HBV ÅRSREDOVISNING 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HBV ÅRSREDOVISNING 2012"

Transkript

1 HBV ÅRSREDOVISNING 2012

2 INNEHÅLL Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse

3 Hur ökar man omsättningen på en vikande marknad? HBV har gjort det igen! Antalet lägenheter hos medlemsbolagen minskar. Samtidigt kan HBV redovisa en volymökning på avropade varor och tjänster på HBV-avtalen. Hög avtalstrohet i kombination med att medlemmars ägare och systerföretag i högre grad än tidigare anmält sig till HBVs upphandlingar är en förklaring till detta. Under 2012 ökade omsättningen till Mkr (1 702 Mkr 2011). Den största volymökningen finns inom områdena fönster och fönsterrenoveringar. Även lås- och passagesystem har ökat kraftigt i volym. Under flera år har avropen på avtalsområdet tvättstugeutrustning minskat men trenden har nu vänt och volymen har ökat med närmare 10 procent jämfört med föregående år. Gas- och oljeförbrukningen fortsätter att minska och är ett naturligt steg i övergången till miljövänligare energikällor. Under året har HBV fått sex nya medlemmar. Lägre priser i flera upphandlingar Inför 2012 genomförde HBV en upphandling av vitvaror som resulterade i en prissänkning på cirka 3 procent och med ytterligare 1,3 procent HBVs medlemmar har fortsatt avropa vitvaror i motsvarande volymer som tidigare år men i kronor har omsättningen sjunkit med 3 procent från 558 Mkr 2011 till 536 Mkr Andra avtalsområden där HBV erhållit prissänkningar är bland annat elmaterial samt rörmaterial och fastighetsförnödenheter. HBV utvecklar ständigt ramavtalsområden och paketeringen av dessa för att ha avtal som i så stor utsträckning som möjligt speglar den efterfrågan som finns hos medlemmarna. Under 2012 har bland annat ramavtalsområdet brandskydd utökats till att också omfatta tjänster och ramavtalsområdet fönsterrenovering har utökats med ytterligare renoveringsmetoder. Medlemmarnas stora upprustningsbehov Det finns ett stort underhållsbehov sett på års sikt. Flera medlemsbolag har det så kallade miljonprogrammet som behöver upprustas med allt från stambyten till fasadrenovering och byte av köks- och badrumsinredning. Trygghet och säkerhet är även det något som både fastighetsägare och hyresgäster prioriterar i samband med upprustning av miljonprogrammet. Flera av HBVs avtal kan nyttjas i detta arbete, allt från installation av säkerhetsdörrar, belysningsarmaturer, lås- och passagesystem till nya lösningar för källarförråd. Medlemmarnas kompetens lyfter HBV En viktig framgångsfaktor har varit att HBV i större utsträckning än tidigare har involverat medlemmarna i förberedande behovsanalyser. I merparten av de upphandlingar HBV genomför ingår numera representanter från medlemmarna med unik kompetens och erfarenhet. Från medlemmarnas sida har intresset varit stort för att delta i detta arbete. Avtal med förnyad konkurrensutsättning Numera innehåller flera HBV-avtal upphandlingsformen förnyad konkurrensutsättning. Det innebär att under vissa givna förhållanden ska en anbudsförfrågan delges samtliga leverantörer som har ett HBV-avtal inom ett specifikt avtalsområde. För att underlätta för våra medlemmar tillhandahåller HBV hjälp att genomföra konkurrensutsättningarna, något som har visat sig vara mycket uppskattat. Under 2012 genomförde HBV 17 stycken förnyade konkurrensutsättningar främst inom avtalsområdena fönster och rörmaterial. Trepartsavtal Ett trepartsavtal innebär att den entreprenör som levererar tjänster till medlem ska nyttja HBVs avtal för dessa uppdrag. Den här typen av avtal omsatte cirka 242 Mkr under 2012 och nyttjas av många medlemmar. Upphandlingskonsultuppdrag Efterfrågan på upphandlingskonsulter är stor. För att möta efterfrågan har HBV sett över processer och rutiner för att kunna bli än mer effektiva och därmed kunna ta fler uppdrag. Därutöver har förstärkning skett personalmässigt med ytterligare två medarbetare på upphandlingsavdelningen. Idag arbetar tio upphandlingskonsulter på HBV vilket är en ökning med 100 procent över en femårsperiod. Under 2012 erhölls 204 upphandlingsuppdrag en ökning från 187 år Trenden är tydlig. Antalet uppdrag är mer än dubbelt så många som Modern IT-plattform Under 2012 har ett projekt startat som syftar till att modernisera och effektivisera HBVs IT-plattform och därigenom medlemmarnas beställningsprocess och HBVs administrativa processer. En medlemsportal som bland annat möjliggör webbaserade beställningar till HBV ÅRSREDOVISNING

4 leverantörer är under utveckling och kommer att tas i bruk under våren En förbättrad priskontroll av avropade artiklar samt en väl utvecklad statistikfunktion ingår. Projektet tar tillvara på medlemmarnas intresse i form av en referensgrupp som består av representanter från ett antal medlemsbolag. Medlemskommunikation Under första kvartalet arrangerade HBV flera informationsmöten över landet där vi presenterade nya avtal inom våra största avtalsområden; vitvaror, tvätt, elmaterial samt rörmaterial och fastighetsförnödenheter. Under hösten genomförde HBV en minimässa i Gävle vilket lockade fler än 225 deltagare från medlemsbolagen och ett 50-tal HBV-leverantörer. För andra året i rad arrangerade vi ett Energiseminarium i Malmö samt ett upphandlingsseminarium för ett 90-tal deltagare. Tillsammans med Miele AB arrangerade vi ett studiebesök på deras produktionsenhet i Tyskland. Ett 20-tal deltagare från medlemsbolagen kunde på plats få insyn i tillverkningen av utrustning för fastighetstvättstugor och ta del av hur Miele AB arbetar med produktutveckling, kvalitets- och miljöaspekter samt från HBV få en genomgång om hur upphandlingen har genomförts. Medlemsbolagen deltog på egen bekostnad. Dessa aktiviteter skapar tillfällen att utbyta erfarenheter inte minst om LOU och vardagsfrågorna i förvaltningen. Att besöka medlemmarna ute i deras verklighet är en central del i HBVs verksamhet. HBV arbetar med att ständigt ta del av de frågor som modern fastighetsförvaltning väcker och öka kunskapen om våra medlemmars vardag. Återkoppling är en stor del av vår kompetensutveckling. Utöver det informerar vi löpande om nyheter kring avtal, produkter och tjänster. Antalet medlemsbesök minskade under verksamhetsåret till 440 (505). Miljöfrågor Under året har HBV fortsatt arbeta för att miljöaspekterna i högre grad beaktas i HBVs upphandlingar. Ett tydligt exempel är upphandlingen av luftfilter där energiklassning och miljövänliga material fått stor påverkan på utvärderingen. I början av året presenterade Miljöstyrningsrådet de nya kriterierna för miljöhänsyn vid upphandling av vitvaror. Här har HBV deltagit i den expertgrupp som bistått Miljöstyrningsrådet i sitt arbete. Vi arbetar ständigt med att minska mängden pappersfakturor. En intensifiering av marknadsföringen till våra medlemmar om möjligheten till elektronisk fakturering har därför skett. Andelen elektroniska fakturor fortsätter att öka och under 2012 var andelen för inkomna leverantörsfakturor 80 procent (65 procent) och andelen för medlemsfakturor 58 procent (44 procent). Totalt har HBV administrerat fakturor under HBV som varit miljöcertifierat sedan 2002 har under året genomgått en omcertifiering och vårt certifikat enligt ISO 14001:2004 har förlängd giltighet. HBV ställer i alla upphandlingar krav på leverantörer att följa en social uppförandekod för produktion av varor i såväl Europa som övriga delar av världen. Globala inköp Under 2012 avslutade HBV den upphandling som gått under arbetsnamnet Globala inköp. Upphandlingen begränsades till att omfatta enbart blandare. Totalt anmälde sig tolv bolag till upphandlingen som annonserades ut både på svenska och på engelska vid årsskiftet 2011/2012. Förutom att HBV bjöd in till internationell konkurrens i upphandlingen fanns även krav på en ny energieffektiviseringsstandard på blandarna. Målet var att upphandlingen skulle resultera i att produkterna blev minst 30 procent billigare än vad som erbjuds på befintliga avtal, inklusive eventuella omkostnader i samband med leverans. Av de 16 leverantörer som hämtade underlaget, inkom endast två med skarpa anbud: ett från Sverige och ett från Kina. Det kinesiska anbudet saknade dock ett antal skallkrav och kunde därför inte utvärderas eller antas som leverantör, trots att priserna på blandarna var lägre än det svenska anbudet. HBV övergick därför till förhandlat förfarande. Det var ett lyckat grepp som innebar att vi erhöll sänkta anbudspriser med 15 procent, totalt cirka 35 procent lägre pris än vad som går att avropa ifrån befintliga HBV-avtal. Upphandlingen visar på att det går att sänka inköpspriserna men att det är svårt att tillämpa offentlig upphandling vid köp från andra världsdelar. Tillgänglighet för äldre en del i socialt ansvarstagande HBV eftersträvar sedan flera år miljömässigt och socialt ansvarstagande i sina upphandlingar av ramavtal för kommunala bostadsbolag. HBV vill uppmuntra och underlätta för fastighetsägarna att öka tillgängligheten och användbarheten för äldre hyresgäster att bo kvar i den egna bostaden. Redan små åtgärder kan innebära stora förbättringar för en person som tappat en del av sin kraft, rörelseförmåga, syn eller hörsel. I ett utvecklingsprojekt i samverkan med Hjälpmedelsinstitutet har HBV tagit fram rapporten Fastighetsbolag väljer rätt för äldre. Rapporten innehåller förslag på tillvägagångssätt när det gäller att planera för ombyggnader, nybyggnation, utemiljö, gemensamma utrymmen med mera. Den andra delen av rapporten ägnas de kriterier som ligger till grund för bedömningen av hur väl olika produkter uppfyller kraven på tillgänglighet för äldre. Bedömningen har omsatts i en trafikljusmärkning, som införs på de produkter som ingår i HBVs ramavtal. 4 HBV ÅRSREDOVISNING 2012

5 HBV vill uppmuntra och underlätta för fastighetsägarna att öka tillgängligheten och användbarheten för äldre hyresgäster att bo kvar i den egna bostaden. HBV ÅRSREDOVISNING

6 VD har ordet Inför 2013 har HBV sett över behovet av kompetenser för att fortsatt kunna erbjuda medlemmarna attraktiva avtal och god service. Medlemsavdelningen har förstärkts med en medarbetare som blir ansvarig för distrikt Syd. Ny chef för avdelningen, tillika medlemsansvarig för distrikt Stockholm, kommer att under året leda arbetet med att utveckla vår kommunikation och dialog med våra medlemmar. Upphandlingsavdelningen står väl rustad för att kunna genomföra både de traditionella ramavtalen och upphandlingar inom nya avtalsområden. HBV kan ta på sig fler uppdrag med nuvarande resurser, bland annat tack vare att många avtal löper över en längre period. Den översyn av våra interna arbetssätt som gjorts under 2011 och 2012 bidrar även det till ökad effektivitet. Nya avtalsområden som kommer att erbjudas medlemmarna under året är bland annat balkonginglasning och möbler för studentbostäder. Samtidigt ser vi ständigt över hur vi kan utveckla våra upphandlingar för att möta medlemmarnas krav och önskemål. HBV tillhandahåller möjligheten för våra medlemmar att teckna så kallade trepartsavtal. Fler och fler medlemmar väljer att i lokala upphandlingar av entreprenadtjänster ställa krav på att avrop ska ske på HBV-avtal. Fördelarna med detta är att medlemmen kan styra entreprenören att leverera rätt produkt till rätt pris. Dessutom kan medlemmen tillgodoräkna sig den volym som dess entreprenör avropar på HBV-avtalen, som i sin tur ligger till grund för eventuell volymbonus. HBV har sedan ett par år tillbaka avtalat om att förnyad konkurrensutsättning ska ske under givna förhållande på HBV-avtal. Administration av både trepartsavtal och förnyad konkurrensutsättning kan uppfattas tidskrävande. HBV har därför utvecklat rutiner och mallar som ska underlätta för medlemmen och HBV sköter även viss handläggning av trepartsavtal. Därutöver finns personal på HBV som bistår medlemmen i genomförande av förnyad konkurrensutsättning. Att HBV erbjuder denna service förstår vi uppskattas av våra medlemmar. Uppföljning av avtalsleverantörer och deras efterlevnad av villkoren i avtalen har alltid varit en del av HBVs uppdrag. Under 2013 kommer vi särskilt se över hur vi bättre kan följa upp att kraven i HBVs uppförandekod efterlevs. HBVs nya medlemsportal och beställningsväxel kommer att färdigställas under Det har varit en utmaning att möta alla de skilda krav som medlemmarna ställer på funktionalitet. Målsättning för 2013 är att 80 procent av avropsvolymen ska kunna beställas via portalen och att 60 procent av våra medlemmar är anslutna. Utöver de tekniska möjligheter portalen erbjuder, kommer våra interna resurser att kunna styras om från ren orderhandläggning till en ännu större och viktigare roll som supportfunktion. En utmaning som HBV står inför är frågan om inköpscentralers roll och befogenheter. Lagstiftningen är på detta område inte helt tydlig samtidigt som HBV har uppdraget att främja sina medlemmars behov av upphandlade varor och tjänster kopplade till sin verksamhet. Under 2013 kommer HBV att arbeta vidare med denna fråga. Jag vill tacka alla, styrelsen, medlemmar och framför allt medarbetarna på HBV för det gångna året! Åsa Sundqvist Olsson 6 HBV ÅRSREDOVISNING 2012

7 Nya avtalsområden som kommer att erbjudas medlemmarna under året är bland annat balkonginglasning och möbler för studentbostäder. HBV ÅRSREDOVISNING

8 Från vänster: Åsa Hedenberg, Carl-Göran Ek, Peter Jurdell, Fredrik Hjort, Ann-Sofi Tapani, Simon Helmér, Åsa Sundqvist Olsson, Pelle Björklund, Benny Engström. På bilden saknas: Bertil Rignäs och Jonas Hansson Styrelse Pelle Björklund Ordförande AB Svenska Bostäder Åsa Hedenberg Vice ordförande Huge Fastigheter AB Fredrik Hjort Bertil Rignäs Jonas Hansson Ann-Sofi Tapani Simon Helmér Benny Engström Carl-Göran Ek Petter Jurdell Helsingborgs Stad Kärnfastigheter Göteborgs Stads Bostads AB AB Helsingborgshem AB Bostaden i Umeå Studentbostäder i Linköping AB Personalrepresentant Personalrepresentant SABO, adjungerande Ordinarie revisorer Björn Ohlsson Ulf Dohnhammar Ernst & Young AB AB Väsbyhem Suppleanter Fredric Hävrén Anders Dahl Ernst & Young AB AB Ängelholmshem Verkställande direktör Åsa Sundqvist Olsson Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 sammanträden. Organisationsanslutning Föreningen är medlem i Fastigo, arbetsgivarorganisation för fastighetsföretag. Personal Antal anställda och löner kommenteras i not till resultaträkningen. 8 HBV ÅRSREDOVISNING 2012

9 Årsredovisning Husbyggnadsvaror HBV Förening upa, org nr Styrelsen och verkställande direktören för Husbyggnadsvaror HBV Förening upa får härmed avge följande årsredovisning för verksamheten , föreningens sextionde verksamhetsår. 5-års översikt Antal medlemmar Återbäring i % 2,2 2,3 1,7 2,2 2,2 Nettoomsättning, mkr Resultat efter finansiella poster, mkr 40,8 46,0 32,9 40,4 36,0 Balansomslutning, mkr 582,6 564,2 564,3 825,1 944,0 Soliditet i % 11,7 11,7 10,8 6,9 5,5 Medeltal anställda Soliditet definieras som eget kapital/balansomslutning. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Vår verksamhet HBV är de allmännyttiga bostadsföretagens inköpscentral. HBV har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att upphandla varor och tjänster kopplade till uppförande, renovering och förvaltning av fastigheter och bedriva konsultverksamhet i upphandlingsfrågor samt därmed förenlig verksamhet. Idag har HBV cirka 160 avtal inom olika områden. Vi för ständig dialog med våra medlemmar, leverantörer och intressenter för att förstå kommande behov så att vi kan leverera allt för fastigheten både i dag och i framtiden. Medlemmar Sex nya medlemmar har tillkommit under verksamhetsåret. Tre utträden ur föreningen har skett på grund av bolagsförsäljning samt sammanslagning av medlemmar. Antal medlemmar i föreningen utgjorde vid verksamhetsårets utgång 316 (311). HBV ÅRSREDOVISNING

10 SNABBA FAKTA OM HBVs VERKSAMHET Försäljningen under verksamhetsåret uppgick till 1 743,6 Mkr (1 702,4 Mkr). Av omsättningen avsåg Mkr (1 671 Mkr) varuförsäljning och 31 Mkr (39 Mkr) energi (elkraft, olja, gas). Störst volymökning har skett inom avtalsområde fönster och fönsterrenovering. Volymbonus på inköp uppgick till 14,4 (15,8) Mkr. Från och med 1/ utgår volymbonusen enligt följande: Omsättning > 7,5 Mkr ger 1 procent, omsättning > 15,0 Mkr ger 1,2 procent samt omsättning > 30,0 Mkr ger 1,5 procent. Under 2012 upphandlades HBV-avtal inom 17 avtalsområden. Dessa resulterade i cirka 60 olika avtal. Totalt tillhandahåller HBV 160 avtal inom 41 produkt- och tjänsteområden. Upphandlingskonsulterna har för 49 medlemsbolags räkning genomfört 204 (187) upphandlingar. Konsultintäkterna uppgick till 4,8 (7,7) Mkr. Andelen utgående e-fakturor uppgår till 58 procent (44 procent). Under 2012 har cirka fakturor skickats vilket innebär att det fortfarande finns stora effektivitetsvinster i att automatisera processerna för fakturahantering. En övergripande omstrukturering av HBVs IT-plattform har pågått under Detta innebär bland annat utveckling av hemsidan samt en medlemsportal med en beställningsväxel. Under året har HBV fått sex nya medlemsbolag. HBV är miljöcertifierat enligt ISO Under hösten genomfördes en framgångsrik uppföljande revision. HBV-avtal Merparten av de ramavtal som HBV upphandlar är återkommande från år till år. Till dessa hör bland annat vitvaror, tvättstugeutrustning, rörmaterial och fastighetsförnödenheter, elmaterial och armatur, järnhandelsvaror, byggmaterial, fönster, dörrar, markvårdsmaskiner samt park- och lekutrustning. Under senare år har, på medlemmarnas begäran, installation och montage inkluderats i flera av ramavtalen. HBV-avtal används i stor utsträckning av medlemmarna vid utbyte av produkter i samband med renoveringar och löpande förvaltning. Vid nyproduktion väljer medlemmen normalt att upphandla en totalentreprenad. Ett alternativ till den traditionella totalentreprenaden är att teckna trepartsavtal. Det innebär att entreprenören ska avropa varor på HBV-avtal för den enskilda entreprenaden. Under 2012 omsatte trepartsavtalen 242 (250) Mkr. Upphandlingskonsultverksamheten HBV erbjuder medlemmarna konsultstöd i form av upphandlingstjänster och utbildning i LOU. Många medlemmar, både små och stora, har inte kapacitet att genomföra de upphandlingar som krävs för den egna verksamheten. Totalt har HBV tio upphandlingskonsulter som huvudsakligen arbetar på konsultbasis. Under 2012 har två upphandlingskonsulter anställts. Globala inköp Under 2012 genomfördes en (för HBV) unik upphandling av blandare. Syftet var att skapa internationell konkurrens och målet att kunna erbjuda billigare produkter än vad som idag finns tillgängligt på den inhemska marknaden. Totalt deltog 12 medlemsbolag i upphandlingen med garanterade volymer. HBV tester HBV har som en av sina uppgifter att bidra till förbättrad produktkvalitet. Detta görs på flera olika sätt. Dels genom att produktsynpunkter samlas in och framförs till tillverkaren, dels genom att tester genomförs på viktiga produkter och dels genom en rad marknadsöversyner genomfördes inte något test. Under 2013 kommer HBV tillsammans med produktgruppen förtydliga syfte och mål med HBVs testverksamhet. Elhandeln Elkraftshandelsavtalet med Bergen Energi avslutades vid årsskiftet 2010/2011. HBV har under 2012 varit involverade i rättsprocesser med två medlemsbolag med anledning av det äldre elavtalet. Förlikning har skett med en av dessa medlemmar. I den tvist som återstår har HBV förlorat i första instans och HBV har överklagat till hovrätten. Prövningstillstånd har erhållits och målet beräknas avgöras under våren Kostnaderna för processer och olika legala frågor har under 2012 uppgått till 1,3 Mkr (3,8 Mkr). HBV har utestående fordringar hänförliga till det finansiella resultatet. Det är styrelsens uppfattning, baserat på det avtalsförhållanden som gällt för elhandeln, att dessa fordringar kommer att erhållas. 10 HBV ÅRSREDOVISNING 2012

11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står enligt bolagets balansräkning Balanserat överskott Årets överskott Styrelsen föreslår att de disponibla medlen (SEK) fördelas så att till andelsägare utdelas 5 procent på inbetalda insatser till reservfonden avsätts i ny räkning överföres Styrelsen föreslår vidare att föreningsstämman enligt stadgarna 11 mom 2 beslutar att återbäringen innestående i föreningen under 2013 förräntas med 2/3 av referensräntan. HBV ÅRSREDOVISNING

12 RESULTAT OCH STÄLLNING Resultat av föreningens verksamhet samt dess ställning vid årets slut framgår av följande resultat- och balansräkning med tillhörande noter. Resultaträkning Belopp i tkr Nettoomsättning Not Rörelsens kostnader Handelsvaror Rörelseresultat efter handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat 2, Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Återbäring Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT HBV ÅRSREDOVISNING 2012

13 OMSÄTTNINGSFÖRDELNING Vitvaror 31 % Tvättutrustningar 6 % VVS-/El-/Järnvaror 32 % Elkraft, olja, gas 2 % Kökssnickerier 10 % Övrigt 19 % ÅTERBÄRING Procent OMSÄTTNING Miljoner kronor Energi Varor HBV ÅRSREDOVISNING

14 BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa, bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR HBV ÅRSREDOVISNING 2012

15 Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Insatskapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till dotterföretag Bundna återbäringsmedel Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Fria återbäringsmedel Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser HBV ÅRSREDOVISNING

16 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Tillkommande poster: Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av fordringar Förändring av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld/återbäringsmedel Förändring av insatskapital Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets utgång HBV ÅRSREDOVISNING 2012

17 NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING (Belopp i tkr där ej annat anges). Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp var med de beräknas inflyta. Kortfristiga placeringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärde. Tillgångar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Som likvida medel i kassaflödesanalysen klassificeras kassa, bank samt kortfristiga placeringar som inom 3 månader kan omvandlas till kassamedel. Not 1 Nettoomsättningens fördelning Mkr Nettoomsättning per produktgrupp Vitvaror Tvättutrustningar VVS-/El-/Järnvaror Elkraft, olja, gas Snickerier Övrigt Summa Nettoomsättning fördelat på distrikt Sydvästra Östra Mellan Norra Stockholm Summa Not 2 Personal Antal anställda Varav män i procent Antal anställda Varav män i procent Fördelning i antal, styrelse Män 5 6 Kvinnor 2 1 Summa 7 7 VD och företagsledning Män 1 2 Kvinnor 2 2 Summa 3 4 Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Tkr Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader *) Under 2012 har en inbetalning av tidigare för lite inbetalda avtalspensionspremier gjorts vilket ger den högre kostnaden för pensioner. Av föreningens pensionskostnader avser 376 (321) tkr gruppen styrelse och VD. Föreningen har ej några utestående pensionsförpliktelser till dessa. VD har sex månaders uppsägningstid och 12 månaders avgångsvederlag. Avgångsvederlag reduceras med den ersättning som VD uppbär på grund av anställning, uppdrag eller härmed jämförlig inkomst. För styrelse och övriga ledande befattningshavare finns inga avtal om avgångsvederlag. Löner och andra ersättningar fördelade mellan VD och styrelseledamöter och övriga anställda. Styrelse, VD (3 390)* (1 997)* Övriga anställda Styrelse, VD Övriga anställda Revisionsarvode har utgått till Ernst & Young AB med 213 (394) tkr. Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra, samt rådgivning eller annat biträde som föranledes av HBV ÅRSREDOVISNING

18 iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Övrigt arvode till Ernst & Young AB har utgått med 56 (0) tkr. Not 4 Avskrivningar Inventarier skrivs av enligt plan över 5 år. Not 5 Resultat från finansiella investeringar Tkr Ränteintäkter och liknande resultatposter Bankräntor Räntor kortfristiga placeringar Återföring nedskrivning kortfristiga fordringar Valutadifferenser Övriga ränteintäkter Summa Räntekostnader och liknande resultatposter Räntor på återbäringsmedel Nedskrivning kortfristiga placeringar Övriga räntekostnader Summa Not 6 Återbäring Återbäringen uppgår till 2,2 procent (2,3 procent) av fakturerad försäljning, exkl elkraft, gas och olja, till föreningens medlemmar. Not 7 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Pågående utvecklingsprojekt Medlemsportalen Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljning/utrangering Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Not 8 Andelar i dotterföretag HBV Försäljnings AB Kapitalandel i procent Organisationsnummer: Säte: Stockholm Koncernredovisning har ej upprättats då dotterbolaget varit vilande under räkenskapsåret. Not 9 Skattefordringar Rösträttsandel i procent Beräknad inkomstskatt Betald preliminär skatt Summa Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Upplupen leverantörsbonus Upplupen ränteintäkt Övriga poster Summa Not 11 Kortfristiga placeringar Antal andelar Bokfört värde Marknads Bokfört värde värde Värdepappersfonder Värdepapper Summa kortfristiga placeringar De kortfristiga placeringarna är bokförda till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet, så kallat lägsta-värdes-principen. Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Årets försäljning/utrangering Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde HBV ÅRSREDOVISNING 2012

19 Not 12 Förändring av eget kapital Insats- Reserv- Fritt Totalt kapital fond eget kapital Belopp vid årets ingång Inbetalt/utbetalt insatskapital Avsättning till reservfond Utdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 13 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Inbetalda depositioner för elkraft Specifikation av förfallotider på långfristiga skulder Skulder som Skulder som förfaller förfaller mellan 1 och 5 år senare än 5 år Skuld till dotterbolag Innestående återbäringsmedel Depositioner för elkraft Summa Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Löneskulder inkl soc avgifter Upplupna räntor Volymbonus Övriga poster Summa Not 15 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Likvida medel och obligationer - 68 Ansvarsförbindelser Fastigo Ansvarsbelopp HBV ÅRSREDOVISNING

20 Stockholm den 22 mars 2013 Pelle Björklund Åsa Hedenberg Fredrik Hjort Ordförande Vice ordförande Bertil Rignäs Simon Helmér Jonas Hansson Ann-Sofi Tapani Åsa Sundqvist Olsson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den 9 april 2013 Björn Ohlsson Auktoriserad revisor Ulf Dohnhammar 20 HBV ÅRSREDOVISNING 2012

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2015 01 01-2015 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm

Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Masken i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 702001-4135 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-05-01-2014-04-30 Resultaträkning 2014-04-30 2013-04-30 Nettoomsättning Not 1 7 863

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer