg, ingenjörer, lantmätare och tekniska specialister. I regionen råder generellt en stor efterfrågan på dessa grupper vilket påverkar vid nyrekryteringar. I rådande konjunktur ser vi att lönekostnader kommer att bli högre på grund av konkurrens med andra kommuner och näringslivet. Byggkonjunktur och lagstiftning Byggkonjunkturen i Stockholmsregionen bedöms hålla i sig och vara stark även under 2015, vilket medför fortsatt stor efterfrågan på bland annat detaljplaner, bygglov, fastighetsbildning och kartproduktion. Förändringar görs under 2014 i plan- och bygglagen som ger en ökad frihet i byggandet, med avsikt att öka byggnadstakten. Konsekvensen kan bli minskad verksamhet för förvaltningen i direkt lovgivning, men troligen också ett större krav på tillsyn. Flera verksamheter berörs, förutom bygglov även plan, lantmäteri, vägverksamhet och VA. Förslag finns även på förändringar i regelverket för detaljplanering. Enligt förslaget ska detaljplaner i princip endast krävas för åtgärder som kräver bygglov. Det enkla planförfarandet föreslås bli standard i framtiden. Miljölagstiftningen och miljömålen ställer allt större krav på verksamheten, inte minst på VA och dess recipientpåverkan. En VA-plan beräknas vara beslutad inför Information, kommunikation och samarbete Behovet av information och kommunikation i stadsbyggnadsprocessen ökar. Detta ställer större krav på bra dialogprocesser, tydliga illustrationer om tänkta utbyggnadsplaner med mera, för att korta ledtider. Fler nya e-tjänster kommer att utvecklas, och fortsatt arbete kommer att läggas på att utveckla befintliga e-tjänster, i proportion mot ren handläggning. Vi ser en ökad konkurrens mellan kommuner inom regionen vilket påverkar stadsutvecklingen. Samtidigt som vi alltmer jobbar ihop i större formationer teknikområdesvis för att nå skalfördelar, utbyta erfarenheter och resurser. Pågående södertörnssamverkan kring GIS-plattform förväntas initiera fler nya områden där kommunerna samverkar kring avtal, datadelning och personella resurser. Ett ökat krav på billigt byggande märks. Det bör ge Haninge en fördel jämfört med byggande på dyr tomtmark i Stockholms innerstad. Väderlek Vinterväghållning och vatten- och avloppsverksamhet är mycket väderberoende. Ett ogynnsamt väder kan driva upp kostnaderna över budgeterade nivåer vilket kan leda till omprioriteringar. För VA-verksamheten medför vädret svårigheter i att förutspå vattenförbrukningen och därmed intäkterna. 7

8 Ekonomi Ett lågt ränteläge är bra på kort sikt, men också en risk för ökade kapitaltjänstkostnader långsiktigt för genomförda investeringar. Inte minst inom trafiksäkerhetssidan är detta ett stort problem. Exempelvis så ökar internräntan med 0,7 % till 3,2 % för Invärldsanalys Förvaltningen har fått en ramökning på 3800 tkr. Ramuppräkningen innebär en kompensation för pris- och löneökningar på 0,85% samt ger ett effektiviseringskrav på 1,85% för att täcka uppskattade pris- och löneökningar på 2,7% (enligt prognos från SKL). Vidare täcker ramuppräkningen kostnader för tillkommande egna ytorna samt de tillkommande ytorna på fastighetsmark som ökar för år För att förstärka och fortsätta det långsiktiga gatuunderhållet erhåller teknikavdelningen extra medel motsvarande 1000 tkr. Extra medel erhålls för kapitalkostnadstäckning för de trafiksäkerhetsprojekt som teknikavdelningen utför samt det Nyfiken parkprojekt som park- och naturavdelningen investerar i under Förvaltningen arbetar löpande med trafiksäkerhetsarbete via investeringsbudgeten och detta har tidigare finansierats med central kapitalkostnadstäckning. För 2014 är projekt upptagna till ett värde av 9,1 mkr. Tillgänglighetsanpassade busshållplatser och cykelvägar delfinansieras via statsbidrag. Långsiktigt är det ett problem med bristande kapitalkostnadstäckning, vilket riskerar att projekt flyttas på framtiden. Investeringsutgifter som överförs till förvaltningen t ex Huvudgata Vendelsö (Sågen) genererar ökade kapitalkostnader som måste tillskjutas respektive år. Dessa kapitalkostnader är ej medräknade i förvaltningens äskanden. Arbetet med utvecklingen av Haninge som regional stadskärna fortsätter. Medborgardialogen kring utvecklingen av Poseidons torg mynnade 2014 ut i ett förslag att utveckla vidare och ta ställning till. Medel äskas för projektering 2015 samt för byggande 2016 och Investeringen tillhör utvecklingen av den regionala stadskärnan där de offentliga rummen/torgen är det som sammanbinder det levande stråket mellan stationen/centrum/port 73/Vega. De närmaste åren kommer dessa offentliga investeringar öka mer än normalt för tillkommande ytor t ex Haningeterrassen och Vega. Detta medför stora ökningar av kapitaltjänstkostnader för kommande år. 8

9 3.3 Volymförändringar Park och natur 2015 utökas parkavdelningens skötselåtagande med nya gatuträd i Gudö, vid Ribby ängar och vid Arkens gränd. En rondell och liten park i Gudö och en dagvattendamm vid Gudöbroleden tillkommer också. De tillkommande parkytorna medför ökade skötselkostnader på 300 tkr. Tillkommande fastigheter 2015 är två nya förskolor, en i Gudö och en i Lillgården, nya ytor vid Brandbergsskolan och Höglundaskolan samt en ny gruppbostad i Lida. Dessa objekt innebär ökade skötselkostnader på 460 tkr tillkommer parkytor i Vega 1 till en kostnad av c:a 200 tkr och Albyberg c:a 400 tkr samt skötseln av Fredriks nya yrkesgymnasium till en kostnad av 200 tkr. Vatten och avlopp (avgiftsfinansierad verksamhet) De största kostnadsökningarna 2015 är: Avgifter till Stockholm Vatten för köpt dricksvatten, 0,4 mkr Avgifter till Stockholm Vatten för köpt avloppsrening, 0,6 mkr Avgifter till Stockholm Vatten för Nynäsledningen pga. investering i en ny tryckstegringsstation i Huddinge, 0,5 mkr Ökade kapitalkostnader (netto) pga. exploateringar (bl.a. Vega och Albyberg) och egna VA-investeringar (bl.a. ledningsförnyelse och Handens vattentorn), 5,8 mkr Teknik År 2010 antogs en ny cykelplan i kommunen i enlighet med denna investeras årligen 5 mkr från och med För 2014 års investering har det beviljats statsbidrag med 1,65 mkr vilket medför att det kommunala finansieringsbehovet minskar med motsvarande belopp, för att täcka kapitalkostnaden äskas 210 tkr för år 2015 och 210 tkr för Beviljas stadsbidragen i motsvarande grad för 2015 kan investeringsbudgetäskanden minskas till 3,5 mkr. I enlighet med den nationella handlingsplanen för handikapp politik/tillgänglighet har ombyggnad av 80 busshållplatser påbörjats. Kostnaden för ombyggnaden beräknas till mkr. För 2014 års budget (2,5 mkr) har det beviljats statsbidrag med 1,3 mkr vilket medför att det kommunala finansieringsbehovet minskar med motsvarande belopp. För att täcka kapitalkostnad äskas 75 tkr för år 2015 och 75 tkr för år Beviljas statsbidrag i motsvarande grad för 2015 kan investeringsäskandet minskas med 1,0 mkr. För att kunna garantera den tänkta utbyggnadstakten för cykelplan och busshållplatser vid uteblivet statsbidrag krävs att beviljade investeringsmedel förs över till år Övergångsställen, allmänna och akuta trafiksäkerhetsarbetena i investeringsplanen kommer att generera ökade kapitalkostnader, för år 2015 med 105 tkr och 180 tkr för Tillkommande ytor bl.a. utbyggnad enligt cykelplan samt av Albyberg, Kv. Arken, Vega, Ribby ängar och Sågdalen medför ökade driftkostnader för belysning och väghållning med 400 tkr 2015 och 500 tkr för Ernst & Youngs granskning av verksamheten påtalar ett stort underhållsbehov av vägnätet som ej täcks inom nuvarande budget. För att åtgärda de mest akuta beläggningsåtgärderna har det för år 2014 tagits beslut om ett engångsbelopp på 6 mkr, via överföring från nämndens överskott för år För att inte ytterligare öka underhållunderskottet för våra belagda gator krävs det att beläggningsprogrammet utökas med 2 mkr år 2015 och 2 mkr 2016 (totalnivå från dagens budget 5 mkr/år till 9 mkr/år 2016). 9

10 Plan och bygglov För närvarande har planverksamheten ca 50 samtidigt pågående detaljplaner och en väntelista för kommande detaljplaner som sträcker sig till 2015 för normalt förfarande exkl. omvandlingsområden. Väntelistan innehåller också planer som är beroende av statliga investeringar i infrastruktur. Om planarbete i omvandlingsområden kommer att prioriteras i större omfattning än ett område per år så kommer det att påverka intäkterna negativt på plansidan. För omvandlingsområdena tecknas inga plankostnadsavtal utan en planavgift tas ut i samband med bygglovgivningen efter att planen vunnit laga kraft. Intäkterna kan därför dröja flera år efter utfört planarbete. Arbetet med översiktsplanen kommer att pågå under hela För plans del innebär det att resurser motsvarande 2000 timmar behöver avsättas under året. Avdelningen äskar medel för att täcka intäktsbortfallet för år 2015 med motsvarande 0,6 mkr. För bygglov påverkas volymerna av byggkonjunkturen, det allmänna ekonomiska läget och antalet kommande och laga kraft vunna detaljplaner. Flera av dessa kommer att vinna laga kraft under kommande period och kommer då att påverka volymerna för bygglovsverksamheten. Under perioden för översiktsplanens framtagande ska även bygglov avsätta resurser för detta arbete vilket bedöms påverka handläggningstiderna negativt. För att uppnå kommunfullmäktiges mål kommer bygglovsavdelningen under 2014 att lansera e-tjänster för bygglov och bygganmälan dessa kommer behöva vidareutvecklas under 2015 för detta äskar avdelningen 400 tkr i investeringsbudgeten. Lantmäteri Under 2015 påbörjas verksamheten för den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) genomföras. Fullt bemannad förväntas myndigheten bestå av 4 förrättningslantmätare, 1 KLM-chef och 1 Lantmäteriingenjör/registrator. Utöver detta dediceras 2 lantmäteriingenjörer i mätgruppen till att utföra mätningsarbeten i fält samt kartframställning. Verksamheten kommer att vara avgiftsfinansierad och beräknas omsätta ca 120 ärenden/år och ca 4500 tkr/år. Även lantmäteri påverkas volymerna i hög grad av byggkonjunkturen, antalet kommande och laga kraft vunna detaljplaner samt antalet ansökningar om fastighetsbildning. Del av verksamheten finansieras också via planavgifter. En omprioritering av planuppdrag till omvandlingsområden påverkar genom att intäkter för fastighetsutredningar, fastighetsförteckningar och grundkarta skjuts fram i tiden. Tidigare MBK-avtal med bl.a. Telia Skanova och Vattenfall eldistribution är från och med 2014 uppsagda och fortfarande föremål för omförhandling. Avtalet har gett intäkter motsvarande ca tkr/år och i vilken omfattning de kommer att ersättas av nya avtal från 2015 är f.n. oklart. Kommunens verksamheter (utanför SBF) som använder geodata kommer från 2015 i högre grad att bidra till finansieringen. 10

11 3.4 Kvalitets- och verksamhetsförändringar Park och natur För att parkplanens attraktiva parker ska bli verklighet behövs intensivare skötsel. Under 2014 kommer skötselplaner för kommundelsparkerna att tas fram. Vatten och avlopp VA-planen har identifierat ett flertal utvecklings- och förbättringsområden som bl a bidrar till ökad leveranssäkerhet och god vattenkvalitet. Under 2015 kommer avdelningen bl a arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser för att förbättra rutiner och arbetssätt inom området. VA-verksamheten fortsätter att kartlägga sina olika arbetsprocesser för att utveckla, effektivisera och följa upp dem på ett bättre sätt. VA-rådgivningen för enskilda avlopp för Haninge och Nynäshamns kommun behöver förlängas 2015 och sannolikt permanentas då behoven av stöd vid val av lämplig avloppslösning, inte minst vid bildande av gemensamhetsanläggningar kvarstår. Denna tjänst ingår ej i den avgiftsfinansierade verksamheten. För detta äskas 300 tkr. Återstående 500 tkr för att täcka löne- och kringkostnader för en tjänst bör finansieras av kommunstyrelseförvaltningen och Nynäshamns kommun. Teknik Ett antal åtgärder genomförs för att förbättra styrning och uppföljning via GPS av våra externa entreprenörer, t ex inom vinterväghållningen. Sandupptagningen effektiviserades under 2013 genom att den personal som kör sopmaskinerna arbetade tvåskift, detta arbetssätt kommer fortsätta 2014 och om möjligt genomföras inom andra områden. Plan och bygglov Avdelningen arbetar med projektet Snacka stad som är ett stadsbyggnadsforum där medborgarna får möjlighet att engagera sig i stadsutvecklingen. Forumet kommer främst att vara i mobilen och på internet. På bygglovssidan pågår ett stort arbete med syfte att utveckla och effektivisera verksamheten. Fokus för arbetet är att bli en servicegivande myndighet och att det ska vara lätt att göra rätt som bygglovssökande. Ett led i arbetet är lanseringen av e-tjänst för bygglov samt digitalt arkiv på hemsidan. Uppföljning av arbetet sker bland annat i en nöjd kundenkät som skickas ut vid varje bygglovsärende. Lantmäteri I samverkan med södertörnskommunerna pågår GIS-utveckling för att fördjupa samarbetet med mål att kunna dela på teknisk plattform, kompetens och resurser. Under 2015 påbörjas ev. lantmäteribenchen där kommunen har för avsikt att delta, d.v.s. jämförelse mellan kart- och mätverksamheter i olika kommuner. 11

12 3.5 Effektiviseringar Hela förvaltningens arbetssätt har utvecklats till att i större omfattning genomföras som projekt. Projektstyrningen för stadsbyggnadsprojekt i Haninge kommun syftar till att tydliggöra arbetssätt, roller och ansvarsfördelning inom projekten för att på så sätt möjliggöra en effektiv styrning och samordning. Tydlig beställare och styrning sker genom tillsatt styrgrupp. Tidrapportering har införts och arbetstiden redovisas och följs upp på respektive projekt Park och natur Tydliga rutiner för hantering av önskemål från skolor och förskolor kommer att effektivisera verksamheten. Avsikten är att erbjuda ett visst antal odlings- respektive utrustningspaket under en begränsad tidsperiod varje år. Även fortsätta med att använda egna resurser när så är möjligt för att minska på externt köpt verksamhet kan ge motsvarande 500 tkr i besparing. Vatten och avlopp Kostnaderna för rörnätsunderhållet har ökat de senaste åren och borde egentligen höjas i budgeten för Men det nyinstallerade kartbaserade drift- och underhållsystemet VAbanken förväntas bidra till en effektivare planering av driftstörningar och det förebyggande underhållet samt ge en bättre uppföljning av arbetsinsatser och kostnader. Tydligare rutiner och ansvarsgränser mot VA-kunderna förväntas också minska kostnaderna för rörnätsverksamheten. Tillkommande VA-kunder, ledningsnät och anläggningsdelar (ex pumpstationer) kompenseras ej med extra medel utan förutsätts inrymmas i befintlig verksamhet. Renoveringsprogrammet för pumpstationer som kommer att löpa under flera år förväntas minska elbrukningen pga. effektivare pumpar och elanläggning. Storleken är dock svår att uppskatta. Teknik Priskompensation sker på intäktssidan för sålda tjänster (verkstad, anläggning) för att täcka pris- och löneökningar. Genom investering och utbyte av kvicksilverarmaturer 10 mkr har inbesparingar skett som leder till lägre energiförbrukning och minskad nettokostnad på 500 tkr dessa medel kan delvis användas för att starta upp arbetet med utbyte av belysningsstolpar. Sandupptagningen effektiviseras genom tvåskiftsarbete samt att snöröjning och felanmälan/arbetsorder sker med stöd av GPS detta ger en besparing på ca 500 tkr. Investering av maskiner för mindre beläggningsjobb sparar 300 tkr per år. Plan och bygglov Planverksamheten har genomgått stora förändringar de senaste åren som har syftat till att effektivisera resursanvändandet och öka transparensen i planeringen och prioriteringen av planprojekten. Resultatet är att den faktiska väntetiden på planläggning har minskat med flera år. Arbetet med att effektivisera resursanvändandet fortsätter under 2015 med ambitionen att hålla väntetiderna på en fortsatt låg nivå. Arbetet har framförallt bedrivit inom avdelningen men vi deltar även i den sk Stadsbyggnadsbenchen tillsammans med åtta kommuner. Syftet är att jämföra planverksamheten i de olika kommunerna och dra nytta och lärdom av goda exempel. I detta samarbete kan avdelningen ta del av andras erfarenheter för att uppnå ytterligare effektiviseringar. Under 2015 ligger fokus på att fortsätta arbetet med att tydliggöra bygglovsverksamhetens roll som rådgivare gentemot våra kunder. Genom att göra det lätt att göra rätt minskar belastningen på handläggarna och fler ärenden kommer kunna handläggas. 12

13 För att höja servicenivån och förbättra NKI kommer vi att fokusera mer på personlig kontakt med våra kunder. Vi kommer även fortsätta utvecklingsarbetet för att kraftigt utöka vår service via webben bl a genom digitalt arkiv samt e-tjänst för bygglov. I förlängningen kommer det att bidra till en effektivisering av framför allt bygglovsadministrationen genom att mer av arbetet sker digitalt. Det gör i sin tur att det frigörs tid som kan användas till att korta handläggningstiderna till i genomsnitt 5,5 veckor för kompletta ärenden. NKI ska ständigt förbättras och ambitionen är att NKI ska vara minst 70 under Lantmäteri Genom etableringen av lantmäterimyndigheten så kan avdelningens fasta kostnader för lokaler, licenser och vissa systemkostnader fördelas på fler användare vilket beräknas ge ett effektiviseringsbidrag på ca 250 tkr/år. 3.6 Övriga budgetpåverkande poster riskanalys Park och natur Det generella effektiviseringskravet ger en neddragning av parkverksamheten med 500 tkr. Utöver detta ökar kostnaden i arbetslagen med personal i arbetsmarknadsåtgärder med 850 tkr. Socialförvaltningen lägger, på grund av sina besparingskrav, successivt över kostnader på parkavdelningen. (Gäller finansiering av en förmanstjänst samt lokalkostnader.) Besparingskravet kan inte lösas med effektivisering utan kräver neddragningar. En tänkbar åtgärd är att minska våra arbetsmarknadsåtaganden. Besparingen kan dock inte räknas hem fullt ut förrän Verksamheten med arbetslag består av fem arbetande förmän och 30 personer i arbetsmarknadsåtgärder. Två arbetande förmän går i pension hösten Att ta bort ett lag ger en besparing på tkr. Eftersom vi då behöver tacka nej till sex personer i arbetsmarknadsåtgärder förlorar vi c:a arbetade timmar. Arbetslagsverksamheten är idag väl fungerande. Den är av mycket stor social betydelse samtidigt som arbetsinsatsen är betydande. Personalen i arbetsmarknads åtgärder producerar timmar/år till en kostnad av 100 kr/h. Drygt timmar av dessa läggs på renhållning. Vatten och avlopp En ständig och stor osäkerhetsfaktor är väderleken. Regnigt väder ger ökade reningskostnader och mindre mängd försålt vatten. Byggkonjunkturen är en stor osäkerhetsfaktor för VA. Stark byggkonjunktur ökar entreprenadkostnader. En svag konjunktur dämpar utbyggnadstakten i detaljplaneområden vilket inte ger fler brukare att fördela de ökade fasta kostnaderna på till en början. Försenade detaljplaner som har överklagats och förseningar i utbyggnadsprojekt gör det svårt att estimera kapitalkostnaderna. Det finns ett stort underhålls- och reinvesteringsbehov i Fors avloppsreningsverk pga. avvaktan på ett långsiktigt beslut vilket ökar risken för större haverier. Sedan 2009 när dagvattenavgift för allmänplats mark infördes har Trafikverket vägrat betala. Avgiften uppgår till ca 650 tkr. Förhandling om ytor och avgiftens storlek pågår. En förhoppning finns om en lösning under Detta kan dock resultera i lägre avgifter än budgeterat. 13

14 Teknik Flera osäkerhetsfaktorer finns bl.a. inom följande områden: Utgift för ny bro över järnvägen Vega Söderhagen ~15 mkr kommer år Bryggor - osäkert om medlen räcker i och med kraftigare höststormar Snörika vintrar röjning, bortforsling Plan och bygglov Bygglovssidans intäkter är helt beroende av omfattningen på byggandet i kommunen. Hur den förväntade förbättringen i byggkonjunkturen kommer att påverka och utvecklas i Haninge kommun är en osäkerhetsfaktor. Det gäller även kommande beslutade förändringar i plan- och bygglagen. Lantmäteri Befintliga MBK-avtal med ledningsdragande verksamheter (bl.a. Vattenfall eldistribution, Telia Skanova) är uppsagda 2013 och är fortfarande föremål för omförhandling. Det föreligger en stor osäkerhet kring framtida intäkter från ledningsdragande verksamheter. 14

15 3.7 Nämndens ekonomi och verksamhet 2013 Det redovisade utfallet för år 2013 är 101,1 mkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 10,3 mkr. Utfallet för perioden motsvarar 91 % av årsbudgeten. Park och natur Minskade intäkter på grund av det milda vädret under november till december, då parkpersonalen inte arbetat med snöröjning åt vägverksamheten som budgeterat, samt ökade kostnader för arbetsledning av personal i arbetsmarknadsåtgärder, gav ett totalt ett underskott på 0,5 mkr. Teknik Det milda vädret under november till december samt effektivare sandupptagning i våras minskade kostnaderna för vägverksamheten, som stannade vid ett underskott på endast 1,2 mkr för vinterväghållningen för helåret Inom trafikbelysning redovisas minskande kostnader som ett resultat av satsning på energisnålare armaturer, lägre internränta än tidigare samt gynnsammare elavtal. Mindre överskott mot budget redovisas även inom trafik-, anläggnings- och fordonsverksamheterna. Totalt blev överskottet för avdelningen 3,6 mkr. Vatten och avlopp Resultatet stämmer väl överens med budget men med mera brukningsintäkter än förväntat, på grund av den fina sommaren. Något minskade anläggningsintäkter mot budget kompenserades med ökade interna intäkter på grund av arbete med egna investeringsprojekt och skatteåterbetalning för biogas. Ökade kostnader för rörnätsunderhåll balanserades med lägre kostnader för drift av egna VA-verk. Nettoresultatet för år 2013 på 1,2 mkr har överförts till VA-fonden, som då uppgår till 5,9 mkr. Plan och bygglov samt lantmäteri Avdelningarna redovisade överlag positiva resultat, både ökad omsättning och ökade intäkter mot budget, på grund av ett antal stora bygglovsärenden, reviderad PBL-taxa men även en ökad andel plankostnadsavtal. Förvaltningsledning och nämnd Den centrala nämndreserven på 2,1 mnkr har inte förbrukats. 15

16 4. Förslag till strategier för att nå KF:s mål Kommunfullmäktiges mål är uppdelade i tre målområden: Ekologisk hållbarhet 1 Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån år Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka. 3 Energianvändningen ska minska. 4 Den biologiska mångfalden ska öka. 5 Sjöar och vattendrag ska bli renare. Social hållbarhet 6 Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna. 7 Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro. 8 Folkhälsan ska förbättras. 9 Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka. 10 Invånarnas trygghet ska öka. 11 Invånarna ska vara nöjda med kommunens service. 12 Den enskildes valfrihet över den offentligt finansierade servicen ska öka. 13 Fler människor ska komma i arbete 14 Attraktiviteten i parker och utemiljöer kring bostadsområden och kommunala anläggningar ska öka. Ekonomisk hållbarhet 20 Kommunen ska nå ett budgeterat resultat, som motsvarar minst två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. 21 Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare 22 Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning. 23 Med 2008 som jämförelseår ska invånarantalet till år 2018 ha ökat med minst Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen så att antalet arbetsplatser ökar. Utifrån kommunfullmäktiges mål ska nämnderna utarbeta strategier för hur målen ska uppnås, och förvaltningen arbetar sedan vidare i målkedjan med åtaganden och aktiviteter. Kommunfullmäktiges mål, indikatorer och målvärden redovisas nedan, kompletterade med förvaltningens förslag till nämndstrategier. 16

17 4.1 Ekologisk hållbarhet 1 Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005 Indikatorer: Koldioxidutsläppsförändring i den kommunala organisationen Målvärde 2015: Lägre än 2014 Förändring i utsläpp av växthusgaser (genomsnittlig årlig minskning för att nå målet 2020) Målvärde: Minst ton per år Stadsbyggnadsnämndens strategi: Minimera utsläpp av koldioxid i stadsplaneringen 2 Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka Indikator: Andel ekologiska inköp Målvärde: Högre än 2014 Stadsbyggnadsnämndens strategi: Uppdra åt förvaltningen att köpa ekologisk frukt och ekologiskt kaffe 3 Energianvändningen ska minska Indikator: Energianvändning per kvadratmeter Målvärde: Lägre än 2014 Stadsbyggnadsnämndens strategi: Uppdra åt förvaltningen att genomföra energibesparingar inom sina verksamhetsområden 17

18 4 Den biologiska mångfalden ska öka Indikatorer: Areal ängs- och naturbetesmark som hävdas med slåtter eller bete Målvärde: Bättre än 2014 Stadsbyggnadsnämndens strategi: I samhällsplaneringen arbeta för att behålla eller skapa nya miljöer som gynnar den biologiska mångfalden 5 Sjöar och vattendrag ska bli renare Indikator: Antal ytvattenförekomster som enligt Vattendirektivet har god ekologisk och kemisk status Målvärde: Minst 2 Stadsbyggnadsnämndens strategi: I samhällsplaneringen arbeta för hållbar avlopps- och dagvattenhantering Aktuella styrdokument inom målområdet Ekologisk hållbarhet: Klimatstrategi Ekologiskt hållbarhetsprogram Vega Vattenplan Naturvårdsplan (beslutas 2013) Strategi för ekologisk hållbarhet Cykelplan Resepolicy Avfallsplan VA-plan Fordonspolicy Kostpolicy Dagvattenstrategi Översiktsplan 18

19 4.2 Social hållbarhet 6 Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna Indikator: Handelsindex Målvärde: Högre än 2014 Attitydundersökning Målvärde: Högre än 2014 Stadsbyggnadsnämndens strategi: Tillsammans med interna och externa aktörer förverkliga en attraktiv regional stadskärna 7 Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro Indikatorer: Andel som ganska eller väldigt ofta tycker att det är riktigt härligt att leva Målvärde: Bättre än 2014 God psykisk hälsa indextal för psykosomatisk hälsa Målvärde: Bättre än 2014 Andel elever som har positiva eller mycket positiva tankar om sin framtid. Målvärde: Bättre än 2013 Stadsbyggnadsnämndens strategi: Barnkonventionen ska vara utgångspunkt vid all planering. För nämndens ansvarsområde innebär det att barn och ungdomar ges utrymme att delta i samhällsutvecklingen och påverka sin närmiljö 8 Folkhälsan ska förbättras Indikatorer: Sjukpenningtal Målvärde: Lägre än 2014 Andel elever boende i Haninge som inte använder tobak Målvärde: Högre än 2014 Andel fyraåringar med övervikt Målvärde: Lägre än

20 Stadsbyggnadsnämndens strategi: Verka för ett varierat och upplevelserikt Haninge med närhet till rekreationsområden samt attraktiva och tydliga gång- och cykelstråk 9 Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka Indikator: Nöjd inflytandeindex Mål: Bättre än 2014 Stadsbyggnadsnämndens strategi: Bjuda in invånarna till en bred och variationsrik dialog 10 Invånarnas trygghet ska öka Indikator: Trygghetsfrågor i medborgarundersökningen Målvärde: Bättre än 2014 Trygghetsindex för unga Målvärde: Bättre än 2013 Stadsbyggnadsnämndens strategi: Skapa goda förutsättningar för trygghet i den offentliga miljön 11 Invånarna ska vara nöjda med kommunens service Indikator: Nöjd medborgarindex Målvärde: Bättre än 2014 Stadsbyggnadsnämndens strategi: Förbättra vår service med kunden i fokus 20

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-02-05 Diarienummer SE/2015:11 Tjänstskrivelse Årsredovisning Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer