Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010"

Transkript

1 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010

2 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet Jämtkraft i dag Jämtkraft och miljön Låga priser Elproduktion Våra medarbetare Elnät Telecom Värme Våra kunder Sponsring Karta över verksamhetsområdet Bokslut Styrelse och ledning Fem år i sammandrag Energitermar...59 JÄMTKRAFT INFORMATION 2010 Produktion: Mooi Reklambyrå. Omslagsfoto: Sandra Pettersson/fotograftina.se. Foto: Sandra Pettersson, Tina Stafrén, Klas Fritzon, Magnus Dahlin. TRYCK: Berndtssons Tryckeri. PAPPER: Multi Design.

3 3

4 4 året i korthet Soliditet % Året i korthet Ny vindkraftpark byggs på Kyrkberget i Dalarna. Vädersäkringsprojektet slutförs. Förberedelser för en reinvestering görs i Hissmofors vattenkraftstation. Större utbyggnad av fjärrvärme i Brunflo slutförs. Samarbete inom kundhanteringsprocessen med Sundsvall Energi inleds. Med Scandem förstärks vår riskhantering och förmåga att identifiera nya produkter. En omorganisation genomförs på Jämtkraft Nyckelfakta Rörelsens intäkter, kkr Räntabilitet på eget kapital före skatt % Resultat före skatt, kkr Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 8,9 5,2 8,7 4,7 Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 12,2 7,1 9,3 6,6 Räntabilitet på totalt kapital, % 5,8 4,1 5,5 4,2 Soliditet, % 35,3 38,4 42,7 42,7 Kassaflöde från den löpande verksamhetet före förändringar av rörelsekapital, kkr Investeringar, kkr Försäljning av el, GWh Egen produktion av el, GWh Produktion av elcertifikat, antal Inköp av el, GWh Försäljning av fjärrvärme, GWh Produktion av fjärrvärme, GWh

5 drivkraft 5 Drivkraft Jämtkrafts uppdrag är att leverera energi med hög kvalitet och god service till långsiktigt låga priser. Det betyder att vi erbjuder ett så attraktivt elpris vi kan. Vi strävar efter att skapa förutsättningar för utveckling, drivkraft. Tillsammans med våra dotterbolag producerar, distribuerar och säljer vi el och fjärrvärme. Genom vårt fibernät erbjuder vi också stadsnät. El säljer vi i hela landet. Fjärrvärme och stadsnät erbjuder vi i Östersunds, Krokoms, Bergs och Åres kommuner. Största delen av den el vi säljer produceras i våra egna vattenkraftverk, vindkraftverk och i vårt kraftvärmeverk. Prisfilosofi Vårt elpris ska vara det självklara valet för lokala kunder och ligga under medianvärdet för motsvarande produkter hos jämförbara företag. Våra elnätspriser ska ligga under medianvärdet bland jämförbara nätbolags priser. För att kunna hålla långsiktigt låga priser investerar Jämtkraft i att trygga vår förnybara elproduktion för framtiden. Vi satsar på ny vindkraft och moderniserar våra vattenkraftverk. Hållbarhet Jämtkraft är miljöcertifierat sedan Redan 1996 slogs det fast i vår miljöpolicy att vi ska vara en föregångare på vägen mot ett hållbart samhälle. Miljöhänsyn och miljötänkande ska vara en självklar del i det dagliga arbetet. Jämtkrafts ägare Jämtkraft AB ägs till 98,2 procent av Östersunds kommun. Krokoms kommun 1,0 procent och Åre kommun 0,8 procent. Medarbetare Antalet tillsvidareanställda 31 december 2010 var 326 personer, varav 257 män och 69 kvinnor. Antal kunder El Elnät Värme Stadsnät

6 6 vd har ordet Vi är redo att möta framtidens utmaningar Det har varit ett dramatiskt energiår. Kylan präglade energimarknaden på många sätt under Elanvändningen i Norden slog rekord både i början och i slutet av året. Elpriserna drevs upp. Medelpriset för inköp av el på den nordiska elbörsen Nord Pool blev 54 öre/kwh under året 38 procent högre än året innan. Den dyraste månaden, februari, var inköpspriset 93 öre/kwh. Vid samma tid var vårt lokalpris 46 öre/ kwh. Jämtkraft har lyckats bra under detta speciella år, trots att förutsättningarna inte varit de lättaste. Såväl med att ge kunderna rimliga priser som att ge ägarna en god avkastning på kapitalet. Kunderna inom ägarkommunerna har haft avsevärt lägre priser än omvärlden, helt i enlighet med våra ägardirektiv. Vi har också hållit ett högt investeringstempo inom alla våra affärsområden, till gagn för regionens kunder och koncernens framtid. Resultatet är samtidigt ett av de allra bästa genom tiderna. Ett stort tack till alla medarbetare för ett gediget arbete! Omvärlden sätter villkoren Jämtkraft påverkas starkt av en rad omvärldsfaktorer; svängningar inom el- och bränslemarknaderna, finansmarknaderna, politiska beslut inom EU, Sverige och övriga nordiska länder, den rådande världskonjunkturen och så vidare. Tydligt är att EU:s energioch klimatpolitik spelar en allt viktigare roll. De angelägna klimatmålen inför 2020 för att minska den globala uppvärmningen, fortsätter att stå i centrum och ligga till grund för de riktlinjer och incitament som styr energisektorn i de olika medlemsländerna. Förutsättningarna för att bygga ut produktion av förnybar energi fortsätter att se gynnsamma ut. Jämtkraft har lyckats bra under detta speciella år, trots att förutsättningarna inte varit de lättaste. köpa såväl från andra delar av Sverige som från andra världsdelar. Marknaden vidgas. Vi går mot en integrerad nordisk elmarknad och i nästa steg mot en europeisk. Det innebär i förlängningen att förnybar el från Jämtland kan konkurrera ut fossilbaserad el på kontinenten. Något som skapar intressanta möjligheter för vår region. Exemplen är många som visar att vi är en del av en global marknad. Jämtkraft har goda förutsättningar men det är viktigt att vi tänker långsiktigt för att ha en beredskap att nyttja de möjligheter marknaden ger. Då kan vi fortsätta vara ett konkurrenskraftigt företag även i framtiden. Investeringar för framtiden För att möta framtidens krav har vi antagit en mer offensiv strategi och fortsätter att hålla en hög investeringstakt. Vi har påbörjat vår resa mot en fördubblad förnybar elproduktion till år Under 2010 har Kyrkbergets Vindkraftpark byggts färdigt, redo att leverera el under minst 25 år. Under 2010 har vi även arbetat intensivt med förberedelser inför en förnyelse av Hissmofors vattenkraftverk. En miljardinvestering som är nödvändig för att vi ska kunna säkerställa vattenkraftproduktionen i ytterligare år framåt. Vi har också genomfört en stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo under 2010 och har nu ett väl utbyggt fjärrvärmenät i Östersund med omnejd. 380 nya hushåll har anslutit sig under året. Efterfrågan på biobränsle ökar kraftigt. Vi ser hur biobränslepriserna skjuter i höjden. Biobränsle från Jämtland är attraktivt för köpare från Sverige, Norden och övriga världen. För att behålla vår konkurrenskraft inom värmemarknaden behöver vi se oss om var vi kan köpa bränslet till bäst pris. Förslag som vi aktivt utvärderat och övervägt under året är att Vädersäkringsprojektet har i allt väsentligt slutförts. 150 mil elkabel har förlagts i mark och 75 mil luftledning har isolerats. Vi står rustade med ett elnät som står emot väder och vind. Vi kan konstatera att de väderrelaterade störningarna minskat med 50 procent under de senaste två åren.

7 7 Integrationen av Scandem har tagit fart under året. Med Scandems spetskompetens inom portföljförvaltning stärks vår riskhantering och vår förmåga att hitta nya konkurrenskraftiga och kundvänliga produkter. Intern resa Det har hänt mycket inom koncernen Jämtkraft de senaste åren. Vi har förvärvat bolag, inlett samarbeten och genomfört investeringar, gjort många bra saker. Men det handlar ju som alla vet inte bara om att göra rätt saker utan också att göra saker rätt. I år har vi genomfört en stor omorganisation inom Jämtkraft. Syftet är en tydligare affärsorientering och en stärkt förmåga i den omvärld vi befinner oss. Varje affärsområde får resultatansvar och ett bättre helhetsgrepp inom sin affär. Vi strävar efter ökad tydlighet, transparens och vår förmåga att styra affärerna. De förändringar vi genomfört har hittills fallit väl ut ekonomiskt. Omorganisationen har genomförts smidigt, tack vare våra duktiga medarbetare Jämtkrafts viktigaste tillgång. Men vi har likväl en hel del jobb framför oss för att möta framtidens utmaningar. En resa som jag ser fram emot. Anders Ericsson VD

8 8 jämtkraft i dag En familj i förändring Förutsättningarna ändras och så måste även vi. Idag är Jämtkraft en koncern med flera dotterbolag. Under 2009 förvärvade Jämtkraft Scandem, Scandem Market, Boo Energi och Kyrkberget Vindkraft. Vi bildade bolagen Jemtska tillsammans med Skanska och projektbolaget JP Vind tillsammans med Persson Invest. Under 2010 har vi inlett ett samarbete med Sundsvall Energi. Mycket har hänt på Jämtkraft de senaste åren. Öppenhet mot omvärlden och samarbeten är viktiga inslag på vår väg framåt. Nya tider ny organisation Under 2010 har Jämtkrafts organisation gått igenom en förnyelse. Omorganisationen är ett verktyg för en fortsatt utveckling av bolaget. Vi behöver anpassa oss för att nyttja de fördelar som marknaden ger, säger vd Anders Ericsson. Varje affärsområde får resultatansvar och ett bättre helhetsgrepp inom sin affär. Vi strävar efter ökad tydlighet, transparens och styrning. De förändringar vi genomfört har hittills fallit väl ut. Verksamheten har flutit på väl och ekonomiskt ser vi positiva effekter, men vi har en del jobb kvar att göra innan förändringen är klar, säger Anders Ericsson. Effektivare kundhantering Ett särskilt fokus har lagts vid kundhanteringsprocessen som stöttar samtliga affärsområden och är central i företaget. Under 2010 har vi gått igenom alla våra processer, ett förändringsarbete för att skapa ett effektivare arbetsflöde. Allt för att gynna kunden i slutändan. Vi har under lång tid arbetat för att ge våra kunder en bra service och ett bra bemötande, nu har vi skapat ett verktyg för ytterligare förbättringar grunden till ett kontinuerligt förbättringsarbete, säger Iréne Karlsson Burman, chef för Affärsstöd. Jämtkraft öppnar även för samarbeten med andra bolag inom energibranschen där vi på uppdrag utför tjänster inom kundhanteringsprocessen. Det handlar om att vi tillsammans kan utveckla våra verksamheter genom att dela på stora kostnader såsom kundinformationssystem. Under året har vi ingått ett sådant samarbete tillsammans med Sundsvall Energi. Hantering av risker Den rörliga prissättningen på elmarknaden 1889 Östersunds Elektriska Belysningsaktiebolag, ÖEBAB, bildas den 17 april. Den 10 oktober tänds de första gatlyktorna i Östersund ÖEBAB:s verksamhet omfattar 62 elabonnemang Hissmofors AB grundas som blir vårt första vattenkraftverk ÖEBAB byter namn till Östersunds Elektriska Aktiebolag, ÖEAB Den första elmätningen görs, 600 mätare redovisas.

9 9 och komplexiteten hos de marknader Jämtkraft verkar på förstärker behovet av en effektiv riskhantering. Under året har ett arbete inletts och vi har satt upp regler för hur vi ska hantera de finansiella riskerna inom varje affärsområde. Vi stärker vår beredskap för att undvika extrema prissvängningar, därmed bygger vi också in en lite större stabilitet i resultatet, säger Jan-Åke Sjölund, chef för Ekonomi och finans. Det största behovet av en förstärkt riskhantering ser vi idag inom Elkraft. Våra inköp av el från Nord Pool och de prissäkringar vi gör grundar sig på prognoser och går aldrig att förutsäga exakt. Därmed uppstår ett antal risker. I riskpolicyn har vi upprättat regler för hur de ekonomiska konsekvenserna av riskerna fördelas mellan elleverantör och balansansvarig. De policys vi upprättat gör att vi förstår konsekvenserna av besluten bättre. I slutändan handlar alltihop om att vi ska vara så effektiva och duktiga som möjligt, så att vi kan hålla attraktiva priser för våra kunder, säger Jan-Åke Sjölund ÖEAB arrangerar utställning och demonstrerar såväl elanvändning som elsäkerhet. Bolaget äger en egen elaffär och bedriver instrumentverksamhet Kraftverket i Långfors tas i bruk Kraftverket i Kattstrupeforsen byggs färdigt och tas i bruk.

10 10 jämtkraft i dag MerPellets AS Kyrkberget Vindkraft AB Jemtska Östersund AB Boo Energi Försäljnings AB JP Vind AB Scandem Market AB Scandem AB Koncernen Jämtkraft Jämtkraft AB Jämtkraft Elnät AB Jämtlandskraft AB Jämtkraft Telecom AB Åre Fjärrvärme AB Jämtlands Mineral AB Kyrkberget Vindkraft AB Scandem AB Scandem Market AB MerPellets AS ska utveckla, producera och sälja bioenergiprodukter. Bolaget ägs av Allskog Holding AS, Jämtkraft AB och Trønder EnergiAS. Meråker kommun, AS Meråker Brug och Hernes AS. Jemtska Östersund AB erbjuder ett helhetskoncept inom byggnation av vindkraftparker och elnät. Bolaget ägs av Jämtkraft och Skanska. JP Vind AB är ett projektbolag med målsättningen att förverkliga specifika vindkraftparker. Bolaget ägs av Jämtkraft och Persson Invest. Kyrkberget Vindkraft AB är ett dotterbolag till Jämtkraft som omfattar vindkraftparken på Kyrkberget i Dalarna som tas drift under Boo Energi Försäljnings AB är ett elhandelsbolag med säte i Saltsjö-Boo i Nacka. Bolaget ägs av Jämtkraft och Boo Energi. Scandem AB är ett dotterbolag till Jämtkraft och Nordens största konsultföretag inom energiförvaltning. Scandem erbjuder elhandelstjänster som portföljförvaltning, fysiska elleveranser i Norden samt handel med utsläppsrätter och elcertifikat. De har finansinspektionens godkännande för värdepappershandel. Scandem Market AB är ett dotterbolag till Jämtkraft. Bolaget har en spetskompetens inom elhandel och portföljförvaltning Spänningsnivån i elnätet byts från 127V till 220V ÖEAB köper delar av Hissmofors AB En period av företagsförvärv, ett 30-tal företag och föreningar fusioneras ÖEAB byter namn till Jämtlandskraft AB Östersunds Fjärrvärme AB fusioneras med Jämtlandskraft, bolaget byter namn till Jämtkraft AB.

11 vår omvärld 11 Vår omvärld globalt och lokalt Villkoren för vår verksamhet sätts både globalt och alldeles nära. Klimatfrågan fortsätter att stå i centrum inom EU:s klimat- och energipolitik. El ses som en del av lösningen. Att använda mindre energi som en annan Jämtkraft köper Vattenfalls del i kraftverken i Kattstrupeforsen och Granbo, samt regionnätet. Vattenfall får aktier som dellikvid och blir därmed delägare i Jämtkraft Den svenska elmarknaden avregleras, elnätet och elhandeln separeras i skilda bolag. Jämtkraft etablerar sig som en egen aktör på den nordiska elbörsen, Nord Pool Jämtkraft Telecom AB bildas som senare kommer att erbjuda bredband via optisk fiber, Stadsnät.

12 12 vår omvärld Ett av EU:s klimatmål inför år 2020 är att 49 procent av Sveriges energi ska komma från förnybara energikällor. Sverige har åtagit sig att öka andelen förnybart med 20 procent. Klimat- och energipolitiken påverkar också marknadsförutsättningarna. Mer förnybar produktion Elcertifikaten, det svenska styrmedlet i strävan mot EU-målen, ökar incitamenten att bygga ut förnybar elproduktion. Det är en marknadsbaserad lösning där elkunderna är ålagda att köpa en viss mängd certifikat i förhållande till den el de konsumerar. Avgiften för certifikaten är en del av elpriset. Pengarna går till producenten av förnybar el, som ett extra täckningsbidrag för att få in ny produktion i systemet. När anläggningarna är avskrivna ska de bära sig själva. Som det ser ut idag kommer elcertifikaten att finnas kvar åtminstone fram till En ökad efterfrågan på skog, vind och vatten skapar intressanta möjligheter. Vi bedömer att villkoren för att bygga mer förnybar el är gynnsamma åtminstone fram till Förhoppningsvis ännu längre, säger Tommy Ericsson, ansvarig för omvärldsbevakning på Jämtkraft. Handeln med utsläppsrätter som startade 2005 styr också mot en ökad användning av förnybar energi. Medlemsländerna sätter ett tak för de nationella utsläppen och upprättar en fördelningsplan. Genom handelssystemet bildas ett marknadspris för att släppa ut koldioxid. Priset styrs av utbud och efterfrågan. Energieffektivisering en lösning Energieffektivisering är ett allt viktigare område inom klimat- och energipolitiken. Framtiden ser ljus ut för en ökad användning av energitjänster. Politiker, forskare, branschfolk alla kommer fram till samma sak. Vi behöver 2002 Kraftvärmeverket i Lugnvik tas i drift Ackumulatortanken Arctura står färdig Hornberget, Jämtkrafts första vindkraftpark, tas i drift JP Vind bildas tillsammans med Persson Invest AB. 50 procent av aktierna i Boo Energi Försäljnings AB förvärvas från Boo Energi Ekonomisk Förening, som behåller resterande aktier. Jämtkraft

13 13 minska vår energianvändning för att komma tillrätta med klimatproblemen. I den omställningen är el en viktig del av lösningen, säger Tommy Ericsson. En europeisk elhandelsmarknad Vi är på väg mot en nordisk elhandelsmarknad och i nästa steg mot en europeisk. En samverkan mellan flera skilda elbörser är inte långt borta här i Norden. Resan mot en europeisk slutkundsmarknad, där konsumenterna fritt kan välja elleverantör, är lite längre även om flera små steg har tagits även här. Fördelarna med en större gemensam energimarknad är många. Bland annat kan förnybar energi byggas ut och produceras där förutsättningarna är bäst. De dyraste fossileldade kraftverken kan konkurreras ut. Efterfrågan på förnybar energi ökar. En ökad efterfrågan på skog, vind och vatten skapar intressanta möjligheter för en region som Jämtland, säger Tommy Ericsson. Nya prisområden Under 2011 delas Sverige in i prisområden elområden som en konsekvens av EU:s strävan mot en gemensam inre marknad. Sannolikt kommer det att innebära att det blir dyrare med el i södra Sverige och billigare i norr. Elområdena ska stimulera att nya kraftverk byggs där det är underskott på el och att elnäten förstärks för att kunna föra över mer el inom Sverige. Högre elpriser i söder innebär att fler kraftverk kan byggas där, medan lägre elpriser i norr betyder att fler industrier kan byggas här. Den lokala agendan Lokalsamhällets inflytande ökar. Villkoren för vår verksamhet påverkas av lokala opinioner, mediebilder och den lokala politiska agendan. Klimatfrågan står inte alltid i fokus i människors direkta närmiljö. Möjligheter till utveckling, nya jobb, påverkan på landskapsbilden eller fisket är viktiga frågeställningar. Det finns ofta starka intressen såväl för som emot nya produktionsanläggningar. Det är avgörande med en fungerande dialog med vår omgivning såväl globalt som lokalt. 20 procent Så mycket har Sverige åtagit sig att öka andelen förnybar energi med fram till år inleder ett samarbete med Green Highway Mätarbytesprojektet slutförs elmätare i Jämtkrafts elnät byts ut till nya fjärravlästa mätare. Östersunds kommun köper Vattenfalls ägarandel. Jemtska Östersund AB bildas tillsammans med Skanska. Scandem Market AB och Kyrkberget AB bildas Kyrkberget Vindkraft AB förvärvas. Vädersäkringsprojektet slutförs, Jämtkrafts elnät står rustat mot väder och vind.

14 14 elmarknad Elmarknad i förändring Det har varit ett dramatiskt elår. Kylan har präglat prisbildningen. Den veckovisa elförbrukningen i Norden har slagit rekord vid flera tillfällen och elpriserna har svängt kraftigt. 93 öre/kwh så högt var inköpspriset på el i februari började med en kall och långvarig vinter. Och året avslutades med en ovanligt tidig och kall vinter. Vecka 1 blev det nytt rekord för elanvändningen i Norden med drygt 10 TWh i förbrukad el på en vecka. Vecka 49 tog en silverplats genom tiderna med 9,9 TWh. Elpriserna svänger kraftigt Vattennivåerna i magasinen var låga i början av året eftersom de nyttjats intensivt hösten innan. Vintern som följde var torr och vårfloden mindre än vanligt. Samtidigt gick kärnkraften sämre än normalt på grund av reparationer. Det här skapade väldigt höga elpriser i januari och februari, säger Arne Jansson marknadschef Scandem, Jämtkrafts dotterbolag. I mitten av sommaren hade balansen rättat upp sig något. Kärnkraften gick fortfarande inte som planerat, vilket gjorde att vattenkraften återigen nyttjades mer. Detta sammantaget med den följande kalla och torra hösten gjorde att priserna drevs upp igen. Elmarknaden har varit extremt känslig för det har funnits små marginaler. Oro och förväntningar har påverkat priset på terminsmarknaden mycket, säger Arne Jansson. Mer förnybart och flexiblare efterfrågan Den totala elanvändningen i Sverige var 146,5 TWh under 2010, jämfört med 138,4 året innan. Vindkraftproduktionen ökade med 40 procent. Nettoimporten minskade från 4,7 TWh till 1,9 TWh. Den kraftiga utbyggnaden av förnybar energi innebär ett bättre elpris för kunderna på sikt, eftersom det ökar utbudet. När det gäller vatten- och vindkraft är kostnaden för att producera en extra kwh låg, även om anläggningen är dyr att uppföra, vilket ger ett tryck nedåt på priserna säger Arne Jansson. Utvecklingen mot en gemensam elmarknad inom EU med större utbud, efterfrågan och färre hinder väntas ge kunderna ett stabilare och lägre elpris. Så även möjligheterna med de nya elmätare som installerats hos kunderna. När det blir möjligt att ta in större kundgrupper med timvis mätning möjliggörs en mer flexibel efterfrågan. Konsumenterna får möjlighet att använda mer el när priset är lågt och spara när priset är högt. Elenergipris på den nordiska elbörsen Spot prisområde Sverige Terminspris Medel Diagrammet visar de extremt stora svängningarna i inköpspriset på el under Priset som anges är spotpris prisområde Sverige, SEK/ MWh veckogenomsnitt. Källa: Nord Pool Konsumentprisets delar skatt, elenergipris och nätavgift % Skatt, moms och elcertifikat Elenergipris Nätavgift Diagrammet visar konsumentprisets delar: ett elhandelspris för förbrukad el plus certifikatskostnad, en elnätsavgift och skatter och avgifter. Källa: Svensk Energi

15 15

16 16 elkraft En bredare produktportfölj I samarbete med våra partners utvecklar vi vår elhandelsaffär. Med Scandems kompetens inom portföljförvaltning har vi möjlighet att utveckla nya produkter. Investeringar i elkraft Mkr Under året har samarbetet mellan dotterbolaget Scandem och Jämtkraft fördjupats. Med Scandems kompetens ombord inom Jämtkraftkoncernen har vi under året kunnat erbjuda marknaden fler produkter än tidigare, framför allt inom portföljförvaltning. Portföljprodukterna innebär att kunderna erbjuds att enligt en väl utarbetad strategi successivt låsa priset på elförbrukningen. Större kunder har oftast en strategi skräddarsydd till den specifika kunden. Mindre kunder får välja mellan ett antal fördefinierade strategier. Metoden har visat sig ge kunderna låga elpriser över tid, oberoende om jämförelsen görs mot rörligt pris, fast pris eller ett elprisindex. Nya kunder som tillkommit under 2010 som portföljförvaltningskunder är bland andra Svenska Kraftnät, där Scandem förvaltar 1,4 TWh nätförluster. Vi har sett en förskjutning under året mot att allt fler kunder väljer fasta avtal inför den kommande vintern. Kalla vintrar såväl 2009 som under inledningen av 2010 är sannolikt orsaken till att många vill säkra sina elpriser. Vi ser också att kunderna på elmarknaden efterfrågar nya produkter. Detta inspirerar oss att tänka i nya banor och produktutveckling blir en allt viktigare del av vår verksamhet, säger Lena Persson, chef för Elhandel på Jämtkraft. Kostnadseffektiva säljkanaler Vi har under året förbättrat vår kundservice, i form av utökade öppettider och utbildning för all personal i vårt kontaktcenter. Med vårt nya arbetssätt i kundhanteringsprocessen har vi hittat en modell för kontinuerliga förbättringar. Kontaktcenter har till exempel även ringt kunder för rådgivning kring lämpliga elavtal. Vi fortsätter arbetet med att optimera vår synlighet på webben, såväl lokalt som i resten av landet. Vi har också genomfört kundvårdande aktiviteter, till exempel har vi ringt och välkomnat alla nya kunder. Dessutom har vi haft en aktiv dialog med våra kunder, för att gemensamt komma fram till vilken avtalsform som passar dem bäst.

17 17 Under hösten 2010 har Jämtkraft inlett ett samarbete med Närkes Kils Elektriska inom elhandel. Samarbetet innebär i stort att Närkes Kils Energi säljer Jämtkrafts elhandelsprodukter, i första hand till de elhandelskunder som finns inom Närkes Kils Elektriskas nätområde. Närkes Kils Energi ser många fördelar med ett samarbete tillsammans med Jämtkraft, som är ett stabilt energiföretag med egen kraftproduktion och som elhandelsmässigt verkar i hela landet. Vår framtidsvision är att vi tillsammans ska kunna utöka Närkes Kils Energis kundstock att även innefatta kunder utanför nätområdet. Nya och befintliga kunder Under året har Jämtkraft slutit ett ramavtal med villaföreningen Alfa Vision i Höganäs, en ekonomisk förening där 400 av totalt 700 villaägare har tecknat elavtal. Jämtkraft har skräddarsytt ett elavtal till föreningsmedlemmarna och Alfa Vision hjälper till med införsäljning och administration. Sundsvall Energi har under året fortsatt köpa el från elbörsen via oss. Vi utför även på uppdrag från Sundsvall Energi ett antal tjänster inom kundhanteringsprocessen, till exempel fakturering, för att de själva ska kunna fokusera på sin försäljning. Detta gör att Jämtkraft och Sundsvall Energi kan ta del av de skalfördelar som behövs i en bransch med låga marginaler. Elhandelsaffären framåt Den lokala marknaden är fortsatt mycket viktig för Jämtkraft. Ambitionen är att vårt elpris ska vara så attraktivt att vi är det självklara valet för lokala kunder. Vad gäller marknaden utanför den lokala, så går den mot att bli allt mer nordisk. Även vi tänker mer och mer i dessa banor. Vi är idag balansansvariga för Sverige, Norge och Finland, vilket betyder att vi redan nu kan teckna kunder i alla dessa länder på egen hand. Vi har befintliga kunder både i Norge och Finland och sedan nyår har vi ett lokalkontor utanför Helsingfors. 49 öre/kwh var lokalpriset vid årets utgång

18 18 elkraft Framåt med förnybart Vi utökar kraftigt vår produktion av förnybar el. Fram till år 2020 planerar vi en fördubbling, merparten ska komma från vindkraft. 1 TWh planerad ökning av förnybar produktion fram till år Jemtska är ett bolag vi bildat med Skanska och som kan bygga infrastruktur till vindkraftparker. Bolaget kan dra nytta av Skanskas rikstäckande organisation inom byggnation och Jämtkrafts kompetens inom planering och anslutning av elnät. Scandem är en del av Jämtkraft sedan 2009 och är ett av Nordens största konsultföretag inom energiförvaltning. Scandem är starka inom elhandelstjänster som portföljförvaltning, fysiska elleveranser i Norden samt handel med utsläppsrätter och elcertifikat. Med Scandem har Jämtkraft en förstärkt kompetens inom elkraft. JP Vind är ett projektspecifikt bolag. Jämtkraft samarbetar med Persson Invest som är markägare och har kompetens inom markområdet. Tillsammans med Jämtkrafts kompetens inom kraftproduktion och elnät uppnår vi synergier. En ökad produktion av förnybar el behövs för att vi ska kunna bromsa klimatförändringarna. Det behövs också för att möta våra kunders framtida behov av el. Vår målsättning är att producera ytterligare 1 TWh till år Elproduktionen under 2010 blev ungefär som beräknat, trots årets stora variationer i nederbörd. Produktionen från vattenkraft uppgick till 924 GWh och produktionen från vindkraft uppgick till 31 GWh. Vi har haft en god tillgänglighet under året och väldigt få driftstörningar en grundförutsättning för att vi ska kunna hålla konkurrenskraftiga priser, säger Tommy Borgh, chef för Produktion. Vindkraft från idé till el i uttaget Det finns starka skäl till att ta tillvara på vindkraftens möjligheter. Med dagens stödsystem för byggnation av förnybar energi är de ekonomiska incitamenten goda. När vindkraften byggs i goda vindlägen är den konkurrenskraftig. Den skapar nya jobb och utveckling. Samtidigt är vindkraft en populär energikälla hos våra kunder. Under året har Jämtkraft etablerat ett helhetskoncept inom vindkraft. Tack vare vår breda tekniska kompetens, ekonomiska resurser och våra hel- och delägda dotterbolag Jemtska, JP Vind och Scandem har vi möjlighet att arbeta med alla steg i processen: markfrågor, samrådsprocesser, projektering, byggnation av fundament och vägar, ledningsdragning, transformatorstationer, spänningssättning, drift, förvaltning av elproduktion och försäljning av el. Vi arbetar med en bred projektportfölj av nya vindkraftprojekt. Små steg på en lång resa Den största händelsen under året är byggnationen av Kyrkbergets vindkraftpark i Dalarna. 10 vindkraftverk är resta, redo att leverera el under Nordisk Vindkraft har byggt vindkraftparken och Jämtkraft köper anläggningen nyckelfärdig. Den förväntade elproduktionen 73 GWh motsvarar el till omkring villor. Det gör den till dagens största vindkraftpark i Dalarna. Vi undersöker möjligheten att bygga ytterligare vindkraftverk i anslutning till vår befintliga vindkraftpark på Hornberget i Västerbotten, som idag har fem vindkraftverk. Vindförhållandena här har visat sig vara mycket goda. I östra Jämtland projekterar vi för en vindkraftpark med nära 90 vindkraftverk. Under året har vi upphandlat mätmaster. I början av 2011 startar vi upp vindmätningarna. Vår befintliga vindanläggning i Almåsa har fräschats upp under året med en ny generator. Vårt vindkraftprojekt i Moskogen, där vi ser en god potential för vindkraft har skjutits på framtiden på grund av det politiska läget i bygden. Året har präglats av en samrådsprocess där många åsikter såväl för som emot parken har kommit fram. JP Vind har arbetat fram en tillståndsansökan under året. Utöver dessa projekt arbetar vi på att utveckla ett antal projekt som tillsammans kan ge upp till 900 GWh. Mer energi ur samma vatten Vi har arbetat med vattenkraft i över 100 år. Det är stommen i vår elproduktion. Idag fokuserar vi på att göra våra befintliga anläggningar bättre och effektivare. Eftersom vattnet är en energikälla som går att lagra fungerar vattenkraften som ett bra

19 19 komplement till vindkraften. Vi kan använda energin från vattnet när det inte blåser. På vintern när vattennivåerna är lägre producerar vindkraftverken mer. Tillsammans ger vatten och vind ett jämnare energiflöde och en effektiv produktion av förnybar el. Förnyelse och effektivisering Under 2010 har vi arbetat med mark- och tillståndsarbeten inför en reinvestering i vårt största vattenkraftverk, Hissmofors. Skador i den bärande konstruktionen gör att vi behöver ersätta station IV med en ny. Samtidigt passar vi på att effektivisera så att ytterligare 10 GWh el kan utvinnas ur samma vatten, det motsvarar uppvärmning av villor. Byggnationen är omfattande. Investeringen beräknas kunna ge 150 årsarbeten under 3 år. Inför arbetena rivs stora delar av det gamla kraftverket. Ett digert arbete för att ombesörja att det blir en arbetssäker miljö under byggtiden har också påbörjats. Under året har vi också fått tillstånd att

20 20 elkraft bygga om vår kraftstation i Billstaån. Vi har dessutom genomfört akuta reparationsåtgärder i Långfors, för att försäkra oss om att vatten inte ska kunna tränga in i stationen. Grön el via kraftvärme I vårt kraftvärmeverk eldar vi med bioenergi, huvudsakligen från restprodukter från skogsbruket. Det ger värme och el till tusentals hushåll. Ju mer värme som produceras i kraftvärmeverket, desto mer el produceras samtidigt från bioenergin. Under 2010 blev årsproduktionen av el från kraftvärmeverket 218 GWh, en minskning med 7 GWh jämfört med året innan. Energikällor som används i Jämtkrafts kraftvärmeverk MWh Elproduktion och försäljning Egen produktion GWh Vattenkraft: 925 GWh Biogas: 1 GWh Vindkraft: 30 GWh Energiomsättning GWh Egen produktion: 1174 GWh Kraftvärme: 218 GWh Olja Rökgaskondensering Torv Bioenergi från trärestprod. Elpannor Värmepump Spillvärme Deponigas Inköp: 859 GWh Inköpt energi: Småskalig produktion 9 GWh Elbörs 655 GWh Forsmark 188 GWh Bilaterala affärer med andra kraftbolag 7 GWh Deponigas 4,6 3,6 11,1 3,3 1,7 Spillvärmegas 8,5 8 6,4 4,8 3 Värmepump 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 Elpannor 4,1 4,6 3,8 4,9 5 Träd Torv , ,7 Rökgaskond. 43,9 68,4 66,3 93,1 112 Olja 10,3 13,4 16,6 9,2 23,6

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12

Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Framtida prisskillnader mellan elområden 2012-06-12 Modity Energy Trading Energihandel som skapar kundvärden Modity ska vara en attraktiv och självklar motpart i alla former av bilateral och marknadsbaserad

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen Lina Palm FRÅGAN i FOKUS NEJ! MEN, ökad substitution av fossilbaserade produkter med produkter som har förnybart ursprung, dvs. baserade

Läs mer

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Svensk Vindkraftförening 25 år 13 april 2011 Kalle Lindholm, Svensk Energi de svenska elföretagens branschförening 1 2 Handel med el förutsätter transporter

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1641 av Penilla Gunther (KD) Inriktningen av energipolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till Power for good Nordisk Vindkraft är ett privatägt och finansiellt starkt företag som står för en solid och lönsam vindkraft med utgångspunkten att påverka naturen så lite som möjligt och samtidigt tillföra

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Erfarenheter med avisning Sjisjka och Kyrkberget vindpark. Stefan Stambej Power Väst 2013

Erfarenheter med avisning Sjisjka och Kyrkberget vindpark. Stefan Stambej Power Väst 2013 Erfarenheter med avisning Sjisjka och Kyrkberget vindpark Stefan Stambej Power Väst 2013 Agenda Ø Jämtkrafts målsättning Ø Teknisk lösning på Kyrkberget Ø Erfarenheter efter drift med avisning Ø Teknisk

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2009

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2009 Årsredovisning Jämtkraft AB 2009 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

HUR UTVECKLAS ELPRISERNA? Lina Palm, Energidirektör Skogsindustrierna

HUR UTVECKLAS ELPRISERNA? Lina Palm, Energidirektör Skogsindustrierna HUR UTVECKLAS ELPRISERNA? Lina Palm, Energidirektör Skogsindustrierna Vad påverkar elkostnaden? Elpris Sätts på marknaden, utbud och efterfrågan avgör Skatter och subventioner Beslutas av politiken, nationellt

Läs mer

BluePower. Tanka med egen el.

BluePower. Tanka med egen el. BluePower. Tanka med egen el. Ett erbjudande från OX2 och Volkswagen vind el 6h 190 e-up! km Vindparken på Fallåsberget. Foto: Lina Westman, Gefle Dagblad 2 BluePower. Juni 2014. Kör din elbil på el som

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-04-11 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 15, år 2014 vecka 15, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,1 procentenheter och

Läs mer

SMÅSKALIG VATTENKRAFT

SMÅSKALIG VATTENKRAFT SMÅSKALIG VATTENKRAFT STÖD MED GRÖNA CERTIFIKAT I SVERIGE CHRISTER SÖDERBERG SMÅKRAFTVERKENS RIKSFÖRENING OSLO 9 MARS 2009 Korsnäs kraftverk utanför Falun. Elcertifikat Sverige 2009-03-09 1 STÖD TILL FÖRNYBARA

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef Vindkraft inom E.ON Elnät Jan-Erik Olsson - Strategichef DN Debatt Vindkraftens aktuella läge EUs klimatmål med 20 procent förnybar energi till 2020 är en kraftfull satsning med tanke på övriga medlemsländers

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el European Commission Directorate- Energy and Transport Matti Supponen Stockholm i november 2010 Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el Sammanfattning

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser Elcertifikatsystemet har varit ett lyckat system som bidragit till förnybar kraft till låg kostnad. Ambitionshöjningen som ökar målet med 2 TWh

Läs mer

STATKRAFT SCA VIND AB

STATKRAFT SCA VIND AB STATKRAFT SCA VIND AB 2009-09-25 Presentation av projektet i samarbete med Vindkraftssamordning i Jämtlands län och dess näringsliv Henrik Berglund, Statkraft 1 STATKRAFT SVERIGE Kraftproduktion övertar

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

EOLUS VIND AB. Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19

EOLUS VIND AB. Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19 EOLUS VIND AB Vindkraftseminarium Falköping 2010-02-19 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har etablerat fler än 200 vindkraftverk Ca 35 anställda Kontor i Hässleholm, Vårgårda, Falun, Halmstad, Motala och Sundsvall.

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten NORWEA, Oslo 2011-03-30 Gemensam elcertifikatmarknad med Norge - historik och pågående process Elcertifikatsystemet

Läs mer

Tillsammans. för Landskronas miljö

Tillsammans. för Landskronas miljö Tillsammans för Landskronas miljö Vår roll i det hållbara samhället En icke fungerande revolver som inspiration Knuten kallas Non CO 2 och är en tydlig symbol för både Landskrona och för verksamheten där

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 31 mars 2014 Bokslutskommuniké 2013 20130101 20131231 Nettoomsättning 236 111 tkr (247 556) Rörelseresultat 30 355 tkr (38 148) Resultat efter skatt 22 319 tkr (49

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion - fyra förslag för förbättrad funktion Expertgruppen för miljöstudier den 11 november 2011 Sven-Olof Fridolfsson, fil dr Thomas P. Tangerås, docent www.ifn.se/forskningsprogrammet_elmarknadens_ekonomi

Läs mer

Vägval i Effektfrågan: Förutsättningar för en energy-only-marknad och aktiva konsumenter

Vägval i Effektfrågan: Förutsättningar för en energy-only-marknad och aktiva konsumenter Hur säkerställer vi väl fungerande energimarknader? Vägval i Effektfrågan: Förutsättningar för en energy-only-marknad och aktiva konsumenter Energikommissionen - Tekniska museet 27 oktober 2015 Lennart

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 153 000 151 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 14 september 2015 Delårsrapport Q2 2015 2015-01-01 2015-06-30 Nettoomsättning 124 555 tkr (121 124) Rörelseresultat 17 420 tkr (22 489) Resultat efter skatt 16 546

Läs mer

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Älgafallet, januari 2009 Energifrågan i fokus Tanums kommun har beslutat att bidra till ett långsiktigt uthålligt samhälle. I sin miljöpolicy

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-02-14 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 7, år 2014 vecka 7, år 2014 2 (19) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,2 procentenheter och

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter:

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter: Projektnamn: Förnyelsebara drivmedel i Region JH Programområde: Mellersta Norrland Ärende ID: 20201262 Bakgrund och omvärld Bakgrund Ett historiskt klimatavtal slöts vid FN:s klimatmöte i Paris 2015. För

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete Thomas Korsfeldt Generaldirektör Energipolitikens tre huvudmål Låg negativ miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

Steget före med dina energiaffärer

Steget före med dina energiaffärer Steget före med dina energiaffärer Politiska klimatåtgärder Avgörande händelser och påverkan på elpriset Mia Bodin, Modity Energy Trading Agenda 1. Kort om Modity Energy Trading 2. Politiska klimatåtgärder

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Pressinformation. 11 april 2007

Pressinformation. 11 april 2007 Pressinformation 11 april 2007 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Bixia Varför solel i vår mix

Bixia Varför solel i vår mix Bixia och omvärlden Mänskligheten står inför två av sina största utmaningar i historien! Hur vi ska få stopp på pågående klimatförändringar Hur vi ska få energibalans i världen Och detta utan att vi ska

Läs mer

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ)

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredag den 18 juni 2010. Tertialrapport 1 2010 Tertial 1, 2010-01-01 2010-04-30 Detta är Dala Energis första tertialrapport och därför finns ingen jämförelse för samma period

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS BLOCK 7 FÖRNYELSEN ETAPP 2 Magnus Eriksson Avdelningschef, Värme Anläggningsutveckling Det här är Mälarenergi VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR DRIVKRAFT

Läs mer

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB är Sveriges ledande vindkraftprojektör med branschens längsta erfarenhet. Vi projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Vindkraftsutbyggnad i Sverige

Vindkraftsutbyggnad i Sverige Vindkraftsutbyggnad i Sverige Förutsättningar och prognos Balingsholm 1 oktober 2014 Tomas Hallberg Svensk Vindenergi Förutsättningar och prognos Kontrollstation 2015 Elcertifikat 2020-2030 EU:s 2030-ramverk

Läs mer

Energimarknadsrapport - elmarknaden

Energimarknadsrapport - elmarknaden 2014-03-07 Energimarknadsrapport - elmarknaden Läget på elmarknaden, vecka 10, år 2014 vecka 10, år 2014 2 (18) Sammanfattning Under veckan sjönk nivån i Sveriges vattenmagasin med 3,0 procentenheter och

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX. Energi 2014. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX Energi 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta; Maria Söder, telefon: 070 220 89

Läs mer

En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete

En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete Vindkraftsstrategi Om strategin En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete Gemensam målbild och strategi för forskning, stöd och insatser Baserad på intern och extern kunskap samt kartläggning

Läs mer

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen Höga elpriser Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Energiledargruppen Stockholm onsdag den 23 februari 2011 Agenda EI:s uppdrag Marknadsprissättning på Nord Pool Prisutvecklingen på Nord Pool

Läs mer