Halländsk mat i offentlig upphandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halländsk mat i offentlig upphandling"

Transkript

1 Halländsk mat i offentlig upphandling Rapport från LRF Halland maj 2014

2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Avstamp i identifierade framgångsfaktorer... 4 Nuläget i förhållande till fem framgångsfaktorer... 5 Nuläget i kommuner och region våren Stegen mot framgång

3 Bakgrund Kopplat till de regionala miljömålen för Halland finns en sammanställning av regionala åtgärder. En av dessa är att kartlägga kommunernas livsmedelsupphandlingar för att analysera vilka förändringar som behövs för att fler halländska leverantörer och producenter ska kunna delta i kommunernas upphandlingar. En ökad andel halländska och ekologiska produkter ger många miljövinster som bidrar till uppfyllelsen av framför allt miljömålen Ett rikt odlingslandskap, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Utöver miljöaspekterna gynnas även det lokala näringslivet och sammantaget finns alla dimensionerna i begreppet hållbarhet med de sociala, ekonomiska och ekologiska. I diskussioner mellan Länsstyrelsen, företrädare för Signerat Halland, Region Hallands näringslivsutveckling och LRF Halland föddes projektet Mer halländsk mat i offentlig upphandling. Syftet med detta har varit att kartlägga och sammanställa vilka mål som finns för livsmedelsinköp, hur detta arbete fungerar i praktiken samt att peka på förbättringar som kan underlätta för kommunerna att leva upp till sina målsättningar och ambitioner. Projektet har genomförts av LRF Halland med stöd av en referensgrupp där Länsstyrelsen, Region Halland och Signerat Halland ingått. Resultatet presenteras i denna rapport samt på ett seminarium i maj Upplägg LRF Hallands analys av nuläget i Halland utgår från viktiga framgångsfaktorer som har identifierats i likande projekt i andra län. Huvudfokus har framförallt legat på halländska livsmedel (eller om man så vill: närproducerade) men även målsättningar för ekologiskt har tagits upp och diskuterats. Studien har genomförts genom intervjuer vid ganska fria samtal med respektive kommun och med Region Halland. Vid samtliga träffar har upphandlare, kostchefer samt minst en ansvarig politiker deltagit. I några fall har även presidier, näringslivsutvecklare med flera varit med. Till stöd för samtalen har de intervjuade i förväg fått en lista med frågor. Rapporten ger först en analys av nuläget i förhållande till framgångsfaktorer och därefter en redovisning av kommunernas nuläge. Den avslutas med en blick mot framtiden. 3

4 Avstamp i identifierade framgångsfaktorer LRF Hallands analys av nuläget i de halländska kommunerna tar sin utgångspunkt i en rad framgångsfaktorer som har identifierats i Landsbygdsnätverkets rapport Högre kvalitet på livsmedel i offentliga kök en kartläggning av utvecklingsarbete från hösten Rapporten, där bland annat kostchefer har intervjuats, ringar in tio faktorer som är viktiga för att höja kvaliteten på den mat som köps in, lagas och serveras i offentliga kök. Framgångsfaktorerna 1. Kostpolicy eller motsvarande beslut på högsta politiska nivå och gärna även handlingsplan för att förverkliga policyn. 2. Genomarbetade kravspecifikationer vid upphandlingar. 3. Krav i upphandlingen motsvarande svensk djurskydds- och miljölagstiftning. 4. Samsyn hos alla som är inblandade om att jobba mot samma mål. 5. Intresse och engagemang hos alla inblandade i måltidsverksamheten, från upphandlare till serveringspersonal. 6. Möten och erfarenhetsutbyte för att höja kompetens och för affärsutveckling. 7. Synliggörande av matens ursprung för matgästen för att öka kunskapen och höja medvetenheten hos matgästerna. 8. Information och utbildning för att skapa förståelse och delaktighet runt upphandling och måltidsverksamhet. 9. Kontinuerligt och långsiktigt kvalitetsarbete även mellan upphandlingarna. 10. Tillvarata goda exempel genom att lyfta och sprida dessa. Framgångsfaktorer som berörs i denna rapport I de samtal som LRF Halland har fört med kommuner och region har analysen av nuläget i förhållande till framgångsfaktorer koncentrerats till fem områden: 1. politisk styrning 2. delad och specificerad upphandling 3. miljö- och djurskyddskrav 4. dialog 5. logistiklösningar. 4

5 Nuläget i förhållande till fem framgångsfaktorer Sammanfattning i tabellform 1a. Politisk styrning: Mål eller policy om närproducerat 1b. Politisk styrning: %-om ekologiskt 2. Delade upphandlingar 3. Ställa miljökrav: Använder miljöstyrningsrådets kriterier 4. Dialog med leverantörer mellan upphandlingar Kungsbacka Varberg Falkenberg Halmstad Laholm Hylte Ja Ja Nej* Ja Ja** Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja*** Ja Nej Ja*** Ja Nej Nej Region Halland 5. Logistiklösning: Ja, i Samordnad bruk varudistribution 2016 Ambition till förbättring Nej Nej Ja Nej, utreds Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja, för eko En redovisning av nuläget per kommun ligger till grund för tabellen. Nuläget redovisas på sidan 9. * Har börjat arbetet med att ta fram en policy. ** Den tidigare policyn är under omarbetning. *** Dialogen är inte kontinuerlig utan av sporadisk karaktär. 1. Politisk styrning Styrning är avgörande Politisk styrning har identifierats som alltigenom avgörande för att öka andelen närproducerat i offentliga måltider, inte bara i Landsbygdsnätverkets rapport utan i flera andra sammanhang. Detta bekräftas också vid LRF Hallands intervjuer. Det är de kommuner som har den tydligaste politiska målsättningen som har kommit längst i arbetet. 5

6 Den allra tydligaste viljan står Halmstads kommun för. Här har ökningen av andelen närproducerade livsmedel lyfts till att utgöra ett av kommunfullmäktiges konkreta och uppföljbara mål i det övergripande budget- och planeringsdokumentet. Brist på definition av närproducerat ett hinder för att komma vidare Bristen på definition av begreppet närproducerat anges av flera kommuner som ett av de främsta hindren för att komma vidare. Men Halmstads kommun har, som enda kommun i Halland, gjort en definition av vad produktion på nära håll innebär. Detta tillsammans med kommunfullmäktiges mål gör att arbetet får högsta prioritet, att frågan hålls levande och att resultatet kan följas upp kontinuerligt. Utan en definition är det svårt att sätta upp procentmål och andra mål och att följa upp resultat. Precis som när det gäller ekologiskt skulle kommunerna vilja ha en nationell definition och ett nationellt mål. Den enda kommun som har avsatt extrapengar för de ökade kostnader som närproducerade livsmedel, främst kött, för med sig är Laholm som har extra per år i budgeten från och med Den politiska styrningen mot ekologiskt är mer tydlig När det gäller styrningen mot ekologiskt är kommunernas och Region Hallands skrivningar i planer, policyer och riktlinjer oftast tydligare än då det gäller närproducerat. Bakgrunden är att det finns en tydlig definition av ekologiskt och att det dessutom finns ett nationellt mål på 25 procent för landets kommuner att sträva efter. Detta gör det förhållandevis lätt att arbeta för att nå mål om ökad andel ekologiskt. Längst i arbetet har Region Halland nått. I vårdens kök är andelen ekologiska livsmedel 28 procent. (På regionens skolor, där man inte arbetat med frågan lika länge, ligger andelen 19 procent). 2. Delad och specificerad upphandling Att dela upphandlingen i flera mindre områden är ett viktigt steg för att öppna för mindre producenter. Detta är något som alla har gjort, om än i varierande omfattning. Det är också viktigt att gå längre än så och att göra det möjligt att lämna anbud endast för vissa eller inte alla produkter. Exempelvis har Varbergs kommun velat köpa in naturbeteskött och därför gjort det möjligt att lämna anbud på enbart detta, något som också har resulterat i att man nu har avtal med en leverantör från den egna kommunen. Arbetet med att dela upp upphandlingarna, och att specificera vilka varor som önskas, kan vidareutvecklas ytterligare. För att komma vidare behövs dock en dialog mellan kommuner och producenter om respektive parts behov och förutsättningar. 6

7 3. Ställa miljö- och djurskyddskrav För att lyckas få lokala leverantörer är det också viktigt att ställa krav på att livsmedlen ska vara producerade under förhållanden som motsvarar den svenska djurskydds- och miljölagstiftningen. Eftersom denna är hårdare än i andra länder blir effekten att man öppnar upp för svenska och i bästa fall även lokala producenter. Det är dock lätt att göra fel när man ställer krav och för att underlätta för bland annat kommuner har Miljöstyrningsrådet rekommenderade krav. Samtliga kommuner och Region Halland använder sig av dessa. Laholm/Hylte, Falkenberg, Kungsbacka och Halmstad sedan flera år tillbaka och Varberg från och med vintern Miljöstyrningsrådets rekommenderade krav har tre olika nivåer: baskrav, avancerade krav och spjutspetskrav. Vilken nivå de halländska kommunerna väljer varierar med ambition och med vilka varor som upphandlas. 4. Vikten av dialog Till de identifierade framgångsfaktorerna hör även ingående och kontinuerlig dialog mellan kostchefer, upphandlare och producenter, framför allt mellan upphandlingsperioderna. Kommuner som har lyckats få lokala leverantörer har sådana först när alla parter har kunskap om varandras behov och förutsättningar vet kostcheferna vad de ska efterfråga, hittar kravställarna rätt formuleringar och vågar producenterna lämna anbud och står beredda att anpassa sin produktion. Respektive parts vilja och ambition blir tydlig och satsningar underlättas. Som enda kommun i Halland har Kungsbacka skrivit in i sitt miljöprogram att en dialog ska ske med de lokala producenterna. Men någon planerad och målmedveten sådan sker inte, varken i Kungsbacka eller i någon av de övriga kommunerna eller av Region Halland. De möten som sker mellan upphandlingsperioderna är oftast sporadiska. Det vanliga är i stället att bjuda in till informationsmöten inför upphandling, och till allmänna utbildningar för alla typer av företag, om anbudslämning och lagen om offentlig upphandling. Det finns dock en stor vilja att närma sig producenterna på ett mer ingående sätt än förut, särskilt som vanliga informationsmöten inte gett önskvärt resultat i form av anbud från lokala producenter. En sådan ambition har Varbergs kommun som vid två träffar vintern har bjudit in lokala producenter för att berätta om sin viljeinriktning och för att ta reda på producenternas förutsättningar. Samma ambition har även Laholms kommun, som våren 2014, något år före nästa upphandling, bjudit in till dialog och även ordnat utbildning. 7

8 5. Logistiklösningar Till de avgörande framgångsfaktorerna för att öppna upp för lokala producenter hör även varuförsörjningssystem. Den erfarenheten har många kommuner runt om i Sverige gjort. I Halland uppger flera kommuner att de har problem med att de delade upphandlingarna leder till ett ökat antal små leveranser till köken, något som varken bidrar till minskade transporter eller till effektivt arbete för måltidspersonalen. Kravet på att kunna lösa transportfrågan verkar också ofta avskräckande på små producenter som inte kan klara ett sådant åtagande. Av dessa skäl har Halmstad sedan flera år ett internt varudistributionssystem, Kungsbacka bygger upp ett med start 2016 och Laholms kommun utreder möjligheterna att starta ett. Ingen av de övriga kommunerna har liknande planer. 8

9 Nuläget i kommuner och region våren 2014 Kungsbacka kommun Kungsbacka kommun köpte in livsmedel för 50 miljoner kronor under Mellan och luncher serveras varje dag inom förskola, skola, vård och omsorg. Politisk styrning Kommunfullmäktiges Miljömål för Kungsbacka slår fast att både andelen närproducerade och andelen ekologiska livsmedel ska öka. Resultatet ska följas upp genom mätning, något som inte har skett när det gäller närproducerad mat. Tjänstemännen har inte vetat vad de ska mäta eftersom politikerna inte gjort någon definition av begreppet. I kommunbudgeten för finns ökad andel ekologiskt som ett konkret procentmål att följa upp: 22 procent under 2014 och 25 procent under de två följande åren. Kommunen har inte någon handlingsplan eller liknande beskrivning av hur målen ska nås. Åtgärder inför tidigare upphandlingar Kommunen undersöker kontinuerligt olika vägar för att öka andelen lokala leverantörer och har experimenterat med olika sätt att dela upphandlingarna. Exempelvis gjordes ett försök för fyra år sedan där kommunen delades in i tre geografiska områden och anbud på färskt bröd begärdes in för vart och ett av dessa. Det kom dock inte några svar från de lokala bagerierna. Kanske befarade de att de ändå inte skulle få avtal eftersom deras priser var höga på grund av den småskaliga verksamheten? Kommunen har även ställt krav enligt Miljöstyrningsrådets rekommendationer. Ekologiskt i befintliga avtal Andelen ekologiska livsmedel ligger våren 2014 på procent av den totala inköpssumman för livsmedel, tillgången varierar något under året. Kaffe, bananer, mjölk och övriga mejerivaror serveras sedan länge endast i ekologisk variant. Kommunen inbjuder vintern även in till upphandling av ekologisk potatis. Befintliga avtal Vara Leverantör Avtalstid Färskt kött - löspackade grytbitar och köttfärs - kycklingdelar - m m Johan i hallen, Göteborg, Dafgård och Martin & Servera Grossistvaror - chark, pålägg Martin & Servera 9 Upphandling pågår. Nytt avtal fr.o.m.1 december Upphandling pågår. Nytt avtal fr.o.m.1 dec 2014.

10 Färskt bröd Skällinge bageri i Varbergs kommun. Upphandling pågår. Nytt avtal fr.o.m. 1 maj Mejeri Arla Till och med 1 okt 2015 Frukt och grönt Björn Anderssons Frukt och Upphandling pågår. Nytt Grönsaker i Kungsbacka. avtal fr.o.m.1 juni Färsk fisk 3 leverantörer som konkurrensutsätts vid inköp till samtliga verksamheter Upphandling pågår. Nytt avtal fr.o.m. 1 maj. Närproducerat i befintliga avtal Det mest närproducerade i befintliga livsmedelsavtal är brödet från Skällinge i Varbergs kommun, och köttet från Johan i hallen i Göteborg. Den lokale grossisten av frukt och grönt köper dock in närproducerade varor när det är säsong. Förändringar inför pågående och kommande upphandlingar Miljöstyrningsrådets rekommenderade krav ska användas, inte bara de mest grundläggande kraven utan även så gott som alla så kallade spjutspetskrav. Kommunen vill ha en dialog med de lokala företagen om varför de inte lämnar anbud och om vad som kan göras för att de ska göra det. I kommande upphandling kommer en applikation för upphandling och uppföljning av grossistvaror, Compere, att användas. Den kommer att ge förbättrad statistik, förbättrad möjlighet att följa upp varors ursprung med mera. Logistiklösning Under 2013 genomfördes ett projekt för att ta reda på förutsättningarna för att skapa en kommunal varudistribution. Pengar för att bygga upp en sådan finns i budgeten för Kommunens småkök får upp till tio leveranser per vecka, en hantering som innebär mycket jobb och som fått kökspersonalen att be om minskat antal leveranser. Varberg Varbergs kommun köpte in livsmedel för cirka 31 miljoner kronor under 2013 till förvaltningarna för barnomsorg, skola och äldreomsorg. Drygt luncher per dag till barn och gamla. Politisk styrning Den politiska ambitionen är synlig i Varbergs miljömål för I dessa slås det fast att kommunen ska efterhand, när det är möjligt, öka inköpen av närproducerade varor. Dessutom står det i kostpolicyn från 2012 att I tillämpliga delar ska de svenska lagstadgade kraven avseende jordbruk och djurproduktion beaktas." 10

11 När det gäller andelen ekologiskt har kommunen målet att nå 25 procent under Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen får tillsammans kronor per år för den merkostnad som inköp av ekologiska varor medför. Åtgärder inför tidigare upphandlingar Inga speciella åtgärder har gjorts för att få lokala producenter att lämna anbud. Miljöstyrningsrådets kravrekommendationer har inte använts. Befintliga avtal Vara Leverantör Avtalet löper ut Kolonialvaror Menigo Januari 2015 Frysta varor Menigo Januari 2015 Färskt bröd Skällinge hembageri, Lilla Januari 2015 Träslövs finbageri Grönsaker, frukt och potatis Aroma frukt och grönt April 2016 Färskt kött och chark Martin & Servera April 2016 Naturbeteskött Årnäs kött April 2016 Mejeriprodukter Arla Januari 2015 Ekologiskt i befintliga avtal Andelen ekologiska livsmedel som köps ligger våren 2014 på knappt 21 procent av den totala inköpssumman för livsmedel. Närproducerat i befintliga avtal Fram till april 2014 fanns två avtal med lokala leverantörer. Det gäller färskt bröd, som levereras av Skällinge hembageri och Lilla Träslövs finbageri. Kommunen avropar dessutom säsongsgrönsaker, vilket ger större chans att få närproducerat från de stora leverantörerna. Förändringar inför avslutad upphandling våren 2014 I linje med ny kostpolicy och konkurrensutsättningspolicy har kommunen delat upphandlingen i mindre delar. Inför upphandling av kött och chark infördes nya varugruppen färskt naturbeteskött, vilket resulterade i ett avtal med Årnäs kött från Varbergs kommun. I upphandlingen ställdes avancerade krav enligt Miljöstyrningsrådets rekommendationer. Inför 2014 års upphandlingar har kommunen arbetat medvetet för att skapa dialog med producenter och bjudit in dessa för att berätta sina intentioner och för att ta reda på vilka förutsättningar de behöver för att lämna anbud. Mötena har också syftat till att producenterna ska lära känna varandra och kanske påbörja nya samarbeten. LRF Halland har medverkat i arbetet med dialogmötena. Logistiklösning Varbergs kommun har fattat beslut om att inte bygga upp något eget varudistributionssystem. 11

12 Falkenberg Falkenbergs kommun köpte in livsmedel för 24 miljoner kronor under Dagligen serveras cirka luncher inom förskola, skola, vård och omsorg. Politisk styrning Falkenbergs kommun saknar övergripande styrning mot en ökad mängd närproducerat och har inte någon policy eller liknande för kost och livsmedel. Under våren 2014 påbörjas dock arbetet med att ta fram en kostpolicy. Barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen har kvalitetskrav för kosten som är antagna av respektive nämnd. I Plan för den ekologiska hållbarheten, under miljömål för giftfri miljö, finns viljeinriktningen: Vid upphandling av varor och tjänster ställs miljökrav. När det gäller inköp av ekologiska livsmedel finns det ett politiskt beslut på att kommunen ska följa genomsnittsnivån i Sveriges kommuner. För att lyckas med detta har kommunfullmäktige avsatt extrapengar, kronor 2015 och lika mycket Åtgärder inför tidigare upphandling Vid upphandlingar 2010 och 2011 gjordes en delning i flera områden för att ge möjlighet för mindre, lokala leverantörer att lämna anbud, något som dock inte gav avsett resultat. Kvalitetskrav i enlighet med Miljöstyrningsrådets rekommendationer ställdes på köttprodukter med resultatet att man fick in fler svenska produkter, varav några från regionala leverantörer. Dock inte någon från Falkenbergs kommun. Befintliga avtal Vara Leverantör Avtalet löper ut Bryggerivaror Krönleins i Halmstad 30 oktober 2016 Fryst bröd Dafgård 31 januari 2015 Färskt bröd Östras i Halmstad 31 januari 2017 Grossistvaror Martin & Servera 31 januari 2015 Grönsaker, frukt och potatis Halmstads Frukt och grönt 30 november 2014 Färskt kött Martin & Servera 31 januari 2015 Mejeriprodukter Olsegården i Tvååker 31 januari 2015 Kaffe Kahls i Göteborg 31 januari 2015 Ekologiskt i befintliga avtal Målet är att komma upp till det nationella målet på 25 procent. Vid ingången av 2014 ligger andelen på 18 procent av den totala inköpssumman för livsmedel. När det gäller kaffe, bananer, mjölk och ketchup köps enbart ekologiska produkter in. Andelen ekologiskt kött ligger på 6 procent. Närproducerat i befintliga avtal Andelen lokalt producerade livsmedel är större än vad leverantörslistan ovan visar. Martin och Cervera har regionala underleverantörer: charkprodukter från Pärssons i 12

13 Halmstad och färskt kött från JM i Harplinge. Likaså tar Halmstads Frukt och grönt en del av sina varor från halländska gårdar. Förändringar inför nästa upphandling En separat upphandling kommer att göras av ägg och färskt kött. Dessa ingår i grossistavtalet idag. Logistiklösning Falkenbergs kommun har utrett frågan men fattat beslut om att inte satsa på något kommunalt distributionssystem. Halmstads kommun Bakgrundsfakta Förvaltningen Måltidsservice handlade livsmedel för cirka 45 miljoner kronor under Cirka luncher serveras varje dag inom skola och äldrevård. Till det kommer ytterligare cirka luncher per dag som serveras inom förskolan. Politisk styrning Halmstad är den kommun som har den tydligaste politiska ambitionen att öka såväl mängden närproducerade som ekologiska produkter. Denna slås fast i kommunfullmäktiges Planeringsdirektiv med budget i det konkretiserade och uppföljningsbara målet: Andelen lokalt producerade livsmedel som kommunen köper in ska öka. Som uppföljning ska andelen lokalt producerade livsmedel mätas i kronor. För att lyckas nå målet och för att kunna göra uppföljning har kommunen, som den enda i Halland, angett en definition för lokalproducerat: livsmedlen ska vara producerade inom en 15-milsradie från Halmstads kommungräns. I planeringsdirektivet finns också ett mål för andelen ekologiska livsmedel: 25 procent under Målet uppnåddes redan i slutet av Ambitionerna preciseras i Riktlinjer för måltidsverksamheten, antagna Åtgärder inför tidigare upphandling Kommunen har delat sin upphandling i flera mindre områden. Krav har ställts enligt Miljöstyrningsrådets rekommendationer. Befintliga avtal Vara Leverantör Avtalet löper ut Konfektyr och snacks Axfood Snabbgross AB 31 maj 2015 Färsk fisk Bröderna Hanssons i 31 mars 2015 Göteborg Export AB, Feldts fisk & skaldjur AB Konditorivaror Delicato, Bakverk AB 28 februari

14 Frukt, grönsaker och potatis Halmstad Frukt & Grönt AB 31 augusti 2015 Kaffe Kahls Kaffe AB, Cafe Bar AB 31 augusti 2015 Bryggerivaror Krönleins Bryggeri AB 28 februari 2016 Kolonialvaror Martin & Servera AB 31 maj 2013 Kylvaror Martin & Servera AB 31 maj 2013 Djupfryst Martin & Servera AB 31 maj 2013 Fläskkött, blandfärs nöt- och Martin & Servera AB, 31 augusti 2015 lammkött, chark Gunnar Dafgård AB Mejeriprodukter RP Frukt 28 februari 2014 Ägg RP Frukt 31 maj 2013 Ekologiska morötter, vitkål RP Frukt 31 augusti 2015 Färskt bröd, konditorivaror Östra Bageriföreningen 28 februari 2015 Smörgåsar, konditorivaror Östra Bageriföreningen Coop Kök & Café Eurostop Thornbergs konditori Paulssons konditori Skånskan i Halmstad 31 december 2014 Ekologiskt i befintliga avtal Kommunen har haft målet 25 procent ekologiska varor under Detta nåddes dock redan i slutet av Närproducerat i befintliga avtal Det mest lokala och småskaligt producerade som Halmstads kommun har upphandlat är smörgåsar och konditorivaror från flera Halmstadsföretag. De stora grossisterna tar dock in produkter från lokala företag, som Martin och Cervera som köper in charkprodukter från Pärssons i Halmstad och färskt kött från JM i Harplinge. Även Halmstads frukt och grönt tar varor från halländska odlare. Förändringar inför nästa upphandling Den nya definitionen av ordet lokalproducerad kommer att spela en stor roll vid upphandlingar i fortsättningen. Under våren 2014 arbetar kommunen för att hitta sätt att kunna mäta och följa upp vad definitionen på 15 mil innebär. Kommunen vill också utveckla med producenter. Logistiklösning Halmstads kommun införde samordnad varudistribution Den innebär att alla leveranser sker till en distributionscentral, som i sin tur kör ut dessa till kommunens enheter. Alla typer av varor, inte bara livsmedel, distribueras på detta sätt. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för mindre och lokala leverantörer och producenter. Laholms kommun Kommunen handlade in livsmedel för 14 miljoner kronor under Mellan och luncher serveras dagligen inom förskola, skola och äldrevård. 14

15 Politisk styrning Laholms kommun har en utpräglad syn på upphandling av närproducerat som ett verktyg för såväl ökad matkvalitet som för näringslivs- och landsbygdsutveckling. Inköp av svenska råvaror prioriteras före ekologiska. Laholms kommun har varit en föregångare då det gäller att ställa djurskyddskrav och i den livsmedelspolicy som antogs 2009 slogs tydligt fast att upphandlade livsmedel ska vara producerade enligt svensk djurskyddslagstiftning. En ny livsmedelspolicy arbetas fram under 2014, med intentionen att bland annat lägga till mål för andelen ekologiskt och att öka mängden närproducerat ytterligare. Åtgärder inför tidigare upphandling Inför en upphandling 2010 ställdes krav på att köttet skulle vara producerat i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning. Att ställa ett sådant krav är dock inte tillåtet eftersom det exkluderar företag från andra länder. Efter överprövningar och krav från Konkurrensverket om att förkasta kommunens livsmedelspolicy, med dess krav på inköp av kött från djur som hanterats enligt svensk djurskyddslagstiftning, skrevs förfrågningsunderlaget om. Nu på ett sådant sätt att kravinnehållet förblev det samma men formuleringen i enlighet med vad lagen tillåter. Kommunen gjorde också en uppdelning i fler varugrupper för att få fler leverantörer. Lokala producenter bjöds in till informationsmöte men ingen av dem lämnade anbud. För att underlätta för producenter valde kommunen dessutom att skicka ut förfrågningsunderlagen via vanlig e-post, som ett komplement till den nationella databas där samtliga upphandlingar ska annonseras. Befintliga avtal (gäller även i Hylte kommun) Vara Leverantör Avtalet löper ut Djupfryst Martin & Servera, Dafgård 30 juni 2016 Kolonial och specerier Martin & Servera 30 juni 2016 Mjölkprodukter Halmstads frukt och grönt 30 juni 2016 Mejeriprodukter Martin & Servera 30 juni 2016 Ägg Halmstads frukt och grönt 30 juni 2016 Kaffe, kakao, te Kahls i Göteborg, Martin & 30 juni 2016 Servera Kött, chark färskt Martin & Servera, Dafgård 30 juni 2016 Potatis, rotfrukter Halmstads frukt och grönt 30 juni 2016 Färska grönsaker, frukt Halmstads frukt och grönt 30 juni 2016 Färskt bröd Östras, Halmstad 30 juni 2016 Bryggerivaror, malt- och läskedrycker Krönleins i Halmstad, Martin & Servera juni 2016 Ekologiskt i befintliga avtal Till skillnad från i flera andra kommuner har arbetet för att öka mängden ekologiskt inte prioriterats särskilt högt. Andelen ligger idag på 10 procent av den totala inköpssumman för livsmedel. Kaffe, te och bananer är ekologiskt. Närproducerat i befintliga avtal

16 Laholms kommun får viss del närproducerad mat via underleverantörer till de stora leverantörerna. En stor del av fläskköttet kommer från Halland och är slaktat hos Ginstens slakteri i Harplinge. Kommunen får dock även nötkött från Tyskland eftersom detta klarar de krav som har ställts i förfrågningsunderlaget. Säsongsanpassade grönsaker och rotfrukter kommer från lokala bönder och huvuddelen av brödet kommer från Östras bröd i Halmstad, dessutom oftast framställt av mjöl från Berte kvarn. Även äpplen kommer vissa delar från regionala producenter. Förändringar inför nästa upphandling Kommunen planrara att dela upp upphandlingen i ännu fler områden. En ny livsmedelspolicy tas fram under 2014, möjligheten att skapa en kommunal varudistribution undersöks, liksom en samordning med en eventuell kommunal saluhall. Kommunen har ambitionen att förverkliga planerna i dialog med lokala producenter har våren 2014 bjudit in dessa till ett möte och en utbildning. Logistiklösning Möjligheten att starta en kommunal varudistribution utreds våren Hylte Bakgrundsfakta Hylte kommun handlade livsmedel för 6 miljoner kronor under Cirka luncher serverades inom förskola, skola och äldreomsorg varje dag. Kommunen har ett samarbete med Laholms kommun som innebär att kommunen gör sina inköp inom ramen för Laholms avtal. För detaljer om avtalet, se Laholms kommun ovan. Politisk styrning Kommunfullmäktige antog 2012 policyn Matglädje i Hylte. I denna slås fast att kommunen eftersträvar lokalt producerade råvaror och att alla upphandlade köttråvaror ska komma från djur som levt under förhållanden som följer minst den svenska djurskyddslagstiftningen. Det står också att inköpen av ekologiska livsmedel ska öka, dock utan att någon procentsats anges. Hylte kommun använder Laholms avtal vid upphandling och det arbete som bedrivs i den kommunen får stort genomslag i Hylte. Strävan efter lokalproducerat i befintliga avtal Arbetet för att öka mängden lokalproducerat görs framför allt av Laholms kommun. Befintliga avtal Se Laholms kommun. Närproducerat i befintliga avtal 16

17 Se Laholms kommun. Ekologiskt i befintliga avtal De ekologiska livsmedlens andel av den totala inköpssumman ligger på cirka 1 procent. Under 2014 kommer allt kaffe som serveras i kommunen att vara ekologiskt, vilket väntas få andelen ekologiskt att öka. Tidpunkt för nästa livsmedelsupphandling Hängavtalet med Laholms kommun går ut i juni Hylte kommun är nöjd med samarbetet och kommer sannolikt att vara intresserat av ett förnyat hängavtal. Ändring inför nästa upphandling Vaga tankar finns på en ökad dialog med eventuella lokala producenter i Hylte kommun. Region Halland Bakgrundsfakta Region Halland handlade in livsmedel till vård och skolor för drygt 25 miljoner kronor under Totalt inom vården serverades luncher per dag och på de fyra skolorna 750 luncher. Politisk styrning Region Halland har lagt all fokus på att öka mängden ekologiska livsmedel. I Region Hallands miljöprogram står att inköpsvärdet av ekologiska/miljömärkta livsmedel ska öka med 5 procent per år och Regionservice har själva satt upp ett internt mål på 35 procent. Någon uttrycklig styrning mot närproducerat finns inte. Regionen har inte någon livsmedelspolicy och frågan om närproducerade råvaror verkar inte vara levande. Det står dock i miljöprogrammet att regionens användning av livsmedel ska bidra till en hållbar utveckling och att Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier ska användas för att säkerställa kvaliteten på livsmedel. Vid upphandlingar försöker Regionservice att få mat från så nära håll som möjligt. Miljöprogrammet slår också fast att satsningar inom livsmedelsområdet är en prioriterad innovationssektor för Region Halland. Åtgärder inför tidigare upphandling Region Halland använder Miljöstyrningsrådets miljökrav vid upphandling. Vid upphandlingen av kolonialvaror 2009, där kött ingår, hade Laholms kommun hamnat i rätten på grund av de djurskyddskrav som man ställt där och dåvarande Landstinget avstod därför från djurskyddskrav. Upphandlingen är delad i sex delar. 17

18 Befintliga avtal Vara Leverantör Avtalet löper ut Mejeri Arla 31 augusti 2015 Frukt och grönt Martin & Servera 30 november 2015 Kolonial inkl kött, fisk Martin & Servera 31 augusti 2014 Kaffe in Cup 30 juni 2015 Bröd Östras 16 mars 2016 Dryck Carlsberg, Spendrup 16 mars 2016 För samtliga avtal finns en möjlighet till max 2 års förlängning. Ekologiskt i befintliga avtal Region Halland har sedan många år tillbaka arbetat för att öka andelen ekologiskt och när det gäller köken inom vården ligger andelen på 28,5 procent av den totala inköpssumman för livsmedel. De fyra skolorna, som inte har arbetat med detta lika länge, har en andel på 19 procent. Kaffe, bananer, kakao, mjölk, fisk och all blandfärs är ekologisk. Närproducerat i befintliga avtal Andelen livsmedel i befintliga avtal som definitivt är producerade i Halland utgör 7 procent, i form av bröd från Östras i Halmstad. Därutöver köper man ekologisk potatis från Halland och får ibland också närproducerat när man köper säsongsanpassad mat. Förändringar inför nästa upphandling Regionservice uttrycker en vilja att få fler lokala leverantörer. Flera kontrakt har nyligen tecknats och löper ut först 2016 eller

19 Stegen mot framgång För att kunna ta ytterligare steg i arbetet mot ökad andel halländsk mat i offentliga måltider är det viktigt att kommuner och region arbetar vidare med de områden som har identifierats som framgångsfaktorer. I denna rapport har LRF Halland valt ut fem områden som speciellt avgörande: politisk styrning, dialog, delad och specificerad upphandling, miljö- och djurskyddskrav och logistiklösning. Vid en blick mot framtiden vill vi ge särskilda reflektioner och rekommendationer runt två av dessa: politisk styrning och dialog. Politisk styrning Politisk styrning är som nämnts avgörande för att nå resultat. Enligt Landsbygdsnätverket behövs styrdokument på högsta politiska nivå och helst även handlingsplaner som visar hur de satta målen ska nås. De lösningar som valts i Halland varierar men tre kommuner har modeller som förtjänar att lyftas, även om de som har valts i Varbergs och Kungsbacka kommun kan utvecklas ytterligare. Olika varianter av politisk styrning Halmstads kommun får sägas ha nått längst i arbetet med att slå fast de politiska ambitionerna i styrdokument och att ge dessa en bred politisk förankring. Här är en ökad andel närproducerat ett av kommunfullmäktiges konkreta och uppföljbara mål i det övergripande och budget- och planeringsdokumentet. Detta kompletteras sedan av riktlinjer för måltidsverksamheten, som slår fast hur målen ska nås. Varbergs kommun har ökad andel närproducerat i sina miljömål. För att få fart på arbetet valde man dock 2012 att även ta fram en kostpolicy, vilket gett önskvärt resultat. I denna konkretiseras innehållet i miljömålet även om några närmare preciseringar av hur arbetet ska följas upp inte ges. Kungsbacka kommun slår fast en tydlig ambition i sina miljömål men saknar konkretiserande policy eller handlingsplan. I miljömålen står det att resultatet ska följas upp genom en mätning av andelen närproducerat i förhållande till övriga livsmedelsinköp. Detta har dock inte skett, vilket pekar på den problematik som alla kommuner ger uttryck för svårigheten att följa upp resultatet av arbetet och avsaknaden av definition av vad producerat på nära håll betyder. Erfarenheter från Halmstad kan hjälpa andra? Med ambition om att lyckas med detta gjorde Halmstads kommunfullmäktige hösten 2013 en sådan definition. Kommunen använder ordet lokalproducerat och drar ett streck 15 mil från kommungränsen. Leverantörerna har inte någon statistik som automatiskt ger uppgifter om ursprung och under 2014 arbetar kommunen med att hittar former hur detta skärpta krav ska följas upp. Det vore önskvärt om 19

20 erfarenheterna från Halmstad kan förmedlas så att de kan bli till hjälp för de övriga halländska kommunerna. Dialog Till de identifierade framgångsfaktorerna hör dialog och en sådan behövs på flera områden för att nå resultat, inte minst då det gäller den politiska styrningen. Samsyn inom kommunen med dialogens hjälp Vid de samtal LRF Halland har fört med kommuner och region blir det ibland tydligt att det inte förs tillräcklig dialog mellan politiker och tjänstemän om hur de satta målen ska nås. Ja, i något fall ger politikerna uttryck för en omedvetenhet om att de övergripande miljömålen ska genomföras i den verksamhet de ansvarar för. Snarast verkar det vara engagerade tjänstemän som driver arbetet. Att skapa en samsyn mellan alla inblandade parter är alltså viktigt för att nå de satta målen. I de kommuner där det vid mötet med LRF Halland råder samsyn mellan politiker, måltidspersonal och upphandlare om vart man ska finns det också en tydligt högre ambition. Dialog med producenter ger tydliga signaler En annan dialog som är mycket viktig att föra är den mellan producenter och kommun. Den behövs för att ge en tydlig bild av kommunernas långsiktiga ambition och måste pågå kontinuerligt om politikerna har en ambition att få med andra aktörer än de som redan finns på marknaden. Grundförutsättningen för en producent att lägga anbud är, naturligtvis, att det lönar sig att sälja varor till kommunen. Många producenter har dock redan upparbetade försäljningskanaler, speciellt de som verkar inom köttbranschen. Ska de förändra eller utvidga kundkretsen och börja sälja till en kommun måste de veta att det finns ett långsiktigt intresse. Det tar lång tid och kräver mycket framförhållning att utöka produktionen eller att ändra dess inriktning. Men med en kontinuerlig dialog, speciellt mellan upphandlingarna, om respektive parts behov och förutsättningar blir signalerna så tydliga som möjligt. Dialog för delad och specificerad upphandling En viktig framgångsfaktor för att öppna för mindre producenter är, som nämnts, att dela upphandlingen i flera mindre områden och att göra det möjligt att lämna anbud endast på en specifik vara, eller på leverans till en eller ett fåtal kommunala enheter. Inte heller detta låter sig dock göras utan dialog mellan kostchefer, upphandlare och producenter. Ett exempel på vad en sådan dialog kan resultera kommer från ett studiebesök som måltidspersonal från Halmstads kommun gjorde hos en lokal potatisproducent. Samtalet ledde fram till att kommunen numera köper in den småpotatis som producenten plöjde ner för att han trodde att den var osäljbar. På 20

21 liknande sätt kan andra dialoger leda till att anbudsunderlag delas och specificeras. Det gäller för kommunerna att fråga vad som är möjligt att få. Kontaktnät en förutsättning för dialog med producenter För att kunna föra dialog med producenterna har kommunerna ett stort behov av hjälp av att nå producenterna. Här kan och vill LRF Halland hjälpa till. Vid de initiativ till dialog som våren 2014 har tagits av Laholms och Varbergs kommun har LRF Halland hjälpt till med kontaktuppgifter till producenter, liksom med att uppmuntra dessa till samarbete och till att lägga anbud. Samma hjälp kan övriga kommuner och Region Halland också få. 21

Kommuner och landsting vill, kan och vågar satsa på kvalitet på livsmedel i offentliga kök. Presentation från Landsbygdsnätverket 2014

Kommuner och landsting vill, kan och vågar satsa på kvalitet på livsmedel i offentliga kök. Presentation från Landsbygdsnätverket 2014 Kommuner och landsting vill, kan och vågar satsa på kvalitet på livsmedel i offentliga kök Presentation från Landsbygdsnätverket 2014 Landsbygdsnätverkets arbete med kvalitet på livsmedel i offentliga

Läs mer

Stärkt konkurrenskraft inom gröna och blåa näringar genom närmare relation till konsumenterna och ökad medvetenhet om livsmedelskvalitet.

Stärkt konkurrenskraft inom gröna och blåa näringar genom närmare relation till konsumenterna och ökad medvetenhet om livsmedelskvalitet. Stärkt konkurrenskraft inom gröna och blåa näringar genom närmare relation till konsumenterna och ökad medvetenhet om livsmedelskvalitet. Landsbygdsnätverket 2014 Kommuner och landsting vill, kan och vågar

Läs mer

Upphandling av livsmedel

Upphandling av livsmedel Upphandling av livsmedel - ett exempel på hållbar upphandling i Härnösands kommun Sofia Elmeholt Upphandlingscontroller Härnösands kommun Offentlig upphandling är en viktig pusselbit för att nå politiska

Läs mer

Upphandling av livsmedel

Upphandling av livsmedel Upphandling av livsmedel Sofia Elmeholt sofia.elmeholt@adviceu.se Lokalproducerat ja tack! 2 Strategi Öka konkurrensen genom att inte utesluta mindre producenter/leverantörer. Politisk prioriteringsordning:

Läs mer

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling Offentlig upphandling -Luleå 24 april 2014 Axel Hansson LRF Marknadsutvecklare offentlig upphandling Offentlig upphandling av livsmedel Omsätter totalt 8,9 miljarder kronor 3 miljoner måltider per dag

Läs mer

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy.

POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. LIVSMEDELSPOLICY Beslutad i: KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-16 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret, tillsvidare POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer

Läs mer

Sibylle Mendes. Criadora Consult. Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013

Sibylle Mendes. Criadora Consult. Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013 . Sibylle Mendes Criadora Consult Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013 Goda exempel De goda exemplen finns, men de har krävt en hel del extra arbete av såväl kostchefer som upphandlare. Vadstena,

Läs mer

Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel

Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-10-06 FHN 2015.0034 Handläggare Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde 2014-06-17 97 planeringsförutsättningarna

Läs mer

Kostpolicy för Ånge kommun

Kostpolicy för Ånge kommun Kostpolicy för Ånge kommun Dokumentansvarig: Tekniska förvaltningen Fastställd av: Kommunfullmäktige Fastställd när: 2015-10-26, 81 Diarienummer: KS 14/231 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Kostpolicy Norrtälje kommun. Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016

Kostpolicy Norrtälje kommun. Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016 Kostpolicy Norrtälje kommun Antagen i fullmäktige den 20 juni 2016 1 Vår vision är att erbjuda goda, näringsriktiga och lustfyllda måltider som lagas nära gästen och bidrar till hållbar utveckling. Inledning

Läs mer

Karlstads kommuns Livsmedelspolicy

Karlstads kommuns Livsmedelspolicy Karlstads kommuns Livsmedelspolicy Dnr KS-2011-256 Dpl 01 Postadress: Upphandlingsenhetn, 651 84 Karlstad Besöksadress: Västra Torggatan 26 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-186768 E-post: upphandling@karlstad.se

Läs mer

Ekologiska livsmedel hur lyckades vi? Annika Christensson Miljöchef 2014-10-29

Ekologiska livsmedel hur lyckades vi? Annika Christensson Miljöchef 2014-10-29 Ekologiska livsmedel hur lyckades vi? Annika Christensson Miljöchef 2014-10-29 Hur mycket handlar vi per vecka? 1500 liter mjölk 700 kg potatis 180 kg morötter 100+ kg frukt 110+ kg blandfärs för att servera

Läs mer

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider

Kostpolicy för Falköpings kommun. Mat och måltider Kostpolicy för Falköpings kommun Mat och måltider Falköpings kommun och maten Här i Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Detta är i enlighet med

Läs mer

Mat- och måltidspolicy

Mat- och måltidspolicy Styrdokument Dokumenttyp: Policy Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2016-08-25 Ansvarig: Utvecklingsledare-kost Revideras: Vart 4:e år Följas upp: Mat- och måltidspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kvalité på livsmedel i de offentliga köken. Eva Sundberg

Kvalité på livsmedel i de offentliga köken. Eva Sundberg Kvalité på livsmedel i de offentliga köken Eva Sundberg Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg Funnits på Livsmedelsverket sedan 2011 Regeringsuppdrag inom ramen för Livsmedelsstrategin

Läs mer

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014

Eko-målet. På lördag är det dags igen!!! med siktet på en hållbar utveckling. GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 Eko-målet med siktet på en hållbar utveckling GRUNDAD 2006 NR 29 Maj 2014 På lördag är det dags igen!!! Ekomatsligan 2013 Ludvika nu på plats 38 Våra ekologiska varor: Vetemjöl Havregryn Mjölk Filmjölk

Läs mer

LIVSMEDELSSPÅRET. Örebro 2011-10-06 Monica Sihlén

LIVSMEDELSSPÅRET. Örebro 2011-10-06 Monica Sihlén LIVSMEDELSSPÅRET Örebro 2011-10-06 Monica Sihlén AGENDA Sverige - det nya matlandet Fråga 1 Miljöstyrningsrådets kriterier Fråga 2 Rättsutvecklingen Möjligheter och utmaningar Fråga 3 Sverige - det nya

Läs mer

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN BAKGRUND Den goda måltiden är riktlinjer för en god kvalitet på den mat och de måltider som erbjuds inom de verksamheter Dals-Eds kommun ansvarar för. Den goda måltiden

Läs mer

Hållbara livsmedelsinköp

Hållbara livsmedelsinköp Policy Hållbara livsmedelsinköp Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Hållbara livsmedelsinköp 2016-10-24 2016-2019 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 329 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 329 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 329 165 Dnr KS 2016-30 Antagande av Mat- och måltidspolicy för Nybro kommun Bakgrund och sammanfattning Kommunfullmäktige i Nybro kommun fastställde den 22 februari 2010, 36, Mat- och

Läs mer

Mat och måltider Kiruna kommun

Mat och måltider Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2015-11-23, 118 Mat och måltider Kiruna kommun Definition, värdebegrepp och ambitionsnivåer BILAGA 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Definition och beskrivning begrepp

Läs mer

Kostenheten. Diarienummer: 2014/330 Fastställd: 2014-12-15 POLICY. Kost- och livsmedel

Kostenheten. Diarienummer: 2014/330 Fastställd: 2014-12-15 POLICY. Kost- och livsmedel Kostenheten Diarienummer: 2014/330 Fastställd: 2014-12-15 POLICY Kost- och livsmedel Kost- och livsmedel 2/5 Vision... 3 Maten och hälsan... 3 Maten och klimatet... 3 Maten och måltiden... 4 Maten och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Duvan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 12.00 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Arne Andersson, PRO Curt Henriksson, PRO Gunnar

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR TIDAHOLMS KOMMUNS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR

KOSTPOLICY FÖR TIDAHOLMS KOMMUNS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR KOSTPOLICY FÖR TIDAHOLMS KOMMUNS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR Tidaholm karin.artmo@tidaholm.se 2010-02-01 Kostpolicy för Tidaholms kommuns förskolor och skolor Vision Alla matgäster skall känna sig trygga i att

Läs mer

Vägen till den lokala maten. - Tips till dig som upphandlar, lagar och beslutar om maten som serveras i offentlig sektor

Vägen till den lokala maten. - Tips till dig som upphandlar, lagar och beslutar om maten som serveras i offentlig sektor Vägen till den lokala maten - Tips till dig som upphandlar, lagar och beslutar om maten som serveras i offentlig sektor Dags att skapa nya (affärs) förbindelser! När jag för fem år sedan började arbeta

Läs mer

Kostpolicy. Botkyrka kommun. Förskola, skola och äldreomsorg. Tryckt: Februari 2008

Kostpolicy.  Botkyrka kommun. Förskola, skola och äldreomsorg. Tryckt: Februari 2008 Kostpolicy Botkyrka kommun Förskola, skola och äldreomsorg Tryckt: Februari 2008 Botkyrka kommun, Munkhättevägen 45, 147 85 Tumba, Tel: 08 530 610 00, www.botkyrka.se www.botkyrka.se/halsaochkostt Foto:

Läs mer

snabbaste Vägen till hållbara måltider i offentlig förvaltning Nu lyfter vi den offentliga måltiden!

snabbaste Vägen till hållbara måltider i offentlig förvaltning Nu lyfter vi den offentliga måltiden! snabbaste Vägen till hållbara måltider i offentlig förvaltning Nu lyfter vi den offentliga måltiden! Jo, alla kommuner kan! Det bubblar av aktivitet inom den offentliga måltidsverksamheten i Sverige. I

Läs mer

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN

KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN KOST- OCH LIVSMEDELSPOLICY FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN I GULLSPÅNGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-29, 139 Dnr: KS 2012/360 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM

RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM RIKTLINJER FÖR MÅLTIDSVERKSAMHETEN FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Beslutad i: Barn- och ungdomsnämnden Uppdaterad: 2014-10-22 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt.

Läs mer

Kostpolicy för Äldreomsorgen

Kostpolicy för Äldreomsorgen - KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2012-02-07 Kostpolicy för Äldreomsorgen u:\soc\socialförvaltning\ledningssystem\pia och karin\dokument, orginal\kost\kos_kostpolicy.doc Kils kommun Postadress Besöksadress

Läs mer

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel

Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1309-1155 Landstingsstyrelsen Motion 2013:19 av Anna Sehlin (V) m.fl. om vegetarisk mat och ekologiska livsmedel Föredragande

Läs mer

KOSTPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

KOSTPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM KOSTPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Inledning I Haninge kommun serveras mat varje dag till drygt 15 000 barn, elever, vuxna och äldre inom måltidsverksamheterna i förskola, skola,

Läs mer

Riktlinje för inköp och upphandling av livsmedel

Riktlinje för inköp och upphandling av livsmedel Diarienr 2013/143-KS nternati Riktlinje för inköp och upphandling av livsmedel Beslutad av Kommunstyrelsen 12 juni 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

Södertälje Närodlat. Förstudie september 2011 till februari 2012. Kostenheten, Södertälje kommun

Södertälje Närodlat. Förstudie september 2011 till februari 2012. Kostenheten, Södertälje kommun Södertälje Närodlat Förstudie september 2011 till februari 2012 Kostenheten, Södertälje kommun i samarbete med LRF, BERAS Implementation, Skillebyholms Yrkeshögskola Projektledare: Helena Nordlund Uppdraget

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Kostpolicy Beslutad av kommunfullmäktige Reviderad

Författningssamling i Borlänge kommun. Kostpolicy Beslutad av kommunfullmäktige Reviderad Författningssamling i Borlänge kommun Kostpolicy Beslutad av kommunfullmäktige 2012-09-18 Reviderad 2016-02-09 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Kostpolicy Dokumenttyp Policy Omfattar Kommunen Dokumentägare

Läs mer

Medborgarförslag om maten i Sala kommun

Medborgarförslag om maten i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTVRtcSEJir 24 (39) Sammanträdesdatum 2013-05-13 135 Medborgarförslag om maten i Sala kommun Dnr 2012/406 INLEDNING Medborgarförslag från Sarah Svensson. Förslagsställaren tar

Läs mer

CHECKLISTA för dig som vill förbereda frågorna i kategorin

CHECKLISTA för dig som vill förbereda frågorna i kategorin CHECKLISTA för dig som vill förbereda frågorna i kategorin Miljöpåverkan Denna kategori omfattar frågor gällande skolmåltidernas miljöbelastning. När du ska besvara frågorna för första gången kan du förbereda

Läs mer

Kostpolicy Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun. Antagen KF Augusti- 2014

Kostpolicy Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun. Antagen KF Augusti- 2014 Kostpolicy Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel och måltider i Lunds kommun Antagen KF Augusti- 2014 Syfte & mål KP vara ett kommungemensamt styrdokument samt stöd och verktyg för förtroendevalda

Läs mer

ursprungsmärkning av livsmedel

ursprungsmärkning av livsmedel Frivillig ursprungsmärkning av livsmedel Martin & Servera arbetar, tillsammans med restaurang- och storköksbranschen, för att initiera en frivillig ursprungsmärkning för livsmedel, något som många kunder

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Inom Vård och omsorg ska mat och näring ses som en integrerad del av omvårdnaden. Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten som serveras inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten

Läs mer

Hur kan en kommun arbeta med ekologisk mat? Erfarenheter från Borlänge

Hur kan en kommun arbeta med ekologisk mat? Erfarenheter från Borlänge Hur kan en kommun arbeta med ekologisk mat? Erfarenheter från Borlänge IKEA Mål Nationella miljömål: Giftfri miljö Ett rikt odlingslandskap Levande vatten Ett rikt växt- och djurliv Här ska borlängebon

Läs mer

Monica Holm Verksamhetsutvecklare monica.holm@ostersund.se. Evonne Kjellsdotter Mattsson Kostchef evonne.k.mattsson@ostersund.se

Monica Holm Verksamhetsutvecklare monica.holm@ostersund.se. Evonne Kjellsdotter Mattsson Kostchef evonne.k.mattsson@ostersund.se Monica Holm Verksamhetsutvecklare monica.holm@ostersund.se Evonne Kjellsdotter Mattsson Kostchef evonne.k.mattsson@ostersund.se Vi ska laga och servera god mat till växande barn & ungdomar som ska orka

Läs mer

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret

Social-och omsorgskontoret. Kostpolicy. äldreomsorgen. Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Social-och omsorgskontoret Kostpolicy äldreomsorgen Handläggare: Kerstin Sjölin, kostenheten Inga-Lena Palmgren, social-och omsorgskontoret Kostpolicy Kommunen har sin kostverksamhet inom skilda områden

Läs mer

Svensk/regional mat i offentlig upphandling i Mälardalen

Svensk/regional mat i offentlig upphandling i Mälardalen Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Svensk/regional mat i offentlig upphandling i Mälardalen En studie av inköp, problem och möjligheter i åtta kommuner Swedish/regional food in public

Läs mer

REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010. Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se

REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010. Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010 Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se AGENDA Exempel på Miljöstyrningsrådets nya livsmedelskriterier Den offentliga

Läs mer

Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Livsmedelupphandling, U.24, 1 december 2011, Stockholm David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Växjö kommun Växjö kommun: ca 84 000 invånare ca 7000 kommunanställda Växjö kommuns

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

Förutsättningar för ökad konsumtion av lokalt producerad mat i våra offentliga kök

Förutsättningar för ökad konsumtion av lokalt producerad mat i våra offentliga kök Förutsättningar för ökad konsumtion av lokalt producerad mat i våra offentliga kök Processledare för offentlig upphandling Det finns förutsättningar för ökad livsmedelsproduktion och konsumtion av lokalt

Läs mer

Ställ högre djurskyddskrav i upphandlingar! Svar på motion (MP)

Ställ högre djurskyddskrav i upphandlingar! Svar på motion (MP) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-11-20 Utbildningskontoret Dnr BOU 2012-165 Helena Rolandsson Dnr BIN 2012-119 Dnr KS 2012-277 Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Ställ högre djurskyddskrav i upphandlingar!

Läs mer

STADSDELENS ÖSTERMALMS KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR 1

STADSDELENS ÖSTERMALMS KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR 1 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM SID 1 (6) 2013-01-07 BILAGA TILL DNR:2012-634-1.1. pm STADSDELENS ÖSTERMALMS KOSTPOLICY FÖR FÖRSKOLOR 1 Bakgrund Ett angeläget område inom stadsdelens förskoleverksamhet

Läs mer

Ekologiska livsmedel i Stockholms stad

Ekologiska livsmedel i Stockholms stad PM 2006 RI+VIII (Dnr 119-2171/2006) Ekologiska livsmedel i Stockholms stad Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Kommunfullmäktige m.m. anvisas tilläggsanslag med 6 mnkr som

Läs mer

Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet

Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet Kostpolicy för Uppvidinge kommun Barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre inom kommunal verksamhet Policyn revideras varje mandatperiod Policy utarbetad i samarbete med representanter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 307 113 Dnr KS 2016-30 Mat- och måltidspolicy för Nybro kommun Bakgrund och sammanfattning Kommunfullmäktige i Nybro kommun fastställde den 22 februari 2010, 36, Mat- och måltidspolicy

Läs mer

Välkommen till Borlänge. Då -läget. Genomförande. Gemensam livsmedelsupphandling. Borlänge, Gagnef Säter Smedjebacken Ludvika Falun.

Välkommen till Borlänge. Då -läget. Genomförande. Gemensam livsmedelsupphandling. Borlänge, Gagnef Säter Smedjebacken Ludvika Falun. Välkommen till Borlänge Då -läget LEVERANTÖRER RER KUNDER Borlänge, Gagnef Säter Smedjebacken Ludvika Falun Genomförande LEVERANTÖRER RER Gemensam livsmedelsupphandling DISTRIBUTIONS- CENTRAL KUNDER Minska

Läs mer

Ökad kostnad för inköp av färskt och fryst kött. KS 2015-203

Ökad kostnad för inköp av färskt och fryst kött. KS 2015-203 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 173 Ökad kostnad för inköp av färskt och fryst kött. KS 2015-203 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kostpolicy för skola och förskola

Kostpolicy för skola och förskola Kostpolicy för skola och förskola Vision Alla matgäster, äldre som yngre, får nylagad, varm, god och säker mat i en lugn och trevlig miljö. I förskolan och i skolan ingår måltiden som en naturlig del och

Läs mer

Kostpolicy på Ängdala Skolor

Kostpolicy på Ängdala Skolor Kostpolicy på Ängdala Skolor Syfte och bakgrund. I en strävan att ge er en insikt i vår verksamhet upprättar vi en kostpolicy. Ett tydligt dokument som man lätt kan följa för att bl.a. säkerställa att

Läs mer

75 % ekologisk mat i offentliga kök det är möjligt!

75 % ekologisk mat i offentliga kök det är möjligt! 75 % ekologisk mat i offentliga kök det är möjligt! Maria Unell Verksamhetsledare, Fil.Dr. maria@miljoresurslinne.se Tel: 072-511 61 00 www.miljoresurslinne.se Miljöresurs Linné Ideell förening, bildades

Läs mer

ja vi tar bort kravet på att pos 152, 153 inte får innehålla palmolja

ja vi tar bort kravet på att pos 152, 153 inte får innehålla palmolja Sida 1 av 5 FRÅGOR OCH SVAR Sista dag för att ställa frågor är 2012-11-14 Ställ en fråga om den här upphandlingen Bilaga 2a är försedd med lösenord och går ej att öppna. Bilagorna är skyddade men inte

Läs mer

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande.

Sammanfattning En motion har inkommit till kommunsstyrelsen som remiterat vidare till äldreomsorgsnämnden för yttrande. 1 (3) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Angående deltagande i projekt för att höja kvaliteten på och minska klimatpåverkan på den offentliga maten

Läs mer

Måltiden. som vi vill ha den i Ronneby kommun. Källor

Måltiden. som vi vill ha den i Ronneby kommun. Källor Källor Ronneby kostpolicy: ronneby.se Ät S.M.A.R.T.-modellen: folkhalsoguiden.se Livsmedelsverket och Nordiska näringsrekommendationer: livsmedelsverket.se Måltiden som vi vill ha den i Ronneby kommun

Läs mer

Måltiden. som vi vill ha den i Ronneby kommun

Måltiden. som vi vill ha den i Ronneby kommun Måltiden som vi vill ha den i Ronneby kommun Välkommen Ronneby kommun är unik som satsar stort på mat och måltider. Mat är viktigt på många sätt och ett område som väcker både känslor och diskussioner.

Läs mer

Måltidspolicy för Västerås stad

Måltidspolicy för Västerås stad Diarienr 2011/239-KS Måltidspolicy för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 februari 2015 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för

Läs mer

Underlag för dig som vill förbereda frågorna om. service & pedagogik, samt miljöpåverkan

Underlag för dig som vill förbereda frågorna om. service & pedagogik, samt miljöpåverkan CHECKLISTA Nivå 2 Underlag för dig som vill förbereda frågorna om service & pedagogik, samt miljöpåverkan Denna checklista innehåller frågor som, beroende på skolans förutsättningar, kan behövas förberedas

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Bättre upphandling av livsmedel

Bättre upphandling av livsmedel Bättre upphandling av livsmedel Upphandling 24 seminarie 29/11 2012 Nils Berntsson, Marknadsdirektör Martin&Servera 1 Martin & Servera: Mat, dryck, utrustning, koncept och tjänster Martin & Servera är

Läs mer

Ekomat i Malmö stad så funkar det

Ekomat i Malmö stad så funkar det Ekomat i Malmö stad så funkar det Det handlar om omsorg! Därför ska vi köpa ekologiskt och rättvisemärkt. Det handlar om omsorg om barnen, eftersom ekologiskt och rättvisemärkt bland mycket annat innebär

Läs mer

Motion om ekologisk och lokalt odlad mat

Motion om ekologisk och lokalt odlad mat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2016-08-11., r;i.,., h..,:, I /._ \: =: L I, ~ l; ~ 5... ~:,., 1 ~ 20 (35) 112 Motion om ekologisk och lokalt odlad mat Dnr 2015/977 INLEDNING Erik

Läs mer

Upphandling. Livsmedel 2013

Upphandling. Livsmedel 2013 Upphandling Livsmedel 2013 Inför vår upphandling Informationsträffar för leverantörer Marknadsanalys Besök hos leverantörer Annonsering i databaser och press Vår strategi Dela upp i åtta olika upphandlingar

Läs mer

Kosten kort och gott

Kosten kort och gott Kosten kort och gott En broschyr från kostenheten Reviderad december 2011 Bra mat i förskolan och skolan är betydelsefullt för att barnen ska orka med hela dagen på förskolan och för elevernas prestationer

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Kost & Näring 3 oktober 2012 Eva Sundberg

Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Kost & Näring 3 oktober 2012 Eva Sundberg Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg Kost & Näring 3 oktober 2012 Eva Sundberg Nationellt kompetenscentrum Projektgruppen Lena Forsman Anna-Karin Quetel Eva Sundberg Inger Stevén Regeringens

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Kost- och måltidspolicy 2017

Kost- och måltidspolicy 2017 Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2017-09-18 KS/2017:70 Handläggare Åsa Carlberg Tfn 0142-850 88 Kommunstyrelsen Kost- och måltidspolicy 2017 Bakgrund Föreslagen kost- och måltidspolicy

Läs mer

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1 Ekologiskt är en växande konsumenttrend som skapar en

Läs mer

Vägledning till matsedelsplanering. Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern.

Vägledning till matsedelsplanering. Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern. Vägledning till matsedelsplanering Naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskoleåldern. Köpings kommun Rapporten skriven av: Jorun Ledin, 2014-10-14 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd, datum

Läs mer

HUR KAN VI UPPHANDLA LOKALT PRODUCERAT OCH EKOLOGISKT? UPPDATERING - VAD HÄNDER I SVERIGE RÄTTSLÄGET

HUR KAN VI UPPHANDLA LOKALT PRODUCERAT OCH EKOLOGISKT? UPPDATERING - VAD HÄNDER I SVERIGE RÄTTSLÄGET HUR KAN VI UPPHANDLA LOKALT PRODUCERAT OCH EKOLOGISKT? UPPDATERING - VAD HÄNDER I SVERIGE RÄTTSLÄGET Linköping 12-04-19 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, monica@msr.se KONSEKVENSER VID UPPHANDLING:

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning KF granskar den svenska marknaden för kött En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten ska kunna påverka utbudets kvalitet

Läs mer

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande

Datum 2012-06-12. Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande KS 6 8 AUG 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2012-06-12 Diarienummer KSN-2011-0400 Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag: Inventering av aktiviteter kring etiskt handlande Förslag

Läs mer

Organisation Kvalitet

Organisation Kvalitet 1(6) 2(6) I Svedala kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och rätt sammansättning,

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

Interpellation om ekologisk och närproducerad mat i skolorna

Interpellation om ekologisk och närproducerad mat i skolorna ^^Ä^^fek Interpellation om ekologisk och närproducerad mat i skolorna Ett av etappmålen i det nya klimat och miljöprogrammet är att kommunen ska upphandla 100% ekologiska livsmedel till 2023. Detta är

Läs mer

Kostpolicy. Offentlig gastronomi i Leksands kommun. Antagen av kommunfullmäktige

Kostpolicy. Offentlig gastronomi i Leksands kommun. Antagen av kommunfullmäktige Kostpolicy Offentlig gastronomi i Leksands kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-12 Innehåll 1. Inledning. 2 1.1 Inledning. 2 1.2 Mål. 2 1.3 Främja goda matvanor 2 1.4 Servera god, vällagad och säker

Läs mer

Christl Kampa-Ohlsson

Christl Kampa-Ohlsson Christl Kampa-Ohlsson Mat som förbättrar världen om sambandet mellan mat miljö - hälsa !!????!! Hushållens utsläpp av växthusgaser 27 % Mat 25 % Rekreation och fritid 16 % Transporter 16 % Bostad 6 % Kläder

Läs mer

Medborgarförslag Djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen

Medborgarförslag Djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen Tekniska förvaltningen Görel Jernberg,0550-88261 gorel.jernberg@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-04-13 Tn/2015:71 008 Motioner/enkel fråga/medb.förslag Medborgarförslag Djurskyddskrav

Läs mer

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Servicenämnden 2013 / 30 1 (5) Datum 2013-03-12 Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Vision Trelleborgs kommun ska erbjuda matgästerna lustfyllda måltider, lagade av bra råvaror som ger god hälsa

Läs mer

Kostpolicy. för Lessebo kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-01 75

Kostpolicy. för Lessebo kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-01 75 Kostpolicy för Lessebo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-11-01 75 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte:... 3 Kommunens vision för måltidsverksamheten är:... 4 Inriktningsmål/områden:... 5 1.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av livsmedel Knivsta kommun

Riktlinjer för upphandling av livsmedel Knivsta kommun Riktlinjer för upphandling av livsmedel Knivsta kommun Antagna av kommunfullmäktige den 23 maj 2013, 121 Riktlinjer för upphandling av livsmedel i Knivsta kommun Dessa riktlinjer utgör komplement till

Läs mer

HÅLLBAR MAT POLICY 2016-2020

HÅLLBAR MAT POLICY 2016-2020 HÅLLBAR MAT POLICY 2016-2020 Innehåll Inledning 3 Hållbar utveckling 4 Mål 5 Struktur 5 Hälsosam mat av hög kvalitet ekologiskt hållbar 7 S.M.A.R.T. 8 Socialt hållbar 11 Hållbar ekonomi 12 Kunskap och

Läs mer

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun

Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Riktlinjer för kostverksamhet i Mariestads kommun Antaget av Kommunstyrelsen 2015-09-14 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Ansvar... 3 3.1. Kostavdelningen... 3 3.2. Sektor utbildning...

Läs mer

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen.

Konsumentkronan. Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen. Konsumentkronan Analys av värdekedjan för svensk mjölk, nötkött, morötter och äpplen för Konkurrenskraftsutredningen 4 december, 2014 STRATEGI- OCH AFFÄRSUTVECKLING FÖR HÅLLBART VÄRDESKAPANDE Sammanfattning

Läs mer

Plan för hållbar upphandling

Plan för hållbar upphandling KS strategi 2014-09-01 Plan för hållbar upphandling - FORDON -TRANSPORTER -LIVSMEDEL KS strategi 2014-09-01 Framtagen 2013, beslutad i KF 2014-02-27 Treårsplan 2014-2016 Kostnadsberäknade åtgärder för

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Hur lång väg kvar till målen för 2020?

Hur lång väg kvar till målen för 2020? Hur lång väg kvar till målen för 2020? 20/20-seminarium 21.03.2013 EkoCentria i korthet en utvecklingsenhet som främjar förverkligandet av hållbara val inom offentliga måltidstjänster finansiering från

Läs mer

Kostpolicy för äldreomsorgen

Kostpolicy för äldreomsorgen Kostpolicy för äldreomsorgen Vision Alla matgäster, äldre som yngre, erbjuds god nylagad, varm, och säker mat i en lugn och trevlig miljö. Maten produceras och distribueras så att den främjar både folkhälsa

Läs mer