Väg 161 Delen Bäcken - Rotviksbro

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 161 Delen Bäcken - Rotviksbro"

Transkript

1 VÄGPLAN Väg 161 Delen Bäcken - Rotviksbro Jämförelse av förstärkningsåtgärder öster om ravinen, km 2/670 2/800 Uddevalla kommun, Västra Götalands län, Geoteknik Objektnummer: , Geoteknik

2 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND Orientering Syfte och avgränsningar GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Jordlager Geohydrologiska förhållanden DIMENSIONERANDE PARAMETRAR STABILITETSANALYS Befintliga förhållanden Åtgärdsalternativ 1 avlastningsschakt och lättfyllning Permanentanläggningen Byggskedet Åtgärdsalternativ 2 KC-pelare bredvid vägen Permanentanläggningen Byggskedet KOSTNADER JÄMFÖRELSE OCH SAMMANFATTNING Jämförelse Sammanfattning BILAGEFÖRTECKNING Bilaga GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR PLAN, PROFIL OCH SEKTION ODRÄNERAD SKJUVHÅLLFASTHET, SAMMANSTÄLLNING STABILITETSBERÄKNINGAR, BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN STABILITETSBERÄKNINGAR, ÅTGÄRDSALTERNATIV STABILITETSBERÄKNINGAR, ÅTGÄRDSALTERNATIV

3 3 (16) 1 BAKGRUND 1.1 Orientering Projektering för väg 161 delen Bäcken Rotviksbro pågår under våren Planerad väg går i ny sträckning söder om befintlig väg 161. Sträckan domineras av lerfyllda dalgångar med odlingsmark. Lerlagren är siltiga och förekommande vattendrag har lokalt eroderat djupt ner i jordlagren vilket ställvis har skapat mycket branta ravinslänter. Den största ravinbildningen längs sträckan ligger i anslutning till Rotviksbäckens biflöde från söder ca m väster om Rotviksbro. Se markerat område i figur Figur Översikt. Väg 161 korsar ravinen på en upptill ca 6 m hög bank. Vägen ansluter till befintliga marknivåer kring +18 direkt öster om ravinen i km 2/700. Ravinens sträckning går österut fram till ca km 2/690 där den viker av mot norr en kort sträcka för att sedan vika av mot nordost och gå parallellt vägen med ravinkrönet mellan 20 och 40 m norr om vägmitt. Se plan i figur samt profil i figur

4 4 (16) Figur Aktuellt område. Figur Profil längs aktuell delsträcka.

5 5 (16) Ravinens slänter står i lutning 1:2 till 1:1,5 och säkerheten mot stabilitetsbrott är mycket låg lokalt invid ravinens krön längs hela delsträckan. Förstärkningsåtgärder krävs vid utbyggnad av väg 161. De åtgärder som kontrollerats inledningsvis vid utredning för vägplan är: Avlastningsschakt av ravinkrön kombinerat med lättfyllning i vägbanken Kalkcementpelarförstärkning under vägbank Kalkcementpelarförstärkning mellan ravinkrön och vägbank En avlastningsschakt av ravinkrön skulle innebära ett relativt stort intrång i ravinbildningen samtidigt som erforderlig säkerhetsfaktor mot skred kommer att uppnås i hela området. Installation av kalkcementpelare innebär inget direkt intrång i ravinen. Dock kan installationsarbetena nära ravinkrönet påverka växtligheten vid krönet. Vid projekteringsmöte togs beslut att gå vidare med en jämförande studie mellan alternativen med avlastningsschakt och lättfyllning respektive kalkcementpelarinstallation mellan ravinkrönet och vägen. 1.2 Syfte och avgränsningar Denna PM har upprättats för att utgöra underlag för beslut om vilken åtgärd som ska gälla för fortsatt projektering av vägplan. Den är baserad på de undersökningar som var utförda, samt den väglinje och vägprofil som gällde, vid projekteringsmöte Denna PM är inte avsedd att utgöra underlag för slutligt val av vägområde, mängder, upprättande av bygghandlingar eller arbetsberedningar i byggskede. 2 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 2.1 Jordlager Geotekniska undersökningar är utförda inom ramen för val av lokalisering under mars 2013 samt inom ramen för upprättande av vägplan under dec 2013 februari Jordlagren i området består av naturligt lagrad jord. Jordlagren utgörs huvudsakligen av ett mellan 5 och 12 m mäktigt lerlager som underlagras av friktionsjord med obestämd mäktighet. Fast botten lutar svagt norrut mot Rotviksbäcken. I början av delsträckan utgörs lerlagrets översta 1-1,5 m av en siltig torrskorpelera med skikt av silt och sand vilken överlagras av ca 0,5 m lerig silt och mulljord. Mot slutet är ingen torrskorpelera utvecklad och leran överlagras av ca 2 m siltig sand eller sandig silt. Den siltiga leran innehåller tunna skikt av sand och silt samt några enstaka grövre lager med friktionsjord om ca 0,5 1 m. Lerans uppmätta densitet varierar mellan 1,65 och 2,0 t/m 3. Leran har en uppmätt korrigerad skjuvhållfasthet på mellan ca 12 och 78 kpa. I sammanställning av

6 6 (16) skjuvhållfastheten framgår en relativt liten spridning av uppmätta värden och enligt både vingförsök, konförsök samt resultat från Conradutvärdering av CPT-sondering ökar skjuvhållfastheten mot djupet. Lerans vattenkvot varierar huvudsakligen mellan 20 % och 45 % och varierar kraftigt sannolikt på grund av närheten till sand- och siltskikten. Lerans konflytgräns varierar mellan 25 och 60 % och leran är i huvudsak mellanplastisk. Leran är mellansensitiv. Leran är svagt överkonsoliderad med en överkonsolideringsgrad på ca 4 i lerlagrets överkant som avtar mot djupet till ca 1,5 2 vid fast botten. Se utförda geotekniska undersökningar redovisade i plan, profil och tvärsektioner i bilaga till Geohydrologiska förhållanden Grund- och/eller porvattentrycket har uppmätts i fyra punkter i aktuellt område. Mätningarna har utförts under perioden december 2013 till april En mätpunkt (2718) är placerad i anslutning till planerad vägsträckning vid ca km 2/780 och där har vattentrycket i bottenfriktionen uppmätts till motsvarande en fri grundvattenyta ca 0,3 0,5 m under markytan. Övriga tre mätpunkter ligger invid ravinkrönet. Samtliga mätresultat från dessa punkter visar på ett grundvattentryck i bottenfriktionen motsvarande en fri grundvattenyta belägen 5 m under markytan eller lägre. Uppmätt portryck i lerlagret vid ravinkanten motsvarar en fri grundvattenyta ca 2 4,5 m under markytan. 3 DIMENSIONERANDE PARAMETRAR Karakteristisk odränerad skjuvhållfasthet för lera har valts utifrån grafisk sammanställning av härledda värden från utförda undersökningar i enlighet med TK Geo 11 kap Ravinbildningen är skapad genom erosion av en lermark med en från början horisontell markyta varför skjuvhållfastheten borde jämföras utifrån en nivårelaterad sammanställning. Den djuprelaterade sammanställningen stämmer dock betydligt bättre. Orsaken är sannolikt lerlagrets ringa mäktighet och den rikliga skiktförekomsten. C uk har valts till 23 kpa ned till 5 m djup under markytan. På större djup sker en tillväxt om 1,5 kpa/m mot djupet. Se grafisk sammanställning samt valt värde i bilaga 3.1. Den dränerade skjuvhållfastheten för kohesionsjord har valts enligt praxis (Skredkommissionens riktlinjer) med hjälp av en inre friktionsvinkel φ k = 30, samt ett kohesionsintercept som är 10 % av den utvärderade odränerade skjuvhållfastheten (c k = 0,1 c uk ). För friktions- och fyllningsjord har materialegenskaperna (hållfasthet och densitet) valts enligt praxis (TK Geo 11).

7 7 (16) Lerans densitet är vald till 1,9 t/m 3. För korrigering av odränerad skjuvhållfasthet, i de borrpunkter mätning av konflytgränsen saknas, har w L =40 % valts. Trafiklast medräknas i odränerad analys och är 13 kpa i samtliga fall. Grundvattenytan är i beräkningarna antagen att ligga 1 m under markytan utmed den plana betesmarken med en hydrostatisk tillväxt mot djupet. Närmare ravinens krön sjunker grundvattenytan till ca 2 m under markytan. I ravinen är grund- och porvattentryckets fördelning mot djupet modellerad så att grundvattenytan ligger i nivå med slänterna och bäckbottnen med en vertikal gradient så att trycket i bottenfriktionen motsvarar en fri grundvattenyta belägen 5 m under nivån för ravinkrönet. Se figur 3-1. Figur 3-1 Profil längs aktuell delsträcka.

8 8 (16) 4 STABILITETSANALYS 4.1 Befintliga förhållanden Säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott för befintliga förhållanden har beräknats i sju sektioner, tvärsektion km 2/700, 2/730, 2/760 och 2/820 samt sektioner D-F. Se figur för sektionernas läge i plan. Figur Planläge beräkningssektioner.

9 9 (16) Beräknad säkerhetsfaktor är generellt mycket låg i ravinslänterna samt ca m in på anslutande åkermark, beräknad säkerhetsfaktor ligger i intervallet 0,8 < F < 0,9. För större glidytor som sträcker sig fram till planerad väg är beräknad säkerhetsfaktor något högre, men huvudsakligen underskrids SK2 (F > 1) för vägområdet. Se figur för framräknad säkerhetsfaktor i området samt bedömd gräns för SK2. Figur Indelning av områden utifrån beräknad säkerhetsfaktor. Utförda beräkningar, med enbart den lägst beräknade säkerhetsfaktorn i respektive zon, framgår av bilaga 4.1.

10 10 (16) 4.2 Åtgärdsalternativ 1 avlastningsschakt och lättfyllning Alternativet innebär att avlastningsschakt utförs mellan planerad vägbank och ravinen samt att vägbankens tyngd helt eller delvis kompenseras med lättfyllning. I praktiken innebär det att befintlig jord under planerad väg behöver skiftas ur med uppemot 1-2 m Permanentanläggningen Beräkningskontroll har utförts i tvärsektion km 2/700, 2/730 och 2/760. Först har avlastningsschakten dimensionerats så att F > 1 uppnås för lokala glidytor. Därefter har erforderlig omfattning skumglas i vägbanken bestämts. Se figur I km 2/700 blir det dock enbart skumglas eftersom vägkanten där ansluter till ravinkrönet. Figur Dimensionering av permanent åtgärd, km 2/760. Utförda beräkningar redovisas i bilaga 4.2. I figur framgår utbredning av dimensionerad åtgärd.

11 11 (16) Figur Utbredning av avlastningsschakt samt skumglasfyllning Byggskedet Eftersom båda delarna av åtgärden innebär schakt och därmed minskad last inom den pådrivande sidan avseende stabilitet finns mycket goda möjligheter att utföra byggskedet i SK2 eller högre. En noggrann arbetsberedning samt ett kontrollprogram avseende släntrörelser kring ravinkrönet kommer dock erfordras. 4.3 Åtgärdsalternativ 2 KC-pelare bredvid vägen Alternativet innebär att kalkcementpelare installeras i åkermarken mellan ravinkrönet och den norra vägkanten. Det innebär att inget direkt intrång i ravinen, utöver ravinområde som berörs av planerad vägbank, sker samtidigt som den lokalt mycket låga säkerheten mot skred i ravinslänten kvarstår Permanentanläggningen Beräkningskontroll har utförts i tvärsektion km 2/700, 2/730 och 2/760. Se figur I km 2/700 har kc-pelarna placerats direkt under vägen eftersom ravinkrönet går direkt invid vägkanten.

12 12 (16) Figur Dimensionering av permanent åtgärd, km 2/760. Utförda beräkningar redovisas i bilaga 4.3. I figur framgår utbredning av dimensionerad åtgärd.

13 13 (16) Figur Utbredning av kalkcementpelarförstärkning Kalkcementpelarförstärkningen är dimensionerad av stabilitetsskäl. Eftersom bankhöjden ökar snabbt i ravinen strax innan km 2/700 och grundläggning sker på lera kommer dock kalkcementpelare erfordras av sättningsskäl redan från ca km 2/680. Eventuellt kan dessa utföras som singulära Byggskedet Installation av kc-pelare i skivor utmed ravinkrönet kommer temporärt orsaka mycket låg säkerhet mot skred vid utförandet. Dels beror det på den relativt låga säkerheten för befintliga förhållanden och dels på att installationsarbetena orsakar temporärt höga portryck samt störning av leran. För att kunna utföra installationsarbetena kommer temporära åtgärder erfordras. De åtgärder som kan öka säkerhetsfaktorn i byggskede utan att orsaka intrång i ravinen är att inledningsvis

14 14 (16) utföra schakt ned till terrass för planerad väg samt att utföra en temporär avlastningsschakt i installationsområdet utmed ravinslänten. Mellan km 2/680-2/700 där kalkcementpelare ska installeras av sättningsskäl och intrång i ravinen ändå kommer ske i form av vägbyggnad kan temporär tryckbank utläggas i ravinen. Se figur Figur Erforderliga åtgärder i byggskedet inför kc-installation. Förutom redovisade temporära åtgärder kommer rigorös arbetsberedning samt kontroll av släntrörelser samt portryck erfordras i byggskedet.

15 15 (16) 5 KOSTNADER En översiktlig kostnadsuppskattning av de båda alternativen har gjorts. Den har begränsats till att omfatta de geotekniska delarna. Åtgärdsalternativ 1: Delmoment Mängd Enhet À-pris Kostnad Avlastningsschakt 2500 m 3 50 kr kr Schakt för skumglas 3000 m 3 50 kr kr Skumglas 3650 m kr kr Kontroll i byggskede kr Summa Åtgärdsalternativ 2: Delmoment Mängd Enhet À-pris Kostnad Temporär avlastningsschakt inkl återställning Temporär tryckbank inkl bortschaktning 1000 m kr kr 1200 m kr kr Arbetsbädd KC 1500 m kr kr Antal pelare 3400 st 100 kr kr Pelarlängd m 100 kr kr Kontroll i byggskede kr Summa kr 6 JÄMFÖRELSE OCH SAMMANFATTNING 6.1 Jämförelse Förutom kostnader bör följande faktorer beaktas vid val av förstärkningsåtgärder: Byggtid Alternativ 1: Innebär relativt enkla schakt- och fyllningsarbeten som kan bedrivas i normal takt. Bedömd tid för åtgärden är 1-2 månader. Alternativ 2: Innebär relativt komplicerad installation av kalkcementpelare, eventuellt måste inledningsvis varannan eller var tredje skiva installeras, vilken måste föregås av temporär avlastningsschakt samt tryckbank. Vidare föreligger risk för avbrott av installationsarbetena på grund av förhöjda portryck samt släntrörelser.

16 16 (16) Efter installationen krävs ca 1-2 månader för tillväxt av skjuvhållfasthet i pelarna ovanför släntkrön samt 4-6 månaders tid för utveckling av sättningar i pelarna i ravinen innan vägen kan färdigställas. Bedömd tid för åtgärden är 9-12 månader. Arbetsmiljörisker Alternativ 1: Schakt- och fyllningsarbetena kan utföras i SK2 om korrekt arbetsberedning upprättas. Alternativ 2: Innebär till stor del arbetsmoment under SK1. Kräver rigorös arbetsberedning samt omfattande kontrollåtgärder. Beständighet Alternativ 1: Marken anpassas så att erforderlig säkerhet uppnås även för lokala skred i ravinslänten. Dock kvarstår risken för att ravinslänterna fortsätter erodera i framtiden då inget erosionsskydd utläggs i ravinen. Framtida erosionsförlopp och dess hastighet är svårbedömd och det kan inte helt uteslutas att säkerhetsfaktorn för vägen underskrids inom teknisk livslängd. Kan erfordra driftkostnader i form av återkommande kontroll och besiktning. Alternativ 2: Den mycket låga säkerheten mot lokala skred invid ravinslänten samt erosionsförloppet kvarstår. Eventuella lokala skred i framtiden kan dock inte påverka vägen på grund av kalkcementpelarförstärkningen. Intrång i ravinen Alternativ 1: Geomorfologin i området förstörs. Alternativ 2: Geomorfologin i området bevaras. 6.2 Sammanfattning Alternativ 1 är bäst avseende kostnader, byggtid och säkerhet i byggskedet. Fördjupad analys av erosionsförhållandena i området krävs. Alternativ 2 är bäst avseende beständighet och minimerar intrånget i ravinen. Fördjupad analys av genomförandet av kalkcementpelarinstallation krävs.

Väg 161 Delen Bäcken - Rotviksbro

Väg 161 Delen Bäcken - Rotviksbro VÄGPLAN Väg 161 Delen Bäcken - Rotviksbro Jämförelse av förstärkningsåtgärder i ravinen vid km 2/700-2/800 Uddevalla kommun, Västra Götalands län, Geoteknik Objektnummer: 102225, Geoteknik 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Lerums kommun GEOTEKNISK UTREDNING HALLSÅS 4:1 M FL

Lerums kommun GEOTEKNISK UTREDNING HALLSÅS 4:1 M FL Lerums kommun GEOTEKNISK UTREDNING HALLSÅS 4:1 M FL PM Geoteknik Göteborg 2015-12-11 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Detaljplan Hallsås 4:1 m fl STRUCTOR MARK GÖTEBORG AB Uppdragsansvarig:

Läs mer

Väg 163, Planerad GC väg i Grebbestad. PM Geoteknik. Datum:

Väg 163, Planerad GC väg i Grebbestad. PM Geoteknik. Datum: Väg 163, Planerad GC väg i Grebbestad PM Geoteknik Datum:2009-06-26 Innehållsförteckning 1 Allmänt...3 2 Uppdragsbeskrivning...3 3. Underlag...3 4 Mark, vegetation och topografi...3 5 Geotekniska förhållanden...3

Läs mer

OBJEKTSPECIFIK TEKNISK BESKRIVNING VÄG, GEOTEKNIK OTBv/geo

OBJEKTSPECIFIK TEKNISK BESKRIVNING VÄG, GEOTEKNIK OTBv/geo Kontraktshandling 11.4 Förfrågningshandling 11.4 Revideringar under anbudstiden Rev.datum Avsnitt Sida nr VÄG 44 TORP - UDDEVALLA DELEN TAVLEGATAN - FRÖLANDSVÄGENS VÄSTRA GÖTALANDS LÄN OBJEKTNR 428257

Läs mer

Södra Infarten Halmstad Vägutredning

Södra Infarten Halmstad Vägutredning Södra Infarten Halmstad Vägutredning PM Geoteknik 2004-03-15 Region Väst Geoteknik Handläggare: Gunilla Franzén Bitr handläggare: Annika Andréasson Antal sidor: 9 Utskriven: 2005-05-09 Säte i Stockholm

Läs mer

Nya Kungälvs sjukhus, PM Geoteknik Utlåtande kring stabilitetsförhållanden vid planerad byggnad, Hus 19. Innehållsförteckning

Nya Kungälvs sjukhus, PM Geoteknik Utlåtande kring stabilitetsförhållanden vid planerad byggnad, Hus 19. Innehållsförteckning Uppdragsnr: 10218835 1 (6) Nya Kungälvs sjukhus Proj.nr: 10169 Nya Kungälvs sjukhus, PM Geoteknik Utlåtande kring stabilitetsförhållanden vid planerad byggnad, Hus 19 Innehållsförteckning Uppdrag... 2

Läs mer

Geoteknisk PM Detaljplan

Geoteknisk PM Detaljplan Geoteknisk PM Detaljplan Grästorp 14:1 Grästorp, Grästorp kommun Projekt nr: 18 11 59 2018-07-06 Geoteknisk PM Detaljplan Grästorp 14:1 Grästorp, Grästorp kommun Projekt nr: 18 11 59 Beställare Beställares

Läs mer

PM GEOTEKNIK FÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK FÖR DETALJPLAN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Kåhög 2:36 m.fl. detaljplan för förskola Geoteknisk undersökning Geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: 2305 727 GÖTEBORG SWECO CIVIL AB GÖTEBORG GEOTEKNIK Sweco

Läs mer

Väg 156, stigningsfält, Skoghem Backadal

Väg 156, stigningsfält, Skoghem Backadal TEKNISK PM GEOTEKNIK Väg 156, stigningsfält, Skoghem Backadal Marks kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2018-05-07 Projektnummer: 157363 1 Trafikverket Postadress: 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Bro över Stora ån, Kobbegården 153:2

Bro över Stora ån, Kobbegården 153:2 Göteborg SWECO VBB Uppdragsnummer 2300 485-400 SWECO VBB Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 Teknisk beskrivning bro geoteknik (TBb/geo) INNEHÅLL

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

PM Planeringsunderlag Geoteknik Stretered 1:191, Mölndal stad Mölndal stad

PM Planeringsunderlag Geoteknik Stretered 1:191, Mölndal stad Mölndal stad stad Mölndal stad 2014-12-05 Upprättad av: Sven Devert Granskad av: Ulrika Isacsson Uppdragsnr: 10204627 Stretered 1:191 Mölndal stad Kund Mölndal Stad Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Konsult WSP

Läs mer

Fjällbacka 187:44 och 187:47 Geoteknisk undersökning PM Geoteknik

Fjällbacka 187:44 och 187:47 Geoteknisk undersökning PM Geoteknik Sweco Infrastructure AB Geoteknik, Göteborg; 2010-01-05 10:46 Göteborg Sweco Infrastructure AB Geoteknik, Göteborg Uppdragsnummer 2305 389 Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

Detaljplan PM Geoteknisk utredning

Detaljplan PM Geoteknisk utredning Del av Mjölkeröd 1:1 Tanums kommun Detaljplan PM Geoteknisk utredning Datum: 2008-05-28 Uppdrag: 2260044 Handläggare: Axel Josefson Granskad av: Henrik Lundström Affärsområde Syd Postadress Besöksadress

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN

PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN 2013-06-28 Uppdrag: 249381, ALMAREVÄGEN Titel på rapport: PM geoteknik Status: Datum: 2013-06-28 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Tengbomgruppen AB Andreas Björklund Uppdragsansvarig:

Läs mer

Hövik 3:23. Projekterings-PM/Geoteknik. Höviksnäs, Tjörns kommun Släntstabilitetsutredning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström

Hövik 3:23. Projekterings-PM/Geoteknik. Höviksnäs, Tjörns kommun Släntstabilitetsutredning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström BOHUSGEO AB Hövik 3:23 Höviksnäs, Tjörns kommun Släntstabilitetsutredning Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: David Palmquist Henrik Lundström Uppdragsnr. 15061 Datum

Läs mer

Geoteknisk PM Detaljplan

Geoteknisk PM Detaljplan Geoteknisk PM Detaljplan Detaljplan Björnmossevägen Södra, Kälvesta, Stockholms Kommun Projekt nr: 18 13 80 2018-12-19 Geoteknisk PM Detaljplan Detaljplan Björnmossevägen Södra, Kälvesta, Stockholms Kommun

Läs mer

Detaljerad stabilitetsutredning

Detaljerad stabilitetsutredning Eskilstuna kommun Mesta 6:40 m.fl. Eskilstuna kommun Teknisk PM Geoteknik Uppdragsnummer: Stockholm, Grontmij AB Samhällsbyggnad/Geoteknik Andreas Alpkvist Teknikansvarig eller Handläggare Axel Lehmann

Läs mer

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare BOKAB UDDEVALLAVÄGEN 1 44230 KUNGÄLV Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro 2013-04-25 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2013-04-25

Läs mer

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby TEKNISKT PM GEOTEKNIK E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby Sigtuna Kommun, Stockholms Län Arbetsplan, Utställelsehandling 2011-11-18 Projektnummer: 8447022 Dokumenttitel: Tekniskt PM Geoteknik Skapat

Läs mer

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun Geoteknisk undersökning PM Geoteknik Stockholm 2008-01-21 Uppdragsnummer: 215668 Stephan Hellgren Tyréns AB Vegastaden Dpl 2 PM GEOTEKNIK 2 (8) Stephan Hellgren 08-566 41

Läs mer

Kv Porfyren 2. Projekterings-PM/Geoteknik. Kartåsen, Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström.

Kv Porfyren 2. Projekterings-PM/Geoteknik. Kartåsen, Lidköping Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. BOHUSGEO AB Kv Porfyren 2 Kartåsen, Lidköping Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Mats Falck Uppdragsnr. 15126 Datum 2016-01-05 Revision

Läs mer

Väg 161 Ulseröd E6/Torpmotet, delen Bäcken Rotviksbro

Väg 161 Ulseröd E6/Torpmotet, delen Bäcken Rotviksbro TEKNISK PM BERGTEKNIK OCH GEOTEKNIK BYGGNADSVERK Väg 161 Ulseröd E6/Torpmotet, delen Bäcken Rotviksbro Uddevalla kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2015-12-14 Projektnummer: 102225 Dokumenttitel: Teknisk

Läs mer

Vrångsälven. Projekterings-PM/Geoteknik. Charlottenberg, Eda Kommun Planerad Bro, Förstudie geoteknik BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström

Vrångsälven. Projekterings-PM/Geoteknik. Charlottenberg, Eda Kommun Planerad Bro, Förstudie geoteknik BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström BOHUSGEO AB Vrångsälven Charlottenberg, Eda Kommun Planerad Bro, Förstudie geoteknik Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Tobias Thorén Uppdragsnr. 14137 Datum 2014-12-11

Läs mer

Lilla Sältan. Projekterings-PM/Geoteknik. Uddevalla Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Handläggare: Henrik Lundström

Lilla Sältan. Projekterings-PM/Geoteknik. Uddevalla Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. Handläggare: Henrik Lundström BOHUSGEO AB Uddevalla Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Daniel Lindberg Uppdragsnr. 16072 Datum 2016-07-01 Revision Bohusgeo AB Tel.

Läs mer

PM Geoteknik Österhagen

PM Geoteknik Österhagen PM Geoteknik PM Geoteknik Datum 2017-02-19 Bakgrund Ett nytt bostadsområde planeras uppföras dels på tidigare uppfylld mark dels på jungfrulig mark. Den orörda marken planeras även den att få en uppfyllnad.

Läs mer

Tekniskt PM angående kompletterande undersökning för upprättande av detaljplan och stabilitetsutredning

Tekniskt PM angående kompletterande undersökning för upprättande av detaljplan och stabilitetsutredning PM Skanska Sverige AB 2012-02-07 Vår referens/nr 136931.050 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående kompletterande undersökning för upprättande av detaljplan och stabilitetsutredning

Läs mer

Skogsflyet, Norrköping

Skogsflyet, Norrköping NCC Construction Sverige AB Linköping 2015-05-13 Datum 2015-05-13 Uppdragsnummer 1320014516 Märta Lidén Märta Lidén Lars Malmros Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Westmansgatan 47

Läs mer

Rörtången. Utökad undersökning, Geoteknik

Rörtången. Utökad undersökning, Geoteknik Rörtången Utökad undersökning, Geoteknik Beställare: Kungälvs kommun Uppdragsnummer: 206319 Göteborg 2004-06-04 Handläggare: Birgitta Pettersson Tyréns AB UTÖKAD UNDERSÖKNING, GEOTEKNIK 2 (10) Birgitta

Läs mer

PM Geoteknik DEL AV FÖRSTUDIE FÖR NORRA STADSOMRÅDET, LASSABACKA EKMARK LENA

PM Geoteknik DEL AV FÖRSTUDIE FÖR NORRA STADSOMRÅDET, LASSABACKA EKMARK LENA Geoteknik DEL AV FÖRSTUDIE FÖR NORRA STADSOMRÅDET, LASSABACKA EKMARK LENA 2017-05-18 ÅF Infrastruktur AS, Grafiska vägen 2, SE-169 99 Göteborg Sweden Telefon +46 10 505 19 37, Säte i Göteborg, www.afconsult.com

Läs mer

PLANERINGS PM/GEOTEKNIK

PLANERINGS PM/GEOTEKNIK SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, VARBERGS KOMMUN Östra Kvarngården, Varberg UPPDRAGSNUMMER: 2351240 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING OCH UTREDNING FÖR DETALJPLAN SWECO CIVIL AB HALMSTAD GEOTEKNIK HANDLÄGGARE:

Läs mer

Tekniskt PM Geoteknik. E20 förbi Vårgårda. Vårgårda kommun, Västra Götalands län. Vägplan: Projektnummer:150305

Tekniskt PM Geoteknik. E20 förbi Vårgårda. Vårgårda kommun, Västra Götalands län. Vägplan: Projektnummer:150305 Tekniskt PM Geoteknik E20 förbi Vårgårda Vårgårda kommun, Västra Götalands län Vägplan: 2017-08-28 Projektnummer:150305 Trafikverket Postadress: Box 110, 541 23 Skövde E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan

Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan 215-6-25 Duvehed 2:14, Fjärås Kungsbacka kommun PM Geoteknik avseende detaljplan 215-6-25 Beställare: Kommunstyrelsens förvaltning

Läs mer

ALINGSÅKER ETAPP 1, TROLLHÄTTAN

ALINGSÅKER ETAPP 1, TROLLHÄTTAN OKTOBER 2017 TROLLHÄTTANS STAD ALINGSÅKER ETAPP 1, TROLLHÄTTAN ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se OKTOBER 2017 TROLLHÄTTANS STAD

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2/4 Innehållsförteckning sida 1. Objekt och ändamål 3 2. Underlag för Släntstabilitet PM Geoteknik 3 3. Geotekniska förhållanden 3 4. Geohydrologiska förhållanden 3 5. Säkerhetsfaktor 3 6. Befintlig bebyggelse

Läs mer

Kobbegården 151:2 PM GEOTEKNIK

Kobbegården 151:2 PM GEOTEKNIK Kobbegården 151:2 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, SE-412 63 Göteborg, Registered office: Stockholm, Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, Org nr 556185-2103 Kompletterande PM geoteknik

Läs mer

Göteborgs kommun Stora Holm Säteri, Tuve,

Göteborgs kommun Stora Holm Säteri, Tuve, TEKNISK PM GEOTEKNIK 1 (9) Handläggare Roger Oscarsson Tel +46(0)10 505 47 73 roger.oscarsson@afconsult.com Datum 2011-11-01 Rev 2012-05-11 Er referens Jan Nyblom Göteborgs kommun Stora Holm Säteri, Tuve,

Läs mer

FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning

FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan. Geoteknisk utredning FÄRGELANDA KOMMUN DYRTOPR 1:3 M.FL (DEL AV) Detaljplan Geoteknisk utredning PM angående markförhållanden och bebyggelseförutsättningar Planeringsunderlag Göteborg 2011-05-10 Ärendenr. 10-169 Handläggare

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

Halmstads kommun Del av Vallås 1:1 och Vallonen 2, Halmstad

Halmstads kommun Del av Vallås 1:1 och Vallonen 2, Halmstad Halmstads kommun Del av PM Geoteknik Planeringsunderlag Uppdragsnummer 4139-1801 Titel PM Geoteknik Dokumentbeteckning PM-001 Dokumentdatum 2018-04-20 Rev datum Revidering Handläggare Johan Bengtsson (JAi)

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON

DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON PM GEOTEKNIK MUNKEDALS KOMMUN DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON Göteborg 2013-10-15 DETALJPLAN FÖR GÅRVIKS HAMN-, BAD- OCH STRANDZON PM GEOTEKNIK Datum 2013-10-15 Uppdragsnummer 1320002376

Läs mer

Lönndals verksamhetsområde - Del av Lönndal 1:7 m.fl.

Lönndals verksamhetsområde - Del av Lönndal 1:7 m.fl. BOHUSGEO AB Lönndals verksamhetsområde - Del av Lönndal 1:7 m.fl. Grundsund, Lysekils kommun Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg

Läs mer

DETALJERAD STABILITETSUTREDNING FÖR DETALJPLAN STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT

DETALJERAD STABILITETSUTREDNING FÖR DETALJPLAN STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT DETALJERAD STABILITETSUTREDNING FÖR DETALJPLAN STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT 2016-09-09 UPPDRAG 270812, Storbyn 48:1, Färila Ljusdals kommun Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2016-09-09

Läs mer

WSP 1 018 5029 DEGERFORS KOMMUN PLANOMRÅDET VÄSTRA MÖCKELSTRANDEN. Geoteknisk undersökning. Örebro 2014-02-14

WSP 1 018 5029 DEGERFORS KOMMUN PLANOMRÅDET VÄSTRA MÖCKELSTRANDEN. Geoteknisk undersökning. Örebro 2014-02-14 WSP 1 018 5029 DEGERFORS KOMMUN PLANOMRÅDET VÄSTRA MÖCKELSTRANDEN Geoteknisk undersökning Örebro WSP SAMHÄLLSBYGGNAD Box 8094 700 08 ÖREBRO Tel 0706 88 57 44 Handläggare: Jan-Eric Carlring WSP 1 018 5029

Läs mer

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM 1 Linköpings Kommun Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning Geoteknisk PM Stadspartner AB Infrateknik/Geoteknik 2007-05-30 D nr 1094-2007-01 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Detaljerad stabilitetsutredning Tälje 3:51

Detaljerad stabilitetsutredning Tälje 3:51 Norrtälje kommun Detaljerad stabilitetsutredning Tälje 3:51 Stockholm 2012-09-14 Detaljerad stabilitetsutredning Tälje 3:51 Datum 2012-09-14 Uppdragsnummer 61250935783 Andreas Åberg Filip Kumlin Mats Oscarsson

Läs mer

Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB. Varbergsgatan 12A, Göteborg Tel Fax Org nr

Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB. Varbergsgatan 12A, Göteborg Tel Fax Org nr PM/ GEOTEKNIK Uppdrags nr: 112-102 Datum: 2012-07-03 INFÖR TILLÄGG TILL STADSPLAN ÖNNERED 97:5 m fl Rev: Datum: GÖTEBORGS STAD TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare: Thomas Östergren

Läs mer

Södra hamnen 6:1 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Uppdragsnr.

Södra hamnen 6:1 m.fl. Projekterings-PM/Geoteknik. Lysekil Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Uppdragsnr. BOHUSGEO AB Södra hamnen 6:1 m.fl. Lysekil Detaljplan Projekterings-PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Frida Lundin Daniel Lindberg Uppdragsnr. 18093 Datum 2018-11-09

Läs mer

Uppdragsnummer

Uppdragsnummer Tyresö kommun MÅSVÄGEN, TYRESÖ Geoteknisk stabilitetsutredning Stockholm 2007-10-08 SWECO VBB AB Stockholm, Geoteknik Per Engström Uppdragsnummer 211156 ra02s 2005-11-11 SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box

Läs mer

Rymdattacken 3 Linköping, Ullstämma. Projekterings PM Geoteknik (PMGeo) Botrygg Bygg AB. Uppdragsnummer: 10005597. Linköping 11 april 2012

Rymdattacken 3 Linköping, Ullstämma. Projekterings PM Geoteknik (PMGeo) Botrygg Bygg AB. Uppdragsnummer: 10005597. Linköping 11 april 2012 Vårt datum 2012-04-11 Vår referens Geoteknik, Magnus Strömhag Uppdragsnummer 10005597 Rymdattacken 3 Linköping, Ullstämma Projekterings PM Geoteknik (PMGeo) Botrygg Bygg AB Uppdragsnummer: 10005597 Linköping

Läs mer

E6 Kungälvsmotet (Öst)

E6 Kungälvsmotet (Öst) VÄGPLAN GRANSKNINGSHANDLING E6 Kungälvsmotet (Öst) Kungälvs kommun, Västra Götalands län PM Geoteknik 2014-07-04 Projektnummer: 102131 1 Dokumenttitel: Granskningshandling E6 Kungälvsmotet (Öst) Dokumentdatum:

Läs mer

Alingsås kommun Bostäder vid Skårsvägen 117 mfl, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhållanden

Alingsås kommun Bostäder vid Skårsvägen 117 mfl, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhållanden Alingsås kommun Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhållanden Alingsås kommun Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Alingsås kommun Plan- och byggkontoret 441 81 Alingsås Norconsult

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK. VÄGVERKET Region Väst ARBETSPLAN. för. VÄG 44 TORP - UDDEVALLA Delen Tavlegatan - Frölandsvägen. Objektnr:

TEKNISK PM GEOTEKNIK. VÄGVERKET Region Väst ARBETSPLAN. för. VÄG 44 TORP - UDDEVALLA Delen Tavlegatan - Frölandsvägen. Objektnr: VÄGVERKET Region Väst ARBETSPLAN för VÄG 44 TORP - UDDEVALLA Delen Tavlegatan - Frölandsvägen TEKNISK PM GEOTEKNIK UTSTÄLLELSEHANDLING Göteborg 2003-09-19 VÄGVERKET REGION VÄST Projektledare: Lennart Holmqvist

Läs mer

Geoteknisk PM Detaljplan. Del av Vara 26:1 Vara, Vara kommun PROJEKTNR: Datum:

Geoteknisk PM Detaljplan. Del av Vara 26:1 Vara, Vara kommun PROJEKTNR: Datum: Geoteknisk PM Detaljplan Del av Vara 26:1 Vara, Vara kommun PROJEKTNR: 17 13 96 Datum: 2018-02-28 Orbicon AB Telefon Internet Org. Nummer Backa Strandgata 2, 422 46 Hisings Backa (HK) 0770 11 90 90 www.orbicon.se

Läs mer

PM Geoteknik Skiljebo (Västerås 3:28) Västerås Stad

PM Geoteknik Skiljebo (Västerås 3:28) Västerås Stad PM Geoteknik Skiljebo (Västerås 3:28) Västerås Stad Underlag för markplanering Projektnummer: 15045 Skapat av: Loxia Group Besöksadress: Järntorgsgatan 3, 703 61 Örebro www.loxiagroup.se Sida 2 av 6 Innehållsförteckning

Läs mer

Kungsbacka. Detaljplan för del av Åsa 3:303 & 3:205. Geoteknisk utredning för detaljplan

Kungsbacka. Detaljplan för del av Åsa 3:303 & 3:205. Geoteknisk utredning för detaljplan Kungsbacka. Detaljplan för del av Åsa 3:303 & 3:205. Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Jonas Alborn Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402

Läs mer

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Uppdrag: Uppdragsnummer: Datum: Ändringshistorik för mall. Asknäs bussgata. Datum Version Beskrivning

PM GEOTEKNIK. Uppdrag: Uppdragsnummer: Datum: Ändringshistorik för mall. Asknäs bussgata. Datum Version Beskrivning Uppdrag: Asknäs bussgata Uppdragsnummer: 2175047 Datum: Ansvarig: Tassos Mousiadis Handläggare: Tassos Mousiadis Ändringshistorik för mall Datum Version Beskrivning 1 (8) undersökningsrapport rev.docx

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DETALJPLAN KVIBERG

GÖTEBORGS STAD DETALJPLAN KVIBERG GÖTEBORGS STAD DETALJPLAN KVIBERG PM Geoteknik PLANERINGSUNDERLAG Göteborg 2014-06-04 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Detaljplan Kviberg Uppdragsansvarig: Jimmy Aradi Granskad av: Tomas Trapp

Läs mer

Projekterings-PM Geoteknik

Projekterings-PM Geoteknik Projekterings-PM Geoteknik Almarevägen, Järfälla kommun www.bjerking.se Sida 2 (5) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Almarevägen Järfälla kommun Kärnhem Bostadsproduktion AB Box 217 35105 Växjö Uppdragsgivare

Läs mer

Foss 12:8 Rikets Sal. PM/Geoteknik. Munkedal Detaljplan och grundläggning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg

Foss 12:8 Rikets Sal. PM/Geoteknik. Munkedal Detaljplan och grundläggning BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg. Handläggare: Daniel Lindberg BOHUSGEO AB Foss 12:8 Rikets Sal Munkedal Detaljplan och grundläggning PM/Geoteknik Uppdragsansvarig: Daniel Lindberg Handläggare: Granskning: Daniel Lindberg Bengt Leking Uppdragsnr. 005 Datum -03-16

Läs mer

Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset

Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset PM GEOTEKNIK, KOMPLETTERING Munkedals kommun Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset Göteborg 2014-05-23 Detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, Tungenäset PM GEOTEKNIK,

Läs mer

PLANERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK

PLANERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK PLANERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK KV LEKEN 1 M.FL., FALKENBERGS BOSTADS AB UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Magnus Palm Fredrik Griwell Magnus Palm Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Underlag...4

Läs mer

Munkedal / PM Villastad AB Del av Saltkällan 1:3, Detaljplan Geoteknisk undersökning för detaljplan

Munkedal / PM Villastad AB Del av Saltkällan 1:3, Detaljplan Geoteknisk undersökning för detaljplan Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare PM Villastad AB Odinslundsgatan 11 412 66 Göteborg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar Jimmy He Uppdragsnr: 103 21 85 Filnamn och sökväg:

Läs mer

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK

PROJEKTERINGS-PM GEOTEKNIK Ludvika Kommun Gamla bangolfanläggningen, Ludvika Uppdragsnummer 2417881000 S wec o Södra Mariegatan 18E Box 1902 SE-791 19 Falun, Sverige Telefon +46 (0)23 46400 Fax +46 (0)23 46401 www.sweco.se S w ec

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan för Ättehögsgatan Göteborgs kommun. PMGeo

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan för Ättehögsgatan Göteborgs kommun. PMGeo Detaljplan för Ättehögsgatan Göteborgs kommun Teknisk PM Geoteknik Datum: Uppdrag EQC: 4014064 Handläggare: Axel Josefsson/Johanna Gustavsson Granskare: Axel Josefson Hvitfeldtsgatan 15, 411 20 Göteborg

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 Varbergs Kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 Ändrad detaljplan Geoteknisk PM 2014-11-28 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2 A, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

TK PROJEKT AB / HSB AB DETALJPLAN RYTTMÄSTAREGATAN SÖDER OM SÄVEÅN TEKNISK PM, GEOTEKNIK. Göteborg , Rev A

TK PROJEKT AB / HSB AB DETALJPLAN RYTTMÄSTAREGATAN SÖDER OM SÄVEÅN TEKNISK PM, GEOTEKNIK. Göteborg , Rev A TK PROJEKT AB / HSB AB DETALJPLAN RYTTMÄSTAREGATAN SÖDER OM SÄVEÅN TEKNISK PM, GEOTEKNIK Göteborg 2016-03-18, Rev A 2016-05-27 WSP Samhällsbyggnad Avd. Geoteknik, Göteborg Ulrika Isacsson Uppdragsansvarig:

Läs mer

WSP 1 020 0413 HÅBO KOMMUN NYA BOSTADSHUS INOM VÄPPEBY ÄNG I BÅLSTA. Översiktlig geoteknisk undersökning. Örebro 2014-08-25

WSP 1 020 0413 HÅBO KOMMUN NYA BOSTADSHUS INOM VÄPPEBY ÄNG I BÅLSTA. Översiktlig geoteknisk undersökning. Örebro 2014-08-25 WSP 1 020 0413 HÅBO KOMMUN NYA BOSTADSHUS INOM VÄPPEBY ÄNG I BÅLSTA Översiktlig geoteknisk undersökning Örebro WSP SAMHÄLLSBYGGNAD Box 8094 700 08 ÖREBRO Tel 0706-88 57 44 Handläggare: Jan-Eric Carlring

Läs mer

Baerum kommune. Geoteknisk rapport. Rud, Baerum kommune. Rapport nr Oppdragsnr.:

Baerum kommune. Geoteknisk rapport. Rud, Baerum kommune. Rapport nr Oppdragsnr.: Baerum kommune Geoteknisk rapport Rud, Baerum kommune Rapport nr. 201 04 50-2 2012-11-19 Oppdragsnr.: 2010450 Dokument nr.2010450-2 00 2012-11-19 Geoteknisk rådgivning AMP BA BGE Rev. Dato: Beskrivelse

Läs mer

Brinketorp, etapp 2 Vänersborgs kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik

Brinketorp, etapp 2 Vänersborgs kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik HJ Brinketorp, etapp 2 Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik Göteborg 2007-05-11 SWECO VBB Geoteknik, Göteborg ra01s, 1321, 2002-09-01 Uppdragsnummer 2305 243 SWECO VBB Gullbergs Strandgata

Läs mer

Göteborgs Stad / Wallenstam AB Heden 24:12-14 Geoteknisk utredning för detaljplan

Göteborgs Stad / Wallenstam AB Heden 24:12-14 Geoteknisk utredning för detaljplan Göteborgs Stad / Wallenstam AB Göteborgs Stad / Wallenstam AB Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Wallenstam AB (publ) Kungsportsavenyen 2 401 84 Göteborg Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Översiktlig stabilitetsutredning, Tegelbruket, Älvkarleby kommun.

Översiktlig stabilitetsutredning, Tegelbruket, Älvkarleby kommun. PM Datum 2015-03-03 Översiktlig stabilitetsutredning, Tegelbruket, Älvkarleby kommun. Skredärr vid sektion F-F. 1 (12) memo03.docx 2012-03-28-14 Sweco Drottninggatan 6 Box 676 SE-803 20 Gävle, Sverige

Läs mer

Mölndalsån, Landvetter

Mölndalsån, Landvetter SWECO Infrastructure, Geoteknik, Göteborg; 2009-04-27 11:03 Göteborg SWECO Infrastructure AB, Geoteknik Uppdragsnummer 2305 252-037 SWECO Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon 031-75

Läs mer

GEOSIGMA. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan inom Hallinden. Teknisk PM, Geoteknik. Grap 09184

GEOSIGMA. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan inom Hallinden. Teknisk PM, Geoteknik. Grap 09184 Grap Hallind 3:3, 3:18, 3:23 och 5:3 samt Gröv 1:5 Lysekils kommun Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan inom Hallinden Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Uppdragsnr 601643 Göteborg 2009-08-31

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik (PMGeo)

Teknisk PM Geoteknik (PMGeo) Götene kommun Företagsetablering Detaljplan Objektnummer 34070024 Teknisk PM Geoteknik (PMGeo) INNEHÅLL 1. Allmänt 2 2. Uppdragsbeskrivning 2 3. Utförda undersökningar 2 4. Utsättning och inmätning 2 5.

Läs mer

Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl PM Geoteknik

Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl PM Geoteknik Kungsbacka, Frillesås-Rya 3:77, Kulla 1:9 mfl Beställare: Kungsbacka kommun Miljö & Hälsoskydd 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Peter Reneby Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402

Läs mer

BORÅS STAD. Sandared 1:81 Geoteknisk utredning inför detaljplan PM GEOTEKNIK Rev A Rev B

BORÅS STAD. Sandared 1:81 Geoteknisk utredning inför detaljplan PM GEOTEKNIK Rev A Rev B BORÅS STAD Sandared 1:81 Geoteknisk utredning inför detaljplan PM GEOTEKNIK 2014-09-26 Rev A 2014-10-03 Rev B ÅF-Infrastructure AB Grafiska Vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00.

Läs mer

1 (10) ra04s 2011-02-17 Sweco Rosenlundsgatan 4 Box 1094, 405 23 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se

1 (10) ra04s 2011-02-17 Sweco Rosenlundsgatan 4 Box 1094, 405 23 Göteborg Telefon 031-62 75 00 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Detaljplan för förskola, Ugglum 4:204 och 4:665, Partille Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 703 FÖR DETALJPLAN GÖTEBORG Sweco Civil AB Geoteknik, Göteborg

Läs mer

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK KVARTERET BOLLEN

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK KVARTERET BOLLEN PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK KVARTERET BOLLEN 2015-09-29 Uppdrag: 258874, Kv Bollen, Solna Titel på rapport: Projekteringsunderlag geoteknik Status: Projekteringsunderlag Datum: 2015-09-29 Medverkande

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DAGGKÅPAN 2 M.FL. YSTAD KOMMUN. PM GEOTEKNIK

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DAGGKÅPAN 2 M.FL. YSTAD KOMMUN. PM GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DAGGKÅPAN 2 M.FL. YSTAD KOMMUN. PM GEOTEKNIK 2 APRIL 2015 Upprättad av: Granskad av: Magnus Palm Fredrik Griwell Innehållsförteckning 1 Objekt... 3 2 Utförda undersökningar

Läs mer

Ronneby kommun KV. KILEN RONNEBY

Ronneby kommun KV. KILEN RONNEBY Geoteknisk PM KV. KILEN RONNEBY 2011-12-01 Dokumentinformation Objektnummer 108 451 Objektnamn KV. KILEN RONNEBY Filnamn Filtyp Programversion Projekteringssteg Statusbenämning Delområde Anläggningsdel

Läs mer

TORSVIKSOMRÅDET, HÄRNÖSAND

TORSVIKSOMRÅDET, HÄRNÖSAND RAPPORT PM-GEOTEKNIK TORSVIKSOMRÅDET, HÄRNÖSAND SLUTRAPPORT 2017-06-02 UPPDRAG 273292, Geoteknisk undersökning, Torsviksområdet Härnösand Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Slutrapport Datum: 2017-06-02

Läs mer

Detaljerad stabilitetsutredning del av Kärna 67:1

Detaljerad stabilitetsutredning del av Kärna 67:1 Detaljerad stabilitetsutredning del av Kärna 67:1 Göteborg 2007-05-04 Rev. 1, 2007-05-29 Jonas Karlsson Tyréns AB Detaljerad stabilitetsutredning 2 (10) Innehållsförteckning 1 UPPDRAG... 3 2 PLANERAD BYGGNATION...

Läs mer

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS

Läs mer

Projekterings PM, Geoteknik Samrådshandling Projektnummer:

Projekterings PM, Geoteknik Samrådshandling Projektnummer: Väg 919 Vadstena Motala gång och cykelväg delen Vadstena - Motala Projekterings PM, Geoteknik Samrådshandling Projektnummer: 2181006 Datum: 2017-10-06 Rev datum: Version 1.0 VÄG 919 DELEN VADSTENA-MOTALA

Läs mer

PM STABILITET RIVNING AV SPONTKONSTRUKTION

PM STABILITET RIVNING AV SPONTKONSTRUKTION MAJ 2016 AKZONOBEL AB PM STABILITET RIVNING AV SPONTKONSTRUKTION PM AVSEENDE STABILITET FÖR RIVNING AV SPONT VID KAJEN I PROJEKT TERRA ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010

Läs mer

STORA VALL, GÄVLE. Gävle kommun. Geoteknisk stabilitetsutredning. Planeringsunderlag Falun SWECO Infrastructure AB Falun

STORA VALL, GÄVLE. Gävle kommun. Geoteknisk stabilitetsutredning. Planeringsunderlag Falun SWECO Infrastructure AB Falun STORA VALL, GÄVLE Planeringsunderlag Falun 2008-06-30 SWECO Infrastructure AB Falun Uppdragsnummer 2417317 SWECO Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PM GEOTEKNIK, DETALJPLAN LYCKE RYR, KUNGÄLV

PM GEOTEKNIK, DETALJPLAN LYCKE RYR, KUNGÄLV PM GEOTEKNIK, DETALJPLAN LYCKE RYR, KUNGÄLV 2015-11-03 Uppdrag: 262825, Detaljplan för Lycke-Ryd 2:6 m.fl gällande Geoteknik och bergteknik Titel på rapport: PM Geoteknik, detaljplan Status: Slutrapport

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PMGEO) PEAB BOSTAD AB FRÖSJÖSTRAND, GNESTA UPPDRAGSNUMMER 2180536 000, REV 2180598. Sweco Infrastructure AB.

PM GEOTEKNIK (PMGEO) PEAB BOSTAD AB FRÖSJÖSTRAND, GNESTA UPPDRAGSNUMMER 2180536 000, REV 2180598. Sweco Infrastructure AB. PM GEOTEKNIK (PMGEO) PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 2180536 000, REV 2180598 PROJEKTERINGSUNDERLAG STOCKHOLM Sweco Infrastructure AB Max Årbrink ra04s 2010-05-18 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26

Läs mer

Geoteknisk undersökning Östrand Helios, västra området, Timrå

Geoteknisk undersökning Östrand Helios, västra området, Timrå RAPPORT ÖSTRAND HELIOS SCA Geoteknisk undersökning, västra området, Timrå UPPDRAGSNUMMER 21180 BERÄKNINGS PM/GEOTEKNIK PROJEKTERINGSUNDERLAG BERÄKNINGS PM/GEOTEKNIK 16-07-01 SWECO CIVIL AB HÄRNÖSAND/SUNDSVALL

Läs mer

Del av Kännestorp 2:25 Spekeröd, Stenungsunds kommun Detaljplan för förskola Geoteknik Utvärderingar och bedömningar PM Arb.

Del av Kännestorp 2:25 Spekeröd, Stenungsunds kommun Detaljplan för förskola Geoteknik Utvärderingar och bedömningar PM Arb. Del av Kännestorp 2:25 Spekeröd, Stenungsunds kommun Detaljplan för förskola Geoteknik Utvärderingar och bedömningar PM 2011-11-09 Arb.nr: U11086 Uddevalla 2011-11-09 Bohusgeo AB Bengt Leking Uppdragsansvarig

Läs mer

Lysekils kommun. Torvemyr, etapp 2 Grundsund. Geoteknisk PM Underlag för detaljplan (11)

Lysekils kommun. Torvemyr, etapp 2 Grundsund. Geoteknisk PM Underlag för detaljplan (11) Torvemyr, etapp 2 Grundsund 8-8- 1(11) Beställare: Miljö och Stadsbyggnadskontoret 43 8 Lysekil Konsult: GF KONSULT AB Mikael Lindström Box 8774 42 76 Göteborg Uppdragsnr: 1 8 6 2(11) Innehållsförteckning

Läs mer

Delområde bebyggelse Söderhamn

Delområde bebyggelse Söderhamn SÖDERHAMNS KOMMUN Delområde bebyggelse Söderhamn PM Geoteknik för detaljplan 2018-10-23 1 10272962 Delområde bebyggelse Söderhamn DELOMRÅDE BEBYGGELSE SÖDERHAMN PM Geoteknik för detaljplan KUND Söderhamns

Läs mer

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com Härryda kommun Bostäder vid Vällkullevägen inom Kullbäckstorp 2:2 mfl. Teknisk PM Geoteknik Underlag för detaljplan 2012-06-29 Handläggare: i samråd med: Bahatin Gündüz 010 505 47 81 bahatin.gunduz@afconsult.com

Läs mer

Översiktligt PM Geoteknik inför detaljplanearbete

Översiktligt PM Geoteknik inför detaljplanearbete Översiktligt PM Geoteknik inför detaljplanearbete Kvarngärdet 60:1 m.fl. Uppsala kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U26297 Sida 2 (6) Geoteknik PM Projektering Uppdragsnamn Besqab Projekt och Fastigheter

Läs mer