Reviderad Strategi och budget Stadsbyggnadsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden"

Transkript

1 Reviderad Strategi och budget Stadsbyggnadsnämnden

2 1. INLEDNING Förord Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION Nämndens ansvarsområde Förvaltningens organisation 5 3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN Omvärldsanalys Invärldsanalys Volymförändringar Kvalitets- och verksamhetsförändringar Effektiviseringar Övriga budgetpåverkande poster riskanalys Nämndens ekonomi och verksamhet Förslag till strategier för att nå KF:s mål Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Fokusområden Övriga mål och lagstiftning som styr verksamheten BUDGET Förvaltningens budgetförslag Driftbudget 27 Utökning inom driftbudgeten år 2015, tkr 28 Utökning inom driftbudgeten ej finansierad del år 2015, tkr Investeringsbudget 29 Bilaga 1: Förslag till driftbudget per verksamhet Bilaga 2: Förslag till investeringsbudget per verksamhet och projekt Bilaga 3: Förslag till investeringsbudget på fastighetsmark

3 1. Inledning 1.1 Förord Haningeborna är våra uppdragsgivare. Strävan för stadsbyggnadsnämnden och dess förvaltning är att med stort yrkeskunnande och gott bemötande leverera stadsbyggnadstjänster både som myndighet och i produktion. Kommunens kvalitetskriterier - bemötande, inflytande, tillgänglighet och trygghet är centrala för hur stadsbyggnadsverksamheten uppfattas. Ambitionen är att stadsbyggnadsförvaltningen ska vara en förebild för andra förvaltningar i strävan mot kommunens vision att bedriva den bästa kommunala verksamheten i landet. Vidare som ett led i visionen om den bästa kommunala arbetsplatsen är förvaltningens ambition att stärka arbetsgivarvarumärket och nå målet inom 3 år. Vi kommer bland annat att fortsätta att levandegöra vårt gemensamma förhållningssätt, vilket också ansluter till det kommunövergripande arbetet med chefsriktlinjer, medarbetarskap med mera. De låga sjuktalen inom förvaltningen ska förbli låga. Vi kommer att fortsätta med våra fokusområden för att utveckla verksamheten enligt kommunens övergripande visioner. Det påbörjade arbetet under 2013 och 2014 inom fokusområdet det offentliga rummet - med aktiviteter som arkitekturprogram, utvecklingen av Poseidons torg, översiktsplanering för kommunens centrala delar samt arkitekttävlingen Europan - är delar i processen för utvecklingen av den regionala stadskärnan. År 2014 är fokusområdet kvalitet med prioritering arbetsmiljöplaner för jobb ute på fältet Detta är ett första steg i att kvalitetssäkra anläggningsjobb i egen regi till samma krav som ställs på externa entreprenörer. Vidare att se över hela stadsbyggnadsprocessen med tillhörande rutinbeskrivningar även för de delar som inte tillhör förvaltningen som markoch exploatering. Målsättningen är att inom två år infört motsvarande kvalitetsledningssystem för hela förvaltningen. Kundorientering av verksamheten sker med fokus på bemötande. Effektiviseringen sker genom ett projektorienterat arbetssätt med processbeskrivningar med tillhörande relevanta nyckeltal. Nya e-tjänster införs med mera. För 2015 är fokusområdet miljö utifrån den koncerngemensamma utvecklingsplanen. Därefter följer ledarskap under Åtgärder prioriteras för insatser i den fysiska offentliga miljön som förbättrar trivsel och skapar tryggare miljöer. Ett viktigt mål är ett Haninge fritt från klotter, skadegörelse och vandalism. Blandad bebyggelse av bostäder, verksamheter och offentliga byggnader skapar trygghet. Vi verkar för attraktiva parkmiljöer och biologisk mångfald. Genom VA-verksamheten bidra till måluppfyllelse om renare sjöar och vattendrag. Större investeringar under 2015 är Årsta havsbad, ledningsrenoveringar samt pumpstationer mm. Utbyggnaden av Fors reningsverk förbereds. Vidare prioriteras gatuunderhållet och trafiksäkerhetsåtgärder för främst oskyddade trafikanter. Cirka två kilometer nya gång- och cykelvägar planeras utifrån en reviderad cykelplan Arbetet inom översiktsplanering samt detaljplaneläggning prioriteras för att nå målen om ökad befolkning och företagande. I detta ges arbetet med utveckling av regional stadskärna, politisk vision Jordbro samt centrala Västerhaninge förtur. I all ny bebyggelse ska arkitektoniska kvaliteter ges utrymme. Service och bemötande är centralt för hela stadsbyggnadsnämnden som en rådgivande myndighet. Företag och människor ska hjälpas att förverkliga sina byggprojekt. Nämnden och förvaltningen ska lotsa sökande genom regelverk. Under 2015 påbörjar också den nya lantmäterimyndigheten sin verksamhet. 3

4 Med anledning av översynen som genomförs under 2014 av kommunens organisation genomförs också en kvalitets- och effektutvärdering på enhetsnivå. I detta görs en uppföljning av förvaltningens nyckeltalsarbete som genomförts under Målkedjan För kommunens arbete med mål och budget gäller följande styrmodell: Individuella mål VISION Mål och indikatorer Nämndsstrategi Förvaltningens Aktiviteter åtaganden Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Styrelse/Nämnd Förvaltning Avdelning/Enhet Individuella mål Uppföljning Uppföljning För finns en vision samt mål och indikatorer beslutade av kommunfullmäktige. Processen har nu kommit till nämnderna, där strategier för förvaltningarnas arbete med mål och budget ska tas fram. Budgetförslaget läggs utifrån fastställda mål och budgetramar. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till nämndstrategier samt budget för presenteras i detta dokument. Tanken är att nämndledamöterna under sommaren ska få tillfälle att sätta sig in i förslaget, som underlag för den fortsatta nämndbehandlingen vid sammanträden den 24 september och den 22 oktober. Även från förvaltningens sida kan revideringar göras i förslaget inför nämndbehandlingen. Det kan till exempel gälla vabudgeten, beroende på att mer aktuellt sifferunderlag blir tillgängligt. I nästa steg i målkedjan utformar förvaltningen sina åtaganden i Verksamhetsplan för 2015, och arbetet går vidare med planering av aktiviteter på avdelnings- och enhetsnivå samt på den individuella nivån, i samband med målsamtal. 4

5 2. Ansvarsområde och organisation 2.1. Nämndens ansvarsområde Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom områdena detaljplaneläggning, bygglov, adress-, lägenhetsregister och namnfrågor samt mätning och kartframställning för bygglov. Nämnden är också kommunens myndighet i trafikfrågor och huvudman för kommunens gator, parker samt vatten och avlopp. Nämnden samverkar med miljönämnden i planfrågor. Stadsbyggnadsnämnden har även det samlade ansvaret för arkitekturen i kommunen. Stadsbyggnadsnämnden svarar även för markskötseln för alla fastigheter på mark ägd av Tornberget, där kommunen är hyresgäst. I åtagandet ingår att ansvara för drift och underhåll på fastighetsmark. Det ingår även att äska reinvesteringsmedel för att åtgärda större brister på markytorna Förvaltningens organisation Stadsbyggnadsförvaltningen består av förvaltningsledning med stab samt fem avdelningar: Park och natur, Vatten och avlopp, Teknik, Plan och bygg samt Lantmäteri. Förvaltningschef Linda Marend Stab Park och natur Vatten och avlopp Teknik Plan och bygg Lantmäteri Petra Lindvall Johanna Blomberg Lars Höglund Sara Eriksdotter Mathias Rantanen Förvaltningsledning och stabsfunktioner Förvaltningsledningen har det övergripande ansvaret för förvaltningens ledning och styrning. Inom staben finns funktioner för verksamhetsutveckling och information samt arkivansvar, registratur och nämndesekretariat. Totalt består förvaltningsledning med stabsfunktioner av 4 personer. Förvaltningens ledningsgrupp består av förvaltningschef, avdelningschefer och verksamhetscontroller, samt representanter från kommunstyrelseförvaltningens avdelningar ekonomi, personal och kommunikation och marknadsföring. Park och natur Avdelningen ansvarar för skötsel av kommunens detaljplanelagda parkmark, det vill säga parker, lekplatser och bostadsnära naturmark. Avdelningen sköter också utemiljön vid kommunens fastigheter, till exempel vid skolor, förskolor och äldreboenden. Totalt arbetar ca 50 personer inom avdelningen, varav ca 30 personer i arbetsmarknadsåtgärder. 5

6 Vatten och avlopp Avdelningen är kommunens huvudman för vatten- och avloppstjänster inom fastställt VAverksamhetsområde och ansvarar för drift och tillsyn av 75 mil ledningsnät med tillhörande pumpstationer, tryckstegringsstationer och vattentorn samt tre avloppsreningsverk och tre vattenverk. På VA-avdelningen finns 38 personer fördelade på fyra enheter: Kundservice, Projekt och utredning, VA-verk och Rörnät. Kommunens rådgivare för enskilda avlopp är placerad på VA-avdelningen. Teknik Inom avdelningen återfinns i huvudsak fyra olika verksamheter: Väghållning, trafik, anläggning samt fordon och verkstad. Avdelningen ansvarar för drift och underhåll av gator, vägar, industrispår, hamnar samt parkeringsövervakning och torghandel. Avdelningen har även en myndighetsfunktion i trafikärenden och hamnärenden. Anläggningssidan utför markarbeten åt VA-avdelningen och KSF:s mark- och exploateringsenhet, som exempelvis Ribby ängar och ledningsarbeten vid Albyberg. Fordon och verkstad ansvarar för inköp av kommunens alla tunga fordon samt utför service och reparationer på kommunens samtliga fordon. Totalt består avdelningen av 32 personer. Plan och bygglov Plan har uppdraget att upprätta detaljplaner. Inom bygglov handläggs ärenden enligt planoch bygglagen samt miljöbalken. Allmänna frågor inom verksamhetens ansvarsområde besvaras av bygglovsvägledare på i plan- och byggcenter. Avdelningsledningen består av en avdelningschef samt en stadsarkitekt. Avdelningschefen har det övergripande ansvaret för avdelningens verksamhet samt ekonomi och personalansvar. Stadsarkitekten ansvarar tillsammans med avdelningschefen för de övergripande arkitektoniska frågorna i kommunen. På avdelningen finns 37 personer varav inom plansidan finns 18 planarkitekter samt två plansamordnare, uppdelade i två grupper. Bygglovsidan består av 15 medarbetare som är uppdelade i två grupper (team). Lantmäteri Inom avdelningen finns lantmäterimyndigheten som ansvarar för fastighetsbildning, fastighetsrättsliga åtgärder och registrering. Den nya myndigheten påbörjar sin verksamhet 1/ Tillsyn över verksamheten utövas direkt av den statliga Lantmäteriet. Inom avdelningen utförs även arbetsuppgifter inom mätning och framställning av kartor för plan- och bygglov, förvaltning av kommunens geodata samt namn-, lägenhetsregister och adressfrågor. En stor del av verksamheten bedrivs i samverkan och regleras i avtal med Lantmäteriet och Trafikverket. Lantmäteri består av 21 personer. 6

7 3. Förutsättningar för verksamheten 3.1 Omvärldsanalys Stadsbyggnadsförvaltningens samtliga verksamheter påverkas starkt av olika yttre omvärldsfaktorer som arbetsmarknad, byggkonjunktur och lagstiftning samt väderleksförhållanden. Skulle några av dessa faktorer samtidigt falla ut negativt är budgeten inte anpassad för att klara detta, vilket kan leda till att målen och kvalitetskraven inte kan infrias. Arbetsmarknad Inom förvaltningen finns svårrekryterade grupper, till exempel handläggare inom plan och bygg, ingenjörer, lantmätare och tekniska specialister. I regionen råder generellt en stor efterfrågan på dessa grupper vilket påverkar vid nyrekryteringar. I rådande konjunktur ser vi att lönekostnader kommer att bli högre på grund av konkurrens med andra kommuner och näringslivet. Byggkonjunktur och lagstiftning Byggkonjunkturen i Stockholmsregionen bedöms hålla i sig och vara stark även under 2015, vilket medför fortsatt stor efterfrågan på bland annat detaljplaner, bygglov, fastighetsbildning och kartproduktion. Förändringar görs under 2014 i plan- och bygglagen som ger en ökad frihet i byggandet, med avsikt att öka byggnadstakten. Konsekvensen kan bli minskad verksamhet för förvaltningen i direkt lovgivning, men troligen också ett större krav på tillsyn. Flera verksamheter berörs, förutom bygglov även plan, lantmäteri, vägverksamhet och VA. Förslag finns även på förändringar i regelverket för detaljplanering. Enligt förslaget ska detaljplaner i princip endast krävas för åtgärder som kräver bygglov. Det enkla planförfarandet föreslås bli standard i framtiden. Miljölagstiftningen och miljömålen ställer allt större krav på verksamheten, inte minst på VA och dess recipientpåverkan. En VA-plan beräknas vara beslutad inför Information, kommunikation och samarbete Behovet av information och kommunikation i stadsbyggnadsprocessen ökar. Detta ställer större krav på bra dialogprocesser, tydliga illustrationer om tänkta utbyggnadsplaner med mera, för att korta ledtider. Fler nya e-tjänster kommer att utvecklas, och fortsatt arbete kommer att läggas på att utveckla befintliga e-tjänster, i proportion mot ren handläggning. Vi ser en ökad konkurrens mellan kommuner inom regionen vilket påverkar stadsutvecklingen. Samtidigt som vi alltmer jobbar ihop i större formationer teknikområdesvis för att nå skalfördelar, utbyta erfarenheter och resurser. Pågående södertörnssamverkan kring GIS-plattform förväntas initiera fler nya områden där kommunerna samverkar kring avtal, datadelning och personella resurser. Ett ökat krav på billigt byggande märks. Det bör ge Haninge en fördel jämfört med byggande på dyr tomtmark i Stockholms innerstad. Väderlek Vinterväghållning och vatten- och avloppsverksamhet är mycket väderberoende. Ett ogynnsamt väder kan driva upp kostnaderna över budgeterade nivåer vilket kan leda till omprioriteringar. För VA-verksamheten medför vädret svårigheter i att förutspå vattenförbrukningen och därmed intäkterna. 7

8 Ekonomi Ett lågt ränteläge är bra på kort sikt, men också en risk för ökade kapitaltjänstkostnader långsiktigt för genomförda investeringar. Inte minst inom trafiksäkerhetssidan är detta ett stort problem. Exempelvis så ökar internräntan med 0,7 % till 3,2 % för Invärldsanalys Förvaltningen har fått en ramökning på 3800 tkr. Ramuppräkningen innebär en kompensation för pris- och löneökningar på 0,85% samt ger ett effektiviseringskrav på 1,85% för att täcka uppskattade pris- och löneökningar på 2,7% (enligt prognos från SKL). Vidare täcker ramuppräkningen kostnader för tillkommande egna ytorna samt de tillkommande ytorna på fastighetsmark som ökar för år För att förstärka och fortsätta det långsiktiga gatuunderhållet erhåller teknikavdelningen extra medel motsvarande 1000 tkr. Extra medel erhålls för kapitalkostnadstäckning för de trafiksäkerhetsprojekt som teknikavdelningen utför samt det Nyfiken parkprojekt som park- och naturavdelningen investerar i under Förvaltningen arbetar löpande med trafiksäkerhetsarbete via investeringsbudgeten och detta har tidigare finansierats med central kapitalkostnadstäckning. För 2014 är projekt upptagna till ett värde av 9,1 mkr. Tillgänglighetsanpassade busshållplatser och cykelvägar delfinansieras via statsbidrag. Långsiktigt är det ett problem med bristande kapitalkostnadstäckning, vilket riskerar att projekt flyttas på framtiden. Investeringsutgifter som överförs till förvaltningen t ex Huvudgata Vendelsö (Sågen) genererar ökade kapitalkostnader som måste tillskjutas respektive år. Dessa kapitalkostnader är ej medräknade i förvaltningens äskanden. Arbetet med utvecklingen av Haninge som regional stadskärna fortsätter. Medborgardialogen kring utvecklingen av Poseidons torg mynnade 2014 ut i ett förslag att utveckla vidare och ta ställning till. Medel äskas för projektering 2015 samt för byggande 2016 och Investeringen tillhör utvecklingen av den regionala stadskärnan där de offentliga rummen/torgen är det som sammanbinder det levande stråket mellan stationen/centrum/port 73/Vega. De närmaste åren kommer dessa offentliga investeringar öka mer än normalt för tillkommande ytor t ex Haningeterrassen och Vega. Detta medför stora ökningar av kapitaltjänstkostnader för kommande år. 8

9 3.3 Volymförändringar Park och natur 2015 utökas parkavdelningens skötselåtagande med nya gatuträd i Gudö, vid Ribby ängar och vid Arkens gränd. En rondell och liten park i Gudö och en dagvattendamm vid Gudöbroleden tillkommer också. De tillkommande parkytorna medför ökade skötselkostnader på 300 tkr. Tillkommande fastigheter 2015 är två nya förskolor, en i Gudö och en i Lillgården, nya ytor vid Brandbergsskolan och Höglundaskolan samt en ny gruppbostad i Lida. Dessa objekt innebär ökade skötselkostnader på 460 tkr tillkommer parkytor i Vega 1 till en kostnad av c:a 200 tkr och Albyberg c:a 400 tkr samt skötseln av Fredriks nya yrkesgymnasium till en kostnad av 200 tkr. Vatten och avlopp (avgiftsfinansierad verksamhet) De största kostnadsökningarna 2015 är: Avgifter till Stockholm Vatten för köpt dricksvatten, 0,4 mkr Avgifter till Stockholm Vatten för köpt avloppsrening, 0,6 mkr Avgifter till Stockholm Vatten för Nynäsledningen pga. investering i en ny tryckstegringsstation i Huddinge, 0,5 mkr Ökade kapitalkostnader (netto) pga. exploateringar (bl.a. Vega och Albyberg) och egna VA-investeringar (bl.a. ledningsförnyelse och Handens vattentorn), 5,8 mkr Teknik År 2010 antogs en ny cykelplan i kommunen i enlighet med denna investeras årligen 5 mkr från och med För 2014 års investering har det beviljats statsbidrag med 1,65 mkr vilket medför att det kommunala finansieringsbehovet minskar med motsvarande belopp, för att täcka kapitalkostnaden äskas 210 tkr för år 2015 och 210 tkr för Beviljas stadsbidragen i motsvarande grad för 2015 kan investeringsbudgetäskanden minskas till 3,5 mkr. I enlighet med den nationella handlingsplanen för handikapp politik/tillgänglighet har ombyggnad av 80 busshållplatser påbörjats. Kostnaden för ombyggnaden beräknas till mkr. För 2014 års budget (2,5 mkr) har det beviljats statsbidrag med 1,3 mkr vilket medför att det kommunala finansieringsbehovet minskar med motsvarande belopp. För att täcka kapitalkostnad äskas 75 tkr för år 2015 och 75 tkr för år Beviljas statsbidrag i motsvarande grad för 2015 kan investeringsäskandet minskas med 1,0 mkr. För att kunna garantera den tänkta utbyggnadstakten för cykelplan och busshållplatser vid uteblivet statsbidrag krävs att beviljade investeringsmedel förs över till år Övergångsställen, allmänna och akuta trafiksäkerhetsarbetena i investeringsplanen kommer att generera ökade kapitalkostnader, för år 2015 med 105 tkr och 180 tkr för Tillkommande ytor bl.a. utbyggnad enligt cykelplan samt av Albyberg, Kv. Arken, Vega, Ribby ängar och Sågdalen medför ökade driftkostnader för belysning och väghållning med 400 tkr 2015 och 500 tkr för Ernst & Youngs granskning av verksamheten påtalar ett stort underhållsbehov av vägnätet som ej täcks inom nuvarande budget. För att åtgärda de mest akuta beläggningsåtgärderna har det för år 2014 tagits beslut om ett engångsbelopp på 6 mkr, via överföring från nämndens överskott för år För att inte ytterligare öka underhållunderskottet för våra belagda gator krävs det att beläggningsprogrammet utökas med 2 mkr år 2015 och 2 mkr 2016 (totalnivå från dagens budget 5 mkr/år till 9 mkr/år 2016). 9

10 Plan och bygglov För närvarande har planverksamheten ca 50 samtidigt pågående detaljplaner och en väntelista för kommande detaljplaner som sträcker sig till 2015 för normalt förfarande exkl. omvandlingsområden. Väntelistan innehåller också planer som är beroende av statliga investeringar i infrastruktur. Om planarbete i omvandlingsområden kommer att prioriteras i större omfattning än ett område per år så kommer det att påverka intäkterna negativt på plansidan. För omvandlingsområdena tecknas inga plankostnadsavtal utan en planavgift tas ut i samband med bygglovgivningen efter att planen vunnit laga kraft. Intäkterna kan därför dröja flera år efter utfört planarbete. Arbetet med översiktsplanen kommer att pågå under hela För plans del innebär det att resurser motsvarande 2000 timmar behöver avsättas under året. Avdelningen äskar medel för att täcka intäktsbortfallet för år 2015 med motsvarande 0,6 mkr. För bygglov påverkas volymerna av byggkonjunkturen, det allmänna ekonomiska läget och antalet kommande och laga kraft vunna detaljplaner. Flera av dessa kommer att vinna laga kraft under kommande period och kommer då att påverka volymerna för bygglovsverksamheten. Under perioden för översiktsplanens framtagande ska även bygglov avsätta resurser för detta arbete vilket bedöms påverka handläggningstiderna negativt. För att uppnå kommunfullmäktiges mål kommer bygglovsavdelningen under 2014 att lansera e-tjänster för bygglov och bygganmälan dessa kommer behöva vidareutvecklas under 2015 för detta äskar avdelningen 400 tkr i investeringsbudgeten. Lantmäteri Under 2015 påbörjas verksamheten för den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) genomföras. Fullt bemannad förväntas myndigheten bestå av 4 förrättningslantmätare, 1 KLM-chef och 1 Lantmäteriingenjör/registrator. Utöver detta dediceras 2 lantmäteriingenjörer i mätgruppen till att utföra mätningsarbeten i fält samt kartframställning. Verksamheten kommer att vara avgiftsfinansierad och beräknas omsätta ca 120 ärenden/år och ca 4500 tkr/år. Även lantmäteri påverkas volymerna i hög grad av byggkonjunkturen, antalet kommande och laga kraft vunna detaljplaner samt antalet ansökningar om fastighetsbildning. Del av verksamheten finansieras också via planavgifter. En omprioritering av planuppdrag till omvandlingsområden påverkar genom att intäkter för fastighetsutredningar, fastighetsförteckningar och grundkarta skjuts fram i tiden. Tidigare MBK-avtal med bl.a. Telia Skanova och Vattenfall eldistribution är från och med 2014 uppsagda och fortfarande föremål för omförhandling. Avtalet har gett intäkter motsvarande ca tkr/år och i vilken omfattning de kommer att ersättas av nya avtal från 2015 är f.n. oklart. Kommunens verksamheter (utanför SBF) som använder geodata kommer från 2015 i högre grad att bidra till finansieringen. 10

11 3.4 Kvalitets- och verksamhetsförändringar Park och natur För att parkplanens attraktiva parker ska bli verklighet behövs intensivare skötsel. Under 2014 kommer skötselplaner för kommundelsparkerna att tas fram. Vatten och avlopp VA-planen har identifierat ett flertal utvecklings- och förbättringsområden som bl a bidrar till ökad leveranssäkerhet och god vattenkvalitet. Under 2015 kommer avdelningen bl a arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser för att förbättra rutiner och arbetssätt inom området. VA-verksamheten fortsätter att kartlägga sina olika arbetsprocesser för att utveckla, effektivisera och följa upp dem på ett bättre sätt. VA-rådgivningen för enskilda avlopp för Haninge och Nynäshamns kommun behöver förlängas 2015 och sannolikt permanentas då behoven av stöd vid val av lämplig avloppslösning, inte minst vid bildande av gemensamhetsanläggningar kvarstår. Denna tjänst ingår ej i den avgiftsfinansierade verksamheten. För detta äskas 300 tkr. Återstående 500 tkr för att täcka löne- och kringkostnader för en tjänst bör finansieras av kommunstyrelseförvaltningen och Nynäshamns kommun. Teknik Ett antal åtgärder genomförs för att förbättra styrning och uppföljning via GPS av våra externa entreprenörer, t ex inom vinterväghållningen. Sandupptagningen effektiviserades under 2013 genom att den personal som kör sopmaskinerna arbetade tvåskift, detta arbetssätt kommer fortsätta 2014 och om möjligt genomföras inom andra områden. Plan och bygglov Avdelningen arbetar med projektet Snacka stad som är ett stadsbyggnadsforum där medborgarna får möjlighet att engagera sig i stadsutvecklingen. Forumet kommer främst att vara i mobilen och på internet. På bygglovssidan pågår ett stort arbete med syfte att utveckla och effektivisera verksamheten. Fokus för arbetet är att bli en servicegivande myndighet och att det ska vara lätt att göra rätt som bygglovssökande. Ett led i arbetet är lanseringen av e-tjänst för bygglov samt digitalt arkiv på hemsidan. Uppföljning av arbetet sker bland annat i en nöjd kundenkät som skickas ut vid varje bygglovsärende. Lantmäteri I samverkan med södertörnskommunerna pågår GIS-utveckling för att fördjupa samarbetet med mål att kunna dela på teknisk plattform, kompetens och resurser. Under 2015 påbörjas ev. lantmäteribenchen där kommunen har för avsikt att delta, d.v.s. jämförelse mellan kart- och mätverksamheter i olika kommuner. 11

12 3.5 Effektiviseringar Hela förvaltningens arbetssätt har utvecklats till att i större omfattning genomföras som projekt. Projektstyrningen för stadsbyggnadsprojekt i Haninge kommun syftar till att tydliggöra arbetssätt, roller och ansvarsfördelning inom projekten för att på så sätt möjliggöra en effektiv styrning och samordning. Tydlig beställare och styrning sker genom tillsatt styrgrupp. Tidrapportering har införts och arbetstiden redovisas och följs upp på respektive projekt Park och natur Tydliga rutiner för hantering av önskemål från skolor och förskolor kommer att effektivisera verksamheten. Avsikten är att erbjuda ett visst antal odlings- respektive utrustningspaket under en begränsad tidsperiod varje år. Även fortsätta med att använda egna resurser när så är möjligt för att minska på externt köpt verksamhet kan ge motsvarande 500 tkr i besparing. Vatten och avlopp Kostnaderna för rörnätsunderhållet har ökat de senaste åren och borde egentligen höjas i budgeten för Men det nyinstallerade kartbaserade drift- och underhållsystemet VAbanken förväntas bidra till en effektivare planering av driftstörningar och det förebyggande underhållet samt ge en bättre uppföljning av arbetsinsatser och kostnader. Tydligare rutiner och ansvarsgränser mot VA-kunderna förväntas också minska kostnaderna för rörnätsverksamheten. Tillkommande VA-kunder, ledningsnät och anläggningsdelar (ex pumpstationer) kompenseras ej med extra medel utan förutsätts inrymmas i befintlig verksamhet. Renoveringsprogrammet för pumpstationer som kommer att löpa under flera år förväntas minska elbrukningen pga. effektivare pumpar och elanläggning. Storleken är dock svår att uppskatta. Teknik Priskompensation sker på intäktssidan för sålda tjänster (verkstad, anläggning) för att täcka pris- och löneökningar. Genom investering och utbyte av kvicksilverarmaturer 10 mkr har inbesparingar skett som leder till lägre energiförbrukning och minskad nettokostnad på 500 tkr dessa medel kan delvis användas för att starta upp arbetet med utbyte av belysningsstolpar. Sandupptagningen effektiviseras genom tvåskiftsarbete samt att snöröjning och felanmälan/arbetsorder sker med stöd av GPS detta ger en besparing på ca 500 tkr. Investering av maskiner för mindre beläggningsjobb sparar 300 tkr per år. Plan och bygglov Planverksamheten har genomgått stora förändringar de senaste åren som har syftat till att effektivisera resursanvändandet och öka transparensen i planeringen och prioriteringen av planprojekten. Resultatet är att den faktiska väntetiden på planläggning har minskat med flera år. Arbetet med att effektivisera resursanvändandet fortsätter under 2015 med ambitionen att hålla väntetiderna på en fortsatt låg nivå. Arbetet har framförallt bedrivit inom avdelningen men vi deltar även i den sk Stadsbyggnadsbenchen tillsammans med åtta kommuner. Syftet är att jämföra planverksamheten i de olika kommunerna och dra nytta och lärdom av goda exempel. I detta samarbete kan avdelningen ta del av andras erfarenheter för att uppnå ytterligare effektiviseringar. Under 2015 ligger fokus på att fortsätta arbetet med att tydliggöra bygglovsverksamhetens roll som rådgivare gentemot våra kunder. Genom att göra det lätt att göra rätt minskar belastningen på handläggarna och fler ärenden kommer kunna handläggas. 12

13 För att höja servicenivån och förbättra NKI kommer vi att fokusera mer på personlig kontakt med våra kunder. Vi kommer även fortsätta utvecklingsarbetet för att kraftigt utöka vår service via webben bl a genom digitalt arkiv samt e-tjänst för bygglov. I förlängningen kommer det att bidra till en effektivisering av framför allt bygglovsadministrationen genom att mer av arbetet sker digitalt. Det gör i sin tur att det frigörs tid som kan användas till att korta handläggningstiderna till i genomsnitt 5,5 veckor för kompletta ärenden. NKI ska ständigt förbättras och ambitionen är att NKI ska vara minst 70 under Lantmäteri Genom etableringen av lantmäterimyndigheten så kan avdelningens fasta kostnader för lokaler, licenser och vissa systemkostnader fördelas på fler användare vilket beräknas ge ett effektiviseringsbidrag på ca 250 tkr/år. 3.6 Övriga budgetpåverkande poster riskanalys Park och natur Det generella effektiviseringskravet ger en neddragning av parkverksamheten med 500 tkr. Utöver detta ökar kostnaden i arbetslagen med personal i arbetsmarknadsåtgärder med 850 tkr. Socialförvaltningen lägger, på grund av sina besparingskrav, successivt över kostnader på parkavdelningen. (Gäller finansiering av en förmanstjänst samt lokalkostnader.) Besparingskravet kan inte lösas med effektivisering utan kräver neddragningar. En tänkbar åtgärd är att minska våra arbetsmarknadsåtaganden. Besparingen kan dock inte räknas hem fullt ut förrän Verksamheten med arbetslag består av fem arbetande förmän och 30 personer i arbetsmarknadsåtgärder. Två arbetande förmän går i pension hösten Att ta bort ett lag ger en besparing på tkr. Eftersom vi då behöver tacka nej till sex personer i arbetsmarknadsåtgärder förlorar vi c:a arbetade timmar. Arbetslagsverksamheten är idag väl fungerande. Den är av mycket stor social betydelse samtidigt som arbetsinsatsen är betydande. Personalen i arbetsmarknads åtgärder producerar timmar/år till en kostnad av 100 kr/h. Drygt timmar av dessa läggs på renhållning. Vatten och avlopp En ständig och stor osäkerhetsfaktor är väderleken. Regnigt väder ger ökade reningskostnader och mindre mängd försålt vatten. Byggkonjunkturen är en stor osäkerhetsfaktor för VA. Stark byggkonjunktur ökar entreprenadkostnader. En svag konjunktur dämpar utbyggnadstakten i detaljplaneområden vilket inte ger fler brukare att fördela de ökade fasta kostnaderna på till en början. Försenade detaljplaner som har överklagats och förseningar i utbyggnadsprojekt gör det svårt att estimera kapitalkostnaderna. Det finns ett stort underhålls- och reinvesteringsbehov i Fors avloppsreningsverk pga. avvaktan på ett långsiktigt beslut vilket ökar risken för större haverier. Sedan 2009 när dagvattenavgift för allmänplats mark infördes har Trafikverket vägrat betala. Avgiften uppgår till ca 650 tkr. Förhandling om ytor och avgiftens storlek pågår. En förhoppning finns om en lösning under Detta kan dock resultera i lägre avgifter än budgeterat. 13

14 Teknik Flera osäkerhetsfaktorer finns bl.a. inom följande områden: Utgift för ny bro över järnvägen Vega Söderhagen ~15 mkr kommer år Bryggor - osäkert om medlen räcker i och med kraftigare höststormar Snörika vintrar röjning, bortforsling Plan och bygglov Bygglovssidans intäkter är helt beroende av omfattningen på byggandet i kommunen. Hur den förväntade förbättringen i byggkonjunkturen kommer att påverka och utvecklas i Haninge kommun är en osäkerhetsfaktor. Det gäller även kommande beslutade förändringar i plan- och bygglagen. Lantmäteri Befintliga MBK-avtal med ledningsdragande verksamheter (bl.a. Vattenfall eldistribution, Telia Skanova) är uppsagda 2013 och är fortfarande föremål för omförhandling. Det föreligger en stor osäkerhet kring framtida intäkter från ledningsdragande verksamheter. 14

15 3.7 Nämndens ekonomi och verksamhet 2013 Det redovisade utfallet för år 2013 är 101,1 mkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 10,3 mkr. Utfallet för perioden motsvarar 91 % av årsbudgeten. Park och natur Minskade intäkter på grund av det milda vädret under november till december, då parkpersonalen inte arbetat med snöröjning åt vägverksamheten som budgeterat, samt ökade kostnader för arbetsledning av personal i arbetsmarknadsåtgärder, gav ett totalt ett underskott på 0,5 mkr. Teknik Det milda vädret under november till december samt effektivare sandupptagning i våras minskade kostnaderna för vägverksamheten, som stannade vid ett underskott på endast 1,2 mkr för vinterväghållningen för helåret Inom trafikbelysning redovisas minskande kostnader som ett resultat av satsning på energisnålare armaturer, lägre internränta än tidigare samt gynnsammare elavtal. Mindre överskott mot budget redovisas även inom trafik-, anläggnings- och fordonsverksamheterna. Totalt blev överskottet för avdelningen 3,6 mkr. Vatten och avlopp Resultatet stämmer väl överens med budget men med mera brukningsintäkter än förväntat, på grund av den fina sommaren. Något minskade anläggningsintäkter mot budget kompenserades med ökade interna intäkter på grund av arbete med egna investeringsprojekt och skatteåterbetalning för biogas. Ökade kostnader för rörnätsunderhåll balanserades med lägre kostnader för drift av egna VA-verk. Nettoresultatet för år 2013 på 1,2 mkr har överförts till VA-fonden, som då uppgår till 5,9 mkr. Plan och bygglov samt lantmäteri Avdelningarna redovisade överlag positiva resultat, både ökad omsättning och ökade intäkter mot budget, på grund av ett antal stora bygglovsärenden, reviderad PBL-taxa men även en ökad andel plankostnadsavtal. Förvaltningsledning och nämnd Den centrala nämndreserven på 2,1 mnkr har inte förbrukats. 15

16 4. Förslag till strategier för att nå KF:s mål Kommunfullmäktiges mål är uppdelade i tre målområden: Ekologisk hållbarhet 1 Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån år Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka. 3 Energianvändningen ska minska. 4 Den biologiska mångfalden ska öka. 5 Sjöar och vattendrag ska bli renare. Social hållbarhet 6 Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna. 7 Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro. 8 Folkhälsan ska förbättras. 9 Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka. 10 Invånarnas trygghet ska öka. 11 Invånarna ska vara nöjda med kommunens service. 12 Den enskildes valfrihet över den offentligt finansierade servicen ska öka. 13 Fler människor ska komma i arbete 14 Attraktiviteten i parker och utemiljöer kring bostadsområden och kommunala anläggningar ska öka. Ekonomisk hållbarhet 20 Kommunen ska nå ett budgeterat resultat, som motsvarar minst två procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. 21 Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare 22 Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning. 23 Med 2008 som jämförelseår ska invånarantalet till år 2018 ha ökat med minst Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen så att antalet arbetsplatser ökar. Utifrån kommunfullmäktiges mål ska nämnderna utarbeta strategier för hur målen ska uppnås, och förvaltningen arbetar sedan vidare i målkedjan med åtaganden och aktiviteter. Kommunfullmäktiges mål, indikatorer och målvärden redovisas nedan, kompletterade med förvaltningens förslag till nämndstrategier. 16

17 4.1 Ekologisk hållbarhet 1 Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005 Indikatorer: Koldioxidutsläppsförändring i den kommunala organisationen Målvärde 2015: Lägre än 2014 Förändring i utsläpp av växthusgaser (genomsnittlig årlig minskning för att nå målet 2020) Målvärde: Minst ton per år Stadsbyggnadsnämndens strategi: Minimera utsläpp av koldioxid i stadsplaneringen 2 Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka Indikator: Andel ekologiska inköp Målvärde: Högre än 2014 Stadsbyggnadsnämndens strategi: Uppdra åt förvaltningen att köpa ekologisk frukt och ekologiskt kaffe 3 Energianvändningen ska minska Indikator: Energianvändning per kvadratmeter Målvärde: Lägre än 2014 Stadsbyggnadsnämndens strategi: Uppdra åt förvaltningen att genomföra energibesparingar inom sina verksamhetsområden 17

18 4 Den biologiska mångfalden ska öka Indikatorer: Areal ängs- och naturbetesmark som hävdas med slåtter eller bete Målvärde: Bättre än 2014 Stadsbyggnadsnämndens strategi: I samhällsplaneringen arbeta för att behålla eller skapa nya miljöer som gynnar den biologiska mångfalden 5 Sjöar och vattendrag ska bli renare Indikator: Antal ytvattenförekomster som enligt Vattendirektivet har god ekologisk och kemisk status Målvärde: Minst 2 Stadsbyggnadsnämndens strategi: I samhällsplaneringen arbeta för hållbar avlopps- och dagvattenhantering Aktuella styrdokument inom målområdet Ekologisk hållbarhet: Klimatstrategi Ekologiskt hållbarhetsprogram Vega Vattenplan Naturvårdsplan (beslutas 2013) Strategi för ekologisk hållbarhet Cykelplan Resepolicy Avfallsplan VA-plan Fordonspolicy Kostpolicy Dagvattenstrategi Översiktsplan 18

19 4.2 Social hållbarhet 6 Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna Indikator: Handelsindex Målvärde: Högre än 2014 Attitydundersökning Målvärde: Högre än 2014 Stadsbyggnadsnämndens strategi: Tillsammans med interna och externa aktörer förverkliga en attraktiv regional stadskärna 7 Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro Indikatorer: Andel som ganska eller väldigt ofta tycker att det är riktigt härligt att leva Målvärde: Bättre än 2014 God psykisk hälsa indextal för psykosomatisk hälsa Målvärde: Bättre än 2014 Andel elever som har positiva eller mycket positiva tankar om sin framtid. Målvärde: Bättre än 2013 Stadsbyggnadsnämndens strategi: Barnkonventionen ska vara utgångspunkt vid all planering. För nämndens ansvarsområde innebär det att barn och ungdomar ges utrymme att delta i samhällsutvecklingen och påverka sin närmiljö 8 Folkhälsan ska förbättras Indikatorer: Sjukpenningtal Målvärde: Lägre än 2014 Andel elever boende i Haninge som inte använder tobak Målvärde: Högre än 2014 Andel fyraåringar med övervikt Målvärde: Lägre än

20 Stadsbyggnadsnämndens strategi: Verka för ett varierat och upplevelserikt Haninge med närhet till rekreationsområden samt attraktiva och tydliga gång- och cykelstråk 9 Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka Indikator: Nöjd inflytandeindex Mål: Bättre än 2014 Stadsbyggnadsnämndens strategi: Bjuda in invånarna till en bred och variationsrik dialog 10 Invånarnas trygghet ska öka Indikator: Trygghetsfrågor i medborgarundersökningen Målvärde: Bättre än 2014 Trygghetsindex för unga Målvärde: Bättre än 2013 Stadsbyggnadsnämndens strategi: Skapa goda förutsättningar för trygghet i den offentliga miljön 11 Invånarna ska vara nöjda med kommunens service Indikator: Nöjd medborgarindex Målvärde: Bättre än 2014 Stadsbyggnadsnämndens strategi: Förbättra vår service med kunden i fokus 20

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 Fastställd av Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-30 Stadsbyggnadsnämnden 1. Inledning 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 3 2. Ansvarsområde och organisation 5 2.1. Nämndens ansvarsområde

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2014

Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2014 Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2014 1. Inledning 2 2. Förord 2 3. Ansvarsområde, organisation och verksamhet 3 3.1 Ansvarsområde 3 3.2 Organisation och verksamhet 3 4. Budget 6 4.1 Driftbudget

Läs mer

STRATEGI & BUDGET 2011 2012. Stadsbyggnadsnämnden

STRATEGI & BUDGET 2011 2012. Stadsbyggnadsnämnden STRATEGI & BUDGET 2011 2012 Stadsbyggnadsnämnden Foto omslag: Andreas Lindgren, Johan Alp/bildarkivet.se Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Förord 2 2. Nämndes ansvarsområde 2 3. Förutsättningar

Läs mer

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Mathias Rantanen 13-01-13 1 Vi kan genom KLM ge utökad service erbjuda bättre tillgänglighet för kommunens medborgare i lantmäteri- och fastighetsrättsliga frågor

Läs mer

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Mathias Rantanen 13-01-13 1 Vägen till kommunal lantmäterimyndighet - del 1(2) Mathias Rantanen 13-01-13 2 Vi kan genom KLM ge utökad service erbjuda bättre tillgänglighet

Läs mer

Verksamhetsplan för Stadsbyggnadsförvaltningen 2015

Verksamhetsplan för Stadsbyggnadsförvaltningen 2015 Verksamhetsplan för Stadsbyggnadsförvaltningen 2015 2 3 Förord Verksamhetsplan 2015 för stadsbyggnadsförvaltningen bygger på de mål och den budget som fastställts för 2015. De 24 övergripande målen har

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.

Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2. 2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp

Budget 2016 med plan 2017-2018. Vatten och avlopp Budget 2016 med plan 2017-2018 Vatten och avlopp Innehållsförteckning 1 Vatten och avlopp... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 5 1.4 Förslag till budget 2016... 6 1.5 Utmaningar

Läs mer

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-planering så funkar det Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-plan VA-planering Vattenplan Vattenplanering 2 VA-planen i kommunens planering - Bild från Värmdös VA-plan Åtgärd 37. Kommunerna behöver,

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013 2014

MÅL OCH BUDGET 2013 2014 MÅL OCH BUDGET 2013 2014 Kommunfullmäktige Vision Kommunens styrmodell Mål och indikatorer Ekonomiska ramar Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 VISION...

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2013

Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2013 Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2013 Stadsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2013 1. Inledning 2 2. Förord 2 3. Ansvarsområde, organisation och verksamhet 3 3.1 Ansvarsområde 3 3.2 Organisation

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN EKAN VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en övergripande beskrivning av EKAN (ekonomi, administration, kommunikation och

Läs mer

Gästrike Vatten kulturen och samverkan med kommunerna. Lena Blad, Gästrike Vatten

Gästrike Vatten kulturen och samverkan med kommunerna. Lena Blad, Gästrike Vatten Gästrike Vatten kulturen och samverkan med kommunerna Lena Blad, Gästrike Vatten Chef Teknik & Utveckling Bildades 1 maj 2008 VA samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för fyra kommuner

Läs mer

Nyköpings kommuns VA-policy

Nyköpings kommuns VA-policy POLICY Dnr Nyköpings kommuns VA-policy Antagen av Dnr 2/7 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Politiska utgångspunkter... 3 3.2

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Förslag till höjning av VA-taxan 2017

Förslag till höjning av VA-taxan 2017 SIDAN: 1 (9) Förslag till höjning av VA-taxan 2017 FÖRSLAG TILL BESLUT att att att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 10 % från och med 1 januari

Läs mer

POLICY VATTEN OCH AVLOPP

POLICY VATTEN OCH AVLOPP POLICY VATTEN OCH AVLOPP Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden

Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden 1 Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden Antagen av nämnden 2016-12-15 2 VERKSAMHETSPLAN 2017 Inledning Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndigheten som hanterar bygglov, bygganmälan och bostadsanpassning

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Stadsbyggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Stadsbyggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Stadsbyggnadsnämnden Förvaltningsberättelse Året som gått har präglats av utveckling av verksamhet och processer. Måluppföljningen visar på att planerade åtaganden och aktiviteter i

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN. Start-PM för Kolvik, Delområde K3. Start-PM 2014-03-26. Bakgrund. Dnr 11SPN/0304. Handläggare: Soroor Notash Tel: 08-570 476 74

VÄRMDÖ KOMMUN. Start-PM för Kolvik, Delområde K3. Start-PM 2014-03-26. Bakgrund. Dnr 11SPN/0304. Handläggare: Soroor Notash Tel: 08-570 476 74 VÄRMDÖ KOMMUN Start-PM 2014-03-26 Dnr 11SPN/0304 Handläggare: Soroor Notash Tel: 08-570 476 74 Start-PM för Kolvik, Delområde K3 Karta- utbyggnadsordning Översiktsplanen Figur 1. Översiktskarta. Bakgrund

Läs mer

Kort beskrivning av GIS:

Kort beskrivning av GIS: 1 Kort beskrivning av GIS: Geografiska Informations System, GIS, är datorbaserade system för insamling, lagring, bearbetning, analyser och presentation av geografiska data, d.v.s. information som kan kopplas

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011.

Därutöver har kommunfullmäktige beslutat om följande specifika uppdrag för Barn- och utbildningsnämnden 2011. Information Datum 2011-02-17 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Info-ärende på BUN 2011-02-23 Internbudget 2011 Uppdrag från Kommunfullmäktige

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Budgetdialog 2016-2018. Samhällsbyggnadsnämnden 31 mars 2015

Budgetdialog 2016-2018. Samhällsbyggnadsnämnden 31 mars 2015 Budgetdialog 2016-2018 Samhällsbyggnadsnämnden 31 mars 2015 Uddevalla växer Ö P P E N R E SAMHÄLLSBYGGNAD E T P E K T P R O F E S S I O A L I T E T Media 2014 Totalt antal artiklar 2013 2014 140 st 130

Läs mer

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN 2010-04-12 1 MÅLSÄTTNING 2010-04-12 Skapa en långsiktigt hållbar vägstandard i Leksand genom att säkerställa en effektiv förvaltning av enskilda vägar med kommunala medel och

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Peter Melinder Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Vårt uppdrag Vi arbetar med Miljö- och hälsoskydd Naturvård Fysisk planering, bygglov och kartor Gator,

Läs mer

Kommunförvaltningen VA-strategi och VA-plan

Kommunförvaltningen VA-strategi och VA-plan 2014-09-10 1 (18) Kommunförvaltningen, VA-strategi och VA-plan 2014-09-10 2 (18) Inledning Enligt Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram 2009-2015 skall kommuner utveckla vatten- och avloppsplaner. Från Vellinge

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun

Riktlinjer och åtgärder. Lunds kommun Riktlinjer och åtgärder för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Inledning...1 Effektiva processer...1 Enkla och flexibla regler...4 Ökad konkurrens...4 Ökad samverkan

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

sid 2(7) Innehåll

sid 2(7) Innehåll Miljö- och bygglovsnämnden Förslag till MÅL och BUDGET 2012-2013 2011-05-31 sid 2(7) Innehåll INLEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDE... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 INRIKTNINGSMÅL, EFFEKTMÅL, PLANERAD PRODUKTION,

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås 08-508 265 27. Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås 08-508 265 27. Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (10) 2014-11-12 Handläggare Anna Savås 08-508 265 27 Till Exploateringsnämnden 2014-12-11 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för byggvaruhus inom del av fastigheterna Riksby 1:3 och

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN

MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2010 MILJÖ- OCH BYGGLOVSNÄMNDEN INNEHÅLL ANSVARSOMRÅDE 1 KOMMENTAR TILL UPPFÖLJNING PER AUGUSTI 1 Periodens resultat (tkr), bilaga 1 1 Viktiga händelser 2 Uppföljning av mål och

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är

Läs mer

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2017 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsplan 2017-2019 Innehållsförteckning Vallentuna - här växer människor och företag...3 Nämndens uppgift...4 Kommunens strategiska inriktningar och mål...5

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Karlsborgs kommun Direktiv budget 2018 Bakgrund I och med att Karlsborgs kommun från budget 2017 införde en ny budgetprocess, utgår direktiven nu ifrån ekonomikontoret. Observera att direktiven kan komma

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Vatten i fysisk planering

Vatten i fysisk planering Vatten i fysisk planering Så får vi med kommunerna Pär Persson, vattenstrateg, enheten för samhällsplanering Kommuner har goda möjligheter till en helhetssyn genom plan- och bygglagen Marken ska vara lämplig

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Miljönämnden ÅRSREDOVISNING Miljönämnden Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16

SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16 Löpande uppföljning Datum: 2008-05-16 Period (månad) Tertial 1 2008 Från (sektor, enhet/namn) Samhällsbyggnad Till (nämnd, delegation etc) Samhällsbyggnadsdelegationen Strategiska mål Kommentarer från

Läs mer

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version VA-policy Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun Version 2016-05-24 Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 4 Samhällsutveckling... 4 Vision Rättviks kommun... 4 Utveckling... 4 UTMANINGAR... 5

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Arkivbeskrivning för stadsbyggnadsnämnden

Arkivbeskrivning för stadsbyggnadsnämnden SBN 2015/260.9 Sara Lodin Arkivarie/registrator 2015-10-21 Arkivbeskrivning för stadsbyggnadsnämnden Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt arkivlagen (1990:782) 6 2 p. och arkivreglemente för Haninge

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-538 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANOMRÅDE Detaljplan för Utsälje 1:97 Inom kommundelen Segeltorp,

Läs mer

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024 i Örebro kommun

Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024 i Örebro kommun Sam 4/2012 2014-03-12 Programnämnd Samhällsbyggnad Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024 i Örebro kommun Sammanfattning 2007 kom den nya lagen om allmänna vattentjänster. I och med den skärptes

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2014

Södertörns nyckeltal 2014 Södertörns nyckeltal 2014 Parkskötsel SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-11 Handläggare/referens Petra Lindvall 08-606 84 95 petra.lindvall@haninge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning...

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling 2007-06-19 Dnr Ks-plan 42/2004 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Gudö (Tutviksvägen- Bondvägen) Upprättad 2007-06-19 Anneli Welander Exploateringsingenjör Samrådshandling ALLMÄNT Denna

Läs mer

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,

Läs mer