Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige Reviderad utifrån ny lagstiftning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning"

Transkript

1 Godkänd i kommunfullmäktige Reviderad utifrån ny lagstiftning

2 Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin

3

4

5 Förord I takt med att klimatförändringarna i världen blir allt mer påtagliga och debatterade, ökar intresset för och behovet av förnyelsebara energikällor. En sådan energikälla är vindkraft som blir allt mer aktuell, både för den enskilde brukaren som för stora elbolag vilka etablerar vindkraftsparker. Enligt den senaste vindkarteringen som gjorts över Sverige har vårt land en stor potential som inte tidigare nyttjats. I jämförelse med övriga Europa ligger Sverige långt efter i utbyggnadstakt. Sverige har därför tagit fram nationella mål som redovisar att vi ska producera mer el från vindkraft. Sammanlagt innebär målen och intresset för vindkraft att det blir ett ökat tryck för etablering av vindkraft, vilket medför ett behov för kommunen att utreda var dessa kommande vindkraftverk kan placeras. Vindkraftspolicyn var utsänd för samråd under tiden 3 mars 14 april 2008 och godkändes i kommunfullmäktige 2 oktober Vindkraftspolicyn har utarbetats av en arbetsgrupp på stadsbyggnadskontoret och miljökontoret, bestående av Helena Agerman, Gösta Emilsson, Arne Fougelberg, Gunnel Holmberg-Karlsson, Ulf M Mattsson, Maarit Nikula och Linda Tubbin.

6 Innehållsförteckning Inledning 7 Bakgrund Nationellt mål... 8 Förslag till nytt nationellt mål... 8 Nuläge... 8 Utbyggnad och teknik... 8 Begreppsförklaring 9 Riktlinjer 10 Allmänna riktlinjer Placering Nationella miljömål Riksintresse för vindkraft Riksintresse, Natura Naturreservat Natur, kultur, friluftsliv Avstånd till bebyggelse Avstånd till infrastruktur Försvaret Anslutning av vindkraft till elnät Anslutning av vindkraft till vägnät Riskavstånd och olyckor Gårdsverk Buller Skuggor Utformning Riktlinjer för landskapskaraktärerna Stora öppna jordbrukslandskap Övriga öppna jordbruksmarker och småbrutet landskap Stora myrmarker Skogsområden Vattenområden Områden ej lämpliga för vindkraftverk Handläggning Remissinstanser Handlingar Förutsättningar Karta Lagar Kommunens översiktsplan Program för hållbar utveckling-miljö Ålborgsåtagandena Nationella miljömål Natur Riksintressen Kultur Friluftsliv Bebyggelse Hälsa och säkerhet Kommunens landskapskaraktärer Icke lämpliga områden samt riksintresse för vindkraft... 25

7 Inledning Enligt kommunprogrammet ska kommunen verka för ett ökat nyttjande av förnyelsebara energikällor. Försök med förnyelsebara energislag som sol och vind ska uppmuntras. Vindkraftspolicyn har tagits fram för att visa på hur en balanserad utbyggnad av vindkraft kan ske i kommunen med hänsynstagande till andra allmänna intressen såsom natur-, kultur-, landskapsbilds-, friluftslivs- och bebyggelseintressen. I slutet av 2006 fanns ca 780 vindkraftverk i Sverige som producerade ca 1 TWh under Som jämförelse kan nämnas att det i Tyskland finns över vindkraftverk som ger drygt 30 TWh/år och att Danmark får ca 20 % av all sin el från vindkraft. Ett vindkraftverk på 1 MW kan med dagens teknik varje år producera MWh vilket motsvarar hushållsel till 500 villor, om man räknar med en förbrukning av kwh/år per villa. Livslängden för ett vindkraftverk är ca år. Ett antal ärenden om vindkraftsetablering har inkommit till kommunen, både enstaka verk men även större vindkraftsparker. Med anledning av detta finns ett behov av att ta fram ett samlat bedömningsunderlag för behandling av vindkraftsärenden i kommunen. Vindkraftspolicyn ska underlätta vid kommunens prövning av vindkraftsärenden och för de som vill etablera vindkraftverk. Policyn är inte rättsligt bindande. Kartorna som redovisas i policyn ska inte ses som absolut bindande eftersom många av områdenas avgränsningar är väldigt schematiska. Kartorna ger dock riktlinjer för vad som gäller. Vindkraftverk på Visingsö 7

8 8 Bakgrund Nationellt mål Sverige har ett nationellt mål att producera 10 TWh/år el baserad på vindkraft år Idag produceras 1 TWh/år vilket motsvarar cirka 0,6 % av Sveriges totala elproduktion. Av de 10 TWh/år ska 6 produceras till havs och 4 på land. Av dessa 4 TWh/år ska Jönköpings län producera 0,6 % dvs. ca 25 GWh/år. Som jämförelse kan nämnas att Sverige förbrukar idag ca 150 TWh /år och kärnkraftverket i Oskarshamn producerar härav ca TWh/år. Jämfört med EU och övriga världen har Sverige en låg utbyggnadstakt när det gäller vindkraft. I juni 2006 antog riksdagen den första vindkraftspropositionen Miljövänlig el med vindkraft - åtgärder för ett livskraftigt vindbruk (prop. 2005/06:143). I propositionen finns åtgärder som syftar till att underlätta för etablering av vindkraft. Det behöver bland annat skapas förbättrade villkor för vindkraften för att öka utbyggnadstakten så att uppsatta mål kan uppnås. I propositionen betonas även vikten av att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter aktivt bidrar till att förbättra förutsättningar för planering av en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vindkraften. I budgetpropositionen för 2008 föreslår regeringen en särskild satsning inom klimatområdet på 1 miljard kronor för perioden 2008 till och med Där ingår bl.a. att Sverige ska uppnå sin del i EU: s mål att öka andelen förnybar energi till 20 procent till år 2020, genom en ökad elproduktion från vindkraft. Förslag till nytt nationellt mål Energimyndigheten föreslår att planeringsmålet för vindkraft år 2020 ska vara på 30 TWh/år, varav 20 TWh/år vindkraft på land och 10 TWh/år lokaliserat till havs. Det innebär att antalet vindkraftverk behöver öka till stycken beroende på effekt. Potentialen för vindkraft i Sverige överstiger dock det föreslagna planeringsmålet. Nuläge I kommunen finns i dagsläget 4 stycken vindkraftverk uppförda, alla på Visingsö. Det första vindkraftverket på Visingsö fick bygglov 1989 och är på 200 kw. Tornhöjden är på 30 m och rotorbladen har en diameter på 25 m byggdes det senaste vindkraftverket på ön och det har en effekt på 600 kw. Tornhöjden är 40 m och rotorbladen har en diameter på 40 m. Utbyggnad och teknik Hitintills har utbyggnaden av vindkraft i kommunen skett genom etablering av enstaka vindkraftverk. Genom att en ny vindkartering gjorts på högre höjd över Sverige och över Jönköpings kommun, där det även har visat sig att skogsmarker har goda vindförhållanden, kan kommunen förvänta sig ett ökat antal ansökningar av större etableringar än de som finns idag. Vindkarteringen har gjorts efter en ny modell, som utvecklats vid Uppsala universitet, för att öka tillförlitligheten i bedömningen av den svenska vindenergipotentialen. Vindkarteringen tillsammans med en teknikutveckling som ger högre, större och effektivare verk, medför nya planeringsförutsättningar för kommunerna. Den vanligaste typen av vindkraftverk är verk med tre rotorblad. De första serieproducerade verken hade en effekt på 50 kw. Dagens vindkraftverk har större effekt, 2 MW eller större blir allt vanligare. Ett verk på 2 MW kan ha en tornhöjd på ca m, en rotordiameter på ca m och en totalhöjd på ca m. Vindkraftverken blir effektivare och de nya modellerna har en lägre bullernivå. Den förväntade teknikutvecklingen går mot större och ännu effektivare verk. Vindkraftverken kräver en väganslutning för service och underhåll. Det krävs också att vindkraftverken ansluts till ett elnät med tillräcklig kapacitet.

9 Begreppsförklaring Effektenheter Effekt är energi per tidsenhet Effekt anges i watt (W) 1 kw (kilowatt) = W 1 MW (megawatt) = kw 1 GW (gigawatt) = kw 1 TW (terawatt) = kw Rotordiameter Energienheter Energi är effekt gånger tid 1 Wh = 1 W under en timme, wattimme 1 kwh = 1 kw under en timme, kilowattimme 1 MWh (megawattimme) = kwh 1 GWh (gigawattimme) = kwh 1 TWh (terawattimme) = kwh Rotorblad Maskinhus Tornhöjd: Med tornhöjd menas avståndet mellan mark och maskinhusets tak. Totalhöjd: Med totalhöjd menas tornhöjd plus rotorbladens längd. Rotordiameter: Med rotordiameter menas rotorblad inklusive maskinhus. Tornhöjd Totalhöjd 9

10 Riktlinjer 10 Allmänna riktlinjer Placering Resurshushållning och god samhällsekonomi eftersträvas genom att områden med goda vindförhållanden nyttjas effektivt. Därför bör vindkraftverk i första hand placeras inom dessa områden och i sammanhållna grupper, sk. vindkraftsparker. Placering av vindkraftverk bör ske med restriktivitet vid viktiga besöksmål, utblickar och rastplatser utmed vägarna. Placeringen bör ske i samverkan med omgivande landskap. Enligt kommunens översiktsplan ska nya byggnader och anläggningar placeras så att de inte inverkar negativt på de areella näringarnas bedrivande, de ska placeras och utformas med hänsyn till byggnadstradition och landskapsbild samt övriga allmänna intressen. En etablering av vindkraftverk kan inte ses som en självklar rättighet för en markägare utan måste avvägas med andra intressen. En samordning bör också ske med andra intressenter i närområdet, dels för att hitta bästa läge för vindkraftverken och dels för att i huvudsak koncentrera vindkraftsverken till grupper. Nationella miljömål Vid lokalisering av vindkraftverk prövas etableringen mot de nationella miljömålen. Riksintresse för vindkraft Inom de markområden som är av riksintresse för vindkraft bör det så långt som det är möjligt eftersträvas etableringar av vindkraftverk, vilket dock ska ske efter en avvägning mot övriga allmänna intressen. Riksintresse, Natura 2000 Vid placering av vindkraftverk ska riksintresseområden skyddas. Om ett motstående riksintresse bedöms att påtagligt skadas av en etablering av vindkraftverk, kan en etablering inte ske. Om en etablering av vindkraftverk föreslås ske inom eller i närheten av ett Natura 2000-område ska lämpligheten utredas utifrån objektets omfattning och innehåll. Länsstyrelsen prövar ärendet enligt Miljöbalken 7 kap 28. Naturreservat En etablering av vindkraftverk inom naturreservat bedöms inte som lämplig på grund av de höga natur- och bevarandevärdena. Natur, kultur, friluftsliv Placering av verk får ej ske så att de av kommunen utpekade områdena med höga natur-, kultur- eller friluftsvärden påtagligt skadas. Det är viktigt att vindkraftverk placeras på ett lämpligt skyddsavstånd till vandringsleder, motionsspår och dylikt. Avvägning sker mellan olika intressen. Avstånd till bebyggelse En byggnation av vindkraftverk i tätorternas närmiljö kan hämma bebyggelseutvecklingen. Etablering av vindkraftverk bör därför inriktas på lägen utanför tätorternas nuvarande och framtida markbehov. Som riktlinje gäller därför 1000 meter från tätorternas nuvarande och framtida gränser. Enligt översiktsplanen ska tillståndsgivningen vara mer restriktiv i områden där det är stor efterfrågan på mark för bebyggelse, för att slå vakt om de långsiktiga bebyggelse- och tätortsintressena. I Boverkets handbok utgiven 2003 Planering och prövning av vindkraftverk förs en diskussion om lämpligt avstånd till vindkraftverk: Dessa avstånd är lämpligt att bestämma efter lokala förutsättningar, rådande värden, verkens och anläggningens storlek och efter att ha inhämtat medborgarnas uppfattning. Uppfattningen om rimligt avstånd har hela tiden ökat med verkens storlek. De visuella frågorna är numera en väsentlig utgångspunkt för bedömningen. Rimligt avstånd kan vara m. Avståndet mellan bostad och vindkraftverk avgörs i praktiken i en till ansökan bifogad teoretisk bedömning av den genomsnittliga bullernivån, som inte får överstiga 40 dba vid fasad utomhus. Men det är också viktigt att ta hänsyn till den visuella påverkan, varför avståndet kan utökas.

11 Avstånd till infrastruktur Vägar Inom kommunen finns E4:an, riksvägar, ett stort antal mindre allmänna vägar samt enskilda vägar. För samtliga vägar gäller ur säkerhetssynpunkt olika krav på hinderfrihet intill vägarna, allt beroende av vägarnas användning och status. Lokalisering av vindkraftverk måste ta hänsyn till krav på säkerheten utmed dessa vägar. I första hand löses dessa krav genom att placera vindkraftverk på tillräckligt avstånd från respektive väg. Järnväg Inom kommunen finns Jönköpingsbanan och Vaggerydsbanan. Lokalisering av vindkraftverk måste ta hänsyn till krav på säkerheten utmed dessa järnvägar och för ny järnväg. I första hand löses dessa krav genom att placera vindkraftverk på tillräckligt avstånd från järnvägen. Inom kommunen finns det framtida planer på järnväg mellan Torsvik och Tenhult, Götalandsbanan, Europabanan. Flyg Intressen för militärt och civilt flyg finns inom kommunen genom Jönköping flygplats och flygplatserna i Ödestugu och Visingsö. Verksamheterna för dessa förväntas även finnas i framtiden. Enligt luftfartsverket måste hänsyn av säkerhetsskäl tas till den hinderfrihet som ska råda kring flygplatserna. Detta innebär att vindkraftverk inte kan lokaliseras över en viss höjd inom de zoner som finns angivna för start och landning samt de säkerhetszoner som i övrigt råder kring flygplatserna. Kraftledning Avstånd mellan vindkraftverk och kraftledning ska uppfylla de säkerhetskrav som gäller med hänsyn till ledningens storlek. Elsäkerhetsverket rekommenderar att minsta horisontella avstånd mellan vindkraftverk och högspänningsledning bör vara minst vindkraftverkets totala höjd. Radio- och tv-signaler m.m. Mobiltelefoni-, sambandsradio-, rundradiooch tv-signaler kan störas av bl.a. vindkraftverk. Verken bör placeras så att störningar förhindras. Försvaret Försvarsmaktens intressen bedöms av försvarsmakten själva. Anslutning av vindkraft till elnät Vid anslutning från vindkraftverk till elnät ska om möjligt elkabeln grävas ner. Anslutning av vindkraft till vägnät Vägar som behöver anläggas för vindkraftsanläggningens ändamål bör byggas med minsta möjliga miljöintrång. Riskavstånd och olyckor Enligt räddningstjänsten i Jönköpings kommun bör skyddsavståndet till bostad eller verksamhet överstiga riskavståndet d, d=(d+h)x1,5, där D är rotordiameter [m] och H är tornhöjd [m]. Avståndet bör dock alltid överstiga 100 m. För att undvika olyckor ska gällande arbetsmiljöföreskrifter samt Lag om skydd mot olyckor 2 2kap följas. Gårdsverk Med begreppet gårdsverk menas ett mindre vindkraftverk som placeras bostadsnära inom det egna brukningscentrat eller inom den egna tomten, och som till största del nyttjas för ägarens egna energibehov. Om bullernivån inte överskrider riktvärdena trots närheten till bostad, kan mindre vindkraftsverk tillåtas även i mer känsliga landskapsrum om den visuella påverkan bedöms vara godtagbar. Buller Enligt Naturvårdsverket tillämpas, vid tillståndsmyndigheternas bedömning, riktvärdet 40 dba i de flesta fall för buller utomhus från vindkraftverk. En undersökning visar att andelen människor störda av buller ökar med stigande ljudnivå och att 20 % upplever sig som mycket störda vid ljudnivån 37,5-40 dba. Av hänsyn till detta bör ett riktvärde på 40 dba utomhus vid bostäder inte överskridas. För vissa områden där ljudmiljön är särskilt viktig och där en bullerfri miljö eftersträvas bör värdet vara lägre än 40 dba. 11

12 12 Skuggor Periodiska skuggor uppstår vid soligt väder om rotorn snurrar. Enligt Boverkets handbok Planering och prövning av vindkraftsanläggningar från 2003, har inte någon vetenskaplig utvärdering av hur stort problemet med skuggbildning i Sverige gjorts. Boverkets fakta och bedömningar bygger därför främst på tyska erfarenheter och bestämmelser. De tyska bedömningarna är användbara även för Sverige. En lämplig utgångspunkt är den faktiska skuggeffekten och att den får vara högst 8 timmar per kalenderår. För att undvika den växelvisa skugga som uppstår när rotorbladen klipper solljuset kan vindkraftverken placeras norr om den bebyggelse som kan tänkas bli störd, eller genom att skuggsensorer stänger av verken när det finns risk att skuggor kan störa. För att undvika att vindkraftverkens rotorblad ger upphov till reflexer som boende i närheten kan uppleva som störande bör matta blad användas eller vara antireflexbehandlade. Utformning Kulör inom en grupp av verk bör väljas lika. Reklam/text/logotyp bör ej förekomma på tornet eller på vingarna. Vindkraftverk bör vara försedda med åskledare för att minska risk för olyckor. Riktlinjer för landskapskaraktärerna För beskrivning av landskapen se sid. 21. Stora öppna jordbrukslandskap Det öppna flacka landskapet skapar storslagna vidsträckta vyer. De sju stora öppna jordbrukslandskapen Grännaslätten, Visingsöslätten, Bankerydsdalen, Skärstaddalen, Djuvarp/Roestorpdalen, Stensholm/ Brunnstorp/Tovridaslätten, Tenhultsdalen/ Rogbergaplatån, bedöms som olämpliga för vindkraftsetablering då bevarande- och upplevelsevärdena ska ges hög prioritet. Nya stora anläggningar bedöms splittra upp det storslagna landskapet och förändra upplevelsen, både för invånare och för turister. Övriga öppna jordbruksmarker och småbrutet landskap Till skillnad från de stora öppna jordbruksmarkerna finns det områden med öppna jordbrukslandskap som inte är lika känsliga ur landskapsbildsynpunkt. För dessa områden och områden med småbrutet landskap sker bedömning inom varje enskilt ärende och ska bl.a. göras utifrån platsens lämplighet med hänsyn till andra allmänna intressen så som t.ex. natur-, kultur-, friluftsoch landskapsvärden. Stora myrmarker Landskapets ostördhet med höga natur- och upplevelsevärden gör att dessa marker ska hållas fria från vindkraftverk, både från enstaka verk och parker. Om vindkraftverk föreslås placeras i närheten av dessa myrmarker ska avståndet vara tillräckligt långt så att dessa värden inte påverkas negativt. Riktlinjerna gäller för de stora myrmarkerna, karta sid. 24. Skogsområden Ur landskapsbildsynpunkt är denna karaktär minst känslig för placering av vindkraftverk, eftersom de bedöms passa in i storskaliga skogsområden. Vindkraftverkens påverkan på landskapsbilden är i allmänhet begränsad till ett mindre närområde. Friluftslivet och skogsbruket kan bl.a. påverkas lokalt på platsen. Vattenområden Vindkraftverk bör placeras med restriktivitet på öppna marker och sluttningar runt sjöarna. När det gäller placering av vindkraftverk vid sjöar måste studier även ske från den motsatta sidan med hänsyn till den visuella påverkan. När det gäller placering av vindkraftverk i sjöar är kommunens bedömning, i enlighet med översiktsplanen, att möjligheten till placering av vindkraftverk norr om Visingsö får utredas.

13 Områden ej lämpliga för vindkraftverk Karta över områden ej lämpliga för vindkraft Områden inom kommunen som redovisas på denna karta, bedöms vara så värdefulla ur landskapssynpunkt att ingen etablering av vindkraftverk bör ske inom dessa områden. Samma restriktion gäller för kommunens naturreservat. Lämpligheten av en etablering av vindkraftverk prövas alltid med stöd av kommunens riktlinjer, se sid Tätorternas närområden, 1 km radie Med hänsyn till samhällsutvecklingen är kommunens bedömning att det inte är lämpligt att placera vindkraftverk inom ett avstånd på 1 km från tätorternas gränser. Eftersom gränserna förändras i takt med tätorternas expansion markeras inte dessa markområden på kartan. Varje ärende prövas för den tidens aktuella tätortsgränser. Undantag Inom områden som inte är lämpliga för vindkraftsverk kan dock så kallade gårdsverk tillåtas, se sid 11. Lämpligheten bedöms vid bygglovsprövning. 13

14 Handläggning 14 Prövning av vindkraftsärenden kan ske genom tillstånd till länsstyrelsen eller direkt till kommunen genom bygglov och miljöanmälan. Detaljplaneläggning kan krävas för tätortsnära lägen inom tätbebyggda områden, där det är viktigt att tydliggöra och säkerställa markanvändningen. I de fall som en vindkraftetablering kräver bygglov eller anmälan avser stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden att samordna prövningen och beslut enligt de båda lagarna, Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB). I de fall tillstånd enligt MB från länsstyrelsen krävs, är miljönämnden remissinstans. Stadsbyggnadskontoret får via miljökontoret, genom internt samarbete, information om ärendet och har möjlighet att ge synpunkter. Det är mycket viktigt att den som planerar att etablera vindkraftverk tar en förhandskontakt med stadsbyggnadskontoret och miljökontoret, innan ett alltför omfattande utredningsarbete gjorts av sökanden. Detta för att kunna bedöma den utpekade platsens förutsättningar översiktligt, och få möjlighet att diskutera eventuella alternativa placeringar samt ansökans innehåll i ett tidigt skede. Före och efter att beslut i ärendet har tagits kungörs ärendet i lokala tidningar. På kommunens hemsida kommer också informationen att finnas tillgänglig. Remissinstanser Om en etablering av vindkraftverk blir aktuell nära kommungränsen samt i eller intill Vättern ska kommunen samråda med berörda kommuner. Det förutsätts att sökanden själv tar kontakt med Försvaret och Luftfartsverket angående lokaliseringen. Sökanden bör även samråda med Skogsstyrelsen om det vid en etablering av vindkraftverk krävs att en skogsbilväg byggs. Andra berörda myndigheter som det kan bli aktuellt för sökanden att samråda med är t.ex. Trafikverket. När det gäller vindkraftverkens påverkan på radiosignaler kan Post & Telestyrelsen vara en lämplig samrådspart. Det kan även vara aktuellt att samråda med länsstyrelsen om en etablering ligger inom eller intill ett område med höga naturvärden, såsom riksintressen och Natura områden. Beroende på vindkraftverkens tänkta lokalisering kan olika ideella föreningar bli aktuella som samrådspart. Handlingar Ansökan om bygglov enligt plan- och bygglagen och anmälan enligt miljöbalken ska belysa hur lokaliseringen av vindkraftverk påverkar de allmänna intressen som finns i området samt vilken miljöpåverkan verket ger. En ansökan om bygglov med sedvanliga handlingar lämnas till stadsbyggnadsnämnden. Anmälan enligt miljöbalken lämnas till miljönämnden. Erfordras en miljökonsekvensbeskrivning eller annan handling som redovisar påverkan på miljön, skall denna biläggas anmälan. Utöver sedvanliga handlingar kan det även krävas fotomontage och en analys av landskapet för att redovisa lämpligheten av vindkraftverkets placering ur landskapsbildsynpunkt. Detta kan lämpligen bli överenskommet i förhandskontakten med kommunen. Om ny vägdragning kommer att dras fram till verket, ska vägsträckningens påverkan på miljön redovisas i handlingarna.

15 Förutsättningar Lagar Etablering av vindkraftverk ska föregås av miljöprövning enligt Miljöbalken samt prövning enligt Plan- och bygglagen. Miljöprövning (Miljöbalken) Tillstånd/anmälan krävs enligt miljöbalken för att uppföra vindkraftverk. Beroende på verkens höjd samt antalet verk i en tänkt etablering, söks tillstånd eller görs anmälan hos olika myndigheter. Vindkraftsanläggningar som är belägna i vattenområde prövas enligt 9 kapitlet och 11 kapitlet i miljöbalken av Miljödomstol. För vindkraftsanläggningar på land som består av 2 eller fler verk med en totalhöjd över 150 m, en gruppstation som består av 7 eller fler verk med en totalhöjd över 120 m, för varje tillkommande verk som tillsammans med redan uppförda innebär att man kommer upp till tillståndsgränsen eller varje verk som uppförs i en redan tillståndspliktig gruppstation söks tillstånd hos länsstyrelsen. För vindkraftverk med en totalhöjd som överstiger 50 m, en anläggning där två eller fler vindkraftverk står tillsammans eller varje tillkommande verk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk krävs anmälan till kommunen enligt miljöbalken. För vindkraftverk som ej omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt anser länsstyrelsen i Jönköpings län att samråd ska hållas med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Vid val av plats gäller hänsynsreglerna enligt 2 kap miljöbalken. Kommunal vetorätt Kommunen måste tillstyrka en planerad vindkraftsetablering för att prövningsmyndigheten ska kunna bevilja tillstånd enligt 16 kap. 4 miljöbalken, s.k. kommunal vetorätt. Det finns dock ett undantag som innebär att regeringen enligt 17 kap. 6 MB, trots kommunens bestridande, får tillåta en gruppstation för vindkraft om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget att verksamheten kommer till stånd. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Vindkraftsanläggningar som kräver tillstånd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och då ska en MKB göras enligt MB 6 kap 11. För anläggningar som kräver anmälan kan MKB begäras, beroende på graden av miljöpåverkan. Bygglov (Plan- och bygglagen) Bygglovprövningen handläggs enligt PBL. Bygglov krävs enligt 8 kap 2 plan- och bygglagen för att uppföra vindkraftverk om vindturbinens diameter (rotordiameter) är större än tre meter, om verket har en högre höjd än 20 m, placeras på ett avstånd från fastighetsgränsen som är mindre än verkets höjd över marken eller om verket skall fast monteras på en byggnad. Detaljplan (Plan- och bygglagen) I vissa fall krävs att en detaljplan upprättas innan bygglov kan ges. Enligt 5 kap. 1 ska reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan för ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller som ska förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked. Om genomförandet av en plan eller ett program bedöms medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, enligt Miljöbalken 6 kap 12. Kommunens översiktsplan 2002 Enligt kommunens översiktsplan ska uppvärmning ske resurssnålt och effektivt, och i de större tätorterna i stor utsträckning med fjärrvärme från förnyelsebara energikällor. I översiktsplanen finns nio områden med goda vindförhållanden markerade, beräknat av SMHI Dessa uppgifter gäller inte längre eftersom en mer omfattande vindkartering tagits fram på uppdrag av energimyndigheten som visar på fler och större områden med goda vindförhållanden.enligt översiktsplanen bör möjligheten till ytterligare anläggningar på Visingsö utredas i ett område norr om ön. 15

16 16 Program för hållbar utveckling-miljö Programmet utgör kommunens samlade miljömålsarbete som är ett årligt arbete med uppföljning och uppdatering av visioner, mål och åtgärder. Visioner enligt programmet är bl.a. att: - Energianvändningen är effektiv och sker med förnyelsebara energikällor. - Lokala och regionala energikällor används så långt som möjligt. Mål enligt programmet är bl.a. att: - Vindkraften i kommunen ska byggas ut till minst 200 GWh senast Som delmål ska gälla minst 150 GWh senast Ålborgsåtagandena Den ursprungliga Ålborgdeklarationen fastställdes 1994 av deltagarna i den europeiska konferensen om långsiktigt hållbar stadsutveckling. Genom att underteckna deklarationen förbinder sig lokala myndigheter att starta ett Agenda 21- arbete och att utarbeta långsiktiga planer för hållbar utveckling. Den reviderade deklarationen Ålborg +10 syftar till att omsätta visioner för hållbar utveckling till praktiska projekt i våra tätorter. Jönköpings kommun skrev under deklarationen Åtaganden som rör vindkraft är följande: - Minska konsumtionen av primärenergi och öka andelen förnyelsebara energikällor. - Undvika onödig energikonsumtion och förbättra energieffektiviteten hos slutanvändaren. - Utveckla och tillämpa ett strategiskt och integrerat arbetssätt för att begränsa klimatförändringen, och verka för en hållbar utsläppsnivå av växthusgaser. Nationella miljömål Produktion av el genom vindkraftverk förbättrar förutsättningarna för flera av de 16 uppsatta nationella miljömålen, t.ex. begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet och god bebyggd miljö. På mindre än ett halvår har ett vindkraftverk producerat mer energi än vad som gick åt till dess tillverkning. Om ett sådant vindkraftverk ersätter kolproducerad el motsvarar detta enligt SOU 1999:75: - minskad brytning av ca ton kol/år - minskade koldioxidutsläpp med ca ton/år - minskade svaveldioxidutsläpp med ca 3 ton/år - minskade kvävedioxidutsläpp med ca 2,5 ton/år Natur Natura 2000-områden, naturreservat Inom kommunen finns det flera naturreservat och ett antal Natura 2000-områden, se karta sid. 17. Det innebär att områdenas värden ska bevaras och undantas från ingrepp och negativ påverkan av olika slag, t.ex. exploatering. Regionala och lokala naturintressen Utöver riksintressen och Natura områden finns även regionala och lokala naturvärden som finns redovisade i kommunens naturvårdsprogram. Detta program utgör en av bedömningsgrunderna för lämpligheten av en eventuell lokalisering av vindkraftverk. Stora opåverkade områden Enligt miljöbalkens 3 kap 2 ska stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdets karaktär. Stora opåverkade områden är av länsstyrelsen utpekade och är områden som inte är sönderskurna av t.ex. trafikleder, kraftledningar eller påverkade av andra miljöstörningar. Komosse, Dumme mosse, Gagnaryds mosse och Vättern är stora opåverkade områden inom kommunen. Inom stora opåverkade områden kan även tysta områden inrymmas. Inom Jönköpings kommun har inte några tysta områden identifierats.

17 Karta över naturreservat och Natura 2000-områden Vy mot östra Vätterbranten, naturreservat 17

18 Riksintressen Riksintressen definieras och regleras i 3 kap och 4 kap miljöbalken. Att en miljö eller ett objekt är av riksintresse innebär att området har så stora värden att det är av betydelse för landet som helhet. Syftet med att avgränsa ett riksintresse är att säkerställa en användning eller att bevara något för framtiden. Ett riksintresse får således inte påtagligt skadas. Länsstyrelsen bevakar att kommunen i sin planering tillgodoser riksintressena. Karta över riksintressen inom kommunen 18

19 Teckenförklaring riksintressen Riksintresse för yrkesfiske 3 kap 5 MB (Miljöbalken) Vättern Järnvägar av riksintresse Berörd järnväg som Banverket har beslutat om ( ) är Nässjö-Falköping (Jönköpingsbanan) Flygplats av riksintresse Jönköpings flygplats (Axamo) är enligt Luftfartsverkets beslut ( ) riksintresse. Vägar av riksintresse Riksintresse enligt Vägverkets beslut ( ) berör följande vägar såsom kommunikationsstråk oavsett geografiskt läge - E4:an, Rv 26, Rv 30, Rv 31, Rv 40 samt Rv 47/48. Riksintresse för energidistribution 3 kap 8 MB Statliga Vattenfall anser att kraftledningar med spänning på 400 kv och 130 kv är anläggningar av riksintresse. Områden för totalförsvaret 3 kap 9 MB Det finns områden av riksintresse för totalförsvaret som av sekretesskäl ej kan redovisas i denna policy. I de fall försvarets intressen berörs i plan- och lovärenden sker en särskild prövning. Riksintresse för kulturmiljövård 3 kap 6 MB 1. Ekeryd-Skjutebo-Röshult 2. Norra Unnaryd 3. Vallgårda 4. Ödestugu kyrkby 5. Åsamo-Smålands Taberg-Kåperyd 6. Järstorp sockencentrum 7. Eklundshov 8. Jönköpings tätort 9. Ådalen med Smedbyn i Huskvarna 10. Stensholm-Lundaberget 11. Östra Höreda 12. Djuvarp-Broholm-Roestorp 13. Skärstaddalen 14. Ölmstads kyrkby 15. Visingsö 16. Röttle by och Västanå 17. Uppgränna by med Boeryd och Brahehus-Vretaholm-Mällby-Gränna tätort Riksintresse för friluftsliv 3 kap 6 MB 18. Visingsö Riksintresse-värdefulla ämnen och material 3 kap 7 MB 19. Norra Kärr Riksintresse 4 kap 1 och 2 MB Ett geografiskt avgränsat område som på grund av dess samlade natur- och kulturvärden utgör ett särskilt utpekat område av riksintresse. 20. Vättern med öar och strandområden Riksintresse för naturvård 3 kap 6 MB 21. Ören 22. Vättern 23. Visingsö 24. Östra Vätterstranden 25. Norra Kärr 26. Ingerydsdalen 27. Huskvarnaån 28. Lillån-Tabergsån 29. Domneån 30. Rosenlundsbankar 31. Stråkendalen-Bottnarydsfältet 32. Dumme mosse 33. Komosse 34. Gagnaryds mosse 35. Taberg 36. Vattlasjöområdet 37. Radan-Svanån-Stengårdshultasjön 38. Nissan 39.Karshulta mosse 40. Spexeryd 41. Huskvarnaåns Jättegrytor 42. Prästeryds och Ambomosse 43. Konungsö mosse 44. Store mosse och Farbergskärret 45. Angerdshestra 46. Kåperyd 47. Störestorp-Kullarp 48. Åsa-Örserum 19

20 Riksintresse för vindkraft Energimyndigheten uppdrog åt samtliga länsstyrelser att föreslå områden som bedöms särskilt lämpliga för vindkraftsproduktion i större skala, och som därför skall betecknas som riksintressen för vindkraft enligt 3 kap 8 miljöbalken. Områdena tas fram enligt av Energimyndigheten framtagna kriterier. Energimyndigheten beslutade år 2008 att 3 områden inom Jönköpings kommun är av riksintresse för vindkraft. Karta över riksintresseområden för vindkraft 20

Plan för behandling av vindkraftsärenden

Plan för behandling av vindkraftsärenden Plan för behandling av vindkraftsärenden Ks 2008:406 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Plan för behandling av vindkraftsärenden Fastställt av kommunfullmäktige 2008-10-02 300

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32 Vindkraftspolicy 1.1 Inledning Syftet med denna policy är: att förenkla handläggningen av etableringsärenden rörande vindkraft att klargöra vilka områden i kommunen som kan vara lämpliga för vindkraftsproduktion

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget.

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget. 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan och verk i grupper om tre vindkraftverk eller fler

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Planförslag Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga 2: Områdesbeskrivningar

Läs mer

Miljöprocessutredningen (M 2007:04)

Miljöprocessutredningen (M 2007:04) (M 2007:04) Prövning av vindkraft Delbetänkande SOU 2008:86 Överlämnades den 6 oktober 2008 Utredningsuppdraget vindkraft Del av tilläggsdirektivet 2007:184 Särskild utredare - Ulf Anderson Utredningssekreterare

Läs mer

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr 2012-2103 Naturskyddsföreningen Gotland anser att Energimyndighetens

Läs mer

Vindkraftpolicy HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER Antagen av kommunfullmäktige i Mullsjö 2008-12-16 173 Antagen av kommunfullmäktige i Habo 2009-01-29 2

Vindkraftpolicy HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER Antagen av kommunfullmäktige i Mullsjö 2008-12-16 173 Antagen av kommunfullmäktige i Habo 2009-01-29 2 Vindkraftpolicy HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER Antagen av kommunfullmäktige i Mullsjö 2008-12-16 173 Antagen av kommunfullmäktige i Habo 2009-01-29 2 Vindkraftpolicyn är utarbetad under 2007 och våren 2008

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1:

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1: HÄRRYDA BOLLEBYGDS MÖLNDALS BORÅS SVENLJUNGA KUNGSBACKA VARBERGS Buffertzoner Buffertzon för samhällsutveckling 1000 m Buffertzon infrastruktur 200 m Buffertzon bostäder och kyrkor 500 m FALKENBERGS Vindkraftsutredning

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV !" Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL Samtliga förutsättningar och bedömningar är gjorda utifrån kända fakta i feb 2006 INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden 2002-01-30 Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Skövde 2009-09-30 Göteborg 2009-10-01 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

Miljöprocessutredningen (M 2007:04)

Miljöprocessutredningen (M 2007:04) (M 2007:04) Prövning av vindkraft Delbetänkande SOU 2008:86 Överlämnades den 6 oktober 2008 Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009 Utredningsuppdraget vindkraft Del av tilläggsdirektivet 2007:184

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Nya regler för vindkraft

Nya regler för vindkraft Nya regler för vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Halmstad 2009-12-01 1 Nytt om vindkraft Nya regler den 1 augusti 2009 SOU 2008:86 Prövning av vindkraft Prop 2008/09:146 Prövning av vindkraft

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 3 identifiering av möjliga områden för vindkraft 17

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 3 identifiering av möjliga områden för vindkraft 17 del 3 identifiering av möjliga områden för vindkraft 17 3 VINDKRAFT I TINGSRYDS KOMMUN IDENTIFIERING AV MÖJLIGA OM- RÅDEN FÖR VINDKRAFT Utifrån de övergripande analyserna i kapitel 5, 6 och 7 har ett antal

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st Prövning av vindkraft Lena Niklasson Miljöskyddsenheten Tornhöjd 40 50 m 40 70 m 80 105 m 110 m 160 m Vinglängd 15 m 25 m 45 50 m 45 65 m Effekt 0,3 MW 0,8 MW 2-3 MW 3 7 MW Årsproduktion 0,3 GWh 1,5 GWh

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman Sammanträdesdatum Sida 2008-05-22 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 maj 2008, kl. 13:00-14:30 Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart Björklund

Läs mer

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har

Läs mer

Vindkraft och luftfart Information till flygplatser, kommuner och länsstyrelser

Vindkraft och luftfart Information till flygplatser, kommuner och länsstyrelser Vindkraft och luftfart Information till flygplatser, kommuner och länsstyrelser Flygplatser och kommuner måste vid prövning av vindkraft enligt miljöbalken säkerställa att vindkraftverken inte tränger

Läs mer

Boverket och vindkraften

Boverket och vindkraften Boverket och vindkraften Stads- och regionenheten Bengt Larsén Anette Löfgren Mer information på Boverkets hemsida www.boverket.se/samhällsplanering Boverket och vindkraften uppdrag och aktiviteter Att

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun Göteborg den 23 november 2012 Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun GreenExtreme AB avser att bygga fem vindkraftverk i Kalmar kommun i området Gunnarsbo, och vill med detta brev informera er närboende eller

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 6 beskrivning av landskapet

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 6 beskrivning av landskapet del 6 beskrivning av landskapet 47 6 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV LANDSKAPET I TINGSRYDS KOMMUN 6.1 Visuella förutsättningar Landskapet speglar vår historia ur många perspektiv. Människan har genom årtusenden

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Vindkraftsplan för Götene kommun

Vindkraftsplan för Götene kommun 2008-02-29 Fördjupad översiktsplan Vindkraftsplan för Götene kommun INNEHÅLL INLEDNING BAKGRUND 3 Sammanfattning Översiktsplanen / riktlinjer för vindkraft 2006 Planeringsprocessen Syfte 4 Dagsläget /

Läs mer

Om Vindkraft. Sverige & EU

Om Vindkraft. Sverige & EU Vindkraft Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion var

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Prövning av vindkraft enklare och snabbare handläggning (?) Carl-Philip Jönsson

Prövning av vindkraft enklare och snabbare handläggning (?) Carl-Philip Jönsson Prövning av vindkraft enklare och snabbare handläggning (?) Carl-Philip Jönsson Tillstånds- och anmälningsplikt enligt 9 kap MB Tillståndsprövning hos Lst: 40.90 Två eller flera verk > 150 m + tillkommande

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Antagen Laga Kraft

Antagen Laga Kraft Områdesbestämmelser för del av Stödstorp 2:1 m fl. Vaggeryds kommun Antagen 2015-04-28 79 Laga Kraft 2015-05-27 Bakgrund och syfte Områdets läge framgår av bilden föregående sida. Marken utgörs av tallmo

Läs mer

VINDKRAFT. Gemensamma Lokaliseringsprinciper och utbyggnad i norra Bohuslän. Datum: 2009-11-24. Författare: Ronny Larsson Magnus Karlsson

VINDKRAFT. Gemensamma Lokaliseringsprinciper och utbyggnad i norra Bohuslän. Datum: 2009-11-24. Författare: Ronny Larsson Magnus Karlsson VINDKRAFT Gemensamma Lokaliseringsprinciper och utbyggnad i norra Bohuslän Författare: Ronny Larsson Magnus Karlsson Datum: 2009-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 1.2 Organisation...

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Gällande planer och policys

Gällande planer och policys Planförutsättningar Gällande planer och policys Planer enligt PBL Områden med detaljplan eller områdesbestämmelser Detaljplan reglerar var, hur och för vilket ändamål man får bygga inom planområdet. Planen

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling GRANSKNINGSYTTRANDE 1 (51) Kanslienheten, Kommunledningskontoret Växjö kommun Box 1222 351 12 Växjö Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling 2005-01-11. Förslag till översiktsplan för Växjö

Läs mer

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr Ks 2011.0056 Behovsbedömning MKB Datum 2010-12-29 1 (6) Detaljplan för BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och samt del av fastigheten Högby 1:2 Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

LOKALISERING AV VINDKRAFTVERK

LOKALISERING AV VINDKRAFTVERK Tillägg till översiktsplan för Söderköpings kommun LOKALISERING AV VINDKRAFTVERK Bilaga 1 Upprättad i februari 2009 BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB SAMRÅDSHANDLING 2

Läs mer

SÄKERSTÄLLANDE AV RIKSINTRESSEN

SÄKERSTÄLLANDE AV RIKSINTRESSEN SÄKERSTÄLLANDE AV RIKSINTRESSEN Riksintressen ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada intresset. Om det blir fråga om en avvägning mellan olika konkurrerande riksintressen måste en avvägning

Läs mer

Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land

Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land ANTAGANDEHANDLING Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land UTLÅTANDE-ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNINGSFÖRFARANDE Kommunstyrelsen beslöt 2008-09-23 264 att ställa ut Vindkraften i Laholm tillägg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN

Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN Stockholm 2015-03-19 M 2014:01 dir. 2013:126 Utredare: Elisabet Falemo Huvudsekreterare: Bengt Arwidsson Utredningssekreterare: Sara Bergdahl

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Tilläggsplan för vindkraft

Tilläggsplan för vindkraft Tilläggsplan för vindkraft Storuman och Sorsele kommuner Erika Arklöf Bakgrund Syftet med projektet var att underlätta pågående och kommande etableringar av vindkraft i Storumans och Sorsele kommuner.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR VINDKRAFTETABLERINGAR I VARA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR VINDKRAFTETABLERINGAR I VARA KOMMUN Fördjupning av översiktsplanen ÖP 90 RIKTLINJER FÖR VINDKRAFTETABLERINGAR I VARA KOMMUN ANTAGANDEHANDLING UPPRÄTTAD AV MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN I MARS 2007 REVIDERAD EFTER SAMRÅD I JUNI 2007 OCH

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer