Gruppförsäkrin. Fortsättnin sförsäkrin. Villkor Villkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gruppförsäkrin. Fortsättnin sförsäkrin. Villkor 2006-01-01. Villkor 2006-01-01"

Transkript

1 Gruppförsäkrin Villkor Fortsättnin sförsäkrin Villkor

2 Gruppförsäkrin Villkor Försäkrin s ivare För gruppförsäkring i form av livförsäkring, sjukkapitalförsäkring och sjukförsäkring är Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) försäkringsgivare. För gruppförsäkring i form av olycksfallsförsäkring, barnolycksfallsförsäkring, barnförsäkring olycksfall- och sjukförsäkring, krisförsäkring och privatvårdsförsäkring är Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) försäkringsgivare. Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) och Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) kallas nedan i löpande text för enbart Skandia. Adressen till Skandia finns på häftets sista sida.

3 Innehåll 1. Gemensamma bestämmelser Gruppavtalet Försäkringsvillkor Försäkringstagare Rätt att ansöka om försäkring När försäkringen börjar att gälla Försäkringsskyddets omfattning Hälsokrav Premie Uppsägning och upphörande av försäkring på grund av dröjsmål med betalning av premie Återupplivning av försäkring Överförsäkring Överlåtelse När försäkringen upphör att gälla Fortsättningsförsäkring Vidareförsäkring Skandias seniorförsäkring Efterskydd Oriktig uppgift Åtgärder vid anspråk på ersättning Preskription Värdesäkring av gruppförsäkring Tidpunkt för utbetalning och räntebestämmelser Förändrad grad av arbetsoförmåga Juridiskt ombud Registrering av anmälda skador i gemensamt skadeanmälningsregister GSR Grupplivförsäkrin Förmånstagarförordnande för grupplivförsäkring Barnskydd Över ån sbestämmelser förtids-, sjuk- och omställnin skapital Försäkrad som var arbetsoförmögen före den 1 januari Försäkrad som blivit arbetsoförmögen under år 2002 och beviljats förtidspension under år 2002 till 50 eller 75 procent Gruppsjukförsäkrin Rätt till ersättning Återinträde i försäkringen Inskränkningar i giltigheten för särskilda sjukdomar Bedömning av arbetsoförmåga Karensförkortning Begränsning av ersättningstiden ATP-karens Rätt till indextillägg värdesäkring Sjukkapital Omfattning Utbetalning av sjukkapital När försäkringen upphör att gälla Ersättningens storlek Försäkringsbelopp Medicinsk invaliditet Åldersreduktion Inskränkning i giltigheten för särskilda sjukdomar Gruppolycksfallsförsäkrin Giltighet Omfattning Ersättning för kostnader Kristerapi psykologtjänster Ersättning för sveda och värk Ersättning vid invaliditet Värdesäkring och utbetalning av invaliditetsersättning Ersättning vid dödsfall Gruppolycksfallsförsäkring invaliditetstillägg Barnolycksfallsförsäkrin Försäkrade Giltighet Omfattning Ersättning för kostnader Ersättning vid invaliditet Värdesäkring och utbetalning av invaliditetsersättning Ersättning vid dödsfall Barnförsäkrin olycksfall och sjuk Försäkrade Giltighet Omfattning Ersättning för kostnader vid olycksfallsskada Kristerapi psykologtjänster Ersättning vid invaliditet på grund av olycksfall och sjukdom Värdesäkring och utbetalning av invaliditetsersättning Ersättning vid dödsfall på grund av olycksfall Ersättning vid dödsfall på grund av sjukdom Inskränkningar i sjukförsäkringens giltighet Grupprivatvårdsförsäkrin Var försäkringen gäller Omfattning Ansvarstid Försäkringsbelopp Självrisk Åtgärder vid försäkringsfall Privatvårdskort m.m Inskränkningar i försäkringens giltighet Be ränsnin ar i ruppförsäkrin arnas ilti het Vid vistelse utomlands som inte berörs av begräns - ningar vid krigsförhållande och politiska oroligheter Vid krigsförhållanden i Sverige Vid deltagande i främmande krig eller i politiska oroligheter utom Sverige Vid vistelse utom Sverige vid krig eller krigsliknande politiska oroligheter Prövnin av beslut i försäkrin särende Information om behandlin av personupp ifter...28

4 Definitioner Arbetsoförmåga Med arbetsoförmåga menas i dessa villkor att på grund av sjukdom eller olycksfallsskada ha förlorat arbetsförmågan eller fått den nedsatt med minst hälften. För gruppsjukförsäkring och sjukkapitalförsäkring menas dock med arbetsoförmåga att på grund av sjukdom eller olycksfall ha fått arbetsförmågan nedsatt med minst en fjärdedel. Nedsättningen bedöms, där inte annat anges, enligt 7 kap 3 lagen om allmän försäkring. För fastställande av rätt till ersättning kan Skandia kräva att den försäkrade infinner sig till undersökning hos särskilt anvisad läkare. Diagnos bestämning av sjukdom, skada, störning eller förändring i kroppsfunktion Frivillig gruppförsäkring gruppförsäkring som gruppmedlemmarna ansluter sig till genom egen anmälan eller genom att inte avböja försäkringen. Fullt arbetsför att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränk ningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäk ringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjukpenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoför måga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Försäkringsbesked för gruppförsäkring utfärdas försäkringsbesked som ger en översiktlig information om försäkringens omfattning. Försäkringsfall med tidpunkt för försäkringsfallet avses vid grupplivförsäkring; den tidpunkt då den försäkrade avlidit eller rätt till utbetalning av barnskydd inträtt vid sjukkapital; då rätt till ersättning inträtt vid gruppsjukförsäkring; sjukperiodens början vid gruppolycksfallsförsäkring; tidpunkten för olycksfallet vid barnolycksfallsförsäkring; tidpunkten för olycksfallet vid barnförsäkring; tidpunkten för olycksfallet eller den dag då fysisk eller psykisk funktionsförmåga påvisbart försämrats på grund av sjukdomen. vid grupprivatvårdsförsäkring; tidpunkten för olycksfallet eller den dag då fysisk eller psykisk funktionsförmåga påvisbart försämrats på grund av sjukdomen. Flera sjukdomar med medicinskt samband räknas som ett försäkringsfall. Detta gäller dock inte om behandlingen är avslutad och den försäkrade därefter varit symptomfri i mer än tolv månader. Försäkringstid den tid försäkrad omfattas av gruppförsäkring i Skandia. Försäkringstiden avtalas för ett år i taget. Karenstid den tid sjukperiod ska pågå innan gruppmedlem får rätt till ersättning. Med ATP-karens avses tid intill dess gruppmedlem får aktivitetsersättning eller sjukersättning, såväl tidsbegränsad som icke tidsbegränsad, dock lägst en fjärdedel, enligt lagen om allmän försäkring eller sjukpension från offentlig tjänst. Make den med vilken den försäkrade är gift. I begreppet make ingår även den med vilken den försäkrade är registrerad partner. Obligatorisk gruppförsäkring gruppförsäkring som varje medlem i gruppen är direkt ansluten till på grund av grupp avtalet. Olycksfallsskada Den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen olycksfall). Den som gör anspråk på ersättning ska kunna styrka att olycksfall inträffat. Med olycksfallsskada jämställs kroppsskada som uppkommit genom förfrysning, värmeslag eller solsting samt borrelia infektion och TBE till följd av fästingbett. Den dag sådan skada visade sig anses då vara tidpunkten för olycksfallsskadan. Vridvåld mot knä samt hälseneruptur betraktas också som olycksfallsskada även om kriterierna som kännetecknar ett olycksfall (se ovan) inte är uppfyllda. OBS! Endast skador som uppfyller ovanstående förutsättningar är olycksfallsskador. Många skador som i dagligt tal betraktas som olycksfallsskador, t.ex. överansträngning och förslitningsskador är inte olycksfallsskador i villkorens mening. Såsom olycksfallsskada räknas inte kroppsskada som uppkommit genom överansträngning, sträckning, vridning eller sjukliga förändringar, eller smitta genom bakterier eller virus, ej heller smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck, eller användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfallsskada som omfattas av denna försäkring, eller kärnexplosion eller radioaktiv strålning (atomkärnreaktion). För tandskador finns särskilda begränsningar. Premieperiod med premieperiod avses i dessa villkor den tid för vilken premie har betalats. Exempel: Om premie betalas månadsvis är premieperioden en månad. Om premie betalas helårsvis är premieperioden ett år. Primärvård offentlig/privat hälso- och sjukvård som utgör den första vårdnivån och som omfattar basal medicinsk utredning, behandling, röntgenundersökning och omvårdnad samt förebyggande arbete och rehabilitering utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Termen primärvård omfattar även företagshälsovård. Prisbasbelopp prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Prisbasbeloppet för år 2006 är kr. Registrerad partner person med vilken den försäkrade har låtit registrera partnerskap enligt lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap. Sambo två personer som, enligt sambolagen (2003:376), stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll under förutsättning att ingen av dem är gift eller registrerad partner. Sjukdom en sådan försämring av hälsotillståndet som inte är att betrakta som olycksfallsskada enligt definitionen av olycksfallsskada. Sjukdom anses ha inträffat då den försäkrades fysiska eller psykiska funktionsförmåga påvisbart försämrats på grund av sjukdomen. Sjukdomen anses ha inträffat den dag försämringen blev påvisbar. Med sjukdom avses inte frivilligt orsakad kroppsskada och inte heller olycksfallsskada. Sjukperiod den tid gruppmedlem är arbetsoförmögen. Specialistvård offentlig/privat hälso- och sjukvård som utgör den andra vårdnivån och som omfattar medicinsk utredning, behandling och omvårdnad som kräver mer specialiserade insatser samt större tekniska och personella resurser än primärvården. Vården ska utföras av läkare med specialistkompetens efter remiss från primärvården. Vård med vård avses i dessa villkor medicinsk åtgärd som innefattar utredning, behandling, rådgivning eller omvårdnad.

5 Gruppförsäkrin Villkor Gemensamma bestämmelser 1.1 Gruppavtalet Till grund för gruppförsäkringen ligger ett avtal gruppavtal mellan Skandia och företrädare för de försäkringsberättigade. Ett gällande gruppavtal är en förutsättning för att en enskild gruppförsäkring ska kunna föreligga. Gruppavtalet innehåller bestämmelser om ikraftträdande, omfattning, giltighetstid, automatisk förlängning och uppsägning av gruppavtalet. Uppsägning som skett av gruppföreträdaren eller Skandia gäller gentemot samtliga försäkrade. I de fall gruppavtalet har annan förfallodag än den 31 december varje år träder förändringar av villkoren i kraft först vid gruppavtalets förfallotidpunkt. 1.2 Försäkrin svillkor Dessa villkor gäller från och med den 1 januari För gruppförsäkring gäller dessutom vad som anges i försäkringsbeskedet, gruppavtalet, försäkringsavtalslag (2005:104) och övrig svensk lag. Bestämmelse i gruppavtalet har företräde framför bestämmelse i dessa villkor. Försäkringsfall regleras enligt de villkor som gäller när försäkringsfallet inträffar. Försäkringsavtalet löper på ett år. Försäkringsavtalet kan upphöra i förtid och ändras under försäkringstiden i fall som anges i försäkringsavtalslagen. Om inte försäkringsavtalet och inte heller gruppavtalet sägs upp av någon av parterna förlängs försäkringsavtalet, på de villkor som Skandia anger, med ett år i taget. Skandia har således rätt att ändra försäkringsvillkoren och premierna. Om en ändring av villkoren sker tillämpas den från och med närmast följande årsförfallodag. Skandia ska meddela om ändringen senast då fakturan med krav på premien sänds ut. Skandia har även i övrigt rätt att ändra villkoren för försäkringsavtalet under försäkringstiden om förutsättningarna för avtalet förändras genom ändrad lagstiftning eller annan författning, ändrad tillämpning av lag eller annan författning eller genom myndighets föreskrifter. Detsamma gäller om gruppföreträdaren eller försäkrings tagaren grovt åsidosatt sina plikter eller det annars finns särskilda skäl för en ändring. En sådan ändring börjar gälla efter att Skandia sänt meddelande om de nya villkoren, eller vid den tidpunkt som följer av lag. Domstolsprövning av dessa villkor ska ske vid svensk domstol. 1.3 Försäkrin sta are Försäkringstagare Vid frivillig gruppförsäkring gruppmedlem som enligt försäkringsavtalslagen anses ha ingått avtal om gruppersonförsäkring med Skandia. Vid obligatorisk gruppförsäkring den som anses ha ingått gruppavtal med Skandia. Vid tillämpning av försäkringsavtalslagen 14 kap. Förfogande över försäkringen, bl. a. beträffande förordnande av förmånstagare, och 15 kap. Förhållandet till borgenärerna samt i fråga om rätten till försäkringsersättning i övrigt anses varje försäkrad som försäkringstagare om försäkringen gäller på hans liv eller hälsa till förmån för honom själv eller hans rättsinnehavare. Försäkrad Försäkrad är den person på vars liv eller hälsa en försäkring gäller. Gruppmedlem Den som tillhör den grupp som bestäms av gruppavtalet. Medförsäkrad Gruppmedlems make eller sambo, som i denna egenskap är försäkrad enligt gruppavtalet. 1.4 Rätt att ansöka om försäkrin Följande personer har rätt att ansöka om försäkring. Anställd tills vidare eller tidsbegränsat anställd med en avtalad sammanhängande anställningstid om minst 6 månader. Med nu nämnd tidsbegränsat anställd jämställs provanställd som inte erhållit eller lämnat besked att provanställningen inte ska övergå i tillsvidareanställning. Medlem i förbund eller förening. Sammanslutningen ska ha en naturlig och varaktig koppling gruppmedlemmarna emellan och bildats för annat syfte än att ansöka om gruppförsäkring. Make eller sambo till person som enligt ovan i denna punkt har rätt att ansöka om försäkring. Ansökan om försäkring kan göras om gruppmedlem tecknat minst en av försäkringarna som erbjuds i gruppavtalet. Gruppmedlem kan teckna liv-, sjuk-, olycksfall- och barnförsäkring, grupprivatvårdsförsäkring samt sjukkapital. Därutöver har gruppmedlem rätt att teckna senior- och fortsättningsförsäkring. Medförsäkrad kan teckna liv- och olycksfallsförsäkring, grupprivatvårdsförsäkring samt sjukkapital. Därutöver har medförsäkrad rätt att teckna senior- och fortsättningsförsäkring. 5

6 Barn som omfattas av barnförsäkringen kan teckna vidareförsäkring. Gruppavtalet anger vilka försäkringar som erbjuds de anställda/medlemmar/medförsäkrade. Detta innebär att samtliga ovan nämnda försäkringar inte alltid kan tecknas. Ansökan om försäkring, utökning av befintlig försäkring eller ansökan om ytterligare försäkringsmoment kan inte göras efter det att Skandia eller den andre gruppavtalsparten har sagt upp avtalet till upphörande. Detta gäller inte när försäkringsskydd följer av nyanställning. 1.5 När försäkrin en börjar att älla Om inget annat anges i gruppavtalet och under förutsättning att kraven för anslutning till försäkringen är uppfyllda, t.ex. att fullständiga ansökningshandlingar inkommit till Skandia och försäkring kan beviljas enligt Skandias riskprövningsregler, gäller frivillig gruppförsäkring från och med den tidpunkt ansökan om anslutning till försäkringen görs till Skandia. Sker anslutning till försäkringen genom att inte avböja försäkringen, anses anslutning ske när tiden för avböjande går ut. Om inget annat anges i gruppavtalet gäller obligatorisk grupp försäkring från och med tidpunkten efter den då gruppavtalet ingicks eller, om någon inträder i gruppen senare, från och med dagen efter inträdet. Höjning av försäkringsbelopp Ska försäkringsbeloppet enligt gruppavtalet höjas eller försäkringsskyddet av annan anledning utökas gäller höjningen/ utökningen från och med den tidpunkt ansökan om ändring görs till Skandia, om inget annat anges i gruppavtalet och under förutsättning att kraven för höjningen/utökningen är uppfyllda, t.ex. att fullständiga ansökningshandlingar inkommit till Skandia och försäkring kan beviljas enligt Skandias riskprövningsregler. Om begärda handlingar inte inkommer till Skandia kan det medföra att den sökta försäkringen inte kan beviljas och att sökt höjning/utökning av försäkringsskyddet inte kan ske. 1.6 Försäkrin sskyddets omfattnin Försäkringsvillkoren beskriver försäkringar som kan ingå i gruppavtalet. Försäkringens omfattning och eventuella avvikelser från villkoren framgår av försäkringsbesked eller gruppavtal. Den försäkrade ska för Skandia omgående påtala eventuella fel och brister som framgår av försäkringsbesked eller motsvarande handling. 1.7 Hälsokrav I de fall hälsoprövning krävs för anslutning till försäkring eller utökning/höjning av försäkringsskyddet framgår detta av ansökningshandlingar eller gruppavtal. För att försäkring eller ändring av försäkring ska beviljas, ska den som anmälts till försäkring uppfylla Skandias vid varje tidpunkt gällande krav beträffande arbetsförmåga och hälsotillstånd. Vid tecknande eller utökning av olycksfallsförsäkring respektive barnförsäkring krävs ingen hälsoprövning av gruppmedlem eller medförsäkrad. Skandia har rätt att fordra in de uppgifter och handlingar som behövs för bedömning av arbetsförmågan och hälsotillståndet. 1.8 Premie Premien beräknas för ett år i sänder och bestäms på grundval av gruppens sammansättning, till exempel ålder och kön, och den vid årets början gällande premietariffen. Premien ska betalas senast på förfallodagen. Förfallodagen för första premieperioden är tidigast 14 dagar från den dag då Skandia skickade ett krav på premien. Förfallodagen för senare premieperiod, som är längre än en månad, är tidigast en månad från den dag då Skandia skickade ett krav på premien. 1.9 Uppsä nin och upphörande av försäkrin på rund av dröjsmål med betalnin av premie Betalas inte premien i rätt tid och är inte dröjsmålet av ringa betydelse får Skandia säga upp försäkringen eller begränsa sitt ansvar enligt dessa villkor. Uppsägningen får verkan fjorton dagar efter det att meddelande om uppsägning avsändes under förutsättning att premien inte betalas inom denna tid. Har premie för frivillig gruppförsäkring inte kunnat betalas inom fjorton dagar efter det att meddelande om uppsägning avsändes på grund av att gruppmedlemmen har blivit svårt sjuk, har berövats friheten, inte har fått ut pension eller lön från sin huvudsakliga anställning eller därför att något liknande hinder har inträffat, får uppsägningen verkan först en vecka efter det att hindret har fallit bort, dock senast tre månader efter fjortondagarsfristens utgång. Även medförsäkrads försäkring förblir i sådant fall i kraft under motsvarande tid. Om ett dröjsmål med premien för frivillig gruppförsäkring beror på försummelse av någon som på grund av gruppavtalet förmedlar premien får uppsägningen verkan för gruppmedlem och medförsäkrad först en vecka efter det att gruppmedlem själv har fått kännedom om dröjsmålet Återupplivnin av försäkrin Har en uppsägning av frivillig gruppförsäkring på grund av dröjsmål med annan premie än den första premien fått verkan återupplivas försäkringen till sin tidigare omfattning om det utestående premiebeloppet betalas inom tre månader från utgången av den frist om fjorton dagar som anges ovan. Återupplivas försäkringen ansvarar Skandia för försäkringen från och med dagen efter den då premiebeloppet betalades. Återupplivning kan inte ske endast för den medförsäkrade. Ovanstående regler gäller även för obligatorisk gruppförsäkring. Återupplivning kan dock endast ske för hela gruppen. Vid premiehöjning eller ändring av dessa försäkringsvillkor under tid då försäkring varit obetald och återupplivning sedan sker ska, på anmodan av Skandia, den högre premien er läggas och ändrade villkor gälla Överförsäkrin Med överförsäkring i Skandia menas att den försäkrades sammanlagda sjukförsäkringsskydd i förhållande till den försäkrades arbetsinkomst har större omfattning än vad som i Skandia skulle kunna beviljas som en ny försäkring. 6

7 Om Skandia bedömer att överförsäkring föreligger kan försäkringens omfattning i Skandia begränsas till vad som skulle kunna beviljas i en ny försäkring. Ett beslut enligt ovan om minskning i försäkringens omfattning gäller från den tidpunkt då Skandia avsänt meddelande till den försäkrade om beslutet. Om en sjukperiod då pågår gäller beslutet för återstående sjukperiod samt för den del av sjukperioden där ersättning inte utbetalats. Inbetald premie, avseende det överförsäkrade beloppet för tid fram till den tidpunkt Skandia sänt meddelande om beslutet, återbetalas inte. Den försäkrade ska på begäran av Skandia och i den omfattning som Skandia anser behövligt lämna uppgifter om sina samtliga arbetsinkomster och sjukförmåner Överlåtelse Gruppförsäkring får inte överlåtas När försäkrin en upphör att älla Gruppförsäkring gäller längst till dess gruppmedlemmen uppnår den i gruppavtalet angivna slutåldern. Sjukkapitalet upphör när ersättning utbetalats från sjukkapitalförsäkringen, dock alltid senast vid utgången av den månad den försäkrade fyller 60 år. Gruppförsäkring upphör dessförinnan att gälla bl.a. när gruppavtalet upphör att gälla, vid utgången av den månad gruppmedlemmen inte längre tillhör den i gruppavtalet bestämda grupp av personer som kan försäkras, enligt en uppsägning av gruppmedlem, enligt en uppsägning av Skandia eller då premie inte betalas i rätt tid och försäkringen har upphört enligt punkten 1.9. En uppsägning av gruppförsäkring ska skriftligen meddelas Skandia. När en person inte längre ska vara försäkrad Gruppmedlem ska snarast anmäla till gruppföreträdaren eller Skandia om försäkrad eller medförsäkrad inte längre kan omfattas av gruppförsäkringen, om försäkrad eller medförsäkrad på grund av ålder inte längre omfattas av sjukkapitalförsäkringen samt om försäkrat barn uppnått i gruppavtalet angiven slutålder. Återbetalning av premie Återbetalning av premie som har inbetalts för tid efter försäkringstidens utgång görs för högst ett år bakåt i tiden räknat från den dag Skandia har mottagit begäran om återbetalning. Motsvarande regler för återbetalning gäller om premie har inbetalts för tid efter det att försäkringen har upphört att gälla av annan orsak. Premier som inte sammanlagt uppgår till minst 50 kr återbetalas inte. Medförsäkrad Upphör gruppmedlemmens försäkring upphör också medförsäkrads försäkring att gälla. Medförsäkrads försäkring upphör dessutom att gälla dessförinnan vid utgången av den månad då gruppmedlemmen avlider, eller då äktenskapet, det registrerade partnerskapet eller sambo förhållandet med gruppmedlemmen upplöses. Barn Barnförsäkring olycksfall och sjuk gäller längst till utgången av det kalenderår under vilket barnet fyller 25 år, respektive 20 år för Barnolycksfallsförsäkring. Upphör gruppmedlems gruppförsäkring dessförinnan, upphör också barnets försäkring att gälla. När försäkrat barn uppnår slutåldern i Barnförsäkring olycksfall och sjuk har barnet rätt att teckna vidareförsäkring enligt punkt Övrigt Giltighetstiden för försäkringarna kan inte förlängas efter uppnådd slutålder genom att premie betalas för tid efter det försäkringen upphört Fortsättnin sförsäkrin Om gruppavtalet upphör, den försäkrade väljer att inte längre vara försäkrad i samband med att gruppavtalet ändras för höjning av försäkringsbeloppet, Skandias ansvar upphör på grund av att Skandia har sagt upp försäkringen till försäkringstidens utgång eller gruppmedlemmen lämnar kretsen av försäkringsberättigade har den försäkrade rätt att hos Skandia eller annat försäkringsbolag Skandia anvisar få ett likvärdigt skydd genom att teckna fortsättningsförsäkring. Rätt till fortsättningsförsäkring gäller dock inte i den utsträckning den försäkrade på annat sätt har fått eller uppenbarligen kan få samma skydd av slag som tidigare samt inte heller om den försäkrade har varit försäkrad under kortare tid än sex månader. Barn Upphör gruppmedlems gruppförsäkring att gälla enligt ovan och försäkrat barn, i Barnförsäkring olycksfall och sjuk är under 25 år, respektive under 20 år i Barnolycksfallsförsäkring, kan barnet teckna fortsättningsförsäkring med samma omfattning som Barnförsäkring olycksfall och sjuk. Fortsättningsförsäkringen gäller längst till utgången av det kalenderår under vilket den försäkrade fyller 25 år. När försäkrat barn uppnår slutåldern i Barnförsäkring olycksfall och sjuk har barnet rätt att teckna vidareförsäkring enligt punkt Medförsäkrad Medförsäkrad har dessutom rätt att teckna fortsättningsförsäkring om gruppmedlemmen avlider eller äktenskapet, det registrerade partnerskapet eller samboförhållandet med gruppmedlemmen upplöses. Hälsokrav Hälsoprövning krävs inte. Fortsättningsförsäkring får avse de försäkringsprodukter och högst de försäkringsbelopp som senast gällde för den försäkrade i tidigare gruppavtal. Önskar den försäkrade utöka sitt försäkringsskydd gäller hälsoprövningsreglerna i punkt 1.7. Grupprivatvårdsförsäkring en kan dock inte utökas i fortsättningsförsäkringen. 7

8 Längsta tid som fortsättningsförsäkring kan avse Fortsättningsförsäkring som avser liv- och olycksfallsförsäkring kan tecknas att gälla längst till utgången av det kalenderår då den försäkrade fyller 65 år. För sjukförsäkringen gäller dock att försäkringen upphör att gälla vid utgången av den månad den försäkrade fyller 65 år. Sjukkapitalet upphör när ersättning utbetalats från sjukkapitalförsäkringen dock senast vid utgången av den månad den försäkrade fyller 60 år. Ansökan Ansökan om minst en försäkring i fortsättningsförsäkringen ska göras inom tre månader från den dag föregående gruppförsäkring upphörde att gälla eller gruppavtalet ändrades. Har försäkring tecknats inom de tre månaderna kan ytterligare försäkring därefter tecknas eller utökas. Försäkringsomfattning Fortsättningsförsäkringen kan delvis ha annan utformning än gruppförsäkringen. Särskilda försäkringsvillkor tillämpas. Övrigt Premien för fortsättningsförsäkring bestäms efter den försäkrades egen ålder och beräknas enligt särskild tariff Vidareförsäkrin Försäkrad som uppnått slutålder för Barnförsäkring olycksfall och sjuk har rätt att inom tre månader från försäkringstidens slut och utan hälsoprövning teckna en vidareförsäkring. Vidareförsäkring i Skandia får endast tecknas av person som under de sex senaste månaderna omfattats av Barnförsäkring olycksfall och sjuk i Skandia. Försäkringen innehåller en livförsäkring och en olycksfallsförsäkring. Särskilda försäkringsvillkor tillämpas Skandias seniorförsäkrin Vid gruppmedlemmens ålderspensionering eller uppnådd slutålder för gruppavtalet har gruppmedlem och medförsäkrad rätt att i samband med utträde ur gruppavtalet teckna Skandias seniorförsäkring. Seniorförsäkring i Skandia får endast tecknas av person som under de sex senaste månaderna varit försäkrad i gruppförsäkring i Skandia. Person som endast varit försäkrad i grupprivatvårdsförsäkringen har inte rätt att teckna seniorförsäkring. Rätt att teckna seniorförsäkring med livförsäkring föreligger endast om den försäkrade i gruppavtalet tecknat livförsäkring. Rätt att teckna seniorförsäkring med olycksfallsförsäkring föreligger om den försäkrade omfattats av minst en försäkring i det tidigare gruppavtalet. Rätten att teckna seniorförsäkring gäller under tre månader från utträdet ur gruppavtalet. Olycksfallsförsäkring kan tecknas senare om livförsäkring tecknats under de tre månaderna. För seniorförsäkringen gäller särskilda villkor Efterskydd Om en gruppmedlem utträder ur gruppen av någon annan anledning än att gruppmedlemmen uppnår en viss ålder, upphör Skandias ansvar mot gruppmedlem och medförsäkrad tre månader efter utträdet (efterskydd). Om en make är medförsäkrad och äktenskapet upplöses, upphör ansvaret mot medförsäkrad tre månader efter äktenskapets upplösning. Ansvaret mot medförsäkrad sambo upphör tre månader efter det att samboförhållandet har upphört. När efterskydd inte gäller Efterskydd gäller inte i den utsträckning den försäkrade på annat sätt har fått eller uppenbarligen kan få skydd av samma slag som tidigare och efterskydd gäller inte heller när den försäkrade har varit försäkrad under kortare tid än sex månader. Efterskydd gäller dessutom inte om gruppavtalet helt eller delvis har sagts upp av gruppen, eller om försäkringstagaren själv valt att säga upp försäkringen men fortfarande tillhör den försäkringsberättigade gruppen. Om den försäkrade under efterskyddstiden ansluter sig till annan gruppförsäkring eller tecknar fortsättningsförsäkring gäller inte efterskyddet längre. Slutåldern uppnås Om den försäkrade under efterskyddstiden uppnår eller uppnått gruppavtalets slutålder, begränsas efterskyddet enligt följande: livförsäkringens dödsfallskapital begränsas till 0,5 prisbasbelopp, efterskyddet för sjukförsäkring upphör, efterskyddet för grupprivatvårdsförsäkring upphör och efterskyddet för olycksfallsförsäkring begränsas till den omfattning som gäller för seniorförsäkringen. Efterskyddets innebörd Grupplivförsäkring: Om den försäkrade avlider under efterskyddstiden men före gruppavtalets slutålder, utbetalas det dödsfallskapital som skulle ha gällt enligt den tidigare gällande grupplivförsäkringen. Barnskydd i grupplivförsäkringen: Barnskyddet i grupplivförsäkringen gäller under efterskyddstiden under förutsättning att barnet inte fyllt 18 år. Sjukkapitalförsäkring: Om förutsättningarna för utbetalning av sjukkapital uppfylls under efterskyddstiden utbetalas sjukkapital enligt den tidigare gällande sjukkapitalförsäkringen. Sjukförsäkring: Om den försäkrade är arbetsoförmögen vid utträdet eller blir arbetsoförmögen under efterskyddstiden men före gruppavtalets slutålder, utbetalas ersättning enligt den tidigare gällande gruppsjukförsäkringen. Olycksfallsförsäkring: För olycksfall som inträffat före utträdet eller under efterskyddstiden men före gruppavtalets slutålder utbetalas ersättning enligt den tidigare gällande gruppolycksfallsförsäkringen. Barnförsäkring olycksfall och sjuk samt Barnolycksfallsförsäkring: Barnförsäkringen samt Barnolycksfallsförsäkring- 8

9 en gäller under efterskyddstiden under förutsättning att barnet inte uppnått slutåldern. Grupprivatvårdsförsäkring: Grupprivatvårdsförsäkring gäller under efterskyddstiden under förutsättning att den försäkrade inte uppnått slutåldern Orikti upp ift I försäkringsavtalslagen regleras konsekvenserna av att försäkringstagaren och/eller den försäkrade lämnar någon uppgift som är oriktig eller ofullständig. Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden som är av betydelse för bedömningen av försäkringsrisken har lämnats kan det medföra att Skandia säger upp försäkring för upphörande eller ändring och att Skandia blir fritt från ansvar för in träffade försäkringsfall. Om Skandia är fritt från ansvar har Skandia rätt att återkräva redan lämnad ersättning av den försäkrade. Inbetald premie för tid fram till den tidpunkt försäkring upphör att gälla eller ändras återbetalas inte Åt ärder vid anspråk på ersättnin Skriftlig anmälan ska alltid göras till Skandia så snart detta är möjligt. För utbetalning ska de handlingar och övriga upplysningar som Skandia anser vara av betydelse för bedömning av sin ansvarighet anskaffas och insändas utan kostnad för Skandia. Om begärda handlingar och övriga upplysningar inte inkommer till Skandia kan det medföra att rätten till ersättning inte kan bedömas. Ersättning kan i sådant fall inte utbetalas. Skandia kan föreskriva att den försäkrade inställer sig för undersökning hos särskilt anvisad läkare. Sådan särskild undersökning och för denna nödvändiga resor bekostas av Skandia. Medgivande för Skandia att för bedömning av sin ansvarighet inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, annan vårdanstalt, allmän försäkringskassa eller annan försäkringsinrättning ska lämnas om Skandia begär det. Inhämtar Skandia efter sådant medgivande upplysningar börjar månadsfristen enligt punkten 1.22 att löpa först när Skandia har erhållit begärda upplysningar. En förutsättning för rätt till ersättning vid sjukdom eller olycksfallsskada är att den försäkrade snarast efter försäkringsfallet anlitar behörig läkare, under sjuktiden står under fortlöpande läkartillsyn, iakttar läkarens föreskrifter och följer Skandias anvisningar. Blanketter för skadeanmälan kan rekvireras från Skandia Preskription Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan mot Skandia inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till Skandia inom denna tid, är fristen enligt första meningen alltid minst sex månader från det att Skandia har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket Värdesäkrin av ruppförsäkrin Försäkringsbelopp som uttrycks i prisbasbelopp uppräknas årligen i förhållande till prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Värdesäkringen upphör när den försäkrade fyller 65 år Tidpunkt för utbetalnin och räntebestämmelser Utbetalning av ersättning ska ske senast en månad efter det att rätt till utbetalning uppkommit och den som gör anspråk på ersättningen har fullgjort vad som åligger honom enligt punkten 1.19 ovan. Om det finns anledning att utreda om någon uppgift som lagts till grund för försäkringsavtalet varit oriktig eller ofullständig, behöver utbetalning dock inte ske förrän en månad förflutit efter det att sådan utredning avslutats. Utredningen ska bedrivas skyndsamt. Sker utbetalning senare än vad som sagts ovan betalar Skandia dröjsmålsränta enligt räntelagen. Härutöver ansvarar Skandia inte för förlust som kan uppkomma om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs. Oavsett om dröjsmål föreligger betalar Skandia ränta på dödsfallskapital och sjukkapital som förfallit till betalning men som därefter kvarstår i Skandias förvaltning mer än en månad. Detta gäller dock inte för ersättning på grund av dödsfall i olycksfallsförsäkring och barnskydd. Förräntning sker med den räntesats som Skandia vid varje tidpunkt tillämpar för sådana fall. Sådan ränta avräknas i förekommande fall från dröjsmålsräntan. Ränta betalas inte om den sammanlagda räntan för försäkringsersättning enligt dessa villkor skulle understiga 0,5 procent av prisbasbeloppet för det år utbetalning sker. Övrigt Om utbetalning inte kan ske inom tid som anges i första stycket på grund av myndighets åtgärd, krigshandling, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande händelse, sker utbetalning senast en månad efter det att hindret upphört Förändrad rad av arbetsoförmå a Försäkrad som på grund av arbetsoförmåga uppbär sjukersättning från Skandia ska utan dröjsmål underrätta Skandia om arbetsoförmågan upphör eller om graden av arbetsoförmåga minskar. Vilande aktivitetsersättning eller sjukersättning Om aktivitetsersättning, sjukersättning eller motsvarande ersättning helt eller delvis vilandeförklaras anses arbetsoförmågan ha upphört eller minskat i motsvarande grad. Återkrav Skandia har rätt att återkräva för mycket utbetald sjukersättning för tid efter det att arbetsoförmågan upphörde eller minskade. Skandia har även rätt att på motsvarande sätt kräva in för lite betald premie Juridiskt ombud Kostnad för juridiskt ombud ersätts inte. 9

10 1.25 Re istrerin av anmälda skador i emensamt skadeanmälnin sre ister GSR Skandia har rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring. 2. Grupplivförsäkrin Grupplivförsäkring omfattar dödsfallskapital med barnskydd. Dödsfallskapitalet utbetalas om den försäkrade avlider under försäkringstiden. Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbesked och gruppavtal. För varje försäkrad gäller vid varje tidpunkt ett bestämt försäkringsbelopp det försäkringsbelopp för grupplivförsäkring som beviljats av Skandia. Dödsfallskapitalet utgörs av försäkringsbeloppet för grupplivförsäkring efter eventuell åldersreduktion enligt gruppavtalet. Försäkringsbeloppet reduceras med högst 50 procent. Reduktion sker inte om den försäkrade har arvsberättigade barn under 17 år vid försäkringsfallet. Exempel på de vanligaste åldersreduktionerna. Av försäkringsbesked och gruppavtal framgår vad som gäller för försäkringen. Försäkringsbeloppet reduceras med 5 procentenheter per år fr.o.m. 55 år t.o.m. 64 år Ålder vid Försäkringsbelopp dödsfallet efter åldersreduktion % % % % % % % % % % % Försäkringsbeloppet reduceras med 10 procentenheter per år fr.o.m. 60 år t.o.m. 64 år Ålder vid Försäkringsbelopp dödsfallet efter åldersreduktion % 60 90% 61 80% 62 70% 63 60% 64 50% 2.1 Förmånsta arförordnande för rupplivförsäkrin Förmånstagare till dödsfallskapitalet är, om inte den försäkrade skriftligen anmält annat förordnande till Skandia, i nedan angiven ordning för: Gruppmedlems försäkring a) make eller registrerad partner. Om varken make eller registrerad partner finns, sambo. Sambo omfattas dock av förmånstagarförordnandet endast om han eller hon är medförsäkrad i grupplivförsäkringen b) gruppmedlemmens arvingar Medförsäkrads försäkring a) gruppmedlemmen, om denne är den medförsäkrades make, registrerade partner eller sambo b) den medförsäkrades arvingar Avvikande förmånstagarförordnande Om den försäkrade gruppen har ett förmånstagarförordnande som avviker från förordnandet ovan, framgår detta av gruppavtalet och försäkringsbesked. Särskilt upprättat förmånstagarförordnande Försäkringstagaren kan skriva ett eget förmånstagarförordnande. Förordnandet ska skrivas på särskild blankett och återsändas till Skandia. Blanketten rekvireras från Skandia. Förmånstagarförordnandet kan inte ändras genom testamente. Giltighet vid byte av grupp Ett av försäkringstagaren särskilt upprättat förmånstagarförordnande förfaller vid byte av grupptillhörighet som sker på grund av ett initiativ eller en åtgärd från denne eller från gruppmedlemmen i det fall försäkrad inte är gruppmedlem. Dessutom förfaller det särskilda förordnandet vid övergång till fortsättningsförsäkring och seniorförsäkring. För det fall byte av grupptillhörighet sker till följd av ett initiativ eller en åtgärd från arbetsgivaren beroende exempelvis på organisatoriska skäl består dock det särskilt upprättade förordnandet. Äktenskapsskillnad Förordnande till förmån för make alternativt registrerad partner upphör att gälla när ansökan om äktenskapsskillnad alternativt ansökan om upplösning av partnerskap inkommit till domstol, om det inte av omständigheterna framgår att den försäkrade varit av annan mening. Förordnande till sambo Vill gruppmedlem att sambo som inte är medförsäkrad ska vara förmånstagare, måste detta anmälas i ett särskilt förmånstagarförordnande till Skandia. Avstående Om en förmånstagare avlidit eller helt eller delvis avstår från sin rätt inträder den eller de enligt förordnandet därnäst berättigade i den avståendes ställe. Ett avstående måste ske innan dödsfallskapital utbetalats till förmånstagare. Fördelning till arvingar Vid förordnande till arvingar fördelas försäkringsbeloppet enligt arvsrättens regler. 2.2 Barnskydd Försäkringen ingår som en del av gruppmedlems eller med- 10

11 försäkrads grupplivförsäkring. Försäkringen gäller för barns dödsfall och längst till utgången av den månad barnet fyller 18 år. Upphör grupplivförsäkringen dessförinnan, upphör också barnskyddet. Försäkrade Försäkrade är arvsberättigade barn till gruppmedlem och/eller medförsäkrad som tecknat grupplivförsäkring. Dödsfall Vid dödsfall jämställs med arvsberättigat barn, dödfött barn, som avlidit efter utgången av 28:e havandeskapsveckan. Adoption Utländskt barn, som gruppmedlemmen avser att adoptera, är försäkrat så snart det kommit till Sverige, förutsatt att medgivande enligt 6 kap 12 socialtjänstlagen (1980:620) föreligger. Kommer adoption inte till stånd, upphör försäkringen när barnet lämnar Sverige, dock senast efter ett år från det barnet kom till Sverige. Undantag Ett barn omfattas inte av försäkringen, om det vid den tidpunkt då grupplivförsäkringen börjar att gälla har fyllt 16 år eller vårdbidrag för barnet har beviljats enligt lagen om allmän försäkring eller barnet är intaget för vård vid sjukhus eller annan vårdinrättning. Detsamma gäller om barnet vårdas utanför sjukhus/vårdinrättning men genom dess försorg. Inte heller omfattas, i det fall grupplivförsäkringen var i kraft den 1 januari 1988, ett barn för vilket vårdbidrag då hade beviljats eller som då vårdades på inrättning enligt ovan. Försäkringsbelopp Försäkringsbeloppet vid dödsfall är ett prisbasbelopp. Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som gäller det år då rätt till utbetalning inträder. Utbetalning Avlider barnet under försäkringstiden och före 18 års ålder, betalas försäkringsbeloppet ut till barnets dödsbo eller, i fall som avses under Dödsfall respektive Adoption, till gruppmedlem och/eller medförsäkrad som tecknat grupplivförsäkring. 3. Över ån sbestämmelser förtids-, sjuk- och omställnin skapital Fr.o.m. den 1 januari 2002 upphörde möjligheten att teckna grupplivförsäkring med förtidskapital enkelt eller dubbelt, sjukkapital eller omställningskapital. Den som per den 31 december 2002 omfattades av förtids-, sjuk- eller omställningskapital och inte var premiebefriad omfattas fr.o.m. den 1 januari 2003 av en ny sjukkapitalförsäkring, se kapitel 5. Inskränkningen i kapitel 5.8 tillämpas inte. För den som före den 1 januari 2003 omfattades av någon av dessa försäkringar och insjuknat före detta datum gäller de särskilda övergångsbestämmelser som finns i detta kapitel. 3.1 Försäkrad som var arbetsoförmö en före den 1 januari 2002 Försäkrad vars sjukperiod påbörjats före den 1 januari 2002 och där arbetsoförmågan, som måste uppgå till minst en fjärde del, består utan avbrott erhåller ersättning enligt de avtalsvillkor som gällde fram till den 1 januari Försäkrad som blivit arbetsoförmö en under år 2002 och beviljats förtidspension under år 2002 till 50 eller 75 procent Har den försäkrade blivit arbetsoförmögen under 2002 och erhållit utbetalning av förtids-, sjuk- eller omställningskapital till 50 procent eller 75 procent kan ytterligare ersättning komma att betalas ut från sjukkapitalet fr.o.m. den 1 januari Om arbetsförmågan försämras efter den senast beviljade förtidspensionen och den försämrade arbetsförmågan varat i 36 månader räknat från den 1 januari 2003, före fyllda 60 år, betalas ytterligare ersättning. Försäkringsbeloppet för sjukkapitalet reduceras i förhållande till den grad av förtidspension som legat till grund för den tidigare utbetalningen av förtids-, sjuk- eller omställningskapital. 4. Gruppsjukförsäkrin Gruppsjukförsäkring kan endast tecknas av gruppmedlem. 4.1 Rätt till ersättnin Om den försäkrade under försäkringstiden drabbas av arbetsoförmåga till minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller olycksfallsskada betalas ersättning ut efter avtalad karenstid. En förutsättning för rätt till sjukersättning är att sjukperioden påbörjas under försäkringstiden i Skandia. Karenstid Karenstiden är beroende av de sjukförmåner enligt kollektivavtal eller motsvarande som den försäkrade omfattas av. Karenstiden är alltid minst 90 dagar. I de fall sjukersättning från kollektivavtal eller motsvarande utbetalas för längre tid än 90 dagar blir karenstiden längre. Exempel på karenstider i gruppsjukförsäkringen med hänsyn till de största avtalsområdena: ITP 90 dagar PA dagar AGS 360 dagar AGS-KL 360 dagar BTP När försäkringskassan beviljat aktivitetsersättning eller sjukersättning, såväl tidsbegränsad som icke tidsbegränsad. Ersättning Försäkringen omfattar ersättning för en sammanhängande period av arbetsoförmåga om totalt 36 månader eller totalt 36 månaders utbetald ersättning under en femårsperiod. Ersätt- 11

12 ningstidens begränsning gäller oavsett graden av arbetsoförmåga, dock till minst en fjärdedel. Utbetald ersättning före den 1 januari 2002 beaktas inte. Har den försäkrade varit fullt arbetsför under tolv månader mellan två sjukperioder, med undantag för kortare sjukperioder än två veckor, påbörjas efter avtalad karenstid en ny ersättningsperiod om ytterligare 36 månader enligt ovan. Ersättning utbetalas dock längst till den i gruppavtalet angivna slutåldern. När maximal ersättning utbetalats upphör gruppsjukförsäkringen att gälla. Den försäkrades rätt till återinträde i försäkringen regleras nedan. En förutsättning för utbetalning av ersättning är att den försäkrade betalar premie under såväl försäkringstiden som ersättningstiden. Ersättningen är proportionell mot graden av arbetsoförmåga. Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott. En månad jämställs med 30 dagar vid beräkning av ersättning. 4.2 Återinträde i försäkrin en För återinträde i försäkringen sedan maximal ersättning ut betalats krävs att den sökande är och har varit fullt arbetsför under en sammanhängande period av tolv månader, med undantag för kortare sjukperioder än två veckor, räknat från den tidpunkt då senaste sjukperiod upphörde. Inom tre månader från utgången av denna tolvmånadersperiod har den sökande rätt att återinträda i försäkringen under förutsättning att arbetsförmågan består. Den sökande måste själv ansöka om återinträde. Rätt till återinträde kvarstår i de fall då rätt till fortsättningsförsäkring föreligger. 4.3 Inskränknin ar i ilti heten för särskilda sjukdomar Inskränkningen omfattar gruppsjukförsäkring som tecknas den 1 januari 2002 eller vid en senare tidpunkt. Det innebär att en försäkrad som omfattas av gruppsjukförsäkring tecknad i Skandia före den 1 januari 2002 inte omfattas av denna inskränkning så länge den försäkrade tillhör samma gruppavtal. Vid återinträde enligt 4.2 gäller inte inskränkningen. Sjukperiod som påbörjas under de första 18 månaderna Denna inskränkning blir tillämplig i de fall sjukdomen/diagnosen leder till arbetsoförmåga inom 18 månader räknat från den tidpunkt försäkringen trädde i kraft. Ersättning utbetalas inte vid arbetsoförmåga som har framkallats av nedan angivna sjukdomar eller sjukdomar/symtom som har ett medicinskt samband med dessa. Påbörjas en sjukperiod inom 18 månader räknat från den tidpunkt försäkringen trädde i kraft utbetalas ingen ersättning, även om sjukperioden varar längre än de första 18 månaderna. Följande sjukdomar/diagnoser ersätts inte depressiva tillstånd utbrändhet ålders- eller förslitningsrelaterade smärttillstånd i rygg, leder och muskler fibromyalgi Rätt till ersättning vid återinsjuknande efter de första 18 månaderna Har den försäkrade inom 18 månader räknat från den tidpunkt försäkringen trädde i kraft varit arbetsoförmögen till följd av någon av ovanstående sjukdomar, krävs för att ersättning ska kunna utbetalas, en sammanhängande period av tolv månader, som påbörjas 18 månader från försäkringens ikraftträdande, där den försäkrade inte på nytt blir arbetsoförmögen till följd av sjukdom som har ett medicinskt samband med den tidigare diagnosen. Begränsningen avser senare inträffade sjukperioder som har ett medicinskt samband med den tidigare diagnosen. 4.4 Bedömnin av arbetsoförmå a När den försäkrades arbetsoförmåga ska bedömas gäller följande: Under de två första åren av en sjukperiod eller av den sammanlagda tiden av upprepade sjukperioder med mer än två veckors varaktighet och med kortare mellantider än ett år görs bedömningen med hänsyn till den försäkrades förmåga att trots sjukdomen eller olycksfallsskadan utföra sitt vanliga arbete. Efter de två första åren görs bedömningen också med hänsyn till den försäkrades förmåga att utföra annat arbete än sitt vanliga förvärvsarbete. Det är den tid per vecka den försäkrade kan arbeta som avgör graden av arbetsförmåga. En förutsättning för rätt till ersättning vid sjukdom eller olycksfallsskada är att den försäkrade snarast anlitar behörig läkare, under sjuktiden står under fortlöpande läkartillsyn, iakttar läkarens föreskrifter och följer Skandias anvisningar. För fastställande av rätt till ersättning kan Skandia kräva att den försäkrade infinner sig till undersökning hos särskilt anvisad läkare. Sådan undersökning bekostas av Skandia. 4.5 Karensförkortnin Blir den försäkrade inom tolv månader från en sjukperiods slut åter arbetsoförmögen med minst en fjärdedel, förkortas karenstiden för den nya sjukperioden om denna varar längre tid än två veckor med den sammanlagda tiden av de sjukperioder som pågått mer än två veckor och helt eller delvis ligger inom de senaste tolv månaderna. Försäkrad kan endast tillgodoräkna sig tid för karensförkortning för sådana sjukperioder som uppkommit under tid då den försäkrade omfattats av gruppsjukförsäkring i Skandia och som inte ersatts enligt kollektivavtal eller motsvarande. 4.6 Be ränsnin av ersättnin stiden Har den försäkrade under de senaste två åren innan gruppsjukförsäkringen började gälla varit arbetsoförmögen med minst en fjärdedel mer än 30 dagar i följd och på nytt blir arbetsoförmögen på grund av samma sjukdom eller olycksfall inom två år från den dag gruppsjukförsäkringen började gälla begränsas ersättningstiden. 12

13 Ersättningstiden begränsas på följande sätt: Ersättning lämnas längst under så lång tid som förflutit från arbetsoförmåga före anslutningen till försäkringen till den tidpunkt den försäkrade på nytt blev arbetsoförmögen med minst en fjärdedel på grund av samma sjukdom eller olycksfall. Det ska således fastställas hur många dagar friskperioden varat mellan de två perioderna av arbetsoförmåga. Om det finns flera tidigare perioder som gör begränsning aktuell, räknas tiden från det att den sista av dem upphörde. Friskperiodens antal dagar är den längsta tid som den försäkrade kan få ersättning på grund av sjukdomen eller olycksfallet. Även om arbetsoförmågan efter det att sjukförsäkringen började gälla endast delvis beror på den tidigare sjukdomen eller olycksfallet tillämpas begränsningen. Avbryts sjukperioden gäller följande: Om den försäkrade blir arbetsförmögen efter kortare tid än den längsta möjliga ersättningstiden, kan resterande ersättningsdagar utnyttjas vid en senare sjukperiod. Om en friskperiod varar längre än två år gäller inte de ovanstående begränsningarna vid senare arbetsoförmåga som sjukdomen eller olycksfallet orsakar. Har försäkringen ändrats från ATP-karens, gäller dock följande: Har utbetalningen upphört på grund av reglerna ovan och skulle den försäkrade därefter ha blivit berättigad till ersättning enligt det gruppavtal som gällde före ändringen, ska utbetalningen återupptas med det belopp som gällde enligt det tidigare gruppavtalet. Med tidigare sjukdom jämställs tidigare inträffat olycksfall. 4.7 ATP-karens Vid försäkring med ATP-karens utbetalas högst så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot graden av aktivitetsersättning eller sjukersättning, såväl tidsbegränsad som icke tidsbegränsad, dock lägst en fjärdedel, enligt lagen om allmän försäkring eller av sjukpension från offentlig tjänst. Rätt till ersättning inträder den dag den försäkrade enligt Försäkringskassans beslut har rätt till aktivitetsersättning eller sjukersättning, såväl tidsbegränsad som icke tidsbegränsad, oavsett beslutsdatum. 4.8 Rätt till indextillä värdesäkrin När en sjukperiod pågått sammanhängande i tolv månader, höjs ersättningen för den fortsatta sjukperioden genom indextillägg om prisbasbeloppet stigit. Indextillägget motsvarar den procentuella ökningen av prisbasbeloppet sedan ersättningsbeloppet senast fastställdes. Ökning av prisbasbeloppet utöver tio procent beaktas inte. 5. Sjukkapital 5.1 Omfattnin Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbesked och gruppavtal. 5.2 Utbetalnin av sjukkapital Om försäkrad under försäkringstiden drabbas av arbetsoförmåga till minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller olycksfallsskada under en sammanhängande period om 36 månader eller totalt 36 månader under en femårsperiod före fyllda 60 år föreligger rätt till sjukkapital enligt förutsättningarna nedan. En förutsättning för rätt till sjukkapitalersättning är att sjukperioden påbörjas under försäkringstiden i Skandia. Period av arbetsoförmåga räknas tidigast fr.o.m. den 1 januari Efter utbetalning enligt denna punkt kan den försäkrade inte på nytt erhålla rätt till sjukkapital. Utbetalning av sjukkapital sker endast vid ett tillfälle oavsett om den försäkrades tillstånd försämrats eller om en ny skada har inträffat. Övergångsregler för försäkrad född 1946 Vid period av arbetsoförmåga gäller för försäkrad född 1946 period av arbetsoförmåga, enligt ovanstående regler, räknas fr.o.m den 1 januari När försäkrin en upphör att älla Försäkringen upphör att gälla när utbetalning från sjukkapital gjorts, dock alltid senast vid utgången av den månad den försäkrade fyller 60 år. Premiefri tid Efter utgången av det år gruppmedlem fyller 56 år erlägges ingen premie för gruppmedlem och eventuell medförsäkrad avseende sjukkapital, fram till dess gruppmedlem uppnår slutåldern 60 år. Försäkringsskyddet kvarstår under denna tid under förutsättning att försäkringen inte har upphört att gälla på grund av uppsägning av den försäkrade, gruppföreträdaren och/eller Skandia och/eller på grund av att försäkrad inte längre uppfyller försäkringsvillkorens krav för att kunna vara med i gruppen. 5.4 Ersättnin ens storlek Ersättningens storlek bestäms av tecknat försäkringsbelopp, den försäkrades ålder samt fastställd grad av medicinsk invaliditet. 5.5 Försäkrin sbelopp Försäkringsbeloppets storlek framgår av försäkringsbeskedet. 5.6 Medicinsk invaliditet Med medicinsk invaliditet menas att sjukdom eller olycksfall medfört en bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Medicinsk invaliditet är den fysiska eller psykiska funktionsnedsättningen som fastställs oberoende av den försäkrades yrke och arbetsförhållanden eller fritidsintressen. Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna fastställas. Vid bedömning av den medicinska invaliditeten beaktas endast den medicinska invaliditet som har orsakat arbetsoförmågan under de 36 månaderna. Som medicinsk invaliditet räknas inte vanprydande ärr, tidigare handikapp/invaliditet eller sjukdomar som inte påverkat arbetsförmågan. 13

14 Om den definitiva medicinska invaliditeten inte går att fastställa när rätt till ersättning inträtt bedöms den lägsta förväntade medicinska invaliditeten. Bedömning av den medicinska invaliditetsgraden görs när rätt till sjukkapital inträtt. Bestämning av invaliditetsgraden sker med ledning av de branschgemensamma tabellerna Gradering av medicinsk invaliditet 1996 samt Medicinsk invaliditet sjukdomar 1997, utgivna av Försäkringsförbundet. Om olycksfallet eller sjukdomen som föranlett sjukperioden medfört medicinsk invaliditet understigande 4% eller inte medfört någon mätbar medicinsk invaliditet anses den medicinska invaliditetsgraden för sjukkapitalförsäkringen uppgå till 4%. 5.7 Åldersreduktion I tabellen nedan framgår hur många procent av försäkringsbeloppet som ligger till grund för beräkning av ersättning med hänsyn till åldersreduktion. Reduktionsfaktorn bestäms av den försäkrades ålder vid början av den period av arbetsoförmåga som berättigar till sjukkapital. Om den försäkrade fyllt 30 år reduceras försäkringsbeloppet med 2 procentenheter för varje år åldern överstiger 29 år t.o.m 49 år. Vid 50 år reduceras försäkringsbeloppet med 3 procentenheter för varje år åldern överstiger 49 år t.o.m 57 år. Uppnådd Försäkringsbelopp ålder efter reduktion % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Avlider den försäkrade sedan rätt till invaliditetsersättning uppkommit men innan slutlig utbetalning skett, fastställs invaliditetsgraden till den invaliditetsgrad som förelåg när rätt till sjukkapitalersättning inträdde. Slutlig utbetalning sker då till den försäkrades dödsbo. 5.8 Inskränknin i ilti heten för särskilda sjukdomar Inskränkning för särskilda sjukdomar enligt kapitel 4.3 gäller för sjukkapital som tecknas den 1 januari 2003 eller vid en senare tidpunkt. 6. Gruppolycksfallsförsäkrin 6.1 Gilti het Denna försäkring gäller vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Försäkringen är tecknad att gälla på heltid eller fritid. Försäkringsomfattning och giltighetstid framgår av försäkringsbesked och gruppavtal. För vistelse utanför Norden som varat mer än tolv månader, se kapitel Heltid Försäkringen gäller under såväl arbetstid som fritid (heltid). Har skadan inträffat i eller på väg till/från arbete ska anmälan dock också alltid göras till Försäkringskassan och om trygg hetsförsäkring vid arbetsskada finns, även till AFA Trygghets försäkring. Om skadan anmäls som arbetsskada ska den försäkrade snarast meddela detta till Skandia. För att bestämma vad som är arbete, tid för resa till eller från arbetet används de definitioner som försäkringskassan och AFA tillämpar Fritid Försäkringen gäller under fritiden, d.v.s. tid som inte är arbetstid och inte är tid för resor till och från arbetet. 6.2 Omfattnin Försäkringen omfattar de av följande moment som angivits i försäkringsbeskedet och gruppavtalet: Läkekostnader Tandskadekostnader Resekostnader Merkostnader Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader Psykologtjänster Sveda- och värkersättning Invaliditet: Medicinsk invaliditet, Ekonomisk invaliditet Dödsfallskapital Om den försäkrades hälsotillstånd försämrats beroende på ett kroppsfel som antingen redan fanns vid tidpunkten för olycksfallet eller som tillstött senare utan samband med olycksfallsskadan, lämnas ingen ersättning för de kostnader, sveda och värk samt den invaliditet som försämringen medfört. Med kroppsfel avses sjukdom, sjuklig förändring, lyte och men. En besvärsfri åldersförändring utgör normalt inte ett kroppsfel. För förlorad arbetsinkomst lämnas ingen ersättning. 6.3 Ersättnin för kostnader Ersättning lämnas för skäliga kostnader till följd av olycksfallet om rätt till ersättning inte föreligger enligt lag, författning, konvention, annan försäkring eller kollektivavtal. Ersättning lämnas inte för kostnader i skada som är ersättningsbar enligt patientförsäkringen. Vid olycksfall utanför hemorten och utomlands ersätter för- 14

15 säkringen inte kostnader som ersätts av separat reseförsäkring alternativt resemoment i hemförsäkring. För försäkrad som inte har rätt till ersättning från allmän försäkringskassa i Sverige ersätts endast kostnad som i motsvarande situation skulle ha ersatts om den försäkrade haft sådan rätt och fullt ut utnyttjat den. Kostnader ska styrkas med originalkvitton och/eller med intyg om utbetald ersättning från vårdgivare/landsting Läkekostnader Ersättning lämnas för skäliga kostnader för vård och behandling som är nödvändig för skadans läkning och som lämnats eller föreskrivits av behörig läkare. För vård eller behandling i Sverige lämnas ersättning endast om vården eller behandlingen ges inom den offentliga vården eller av läkare eller annan som är uppförd på förteckning upprättad av Försäkringskassan eller som har vårdavtal med sjukvårdshuvudman. Ersättning lämnas också för behandlingskostnad för vård hos sjukgymnast eller annan behandling under förutsättning att behandlingen sker efter remiss eller motsvarande handling utfärdad av läkare. Finns remiss, eller motsvarande handling, till sjukgymnast men den försäkrade väljer annan behandling, ersätts denna med vad som motsvarar patientavgiften vid sjukgymnastik i offentlig vård. För vård eller behandling utomlands lämnas ersättning endast om olycksfallet inträffat utomlands. Privat vård eller privat behandling i Sverige eller utomlands och därmed sammanhängande vårdkostnader ersätts inte. Ersättning för läkekostnader lämnas längst i tre år från tidpunkten för olycksfallet. Om olycksfallsskadan medför invaliditet men slutreglering inte kunnat ske inom tre år, lämnas dock ersättning till dess slutreglering sker. Ersättning lämnas inte sedan invaliditetsersättning utbetalats Behandlingskostnader för tandskador Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig behandling av tandskada vid olycksfall. Med tandskada menas även skada på tandprotes som var på plats i munnen när den skadades. Behandling och kostnader ska godkännas av Skandia i förväg. Skälig kostnad för akut behandling ersätts dock även om godkännande inte hunnit inhämtas. Tandbehandling i Sverige ersätts endast om behandlingen omfattas av tandvårdsförsäkringen. Implantatbehandling som inte omfattas av tandvårdsförsäkringen ersätts inte. Skador på implantat ersätts endast om behandlingen omfattas av tandvårdsförsäkringen. Ersättning lämnas för behandling inom fem år från tidpunkten för olycksfallet. Behöver behandling uppskjutas till senare tidpunkt på grund av den försäkrades ålder, därför att den försäkrades samtliga tänder inte är färdigutvecklade, ersätts den uppskjutna behandlingen om den genomförs före fyllda 25 år. För uppskjuten behandling som företas senare men före fyllda 30 år, ersätts kostnader endast under förutsättning att Skandia godkänt den uppskjutna behandlingen innan den försäkrade fyllt 25 år. Har försäkringen lämnat ersättning för en slutbehandling av tandskadan, lämnar försäkringen inte ytterligare ersättning. Ersättning kan dock lämnas om försämring inträtt som inte var förutsägbar vid tidpunkten för slutbehandling om försämringen beror på olycksfallsskadan. Behandling på grund av oförutsedd försämring ska, för att ge rätt till ersättning, ske inom fem år från tidpunkten för olycksfallet. Försäkringen ersätter inte tandskada till följd av tuggning eller bitning. För behandling utomlands lämnas ersättning endast om olycksfallet inträffat utomlands Resekostnader Ersättning lämnas för resekostnader i samband med vård och behandling som läkare föreskrivit för skadans läkning. Måste särskilt transportmedel anlitas för att den försäkrade ska kunna utföra ordinarie yrkesarbete eller skolutbildning/ arbetsmarknadsutbildning, lämnas ersättning för skäliga mer kostnader för resor mellan fast bostad och arbetsplatsen eller skolan. Merkostnader för resor mellan fast bostad och ordinarie arbetsplats ska i första hand ersättas av arbetsgivare/ Försäkringskassa. Ersättning lämnas för det billigaste färdsätt som hälsotillståndet medger. Behovet måste styrkas av läkare. För resa med privatbil som kostnadsfritt lånats, tjänstebil, förmånsbil etc. där kostnad inte uppkommit lämnas ingen ersättning. Ersättning för resa med egen bil till och från vård och behandling avser endast att kompensera driftskostnad (bensin, olja, däckslitage). Ersättningens storlek beräknas enligt Skandias normer. Ersättning för resekostnader lämnas längst i tre år från tidpunkten för olycksfallet. Om olycksfallsskadan medför invaliditet men slutreglering inte kunnat ske inom tre år, lämnas dock ersättning till dess slutreglering sker. Ersättning lämnas inte sedan invaliditetsersättning utbetalats Merkostnader Om kroppsskadan som uppstår på grund av olycksfallet är av sådan art att den kräver läkarbehandling, lämnas ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler dels för följande personliga tillhörigheter som skadats vid olycksfallet: normalt burna kläder, ett par glasögon, ett armbandsur och två ringar. Med normalt burna kläder avses inte klädsel och/eller annan utrustning som är särskilt anpassad för utövande av speciell idrottslig verksamhet som t.ex. tävlings-/träningsdräkt för utförsåkning, tävlings-/träningsdräkt, skor/stövlar och handskar för motorsport. Ersättning kan lämnas med sammanlagt högst 0,5 prisbasbelopp. dels för oundvikliga och skäliga merkostnader som till följd av olycksfallsskadan uppstått under skadans akuta behandlings- och läkningstid med högst tre prisbasbelopp. Det är endast merkostnader som den försäkrade drabbas av i egenskap av privatperson som kan ersättas. Merkostnader i näringsverksamhet ersätts aldrig. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet det år då olycksfallet inträffade Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader Om olycksfallsskada medför behov av rehabilitering eller särskilda hjälpmedel under försäkringstiden, lämnas ersättning för skäliga kostnader härför. Kostnaderna ska ha uppkommit efter den akuta behandlingstiden och på förhand godkänts av Skandia. Med rehabilitering menas sådan vård, behand- 15

16 ling, träning och omskolning som kan behövas för att den försäkrade ska återfå bästa möjliga funktionsförmåga och kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Rehabilitering ska vara tidsbegränsad. Behandling som syftar till att upprätthålla funktionsförmåga som förvärvats efter olycksfallet (underhållsbehandling) är inte rehabilitering. Ersättning kan lämnas för kostnaderna för arbetsprövning, arbetsträning och omskolning. Vid om skolning lämnas inte ersättning för kostnader som uppkommer på grund av kompetensnivåhöjande utbildning hjälpmedel avsedda att öka rörelseförmågan och minska en eventuell framtida invaliditet. Har försäkringen lämnat ersättning för en funktionsinskränkning, medicinsk eller ekonomisk invaliditet, kan försäkringen inte samtidigt lämna ersättning för ett hjälpmedel som ska lindra den redan ersatta funktionsinskränkningen. Kostnad för standardhöjning ersätts inte. Ersättning för rehabilitering utomlands lämnas endast i det fall svensk sjukvårdshuvudman godkänt och till huvudsaklig del finansierar behandlingen. För varje skadefall lämnas ersättning med sammanlagt högst två prisbasbelopp. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet det år då rehabilitering påbörjades. 6.4 Kristerapi psykolo tjänster Försäkringen omfattar psykologkonsultationer samt resekostnader i samband med sådan behandling, för försäkrad som drabbats av ett traumatiskt tillstånd till följd av ersättningsbar olycksfallsskada, rån, hot eller överfall eller makes/sambos/registrerad partners dödsfall eller försäkrads barns dödsfall. Försäkringen gäller för den försäkrade som privatperson (det vill säga inte i tjänsten). Försäkringen gäller inte för skador som tillfogats av make/sambo/registrerad partner, barn, förälder eller syskon. Försäkringen tillhandahåller högst tio behandlingstillfällen per försäkrad och skada. Vid behov av kristerapi ska den försäkrade kontakta Skandias Kriscentrum (telefon ). Kriscentrum har ett nätverk av psykologer runt om i landet och kontaktar vid behov en psykolog i det geografiska närområdet. All kristerapi sker i Sverige, dock med undantag för utlandsstationerad personal. För utlandsstationerad person som omfattas av försäkringen lämnas ersättning för högst tio behandlingstillfällen i vistelselandet. Ersättning lämnas mot originalkvitto, dock högst med den enligt Sveriges Psykologförbund fastställda taxan per behandlingstillfälle. Utlandsstationerad personal ombesörjer själv kontakt med lämplig psykolog i vistelselandet. Resekostnader i samband med behandling utanför Sverige ersätts inte. 6.5 Ersättnin för sveda och värk Ersättning för sveda och värk lämnas om olycksfallsskadan medfört sjukskrivning till minst 25 procent i 31 dagar eller mer under skadans normala akuta behandlings- och läkningstid. Om skadan varit svår kan ersättning lämnas oberoende av 31- dagars regeln. Ersättningen beräknas enligt de av Skandia fastställda normerna för beräkning av ersättning för sveda och värk som gäller vid utbetalningstillfället. Ersättningen betalas ut när den akuta sjukdomstiden upphört. En månad jämställs med 30 dagar vid beräkning av ersättning. Ersättning lämnas inte om olycksfallsskadan ger rätt till sveda- och värkersättning från annat håll enligt lag, annan författning eller från annan försäkring. Ersättning lämnas inte för sveda och värk i skada som är ersättningsbar enligt patientförsäkringen. Får den försäkrade reducerad sveda- och värkersättning från annan försäkring på grund av vårdslöshet eller grov vårdslöshet, lämnar denna gruppolycksfallsförsäkring inte ersättning för mellanskillnaden. 6.6 Ersättnin vid invaliditet Med invaliditet avses en för framtiden bestående nedsättning av den försäkrades fysiska eller psykiska funktionsförmåga eller att arbetsförmågan för framtiden minskats med minst 50 procent. Nedsättningen ska vara orsakad av en olycksfallsskada och kunna fastställas objektivt. Vid bedömning av invaliditetsgraden skiljer man mellan medicinsk och ekonomisk invaliditet. Medicinsk invaliditet är den fysiska eller psykiska funktionsnedsättning som fastställs oberoende av den försäkrades yrke och arbetsförhållanden eller fritidsintressen. Olycksfallsskadan ska inom tre år från tidpunkten för olycksfallet ha medfört mätbar medicinsk invaliditet. Som medicinsk invaliditet räknas även förlust av inre organ, vanprydande ärr och annan vanprydnad som inte nedsätter den fysiska eller psykiska funktionsförmågan. Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna fastställas. Ekonomisk invaliditet är den bestående nedsättningen av den försäkrades arbetsförmåga till följd av olycksfallsskadan. Arbetsförmågan anses bestående nedsatt när yrkesinriktad rehabilitering inte längre är möjlig. Olycksfallsskadan ska inom fem år från tidpunkten för olycksfallet ha medfört bestående nedsättning av arbetsförmågan Ersättning vid medicinsk invaliditet När olycksfallsskadan medfört bestående nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion och tillståndet är stationärt utbetalas invaliditetsersättning, dock tidigast 18 månader från tidpunkten för olycksfallet. En förutsättning för ersättning är att olycksfallet inträffat under tid då försäkringen var i kraft. Den definitiva medicinska invaliditetsgraden ska fastställas inom tre år från tidpunkten för olycksfallet. Fastställandet kan dock skjutas upp så länge det finns möjlighet till ytterligare medicinsk rehabilitering. Kan funktionsförmågan förbättras genom användning av protes bestäms invaliditetsgraden med beaktande även av protesfunktionen. Försäkringsbeloppet vid fullständig (100 procent) medicinsk invaliditet är det belopp som avtalats i gruppavtalet och framgår av försäkringsbeskedet. Ersättning betalas ut i förhållande till dels invaliditetsgraden, dels åldern vid tidpunkten för olycksfallet. Om den försäkrade vid tidpunkten för olycksfallet fyllt 46 år, reduceras försäkringsbeloppet med 2,5 procentenheter för varje år åldern överstiger 45 år. 16

17 Ålder vid Försäkringsbelopp olycksfallet efter åldersreduktion ,00 % 46 97,50 % 47 95,00 % 48 92,50 % 49 90,00 % 50 87,50 % 51 85,00 % 52 82,50 % 53 80,00 % 54 77,50 % 55 75,00 % 56 72,50 % 57 70,00 % 58 67,50 % 59 65,00 % 60 62,50 % 61 60,00 % 62 57,50 % 63 55,00 % 64 52,50 % 65 50,00 % Vid högre ålder fortsätter reduktionen med 2,5 procentenheter per år enligt ovan. Bestämning av invaliditetsgraden sker med ledning av en branschgemensam tabell Gradering av medicinsk invaliditet 1996, utgiven av Försäkringsförbundet. Bedömning av vanprydande ärr och annan vanprydnad sker med ledning av en tabell framtagen av Skandia. Gradering av vanprydnaden bestäms av Skandia. Ersättning kan lämnas med högst 15 procent av invaliditetskapitalet. För heltidsförsäkring gäller att om invaliditetsgraden på grund av olycksfallsskada är minst 50 procent fördubblas ersättningen. Vid bestämning av invaliditetsgrad över eller under 50 procent bortses från medicinsk invaliditet till följd av vanprydande ärr. Fördubbling av invaliditetsersättning gäller dock inte fritidsolycksfallsförsäkring som är utökad att gälla på heltid Ersättning vid ekonomisk invaliditet När olycksfallsskadan medfört bestående nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga med minst 50 procent av full arbetsförmåga (100 procent) utbetalas invaliditetsersättning, dock tidigast två år från tidpunkten för olycksfallet. Den definitiva ekonomiska invaliditeten ska fastställas inom fem år från tidpunkten för olycksfallet. Fastställandet kan dock skjutas upp så länge det finns möjlighet till yrkesinriktad rehabilitering. Med full arbetsförmåga 100 procent avses att den försäkrade kan fullgöra en heltidstjänst. Bestämning av invaliditetsgraden sker med ledning av den förlust av arbetsförmågan som olycksfallsskadan medfört. Detta innebär att det endast är olycksfallets del i arbetsoförmågan som ska graderas och att försäkringen endast ersätter denna del. Om den försäkrade har drabbats av flera skador vid olika tillfällen måste en av dessa skador, som omfattas av gruppförsäkringen, ensam medföra bestående nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga med minst 50 procent av full arbetsförmåga. Olycksfallsskadan ska, innan den ekonomiska invaliditeten har inträtt och inom tre år från tidpunkten för olycksfallet, ha medfört medicinsk invaliditet. Invaliditetsersättningen utgör så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot graden av bestående arbetsoförmåga. Vid halv bestående arbetsoförmåga lämnar försäkringen ersätt ning med 50 procent av försäkringsbeloppet, vid tre fjärdedels bestående arbetsoförmåga med 75 procent av försäkrings beloppet och vid hel bestående arbetsoförmåga lämnar försäkringen ersättning med 100 procent av försäkringsbeloppet. Om den försäkrade vid tidpunkten för olycksfallet fyllt 46 år, reduceras försäkringsbeloppet med fem procentenheter för varje år åldern överstiger 45 år. Ålder vid Försäkringsbelopp olycksfallet efter åldersreduktion % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 64 5 % 65 0 % Om den försäkrade vid tidpunkten för olycksfallet uppbar tidsbegränsad partiell sjukersättning, partiell sjukersättning, partiell aktivitetsersättning eller annan motsvarande ersättning enligt lag (1962:381) om allmän försäkring på grund av bestående arbetsoförmåga, lämnas högst så stor ekonomisk invaliditetsersättning som svarar mot förlusten av restarbetsförmågan. Om den försäkrade vid tidpunkten för olycksfallet uppbar tidbegränsad hel sjukersättning, hel sjukersättning, hel aktivitetsersättning eller annan motsvarande ersättning enligt lag (1962:381) om allmän försäkring på grund av bestående hel arbetsoförmåga, lämnas ingen ersättning för ekonomisk invaliditet. Inträder den bestående arbetsoförmågan från och med fyllda 60 år eller senare, lämnas ersättning för ekonomisk invaliditet bara om den medicinska invaliditetsgraden till följd av olycksfallsskadan är minst 50 procent. Härvid bortses från invaliditet till följd av vanprydande ärr. Motsvarande gäller också om den försäkrade före 60 års ålder varit bestående arbetsoförmögen till viss del och efter fyllda 60 år blivit bestående helt arbetsoförmögen. Vid olycksfallsskada som medför ekonomisk invaliditet ut betalas ersättning beräknad efter den medicinska invaliditetsgraden om det leder till högre utbetalning. Ersättning kan aldrig lämnas för både medicinsk och ekonomisk invaliditet. För heltidsförsäkringen gäller särskilda bestämmelser vid invaliditet. Om invaliditetsgraden på grund av olycksfallsskada är minst 50 procent fördubblas ersättningen. Fördubbling av invaliditetsersättningen gäller dock inte för fritidsolycksfallsförsäkring som är utökad att gälla på heltid. 17

18 6.7 Värdesäkrin och utbetalnin av invaliditetsersättnin Försäkringsbeloppet bestäms av det prisbasbelopp som gäller det år då Skandia betalar ut ersättningen. Slutreglering av skadan görs först när den medicinska eller i förekommande fall den ekonomiska invaliditeten är fastställd. Dessförinnan kan förskott på invaliditetsersättningen betalas ut. Förskottet ska svara mot den lägst förväntade medicinska invaliditetsgraden. Sådant förskott, uttryckt i kronor, avräknas från den ersättning som ska betalas ut när invaliditetsgraden har fastställts. Vid dödsfall innan slutreglering skett utbetalas till dödsboet det belopp som svarar mot den säkerställda medicinska invaliditet som förelåg före dödsfallet. Ersättning lämnas inte om dödsfallet inträffar inom 18 månader från tidpunkten för olycksfallet. 6.8 Ersättnin vid dödsfall Om den försäkrade avlider på grund av olycksfallsskada inom tre år från tidpunkten för olycksfallet, utbetalas ett prisbasbelopp till den försäkrades dödsbo. Bouppteckningsintyg utfärdas inte. Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som gäller det år då utbetalning sker. 6.9 Gruppolycksfallsförsäkrin invaliditetstillä Om invaliditetstillägg ingår i gruppavtalet, kan den tecknas av person som är ansluten antingen till gruppolycksfallsförsäkring heltid eller till gruppolycksfallsförsäkring fritid. Tillägget gäller under såväl arbetstid som fritid (heltid) Invaliditetstillägg medicinsk och ekonomisk invaliditet Försäkringen ger rätt till invaliditetsersättning vid olycksfall som uppfyller förutsättningarna för olycksfallsskada enligt bestämmelserna för gruppolycksfallsförsäkring. Försäkringsbeloppet för invaliditet är det belopp som av talats i gruppavtalet och framgår av försäkringsbesked och gruppavtal. Försäkringsbeloppet gäller före fyllda 46 år. Om den försäkrade vid tidpunkten för olycksfallet fyllt 46 år, reduceras försäkringsbeloppet vid medicinsk invaliditet med 2,5 procentenheter och vid ekonomisk invaliditet med fem procentenheter för varje år åldern överstiger 45 år. Ersättning betalas ut med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden. Om invaliditetsgraden är minst 50 procent, fördubblas ersättningen. Vid bestämning av invaliditetsgrad över eller under 50 procent bortses från medicinsk invaliditet till följd av vanprydande ärr. Vid olycksfallsskada som medför ekonomisk invaliditet utbetalas istället ersättning beräknad efter den medicinska invaliditetsgraden om det leder till högre utbetalning. Ersättning kan aldrig lämnas för både medicinsk och ekonomisk invaliditet. I övrigt gäller samma bestämmelser för ersättning vid invaliditet som för gruppolycksfallsförsäkringen Invaliditetstillägg medicinsk invaliditet Försäkringen gäller under såväl arbetstid som fritid (heltid). Försäkringen ger rätt till ersättning vid medicinsk invaliditet på grund av ett olycksfall som uppfyller förutsättningarna för olycksfallsskada enligt bestämmelserna för gruppolycksfallsförsäkring. Försäkringsbeloppet för invaliditet är det belopp som avtalats i gruppavtalet och framgår av försäkringsbesked och gruppavtal. Försäkringsbeloppet gäller före fyllda 46 år. Om den försäkrade vid tidpunkten för olycksfallet fyllt 46 år, reduceras försäkringsbeloppet med 2,5 procentenheter för varje år åldern överstiger 45 år. Ersättning betalas ut med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden, dock med högst tio prisbasbelopp. 7. Barnolycksfallsförsäkrin 7.1 Försäkrade Barnolycksfallsförsäkring kan endast tecknas av gruppmedlem. Gruppmedlems samtliga arvsberättigade barn är försäkrade om inte annat framgår av försäkringsbeskedet eller gruppavtalet. Gruppmedlems makes/registrerade partners/sambos barn är försäkrat under förutsättning att gruppmedlems make/registrerade partner/sambo är folkbokförd på samma adress som gruppmedlemmen. Utländskt barn, som gruppmedlemmen avser att adoptera, är försäkrat så snart det kommit till Sverige, förutsatt att medgivande enligt 6 kap 12 socialtjänstlagen (1980:620) föreligger. Kommer adoption inte till stånd, upphör försäkringen när barnet lämnar Sverige, dock senast efter ett år från det barnet kom till Sverige. 7.2 Gilti het Denna försäkring gäller vid olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden. Försäkringen gäller dygnet runt. Har skadan inträffat i eller på väg till/från arbete ska anmälan dock också alltid göras till Försäkringskassan och om trygghetsförsäkring vid arbetsskada finns, även till AFA Trygghetsförsäkring. Försäkringen gäller längst till och med utgången av det kalenderår varunder barnet fyller 20 år. Upphör gruppmedlems gruppförsäkring dessförinnan, upphör också barnets försäkring att gälla. För vistelse utanför Norden som varat mer än tolv månader, se kapitel Omfattnin Försäkringen omfattar de av följande moment som angivits i försäkringsbeskedet eller gruppavtalet: Läkekostnader Tandskadekostnader Resekostnader Merkostnader Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader Invaliditet: Medicinsk invaliditet, Ekonomisk invaliditet Dödsfallskapital. Om barnets hälsotillstånd försämrats beroende på ett kroppsfel som antingen redan fanns vid tidpunkten för olycksfallet eller som tillstött senare utan samband med olycksfallsskadan, lämnas ingen ersättning för de kostnader och den invaliditet som försämringen medfört. 18

19 Med kroppsfel avses sjukdom, sjuklig förändring, lyte och men. För förlorad arbetsinkomst lämnas ingen ersättning. 7.4 Ersättnin för kostnader Ersättning lämnas för skäliga kostnader till följd av olycksfallet om rätt till ersättning inte föreligger enligt lag, författning, konvention, annan försäkring eller kollektivavtal. Kostnader ska styrkas med originalkvitton eller med intyg om utbetald ersättning från vårdgivare/landsting. Ersättning lämnas inte för kostnader i skada som är ersättningsbar enligt patientförsäkringen. Vid olycksfall utanför hemorten eller utomlands ersätter försäkringen inte kostnader som ersätts av separat reseförsäkring alternativt resemoment i hemförsäkringen. För försäkrad som inte har rätt till ersättning från allmän försäkringskassa i Sverige ersätts endast kostnad som i motsvarande situation skulle ha ersatts om den försäkrade haft sådan rätt och fullt ut utnyttjat den Läkekostnader Ersättning lämnas för skäliga kostnader för vård och behandling som är nödvändig för skadans läkning och som lämnats eller föreskrivits av behörig läkare. För vård eller behandling i Sverige lämnas ersättning endast om vården eller behandlingen ges inom den offentliga vården eller av läkare eller annan som är uppförd på förteckning upprättad av Försäkringskassan eller som har vårdavtal med sjukvårdshuvudman. Ersättning lämnas också för behandlingskostnad för vård hos sjukgymnast eller annan behandling under förutsättning att behandlingen sker efter remiss eller motsvarande handling utfärdad av läkare. Finns remiss eller motsvarande till sjukgymnast men den försäkrade väljer annan behandling, ersätts denna med vad som motsvarar patientavgiften vid sjukgymnastik i offentlig vård. För vård eller behandling utomlands lämnas ersättning endast om olycksfallet inträffat utomlands. Privat vård eller privat behandling i Sverige eller utomlands och därmed sammanhängande vårdkostnader ersätts inte. Ersättning för läkekostnader lämnas längst i tre år från tidpunkten för olycksfallet. Om olycksfallsskadan medför invaliditet men slutreglering inte kunnat ske inom tre år, lämnas dock ersättning till dess slutreglering sker. Ersättning lämnas inte sedan invaliditetsersättning utbetalats Behandlingskostnader för tandskador Ersättning lämnas för kostnader för nödvändig behandling av tandskada vid olycksfall. Med tandskada menas även skada på tandprotes som var på plats i munnen när den skadades. Behandling och kostnader ska godkännas av Skandia i förväg. Skälig kostnad för akut behandling ersätts dock även om godkännande inte hunnit inhämtats. Tandbehandling i Sverige ersätts endast om behandlingen omfattas av tandvårdsförsäkringen. Implantatbehandling som inte omfattas av tandvårdsförsäkringen ersätts inte. Skador på implantat ersätts endast om behandlingen omfattas av tandvårdsförsäkringen. Ersättning lämnas för behandling inom fem år från tidpunkten för olycksfallet. Behöver behandling uppskjutas till senare tidpunkt på grund av den försäkrades ålder, därför att den försäkrades samtliga tänder inte är färdigutvecklade, ersätts den uppskjutna behandlingen om den genomförs före fyllda 25 år. För uppskjuten behandling som företas senare men före fyllda 30 år, ersätts kostnader endast under förutsättning att Skandia godkänt den uppskjutna behandlingen innan den försäkrade fyllt 25 år. Har försäkringen lämnat ersättning för en slutbehandling av tandskadan, lämnar försäkringen inte ytterligare ersättning. Ersättning kan dock lämnas om försämring inträtt som ej var förutsägbar vid tidpunkten för slutbehandling och beror på olycksfallsskadan. Behandling på grund av oförutsedd försämring ska, för att ge rätt till ersättning, ske inom fem år från tidpunkten för olycksfallet. Försäkringen ersätter inte tandskada till följd av tuggning eller bitning. För behandling utomlands lämnas ersättning endast om olycksfallet inträffat utomlands Resekostnader Ersättning lämnas för resekostnader i samband med vård och behandling som läkare föreskrivit för skadans läkning. Måste särskilt transportmedel anlitas för att barnet ska kunna utföra ordinarie yrkesarbete eller skolutbildning/arbetsmarknadsutbildning, lämnas ersättning för skäliga merkostnader för resor mellan fast bostad och arbetsplatsen eller skolan. För skolbarn till och med grundskolenivå gäller kommunens lagenliga ansvar att ombesörja transport mellan fast bostad och skola. Merkostnader för resor mellan fast bostad och ordinarie arbetsplats ska i första hand ersättas av arbetsgivare/ Försäkringskassa. Ersättning lämnas för det billigaste färdsätt som hälsotillståndet medger. Behovet måste styrkas av läkare. För resa med privatbil som kostnadsfritt lånats, tjänstebil, förmånsbil etc. där kostnad ej uppkommit lämnas ingen ersättning. Ersättning för resa med egen bil till och från vård och behandling avser endast att kompensera driftskostnad (bensin, olja, däckslitage). Ersättningens storlek beräknas enligt Skandias normer. Ersättning för resekostnader lämnas längst i tre år från tidpunkten för olycksfallet. Om olycksfallsskadan medför invaliditet men slutreglering inte kunnat ske inom tre år, lämnas dock ersättning till dess slutreglering sker. Ersättning lämnas inte sedan invaliditetsersättning utbetalats Merkostnader Om kroppsskadan som uppstår på grund av olycksfallet är av sådan art att den kräver läkarbehandling, lämnas ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler dels för följande personliga tillhörigheter som skadats vid olycksfallet: normalt burna kläder, ett par glasögon, ett armbandsur och två ringar. Med normalt burna kläder avses inte klädsel och/eller annan utrustning som är särskilt anpassad för utövande av speciell idrottslig verksamhet som t.ex. tävlings-/träningsdräkt för utförsåkning, tävlings-/träningsdräkt, skor/stövlar och handskar för motorsport. Ersättning kan lämnas med sammanlagt högst 0,5 prisbasbelopp. dels för oundvikliga och skäliga merkostnader som till följd av olycksfallsskadan uppstått under skadans akuta behandlings- och läkningstid med högst tre prisbasbelopp. 19

20 Det är endast merkostnader som den försäkrade drabbas av i egenskap av privatperson som kan ersättas. Merkostnader i näringsverksamhet ersätts aldrig. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet det år då olycksfallet inträffade Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader Om olycksfallsskada som inträffar under försäkringstiden medför behov av rehabilitering eller särskilda hjälpmedel under försäkringstiden, lämnas ersättning för skäliga kostnader härför. Kostnaderna ska ha uppkommit efter den aktuella behandlingstiden och på förhand godkänts av Skandia. Med rehabilitering menas sådan vård, behandling, träning och omskolning som kan behövas för att barnet ska återfå bästa möjliga funktionsförmåga och kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Rehabilitering ska vara tidsbegränsad. Behandling av grundsjukdom är inte rehabilitering. Behandling som syftar till att upprätthålla funktionsförmåga som förvärvats efter olycksfallet (underhållsbehandling) är inte rehabilitering. Ersättning kan lämnas för kostnaderna för arbetsprövning, arbetsträning och omskolning. Vid omskolning lämnas inte ersättning för kostnader som uppkommer p.g.a. kompetensnivåhöjande utbildning hjälpmedel avsedda att öka rörelseförmågan och minska en eventuell framtida invaliditet. Har försäkringen lämnat ersättning för en funktionsinskränkning, medicinsk eller ekonomisk invaliditet, kan försäkringen inte samtidigt lämna ersättning för ett hjälpmedel som ska lindra den redan ersatta funktionsinskränkningen. Kostnad för standardhöjning ersätts inte. Ersättning för rehabilitering utomlands lämnas endast i det fall svensk sjukvårdshuvudman godkänt och till huvudsaklig del finansierar behandlingen. För varje skadefall lämnas ersättning med sammanlagt högst två prisbasbelopp. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet det år då rehabilitering påbörjades. 7.5 Ersättnin vid invaliditet Med invaliditet avses en för framtiden bestående nedsättning av den försäkrades fysiska eller psykiska funktionsförmåga eller att arbetsförmågan för framtiden minskats med minst 50 procent. Nedsättningen ska vara orsakad av en olycksfallsskada och kunna fastställas objektivt. En förutsättning för ersättning är att olycksfallet inträffat under tid då försäkringen var i kraft. Vid bedömning av invaliditetsgraden skiljer man mellan medicinsk och ekonomisk invaliditet. Medicinsk invaliditet är den fysiska eller psykiska funktionsnedsättning som fastställs oberoende av den försäkrades yrke och arbetsförhållanden eller fritidsintressen. Olycksfallsskadan ska inom tre år från tidpunkten för olycksfallet ha medfört mät bar medicinsk invaliditet. Som medicinsk invaliditet räknas även förlust av inre organ, vanprydande ärr och annan vanprydnad som inte nedsätter den fysiska eller psykiska funktionsförmågan. Funktionsnedsättningen ska objektivt kunna fastställas. Ekonomisk invaliditet är den bestående nedsättningen av arbetsförmågan till följd av olycksfallsskadan. Arbetsförmågan anses bestående nedsatt när yrkesinriktad rehabilitering inte längre är möjlig. Olycksfallsskadan ska inom tre år från tidpunkten för olycksfallet ha medfört mätbar medicinsk invaliditet. När försäkringen upphört att gälla på grund av att försäkrat barn har uppnått slutålder i försäkringen: Försämring av funktionsförmågan eller nedsättning av arbetsförmågan som uppkommit inom fem år efter det att försäkringen senast var i kraft kan berättiga till invaliditets ersättning om försämringen orsakats av olycksfall som inträffat under tid då försäkringen var i kraft. En förutsättning är att samma olycksfall tidigare anmälts till försäkringen och då varit föremål för invaliditetsbedömning. När försäkringen upphört att gälla av annan anledning än att försäkrat barn har uppnått slutålder i försäkringen: Försämring av funktionsförmågan eller nedsättning av arbetsförmågan som uppkommit efter det att försäkringen senast var i kraft berättigar inte till invaliditetsersättning Ersättning vid medicinsk invaliditet När olycksfallsskadan medfört bestående nedsättning av kroppsfunktionen och tillståndet är stationärt utbetalas invaliditetsersättning, dock tidigast 18 månader från tidpunkten för olycksfallet. Den definitiva medicinska invaliditetsgraden ska fastställas inom tre år från tidpunkten för olycksfallet. Fastställandet kan dock skjutas upp så länge det finns möjlighet till ytterligare medicinsk rehabilitering. Kan funktionsförmågan förbättras genom användning av protes bestäms invaliditetsgraden med beaktande även av protesfunktionen. Försäkringsbeloppet vid fullständig (100 procent) medicinsk invaliditet är det belopp som avtalats i gruppavtalet och framgår av försäkringsbeskedet. Ersättning betalas ut i förhållande till invaliditetsgraden. Om olycksfallsskadan medfört skador på flera kroppsdelar, så att den totala invaliditetsgraden överstiger 100 procent, maximeras ersättningen till försäkringsbeloppet vid fullständig invaliditet. Bestämning av invaliditetsgraden sker med ledning av en branschgemensam tabell Gradering av medicinsk invaliditet 1996, utgiven av Försäkringsförbundet. Bedömning av vanprydande ärr och annan vanprydnad sker med ledning av en tabell framtagen av Skandia. Gradering av vanprydnaden bestäms av Skandia. Ersättning på grund av vanprydande ärr och annan vanprydnad kan lämnas med högst 15 procent av invaliditetskapitalet Ersättning vid ekonomisk invaliditet När olycksfallsskadan medfört bestående nedsättning av den försäkrades arbetsförmåga med minst 50 procent av full arbetsförmåga (100 procent) utbetalas invaliditetsersättning, dock tidigast när arbetsförmågan varit nedsatt med minst 50 procent i två år och tidigast vid 18 års ålder. Med full arbetsförmåga 100 procent avses att den försäkrade kan fullgöra en heltidstjänst vid vuxen ålder. Den definitiva ekonomiska invaliditeten ska fastställas snarast möjligt. Fastställandet kan dock skjutas upp så länge rehabilitering är möjlig. Bestämning av invaliditetsgraden sker med ledning av den förlust av arbetsförmågan som olycksfallsskadan medfört. Detta innebär att det endast är olycksfallets del i arbetsoför- 20

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2010-01-01. Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2010-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2010-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Fortsättnin sförsäkrin

Fortsättnin sförsäkrin Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Fortsättnin sförsäkrin Villkor 2007-01-01 Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Försäkrin s ivare För gruppförsäkring i form av livförsäkring, sjukkapitalförsäkring och sjukförsäkring

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2009-01-01. Villkor 2009-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2009-01-01. Villkor 2009-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2009-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2009-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2009-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2014-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2014-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2014-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2014-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948, är försäkringsgivare för gruppförsäkring i

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2012-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2012-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2012-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2012-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för gruppförsäkring i form av livförsäkring

Läs mer

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2008-01-01. Villkor 2008-01-01

Gruppförsäkring. Fortsättningsförsäkring. Villkor 2008-01-01. Villkor 2008-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2008-01-01 Fortsättningsförsäkring Villkor 2008-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2008-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01

Gruppförsäkring. Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Gruppförsäkring Villkor 2015-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948, är försäkringsgivare för gruppförsäkring i

Läs mer

Gruppförsäkrin Villkor Fortsättnin sförsäkrin Villkor

Gruppförsäkrin Villkor Fortsättnin sförsäkrin Villkor Gruppförsäkrin Villkor 2005-01-01 Fortsättnin sförsäkrin Villkor 2005-01-01 Gruppförsäkrin Villkor 2005-01-01 Försäkrin s ivare För grupplivförsäkring, sjukkapitalförsäkring och gruppsjukförsäkring är

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2. Euro Accident Health & Care Insurance AB TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2014:2 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler... 3

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Gruppförsäkring A:2

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016. Gruppförsäkring A:2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Gruppförsäkring A:2 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid sjukdom,

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler...

Läs mer

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan

FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan 1 (6) FRILANSFINANS Gruppförsäkringsplan Gäller från Gäller till 2009-01-01 2011-12-31 Gruppavtalet Regler vid skada är alltid de som gäller vid tidpunkten för försäkringsfallet. Försäkringsfallet regleras

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa FÖRSÄKRINGENS SYFTE Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa

Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014. Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringsvillkor Gäller från 1 januari 2014 Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa Försäkringens syfte Ledarnas gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt

Läs mer

Gruppförsäkring. Vision Gruppavtal Villkor

Gruppförsäkring. Vision Gruppavtal Villkor Gruppförsäkring Vision Gruppavtal 11000 Villkor 2017-10-01 Gruppförsäkring Vision - Gruppavtal 11000 Villkor 2017-10-01 Vem är försäkringsgivare? I Visions gruppförsäkring ingår flera olika försäkringar.

Läs mer

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Sjuk- och efterlevandeförsäkring Sjuk- och efterlevandeförsäkring Anslutning medlem Obligatorisk anslutning: Alla i gruppen omfattas av avtalet. Ny medlem omfattas från och med inträdet i gruppen. Motsvarande gäller för medförsäkrad.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2016-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948,

Läs mer

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09

Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse. Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Försäkringsvillkor för efterlevandepension med premiebefrielse Enligt kollektivavtalet PA-KFS 09 Innehållsförteckning Sidan 1. Allmänt om försäkringen... 3 2. Försäkringens omfattning... 5 3. Så bestäms

Läs mer

Gruppförsäkring för innehavare av Allt i Ett-konto i Skandiabanken. Villkor

Gruppförsäkring för innehavare av Allt i Ett-konto i Skandiabanken. Villkor Gruppförsäkring för innehavare av Allt i Ett-konto i Skandiabanken Villkor 2009-01-01 Gruppförsäkring för innehavare av Allt i Ett konto i Skandiabanken Villkor 2009-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2013:1 1 GRUPPFÖRSÄKRING... 3 1.1 Generella teckningsregler...

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Gruppförsäkring A:2

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Gruppförsäkring A:2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Gruppförsäkring A:2 Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696 22 92, kund@bliwa.se, bliwa.se FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

1.1 Om gruppavtalet och frivillig och obligatorisk försäkring Försäkringsvillkoret och det enskilda försäkringsavtalet...

1.1 Om gruppavtalet och frivillig och obligatorisk försäkring Försäkringsvillkoret och det enskilda försäkringsavtalet... Gruppförsäkring A:2 Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Samtliga försäkringar inom gruppförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

villkor kollektiv Gruppförsäkring

villkor kollektiv Gruppförsäkring villkor kollektiv Gruppförsäkring Försäkringsrådgivarna AB Kollektiv anslutning 2008-01-01 Innehållsförteckning Försäkringsgivare 1 1 Gemensamma bestämmelser 1 1.1 Definitioner m.m 1 1.2 Gruppavtalet och

Läs mer

Gruppförsäkring PS218. Gäller från och med

Gruppförsäkring PS218. Gäller från och med Gruppförsäkring PS218 Gäller från och med 2016-01-01 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Protectors gruppförsäkring PS218 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid sjukdom, olycksfall

Läs mer

UNIONENS GRUPPFÖRSÄKRING

UNIONENS GRUPPFÖRSÄKRING 2018 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2018 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Unionens gruppförsäkring i Bliwa innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid sjukdom, olycksfall

Läs mer

Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring

Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring VB0125_07 2008-10 Villkor LRFs medlemsförsäkring Basförsäkring Gäller från 2008-01-01 Basolycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkringen gäller med ett försäkringsbelopp om 500 000 kronor. Försäkringsbeloppet

Läs mer

Insplanet Livförsäkring

Insplanet Livförsäkring Insplanet Livförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 livförsäkring en livförsäkring ger ersättning vid dödsfall. Förmånstagare är den person

Läs mer

Gruppförsäkring. Villkor

Gruppförsäkring. Villkor Gruppförsäkring Villkor 2017-01-01 Gruppförsäkring Innehåll Villkor 2017-01-01 Vem är försäkringsgivare?...2 Definitioner...4 Vem är försäkringsgivare? I gruppförsäkring ingår flera olika försäkringar.

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring Unionen

Villkor för gruppförsäkring Unionen Villkor för gruppförsäkring Unionen Gäller från 1 januari 2015 Avtal 3600 och 3628 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 6 3 Livförsäkring 12 Livförsäkring med enbart

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1

GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1 GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB TECKNINGS- OCH HÄLSOPRÖVNINGSREGLER 2011:1 GRUPPFÖRSÄKRING TECKNINGS- och HÄLSOPRÖVNINGSREGLER GRUPPFÖRSÄKRING

Läs mer

Gruppförsäkring för innehavare av Allt i Ett-konto i Skandiabanken. Villkor

Gruppförsäkring för innehavare av Allt i Ett-konto i Skandiabanken. Villkor Gruppförsäkring för innehavare av Allt i Ett-konto i Skandiabanken Villkor 2013-01-01 Gruppförsäkring för innehavare av Allt i Ett konto i Skandiabanken Villkor 2013-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring Vision

Villkor för gruppförsäkring Vision Villkor för gruppförsäkring Vision Avtal 40100 Gäller från och med 1 maj 2015 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 4 2 Gemensamma bestämmelser 6 3 Livförsäkring 13 med enbart dödsfallskapital

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 april 2010 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring 2007

Villkor för gruppförsäkring 2007 Villkor för gruppförsäkring 2007 Återbetalningsskydd för PPM-sparande Avtal 40850 gäller från 1 mars 2007 1 Begreppsförklaringar... 2 2 Gemensamma bestämmelser... 3 3 Livförsäkring... 5 Livförsäkring med

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Förköpsinformation för Sjukförsäkring

Förköpsinformation för Sjukförsäkring Förköpsinformation för Sjukförsäkring På följande sidor beskrivs viktig information om sjukförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter, se Allmänna villkor för sjukförsäkring.

Läs mer

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön

Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Försäkringsbelopp. Månadslön Ansökan Gruppförsäkring 2014 Avtal: 16, Svenska Journalistförbundet =gruppmedlem dvs. medlem hos Svenska Journalistförbundet. =Make/registrerad partner/sambo till gruppmedlem. Efternamn, förnamn anställd/medlem

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande via Sparbanken Gäller från och med 1 januari 2011 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Gruppförsäkring för innehavare av Allt i Ett-konto i Skandiabanken. Villkor

Gruppförsäkring för innehavare av Allt i Ett-konto i Skandiabanken. Villkor Gruppförsäkring för innehavare av Allt i Ett-konto i Skandiabanken Villkor 2017-01-01 Gruppförsäkring för innehavare av Allt i Ett-konto i Skandiabanken Villkor 2017-01-01 Vem är försäkringsgivare? I Allt

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2011-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Villkor If Gruppförsäkring 2009

Villkor If Gruppförsäkring 2009 Villkor If Gruppförsäkring 2009 1 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...7 1 GRUPPAVTALET...7 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR...7 3 FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD...7 3.1 FÖRSÄKRINGSTAGARE... 7 3.2 FÖRSÄKRAD...

Läs mer

Gruppförsäkring Gäller från 2014-09--15 PRODUKTVILLKOR

Gruppförsäkring Gäller från 2014-09--15 PRODUKTVILLKOR PRODUKTVILLKOR Gruppförsäkring Gäller från 2014-09--15 1 (27) PRODUKTVILLKOR Villkor SIG Gruppförsäkring! Gäller tills vidare fr.o.m. 2014-09-15 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGSAVTALET 3 B. GRUPPLIVFÖRSÄKRING 6

Läs mer

Gruppförsäkring Gäller från 2014-09-15 PRODUKTVILLKOR

Gruppförsäkring Gäller från 2014-09-15 PRODUKTVILLKOR PRODUKTVILLKOR Gruppförsäkring Gäller från 2014-09-15 1 (27) PRODUKTVILLKOR Villkor Alpcot & Partners Gruppförsäkring! Gäller tills vidare fr.o.m. 2015-08-01 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGSAVTALET 3 B. GRUPPLIVFÖRSÄKRING

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2013-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Grupplivförsäkring olycksfall LO:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Grupplivförsäkring olycksfall LO:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Grupplivförsäkring olycksfall LO:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas grupplivförsäkring - olycksfall LO:1, ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid dödsfall till

Läs mer

Insplanet Barnförsäkring

Insplanet Barnförsäkring Insplanet Barnförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 barnförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem som helst, när som helst. Med vår

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015

villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015 villkor för gruppförsäkring Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2015 Innehåll 1 ORDLISTA 4 2 Gemensamma bestämmelser 7 2.1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING 12 3 Livförsäkring 17 Livförsäkring

Läs mer

Grupplivförsäkring. pensionärer. Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring

Grupplivförsäkring. pensionärer. Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring Grupplivförsäkring för pensionärer Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring för pensionärer Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med 1 januari 2012 Innehåll Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring

Läs mer

Förköpsinformation GRUPPLIVFÖRSÄKRING L:1 Gäller från 1 januari 2017

Förköpsinformation GRUPPLIVFÖRSÄKRING L:1 Gäller från 1 januari 2017 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation GRUPPLIVFÖRSÄKRING L:1 Gäller från 1 januari 2017 1. Allmänt om försäkringen En frivillig grupplivförsäkring

Läs mer

Villkor för Fortsättningsförsäkring

Villkor för Fortsättningsförsäkring Villkor för Fortsättningsförsäkring Avtal 42001 Gäller från och med 1 januari 2015 forenadeliv.se Innehåll Inledning 3 1 Ordlista 4 2 Gemensamma bestämmelser 6 3 Livförsäkring 9 med enbart dödsfallskapital

Läs mer

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 sjuk och olycksfallsförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem

Läs mer

Villkor LRF. Baslivförsäkring. Gäller från

Villkor LRF. Baslivförsäkring. Gäller från Villkor LRF Baslivförsäkring Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet... 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet... 3 A.2 Länsförsäkringars ansvar börjar... 3 A.3 Vem

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1

Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Olycksfallsförsäkring i Bliwa OLF:1 OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig olycksfallsförsäkring i Bliwa

Läs mer

Gäller från

Gäller från Gäller från 2017-01-01 Innehåll A.1 Bestämmelser om försäkringsavtalet... 3 A.2 Allmänna bestämmelser... 3 A.3 När skada inträffat... 5 A.4 Fortsatt skydd när försäkringen upphör... 5 B.1 Baslivförsäkring...

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 innehåller flera olika försäkringar

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPLIVFÖRSÄKRING OLYCKSFALL LO:1 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPLIVFÖRSÄKRING OLYCKSFALL LO:1 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPLIVFÖRSÄKRING OLYCKSFALL LO:1 Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om

Läs mer

Seniorförsäkrin Villkor 2005-01-01

Seniorförsäkrin Villkor 2005-01-01 Seniorförsäkrin Villkor 2005-01-01 Försäkrin s ivare För grupplivförsäkring, sjukkapitalförsäkring och gruppsjukförsäkring är Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) försäkringsgivare. För gruppolycksfallsförsäkring,

Läs mer

Seniorförsäkring. Gruppförsäkring villkor 2013-01-01

Seniorförsäkring. Gruppförsäkring villkor 2013-01-01 Seniorförsäkring Gruppförsäkring villkor 2013-01-01 Seniorförsäkring Gruppförsäkring villkor 2013-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) är försäkringsgivare för livförsäkring.

Läs mer

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring

Inkomstförsäkring. Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2011 Folksam ömsesidig sakförsäkring 2/9 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor...3 Information...3

Läs mer

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringen. 2. Särskilt om försäkringsskyddet. Innehåll 1. Allmänt om försäkringen

Förköpsinformation. 1. Allmänt om försäkringen. 2. Särskilt om försäkringsskyddet. Innehåll 1. Allmänt om försäkringen BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation OBLIGATORISK OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING OLF:1 Gäller från 1 januari 2015 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring Återbetalningsskydd för premiepensionssparande med tjänsten Fondguide Gäller från och med 1 januari 2015 Avtal 40 850 forenadeliv.se Innehåll 1 Begreppsförklaringar 3 2 Gemensamma

Läs mer

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01

Gruppförsäkring. Gäller från 2010-01-01 Gruppförsäkring Förköps-/efterköpsinformation Gruppförsäkring Gäller från 2010-01-01 Fakta om Gruppförsäkring Här presenterar vi Länsförsäkringars Gruppförsäkring, skräddarsydd för företag och organisationer

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad.

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad. Personförsäkringar Förköpsinformation Allmän information om Skandias Gruppförsäkring Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna i ditt gruppavtal. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren

Läs mer

Försäkringsbesked till de försäkrade i

Försäkringsbesked till de försäkrade i 81 Datum 2011-06-07 Trygg-Hansa Administration Care 106 26 Stockholm Telefon: 075 243 15 10 kollektivforsakring@trygghansa.se Kyrkesunds Båthamnsförening c/o Marianne Carlsson Ridlärargatan 8 J 431 62

Läs mer

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringsvillkor Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa (oba 1) gäller från 2007-10-01 Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringarnas syfte Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa ger den försäkrade

Läs mer

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING Avtal: 14 Efternamn, förnamn = gruppmedlem (GM) Personnummer gruppmedlem (GM) Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo = medförsäkrad (MF) Personnummer medförsäkrad (MF)

Läs mer

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring

Förköpsinformation för. Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Förköpsinformation för Trygg Livförsäkring Nedan beskrivs viktig information om Trygg Livförsäkring. För en fullständig beskrivning av rättigheter och skyldigheter,

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2013:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2013:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2013:1 GRUPPFÖRSÄKRING SPECIAL VILLKOR 2013:1 1 ALLMÄNNA

Läs mer

Bliwas riskförsäkringar

Bliwas riskförsäkringar FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Bliwas riskförsäkringar FÖR SVENSK HANDEL FÖRSÄKRINGAR DÖDSFALL SJUKDOM Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkringsvillkoren för

Läs mer

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL

Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Kompletterings- TGL Försäkringsvillkor Kompletteringsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2006 Kompletterings- TGL Innehåll Villkor Kompletterings-TGL.................

Läs mer

Villkor för gruppförsäkring

Villkor för gruppförsäkring Villkor för gruppförsäkring GARANT Inkomstskydd sjukförsäkring Avtal 40053 Gäller från och med 1 februari 2011 Innehåll 1 Begreppsförklaringar...4 2 Gemensamma bestämmelser...5 3 Sjukförsäkring...10 4

Läs mer

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010.

Försäkringsvillkor Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring. Gäller från och med den 1 januari 2010. Gruppförsäkring för inkomstförsäkring Folksam ömsesidig sakförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2010 Inkomstförsäkring Innehåll Försäkringsvillkor Inkomstförsäkring Information... 3 Försäkringsgivare...

Läs mer

försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2012 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1

försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2012 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2012 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 försäkringens syfte Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 innehåller flera olika försäkringar

Läs mer

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING

ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING ANSÖKAN GRUPPFÖRSÄKRING Avtal: 10076 Företagsnamn Organisationsnummer Fakturaadress Efternamn, förnamn = gruppmedlem (GM) Personnummer gruppmedlem (GM) Efternamn, förnamn make/registrerad partner/sambo

Läs mer

Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2015:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan!

Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2015:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan! Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2015:1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan! ALLMÄNNA VILLKOR INLEDNING FÖRSÄKRINGSGIVARE Ny försäkringsgivare National General Life Insurance

Läs mer

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2)

försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) försäkringsvillkor Fortsättningsförsäkring Familjeskydd Gäller från 2005 (version 2) Innehåll Det som mest berör försäkringstagaren 1 Försäkringsavtal 2 2 Försäkringstid 2 3 Försäkringsavgift 2 4 Återbäring

Läs mer

Livförsäkring. Försäkringsvillkor 2015-10-08 - Försäkringsvillkoren gäller både för privat- och företagsägd grupplivförsäkring

Livförsäkring. Försäkringsvillkor 2015-10-08 - Försäkringsvillkoren gäller både för privat- och företagsägd grupplivförsäkring Livförsäkring Försäkringsvillkor 2015-10-08 - Försäkringsvillkoren gäller både för privat- och företagsägd grupplivförsäkring 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)

Läs mer

Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300

Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300 Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300 Tilläggsvillkor 2016-04-01 1. Gemensamma bestämmelser 1.1 Grundläggande förutsättningar 1.1.1 Hur och för vem gäller detta tilläggsvillkor? Detta

Läs mer

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1

Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 GRUPPFÖRSÄKRING VILLKOR 2012:1 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2012:1 - GRUPPFÖRSÄKRING...

Läs mer

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2014-01-01

Vidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor 2014-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2014-01-01 Vidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2014-01-01 Vem är försäkringsgivare? Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt, org.nr 516406-0948, är försäkrings

Läs mer

Grupplivförsäkring GF Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring Bolånekund Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2013

Grupplivförsäkring GF Försäkringsvillkor Grupplivförsäkring Bolånekund Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2013 GF 14801 Försäkringsvillkor Bolånekund Folksam ömsesidig livförsäkring Gäller från och med den 1 januari 2013 GF 14801 Innehåll Försäkringsvillkor A. Allmänt om gruppavtalet och försäkringsavtalet...2

Läs mer

SAS obligatoriska grupp försäkring i Bliwa

SAS obligatoriska grupp försäkring i Bliwa FAKTA OM DITT FÖRSÄKRINGSSKYDD GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 SAS obligatoriska grupp försäkring i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL Faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om din obligatoriska

Läs mer

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring

Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Sid 1 (6) 2004037c-2aee-4f91-a3a7-e56c464182e6 Särskilt villkor Kollektiv olycksfallsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. P. Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m.

Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01. Vardia Försäkring Liv och Hälsa. Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m. Villkor Liv och Hälsa 2012-06-01 Vardia Försäkring Liv och Hälsa Fullständiga försäkringsvillkor Gäller tills vidare fr.o.m. 2014-06-01 1 Villkor Liv och hälsa - Vardia personförsäkring Gäller tills vidare

Läs mer

Förköpsinformation OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING, OLF:1 Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING, OLF:1 Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING, OLF:1 Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen Bliwas olycksfallsförsäkring

Läs mer

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor

Jobbavidareförsäkring. Gruppförsäkring Villkor Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2014-01-01 Jobbavidareförsäkring Gruppförsäkring Villkor 2014-01-01 Jobbavidareförsäkring är en försäkring som efter särskild ansökan beviljas utan hälsoprövning

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer