HUSARBLADET Nummer 9 December 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUSARBLADET Nummer 9 December 2011"

Transkript

1 HUSARBLADET Nummer 9 December 2011 INNEHALL I DETTA NUMMER - Styrelsen informerar - Ehonomi - Elavtal - Byggnader - Sopstatiordrum - Belysningslampor - Vdrmepumpar - Mdnadsavier - Hdg Luf{uktighet - Samverhan BRF - Fiberoptih - Stdlder - P& og" - Nya Medlemmar - ftas & Rir - Ovrig STYRELSEN INFORMERAR Renoveringsarbetet p& omnide I blev hlarl i mitten utav Septemben Arbetel samt nedan angiven kostnad inkluderar dven Taktvdtt/behandlkg utav Takpannorna pd samtliga omr,iden/tak inom hela Fdrcningen. Det har bylls ut en betydande mingd Trdpanel, etc cirha hbm, 3 st Containrar under de cirha 10 arbeevechorno Det har dven dtgdrdaa shador pd 3 st yttertah, onahade tidigare, slamigt atjdrt Entreprenadarbete, trasiga Talqannor, dellefu Takpldl Shadorna p,rt nken har mcstadels varit pd oatsidon" pd Huskroppama Sdledes s,fi har det ej vdllat ndgrajbljdskador, inllickage till vind, etc. Totalhostnadcn Jdr hela Renoveringsarbetet pil omrdde I, inkl Taktvdtt/behandling har hamnat p,fr cir*a hr. Genom dter eft aktivt ochuenergisht' arbete frdn Sgtrelsen sl har Fdreningen dter igen sparat under denna renovering cirka kr genom den upphandling som har gjor* p,i ett ehonomisht tdfielahtigt" sdtt Samtilligt har Vi levt upp, tagit hdnsyn till divene krav frdn Fdndhringsbolag, Myndigheter,etc. De som vill ha mer detaljerad information utav'upphandlingen som har gjor8 han kontakta OilJbranden elkr We Ordfiranden Jir mer infonnation, Fdrhoppningnis sdjbntfrr de tlesta afr Fdreningen har under Renoveringsarbeten 2012,2013 och 2011 sparat cirha I hr pd dessa upphandlingar. Hade Fdreningen hatt denna summa mindre som Ekvida medel sd hade sannolikt detta medjdrt en euerfleru avgiftshdjningar inom en asnaru framlid. Inlormation och eventuellafrdgor om ovan tas tlpp, ges annon pd Arcstdmman i April Anstdmman *ommer afl she 29 Aprit hl i Kristinedals Kyrkans samlingssal utshicly'*atlelse tilt Ansldnnan kommer att ske under Man 2015.

2 Styrelsen och anlitad Besiktningsman har,iter igen vafit mycket ndjda med den valde Entreprendrens arbete, och deras Arbetselfektivitet W har med anledning utav defra laflat beslul att vdlja samma Entreprendr fir nedanstfrende arbete * Ombyggnad soprammcn i ansluning till F rrdden p,i omrdde 2. * Staketet vid Husamdgen * Kvarstdende arbeten lrdn tidigare,iirc Renoveringsarbeten * Nya tillkommande arbeten EKONOMI Placerineskonto. hos SWEDBANK pd kr Nfrsta datumfir dndring atav Ldptid Villhor Nwarande rdnta och Liptid 1,59 %, 1 dr. Ldn 8E03-9. )Q( hos SWEDBANK od cirka hr Ndsta datumtdr dndring utav L6ptid" Villkor Nuvarande rdnta och Ldptid 1,18 %, 5 dr Liin 2ilAQ$l hos SEB oil cirka kr, Ndsta datumjdr dndring utav Ldptid, Wlcor Nuvarande rdnta och Ldptid" 2,71 ok, I,ir Ldn 2OQ0111 hos SEB od cirka E kr. Niista datum fir lindring utav Ldptid, Wkor Navarunde rdnta och villhonperiod 1,31 %, STIBOR 90 dagan Ldptid I dr. L,frn 28flQ373 hos SEB nd cirka kn Nlista datumft)r dndring utav Ldptid, Villkor Se nedan Anm Nuvarande rdnta och villhorcperiod 1,59 %, STIBOR 90 dagan Ldptid I dr. Liin 2ilAQ322 hos SEB ofr cirha I hn Ndsta datumldr dndring utav Ldptid, Wkor Se nedan Anm Nuvarande riinta och villkorsperiod 1,59 %,' STIBOR 90 dagar. Ldplid I,frr. De bdda sisto, ovan ndmnda ldnen har tidigare haft en tecknad rdntetaksldn&kring pd 5,0% respektive 5,5%. Dessa 2 stjinfrkringar l6pte ut L&n 2OQ(7111 sarrrt 2$ffi(2322 har b*lut tagits om ny ldptid pd 5 dn Ahtuell rdnta frr dnnu ej behrdfiad, men vid beslutet i Slyrelsen 9 December var indikativ rdnta 1,55 % pd 5 db Aifiid. Ldn 2ilOQ373 har beslut tagi/s om ny ldptid pd 1 dn Aktuell rdnta dr dnnu ej bekraftad, men vid beslutet i Styrelsen 9 December var indihafiv rdnta 1,31 % pdl dn l6ptid"

3 3&A ELAWAL Vdr navarande Leveranthr Ar VATTENFALL. Avtalstiden dr p,fr 30 mfinader, dvs 2,5 dn (13.01.U ) Avtalsperiodens klfh pris 10,6 dre/kw Elcertifrhotkostnad per kllth 2,35 6relkVh. BYGGNADER Betrdlfande Renoveringsarbele omrdde 1, se Styreken informerar, Somftrhoppningsvis alla kdnner till, dr medvetna om sd kriivs det Styrelsens medgivanddgodkdnnande ndr man Lex gdr yfrre firdndringar/byggnationen Tyvdrr s,i har Vi blivit tvungna afr "driva" efi sddant drende vidarefir en utjbrd firdndrtng/byggnation som Sltrelsen ej har kunnat ge medgivande till Den aktuelle Medlemmen har efter p,ipekan fr,in Slyrelsen, skichat in ans kan om medgivande till den redan Jdrdigstdllda tdrdndringen/byggnationen. I dettatall s,i har kontakt tagits med Kronofogden tfu sdrskild handrdckning eftersom det inte gick attfd till en firlikning i efter hand" som Sgtrelsen skulle kunna godkiinna innan drendet ldmnades vidare till Kronofogden. I detta fall avser ansdkan om sdnkild handrdckning att Kronofogden tar 6ver drendet och tillser att demontering/,iterctiillning till det urcprungliga skicket utftirs pd ett "r fi" saft I samband med Taktvdtt/behandling utav Takpannorna sd har Vi dter igen sett 6ver Vdra takpannor och bytt ut dessa som varit skadade, spruckna W vill inlormera om afl vill man Lex montera en kaltlucka i ndgon utav Bostadsrdflens ytterddrrar sd krdver detta ett medgivande fr'frn Styrelsen. Normelt m6ter detta inget uhinder' men ett avtal upprflfias som innebdr att man vid dgarbyte frr skyldig att dterstdlla ddrren till dess unprungliga skich Alternativt sd skrivs ett nyfr avtal med den nye Bostadsrfrllsinnehavaren som dvertager 'frtagandct SOPSTATIONER Vi tidigare under Hdsten gjort utskichinlo om den kommande kdllsorteringen som Stenungsunds Komman hommer att injdru successivt Vi hoppas aft alla inom BRF Husaren elterlever denna nya softering s,fr att W ej f,ir fdrdyrande hostnader p.g.a felaktig sortering frdn Vdra Medlemmar.

4 B E LYS N I N G S I-./I]UI PO R Vi har $ft ut lamporna pd Garagebelysningsatmalurerna Frdn byggnationen har det tidigare suttil watts kvickilverlampor p,fr dessa annatuter sii byttes dessa ut till ldgenergilampor pd walt Dessa lampor har nu under Hdsten successivt ersdttas med LED Lampon De aktuella LED lamporna dr odirehtimporteraden ettenom denna typ ej tinns tillgdngliga p,fi den Svenska marknaden Elfehen pd dessa dr 1l wall Ljuss*enet dr direkt, rihtat neddt eflercom ljwenhefun dr vridbar elter afl non har shruvat in den i lantphlllaren W har under ett antal Miinader testat oshenetu ljusstyrkan p,fr en provlanea Den nyare 11 waft larrrpan ger efrfullt acceptabel usken' ljusstyrka 6n den tidigare lamptypen Vissa upplever t o.m aa ushenet" ljusslyrkan upplevs som bdltre dn den tidigare l,iigenergilampan Med ovan byte sd dr W sdledes nere pd cirka 1/6 del utav eljdrbruhning pd dessa arm urer i jdn{drelse mot de unprungliga lanptyperna lrdn 199 In2. Lamporna pd g,ingvdgsbelysningen endtas fir cirha I-2 &r sedan mcd 50 wala Lilgenergilnmpon Tidigare safr dtlr 125 walt hdgtrycksnatriumlampon W Jdljer dm tekniska utvechlingen inom detta omrddet, samt dven prisutvechlingen som lycks gd ut det billiga hdllel Att byta toppsektionen pd dessa belysningsarmalurer ligger i dagsldget pd cirka kr/sl Efienomtlertalet utav dessa belysningsstolpar pl gdngvfrgarna sitter i ndra anslutning till Bostadsr&frer sl dr det utav stor viht att oljusskcnet' ej blh stdrande vid efl eventue llt lramtida byte. 0 ^rftt- "t{iil: E Hiftills under 2013 har det by$ ut 11 st vflmcpumpsenheten 11 st utav dessa har byffi ut i firtid'ftenom Vifrck efrldilelahtigfbnlag som innebar att Vifrch 11 st enheter inkl instauation,fast Vi betaladejdr l0 st enheten Uahick har gjora tidigare om detta ander Vilren/Sommuen 20tr1. Totak har Vi bytt ut ut 15st gamla enheter. Sdledes sd hvarstdr 7 st gatnla enheter som lortlarande langerar tilfredsstdllande. Utav dessa sd 6r det 2 st som ej 6r placerade i vdtutrymmen, W resonerar som sd afr uppkommer et vattenldckage i en utov de gamla enhetema sd dr det mcst Jddelafuigast afr dessa dr phcerude i vdtutrymme mcd tanke pil eventuella fdljdskadon Uppskotad livsldngd pl dessa gamla enheter dr cirha dn W har stdllt en offeffirjrfrgan till Vir Leverantdr om pris 16r att eventuelh byta ul dessa resterande under I dagslfrget har W ej fdfr denna otlert Vdrt tidigare resonemang gdllande de gamla enheterna gdller s'frledes ts.v vilket innebdr afr inga stdne kostnader ldggs ned pd dcssa, som Lex byte utav Kompressor, Fdriingare, etc. Fdnvarbart dr aft va behov u{6ra reparationer upp till cirha 5000 kr pd dessa gamla enheten Om kostnaden dventiger detla belopp sd bytes heh enheten ul En heh ny

5 Frdnlu;favdnnepurr,p koslar tolalt med installatian cirka kr beroende p,rt HusQtp, etc. Sedan ndgra ilr fillbaha sd sparar Vi de ganla styrkorten p,rt gamla utbylta enheter,jir afl kunna anvdnda dessa vid framtida behov. ander de sista 3 ndnaderna har Vi anvfrnt 2 st sddan styrkortfbr afr ercdlta dessa p& ganla enheler. Varje "nytt' styrhort kostar annars cirka 7000 kr/st ror SbC TTIAWIOSIVIERNA W vill podnglera ovikten" utav afi anvdnda rdtt avifdr den mlnadsaviseringen som dr aktuell Sdledes sil ska man texfrr den avi som avser Maj mdnads avisering betalas sista April Betalar man medtel ndnads avisering sd innebdr delta ett logistikfel pd Reskontralistan som W varje mlnad kollar upp s'i att satntliga mrtnadsavgilter har blivil inbetawa i fitt tid till Fdreningens bankhonto. Med referens till tidigare inlo frdn Husarbladet 1,5,7 s'fr har vifor&afr med v,fira ndtningar. W har nu khpt en s.* Tryggheavakt (5000 kr) Jbr afl testa pd den aktuella huskroppen Installationen kommer afr utjdras i samband med att Vi shiftar Bostadsrdtter Jdr Elreferensmdtning (se Husarbladet Nummer 6) under Vdren/Sommuen 2015, i stdllet Jdr Wnten/Viren 2011 som W tidigare har informerat ont Den a*tuella ulrustningen, ttygghetsvakten dr enhelt firklarat en elslinga som monteras i krypgrunden tbr att fd ned luftfufuigheten. k, V I November har Vi haft den ftdnle sittningen i gruppen tbr samverhan BRF i Stenungsund" Detta dr var det BRF Kristinedal som var sammanhallande. W var cirka I 5 st representanter lrdn 5 st Fdreningan Mychet erfarenhelsatbyte gavs under de 3 timtnornu BRF Nytorpsh6jd har nu ocks'i anslutit sig till denna grupp. Fdrhoppningsvis kommertler BostadsfitbJdreningar ansluta sig till den grupp fir Samver*an Kdnns roligt afl det var Sqrelsen i BRF HUSAREN som tog initiativ till att starta denna grupp. FAntu nitet i denna grapp skedde Hdsten 2011.

6 +,!E *I I FIBEROPTIK Med referens ti tidigare uf,kic* under Vdren och Somrnaren sd rdstade Fflreningens Medlennar IA till atl utdka det kollektiva ulbude{tjdnsterna frdn TELIA. Avgiften Jbr nedanstfiende utbud/tjdnster som kallas TELIA Triple Play kommcr att h6jas vili Anskiltet fi,in 130 kr/m,frnad till 280 kr/mdnad Frdn sd har Vi alltsd nedanstdende utbud/tjdnsten * TELIA W Lagom, cirka 20 TV Kanaler med tilq,rtng till programbibliotek, mm * Internet/Bredband 50/8-100/10 Mbit/sek * Fast kostnad Digital Telefoni Fdr er som dr nyinflyttade s&ftnns mer information pd Fdreningens hemsida se. Se under informatiott/utskick Ndgon Medlem har ander dret blivit bestulen pd en Cykel I defrafall sd var den oldst Kanske dnd,i efl tips afr alltid ldsa stdldbegdrliga egendonar som qtklar,etc Annars under de gdngna dren under Fdreningens tid sd har W varit firchonade" fr,fin ndgra "stdrre" kriminella hdndelsen PA NG' - Anstlimman Snickeriarbeten p,fr omrdde 2 gdllande soprammen, divene kompletterande arbeten frdn tidigare drc Renoveringsarbeten - Tatram underlag, Jbnlag till nya Stadgar i BRF Husaren - Arlig besihtning utav viira Byggnader.

7 NYAMEDLEMMAR Under 2013 byfle S st bosndsrdtter AgardMedlemmar. Hittills under 2011 har 1 st bostadsrdfrer bytt Agare/Medlemnat BRF HUSAREN hhlsar de nya medlemnarna varml vdlkomna till vdr F rening. Generelk sd har priserna pd Bostadsrdtter stigit kraftigt de senaste dren inom Stenungsunds Kommun Tittar nan pd Avriga, Iikvdrdiga BostadsrdlaJdreningar sd kan man se afl priserna pl Bosladsrdtter inom Vdr Fdrening tycks ha en hra;frigare prisutveckling mcd hdnsyn till den som generellt 6r/har varit i Kommanen Vi vill dven informera till Fdreningens nyinflyttade Medlemmar om vdr egen Finnes dnshemdl fr,frn de nya medlemmarna attfd tidigare nummcr utav HUSARBLAITET i pappenutgdva, kan Ni kontahta respektive Omr,iidesansvarig, Annarc sd finnes HASAXBLAITET tillgdngliga p,fr Fdreningens hemsida. tf Inget har inkommit sedan ldnta numrel m emotser tacklant dessa till Ordldrande Tonas Bjhrnankar p,i Husamdgen 9. Oavsett uros eller ris" sd vill vi ha dessa med avsdndarnamn Ghtler det 'ris" s,i publiceras dessa givetvis anonymt i Husarbladet om hnskemfrl om delta har ldmnae utav avsdndaren W reserverar oss 16r att eventueat avbdjastoppa inl&gg som W anser stdlande eller icke intressant som i Husarbladel

8 Inget inldgg har inkomnil sedan /6rrita numret. W v&lhomnar inldgg tillfianlida nunmer utav HUSARBL.IIDET. Dessa kan Ni ldnna till Tomas Bjdrnankar p,i Husamdgen 9. Ni *an g6ru detta ldmpligost via brev. W resemerar oss tbr afr eventuellt avbija, stoppa inftigg som vi anser stfltande eller icke intressant som material/inldgg i HUSARBLIII ET. Gl6m ej att redan na'boka' in Arsstamrnon 29 April, hl Sedvanlig kalleke kommer att skickas ut i Mars, senast I mdnad innan datum JdrAnstdmman GOD J(IL OCH ETT GOTT NYTT AR HALSNINGAR STYRELSEN BRF HUSAREN

HUSARBLADET Nummer 8 December 2013

HUSARBLADET Nummer 8 December 2013 HUSARBLADET Nummer 8 December 2013 INNEHÅLL I DETTA NUMMER - Styrelsen informerar - Belysningslampor - WC/Toalettstolar - Ekonomi - Värmepumpar - Vattenutkast - SBC - Hög Luftfuktighet - Köksfläkt - Elavtal

Läs mer

BRF HUSAREN INFORMER.AR

BRF HUSAREN INFORMER.AR BRF HUSAREN INFORMER.AR t Med referens till tidigare utskick om Fiberoptik viii Arhetsgruppen och Styrelsen gefiiljande ny information om den tihtdnkta installationen utov Fiberoptik. Som tidigare har

Läs mer

HUSARBLADET Nummer 1 Januari 2010

HUSARBLADET Nummer 1 Januari 2010 HUSARBLADET Nummer 1 Januari 2010 INNEHÅLL I DETTA NUMMER - Styrelsen informerar - Ekonomi - Nyinflyttade medlemmar - Ris och Ros från medlemmar - Övrigt, samt inlägg från medlemmar till HUSARBLADET Styrelsen

Läs mer

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- -----

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- ----- YffiffiSSffiru fasa# Vindraganvagen B INFORMATION Efter semestern kommer vi att p6borja fonstermdlningen p6 Er fastighet (Vindragarvdgen 8). o Arbetena med fonstermdlningen kommer att pdborjas under vecka

Läs mer

FIBEROPIKGRUPPEN / BRF HUSAREN INFORMERAR

FIBEROPIKGRUPPEN / BRF HUSAREN INFORMERAR FIBEROPIKGRUPPEN / BRF HUSAREN INFORMERAR Med releteas till Arcstdmnun 2013 sd bitdades en Arbelsgrupp som skulle talrarn infomalian, elcfir evenluell ubkning uav de, kollehiva tjdrrslerna/ubudetfrdn TELIA.

Läs mer

HUSARBLADET Nummer 4 Mars 2011

HUSARBLADET Nummer 4 Mars 2011 HUSARBLADET Nummer 4 Mars 2011 INNEHÅLL I DETTA NUMMER - Styrelsen informerar - Försäkringar - Underhållsplan - Ekonomi - Möss, Skadedjur - På G - Elavtal - Vatteninläckage - Nya medlemmar - Byggnader

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer

Tal vid Fortbildningscentralens avslutningsseminarium den 7 april 2005 kl. 13.30-14. Bästa seminariedeltagare, mina damer och herrar!

Tal vid Fortbildningscentralens avslutningsseminarium den 7 april 2005 kl. 13.30-14. Bästa seminariedeltagare, mina damer och herrar! Ingvar Dahlbacka: Tal vid Fortbildningscentralens avslutningsseminarium den 7 april 2005 kl. 13.30-14. Bästa seminariedeltagare, mina damer och herrar! Tina Engblom ringde för en tid sedan och berättade

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND REVISIONSBERATTELSE UTI BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND Vi har granskat Arsredovisningen och ett urval av underlagen fiir elopp och annan information i riikenskapshandlingama.

Läs mer

HUSARBLADET Nummer 2 April 2010

HUSARBLADET Nummer 2 April 2010 HUSARBLADET Nummer 2 April 2010 INNEHÅLL I DETTA NUMMER - Styrelsen informerar - Ekonomi - Nyinflyttade medlemmar - Vad händer framöver - Ris och Ros från medlemmar STYRELSEN INFORMERAR OMRÅDESINDELNINGAR

Läs mer

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund.

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund. fgover er Agarens namn Brf Jdrn6ldern C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress - Kon ifter Energideklaration rersonnummer/organisationsnummer 716407-0984 Postnummer 21135 Telefonnummer Postort Malmo vlobilte

Läs mer

AVTAL OM ANSLUTNING TILL FIBERNÄT VID FLERA ANSLUTNINGAR TILL EN BYGGNAD

AVTAL OM ANSLUTNING TILL FIBERNÄT VID FLERA ANSLUTNINGAR TILL EN BYGGNAD AVTAL OM ANSLUTNING TILL FIBERNÄT VID FLERA ANSLUTNINGAR TILL EN BYGGNAD 1 PARTER 1.1 Namn Personnummer/Organisationsnummer Adress nedan Medlemmen 1.2 Södra Kinds Fiber ekonomisk förening, 769622-3895,

Läs mer

HUSARBLADET Nummer 3 Oktober 2010

HUSARBLADET Nummer 3 Oktober 2010 HUSARBLADET Nummer 3 Oktober 2010 INNEHÅLL I DETTA NUMMER - Styrelsen informerar - Avloppsbrunnar, etc - Vattenutkast - Ekonomi - Försäkring - Diskmaskinskydd - Elavtal - Inköp - På G - Entrédörrar - Färgkoder

Läs mer

Policydokument för BRF Mjölner 15

Policydokument för BRF Mjölner 15 Policydokument för BRF Mjölner 15 Inledning Dokumentet beskriver BRF Mjölner 15s övergripande policy för balkonginglasning, bebyggning av uteplats, installation av markis över balkong samt installation

Läs mer

Namn. Personnummer, org. nummer. Adress. Postnummer. Postort. Land. Telefon / Mobiltelefon. E- postadress

Namn. Personnummer, org. nummer. Adress. Postnummer. Postort. Land. Telefon / Mobiltelefon. E- postadress Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning 2013-11-04 Avtalet är upprättat mellan International Programming Sweden AB org. nr. 556727-7354 (i fortsättningen kallad IP Sweden) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

A V T A L. om rätt till nyttjande av gårdsmark som uteplats

A V T A L. om rätt till nyttjande av gårdsmark som uteplats 1 (5) A V T A L om rätt till nyttjande av gårdsmark som uteplats Undertecknade parter har denna dag träffat följande avtal. Föreningen: Brf Eklanda Rosen Organisationsnummer: 769616-2861 Adress: Föreningens

Läs mer

re :+*. f\ Ffie"a*.f pn*[.r5

re :+*. f\ Ffiea*.f pn*[.r5 re :+*. f\ Ffie"a*.f pn*[.r5 l" i. "riiil Christian Wasṣ::!_SS: et dr en sondag i augusti, bara ett par veckor kvar ti11 terminsstarten pd civilekonomprogrammet. ChristianWass och hans kompis har utmanat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(15) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r ? t ; Arsredovisning f6r Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171 Rdkenskapsiret 2013 [ ^ Stiftelsen fdr njursjuka 1(7) Styrelsen fdr Stiftelsen fdr njursjuka fir hdrmed avge irsredovisning fdr rdkenskapsiret

Läs mer

ORDNINGSREGLER (smihus)

ORDNINGSREGLER (smihus) ORDNINGSREGLER (smihus) for Bostadsrattsforen i ngen BRF Gota Det hdr bor Du veta om fdreningens ordningsregler! Ansvar for ordningen Styrelsens uppgift 6r att ta hand om den lopande forvaltningen av foreningen

Läs mer

FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 2003 ARSREDOVISNING. Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 2003.

FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 2003 ARSREDOVISNING. Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 2003. ARSREDOVISNING FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 3 Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 3. Fiirvaltningsb erfr ttels e Styrelse Styrelsen har under hret 3 haft

Läs mer

@Anticimex' ATT FOR BYCCA OCH SKYDDA

@Anticimex' ATT FOR BYCCA OCH SKYDDA @Anticimex' ATT FOR BYCCA OCH SKYDDA Marie Sjoberg, Bengt-Olof Karlsson Slittervdigen 109 35253 Viixjo Anticimex overlatelsebesiktning av smahus for BesiKningsnummer MS5706{142 Besiktning 20070103 av fastigheten

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

lp-tv, analog tv, telefoni, internet, iobbet och framtiden.

lp-tv, analog tv, telefoni, internet, iobbet och framtiden. lp-tv, analog tv, telefoni, internet, iobbet och framtiden. TrfrdkCdft! - d.8s att rali.! Kommunikationer har varit grundlaggande och omvalvande f6r all samhallsutveckling. Nu ar nasta omvelvande teknikskifte

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Södra Kullen Org.nr 769615-9461. för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. Brf Södra Kullen Org.nr 769615-9461. för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 ÅRSREDOVISNING Brf Södra Kullen Org.nr för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Sida 2 Styrelsen för Brf Södra Kullen lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret

Läs mer

fbouer et Energideklaration Brf Jiirndldern C/O SBC Djdknegatan 2 Lund Jdirndldern 1 Hus E, gard A 61 76690,973 384621,699 [.., Lund Arkeologvdgen 61

fbouer et Energideklaration Brf Jiirndldern C/O SBC Djdknegatan 2 Lund Jdirndldern 1 Hus E, gard A 61 76690,973 384621,699 [.., Lund Arkeologvdgen 61 fbouer et Energideklaration Version 1,3 \garensnamn Brf Jiirndldern C/O SBC Djdknegatan 2 )ostnummer 21135 rostort Malmo i-postadress felefonnummer Vl obiltelefo n u mmer naden - ldentifikation _an Kommun

Läs mer

Olivbladet. Informationsblad för Bostadsrättsföreningen Oliven 13 14, Oxelösund November 2008. Styrelsen fram till årsmötet 2009. Vintern har kommit

Olivbladet. Informationsblad för Bostadsrättsföreningen Oliven 13 14, Oxelösund November 2008. Styrelsen fram till årsmötet 2009. Vintern har kommit Vintern har kommit Snön lyser vit på taken. Vi hoppas att alla medlemmar haft en skön sommar och höst nu när vintern har kommit Vi har hittills i år fått 7 nya medlemmar i föreningen. Vi hälsar alla välkomna

Läs mer

TBover et. Energideklaration. Brf Jdrn6ldern. C/O SBC Djdknegatan 2. Malmo. H?illkistan 1. Hus L, GArd C 384599,334 6176625,437.

TBover et. Energideklaration. Brf Jdrn6ldern. C/O SBC Djdknegatan 2. Malmo. H?illkistan 1. Hus L, GArd C 384599,334 6176625,437. TBover et Energideklaration qgarens namn Brf Jdrn6ldern Adress C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress Postnummer 21135 rostort Malmo vlobiltelefonnummer - ldentifikation Ltin lkommun SkAne -lli,- Fastighetsbeteckning

Läs mer

STYRELSEN FOR VINDELNS FOLKHOCSI(OT,.q, Vindelns folkhcigskola, umeifilialen

STYRELSEN FOR VINDELNS FOLKHOCSI(OT,.q, Vindelns folkhcigskola, umeifilialen I (5) PROTOKOLL STYRELSEN FOR VINDELNS FOLKHOCSI(OT,.q, Datum ch tid Sammantriidesplats Beslutande $$12-2s 2012-04-20 Kl 10:00-15:00 Vindelns flkhcigskla, umeifilialen Bertil Hlmberg (s) rdftirande Kenth

Läs mer

Bilaga 2 6 feb 2010 GYLLERÖDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Förslag till dagordning vid extrastämman om fibernät tid Lördagen den 6 februari 2010 klockan 14.00 plats Grand Hôtel, Mölle dagordning 1. Val av ordförande

Läs mer

Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandlyckan

Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandlyckan Till Brf Strandlyckans medlemmar Varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Strandlyckan Vi hoppas att denna information kan vara till nytta för dig och ditt boende i vår förening. Våra hus var färdiga

Läs mer

BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 1 januari 2016

BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 1 januari 2016 BODSJÖBLADET - BODSJÖ - EN ICKE OBETYDLIG VÄRLDSDEL - Informationsblad för er i Bodsjöbygden med omnejd. Nr 1 januari 2016 FREDAGSAKTIVITETERNA HAR STARTAT Varje fredag mellan 18.00-21.00 Nu har vi kortläsare

Läs mer

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat Trevanings radhus helt i Httbetong Hans Berglund Mijlarhdiden i Stockholm iir ett omrdde pd ca 100 radhus under uppfdrande. Konstruktdr f 6r radhusen iir chef en /dr Hialntar Granholm AB:s Stockholmskontor,

Läs mer

~rfs 0i. 1hobø. ri3~o~ Årsredovisning för Brf Skolallén. Org.nr: 769613-8424

~rfs 0i. 1hobø. ri3~o~ Årsredovisning för Brf Skolallén. Org.nr: 769613-8424 ~rfs 0i ri3~o~ 1hobø Årsredovisning för Brf Skolallén Org.nr: 769613-8424 Styrelsen far härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-3 1 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkningar

Läs mer

RRCET. tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug

RRCET. tbotoexxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug RRCET tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996 Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug ronscnema 12.w 13.00 14.00 15.00 r6.00 t7.w 18.00 19.00 20.00 2r.w 22.ffi 23.00 24.00 Den glada ankan-tiiltet Gustaf Adolf-tiiltet

Läs mer

re rson n u m m er/organ isation snu m m er 716407-0984 )ostnummer Ielefonnummer =gen beteckning Hus T, gdrd C (-koordinat 61 76683,662

re rson n u m m er/organ isation snu m m er 716407-0984 )ostnummer Ielefonnummer =gen beteckning Hus T, gdrd C (-koordinat 61 76683,662 fbouer et ns qgarens namn Brf JdrnAldern C/O SBC Djdknegatan 2 i-postadress Energideklaration re rson n u m m er/organ isation snu m m er 716407-0984 )ostnummer 21135 Ielefonnummer Postort Malmo Vobiltelefonnumm

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tyresö Strandtorg

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Tyresö Strandtorg 2015 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tyresö Strandtorg Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Tyresö Strandtorg Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer

Energideklaration. Personn ummer/organisationsnummer 716407-0984. Postnummer. Egen beteckning. Hus O, gdrd C. X-koordinat 6176650,947

Energideklaration. Personn ummer/organisationsnummer 716407-0984. Postnummer. Egen beteckning. Hus O, gdrd C. X-koordinat 6176650,947 foouer er nadens \garens namn Brf Jdrn6ldern C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress fter Energideklaration Personn ummer/organisationsnummer 716407-0984 Postnummer 21135 rostort Malmo N4obiltelefonnum m er

Läs mer

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer.

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer. Erbjudande till JVF Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni Ger lite mer Erbjudande JVF till JVF Information Hej allihop! För att följa med samhällets

Läs mer

Arsredovisning for. Brf Kanariefigeln 746000-0446 2008-01 -01-2008-12-31

Arsredovisning for. Brf Kanariefigeln 746000-0446 2008-01 -01-2008-12-31 I l* Arsredovisning for Brf Kanariefigeln 746-446 28-1 -1- I nnehal lsf6 rteckn i n g : Fdrvaltn ingsberdttelse Resultatrdkning BalansrAkning Stlillda sdkerheter och ansvarsf6rbindelser Redovisningsprinciper

Läs mer

VARFÖR FIBER? Dagens fiberbaserade bredband innehåller vad man kallar Tripple play. Detta innebär att man kan välja att ringa, surfa på internet samt titta på tv via fibern. Här nedan kommer några argument

Läs mer

Triple play information. Äppelträdgårdens samfällighet

Triple play information. Äppelträdgårdens samfällighet Triple play information Äppelträdgårdens samfällighet Agenda Hej & välkommen Bakgrund Teknisk översikt & information Presentation nuläge, offertförslag och kostnadsbild Beslutspunkter 2012-06-26 Bakgrund

Läs mer

Brf Nedre Fogelbergsgatan 5

Brf Nedre Fogelbergsgatan 5 Arsredovisning for Brf Nedre Fogelbergsgatan 5 RdkenskapsAret 2013-01-01-2013-12-31 Innehillsfdrteckning : F0rvaltn ingsberdttelse Resultatrdkning Balansrdkning Kassaflddesanalys Noter Underskrifter Revisionsberdttelse

Läs mer

Viksäters samfällighetsförening

Viksäters samfällighetsförening Viksäters samfällighetsförening Vi i styrelsen vill hälsa nya medlemmar inflyttade under 2007 välkomna och till samtliga medlemmar vill vi lämna aktuell information. Vi bifogar kontaktuppgifter för Viksäters

Läs mer

Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön

Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön Vägledning vid köp av småhustomt via tomtkön 2016-01-05 Att köpa en småhustomt och bygga sitt egna hus är för många en stor dröm. Detta vägledningsdokument har tagits fram för att hjälpa dig i planeringen

Läs mer

BRF Stenhagen i Tollered

BRF Stenhagen i Tollered Organisationsnummer 769601-8360 BRF Stenhagen i Tollered ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2008-01-01--2008-12-31 769601-8360 Sid 1 (7) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Härmed får styrelsen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3 2013 i november VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3 Vår förening bildades 1978 och den består av 84 lägenheter som samtliga är bostadsrätter. Att bo i bostadsrätt. Att köpa en bostadsrätt

Läs mer

Avlopp & Fiber 2012 ~ \..' ~ ,~~~ '" ~.., ~ ~. "Pil. ~ 1\ l. ~r~ :i~. : I."~ "'9 ol. i... '\.. i"~f; \.. l'''.. ..,..~ ~...I.. ". il ~~.

Avlopp & Fiber 2012 ~ \..' ~ ,~~~ ' ~.., ~ ~. Pil. ~ 1\ l. ~r~ :i~. : I.~ '9 ol. i... '\.. i~f; \.. l'''.. ..,..~ ~...I.. . il ~~. Avlopp & Fiber 2012 ~r~ L~ ~ ~. "Pil. ~ 1\ l. 4 '1... "'.,o(. ~..,..~ l'''.. ~. :-. "., "" l.. l ~. ". ~...I.. ". il "':i.'.'" '~~ :i~. : I."~ "'9 ol ~ \..' ~,~~~ '" ~.., i... '\.. i"~f; \.. I.. -. ~~,i.."

Läs mer

2015-01-28. Gimsmark Gunsmark Intresseförening

2015-01-28. Gimsmark Gunsmark Intresseförening 2015-01-28 Gimsmark Gunsmark Intresseförening Gimsmark Gunsmark Intresseförening Gunsmark 34 915 94 Ånäset Bästa Gulli, AllTele tackar för er förfrågan gällande kollektiv anslutning av Internetaccess med

Läs mer

Årsredovisning 2014 VÅRDSÄTRA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VÅRDSÄTRA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Årsredovisning

Läs mer

PRAKTISKA FRÅGOR INTRÄDE I OCH UTTRÄDE UR FÖRENINGEN OM NÅGOT HÄNDER ELLER GÅR SÖNDER

PRAKTISKA FRÅGOR INTRÄDE I OCH UTTRÄDE UR FÖRENINGEN OM NÅGOT HÄNDER ELLER GÅR SÖNDER PRAKTISKA FRÅGOR PRAKTISKA FRÅGOR Att bo i bostadsrätt fungerar ungefär som att bo i hus åtminstone vad gäller ansvar för sitt boende. Skillnaden är att vi medlemmar i föreningen tar hjälp med vissa arbeten

Läs mer

VÄRBYÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VÄRBYÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VÄRBYÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL 2015-07 Protokoll 07 fört vid styrelsemöte i hus 117 den 22/6 2015 Närvarande: Mikael Rydell (MR), Kent Larsson (KL), Henrik Ohlsson (HO), Björn Johansson (BJ),

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE OM NYTT TV-NÄT OCH FIBER!

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE OM NYTT TV-NÄT OCH FIBER! VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE OM NYTT TV-NÄT OCH FIBER! HISTORIK Slutet av 80- talet skrotades centralantennen och det grävdes i området för kabel TV. Det gjordes en extra utdebitering på 1000kr per fastighet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE & BOKSLUT bokföringsåret 2012. Bostadsrättsföreningen Nattvakten Sollentuna

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE & BOKSLUT bokföringsåret 2012. Bostadsrättsföreningen Nattvakten Sollentuna FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE & BOKSLUT bokföringsåret 2012 Bostadsrättsföreningen Nattvakten Sollentuna BRF NATTVAKTEN Förvaltningsberättelse 2012 2 (23) BRF NATTVAKTEN Förvaltningsberättelse 2012 3 (23) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 1 Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 Medlem och bostadsrättshavare i Porslinsbruket 23 Välkommen som medlem och bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningen

Läs mer

fboverket Ggtignd llllcotland Energideklaration D N.,d: 16or7s Riksbyggens Bd Visbyhus Nr 22 716404-9558 f: Sodra Glasmastargatan 1,2 62153

fboverket Ggtignd llllcotland Energideklaration D N.,d: 16or7s Riksbyggens Bd Visbyhus Nr 22 716404-9558 f: Sodra Glasmastargatan 1,2 62153 fboverket Energideklaration D N.,d: 16or7s.Ko Riksbyggens Bd Visbyhus Nr 22 ilter P rconnumm /Organisalionsnummer 716404-9558 f: Sodra Glasmastargatan 1,2 62153 Byggnadens agare - Ovriga aden. ldentifi

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Larstorp 746000-1972. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Larstorp 746000-1972. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Larstorp Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse1 Resultaträkning2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar5

Läs mer

VaLtNET. 300/100Mbit/s Internettjänst under nio månader och kabel-tv från BildAT under 18 månader.

VaLtNET. 300/100Mbit/s Internettjänst under nio månader och kabel-tv från BildAT under 18 månader. VaLtNET Nu är fibernätet färdigbyggt. Ingår det Internet i det avtal du tecknat aktiveras tjänsten automatiskt. I installationen ingår en 300/100Mbit/s Internettjänst under nio månader och kabel-tv från

Läs mer

- Avtal; Kontakta Håkan Lindgren, tel. 070 370 75 95. Mail: ordforande@bokenasfiber.se

- Avtal; Kontakta Håkan Lindgren, tel. 070 370 75 95. Mail: ordforande@bokenasfiber.se Frågor och svar. Senast uppdaterad 2016-03-14 Här har vi sammanställt vanligt förekommande frågor och svar på dessa. Nedanstående är information från styrelse och styrelsen friskriver sig från ev. felaktigheter.

Läs mer

Tjänsteleverantör Vedum Östra Fiber. C- H Uvesten

Tjänsteleverantör Vedum Östra Fiber. C- H Uvesten Tjänsteleverantör Vedum Östra Fiber C- H Uvesten Vad är en tjänsteleverantör? De tjänster (TV, internet, telefon) som vi vill utnybja i vårt nät Dllhandahåller tjänsteleverantören. Den tjänsteleverantör

Läs mer

Gottand. Region. sid. S 31 Inledning """""""""' I S 32 Val av justeringsledamot """"' 1 S 33 S 34 S 35 s 36 s 37 S 38 S 39

Gottand. Region. sid. S 31 Inledning ' I S 32 Val av justeringsledamot ' 1 S 33 S 34 S 35 s 36 s 37 S 38 S 39 Region Gottand REGISTER sid S 31 Inledning """""""""' I S 32 Val av justeringsledamot """"' 1 S 33 S 34 S 35 s 36 s 37 S 38 S 39 Protokoll fran 9 september... "" "' 1 lnformation fr6n namnderna.'.'.. """""'1-2

Läs mer

Välj lägenhet i brf Vildvinet

Välj lägenhet i brf Vildvinet Välj lägenhet i brf Vildvinet Så här tar ni nästa steg Foldern innehåller information om hur ni väljer lägenhet samt blankett som ska skickas in till oss. Nära alla möjligheter Med den här foldern tar

Läs mer

Generellt om föreningen

Generellt om föreningen Generellt om föreningen När köpte föreningen huset? Brf Bornholm byggdes 1953 54 och har varit en bostadsrättförening från start. Vem var byggherren? HSB Fastighetsbeteckning Bornholm 8 Adresser Köpenhamnsvägen

Läs mer

Av AHVS färvaltade anlåggningar:

Av AHVS färvaltade anlåggningar: Av AHVS färvaltade anlåggningar: (Klicka fär information om enskild anlåggning) Arholma GranÄ Brygga PassbÇtsbryggan Cykelparkeringen Kasholmssundets brygga SimpnÅs "Lotshamnen" Parkeringen ÉstersjÄ Parkeringen

Läs mer

Välkommen till. Brf Gubben Noak nr 6

Välkommen till. Brf Gubben Noak nr 6 Välkommen till Brf Gubben Noak nr 6 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till brf Gubben Noak nr 6! I detta häfte hittar du lite information om föreningen samt annan information som kan vara till nytta

Läs mer

Vi välkomnar dig som medlem till vår Bostadsrättsförening Viktoriagatan 15CD och hoppas att du skall trivas.

Vi välkomnar dig som medlem till vår Bostadsrättsförening Viktoriagatan 15CD och hoppas att du skall trivas. \ÇÇx{üÄÄ f wa G G iùä~éåça4 fàçüxäáxç fàùååaç fàawzaü Yaáà z{xàxç Yaáà z{xàáàx~ç á~a uxáàùååxäáxü Yaáà z{xàáá~ àáxä Év{ awå Ç áàüaà ÉÇ ZÜ ÄÄÑÄaàá aaåçá~çäàaü Év{ ÑÉÜà~Éw féñ{açàxü Çz güùwzüüwázüâññ gü

Läs mer

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna.

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna. 1 2 3 4 FTTH = Fiber to the Home Detta är vad som skall grävas ner i området, nyttja allmänna ytor i största möjliga mån. Avslutas med en Mediaomvandlare/tjänstefördelare i varje fastighet. (FTTB = Fiber

Läs mer

Ka rsh.r^o. Arsta 20.15 Hjdlmaren, Hjdlmarsv. 43, 30:- 21.00 Valla krog, Valla Torg 57,29:- 22.01Tvdrbanan Valla torg-globen. OBS: sista avgangen"

Ka rsh.r^o. Arsta 20.15 Hjdlmaren, Hjdlmarsv. 43, 30:- 21.00 Valla krog, Valla Torg 57,29:- 22.01Tvdrbanan Valla torg-globen. OBS: sista avgangen Ka rsh.r^o SA var det dags att kdnna sig som en gdteborgare - det vill s iga full pi sparvagn. Vi beklagar att vi inte kan starta l ingre ut pa lirye 12, men det fanns inga krogar 6ppna pa passande tider

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN!

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! KONTAKTUPPGIFTER Du som har frågor om anslutning till fibernätet, kontakta Ronneby Miljö

Läs mer

Situationsplan. Brf Studio 58 Aspelin Ramm Fastigheter AB Arkitekterna Krook & Tjäder AB Svensk Fastighetsförmedling, Göteborg Eriksberg

Situationsplan. Brf Studio 58 Aspelin Ramm Fastigheter AB Arkitekterna Krook & Tjäder AB Svensk Fastighetsförmedling, Göteborg Eriksberg Bostadsfakta Byggherre Totalentreprenör Arkitekt Försäljning Brf Studio 58 Aspelin Ramm Fastigheter AB Arkitekterna Krook & Tjäder AB Svensk Fastighetsförmedling, Göteborg Eriksberg Situationsplan öst

Läs mer

STADGAR for Bostadsrdttsforeningen Stjarnbildshus nr. 1 organisationsnummer 7 1 6408-8788

STADGAR for Bostadsrdttsforeningen Stjarnbildshus nr. 1 organisationsnummer 7 1 6408-8788 Stadga for Br-f Stjdrnbildshus nr 1 antagen 2012-05-20 STADGAR for Bostadsrdttsforeningen Stjarnbildshus nr. 1 organisationsnummer 7 1 6408-8788 OM FORENINGEN 1 S Namn, sdte och dndamal 2 S Medlemskap

Läs mer

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb ft Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb S1. Val av ordf6rande och sekreterare fdr m6tet samt m6tets oppnande. M6tet valde Peder Liinasaari till motesordf6rande tillika motessekreterare. Motet oppnades

Läs mer

REVISIONSBERATTELSE fiir flr 2013

REVISIONSBERATTELSE fiir flr 2013 Till S amordnings fdrbundet Vristeris Kommunfullmiiktige i Vdsteris stad Landstingsfullmiiktige i Landstinget Viistmanland F

Läs mer

Skrivtid.4 timmar. **t b. Tatalpa*ng:50p. Kurskod: MC*Z6G. Kursansvarig: Maria Fernstrcim. Eatum:

Skrivtid.4 timmar. **t b. Tatalpa*ng:50p. Kurskod: MC*Z6G. Kursansvarig: Maria Fernstrcim. Eatum: F* f-y,erf.e1 '/4. &, **t b L,:,*rrtr$F ]HSTITUTIOI{ETI TfiR Hfi LSSUETE}IS K&P OGH rrl EI}ISXr'I Tentamen; Medicin A, Fysiologi med anatomi 15hp, del 1 Kurskod: MC*Z6G Kursansvarig: Maria Fernstrcim Eatum:

Läs mer

Telia erbjudande angående kollektiva bredbandstjänster

Telia erbjudande angående kollektiva bredbandstjänster Informationsmöte 2013-02-18 Telia erbjudande angående kollektiva bredbandstjänster Telia erbjudande Innehåll i Telia offert angående tre bredbandstjänster: Tv-paket lagom 21 kanaler 2 tv-boxar (max 5 boxar)

Läs mer

Stadgeändring för bostadsrättsföreningen Nybodaberget

Stadgeändring för bostadsrättsföreningen Nybodaberget Utlåtande 2006: RIII (Dnr 316-463/2006) Stadgeändring för bostadsrättsföreningen Nybodaberget Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Bostadsrättsföreningen Nybodaberget medges att

Läs mer

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987.

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö FK Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö Fotbollklubb Stiftad den 23 april 1899, ombildning den 9 juni 1987 Idrottens mål och inriktning Definition

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion

Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion Avtal om anläggningsarrende för drift av Smögens Fiskauktion 1 Upplåtare, arrendator Mellan genom dess Tekniska avdelning, 456 80 Kungshamn, (nedan kommunen), och XXXXXXXXX, org.nr XXXXXX- XXXX, adress

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934

ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 ANSÖKAN OM TILLSTÅND VID RENOVERING AV LÄGENHET I BRF STRANDPIPAREN 1934 Bostadsrättshavare: Adress: Lägenhetsnummer: Telefon: E-post: Start (åååå-mm-dd): Beräknat färdigt (åååå-mm-dd): Beskrivning av

Läs mer

HSB Brf Eklanda Dunge i Mölndal

HSB Brf Eklanda Dunge i Mölndal Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB Brf Eklanda Dunge i Mölndal får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31. Verksamhetens art och inriktning Föreningen har till

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vindruvan 3 avger härmed årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 2014-31 december 2014.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vindruvan 3 avger härmed årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 2014-31 december 2014. Bostadsrättsföreningen Vindruvan 3 1 (12) Org.nr. 7696084123 ÅRSREDOVISNING 2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VINDRUVAN 3 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vindruvan 3 avger härmed årsredovisning för verksamheten

Läs mer

Namn. Personnummer, org. nummer. Adress. Postnummer. Postort. Land. Telefon / Mobiltelefon. E- postadress

Namn. Personnummer, org. nummer. Adress. Postnummer. Postort. Land. Telefon / Mobiltelefon. E- postadress Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning 2013-07-08 Avtalet är upprättat mellan International Programming Sweden AB org. nr. 556727-7354 (i fortsättningen kallad Bolaget) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar

Brf Råsunda Borgen. Tottvägen 3 samt 5 A. Information till medlemmar Information till medlemmar Innehållsförteckning Sida Kontaktuppgifter till styrelsen... 3 Teknisk förvaltning... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Andrahandsuthyrning... 4 Renoveringar och ombyggnationer...

Läs mer

Vad måste jag göra som idag har avtal med bredbandsbolaget? Bredband Vi har 500/50 bredband, vad är priserna för

Vad måste jag göra som idag har avtal med bredbandsbolaget? Bredband Vi har 500/50 bredband, vad är priserna för Kommentar eller fråga Svar Bredband Betalar idag mer än 100 Nu blir det ännu billigare. Bredband Bredband Om möjligt, önskvärt att det analoga finns kvar så kan man själv välja om man kopplar in det digitala

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tennfatet

Årsredovisning. Brf Tennfatet Årsredovisning för Brf Tennfatet 769608-6516 Räkenskapsåret 2015 2 (13) Styrelsen för Brf Tennfatet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Är du intresserad att ansluta dig till stadsnät

Är du intresserad att ansluta dig till stadsnät Är du intresserad att ansluta dig till stadsnät Just nu projekterar vi för att bygga fibernät i Lindärva by med omnejd. Detta gäller dig som endast ska ha fiber och inte avlopp i Lindärva avloppsförening.

Läs mer

DELGENERALPLAN FOR ONAS SKARGANO

DELGENERALPLAN FOR ONAS SKARGANO PORVOON KAUPUNKI ' gorga STAD ONAKSEN SA/ARISTON OSAYLEISKAAVA DELGENERALPLAN FOR ONAS SKARGANO KAAVALUONNOS 28.2.2008 PLANUTKAST KAAVAMERTIH HAr II.IrIAAnAvxser PLANBESTAnIUeISeR och -BETEcKN INGAR 1:10

Läs mer

Ha lvi rsredogorelse for. Tundra Agri & Food 515602-4795. Perioden 2012-02-03-2012-06-30

Ha lvi rsredogorelse for. Tundra Agri & Food 515602-4795. Perioden 2012-02-03-2012-06-30 Ha lvi rsredogorelse for Tundra Agri & Food Perioden 2012-02-03-2012-06-30 Fiirvaltningsberdttelse Verkstdllande direktciren fcir Tundra Fonder AB 556838-6303, f6r hdrmed avge halv6rsredogcirelse for perioden

Läs mer

Brf Byggnadslagen i Lund

Brf Byggnadslagen i Lund Årsredovisning för Brf Byggnadslagen i Lund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

BRF Islandet Adolf. Information till medlemmar. Dokumentet är senast uppdaterat 2013-09-27

BRF Islandet Adolf. Information till medlemmar. Dokumentet är senast uppdaterat 2013-09-27 BRF Islandet Adolf Information till medlemmar Dokumentet är senast uppdaterat 2013-09-27 Välkommen som medlem i bostadsrättsföreningen Islandet Adolf! Vi hoppas att ni kommer att trivas i fastigheten och

Läs mer

Information till ledning för medlem i bostadsrättsföreningen

Information till ledning för medlem i bostadsrättsföreningen 1 Brf Ekerum 1o2 Information till ledning för medlem i bostadsrättsföreningen 1. Ägare, medlem och årsavgift Bostadsrättsföreningen (föreningen) äger fastigheten, dvs. mark och hus. Medlemmen (bostadsrättshavare)

Läs mer

Telia Er leverantör av TV, Bredband och telefoni. Lennart Hallgren

Telia Er leverantör av TV, Bredband och telefoni. Lennart Hallgren Telia Er leverantör av TV, Bredband och telefoni Lennart Hallgren Varför ska vi ha fiber? 1. Med Fibernät blir ni anslutna till en infrastruktur byggd efter de modernaste teknikstandarder som existerar.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bockhornsgatan 13

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bockhornsgatan 13 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bockhornsgatan 13 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kapprocken

Årsredovisning. Brf Kapprocken Årsredovisning för Brf Kapprocken 702002-1668 Räkenskapsåret 2012 09 01 2013 08 31 1 (16) Årsredovisning Styrelsen för Brf Kapprocken får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012 09 01 2013 08

Läs mer