ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

2 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2

3 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen... 5 Organisation... 5 Elrörelsen... 6 Fjärrvärme... 8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...14 Balansräkning...15 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...16 Kassaflödesanalys...17 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys...18 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer...19 Noter...21 Underskrifter...24 Revisionsberättelse...25 Ekonomisk översikt

4 VD har ordet ÅRET SOM GÅTT Den ekonomiska utvecklingen har under det gångna året fortsatt att vara bra för samtliga rörelsegrenar, en trend som inte har brutits de senaste fem åren. Uppnått resultat ger oss ett fortsatt utrymme att investera i våra produktions och distributionsanläggningar, så att vi kan leva upp till kundernas förväntningar på en stabil och pålitlig leverantör av el och värme. Bytet av den 40 år gamla kulverten i Kungsgatan som pågick under sommaren, med ett kortare uppehåll under genomförandet av Oringen, kommer att slutföras under kommande säsong. För oss som följde arbetet möttes gammal och ny teknik för kulvertmaterial, där det klart framstod att utvecklingen faktiskt inte stått stilla. Samordningen med byte av VAledningar och byggandet av fastigheten på före detta Åhlénsparkeringen var också en utmaning som fungerade utmärkt och bidrog till att minimera störningarna. FJÄRRVÄRME Året var temperaturmässigt mycket gynnsamt med få perioder av ihållande kyla. Oljeanvändningen blev därför betydligt lägre än budget liksom kostnaderna för använda bränslen. Investeringen i den nya rökgaskondenseringen som stod klar i månadsskiftet oktobernovember visade sig ha bättre prestanda än projekterat, vilket kommer att minska våra bränslekostnader. Detta tillsammans med hög tillgänglighet i produktionsanläggningarna gav nödvändiga förutsättningar för ett oförändrat fjärrvärmepris under I prisundersökningen Nils Holgerson behåller vi vår andra plats och minskar avståndet till den åtråvärda förstaplatsen att kunna erbjuda landets lägsta fjärrvärmepris. ELHANDELN Den trendmässigt sjunkande elanvändningen har fortsatt under 2013 samtidigt som tillförseln av ny el, via förnybar produktion och effekthöjningar i kärnkraften, ökar. Följden blir fortsatt låga marknadspriser på el, vilket skapar problem för många elproducenter. Det gäller särskilt de som fasas ut ur elcertifikatsystemet och de vindkraftsproducenter som byggt dyrt eller i dåliga vindlägen. Trots minskad elanvändning har vi lyckats hålla vår försäljning oförändrad genom att ta nya kunder såväl inom som utanför Boden. Med bibehållen marginal har elhandeln därigenom kunnat leverera ett bra resultat för ELNÄTET Tillgängligheten har varit god utan några längre avbrott i elnätet under Ett flertal kortare avbrott har dock drabbat kunderna på landsbygden. Åtgärder för vädersäkring av landsbygdsnätet pågår och kommer att intensifieras ytterligare för att vi ska komma till rätta med driftstörningarna. Tidsfaktorn för alla förbättringsåtgärder som innebär flytt av anläggningar har ökat väsentligt genom att de kräver ny ledningsrätt som måste sökas och erhållas innan arbetena överhuvudtaget kan börja. Målsättningen att nå fram till i stort sett avbrottsfri kraft kvarstår även om det just nu känns en bit bort att förverkliga. HARDY LUNDBERG, VD 4

5 Koncernen VERKSAMHETEN Bodens Energi är en distributör och producent av fjärrvärme och el, samt ägare av infrastruktur för fjärrvärme, el och fiber. Verksamheten ska, i enlighet med ägardirektiven, kännetecknas av driftsäkra leveranser av god kvalitet. Bolaget ska hålla låga priser och god service. Priserna ska vara konkurrenskraftiga i Sverige och mot prisnivån regionalt. Bolaget ska även i sin planering underlätta för marknadens aktörer så att infrastrukturen för bredband utvecklas. Verksamheten bedrivs i en koncern där moderbolaget Bodens Energi AB svarar för elhandel och fjärrvärme och det helägda dotterbolaget Bodens Energi Nät AB svarar för elnätet i kommunen. De delägda dotterbolagen Energiproduktion i Norrbotten AB och Restproduktbearbetning i Boden AB svarar för delar av bränsleförsörjningen till fjärrvärmen. Elhandeln omfattar elförsäljning företrädesvis inom kommunen. El produceras i sex mindre vattenkraftstationer och från 2008 även i värmeverket. VISION: Bodens Energi ska med affärsmässighet, långsiktighet, seriositet och starkt engagemang i samhällsutvecklingen vara det naturliga valet för Bodensaren. KONCERNEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning (Mkr) Rörelseresultat (Mkr) Investeringar i anläggningar (Mkr) Balansomslutning (Mkr) Avkastning på totalt kapital (%) Försäljning av el (GWh) Försäljning av fjärrvärme (GWh) Elnät omfattar överföring av el samt viss entreprenad och bredbandsverksamhet. Fjärrvärme omfattar kraftvärmeproduktion och distribution av fjärrvärme inom Bodens tätort. Organisation Bodens Energi AB Moderbolag ELHANDEL, ELPRODUKTION, FJÄRRVÄRME, ADMINISTRATION Bodens Energi Nät AB NÄT VERKSAMHET BREDBAND Energiproduktion i Norrbotten AB Restproduktbearbetning i Boden AB BIOBRÄNSLE AVFALLSHANTERING 5

6 Elrörelsen Elrörelsen omfattar elhandel och småskalig elproduktion i moderbolaget samt nätverksamhet i dotterbolaget Bodens Energi Nät AB. ELHANDELN Försäljning GWh Varav till kund GWh Ekonomi Nettoomsättning Mkr Rörelseresultat Mkr 6 5 Diagram Elförsäljning % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Den starka kraftbalansen på el kvarstår och el fortsätter att vara en viktig exportvara för Sverige. Skälen är en stark vattenkraftsproduktion, en förbättrad tillgänglighet i kärnkraften samt en fortsatt utveckling av vindkraften. Året har präglats av låga priser, dock något högre än föregående års historiskt låga priser. I genomsnitt har priset varit cirka sex öre högre än Lite större skillnad under hösten, då priserna var högre på grund av torrt väder med låg vattentillgång som följd. Elförsäljningen till kund är i stort sett oförändrad 166 (167) GWh, trots att antalet kunder har ökat. Det beror dels på att elanvändningen minskar. Sett över hela landet minskade den temperaturkorrigerade elanvändningen med 2,2 procent. Bakom utvecklingen ligger både strukturell omvandling inom industrin, men även övergång till energieffektivare teknik och andra energibärare än el för uppvärmning. En annan orsak till den minskade elförsäljningen är vädret, som var varmare än under Graddagar, som är ett mått på uppvärmningsbehovet, visar att det var elva procent varmare 2013 än Antalet företagskunder har under året ökat med drygt 15 procent och antalet privatkunder med strax under fyra procent. Elproduktionen i de sex minikraftstationerna når en normalproduktion på 20 GWh efter förra årets rekord på 27 GWh. Både tillgången på vatten och tillgängligheten har varit normal under året. Rörelseresultatet minskar till 1,5 Mkr då produktionen inte längre är berättigad till elcertifikat. Diagram Elproduktion MWh Till kund Förluster Graddagar ELPRODUKTION I VATTENKRAFTVERKEN Produktion GWh Ekonomi Nettoomsättning Mkr 7 7 Rörelseresultat Mkr 2 6 Investeringar Mkr

7 BODENS ENERGI NÄT AB NÄTVERKSAMHET Nätanslutningar Antal Varav högspänning och effekt Antal Omsättning i nätet GWh Ekonomi Nettoomsättning Mkr Rörelseresultat Mkr Investeringar Mkr Anläggningstillgångar Mkr Omsättningen i elnätet minskade till 262 (265) GWh, beroende på att 2013 var elva procent varmare i jämförelse med Omsättningen har stabiliserats som en följd av att fjärrvärmeutbyggnaden är klar. Antalet nätanslutningar har under året ökat med 121 stycken till , bland annat som ett resultat av nya kunder. Nätavgifterna höjdes med 4,9 procent för 2013, bland annat för att leveranssäkerheten behöver förbättras. När det gäller taxan har Energimarknadsinspektionens tillsyn visat att Nätbolaget har bland landets lägsta nätpriser. Från och med 2012 fastställer inspektionen en intäktsram för fyra år framåt för samtliga elnätbolag. Intäktsramen ska täcka bolagets kostnader för verksamheten och ge en rimlig avkastning. Intäktsramen följs upp vid periodens slut. Under 2013 har inte elnätet drabbats av några större och/ eller längre avbrott. Ett flertal kortare avbrott i elnätet har dock drabbat kunderna på landsbygden. Åtgärder i form av vädersäkring av elnätet pågår och kommer att intensifieras ytterligare för att på sikt komma tillrätta med dessa driftstörningar. Det goda resultatet för 2013 beror, förutom på ökade intäkter, på lägre kostnader. Bland annat har kostnaden för regionnätstariffen minskat till följd av att en minimiproduktion garanteras i den egna elproduktionen samt en optimering av eget uttag. Arbetet med att kvalitetssäkra mätvärdena leder till en förbättrad kvalitet på insamlade värden, vilket i sin tur leder till mindre förluster. Totalt investerades 22 (16) Mkr. Den största investeringen avsåg ny transformatorstation i Heden, vilken driftsattes i januari Investeringen kommer att resultera i sänkt nätkostnad för överliggande nät. Stora investeringar görs också i elnätet för att förbättra tillgängligheten. Här kompletteras investeringarna med förebyggande underhåll av linjerna, innefattande bland annat skogliga åtgärder. Fjärrstyrningen av elnätet byggs ut, också det för att öka tillgängligheten genom snabbare felsökning. Ett nytt nätinformationssystem för elnät och bredband har tagits i drift under året. Ytterligare en stor investering som genomfördes under året är nätförstärkningen till Kårbacken, det vill säga för detta AF1, i syfte att klara strömförsörjningen till nyetablering i före detta hangarerna. För att anpassa området runt Boden Arena till kommande utomhusarrangemang har nätstationen flyttats ut från Arenan. BREDBAND Under året har bredband dragits fram till områdena Övre Sanden och Hornsberg samt till campingen. Förberedelser pågår även för anslutning av ishall, Willys, PonCat samt till hangar på Kårbacken. Dessutom förbereds för anslutning av resterande hyreshus i Bodenbos bestånd. 7

8 Fjärrvärme I moderbolaget finns produktion och distribution av fjärrvärme. Dotterbolaget Energiproduktion i Norrbotten AB (EPAB) upparbetar trädelar till biobränsle. Intressebolaget Restproduktbearbetning i Boden AB (REBAB) utvinner bränsle för fjärrvärmeproduktion från avfall Anslutningar Antal Försäljning GWh Värmeproduktion, totalt GWh Varav Avfallspanna 14 GWh Avfallspanna 17 GWh CFBpanna GWh Oljepanna GWh 6 15 Rökgaskondensering GWh Elproduktion GWh Ekonomi Nettoomsättning Mkr Rörelseresultat Mkr Investeringar Mkr Anläggningstillgångar Mkr Produktionen av värme sker i en central anläggning med för närvarande tre pannsystem för avfall, biobränsle och olja. Den senast installerade avfallspannan producerar även el. Som ett komplement finns även åtta reservcentraler, utplacerade i distributionsnätet. Sorterat avfall är basbränsle för produktionen. När effektbehovet ökar används biobränsle och vid extremt effektbehov eller vid driftstörning i någon av fastbränslepannorna används olja, i första hand bioolja i reservcentralerna. Fjärrvärme finns nu i alla tätbebyggda bostadsområden i centralorten. De nyanslutningar som kommer till sker i form av förtätning i befintligt nät. Under 2013 anslöts 25 (36) nya anläggningar. Vid årets slut var antalet anslutningar (4 073). Diagram Fjärrvärmeförsäljning Försäljning Graddagar Värmeförsäljningen minskade till 256 (271) GWh. Minskningen, i jämförelse med 2012, beror på att 2013 var elva procent varmare än I jämförelse med ett normalår var 2013 varmare (17 procent). Vintermånaderna som svarar för cirka 60 procent av den totala energiförsäljningen var dessutom betydligt varmare jämfört med normalåret. Priset på fjärrvärme höjdes med två öre under Taxan för fjärrvärme är, enligt den så kallade Nils Holgerssonundersökningen, näst lägst i landet efter Luleå. Bland företag med egen fjärrvärmeproduktion har Bodens Energi den lägsta taxan. 120% 100% DRIFTEN Tillgängligheten på alla pannor var hög under året. Värmeoch elproduktionen i kraftvärmepannan, drabbades dock under hösten av en längre driftstörning, då förbränning av ett parti hydraulslang ledde till förhöjd ugnstemperatur och metallsmälta. Återställningsarbetet blev tidsödande då det tog tid att avlägsna metallsmältan. För att säkerställa att det inte sker en upprepning ses rutinerna för mottagning av material med högt energiinnehåll över. Fjärrvärmeleveransen drabbades dock inte av avbrott, då produktionen säkrades genom den andra avfallspannan. Planerat underhåll av fastbränslepannorna görs regelbundet under perioden majseptember. Åtgärder har gjorts för att sänka drifttemperaturen på kraftvärmepannan för att minska korrosion och därmed även underhållskostnaderna. Förbränningen resulterar i olika askor som biprodukt. Slagggrus och bottenaska återanvänds som anläggningsmaterial 80% 60% 40% 20% 0% 8

9 och jordförbättringsmedel. Flygaska exporteras till Norge för behandling och deponi. Totalt producerades (26 090) ton aska. BRÄNSLEN Avfallsbränsle är för närvarande det billigaste bränslet. Sedan september 2009 har bolaget tillstånd att förbränna ton avfall per år, varav ton får utgöras av farligt avfall. Utbudet av avfall till förbränning har varit god under året. Mottagningspriset för hushålls och verksamhetsavfall har varit stabilt på en bra nivå under året. Samtidigt har priserna på returträ och biobränslen fortsatt att vara låga. Förbrukningen av olja var lägre än budgeterat under året, beroende på att vintermånaderna var varmare än normalt. Förbrukningen hamnade på 6 (15) GWh. Förbrukningen av biobränslen hamnade lite högre än 2012, 37 (36) GWh. Energitillskottet från rökgaskondenseringen har ökat under året, till 38 (32) GWh, som ett resultat av att den nya rökgaskondenseringen för kraftvärmepannan driftsattes under oktober. Sammantaget har driftförutsättningarna och bränslepriserna inneburit att kostnaderna för bränslen minskat under 2013, både i förhållande till föregående år och till budgeterad nivå. INVESTERINGAR Under året investerades totalt 48 (31) Mkr. Investering i ny rökgaskondensering för kraftvärmepannan slutfördes under september Utöver det utfördes mindre investeringsprojekt i produktionsanläggningen. Bland annat investerades i tak över bränslelager, en parallell linje för kondensatvattenrening för gamla avfallspannan och biobränslepannan, sprängsotningsutrustning för screen till gamla avfallspannan och ett tryckhållningssystem till reservpanncentralen vid före detta P5. Reservcentralen i Sävast har ytterligare försenats, då byggnadslovet överklagades. Förvaltningsrätten meddelade dom i slutet av december som innebar att överklagan inte fick bifall. Bygget har därför kunna påbörjas under januari Investeringar i fjärrvärmenät har under året främst bestått av utbyte av gamla kulvertsträckningar efter Kungsgatan och Hellgrensgatan. I samarbete med Fortifikationsverket har befintlig värmekulvert ersatts med ny inom I19:s område. Investeringen innebär, förutom en statushöjning av kulvertnätet, bättre returtemperaturer vilket ger bättre utbyte av kondenseringsanläggningarna. Ett successivt utbyte av gamla kulvertledningar kommer att pågå under ett antal år framåt. UPPARBETNING AV TRÄDELAR M M I dotterbolaget EPAB upparbetas trädelar, rivningsvirke och massaved till flis i en anläggning i direkt anslutning till moderbolagets fjärrvärmecentral. Under 2013 upparbetades (25 694) ton. 9

10 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Bodens Energi AB får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret Allmänt om verksamheten ÄGARFÖRHÅLLANDEN Bodens Energi AB bildades Från den 28 december 2006 ägs samtliga aktier i bolaget av Bodens Kommunföretag AB, som är ett av Bodens kommun helägt bolag. KONCERNEN Koncernen består av moderbolaget Bodens Energi AB och två dotterbolag, dels det helägda Bodens Energi Nät AB (BENAB) och dels det delägda (60 procent) Energiproduktion i Norrbotten AB (EPAB). Resterande 40 procent av EPAB ägs av SCA Skog AB. Från och med den 1 april 2010 äger även moderbolaget Restproduktbearbetning i Boden AB (REBAB) till 40 procent. Resterande del av bolaget ägs av RagnSells AB. Verksamheten Moderbolaget svarar för fjärrvärme, elhandel samt viss egen elproduktion i sex minikraftanläggningar och i fjärrvärmeanläggningen. Fjärrvärme produceras i egen anläggning med i huvudsak avfall som bränsle. Distributionen sker uteslutande i centralorten. Dotterbolaget Bodens Energi Nät AB bedriver nätverksamhet inom Bodens kommun och dotterbolaget EPAB upparbetar trädelar och massaved till flis i en anläggning i anslutning till moderbolagets fjärrvärmeverk. Restproduktbearbetning i Boden AB utvinner bränsle för fjärrvärmeproduktion samt återvinner metaller ur avfall från både hushåll och industrier. Energiförsäljning Energiomsättningen påverkas av temperaturen och övriga väderförhållanden, eftersom huvudparten av all omsatt energi går till uppvärmning. År 2013 var temperaturmässigt elva procent varmare än Elrörelsen Elförsäljningen är i princip oförändrad 180 (181) GWh, trots att antalet kunder har ökat. Det beror dels på att det var varmare 2013 och dels på att elförbrukningen minskar hos kunderna. Antalet företagskunder har under året ökat med 15 procent och antalet privatkunder med fyra procent. Elpriserna har varit låga, om än något högre än Elproduktionen i vattenkraftverken når en normalproduktion på 20 GWh efter förra årets rekord på drygt 27 GWh. Rörelseresultatet minskade med fyra Mkr då produktionen inte längre är berättigad till elcertifikat. Elomsättningen i elnätet minskade till 262 (265) GWh, beroende på att vädret var varmare. Omsättningen har stabiliserats i nätet som en följd av att fjärrvärmeutbyggnaden är klar. Antalet nätanslutningar har under året ökat med 121 stycken till Elnätet drabbades inte av några större avbrott under året, däremot har landsbygden drabbats av ett flertal kortare avbrott. Elrörelsen gav ett resultat före dispositioner och skatt med 26 (24) Mkr. Resultatförbättringen beror på ett bättre resultat för elnätverksamheten. Fjärrvärmen Det varmare vädret innebar också en minskad försäljning av fjärrvärme. Fjärrvärmeförsäljningen uppgick för året till 256 (271) GWh. En hög tillgänglighet i produktionsanläggningen tillsammans med låga bränsle och underhållskostnader har gett ett resultat före dispositioner och skatt med 31 (29) Mkr. Ekonomin Koncernens resultat före skatt ökade till 49,5 (45,6) Mkr och gav en avkastning på totalt kapital om 7,4 (7,1) procent. Soliditeten ökade till 43 (40) procent, bland annat genom att de långfristiga lånen har amorterats med 20 Mkr under året. Investeringar I koncernens verksamheter investerades under året 71 (48) Mkr i materiella anläggningstillgångar. 10

11 MODERFÖRETAGET Bodens Energi Nät AB Moderbolaget fjärrvärme elproduktion 1 övrigt 1 Summa Resultatet före dispositioner och skatt minskade i moderbolaget till 34,3 (40,9) Mkr. Avkastningen på totalt kapital blev 5,9 (6,3) procent och soliditeten uppgick vid årsskiftet till 40 (37) procent. Resultatet beror på att samtliga rörelsegrenar har gett ett positivt resultat genom väsentligt lägre driftoch underhållskostnader. Koncernbidrag lämnas till Bodens kommunföretag AB med 6,9 (7,3) Mkr. De långfristiga skulderna har under året amorterats med 20 (20) Mkr. Väsentliga leasingavtal I moderbolaget finns ett avtal om leasing av utrustning för fjärrvärmeproduktion med ett anskaffningsvärde på 81,5 Mkr. Avtalet löper i 15 år från och med januari Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Den stora utbyggnaden av fjärrvärmen är slutförd och för kommande år tillkommer endast nya anslutningar genom förtätningar i befintligt nät. Tillgången och priset på bränslen till fjärrvärmeproduktionen har stabiliserats. Viktigt för framtiden är att bibehålla en hög tillgänglighet, både när det gäller fjärrvärme och el. Fortsatta åtgärder görs löpande för att minimera driftstörningar och avbrott av leveranser. Elnätet vädersäkras och aktuell statistik visar på väsentliga förbättringar även om ett i stort sett avbrottsfritt nät fortfarande ligger en bra bit in i framtiden. En intensifierad satsning görs för att korta investeringstiden när det gäller att säkra elleveranserna till landsbygden. När det gäller säkringen av fjärrvärmeleveranser återstår endast utbyggnaden av en reservcentral i Sävast samt eventuellt en flytt av en befintlig reservcentral till Erikslund. Taxan för fjärrvärme blir oförändrad för Taxan för elnätet höjs med blygsamma 1,5 procent. Taxorna kommer att förbli låga i jämförelse mot andra bolag. Investeringen i rökgaskondensering till kraftvärmepannan ger bättre effekt än kalkyl. Det tillsammans med investeringen i sprängsotningsutrustning till gamla avfallspannan ger för 2014 och framåt lägre driftkostnader. Sprängsotningsutrustningen innebär att drifttiden, det vill säga tiden mellan behovet av att elda ner pannan för rengöring förlängs. Planerad ombyggnation av biobränslepannan kommer inte att genomföras, då investeringen inte blir lönsam. Istället kommer möjligheten till åtgärder för att förbättra bränslekvaliteten att utredas. De långfristiga lånen kommer, i enlighet med plan, att amorteras med minst 20 Mkr per år. Vattenverksamhetsutredningen, som är ute på remiss, öppnar för en fullständig ny miljöprövning av samtliga vattenkraftverk i Sverige. På Svensk Energi oroas man över framtiden för svensk vattenkraft, som står för hälften av den totala elproduktionen i landet. Svensk Energi pekar därför i sitt remissvar på allvarliga risker med förslagen, som om de antas innebär att det står varje länsstyrelse fritt att förelägga kraftverksägare att ansöka om ny prövning. Det gäller både stora och små kraftverk och skulle för många av de mindre kraftverken, av kostnadsskäl, kunna leda till en nedläggning. God tillgång till vattenkraft och stadig produktion från kärnkraften har hållit nere vinterns elpriser på den nordiska elbörsen. I det elområde som Boden tillhör var medelpriset på el 29 öre per kwh under januari Det är omkring 20 procent lägre än under januari Marknadens signaler är fortsatt stabila och låga priser för de närmaste åren, beroende på låg efterfrågan samtidigt som ny produktion hela tiden kommer till. För att säkerställa tillgängligheten i elnätet görs, förutom investeringar, förebyggande underhåll av linjerna innefattande bland annat skogliga åtgärder. Kostnaden för förluster i elnätet förväntas sjunka ytterligare till följd av den nya mottagningsstationen i Heden samt genom kvalitetssäkringen av mätvärdena. I samband med nyetablering på Kårbacken finns en osäkerhet över vilket effektbehov som krävs. En uppdatering av nätavtalet med Vattenfall kommer att göras så snart behovet är klarlagt. Installationen av nytt styr och övervakningssystem för kommunens gatljus pågår, vilket innebär en optimering av tänd och släcktider samt möjliggör selektiv styrning vid service. Verksamhet inom forskning och utveckling Moderbolaget deltar i projektet North Waste Infrastructure med Bodens kommun som projektägare. I projektet utreds bland annat möjligheten till kommersiellt användande av de restprodukter som faller ut i samband med eldningen av avfall. I projektet deltar även Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen och näringslivet. Personalinformation 11

12 Bolaget har en god arbetsmiljö med låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro. Under året var sjukfrånvaron 1,29 procent i Bodens Energi och 0,62 procent i Bodens Energi Nät. Antalet anställda var i koncernen 78 (76) stycken, varav 48 (49) i moderbolaget, 28 (25) i Nätbolaget och 2 (1) i EPAB. Miljöinformation Moderbolaget bedriver en tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Inget tillstånd har omprövats under Miljöpåverkan sker genom utsläpp till luft och vatten och miljörapport lämnas årligen till den lokala tillsynsmyndigheten. Moderbolaget har under året fortsatt arbetet med att ISOcertifiera verksamheten, både vad gäller kvalitet och miljö. Certifieringen slutförs under första halvåret En investering i rökgaskondensering för kraftvärmepannan har färdigställts under året, vilket förutom att ge bättre effekt även innebär att miljöpåverkan minskas. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Från och med 2012 har regleringen av elnätsföretagens intäkter förändrats. Energimarknadsinspektionen bestämmer i förväg en intäktsram för hur höga intäkter ett elnätsföretag får ha under en fyraårsperiod. Den första regleringsperioden omfattar åren Intäktsramen beräknas enligt en matematisk modell, justerad med ett rationaliseringskrav. Intäktsramen innebär, för närvarande, inte några begränsningar för Bodens Energi Nät AB att klara kända kostnadsökningar. Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag att utreda och föreslå förändringar i ovan nämnda förordning om fastställande av intäktsramar för elnätavgifter. Syftet är att ge regeringen och Energimarknadsinspektionen bättre möjligheter att meddela föreskrifter kring regleringen av elnätavgifterna. Förslaget ska återrapporteras till regeringen senast 1 april Vid övergången 2012 överklagades Energimarknadsinspektionens beslut om intäktsramar av 96 elnätbolag. I december 2013 har Förvaltningsdomen i Jönköping beslutat till elnätbolagens fördel. Energimarknadsinspektionen har överklagat domarna. Samtidigt har regeringen lagt ett förslag där Energimarknadsinspektionen ska få större rätt att bestämma över elnättarifferna. Förslaget kommer, om det fastställs av Riksdagen, att gälla från och med Arbetet med en för Norden gemensam marknad för el fortgår. På uppdrag från de nordiska energiministrarna håller tillsynsmyndigheterna (Energimarknadsinspektionen och dess nordiska motsvarigheter) på att ta fram en modell för hur en sådan marknad ska utformas. Svensk Energi är representant för elbolagen och målet är en nordisk marknad till För 2014 fortsätter Energimarknadsinspektionen att arbeta med ett fortsatt fokus på kundfrågorna, en tydligare reglering av el och gasnätföretagen och en förstärkt marknadsövervakning. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, Tkr, balanseras i ny räkning. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 12

13 Produktionen av värme sker i en central anläggning med för närvarande tre pannsystem för avfall, biobränsle och olja. Den senast installerade avfallspannan producerar även el. Som ett komplement finns även åtta reservcentraler, utplacerade i distributionsnätet. 13

14 Resultaträkning BELOPP I TKR NOT KONCERNEN MODERBOLAGET Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Andel i intresseföretags resultat RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Koncernbidrag, erhållet Koncernbidrag, lämnat RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat Minoritetens andel i årets resultat ÅRETS RESULTAT Bokslutsdispositioner

15 Balansräkning BELOPP I TKR NOT KONCERNEN MODERBOLAGET TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för ADBsystem 8 Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggning och förskott avs materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 13 Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag 14 Långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Elcertifikat och utsläppsrätter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

16 Balansräkning FORTS BELOPP I TKR NOT KONCERNEN MODERBOLAGET EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL Obeskattade reserver 21 Ackumulerade avskrivningar utöver plan SUMMA OBESKATTADE RESERVER Minoritetsintressen Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar SUMMA AVSÄTTNINGAR Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser BELOPP I TKR KONCERNEN MODERBOLAGET Ställda säkerheter Bankräkningar SUMMA Ansvarsförbindelser 16 Inga Inga Inga Inga

17 Kassaflödesanalys BELOPP I TKR KONCERNEN MODERBOLAGET Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning()/minskning(+) av varulager Ökning()/minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/minskning() av rörelseskulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Avyttring av finansiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Finansieringsverksamheten Lämnade aktieägartillskott Upptagna lån Amortering av låneskulder Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

18 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys BELOPP I TKR KONCERNEN MODERBOLAGET Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Justering för poster som inte ingår i kassaflöde Avgår resultatandel i intresseföretag Nedskrivning andel i intresseföretag Av och nedskrivning av tillgångar Utrangering av anläggningstillgångar Övriga avsättningar Likvida medel Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Tillgodohavande på koncernkonto hos Bodens kommun I de likvida medlen ingår ett belopp om 86 (150) Tkr som inte är tillgängligt att utnyttjas för koncernens räkning. Ej utnyttjade krediter Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till (15 000) Tkr. 18

19 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i Tkr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2reglerna). I det fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. REDOVISNING AV INTÄKTER Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Avdrag görs för lämnade rabatter. SKATT Företaget och koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas inte i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter och intresseföretag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. MATERIELLA TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller koncernen/företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod ner till beräknat restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar: Kulvertnät Minikraftanläggningar Byggnader Markanläggningar Hetvattencentraler, i genomsnitt Mätutrustning Övriga maskiner och inventarier Datorer Koncern år Moderföretag år

20 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. LEASING LEASETAGARE Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler. I moderföretaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. VARULAGER Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in först ut principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. FORDRINGAR Fordringar har efter individuell värdering upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. AKTIVERAT ARBETE FÖR EGEN RÄKNING Direkta och indirekta kostnader för personal redovisas över resultaträkningen. Material med mera aktiveras direkt i balansräkningen. Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR1:00. DOTTERFÖRETAG Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftmässiga och finansiella styrningen. Dotterföretag redovisas i normalfallet enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. INTRESSEFÖRETAG Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 procent och högst 50 procent av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen bokförda värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital samt eventuella restvärden på koncernmässiga över och undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas som Andel i intresseföretags resultat koncernens andel i intresseföretagens resultat efter finansiella intäkter och kostnader justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över respektive undervärden. Koncernens andel i intresseföretagens redovisade skatter ingår i koncernens skattekostnader. Vinstandelar upparbetade efter förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden som utgör en del av koncernens bundna reserver. ELIMINERING AV TRANSAKTIONER MELLAN KONCERNFÖRETAG Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen liksom därmed sammanhängande orealiserade vinster elimineras i sin helhet. KONCERNBIDRAG Bolaget tillämpar Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer vid redovisning av koncernbidrag. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i enlighet med alternativregeln. Koncernuppgifter Företaget är helägt dotterföretag till Bodens Kommunföretag AB, org nr med säte i Boden. Bodens Kommunföretag AB är helägt av Bodens kommun. Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 2,1 (2,2) procent av inköpen och 2,0 (4,0) procent av nettoomsättningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. GOODWILL Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning. 20

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI NÄT2013

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI NÄT2013 ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI NÄT2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Tobias Hannu, Mats Engfors/Fotographic med fler. Innehåll Verksamheten...5 Förvaltningsberättelse...6 Resultaträkning...7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Karlsborgs Energi Försäljning AB

Karlsborgs Energi Försäljning AB Arsredovisning för Karlsborgs Energi Försäljning AB Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å S R RED E O D VI V SNI N NG N

Å S R RED E O D VI V SNI N NG N ÅRSREDOVISNING 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Industrikompetens i Östergötland AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Swecure AB (publ.) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning 2011 / 2012 B3IT 1

Årsredovisning 2011 / 2012 B3IT 1 Årsredovisning 2011 / 2012 B3IT 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för B3IT Management AB, 556606-3300 får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB 11»t 1 3' I i Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB Org.nr 556378-253 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 österåkers Stadsnät AB 556378-253 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

årsredovisning 2007 Bodens energi

årsredovisning 2007 Bodens energi årsredovisning 2007 Bodens energi 1 2 Årsredovisning 2007 för koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB 556200-9117 INNEHÅLL SIDA VD har ordet 4 Koncernens verksamheter Elrörelsen 6 Fjärrvärme 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Motion Display Scandinavia AB. Org nr 556682-8231. får härmed avge. Årsredovisning 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Motion Display Scandinavia AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bodens energi. årsredovisning 2011

Bodens energi. årsredovisning 2011 Bodens energi årsredovisning 2011 1 2 Årsredovisning 2011 för koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB 556200-9117 INNEHÅLL SIDA VD har ordet 4 Koncernen i sammandrag 5 Elrörelsen 6 Fjärrvärme 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB 20 0 Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB Org.nr. 556571-5892 Räkenskapsår 2012-07-01-13-06-30 Org.nr 556571-5892 Årsredovisning för räkenskapsåret 201 2-07-01-201 3-06-30 Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2014 1 (21) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Org nr 556935-7501. får härmed avge.

Styrelsen och verkställande direktören för. Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Org nr 556935-7501. får härmed avge. Styrelsen och verkställande direktören för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer