HUSARBLADET Nummer 9 December 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUSARBLADET Nummer 9 December 2011"

Transkript

1 HUSARBLADET Nummer 9 December 2011 INNEHALL I DETTA NUMMER - Styrelsen informerar - Ehonomi - Elavtal - Byggnader - Sopstatiordrum - Belysningslampor - Vdrmepumpar - Mdnadsavier - Hdg Luf{uktighet - Samverhan BRF - Fiberoptih - Stdlder - P& og" - Nya Medlemmar - ftas & Rir - Ovrig STYRELSEN INFORMERAR Renoveringsarbetet p& omnide I blev hlarl i mitten utav Septemben Arbetel samt nedan angiven kostnad inkluderar dven Taktvdtt/behandlkg utav Takpannorna pd samtliga omr,iden/tak inom hela Fdrcningen. Det har bylls ut en betydande mingd Trdpanel, etc cirha hbm, 3 st Containrar under de cirha 10 arbeevechorno Det har dven dtgdrdaa shador pd 3 st yttertah, onahade tidigare, slamigt atjdrt Entreprenadarbete, trasiga Talqannor, dellefu Takpldl Shadorna p,rt nken har mcstadels varit pd oatsidon" pd Huskroppama Sdledes s,fi har det ej vdllat ndgrajbljdskador, inllickage till vind, etc. Totalhostnadcn Jdr hela Renoveringsarbetet pil omrdde I, inkl Taktvdtt/behandling har hamnat p,fr cir*a hr. Genom dter eft aktivt ochuenergisht' arbete frdn Sgtrelsen sl har Fdreningen dter igen sparat under denna renovering cirka kr genom den upphandling som har gjor* p,i ett ehonomisht tdfielahtigt" sdtt Samtilligt har Vi levt upp, tagit hdnsyn till divene krav frdn Fdndhringsbolag, Myndigheter,etc. De som vill ha mer detaljerad information utav'upphandlingen som har gjor8 han kontakta OilJbranden elkr We Ordfiranden Jir mer infonnation, Fdrhoppningnis sdjbntfrr de tlesta afr Fdreningen har under Renoveringsarbeten 2012,2013 och 2011 sparat cirha I hr pd dessa upphandlingar. Hade Fdreningen hatt denna summa mindre som Ekvida medel sd hade sannolikt detta medjdrt en euerfleru avgiftshdjningar inom en asnaru framlid. Inlormation och eventuellafrdgor om ovan tas tlpp, ges annon pd Arcstdmman i April Anstdmman *ommer afl she 29 Aprit hl i Kristinedals Kyrkans samlingssal utshicly'*atlelse tilt Ansldnnan kommer att ske under Man 2015.

2 Styrelsen och anlitad Besiktningsman har,iter igen vafit mycket ndjda med den valde Entreprendrens arbete, och deras Arbetselfektivitet W har med anledning utav defra laflat beslul att vdlja samma Entreprendr fir nedanstfrende arbete * Ombyggnad soprammcn i ansluning till F rrdden p,i omrdde 2. * Staketet vid Husamdgen * Kvarstdende arbeten lrdn tidigare,iirc Renoveringsarbeten * Nya tillkommande arbeten EKONOMI Placerineskonto. hos SWEDBANK pd kr Nfrsta datumfir dndring atav Ldptid Villhor Nwarande rdnta och Liptid 1,59 %, 1 dr. Ldn 8E03-9. )Q( hos SWEDBANK od cirka hr Ndsta datumtdr dndring utav L6ptid" Villkor Nuvarande rdnta och Ldptid 1,18 %, 5 dr Liin 2ilAQ$l hos SEB oil cirka kr, Ndsta datumjdr dndring utav Ldptid, Wlcor Nuvarande rdnta och Ldptid" 2,71 ok, I,ir Ldn 2OQ0111 hos SEB od cirka E kr. Niista datum fir lindring utav Ldptid, Wkor Navarunde rdnta och villhonperiod 1,31 %, STIBOR 90 dagan Ldptid I dr. L,frn 28flQ373 hos SEB nd cirka kn Nlista datumft)r dndring utav Ldptid, Villkor Se nedan Anm Nuvarande rdnta och villhorcperiod 1,59 %, STIBOR 90 dagan Ldptid I dr. Liin 2ilAQ322 hos SEB ofr cirha I hn Ndsta datumldr dndring utav Ldptid, Wkor Se nedan Anm Nuvarande riinta och villkorsperiod 1,59 %,' STIBOR 90 dagar. Ldplid I,frr. De bdda sisto, ovan ndmnda ldnen har tidigare haft en tecknad rdntetaksldn&kring pd 5,0% respektive 5,5%. Dessa 2 stjinfrkringar l6pte ut L&n 2OQ(7111 sarrrt 2$ffi(2322 har b*lut tagits om ny ldptid pd 5 dn Ahtuell rdnta frr dnnu ej behrdfiad, men vid beslutet i Slyrelsen 9 December var indikativ rdnta 1,55 % pd 5 db Aifiid. Ldn 2ilOQ373 har beslut tagi/s om ny ldptid pd 1 dn Aktuell rdnta dr dnnu ej bekraftad, men vid beslutet i Styrelsen 9 December var indihafiv rdnta 1,31 % pdl dn l6ptid"

3 3&A ELAWAL Vdr navarande Leveranthr Ar VATTENFALL. Avtalstiden dr p,fr 30 mfinader, dvs 2,5 dn (13.01.U ) Avtalsperiodens klfh pris 10,6 dre/kw Elcertifrhotkostnad per kllth 2,35 6relkVh. BYGGNADER Betrdlfande Renoveringsarbele omrdde 1, se Styreken informerar, Somftrhoppningsvis alla kdnner till, dr medvetna om sd kriivs det Styrelsens medgivanddgodkdnnande ndr man Lex gdr yfrre firdndringar/byggnationen Tyvdrr s,i har Vi blivit tvungna afr "driva" efi sddant drende vidarefir en utjbrd firdndrtng/byggnation som Sltrelsen ej har kunnat ge medgivande till Den aktuelle Medlemmen har efter p,ipekan fr,in Slyrelsen, skichat in ans kan om medgivande till den redan Jdrdigstdllda tdrdndringen/byggnationen. I dettatall s,i har kontakt tagits med Kronofogden tfu sdrskild handrdckning eftersom det inte gick attfd till en firlikning i efter hand" som Sgtrelsen skulle kunna godkiinna innan drendet ldmnades vidare till Kronofogden. I detta fall avser ansdkan om sdnkild handrdckning att Kronofogden tar 6ver drendet och tillser att demontering/,iterctiillning till det urcprungliga skicket utftirs pd ett "r fi" saft I samband med Taktvdtt/behandling utav Takpannorna sd har Vi dter igen sett 6ver Vdra takpannor och bytt ut dessa som varit skadade, spruckna W vill inlormera om afl vill man Lex montera en kaltlucka i ndgon utav Bostadsrdflens ytterddrrar sd krdver detta ett medgivande fr'frn Styrelsen. Normelt m6ter detta inget uhinder' men ett avtal upprflfias som innebdr att man vid dgarbyte frr skyldig att dterstdlla ddrren till dess unprungliga skich Alternativt sd skrivs ett nyfr avtal med den nye Bostadsrfrllsinnehavaren som dvertager 'frtagandct SOPSTATIONER Vi tidigare under Hdsten gjort utskichinlo om den kommande kdllsorteringen som Stenungsunds Komman hommer att injdru successivt Vi hoppas aft alla inom BRF Husaren elterlever denna nya softering s,fr att W ej f,ir fdrdyrande hostnader p.g.a felaktig sortering frdn Vdra Medlemmar.

4 B E LYS N I N G S I-./I]UI PO R Vi har $ft ut lamporna pd Garagebelysningsatmalurerna Frdn byggnationen har det tidigare suttil watts kvickilverlampor p,fr dessa annatuter sii byttes dessa ut till ldgenergilampor pd walt Dessa lampor har nu under Hdsten successivt ersdttas med LED Lampon De aktuella LED lamporna dr odirehtimporteraden ettenom denna typ ej tinns tillgdngliga p,fi den Svenska marknaden Elfehen pd dessa dr 1l wall Ljuss*enet dr direkt, rihtat neddt eflercom ljwenhefun dr vridbar elter afl non har shruvat in den i lantphlllaren W har under ett antal Miinader testat oshenetu ljusstyrkan p,fr en provlanea Den nyare 11 waft larrrpan ger efrfullt acceptabel usken' ljusstyrka 6n den tidigare lamptypen Vissa upplever t o.m aa ushenet" ljusslyrkan upplevs som bdltre dn den tidigare l,iigenergilampan Med ovan byte sd dr W sdledes nere pd cirka 1/6 del utav eljdrbruhning pd dessa arm urer i jdn{drelse mot de unprungliga lanptyperna lrdn 199 In2. Lamporna pd g,ingvdgsbelysningen endtas fir cirha I-2 &r sedan mcd 50 wala Lilgenergilnmpon Tidigare safr dtlr 125 walt hdgtrycksnatriumlampon W Jdljer dm tekniska utvechlingen inom detta omrddet, samt dven prisutvechlingen som lycks gd ut det billiga hdllel Att byta toppsektionen pd dessa belysningsarmalurer ligger i dagsldget pd cirka kr/sl Efienomtlertalet utav dessa belysningsstolpar pl gdngvfrgarna sitter i ndra anslutning till Bostadsr&frer sl dr det utav stor viht att oljusskcnet' ej blh stdrande vid efl eventue llt lramtida byte. 0 ^rftt- "t{iil: E Hiftills under 2013 har det by$ ut 11 st vflmcpumpsenheten 11 st utav dessa har byffi ut i firtid'ftenom Vifrck efrldilelahtigfbnlag som innebar att Vifrch 11 st enheter inkl instauation,fast Vi betaladejdr l0 st enheten Uahick har gjora tidigare om detta ander Vilren/Sommuen 20tr1. Totak har Vi bytt ut ut 15st gamla enheter. Sdledes sd hvarstdr 7 st gatnla enheter som lortlarande langerar tilfredsstdllande. Utav dessa sd 6r det 2 st som ej 6r placerade i vdtutrymmen, W resonerar som sd afr uppkommer et vattenldckage i en utov de gamla enhetema sd dr det mcst Jddelafuigast afr dessa dr phcerude i vdtutrymme mcd tanke pil eventuella fdljdskadon Uppskotad livsldngd pl dessa gamla enheter dr cirha dn W har stdllt en offeffirjrfrgan till Vir Leverantdr om pris 16r att eventuelh byta ul dessa resterande under I dagslfrget har W ej fdfr denna otlert Vdrt tidigare resonemang gdllande de gamla enheterna gdller s'frledes ts.v vilket innebdr afr inga stdne kostnader ldggs ned pd dcssa, som Lex byte utav Kompressor, Fdriingare, etc. Fdnvarbart dr aft va behov u{6ra reparationer upp till cirha 5000 kr pd dessa gamla enheten Om kostnaden dventiger detla belopp sd bytes heh enheten ul En heh ny

5 Frdnlu;favdnnepurr,p koslar tolalt med installatian cirka kr beroende p,rt HusQtp, etc. Sedan ndgra ilr fillbaha sd sparar Vi de ganla styrkorten p,rt gamla utbylta enheter,jir afl kunna anvdnda dessa vid framtida behov. ander de sista 3 ndnaderna har Vi anvfrnt 2 st sddan styrkortfbr afr ercdlta dessa p& ganla enheler. Varje "nytt' styrhort kostar annars cirka 7000 kr/st ror SbC TTIAWIOSIVIERNA W vill podnglera ovikten" utav afi anvdnda rdtt avifdr den mlnadsaviseringen som dr aktuell Sdledes sil ska man texfrr den avi som avser Maj mdnads avisering betalas sista April Betalar man medtel ndnads avisering sd innebdr delta ett logistikfel pd Reskontralistan som W varje mlnad kollar upp s'i att satntliga mrtnadsavgilter har blivil inbetawa i fitt tid till Fdreningens bankhonto. Med referens till tidigare inlo frdn Husarbladet 1,5,7 s'fr har vifor&afr med v,fira ndtningar. W har nu khpt en s.* Tryggheavakt (5000 kr) Jbr afl testa pd den aktuella huskroppen Installationen kommer afr utjdras i samband med att Vi shiftar Bostadsrdtter Jdr Elreferensmdtning (se Husarbladet Nummer 6) under Vdren/Sommuen 2015, i stdllet Jdr Wnten/Viren 2011 som W tidigare har informerat ont Den a*tuella ulrustningen, ttygghetsvakten dr enhelt firklarat en elslinga som monteras i krypgrunden tbr att fd ned luftfufuigheten. k, V I November har Vi haft den ftdnle sittningen i gruppen tbr samverhan BRF i Stenungsund" Detta dr var det BRF Kristinedal som var sammanhallande. W var cirka I 5 st representanter lrdn 5 st Fdreningan Mychet erfarenhelsatbyte gavs under de 3 timtnornu BRF Nytorpsh6jd har nu ocks'i anslutit sig till denna grupp. Fdrhoppningsvis kommertler BostadsfitbJdreningar ansluta sig till den grupp fir Samver*an Kdnns roligt afl det var Sqrelsen i BRF HUSAREN som tog initiativ till att starta denna grupp. FAntu nitet i denna grapp skedde Hdsten 2011.

6 +,!E *I I FIBEROPTIK Med referens ti tidigare uf,kic* under Vdren och Somrnaren sd rdstade Fflreningens Medlennar IA till atl utdka det kollektiva ulbude{tjdnsterna frdn TELIA. Avgiften Jbr nedanstfiende utbud/tjdnster som kallas TELIA Triple Play kommcr att h6jas vili Anskiltet fi,in 130 kr/m,frnad till 280 kr/mdnad Frdn sd har Vi alltsd nedanstdende utbud/tjdnsten * TELIA W Lagom, cirka 20 TV Kanaler med tilq,rtng till programbibliotek, mm * Internet/Bredband 50/8-100/10 Mbit/sek * Fast kostnad Digital Telefoni Fdr er som dr nyinflyttade s&ftnns mer information pd Fdreningens hemsida se. Se under informatiott/utskick Ndgon Medlem har ander dret blivit bestulen pd en Cykel I defrafall sd var den oldst Kanske dnd,i efl tips afr alltid ldsa stdldbegdrliga egendonar som qtklar,etc Annars under de gdngna dren under Fdreningens tid sd har W varit firchonade" fr,fin ndgra "stdrre" kriminella hdndelsen PA NG' - Anstlimman Snickeriarbeten p,fr omrdde 2 gdllande soprammen, divene kompletterande arbeten frdn tidigare drc Renoveringsarbeten - Tatram underlag, Jbnlag till nya Stadgar i BRF Husaren - Arlig besihtning utav viira Byggnader.

7 NYAMEDLEMMAR Under 2013 byfle S st bosndsrdtter AgardMedlemmar. Hittills under 2011 har 1 st bostadsrdfrer bytt Agare/Medlemnat BRF HUSAREN hhlsar de nya medlemnarna varml vdlkomna till vdr F rening. Generelk sd har priserna pd Bostadsrdtter stigit kraftigt de senaste dren inom Stenungsunds Kommun Tittar nan pd Avriga, Iikvdrdiga BostadsrdlaJdreningar sd kan man se afl priserna pl Bosladsrdtter inom Vdr Fdrening tycks ha en hra;frigare prisutveckling mcd hdnsyn till den som generellt 6r/har varit i Kommanen Vi vill dven informera till Fdreningens nyinflyttade Medlemmar om vdr egen Finnes dnshemdl fr,frn de nya medlemmarna attfd tidigare nummcr utav HUSARBLAITET i pappenutgdva, kan Ni kontahta respektive Omr,iidesansvarig, Annarc sd finnes HASAXBLAITET tillgdngliga p,fr Fdreningens hemsida. tf Inget har inkommit sedan ldnta numrel m emotser tacklant dessa till Ordldrande Tonas Bjhrnankar p,i Husamdgen 9. Oavsett uros eller ris" sd vill vi ha dessa med avsdndarnamn Ghtler det 'ris" s,i publiceras dessa givetvis anonymt i Husarbladet om hnskemfrl om delta har ldmnae utav avsdndaren W reserverar oss 16r att eventueat avbdjastoppa inl&gg som W anser stdlande eller icke intressant som i Husarbladel

8 Inget inldgg har inkomnil sedan /6rrita numret. W v&lhomnar inldgg tillfianlida nunmer utav HUSARBL.IIDET. Dessa kan Ni ldnna till Tomas Bjdrnankar p,i Husamdgen 9. Ni *an g6ru detta ldmpligost via brev. W resemerar oss tbr afr eventuellt avbija, stoppa inftigg som vi anser stfltande eller icke intressant som material/inldgg i HUSARBLIII ET. Gl6m ej att redan na'boka' in Arsstamrnon 29 April, hl Sedvanlig kalleke kommer att skickas ut i Mars, senast I mdnad innan datum JdrAnstdmman GOD J(IL OCH ETT GOTT NYTT AR HALSNINGAR STYRELSEN BRF HUSAREN

Verksamhetsplaner 20ls

Verksamhetsplaner 20ls j'onceuesi Verksamhetsberflttels er 2014 Styrelsen Bankommitt6n Damkommitt6n Marknadskommitt6n Seniorkommitt6n Utbildningskommitt6n Tdvlingskommitt6n Juniorkommitt6n Handicapkommitt6n sid 2-3 sid 4 sid

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Välkommen till extra stämma i Kareby Bredband gällande försäljning av nätet 2009-12-21

Välkommen till extra stämma i Kareby Bredband gällande försäljning av nätet 2009-12-21 Välkommen till extra stämma i Kareby Bredband gällande försäljning av nätet 2009-12-21 Varför bör nätet säljas? Idag finns ett bristande engagemang och endast ett fåtal personer gör sig tillgängliga för

Läs mer

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Internet Vad kostar det? Se http://www.bredband2.com/skanor-falsterbo Vilken hastighet får jag via den nya anslutningen? 100Mbit/s i båda riktningarna dvs. både upp och

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING

FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING FÖRBEREDELSE INFÖR DIN BOSTADSFÖRSÄLJNING Är det rätt tidpunkt att sälja nu? Hur mycket är bostaden värd? Ska jag sälja först och köpa sen eller tvärtom? Det är många aspekter att ta hänsyn till när man

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-7106.

KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-7106. KALLELSE TILL ordtnarte FoRENtNGssTAMM/l I BRF BoNtFAclus org NR 716'439-716. MAnoneex DEN 26 MAJ 2OO8 KL 9.OO I LUSTHUSET. BRF BoNIFA,CIUS. DAGoRDNING. l. 2. 3. 4. 5. 6. a tt 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15.

Läs mer

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi

Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi KONSUMENT HALMSTAD Budgetrådgivarnas guide till bra ekonomi När du slutat gymnasiet har du möjlighet att själv bestämma vad du ska göra med ditt liv. Samtidigt ska du kanske fatta många svåra beslut.

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

Köp av 25 nya spårvagnar

Köp av 25 nya spårvagnar 1(7) Handläggare: Jörn Engström Sammanträdesdatum Dnr 2015/04 Tel: 031 368 25 53 Köp av 25 nya spårvagnar Trafiknämnden Göteborg Sammanfning Trafiknämnden beslutade i september 2006 hemställa hos Kommunstyrelsen

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll

saftig faktura Stulet SIM-kort gav Innehåll Innehåll Nya sätt att ta betalt för värmen Nu är Bostadsrätterna här! Andrahandsuthyrning Bostadsrätterna håller seminarier Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

RELINING I BRFPORTEN UTFORS I SAMARBETE MED PROLINE

RELINING I BRFPORTEN UTFORS I SAMARBETE MED PROLINE RELINING I BRFPORTEN UTFORS I SAMARBETE MED PROLINE VAD HANDER MED ROREN? Avloppsroren inom Brf Porten or slitna. For att ferhindra eventuella kostsamma vahenskador har foreningen beslutat att atgarda

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Tr"l" I"g*,

VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Trl Ig*, SAM MANTRADES P ROTO KO LL Samm a ntrddesd atum: 20lI-04-13. 1(3 1) Plats och tid Beslutande Ovriga ndrvarande Utses att justera Niimndrummet, Skillingehus 20II-04-13 kl 14.00-18.00. Kenth Williamsson.

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer