Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010"

Transkript

1 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010

2 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet Jämtkraft i dag Jämtkraft och miljön Låga priser Elproduktion Våra medarbetare Elnät Telecom Värme Våra kunder Sponsring Karta över verksamhetsområdet Bokslut Styrelse och ledning Fem år i sammandrag Energitermar...59 JÄMTKRAFT INFORMATION 2010 Produktion: Mooi Reklambyrå. Omslagsfoto: Sandra Pettersson/fotograftina.se. Foto: Sandra Pettersson, Tina Stafrén, Klas Fritzon, Magnus Dahlin. TRYCK: Berndtssons Tryckeri. PAPPER: Multi Design.

3 3

4 4 året i korthet Soliditet % Året i korthet Ny vindkraftpark byggs på Kyrkberget i Dalarna. Vädersäkringsprojektet slutförs. Förberedelser för en reinvestering görs i Hissmofors vattenkraftstation. Större utbyggnad av fjärrvärme i Brunflo slutförs. Samarbete inom kundhanteringsprocessen med Sundsvall Energi inleds. Med Scandem förstärks vår riskhantering och förmåga att identifiera nya produkter. En omorganisation genomförs på Jämtkraft Nyckelfakta Rörelsens intäkter, kkr Räntabilitet på eget kapital före skatt % Resultat före skatt, kkr Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 8,9 5,2 8,7 4,7 Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 12,2 7,1 9,3 6,6 Räntabilitet på totalt kapital, % 5,8 4,1 5,5 4,2 Soliditet, % 35,3 38,4 42,7 42,7 Kassaflöde från den löpande verksamhetet före förändringar av rörelsekapital, kkr Investeringar, kkr Försäljning av el, GWh Egen produktion av el, GWh Produktion av elcertifikat, antal Inköp av el, GWh Försäljning av fjärrvärme, GWh Produktion av fjärrvärme, GWh

5 drivkraft 5 Drivkraft Jämtkrafts uppdrag är att leverera energi med hög kvalitet och god service till långsiktigt låga priser. Det betyder att vi erbjuder ett så attraktivt elpris vi kan. Vi strävar efter att skapa förutsättningar för utveckling, drivkraft. Tillsammans med våra dotterbolag producerar, distribuerar och säljer vi el och fjärrvärme. Genom vårt fibernät erbjuder vi också stadsnät. El säljer vi i hela landet. Fjärrvärme och stadsnät erbjuder vi i Östersunds, Krokoms, Bergs och Åres kommuner. Största delen av den el vi säljer produceras i våra egna vattenkraftverk, vindkraftverk och i vårt kraftvärmeverk. Prisfilosofi Vårt elpris ska vara det självklara valet för lokala kunder och ligga under medianvärdet för motsvarande produkter hos jämförbara företag. Våra elnätspriser ska ligga under medianvärdet bland jämförbara nätbolags priser. För att kunna hålla långsiktigt låga priser investerar Jämtkraft i att trygga vår förnybara elproduktion för framtiden. Vi satsar på ny vindkraft och moderniserar våra vattenkraftverk. Hållbarhet Jämtkraft är miljöcertifierat sedan Redan 1996 slogs det fast i vår miljöpolicy att vi ska vara en föregångare på vägen mot ett hållbart samhälle. Miljöhänsyn och miljötänkande ska vara en självklar del i det dagliga arbetet. Jämtkrafts ägare Jämtkraft AB ägs till 98,2 procent av Östersunds kommun. Krokoms kommun 1,0 procent och Åre kommun 0,8 procent. Medarbetare Antalet tillsvidareanställda 31 december 2010 var 326 personer, varav 257 män och 69 kvinnor. Antal kunder El Elnät Värme Stadsnät

6 6 vd har ordet Vi är redo att möta framtidens utmaningar Det har varit ett dramatiskt energiår. Kylan präglade energimarknaden på många sätt under Elanvändningen i Norden slog rekord både i början och i slutet av året. Elpriserna drevs upp. Medelpriset för inköp av el på den nordiska elbörsen Nord Pool blev 54 öre/kwh under året 38 procent högre än året innan. Den dyraste månaden, februari, var inköpspriset 93 öre/kwh. Vid samma tid var vårt lokalpris 46 öre/ kwh. Jämtkraft har lyckats bra under detta speciella år, trots att förutsättningarna inte varit de lättaste. Såväl med att ge kunderna rimliga priser som att ge ägarna en god avkastning på kapitalet. Kunderna inom ägarkommunerna har haft avsevärt lägre priser än omvärlden, helt i enlighet med våra ägardirektiv. Vi har också hållit ett högt investeringstempo inom alla våra affärsområden, till gagn för regionens kunder och koncernens framtid. Resultatet är samtidigt ett av de allra bästa genom tiderna. Ett stort tack till alla medarbetare för ett gediget arbete! Omvärlden sätter villkoren Jämtkraft påverkas starkt av en rad omvärldsfaktorer; svängningar inom el- och bränslemarknaderna, finansmarknaderna, politiska beslut inom EU, Sverige och övriga nordiska länder, den rådande världskonjunkturen och så vidare. Tydligt är att EU:s energioch klimatpolitik spelar en allt viktigare roll. De angelägna klimatmålen inför 2020 för att minska den globala uppvärmningen, fortsätter att stå i centrum och ligga till grund för de riktlinjer och incitament som styr energisektorn i de olika medlemsländerna. Förutsättningarna för att bygga ut produktion av förnybar energi fortsätter att se gynnsamma ut. Jämtkraft har lyckats bra under detta speciella år, trots att förutsättningarna inte varit de lättaste. köpa såväl från andra delar av Sverige som från andra världsdelar. Marknaden vidgas. Vi går mot en integrerad nordisk elmarknad och i nästa steg mot en europeisk. Det innebär i förlängningen att förnybar el från Jämtland kan konkurrera ut fossilbaserad el på kontinenten. Något som skapar intressanta möjligheter för vår region. Exemplen är många som visar att vi är en del av en global marknad. Jämtkraft har goda förutsättningar men det är viktigt att vi tänker långsiktigt för att ha en beredskap att nyttja de möjligheter marknaden ger. Då kan vi fortsätta vara ett konkurrenskraftigt företag även i framtiden. Investeringar för framtiden För att möta framtidens krav har vi antagit en mer offensiv strategi och fortsätter att hålla en hög investeringstakt. Vi har påbörjat vår resa mot en fördubblad förnybar elproduktion till år Under 2010 har Kyrkbergets Vindkraftpark byggts färdigt, redo att leverera el under minst 25 år. Under 2010 har vi även arbetat intensivt med förberedelser inför en förnyelse av Hissmofors vattenkraftverk. En miljardinvestering som är nödvändig för att vi ska kunna säkerställa vattenkraftproduktionen i ytterligare år framåt. Vi har också genomfört en stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo under 2010 och har nu ett väl utbyggt fjärrvärmenät i Östersund med omnejd. 380 nya hushåll har anslutit sig under året. Efterfrågan på biobränsle ökar kraftigt. Vi ser hur biobränslepriserna skjuter i höjden. Biobränsle från Jämtland är attraktivt för köpare från Sverige, Norden och övriga världen. För att behålla vår konkurrenskraft inom värmemarknaden behöver vi se oss om var vi kan köpa bränslet till bäst pris. Förslag som vi aktivt utvärderat och övervägt under året är att Vädersäkringsprojektet har i allt väsentligt slutförts. 150 mil elkabel har förlagts i mark och 75 mil luftledning har isolerats. Vi står rustade med ett elnät som står emot väder och vind. Vi kan konstatera att de väderrelaterade störningarna minskat med 50 procent under de senaste två åren.

7 7 Integrationen av Scandem har tagit fart under året. Med Scandems spetskompetens inom portföljförvaltning stärks vår riskhantering och vår förmåga att hitta nya konkurrenskraftiga och kundvänliga produkter. Intern resa Det har hänt mycket inom koncernen Jämtkraft de senaste åren. Vi har förvärvat bolag, inlett samarbeten och genomfört investeringar, gjort många bra saker. Men det handlar ju som alla vet inte bara om att göra rätt saker utan också att göra saker rätt. I år har vi genomfört en stor omorganisation inom Jämtkraft. Syftet är en tydligare affärsorientering och en stärkt förmåga i den omvärld vi befinner oss. Varje affärsområde får resultatansvar och ett bättre helhetsgrepp inom sin affär. Vi strävar efter ökad tydlighet, transparens och vår förmåga att styra affärerna. De förändringar vi genomfört har hittills fallit väl ut ekonomiskt. Omorganisationen har genomförts smidigt, tack vare våra duktiga medarbetare Jämtkrafts viktigaste tillgång. Men vi har likväl en hel del jobb framför oss för att möta framtidens utmaningar. En resa som jag ser fram emot. Anders Ericsson VD

8 8 jämtkraft i dag En familj i förändring Förutsättningarna ändras och så måste även vi. Idag är Jämtkraft en koncern med flera dotterbolag. Under 2009 förvärvade Jämtkraft Scandem, Scandem Market, Boo Energi och Kyrkberget Vindkraft. Vi bildade bolagen Jemtska tillsammans med Skanska och projektbolaget JP Vind tillsammans med Persson Invest. Under 2010 har vi inlett ett samarbete med Sundsvall Energi. Mycket har hänt på Jämtkraft de senaste åren. Öppenhet mot omvärlden och samarbeten är viktiga inslag på vår väg framåt. Nya tider ny organisation Under 2010 har Jämtkrafts organisation gått igenom en förnyelse. Omorganisationen är ett verktyg för en fortsatt utveckling av bolaget. Vi behöver anpassa oss för att nyttja de fördelar som marknaden ger, säger vd Anders Ericsson. Varje affärsområde får resultatansvar och ett bättre helhetsgrepp inom sin affär. Vi strävar efter ökad tydlighet, transparens och styrning. De förändringar vi genomfört har hittills fallit väl ut. Verksamheten har flutit på väl och ekonomiskt ser vi positiva effekter, men vi har en del jobb kvar att göra innan förändringen är klar, säger Anders Ericsson. Effektivare kundhantering Ett särskilt fokus har lagts vid kundhanteringsprocessen som stöttar samtliga affärsområden och är central i företaget. Under 2010 har vi gått igenom alla våra processer, ett förändringsarbete för att skapa ett effektivare arbetsflöde. Allt för att gynna kunden i slutändan. Vi har under lång tid arbetat för att ge våra kunder en bra service och ett bra bemötande, nu har vi skapat ett verktyg för ytterligare förbättringar grunden till ett kontinuerligt förbättringsarbete, säger Iréne Karlsson Burman, chef för Affärsstöd. Jämtkraft öppnar även för samarbeten med andra bolag inom energibranschen där vi på uppdrag utför tjänster inom kundhanteringsprocessen. Det handlar om att vi tillsammans kan utveckla våra verksamheter genom att dela på stora kostnader såsom kundinformationssystem. Under året har vi ingått ett sådant samarbete tillsammans med Sundsvall Energi. Hantering av risker Den rörliga prissättningen på elmarknaden 1889 Östersunds Elektriska Belysningsaktiebolag, ÖEBAB, bildas den 17 april. Den 10 oktober tänds de första gatlyktorna i Östersund ÖEBAB:s verksamhet omfattar 62 elabonnemang Hissmofors AB grundas som blir vårt första vattenkraftverk ÖEBAB byter namn till Östersunds Elektriska Aktiebolag, ÖEAB Den första elmätningen görs, 600 mätare redovisas.

9 9 och komplexiteten hos de marknader Jämtkraft verkar på förstärker behovet av en effektiv riskhantering. Under året har ett arbete inletts och vi har satt upp regler för hur vi ska hantera de finansiella riskerna inom varje affärsområde. Vi stärker vår beredskap för att undvika extrema prissvängningar, därmed bygger vi också in en lite större stabilitet i resultatet, säger Jan-Åke Sjölund, chef för Ekonomi och finans. Det största behovet av en förstärkt riskhantering ser vi idag inom Elkraft. Våra inköp av el från Nord Pool och de prissäkringar vi gör grundar sig på prognoser och går aldrig att förutsäga exakt. Därmed uppstår ett antal risker. I riskpolicyn har vi upprättat regler för hur de ekonomiska konsekvenserna av riskerna fördelas mellan elleverantör och balansansvarig. De policys vi upprättat gör att vi förstår konsekvenserna av besluten bättre. I slutändan handlar alltihop om att vi ska vara så effektiva och duktiga som möjligt, så att vi kan hålla attraktiva priser för våra kunder, säger Jan-Åke Sjölund ÖEAB arrangerar utställning och demonstrerar såväl elanvändning som elsäkerhet. Bolaget äger en egen elaffär och bedriver instrumentverksamhet Kraftverket i Långfors tas i bruk Kraftverket i Kattstrupeforsen byggs färdigt och tas i bruk.

10 10 jämtkraft i dag MerPellets AS Kyrkberget Vindkraft AB Jemtska Östersund AB Boo Energi Försäljnings AB JP Vind AB Scandem Market AB Scandem AB Koncernen Jämtkraft Jämtkraft AB Jämtkraft Elnät AB Jämtlandskraft AB Jämtkraft Telecom AB Åre Fjärrvärme AB Jämtlands Mineral AB Kyrkberget Vindkraft AB Scandem AB Scandem Market AB MerPellets AS ska utveckla, producera och sälja bioenergiprodukter. Bolaget ägs av Allskog Holding AS, Jämtkraft AB och Trønder EnergiAS. Meråker kommun, AS Meråker Brug och Hernes AS. Jemtska Östersund AB erbjuder ett helhetskoncept inom byggnation av vindkraftparker och elnät. Bolaget ägs av Jämtkraft och Skanska. JP Vind AB är ett projektbolag med målsättningen att förverkliga specifika vindkraftparker. Bolaget ägs av Jämtkraft och Persson Invest. Kyrkberget Vindkraft AB är ett dotterbolag till Jämtkraft som omfattar vindkraftparken på Kyrkberget i Dalarna som tas drift under Boo Energi Försäljnings AB är ett elhandelsbolag med säte i Saltsjö-Boo i Nacka. Bolaget ägs av Jämtkraft och Boo Energi. Scandem AB är ett dotterbolag till Jämtkraft och Nordens största konsultföretag inom energiförvaltning. Scandem erbjuder elhandelstjänster som portföljförvaltning, fysiska elleveranser i Norden samt handel med utsläppsrätter och elcertifikat. De har finansinspektionens godkännande för värdepappershandel. Scandem Market AB är ett dotterbolag till Jämtkraft. Bolaget har en spetskompetens inom elhandel och portföljförvaltning Spänningsnivån i elnätet byts från 127V till 220V ÖEAB köper delar av Hissmofors AB En period av företagsförvärv, ett 30-tal företag och föreningar fusioneras ÖEAB byter namn till Jämtlandskraft AB Östersunds Fjärrvärme AB fusioneras med Jämtlandskraft, bolaget byter namn till Jämtkraft AB.

11 vår omvärld 11 Vår omvärld globalt och lokalt Villkoren för vår verksamhet sätts både globalt och alldeles nära. Klimatfrågan fortsätter att stå i centrum inom EU:s klimat- och energipolitik. El ses som en del av lösningen. Att använda mindre energi som en annan Jämtkraft köper Vattenfalls del i kraftverken i Kattstrupeforsen och Granbo, samt regionnätet. Vattenfall får aktier som dellikvid och blir därmed delägare i Jämtkraft Den svenska elmarknaden avregleras, elnätet och elhandeln separeras i skilda bolag. Jämtkraft etablerar sig som en egen aktör på den nordiska elbörsen, Nord Pool Jämtkraft Telecom AB bildas som senare kommer att erbjuda bredband via optisk fiber, Stadsnät.

12 12 vår omvärld Ett av EU:s klimatmål inför år 2020 är att 49 procent av Sveriges energi ska komma från förnybara energikällor. Sverige har åtagit sig att öka andelen förnybart med 20 procent. Klimat- och energipolitiken påverkar också marknadsförutsättningarna. Mer förnybar produktion Elcertifikaten, det svenska styrmedlet i strävan mot EU-målen, ökar incitamenten att bygga ut förnybar elproduktion. Det är en marknadsbaserad lösning där elkunderna är ålagda att köpa en viss mängd certifikat i förhållande till den el de konsumerar. Avgiften för certifikaten är en del av elpriset. Pengarna går till producenten av förnybar el, som ett extra täckningsbidrag för att få in ny produktion i systemet. När anläggningarna är avskrivna ska de bära sig själva. Som det ser ut idag kommer elcertifikaten att finnas kvar åtminstone fram till En ökad efterfrågan på skog, vind och vatten skapar intressanta möjligheter. Vi bedömer att villkoren för att bygga mer förnybar el är gynnsamma åtminstone fram till Förhoppningsvis ännu längre, säger Tommy Ericsson, ansvarig för omvärldsbevakning på Jämtkraft. Handeln med utsläppsrätter som startade 2005 styr också mot en ökad användning av förnybar energi. Medlemsländerna sätter ett tak för de nationella utsläppen och upprättar en fördelningsplan. Genom handelssystemet bildas ett marknadspris för att släppa ut koldioxid. Priset styrs av utbud och efterfrågan. Energieffektivisering en lösning Energieffektivisering är ett allt viktigare område inom klimat- och energipolitiken. Framtiden ser ljus ut för en ökad användning av energitjänster. Politiker, forskare, branschfolk alla kommer fram till samma sak. Vi behöver 2002 Kraftvärmeverket i Lugnvik tas i drift Ackumulatortanken Arctura står färdig Hornberget, Jämtkrafts första vindkraftpark, tas i drift JP Vind bildas tillsammans med Persson Invest AB. 50 procent av aktierna i Boo Energi Försäljnings AB förvärvas från Boo Energi Ekonomisk Förening, som behåller resterande aktier. Jämtkraft

13 13 minska vår energianvändning för att komma tillrätta med klimatproblemen. I den omställningen är el en viktig del av lösningen, säger Tommy Ericsson. En europeisk elhandelsmarknad Vi är på väg mot en nordisk elhandelsmarknad och i nästa steg mot en europeisk. En samverkan mellan flera skilda elbörser är inte långt borta här i Norden. Resan mot en europeisk slutkundsmarknad, där konsumenterna fritt kan välja elleverantör, är lite längre även om flera små steg har tagits även här. Fördelarna med en större gemensam energimarknad är många. Bland annat kan förnybar energi byggas ut och produceras där förutsättningarna är bäst. De dyraste fossileldade kraftverken kan konkurreras ut. Efterfrågan på förnybar energi ökar. En ökad efterfrågan på skog, vind och vatten skapar intressanta möjligheter för en region som Jämtland, säger Tommy Ericsson. Nya prisområden Under 2011 delas Sverige in i prisområden elområden som en konsekvens av EU:s strävan mot en gemensam inre marknad. Sannolikt kommer det att innebära att det blir dyrare med el i södra Sverige och billigare i norr. Elområdena ska stimulera att nya kraftverk byggs där det är underskott på el och att elnäten förstärks för att kunna föra över mer el inom Sverige. Högre elpriser i söder innebär att fler kraftverk kan byggas där, medan lägre elpriser i norr betyder att fler industrier kan byggas här. Den lokala agendan Lokalsamhällets inflytande ökar. Villkoren för vår verksamhet påverkas av lokala opinioner, mediebilder och den lokala politiska agendan. Klimatfrågan står inte alltid i fokus i människors direkta närmiljö. Möjligheter till utveckling, nya jobb, påverkan på landskapsbilden eller fisket är viktiga frågeställningar. Det finns ofta starka intressen såväl för som emot nya produktionsanläggningar. Det är avgörande med en fungerande dialog med vår omgivning såväl globalt som lokalt. 20 procent Så mycket har Sverige åtagit sig att öka andelen förnybar energi med fram till år inleder ett samarbete med Green Highway Mätarbytesprojektet slutförs elmätare i Jämtkrafts elnät byts ut till nya fjärravlästa mätare. Östersunds kommun köper Vattenfalls ägarandel. Jemtska Östersund AB bildas tillsammans med Skanska. Scandem Market AB och Kyrkberget AB bildas Kyrkberget Vindkraft AB förvärvas. Vädersäkringsprojektet slutförs, Jämtkrafts elnät står rustat mot väder och vind.

14 14 elmarknad Elmarknad i förändring Det har varit ett dramatiskt elår. Kylan har präglat prisbildningen. Den veckovisa elförbrukningen i Norden har slagit rekord vid flera tillfällen och elpriserna har svängt kraftigt. 93 öre/kwh så högt var inköpspriset på el i februari började med en kall och långvarig vinter. Och året avslutades med en ovanligt tidig och kall vinter. Vecka 1 blev det nytt rekord för elanvändningen i Norden med drygt 10 TWh i förbrukad el på en vecka. Vecka 49 tog en silverplats genom tiderna med 9,9 TWh. Elpriserna svänger kraftigt Vattennivåerna i magasinen var låga i början av året eftersom de nyttjats intensivt hösten innan. Vintern som följde var torr och vårfloden mindre än vanligt. Samtidigt gick kärnkraften sämre än normalt på grund av reparationer. Det här skapade väldigt höga elpriser i januari och februari, säger Arne Jansson marknadschef Scandem, Jämtkrafts dotterbolag. I mitten av sommaren hade balansen rättat upp sig något. Kärnkraften gick fortfarande inte som planerat, vilket gjorde att vattenkraften återigen nyttjades mer. Detta sammantaget med den följande kalla och torra hösten gjorde att priserna drevs upp igen. Elmarknaden har varit extremt känslig för det har funnits små marginaler. Oro och förväntningar har påverkat priset på terminsmarknaden mycket, säger Arne Jansson. Mer förnybart och flexiblare efterfrågan Den totala elanvändningen i Sverige var 146,5 TWh under 2010, jämfört med 138,4 året innan. Vindkraftproduktionen ökade med 40 procent. Nettoimporten minskade från 4,7 TWh till 1,9 TWh. Den kraftiga utbyggnaden av förnybar energi innebär ett bättre elpris för kunderna på sikt, eftersom det ökar utbudet. När det gäller vatten- och vindkraft är kostnaden för att producera en extra kwh låg, även om anläggningen är dyr att uppföra, vilket ger ett tryck nedåt på priserna säger Arne Jansson. Utvecklingen mot en gemensam elmarknad inom EU med större utbud, efterfrågan och färre hinder väntas ge kunderna ett stabilare och lägre elpris. Så även möjligheterna med de nya elmätare som installerats hos kunderna. När det blir möjligt att ta in större kundgrupper med timvis mätning möjliggörs en mer flexibel efterfrågan. Konsumenterna får möjlighet att använda mer el när priset är lågt och spara när priset är högt. Elenergipris på den nordiska elbörsen Spot prisområde Sverige Terminspris Medel Diagrammet visar de extremt stora svängningarna i inköpspriset på el under Priset som anges är spotpris prisområde Sverige, SEK/ MWh veckogenomsnitt. Källa: Nord Pool Konsumentprisets delar skatt, elenergipris och nätavgift % Skatt, moms och elcertifikat Elenergipris Nätavgift Diagrammet visar konsumentprisets delar: ett elhandelspris för förbrukad el plus certifikatskostnad, en elnätsavgift och skatter och avgifter. Källa: Svensk Energi

15 15

16 16 elkraft En bredare produktportfölj I samarbete med våra partners utvecklar vi vår elhandelsaffär. Med Scandems kompetens inom portföljförvaltning har vi möjlighet att utveckla nya produkter. Investeringar i elkraft Mkr Under året har samarbetet mellan dotterbolaget Scandem och Jämtkraft fördjupats. Med Scandems kompetens ombord inom Jämtkraftkoncernen har vi under året kunnat erbjuda marknaden fler produkter än tidigare, framför allt inom portföljförvaltning. Portföljprodukterna innebär att kunderna erbjuds att enligt en väl utarbetad strategi successivt låsa priset på elförbrukningen. Större kunder har oftast en strategi skräddarsydd till den specifika kunden. Mindre kunder får välja mellan ett antal fördefinierade strategier. Metoden har visat sig ge kunderna låga elpriser över tid, oberoende om jämförelsen görs mot rörligt pris, fast pris eller ett elprisindex. Nya kunder som tillkommit under 2010 som portföljförvaltningskunder är bland andra Svenska Kraftnät, där Scandem förvaltar 1,4 TWh nätförluster. Vi har sett en förskjutning under året mot att allt fler kunder väljer fasta avtal inför den kommande vintern. Kalla vintrar såväl 2009 som under inledningen av 2010 är sannolikt orsaken till att många vill säkra sina elpriser. Vi ser också att kunderna på elmarknaden efterfrågar nya produkter. Detta inspirerar oss att tänka i nya banor och produktutveckling blir en allt viktigare del av vår verksamhet, säger Lena Persson, chef för Elhandel på Jämtkraft. Kostnadseffektiva säljkanaler Vi har under året förbättrat vår kundservice, i form av utökade öppettider och utbildning för all personal i vårt kontaktcenter. Med vårt nya arbetssätt i kundhanteringsprocessen har vi hittat en modell för kontinuerliga förbättringar. Kontaktcenter har till exempel även ringt kunder för rådgivning kring lämpliga elavtal. Vi fortsätter arbetet med att optimera vår synlighet på webben, såväl lokalt som i resten av landet. Vi har också genomfört kundvårdande aktiviteter, till exempel har vi ringt och välkomnat alla nya kunder. Dessutom har vi haft en aktiv dialog med våra kunder, för att gemensamt komma fram till vilken avtalsform som passar dem bäst.

17 17 Under hösten 2010 har Jämtkraft inlett ett samarbete med Närkes Kils Elektriska inom elhandel. Samarbetet innebär i stort att Närkes Kils Energi säljer Jämtkrafts elhandelsprodukter, i första hand till de elhandelskunder som finns inom Närkes Kils Elektriskas nätområde. Närkes Kils Energi ser många fördelar med ett samarbete tillsammans med Jämtkraft, som är ett stabilt energiföretag med egen kraftproduktion och som elhandelsmässigt verkar i hela landet. Vår framtidsvision är att vi tillsammans ska kunna utöka Närkes Kils Energis kundstock att även innefatta kunder utanför nätområdet. Nya och befintliga kunder Under året har Jämtkraft slutit ett ramavtal med villaföreningen Alfa Vision i Höganäs, en ekonomisk förening där 400 av totalt 700 villaägare har tecknat elavtal. Jämtkraft har skräddarsytt ett elavtal till föreningsmedlemmarna och Alfa Vision hjälper till med införsäljning och administration. Sundsvall Energi har under året fortsatt köpa el från elbörsen via oss. Vi utför även på uppdrag från Sundsvall Energi ett antal tjänster inom kundhanteringsprocessen, till exempel fakturering, för att de själva ska kunna fokusera på sin försäljning. Detta gör att Jämtkraft och Sundsvall Energi kan ta del av de skalfördelar som behövs i en bransch med låga marginaler. Elhandelsaffären framåt Den lokala marknaden är fortsatt mycket viktig för Jämtkraft. Ambitionen är att vårt elpris ska vara så attraktivt att vi är det självklara valet för lokala kunder. Vad gäller marknaden utanför den lokala, så går den mot att bli allt mer nordisk. Även vi tänker mer och mer i dessa banor. Vi är idag balansansvariga för Sverige, Norge och Finland, vilket betyder att vi redan nu kan teckna kunder i alla dessa länder på egen hand. Vi har befintliga kunder både i Norge och Finland och sedan nyår har vi ett lokalkontor utanför Helsingfors. 49 öre/kwh var lokalpriset vid årets utgång

18 18 elkraft Framåt med förnybart Vi utökar kraftigt vår produktion av förnybar el. Fram till år 2020 planerar vi en fördubbling, merparten ska komma från vindkraft. 1 TWh planerad ökning av förnybar produktion fram till år Jemtska är ett bolag vi bildat med Skanska och som kan bygga infrastruktur till vindkraftparker. Bolaget kan dra nytta av Skanskas rikstäckande organisation inom byggnation och Jämtkrafts kompetens inom planering och anslutning av elnät. Scandem är en del av Jämtkraft sedan 2009 och är ett av Nordens största konsultföretag inom energiförvaltning. Scandem är starka inom elhandelstjänster som portföljförvaltning, fysiska elleveranser i Norden samt handel med utsläppsrätter och elcertifikat. Med Scandem har Jämtkraft en förstärkt kompetens inom elkraft. JP Vind är ett projektspecifikt bolag. Jämtkraft samarbetar med Persson Invest som är markägare och har kompetens inom markområdet. Tillsammans med Jämtkrafts kompetens inom kraftproduktion och elnät uppnår vi synergier. En ökad produktion av förnybar el behövs för att vi ska kunna bromsa klimatförändringarna. Det behövs också för att möta våra kunders framtida behov av el. Vår målsättning är att producera ytterligare 1 TWh till år Elproduktionen under 2010 blev ungefär som beräknat, trots årets stora variationer i nederbörd. Produktionen från vattenkraft uppgick till 924 GWh och produktionen från vindkraft uppgick till 31 GWh. Vi har haft en god tillgänglighet under året och väldigt få driftstörningar en grundförutsättning för att vi ska kunna hålla konkurrenskraftiga priser, säger Tommy Borgh, chef för Produktion. Vindkraft från idé till el i uttaget Det finns starka skäl till att ta tillvara på vindkraftens möjligheter. Med dagens stödsystem för byggnation av förnybar energi är de ekonomiska incitamenten goda. När vindkraften byggs i goda vindlägen är den konkurrenskraftig. Den skapar nya jobb och utveckling. Samtidigt är vindkraft en populär energikälla hos våra kunder. Under året har Jämtkraft etablerat ett helhetskoncept inom vindkraft. Tack vare vår breda tekniska kompetens, ekonomiska resurser och våra hel- och delägda dotterbolag Jemtska, JP Vind och Scandem har vi möjlighet att arbeta med alla steg i processen: markfrågor, samrådsprocesser, projektering, byggnation av fundament och vägar, ledningsdragning, transformatorstationer, spänningssättning, drift, förvaltning av elproduktion och försäljning av el. Vi arbetar med en bred projektportfölj av nya vindkraftprojekt. Små steg på en lång resa Den största händelsen under året är byggnationen av Kyrkbergets vindkraftpark i Dalarna. 10 vindkraftverk är resta, redo att leverera el under Nordisk Vindkraft har byggt vindkraftparken och Jämtkraft köper anläggningen nyckelfärdig. Den förväntade elproduktionen 73 GWh motsvarar el till omkring villor. Det gör den till dagens största vindkraftpark i Dalarna. Vi undersöker möjligheten att bygga ytterligare vindkraftverk i anslutning till vår befintliga vindkraftpark på Hornberget i Västerbotten, som idag har fem vindkraftverk. Vindförhållandena här har visat sig vara mycket goda. I östra Jämtland projekterar vi för en vindkraftpark med nära 90 vindkraftverk. Under året har vi upphandlat mätmaster. I början av 2011 startar vi upp vindmätningarna. Vår befintliga vindanläggning i Almåsa har fräschats upp under året med en ny generator. Vårt vindkraftprojekt i Moskogen, där vi ser en god potential för vindkraft har skjutits på framtiden på grund av det politiska läget i bygden. Året har präglats av en samrådsprocess där många åsikter såväl för som emot parken har kommit fram. JP Vind har arbetat fram en tillståndsansökan under året. Utöver dessa projekt arbetar vi på att utveckla ett antal projekt som tillsammans kan ge upp till 900 GWh. Mer energi ur samma vatten Vi har arbetat med vattenkraft i över 100 år. Det är stommen i vår elproduktion. Idag fokuserar vi på att göra våra befintliga anläggningar bättre och effektivare. Eftersom vattnet är en energikälla som går att lagra fungerar vattenkraften som ett bra

19 19 komplement till vindkraften. Vi kan använda energin från vattnet när det inte blåser. På vintern när vattennivåerna är lägre producerar vindkraftverken mer. Tillsammans ger vatten och vind ett jämnare energiflöde och en effektiv produktion av förnybar el. Förnyelse och effektivisering Under 2010 har vi arbetat med mark- och tillståndsarbeten inför en reinvestering i vårt största vattenkraftverk, Hissmofors. Skador i den bärande konstruktionen gör att vi behöver ersätta station IV med en ny. Samtidigt passar vi på att effektivisera så att ytterligare 10 GWh el kan utvinnas ur samma vatten, det motsvarar uppvärmning av villor. Byggnationen är omfattande. Investeringen beräknas kunna ge 150 årsarbeten under 3 år. Inför arbetena rivs stora delar av det gamla kraftverket. Ett digert arbete för att ombesörja att det blir en arbetssäker miljö under byggtiden har också påbörjats. Under året har vi också fått tillstånd att

20 20 elkraft bygga om vår kraftstation i Billstaån. Vi har dessutom genomfört akuta reparationsåtgärder i Långfors, för att försäkra oss om att vatten inte ska kunna tränga in i stationen. Grön el via kraftvärme I vårt kraftvärmeverk eldar vi med bioenergi, huvudsakligen från restprodukter från skogsbruket. Det ger värme och el till tusentals hushåll. Ju mer värme som produceras i kraftvärmeverket, desto mer el produceras samtidigt från bioenergin. Under 2010 blev årsproduktionen av el från kraftvärmeverket 218 GWh, en minskning med 7 GWh jämfört med året innan. Energikällor som används i Jämtkrafts kraftvärmeverk MWh Elproduktion och försäljning Egen produktion GWh Vattenkraft: 925 GWh Biogas: 1 GWh Vindkraft: 30 GWh Energiomsättning GWh Egen produktion: 1174 GWh Kraftvärme: 218 GWh Olja Rökgaskondensering Torv Bioenergi från trärestprod. Elpannor Värmepump Spillvärme Deponigas Inköp: 859 GWh Inköpt energi: Småskalig produktion 9 GWh Elbörs 655 GWh Forsmark 188 GWh Bilaterala affärer med andra kraftbolag 7 GWh Deponigas 4,6 3,6 11,1 3,3 1,7 Spillvärmegas 8,5 8 6,4 4,8 3 Värmepump 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 Elpannor 4,1 4,6 3,8 4,9 5 Träd Torv , ,7 Rökgaskond. 43,9 68,4 66,3 93,1 112 Olja 10,3 13,4 16,6 9,2 23,6

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Finspång ovanligt mycket energi

Finspång ovanligt mycket energi Finspång ovanligt mycket energi Energiplan för Finspångs kommun Januari 2010 www.finspang.se E N E R G I P L A N F Ö R F I N S P Å N G S K O M M U N Finspång ovanligt mycket energi Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T LRF och vindkraft vår policy L RF O CH V IND K R A F T 1 Vindkraft i tiden Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt.

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Den finansiella elmarknaden

Den finansiella elmarknaden RAPPORT DEN 10 MAJ 2005 DNR 05-2584-601 2005 : 6 Den finansiella elmarknaden SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 4 VARFÖR HAR FI TILLSYN ÖVER ELBOLAGEN? 6 DEN FINANSIELLA ELMARKNADEN 8 Riskhantering och portföljförvaltning

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion

Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion 2015-05-25 2015/929 Anpassning av elsystemet med en stor mängd förnybar elproduktion En delredovisning från Svenska kraftnät Sammanfattning Regeringen har uppdragit åt Svenska kraftnät att, i nära dialog

Läs mer

Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering

Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering Konsekvenser av kvotplikt för energieffektivisering Kan ett svenskt kvotpliktssystem ge mindre energianvändning? ER 2012:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät.

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. Titel: Smart ledning - Drivkrafter och förutsättningar

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer