Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl Sammanträdets inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning"

Transkript

1 HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3 Aktuell information Avsägelser 4 Anh om entledigande från uppdrag som kommunrevisor, Kerstin Naeslund (S) Fyllnadsval 5 Val av ersättare i miljö-, bygg- och myndighetsnämnden efter Malin Karlsson (S) 6 Val av ersättare i Björstorpshemmets minnesfond efter Berndt Petersson (C) 7 Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Joacim Storm (M) 8 Val av kommunrevisor efter Kerstin Naeslund (S) 9 Val av ledamot och ersättare till Sydnärkes lönenämnd 10 Investeringsplan Reviderad investeringsbudget för Utökning av Sydnärkes lönenämnd 13 Hantering av motioner 14 Sponsringspolicy 15 Risk- och sårbarhetsanalys (RSA), Krisledningsplan, Verksamhetsplan, Krisinformationsplan

2 16 Förslag från kommuninvånarna 17 Ej besvarade motioner 18 Meddelanden 19 Ledamöternas frågestund Hallsberg Ulf Ström ordförande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Sammanträdets inledning 1. Öppnande av sammanträdet. 2. Upprop. 3. Utseende av två justerare tillika rösträknare. 4. Kallelse till och kungörande av sammanträdet 5. Fastställande av föredragningslista. Justerare Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Investeringsplan Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Investeringsnivåerna för fastställs till 25 mkr för skattekollektivet exklusive bostäder i kv Kronan. 2. Låneskulden för den skattefinansierade verksamheten (exkl Kronan) ska minska med 20 mkr till genom 15 mkr lägre investeringskostnad under perioden. Ytterligare 5 mkr ska amorteras genom positiva driftsresultat. 3. Övriga regler kring investeringar fastställs enligt dokumentet Investeringsplan Ärendet Ekonomiavdelningen har i bifogat dokument lämnat förslag till investeringsplan för Hallsbergs kommun för Man skriver bl a så här: Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54 mkr (inkl. avgiftskollektiven) Denna nivå är väl hög för en kommun i Hallsbergs storlek och dess ansträngda ekonomi. Låneskulden har under samma period ökat med 146 mkr, eller med drygt kr per invånare. Det är därför önskvärt att investeringsnivån hamnar på en lägre nivå för att skapa ekonomiskt utrymme för att minska kommunens låneskuld. Investeringarna föreslås delas mellan en reinvesteringsnivå som ligger fast för de olika nämnderna, samt en nivå för strategiska investeringar som prioriteras och diskuteras i budgetberedningen. En reinvestering är en årligen återkommande investering som nämnden själva kan disponera och prioritera. En strategisk investering prioriteras i budgetberedningen och avser investeringar av större dignitet som också syftar till att uppnå kommunens vision. Investeringsramen för skattekollektivet, exklusive kv Kronan, ska vara högst 75 mkr under perioden , d v s ett snitt på 25 mkr/år. Låneskulden för den skattefinansierade verksamheten ska minska med 20 mkr till , genom 15 mkr lägre investeringsutgift under perioden. Ytterligare 5 mkr ska amorteras genom positiva driftsresultat. Justerare Utdragsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

6 Investeringsplan

7 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54 mkr (inkl. avgiftskollektiven) Denna nivå är väl hög för en kommun i Hallsbergs storlek och ansträngda ekonomi. Låneskulden har under samma period ökat med 146 mkr, eller med drygt kr per invånare. Det är därför önskvärt att investeringsnivån hamnar på en lägre nivå för att skapa ekonomiskt utrymme för att minska kommunens låneskuld. Investeringarna föreslås delas mellan en reinvesteringsnivå som ligger fast för de olika nämnderna, samt en nivå för strategiska investeringar som prioriteras och diskuteras i budgetberedningen. En reinvstering är en årligen återkommande investering som nämnden själva kan disponera och prioritera. En strategisk investering prioriteras i budgetberedningen och avser investeringar av större dignitet som också syftar till att uppnå kommunens vision. Investeringsramen för skattekollektivet, exklusive Kv Kronan, ska vara högst 75 mkr under perioden , dvs ett snitt på 25 mkr/år. Låneskulden för den skattefinaniserade verksamheten ska minska med 20 mkr till , genom 15 mkr lägre investeringsutgift under perioden. Ytterligare 5 mkr ska amorteras genom positiva driftsresultat. INVESTERINGSPLAN

8 Bakgrund Sedan 2000 har kommunen investerat över 700 mkr, varav nästan 130 mkr avser avgiftskollektiven VA och Avfall. Ombudgeteringar mellan åren och revidering av investeringsbudgeten under åren har varit vanligt de sista åren, vilket skapar osäkerhet hos nämnderna och sämre planering, vilken investeringsbudget gäller och vad kommer att finnas nästa år? Vi behöver skapa en bättre och stramare struktur men samtidigt ge förutsättningar för nämnderna att vara flexibla. Investeringsbudget % 80% 60% 40% 20% Tilläggsbudgetering Ombudgetering Budget 0% -20% % Ombudgetering och tilläggsbudgetering mellan åren skapar en överskjutning vilket gör att de planerade investeringarna inte hinner genomföras. Detta gör att investeringsbudgeten också revideras under pågående år. Nämnderna blir osäkra på vilka investeringsanslag som kommer att finnas kvar vid årets slut, vilket kan leda till rädsla att påbörja vissa projekt. Den höga investeringstakten avspeglas i den ökande låneskulden. En hög låneskuld påverkar våra möjligheter att låna till nya projekt. Vi blir också väldigt känsliga för ränteförändringar. Om räntan på våra rörliga lån ökar med 1% innebär det ca 1 mkr i ökade räntekostnader. In vesterin g ar Tkr Budget Utfall INVESTERINGSPLAN

9 Låneskuld Mkr Under åren 2000 till 2012 har vår låneskuld ökat med 146 mkr, eller drygt 10 tkr per invånare gjordes en rekonstruktion av Hallbo, där kommunen fick överta lån och fastigheter på storleksordningen 190 mkr sjunk löneskulden med 222 mkr då Ahlsell beslöt sig för att köpa den fastighet man tidigare hyrt av handelsbolaget Nordhall. Kommunen fick tillbaka de pengar man lånat ut till Nordhall och löste då också det lån man haft för detta. Sedan 2009 har låneskulden fortsatta öka. Under 2012 vände dock trenden då man löste lån för ca 40 mkr med hjälp av de pengar kommunen fick från försäljningen av Alléskolan. Vad är då en rimlig investeringsnivå? Ett vanligt mått är årets resultat tillsammans med årets avskrivningar, är det utrymme som finns för nya investeringar. Det innebär en nivå enligt den gula linjen i diagrammet nedan. Den verkliga investeringsnivån är den röda linjen Gjorda investeringar Årets resultat+avskrivningar De budgeterade avskrivningar ökar till följd av 2000-taletes höga investeringstakt. Detta skulle enligt detta mått ge utrymme för en investeringsnivå om ca mkr. Planperiodens resultatnivåer är svaga, och medger litet utrymme för oförutsedda händelser. Därför bör investeringsnivån sänkas till förmån för att kunna sänka vår låneskuld och ge bättre ekonomiska möjligheter i framtiden. Under planperioden är målet att sänka låneskulden med 20 mkr. Investeringsnivån bör därför under planperioden maximalt uppgå till75 mkr. INVESTERINGSPLAN

10 Nettoinvesteringar, totalt kommun kr/inv Hallsberg Liknande kommuner, övergripande, Hallsberg, 2012 I jämförelse med liknande kommuner har Hallsbergs kommun investerat ca 200 mkr mer under Denna jämförelse är inte helt rättvis då nyckeltalet endast visar investeringsnivåer för kommunen och inte för koncernen. En kommun som har verksamhetsfastigheter tex i ett kommunalt bolag behöver inte själva investera i samma utsträckning. Tittar vi dock på kommunkoncernens låneskuld ligger vi högst även här. Vår investeringsnivå har under 2000-talet varit väl hög ur ett ekonomiskt perspektiv. Vad är en investering? En investering innebär att man kommer att nyttja det inköpta under längre tid än ett år och är därför i behov av att fördela utgiften på flera år. Detta för att spegla den faktiska kostnaden för varje år. Enligt den kommunala redovisningslagens 6:e kapital 1 är en anläggningstillgång en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Tillgång definieras i Rådet för kommunal redovisning (RKR)s rekommendation nr 11.1, som en resurs som kontrolleras till följd av inträffade händelser och som förväntas ge ekonomiska fördelar eller servicepotential i framtiden. Tillgång som inte är anläggningstillgång ska klassificeras som omsättningstillgång. Vissa investeringar är lätta att identifiera medan andra kräver lite mer analys och slutligen ett ställningstagande. Det som i vissa fall är en drift kan i andra sammanhang klassas som en investering. I de fall som hamnar i gråzonen mellan investering och drift ska en bedömning göras vid varje enskilt tillfälle. Vid ställningstagande i sådan frågor bör den lösning väljas som ger en så rättvisande bild som möjligt av kommunens verksamhet. INVESTERINGSPLAN

11 För att klassas som en investering i Hallsbergs kommun skall följande tre kriterier vara uppfyllda: 1. Kostnaden överstiger 1/2 basbelopp (ca kr) exkl moms. 2. Den ekonomiska livslängden ska vara minst 3 år 3. Det ska höja värdet på kommunens tillgångar Det underlättar ibland att sätta en investering i sitt sammanhang att man tänker i system: ett fönster är ingen investering men att byta ut samtliga fönster på en fastighet till mer energieffektiva kan betraktas som en investering. Utifrån de tre tidigare kriterierna: 1. kostnaden överstiger ett halvt basbelopp, 2 den ekonomiska livslängden är minst 3 år och slutligen så höjer det värdet på kommunens tillgångar eftersom det är ett bättre fönster. Hade vi nöjt oss med de två första kriterierna skulle i teorin även ett tillräckligt stort antal toalettrullar kunna klassas som en investering! Exempel Drift Investering Gatubelysning Fönsterbyte Datorer o liknande datautrustning Inventarier Maskiner Att byta ut en armatur här och där, för att den gått sönder är att betrakta som löpande underhåll och är således en driftsfråga. När vi byter ut ett fönster mot ett likvärdigt för att det gått sönder är det fråga om en drift. Utbyte till en likvärdig dator med normal utveckling på prestanda är en driftfråga. Utbyte av skrivbord eller möbler till likvärdigt är att betrakta som en drift. Mindre maskiner som understiger ett 1/2 basbelopp. När vi planerar att byta ut ett helt kvarter till högtrycksnatrium, är det värdehöjande samt sänker våra energikostnader. Detta är således en investering. Ett planerat utbyte av enklare glas mot energisnålare på en hel fastighet är att betrakta som en investering. Att byta ut en hel datasal eller att köpa in helt nya (alltså inte att ersätta befintliga) kan betraktas som en investering. Nyinköp i samband med ny verksamhet kan klassas som en investering. Maskiner över ett basbelopp är alltid en investering. Underhåll Asfaltering av gata Underhåll på våra fastigheter är en driftfråga. Potthållslagning och ny toppbeläggning då den gamla slitits ut är att betrakta som en drift. Om underhållet är omfattande och dessutom värdehöjande i förhållande till det som fanns innan kan det betraktas som en investering. Nyasfaltering av gata betraktas som investering om detta medför en ändrad utformning av gatan. INVESTERINGSPLAN

12 Investeringsnivåer Investeringarna delas i två delar: en reinvesteringsdel samt en strategisk del. Reinvesteringsdelen avser sådan investeringar som årligen återkommer men där objektet varierar. De strategiska investeringarna är sådan investeringar som är strategiskt och/eller principiellt viktiga för kommunen. I de strategiska investeringarna ingår exploateringar och fastighetsförvärv. Även nybyggnation/ombyggnation av fastigheter kan räknas som en strategisk investering. Det som ska känneteckna en strategisk investering är att den ej är årligen återkommande och att den syftar till att uppnå vår vision. En investering som överskrider det årliga anslaget för nämndens reinvestering kan också betraktas som en strategisk investering. Reinvesteringsdelen sätts på nämndsnivå och ligger på samma nivå under hela planperioden. Respektive nämnd beslutar och fördelar dessa medel mellan olika projekt. Detta för att dels ge nämnderna större planeringsförutsättningar då man vet vilken nivå som beviljas under perioden, samt att nämnden själv har möjlighet att omdisponera inom sin egen ram. Av dessa medel kommer ingen ombudgetering mellan åren att tillåtas då nya medel kommer vid varje års början och nämnden själv har möjlighet att omdisponera mellan nämndens olika projekt. Med ombudgetering menas att flytta ett outnyttjat anslag i samband med bokslut mellan åren. Reviderad Reviderad Reinvesteringar Kommunstyrelsen Teknik- och plannämnden Miljö- Bygg- och myndighetsnämnden Kultur- och Utbildningsnämnden Socialnämnden Summa Strategiska: TOTALT SKATT Kronan o Kopparslagaren Avgiftskollektiven VA och Avfall ingår ej i dessa nivåer utan hanteras i särskild ordning. Dock bör även dessa nivåer hållas på en låg nivå de närmaste åren eftersom även dessa investeringar påverkar kommunens låneskuld. I det här läget ligger också bostadsbyggandet vid kvarteret Kronan utanför ovan angivna investeringsnivåer. Avgitskollektiven Reviderad 2012 Reviderad Reinvesteringar Vatten och Avlopp Avfall Summa Strategiska TOTALT AVGIFT INVESTERINGSPLAN

13 Tanken med att ha två nivåer för investeringar är att de årligen återkommande reinvesteringarna inte ska behöva prioriteras i samma ordning som de större och mer strategiska. Om nämnden upptäcker att kommande års reinvesteringsnivå inte räcker bör man först prioritera om för att om möjligt komma ner i den tilldelad ramen. Går inte detta ska nämnden inkomma med ett äskande till budgetberedningen där man ber om att få delta i prioriteringarna bland de strategiska investeringarna. Detta ska ske under hösten, i samband med att investeringsbudgeten ska fastställas, se särskild tidsplan för budgetarbetet. Tilläggsäskanden, strategiska investeringar och exploateringar kommer då att ställas mot varandra inom hela kommunen och möjliggör ett helhetsperspektiv. Tidsperspektivet vad gäller investeringar bör vara minst tre år, gärna fem. Det innebär att totalsumman av investeringarna ska vara densamma, men att det mellan åren kan variera. Om en nämnd ser att man under år 1 inte har behov av hela sitt reinvsteringsanslag så ska detta utrymme läggas till de strategiska. Samma nämnd har dock ett behov som överstiger sitt reinvesteringsanslag år 2, och bör då ha möjlighet att utnyttja det anslag man lämnade ifrån sig år 1. Detta under förutsättning att nämndens planering för hela planperioden inte överskrider nämndens totala reinvesteringsram. Om nämnderna har önskemål om justering på reinvesteringsnivåerna mellan åren, eller har önskemål som över eller understiger nämndens nivå under perioden ska detta lämnas in till ekonomikontoret senast den 10 oktober Eventuella tilläggsäskanden och/eller strategiska investeringar ska också lämnas in senast 10 oktober till ekonomikontoret. Kapitalkostnader De kapitalkostnader som en reinvestering generar ska nämnden själva stå för. Beslut om eventuell kompensation för kapitalkostnader för strategiska investeringar fattas i samband med beslut om övriga driftkostnader till följd av sådan investering. Förslag till beslut: Att fastställa investeringsnivåerna för till 25 mkr för skattekollektivet exkl bostäder vid kv Kronan Att låneskulden för den skattefinansierade verksamheten (exkl Kronan) ska minska med 20 mkr till genom 15 mkr lägre investeringskostnad under perioden. Ytterligare 5 mkr ska amorteras genom positiva driftsresultat Att övriga regler kring investeringar fastställs enligt dokumentet Investeringsplan Lizanne Byström Ekonomichef Helena Luthman Ekonom Ekonomikontoret HALLSBERGS KOMMUN INVESTERINGSPLAN

14 Hallsbergs kommun Hallsberg Tel Fax: Hemsida: E-post: 9

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Reviderad investeringsbudget för 2013 Förslag till beslut i kommunfullmäktige Reviderad investeringsbudget 2013 fastställs enligt bilaga 1, Ärendet Ekonomiavdelningen har i bifogat dokument lämnat förslag till reviderad investeringsbudget för Kommunfullmäktige fastställde budget för Hallsbergs kommun 2013 samt flerårsplaner för 2014 och I samband med detta beslut fastställdes investeringsbudgeten för år En revidering av investeringsbudgeten gjordes på kommunfullmäktiges möte efter avstämning i bokslutsarbetet för 2012 då önskemål inkom från nämnderna om möjlighet att använda investeringsmedel för år 2012 även år Under året har ytterligare beslut fattats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vilket har lett till att investeringsbudgeten återigen behöver revideras. Förslaget har tagits fram efter samtal inom kommunens ledningsgrupp för att prioritera om tidigare beslutade investeringsprojekt. I förslaget har det tidigare beslutade investeringstaket för år 2013 inte överskridits. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

16 Ekonomiavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 15/2013 Ekonomichef Lizanne Byström Ekonom Helena Luthman Kommunstyrelsen Reviderad investeringsbudget för 2013 Kommunfullmäktige fastställde Budget för Hallsbergs kommun 2013 samt flerårsplaner för 2014 och I samband med detta beslut fastställdes investeringsbudgeten för år En revidering av investeringsbudgeten gjordes på fullmäktiges möte efter avstämning i bokslutsarbetet för 2012 då önskemål inkom från nämnderna om möjlighet att använda investeringsmedel för år 2012 även år Under året har ytterligare beslut fattats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vilket har lett till att investeringsbudgeten återigen behöver revideras. Förslaget har tagits fram efter samtal inom kommunens ledningsgrupp för att prioritera om tidigare beslutade investeringsprojekt. I förslaget har det tidigare beslutade investeringstaket för år 2013 ej överskridits. Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa reviderad investeringsbudget 2013 enligt bilaga 1, HALLSBERGS KOMMUN Ekonomiavdelningen Lizanne Byström Ekonomichef Helena Luthman Ekonom

17 Bilaga Budget Justering Kommentar TOTALT HELA KOMMUNEN INVESTERINGSINKOMSTER INVESTERINGSUTGIFTER Minskning NETTOINVESTERINGAR Minskning SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET KOMMUNSTYRELSE INVENTARIER KOMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Minskning 1 KOMMUNGEMENSAMT DATANÄT RECEPTION Minskning 2 BERGÖÖ-KVARTERET Minskning till KUF 3 INKÖP MASKINER O FORDON -400 HISSAR BRANDSKYDDSÅTGÄRDER Minskning 4 ADM LOK OSPECIFICERAT 0 GEMENSAMT LÖNEKONTOR Ökning 5 TVÄTT- O STÄDMASKINER -150 ENERGISPARÅTGÄRDER -900 ÅTERVINNINGSSTATIONER Minskning 6 SKOLOR YTTRE MILJÖ, LEKPLATSER -465 GATUKONTORET Minskning Minskning TEKNIK- OCH PLANNÄMND LEKPLATSER Minskning 8 INKÖP MASKINER O FORDON 0 TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING Minskning 9 MOTIONSSPÅR/UTEBAD Minskning 10 UPPRUSTNING GATOR O VÄGAR 0 BROAR -274 VÄLKOMMEN SKYLTAR 0 ATTRAKTIVA STATIONER, KAMERA 0 RÄTT FART I STADEN Minskning 11 UPPRUSTNING PÅLSBODA TORG -500 TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT Minskning 12 SPONTANLEKPLATS HBG TOALETT Ökning 13 RIKSVÄG Ökning 14 GATUBELYSNING Minskning 15 Exploatering SMÅHUSOMRÅDEN SKÖLLERSTA 0 RALA II HBG Utgift RALA II HBG Inkomst VIBYTORP II HBG Utgift VIBYTORP II HBG Inkomst Minskning KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND DATASYSTEM BIBLIOTEK -150 DATAINVESTERINGAR OCH TILLBEHÖR -150 PMO -100 BERGÖÖ-KVARTERET Ökning från KS 16 INVENTARIER OSPECIFICERAT Ökning Sida 1

18 SOCIALNÄMND INKÖP BUSS 0 ARBETSTEKNISKA HJÄLPMEDEL -400 INVENTARIER, IT-STÖD MM Minskning Minskning STRATEGISKA INVESTERINGAR STRATEGISKA INVESTERINGAR Ökning RÖRMOKAREN Ökning 18 SKÖLLERSTA FSK FLYTTKARUSELL Minskning 19 SKYLTAR -203 VISSBERGA Ökning 20 ÖVRIGT Ökning 21 Bilaga 1 TOTALT SKATTEFINANSIERAD VHT Budget AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 2013 TEKNIK- OCH PLANNÄMND VA-kollektivet SANERING VA-LEDNINGAR 0 AVLOPPSRENINGSVERK HBG Ökning 22 SKYLTAR VATTENSKYDDSOMR. ALLÉ -100 SKÖLLERSTA VA SMÅHUSTOMTER 0 VRETSTORP, HJORTKVARN VATTENVERK 0 HALLSBERG SALMAVVATTNING Minskning 23 SKÖLLERSTA AVR 0 VRETSTORP AVR 0 AVLOPPSPUMPSTATIONER -400 VATTENPUMPSTATIONER 0 VRETSTORP VATTENVERK 0 BJÖRNHAMMAR VATTENRESERVOAR 0 Exploatering VA EXPLOATERINGSOMRÅDEN 0 RALA II HBG Utgift -900 RALA II HBG Inkomst 400 VIBYTORP II HBG Utgift VIBYTORP II HBG Inkomst Avfallskollektivet INKÖP SOPBIL 0 SKÄRMTAK VISSBERGA DEPONI 0 LAKVATTEN VISSBERGADEPONIN Minskning 24 INSAMLING MATAVFALL Minskning TOTALT AVGIFTSFINASIERAD VHT Minskning Sida 2

19 Kommentarer till revidering av investeringsbudgeten 2013 Bilaga 1 Positiva tal innebär en minskning av anslaget, medan ett negativt tal innebär en ökning av utgiftsanslaget. Nr Förändring Kommentar Inventarier kommunstyrelseförvaltningen Anslaget tas bort för I dagsläget finns inget definierat behov av inventarier för året Reception Inga effekter mer än förskjutning av hela projektet. Detta innebär också att vi flyttar genomförandet av en ny "kundtjänstorganisation" eller "medborgarkontor" på framtiden Bergöö-kvarteret Anslaget delas mellan KS och KUN, och flyttas såldes från KS till KUN Brandskyddsåtgärder Såvida vi inte får några föreläggande från myndigheterna så kan vi flytta anslaget till nästkommande år. Vi har också i viss mån möjlighet att nyttja det anslag som finns i den fond som avsatts pga lägre försäkringspremier för förebyggande åtgärder Gemensamt lönekontor Projektet pågår, men saknar idag anslag. Enligt de beräkningar som finns bedöms kostnaden för 2013 bli tkr Återvinningsstationer Vi får vänta, eller hitta enklare och billigare lösningar som kan hanteras i driften Gatukontoret Eventuellt akuta åtgärder avseende tex ventilation kanske vi måste ta ändå. Ren anpassning för att skapa fler/andra arbetsplatser kan vänta Lekplatser En justering av lekplatsplanen görs och det blir lekredskap i Hjortkvarn och Folkets park i Hallsberg som kommer att genomföras under året. En översyn av de kommunala lekplatserna pågår för politiskt ställningstagande av eventuellt minska antalet lekplatser Tillgänglighetsansassning Pågående projekt av tillgänglighetsanpassning är ombyggnation av trapp Stortorget samt ombyggnation av vissa övergångsställen i Hallsberg. Enligt plan- och bygglagen ska lätt avhjälpta hinder vara avhjälpta innan utgången av Detta är inte uppfyllt, prioritering görs efter en inventering från 2008 samt efter resurser Motionsspår/Utebad Endast toaltettbyggnaden i Svennevad blir färdigställd i år Rätt fart i staden Nya regler kring hastighetsbegränsningar i landet har införts. Trafikverket gör en översyn på det statliga vägnätet. En översyn och en trafikanalys Rätt fart i staden ska genomföras på det

20 Kommentarer till revidering av investeringsbudgeten 2013 Bilaga 1 Positiva tal innebär en minskning av anslaget, medan ett negativt tal innebär en ökning av utgiftsanslaget. kommunala vägnätet. Analysen kommer att göras tidigast För att omskyltning ska kunna ske krävs anslag på 200 tkr samt i vissa fall även fysiska åtgärder på vägnätet Trafiksäkerhetsprojekt Gång och cykelvägen Korsbergsgatan, Skolvägen- Egebyvägen i Sköllersta samt bussvändslinga med separat cyckelväg Krallgatan, genomförs inte under Dessa tre projekt har beviljats statsbidrag med halva investeringsutgiften. Konsekvensen är att vi får gå in med en ny ansökan med risk för avslag Spontanlekplats HBG Toalett För att färdigställa toalettbyggnaden vid spontanlekplatsen krävs ytterligare anslag på 50 tkr. Tidigare beviljat anslag var 100 tkr. Ursprungskalkylen var på 400 tkr Riksväg 51 Utgifter hänfört till detaljplaneändring i samband med ombyggnad av riksväg 51. Utgiften motsvarar halva kostnaden, resterande del står Regionförbundet för Gatubelysning Endast akut utbyte av ca 10 stolpar kan genomföras under året. Kommunen har ca 5000 ljuspunkter och en långsiktig plan på utbyte av stolpar och armaturer ska upprättas. En översyn av de kommunala belysningarna där kommunen inte är väghållare pågår för politiskt ställningstagande och eventuellt minskning av belysningsstolpar Bergöö-kvarteret, KUN Anslaget delas mellan KS och KUN, och flyttas således Inventarier, It-stöd mm, SN Minskningen av anslaget innebär att mindre inventarier kan bytas ut under Det betyder att det kommer att fler behöver bytas ut under Rörmokaren Etapp 2 av projektet Rörmokaren Flyttkarusellen Detta projekt syftade till omflyttning av verksamheter. I dagsläget finns inga planer att genomföra detta under 2013, varför anslaget kan tas bort Vissberga Strategiskt förvärv av fastigheten Vissberga 14: Övrigt Ökat utrymme för övriga strategiska investeringar Avloppsreningsverk HBG Justering mellan projekt, anslaget från Hallsbergs slamavvattning

21 Kommentarer till revidering av investeringsbudgeten 2013 Bilaga 1 Positiva tal innebär en minskning av anslaget, medan ett negativt tal innebär en ökning av utgiftsanslaget. överförs till Avloppsreningsverk Hallsberg Hallsberg slamavvattning Justering mellan projekt, anslaget från Hallsbergs slamavvattning överförs till Avloppsreningsverk Hallsberg Lakvatten Vissbergadeponin Bedömningen är att vi enbart kommer att aktivera tkr under 2013, resterande beräknas genomföras under 2014.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Utökning av Sydnärkes lönenämnd Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Hallsbergs kommun antar det reviderade samarbetsavtalet Samverkansavtal för gemensam nämnd för lönesamverkan i Kumla, Askersunds, Lekebergs, Laxå och Hallsbergs kommuner, med bilaga innehållande ekonomisk reglering. 2. Hallsbergs kommun antar förslag till reviderat reglemente för Sydnärkes lönenämnd, att gälla från och med den 1 januari Ärendet Kommunstyrelsen har tidigare beslutat ansöka om medlemskap i den gemensamma nämnden Sydnärkes lönenämnd. Värdkommunen Kumla har nu i bifogat material lämnat förslag på samarbetsavtal och reglemente, samt ekonomisk reglering. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Hantering av motioner Förslag till beslut i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motioner ska hanteras på det sätt som framgår nedan under förslaget. Bakgrund Kommunjuristen anför följande: Ärenden i kommunfullmäktige får väckas på olika sätt. Ett av dem är genom motion från en ledamot eller från en ersättare som tjänstgör. En motion ska vara skriftlig och kan ges in till kansliet eller lämnas vid ett kommunfullmäktigesammanträde. När en motion har inkommit anmäls den i kommunfullmäktige, som regelmässig remitterar den till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens beredning är i princip nödvändig för alla ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige. Enligt hittillsvarande ordning har motioner beretts av kommunstyrelseförvaltningen, som har under arbetets gång har haft underhandskontakter med andra nämnder och förvaltningar i frågan. Därefter har ett förslag till svar skrivits, som efter beslut från ordföranden har förts upp på kommunstyrelsens dagordning för beredning inför beslut i kommunfullmäktige. Förslag på framtida beredning av motioner För att få en bättre beredning av motioner föreslås en ordning där respektive motion, efter att ha skickats från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, regelmässigt skickas på underremiss till den nämnd vars verksamhetsområde den berör. Det är kommunstyrelseförvaltningens och närmare bestämt kommundirektörens stabs ansvar att bereda ärenden. Det blir därför stabens uppgift att sköta denna hantering. Nämnden i fråga bör senast inom tre månader återkomma med beslut i vilket förslag ges på hur motionen bör besvaras. Kommundirektörens stab ska därefter, sedan kontakt har tagits med ordföranden i kommunstyrelsen, föra fram ärendet till beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Under beredningen i respektive nämnd, åligger det förvaltningschefen att vid behov söka samråd med kommundirektören och med övriga förvaltningschefer. Justerare Utdragsbestyrkande

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014 Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Titel: Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Jim Kronhamn och Amanda Eldeland Länsstyrelsen

Läs mer

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 1 INNEHÅLL 2 1. SAMMANFATTNING 4 Foto: istockphoto. 1:1 Lagkrav 4 1.2 Malmö stads risk- och sårbarhetsarbete 4 1.3

Läs mer

Risk- och Sårbarhetsanalys Varbergs kommun. Hösten 2011

Risk- och Sårbarhetsanalys Varbergs kommun. Hösten 2011 Risk- och Sårbarhetsanalys Varbergs kommun Hösten 2011 Rapportförfattare och revideringar Version: Datum: Upprättad av: Granskad/godkänd av: Version 1.0 2011-09-30 Matilda Gustafsson Säkerhetsutvecklare

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer