Effektkontroll med smart elnät Test och utvärdering av teknik och affärsmodeller för lokal infrastruktur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "34642-1 Effektkontroll med smart elnät Test och utvärdering av teknik och affärsmodeller för lokal infrastruktur"

Transkript

1 Effektkontroll med smart elnät Test och utvärdering av teknik och affärsmodeller för lokal infrastruktur Författare: Joachim Lindborg Jan Kristoffersson Utgiven i Augusti 2012 av Sustainable Innovation i Sverige AB (Sust)

2 1 SAMMANFATTNING SUMMARY BAKGRUND Kort om projektet Syfte Mål GENOMFÖRANDE Ingående parter, deras roller och ansvarsområden Översiktlig projektplan Problem under projektet Samverkan med andra projekt RESULTAT, ERFARENHETER OCH REFLEKTIONER Testanläggning Energilager Tekniska lösningar för smarta elnät Lokal energiproduktion Elfordon Effektutjämning Extern Kommunikation Måluppfyllelse Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Utvärdering elbilsladdning PeakShift diagram, inkopplat energilager DR nycklar, kundlaststyrning Press releaser och artikel register Energilager Specifikation Energiförluster i energilager Enkätsvar från kundundersökningar 2

3 1 SAMMANFATTNING Syftet med projektet Effektkontroll med smart elnät har varit att öka kunskapen om hur ett energilager för smarta elnät faktiskt fungerar i praktiken samt testa och utvärdera lösningar för smarta elnät. Smarta elnät har en stor potentiell betydelse för att jämna ut energianvändning/effekt över dygnet vilket på sikt kan både möjliggöra en större andel förnybara energikällor och minska behovet av dyr och ofta fossilbaserad topplastproduktion. Projektet har pågått från maj 2011 till augusti 2012 i samverkan mellan Sustainable Innovation (Sust) och Falbygdens Energi (FEAB). På uppdrag av FEAB har ABB anlitats för installation av ett batterienergilager (DES, Distributed Energy Storage) och annan erforderlig utrustning. Sweco har anlitats för simuleringsberäkningar och Metrum har installerat avancerad elmätning. Energimyndigheten och Göteborg Energi har medverkat med finansiering. Energilagret har installerats på 0,4 kv-sidan av en 20 kv transformatorstation (800 kva) som matar ett lokalt område i Falköping bestående av totalt 93 abonnenter såväl privatkunder i lägenheter och småhus som privat och offentlig service. Även fyra laddstolpar för elfordon ingår i underlaget. Normaleffekten på stationen är mellan 200 kw och 400 kw. Energilagret har en lagringskapacitet av 75 kwh som kan laddas ur på en timme (75 kw) eller in på tre timmar (25 kw). Lagret invigdes den 14 december 2011 och har varit i full drift under Under projekttiden har lagret körts enligt ett fast schema med inladdning under låglasttid (kl 00 til kl 06 och urladdning under höglasttid (kl 07-09,12-14 och 17-19). Förutom att utjämna effektuttaget mot överliggande nät har energilagret visat sig ha positiva effekter i att ta bort reaktiv effekt samt filtrera bort övertoner från det underliggande elnätet. Batterilagret kan också fungera som kortvarig reservkraft vid fel i det överliggande nätet. Under projekttiden har ett antal aktiviteter genomförts med syfte att öka kunskapen om hur eluttag och elinmatning i det lokala elnätet på ett intelligent sätt skulle kunna interagera med lagret. En panel med villakunder har involverats för att bl.a. ge input till simuleringar av kundbesparingar vid styrning av olika objekt i hemmiljö (kyl/frys, tvättmaskin, diskmaskin, värmepump). Simuleringarna som bygger på kunderna flyttar vissa laster enligt ett fast schema pekar på relativt blygsamma besparingar och i några fall till och med högre kostnader. Laddning av elfordon (4 st Volvo C30 Electric) via laddstolparna som ligger i nätet under energilagret har testats och utvärderats. Mätningar visar att man tydligt kan se bilarna påverkan och de är väldigt snälla mot nätet vad avser övertoner och reaktiva effekter. Man ser dock tydligt att det finns ett behov av laststyrning när effekterna tilltar. Även möjlighet att använda anslutna elfordons batterilager för att jämna ut lasten i nätet har undersökts. Projektet slutsats är att det under överskådlig tid inte kommer att vara ett bra alternativ, främst på grund av de kostnader som uppstår hos den som äger fordonet och/eller dess batteri. Sammanfattningsvis visar projektet att ett energilager i verklig drift kan utjämna eleffektuttaget och dessutom har fördelar i att kunna minska den reaktiva effekten. När det gäller synergier genom lasstyrning hos kunder bedöms de ekonomiska incitamenten idag som relativt små men med ökande spotpriser, timavräkning och dynamiska nättariffer kommer kalkylen att ändras. 3

4 2 SUMMARY The purpose of the project - Power control with smart grids - has been to increase the knowledge of how energy storage for smart grids actually work in practice, test and evaluate solutions for smart grids. Smart network has a great potential importance to smooth out energy / power over the day - which eventually could allow a greater percentage of renewable energy and reduce the need of expensive and often fossil-based peak load production. The project has been running from May 2011 to August 2012 in collaboration with Sustainable Innovation (SUST) and Falbygdens Energy (FEAB). On behalf of FEAB, ABB has commissioned the installation of a battery energy storage (DES, Distributed Energy Storage) and other required equipment. Sweco has been chosen for the simulation calculations and Metrum has installed advanced electricity metering. The project has been funded by The Swedish Energy Agency and Göteborg Energi. The energy storage is installed on the 0,4 kv side of a 20 kv substation (800 kva) feeding a local area in Falköping that consists of a 93 subscribers, both private clients in apartments and houses as well as private and public service. Even four charging stations for electric vehicles are included in the project. The normal effect of the station is between 200 kw and 400 kw. The energy storage has a storage capacity of 75 kwh, which can be discharged during one hour (75 kw) or during three hours (25 kw). The storage was opened on December 14, 2011 and has been in full operation during During the project period the storage has been running on a fixed schedule with loading the storage during low load hours (00 pm - 06 pm and discharging during high load hours (at 07-09,12-14 and 17-19). To equalize the power draw on overlay networks the energy storage has shown to have positive effect on removing reactive power and filtering harmonics from the underlying grid. The battery storage may also function as a short-term backup power in case of failure in the overlaying network. During the project, a number of activities has been carried out to with the purpose of raising awareness of how power outlet and electrical supply to the local grid in an intelligent way could interact with the storage. A panel of residential customers has been involved in providing input for simulations of customer savings in the management of various objects in the home environment (fridge / freezer, washing machine, dishwasher, heat pump). The simulations that are based on that the customers switch specific loads according to an established schedule indicate modest savings and, in some cases even higher costs. The charging of electric vehicles (4 pcs Volvo C30 Electric) located in the network under the energy storage has been tested and evaluated. Measurements clearly show the cars mild impact on the network with regards to harmonics and reactive effects. However the need for load control when effects increase can clearly be detected. Even the possibility of using use the connected vehicles as battery storage to level out the load on the network has been investigated. Because of the costs of the own vehicle and / or its battery the project conclusion is that this will not be a good alternative over the foreseeable future. In summary, this project shows that energy storage in real operation can equalize the power output and at the same time give the advantage in being able to reduce the reactive power and serve as a short backup power. When it comes to synergies through power load management for customers the economic incentives are considered relatively small today. 4

5 3 BAKGRUND Elsystemet i Sverige är idag i stort uppbyggt för att transportera el från vattenkraft och kärnkraft till användarna. Detta sker i stamnät, regionnät och lokalnät. FEAB, som ingår i Göteborg Energi- koncernen, äger idag ett lokalnät med ungefär kunder. Framför allt vindkraften har förändrat dessa förutsättningar, produktion av el från vindkraft ansluts idag inte endast till stamnätet utan även till lokalnätet. Om produktionen av el är större än vad som förbrukas måste detta överskott matas till regionnätet. Dessa anslutningar är dyra och ger en ökad kostnad för att införa vindkraft. Ett annat sätt att lösa detta är att lokalt bygga energilager som laddas när det produceras mer el än det förbrukas och laddas ur när situationen är den omvända. Ett lokalt energilager kan se ut på olika sätt. I detta pilotprojekt bygger energilagret på batterier som ansluts till en transformatorstation på lågspänningssidan. Som ett komplement till energilagrets kapacitet kan man också utnyttja effektstyrning hos kunder av såsom varmvattenberedare, värmepumpar etc. vilket ytterligare utökar ett energilagers dynamik. Göteborg Energi/FEAB, som 2010 utsågs till årets miljöföretag av Falköpings kommun, har redan installerat ett första steg mot ett smart elnät som idag bl.a. innehåller funktioner för dubbelriktad kommunikation, timmätning och avbrottslarm. Göteborg Energi kommer också som första elnätsbolag i Sverige att införa s.k. effekttariff under 2013 för alla kunder utom lägenheter. Ett stort arbete har här lagts ned på att ta fram avgiftsmodellen som bygger på en fast avgift plus förbrukning och effektuttag. Smarta elnät har en stor potentiell betydelse för att jämna ut energianvändning/effekt över dygnet vilket på sikt kan både möjliggöra en större andel förnybara energikällor och minska behovet av den dyraste och miljömässigt sämsta produktion som krävs vid topplast. Genom att använda sig av lokala elnät som redan är tekniskt anpassade för att introducera applikationer för styrning och kontroll av effekt och elanvändning, kan ny teknik och nya lösningar utvecklas och verifieras inför en storskalig introduktion i framtiden. FEAB:s lokala elnät är tekniskt lämpliga tack vare den mätutrustning med möjligheter till tvåvägskommunikation i realtid samt transformatorstationer som också är anpassade för mätning/kommunikation. Den lokala närvaron ger också en kännedom om och närhet till kunderna, vilket möjliggör ett fruktbart samarbete för att utveckla nya affärsmodeller för effektutjämning och en gemensam strävan efter besparingar genom samverkan. Den för pilotprojektet aktuella nätstationen på marknadsgatan i Falköping har en kapacitet av 800 kva. Ett optimalt energilager är troligen större än det installerade energilagret (75 kw x 1 timme = 75 kwh), eftersom det är stor skillnad på effektuttaget under dygnet. Till nätstationen finns även laddplatser för elbilar installerade. Detta har inneburit möjligheter att utvärdera nätets kapacitet avseende laddning av elbilar. Nätstationen betjänar 93 kunder, däribland kommunala byggnader, mataffär, villa ägare och hyresfastigheter. Aktiva kunder nämns ofta och projektet har haft kundbesök och träffar under hela projektet. 5

6 3.1 KORT OM PROJEKTET Projektet har pågått från maj 2011 till augusti 2012 i samverkan mellan Sustainable Innovation (Sust) och Falbygdens Energi (FEAB). På uppdrag av FEAB har ABB anlitats för installation av energilager och annan erforderlig utrustning. Sweco har anlitats för simuleringsberäkningar och Metrum har installerat mätning. I övrigt har Göteborg Energi bistått med en stor del av finansieringsdelen av själva energilagret. Efter ansökan från Sust beviljade Energimyndigheten den 7 mars 2011 ett bidrag med totalt 22 % av stödberättigade kostnader upp till maximalt kr. 3.2 SYFTE Projektet syftar till att skapa en kännedom av hur ett energilager för smarta elnät faktiskt fungerar i praktiken samt testa och utvärdera lösningar för smarta elnät. De utvärderade lösningarna adresserar såväl den tekniska plattformen och systemövergripande frågeställningar som affärsmodeller och beteendestyrning. 3.3 MÅL Projektets styrande målsättningar (från Energimyndighetens beslut) är: 1. Utveckla och testa tekniska lösningar som kan ligga till grund för framtidens smarta elnät 2. Genom mätning och jämförelser med existerande effektuttag visa att en tydlig effektutjämning är möjlig i lokala elnät 3. Pröva och utvärdera samverkans-/affärsmodeller för att skapa positiva kundincitament för utjämnat effektuttag 4. Validera tekniska möjligheter för lokal elproduktion samt lokalt placerade energilager 5. Mäta och utvärdera elfordons roll som omväxlande energianvändare och energilager i ett smart elnät 6. Presentera mätdata på uppnådd energieffektivisering 6

7 4 GENOMFÖRANDE 4.1 INGÅENDE PARTER, DERAS ROLLER OCH ANSVARSOMRÅDEN Projektet har genomförts i samverkan och med resurser från följande företag: FEAB Installerar utrustning, kommunicerar med kunder, driver projektet lokalt Sust Övergripande projektledning, extern kommunikation och rapportering samt FoU- kontakter ABB Utvecklat och levererar energilager och styrsystem Metrum Elkvalitetsmätning, presentation av mätdata Sweco Simulering och mätdatajämförelser 4.2 ÖVERSIKTLIG PROJEKTPLAN Projektet har genomförts under perioden maj 2011 till augusti 2012 och med huvuddelen av mätningar under de månader med högst nätbelastning. Genomförandet har bestått av nedanstående huvudmoment: 1. Nuläge a. Mäta och dokumentera nuvarande och historisk förbrukning 2. Genomförande a. Projektera och installera ny infrastruktur (energilager och övrig utrustning) b. Testa och verifiera energilagret c. Drift av energilagret d. Kundsamverkan e. Tester av laddning av 4 Volvo C30 bilar 3. Utvärdering a. Mäta och dokumentera det nya läget. b. Teknisk utvärdering (funktion och nytta) c. Utvärdering utifrån kundperspektiv 4. Kommunikation a. Seminarium Almedalen b. Filmproduktion c. Media och pressreleaser, reportage d. Utvärdering av modellen för finansiering Vissa av mätningarna har fått ersättas av simuleringar då lämplig hårdvara inte funnits tillgänglig på marknaden. I huvudsak har detta berört användandet av elfordon som lagringsenhet. Även på kundsidan har simuleringar använts men då inte som ersättning för faktiska mätningar utan som ett komplement. Genom att basera resultaten på de faktiska mätningarna men skala upp dessa. 7

8 4.3 PROBLEM UNDER PROJEKTET Batteritillverkaren rekommenderade att det skulle installeras ett speciellt släckningssystem i händelse av brand i lagret. Eftersom lagret placerats när ett dagis beslutades att följa denna rekommendation. Installationskostnaden för detta blev kr vilket belastade projektbudgeten tungt. Pga. detta bestämdes att ambitionsnivån skulle minskas i motsvarande grad vad gällde utvärderingen av tekniska lösningar för effektstyrning av enskilda förbrukningsenheter hos nätområdets elabonnenter. Det planerade lilla vindkraftverket på ca 2 kw för lokal elproduktion inom nätområdet fick inte bygglov då placeringen var inom tätbebyggt område. Som ersättning diskuterades solceller på ca 2 kw vilket FEAB sökt finansiering för men inte kunnat få installerade under projektets tidsram. Under projekttiden gick batterileverantören International Battery i konkurs. Detta har inte stört projektet som sådant men ger givetvis problem framåt för energilagerinstallationen, då reservdelar, garanti och service blir problematiskt. Däremot visar konkursen på det faktum att marknaden för stora batterier för energilager är omogen och behöver stabiliseras och industrialiseras innan energilager blir en standardlösning. Problemställningen kring batterier till energilager har också belysts i betänkande från CEN/CENELEC:s om interoperabel elektromobilitet, Europakommissionens mandat M/468. Där diskuteras bland annat standardisering av batterilager med syfte att öka energilagrens användbarhet och minska kostnaderna. 4.4 SAMVERKAN MED ANDRA PROJEKT Projektet har samverkat med tre andra projekt inom energieffektivisering, energilager, lokal elproduktion och elfordon. Projektet Elviis som drivs av Göteborg Energi, Viktoria Institute och Volvo Personbilar har tillhandahållit kompetens om elfordon och de fordon som använts vid laddningstester vid det lokala energilagret. Projektet Förstudie Energilager anslutet till vindkraft som drivs av Elforsk i samverkan med FEAB har fungerat som bollplank och det projektet kommer även återanvända de simuleringsdata som har tagits fram inom projektramen. Förutom att detta projekt fokuserar på stora energilager, appliceras även energilagret och effektutjämningen på produktionssidan. Tillsammans med resultaten från detta projekt, där energilagret är medelstort med effektutjämning på förbrukarsidan, fås en relativt övergripande kunskap om möjliga effekter av implementation av energilager. 8

9 5 RESULTAT, ERFARENHETER OCH REFLEKTIONER 5.1 TESTANLÄGGNING Projektet har använt sig av en testanläggning inom Falbygdens Energi Marknadsgatan. Det är ett lokalt nätområde med 93 abonnenter (hushåll, butiker mm). Området matas med 20 kv till en transformatorstation på 800 kva som i sin tur matar det lokala nätstationsområdet med 400V. Hela projektets verksamhet har varit förlagd till det lokala nätstationsområdet innanför transformatorstationen. Normaleffekten på stationen är mellan 200 kw och 400 kw 5.2 ENERGILAGER Energilagret är levererat av ABB, byggdes i Estland och levererades i en container. Batterierna fick dock transporteras separat p.g.a brandrisker under transport av laddade batterier. Se bilaga 5 för mer specifikationer om energilagret 9

10 Energilagret exteriör Elschema över mätpunkter placerade intill energilagret Energilagret invigdes den 14 december 2011 med en initial acceptanstestperiod från 1 januari 2012 och fem veckor varefter lagret har varit i full drift under Cyklingen av energilagret har skett genom tidsstyrning med uppladdning av energilagret under natten och urladdning under dagen. Mera avancerad styrning utifrån parametrar som elpris och nätbelastning har testats genom datorsimuleringar. Bedömningen är att den tidsstyrda cyklingen ger tillräckligt med information om energilagrets funktion och nätpåverkan och det har inte funnits behov av en mera komplex styrning. Att styra på pris 10

11 och nätbelastning är givetvis intressant vid fullskalig drift men är i huvudsak problemställningar rörande affärsmodeller. Energilagret har klimatstyrts för värme och kyla med hjälp av en värmepump. Värmepumpen är en del av energilagret, så pumpens förbrukning ingår i förlustberäkningar för energilagret. Energilagrets batterier behöver skyddas för såväl för höga som låga temperaturer och det är även så att lagrets verkningsgrad ökar om temperaturen kan optimeras. I bilaga 6 finns beräkningar på förlusterna. Det har visat sig att det är ganska stora förluster och i detta lager äter i princip energilagerförlusterna upp vinsterna från de minskade nätförlusterna. Mer tydliga erfarenheter om detta finns i elforskrapporten Förstudie Energilager anslutet till vindkraft Förutom effektutjämning, energieffektivisering och ökad verkningsgrad ger energilagret även ökad elkvalitet ur fler aspekter. En grundläggande förutsättning för god elkvalitet är att undvika avbrott i leveransen. För det lokala nätområdet skulle ett energilager kunna fungera som en UPS (avbrottsfri kraft) och kan då hantera kortare avbrott i inleveranser till transformatorstationen och på så sätt strömförsörja det lokala nätområdet även om den externa matningen försvinner. Eftersom det installerade energilagret är för litet, och inkopplingen inte tillåter frånkoppling av överordnat nät så har det inte varit möjligt att testa ö-drift inom ramen för projektet. Energilagret är inkopplat direkt på 400V-skenan på lågspänningssidan i ett uttagsfack, vilket gör att störningar i driften av energilagret inte inverkar negativt på den ordinarie leveransen. Som framgår av ovanstående diagram har Energilagret visat sig mycket effektivt i att ta bort reaktiva effekter från det underliggande elnätet. 11

12 5.3 TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR SMARTA ELNÄT Projektet har visat att avancerad mätning på nätstationsnivå i kombination med slutkundsmätning på timme är en viktig del av det smarta nätet eftersom det ger signal på hur nätet mår och hur man utnyttjar kapaciteten. Projektet kunde tyvärr inte genomföra de ursprungligen planerade testerna med avancerad styrning av lokala laster i hemmen, då budgeten för detta inte räckte till. Projektet har dock via andra projekt inom Sust studerat olika lösningar för detta. Ett bra exempel är Wifibaserade eluttag för lokal laststyrning från H&D Wireless. Genom att använda dessa enheter uppkopplade mot en server kan man i realtid se vilken effekt dessa enheter belastas med och också låta dem delta i lastbalansering. Enheterna kopplas med lätt upp till det lokala trådlösa nätverket och når därmed direkt ut till Internet. Kunderna gillade enkla lösningar för styrning. Maingate s EVS (Energy Visualisations Services), som bl.a. används av E.on under produktnamnet 100-koll, är en lösning för att ta in realtids energiförbrukning från små förbrukare och visualisera denna genom appar och web-tjänster. Projektet tittade på att installera 40 sådana enheter men ekonomin tillät inte heller den lösningen. FEAB har sedan tidigare haft ett samarbete med Eliq som bygger en avancerad display för slutkund. De kunder som har medverkat i projektets referensgrupp har kunnat testa denna. Se mer om detta i avsnittet Kundrespons 5.4 LOKAL ENERGIPRODUKTION Projektets målsättning var att även titta på lokal energiproduktion med vind för att se hur denna påverkar det lokala energilagret. Inledningsvis planerades för att uppföra ett mindre vindkraftverk i anslutning till anläggningen. Tyvärr fick det detta inte bygglov. FEAB har istället arbetat med att få solceller (ca 2 kw) på plats, vilka man planerar att installera under september Utvärdering av den delen blir därmed försent för denna rapport. 12

13 5.5 ELFORDON Inom ramen för projektet har man testat att föra in elbilsladdning av Volvo C30 Electric under energilagret. I Bilaga 1 finns utvärdering av testerna som visar att bilarnas laddning är ganska snäll mot elnätet avseende övertoner och reaktiv effekt. Men att man kan se att när antalet bilar ökar så kommer man att få snedbelastningar speciellt eftersom laddningen i dagsläget oftast är enfas. I den ursprungliga projektplanen var även ett moment specificerat där batterier i elfordon skulle användas som en utökad del av energilagret. De elfordon som finns tillgängliga på marknaden har dock inga växelriktare som är anpassade till ett sådant arbetssätt utan bara laddning av batterierna. Att bygga om elfordonens styrenheter bedömdes inte möjligt att inrymma i projektet och även om styrsystemen hade kunnat byggas om finns det idag inte några affärsmodeller som stödjer den möjligheten eftersom åldringen av batterierna på grund av ytterligare laddcykler blir alltför dyrt. Detta skulle kunna bli möjligt i framtiden genom teknikutveckling, men behoven för energilagring i ett elfordon är helt annorlunda än i ett stationärt energilager. Batterier i ett elfordon måste ha ett högt energiinnehåll i relation till storlek och vikt, cyklingen bygger på relativt stort energiuttag under en kort tidsperiod och priset är underordnat prestanda. Kraven på ett stationärt energilager är däremot de omvända där priset är den viktigaste komponenten, batteriernas storlek och vikt i relation till energiinnehållet mindre viktigt och cyklingen är oftast ett jämnare energiuttag under längre tidsperioder. Det är helt enkelt inte ekonomiskt att använda de dyrbara och specialbyggda batterierna i elfordon för att utöka lagringskapaciteten i ett stationärt energilager. Omfattande laddning av elfordon ökar belastningen på nätet, ger ökade svårigheter att balansera nätet samt ökade problem med el kvaliteten. Viktoria Insitute sammanfattar i Omvärldsanalys Electromobility mars 2011 problemen med Störningar orsakade av laddelektronik förväntas innebära stora problem med nätkvalitet även vid en ringa spridning av elfordon. Även om de krav som idag finns för anslutning till elnätet uppfylls uppstår problem då ett flertal fordon ansluts till samma elektriska anläggning. Arbetsmöte, Cen/Cenelec FG, Ett ökat användande av elfordon kommer alltså att ställa än större krav på det lokala nätet och öka behovet av avancerad styrning och lokala energilager. 5.6 EFFEKTUTJÄMNING AFFÄRSMODELLER Inom ramen för projektet har ett avancerat simuleringsverktyg tagits fram för att beräkna energilagrets ekonomi vid olika förutsättningar. Simuleringsverktyget har sedan förfinats och 13

14 använts i Elforsk-projektet Energilager anslutet till vindkraft där man bland annat tittat på affärsmodeller för stora energilager inkopplade till vindkraft. Simuleringsmodellen I arbetet som har gjorts av Sweco Energuide, har man studerat affärspotentialerna dels för en elhandlare med balansansvar dels för en nätägare. För elhandlaren kan det finnas en vinst i att kunna ladda in i lagret (köpa) vid låga priser och ladda ur (sälja) vid höga priser. För nätägaren skulle ett energilager tänkas kunna användas för att ge ökad nätnytta genom att det kan minska behovet av anslutning mot överliggande nät vid stor vindkraftsproduktion och för att jämna ut dygnsprofilen och därmed få minskade kostnader för anslutningen mot överliggande nät. Simuleringsberäkningar har genomförts för olika storlekar på energilager, spotpriser och nättariffer för Resultaten när det gäller Elhandlare med balansansvar visar på att det finns möjlighet till positiva intäkter men att spotprisfluktuationen är alldeles för liten idag för att kunna täcka kostnaderna för ett batterienergilager. Resultatet för nätnyttosimuleringen visar att det inte går att generera tillräckligt med ekonomisk vinst med tillämpningarna för att få ihop affären. Att på ett fast schema ladda/ladda ur skulle ha kostat mer i energikostnader (på grund av lagrets verkningsgrad) än vinsten som uppstår i förändrat uttag mot överliggande nät. Med två justerade regler så skulle det ekonomiska läget för energilager förändras. Det handlar dels om att del av investeringen får räknas som del i nätets kapitalbas (eftersom den används för nätnytta) dels att nätägare tillåts handla med energi gällande energilager. Med dessa förändringar så skulle kalkylen förbättras avsevärt men ändå inte komma i närheten av de nivåer som krävs. 14

15 Om man överför resultaten på ett mindre lokalt energilager i lokalnätet som är fokus för detta projekt kan man säga att situationen är den samma. Varken utifrån ett elhandels- eller nätägarperspektiv kan investeringar i ett energilager motiveras idag. Det finns dock ett antal utvecklingstrender som kan förändra den bilden i framtiden: - Investerings och driftkostnaden för energilager kan antas sjunka med att batteriteknikens mognad. Än så länge har bara ett fåtal nätanslutna batterilager installerats och de flesta i rent utvecklingssyfte. Utvecklingen av batteritekniken har gått snabbt de senaste åren, driven av helt andra marknader som t.ex. mobiltelefoner och elbilar. - Ny teknik hos kunderna. Näringsdepartementets reform om övergång till timmätning för fler kunder kommer att ge elhandlarna möjlighet att utveckla nya produkter t.ex. timdebitering mot spotmarknadens elpriser. Tillsammans med introduktion av allt mer effektbaserade elnätstariffer kan det leda till att kunderna allt mer väljer att styra sin användning och därför även installerar automatiserade lösningar för detta. Dessa styrlösningar kan i aggregerad form samspela med ett energilager och det överliggande systemet och elmarknaden. - Lokalt producerad el från framförallt solceller. Priserna på solceller har sjunkit kraftigt de senaste åren och nya regler om nettodebitering som kan komma gynna marknaden för privata solcellsanläggningar kan förväntas introduceras inom kort. När de nätansluta solelanläggningarna ökar i antal, ökar även variationen i kundernas eluttag och på sommaren kan inmatning av överskottsproduktion bli vanlig. Kunderna kan förvänta vilja lagra sin överskottsproduktion för senare användning (t.ex. ladda elbilen när man kommer hem från jobbet). Behovet av att jämna ut solproduktionen kommer sannolikt bli en viktig faktor som gynnar framtida investeringar i energilager KUNDRESPONS Projektet har studerat möjligheterna att flytta last och göra effektutjämningar för kunder och även undersökt incitament för att få kunder att flytta last. Den aktuella stationen på Marknadsgatan försörjer totalt 93 abonnenter (57 lägenheter, 20 villor, 1 kommunal verksamhet, 10 affärer inkl. en större matvarubutik, 1 snabbmatsrestaurang och 4 laddstolpar) För matvarubutikens del, var det svårt att få intresse från företaget att delta i dessa test. När FEAB undersökte nättarifferna fanns det incitament för butiken i Falköping men butikerna inne i Göteborg skulle inte tjäna något på att gå över på effekttariffer. Därför valde matbutiken att avstå från att delta, vilket också gjort att vi inte kunnat ta del av några mätvärden för den kunden. 15

16 Bland privatkunderna var det också ett ganska svalt intresse. Lägenheterna valdes bort redan från början och bland de 20 villakunderna deltog totalt fem hushåll i den kundreferensgrupp som FEAB bildade för projektet. Under projekttiden har totalt 6 st träffar med gruppen genomförts. Deltagarna har fått information om projektet, lastprofiler och olika möjligheter att styra sin användning. De har också under projektet kunnat prova mätutrustning Eliq (www.eliq.se) för att kartlägga sin förbrukningsprofil. Mätnings- och simuleringsverktyget Eliq. I samband med det 6:e kundmötet (27 augusti) genomfördes en enkät med de fyra hushållen som var representerade. Enkätsvaren redovisas i bilaga 7. Som framgår är man överlag positiv till mötena, alla har lärt sig något nytt och har också ändrat sitt elbeteende. Man är också intresserad av att få mer information framöver, främst om elavtal och priser. När det gäller vad som krävs för att man ska ändra sitt beteende anges pris, besparing, information och hjälpmedel. Ett av hushållen har svarat på frågan om hur stor besparingen behöver vara och då angett ett par hundra kronor per månad. På frågan om hur man ställer sig till automatisk styrning av hemmet är samtliga positiva. Bara ett av de fyra hushållen kan dock tänka sig att någon annan (t.ex. elhandlare, elbolag) kan styra. När man ombeds att rangordna de objekt som man skulle kunna styra kommer värmepump, tvättmaskin och frysbox högst. Man tycker genomgående att det är viktigt eller mycket viktigt att FEAB jobbar med energieffektivisering och alla är också nöjda med samarbetet med FEAB. Tre av de fyra svara ja på frågan om man kan tänka sig att medverka i framtida test/referensgrupper (den fjärde svarar kanske ). 16

17 Input från kunderna i referensgruppen, både i form av lastprofiler och nycklar i form av vilka objekt man kan tänka sig att styra, har legat till grund för de simuleringar som har gjorts inom ramen för projektet. Genom simuleringsverktyget (som Sweco har byggt upp och som har blivit mycket uppmärksammat) har man sedan gjort beräkningar på vad man kan tjäna i elhandel på att flytta dessa laster. Beräkningarna är gjorda på verkliga timvärdesserier för kunderna. I bilaga 3 finns det några lastprofiler för hushållen i referensgruppen. Den bästa kunden tjänar då 284kr/månad och den sämsta kunden förlorar 64kr/månad på denna prisstyrning. Sammanfattningsvis kan man säga att det är svårt för kunderna att spara några pengar när det är relativt låga spotpriser och små prisvariationer. Det är också svårt att styra kundernas användning utifrån från nätets kapacitet eftersom spotpriserna slår igenom så mycket på kundens totala kostnader. Troligtvis är det enda sättet att få ett bättre incitament och därmed mer aktiva kunder, att även införa dynamiska nättariffer för att höja faktiska vinster med att flytta lasten. 5.7 EXTERN KOMMUNIKATION Projektet har fått mycket stor media uppmärksamhet och fått genomslag över stora delar av världen. Det är också så att det inom ABB-koncernen spridit sig över världen att denna unika installation gjorts. 17

18 Projektet har haft välbesökta seminarium i Almedalen Både på ms/ Sigyn och på Teaterskeppet. Det har också genomförts många platsbesök på marknadsgatan i Falköping som fungerar mycket bra som visningsplats pga. av sin närhet till kommunikationer och FEAB:s kontor. FEAB har även producerats två filmer om projektet, vilka har visats i många sammanhang (t.ex Energimyndighetens konferens Energiutblick) https://www.youtube.com/watch?list=uufmaef29f7ryhksokla5erw&feature=player_detail page&v=jcfdvprdm-m https://www.youtube.com/watch?v=3yoabpq16fu&feature=relmfu 18

19 Invigningen av energilagret den 14e december sändes på lokal tv. Där även representanter från Kommunen var närvarande. För kommunikationen har även en broschyr producerats, Finns att rekvirera genom Sust. 19

20 I bilaga 4 finns artikelregister på extern kommunikation om projektet. 20

21 5.8 MÅLUPPFYLLELSE Nedanstående tabell refererar till de projektmål som anges i kap 3.3 Mål Utveckla och testa tekniska lösningar som kan ligga till grund för framtidens smarta elnät Genom mätning och jämförelser med existerande effektuttag visa att en tydlig effektutjämning är möjlig i lokala elnät Pröva och utvärdera samverkans- /affärsmodeller för att skapa positiva kundincitament för utjämnat effektuttag Validera tekniska möjligheter för lokal elproduktion samt lokalt placerade energilager Mäta och utvärdera elfordons roll som omväxlande energianvändare och energilager i ett smart elnät Presentera mätdata på uppnådd energieffektivisering Kommentar Projektet har på ett mycket tydligt sätt visat hur batteribaserade energi lager kan samverka i lågspänningsnät. Lagret har tydligt visat hur det går att göra denna effektutjämning. Från lagret går det att få de signaler som behövs för avancerad styrning hos kunderna. Idag finns ingen ekonomi i en sådan styrning men på sikt kan det tänkas bli mer lönsamt. Installation av det lokala energilagret har tekniskt sett fungerat väl och haft förväntade effekter. Test av lokal elproduktion i samverkan med lagret har inte kunnat genomföras inom projektets tidsram. Vid laddning av elbilarna skapas inga märkbara övertoner på nätet. Vid låg belastning från laddning ökar den reaktiva effekten procentuellt mot den aktiv effekten mer än vid hög belastning. Man kan få tydliga snedbelastningar vid enfasladdning av bilarna Ingen av omriktarna i bilarna gav möjlighet att driva ut energi på nätet. Ett energilager kan bidra till energieffektiviseringen genom dels minskade nätförluster dels genom att mindre effektiv elproduktion kan undvikas. Förlustmätningar visar dock att det är relativt stora förluster i lagret som i denna lilla installation äter upp vinsterna av de minskade nätförlusterna. 21

22 Bilaga 1 Utvärdering av laddning av elbilar Test av laddning av elbilar 1 BESKRIVNING AV TESTERNA Figur 1 visar en schematisk bild av elnätet med matningen från 10 kv, energilagret, övriga kunder samt de fyra laddningsuttagen för elbilar. Testerna gjordes genom att ladda en eller fyra elbilar med enfasladdning, med antingen 16 A eller 10 A laddningsinställning. Då fyra bilar laddades samtidigt fick två bilar laddas på samma fas, medan de andra två bilarna laddades på en fas vardera. Ett femte test, med en bil och 16 A laddning, gjordes där energilagret skickade in effekt i nätet för att kompensera för den effekt som användes under elbilsladdningen. Effekt, spänning, ström och respektive övertoner mättes med Metrums elkvalitetsmätare. Mätarna sparade ett värde var tionde minut som motsvarar medelvärdet under den tiominutersperioden. Figur 2 och 3 visar den aktiva, respektive reaktiva, effekt som uppmättes i laddstationerna under laddningen. 10 kv Transformator 10/0,4 kv 0,4 kv Laddning av elbilar Effekt till och från energilagret Effekt till kunder Figur 1. Schematisk bild av elnätet och laddningen.

23 Reaktiv effekt [kvar] Aktiv effekt [kw] 15 Aktiv effekt vid olika typer av laddning 10 5 En bil, 16 A Fyra bilar, 16 A vardera En bil, 10 A Fyra bilar, 10 A vardera En bil, 16 A med BESS Klockslag [h] Figur 2. Aktiv effekt vid olika typer av laddning. 0.5 Rektiv effekt vid olika typer av laddning En bil, 16 A Fyra bilar, 16 A vardera En bil, 10 A Fyra bilar, 10 A vardera En bil, 16 A med BESS Klockslag [h] Figur 3. Reaktiv effekt vid olika typer av laddningar. 23

24 2 RESULTAT FRÅN TESTERNA Figur 2 och 3 visar att tiominutersmedelvärdena av både aktive och reaktiv effekt ligger på en jämn nivå under hela laddningen, d.v.s. tills bilarna är fulladdade. Figur 4 och 5 visar hur spänningens RMS-värde varierar i de tre faserna under mätningen. Det är tydligt att spänningen sjunker i den fas som är extra belastad, i Figur 4 är det bara en bil som laddas och då sjunker spänningen i den fasen. I Figur 5 laddas fyra bilar varav två laddas på samma fas, i den fasen sjunker spänningen också tydligt. Förändringen jämfört med de andra faserna är drygt 1 % eller ca 2,5 V. Förutom att balansen mellan faserna förskjuts, d.v.s. en fas lastas mer än de andra, så påverkar inte elbilsladdningen spänningsnivån nämnvärt. Förändrad konsumtion hos andra kunder ger sammantaget större och mer tydliga förändringar av spänningsnivån som kan ses i Figur 4 och 5. Figur 6 visar hur energilagret kompenserade för den ökade lasten under laddningen (negativt värde visar att effekt gick från energilagret till nätet). Detta får dock ingen effekt på spänningsnivån i den belastade fasen, som kan ses i Figur 7, eftersom effekten injiceras i alla tre faser och inte bara i den belastade. I Figur 8 ses strömövertonerna i den belastade fasen då en bil laddades med 16 A laddningsinställning. Från figuren framgår det att laddningen inte påverkar nivån av övertoner nämnvärt. 3 SLUTSATSER Testerna visar att laddning av elfordon har en liten påverkan på elnätet, det enda som kan märkas är en liten men noterbar försämring av balansen mellan de tre faserna då spänningen sjunker i den belastade fasen. 24

25 Spänning per fas [V] Laddeffekt [kw] 235 Laddning av en bil, på en fas med 16 A laddning Klockslag [h] Figur 4. Laddning av en bil på en fas med 16 A laddningdinställning. 25

26 Aktiv effekt [kw] Spänning per fas [V] Laddeffekt [kw] Laddning av fyra bilar, vardera på en fas med 16 A (två bilar på samma fas) Klockslag [h] Figur 5. Laddning av fyra bilar, vardera på en fas med 16 A laddningsinställning (två bilar på samma fas och två bilar på var sin fas). 30 Aktiv effekt då energilagret användes för kompensering Effekt laddning av bil Effekt in i energilager Klockslag [h] Figur 6. Aktiv effekt då energilagret användes för kompensering. 26

27 Övertoner ström [% av den fundamentala] Laddeffekt [kw] Spänning per fas [V] Laddeffekt [kw] Laddning av en bil, på en fas med 16 A laddning och kompensering med energilagret Klockslag [h] Figur 7. Laddning av en bil, på en fas med 16 A laddning och kompensering med energilagret. 25 Laddning av en bil, på en fas med 16 A laddning Klockslag [h] Figur 8. Strömövertoner, i procent av den fundamentala strömmen, i den fas som används för laddning av en bil med 16 A inställning. 27

28 Bilaga 2 peak shift diagram Nedan följer diagram från testkörningar av energilagret från provdriften. BESS = Battery Energy Storage System Averaged Daily Transformer Load Profile: With and Without Storage Averaged values between the 13th and the 23rd of January 28

29 Averaged Transformer Load and BESS output Power Averaged values between the 13th and the 23rd of January Example Day: Transformer Load and BESS output Measured values for the 3rd of February 29

30 Example Days: With and Without Storage Measured and calculated values for the 3rd and 4th of February Averaged Daily Output Power from BESS Averaged values between the 13th and the 23rd of January 30

31 Bilaga 3 Demand Responsberäkningsnycklar Kundträgg Efterfrågestyrning (DR-nycklar) 1 Vad har vi gjort? Utgått från era tankar om hur ni skulle kunna tänka er att förändra ert användningsmönster Skapat DR-nycklar. Ex: Se även separat presentation 1

32 Resultat kund Tjänar inte på denna typ av prisstyrning. DR-styrning 64 kr dyrare än månadspris 7 32

33 Resultat kund Tjänar på denna typ av prisstyrning. DR-styrning 284 kr billigare än månadspris 8 Resultat kund Tjänar inte på denna typ av prisstyrning. DR-styrning 59 kr dyrare än månadspris 9 33

34 Resultat kund Tjänar på denna typ av prisstyrning. DR-styrning 2 kr billigare än månadspris 10 Resultat kund Tjänar inte på denna typ av prisstyrning. DR-styrning 68 kr dyrare än månadspris 11 34

35 Sammanfattning Sammanfattningsvis kan man säga att det är svårt att spara några pengar när det är låga spotpriser och små prisvariationer. Det är också svårt att styra från nätets kapacitet när spotpriserna slår igenom så mycket på kundens totala kostnader

36 Bilaga 4 Pressklipp/artikellänkar ttp://metrum.se/news/news.aspx?id= eoid=

37 37

38 38

39 39

40 40

41 Bilaga 5 Energilager specifikation 41

42 42

43 43

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät.

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. Titel: Smart ledning - Drivkrafter och förutsättningar

Läs mer

*+ ",-.+/,-01 )2/3)(4! " # $%%&'((%)) '

*+ ,-.+/,-01 )2/3)(4!  # $%%&'((%)) ' *+",-.+/,-01)2/3)(4! " #$%%&'((%))' ! iii Föreliggande licentiatavhandling utgör en delrapport från projektet "Direkt och indirekt laststyrning i byggnader" (projektnr 4184) pågående vid Avdelningen för

Läs mer

En rapport till Energimarknadsinspektionen

En rapport till Energimarknadsinspektionen Insights. Delivered. Funktionskrav Mätsystem En rapport till Energimarknadsinspektionen 9 mars 2015 Projekt nr: 5470583000 Copyright 2015 Sweco Energuide AB All rights reserved No part of this publication

Läs mer

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer

Lönsamheten i vindkraft

Lönsamheten i vindkraft Lönsamheten i vindkraft - En studie om den förväntade lönsamheten i landsbaserad vindkraft. Luciano Jensen SLU, Department of Economics Thesis No 491 Degree Thesis in Business Administration Uppsala, 2007

Läs mer

LÖSNINGAR PÅ LAGER. Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE

LÖSNINGAR PÅ LAGER. Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2012:02 LÖSNINGAR PÅ LAGER Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning Titel: Lösningar på lager - Energilagringstekniken

Läs mer

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme samhällsekonomisk analys av fjärrvärme SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS AV FJÄRRVÄRME rapport 2013:5 lcertifikatsystemet så hade elanvändningen varit lägre, samtidigt som gen av värmepumpar hade varit högre. Vi

Läs mer

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Datum 2013-10-31 Distribution till Karin Widegren Näringsdepartementet Kundens referens N2012:03/2013/13 Antal sidor i huvuddokument Copyright:

Läs mer

Solcellssystem och dess påverkan på lågspänningsnät i tätort

Solcellssystem och dess påverkan på lågspänningsnät i tätort Solcellssystem och dess påverkan på lågspänningsnät i tätort Photovoltaic systems and its impact on low-voltage grid in urban areas Johan Norling EL 1408 Examensarbete på Umeå universitet för högskoleingenjörer

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

BP01 Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning

BP01 Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning BP01 Energieffektiva butiker med ökad kunskap och energiuppföljning Nätverket BeLivs är ett ledande nätverk som skapar värde, ökar kunskapen och verkar för energieffektivisering i livsmedelslokaler. Energimyndighetens

Läs mer

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

En elmarknad i förändring. - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? En elmarknad i förändring - Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? I rapporten En elmarknad i förändring Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig? tittar en forskargrupp vid

Läs mer

ARVIN GHASEMI FEED-IN-TARIFFS FÖR SOLCELLER FEED-IN-TARIFFS FOR SOLAR CELLS

ARVIN GHASEMI FEED-IN-TARIFFS FÖR SOLCELLER FEED-IN-TARIFFS FOR SOLAR CELLS ARVIN GHASEMI FEED-IN-TARIFFS FÖR SOLCELLER ett europeiskt perspektiv applicerat på Sverige FEED-IN-TARIFFS FOR SOLAR CELLS A European perspective applied to Sweden Handledare: Joseph Strahl Examinator:

Läs mer

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Chalmers EnergiCentrum CEC Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Slutrapport från forskningsprojektet Biokombi Rya Ingrid Nyström Erik Ahlgren Eva Andersson Martin Börjesson Elsa Fahlén Simon

Läs mer

Investeringar på elmarknaden fyra förslag för förbättrad funktion

Investeringar på elmarknaden fyra förslag för förbättrad funktion Investeringar på elmarknaden fyra förslag för förbättrad funktion Sven-Olof Fridolfsson Thomas P. Tangerås Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2011:5 Finansdepartementet Förord Den svenska elmarknaden

Läs mer

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Richard Nygren SLU, Department of Economics Thesis No576 Degree Thesis in Business Administration OR Economics Uppsala, 2009 C-level, 15 ECTS credits

Läs mer

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning

Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning En fokusgruppstudie Arne Nåbo Anna Anund Carina Fors Johan G Karlsson Utgivare: Publikation: Utgivningsår:

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser

Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser CERE Working Paper, 2012:14 Elmarknaden och elprisets utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser Runar Brännlund,* Amin Karimu* och Patrik Söderholm** *Umeå universitet CERE Umeå School

Läs mer

framtida värmebehov, etapp två rapport 2015:107

framtida värmebehov, etapp två rapport 2015:107 framtida värmebehov, etapp två rapport 2015:107 Framtida värmebehov, etapp två HENRIK GADD SVEN WERNER ISBN 978-7673-107-9 2015 Energiforsk AB 4 FRAMTIDA VÄRMEBEHOV, ETAPP TVÅ FÖRORD Projektets mål har

Läs mer

Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2011-10-19. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin

Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2011-10-19. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2011-10-19 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Uppdragets

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2012:04 UTAN NÄT. Batterimarknadens utvecklingsmöjligheter och framtida tillväxt

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2012:04 UTAN NÄT. Batterimarknadens utvecklingsmöjligheter och framtida tillväxt FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2012:04 UTAN NÄT Batterimarknadens utvecklingsmöjligheter och framtida tillväxt Titel: Utan nät - Batterimarknadens utvecklingsmöjligheter och

Läs mer

ASP. Anslutning av större produktionsanläggningar. Elforsk rapport 06:79

ASP. Anslutning av större produktionsanläggningar. Elforsk rapport 06:79 ASP Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet Elforsk rapport 06:79 Åke Larsson Richard Larsson December 2006 ASP Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet Elforsk rapport

Läs mer

MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON

MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON Logistiklösningar för ökad effektivitet inom byggbranschen En frekvensstudie på projektet Porslinsfabriken Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör MARKUS SANDSTRÖM SEBASTIAN SVENSSON

Läs mer

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Ordlisat och definitioner kwh Kilowattimme (energimått)

Läs mer

Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan En nulägesanalys (Methane emissions in the Swedish CNG/CBG chain A current situation analysis)

Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan En nulägesanalys (Methane emissions in the Swedish CNG/CBG chain A current situation analysis) Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan En nulägesanalys (Methane emissions in the Swedish CNG/CBG chain A current situation analysis) Lotta Göthe Catalyzing energygas development for sustainable solutions

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer