Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 28 februari 2017 kl. 9:00-11:30 Ajournering kl. 10:25-10:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 28 februari 2017 kl. 9:00-11:30 Ajournering kl. 10:25-10:30"

Transkript

1 Socialnämnden Tid Tisdagen den 28 februari 2017 kl. 9:00-11:30 Ajournering kl. 10:25-10:30 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander (M), vice ordförande Toni Lavi (S) Veronica Selén Ericsson (S) Nasim Malik (S) Ylva Hällblad (S) Erik Ciardi (C) Per Gawelund (V) Kerstin Edvinsson (M) Karl-Gustav Kyrk (KD) Patrik Olsen (M) Ersättare Daniel Abrahamsson (S) Robin Lenz (S) Liselotte Ross (V) Övriga Cecilia Frid Martina Eriksson Lotta Hedström Niklas Hermansson Laila Andersson Birgitta Jansson Kristina Appert Myrna Nilsson Stina Bergström 34 Anslaget på kommunens anslagstavla den 6 mars 2017.

2 2 (23) Kerstin Lagerlund 34 Therese Gullander 34 Charlotte Larsson 35 Camillia Söderberg 36 Ulrika Lindroos 36 Sekreterare Martina Eriksson Justeras Roger Holmberg (S) ordförande Ylva Hällblad (S)

3 3 (23) Behandling av mötesärende 24 Fastställande av dagordning samt protokolljusterare Socialnämnden fastställer dagordningen och utser Ylva Hällblad (S) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll senast den 14 mars 2017.

4 4 (23) 25 Överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar Dnr SN 2017/ För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 första stycket Offentlighetsoch sekretesslagen, OSL. Handlingar Tjänsteskrivelse daterad inklusive utredning daterad Bakgrund Har ett barn stadigvarande vårdats och fostrats i familjehem och det är uppenbart bäst för barnet att förhållandet får bestå ska rätten utse familjehemsföräldrarna såsom särskilt förordnade vårdnadshavare att utöva vårdnaden om barnet enligt 6 kap. 8 föräldrabalken. Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag.

5 5 (23) 26 Yttrande enligt 6 kap 8 a Föräldrabalken till Kalmar tingsrätt, särskilt förordnad vårdnadshavare Dnr SN 2017/ För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 första stycket Offentlighetsoch sekretesslagen, OSL. Handlingar Tjänsteskrivelse daterad inklusive utredning daterad Enhetschef Myrna Nilsson informerar i ärendet. Bakgrund Socialnämnden har enligt 5 kap. 2 socialtjänstförordningen skyldighet att göra en anmälan eller ansöka hos domstol om någon åtgärd behöver göras i fråga om vårdnad. När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd skall socialnämnden i den kommun där barnet vistas, väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare hos domstolen, om inte särskilda skäl talar emot det (10 Lgeb). De grunder som främst kan komma i fråga för ett sådant förordnande är att barnets föräldrar är döda (6 kap. 9 FB) eller varaktigt förhindrande att utöva vårdnaden om barnet (6 kap. 8 a FB). En prövning av vad som är bäst för barnet ska alltid ske. Ny vårdnadshavare ska förordnas av tingsrätten. Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag.

6 6 (23) 27 Yttrande enligt 6 kap 8 a Föräldrabalken till Kalmar tingsrätt, särskilt förordnad vårdnadshavare Dnr SN 2017/ För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 första stycket Offentlighetsoch sekretesslagen, OSL. Handlingar Tjänsteskrivelse daterad inklusive utredning daterad Bakgrund Socialnämnden har enligt 5 kap. 2 socialtjänstförordningen skyldighet att göra en anmälan eller ansöka hos domstol om någon åtgärd behöver göras i fråga om vårdnad. När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd skall socialnämnden i den kommun där barnet vistas, väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare hos domstolen, om inte särskilda skäl talar emot det (10 Lgeb). De grunder som främst kan komma i fråga för ett sådant förordnande är att barnets föräldrar är döda (6 kap. 9 FB) eller varaktigt förhindrande att utöva vårdnaden om barnet (6 kap. 8 a FB). En prövning av vad som är bäst för barnet ska alltid ske. Ny vårdnadshavare ska förordnas av tingsrätten. Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag.

7 7 (23) 28 Nedläggning av faderskapsutredning Dnr SN 2017/ För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 första stycket Offentlighetsoch sekretesslagen, OSL. Handlingar Tjänsteskrivelse daterad inklusive utredning daterad Bakgrund Om modern vid ett barns födelse inte är gift, om faderskapspresumtionen ifrågasätts, eller om faderskapet hävts av domstol är socialnämnden skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs. Utredningen bör bedrivas skyndsamt och vara slutförd inom ett år från barnets födelse, om inte särskilda skäl föranleder annat 2 kap. 8 FB. Socialnämnden får lägga ner en påbörjad faderskapsutredning om det visar sig omöjligt att få nödvändiga upplysningar för att bedöma faderskapet, det framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt i domstol, modern eller särskilt förordnad vårdnadshavare har lämnat samtycke till adoption av barnet enligt 4 kap. 5 a FB eller det av särskilda skäl finns anledning att anta att fortsatt utredning eller rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa. Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag.

8 8 (23) 29 Förlängning av faderskapsutredning Dnr SN 2017/ För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 första stycket Offentlighetsoch sekretesslagen, OSL. Handlingar Tjänsteskrivelse daterad inklusive utredning daterad Bakgrund Om modern vid ett barns födelse inte är gift, om faderskapspresumtionen ifrågasätts, eller om faderskapet hävts av domstol är socialnämnden skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs. Utredningen bör bedrivas skyndsamt och vara slutförd inom ett år från barnets födelse, om inte särskilda skäl föreligger. Om en utredning återupptas eller påbörjas senare än i samband med barnets födelse. Om det är svårt att få kontakt med mamman eller den man, eller män, som mamman uppgivit. Är inte utredningen slutförd inom sex månader bör socialtjänsten överväga att lägga ned utredningen eller överlämna ärendet till domstol för rättslig prövning. Pågår utredningen längre tid än ett år bör socialnämnden ta ställning till ifall utredningen ska fortsätta, läggas ned eller om ärendet ska överlämnas till domstol för rättslig prövning. ar nämnden att utredningen ska fortsätta bör nämnden var sjätte månad överväga om utredningen ska fortsätta, läggas ned eller om ärendet ska överlämnas till domstol för rättslig prövning. Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag.

9 9 (23) 30 Motion från Jonas Lövgren (M) angående barnäktenskap Dnr SN 2017/ Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Motion från Jonas Lövgren (M) angående barnäktenskap daterad Svar på motion om barnäktenskap Det är korrekt att Kalmar kommun saknar en explicit handlingsplan för barnäktenskap. Detta beror på inget sätt på att frågan i sig är oviktig eller har prioriterats ned av socialnämnden. Anledningen är istället att gällande lagstiftning, tillsammans med aktuella riktlinjer för den sociala barn- och ungdomsvården samt riktlinjer för våld i nära relationer tillsammans utgör ett tillräckligt stöd för socialarbetarnas handläggning av denna typ av ärenden. När gäller frågan om ifall barnet (den omyndige äktenskapsparten) utreds tillsammans med den myndige partnern gör socialnämnden alltid en individuell prövning av varje barns situation oberoende av föräldrar, syskon eller, för den del, en make. Så har skett i de ärenden som hittills har varit aktuella vid socialnämnden i Kalmar kommun och så kommer även att ske framledes. Frågan om vilka som omfattas av en utredning ska därför inte blandas ihop med var den unge vistas, under tiden utredningen genomförs. Samtliga barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare anses vara ett ensamkommande flyktingbarn. Det gäller även i de fall den unge kommer med myndig partner. För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. I Föräldrabalken (1949:31) 9 kap. 1 fastslås att Den som är under 18 år (underårig) är omyndig. Begreppet minderårig saknar en juridisk definition men används omväxlande om personer under 18 år och personer under 15 år. Den sistnämnda gruppen, alltså personer under 15 år, får ingen, enligt Brottsbalken (1962:700) 6 kap. 4 ha sexuell kontakt med: Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år. Vanligtvis är det denna senare definition som brukar ligga till grund för användande av begreppet minderårig. Ur socialnämndens perspektiv, liksom för de rättsvårdande myndigheterna, är det således av en alldeles avgörande betydelse om man i sammanhanget pratar om en person som är under 15 år eller om en person som har fyllt 15 men inte 18 år. Ett äktenskaps giltighet, när det är ingånget utom riket, är särskilt reglerat i lagstiftningen. I Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden

10 10 (23) rörande äktenskap och förmynderskap anges i 7 att Äktenskap som ingåtts utom riket enligt främmande lag anses giltigt till formen, om det är giltigt i den stat där det ingicks.[ ]. I 8 a samma lag beskrivs de undantag som gäller från regeln i 7 : Ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag erkänns inte i Sverige 1. om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits hinder mot det enligt svensk lag och minst en av parterna då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige, 2. om det är sannolikt att det har ingåtts under tvång, eller 3. om parterna inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående och minst en av dem då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige. Första stycket gäller inte om det finns synnerliga skäl att erkänna äktenskapet. Lag (2014:379). Om äktenskapet anses giltigt i den stat där det ingicks går det således, enligt nuvarande lagstiftning, inte att ogiltigförklara ett äktenskap mellan två icke svenska medborgare utan att bevisa att äktenskapet ingåtts under tvång. Regeringen vill snabbutreda en lag som innebär att inga barnäktenskap ska erkännas. Det är emellertid inte äktenskapets giltighet som är av avgörande betydelse för en socialnämnds möjlighet att separera två sammanboende personer rent fysiskt. Det är både möjligt och lagligt i Sverige för personer över 15 år att ha förhållanden även sexuella med en person som är över 18 år. Det saknas lagstöd för att, mot parternas vilja, separera två personer som väljer att leva tillsammans så vitt det inte förekommer påvisbara olägenheter, t ex tvång, övergrepp, kriminalitet eller missbruk. En ändring av denna ordning skulle för övrigt komma att få konsekvenser även för de infödda svenska omyndiga ungdomar, som väljer att flytta ihop med en myndig partner. För att ytterligare komplicera bilden går det också att peka på att Sverige har ratificerat Barnkonventionen. Detta innebär bland annat att vid alla beslut ska vad som är bäst för barnet komma i första rummet. Då det, åtminstone i de fall som har varit aktuella i Kalmar, även har funnits ett litet barn i familjen, till vilket den omyndiga partnern är mor och den myndige partnern är far, behöver vad som är bäst för det lilla barnet också tas med i övervägandet av vilka åtgärder som är lämpligast. I synnerhet för små barn, finns det goda skäl att inte alltför lättvindigt ingripa i den anknytningsprocess som pågår. Om modern skulle tvingas bort från familjen och (troligtvis) också få ta med sig sitt lilla barn, har man därmed berövat detta barn kontakten med sin far. Det är sammanfattningsvis olyckligt att frågan om åtgärder för att stävja barnäktenskap får en alldeles för enkel verklighetsbeskrivning. Det saknas idag juridiskt stöd för summariska ingrepp i människors val av familjebildning och varje beslut ska vara grundat på såväl lagstiftning som på den samlade kunskapen om vad som är bäst för barnet. Detta innebär dock aldrig att samhället inte heller socialtjänsten får förbli passiv i de fall det förekommer eller finns misstanke om tvång eller övergrepp.

11 11 (23) Överläggning Ordförande Roger Holmberg (S) med instämmande av Per Gawelund (V) och Erik Ciardi (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att socialnämnden har de riktlinjer som behövs för att hantera och handlägga ärenden där barnäktenskap förekommer.

12 12 (23) 31 Delegeringsbestämmelser, förordnande av tjänsteman gällande begäran om handräckning enligt 43 punkt 2 lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU Dnr SN 2017/ Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Bakgrund Det uppstår ibland vissa situationer inom individ- och familjeomsorgen, då det inte går att vänta med att fatta beslut om handräckning till dess att socialnämnden sammanträder. måste kunna omgående fattas i vissa fall. Enligt 43 punkt 2 LVU kan socialnämnden, eller namngivna ledamöter och namngivna tjänstemän som nämnden har förordnat, begära handräckning från polismyndigheten för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt LVU. Carina Björkman, Elisabet Oskarsson, Minna Ljungberg, Linda Ulestedt, Thereze Lundborg, Marie Jogestål, Elin Almheden, Lisa Rosén, samt verksamhetschef Johnny Lesseur är sedan tidigare förordnade. Socialnämnden beslutar att biträdande verksamhetschef Birgitta Jansson, enhetschef Sanna Hallgren samt enhetschef Susanne Krusell förordnas rätten att begära handräckning från polismyndigheten för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt 43 punkt 2 LVU.

13 13 (23) 32 Delegeringsbestämmelser socialnämnden - revidering 2017 Dnr SN 2017/ Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Delegeringsbestämmelser ändringsförslag Ordförande Roger Holmberg (S) informerar övergripande om revideringen av socialnämndens delegeringsbestämmelser. Bakgrund En revidering har gjorts av delegeringsbestämmelserna. Kap 2. Ärendehantering 11 kap 4 a, b, c Socialtjänstlagen Socialnämnden får besluta om uppföljning av ett barns situation när en utredning som gäller barnets behov av stöd eller skydd avslutats utan beslut om insats enligt 11 kap. 4 a SoL. Uppföljning får göras även utan samtycke. Socialnämnden får även besluta om uppföljning av ett barns situation efter att en placering har upphört enligt 11 kap. 4 b SoL. Uppföljning får göras även utan samtycke. Socialnämndens delegeringsbestämmelser behöver kompletteras med beslut enligt 11 kap. 4 c SoL, som innebär att uppföljningen får som längst pågå i två månader. Kap 2. Ärendehantering samt Kap 11. Insatser för funktionshindrade enligt LSS och SoL 2 a kap 8 p 1, 2 SoL och 4 kap 1 SoL Justeringen i delegeringsbestämmelserna görs för att förtydliga att en prövning av en ansökan om insatser från en enskild i en annan kommun görs i två steg. Först prövas om personen tillhör bestämmelsens personkrets och därefter, om så anses vara fallet, prövas behovet av insatser. Kap 4. Öppenvårdsinsatser 4 kap 1 3 kap 6 b 2 st Socialtjänstlagen I socialnämndens delegeringsbestämmelser behöver det läggas till en reglering av beslut om bistånd i form av öppenvård i extern regi samt beslut om bistånd i form av särskilt kvalificerad kontaktperson. Nivåbestämningen gällande punkt 2, öppenvård i extern regi, föreslås vara verksamhetschef (4) för att säkerställa att en prövning gjorts om behovet i första hand kan tillgodoses genom egna öppenvårdsinsatser.

14 14 (23) Kap 6. Placeringar och boende, vuxna 4 kap 1 Socialtjänstlagen Det saknas bestämmelser gällande skyddat boende i delegeringsbestämmelserna. Dessutom görs en justering av begrepp gällande kortsiktig boendelösning. Kap 9. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 14 2 st 2 p LVU att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldrar eller vårdnadshavare. Anledningen till förslag till förändring är att Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beslutat (mål nr ) att hemlighållande av den unges vistelseort enligt 14 2 st 2 p. LVU i princip ska fattas av socialnämnden själv. HFD:s resonemang är följande: Det finns inget direkt förbud i socialtjänstlagen och kommunallagen mot att delegera beslut om hemlighållande av vistelseort. Däremot rör ärendet myndighetsutövning mot enskilda och enligt HFD ska 6 kap. 34 tredje punkten kommunallagen gälla. Paragrafen innehåller ett förbud mot delegation i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I brådskande fall kan dock saken, enligt HFD, delegeras till nämndens ordförande eller till någon annan som nämnden har utsett enligt vad som stadgas i 6 kap. 36 kommunallagen st 1 p LVU hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar skall utövas. enligt 14 2 st 1 p tas när socialtjänsten och föräldrar inte är överens om umgängets omfattning. HFD säger inget i sitt beslut om denna besluttyp. Av en analys gjord av en expert inom den juridiska informationstjänsten som Kalmar kommun använder, framkommer följande: Om hemlighållandet av vistelseort anses vara av så principiell natur att delegation är förbjuden, så kan man lätt komma fram till att även umgängesbegränsningar har sådan principiell karaktär. I likhet med överväganden om hemlighållande av vistelseort bör överväganden av beslut om umgängesbegränsningar följa huvudbeslutet, d.v.s. tas i stora socialnämnden fastän det finns lagstadgad tillåtelse att fatta sådana beslut på utskottsnivå (10 kap. 4 SoL). I januari 2017 har i två förvaltningsdomar beslut om umgängesbegränsningar upphävts med hänvisning till beslutet i HFD. För närvarande ligger delegeringsnivån på SU och i brådskande fall på ordförande. Vid telefonkontakt med jurist på SKL bekräftas ovanstående resonemang. Rödmarkeringar i texten i bilagan avser förändringar eller tillägg. Överstrykning avser text som har tagits bort. Kap 14. Överklagande Kompletteringen gäller ett förtydligande av punkt 6 i kapitel 14 Överklagande nuvarande lydelse:

15 15 (23) Ärendegrupp att överklaga dom i förvaltningsdomstol till högre rättsinstans. Lägsta beslutsnivå Närmast överordnad den delegat som fattat beslutet. Avsikten med beslutsnivån är att tjänstemannabesluten att överklaga dom ska fattas av närmast överordnad. Avsikten har inte varit att hänvisa ärenden till socialnämnden i de fall sociala utskottet fattat beslut i ett ärende. Av den anledningen kräver nuvarande lydelse ett förtydligande. Förslag på ny lydelse: Ärendegrupp att överklaga dom i förvaltningsdomstol till högre rättsinstans. Lägsta beslutsnivå Närmast överordnad den delegat som fattat beslutet. När SU fattat beslut i ärende är det SU som fattar beslut om att överklaga. Socialnämnden beslutar att godkänna förslag på revidering av delegeringsbestämmelser enligt bilaga samt komplettering gällande kapitel 14 överklagande.

16 16 (23) 33 Information från förvaltningschef och ordförande Verksamhetschef Lotta Hedström redogör för nuläget inom området ensamkommande barn och unga och informerar om den så kallade Strömsundsmodellen, som innebär att ungdomarna får ökade kunskaper om asylprocessen. Förvaltningschef Cecilia Frid informerar från presidiekonferensen med Länsgemensam ledning i Oskarshamn den 17 februari. Ett styrdokument för det gemensamma arbetet i länet mellan kommunerna och Kalmar läns landsting har tagits fram. Cecilia Frid informerar vidare om nämndens studieresa till Gotland, som planeras antingen till den 9-10 maj eller maj. Diskussioner pågår med Gotlands kommun om program och datum. Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

17 17 (23) 34 Socialnämndens årsrapport 2016 Dnr SN 2015/ Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Socialnämndens årsrapport Bilaga 1 Kvalitetsberättelse Bilaga 2 Uppföljningsrapport verksamhetsmål Bilaga 3 Uppföljningsrapport intern kontroll Bilaga 4 Driftsredovisning Bilaga 5 Volymökning Bilaga 6 Verksamhetsstatistik Administrativ chef Kristina Appert, förvaltningschef Cecilia Frid, HR-specialist Therese Gullander och verksamhetsutvecklarna Kerstin Lagerlund och Stina Bergström redogör för årsrapporten. Bakgrund Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsrapport för verksamheten Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar samt strategiska framtidsfrågor belyses för de olika verksamheterna. Årsrapporten utgör budgetunderlag inför budget Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de nämndsmål, aktiviteter och uppdrag som förvaltningen arbetat med under året för att stödja kommunfullmäktiges övergripande mål i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering Årsrapporten omfattas även av en kvalitetsberättelse där det framgår hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under året. Sammanfattning av utförda kontrollmoment utifrån den beslutade intern kontrollplanen 2016 ingår också i årsrapporten. om årsrapport 2016 kommer att ske vid socialnämndens sammanträde i mars. Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

18 18 (23) 35 Effekter av ökad restriktivitet vid bedömning av rätt till assistansersättning Dnr SN 2017/ Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Enhetschef Charlotte Larsson informerar i ärendet. Bakgrund Sedan hösten 2015 har Försäkringskassans förändrade tillämpning gällande bedömning av rätten till assistansersättning tydligt påverkat enskildas rätt att behålla assistansersättning vid omprövning av beslut. I Kalmar har det sedan oktober 2016 inkommit sex ansökningar avseende biträde av personlig assistent enligt LSS, med anledning av att personer fått tidigare beviljad assistansersättning indragen. Försäkringskassans förändrade bedömning av rätten till assistansersättning har sin grund i dels regeringens regleringsbrev som bland annat formulerar att Försäkringskassan ska motverka överutnyttjande och ha särskilt fokus på den ökande timutvecklingen och dels att prejudicerande domar som kommit från Högsta Förvaltningsrätten de senaste åren börjat tillämpas. Vid en genomgång av pågående beslut om assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) för vuxna, har Socialförvaltningen funnit ett tjugotal beslut som bedöms kunna komma att bli föremål för indragning, vid en eventuell omprövning av Försäkringskassan. Denna kvantitet får anses tämligen osäker, då det finns personer med beslut som förvaltningen inte har ingående kännedom kring. Bedömningen av rätten till biträde av personlig assistent enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) styrs av samma rättspraxis, vilket innebär att den enskilde kanske inte heller har rätt till denna insats. I sådana fall kan andra insatser via Socialtjänstlagen (SoL) eller LSS komma att bli aktuella, för att den enskildes behov av stöd ska kunna tillgodoses. om indragen assistansersättning kan bland annat få följande konsekvenser: Betydande förändring för den enskilde. Ökad arbetsbelastning för kommunen inom bland annat handläggning och utförande av insatser. Ökade kostnader för kommunen. Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

19 19 (23) 36 Information daglig verksamhet, boende, personlig assistans Verksamhetschef Niklas Hermansson, enhetschef Camillia Söderberg, handledare Ulrika Lindroos och deltagare från Mediahuset, en daglig verksamhet inom området Insatser arbete och sysselsättning, informerar om verksamheten. Mediahuset har funnits sedan augusti förra året och har i dagsläget 17 deltagare och två personal. Målsättningen är att förändra attityder i samhället med hjälp av bland annat sociala medier, projektarbeten, bloggar och podcast. Verksamheten utgår från behov och intresse hos deltagarna. Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

20 20 (23) 37 Anmälan av delegationsärenden Serveringsärenden: - SN 2017/0074 daterat om återkallelse av serveringstillstånd för Cosmic Bowl i Kalmar AB, , gällande Harrys - SN 2017/0051 daterat om tillfälligt ändrad gästkategori samt tillfälligt utökad serveringstid för Intresseföreningen för sjöfart, SN 2017/0060 daterat om tillfälligt utökad serveringsyta, tillfälligt utökad serveringstid samt tillfälligt upphörande av bordsservering för Änglamat Catering AB, , gällande Kalmarsalen - SN 2017/0014 daterat om avskrivning av tillsynsutredning gällande Restaurang Postgatan AB, SN 2017/0013 daterat om avskrivning av tillsynsutredning för Kalmarsunds Restauranger AB, , gällande Brofästet hotell och konferens Sociala utskottet: - Protokoll daterade omedelbar justering, , omedelbar justering Delegeringslistor: - Familjerätt sida Försörjningsstödsenheten sida Mottagning Barn och vuxen 1 sida Utredning Barn och familj 1 sida Försörjningsstödsenheten sida Mottagning Barn och vuxen 1 sida Utredning Barn och familj 1 sida Försörjningsstödsenheten sida Utredning Vuxen missbruk sida Utredning Barn och familj 2 sida Utredning Vuxen LSS o Soc sida 1 - Placeringsenheten sida Utredning Barn och familj 3 sida Utredning Ensamkommande sida Familjehemsenheten sida Barn och ungdom sida 1 - Habiliteringsersättning sida 1-28 Delegeringslista LSS för perioden LSS sida 1-2 Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av anmälan av delegationsärenden.

21 21 (23) 38 Anmälan av kännedomsärenden Länsstyrelsen Kalmar län: - daterat Tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) och enligt tobakslagen (SFS 1993:581) i Kalmar kommun Förvaltningsrätten i Växjö: - Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad i mål nr daterat Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad i mål nr daterat i mål nr daterat Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr , daterad Dom i mål nr daterad i mål nr daterat Dom i mål nr daterad i mål nr daterat Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Högsta förvaltningsdomstolen: - i mål nr daterat Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av anmälan av kännedomsärenden.

22 22 (23) 39 Inbjudningar och förrättningar Det har inte inkommit några inbjudningar sedan förra sammanträdet.

23 23 (23) 40 Övrigt Inget övrigt ärende har anmälts.

Motion från Jonas Lövgren (M) angående barnäktenskap

Motion från Jonas Lövgren (M) angående barnäktenskap UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2017-02-28 Socialnämnden 30 Motion från Jonas Lövgren (M) angående barnäktenskap Dnr SN 2017/0033.02.05 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-20. Motion från Jonas

Läs mer

Motion från Jonas Lövgren (M) angående barnäktenskap

Motion från Jonas Lövgren (M) angående barnäktenskap TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2017-02-20 SN 2017/0033.02.05 0480-45 00 00 Socialnämnden Motion från Jonas Lövgren (M) angående barnäktenskap Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Delegeringsbestämmelser socialnämnden - revidering 2017

Delegeringsbestämmelser socialnämnden - revidering 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johnny Lesseur 2017-02-13 SN 2017/0052.11.01 0480-450000 Socialnämnden Delegeringsbestämmelser socialnämnden - revidering 2017 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9:00-15:15 Ajournering kl. 11:20-13:00

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9:00-15:15 Ajournering kl. 11:20-13:00 Socialnämnden Tid Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9:00-15:15 Ajournering kl. 11:20-13:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 38-54 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 10:00-11:50 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 10:00-11:50 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 10:00-11:50 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 150-163 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander (M), vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL

Socialnämnden PROTOKOLL Socialnämnden Tid Tisdagen den 22 november 2016 kl. 10:00-14:00 Ajournering kl. 11:30-12:15 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 164-182 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 9:00-15:00 Ajournering kl. 11.00-12.45

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 9:00-15:00 Ajournering kl. 11.00-12.45 Socialnämnden Tid Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 9:00-15:00 Ajournering kl. 11.00-12.45 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 55-71 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 11:45-12:00

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 11:45-12:00 Socialnämnden Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 11:45-12:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 183-196 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 30 september 2014 kl. 9:00-11:45 Ajournering kl. 10:15-10:25, 11:20-11:40

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 30 september 2014 kl. 9:00-11:45 Ajournering kl. 10:15-10:25, 11:20-11:40 Socialnämnden Tid Tisdagen den 30 september 2014 kl. 9:00-11:45 Ajournering kl. 10:15-10:25, 11:20-11:40 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 147-157 ande Roger Holmberg (S), ordförande

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 13: Ajournering kl

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 13: Ajournering kl Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 13:00-16.20 Ajournering kl. 15.45-16.15 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 174-193 ande Roger Holmberg (S), ordförande Kajsa

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är familjehemsförälder

Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är familjehemsförälder TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-04-03 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Diarienummer 2012/SN 071 52 Socialnämnden Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare som inte samtidigt är

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 2010-01-19 9 8-24 Tid 14.00-16.00 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Ann-Christin

Läs mer

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL

11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL. 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 1. Barn- och ungdom Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning 1.1 Beslut om att göra skyddsbedömning och inleda utredning 11 kap. 1 SoL 11 kap. 1 a SoL 11 kap. 2 SoL Handläggare Skyddsbedömning ska genomföras

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 28 oktober 2014 kl. 9:00-11:35 Ajournering kl. 10:55-11:30

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 28 oktober 2014 kl. 9:00-11:35 Ajournering kl. 10:55-11:30 Socialnämnden Tid Tisdagen den 28 oktober 2014 kl. 9:00-11:35 Ajournering kl. 10:55-11:30 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 158-173 ande Roger Holmberg (S), ordförande Kajsa Hedin

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL

Socialnämnden PROTOKOLL Socialnämnden Tid Tisdagen den 24 juni 2014 kl. 9:05-11:50 Ajournering Ajournering kl 11:00-11:30 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 115-129 ande Roger Holmberg (S), ordförande

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 26 januari 2016 kl. 10:00-14:00 Ajournering kl. 11:45-12:30

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 26 januari 2016 kl. 10:00-14:00 Ajournering kl. 11:45-12:30 Socialnämnden Tid Tisdagen den 26 januari 2016 kl. 10:00-14:00 Ajournering kl. 11:45-12:30 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 1-29 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare

Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare Tillämpningsföreskrifter för administrativa rutiner när familjehem blir särskilt förordnade vårdnadshavare Uppdaterade 2007-03-19 En lagändring i socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 maj 2013 kl. 10:00 15:45 Ajournering kl. 11:50-13:00, 14:35-14:55, 15:30-15:40

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 maj 2013 kl. 10:00 15:45 Ajournering kl. 11:50-13:00, 14:35-14:55, 15:30-15:40 Socialnämnden Tid Tisdagen den 21 maj 2013 kl. 10:00 15:45 Ajournering kl. 11:50-13:00, 14:35-14:55, 15:30-15:40 Plats Socialförvaltningen Riskvarnen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 101-123 ande Roger

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Tid Plats Omfattning Beslutande Ersättare Övriga

PROTOKOLL Socialnämnden Tid Plats Omfattning Beslutande Ersättare Övriga Socialnämnden Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 9:00 11:45 Ajournering kl. 10:55-11:05 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 228-247 ande Roger Holmberg (S), ordförande Kajsa

Läs mer

Delegation kan ske till socialnämndens ordförande att i brådskande fall fatta beslut enligt LVU att inte röja den

Delegation kan ske till socialnämndens ordförande att i brådskande fall fatta beslut enligt LVU att inte röja den HFD 2016 ref. 74 Delegation kan ske till socialnämndens ordförande att i brådskande fall fatta beslut enligt LVU att inte röja den unges vistelseort. 14 andra stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 1 1-11 Tid 14.00-15.40 Plats Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Beslutande Christina Magnusson (s) ej 2 Karl-Gustav Kyrk (kd) Nasim Malik (s) ej 2 Anette Lingmert (s) Anne-Cathrine

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Sammanträdesdatum Smedbackens Behandlingshem studiebesök Socialförvaltningen, sammanträdesrum plan 4

Sammanträdesdatum Smedbackens Behandlingshem studiebesök Socialförvaltningen, sammanträdesrum plan 4 161, 172, 174, 183, Omedelbar justering 186, 187 Tid 09.30-11.30, 12.50-16.15 Ajournering 14.30-14.20 Plats ande Närvarande ersättare Smedbackens Behandlingshem studiebesök Socialförvaltningen, sammanträdesrum

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 9:00-11:10

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 9:00-11:10 Socialnämnden Tid Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 9:00-11:10 Ajournering kl. 10:30-11:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 130-146 ande Roger Holmberg (S), ordförande Kajsa Hedin

Läs mer

Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås

Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås Anna Hollander Vårdnaden om barn Vårdnaden om ett barn

Läs mer

Revidering av socialnämndens delegeringsordning

Revidering av socialnämndens delegeringsordning TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-10-22 Socialnämnden Dnr Son 2015/37 Revidering av socialnämndens delegeringsordning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Föreslagna revideringar antas Ärendet

Läs mer

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar. Siv Gyllensten (M) Sahadet Mavraj (FP) 6-7

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar. Siv Gyllensten (M) Sahadet Mavraj (FP) 6-7 2010-01-04 1 1-7 Tid 14.00-15.00 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Ann-Christin

Läs mer

6. Socialtjänst familjeenheten, familjerätt och ungdomsmottagning (SoL, LVU, LuL, FB m.m.)

6. Socialtjänst familjeenheten, familjerätt och ungdomsmottagning (SoL, LVU, LuL, FB m.m.) 1 6. Socialtjänst familjeenheten, familjerätt och ungdomsmottagning (SoL, LVU, LuL, FB m.m.) Ärendegrupp Lagrum Lägsta delegat Kommentarer SoL m.fl. lagar 6.1.1 Bistånd till barn och unga i form av vård

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Revidering av socialnämndens delegeringsordning. 1. Socialnämnden antar föreslagna revideringar.

Revidering av socialnämndens delegeringsordning. 1. Socialnämnden antar föreslagna revideringar. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2017-02-03 Reviderad 2017-02-14 Socialnämnden Dnr Son 2017/2 Revidering av socialnämndens delegeringsordning Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden antar

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Ny lag om god man för ensamkommande barn, SFS 2005:429

Ny lag om god man för ensamkommande barn, SFS 2005:429 Cirkulärnr: 2005:58 Diarienr: 2005/1469 Handläggare: Eva von Schéele Sektion/Enhet: Juridiska enheten Datum: 2005-06-21 Mottagare: Överförmyndare/ Överförmyndarnämnder Individ- och familjeomsorg Rubrik:

Läs mer

Familjeenheten. - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun

Familjeenheten. - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun Familjeenheten - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Vad är familjenheten? Familjenheten är en enhet inom individ- och familjeomsorgen som arbetar med stödinsatser

Läs mer

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-11 SN-2015/2815.111 1 (2) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning,

Läs mer

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

Överförmyndarnämndens delegeringsordning Överförmyndarnämndens delegeringsordning Delegeringsordning Diarienummer: Dokumentansvarig: Beslutad av: Ersätter tidigare beslut: Datum för beslut: Giltighetstid: : ÖN2016/0098 Nämndsekreterare/Kommunkansliet

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00-11.10 Ajournering kl. 10:20-11:00

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00-11.10 Ajournering kl. 10:20-11:00 Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00-11.10 Ajournering kl. 10:20-11:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 127-139 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Meddelandeblad. Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor

Meddelandeblad. Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder eller motsvarande, länsstyrelser, kliniker med IVF-behandling. Juli 2005 Assisterad befruktning och fastställande av föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor

Läs mer

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 405/2016. Datum: Klockan: 14:00 16:40 Plats: Jätten. Paragraf Carina Engback, sekreterare

Socialnämnd öster. Protokoll Sö 405/2016. Datum: Klockan: 14:00 16:40 Plats: Jätten. Paragraf Carina Engback, sekreterare Protokoll Sö 405/2016 Socialnämnd öster Datum: 2017-02-16 Klockan: 14:00 16:40 Plats: Jätten Närvarande ledamöter John Johansson (S) Sara Maxe (KD) Carl-Johan Wase (M) Carola Johansson (S) Kjell Henriksson

Läs mer

Datum. Inspektion den oktober 2013 av Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun

Datum. Inspektion den oktober 2013 av Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun PROTOKOLL Datum Dnr 5601-2013 Aktbil Sid 1 (5) Inspektion den 14 16 oktober 2013 av Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmannaexpedition: Byråchefen Carl-Gustaf Tryblom,

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning HFD 2013 ref 81 Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverkas inte av att familjehemmet uppbär ett förhöjt kommunalt arvode till följd av barnets funktionshinder. Lagrum:

Läs mer

Enheten för ensamkommande barn Dalsland Antagen i Dals-Eds Socialnämnd (SN 42)/ Dnr:

Enheten för ensamkommande barn Dalsland Antagen i Dals-Eds Socialnämnd (SN 42)/ Dnr: Delegationsordning kring ensamkommande barn Allmän handläggning enligt socialtjänstlagen Inleda utredning med anledning av ansökan Soc.sekr Enhetschef EKB 11 kap 1 SoL Inleda utredning med anledning av

Läs mer

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner

Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner Styrdokument Familjerättschef 2015-08-19 Tommy Åsbacka 08-590 977 78 Dnr Fax 08-590 733 40 FRN/2015:19 Tommy.Asbacka@upplandsvasby.se Delegationsförteckning för gemensamma nämnden för familjerättsliga

Läs mer

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01

SFS nr: 2001:82 1. Departement/ myndighet: Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU. medborgarskap. Utfärdad: 2001-03-01 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2001:82 1 Departement/ myndighet: Integrations-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:944 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Checklista för gode män för ensamkommande barn

Checklista för gode män för ensamkommande barn Checklista för gode män för ensamkommande barn (Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) Att göra omgående (innan beslut) Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) Efter träffen:

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Barns rättsliga ställning inom socialtjänsten

Barns rättsliga ställning inom socialtjänsten Barns rättsliga ställning inom socialtjänsten BBIC och juridik Titti Mattsson Lunds universitet Dagens program Allmänt om socialtjänstens insatser för barn i form av placeringar utanför hemmet. Tendenser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2009:596 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

FARSTA STADSDELSNÄMND

FARSTA STADSDELSNÄMND Sammanträde måndag 2 januari 2012 Förvaltningens konferenslokal, Storforsplan 44, Farsta centrum, klockan 08.30-08.40 Ledamöter Lars Jilmstad (m), ordförande Arne Fredholm (m) Roland Bjurström (m) Ann-Louise

Läs mer

Ersättare Muki Botonijc (S), 194, Siw Einarsson (V), 194, Karl-Gustav Kyrk (KD), deltar ej i 195 på grund av jäv

Ersättare Muki Botonijc (S), 194, Siw Einarsson (V), 194, Karl-Gustav Kyrk (KD), deltar ej i 195 på grund av jäv Socialnämnden Tid Tisdagen den 16 december 2014 kl. 9:00-11.45 Ajournering kl. 11.00-11.30 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 194-210 ande Roger Holmberg (S), ordförande, deltar

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN

SOCIALNÄMNDEN K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2011-05-17 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Karin Peters och Monika Fernlund, avdelningschefer

Läs mer

24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2001%3A82%24 (accessed 12 August 2013)

24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2001%3A82%24 (accessed 12 August 2013) This document was reproduced from http://62.95.69.15/cgibin/thw?%24{html}=sfst_lst&%24{oohtml}=sfst_dok&%24{snhtml}=sfst_err&% 24{BASE}=SFST&%24{TRIPSHOW}=format%3DTHW&BET=2001%3A82%24 (accessed 12 August

Läs mer

Ulf Walther (S) Inga-Karin Mellberg. Sammanträde torsdag den 4 januari 2016 klockan 09:00 09:15

Ulf Walther (S) Inga-Karin Mellberg. Sammanträde torsdag den 4 januari 2016 klockan 09:00 09:15 NR1 /2016 Sammanträde torsdag den 4 januari 2016 klockan 09:00 09:15 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4, Gotland Ledamöter Ulf Walther (S) ordf Gustav Johansson (M) vice ordf Kristina

Läs mer

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38

Sammanträdesdatum Godkännande av dagordning SN 15/6. 2 Föregående protokoll SN 15/5. 3 Delegeringsbeslut SN 15/38 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Datum. Inspektion den 16 17 oktober 2013 av Socialnämnden i Vadstena kommun. Under eftermiddagen granskades akter i ärenden beträffande personer

Datum. Inspektion den 16 17 oktober 2013 av Socialnämnden i Vadstena kommun. Under eftermiddagen granskades akter i ärenden beträffande personer PROTOKOLL Datum 2013-12-18 Dnr 5602-2013 Aktbil Sid 1 (6) Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Inspektion den 16 17 oktober 2013 av Socialnämnden i Vadstena kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmannaexpedition:

Läs mer

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar 2011-01-03 1 1-13 Tid 14.00-14.45 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Roger Holmberg (S) Kajsa Hedin (M) Thomas Stjernquist

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Socialnämnden 2011-01-13 Plats och tid: Beslutande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson

Läs mer

SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd. Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:20 (S) Allmänna råd Socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 2011-11-16 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 ande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn - remissyttrande

Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn - remissyttrande HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-11-15 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Datum. Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl David Schanzer-Larsen, förvaltningschef. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Datum. Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl David Schanzer-Larsen, förvaltningschef. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Lönnbron, Ramnäs Hotell & Konferens, Ramnäs kl. 13.00 13.40 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (29) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08.30 12.10 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Anders Widesjö

Läs mer

Rubrik: Lag (1950:382) om svenskt medborgarskap. 3. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift med barnets moder.

Rubrik: Lag (1950:382) om svenskt medborgarskap. 3. fadern är avliden men vid sin död var svensk medborgare och gift med barnets moder. Source: http://tinyurl.com/c93pkcw Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 1950:382

Läs mer

21 förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar

21 förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28 förordning (2010:1122) om statlig ersättning för vissa utlänningar HFD 2016 ref. 31 En kommuns rätt till statlig ersättning för kostnader för mottagande av ensamkommande barn upphör när barnet tagits om hand av en förälder eller den rättsliga vårdnaden överförts till

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafe r: Beslutande: Övriga deltagare: Justerande: Justering: 2015-01-26 14.00-15.30 Rådhuset, sammanträdesrum

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Föräldrar och barn. kort information om gällande lagstiftning

Föräldrar och barn. kort information om gällande lagstiftning Föräldrar och barn kort information om gällande lagstiftning Produktion: Justitiedepartementet, april 2013 Tryck: Elanders Upplaga: 10 000 Foton: Jens Gustafsson/Folio, Lars-Peter Roos/Folio Fler exemplar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Plats Socialförvaltningen Riskvarnen sammanträdesrum plan 3

Plats Socialförvaltningen Riskvarnen sammanträdesrum plan 3 Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 9:00 13:15 Ajournering kl. 11:50-12:50 Plats Socialförvaltningen Riskvarnen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 29-53 ande Roger Holmberg (S), ordförande

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden i Trollhättans Stad

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden i Trollhättans Stad Delegeringsordning överförmyndarnämnden antagen 20 april 2016, diarienummer ÖN 2016/akt 0/288 Anmälan av delegeringsbeslut: Samtliga beslut som fattas med stöd av delegeringsordningen ska för all lagstiftning

Läs mer

1(12) Myndighetsbeslut - Familjerätt. Styrdokument

1(12) Myndighetsbeslut - Familjerätt. Styrdokument 1(12) Myndighetsbeslut - Familjerätt Styrdokument 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig 1:e socialsekreterare, Anita Eklund Reviderad 3(12) Innehållsförteckning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 13 december 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Assistansbolaget Skäpplandsgatan 1 C 703 46 Örebro ÖVERKLAGAT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 9:00-15:00 Ajournering kl. 12:00-12:50, 14:00-14:50

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 9:00-15:00 Ajournering kl. 12:00-12:50, 14:00-14:50 Socialnämnden Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 9:00-15:00 Ajournering kl. 12:00-12:50, 14:00-14:50 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 8-37 ande Roger Holmberg (S), ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

KALMAR KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 72 Socialnämnden. Tid Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar

KALMAR KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 72 Socialnämnden. Tid Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar KALMAR KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 72 66-85 Tid 13.30-16.15 Plats Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Roger Holmberg (S) Karl-Gustav

Läs mer