Å R S R E D O V I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013

2 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar 18 Balansräkningar 19 Kassaflödesanalyser 21 Tilläggsupplysningar 22 Revisionsberättelse 30 Granskningsrapport 30 Koncernöversikt 5 år 31 Personal 32 Klimat och miljö 34 Vårt uppdrag är att säkra framtidens energi och kommunikationsbehov och samtidigt ta stor hänsyn till klimat och miljö. Det bidrar vi till genom att utveckla tjänster och leveranser inom el, värme, kyla och bredband. Under året som gått har vi bland annat levererat hundra procent förnybar el, fått fjärrvärmens miljömässiga och ekonomiska fördelar bekräftade, gjort vårt öppna stadsnät trådlöst i city och tagit ett stort steg mot framtidens hållbara bränslen. Våra kunder ska vara trygga med oss som leverantör och därför är kommunikation och närhet till dem viktigt. Vi ger kunderna råd om det elavtal som passar dem bäst, vi servar våra fjärrvärmekunders anläggningar och genom vårt bredband erbjuder vi framtidssäkra kommunikationslösningar. Vi utvecklar också regionen genom våra investeringar i närproducerad vindkraft och vårt leveranssäkra elnät som hela tiden förbättras för att klara de värsta av stormar. På hela resan följer våra kunder med. För att skapa förutsättningar för ungdomar att arbeta i vår bransch delfinansierar vi en högskoleutbildning i elkraftsteknik som hålls på ett flertal studieorter i landet. Vi tar också emot praktikanter och examensarbetare, och varje år anordnar vi inspirationsveckan Teknik för tjejer för att öka intresset bland tjejer att välja en teknisk yrkesinriktning. Genom att sommartid bjuda in allmänheten till vårt populära besöksområde Umeå Energicentrum i Klabböle, vill vi inspirera till ökad kunskap om energi och miljö. Energicentrum är beläget vid Umeås första vattenkraftverk och här anordnar vi guidade turer, utställningar och en pedagogisk experimentverkstad. Vid Energicentrum hålls även midsommarfirande och ett antal musikarrangemang där den årliga Kraftskivan lockar flera tusen besökare. Vår vision är att ge våra kunder en enklare vardag och regionen en hållbar framtid. Genom långsiktig strategi, god kunskap och en kontinuerlig dialog med våra kunder skapar vi det tillsammans. TILLSAMMANS MED VÅRA KUNDER MOT EN HÅLLBAR FRAMTID 2 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING

3 EL BREDBAND VÅRA PRODUKTER Vårt elnät sträcker sig över 485 mil och levererar el till kundanläggningar i hushåll och företag. Vi tar även uppdrag på entreprenad och bland annat sköter vi underhållet av all gatubelysning i Umeå på kommunens uppdrag. För att göra leveranserna ännu stabilare investerar vi kontinuerligt i nätet. Tack vare god planering rankas vårt elnät i dag som ett av Sveriges bästa, både vad gäller leveranssäkerhet och pris. Vi arbetar kontinuer - ligt med att göra elnätet smartare så att det ska kunna möta framtida krav från utbyggd vindkraft, fler laddstationer för elbilar och fler solceller på villataken. Vår elhandel säljer el till privat- och företagskunder över hela Sverige. Elen vi säljer kommer till hundra procent från förnybara energikällor som sol, vind och vatten och är ursprungsmärkt oavsett vilket avtal kunden väljer. Vi ger också råd i frågor som gäller elhandel, kraftmarknad, avtal, bindningstider och priser. Majoriteten av den el vi säljer produceras regionalt i våra vindkraftsparker, i Umeå kommuns del av vattenkraftverket i Stornorrfors samt av biobränsle på kraftvärmeverken på Dåva. Resterande del av vår förnybara el till försäljning är ursprungsmärkt och köps från nordiska elbörsen Nord Pool. Vårt öppna stadsnät UmeNet är ett av västvärldens snabbaste bredband. Det är ett väl utbyggt fibernät och vi gräver hela tiden nytt, sätter upp fler accesspunkter och förbättrar vårt utbud genom att utveckla nya tjänster och knyta nya tjänsteleverantörer till oss. Genom UmeNet får Umeåborna tillgång till ett trådlöst nätverk i centrum samt ett antal andra platser i staden. UmeNet ger kunderna en framtidssäker fiberuppkoppling och de får själva bestämma vilken tjänsteleverantör som ska leverera internetaccess, tv eller telefoni. VÄRME Fjärrvärme har länge varit ett aktivt bidrag till förbättrad luftkvalitet i Umeå och finns i stadens alla stadsdelar samt Holmsund, Hörnefors, Sävar och Bjurholm. Fjärrvärmen produceras till största delen i våra kraftvärmeverk på Dåva av framför allt biobränsle och avfall. Det innebär att vi skapar värme av energi som annars hade gått till spillo. Det är optimalt för ett hållbart samhälle, både ur kostnads- och miljöperspektiv. 4 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING

4 VD HAR ORDET Vi gick in i 2013 med ett starkt fokus på kunden. Vår målsättning var att genomgående öka vår kundorientering och under året genomfördes större satsningar på kunddialog, marknadsföring och nya avtal för privat- och företagskunder. Vi har under året i kundundersökningar och varumärkesmätningar tydligt sett att den positiva känslan för Umeå Energi bland de som bor och verkar i Umeåområdet fortsätter att öka. Ett mycket glädjande resultat som har bidragit till att stärka oss som organisation i vårt arbete mot en ökad kundorientering. Fokus sattes också på effektivisering av egna processer och en omfattande kartläggning av det dagliga arbetet påbörjades. Utifrån den genomlysningen fortsätter vi arbetet med att bli effektivare och på så sätt ytterligare förbättra lönsamheten inför kommande år. Som en del i arbetet med att utveckla och framtidssäkra organisationen påbörjades också en satsning på ledarskap som kommer att fortsätta under Under stormen Hilde testades organisationens förmåga att hantera större avbrott, vilket vi klarade mycket bra genom starka insatser ute i fält och ett uppskattat fokus på tydlig information till våra drabbade kunder och media. Utvecklingen mot konsolidering inom stadsnätsmarknaden som tog fart under året och konkurrens från värmepumpar som alternativ uppvärmningsform till fjärrvärme är marknadstrender som jag anser har haft stor betydelse för verksamhetens inriktning under året som gick, och som kommer att fortsätta ha stor betydelse under kommande år. Sammanfattningsvis var 2013 ett mycket bra verk- samhetsår med starka resultat för elnät, elhandel och UmeNet. Trots det varma vädret och ett kostsamt längre avbrott på kraftvärmeverket Dåva 1 klarade vi av att överträffa koncernens budget. Arbetet med att bli än mer kundorienterade tar vi med oss in i kommande år. Jag är stolt över att vi kontinuerligt ökar antalet kunder i våra värme-, el- och bredbandsnät. Nu gäller det att vi fortsätter stå på tå för att överträffa de förväntningar som finns på oss. Göran Ernstson Vd och koncernchef 6 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING

5 ÅRET SOM GÅTT 2013 HAR VARIT ETT HÄNDELSERIKT ÅR. HÄR SAMMANFATTAR VI DET VIKTIGASTE: Fjärrvärme ett bra val I september presenterade vi en stor undersökning om fjärrvärmens konkurrenskraft i förhållande till andra uppvärmningsformer i Umeå. Undersökningen gjordes av det oberoende konsultföretaget Profu och fokus låg på kostnader och klimatpåverkan. I undersökningen framgick det att i Umeå belastar bergvärmen och luft-/vattenvärmepumpen klimatet sex till tio gånger mer än fjärrvärmen i villor. I flerbostadshus blir skillnaden ännu större, med upp till tolv gånger högre klimatbelastning för bergvärme och luft-/ vatten värmepump. Undersökningen visade också att fjärrvärme är fler bostadskundens bästa val utifrån ekonomi, medan det går på ett ut om villakunden väljer fjärrvärme eller värmepump. Hundra procent förnybar el 2013 var det första helåret som vi uteslutande levererade norrländsk, hundra procent förnybar och ursprungsmärkt el till våra kunder, oavsett avtal. För oss är det en självklarhet att jobba för en hållbar framtid och bemötandet har varit mycket positivt. Ny ledning säkrar elförsörjningen Under hösten färdigställde vi den enskilt största satsningen i vårt elnät under året den två mil långa kraftledningen mellan Dåva och Holmsund. Syftet är att stärka nätet ytterligare och säkerställa en god leverans av el till kunderna. Mot framtidens hållbara bränslen I oktober togs två viktiga steg mot framtidens hållbara biobränsle. Som delägare i det forskningsbaserade företaget BioEndev invigde vi dels en ny pilotanläggning vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, dels togs det första spadtaget till den nya anläggning för demonstration och utveckling som ska byggas i Holmsund och som beräknas vara klar i mitten av BioEndev är ett av de ledande företagen i världen när det gäller forskning och utveckling kring så kallad torrefiering en teknik som bland annat gör det möjligt att förvandla biomassa till grönt kol. 8 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING

6 Laddstationer till Umeåborna I flera år har vi arbetat med att ta fram laddstationer enligt standard för elbilar och laddhybrider. Fem av dem satte vi under våren upp i parkeringshuset Nanna, där Umeåborna kan ladda sina elfordon. Vi har också vänt oss till företag och föreningar i staden som vill ha egna laddstationer. Först ut var Bilinvest, som under året satte upp två laddstationer med fyra laddplatser utanför sin entré. Vår ambition är att förbättra Umeås laddinfrastruktur, vilket är en viktig del i att öka andelen laddningsbara bilar i regionen. Nya snurror på Granberget Tre nya vindkraftverk på Granberget i Robertsfors byggdes under året. De har en effekt på 3,2 MW vardera och tillsammans kan de årligen försörja drygt villor med en elanvändning på kwh vardera. Under första halvåret 2014 ska de vara i full drift. Verken är anpassade efter vårt kalla klimat och har ett system för att rensa vingarna från is. Våra tre vindkraftstekniker har även gått en serviceutbildning på dessa vindkraftverk. Prisat bredbandsnät Vi var tidigt ute och satsade på bredband och bredbandsutbyggnad. Tack vare ett gediget och framsynt arbete med vårt stadsnät har vi satt Sverige och Umeå på kartan. För tredje året i rad återfinns vi på Akamais ranking som den stad i västvärlden med snabbast bredbandsnät. Våra satsningar på UmeNet har också skördat framgångar på nationell nivå. I februari mottog vi pris som Årets Operatör på Telekomgalan och i mars prisades vi som Årets Stadsnät av Svenska Stadsnätsföreningen. Trådlöst nät i city I samarbete med kommunen lanserade vi under året City of Umea ett Wi-Fi med accesspunkter i framför allt centrala Umeå. Det trådlösa nätverket är till för både turister och Umeåbor, och erbjuder fri surf i femton minuter per dag. Dessutom har användarna alltid helt fri tillgång till sidor med information om staden och vad man kan göra här. Samarbetet innebär också att Umeå kommuns personal och skolelever samt universitetets anställda och studenter har fri tillgång till Wi-Fi-nätet. Bättre och tryggare avtal På avtalssidan var vi en föregångare i landet med att ta bort det omdiskuterade tillsvidarepriset på el och istället ersätta det med vårt anvisningsavtal ett fördelaktigare avtal som följer spotpriset. Vi lanserade också produkten Vinterpris för både privat- och företagskunder. Elavtalet är en kombination av ett fast pris under vintern och ett rörligt pris resten av året. Syftet med produkten är att våra kunder ska känna sig trygga och försäkras mot eventuella pristoppar under årets kalla månader. Stormen Hilde drog in När stormen Hilde drog fram i november 2013 blev stora delar av Norrland hårt drabbat med många strömlösa människor som följd. Även våra kunder drabbades, men inte alls i så stor omfattning som många andra. Efter Hilde har vi utrett vad som gjordes bra och vad som kan göras ännu bättre, för att vara än mer rustade när nästa storm kommer. Nya prisavtal för fjärrvärme För våra företagskunder lanserade vi i november nya prisavtal för fjärrvärme. Nu skiljer vi tydligare på energiförbrukning och effektbehov där effekten visar den största tillförda energin per tidsenhet som en fastighet behöver. Om våra kunder sänker sitt effektuttag sparar de både pengar och miljö. För oss innebär det att vi kan minska vår produktionskapacitet och i förlängningen att vi kan minska användningen av olja ytterligare. Många skaffade serviceavtal Under året fortsatte vi att erbjuda serviceavtal för fjärrvärme till privatkunder, vilket ger dem regelbunden service av sin anläggning. Då ingår också hembesök där vi ger tips och råd om hur kunden kan minska energiförbrukningen i sin bostad. Serviceavtalet har varit efterfrågat och vid årets slut hade mer än 600 privatkunder valt den tjänsten. Dialogen med kunderna På vår kundservice arbetar vi ständigt med att bli ännu bättre. Samtalen med våra kunder får gärna ta en stund vår ambition är att i ett och samma samtal hjälpa kunden med hela sin energi- och kommunikationsaffär. Kundservice ringer även upp kunder som inte har svarat på utskick om omförhandling av avtal. Detta för att påminna och ge råd kring det avtal som passar kunden bäst. Arbetet under året har lett till goda resultat. Från 2012 till 2013 ökade servicegraden (alltså andelen besvarade samtal inom en minut) från 79,62 procent till 81,97, och snittväntetiden gick från 2,19 minuter till 46 sekunder. Nära även på sociala medier Vi var ett av de första energibolagen på Facebook och Twitter och har ett aktivt arbete inom sociala medier. Under 2013 kunde vi se en fördubbling av både gillare och följare. Det är viktigt för oss att vara tillgängliga där kunderna finns det ska vara lätt att få kontakt med oss och då är sociala medier ytterligare en naturlig väg. Oavsett om man väljer att besöka vårt huvudkontor eller twittra, så finns vi alltid nära. 10 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING

7 KONCERNLEDNING STYRELSEN ÖVRE RADEN FRÅN VÄNSTER Jan Ridfeldt, Ao-chef Umeå Energi Värme AB, tel , Anders Hjalmarsson, affärsutvecklare Umeå Energi AB, tel , Mari-Louise Johansson, HR-chef Umeå Energi AB, tel , Jan Eriksson, tf Ao-chef Umeå Energi Elnät AB, tel , Mats Berggren, Ao-chef Umeå Energi UmeNet AB, tel , NEDRE RADEN FRÅN VÄNSTER Agneta Filén, marknadschef och Ao-chef Umeå Energi Elhandel AB, tel , Göran Ernstson, vd och koncernchef Umeå Energi AB, tel , Karin Hedlund, administrativ chef Umeå Energi AB, tel , ÖVRE RADEN FRÅN VÄNSTER Jörgen Boström (S), , Lars Hammarstedt (S), , Lennart Arvidsson (V), , Torbjörn Hornliden (MP), , Christer Vredin (KD), , Torbjörn Wennebro (C), , Roger Bertilsson, facklig representant för SEKO, , NEDRE RADEN FRÅN VÄNSTER Ingemar Odeblad, facklig representant SACO, , Javad Erfanian Mehr, facklig representant Vision, , Mikael Berglund (S), , Gunilla Berglund (M), , Conny Svensson (FP), , FRÅNVARANDE Anna-Karin Jonsson (S), , Hans Blomqvist, facklig representant Ledarna, , Margareta Nilsson (S), , 12 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING

8 Förvaltningsberättelse Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för 2013, bolagets 49:e verksamhetsår. (Föregående års siffror anges inom parentes.) ÄGARFÖRHÅLLANDE OCH KONCERNSTRUKTUR Moderbolaget, Umeå Energi AB, är ett helägt dotterbolag till Umeå Kommunföretag AB (UKF). Umeå Energi AB äger i sin tur samtliga aktier i Umeå Energi Elhandel AB, Umeå Energi Elnät AB, Umeå Energi UmeNet AB, Umeå Energi Sol vind och vatten AB, 49,0 % av aktierna i BioEndev AB och 2,6 % av aktierna i Norrlands Etanolkraft AB. VERKSAMHET Koncernens verksamhet är indelad i fem affärsområden (Ao): Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol vind och vatten. Ao Värme innefattar produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla inom Umeå kommun och Bjurholms kommun samt produktion och försäljning av el. Dessutom erbjuds Umeå kommun och andra kunder avfallsbehandling i form av förbränning. Verksamheten bedrivs i moderbolaget. Torvbrytning i egen regi sker vid Basarmyran utanför Fredrika inom Åsele kommun. Ao Elnät innefattar eldistribution inom Umeå kommuns gränser förutom Botsmarksområdet, entreprenadtjänster samt byggande och underhåll av vägbelysning. Verksamheten bedrivs i dotterbolaget Umeå Energi Elnät AB. Ao Elhandels verksamhet, som bedrivs i dotterbolaget Umeå Energi Elhandel AB, omfattar försäljning och inköp av el. Ao UmeNet erbjuder byggande, drift, underhåll och service samt uthyrning av kanalisation, fiber och kapacitet. Verksamheten bedrivs i dotterbolaget Umeå Energi UmeNet AB. Ao Sol vind och vatten producerar och säljer elkraft baserad på förnybara energikällor såsom sol och vind. Verksamheten inom affärsområdet startade under 2009 och omfattar vindkraftproduktion, projekt inom solenergi och service av vindkraftanläggningar. Verksamheten bedrivs i dotterbolaget Umeå Energi Sol vind och vatten AB. OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernen Koncernens intäkter uppgick till 1 468,4 Mkr (1 526,2), en minskning med 57,8 Mkr från Resultat efter skatt uppgick till 81,2 Mkr (136,9). Resultat efter finansnetto var 104,2 Mkr (126,0). Räntabiliteten på sysselsatt kapital uppgick till 4,6 % (5,5). Räntabiliteten på totalt kapital uppgick till 4,5 % (5,2) samt på justerat eget kapital 10,9 % (15,3). Soliditeten uppgick till 21 % (19). Moderbolaget Moderbolagets intäkter uppgick till 862,0 Mkr (870,2), varav 146,6 Mkr (176,3) avsåg försäljning till dotterföretag. Av moderbolagets rörelsekostnader utgjorde 57,5 Mkr (52,8) inköp från dotterföretag. Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick till 10,5 Mkr (27,9), där 14,7 Mkr härrör från Ao Värme och -4,2 Mkr är övriga omkostnader samt nedskrivning av aktier och andelar. Efter bokslutsdispositioner och skatt redovisas ett nettoresultat på 0 Mkr (0). Miljöpåverkan Koncernen bedriver tio tillståndspliktiga och åtta anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. De tillståndspliktiga verksamheterna är: Dåva kraftvärmeverk, fjärrvärme- och elproduktion samt bränsleplaner Ålidhemsanläggningen, fjärrvärmeproduktion Backens panncentral, fjärrvärmeproduktion Ryttarens panncentral, fjärrvärmeproduktion Landstingets panncentral Röbäcks panncentral, fjärrvärmeproduktion Panncentral Volvo Hörnefors vindkraftspark, elproduktion Basarmyran, Åsele, torvbrytning Granbergets vindkraftspark, Robertsfors, elproduktion De anmälningspliktiga verksamheterna är: Ålö panncentral, värmeproduktion för Ålöfabriken. Brännlands panncentral, värmeproduktion för industrifastighet Bjurholms panncentral, fjärrvärmeproduktion Hörnefors panncentral, fjärrvärmeproduktion Holmsunds panncentral, fjärrvärmeproduktion Vindkraftverk, Holmsund, elproduktion Granitens värmepumpsanläggning, fjärrvärme- och fjärrkylaproduktion Sävar 61:264 och 61:275, mellanlagring av biobränsle Samtliga verksamheter påverkar miljön genom utsläpp till luft och vatten, buller och avfall i form av aska och slagg. Den tillståndspliktiga produktionen i dessa verksamheter sysselsätter ca 140 av företagets anställda. Umeå Energi har ett certifierat ledningssystem enligt ISO sedan år 2001 och har som koncernövergripande mål att vara klimatneutrala år AFFÄRSOMRÅDE ELNÄT Försäljning och resultat Affärsområdets intäkter uppgick till 327,7 Mkr (333,7), varav 25,0 Mkr (39,7) härrörde från vägbelysnings- och entreprenadverksamhet. Försäljning till moder- och systerföretag var 22,4 Mkr (17,8). Försäljningen motsvarar totalt GWh (1 464), varav lågspänningskunderna svarade för 794 GWh (825). Resultatet efter finansnetto uppgick till 78,8 Mkr (77,1), varav vägbelysnings- och entreprenadverksamheten svarade för 5,9 Mkr (5,3). Vid årets slut var (57 454) kundanläggningar anslutna. AFFÄRSOMRÅDE VÄRME Försäljning och resultat Affärsområdets intäkter uppgick till 743,8 Mkr (745,5) med en försäljning om 845 GWh (894) värme och 188 GWh (164) el. Resultatet efter finansnetto uppgick till 14,7 Mkr (32,4). Vid årets slut var antalet fjärrvärmekunder 7 267(7 214) och antalet fjärrkyla kunder 50 (48). Produktion Totalt producerades 1 004,7 GWh (1 059) värme och 208 GWh (211) el. Produktionsmixen har bestått av avfall, biobränsle, olja, värmepumpar, el samt inköp av färdig värme. Produktion av fjärrkyla var 13,1 GWh (12,5). AFFÄRSOMRÅDE ELHANDEL Försäljning och resultat Affärsområdets intäkter uppgick till 438,7 Mkr (498,6), varav försäljning till moder- och systerföretag var 41,9 Mkr (37,8). Prisnivån för slutkunder har sammantaget varit lägre jämfört med föregående år. Elförsäljningen uppgick till GWh (1 174). Antalet kunder var vid årsskiftet (52 651). Resultatet efter finansnetto uppgick till 19,2 Mkr (24,1). Inköp Den totala elanskaffningen uppgick till GWh (1 174). All kraft köps på elmarknaden. Marknadspriset på inköpt el har varit stabilt och har sammantaget varit något högre än AFFÄRSOMRÅDE UMENET Försäljning och resultat Affärsområdets intäkter uppgick till 54,3 Mkr (51,7), varav försäljning till moder- och systerföretag var 1,1 Mkr (1,7). Resultatet efter finansnetto uppgick till 5,2 Mkr (6,2). Vid årets slut var antalet kunder (6 906). AFFÄRSOMRÅDE SOL VIND OCH VATTEN Försäljning och resultat Affärsområdets intäkter uppgick till 27,0 Mkr (35,3) varav försäljning till koncernföretag uppgick till 45,0 % (54,8). Totalt ingår 7 vindkraftverk (12) med en totaleffekt på 12,6 MW. 3 vindkraftverk är under uppförande. Produktion Totalt producerades 30,8 GWh (53,6) el. Rörelseresultat efter finansnetto uppgick till -9,5 Mkr (-9,3). INVESTERINGAR Koncernens investeringar i fastigheter och maskiner/inventarier uppgick till totalt 247 Mkr (194), varav 64 Mkr (74) på Ao Elnät, 53 Mkr (75) på Ao Värme, 19 Mkr (29) på Ao UmeNet, 104 Mkr (9) på Ao Sol vind och vatten och 6 Mkr (7) på koncernnivå. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 20 Mkr varav 11 Mkr (11) i moderbolaget, 5 Mkr (7) i Ao UmeNet och 5 Mkr (1) i Ao Elnät avseende systemutveckling i verksamhetssystem, provisioneringssystem och för ärende- och mätvärdeshantering. Koncernen har investerat i aktier och andelar för 0 Mkr (4). FINANSIERING OCH LIKVIDITET Koncernens betalningsberedskap har varit god. Finansiering sker via checkräkningskredit genom koncernkonto. Årets investeringar har finansierats med egna medel. Självfinansieringsgraden uppgick till 126 % (176). För leasebar maskinutrustning inom Dåva 2 har moderbolaget tecknat ett finansiellt leasingavtal som lyftes kommersiellt den 1 juni Moderbolagets lånestock har på balansdagen minskat med 191 Mkr (158). Genomsnittliga skuldräntan på bolagets totala skulder inklusive avsättningar och kortfristiga skulder var 2,9 % (3,1). RISK Risk ingår som en aktiv del i all affärsverksamhet. Dess två huvudområden är rörelserisker och finansiella risker. Dessa hanteras av ledningen och affärsområdena med målsättningen att skapa en fungerande kontroll över resultat och kassaflöden i nutid och i framtiden. För de finansiella riskerna har styrelsen fastställt ett finansieringsreglemente och en riskpolicy för elhandeln. BOKSLUTSDISPOSITIONER Moderbolaget har lämnat koncernbidrag till Umeå Kommunföretag AB med 7,0 Mkr (0) och till Umeå Energi Sol vind och vatten AB med 9,5 Mkr (9,3). Moderbolaget har erhållit koncernbidrag från Umeå Energi Elnät AB med 47,0 Mkr (37,1) samt Umeå Energi Elhandel AB med 19,2 Mkr (24,1). Maskiner och inventarier har i Moderbolaget avskrivits utöver plan med 65,4 Mkr (77,5), i Umeå Energi Elnät AB med 32,2 Mkr (40,0) och i Umeå Energi UmeNet AB med 5,1 Mkr (6,2). PERSONAL Koncernens pensionsåtagande tryggas genom pensionsstiftelse och genom försäkringslösning. VERKSAMHETEN Koncernens marknadsandel är fortsatt mycket hög på den prioriterade hemmamarknaden. Leveranserna av värme, el och bredband har tryggt och säkert nått våra kunder var 9,7 % varmare än ett normalår jämfört med 2012 som var 3,3 % varmare än ett normalår. Producerad och såld värmevolym, samt el i kraftanläggningarna är lägre än föregående år, liksom elleveranserna i vårt elnät till följd av det milda vädret. Tillsammans med lägre elpriser innebär det också lägre nettoomsättning jämfört med föregående år. Antalet kunder i vårt värme-, el- och bredbandsnät fortsätter att öka. Affärsområde Elnät Ao Elnät är en säker och kvalitetsmedveten leverantör av nättjänst och nyanslutningar. Investeringar samt underhåll för fortsatt säkerhet har genomförts enligt plan under året och elnätet är ett av landets leveranssäkraste. En årlig oberoende mätning (Nils Holgersson undersökningen) visar att Umeå Energi Elnät har de 8:e lägsta elnätsavgifterna i landet. Vi har på grund av det milda vädret transporterat mindre el i vårt nät trots att Umeå fortsätter att växa. Årets investeringar uppgick till 69 Mkr. Enskilt största investeringen är den för vår leveranssäkerhet viktiga 145 kv ledningen mellan Dåva och Holmsund. Under natten mot den 17:e november drog stormen Hilde in över vårt nätområde med ett flertal strömavbrott som följd. Totalt drabbades tusentals människor i Norrland av elavbrott. Umeå Energis kunder klarade sig förhållandevis bra. Insatsen utvärderades efter stormen och ger underlag till hur vi ska förbättra tillgängligheten ytterligare. Dock påverkade stormen även vår tillgänglighet vilket syns i avbrottsstatistiken. Planerade avbrott har varit 2,33 minuter (2,92) i genomsnitt per kund och år. Oplanerade avbrott 41,50 minuter (15,71) i genomsnitt per kund och år. Under 2013 utbetalades 757 kkr (12) i avbrottsersättning till kund. Affärsområde Värme Efter årets första fyra månader som totalt sett var nära ett normalår, var resterande månader varmare eller mycket varmare än ett normalår. Detta innebar att produktionen inom Ao Värme av värme och el blev mindre än planerat. Detta har också medfört att försäljningsvolymerna av värme, el- och elcertifikat blev lägre än förväntat under året för Ao Värme. Prisnivåerna för el- och elcertifikaten är på alltjämt låga nivåer, vilket påverkat resultatet negativt. Tillgängligheten i huvudproduktionsanläggningarna Dåva 1 och Dåva 2 har under året varit lägre än plan och lägre än tidigare år. Den främsta orsaken var det haveri som inträffade på Dåva 1 under hösten som orsakade stopp i anläggningen i mer än två veckor. Marknadspriserna på avfallsbehandlingstjänster har varit stabila under året och avfallsintäkterna har därmed varit stabila och på en god nivå under året. Kostnaden för bränsle har fortsatt att utvecklas positivt vilket bidragit positivt till resultatet och möjliggjort att den totala kostnaden per producerad kwh varit i nivå med plan. Elförsäljningen från Dåva uppgick till 188 GWh (163) och täcker behovet av hushållsel för cirka villor. Under 2013 drabbades Ao Värme av en konkurs hos en leverantör vilket även detta har påverkat resultatet negativt. Lönsamheten inom Ao Värme har förbättrats under de senaste åren och verksamheten går nu stabilt med vinst. Affärsområde Elhandel Konkurrensen på den svenska elmarknaden är alltjämt hård. Det ekonomiska resultatet för Ao Elhandel för år 2013 fortsatte de senaste årens trend med god vinstnivå. Översynen av risker och avtal ger utdelning samtidigt som det fortsatt är en gynnsam underliggande råkraftmarknad med låga och stabila priser, vilket minskar risker vid inköp och håller vinstmarginalen på tillfredställande nivå, utan oförutsedda prisspikar. Mycket energi har också lagts på att på bästa och mest detaljerade sätt uppskatta försäljningsvolymer för att bäst matcha inköp på terminsmarknaden och minska kostnader och risk. Bolaget har även jobbat med att minska beroendet av it-system och således minskat kostnaderna. Bolaget var en föregångare i landet och tog tidigt bort tillsvidarepriset som ersattes med ett för kunderna fördelaktigare avtal. De låga elpriserna är gynnsamma för våra kunder. Under året lanserades en ny produkt som kallas Vinterpris för både konsument och företag som mottogs väl och sålde över förväntan. Kunderna känner sig tryggare och försäkrar sig mot potentiellt höga priser. Denna produkt kommer framledes att ingå i det ordinarie produktutbudet. Antalet kunder inom Ao Elhandel minskar något, men antalet kunder i Umeå regionen är i stort sett konstant. Andelen kunder i det lokala nätet är närapå 80 %. Affärsområde UmeNet Ao UmeNet har fortsatt att arbeta utifrån den långsiktigt fastlagda strategin med ett fortsatt mycket gott resultat. Ao UmeNet har arbetat både 14 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING

9 med förtätning i befintliga strukturer samt med nybyggnation. Utöver detta har arbetet fortsatt med att erbjuda drift, underhåll och service till fibernät som ägs av andra. Samarbeten med externa tjänsteleverantörer utvecklas ständigt med nya tjänster. Under 2013 startade Ao UmeNets utrullning av den nya automatiserade tjänsten som innebär förenkling av avtal och tjänster för kunderna. I samarbete med kommunen pågår ett samarbete, Wireless City of Umea, i syfte att utöka antalet accesspunkter för att kunna surfa trådlöst. Antalet kunder ökar och lönsamheten är fortsatt god i bolaget. Affärsområde Sol vind och vatten Vindkraftsinvesteringarna i parkerna Hörnefors och Robertsfors har genererat 31 GWh el. Vindnivåerna var under 2013 nära normala nivåer och uppmättes till 100 % (101). Vindkraftparken i Hudiksvall med fem verk har sålts. Under 2013 har tre vindkraftverk om vardera 3 MWh uppförts i Robertsfors. Helårsproduktionen som är i full drift 2014 beräknas uppgå till cirka 25 GWh vilket motsvarar produktionen för de sålda verken. En rotorbladskada inträffade på ett av vindkraftverken i Hörnefors med produktionsbortfall under 11 veckor med minskad elproduktion och reparation som följd. Den ekonomiska förlusten täcktes till 100 %. Prisnivån på el och elcertifikat har väsentlig betydelse för lönsamheten inom affärsområdet. Då dessa under 2013 inte varit gynnsamma resulterar det i ett negativt resultat för Ao Sol vind och vatten. Koncernen och moderbolaget Umeå Energi, har genom ägarbolaget Nekab ett direkt och indirekt engagemang i SEKAB tillsammans med energibolagen i Övik och Skellefteå. Delägarlån har fram till och med 2012 lämnats till Nekab om totalt 52,9 Mkr. Av försiktighetsskäl har 20,0 Mkr av totalt lämnade delägarlån nedskrivits. Detta gjordes Räntefordringar på Nekab för 2010 och 2011 har konverterats till aktier uppgående totalt till 5,4 Mkr. Dessa har av samma skäl nedskrivits med sitt värde det år de uppstod. Inget ytterligare behov av nedskrivning bedöms aktuellt för Härutöver har Umeå Energi en ansvarsförbindelse till SEKAB uppgående till 45 Mkr. Hela koncernen har involverats i ett långsiktigt arbete i syfte att skapa och bibehålla en genuin förbättringskultur, där ständiga förbättringar alltid är närvarande i vardagen. En långsiktig effektiviseringsstrategi är utarbetad där tydliga strategiska målområden såsom kund och marknad, ekonomi och finans, medarbetare, effektiva processer samt förnyelse och utveckling har mål som noggrant följs upp. Som exempel på ett pågående arbete inom effektiva processer kan nämnas det processkartläggningsarbete som pågår inom och mellan flera verksamhetsområden i syfte att effektivisera arbetsprocesser. Införandet av ett koncerngemensamt verksamhetssystem för ekonomi, projekt, underhåll mm innebär att översyn och fokus läggs på planering, uppföljning och gemensamma arbetssätt. Umeå Energi står bakom en ny elkraftingenjörsutbildning som startade hösten Inom energibranschen råder det stor brist på elkraftingenjörer och därför har Umeå Energi tillsammans med tolv andra energibolag ställt sig bakom och finansierat en elkraftingenjörsutbildning allt för att säkra att det i framtiden ska finnas kompetenta medarbetare. Att ha bra ledare innebär att kunna attrahera, behålla och utveckla medarbetare för framtiden. Under 2013 har ett ledarutvecklingsprogram startats för alla chefer för att skapa en gemensam grund att stå på och ett gemensamt synsätt på ledarskap och att leda i förändring. Programmet involverar alla medarbetare som genom workshops och praktiska övningar i vardagen medverkar för att förstå Umeå Energis mål och värderingar och sin roll och betydelse för att nå målen. FRAMTIDA UTVECKLING Umeå Energi har stor betydelse för utvecklingen i Umeå kommun både på kort och på lång sikt. Arbetet inom bolaget bedrivs med stor hänsyn till miljön och med fokus på trygg och uthållig energiförsörjning i kommunen. Som Umeåbornas eget energibolag är det viktigt för oss att staden utvecklas och att vi, vilket också uttrycks i våra ägardirektiv, bidrar till att göra Umeå till en attraktiv kommun att bo och utvecklas i. Vi vill ge kunderna en enklare vardag och regionen en hållbar utveckling. Vi kommer att använda vår starka lokala förankring och vårt varumärke för att bygga en nära relation med våra kunder. I nära samarbete med kund och partners ska vi snabbt kunna erbjuda produkter och tjänster som på ett enkelt sätt möter kundernas behov inom våra produktområden. Vi kommer att fokusera på att arbeta processinriktat med tydligt definierade processer som vi mäter, följer upp och ständigt förbättrar i syfte att vara effektiva i allt vi gör. Våra värderingar är Enkelhet, Närhet och Ansvar och våra medarbetare har en huvudroll där arbetet med ständiga förbättringar ses som en naturlig del i såväl medarbetarens som företagets utveckling. Våra ledare utvecklar förmågan att leda och verka i förändring. Ett positivt ekonomiskt resultat har gett och ger oss möjlighet att fortsätta våra investeringar i nya produkter och tjänster, nära kunderna och kopplade till våra basaffärer såväl som investeringar i anläggningar och personal, något som är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta ha hög kvalitet, service och leveranssäkerhet. Det långsiktiga verksamhetsmålet att vi ska vara Klimatneutrala 2018 har en påtaglig inverkan på alla beslut. Flera år med stora investeringar för bättre miljö, där vår biobränsleeldade kraftvärmeanläggning Dåva 2 är det tydligaste beviset. Dåva 2 ger produktion av värme och el med förnybart bränsle. Investeringar i vindkraft samt påbörjade investeringar i solcellsanläggningar stödjer också verksamhetsmålet Klimatneutral Med egen produktion av el och värme med förnybara bränslen, bio och vind och med 100 % förnybar el till alla våra elhandelskunder tar vi betydelsefulla kliv för vårt ansvar för ett hållbart samhälle. Som Umeåbornas eget energibolag ger vi tillbaka till vår region i form av en bra miljö, stadsutveckling och genom stöd till idrott och kultur samt vårt sociala ansvarstagande. En ekonomi i balans innebär bl.a. att våra investeringar ska vara lönsamma och att vi vårdar och förvaltar de investeringar vi genomfört. Vi står för trygghet och säkra leveranser av el, värme och bredband vilket framgår tydligt i de kundundersökningar vi gör. För 2014 planeras investeringar i nivån 175 Mkr och kommer kunna självfinansieras till 100 %. Affärsområde Elnät Hög tillgänglighet är ett av ledorden för Umeå Energi Elnät alla Umeåbor ska ha en stabil och säker leverans av el. Eventuella avbrott åtgärdas omgående. Vi utbildar vår personal frekvent vilket skapar förutsättningar att hålla en hög servicenivå till våra kunder och ligga i framkant av den tekniska utvecklingen. De senaste åren har utvecklingen och förändringarna av energibranschen varit stora och allt tyder på att denna utveckling kommer att accelerera. Några av de utmaningar som vi ställs inför är hur vi som nätbolag påverkas av införandet av en Nordisk slutkundsmarknad där elkunden främst ska ha kontakt med elhandlaren och endast i vissa särskilda fall av nätägaren. Förhandsregleringen för nästa reglerperiod innebär nu okända förändringar för nätbolagen. Smarta nät som innebär en utveckling mot ett energisystem med ökade möjligheter för kunderna att leverera sin el till nätet betyder att vi som nätbolag vill vara i framkant och utveckla elnätet. Snabb utveckling av förnybar elproduktion (vind och sol) i systemet betyder att nya verktyg, tekniska krav och så vidare omgående behöver tas fram för Europa. Hur ska villkoren/reglerna se ut så inte hinder skapas för den fortsatta utbyggnaden. För att möta dessa utmaningar måste blicken lyftas från den hektiska vardagen och fokuseras framåt. Vi ska vara rustade för de utmaningar som vi ställs inför. Affärsområde Värme Hög tillgänglighet och god prestanda hos våra kraftvärmeverk Dåva 1 och 2 är även fortsättningsvis av yttersta vikt för affärsområde Värmes ekonomiska resultat. Optimering av drift och underhåll av Dåvaanläggningarna är och kommer att vara ett högprioriterat område. Att fortsätta stödja våra kunder i deras arbete för en hållbar utveckling och erbjuda tjänster i form av service av kundernas anläggningar, statistik och rådgivning kommer att bli allt viktigare. Vi erbjuder bland annat möjlighet att teckna serviceavtal för fjärrvärme och efterfrågan är mycket stor. Vid årsskiftet har mer än 600 privatkunder valt att teckna service avtal med Umeå Energi. Oberoende undersökningar visar att fjärrvärmen i jämförelse med andra uppvärmningsalternativ, t ex bergvärme och värme pumpar ger mindre klimatpåverkan och är ett billigare alternativ. Ao värme kommer för att ge kunderna ett större värde gå högre upp i värdekedjan och leverera komfort och värme i högre utsträckning. Affärsområde Elhandel Ett noga övervägt och viktigt beslut som har fattats för elhandelsverksamheten var att all el som säljs ska vara hundra procent förnybar. Ao Elhandel kommer att fortsätta att analysera de stora förändringar som sker inom elbranschen och samtidigt utvecklas som elhandelsbolag och skapa ett värde för våra kunder. Förberedelser sker kontinuerligt inför de utmaningar som en gemensam Nordisk Slutkundsmarknad innebär, samtidigt som elaffären måste anpassas till ett nytt energilandskap där kunden blir microproducent och där konkurrensen på slutkundsmarknaden är fortsatt stenhård med extremt låga marginaler. Det är därför viktigt för bolaget att förflytta fokus från pris till värde. Detta ses tydligt i den kommunikation som Ao Elhandel drivit under året där mervärden och känsla fått större utrymme snarare än ett erbjudande eller en rabatt. Fokus nu och i framtiden är att kommunicera ett tydligt och enkelt budskap till kunderna där Umeå Energi är det givna valet när det kommer till hållbara energilösningar. Att leverera förnybar el till alla kunder var det första steget, och de kommande åren är det viktigt att förklara vad miljönyttan är och att konkretisera och göra det enkelt för kunden att förstå sitt val av energileverantör. Bolaget förbereder sig nu också för att kunna erbjuda att köpa överskottsel från microproduktion, som ett led i att kunna utöka affären till andra tjänster än leverans av el. Affärsområde UmeNet Ao UmeNet kommer att fortsätta arbetet med att erbjuda våra tjänster till fler kunder samt att utveckla det öppna stadsnätets erbjudande. Kundundersökningar visar att kunderna värderar valfriheten i ett öppet stadsnät. Ett steg i den riktningen är införandet av den kundportal där nya och befintliga kunder får information om vilka produkter och tjänster som erbjuds via stadsnätet. I portalen ska kunderna kunna köpa de tjänster som erbjuds via UmeNet och UmeNets tjänsteleverantörer helt elektroniskt. Med tidiga, framsynta och innovativa satsningar på stadsnät och bredbandsutbyggnad och samarbete med tjänsteleverantörer och operatörer har man satt Sverige och Umeå på kartan. För tredje året i rad återfinns Umeå på Akamais ranking som den stad i västvärlden med snabbaste bredbandsnätet. De nationella operatörerna har startat upp att bygga nästa generation av mobilt bredband, 4G. UmeNet arbetar för att erbjuda svartfiber till denna utbyggnad. Under 2014 kommer UmeNet att arbeta vidare med den konsolidering som sker i branschen samt att titta på möjligheterna att arbeta över kommungränserna. Affärsområde Sol vind och vatten Inom affärsområdet Sol vind och vatten samlas Umeå Energis vindkraftverk och andra projekt som befrämjar vårt arbete med förnyelsebar elproduktion inom affärsområdet. Fler projekt är aktuella för bedömning. Nya tjänster inom affären är under utveckling och service av vindkraftanläggningar förväntas öka i omfattning. Vår medverkan i projektet Ålidhem fortskrider. Projektet där vi tillsammans med AB Bostaden och Umeå kommun utvecklar den hållbara stadsdelen har genomfört installation av solceller på ett par byggnader. Umeå Energi kommer under 2014 att installera solceller på de egna kontorsfastigheterna i centrum, total effekt 31 kw. Vindkraftsverken i parkerna Hörnefors, samt Robertsfors har god tillgänglighet och vindförhållandena är goda. Vindförhållanden och elprisutvecklingen är avgörande för Ao Sol vind och vattens lönsamhet. Vid full produktion förväntas de 10 vindkraftverken fullt utbyggt och vid helårsproduktion producera 54 GWh el. VINSTDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står från föregående år i kronor: Balanserade vinstmedel ,93 Årets resultat 1 000, ,21 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten balanseras i ny räkning. 16 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING

10 Resultaträkningar Kkr Not 1 Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning punktskatter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 10,11, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Balansräkningar Kkr Not 1 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för dataprogram Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Pågående nyanläggningar och förskott Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Omsättningstillgångar Varulager m m Bränslen och reservdelar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Kundfordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Elcertifikat Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING

11 Balansräkningar forts Kkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 21 Bundet eget kapital Aktiekapital, 692 aktier Bundna reserver Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Fria reserver Årets resultat Summa fritt eget kapital Kassaflödesanalyser Kkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Realisationsvinst/förlust på anläggningstillgångar Erhållen ränta Erlagd ränta Koncernbidrag/Aktieägartillskott Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Förändring av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga fordringar Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Investeringsverksamheten Förvärv av aktier Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring långfristiga fordringar Förändring långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Ej utnyttjad checkkredit TOTALA LIKVIDA MEDEL POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING

12 Tilläggsupplysningar NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom redovisning av leasing där Redovisningsrådets rekommendation RR 6:99 har tillämpats samt koncernredovisningen som upprättats i enlighet med Redovisnings rådets rekommendation RR 1:00. Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen: Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Koncernredovisning Koncernens resultat- och balansräkningar omfattar alla företag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har mer än hälften av aktiernas röstvärde samt företag i vilka koncernen på annat sätt har ett bestämmande inflytande och en mer betydande andel av resultatet av deras verksamhet. Koncernredovisningen har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Samtliga förvärv av dotterföretag har redovisats enligt förvärvsmetoden. Obeskattade reserver redovisade i de enskilda koncernföretagen uppdelas i koncernens balansräkning i en kapitaldel och en skattedel. Kapitaldelen har förts till bundna reserver. Skattedelen redovisas under rubriken Avsättningar. Aktier i intresseföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden eftersom innehaven är små och en redovisning enligt kapitalandelsmetoden endast skulle innebära mindre justeringar av redovisade värden. Koncernbidrag I koncernen redovisas koncernbidrag, tillsammans med tillhörande aktuell skatt, i eget kapital bland fria reserver. I moderbolaget redovisas koncernbidrag över resultaträkningen. Elcertifikat/kvotplikt Tilldelade elcertifikat redovisas till marknadspris vid tilldelningstidpunkten och inköpta elcertifikat till anskaffningspris. Därefter görs en löpande värdering till det lägsta av tilldelnings-/anskaffningsvärde och verkligt värde. I balansräkningen redovisas elcertifikaten som omsättningstillgång till den del de beräknas nyttjas för täckande av årets skuld för kvotpliktig försäljning. Skuld för kvotpliktig försäljning redovisas som kortfristig skuld och värderas till samma värde som innehavet av elcertifikat. Till den del skulden för kvotplikt överstiger innehavet av elcertifikat värderas skulden till beräknad kostnad för anskaffning av ytterligare elcertifikat. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Intäkter Intäkter redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och när huvudsakliga risker och rättigheter, som är förknippade med ägandet, övergått till köparen. Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning eller till fast pris. Uppdrag på löpande räkning redovisas i den takt arbetet utförs, i enlighet med huvudregeln i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete. Anslutnings intäkter, det vill säga den avgift som kund betalar i samband med anslutning till elnät, fjärrvärmenät eller optofibernät intäktsförs vid tid för anslutning. Eltransportintäkterna från lågspänningskunder fastställs enligt schablonmodell baserad på faktisk produktion samt beräknade ledningsförluster. Högspänningskunderna faktureras varje månad enligt faktisk förbrukning. Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande Bergtunnel 60 Kontorsbyggnad 50 Övriga byggnader 40 Hetvattenkulvertar, fjärrkylakulvertar 33 Eldistributionsnät, region- och fördelningsstationer 25 Nätstationer Elnät och kanalisation och passiv utrustn UmeNet 25 Noder Umenet 25 Dåvaanläggning: rökgasrening, värmepumpar, traverser 20 Produktionsanläggn, reservkraftaggregat 20 Markanläggningar 20 Vindkraftverk Fjärrvärmecentraler, fjärrkylaanläggningar och elmätare 15 Styrsystem, datanät, reservoljepannor 10 Inventarier och fordon, switchar UmeNet 5 Systemutveckling, kund- och fakturering, ärende- och mätvärdeshantering 5 Datautrustning, aktiv utrustning och convertrar UmeNet 3 Mark Ingen avskrivning Elcertifikat Ingen avskrivning Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar redovisas som bokslutsdisposition. Varulager och pågående arbeten Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut-principen tillämpats. Verkligt värde utgörs av beräknat försäljningsvärde med avdrag för beräknad försäljningskostnad. Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till svenska kronor efter balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och balansdagens värde har resultatförts. Leasing Redovisningsrådets rekommendation RR 6:99 tillämpas. Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren, om så ej är fallet är det fråga om operationell leasing. Tillgångar som förhyrs enligt finansiella leasingavtal har redovisats som tillgång i koncernens balansräkning. Förpliktelser att betala framtida leasingavgifter har redovisats som lång- och kortfristiga skulder. De leasade tillgångarna avskrivs enligt plan medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och amortering av skulderna. Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de facto erlagts som leasingavgift under året. I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. Skatter Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd 2001:1 Inkomstskatter. Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. År För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. I företaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. I koncernredovisningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Nyckeltalsdefinition Räntabilitet på sysselsatt kapital: rörelseresultat efter finansiella intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning efter avdrag för icke räntebärande krediter. Räntabilitet på totalt kapital: rörelseresultat efter finansiella intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning. Räntabilitet på justerat eget kapital: resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Självfinansieringsgrad: kassaflöde från löpande verksamhet före rörelsekapitalförändring i procent av investeringar. Genomsnittlig skuldränta: räntekostnader i procent av genomsnittliga totala skulder och skattedel av obeskattade reserver. Soliditet: justerat eget kapital i procent av genomsnittlig balansomslutning. Samtliga belopp anges i kkr om inte annat anges. NOT 2 NETTOMSÄTTNING PER RÖRELSEGREN Energi Elnät Elhandel Optofiber Totalt NOT 3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Administrativ avgift dotterbolag Realisationsvinst försäljning anläggningstillgångar Övrigt Totalt NOT 4 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Arvode och kostnadsersättning till revisorer Revisionsuppdrag Konsultation Totalt Operationell leasing Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror Totalt I moderbolaget redovisas all leasing som operationell leasing. I koncernen redovisas leasing av Dåva 2 som finansiell leasing i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 6:99 (se not 24). 22 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING

13 NOT 5 ANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER (Gäller både koncernen och moderbolaget) Medeltal anställda Antal Varav Antal Varav anställda män anställda män Moderbolaget Dotterföretag Koncernen totalt Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelse, vd och övriga anställda Löner och Soc.kostn Löner och Soc.kostn andra ers. (varav pens. andra ers. (varav pens. kostnader) kostnader) Styrelse och vd (542) (495) Övriga anställda (13 526) (10 491) Totalt i moderbolaget (14 068) (10 986) DOTTERBOLAG I SVERIGE Styrelse och vd (307) (1 059) Övriga anställda (4 938) (5 155) Totalt i dotterbolagen (5 245) (6 214) Koncernen totalt (19 313) (17 200) Beräkningsgrund: Schemalagd arbetstid - all frånvaro + övertid / normalårsarbetstiden för en årsanställd. Umeå Energi har inga andra pensionsförpliktelser än sådana som är tryggade genom försäkringslösning eller i pensionsstiftelse. Vid uppsägning från bolagets sida är vd:s uppsägningstid 24 månader. Fördelningen mellan kvinnor och män i företagets styrelse Kvinnor 3 3 Män 8 8 Totalt NOT 6 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Fördelningen mellan kvinnor och män i företagsledningen Kvinnor 3 3 Män 5 4 Totalt 8 7 Resultat från nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar uppgår i koncernen till -622 kkr (-4 664) och i moderbolaget till -613 kkr (-4 543). NOT 7 RÄNTEINTÄKTER OCH RÄNTEKOSTNADER Ränteintäkter Koncerninterna ränteintäkter Övriga ränteintäkter Totalt NOT 8 BOKSLUTSDISPOSITIONER Aktieägartillskott Avskrivningar utöver plan Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Summa NOT 9 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT/UPPSKJUTEN SKATT Aktuell skatt Aktuell skatt i erhållna koncernbidrag Uppskjuten skatt hänförlig till förändring av obeskattade reserver Uppskjuten skatt hänförlig till ändrad skattesats NOT 10 ÖVRIGA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ack. avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Avser balanserade utgifter för dataprogram. NOT 11 BYGGNADER OCH MARK Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ack. avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden Byggnader Mark Summa Räntekostnader Finansiell leasing Övriga räntekostnader Totalt UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING

14 NOT 12 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ack. avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde * *Maskiner som innehas under finansiella leasingavtal ingår med ett redovisat värde om kkr ( tkr). Under övriga kort- och långfristiga skulder i koncernen redovisas framtida betalningar avseende skuldförda finansiella leasingförpliktelser. NOT 13 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde NOT 16 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG (gäller både koncernen och moderbolaget) Företagets namn Org.nr Säte BioEndev AB Umeå Innehavets omfattning Företagets namn Antal andelar Eget kapital* Årets resultat** Kapital-andel % Bokfört värde BioEndev AB Summa 49 *Med eget kapital avses intressebolagets totala eget kapital. **Med årets resultat avses intressebolagets totala resultat. Förändring andelar i intresseföretag Ingående anskaffningsvärde Förvärv Avyttringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade nedskrivningar Årets nedskrivning Utgående ackumulerade nedskrivningar Bokfört värde NOT 17 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV (gäller både koncernen och moderbolaget) Företagets namn Org.nr Säte Norrsken AB Bollnäs Kvarkenvinden Umeå NOT 14 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Företagets namn Antal andelar Kapital-andel % Bokfört värde Umeå Energi Elhandel AB ,0 % Umeå Energi Elnät AB ,0 % Umeå Energi UmeNet AB ,0 % Umeå Energi Sol vind och vatten AB ,0 % NOT 15 FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG Ingående anskaffningsvärde Tillkommande fordringar Avgående fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Bokfört värde Innehavets omfattning Företagets namn Antal andelar Kapital-andel % Bokfört värde Norrsken AB Kvarkenvinden Andra aktier och andelar 235 Summa Förändring av innehav av andra långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärde Förvärv Avyttringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade nedskrivningar Årets nedskrivning Utgående ackumulerade nedskrivningar Bokfört värde NOT 18 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Ingående anskaffningsvärde Årets lämnade lån Årets amorteringar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerat redovisat anskaffningsvärde UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING

15 NOT 19 ELCERTIFIKAT Innehavet av elcertifikat per väntas lösas in i samband med att kvotplikten deklareras varför elcertifikaten redovisas som omsättningstillgång. NOT 20 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna försäljningsintäkter Övriga poster Summa NOT 21 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktie- Bundna Fria Årets kapital reserver reserver resultat Belopp vid årets ingång Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital Vinstdisposition enligt beslut vid årets bolagsstämma Lämnat koncernbidrag, netto Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktie- Reserv- Balanserat Årets kapital fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enligt beslut vid årets bolagsstämma 1-1 Årets resultat 1 Belopp vid årets utgång NOT 25 CHECKRÄKNINGSKREDIT Beviljade krediter Koncernkonto, Umeå Kommun Summa Moderbolagets nyttjande av sin maximala interna kreditlimit om kkr förutsätter att koncernens totala nyttjade kredit på Umeå kommuns koncernkonto inte överstiger maximalt beviljade kreditlimit om kkr. NOT 26 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna lönebikostnader Förutbetalda intäkter Upplupna kraftkostnader Övriga poster Summa NOT 27 STÄLLDA SÄKERHETER Skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckning Summa NOT 22 OBESKATTADE RESERVER Ackumulerade avskrivningar utöver plan Maskiner och inventarier Summa Av obeskattade reserver utgör kkr uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten redovisas ej under egen rubrik i moderbolagets balansräkning, men däremot i koncernens. NOT 28 ANSVARSFÖRBINDELSER Borgensåtaganden Summa NOT 23 FÖRÄNDRING UPPSKJUTEN SKATT Uppskjuten skatteskuld Summa NOT 29 UPPGIFT OM MODERBOLAG Moderföretag är Umeå Kommunföretag AB, , i Umeå. Koncernens uppskjutna skatteskuld avser i sin helhet skatteskuld på obeskattade reserver. NOT 24 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Skuld leasingkontrakt Dåva Övriga skulder till kreditinstitut Summa Moderbolaget har ingått ett leasingavtal för kraftvärmeverket Dåva 2. Leasingskulden per balansdagen är kkr, varav kkr redovisas som kortfristig del. Skuldposters förfallotid Skulder till kreditinstitut som förfaller till betalning tidigare/senare än fem år efter balansdagen Förfallotidpunkt, tidigare än fem år från balansdagen Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen Summa Umeå den 26 mars 2014 Mikael Berglund Gunilla Berglund Torbjörn Hornliden ORDFÖRANDE VICE ORDFÖRANDE Jörgen Boström Lennart Arvidsson Lars Hammarstedt Anna Karin Jonsson Margareta Nilsson Torbjörn Wennebro Conny Svensson Christer Vredin Göran Ernstson VD Min revisionsberättelse har lämnats den 28 mars 2014 Anders Westman AUKTORISERAD REVISOR 28 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING

16 Revisionsberättelse Till årsstämman i Umeå Energi AB Org nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Umeå Energi AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat Granskningsrapport Till årsstämman i Umeå Energi AB Org nr och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Umeå Energi AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Luleå den 28 mars 2014 KPMG AB Anders Westman AUKTORISERAD REVISOR Vi av fullmäktige i Umeå kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Umeå Energi AB s verksamhet för år Vi har biträtts av Ernst & Young AB i vår granskning. Styrelse och vd svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Under året har vi träffat bolagets ledning och gått igenom väsentliga frågor i syfte att bedöma om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen är tillräcklig. Vidare har vi genomläst styrelseprotokoll och andra väsentliga ledningsdokument samt årsredovisningen för Vi har också träffat den auktoriserade revisorn i bolaget för att stämma av våra respektive granskningsinsatser och resultatet av dessa. Vi har även genomfört fördjupade granskningar inom områdena: Kartläggning avseende de kommunala bolagens regionala och internationella initiativ Granskning av upphandling och inköp med fokus på uppföljning/ kontroll av avtal Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Stig Lindström LEKMANNAREVISOR Umeå den 26 mars 2014 Marie Sandström Öhberg LEKMANNAREVISOR Koncernöversikt 5 år EKONOMI/ NYCKELTAL Intäkter totalt (exkl aktiverat arbete) Mkr Intäkter per anställd Mkr 4,6 4,9 5,5 6,5 5,5 Investeringar Mkr Avskrivningar enligt plan Mkr Resultat efter finansnetto Mkr Soliditet % Räntabilitet på justerat eget kapital % 10,9 15,3 12,1 9,7 neg Räntabilitet på sysselsatt kapital % 4,6 5,5 5,2 4,3 1,5 Räntabilitet på totalt kapital % 4,5 5,2 4,7 3,8 1,3 Genomsnittlig skuldränta % 2,9 3,1 3,4 2,9 2,5 Självfinansieringsgrad % ENERGILEVERANS Elnät GWh Elhandel GWh Värme GWh Energileverans/anställd GWh 7,3 7,8 7,7 8,7 8,2 KUNDERS ANLÄGGNINGAR Elnät antal Elhandel antal Värme antal UmeNet antal* Fjärrkyla antal PERSONAL Medeltal anställda antal Utbetalda löner och ersättningar Mkr ANLÄGGNINGAR El Mottagn stn 130/40 kv antal Fördeln stn /10 kv antal Nätstationer 10/0,4 kv antal Högspänning friledning 10 kv km Högspänning jordkabel 10 kv km Fjärrvärme Produktionsanläggningar i huvudnätet antal total effekt MW Produktionsanläggningar i övrigt antal total effekt MW Huvudledningar mm km Fördelnings- och servisledningar mm km Fjärrkyla Absorptionskylmaskiner och kompressorkylmaskiner antal total effekt MW UmeNet Optofiberkabel, anlagd i mark km Accessnoder antal Vindkraft Vindkraftverk antal total effekt MW * Metoden för beräkning av antal kunders anläggningar är reviderad är korrigerad enligt samma metod. 30 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING

17 Personal Tillsvidareanställda (visstidsanställda) antal 339 (7) 313 (9) 309 (7) 298 (5) 284 (10) Årsarbetare 1) antal Kvinnor tillsvidareanställda (visstidsanställda) antal 89 (4) 79 (3) 77 (3) 70 (3) 68 (2) Män tillsvidareanställda (visstidsanställda) antal 250 (3) 234 (6) 232 (4) 228 (2) 216 (8) Medelålder tillsvidareanställda (inkl visstidsanställda) år 44,8 (44,7) 45,1 (44,7) 44,8 (44,6) 44,8 (44,7) 45,2 (44,7) Närvaro 2) % 83,2 83,3 82,3 83,2 82,9 Personalomsättning % 2,5 5,1 5,6 3,8 5,7 Personal från bemanningsföretag kronor SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaro arbetsdagar totalt Sjukfrånvaro (exkl sjukbidrag) 5) % 2,3 (2,3) 2,4 (2,4) 3,1 (2,7) 2,3 (1,6) 3,0 (2,0) Sjukfrånvaro inkl sjukbidrag 5) kvinnor/män % 4,1/1,6 3,2/2,1 4,7/2,6 4,5/1,6 5,9/2,1 Långtidssjukfrånvaro % 0,8 1,0 1,5 1,1 1,6 Personer som påverkade sjukfrånvaron kvinnor/män 60/132 53/128 53/114 44/87 46/108 Utbetald sjuklön kronor Rehabiliteringsutredningar antal Ingen sjukdag personer BARNLEDIGHET Vård av sjukt barn arbetsdagar totalt Föräldraledighet arbetsdagar totalt Uttag vård av sjukt barn i arb dgr per nyttjare kvinnor/män 5,4/5,3 6,3/4,5 4,5/5,9 8,9/4,7 4,8/4,8 Uttag föräldraledighet i arb dgr per nyttjare kvinnor/män 32,7/24,3 50,7/24,4 42,2/23,3 35,8/32,7 56,7/16,8 ARBETSMILJÖ Olycksfall antal Olycksfall med sjukfrånvaro antal Tillbud antal UTBILDNING Utbildningskostnad kkr Utbildningsdagar per anställd dagar 4,9 6,0 3,6 3,7 6,5 Utbildningsdagar per anställd kvinnor/män 4,5/5,1 5,3/6,3 3,6/3,7 2,7/3,9 4,2/7,37 Umeå Energis organisation VÄRME Jan Ridfeldt ELNÄT Jan Eriksson ELHANDEL Göran Ernstson UMENET Mats Berggren SOL, VIND & VATTEN Göran Ernstson HR Mari-Louise Johansson VD Göran Ernstson ADMINISTRATION Karin Hedlund Fördelning av tillsvidareanställda 31 december 2013 (inom parentes 2012) AO Elhandel 2 (2) AO Sol, Vind & Vatten 5 (2) Vd med staber 7 (6) AO UmeNet 13 (11) AO Elnät 90 (89) Stöd-enheter* 92 (83) AO Värme 130 (120) VD-STAB Kansli, Miljö, Affärsutveckling, Kommunikation MARKNAD Agneta Filén 89 (79) kvinnor 250 (234) män ÖVERTID Faktiskt arbetad övertid timmar Utbetald övertid 3) kronor Insatt på kompensationstidskonto timmar Kompensationstidsskuld kkr/timmar 1 549/ / / / /4 125 *STÖD-ENHETER: HR ENHETEN 7 (6), MARKNADSENHETEN 41 (36), ADMINISTRATIVA ENHETEN 44 (41) LÖNER Lägsta månadslön exkl ledningsgruppen kvinnor/män kr / / / / / Högsta månadslön exkl ledningsgruppen kvinnor/män kr / / / / / Medellön samtliga exkl ledningsgruppen kronor Medellön kvinnor/män exkl ledningsgruppen kronor / / / / / Orsaker till frånvaro Procent 11 Åldersfördelning Antal 100 PENSIONER Pensionsavgångar antal Pensionsskuld kkr ÖVRIGT Facklig tid timmar totalt Facklig tid/anställd timmar 3,5 4,7 4,2 4,7 5,4 Semesterskuld kkr/dagar / / / / /4 051 Förslagsverksamhet inlämnade/hittills belönade förslag /24 57/4 Ständiga förbättringar 4) antal genomförda förbättringar Semester Övrig frånvaro Föräldraledighet Sjukdom ) Inklusive visstidsanställda. 2) Inklusive övertid. 3) Fr o m utbetalas kompensationstid överstigande 40 timmar i pengar. 4) Fr o m 2010 ersätter ständiga förbättringar förslagsverksamheten. 5) Under 2013 fanns ingen medarbetare med sjukbidrag Vård av sjukt barn 2009: 294 anställda inklusive 10 visstidsanställda 2010: 303 anställda inklusive 5 visstidsanställda 2011: 316 anställda inklusive 7 visstidsanställda 2012: 322 anställda inklusive 9 visstidsanställda 2013: 346 anställda inklusive 7 visstidsanställda 32 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING

18 Klimat och miljö Vårt klimatmål Umeå Energis produkter och tjänster ska vara klimatneutrala år Vår klimatpåverkan 2013 Under 2013 uppgick utsläppen av växthusgaser från energiproduktion, transporter, intern energianvändning och tjänsteresor till 103 kton CO 2 -ekvivalenter. 1 Vår produktion 2013 Under 2013 producerade vi 239 GWh el, 1004,7 GWh fjärrvärme och 13 GWh fjärrkyla. Elen producerades till största del av vindkraft och kraftvärme. I våra kraftvärmeanläggningar Dåva 1 och 2 användes främst avfall och biobränsle. Vår fjärrvärme kom från kraftvärme, biobränsleeldade värmeanläggningar och från värmepumpar som utnyttjar spillvärme. Oljeeldade pannor användes som reservkapacitet. Fjärrkylan producerades med hjälp av fjärrvärmedrivna absorptionskylmaskiner, frikyla från luft och älv, eldrivna kompressionskylmaskiner och överskottskyla från värmepumpar. 1 Preliminär beräkning mars Vår klimatpåverkan El Resor och kontor Elnät (förluster) Värmeproduktion Elproduktion Specifika utsläpp från fjärrvärme och fjärrkyla Utsläpp per producerad mängd energienhet (g/kwh). Vindkraft Kraftvärme avfall Kraftvärme bio SO 2 NO X CO 2 Stoft Fossil Fjärrvärme 0,017 0, ,007 Fjärrkyla * * 53 * * Ingen uppgift Historik Bränslemix i värmeproduktionen GWh 1200 Fjärrvärme Olja Köpt värme El Värmepumpar Torv Biobränsle Avfall Fjärrkyla Olja Köpt värme El Värmepumpar Torv Absorptionskyla Frikyla/överskott värmepump Kompressionskyla Biobränsle Avfall Våra certifieringar Korpen Sedan 2004 har vi varit hälsodimplomerade av Korpen. Det är ett kvitto på att vårt MåBra-arbete är effektivt och kommer våra medarbetare till gagn. OHSAS Ett certifikat som visar att vi har ett systematiskt arbete för en bra arbetsmiljö. En god arbetsmiljö bidrar till ökad trivsel och minskad risk för ohälsa. ISO Denna miljöcertifiering hjälper oss att minska vår påverkan på miljön samt utveckla säkra och effektiva rutiner inom miljöområdet. Layout: Plakat. Tryck: Tryckeri City, UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013

19 36 UMEÅ ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Svenska Mässans årsredovisning

Svenska Mässans årsredovisning 2007 Svenska Mässans årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Mässan Stiftelse får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderstiftelsen för år 2007 Nordiska Skolledarkongressen

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor Årsredovisning 2013 På schyssta villkor B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudanden 6 Marknader 10 Medarbetare 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer