HBV ÅRSREDOVISNING 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HBV ÅRSREDOVISNING 2012"

Transkript

1 HBV ÅRSREDOVISNING 2012

2 INNEHÅLL Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse

3 Hur ökar man omsättningen på en vikande marknad? HBV har gjort det igen! Antalet lägenheter hos medlemsbolagen minskar. Samtidigt kan HBV redovisa en volymökning på avropade varor och tjänster på HBV-avtalen. Hög avtalstrohet i kombination med att medlemmars ägare och systerföretag i högre grad än tidigare anmält sig till HBVs upphandlingar är en förklaring till detta. Under 2012 ökade omsättningen till Mkr (1 702 Mkr 2011). Den största volymökningen finns inom områdena fönster och fönsterrenoveringar. Även lås- och passagesystem har ökat kraftigt i volym. Under flera år har avropen på avtalsområdet tvättstugeutrustning minskat men trenden har nu vänt och volymen har ökat med närmare 10 procent jämfört med föregående år. Gas- och oljeförbrukningen fortsätter att minska och är ett naturligt steg i övergången till miljövänligare energikällor. Under året har HBV fått sex nya medlemmar. Lägre priser i flera upphandlingar Inför 2012 genomförde HBV en upphandling av vitvaror som resulterade i en prissänkning på cirka 3 procent och med ytterligare 1,3 procent HBVs medlemmar har fortsatt avropa vitvaror i motsvarande volymer som tidigare år men i kronor har omsättningen sjunkit med 3 procent från 558 Mkr 2011 till 536 Mkr Andra avtalsområden där HBV erhållit prissänkningar är bland annat elmaterial samt rörmaterial och fastighetsförnödenheter. HBV utvecklar ständigt ramavtalsområden och paketeringen av dessa för att ha avtal som i så stor utsträckning som möjligt speglar den efterfrågan som finns hos medlemmarna. Under 2012 har bland annat ramavtalsområdet brandskydd utökats till att också omfatta tjänster och ramavtalsområdet fönsterrenovering har utökats med ytterligare renoveringsmetoder. Medlemmarnas stora upprustningsbehov Det finns ett stort underhållsbehov sett på års sikt. Flera medlemsbolag har det så kallade miljonprogrammet som behöver upprustas med allt från stambyten till fasadrenovering och byte av köks- och badrumsinredning. Trygghet och säkerhet är även det något som både fastighetsägare och hyresgäster prioriterar i samband med upprustning av miljonprogrammet. Flera av HBVs avtal kan nyttjas i detta arbete, allt från installation av säkerhetsdörrar, belysningsarmaturer, lås- och passagesystem till nya lösningar för källarförråd. Medlemmarnas kompetens lyfter HBV En viktig framgångsfaktor har varit att HBV i större utsträckning än tidigare har involverat medlemmarna i förberedande behovsanalyser. I merparten av de upphandlingar HBV genomför ingår numera representanter från medlemmarna med unik kompetens och erfarenhet. Från medlemmarnas sida har intresset varit stort för att delta i detta arbete. Avtal med förnyad konkurrensutsättning Numera innehåller flera HBV-avtal upphandlingsformen förnyad konkurrensutsättning. Det innebär att under vissa givna förhållanden ska en anbudsförfrågan delges samtliga leverantörer som har ett HBV-avtal inom ett specifikt avtalsområde. För att underlätta för våra medlemmar tillhandahåller HBV hjälp att genomföra konkurrensutsättningarna, något som har visat sig vara mycket uppskattat. Under 2012 genomförde HBV 17 stycken förnyade konkurrensutsättningar främst inom avtalsområdena fönster och rörmaterial. Trepartsavtal Ett trepartsavtal innebär att den entreprenör som levererar tjänster till medlem ska nyttja HBVs avtal för dessa uppdrag. Den här typen av avtal omsatte cirka 242 Mkr under 2012 och nyttjas av många medlemmar. Upphandlingskonsultuppdrag Efterfrågan på upphandlingskonsulter är stor. För att möta efterfrågan har HBV sett över processer och rutiner för att kunna bli än mer effektiva och därmed kunna ta fler uppdrag. Därutöver har förstärkning skett personalmässigt med ytterligare två medarbetare på upphandlingsavdelningen. Idag arbetar tio upphandlingskonsulter på HBV vilket är en ökning med 100 procent över en femårsperiod. Under 2012 erhölls 204 upphandlingsuppdrag en ökning från 187 år Trenden är tydlig. Antalet uppdrag är mer än dubbelt så många som Modern IT-plattform Under 2012 har ett projekt startat som syftar till att modernisera och effektivisera HBVs IT-plattform och därigenom medlemmarnas beställningsprocess och HBVs administrativa processer. En medlemsportal som bland annat möjliggör webbaserade beställningar till HBV ÅRSREDOVISNING

4 leverantörer är under utveckling och kommer att tas i bruk under våren En förbättrad priskontroll av avropade artiklar samt en väl utvecklad statistikfunktion ingår. Projektet tar tillvara på medlemmarnas intresse i form av en referensgrupp som består av representanter från ett antal medlemsbolag. Medlemskommunikation Under första kvartalet arrangerade HBV flera informationsmöten över landet där vi presenterade nya avtal inom våra största avtalsområden; vitvaror, tvätt, elmaterial samt rörmaterial och fastighetsförnödenheter. Under hösten genomförde HBV en minimässa i Gävle vilket lockade fler än 225 deltagare från medlemsbolagen och ett 50-tal HBV-leverantörer. För andra året i rad arrangerade vi ett Energiseminarium i Malmö samt ett upphandlingsseminarium för ett 90-tal deltagare. Tillsammans med Miele AB arrangerade vi ett studiebesök på deras produktionsenhet i Tyskland. Ett 20-tal deltagare från medlemsbolagen kunde på plats få insyn i tillverkningen av utrustning för fastighetstvättstugor och ta del av hur Miele AB arbetar med produktutveckling, kvalitets- och miljöaspekter samt från HBV få en genomgång om hur upphandlingen har genomförts. Medlemsbolagen deltog på egen bekostnad. Dessa aktiviteter skapar tillfällen att utbyta erfarenheter inte minst om LOU och vardagsfrågorna i förvaltningen. Att besöka medlemmarna ute i deras verklighet är en central del i HBVs verksamhet. HBV arbetar med att ständigt ta del av de frågor som modern fastighetsförvaltning väcker och öka kunskapen om våra medlemmars vardag. Återkoppling är en stor del av vår kompetensutveckling. Utöver det informerar vi löpande om nyheter kring avtal, produkter och tjänster. Antalet medlemsbesök minskade under verksamhetsåret till 440 (505). Miljöfrågor Under året har HBV fortsatt arbeta för att miljöaspekterna i högre grad beaktas i HBVs upphandlingar. Ett tydligt exempel är upphandlingen av luftfilter där energiklassning och miljövänliga material fått stor påverkan på utvärderingen. I början av året presenterade Miljöstyrningsrådet de nya kriterierna för miljöhänsyn vid upphandling av vitvaror. Här har HBV deltagit i den expertgrupp som bistått Miljöstyrningsrådet i sitt arbete. Vi arbetar ständigt med att minska mängden pappersfakturor. En intensifiering av marknadsföringen till våra medlemmar om möjligheten till elektronisk fakturering har därför skett. Andelen elektroniska fakturor fortsätter att öka och under 2012 var andelen för inkomna leverantörsfakturor 80 procent (65 procent) och andelen för medlemsfakturor 58 procent (44 procent). Totalt har HBV administrerat fakturor under HBV som varit miljöcertifierat sedan 2002 har under året genomgått en omcertifiering och vårt certifikat enligt ISO 14001:2004 har förlängd giltighet. HBV ställer i alla upphandlingar krav på leverantörer att följa en social uppförandekod för produktion av varor i såväl Europa som övriga delar av världen. Globala inköp Under 2012 avslutade HBV den upphandling som gått under arbetsnamnet Globala inköp. Upphandlingen begränsades till att omfatta enbart blandare. Totalt anmälde sig tolv bolag till upphandlingen som annonserades ut både på svenska och på engelska vid årsskiftet 2011/2012. Förutom att HBV bjöd in till internationell konkurrens i upphandlingen fanns även krav på en ny energieffektiviseringsstandard på blandarna. Målet var att upphandlingen skulle resultera i att produkterna blev minst 30 procent billigare än vad som erbjuds på befintliga avtal, inklusive eventuella omkostnader i samband med leverans. Av de 16 leverantörer som hämtade underlaget, inkom endast två med skarpa anbud: ett från Sverige och ett från Kina. Det kinesiska anbudet saknade dock ett antal skallkrav och kunde därför inte utvärderas eller antas som leverantör, trots att priserna på blandarna var lägre än det svenska anbudet. HBV övergick därför till förhandlat förfarande. Det var ett lyckat grepp som innebar att vi erhöll sänkta anbudspriser med 15 procent, totalt cirka 35 procent lägre pris än vad som går att avropa ifrån befintliga HBV-avtal. Upphandlingen visar på att det går att sänka inköpspriserna men att det är svårt att tillämpa offentlig upphandling vid köp från andra världsdelar. Tillgänglighet för äldre en del i socialt ansvarstagande HBV eftersträvar sedan flera år miljömässigt och socialt ansvarstagande i sina upphandlingar av ramavtal för kommunala bostadsbolag. HBV vill uppmuntra och underlätta för fastighetsägarna att öka tillgängligheten och användbarheten för äldre hyresgäster att bo kvar i den egna bostaden. Redan små åtgärder kan innebära stora förbättringar för en person som tappat en del av sin kraft, rörelseförmåga, syn eller hörsel. I ett utvecklingsprojekt i samverkan med Hjälpmedelsinstitutet har HBV tagit fram rapporten Fastighetsbolag väljer rätt för äldre. Rapporten innehåller förslag på tillvägagångssätt när det gäller att planera för ombyggnader, nybyggnation, utemiljö, gemensamma utrymmen med mera. Den andra delen av rapporten ägnas de kriterier som ligger till grund för bedömningen av hur väl olika produkter uppfyller kraven på tillgänglighet för äldre. Bedömningen har omsatts i en trafikljusmärkning, som införs på de produkter som ingår i HBVs ramavtal. 4 HBV ÅRSREDOVISNING 2012

5 HBV vill uppmuntra och underlätta för fastighetsägarna att öka tillgängligheten och användbarheten för äldre hyresgäster att bo kvar i den egna bostaden. HBV ÅRSREDOVISNING

6 VD har ordet Inför 2013 har HBV sett över behovet av kompetenser för att fortsatt kunna erbjuda medlemmarna attraktiva avtal och god service. Medlemsavdelningen har förstärkts med en medarbetare som blir ansvarig för distrikt Syd. Ny chef för avdelningen, tillika medlemsansvarig för distrikt Stockholm, kommer att under året leda arbetet med att utveckla vår kommunikation och dialog med våra medlemmar. Upphandlingsavdelningen står väl rustad för att kunna genomföra både de traditionella ramavtalen och upphandlingar inom nya avtalsområden. HBV kan ta på sig fler uppdrag med nuvarande resurser, bland annat tack vare att många avtal löper över en längre period. Den översyn av våra interna arbetssätt som gjorts under 2011 och 2012 bidrar även det till ökad effektivitet. Nya avtalsområden som kommer att erbjudas medlemmarna under året är bland annat balkonginglasning och möbler för studentbostäder. Samtidigt ser vi ständigt över hur vi kan utveckla våra upphandlingar för att möta medlemmarnas krav och önskemål. HBV tillhandahåller möjligheten för våra medlemmar att teckna så kallade trepartsavtal. Fler och fler medlemmar väljer att i lokala upphandlingar av entreprenadtjänster ställa krav på att avrop ska ske på HBV-avtal. Fördelarna med detta är att medlemmen kan styra entreprenören att leverera rätt produkt till rätt pris. Dessutom kan medlemmen tillgodoräkna sig den volym som dess entreprenör avropar på HBV-avtalen, som i sin tur ligger till grund för eventuell volymbonus. HBV har sedan ett par år tillbaka avtalat om att förnyad konkurrensutsättning ska ske under givna förhållande på HBV-avtal. Administration av både trepartsavtal och förnyad konkurrensutsättning kan uppfattas tidskrävande. HBV har därför utvecklat rutiner och mallar som ska underlätta för medlemmen och HBV sköter även viss handläggning av trepartsavtal. Därutöver finns personal på HBV som bistår medlemmen i genomförande av förnyad konkurrensutsättning. Att HBV erbjuder denna service förstår vi uppskattas av våra medlemmar. Uppföljning av avtalsleverantörer och deras efterlevnad av villkoren i avtalen har alltid varit en del av HBVs uppdrag. Under 2013 kommer vi särskilt se över hur vi bättre kan följa upp att kraven i HBVs uppförandekod efterlevs. HBVs nya medlemsportal och beställningsväxel kommer att färdigställas under Det har varit en utmaning att möta alla de skilda krav som medlemmarna ställer på funktionalitet. Målsättning för 2013 är att 80 procent av avropsvolymen ska kunna beställas via portalen och att 60 procent av våra medlemmar är anslutna. Utöver de tekniska möjligheter portalen erbjuder, kommer våra interna resurser att kunna styras om från ren orderhandläggning till en ännu större och viktigare roll som supportfunktion. En utmaning som HBV står inför är frågan om inköpscentralers roll och befogenheter. Lagstiftningen är på detta område inte helt tydlig samtidigt som HBV har uppdraget att främja sina medlemmars behov av upphandlade varor och tjänster kopplade till sin verksamhet. Under 2013 kommer HBV att arbeta vidare med denna fråga. Jag vill tacka alla, styrelsen, medlemmar och framför allt medarbetarna på HBV för det gångna året! Åsa Sundqvist Olsson 6 HBV ÅRSREDOVISNING 2012

7 Nya avtalsområden som kommer att erbjudas medlemmarna under året är bland annat balkonginglasning och möbler för studentbostäder. HBV ÅRSREDOVISNING

8 Från vänster: Åsa Hedenberg, Carl-Göran Ek, Peter Jurdell, Fredrik Hjort, Ann-Sofi Tapani, Simon Helmér, Åsa Sundqvist Olsson, Pelle Björklund, Benny Engström. På bilden saknas: Bertil Rignäs och Jonas Hansson Styrelse Pelle Björklund Ordförande AB Svenska Bostäder Åsa Hedenberg Vice ordförande Huge Fastigheter AB Fredrik Hjort Bertil Rignäs Jonas Hansson Ann-Sofi Tapani Simon Helmér Benny Engström Carl-Göran Ek Petter Jurdell Helsingborgs Stad Kärnfastigheter Göteborgs Stads Bostads AB AB Helsingborgshem AB Bostaden i Umeå Studentbostäder i Linköping AB Personalrepresentant Personalrepresentant SABO, adjungerande Ordinarie revisorer Björn Ohlsson Ulf Dohnhammar Ernst & Young AB AB Väsbyhem Suppleanter Fredric Hävrén Anders Dahl Ernst & Young AB AB Ängelholmshem Verkställande direktör Åsa Sundqvist Olsson Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 sammanträden. Organisationsanslutning Föreningen är medlem i Fastigo, arbetsgivarorganisation för fastighetsföretag. Personal Antal anställda och löner kommenteras i not till resultaträkningen. 8 HBV ÅRSREDOVISNING 2012

9 Årsredovisning Husbyggnadsvaror HBV Förening upa, org nr Styrelsen och verkställande direktören för Husbyggnadsvaror HBV Förening upa får härmed avge följande årsredovisning för verksamheten , föreningens sextionde verksamhetsår. 5-års översikt Antal medlemmar Återbäring i % 2,2 2,3 1,7 2,2 2,2 Nettoomsättning, mkr Resultat efter finansiella poster, mkr 40,8 46,0 32,9 40,4 36,0 Balansomslutning, mkr 582,6 564,2 564,3 825,1 944,0 Soliditet i % 11,7 11,7 10,8 6,9 5,5 Medeltal anställda Soliditet definieras som eget kapital/balansomslutning. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vår verksamhet HBV är de allmännyttiga bostadsföretagens inköpscentral. HBV har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att upphandla varor och tjänster kopplade till uppförande, renovering och förvaltning av fastigheter och bedriva konsultverksamhet i upphandlingsfrågor samt därmed förenlig verksamhet. Idag har HBV cirka 160 avtal inom olika områden. Vi för ständig dialog med våra medlemmar, leverantörer och intressenter för att förstå kommande behov så att vi kan leverera allt för fastigheten både i dag och i framtiden. Medlemmar Sex nya medlemmar har tillkommit under verksamhetsåret. Tre utträden ur föreningen har skett på grund av bolagsförsäljning samt sammanslagning av medlemmar. Antal medlemmar i föreningen utgjorde vid verksamhetsårets utgång 316 (311). HBV ÅRSREDOVISNING

10 SNABBA FAKTA OM HBVs VERKSAMHET Försäljningen under verksamhetsåret uppgick till 1 743,6 Mkr (1 702,4 Mkr). Av omsättningen avsåg Mkr (1 671 Mkr) varuförsäljning och 31 Mkr (39 Mkr) energi (elkraft, olja, gas). Störst volymökning har skett inom avtalsområde fönster och fönsterrenovering. Volymbonus på inköp uppgick till 14,4 (15,8) Mkr. Från och med 1/ utgår volymbonusen enligt följande: Omsättning > 7,5 Mkr ger 1 procent, omsättning > 15,0 Mkr ger 1,2 procent samt omsättning > 30,0 Mkr ger 1,5 procent. Under 2012 upphandlades HBV-avtal inom 17 avtalsområden. Dessa resulterade i cirka 60 olika avtal. Totalt tillhandahåller HBV 160 avtal inom 41 produkt- och tjänsteområden. Upphandlingskonsulterna har för 49 medlemsbolags räkning genomfört 204 (187) upphandlingar. Konsultintäkterna uppgick till 4,8 (7,7) Mkr. Andelen utgående e-fakturor uppgår till 58 procent (44 procent). Under 2012 har cirka fakturor skickats vilket innebär att det fortfarande finns stora effektivitetsvinster i att automatisera processerna för fakturahantering. En övergripande omstrukturering av HBVs IT-plattform har pågått under Detta innebär bland annat utveckling av hemsidan samt en medlemsportal med en beställningsväxel. Under året har HBV fått sex nya medlemsbolag. HBV är miljöcertifierat enligt ISO Under hösten genomfördes en framgångsrik uppföljande revision. HBV-avtal Merparten av de ramavtal som HBV upphandlar är återkommande från år till år. Till dessa hör bland annat vitvaror, tvättstugeutrustning, rörmaterial och fastighetsförnödenheter, elmaterial och armatur, järnhandelsvaror, byggmaterial, fönster, dörrar, markvårdsmaskiner samt park- och lekutrustning. Under senare år har, på medlemmarnas begäran, installation och montage inkluderats i flera av ramavtalen. HBV-avtal används i stor utsträckning av medlemmarna vid utbyte av produkter i samband med renoveringar och löpande förvaltning. Vid nyproduktion väljer medlemmen normalt att upphandla en totalentreprenad. Ett alternativ till den traditionella totalentreprenaden är att teckna trepartsavtal. Det innebär att entreprenören ska avropa varor på HBV-avtal för den enskilda entreprenaden. Under 2012 omsatte trepartsavtalen 242 (250) Mkr. Upphandlingskonsultverksamheten HBV erbjuder medlemmarna konsultstöd i form av upphandlingstjänster och utbildning i LOU. Många medlemmar, både små och stora, har inte kapacitet att genomföra de upphandlingar som krävs för den egna verksamheten. Totalt har HBV tio upphandlingskonsulter som huvudsakligen arbetar på konsultbasis. Under 2012 har två upphandlingskonsulter anställts. Globala inköp Under 2012 genomfördes en (för HBV) unik upphandling av blandare. Syftet var att skapa internationell konkurrens och målet att kunna erbjuda billigare produkter än vad som idag finns tillgängligt på den inhemska marknaden. Totalt deltog 12 medlemsbolag i upphandlingen med garanterade volymer. HBV tester HBV har som en av sina uppgifter att bidra till förbättrad produktkvalitet. Detta görs på flera olika sätt. Dels genom att produktsynpunkter samlas in och framförs till tillverkaren, dels genom att tester genomförs på viktiga produkter och dels genom en rad marknadsöversyner genomfördes inte något test. Under 2013 kommer HBV tillsammans med produktgruppen förtydliga syfte och mål med HBVs testverksamhet. Elhandeln Elkraftshandelsavtalet med Bergen Energi avslutades vid årsskiftet 2010/2011. HBV har under 2012 varit involverade i rättsprocesser med två medlemsbolag med anledning av det äldre elavtalet. Förlikning har skett med en av dessa medlemmar. I den tvist som återstår har HBV förlorat i första instans och HBV har överklagat till hovrätten. Prövningstillstånd har erhållits och målet beräknas avgöras under våren Kostnaderna för processer och olika legala frågor har under 2012 uppgått till 1,3 Mkr (3,8 Mkr). HBV har utestående fordringar hänförliga till det finansiella resultatet. Det är styrelsens uppfattning, baserat på det avtalsförhållanden som gällt för elhandeln, att dessa fordringar kommer att erhållas. 10 HBV ÅRSREDOVISNING 2012

11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står enligt bolagets balansräkning Balanserat överskott Årets överskott Styrelsen föreslår att de disponibla medlen (SEK) fördelas så att till andelsägare utdelas 5 procent på inbetalda insatser till reservfonden avsätts i ny räkning överföres Styrelsen föreslår vidare att föreningsstämman enligt stadgarna 11 mom 2 beslutar att återbäringen innestående i föreningen under 2013 förräntas med 2/3 av referensräntan. HBV ÅRSREDOVISNING

12 RESULTAT OCH STÄLLNING Resultat av föreningens verksamhet samt dess ställning vid årets slut framgår av följande resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Resultaträkning Belopp i tkr Nettoomsättning Not Rörelsens kostnader Handelsvaror Rörelseresultat efter handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat 2, Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Återbäring Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT HBV ÅRSREDOVISNING 2012

13 OMSÄTTNINGSFÖRDELNING Vitvaror 31 % Tvättutrustningar 6 % VVS-/El-/Järnvaror 32 % Elkraft, olja, gas 2 % Kökssnickerier 10 % Övrigt 19 % ÅTERBÄRING Procent OMSÄTTNING Miljoner kronor Energi Varor HBV ÅRSREDOVISNING

14 BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa, bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR HBV ÅRSREDOVISNING 2012

15 Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Insatskapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till dotterföretag Bundna återbäringsmedel Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Fria återbäringsmedel Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser HBV ÅRSREDOVISNING

16 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Tillkommande poster: Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av fordringar Förändring av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld/återbäringsmedel Förändring av insatskapital Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets utgång HBV ÅRSREDOVISNING 2012

17 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING (Belopp i tkr där ej annat anges). Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp var med de beräknas inflyta. Kortfristiga placeringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärde. Tillgångar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Som likvida medel i kassaflödesanalysen klassificeras kassa, bank samt kortfristiga placeringar som inom 3 månader kan omvandlas till kassamedel. Not 1 Nettoomsättningens fördelning Mkr Nettoomsättning per produktgrupp Vitvaror Tvättutrustningar VVS-/El-/Järnvaror Elkraft, olja, gas Snickerier Övrigt Summa Nettoomsättning fördelat på distrikt Sydvästra Östra Mellan Norra Stockholm Summa Not 2 Personal Antal anställda Varav män i procent Antal anställda Varav män i procent Fördelning i antal, styrelse Män 5 6 Kvinnor 2 1 Summa 7 7 VD och företagsledning Män 1 2 Kvinnor 2 2 Summa 3 4 Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Tkr Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader *) Under 2012 har en inbetalning av tidigare för lite inbetalda avtalspensionspremier gjorts vilket ger den högre kostnaden för pensioner. Av föreningens pensionskostnader avser 376 (321) tkr gruppen styrelse och VD. Föreningen har ej några utestående pensionsförpliktelser till dessa. VD har sex månaders uppsägningstid och 12 månaders avgångsvederlag. Avgångsvederlag reduceras med den ersättning som VD uppbär på grund av anställning, uppdrag eller härmed jämförlig inkomst. För styrelse och övriga ledande befattningshavare finns inga avtal om avgångsvederlag. Löner och andra ersättningar fördelade mellan VD och styrelseledamöter och övriga anställda. Styrelse, VD (3 390)* (1 997)* Övriga anställda Styrelse, VD Övriga anställda Revisionsarvode har utgått till Ernst & Young AB med 213 (394) tkr. Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra, samt rådgivning eller annat biträde som föranledes av HBV ÅRSREDOVISNING

18 iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Övrigt arvode till Ernst & Young AB har utgått med 56 (0) tkr. Not 4 Avskrivningar Inventarier skrivs av enligt plan över 5 år. Not 5 Resultat från finansiella investeringar Tkr Ränteintäkter och liknande resultatposter Bankräntor Räntor kortfristiga placeringar Återföring nedskrivning kortfristiga fordringar Valutadifferenser Övriga ränteintäkter Summa Räntekostnader och liknande resultatposter Räntor på återbäringsmedel Nedskrivning kortfristiga placeringar Övriga räntekostnader Summa Not 6 Återbäring Återbäringen uppgår till 2,2 procent (2,3 procent) av fakturerad försäljning, exkl elkraft, gas och olja, till föreningens medlemmar. Not 7 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Pågående utvecklingsprojekt Medlemsportalen Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljning/utrangering Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Not 8 Andelar i dotterföretag HBV Försäljnings AB Kapitalandel i procent Organisationsnummer: Säte: Stockholm Koncernredovisning har ej upprättats då dotterbolaget varit vilande under räkenskapsåret. Not 9 Skattefordringar Rösträttsandel i procent Beräknad inkomstskatt Betald preliminär skatt Summa Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Upplupen leverantörsbonus Upplupen ränteintäkt Övriga poster Summa Not 11 Kortfristiga placeringar Antal andelar Bokfört värde Marknads Bokfört värde värde Värdepappersfonder Värdepapper Summa kortfristiga placeringar De kortfristiga placeringarna är bokförda till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet, så kallat lägsta-värdes-principen. Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Årets försäljning/utrangering Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde HBV ÅRSREDOVISNING 2012

19 Not 12 Förändring av eget kapital Insats- Reserv- Fritt Totalt kapital fond eget kapital Belopp vid årets ingång Inbetalt/utbetalt insatskapital Avsättning till reservfond Utdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 13 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Inbetalda depositioner för elkraft Specifikation av förfallotider på långfristiga skulder Skulder som Skulder som förfaller förfaller mellan 1 och 5 år senare än 5 år Skuld till dotterbolag Innestående återbäringsmedel Depositioner för elkraft Summa Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Löneskulder inkl soc avgifter Upplupna räntor Volymbonus Övriga poster Summa Not 15 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Likvida medel och obligationer - 68 Ansvarsförbindelser Fastigo Ansvarsbelopp HBV ÅRSREDOVISNING

20 Stockholm den 22 mars 2013 Pelle Björklund Åsa Hedenberg Fredrik Hjort Ordförande Vice ordförande Bertil Rignäs Simon Helmér Jonas Hansson Ann-Sofi Tapani Åsa Sundqvist Olsson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den 9 april 2013 Björn Ohlsson Auktoriserad revisor Ulf Dohnhammar 20 HBV ÅRSREDOVISNING 2012

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

SABO Årsredovisning 2012

SABO Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 SABO Årsredovisning 2012 organisationsnummer 802000-1189 Styrelsen och verkställande direktören för SABO avger härmed följande årsredovisning. VD har ordet 3 Vad är SABO? 4 Femårsöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer