Outsourcing i praktiken Agenda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Outsourcing i praktiken Agenda"

Transkript

1 Outsourcing i praktiken Agenda Bakgrund En kort resa genom bakgrund och förutsättningar i de valda praktikfallen Vad uppnåddes genom outsourcing? Ett något längre stopp uppnåddes målen och framför allt var det rätt mål som uppnåddes Process eller funktion hur formulera en outsourcing Med utgångspunkt i praktikfallen hur ska ett avtal / samarbete om outsourcing utvecklas Summering Framgångsfaktorer och risker. Vad ska man mäta? Jämför vi rätt saker?

2 Praktikfall Outsourcing Case Case 1 Offentlig sektor Telefonienheten. Totalansvar för all telefoniproduktion (tekniskt och personellt) inom det aktuella Landstinget Case 2 Elbolag CallCenterenheten. Ansvarar för all kundservice (inbound) i alla kanaler åt alla i koncernen ingående dotterbolag och enheter Case 3 Spray Network CallCenterenheten. Ansvarar för all kundservice (inbound) i samtliga kanaler

3 Case 1 Förutsättningar telefonienheten Svårt att komma i kontakt med sjukvården (upp till 60 % övergivna) Resulterar bl.a. i kraftigt ökad belastning mot akutmottagningar Ca samtal / vecka Stort massmedialt fokus krav på ökade resurser för att komma till rätta med problem Senaste 3 åren mellan 12 och 16 % minus mot budgeterad kostnad Uppdrag till Ekonomidirektören, utred förutsättningar att: Sänka kostnader Öka tillgänglighet

4 Case 1 Resultat av utredning För att nå servicemål + 1 miljon SEK i personalkost + 3 miljoner SEK i teknikinvestering För att på sikt kunna minska kostnader Krävs 4 miljoner SEK i kostnadsökning. Krävs ny organisation och nytt management Motiv för outsourcing?

5 Case 2 Förutsättningar Mycket stora förluster under 2001 kraftfullt besparingsprogram aviseras Från reglerad till avreglerad marknad Marknad satt under prispress Minskande kundbas och lågt förtroende på marknaden Försök att bredda och diversifiera produkt och tjänsteutbud Fokus mot Callcenterorganisationen i besparingsprogrammet

6 Case 2 CallCenterorganisationen 2000/ egna CallCenters och en extern overflow partner Kraftigt ökande CallCenterkostnader inkommande tel.samtal/mån, ca övriga inkommande ärenden (2000) <70 % måluppfyllelse avseende serviceåtaganden Sjunkande nöjdkundindex Sjunkande personalindex Uppdrag till CallCenterorganisationen, utred förutsättningar att: Sänka kostnader Höja kvalitet Öka personalidex

7 Case 2 Resultat av utredning För att nå servicemål + 7,5 miljoner SEK i personalkost + 6 miljoner SEK i teknikinvestering För att på sikt kunna minska kostnader Krävs alltså 13,5 miljoner SEK i kostnadsökning. Motiv för outsourcing?

8 Case 3 Förutsättningar En av Sveriges mest välbesökta internetportaler Brett tjänsteutbud internetaccesser, portaltjänster, andra nyttotjänster Hög utvecklingstakt av nya produkter / tjänster Organiserade i produktområden CallCenter utgör gemensam kostnad Svårt att mäta lönsamhet på produkt / kundnivå Försäljning via TM och bredare marknadsaktiviteter Etablerade för cirka fyra år sedan ett eget inbound CallCenter

9 Case 3 CallCenterorganisationen Ca 35 FTE Ca inkommande ärenden/månad Närmare 100 % måluppfyllelse avseende serviceåtaganden Kostnadssidan inget tydligt problem Förslag till centralisering, Lycos European service center Utred förutsättningar att behålla kundtjänst/support i Sverige genom: Bättre kunna mäta cost to serve Redovisning av kostnad / intäkt på ärende och produktnivå. På sikt även kundnivå (Sänka kostnader)

10 Case 3 Resultat av utredning Förmåga att mäta och redovisa enligt krav + ca 2 miljoner SEK i teknikinvestering Utvecklat management och arbetssätt inom CallCenter Alternativet outsourcing Förmåga att mäta och redovisa enligt krav Badwill vid avveckling av eget Callcenter Ingen teknikinvestering Lägre total kostnad Motiv för outsourcing?

11 Varför outsourcing Vilka motiv styrde? Kostnadsjakt, fokus på enskild organisatorisk enhet Case 1 och 2 Kommer inte själva tillrätta med problem Quick fix Tog bort symptom men angriper inte kärnproblemet. Case 3 Medel för affärsutveckling och ekonomisk styrning Angriper kärnproblemet och kan sänka kostnader

12 Vad uppnåddes?

13 Case 1 Vad outsourcades Kund Växel Primärvård Specialist Administration 1, ca samtal/vecka 2, fördelar samtal på: 3, upp till 60 % övergivna 4, ger upp och åker till sjukhuset Akutsjukvård

14 Case 1 Vad uppnåddes? Kund Växel Primärvård Specialist Administration 1, ca samtal/vecka 2, <10 % övergivna 3, ca 45 % övergivna 4, ger upp och åker till sjukhuset Akutsjukvård Billigare ärendekostnad men angriper inte kärnproblematiken

15 Case 1 Funktion vs Process CallCenter Kund IVR T.ex. Rådgivning Boka tid Avsluta ärende Slussa vidare Primärvård Omboka tid Specialist Akutsjukvård

16 Case 2 Kärnproblematik "Avregleringen av elmarknaden var feltänkt från början. Det går inte att med hokus-pokus differentiera en, för både användare och producenter, helt identisk produkt som elektricitet. Citat ur Resumé 03

17 Case 2 Orsak & verkan Verkan Kraftigt ökande Callcenterkostnader Volymer inkommande tel.samtal/mån, ca övriga 57 % volymökning första halvåret 2001 trots minskande kundbas (Del)orsak? Stora marknadsförings och sälj resurser satsade på nya och diversifierade produkter förklarar ungefär hälften av inkommande volymökning Hanteringskostnader nya produkter motsvarar >1 miljon SEK per månad i CallCenter Direkt försäljningskostnad ny produkt / ca 1 miljon SEK per månad Lönsamt?

18 Case 2 Funktion vs process 50 % av CallCenter outsourcades tydlig funktionell outsourcing CallCenter är fortfarande en gemensam kostnad enbart drift av del av organisatorisk enhet är outsourcad Kostnad kan fortfarande inte mätas och fördelas på ärende/produktnivå Billigare ärendekostnad men angriper inte kärnproblematiken

19 Case 3 Funktion vs process 100 % av funktionen CallCenter outsourcades med syftet att: Kunna mäta och redovisa på produkt / ärendeinivå Teckna underavtal med respektive produktområde tydliggöra Cost to serve fördela direkt mot respektive produkt Effektivisera processer, medel för prioriteringar Mål att på sikt även fördela kostnad mot kund, kunna göra samma prioriteringar på kundnivå

20 Vad uppnåddes Sammanfattning I samtliga tre fall outsourcades, helt eller delvis, en tydlig funktion CallCenter I samtliga fall kan ärendekostnad reduceras Skillnader ligger initialt inte i vad som outsourcas skillnader ligger i: Mål och syfte övergripande med outsourcing Krav och metod på vad som ska mätas och följas upp skall tjänar övergripande syfte i case 3. Plan för att använda resultat av ny uppföljning till att utveckla process, affär och avtal Tydligt mål att använda outsourcing och outsourcingpartner som medel för utveckling, inte bara som medel för kostnadsbesparingar

21 Outsourcing Problem/risker Ofta svårt att göra relevanta alternativkostnadskalkyler inhouse ofta centralt budgeterad kostnad externt pris grundas ofta på hanterad volym (tid eller ärende) samt önskad servicenivå (se exempel) Outsourcing kan i vissa fall driva kostnader totalt även om kostnadsreduktion sker på ärendenivå Ett funktionellt fokus i en upphandling riskerar att cementera snarare än att underlätta utveckling av affär och process Ofta ensidigt fokus på pris och SLA (service level agreements) i upphandlings och avtalsprocess Risk att tappa/ över huvud taget inte se andra kanske än viktigare nyckeltal

22 Outsourcing Framgångsfaktorer Vidga perspektivet i upphandlingsfas bjud in potentiella partners att bidra med sin kunskap, använd kunskap som finns på marknaden Låt utvecklingsperspektivet bli ett utvärderingskriterium, visar snabbt vilken kunskap och erfarenhet som finns hos en potentiell partner Fokusera på rätt nyckeltal inte bara traditionell SLA och kost/minut, t.ex: Merförsäljning/korsförsäljning Orderavslut Call avoidance Gör en grundanalys för att kunna fördela nuvarande totalkostnad på faktisk produktion (se exempel) Förutsättning för relevant alternativkostnadskalkyl

23 Outsourcing Ex. Alternativkostnadsjämförelse Konvertera totalkost Enhet kkr, orgnivå 2 Årets utfall Budget Diff Årsbudget 7200 Lönekostnader Övriga personalkostnader Hyres & Leasingkostnader IT-kostnader Köpta tjänster Övriga kostnader övrigt Abonnemang & samtal Summa kostnader Fördela på produktion Betalade handäggartimmar/mån Tid tillgänglig för produktion 64% Timmar disponibla för prod Produktionens effektivitet 69% Antal producerade timmar Prod.kost Andel av kost Totalt effektivitetsmått 44% 7200 Kost/ betald timma handläggare 147,7 kr 333,5 kr 50,5% 7200 Kost/köpt timma adm. personal 11,1 kr 25,1 kr 3,8% 5200 Hyres & Leasingkostnader 19,6 kr 44,3 kr 6,7% Kos tnad 5300 IT-kostnader 34,4 kr 77,8 kr 11,8% Telefonsamtal 82 kr 5400 Köpta tjänster 17,2 kr 38,7 kr 5,9% Brev 279 kr 6210 Övriga kostnader övrigt 13,9 kr 31,3 kr 4,7% Fax 140 kr 7299 Övriga personalkostnader 2,1 kr 4,7 kr 0,7% Mail 140 kr 6311 Abonnemang & samtal 13,9 kr 31,4 kr 4,7% Telefoniavtal 78 kr Lönekost. diff mot ek.system 0,3 kr 0,6 kr 0,1% Svarspost 33 kr Kost/köpt timma utnycklat 32,5 kr 73,3 kr 11,1% Flyttar 56 kr Kostnad per timme 293 kr 661 kr Interna avtal 0 kr Kostnad per minut 4,88 kr 11,01 kr Fakturareturer 56 kr

24 Framgångsfaktorer Kundstyrd vs produktstyrd organisation Att organisera sig efter kunderna istället för att vara organiserad efter våra administrativa processer innebär att vi fokuserar på kundnyttan Vi kompletterar våran interna processkarta med en kund-marknadskarta för att skapa en ny strategiskplattform för organistaionens utveckling När hela vår organisation har en samlad bild av vilka kunder vi skall tillfredställa skapas en rakare kommunikation inom företaget Möjliggör planering och strategier på en kundnivå, medvetande om t.ex. vilka kundsegment vi inte skall lägga ner resurser på lägger grunden till en kostnadseffektiv organistation Vi kan koncentrera resurserna där de gör mest nytta och bör därför kunna leda till bättre lönsamhet

25 Outsourcing Kundperspektiv vs Produktperspektiv Segment A Ex. på aktiviteter i CallCenter Prioritet 1 i kö Dedikerad handläggargrupp Korsförsäljning produktgrupp z Merförsäljning Nyförsäljning TM Utgående kundservicesamtal Ex. på avtalsparametrar Hög servicenivå X nya kundavtal/ mån TM Uppföljning/belöning på kors och merförsäljning Segment G Lägst prioritet i kö Call avoidance Styr mot förenklad produktgrupp y Lägre servicenivå Uppföljning/ belöning call avoidance Uppföljning/belöning på konvertering till produkt y

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik Rapport 2010:2 Reviderad april 2010 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

DET LÖNAR SIG II ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET

DET LÖNAR SIG II ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden DET LÖNAR SIG II EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET Skrift från Temagruppen Unga i arbetslivet 2012:7

Läs mer

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför?

Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Elpriset upp 180% på 10 år! Varför? Vad kan göras för att effektivisera börshandeln? På uppdrag av En rapport från Maj 2006 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. NordPool den

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

Att bemöta en missnöjd kund

Att bemöta en missnöjd kund Att bemöta en missnöjd kund En studie av klagomålshantering i hotellbranschen Martina Bergsten Anna Hedberg Stockholm HT 2005 Kandidatuppsats Södertörns Högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund

Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV. Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV Åke Grönlund Att förändra skolan med teknik: BORTOM EN DATOR PER ELEV utgivare: Örebro universitet copyright: Creative Commons Attribution produktion:

Läs mer

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter OM OFFENTLIG SEKTOR När flera blir en om nyttan med enmyndigheter Statskontoret, 2010 URN:NBN:se:statskontoret-2010-Om-offentlig-sektor-1.pdf Innehåll Sammanfattning och bedömning 7 Förslag till regeringen

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer