FORSKNINGSÖVERSIKT SAMHÄLLSPLANERING OCH MILJÖ. CivSam.se DET CIVILA SAMHÄLLET OCH BOENDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORSKNINGSÖVERSIKT SAMHÄLLSPLANERING OCH MILJÖ. CivSam.se DET CIVILA SAMHÄLLET OCH BOENDE"

Transkript

1 3 FORSKNINGSÖVERSIKT SAMHÄLLSPLANERING OCH MILJÖ CivSam.se DET CIVILA SAMHÄLLET OCH BOENDE 1

2 2

3 Det civila samhället och boende en forskningsöversikt Denna kunskapsöversikt kartlägger svensk och nordisk forskning om det civila samhället i relation till boende och bostäder. Det civila samhället förstås här som en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen (En politik för det civila samhället 2009, s. 1). Aktivitet i det civila samhället kan ta sig många organisatoriska former. Exempel på sådana former kan vara ideella föreningar, stiftelser, registrerade trossamfund och informella sociala nätverk. Begreppen boende och bostäder används i vid bemärkelse och inkluderar allt från frågor om bostadsförsörjning på den politiska arenan till individers engagemang i sina bostäder och i sitt bostadsområde. Även frågor med koppling till hemlöshet tas upp i översikten. Boendet i Sverige I Sverige domineras bostadsmarknaden av tre upplåtelseformer, äganderätten, hyresrätten och bostadsrätten. Bostadssektorns civilsamhälle är i sin tur i hög grad strukturerat utifrån de dessa olika former. Ett exempel på detta är Hyresgästföreningen som 2006 organiserade cirka 38 procent av hushållen i hyresrätt (Bengtsson, Berger & Lind 2007). År 2013 utgjorde äganderätter 42 procent, hyresrätter 35 procent och bostadsrätter 23 procent av bostadsbeståndet i Sverige (SCB 2014). Andelen kooperativa hyresrätter är mycket liten. Från att det historiskt sett främst varit hyresgäster i allmännyttan som varit medlemmar i hyresgästorganisationer har det på senare år skett en utjämning mot att allt fler boende i privatägda bostäder blivit medlemmar samtidigt som andelen boende i allmännyttan som är medlemmar har minskat (Bengtsson m.fl. 2007). Elva procent av befolkningen uppgav 2014 att de utfört frivilligt arbete i en förening för boende (hyresgästförening, bostadsrättsförening, villaägarförening, småhusförening, m.fl.) (Svedberg 2014). Bostadspolitiken och bostadsmarknaden i Norden I samtliga länder i Norden bor den största delen av befolkningen i bostäder som de snarare äger än hyr även om det finns en del upplåtelseformer, främst kooperativa, som rör sig i gränslandet mellan ägande och hyrande, exempelvis bostadsrätten i Sverige. I Sverige har bostadspolitiken främst förverkligats genom hyresboendet. Den viktigaste bostadssociala organisationsformen är kommunalt ägda, men juridiskt fristående, allmännyttiga bostadsföretag. Sverige har ett generellt, till skillnad från ett behovsprövat, system för bostadsförsörjningen. Hyreskorporatismen 1 med hyresgäströrelsens traditionellt starka inflytande på hyressättningen i både det allmännyttiga och det privatägda hyresbeståndet beskrivs som unik i jämförelse med andra länder. Vid sidan om hyresboendet finns en stor kooperativ bostadssektor, närmare bestämt bostadsrätten, som framför allt historiskt spelat en viktig social roll. Bostadspolitiken Danmark har i huvudsak riktats mot hyresboendet, framförallt genom juridiskt fristående föreningar med offentligt stöd som kan översättas till allmänna bostadssällskap och som tillämpar lokalt självstyre för hyresgästerna. Även Danmark har en generell modell, det vill säga utan behovsprövning. Kommunerna kan dock disponera en andel hyresrätter till social anvisning. Relativt få personer bor i så kallade andelslägenheter som kan jämföras med den svenska bostadsrättsformen. Samma mönster finner vi i Norge där den sociala bostadspolitiken har förknippats med individuellt och kooperativt ägande. De kommunalt ägda hyresbostäderna utgör en mycket liten del av bostadsbeståndet där kommunerna haft rätt att anvisa en andel lediga kooperativa bostäder efter sociala kriterier, något som dock urholkats mer och mer på senare tid. I övrigt är även det systemet generellt. I Finland är det bostadssociala systemet istället selektivt. Man har inte haft någon tydlig inriktning på bestämda upplåtelseformer, utan utgått från den statliga bostadslångivningen. Den sociala sektorn med behovsprövning och kostnadskontroll omfattar både hyresbostäder och ägda bostäder, de senare ofta i form av bostadsaktiebolag (motsvarande ägarlägenheter i flerfamiljshus) som har vissa kollektiva inslag. Island tillämpar ett selektivt system för social bostadsförsörjning som är helt inriktat på äganderätten som upplåtelseform (Bengtsson 2013). Så trots att de nordiska länderna på många sätt liknar varandra och har ett intensivt och regelbundet erfarenhetsutbyte uppvisar de stora institutionella skillnader i bostadspolitikens utformning och bostadsmarknadens sätt att fungera (Bengtsson 2013). 3

4 Tillvägagångssätt och disposition Forskningsöversikten bygger på systematiska sökningar i relevanta litteraturdatabaser, främst i de svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog Libris, via den svenska söktjänsten Swepub samt ett antal söktjänster som fångar upp merparten av den litteratur som publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter, nämligen databaserna Academic Search Premier, Social services abstracts och Sociological abstracts. Sökfrågorna har formulerats både med hjälp av indexerade ämnesord och med hjälp av nyckelord i titel och sammanfattning (abstract) på svenska respektive engelska. Utöver specifika kända företeelser som rör civilsamhället i relation till boende har söksträngarna även kombinerat temana civilsamhälle med boende. Exempel på sökord: på kända fenomen är hyresgästförening, bostadskooperation och härbärge. Exempel på sökord som ringar in civilsamhället allmänt är frivilligsektor, ideell och förening. Exempel på sökord som ringar in boende allmänt är byggnader, bostadsförsörjning och lägenhet (se bilaga för en utförlig dokumentation). För att komplettera sökningen granskades också referenslistorna i samtliga publikationer som lästes i fulltext. Dessa sökningar resulterade i sammantaget 600 träffar efter att ha sorterat bort dubbletter. Efter en första manuell sortering kvarstod 51 publikationer som alla, förutom två publikationer som inte gick att få tag på, lästes i fulltext. Av de genomlästa texterna inkluderades 33 i översikten. Skäl för att exkludera studier var att publikationen enbart avsåg juridiska eller ekonomiska villkor i teknisk bemärkelse för exempelvis hyresgäst- eller bostadsrättsföreningar, att en beskrivning inte hade vetenskaplig karaktär eller att en studie av hemlösa huvudsakligen fokuserade på socialt arbete i sig istället för på hur avsaknaden av bostad kan vara en uppgift som ideella organisationer tar sig an. Vidare har en avgränsning gjorts till att studier äldre än 25 år inte tagits med. I nästa steg summerades samtliga inkluderade publikationer separat och innehållet i dessa sammanfattningar kodades utifrån ett antal teman med hjälp av en programvara för kvalitativ analys (Nvivo). Kodningsenheterna skapades utifrån de kategorier som återkom i de olika texterna. Med utgångspunkt i kopplingarna mellan det civila samhället och boende och bostäder organiserades materialet i fyra övergripande teman som också utgör översiktens kapitelindelning: Sociala nätverks betydelse för att få tillgång till boende. Civilsamhällets betydelse för bostadsförsörjningen i ett historiskt perspektiv. De boendes organisering hyresgästföreningar och bostadsrättsföreningar. Frivilligorganisationer som verkar mot hemlöshet. Förutom Cathrine Ugglas (1993) litteraturöversikt över utvärderingar av boendeinflytande är samtliga undersökningar primärstudier. Ibland baserar sig flera publikationer på samma studie och ibland använder författare material som även ingår i en annan studie tillsammans med nytt material. De sociala nätverkens betydelse Det första temat fokuserar på informella kontakter mellan människor som kan användas för att nå gemensamma mål, närmare bestämt att skaffa bostad eller för att förbättra sin boendesituation. Att olika sorters resurser kan vara nödvändiga för att förbättra sin boendesituation menar till exempel Willem Boterman (2012) som genomfört en kvalitativ studie om unga personer som tillhör medelklassen i Köpenhamn och i Amsterdam. Dessa resurser kan givetvis vara av ekonomiskt slag, men även olika sociala beteenden, både strategiska och taktiska, kan vara minst lika viktiga. I fallet med andelslägenheter i Köpenhamn kan sådant kulturellt och socialt kapital innebära att känna till sådana bostadsområden som man har råd med, men där priserna väntas stiga framöver. Genom att tillhöra samma sociala kategori som sina potentiella grannar är det också lättare att komma in i andelsföreningar, dels för att bli invald som ny medlem, dels för att kunna förhandla om priset och bli accepterad som köpare av personer med samma socioekonomiska bakgrund. Liknande mekanismer visade sig ha betydelse för att få tillgång till subventionerade hyresrätter och lämpliga ägarlägenheter i Amsterdam. I de fall då bostadsmarknaden är starkt formellt reglerad kan alltså socialt kapital och vissa former av kulturellt kapital vara helt avgörande för att göra bostadskarriär. Mer eller mindre lösa nätverk kan även ha betydelse för personer som befinner sig längre bort från bostadsmarknaden som Magdalena Mostowska (2013) visar. Mostowska har studerat relationerna mellan hemlösa polacker i Oslo. Hennes forskning visar att en relativt liten grupp människor formar ett ganska tätt nätverk som består av både dem som tillhör en mer traditionell kategori uteliggare och av dem som ibland finns på den vanliga arbetsmarknaden och ibland i en mer marginaliserad position. Enbart en mindre grupp har, om än svaga, band till andra nätverk och personer som har vanliga arbeten och bostäder. De nätverk som etablerats mellan de hemlösa kan ibland även ge tillfälligt tak över huvudet, särskilt när de exempelvis inte har tillgång till norska eller internet. De hemlösa kan också använda sina kontakter för att delta i den informella ekonomin. Det ständiga utbytet av information och ömsesidiga tjänster kan därför göra det svårt att skilja mellan ömsesidig hjälp och vänskap. Även Jessica Storbjörk (2007) som kartlagt det sociala livet på ett daghärbärge beskriver 4

5 en solidaritetskänsla som finns mellan de personer som ofta vistas på ungefär samma härbärgen i olika frivilligorganisationers regi. Ett annat sätt att skaffa sig tillgång till boende är genom att ockupera byggnader, något som har studerats av Jan Carle (1991). Han tolkar husockupationer som ett uttryck för det moderna samhällets sociala rörelser utifrån Meluccis teoribildning. Det empiriska materialet till hans kvalitativa studie är mediernas skildring av ockupationen av fastigheten Tullen i Göteborg Själva husockupationen förstår Carle inte som en i första hand politisk utan som en kommunikativ handling, vilket innebär att ockupanterna vill skapa en dialog för att nå ett bestämt politiskt mål. Men ockupationen fyller även andra, inte lika uppenbara, funktioner som att stärka sammanhållningen i en grupp och att skapa en personlig identitet hos individen. Husockupationen kan då ses som en konflikt där skillnader mellan individers möjligheter blir tydliga. Dessa skillnader kan beskrivas i termer av kvantitet (obalanser i tillgång till och efterfrågan av boende som drabbar vissa grupper), kvalitet (rätten att få bo på ett visst sätt och ha en viss livsstil) och styrning (bostadsförsörjningens beslutsprocesser och makten över boendet och dess villkor). Civilsamhällets och bostadsförsörjningen i ett historiskt perspektiv Flera författare behandlar bostadsmarknadens historiska utveckling, antingen som huvudsakligt tema eller som kontext för att förstå nutida fenomen. Framväxten av både hyresrätter och bostadsrätter i Sverige har sitt ursprung i arbetarrörelsen. Båda formerna utvecklades till följd av bostadsbristen i samband med världskrigen. I Sverige har kampen för tillgång till lämpliga boenden för alla befolkningsskikt haft en tydlig karaktär av social rörelse som gått hand i hand med den socialdemokratiska rörelsen. Rörelsen har fått stöd från regeringen och lokala myndigheter samtidigt som den beskrivits som en bostadskorporatistisk företeelse (Bengtsson 1993, 2002; Ruonavaara 2005). Hyresgästföreningarnas historia Den svenska hyresgäströrelsen kan ses som exceptionell i sin organisatoriska styrka och centraliserade uppbyggnad. Den första hyresgästföreningen bildades 1917 och fem år senare tillkom dess första samordningsorgan. År 1964 inleddes en kraftig centralisering av organisationen som tog sig uttryck i en allt större koncentration där mindre enheter slogs ihop till större. Beslutsfattandet skedde i allt större utsträckning centralt, byråkratiseringen ökade med fler anställda och experter samtidigt som rörelsen institutionaliserades genom att integreras i den offentliga bostadspolitiken. Reellt hade sammanslutningen monopol på att företräda hyresgästernas intressen vid förhandlingar om hyror och andra hyresvillkor och den utgjorde en självklar och självmedveten aktör i samband med att bostadspolitik debatterades och genomfördes. Under andra hälften av 1960-talet inleddes den formella uppbyggnaden av en kontaktkommittéorganisation. Kontaktkommittéerna skulle bli den centrala organisationens länk ut till medlemmar och övriga hyresgäster. Under ett par årtionden bildades omkring lokala enheter vars ledamöter så småningom valdes av hyresgästerna i området. Tre fjärdedelar av kontaktkommittéerna fanns i det allmännyttiga beståndet. Kontaktkommittéernas uppgifter vidgades alltmer och blev bland annat till viktiga organ för lokala fritids- och kulturaktiviteter och för boendeinflytandet. Trots denna utveckling förblev kommittéernas ställning formellt svag. Från 1992 skulle alla kontaktkommittéer ombildas till lokala hyresgästföreningar med en tydligare formell ställning, ökade befogenheter och direktinflytande för medlemmarna. De lokala hyresgästföreningarna antog egna stadgar och fick ett självständigt ansvar för medlemmar och boendefrågor inom sitt verksamhetsområde. I samband med den kraftiga ekonomiska lågkonjunkturen och omfattande fastighets- och bankkrisen under 1990-talets första hälft blev hyresgästorganisationen också tvungen att utföra sina uppgifter mer verkningsfullt och kostnadseffektivt, vilket ledde till förändringar på alla nivåer. År 2000 omvandlades hyresgästorganisationen till en enda juridisk person med namnet Hyresgästföreningen. Den lokala hyresgästföreningens ställning som grundorganisation och självständigt organisationsled upphävdes till förmån för en mer flexibel lokal organisering av medlemmar och andra hyresgäster. Storföreningarna ersattes med regioner och avdelningar med hyresgästföreningar på kommun- eller stadsdelsnivå med ansvar för medlemsservice, förhandlingar och bostadspolitik. Därmed förändrades den lokala hyresgästföreningens parlamentariska ställning formellt, men alla lokala hyresgästföreningar kunde i övrigt fortsätta som tidigare. Reformen öppnade också för möjligheten att bilda alternativa lokala enheter med mindre formalisering. Idag finns en stor variation i fråga om storlek, uppbyggnad och inriktning bland dessa lokala enheter. En del är helt självständiga i förhållande till den nationella hyresgästorganisationen, medan andra upprätthålls enbart genom aktivt stöd från högre nivåer inom organisationen. Sedan organisationsreformen 2000 har antalet lokala hyresgästföreningar minskat med en fjärdedel, men de flesta som är kvar tycks ha samma nivå på verksamheten som före reformen. Den viktigaste förändringen mellan 1997 och 2005 utöver minskningen av antalet lokala hyresrättsföreningar menar forskarna är det försvagade formella boinflytandet i allmännyttan (Bengtsson m.fl. 2007). 5

6 Bostadsrättsföreningarnas historia Upplåtelseformen bostadsrätt som en form av boendekooperativ har en lång historia i Sverige och landets socialdemokratiska välfärdsregim har varit en viktig faktor i den historiska utvecklingen (Bengtsson 1993; Ganapati 2010; Ruonavaara 2005). Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) grundades 1916 och den första kooperativa hyresgästföreningen bildades Efter det växte flera byggföretag med rötter i arbetarrörelsen fram som så småningom ingick i ett enda fackföreningsägt bolag på 1970-talet. HSB (ursprungligen Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening) grundades 1923 och riksorganisationen 1924 med idén om ett kooperativt ägande i form av bostadsrätter. I takt med att antalet HSB-föreningar ökade minskade betydelsen av andra hyreskooperativ. HSB tillhörde också de krafter som var mest pådrivande i utvecklingen av boenden som skulle vara tillgängliga för många och samtidigt hålla bra standard. Byggherreföretaget Riksbyggen grundades 1940 av fackföreningarna som en åtgärd att bekämpa arbetslöshet bland byggarbetare efter andra världskriget. Även om Riksbyggen inte är kooperativt i traditionell bemärkelse förvaltas de flesta fastigheterna inom företaget som bostadsrättshus. Efter andra världskriget byggde HSB och Riksbyggen många fastigheter som blev till allmännytta och låg därmed under kommunens kontroll även om de förvaltades av organisationerna. Under åren för miljonprogrammet ( ) fick en stor andel av de nyproducerade bostäderna kooperativ form. Antalet HSB-föreningar ökade ytterligare och de professionaliserades alltmer. Antalet bostadsrätter ökade även under 1980-talet, men det rörde sig ändå inte om volymer som går att jämföra med utbyggnaden under miljonprogramstiden. Utvecklingen gick mot långa köer för att få bostadsrätt och mot ökade priser, men fick ett skarpt avbrott i och med 1990-talets ekonomiska kris (Bengtsson 1993). Framväxten av bostadsrättssystemet beskrivs som en självklar och integrerad process inom ramen för det svenska kooperativa systemet. Även om de organisationer som drivit bostadsrättsrörelsen tidvis haft nära kopplingar till statens boendepolitik, till exempel under mellankrigstiden, har de ändå kunnat bevara sin självständighet (Ganapati 2010). Sukumar Ganapati talar om en inbäddad autonomi för att beskriva den genom historien synergistiska relationen mellan ideell och offentlig sektor på bostadsområdet. Konkret manifesterade detta sig genom: en boendepolitik som inrättade allmännyttiga bostadsbolag i kommunerna och där HSB och Riksbyggen kunde expandera då kommunerna själva inte kunde hantera den stora efterfrågan. att dessa bostadsbolag fick bättre villkor jämfört med privata företag i form av subventionerade krediter. miljonprogrammet där andelen bostadsrätter omfattade cirka en tredjedel. Ytterligare en analys av byggfackens, i synnerhet Byggnadsarbetareförbundets, agerande på bostadsbyggnadsmarknaden åren kring 1970, har gjorts av Carina Gråbacke (1999). Med tiden blev relationen mellan bostadsrättsföreningarna och staten svagare. Från och med 1969 kunde man sälja sin bostadsrätt till marknadspris, vilket medförde att mindre vikt lades vid den sociala aspekten (se Bengtsson 1992). Ännu fler ekonomiska liberaliseringar i Sverige har försvagat banden mellan bostadsrättsföreningar och stat ytterligare. Utvecklingen kan på så vis beskrivas som en förflyttning mot mindre inbäddning och mot mer autonomi. En historisk jämförelse av avregleringen 1969 i Sverige och liberaliseringsreformen på 1980-talet i Norge som båda ledde till att bostadsrätter kunde säljas till marknadspriser återfinns i Jardar Sørvolls avhandling (2013). Han återskapar och förklarar dessa processer utifrån de olika perspektiven hos politiska eliter, bostadsrättsägare, kooperativa organisationer och marknadsintressen och ifrågasätter bland annat Stefan Svenssons och Bo Bengtssons berättelse om en tyst revolution, det vill säga en stor förändring utan någon nämnvärd offentlig debatt och politiska strider när det gäller svenska förhållanden. Likväl lyfter flera författare fram Sveriges utveckling som unik, vilket blir särskilt tydligt i den direkta jämförelsen med Finland (Ruonavaara 2005) och med Indien och USA (Ganapati 2010). I Finland liknar boendekooperativen (bostadsaktiebolagen) svenska bostadsrättsarrangemang i en del avseenden. Ägaren behöver dock inte bo i huset utan privatpersoner eller företag kan äga och samtidigt ha beslutsmakt i aktiebolaget. I Finland finns inte heller någon jämförbar historisk koppling till välfärdsstaten, utan där blev denna form av ägandelägenheter snart föremål för spekulationer. I samband med avregleringen i Sverige börjar situationen likna den finska, trots att upplåtelseformerna är framväxta i olika sociala kontexter. Vid en jämförelse liknar de svenska och finska bostadsrättsformerna varandra i att ha kommit till som en följd av bostadsbrist och dåliga boendevillkor och båda var urbana fenomen. Båda formaliserades genom lagstiftning efter mycket experimenterande. Efter kriget styrdes de kooperativa boendeformerna mycket från offentlig sida, men i Sverige var den sociala aspekten i 6

7 boendet mycket mer uttalad. I båda länderna hade båda formerna tydlig arbetarklasskaraktär. På så sätt kan man förstå dessa organisationer som boendeformer för ömsesidig hjälp för och av dem som kan hjälpa sig själva. Denna karaktär gick dock i Finland snabbt förlorad där kommersiella bolag idag dominerar bostadsmarknaden. Någon liknande utveckling har inte skett i Sverige trots att individer givetvis kan spekulera i fastigheter. Även i Finland fanns en svag koppling till arbetares ömsesidiga hjälp men kan inte direkt beskrivas som en bostadsrörelse. I Sverige fanns hela tiden starka organisationer på lokal, regional och nationell nivå. HSB hade tydliga drag av att vara en social rörelse med tydlig vision om vad den goda bostaden innebär och de deltog aktivt i att forma bostadspolitiken (Ruonavaara 2005). Även Danmark har en liknande historia. Andelsrörelsen och andelsföreningar började utvecklas i slutet av 1800-talet samtidigt som folkhögskolerörelsen. Dessa folkrörelser har grundläggande betydelse för det moderna danska samhället och den moderna danska välfärdsstaten. Överlag har det varit mycket lite statlig inblandning i bostadsrättsföreningarna. De flesta av dagens privata kommersiella kooperativ grundades från och med Det skedde även en omvandling från nonprofitorganisationer till privata, där idag en mindre andel har icke-kommersiell karaktär. Bostadsmarknaden fungerar i övrigt på ett liknande sätt som i Sverige där man kan sälja sin andel med vinst. Sedan 2005 har priserna på kooperativa bostäder dock blivit nästan lika höga som på privatägda boenden och säljs genom mäklare samtidigt som prissättningen ändå bestäms gemensamt i föreningen. Som orsak till denna prisutveckling utpekas den liberal-konservativa regeringens ekonomiska politik med skattelättnader, låga räntor med mera (Hojer Bruun 2011). I Danmark, Finland och Sverige har den kooperativa bostadsrörelsens alltså många beröringspunkter historiskt samtidigt som deras samtida utveckling liknar varandra i en rörelse bort från gemenskapstanken mot mer marknadsmässiga uttryck. Även om ambitionen var att erbjuda bostäder med bra standard till alla samhällsklasser i Sverige har utvecklingen alltmer förskjutits till att personer med arbetarklassbakgrund oftare bor i hyresrätter medan personer ur medelklassen oftare är medlemmar i bostadsrättsföreningar (Bengtsson 1992; Nilsson Motevasel 2006; Ruonavaara 2005). Generellt sett har dock den enorma populariteten hos kooperativa bostadslösningar i Sverige, och möjligen Norge, beskrivits som ett internationellt undantag som inte låter sig förklaras på något enkelt sätt. Bengtsson (1992) gör ett försök när han skriver att den stora andelen bostadsrätter i Sverige troligen hänger samman med ömsesidigt förstärkande processer. Till dessa interna och externa villkor hör etableringen av boendekonceptet av stora alltmer professionella organisationer, men inte minst det politiska stödet historiskt och avsaknaden av konkurrens från andra boendeformer. 2 De politiska partiernas inflytande Som vi sett behandlar en del studier det täta samarbetet mellan det civila samhället, i form av boendets intresseorganisationer, och politiska partier i regeringsställning, närmare bestämt socialdemokraterna. Däremot återspeglar forskningen inte något större generellt intresse för de politiska partiernas agendor och ageranden när det gäller boendefrågor. Det finns dock några undantag som Evert Vedungs (1998) studie om statens politik när det gäller bebyggelse och markanvändning i Sveriges tätorter mellan 1945 och Under denna period har kommunerna genom staten kunnat skjuta fram sina positioner samtidigt som de enskilda markägarnas minskat sitt inflytande över marken. Denna process kan karakteriseras som att socialdemokraterna nästan alltid lyckats få alla partier utom moderaterna med på sin linje i de fall då inte samtliga partier varit eniga. Även Jörgen Hermansson (1993) skildrar mer ingående hur de politiska partierna påverkat utformningen av bostadspolitiken i Sverige. Den främst socialdemokratiskt präglade bostadspolitiken tolkas här i termer av socialistisk planhushållning. På ett mycket detaljerat sätt redogörs för de politiska partiernas, men även andra aktörers, positioner och ageranden i bostadspolitiska frågor samt konfliktmönster i bostadspolitiken (se Sørvoll 2013). De boendes organisering hyresgästföreningar och bostadsrättsföreningar Forskargruppen kring Bo Bengtsson vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) som är knutet till Uppsala universitet dominerar den svenska forskningen om civilsamhället i relation till boende och bostäder. I praktiken rör det sig om teman som de boendes organisering i hyresgästföreningar och bostadsrättsföreningar, oftast med en statsvetenskaplig ansats. Om det inte specificeras närmare använder sig forskargruppen av en rad olika metoder, ofta i samma studie. Data kan komma från enkäter med representativa urval, men även från mer kvalitativa material som mötesprotokoll eller informantintervjuer. Deltagande och representation i föreningar och styrelser Medan medlemskap i bostadsrättsföreningen är tvingande när man köper en bostadsrätt är det inte lika givet att man blir medlem i sin lokala hyresgästförening när man undertecknar ett hyreskontrakt. Det vanligaste sättet att delta i sin lokala hyresgästförening eller i sin bostadsrättsförening är genom att närvara på ett årsmöte. Bo Bengtsson, Tommy Berger och Jan-Erik Lind (2007) har intresserat sig för nya, alternativa, former av organisationer för hyresgäster som kan tänkas fylla det 7

8 tomrum som uppstått i samband med minskningen av antalet lokala hyresgästföreningar sedan millennieskiftet. För att få hyresgäster att vilja engagera sig kan det vara nödvändigt att sänka tröskeln till sådana områdesgrupper genom ökad öppenhet, enklare arbetsformer och mindre formaliserade rutiner. Det verkar som om man på vissa håll i Sverige till viss del lyckats med att nå nya kategorier hyresgäster. Den mest utbredda formen är boendemedverkan (ofta benämnt självförvaltning). Andra alternativa former är gårdsföreningar, klubbar, kvartersråd och så kallat vitaliserat boinflytande. Även de alternativa formerna är med undantag för kvartersråden avtalsmässigt och organisatoriskt knutna till hyresgäströrelsen. Överlag pekar forskarna på stora likheter med konventionella former. Skillnaderna består i att dessa nya former i större utsträckning fungerar som sociala träffpunkter samtidigt som de ofta har svagare formella kanaler för inflytande. Deltagandets omfattning I de flesta av boendets organisationer är graden av aktivitet måttlig, ibland till och med låg, både i termer av antal deltagare och i termer av intensitet. Det visar en omfattande kvalitativ studie av gemensamma aktiviteter i 26 boenden av olika slag. Lägst är engagemanget vid formella möten, medan det är högre vid städdagar och andra arbetsinsatser. Undantag tycks vara kollektivboenden och ekobyar, där det kollektiva handladet utgör själva essensen av dessa boendeformer (Bengtsson 2001; Bengtsson, Svensson & Uggla 2000; se Uggla 1993). En större andel av medlemmarna i bostadsrättsföreningar än i hyresgästföreningar deltar i styrelsemöten (Bengtsson 1993). I de flesta fall tas beslut indirekt genom representanter förutom i ovanliga boendeformer som ekobyar där alla medlemmar är involverade. Det är mycket ovanligt att styrelsens legitimitet ifrågasätts inom boendeföreningarna. I både hyresgästföreningar och bostadsrättsföreningar visar sig det kollektiva inflytandet ofta i konsultationer, förhandlingar och konflikthantering med hyresvärdar, kommuner och andra externa aktörer. I hyresgästföreningar var hyresvärdarnas attityd helt avgörande för om ett lokalt kollektivt handlande skulle utvecklas (Bengtsson 2001; Bengtsson m.fl. 2000). Som möjliga framgångsfaktorer för de boendes deltagande och kollektiva handlande lyfts rumslig koncentration, lagom stora grupper och långsiktiga kontakter fram (Bengtsson 2001; Bengtsson m.fl. 2000; Uggla 1993). Den genomsnittliga lokala hyresgästföreningen verkar i ett allmännyttigt hyreshus där ungefär hälften av de boende är medlemmar i den nationella organisationen Hyresgästföreningen. Vanligtvis är organisationens möten även öppna för icke-medlemmar. Överlag är deltagandet förhållandevis lågt, även om det är proportionellt sett större i mindre fastigheter (Bengtsson & Berger 2005). I en studie av deltagandet i årsmöten i HSB-bostadsrättsföreningar vid fyra olika tidpunkter mellan 1958 och 1983 konstateras ett sjunkande deltagande (Bengtsson 1993). I enlighet med det ovan nämnda mönstret deltar även här generellt en större andel medlemmar i de mindre föreningarna vid årsstämmor, vilket också skulle kunna förklara det övergripande mönstret om att en större andel deltog tidigare då HSB-föreningarna ofta var mindre. Omvänt innebär större bostadsrättsföreningar större chans att medlemmarna kan engagera sig på andra sätt än i styrelsen eller valberedningen där det vanligaste var studie- och fritidskommittéer (se Bengtsson & Svensson 1995). Bostadsrättsföreningsmedlemmarnas närvaro vid årsstämmor är relativt högt jämfört med annan föreningsverksamhet. Likväl är deltagandet i stor utsträckning passivt. Inte ens kontroversiella frågor verkar engagera särskilt många medlemmar (Bengtsson & Svensson 1995). Representativitet Styrelserna i hyresgästföreningarna har totalt sett en jämn könsfördelning, samtidigt visar det sig vara ganska vanligt med enkönade styrelser (Bengtsson 1993; Bengtsson & Berger 2005; Bengtsson m.fl. 2007). Om man ser till de alternativa organisationsformerna ser man en tydlig kvinnodominans i gårdsföreningarna (Bengtsson m.fl. 2007). I bostadsrättsföreningarnas styrelser dominerar däremot män i medelåldern (Bengtsson 1993, 2001; Bengtsson, Berger, Fransson, Lind & Modh 2003; Bengtsson & Svensson 1995). Dessa skillnader mellan hyresgästföreningar och bostadsrättsföreningar föreslås delvis kunna förklaras med olika hushållssammansättningar i de två upplåtelseformerna (Bengtsson 1993). Personer med utländsk bakgrund är starkt underrepresenterade i hyresgästföreningar, även i invandrartäta bostadsområden (Bengtsson 2001; Bengtsson & Berger 2005; Bengtsson m.fl. 2000). Samtidigt visar en utvärdering av ett lokalt självförvaltningsprojekt att personer med utländsk bakgrund har mycket att vinna på att engagera sig då de som gjorde detta kände sig mycket tryggare i sitt bostadsområde än andra (Bengtsson m.fl. 2003). Möjliga orsaker till det låga deltagande bland personer med icke-svensk bakgrund kan vara att de lokala hyresgästföreningarna sällan har kontakt med lokala invandrarorganisationer (Bengtsson & Berger 2005), men även fördomar mot personer med utländsk bakgrund som inte antas förstå sig på svenskt föreningsarbete (Bengtsson m.fl. 2007). Omsättningen på ledamöter i hyresgästföreningarna är stor (Bengtsson & Berger 2005). Samtidigt är många styrelseledamöter i lokala hyresgästföreningar även aktiva i andra föreningar, främst fackföreningar och konsumentkooperativ, men kan också ha politiska uppdrag, företrädesvis för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 8

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Anna Danielson Pär Zetterberg Erik Amnå Rapport till Ungdomsstyrelsen April 2009 1 Innehåll

Läs mer

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1

Rum för idealism. Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006. Åsa Bringlöv, etnolog November 2008. Rum för idealism 1 Rum för idealism Utvärdering av Arvsfondens stöd till lokaler 1994 2006 Åsa Bringlöv, etnolog November 2008 Rum för idealism 1 INNEHÅLL Inledning... 3 1. Utvärderingens upplägg och genomförande.. 4 Syfte

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv

men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv men vart ska ni då ta vägen? Ombyggnation ur hyresgästernas perspektiv Forskningsrapport för Hyresgästföreningen Riksförbundet och Region Stockholm Ansvarig forskare och författare: Sara Westin, Fil. Dr.

Läs mer

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet RAPPORT 2015:20 Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Boverket april 2015 Titel: Attraktiva miljonprogramsområden:

Läs mer

Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer

Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer Folkbildningsrådet utvärderar No 3 2009 Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer Studieförbunden och deras grundarorganisationer, medlemsorganisationer och samverkansorganisationer Johan von Essen

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Ner och upp decentralisering och centralisering inom svensk arbetsmarknadspolitik 1995 2010

Ner och upp decentralisering och centralisering inom svensk arbetsmarknadspolitik 1995 2010 Ner och upp decentralisering och centralisering inom svensk arbetsmarknadspolitik 1995 2010 Martin Lundin Jonas Thelander RAPPORT 2012:1 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Vi vet inte vilka metoder vi ska använda

Vi vet inte vilka metoder vi ska använda SKÖNDALSINSTITUTETS ARBETSRAPPORTSERIE NR 33 ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA 33SKÖNDAL INSTITUTE WORKING PAPERS NO ERSTA SKÖNDAL UNIVERSITY COLLEGE Vi vet inte vilka metoder vi ska använda - Om relationen mellan

Läs mer

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket december 2005 Titel: En hel stad. Om lokala insatsers

Läs mer

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag

Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER. för ökat BOSTADSBYGGANDE. och bättre INFRASTRUKTUR. Logotyp C. SNS Förlag Göran Cars Thomas Kalbro Hans Lind NYA REGLER för ökat BOSTADSBYGGANDE och bättre INFRASTRUKTUR drat 16 x 16 mm, samt röda. tgår texten Förlag Logotyp C C SNS Förlag NYA REGLER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE

Läs mer

Om idéburna organisationers särart & mervärde

Om idéburna organisationers särart & mervärde Rapport från Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Om idéburna organisationers särart & mervärde En forskningskartläggning

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD

reflektioner Om KOOPErATiOn KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD fördomar form framtid reflektioner Om KOOPErATiOn från unga POliTiKEr OcH KOOPErATÖrEr redaktörer HAnnAH OHm & PEr EKlunD TITELSIDA FÖRDOMAR, FORM OCH FRAMTID Reflektioner om kooperation från unga politiker

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Bostaden är lösningen. Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan

Bostaden är lösningen. Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan Bostaden är lösningen Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan Riksbyggen vill härmed tacka alla som bjöd på sin sakkunskap och kompetens: Ann Legeby, Tord af Klintberg, Emma

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Uppföljning av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppföljning av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Uppföljning av Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Tredje delrapporten, maj 2012 FÖRVÄNTNINGAR OCH spridning En sammanfattande

Läs mer

Planering för minskad boendesegregation

Planering för minskad boendesegregation Planering för minskad boendesegregation Konsult: Prof. Roger Andersson, Jan Hedman, Jon Hogdal och Sara Johansson på IM-gruppen i Uppsala AB Omslagsbild: Eva Edberg, teckning; Christer Sandquist, RTK,

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

FOKUS10. En analys av ungas inflytande

FOKUS10. En analys av ungas inflytande FOKUS10 En analys av ungas inflytande FOKUS10 1 En analys av ungas inflytande Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner

Läs mer

FOKUS14. Ungas fritid och organisering

FOKUS14. Ungas fritid och organisering FOKUS14 Ungas fritid och organisering FOKUS14 1 Ungas fritid och organisering Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor (MUCF) Vi tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets

Läs mer

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn

Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Vräkning och hemlöshet drabbar också barn Slutbetänkande av Utredningen om vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Stockholm 2005 SOU 2005:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer