Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari Kommunstyrelsen Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kultur- och fritidsnämndens beställning av produktion för en ny rackethall i Skogås, godkänns. 2. Kultur- och fritidsnämndens begäran om utökad ram för år ett och år två samt en ramjustering på 869 tkr från år tre och framåt, hänskjuts till budgetprocessen för 2016 och påföljande år. Sammanfattning Skogås finns sedan 1985 en rackethall som ägs av Skogås Badmintonklubb. Anläggningen, som består av 10 badmintonbanor, är i mycket dåligt skick. Den nya rackethallen kommer att innehålla 17 badmintonbanor, en paddeltennisbana, en squashbana, omklädningsrum samt ett café på första planet. På övre plan planeras för en styrketräningslokal och danslokal tillsammans med en mindre omklädningsenhet. Byggnaden kommer att värmas upp med fjärrvärme och den nya anläggningen kommer att bli mycket energieffektiv. Byggnaden kommer att uppföras och certifieras enligt kriterierna för Miljöbyggnad, nivå silver. Byggstart är planerad till hösten 2014, och anläggningen bedöms kunna stå klar för inflyttning till årsskiftet 2015/2016. Hyresintäkterna från en kommande driftentreprenör beräknas inte kunna motsvara hela årshyreskostnaden från Huge, utan kommunen kommer att ekonomiskt behöva täcka upp för en viss mellanskillnad mellan kostnadshyran från Huge och intäktshyran från en framtida driftsentreprenör. Den tillkommande nettohyreskostnaden för anläggningen bedöms inte kunna rymmas inom kultur- och fritidsnämndens budgetram. Kultur- och fritidsnämnden begär därför i sitt tjänsteutlåtande att nämnden får en utökad ram de första två åren, och att nämnden från och med år tre och framåt får en långsiktig ramjustering motsvarande 869 tkr. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-2014/ (4) Beskrivning av ärendet Skogås finns sedan 1985 en rackethall som ägs av Skogås Badmintonklubb. Anläggningen som består av 10 banor är i mycket dåligt skick, och det har i tidigt skede bedömts som mer ekonomiskt försvarbart att bygga en ny rackethall istället för att helrenovera den befintliga hallen. Under 2011 genomförde kultur- och fritidsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning en utredning med hjälp av externa konsulter, avseende förslag till lokalisering samt en översiktlig kostnadskalkyl för en ny rackethall. Rapporten godkändes av kultur- och fritidsnämnden vid dess sammanträde den 13 december Därpå följde vissa ytterligare fördjupade studier. maj 2013 godkände PPU kultur- och fritidsnämndens begäran om att hos Huge Fastigheter AB beställa en s k förstudie (inledande projektering och framtagande av systemhandlingar) avseende en ny rackethall med en placering inom den redan befintliga detaljplanen för idrottsändamål, intill den nuvarande rackethallen. Planerad rackethall kommer att innehålla 17 badmintonbanor, en paddeltennisbana, en squashbana, omklädningsrum samt ett café på första planet. På övre plan planeras för en styrketräningslokal och danslokal tillsammans med en mindre omklädningsenhet. Det lokalprogram som offerten grundar sig på är väl förankrat hos kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetansvarige samt en konsulterande referensperson från Skogås badmintonklubb. Delar av lokalerna kommer att utformas med tillräcklig flexibilitet för att efter behov kunna göras tillgängliga och uthyrningsbara för olika aktiviteter och evenemang/mässor samt skolidrott. Utanför hallen anläggs en tennisbana, träd, buskar samt parkeringsplatser. Byggnaden kommer att värmas upp med fjärrvärme och den nya anläggningen kommer att bli mycket energieffektiv. Byggnaden kommer att uppföras och certifieras enligt kriterierna för Miljöbyggnad, nivå silver. Det är resultatet av Huges nu framtagna s k förstudie som redovisas i detta ärende, med en bindande offert från Huge avseende en total projektkostnad med en avvikelse på högst +/- 10 procent. Tidsplan Byggstart är planerad till hösten 2014, och anläggningen bedöms kunna stå klar för inflyttning till årsskiftet 2015/2016.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-2014/ (4) Ekonomi Beräknad total investeringsutgift, inklusive kapitalkostnad under byggtid, uppgår till 87 mnkr. Total byggnadsteknisk yta uppgår till kvm, vilket innebär en total projektkostnad per BTA uppgående till kr/kvm. Hyran för anläggningen uppgår till tkr/år. Kultur- och fritidsnämnden kommer under 2014 att inleda arbetet att tillsammans med upphandlingsavdelningen upphandla en driftentreprenör för anläggningen. Hyresintäkterna från en kommande driftentreprenör beräknas inte kunna motsvara hela årshyreskostnaden från Huge, utan kommunen kommer att ekonomiskt behöva täcka upp för en viss mellanskillnad mellan kostnadshyran från Huge och intäktshyran från en framtida driftsentreprenör. Finansiering Den tillkommande nettohyreskostnaden för anläggningen bedöms inte kunna rymmas inom kultur- och fritidsnämndens budgetram. Enligt den framtagna kostnads- och intäktskalkylen som redovisas i nämndens tjänsteutlåtande kommer kommunens nettokostnad år ett att bli tkr, år två tkr för att från och med år tre och framåt bli tkr/år. Kultur- och fritidsnämnden har i nämndens lokalförsörjningsplan avsatt tkr från och med år tre. Med avdrag för det driftsbidrag som redan idag utgår till föreningen på 400 tkr/år, blir kommunens merkostnad från år tre och framåt 869 tkr ( ). Kultur- och fritidsnämnden begär därför i sitt tjänsteutlåtande att nämnden får en utökad ram de första två åren (6 211 tkr respektive tkr), och att nämnden från och med år tre och framåt får en ramjustering motsvarande 869 tkr. Förvaltningens synpunkter Den nuvarande rackethallen är i stort behov av upprustning, och det föreliggande förslaget kommer att innebära ett tydligt verksamhetsmässigt lyft för racketsporten i den östra kommundelen. Den redovisade kostnads- och intäktskalkylen innebär ett förväntat årligt underskott som behöver täckas av kommunala budgetmedel. Kommunstyrelsens förvaltning anser att den kommande upphandlingen för en framtida driftentreprenör bör kunna utformas med någon form av incitamentavtal, innebärande att om verksamheten går bättre än kalkylerat så bör den intäktsökningen i sin tur innebära att storleken på bidraget från kommunen kan minska.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNNG TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KS-2014/ (4) Kommunstyrelsens förvaltning kan även konstatera att det underskott som kommunen behöver täcka år ett och år två kan reduceras jämfört med det belopp som anges i Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande. Förvaltningen har i praktiken avsatta medel motsvarande tkr både år ett och år två, eftersom rackethallen tidsmässigt blivit försenad (1 500 tkr enligt lokalförsörjningsplanen samt 400 tkr i budgeten avseende bidrag till föreningslivet). Detta innebär sammantaget att underskottet år ett blir tkr, tkr år två samt från och med år tre 869 tkr. Därutöver kan även nämnas att det bokförda värdet för den nuvarande hallen inte uppgår till fullt det belopp som anges i kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande. Detta belopp, som i kalkylen har upptagits som en avskrivningskostnad år ett på 2 mnkr, är enligt uppgift från föreningen egentligen 1,5 mnkr, vilket därmed sänker kostnaden/underskottet ytterligare för år ett. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Bo Garneij Chefscontroller Bilagor Kultur- och fritidsnämndens tjänsteutlåtande daterat samt nämndens protokollsutdrag daterat Beslutet delges Kultur- och fritidsnämnden Huge Fastigheter AB

5 KULTUR- OCH FRTDSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 15 april Paragraf Diarienummer KFN-2014/ Hyresoffert avseende ny rackethall i Skogås Kultur- och fritidsnämndens beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreliggande hyresoffert från Huge Fastigheter AB daterad samt begär att kommunstyrelsen godkänner en beställning av en ny Rackethall i Skogås enligt offerten. 2. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att de ökade hyreskostnader som racketthallen genererar, år ett 6211 tkr, år två 3490 tkr samt för år tre och framåt 869 tkr, täcks av kommunstyrelsen för år ett och två och genom en utökning av kultur- och fritidsnämndens ram för år tre och framåt. Sammanfattning lokalförsörjningsplanen för 2011 avsatte nämnden 200 tkr till en förstudie för att utreda om eller hur den rackethall som Huge Fastigheter AB har dömt ut i Skogås skall ersättas. Den befintliga hallen som ägs av Skogås Badmintonklubb togs i bruk 1985 och är på grund av eftersatt underhåll i så dåligt skick att den inom några år måste helrenoveras eller ersättas med en ny hall. En projektgrupp under ledning av lokalförsörjningsenheten vid kommunstyrelsens förvaltning har under 2011 genomfört en förstudie vars rapport godkändes av nämnden vid dess sammanträde den 13 december PPU har godkänt kultur- och fritidsnämndens begäran om att hos Huge Fastigheter AB beställa en förstudie avseende ny rackethall i Skogås. Preliminär investering beräknas till 72 mnkr exkl. grundarbeten och med en driftkostnad för kommunen år ett på tkr, år två på tkr, för att från och med år tre stabiliseras på ca 1500 tkr/år. Nämnden har i lokalförsörjningsplanen avsatt 1500 tkr för ökad hyreskostnad from Föreligger nu en uppdaterad offert från Huge Fastigheter AB som nämnden och kommunstyrelsen har att ta ställning till. Racketthallen innehåller 17 badmintonbanor, paddeltennisbana, squashbana och ett café på första planet samt styrketränings- och danslokal på andra planet. delar av hallen är lokalerna flexibla för att kunna användas till exempelvis evenemang/mässor eller annan skolidrott. Utanför hallen kommer löparbanor, längdhoppsgrop samt en tennisbana att anläggas. Även en enkelt avgrusad fotbollsplan kommer att anläggas på den mark som senare enligt planerna kommer att användas för bostäder. Beräknad kostnad för investeringen, inkl. kapitalkostnad under byggtiden, är tkr vilket innebär en kostnad per kvm (LOA) på kr. Avskrivningstiden är på 30 år och med en ränta på 3,03 % blir hyran per år 5953 tkr. Enligt den framtagna kostnad/intäktskalkylen( se bilaga) kommer kommunens kostnad år ett att bli 6211 tkr, år två 3490 tkr för att år tre och framåt bli 2769 tkr. Kultur- och fritidsnämnden har avsatt 1500 tkr from 2016 i lokalförsörjningsplanen och med avdrag för det driftsbidrag på 400 tkr som idag utgår till föreningen blir kommunens merkostnad från år tre och framåt 869 tkr. För år ett och två finns inga medel upptagna i

6 KULTUR- OCH FRTDSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG lokalförsörjningsplanen och för år tre och framåt är 1900 tkr (400 tkr bidrag) avsatt i planen. Det innebär att medel måste tillföras för år ett och två och att kultur- och fritidsnämndens ram utökas med 869 tkr för år tre och framåt. Rackethallen kan stå klar för inflyttning vid årsskiftet 2015/2016 men det förutsätter byggproduktionsstart under hösten 2014 och att erforderliga politiska beslut fattas under våren 2014.Det lokalprogram som offerten grundar sig på är väl förankrat i verksamheten varför förvaltningen föreslår nämnden att godkänna föreliggande hyresoffert. Beslutet delges Kommunstyrelsen

7 KULTUR- OCH FRTDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KFN-2014/ (2) HANDLÄGGARE Lasses, Börje Kultur- och fritidsnämnden Hyresoffert avseende ny rackethall i Skogås Förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreliggande hyresoffert från Huge Fastigheter AB daterad samt begär att kommunstyrelsen godkänner en beställning av en ny Rackethall i Skogås enligt offerten. 2. Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att de ökade hyreskostnader som racketthallen genererar, år ett 6211 tkr, år två 3490 tkr samt för år tre och framåt 869 tkr, täcks av kommunstyrelsen för år ett och två och genom en utökning av kultur- och fritidsnämndens ram för år tre och framåt. Beskrivning av ärendet lokalförsörjningsplanen för 2011 avsatte nämnden 200 tkr till en förstudie för att utreda om eller hur den rackethall som Huge Fastigheter AB har dömt ut i Skogås skall ersättas. Den befintliga hallen som ägs av Skogås Badmintonklubb togs i bruk 1985 och är på grund av eftersatt underhåll i så dåligt skick att den inom några år måste helrenoveras eller ersättas med en ny hall. En projektgrupp under ledning av lokalförsörjningsenheten vid kommunstyrelsens förvaltning har under 2011 genomfört en förstudie vars rapport godkändes av nämnden vid dess sammanträde den 13 december PPU har godkänt kultur- och fritidsnämndens begäran om att hos Huge Fastigheter AB beställa en förstudie avseende ny rackethall i Skogås. Preliminär investering beräknas till 72 mnkr exkl. grundarbeten och med en driftkostnad för kommunen år ett på tkr, år två på tkr, för att från och med år tre stabiliseras på ca 1500 tkr/år. Nämnden har i lokalförsörjningsplanen avsatt 1500 tkr för ökad hyreskostnad from Föreligger nu en uppdaterad offert från Huge Fastigheter AB som nämnden och kommunstyrelsen har att ta ställning till. POSTADRESS Kultur- och fritidsnämnden Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

8 KULTUR- OCH FRTDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DARENR SDA KFN-2014/ (2) Förvaltningens synpunkter Racketthallen innehåller 17 badmintonbanor, paddeltennisbana, squashbana och ett café på första planet samt styrketränings- och danslokal på andra planet. delar av hallen är lokalerna flexibla för att kunna användas till exempelvis evenemang/mässor eller annan skolidrott. Utanför hallen kommer löparbanor, längdhoppsgrop samt en tennisbana att anläggas. Även en enkelt avgrusad fotbollsplan kommer att anläggas på den mark som senare enligt planerna kommer att användas för bostäder. Beräknad kostnad för investeringen, inkl. kapitalkostnad under byggtiden, är tkr vilket innebär en kostnad per kvm (LOA) på kr. Avskrivningstiden är på 30 år och med en ränta på 3,03 % blir hyran per år 5953 tkr. Enligt den framtagna kostnad/intäktskalkylen( se bilaga) kommer kommunens kostnad år ett att bli 6211 tkr, år två 3490 tkr för att år tre och framåt bli 2769 tkr. Kultur- och fritidsnämnden har avsatt 1500 tkr from 2016 i lokalförsörjningsplanen och med avdrag för det driftsbidrag på 400 tkr som idag utgår till föreningen blir kommunens merkostnad från år tre och framåt 869 tkr. För år ett och två finns inga medel upptagna i lokalförsörjningsplanen och för år tre och framåt är 1900 tkr (400 tkr bidrag) avsatt i planen. Det innebär att medel måste tillföras för år ett och två och att kultur- och fritidsnämndens ram utökas med 869 tkr för år tre och framåt. Rackethallen kan stå klar för inflyttning vid årsskiftet 2015/2016 men det förutsätter byggproduktionsstart under hösten 2014 och att erforderliga politiska beslut fattas under våren Det lokalprogram som offerten grundar sig på är väl förankrat i verksamheten varför förvaltningen föreslår nämnden att godkänna föreliggande hyresoffert. Marina Högland Kultur- och fritidsdirektör Börje Lasses Ekonomi- och kanslichef Bilagor ntäktskalkyl Offert avseende ny racketthall i Skogås med hyresberäkning Beslutet delges Kommunstyrelsen

9

10

11

12

13

14

15 ~huge HF (2) Huddinge kommun Kultur- och fritidsnämnden HUDDNGE Hyresoffert avseende ny rackethall i Skogås Huge Fastigheter AB har efter beställning av kultur- och fritidsnämnden utfört en förstudie för rivning av befintlig rackethall och uppförande aven ny rackethall i Skogås som ligger till grund för denna hyresoffert. Detta har gjorts i samråd med kultur- och fritidsnämnden. Förslaget innehåller en ny rackethall i tre våningar om kvm LOA (BA kvm). Rackethallen innehåller 17 badmintonbanor, paddeltennisbana, squashbana och en cafedel på första planet samt styrketränings- och danslokal på andra planet. Fläktrurnmet placeras på plan tre. Racketsporter prioriteras i hallen men möjlighet ges för andra sporter samt skolidrott. Delar av lokalerna ska vara tillräckligt flexibla för att efter behov kunna göras tillgängliga och uthyrningsbara för olika aktiviteter och evenemang/mässor. Utanför rackethallen byggs en tennisbana, träd och buskar planteras samt parkeringsplatser anläggs. Byggnaden kommer att uppföras med utgångspunkt att kunna milj öklassas, certifieras och verifieras enligt Miljöbyggnad och fastigheten skall vara mycket energieffektiv. Byggnaden ska värmas upp med fjärrvärme och har ett BBR krav om 80 kwhlm2/år men enligt de framräknade värdena kommer byggnaden att klara ett uppvärmningskrav på ungefår 46 kwhlm2/år. Ytterliggare energiberäkningar kommer att utföras i senare skede för att säkerställa att kraven uppfylls enligt Miljöbyggnad. Grundskolor med tillhörande idrottshallar i Huddinge har idag, enligt den senaste statistiken, en genomsnittlig användning på ca 190 kwhlm 2 /år. Användningen av lokalerna har en stor påverkan på energiåtgången och till hjälp för att följa upp detta installeras ett antal olika mätsystem. Byggnaden har även utfo=ats för att ta till vara på solenergi för reducering av köpt energi. Målet för denna byggnad är satt till att klara Miljöbyggnad silver. Rackethallen kan vara klar för inflyttning årsskiftet med reservation för att proj ekttidplanen (bil 4) är hårt pressad. Detta förutsätter byggproduktionsstart under hösten 2014 vilket innebär att erforderliga politiska beslut om produktion måste fattas senast under våren det fall projektet avbryts måste Huddinge kommun genom kultur och fritidsnämnden svara för upparbetade projekteringskostnader. nvesteringskostnaden för kultur- och fritidsnämnden har beräknats till tkr inklusive kapitalkostnad under byggtid för de redovisade lokalerna. Kostnaden för utrustning och inredning i hallen uppgår till ca 650 tkr, detta offereras separat. Huge Fastigheter AB Box 1073, Huddinge Besöksadress Sjödalstorget 7 Tel Fax VVNrV.huge.se Orgnr

16 ~huge Sid 2 (2) Hyra för lokalerna uppgår till tkr/år (l 400 krlkvm LOA) exklusive moms. Kostnaden för drift och underhåll är beräknad enligt schablon. Kostnaderna för den föreslagna nyproduktionen är preliminärt angivna. När den slutliga kostnaden är känd görs en slutredovisning enligt överenskommelse med Huddinge kommun. Den slutliga kostnaden får avvika från den preliminära med högst % på ifrågavarande investering. Vidare förbehåller vi oss rätten att indexreglera kostnaderna i enlighet med SCB Entreprenadindex E84 för husbyggnad och anläggning. Kostnaderna är redovisade i prisläge mars Vi ber er också notera att innehållet i denna offert avser en förhyrning med Huddinge kommun som hyresgäst och verksamhetsutövare. Om organisationen som ska bedriva verksamheten i hallen ej är momspliktig uppstår konsekvenser för vilka hänsyn måste tas i kostnads- och hyresberäkning. Huge Fastigheter AB Ekonomichef ;il ali2 Henrik Örneblad Affärsområdeschef kommunal service Bilagor: Hyresberäkning Kostnadskalkyl Ritning Projekttidplan

17 ~huge Hangre Bilaga 1 HYRESBERÄKNNG (preliminär vid uthyming till kommunen) Projekt: Objekt: Nyproduktion Skogås Rackethall nvestering tkr: Beräknad kostnad tkr: nvestering enligt kostnadsber inkl 4% adm nvestering inkl kapitalkostnad under byggtid 1) Kalkylränta: 2) ndex: 3) Kap kostn byggtid Beräknad byggtid: Bokfört värde tkr: Drift kr/kvm: Underhåll kr/kvm: Beräknat tax-värde tkr: Utökat antal kvm: Totalt antal kvm: 3,02% 70% mån O O 4251 total LOA 4251 total LOA Kapital investering :~#p'~! ~9~ : Y~~~f :":':::;::!:::::::;:; ::: :'p :;:U:!U:!U:'::': q :!::::!:::: q:!:,::':,:q:::::: :::::':'!'9 Drift ;.;.:.;.;.;.;.;.;.;.".;. :.;. _.;. ::':'::":::::':':::::':'::'::: :;:::;::::.;.;.;.:.,.,.;.:.;. ;.;.;.:.;.;.;.;.;.;. :.:.;.,.:... o', o..... :-:.:.;.:.:. :-:.:.;.:.:.,.:! ~ m([l~fflifi!c '" Un 744 ;;;;!!J44!!!;!!744nnUUZil8F ' U: 744 kr/kvm ) 5-årig statsobligation + 1,5 %-enhet per den 1:a i månaden då hyresberäkning sker. SE GVB 5Y per : 1,52% 2) ndex sätts till 70% vid utökad yta och 55% i övriga fall. 3) Beräknad investering X kalkylränta X byggtid / 2 Annuitetsfaktor 103,0% 35,4% 21,8% 11,7% 5,1%

18 ~huge Projektnr: Projektbenämning: Skogås Rackethall Projektledore: Johan Månsson Kostnader Offert Budget Prognos 1 Prognos 2 Prognos 4 Utfall Datum Upprättad/ ifylld av Johan Månsson Fastighetskostnader Byggherrekostnader Projekteringskostnader Produ ktionskostnader Oförutsett Summa exkl. adm kostnader Administrativa kostnader 4% Summa exkl. marklösen Totalt O O O O O ".ZY.%)\9' / 7//, /. ~ z ~ ~ ~ " o // 00,"/ 'X/:%:'", '/!hz ', Z z,~i.~/,,,.,,.,,.,,.z/. w-,x;; % z ~/ ';';~ ~/ z/// X:: /~.ZA Z. z/. z z. w/,//,/x.~ ~.'" z '/~'~ r'" %, z "A'Y'."Y. ~/ 0."'~';; dn ~ ir}/"i<' z~. Reservationer och prisläge: ~.t.~.~.~~d.i~k?~.~"i.~:.~9.~!.~.~.9ff.!c:'~.~.~.~p'~.:.~.t.(,,:~.. (i.~g:~~~:.: ""... """"... "...,... "... ""... "",... "...,,,,,...,,,,...,,,,,,,... "..., ",,,..,,,,..,,,,,,,...,...,,,,... "... "...,... "...,... "...,.. "..... " Priser indexregleras enligt entreprenadindex E84 med mars 2014 som basmånad., " /.;'//,./,z.., ",, 7,0'#/' v.00 Z,Z x;;v ~ ' z zz z '1':-7;0,,0 )<Z00~, ';;, ;:; ZZ Z /./ ",~~«%' /x//~//, ~,'/., ~ ~/. ~j~~ 0 /0 X// ',~~~~z z 0 Anmärkningar, förklaring till avvikelser och förändringar: Samtliga priser exkl moms

19 ~ ~ u u BEF. PARKERNG SMHALL!!)] lj-i-~~h'!hjj 00 : : r r,., ' l LJ.lULl L L _J ENTRE ~#/ / // r STUATONSPLAN MED BEFNTLG BEBYGGELSE ARCONA ARKTEKTER

20 -- -, 111 f 1-

21 i i i i ii ' il, : i i :! i: ~ C> " m, '" "! O! ~ ; -< m ",

22

23 ~huge MÖTESPLATS STUVSTA & SKOGÄS RACKETHALL D Aktivitet varaktighet , '",,' '",,' l, DETAUPLAN - STUVSTA 123 dagar DETAUPLAN - STUVSTA 123 dagar l, '",,',,',,',,',,' fcb marl adr ma" 'unl iul aur l seo okt nov dec "an feb lmar laor lmail iunl iul aug seo l okt nov dec "an f[!b mar il r ma" "uo 'ul au Godkännande av detaljplan, SBN 3 månader Godkannande av detaljplan, SBN månader -;- Antagande, KF 3 månader lao",,,'o, Kf " månade r.. l, laga kraft, tidigast O dagar laga aft, tidigast HÅLLTDER BESLUT 88 dagar "''-t e 88 dagar.. r,- Kalkyl klar Entreprenör O dagar Kalkyl klar Entre renör O Kalkyl klar Huge O dagar Kalkyl kl r Huge O r,- offert in Huge O dagar Oller.t n Huge (> / johman '",,',,' '" okt nov dec "an feb mar 110 KfN D dagar KFN f-u 'S O dagar KS ~ , fu KF O dagar KF ~ Beslut genomförande O dagar B slut genomförande '" r,:, nlämnat bygglov O dagar nlä nat bygglov r,s Bygglovshantering 3 m ån ader Byge ovshantering 3 månader So Bygglov erhållet O dagar Bygglov erhållet fp TUVSTA - BH/FU/PROD 355 dagar S UVSTA -BH/FU/PROD SS dagar r,. BHjFU 3 månader r,g Produktion 16 mån ader rw Överlämnanade O daga r "! l BH/FU Produktion 3 månader 6 månader överlämnanade r" SKOGAs - BH/FU/PROD 355 dagar KOGAS - BH/ FU/PROD SS dagar t,,- BHj FU 3 månader, r;:; Produktion 16 månader Produktion 6 månader fjs, överlämnanade O månader överlämnanade BH/FU 3 månader C:\Users\johman\Documenls\Ramavl al ldrott\sluvsta och RackethalLmpp Sida 1 av l

24 1 \ \ \, \ z '~ o el oc u.; r- 'o '" \ ',,-- ~ i\'!f: J ( \ 1(;\ (J \ \ t ' \ Gli "sj., ',j \ ':0\ 'Of (~) 1 1<\.' '. \. /:,:Pl,,,Jr... "'1 i,gli Q.~'...!'.~.. '1 \ ~\'~..,,\ i" :~.G<"i' 1~:''''~. ~... 'i " _.J ',,' 'Tc.. "".. ", '. "~ " i'~' "'~-'i::~ 'Cj,,* '!'~'.' " '{t 1-! _1_1_1_' ~, i i f l t' ~--~-=;t2 ' ~~--- GRr~! / i ()~f~~~ ~~.~... ti;. e- ii i 1, tjo!0':~"'a l! t+ 28~~,.. ' "i:. i: : l, ',;" ','," " ljp.l' 'GR3~:-,-,., 0:-' ' ~l ~, i i (FOTBOLLi il: 1,1.i!i il i il ' :,0 7 p Gg ~: --~-~~2B 25 * K~ +2835,_, ~ SMHALl. [ o o u FÖRKLARNGAR G:::J -Arbetsområdesgrans,lmutanfor Markhojd,ungefilrhg Nynwåkurva,markmodellenng ~Grusyta-grovtslngelkross ~ Tennl&Jnderlag av akryl pa asfalt ~Grusytaforbollspel ~ Plantenng,marktäckare Bl-B3enllgtväxthsta ~Plantenng,klaltef'.'axter Kl-K2 enligt växtllsta ~Bef,ntllggräsyta.aterstalls ~Gräsyta,sadd c::q J Gräsyta, prydnad~ras G1-GSenhgtväxtllsta ~ Gräsyta pa krossbädd for fördrojng av dagvatten samtfbrdelmng av lult och vatlen till träd '" --= KS2 --= C 1 - P UJ",?5~.. ~'. '&"" ; 6' Kantstödavperloreradcortenplåt, h=s0 Kantstöd avcortenplat, h=o P-plalslantal.llnJe målas gul Cykelplatslantal, pollare typ Bågen el. hkv. ' BefmtJlgttrad r: Träd, nerstammlgt, 3-5 m, med tri!ldgrop Tl-T4enllgtvaxtlista c- J Träd, ~12 m med trädgrop \...:/ TSenhgtvaxtllsta ~ Trad,10-1SmmedSkeleltJord ~-=.J. T6enhgtväxtllsla -t. <'t Belysnmgsmast, 6 m, med stråkastare Belysningsstolpe, 4 m, med parkarmatur Belysnmgspol1are + Bef. belysningsstolpe J nhägnad av stalnät, H=ca 3 m, mklgnnd E3J Utrymningstrappa enl A. u, ~ Stenblock,8oo-1200 ~ Parkbänk typ Veksö Opera elerilkv. --O Papperskorg typ Lappsel Runarel. lkv. ~/ HÄNVSNNGAR HÖjDSYSTEM RH2oo0 NY RACKETHALL, 2: 1 UTRUSTNNG SE BLAGA A VAXTLlSTA SE BLAGA B )(-- \\ \ \ \\ '--- \ / ~ 1/ \ / SKALA 1400 o <lm NYBYGGNAD A1

25 HAll B m2 S ST BADMNTONBANOR MÖJLGHET ATT SPELA NNEBANBY FÖR MOTONSSPEL ÅSKÅDARPLATSER PÅ PLAN 1 4 ST OMKLÄDNNGSRUM MED DUSCH BASTU VD TV Å OMKLÄDNNGSRUM HAll O m2 1 ST PADELTENNSBANA GLASADE V ÄGGAR MÖJLGGÖR SPEL NFÖR PUBLK HALL E - 6l m2 1 ST SQUASHBANA GLASAD KORTVÄGG OCH ÅSKÅDARPLATSER PÅ PLAN 1 MÖJLGGÖR SPEL NFÖR PUBLK 1 ST TENNSBANA FÖR MOTONSSPEL MÖJLGHET A TT SPELA NNEBANBY FÖR PLAN 1 A m2 7 ST BADMNTONBANDR MÖJLGHET ATT SPELA NNEBANBY FÖR MOTDNSSPEL PLATS FNNS FÖR ATT SÄTTA N EN TELESKOPLÄKTARE FÖR PUBLK ÅSKÅDARPLATSER ÄVEN PÅ PLAN 1

26 D [UTRYMNNGSTRAPPA,,.J PLAN 2

Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion

Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 32 Paragraf Diarienummer KS-2014/664.255 Ny rackethall i Skogås - godkännande av produktion Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Drakengodkännande

Ombyggnad och upprustning av kök i förskolan Drakengodkännande BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-23 FSN-2014/483.253 1 (3) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Ombyggnad och

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion.

Om- och tillbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj. Beställning av produktion. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-08-12 KS-2013/1567.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad

Läs mer

Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan

Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan 2013-02-19 HF 2013-74 Sid l (2) Huddinge kommun F örskalenämnden 141 85 HUDDINGE Offert verksamhetsanpassning av kök, förskolan Nyckelpigan Huge Fastigheter AB har på uppdrag av Huddinge kommun genomfört

Läs mer

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4)

Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 SN-2014/3155.259 1 (4) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Socialnämnden Beställning avseende

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1173.253 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av paviljong

Läs mer

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad ~huge 2013-03-20 HF2013-125 l (2) Huddinge kommun Förskalenämnden 141 85 HUDDINGE Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad Huge Fastigheter AB har efter beställning utfått

Läs mer

Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal

Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning av Hörningsnässkolans kök och matsal KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-27 KS-2012/1276.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning av produktion - renovering och verksamhetsanpassning

Läs mer

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg

Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen 3, 11 tr i Flemingsberg KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-09-25 KS-2014/1096.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hemställan om förhyrning av lokaler på Röntgenvägen

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-17 KS-2013/1568.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan

Hyra av skolpaviljong till Vistaskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/520.252 1 (5) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Grundskolenämnden Hyra av skolpaviljong

Läs mer

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2012-12-28 KS-2012/1246.252 1 (3) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Hyra av skolpaviljong för fyra klasser till Utsäljeskolan

Läs mer

Planerings- och personalutskottet

Planerings- och personalutskottet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-01-22 KS-2014/71.256 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.Ohman@huddinge.se Planerings- och personalutskottet Förstudie avseende anpassning av lägenheter till

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta KMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-02-14 KS-2013/228.259 1 (3) HANDLÄGGARE Öhman, Stig 0853530355 Stig.hman@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning avseende ombyggnad

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie

Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att inleda förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-27 KS-2014/1208.252 1 (4) HANDLÄGGARE Ricknell, Peder Peder.Ricknell@huddinge.se Kommunstyrelsen Om- och tillbyggnad av Stenmoskolans kök och entréer godkännande att

Läs mer

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg

Hyra av paviljong för förskoleverksamhet vid Talldalsvägen/Vindvägen, Flemingsberg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-09 FSN-2013/260.272 1 (4) HANDLÄGGARE Janson, Elaine 08-535 360 25 Elaine.Janson@huddinge.se Förskolenämnden Hyra av paviljong

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2013/294.709 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av egenavgiften för familjerådgivning Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2)

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA KS-2014/ (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-10-27 KS-2014/71.256 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Beställning avseende

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12

Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2013/1254.194 Ändring av regeln i 11 i kommunstyrelsens reglemente om kommunalråd, beslut

Läs mer

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF)

Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 maj 2016 25 Paragraf Diarienummer KS-2016/1252.186 Nytt beslutsärende: Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/141.185 Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2012-12-12 AN-2012/758.339 1 (6) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning

Ändring av egenavgiften för familjerådgivning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 9 Paragraf Diarienummer KS-2013/294.709 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1.Egenavgiften för familjerådgivningens

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden

Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-09-24 GN-2014/383.250 1 (5) HANDLÄGGARE Lundin, Tina Tina.Lundin@huddinge.se Gymnasienämnden Lokalförsörjningsplan 2015-2019 med inriktning för åren 2020-2024 för

Läs mer

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter

Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea Nallesdotter KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1161.169 Inrätta en advokatjour i Vårby och Skogås! - svar på medborgarförslag av Bea

Läs mer

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden 2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/696.919 Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Läs mer

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening

Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan Luna ekonomisk förening KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-29 KS-2013/788.649 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om överlåtelse av förskolan Atlas från Förskolan

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén

Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms - medborgarförslag väckt av Lilly-Anne Nässén KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/1427.119 Inför möjligheten för personalen på servicecenter att skicka meddelanden via sms

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv till ombudet 2013-12-18 KS-2013/1603.919 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Huge Fastigheter AB innefattande direktiv

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 16 Paragraf Diarienummer KS-2013/293.189 Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel Huddinge kommun Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning 1(5) Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning Ärendet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2011 73 (KS 2009/0115) tilldelade kommunfullmäktige fastighetsnämnden

Läs mer

Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) med förslag om att avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen

Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) med förslag om att avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen 2015-03-18 KFN-2015/25.199 1 (3) HANDLÄGGARE Press, Annika 08-53531706 Annika.Press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich

Läs mer

Justering av budgetramar 2015

Justering av budgetramar 2015 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 5 Paragraf Diarienummer KS-2015/215.182 Justering av budgetramar 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta

Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal för fastigheten Orren 7 i Stuvsta KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 44 Paragraf Diarienummer KS-2012/1144.214 Tilläggsavtal 3 till avtal om ändring och tillägg till mark- och exploateringsavtal

Läs mer

Ansökan från Degerfors IF

Ansökan från Degerfors IF Ekonomiavdelningen Madelene Hedström 0586-482 67 madelene.hedstrom@degerfors.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Ert datum Kommunstyrelsen Referens KS 00211-2016 Er referens 1(5) Ansökan från Degerfors IF Förslag

Läs mer

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 20140316 GSN2014/145.252 1 (2) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskenämnden Tigängighetsåtgärder

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen

Beställning av förstudie för ombyggnad av Stuvstatorget 2 till dagverksamhet inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-03-31 AN-2015/146.730 1 (4) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning av förstudie för ombyggnad av

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Ny mötesplats/idrottshall i Stuvsta - godkännande av produktion

Ny mötesplats/idrottshall i Stuvsta - godkännande av produktion KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 33 Paragraf Diarienummer KS-2014/663.255 Ny mötesplats/idrottshall i Stuvsta - godkännande av produktion Kommunstyrelsens

Läs mer

Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet

Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet 1(5) KS 2011/0097 Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet Sammanfattning I beslut 2011-03-10, 21, föreslår fastighetsnämnden kommunfullmäktige

Läs mer

Fordonspolicy för Huddinge kommun

Fordonspolicy för Huddinge kommun KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-15 REV 2014-10-27 KFN-2014/310.119 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Fordonspolicy för

Läs mer

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3)

SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-31 SN-2013/4453.259 2 (3) 2013-10-31 SN-2013/4453.259 1 (3) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Socialnämnden Förstudie avseende anpassning av lägenheter till gruppbostad enligt lagen om särskilt

Läs mer

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel i Huddinge kommun

Riktlinjer för förvaltning av pensionsmedel i Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 25 mars 2013 KS-2013/293 1 (3) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för förvaltning

Läs mer

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus

Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus 1(6) Fastighetsnämnden Djursholm 2:206, Gärdestorp, Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus Ärendet återredovisar härmed uppdraget Om- och tillbyggnad av Djursholms ridhus i enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Säterhöjden i Rågsved

Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Säterhöjden i Rågsved Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-11-07 Ärende 14 Handläggare Stadshus AB: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 SLK: Ebba Agerman Telefon: 08-508 29 790 Till

Läs mer

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 22 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/844.629 Gratis SL-kort till alla gymnasieelever - svar på motion väckt av Marie Fors (S)

Läs mer

Ny förskola i Nytorps Mosse, Trångsund godkännande av produktion

Ny förskola i Nytorps Mosse, Trångsund godkännande av produktion KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-20 KS-2013/1174.253 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Ny förskola i

Läs mer

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT

SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-21 Handläggare: Joel Westergren Till Kommunstyrelsens arbetsutskott SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT 10013 Anslutning av kommunalt vatten och avlopp för Rävsnäs-Gräddö omr

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2016-2025

Förslag till lokalförsörjningsplan 2016-2025 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-11-01 AN-2015/391.111 1 (10) HANDLÄGGARE Elisabet Bern Öberg 08-535 378 70 Elisabet.Bern-Oberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket

Ansökan om projektbidrag - Välkommen till Cricket KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-23 KFN-2014/142.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-03 KS-2016/210.111 1 (1) HANDLÄGGARE Sundblad, Maria Maria.Sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Rätt att underteckna handlingar med mera inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) svar på remiss från Arbetsmarknadsdepartementet 2014-02-14 KS-2013/1648.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björn Rosborg 08-535 302 09 bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 8 KS/2013:695. Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2.

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 8 KS/2013:695. Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2. Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-01-25 1 (1) Sida 8 KS/2013:695 Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2. För helt nya områden som kommunen planlägger

Läs mer

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 10 BESLUT 1 (4) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1501-0292 Projektnr: 93105426 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader

Läs mer

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark

Norra Länna industriområde, upphandling av entreprenad för gatuutbyggnad och markberedning av kvartersmark KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-12-03 KS-2014/1557.183 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Norra Länna industriområde, upphandling

Läs mer

Till Farsta stadsdelsnämnd. Ny gruppbostad i Sköndals Centrum, kv Vetebrödet Genomförandeärende

Till Farsta stadsdelsnämnd. Ny gruppbostad i Sköndals Centrum, kv Vetebrödet Genomförandeärende Farsta Stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Sid. 1/5 Kansliet 2006-03-07 /G Ferdman Tel: 508 18 161 E-post: gunnar.ferdman@farsta.stockholm.se Dnr 303-173/2006 SDN 2006-03-23 Till Farsta stadsdelsnämnd

Läs mer

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe

Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Arkivarien 3 i Snättringe KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-01 KS-2014/1193.213 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Tillägg till köpekontrakt avseende försäljning

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

Planbesked för Diamanten 7, ByggR

Planbesked för Diamanten 7, ByggR 2016-09-30 NBN-2016/3475.309 1 (2) HANDLÄGGARE Enqvist, Maud 08-535 313 74 Maud.Enqvist@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Planbesked för Diamanten 7, ByggR 2016-2008 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar

2015-08- 2 4. Sammanträdesprotokoll. Gagnefs kommun. Sn 31. Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Gagnefs kommun Socialnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 2 Dnr 2015:73/13 ----------, GAGNEFS KOMMUN Sn 31 Utökat mottagande av ensamkommande barn/ungdomar Socialnämnden föreslår

Läs mer

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211

Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-06-03 Kommunstyrelsen Bengt Persson Utredare Telefon 08-555 010 08 bengt.persson@nykvarn.se Skolbyggnation för ett växande Nykvarn- Furuborgskolan KS/2013:211 Förvaltningens förslag

Läs mer

Bandy- och skridskohall i Stockholm Kompletterande utredningsbeslut

Bandy- och skridskohall i Stockholm Kompletterande utredningsbeslut IDROTTSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSAVDELNING EN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 411-870-11 SID 1 (5) 2013-03-05 IDN 2013-03-19 Handläggare: Hans Eriksson Telefon: 08-508 26 754 Till idrottsnämnden Bandy- och skridskohall

Läs mer

Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling. Reviderat inriktningsbeslut. Lägesrapport.

Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling. Reviderat inriktningsbeslut. Lägesrapport. Sida 1 (6) 2017-01-04 Handläggare Fastighetskontoret Lena Johanson Utvecklingsavdelningen Telefon: 08-508 269 28 lena.johanson@stockholm.se Handläggare Karin Bolin Stockholms stadsbibliotek Telefon: 08-508

Läs mer

Nyproduktion av bostäder i Kv. Rebeckorna 1.

Nyproduktion av bostäder i Kv. Rebeckorna 1. Tjänsteutlåtande Stockholmshems styrelse 2015-12-03 Ärende nr 11 Sida 1 av 5 2015-11-26 Handläggare: Bertil Ekvall E-post: bertil.ekvall@stockholmshem.se Telefon: 08-50839298 Till Styrelsen för AB Stockholmshem

Läs mer

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)

Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) DATUM REFERENS SIDA 2017-04-10 KS-2017/1048 1 (1) ERT DATUM ER REFERENS 2017-03-22 FI2017/01289/DF Finansdepartementet Huddinge kommuns yttrande över remissen digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) Huddinge

Läs mer

Planuppdrag Ekedals koloniområde i Lissma

Planuppdrag Ekedals koloniområde i Lissma KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-15 NBN-2016/1458 1 (2) HANDLÄGGARE Enqvist, Maud 08-535 313 74 Maud.Enqvist@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Planuppdrag Ekedals koloniområde

Läs mer

Ny grundskola för 720 elever och skolåren 4-9 i Glömsta, Flemingsberg - godkännande att inleda förstudie

Ny grundskola för 720 elever och skolåren 4-9 i Glömsta, Flemingsberg - godkännande att inleda förstudie BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-27 GSN-2013/78.272 1 (10) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Grundskolenämnden Ny grundskola för 720 elever och skolåren

Läs mer

Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) KS/2016:186

Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab) KS/2016:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2016-05-09 Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon 08-555 01010 percy.carlsbrand@nykvarn.se Uppdaterat borgensbeslut Sydvästra Stockholmsregionens VA-verksaktiebolag (Syvab)

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 KS-2014/1203.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps mosse med mera svar på medborgarförslag väckt av Tommy Pettersson

Flytt av Stortorpshallen i Trångsund till Nytorps mosse med mera svar på medborgarförslag väckt av Tommy Pettersson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2013/1231.255 1 (4) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Flytt av Stortorpshallen i

Läs mer

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 11 BESLUT 1 (4) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-09-14 LOC 1501-0295 Proj ektnr: 93102212 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska

Läs mer

Anläggande av två konstgräsplaner för fotboll på Enskede IP Förslag till genomförandebeslut

Anläggande av två konstgräsplaner för fotboll på Enskede IP Förslag till genomförandebeslut Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-08-26 Fastighetskontoret Per Ola Ohlsson Projektavdelningen Telefon: 08-508 26 984 per-ola.ohlsson@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-09-23 Idrottsnämnden

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Inför genomförandebeslut fastprisoffert-ombyggnad av Hägerstensåsens skolas storkök Hus C

Inför genomförandebeslut fastprisoffert-ombyggnad av Hägerstensåsens skolas storkök Hus C DNR: 987-2012 Stockholm, 2014-07-03 Vår referens: Mats Eklund Utbildningsförvaltningen Box 22049 104 22 STOCKHOLM Er referens: Tobias Arab SISAB:s proj. nr. 143001-9261 Inför genomförandebeslut fastprisoffert-ombyggnad

Läs mer

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55

Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-11 42 Godkännande av investeringsprojektet utbyte av värmepanna i växthuset. KS 2014-55 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023

Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023 2013-11-14 AN-2013/569.182 1 (10) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan 2014 2023 Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar

Kommunfullmäktiges handlingar Nr 62 Uppförande av parkeringsgarage på Brodal Kommunfullmäktiges handlingar 2009-06-11 2009-05-25 2009/KS0407 1 (2) Kommunfullmäktige Uppförande av parkeringsgarage på Brodal Borås kommuns parkeringsbolag

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

DETALJPLANEAVTAL. Den markanvändning som skall prövas inom området är teleteknisk anläggning.

DETALJPLANEAVTAL. Den markanvändning som skall prövas inom området är teleteknisk anläggning. KFKS 669/2003 214 Projekt 9510 DETALJPLANEAVTAL 1 BAKGRUND OCH PARTER Hi3G Access AB (org.nr: 556593-4899; adress: Box 1360, 111 83 Stockholm), nedan benämnt företaget, har hemställt om kommunens medverkan

Läs mer

Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024

Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 3 november 2014 AN-2014/429.319 1 (8) HANDLÄGGARE Per Claug Tel 08-535 378 22 per.claug@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till lokalförsörjningsplan 2015-2024

Läs mer

Anläggande av 11-manna konstgräsfotbollsplan och skolidrottsytor på Bromstens IP

Anläggande av 11-manna konstgräsfotbollsplan och skolidrottsytor på Bromstens IP Tjänsteutlåtande FSK FskF Sida 1 (6) FSK DNR 4.2.1-388/2013 IDF DNR 412-513-2013 2013-10-29 Handläggare fastighetskontoret Annika Norberg Projektavdelningen Telefon: 08-508 269 56 annika.norberg@stockholm.se

Läs mer

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210)

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats (HKF 1210) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-15 KS-2014/598.184 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig

Läs mer

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-05 KS-2013/133.313 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan för student- och forskarbostäder

Läs mer

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser Landstingsdirektörens stab Mars 2016 Landstingsdirektörens stab 2016-03-15 Dnr 2015/00688 Christer Rosenquist Ekonomiska konsekvenser Uppdrag I uppdraget ingår att göra en kostnadsjämförelse

Läs mer

BESLUT l (4) Genomförandebeslut för ombyggnation av lokaler för administrativ verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

BESLUT l (4) Genomförandebeslut för ombyggnation av lokaler för administrativ verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge I OC u m. 2015-11-26 - ÄRENDE 07 ] BESLUT l (4) \färoen FÖR VÄRDEN 2015-10-21 LOC 1304-0665 Projektnr: 94103577 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ombyggnation av lokaler för administrativ verksamhet

Läs mer