Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl Sammanträdets inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning"

Transkript

1 HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3 Aktuell information Avsägelser 4 Anh om entledigande från uppdrag som kommunrevisor, Kerstin Naeslund (S) Fyllnadsval 5 Val av ersättare i miljö-, bygg- och myndighetsnämnden efter Malin Karlsson (S) 6 Val av ersättare i Björstorpshemmets minnesfond efter Berndt Petersson (C) 7 Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Joacim Storm (M) 8 Val av kommunrevisor efter Kerstin Naeslund (S) 9 Val av ledamot och ersättare till Sydnärkes lönenämnd 10 Investeringsplan Reviderad investeringsbudget för Utökning av Sydnärkes lönenämnd 13 Hantering av motioner 14 Sponsringspolicy 15 Risk- och sårbarhetsanalys (RSA), Krisledningsplan, Verksamhetsplan, Krisinformationsplan

2 16 Förslag från kommuninvånarna 17 Ej besvarade motioner 18 Meddelanden 19 Ledamöternas frågestund Hallsberg Ulf Ström ordförande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Sammanträdets inledning 1. Öppnande av sammanträdet. 2. Upprop. 3. Utseende av två justerare tillika rösträknare. 4. Kallelse till och kungörande av sammanträdet 5. Fastställande av föredragningslista. Justerare Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Investeringsplan Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Investeringsnivåerna för fastställs till 25 mkr för skattekollektivet exklusive bostäder i kv Kronan. 2. Låneskulden för den skattefinansierade verksamheten (exkl Kronan) ska minska med 20 mkr till genom 15 mkr lägre investeringskostnad under perioden. Ytterligare 5 mkr ska amorteras genom positiva driftsresultat. 3. Övriga regler kring investeringar fastställs enligt dokumentet Investeringsplan Ärendet Ekonomiavdelningen har i bifogat dokument lämnat förslag till investeringsplan för Hallsbergs kommun för Man skriver bl a så här: Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54 mkr (inkl. avgiftskollektiven) Denna nivå är väl hög för en kommun i Hallsbergs storlek och dess ansträngda ekonomi. Låneskulden har under samma period ökat med 146 mkr, eller med drygt kr per invånare. Det är därför önskvärt att investeringsnivån hamnar på en lägre nivå för att skapa ekonomiskt utrymme för att minska kommunens låneskuld. Investeringarna föreslås delas mellan en reinvesteringsnivå som ligger fast för de olika nämnderna, samt en nivå för strategiska investeringar som prioriteras och diskuteras i budgetberedningen. En reinvestering är en årligen återkommande investering som nämnden själva kan disponera och prioritera. En strategisk investering prioriteras i budgetberedningen och avser investeringar av större dignitet som också syftar till att uppnå kommunens vision. Investeringsramen för skattekollektivet, exklusive kv Kronan, ska vara högst 75 mkr under perioden , d v s ett snitt på 25 mkr/år. Låneskulden för den skattefinansierade verksamheten ska minska med 20 mkr till , genom 15 mkr lägre investeringsutgift under perioden. Ytterligare 5 mkr ska amorteras genom positiva driftsresultat. Justerare Utdragsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

6 Investeringsplan

7 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54 mkr (inkl. avgiftskollektiven) Denna nivå är väl hög för en kommun i Hallsbergs storlek och ansträngda ekonomi. Låneskulden har under samma period ökat med 146 mkr, eller med drygt kr per invånare. Det är därför önskvärt att investeringsnivån hamnar på en lägre nivå för att skapa ekonomiskt utrymme för att minska kommunens låneskuld. Investeringarna föreslås delas mellan en reinvesteringsnivå som ligger fast för de olika nämnderna, samt en nivå för strategiska investeringar som prioriteras och diskuteras i budgetberedningen. En reinvstering är en årligen återkommande investering som nämnden själva kan disponera och prioritera. En strategisk investering prioriteras i budgetberedningen och avser investeringar av större dignitet som också syftar till att uppnå kommunens vision. Investeringsramen för skattekollektivet, exklusive Kv Kronan, ska vara högst 75 mkr under perioden , dvs ett snitt på 25 mkr/år. Låneskulden för den skattefinaniserade verksamheten ska minska med 20 mkr till , genom 15 mkr lägre investeringsutgift under perioden. Ytterligare 5 mkr ska amorteras genom positiva driftsresultat. INVESTERINGSPLAN

8 Bakgrund Sedan 2000 har kommunen investerat över 700 mkr, varav nästan 130 mkr avser avgiftskollektiven VA och Avfall. Ombudgeteringar mellan åren och revidering av investeringsbudgeten under åren har varit vanligt de sista åren, vilket skapar osäkerhet hos nämnderna och sämre planering, vilken investeringsbudget gäller och vad kommer att finnas nästa år? Vi behöver skapa en bättre och stramare struktur men samtidigt ge förutsättningar för nämnderna att vara flexibla. Investeringsbudget % 80% 60% 40% 20% Tilläggsbudgetering Ombudgetering Budget 0% -20% % Ombudgetering och tilläggsbudgetering mellan åren skapar en överskjutning vilket gör att de planerade investeringarna inte hinner genomföras. Detta gör att investeringsbudgeten också revideras under pågående år. Nämnderna blir osäkra på vilka investeringsanslag som kommer att finnas kvar vid årets slut, vilket kan leda till rädsla att påbörja vissa projekt. Den höga investeringstakten avspeglas i den ökande låneskulden. En hög låneskuld påverkar våra möjligheter att låna till nya projekt. Vi blir också väldigt känsliga för ränteförändringar. Om räntan på våra rörliga lån ökar med 1% innebär det ca 1 mkr i ökade räntekostnader. In vesterin g ar Tkr Budget Utfall INVESTERINGSPLAN

9 Låneskuld Mkr Under åren 2000 till 2012 har vår låneskuld ökat med 146 mkr, eller drygt 10 tkr per invånare gjordes en rekonstruktion av Hallbo, där kommunen fick överta lån och fastigheter på storleksordningen 190 mkr sjunk löneskulden med 222 mkr då Ahlsell beslöt sig för att köpa den fastighet man tidigare hyrt av handelsbolaget Nordhall. Kommunen fick tillbaka de pengar man lånat ut till Nordhall och löste då också det lån man haft för detta. Sedan 2009 har låneskulden fortsatta öka. Under 2012 vände dock trenden då man löste lån för ca 40 mkr med hjälp av de pengar kommunen fick från försäljningen av Alléskolan. Vad är då en rimlig investeringsnivå? Ett vanligt mått är årets resultat tillsammans med årets avskrivningar, är det utrymme som finns för nya investeringar. Det innebär en nivå enligt den gula linjen i diagrammet nedan. Den verkliga investeringsnivån är den röda linjen Gjorda investeringar Årets resultat+avskrivningar De budgeterade avskrivningar ökar till följd av 2000-taletes höga investeringstakt. Detta skulle enligt detta mått ge utrymme för en investeringsnivå om ca mkr. Planperiodens resultatnivåer är svaga, och medger litet utrymme för oförutsedda händelser. Därför bör investeringsnivån sänkas till förmån för att kunna sänka vår låneskuld och ge bättre ekonomiska möjligheter i framtiden. Under planperioden är målet att sänka låneskulden med 20 mkr. Investeringsnivån bör därför under planperioden maximalt uppgå till75 mkr. INVESTERINGSPLAN

10 Nettoinvesteringar, totalt kommun kr/inv Hallsberg Liknande kommuner, övergripande, Hallsberg, 2012 I jämförelse med liknande kommuner har Hallsbergs kommun investerat ca 200 mkr mer under Denna jämförelse är inte helt rättvis då nyckeltalet endast visar investeringsnivåer för kommunen och inte för koncernen. En kommun som har verksamhetsfastigheter tex i ett kommunalt bolag behöver inte själva investera i samma utsträckning. Tittar vi dock på kommunkoncernens låneskuld ligger vi högst även här. Vår investeringsnivå har under 2000-talet varit väl hög ur ett ekonomiskt perspektiv. Vad är en investering? En investering innebär att man kommer att nyttja det inköpta under längre tid än ett år och är därför i behov av att fördela utgiften på flera år. Detta för att spegla den faktiska kostnaden för varje år. Enligt den kommunala redovisningslagens 6:e kapital 1 är en anläggningstillgång en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Tillgång definieras i Rådet för kommunal redovisning (RKR)s rekommendation nr 11.1, som en resurs som kontrolleras till följd av inträffade händelser och som förväntas ge ekonomiska fördelar eller servicepotential i framtiden. Tillgång som inte är anläggningstillgång ska klassificeras som omsättningstillgång. Vissa investeringar är lätta att identifiera medan andra kräver lite mer analys och slutligen ett ställningstagande. Det som i vissa fall är en drift kan i andra sammanhang klassas som en investering. I de fall som hamnar i gråzonen mellan investering och drift ska en bedömning göras vid varje enskilt tillfälle. Vid ställningstagande i sådan frågor bör den lösning väljas som ger en så rättvisande bild som möjligt av kommunens verksamhet. INVESTERINGSPLAN

11 För att klassas som en investering i Hallsbergs kommun skall följande tre kriterier vara uppfyllda: 1. Kostnaden överstiger 1/2 basbelopp (ca kr) exkl moms. 2. Den ekonomiska livslängden ska vara minst 3 år 3. Det ska höja värdet på kommunens tillgångar Det underlättar ibland att sätta en investering i sitt sammanhang att man tänker i system: ett fönster är ingen investering men att byta ut samtliga fönster på en fastighet till mer energieffektiva kan betraktas som en investering. Utifrån de tre tidigare kriterierna: 1. kostnaden överstiger ett halvt basbelopp, 2 den ekonomiska livslängden är minst 3 år och slutligen så höjer det värdet på kommunens tillgångar eftersom det är ett bättre fönster. Hade vi nöjt oss med de två första kriterierna skulle i teorin även ett tillräckligt stort antal toalettrullar kunna klassas som en investering! Exempel Drift Investering Gatubelysning Fönsterbyte Datorer o liknande datautrustning Inventarier Maskiner Att byta ut en armatur här och där, för att den gått sönder är att betrakta som löpande underhåll och är således en driftsfråga. När vi byter ut ett fönster mot ett likvärdigt för att det gått sönder är det fråga om en drift. Utbyte till en likvärdig dator med normal utveckling på prestanda är en driftfråga. Utbyte av skrivbord eller möbler till likvärdigt är att betrakta som en drift. Mindre maskiner som understiger ett 1/2 basbelopp. När vi planerar att byta ut ett helt kvarter till högtrycksnatrium, är det värdehöjande samt sänker våra energikostnader. Detta är således en investering. Ett planerat utbyte av enklare glas mot energisnålare på en hel fastighet är att betrakta som en investering. Att byta ut en hel datasal eller att köpa in helt nya (alltså inte att ersätta befintliga) kan betraktas som en investering. Nyinköp i samband med ny verksamhet kan klassas som en investering. Maskiner över ett basbelopp är alltid en investering. Underhåll Asfaltering av gata Underhåll på våra fastigheter är en driftfråga. Potthållslagning och ny toppbeläggning då den gamla slitits ut är att betrakta som en drift. Om underhållet är omfattande och dessutom värdehöjande i förhållande till det som fanns innan kan det betraktas som en investering. Nyasfaltering av gata betraktas som investering om detta medför en ändrad utformning av gatan. INVESTERINGSPLAN

12 Investeringsnivåer Investeringarna delas i två delar: en reinvesteringsdel samt en strategisk del. Reinvesteringsdelen avser sådan investeringar som årligen återkommer men där objektet varierar. De strategiska investeringarna är sådan investeringar som är strategiskt och/eller principiellt viktiga för kommunen. I de strategiska investeringarna ingår exploateringar och fastighetsförvärv. Även nybyggnation/ombyggnation av fastigheter kan räknas som en strategisk investering. Det som ska känneteckna en strategisk investering är att den ej är årligen återkommande och att den syftar till att uppnå vår vision. En investering som överskrider det årliga anslaget för nämndens reinvestering kan också betraktas som en strategisk investering. Reinvesteringsdelen sätts på nämndsnivå och ligger på samma nivå under hela planperioden. Respektive nämnd beslutar och fördelar dessa medel mellan olika projekt. Detta för att dels ge nämnderna större planeringsförutsättningar då man vet vilken nivå som beviljas under perioden, samt att nämnden själv har möjlighet att omdisponera inom sin egen ram. Av dessa medel kommer ingen ombudgetering mellan åren att tillåtas då nya medel kommer vid varje års början och nämnden själv har möjlighet att omdisponera mellan nämndens olika projekt. Med ombudgetering menas att flytta ett outnyttjat anslag i samband med bokslut mellan åren. Reviderad Reviderad Reinvesteringar Kommunstyrelsen Teknik- och plannämnden Miljö- Bygg- och myndighetsnämnden Kultur- och Utbildningsnämnden Socialnämnden Summa Strategiska: TOTALT SKATT Kronan o Kopparslagaren Avgiftskollektiven VA och Avfall ingår ej i dessa nivåer utan hanteras i särskild ordning. Dock bör även dessa nivåer hållas på en låg nivå de närmaste åren eftersom även dessa investeringar påverkar kommunens låneskuld. I det här läget ligger också bostadsbyggandet vid kvarteret Kronan utanför ovan angivna investeringsnivåer. Avgitskollektiven Reviderad 2012 Reviderad Reinvesteringar Vatten och Avlopp Avfall Summa Strategiska TOTALT AVGIFT INVESTERINGSPLAN

13 Tanken med att ha två nivåer för investeringar är att de årligen återkommande reinvesteringarna inte ska behöva prioriteras i samma ordning som de större och mer strategiska. Om nämnden upptäcker att kommande års reinvesteringsnivå inte räcker bör man först prioritera om för att om möjligt komma ner i den tilldelad ramen. Går inte detta ska nämnden inkomma med ett äskande till budgetberedningen där man ber om att få delta i prioriteringarna bland de strategiska investeringarna. Detta ska ske under hösten, i samband med att investeringsbudgeten ska fastställas, se särskild tidsplan för budgetarbetet. Tilläggsäskanden, strategiska investeringar och exploateringar kommer då att ställas mot varandra inom hela kommunen och möjliggör ett helhetsperspektiv. Tidsperspektivet vad gäller investeringar bör vara minst tre år, gärna fem. Det innebär att totalsumman av investeringarna ska vara densamma, men att det mellan åren kan variera. Om en nämnd ser att man under år 1 inte har behov av hela sitt reinvsteringsanslag så ska detta utrymme läggas till de strategiska. Samma nämnd har dock ett behov som överstiger sitt reinvesteringsanslag år 2, och bör då ha möjlighet att utnyttja det anslag man lämnade ifrån sig år 1. Detta under förutsättning att nämndens planering för hela planperioden inte överskrider nämndens totala reinvesteringsram. Om nämnderna har önskemål om justering på reinvesteringsnivåerna mellan åren, eller har önskemål som över eller understiger nämndens nivå under perioden ska detta lämnas in till ekonomikontoret senast den 10 oktober Eventuella tilläggsäskanden och/eller strategiska investeringar ska också lämnas in senast 10 oktober till ekonomikontoret. Kapitalkostnader De kapitalkostnader som en reinvestering generar ska nämnden själva stå för. Beslut om eventuell kompensation för kapitalkostnader för strategiska investeringar fattas i samband med beslut om övriga driftkostnader till följd av sådan investering. Förslag till beslut: Att fastställa investeringsnivåerna för till 25 mkr för skattekollektivet exkl bostäder vid kv Kronan Att låneskulden för den skattefinansierade verksamheten (exkl Kronan) ska minska med 20 mkr till genom 15 mkr lägre investeringskostnad under perioden. Ytterligare 5 mkr ska amorteras genom positiva driftsresultat Att övriga regler kring investeringar fastställs enligt dokumentet Investeringsplan Lizanne Byström Ekonomichef Helena Luthman Ekonom Ekonomikontoret HALLSBERGS KOMMUN INVESTERINGSPLAN

14 Hallsbergs kommun Hallsberg Tel Fax: Hemsida: E-post: 9

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Reviderad investeringsbudget för 2013 Förslag till beslut i kommunfullmäktige Reviderad investeringsbudget 2013 fastställs enligt bilaga 1, Ärendet Ekonomiavdelningen har i bifogat dokument lämnat förslag till reviderad investeringsbudget för Kommunfullmäktige fastställde budget för Hallsbergs kommun 2013 samt flerårsplaner för 2014 och I samband med detta beslut fastställdes investeringsbudgeten för år En revidering av investeringsbudgeten gjordes på kommunfullmäktiges möte efter avstämning i bokslutsarbetet för 2012 då önskemål inkom från nämnderna om möjlighet att använda investeringsmedel för år 2012 även år Under året har ytterligare beslut fattats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vilket har lett till att investeringsbudgeten återigen behöver revideras. Förslaget har tagits fram efter samtal inom kommunens ledningsgrupp för att prioritera om tidigare beslutade investeringsprojekt. I förslaget har det tidigare beslutade investeringstaket för år 2013 inte överskridits. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

16 Ekonomiavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 15/2013 Ekonomichef Lizanne Byström Ekonom Helena Luthman Kommunstyrelsen Reviderad investeringsbudget för 2013 Kommunfullmäktige fastställde Budget för Hallsbergs kommun 2013 samt flerårsplaner för 2014 och I samband med detta beslut fastställdes investeringsbudgeten för år En revidering av investeringsbudgeten gjordes på fullmäktiges möte efter avstämning i bokslutsarbetet för 2012 då önskemål inkom från nämnderna om möjlighet att använda investeringsmedel för år 2012 även år Under året har ytterligare beslut fattats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vilket har lett till att investeringsbudgeten återigen behöver revideras. Förslaget har tagits fram efter samtal inom kommunens ledningsgrupp för att prioritera om tidigare beslutade investeringsprojekt. I förslaget har det tidigare beslutade investeringstaket för år 2013 ej överskridits. Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa reviderad investeringsbudget 2013 enligt bilaga 1, HALLSBERGS KOMMUN Ekonomiavdelningen Lizanne Byström Ekonomichef Helena Luthman Ekonom

17 Bilaga Budget Justering Kommentar TOTALT HELA KOMMUNEN INVESTERINGSINKOMSTER INVESTERINGSUTGIFTER Minskning NETTOINVESTERINGAR Minskning SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET KOMMUNSTYRELSE INVENTARIER KOMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Minskning 1 KOMMUNGEMENSAMT DATANÄT RECEPTION Minskning 2 BERGÖÖ-KVARTERET Minskning till KUF 3 INKÖP MASKINER O FORDON -400 HISSAR BRANDSKYDDSÅTGÄRDER Minskning 4 ADM LOK OSPECIFICERAT 0 GEMENSAMT LÖNEKONTOR Ökning 5 TVÄTT- O STÄDMASKINER -150 ENERGISPARÅTGÄRDER -900 ÅTERVINNINGSSTATIONER Minskning 6 SKOLOR YTTRE MILJÖ, LEKPLATSER -465 GATUKONTORET Minskning Minskning TEKNIK- OCH PLANNÄMND LEKPLATSER Minskning 8 INKÖP MASKINER O FORDON 0 TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING Minskning 9 MOTIONSSPÅR/UTEBAD Minskning 10 UPPRUSTNING GATOR O VÄGAR 0 BROAR -274 VÄLKOMMEN SKYLTAR 0 ATTRAKTIVA STATIONER, KAMERA 0 RÄTT FART I STADEN Minskning 11 UPPRUSTNING PÅLSBODA TORG -500 TRAFIKSÄKERHETSPROJEKT Minskning 12 SPONTANLEKPLATS HBG TOALETT Ökning 13 RIKSVÄG Ökning 14 GATUBELYSNING Minskning 15 Exploatering SMÅHUSOMRÅDEN SKÖLLERSTA 0 RALA II HBG Utgift RALA II HBG Inkomst VIBYTORP II HBG Utgift VIBYTORP II HBG Inkomst Minskning KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMND DATASYSTEM BIBLIOTEK -150 DATAINVESTERINGAR OCH TILLBEHÖR -150 PMO -100 BERGÖÖ-KVARTERET Ökning från KS 16 INVENTARIER OSPECIFICERAT Ökning Sida 1

18 SOCIALNÄMND INKÖP BUSS 0 ARBETSTEKNISKA HJÄLPMEDEL -400 INVENTARIER, IT-STÖD MM Minskning Minskning STRATEGISKA INVESTERINGAR STRATEGISKA INVESTERINGAR Ökning RÖRMOKAREN Ökning 18 SKÖLLERSTA FSK FLYTTKARUSELL Minskning 19 SKYLTAR -203 VISSBERGA Ökning 20 ÖVRIGT Ökning 21 Bilaga 1 TOTALT SKATTEFINANSIERAD VHT Budget AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 2013 TEKNIK- OCH PLANNÄMND VA-kollektivet SANERING VA-LEDNINGAR 0 AVLOPPSRENINGSVERK HBG Ökning 22 SKYLTAR VATTENSKYDDSOMR. ALLÉ -100 SKÖLLERSTA VA SMÅHUSTOMTER 0 VRETSTORP, HJORTKVARN VATTENVERK 0 HALLSBERG SALMAVVATTNING Minskning 23 SKÖLLERSTA AVR 0 VRETSTORP AVR 0 AVLOPPSPUMPSTATIONER -400 VATTENPUMPSTATIONER 0 VRETSTORP VATTENVERK 0 BJÖRNHAMMAR VATTENRESERVOAR 0 Exploatering VA EXPLOATERINGSOMRÅDEN 0 RALA II HBG Utgift -900 RALA II HBG Inkomst 400 VIBYTORP II HBG Utgift VIBYTORP II HBG Inkomst Avfallskollektivet INKÖP SOPBIL 0 SKÄRMTAK VISSBERGA DEPONI 0 LAKVATTEN VISSBERGADEPONIN Minskning 24 INSAMLING MATAVFALL Minskning TOTALT AVGIFTSFINASIERAD VHT Minskning Sida 2

19 Kommentarer till revidering av investeringsbudgeten 2013 Bilaga 1 Positiva tal innebär en minskning av anslaget, medan ett negativt tal innebär en ökning av utgiftsanslaget. Nr Förändring Kommentar Inventarier kommunstyrelseförvaltningen Anslaget tas bort för I dagsläget finns inget definierat behov av inventarier för året Reception Inga effekter mer än förskjutning av hela projektet. Detta innebär också att vi flyttar genomförandet av en ny "kundtjänstorganisation" eller "medborgarkontor" på framtiden Bergöö-kvarteret Anslaget delas mellan KS och KUN, och flyttas såldes från KS till KUN Brandskyddsåtgärder Såvida vi inte får några föreläggande från myndigheterna så kan vi flytta anslaget till nästkommande år. Vi har också i viss mån möjlighet att nyttja det anslag som finns i den fond som avsatts pga lägre försäkringspremier för förebyggande åtgärder Gemensamt lönekontor Projektet pågår, men saknar idag anslag. Enligt de beräkningar som finns bedöms kostnaden för 2013 bli tkr Återvinningsstationer Vi får vänta, eller hitta enklare och billigare lösningar som kan hanteras i driften Gatukontoret Eventuellt akuta åtgärder avseende tex ventilation kanske vi måste ta ändå. Ren anpassning för att skapa fler/andra arbetsplatser kan vänta Lekplatser En justering av lekplatsplanen görs och det blir lekredskap i Hjortkvarn och Folkets park i Hallsberg som kommer att genomföras under året. En översyn av de kommunala lekplatserna pågår för politiskt ställningstagande av eventuellt minska antalet lekplatser Tillgänglighetsansassning Pågående projekt av tillgänglighetsanpassning är ombyggnation av trapp Stortorget samt ombyggnation av vissa övergångsställen i Hallsberg. Enligt plan- och bygglagen ska lätt avhjälpta hinder vara avhjälpta innan utgången av Detta är inte uppfyllt, prioritering görs efter en inventering från 2008 samt efter resurser Motionsspår/Utebad Endast toaltettbyggnaden i Svennevad blir färdigställd i år Rätt fart i staden Nya regler kring hastighetsbegränsningar i landet har införts. Trafikverket gör en översyn på det statliga vägnätet. En översyn och en trafikanalys Rätt fart i staden ska genomföras på det

20 Kommentarer till revidering av investeringsbudgeten 2013 Bilaga 1 Positiva tal innebär en minskning av anslaget, medan ett negativt tal innebär en ökning av utgiftsanslaget. kommunala vägnätet. Analysen kommer att göras tidigast För att omskyltning ska kunna ske krävs anslag på 200 tkr samt i vissa fall även fysiska åtgärder på vägnätet Trafiksäkerhetsprojekt Gång och cykelvägen Korsbergsgatan, Skolvägen- Egebyvägen i Sköllersta samt bussvändslinga med separat cyckelväg Krallgatan, genomförs inte under Dessa tre projekt har beviljats statsbidrag med halva investeringsutgiften. Konsekvensen är att vi får gå in med en ny ansökan med risk för avslag Spontanlekplats HBG Toalett För att färdigställa toalettbyggnaden vid spontanlekplatsen krävs ytterligare anslag på 50 tkr. Tidigare beviljat anslag var 100 tkr. Ursprungskalkylen var på 400 tkr Riksväg 51 Utgifter hänfört till detaljplaneändring i samband med ombyggnad av riksväg 51. Utgiften motsvarar halva kostnaden, resterande del står Regionförbundet för Gatubelysning Endast akut utbyte av ca 10 stolpar kan genomföras under året. Kommunen har ca 5000 ljuspunkter och en långsiktig plan på utbyte av stolpar och armaturer ska upprättas. En översyn av de kommunala belysningarna där kommunen inte är väghållare pågår för politiskt ställningstagande och eventuellt minskning av belysningsstolpar Bergöö-kvarteret, KUN Anslaget delas mellan KS och KUN, och flyttas således Inventarier, It-stöd mm, SN Minskningen av anslaget innebär att mindre inventarier kan bytas ut under Det betyder att det kommer att fler behöver bytas ut under Rörmokaren Etapp 2 av projektet Rörmokaren Flyttkarusellen Detta projekt syftade till omflyttning av verksamheter. I dagsläget finns inga planer att genomföra detta under 2013, varför anslaget kan tas bort Vissberga Strategiskt förvärv av fastigheten Vissberga 14: Övrigt Ökat utrymme för övriga strategiska investeringar Avloppsreningsverk HBG Justering mellan projekt, anslaget från Hallsbergs slamavvattning

21 Kommentarer till revidering av investeringsbudgeten 2013 Bilaga 1 Positiva tal innebär en minskning av anslaget, medan ett negativt tal innebär en ökning av utgiftsanslaget. överförs till Avloppsreningsverk Hallsberg Hallsberg slamavvattning Justering mellan projekt, anslaget från Hallsbergs slamavvattning överförs till Avloppsreningsverk Hallsberg Lakvatten Vissbergadeponin Bedömningen är att vi enbart kommer att aktivera tkr under 2013, resterande beräknas genomföras under 2014.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Utökning av Sydnärkes lönenämnd Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Hallsbergs kommun antar det reviderade samarbetsavtalet Samverkansavtal för gemensam nämnd för lönesamverkan i Kumla, Askersunds, Lekebergs, Laxå och Hallsbergs kommuner, med bilaga innehållande ekonomisk reglering. 2. Hallsbergs kommun antar förslag till reviderat reglemente för Sydnärkes lönenämnd, att gälla från och med den 1 januari Ärendet Kommunstyrelsen har tidigare beslutat ansöka om medlemskap i den gemensamma nämnden Sydnärkes lönenämnd. Värdkommunen Kumla har nu i bifogat material lämnat förslag på samarbetsavtal och reglemente, samt ekonomisk reglering. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Hantering av motioner Förslag till beslut i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motioner ska hanteras på det sätt som framgår nedan under förslaget. Bakgrund Kommunjuristen anför följande: Ärenden i kommunfullmäktige får väckas på olika sätt. Ett av dem är genom motion från en ledamot eller från en ersättare som tjänstgör. En motion ska vara skriftlig och kan ges in till kansliet eller lämnas vid ett kommunfullmäktigesammanträde. När en motion har inkommit anmäls den i kommunfullmäktige, som regelmässig remitterar den till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens beredning är i princip nödvändig för alla ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige. Enligt hittillsvarande ordning har motioner beretts av kommunstyrelseförvaltningen, som har under arbetets gång har haft underhandskontakter med andra nämnder och förvaltningar i frågan. Därefter har ett förslag till svar skrivits, som efter beslut från ordföranden har förts upp på kommunstyrelsens dagordning för beredning inför beslut i kommunfullmäktige. Förslag på framtida beredning av motioner För att få en bättre beredning av motioner föreslås en ordning där respektive motion, efter att ha skickats från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, regelmässigt skickas på underremiss till den nämnd vars verksamhetsområde den berör. Det är kommunstyrelseförvaltningens och närmare bestämt kommundirektörens stabs ansvar att bereda ärenden. Det blir därför stabens uppgift att sköta denna hantering. Nämnden i fråga bör senast inom tre månader återkomma med beslut i vilket förslag ges på hur motionen bör besvaras. Kommundirektörens stab ska därefter, sedan kontakt har tagits med ordföranden i kommunstyrelsen, föra fram ärendet till beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Under beredningen i respektive nämnd, åligger det förvaltningschefen att vid behov söka samråd med kommundirektören och med övriga förvaltningschefer. Justerare Utdragsbestyrkande

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-10-04. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) 2012-10-02

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-10-04. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) 2012-10-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) 2012-10-02 Plats och tid Folkets Hus, Pålsboda, kl 08.30 12.00 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Roland Johansson Anne

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15!

K A L L E L S E. Ta med handlingarna från beredande kommunstyrelsen 2010-02-15! 1 K A L L E L S E Beslutande kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdag 23 februari 2010 kl. 09:00 i Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering!

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Agenda Risk- och sårbarhetsanalyser och föreskrifter Förmågebedömning Frågor angående föreskrifter för RSA Diskussionsfrågor Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Grästorps kommun Styrdokument 19 2012-06-14 INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-14, 40 Innehållsförteckning Allmänt om investeringar... 3 Anskaffningsvärde... 3

Läs mer

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014 Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Organisationen och dess ansvar, verksamhet och geografi Borås Stads organisation Stadshuskoncernen,

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 20 december 2004 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi för Risk- och krishantering

Strategi för Risk- och krishantering Strategi för Risk- och krishantering Antagen av Kommunfullmäktige 18 december 2012, KF 186 Giltighetstid: 1 januari 2013 tills vidare Inledning Varbergs kommun ska vara och uppfattas som en trygg och säker

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente Redovisningsreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Redovisningsreglemente Reglemente 2014-06-16, 94 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter:

Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10. BESLUTANDE Ledamöter: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-16 Sida 1 av 14 Blad Plats och tid: Nämndhuset, kl. 13.00 14.10 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s), ordförande Birgitta Höijer (c) Annika Engelbrektsson (s) Bjarne

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Konferens om risk- och sårbarhetsanalyser 2014 Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Mette Lindahl Olsson Chef på enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

2013-04-25. Hallsbergs kommun risk och sårbarhetsanalys

2013-04-25. Hallsbergs kommun risk och sårbarhetsanalys 2013-04-25 Hallsbergs kommun risk och sårbarhetsanalys Antagen av kommunfullmäktige 134/2013 1 Sammanfattning Hallsbergs kommun är i grunden en trygg och säker kommun att leva i. Kommunledningen har förmåga

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-02-16 Sida 1(20) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s)

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 Beslutande Kristina Svensson Veronica Almroth Bengt Johansson Kerstin Gadde Anders Hygrell Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559 Riktlinje 2015-08-31 Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0559 Fastställd av kommundirektören den 28 februari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011. Ändringar

Läs mer

Gränsdragning drift/investering

Gränsdragning drift/investering Revisionsrapport* Gränsdragning drift/investering Hylte kommun 9 september 2008 Inger Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...3

Läs mer

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7

Askersunds kommun. Projektredovisning vid investeringar. Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Audit KPMG Bohlins AB 11 december 2007 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Metod 2 4. Resultat av granskningen 2 4.1 Rutin för investeringar 2 4.1.1 Uppföljning 2 4.1.2 Budgetöverskridande

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Krisledningsplan - Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Plan Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2014-05-12, Kf 30/2014 Ansvar Säkerhetschef Krisledningsplan

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Prästgatan 50 onsdag 13 maj 2015 kl 09:00-10:20 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Mikael Westberg (S) Fredrik Mattsson (M),

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen!

Spara handlingarna till beslutande kommunstyrelsen! K A L L E L S E Beredande kommunstyrelsen kallas till sammanträde måndagen den 18 oktober 2010 kl. 09:00 i Smedjan, Masugnen, Lindesberg. V.g. tänk på allergikerna, undvik stark parfymering! Spara handlingarna

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Datum 2014-04-02 Sida 1(6) Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Tid och plats: Västra skolan, Västra Storgatan 42, Hallsberg, 2014-03-13 Närvarande: Eva Hesselmyr Tomas

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407

Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Beslutsförslag 2014-12-19 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Renovering av Söderskolans kök. KS 2014-407 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna genomförande

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017

BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport.

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport. Greger Nyberg Yrkesrevisor 044-309 3207, 0768-87 00 04 greger.nyberg@skane.se 1 (8) Granskning av Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport., Höganäs kommun,

Läs mer