Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige Reviderad utifrån ny lagstiftning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning"

Transkript

1 Godkänd i kommunfullmäktige Reviderad utifrån ny lagstiftning

2 Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin

3

4

5 Förord I takt med att klimatförändringarna i världen blir allt mer påtagliga och debatterade, ökar intresset för och behovet av förnyelsebara energikällor. En sådan energikälla är vindkraft som blir allt mer aktuell, både för den enskilde brukaren som för stora elbolag vilka etablerar vindkraftsparker. Enligt den senaste vindkarteringen som gjorts över Sverige har vårt land en stor potential som inte tidigare nyttjats. I jämförelse med övriga Europa ligger Sverige långt efter i utbyggnadstakt. Sverige har därför tagit fram nationella mål som redovisar att vi ska producera mer el från vindkraft. Sammanlagt innebär målen och intresset för vindkraft att det blir ett ökat tryck för etablering av vindkraft, vilket medför ett behov för kommunen att utreda var dessa kommande vindkraftverk kan placeras. Vindkraftspolicyn var utsänd för samråd under tiden 3 mars 14 april 2008 och godkändes i kommunfullmäktige 2 oktober Vindkraftspolicyn har utarbetats av en arbetsgrupp på stadsbyggnadskontoret och miljökontoret, bestående av Helena Agerman, Gösta Emilsson, Arne Fougelberg, Gunnel Holmberg-Karlsson, Ulf M Mattsson, Maarit Nikula och Linda Tubbin.

6 Innehållsförteckning Inledning 7 Bakgrund Nationellt mål... 8 Förslag till nytt nationellt mål... 8 Nuläge... 8 Utbyggnad och teknik... 8 Begreppsförklaring 9 Riktlinjer 10 Allmänna riktlinjer Placering Nationella miljömål Riksintresse för vindkraft Riksintresse, Natura Naturreservat Natur, kultur, friluftsliv Avstånd till bebyggelse Avstånd till infrastruktur Försvaret Anslutning av vindkraft till elnät Anslutning av vindkraft till vägnät Riskavstånd och olyckor Gårdsverk Buller Skuggor Utformning Riktlinjer för landskapskaraktärerna Stora öppna jordbrukslandskap Övriga öppna jordbruksmarker och småbrutet landskap Stora myrmarker Skogsområden Vattenområden Områden ej lämpliga för vindkraftverk Handläggning Remissinstanser Handlingar Förutsättningar Karta Lagar Kommunens översiktsplan Program för hållbar utveckling-miljö Ålborgsåtagandena Nationella miljömål Natur Riksintressen Kultur Friluftsliv Bebyggelse Hälsa och säkerhet Kommunens landskapskaraktärer Icke lämpliga områden samt riksintresse för vindkraft... 25

7 Inledning Enligt kommunprogrammet ska kommunen verka för ett ökat nyttjande av förnyelsebara energikällor. Försök med förnyelsebara energislag som sol och vind ska uppmuntras. Vindkraftspolicyn har tagits fram för att visa på hur en balanserad utbyggnad av vindkraft kan ske i kommunen med hänsynstagande till andra allmänna intressen såsom natur-, kultur-, landskapsbilds-, friluftslivs- och bebyggelseintressen. I slutet av 2006 fanns ca 780 vindkraftverk i Sverige som producerade ca 1 TWh under Som jämförelse kan nämnas att det i Tyskland finns över vindkraftverk som ger drygt 30 TWh/år och att Danmark får ca 20 % av all sin el från vindkraft. Ett vindkraftverk på 1 MW kan med dagens teknik varje år producera MWh vilket motsvarar hushållsel till 500 villor, om man räknar med en förbrukning av kwh/år per villa. Livslängden för ett vindkraftverk är ca år. Ett antal ärenden om vindkraftsetablering har inkommit till kommunen, både enstaka verk men även större vindkraftsparker. Med anledning av detta finns ett behov av att ta fram ett samlat bedömningsunderlag för behandling av vindkraftsärenden i kommunen. Vindkraftspolicyn ska underlätta vid kommunens prövning av vindkraftsärenden och för de som vill etablera vindkraftverk. Policyn är inte rättsligt bindande. Kartorna som redovisas i policyn ska inte ses som absolut bindande eftersom många av områdenas avgränsningar är väldigt schematiska. Kartorna ger dock riktlinjer för vad som gäller. Vindkraftverk på Visingsö 7

8 8 Bakgrund Nationellt mål Sverige har ett nationellt mål att producera 10 TWh/år el baserad på vindkraft år Idag produceras 1 TWh/år vilket motsvarar cirka 0,6 % av Sveriges totala elproduktion. Av de 10 TWh/år ska 6 produceras till havs och 4 på land. Av dessa 4 TWh/år ska Jönköpings län producera 0,6 % dvs. ca 25 GWh/år. Som jämförelse kan nämnas att Sverige förbrukar idag ca 150 TWh /år och kärnkraftverket i Oskarshamn producerar härav ca TWh/år. Jämfört med EU och övriga världen har Sverige en låg utbyggnadstakt när det gäller vindkraft. I juni 2006 antog riksdagen den första vindkraftspropositionen Miljövänlig el med vindkraft - åtgärder för ett livskraftigt vindbruk (prop. 2005/06:143). I propositionen finns åtgärder som syftar till att underlätta för etablering av vindkraft. Det behöver bland annat skapas förbättrade villkor för vindkraften för att öka utbyggnadstakten så att uppsatta mål kan uppnås. I propositionen betonas även vikten av att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter aktivt bidrar till att förbättra förutsättningar för planering av en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vindkraften. I budgetpropositionen för 2008 föreslår regeringen en särskild satsning inom klimatområdet på 1 miljard kronor för perioden 2008 till och med Där ingår bl.a. att Sverige ska uppnå sin del i EU: s mål att öka andelen förnybar energi till 20 procent till år 2020, genom en ökad elproduktion från vindkraft. Förslag till nytt nationellt mål Energimyndigheten föreslår att planeringsmålet för vindkraft år 2020 ska vara på 30 TWh/år, varav 20 TWh/år vindkraft på land och 10 TWh/år lokaliserat till havs. Det innebär att antalet vindkraftverk behöver öka till stycken beroende på effekt. Potentialen för vindkraft i Sverige överstiger dock det föreslagna planeringsmålet. Nuläge I kommunen finns i dagsläget 4 stycken vindkraftverk uppförda, alla på Visingsö. Det första vindkraftverket på Visingsö fick bygglov 1989 och är på 200 kw. Tornhöjden är på 30 m och rotorbladen har en diameter på 25 m byggdes det senaste vindkraftverket på ön och det har en effekt på 600 kw. Tornhöjden är 40 m och rotorbladen har en diameter på 40 m. Utbyggnad och teknik Hitintills har utbyggnaden av vindkraft i kommunen skett genom etablering av enstaka vindkraftverk. Genom att en ny vindkartering gjorts på högre höjd över Sverige och över Jönköpings kommun, där det även har visat sig att skogsmarker har goda vindförhållanden, kan kommunen förvänta sig ett ökat antal ansökningar av större etableringar än de som finns idag. Vindkarteringen har gjorts efter en ny modell, som utvecklats vid Uppsala universitet, för att öka tillförlitligheten i bedömningen av den svenska vindenergipotentialen. Vindkarteringen tillsammans med en teknikutveckling som ger högre, större och effektivare verk, medför nya planeringsförutsättningar för kommunerna. Den vanligaste typen av vindkraftverk är verk med tre rotorblad. De första serieproducerade verken hade en effekt på 50 kw. Dagens vindkraftverk har större effekt, 2 MW eller större blir allt vanligare. Ett verk på 2 MW kan ha en tornhöjd på ca m, en rotordiameter på ca m och en totalhöjd på ca m. Vindkraftverken blir effektivare och de nya modellerna har en lägre bullernivå. Den förväntade teknikutvecklingen går mot större och ännu effektivare verk. Vindkraftverken kräver en väganslutning för service och underhåll. Det krävs också att vindkraftverken ansluts till ett elnät med tillräcklig kapacitet.

9 Begreppsförklaring Effektenheter Effekt är energi per tidsenhet Effekt anges i watt (W) 1 kw (kilowatt) = W 1 MW (megawatt) = kw 1 GW (gigawatt) = kw 1 TW (terawatt) = kw Rotordiameter Energienheter Energi är effekt gånger tid 1 Wh = 1 W under en timme, wattimme 1 kwh = 1 kw under en timme, kilowattimme 1 MWh (megawattimme) = kwh 1 GWh (gigawattimme) = kwh 1 TWh (terawattimme) = kwh Rotorblad Maskinhus Tornhöjd: Med tornhöjd menas avståndet mellan mark och maskinhusets tak. Totalhöjd: Med totalhöjd menas tornhöjd plus rotorbladens längd. Rotordiameter: Med rotordiameter menas rotorblad inklusive maskinhus. Tornhöjd Totalhöjd 9

10 Riktlinjer 10 Allmänna riktlinjer Placering Resurshushållning och god samhällsekonomi eftersträvas genom att områden med goda vindförhållanden nyttjas effektivt. Därför bör vindkraftverk i första hand placeras inom dessa områden och i sammanhållna grupper, sk. vindkraftsparker. Placering av vindkraftverk bör ske med restriktivitet vid viktiga besöksmål, utblickar och rastplatser utmed vägarna. Placeringen bör ske i samverkan med omgivande landskap. Enligt kommunens översiktsplan ska nya byggnader och anläggningar placeras så att de inte inverkar negativt på de areella näringarnas bedrivande, de ska placeras och utformas med hänsyn till byggnadstradition och landskapsbild samt övriga allmänna intressen. En etablering av vindkraftverk kan inte ses som en självklar rättighet för en markägare utan måste avvägas med andra intressen. En samordning bör också ske med andra intressenter i närområdet, dels för att hitta bästa läge för vindkraftverken och dels för att i huvudsak koncentrera vindkraftsverken till grupper. Nationella miljömål Vid lokalisering av vindkraftverk prövas etableringen mot de nationella miljömålen. Riksintresse för vindkraft Inom de markområden som är av riksintresse för vindkraft bör det så långt som det är möjligt eftersträvas etableringar av vindkraftverk, vilket dock ska ske efter en avvägning mot övriga allmänna intressen. Riksintresse, Natura 2000 Vid placering av vindkraftverk ska riksintresseområden skyddas. Om ett motstående riksintresse bedöms att påtagligt skadas av en etablering av vindkraftverk, kan en etablering inte ske. Om en etablering av vindkraftverk föreslås ske inom eller i närheten av ett Natura 2000-område ska lämpligheten utredas utifrån objektets omfattning och innehåll. Länsstyrelsen prövar ärendet enligt Miljöbalken 7 kap 28. Naturreservat En etablering av vindkraftverk inom naturreservat bedöms inte som lämplig på grund av de höga natur- och bevarandevärdena. Natur, kultur, friluftsliv Placering av verk får ej ske så att de av kommunen utpekade områdena med höga natur-, kultur- eller friluftsvärden påtagligt skadas. Det är viktigt att vindkraftverk placeras på ett lämpligt skyddsavstånd till vandringsleder, motionsspår och dylikt. Avvägning sker mellan olika intressen. Avstånd till bebyggelse En byggnation av vindkraftverk i tätorternas närmiljö kan hämma bebyggelseutvecklingen. Etablering av vindkraftverk bör därför inriktas på lägen utanför tätorternas nuvarande och framtida markbehov. Som riktlinje gäller därför 1000 meter från tätorternas nuvarande och framtida gränser. Enligt översiktsplanen ska tillståndsgivningen vara mer restriktiv i områden där det är stor efterfrågan på mark för bebyggelse, för att slå vakt om de långsiktiga bebyggelse- och tätortsintressena. I Boverkets handbok utgiven 2003 Planering och prövning av vindkraftverk förs en diskussion om lämpligt avstånd till vindkraftverk: Dessa avstånd är lämpligt att bestämma efter lokala förutsättningar, rådande värden, verkens och anläggningens storlek och efter att ha inhämtat medborgarnas uppfattning. Uppfattningen om rimligt avstånd har hela tiden ökat med verkens storlek. De visuella frågorna är numera en väsentlig utgångspunkt för bedömningen. Rimligt avstånd kan vara m. Avståndet mellan bostad och vindkraftverk avgörs i praktiken i en till ansökan bifogad teoretisk bedömning av den genomsnittliga bullernivån, som inte får överstiga 40 dba vid fasad utomhus. Men det är också viktigt att ta hänsyn till den visuella påverkan, varför avståndet kan utökas.

11 Avstånd till infrastruktur Vägar Inom kommunen finns E4:an, riksvägar, ett stort antal mindre allmänna vägar samt enskilda vägar. För samtliga vägar gäller ur säkerhetssynpunkt olika krav på hinderfrihet intill vägarna, allt beroende av vägarnas användning och status. Lokalisering av vindkraftverk måste ta hänsyn till krav på säkerheten utmed dessa vägar. I första hand löses dessa krav genom att placera vindkraftverk på tillräckligt avstånd från respektive väg. Järnväg Inom kommunen finns Jönköpingsbanan och Vaggerydsbanan. Lokalisering av vindkraftverk måste ta hänsyn till krav på säkerheten utmed dessa järnvägar och för ny järnväg. I första hand löses dessa krav genom att placera vindkraftverk på tillräckligt avstånd från järnvägen. Inom kommunen finns det framtida planer på järnväg mellan Torsvik och Tenhult, Götalandsbanan, Europabanan. Flyg Intressen för militärt och civilt flyg finns inom kommunen genom Jönköping flygplats och flygplatserna i Ödestugu och Visingsö. Verksamheterna för dessa förväntas även finnas i framtiden. Enligt luftfartsverket måste hänsyn av säkerhetsskäl tas till den hinderfrihet som ska råda kring flygplatserna. Detta innebär att vindkraftverk inte kan lokaliseras över en viss höjd inom de zoner som finns angivna för start och landning samt de säkerhetszoner som i övrigt råder kring flygplatserna. Kraftledning Avstånd mellan vindkraftverk och kraftledning ska uppfylla de säkerhetskrav som gäller med hänsyn till ledningens storlek. Elsäkerhetsverket rekommenderar att minsta horisontella avstånd mellan vindkraftverk och högspänningsledning bör vara minst vindkraftverkets totala höjd. Radio- och tv-signaler m.m. Mobiltelefoni-, sambandsradio-, rundradiooch tv-signaler kan störas av bl.a. vindkraftverk. Verken bör placeras så att störningar förhindras. Försvaret Försvarsmaktens intressen bedöms av försvarsmakten själva. Anslutning av vindkraft till elnät Vid anslutning från vindkraftverk till elnät ska om möjligt elkabeln grävas ner. Anslutning av vindkraft till vägnät Vägar som behöver anläggas för vindkraftsanläggningens ändamål bör byggas med minsta möjliga miljöintrång. Riskavstånd och olyckor Enligt räddningstjänsten i Jönköpings kommun bör skyddsavståndet till bostad eller verksamhet överstiga riskavståndet d, d=(d+h)x1,5, där D är rotordiameter [m] och H är tornhöjd [m]. Avståndet bör dock alltid överstiga 100 m. För att undvika olyckor ska gällande arbetsmiljöföreskrifter samt Lag om skydd mot olyckor 2 2kap följas. Gårdsverk Med begreppet gårdsverk menas ett mindre vindkraftverk som placeras bostadsnära inom det egna brukningscentrat eller inom den egna tomten, och som till största del nyttjas för ägarens egna energibehov. Om bullernivån inte överskrider riktvärdena trots närheten till bostad, kan mindre vindkraftsverk tillåtas även i mer känsliga landskapsrum om den visuella påverkan bedöms vara godtagbar. Buller Enligt Naturvårdsverket tillämpas, vid tillståndsmyndigheternas bedömning, riktvärdet 40 dba i de flesta fall för buller utomhus från vindkraftverk. En undersökning visar att andelen människor störda av buller ökar med stigande ljudnivå och att 20 % upplever sig som mycket störda vid ljudnivån 37,5-40 dba. Av hänsyn till detta bör ett riktvärde på 40 dba utomhus vid bostäder inte överskridas. För vissa områden där ljudmiljön är särskilt viktig och där en bullerfri miljö eftersträvas bör värdet vara lägre än 40 dba. 11

12 12 Skuggor Periodiska skuggor uppstår vid soligt väder om rotorn snurrar. Enligt Boverkets handbok Planering och prövning av vindkraftsanläggningar från 2003, har inte någon vetenskaplig utvärdering av hur stort problemet med skuggbildning i Sverige gjorts. Boverkets fakta och bedömningar bygger därför främst på tyska erfarenheter och bestämmelser. De tyska bedömningarna är användbara även för Sverige. En lämplig utgångspunkt är den faktiska skuggeffekten och att den får vara högst 8 timmar per kalenderår. För att undvika den växelvisa skugga som uppstår när rotorbladen klipper solljuset kan vindkraftverken placeras norr om den bebyggelse som kan tänkas bli störd, eller genom att skuggsensorer stänger av verken när det finns risk att skuggor kan störa. För att undvika att vindkraftverkens rotorblad ger upphov till reflexer som boende i närheten kan uppleva som störande bör matta blad användas eller vara antireflexbehandlade. Utformning Kulör inom en grupp av verk bör väljas lika. Reklam/text/logotyp bör ej förekomma på tornet eller på vingarna. Vindkraftverk bör vara försedda med åskledare för att minska risk för olyckor. Riktlinjer för landskapskaraktärerna För beskrivning av landskapen se sid. 21. Stora öppna jordbrukslandskap Det öppna flacka landskapet skapar storslagna vidsträckta vyer. De sju stora öppna jordbrukslandskapen Grännaslätten, Visingsöslätten, Bankerydsdalen, Skärstaddalen, Djuvarp/Roestorpdalen, Stensholm/ Brunnstorp/Tovridaslätten, Tenhultsdalen/ Rogbergaplatån, bedöms som olämpliga för vindkraftsetablering då bevarande- och upplevelsevärdena ska ges hög prioritet. Nya stora anläggningar bedöms splittra upp det storslagna landskapet och förändra upplevelsen, både för invånare och för turister. Övriga öppna jordbruksmarker och småbrutet landskap Till skillnad från de stora öppna jordbruksmarkerna finns det områden med öppna jordbrukslandskap som inte är lika känsliga ur landskapsbildsynpunkt. För dessa områden och områden med småbrutet landskap sker bedömning inom varje enskilt ärende och ska bl.a. göras utifrån platsens lämplighet med hänsyn till andra allmänna intressen så som t.ex. natur-, kultur-, friluftsoch landskapsvärden. Stora myrmarker Landskapets ostördhet med höga natur- och upplevelsevärden gör att dessa marker ska hållas fria från vindkraftverk, både från enstaka verk och parker. Om vindkraftverk föreslås placeras i närheten av dessa myrmarker ska avståndet vara tillräckligt långt så att dessa värden inte påverkas negativt. Riktlinjerna gäller för de stora myrmarkerna, karta sid. 24. Skogsområden Ur landskapsbildsynpunkt är denna karaktär minst känslig för placering av vindkraftverk, eftersom de bedöms passa in i storskaliga skogsområden. Vindkraftverkens påverkan på landskapsbilden är i allmänhet begränsad till ett mindre närområde. Friluftslivet och skogsbruket kan bl.a. påverkas lokalt på platsen. Vattenområden Vindkraftverk bör placeras med restriktivitet på öppna marker och sluttningar runt sjöarna. När det gäller placering av vindkraftverk vid sjöar måste studier även ske från den motsatta sidan med hänsyn till den visuella påverkan. När det gäller placering av vindkraftverk i sjöar är kommunens bedömning, i enlighet med översiktsplanen, att möjligheten till placering av vindkraftverk norr om Visingsö får utredas.

13 Områden ej lämpliga för vindkraftverk Karta över områden ej lämpliga för vindkraft Områden inom kommunen som redovisas på denna karta, bedöms vara så värdefulla ur landskapssynpunkt att ingen etablering av vindkraftverk bör ske inom dessa områden. Samma restriktion gäller för kommunens naturreservat. Lämpligheten av en etablering av vindkraftverk prövas alltid med stöd av kommunens riktlinjer, se sid Tätorternas närområden, 1 km radie Med hänsyn till samhällsutvecklingen är kommunens bedömning att det inte är lämpligt att placera vindkraftverk inom ett avstånd på 1 km från tätorternas gränser. Eftersom gränserna förändras i takt med tätorternas expansion markeras inte dessa markområden på kartan. Varje ärende prövas för den tidens aktuella tätortsgränser. Undantag Inom områden som inte är lämpliga för vindkraftsverk kan dock så kallade gårdsverk tillåtas, se sid 11. Lämpligheten bedöms vid bygglovsprövning. 13

14 Handläggning 14 Prövning av vindkraftsärenden kan ske genom tillstånd till länsstyrelsen eller direkt till kommunen genom bygglov och miljöanmälan. Detaljplaneläggning kan krävas för tätortsnära lägen inom tätbebyggda områden, där det är viktigt att tydliggöra och säkerställa markanvändningen. I de fall som en vindkraftetablering kräver bygglov eller anmälan avser stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden att samordna prövningen och beslut enligt de båda lagarna, Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB). I de fall tillstånd enligt MB från länsstyrelsen krävs, är miljönämnden remissinstans. Stadsbyggnadskontoret får via miljökontoret, genom internt samarbete, information om ärendet och har möjlighet att ge synpunkter. Det är mycket viktigt att den som planerar att etablera vindkraftverk tar en förhandskontakt med stadsbyggnadskontoret och miljökontoret, innan ett alltför omfattande utredningsarbete gjorts av sökanden. Detta för att kunna bedöma den utpekade platsens förutsättningar översiktligt, och få möjlighet att diskutera eventuella alternativa placeringar samt ansökans innehåll i ett tidigt skede. Före och efter att beslut i ärendet har tagits kungörs ärendet i lokala tidningar. På kommunens hemsida kommer också informationen att finnas tillgänglig. Remissinstanser Om en etablering av vindkraftverk blir aktuell nära kommungränsen samt i eller intill Vättern ska kommunen samråda med berörda kommuner. Det förutsätts att sökanden själv tar kontakt med Försvaret och Luftfartsverket angående lokaliseringen. Sökanden bör även samråda med Skogsstyrelsen om det vid en etablering av vindkraftverk krävs att en skogsbilväg byggs. Andra berörda myndigheter som det kan bli aktuellt för sökanden att samråda med är t.ex. Trafikverket. När det gäller vindkraftverkens påverkan på radiosignaler kan Post & Telestyrelsen vara en lämplig samrådspart. Det kan även vara aktuellt att samråda med länsstyrelsen om en etablering ligger inom eller intill ett område med höga naturvärden, såsom riksintressen och Natura områden. Beroende på vindkraftverkens tänkta lokalisering kan olika ideella föreningar bli aktuella som samrådspart. Handlingar Ansökan om bygglov enligt plan- och bygglagen och anmälan enligt miljöbalken ska belysa hur lokaliseringen av vindkraftverk påverkar de allmänna intressen som finns i området samt vilken miljöpåverkan verket ger. En ansökan om bygglov med sedvanliga handlingar lämnas till stadsbyggnadsnämnden. Anmälan enligt miljöbalken lämnas till miljönämnden. Erfordras en miljökonsekvensbeskrivning eller annan handling som redovisar påverkan på miljön, skall denna biläggas anmälan. Utöver sedvanliga handlingar kan det även krävas fotomontage och en analys av landskapet för att redovisa lämpligheten av vindkraftverkets placering ur landskapsbildsynpunkt. Detta kan lämpligen bli överenskommet i förhandskontakten med kommunen. Om ny vägdragning kommer att dras fram till verket, ska vägsträckningens påverkan på miljön redovisas i handlingarna.

15 Förutsättningar Lagar Etablering av vindkraftverk ska föregås av miljöprövning enligt Miljöbalken samt prövning enligt Plan- och bygglagen. Miljöprövning (Miljöbalken) Tillstånd/anmälan krävs enligt miljöbalken för att uppföra vindkraftverk. Beroende på verkens höjd samt antalet verk i en tänkt etablering, söks tillstånd eller görs anmälan hos olika myndigheter. Vindkraftsanläggningar som är belägna i vattenområde prövas enligt 9 kapitlet och 11 kapitlet i miljöbalken av Miljödomstol. För vindkraftsanläggningar på land som består av 2 eller fler verk med en totalhöjd över 150 m, en gruppstation som består av 7 eller fler verk med en totalhöjd över 120 m, för varje tillkommande verk som tillsammans med redan uppförda innebär att man kommer upp till tillståndsgränsen eller varje verk som uppförs i en redan tillståndspliktig gruppstation söks tillstånd hos länsstyrelsen. För vindkraftverk med en totalhöjd som överstiger 50 m, en anläggning där två eller fler vindkraftverk står tillsammans eller varje tillkommande verk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk krävs anmälan till kommunen enligt miljöbalken. För vindkraftverk som ej omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt anser länsstyrelsen i Jönköpings län att samråd ska hållas med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Vid val av plats gäller hänsynsreglerna enligt 2 kap miljöbalken. Kommunal vetorätt Kommunen måste tillstyrka en planerad vindkraftsetablering för att prövningsmyndigheten ska kunna bevilja tillstånd enligt 16 kap. 4 miljöbalken, s.k. kommunal vetorätt. Det finns dock ett undantag som innebär att regeringen enligt 17 kap. 6 MB, trots kommunens bestridande, får tillåta en gruppstation för vindkraft om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget att verksamheten kommer till stånd. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Vindkraftsanläggningar som kräver tillstånd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och då ska en MKB göras enligt MB 6 kap 11. För anläggningar som kräver anmälan kan MKB begäras, beroende på graden av miljöpåverkan. Bygglov (Plan- och bygglagen) Bygglovprövningen handläggs enligt PBL. Bygglov krävs enligt 8 kap 2 plan- och bygglagen för att uppföra vindkraftverk om vindturbinens diameter (rotordiameter) är större än tre meter, om verket har en högre höjd än 20 m, placeras på ett avstånd från fastighetsgränsen som är mindre än verkets höjd över marken eller om verket skall fast monteras på en byggnad. Detaljplan (Plan- och bygglagen) I vissa fall krävs att en detaljplan upprättas innan bygglov kan ges. Enligt 5 kap. 1 ska reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan för ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller som ska förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked. Om genomförandet av en plan eller ett program bedöms medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, enligt Miljöbalken 6 kap 12. Kommunens översiktsplan 2002 Enligt kommunens översiktsplan ska uppvärmning ske resurssnålt och effektivt, och i de större tätorterna i stor utsträckning med fjärrvärme från förnyelsebara energikällor. I översiktsplanen finns nio områden med goda vindförhållanden markerade, beräknat av SMHI Dessa uppgifter gäller inte längre eftersom en mer omfattande vindkartering tagits fram på uppdrag av energimyndigheten som visar på fler och större områden med goda vindförhållanden.enligt översiktsplanen bör möjligheten till ytterligare anläggningar på Visingsö utredas i ett område norr om ön. 15

16 16 Program för hållbar utveckling-miljö Programmet utgör kommunens samlade miljömålsarbete som är ett årligt arbete med uppföljning och uppdatering av visioner, mål och åtgärder. Visioner enligt programmet är bl.a. att: - Energianvändningen är effektiv och sker med förnyelsebara energikällor. - Lokala och regionala energikällor används så långt som möjligt. Mål enligt programmet är bl.a. att: - Vindkraften i kommunen ska byggas ut till minst 200 GWh senast Som delmål ska gälla minst 150 GWh senast Ålborgsåtagandena Den ursprungliga Ålborgdeklarationen fastställdes 1994 av deltagarna i den europeiska konferensen om långsiktigt hållbar stadsutveckling. Genom att underteckna deklarationen förbinder sig lokala myndigheter att starta ett Agenda 21- arbete och att utarbeta långsiktiga planer för hållbar utveckling. Den reviderade deklarationen Ålborg +10 syftar till att omsätta visioner för hållbar utveckling till praktiska projekt i våra tätorter. Jönköpings kommun skrev under deklarationen Åtaganden som rör vindkraft är följande: - Minska konsumtionen av primärenergi och öka andelen förnyelsebara energikällor. - Undvika onödig energikonsumtion och förbättra energieffektiviteten hos slutanvändaren. - Utveckla och tillämpa ett strategiskt och integrerat arbetssätt för att begränsa klimatförändringen, och verka för en hållbar utsläppsnivå av växthusgaser. Nationella miljömål Produktion av el genom vindkraftverk förbättrar förutsättningarna för flera av de 16 uppsatta nationella miljömålen, t.ex. begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet och god bebyggd miljö. På mindre än ett halvår har ett vindkraftverk producerat mer energi än vad som gick åt till dess tillverkning. Om ett sådant vindkraftverk ersätter kolproducerad el motsvarar detta enligt SOU 1999:75: - minskad brytning av ca ton kol/år - minskade koldioxidutsläpp med ca ton/år - minskade svaveldioxidutsläpp med ca 3 ton/år - minskade kvävedioxidutsläpp med ca 2,5 ton/år Natur Natura 2000-områden, naturreservat Inom kommunen finns det flera naturreservat och ett antal Natura 2000-områden, se karta sid. 17. Det innebär att områdenas värden ska bevaras och undantas från ingrepp och negativ påverkan av olika slag, t.ex. exploatering. Regionala och lokala naturintressen Utöver riksintressen och Natura områden finns även regionala och lokala naturvärden som finns redovisade i kommunens naturvårdsprogram. Detta program utgör en av bedömningsgrunderna för lämpligheten av en eventuell lokalisering av vindkraftverk. Stora opåverkade områden Enligt miljöbalkens 3 kap 2 ska stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka områdets karaktär. Stora opåverkade områden är av länsstyrelsen utpekade och är områden som inte är sönderskurna av t.ex. trafikleder, kraftledningar eller påverkade av andra miljöstörningar. Komosse, Dumme mosse, Gagnaryds mosse och Vättern är stora opåverkade områden inom kommunen. Inom stora opåverkade områden kan även tysta områden inrymmas. Inom Jönköpings kommun har inte några tysta områden identifierats.

17 Karta över naturreservat och Natura 2000-områden Vy mot östra Vätterbranten, naturreservat 17

18 Riksintressen Riksintressen definieras och regleras i 3 kap och 4 kap miljöbalken. Att en miljö eller ett objekt är av riksintresse innebär att området har så stora värden att det är av betydelse för landet som helhet. Syftet med att avgränsa ett riksintresse är att säkerställa en användning eller att bevara något för framtiden. Ett riksintresse får således inte påtagligt skadas. Länsstyrelsen bevakar att kommunen i sin planering tillgodoser riksintressena. Karta över riksintressen inom kommunen 18

19 Teckenförklaring riksintressen Riksintresse för yrkesfiske 3 kap 5 MB (Miljöbalken) Vättern Järnvägar av riksintresse Berörd järnväg som Banverket har beslutat om ( ) är Nässjö-Falköping (Jönköpingsbanan) Flygplats av riksintresse Jönköpings flygplats (Axamo) är enligt Luftfartsverkets beslut ( ) riksintresse. Vägar av riksintresse Riksintresse enligt Vägverkets beslut ( ) berör följande vägar såsom kommunikationsstråk oavsett geografiskt läge - E4:an, Rv 26, Rv 30, Rv 31, Rv 40 samt Rv 47/48. Riksintresse för energidistribution 3 kap 8 MB Statliga Vattenfall anser att kraftledningar med spänning på 400 kv och 130 kv är anläggningar av riksintresse. Områden för totalförsvaret 3 kap 9 MB Det finns områden av riksintresse för totalförsvaret som av sekretesskäl ej kan redovisas i denna policy. I de fall försvarets intressen berörs i plan- och lovärenden sker en särskild prövning. Riksintresse för kulturmiljövård 3 kap 6 MB 1. Ekeryd-Skjutebo-Röshult 2. Norra Unnaryd 3. Vallgårda 4. Ödestugu kyrkby 5. Åsamo-Smålands Taberg-Kåperyd 6. Järstorp sockencentrum 7. Eklundshov 8. Jönköpings tätort 9. Ådalen med Smedbyn i Huskvarna 10. Stensholm-Lundaberget 11. Östra Höreda 12. Djuvarp-Broholm-Roestorp 13. Skärstaddalen 14. Ölmstads kyrkby 15. Visingsö 16. Röttle by och Västanå 17. Uppgränna by med Boeryd och Brahehus-Vretaholm-Mällby-Gränna tätort Riksintresse för friluftsliv 3 kap 6 MB 18. Visingsö Riksintresse-värdefulla ämnen och material 3 kap 7 MB 19. Norra Kärr Riksintresse 4 kap 1 och 2 MB Ett geografiskt avgränsat område som på grund av dess samlade natur- och kulturvärden utgör ett särskilt utpekat område av riksintresse. 20. Vättern med öar och strandområden Riksintresse för naturvård 3 kap 6 MB 21. Ören 22. Vättern 23. Visingsö 24. Östra Vätterstranden 25. Norra Kärr 26. Ingerydsdalen 27. Huskvarnaån 28. Lillån-Tabergsån 29. Domneån 30. Rosenlundsbankar 31. Stråkendalen-Bottnarydsfältet 32. Dumme mosse 33. Komosse 34. Gagnaryds mosse 35. Taberg 36. Vattlasjöområdet 37. Radan-Svanån-Stengårdshultasjön 38. Nissan 39.Karshulta mosse 40. Spexeryd 41. Huskvarnaåns Jättegrytor 42. Prästeryds och Ambomosse 43. Konungsö mosse 44. Store mosse och Farbergskärret 45. Angerdshestra 46. Kåperyd 47. Störestorp-Kullarp 48. Åsa-Örserum 19

20 Riksintresse för vindkraft Energimyndigheten uppdrog åt samtliga länsstyrelser att föreslå områden som bedöms särskilt lämpliga för vindkraftsproduktion i större skala, och som därför skall betecknas som riksintressen för vindkraft enligt 3 kap 8 miljöbalken. Områdena tas fram enligt av Energimyndigheten framtagna kriterier. Energimyndigheten beslutade år 2008 att 3 områden inom Jönköpings kommun är av riksintresse för vindkraft. Karta över riksintresseområden för vindkraft 20

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32 Vindkraftspolicy 1.1 Inledning Syftet med denna policy är: att förenkla handläggningen av etableringsärenden rörande vindkraft att klargöra vilka områden i kommunen som kan vara lämpliga för vindkraftsproduktion

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV !" Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL Samtliga förutsättningar och bedömningar är gjorda utifrån kända fakta i feb 2006 INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Miljöprocessutredningen (M 2007:04)

Miljöprocessutredningen (M 2007:04) (M 2007:04) Prövning av vindkraft Delbetänkande SOU 2008:86 Överlämnades den 6 oktober 2008 Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009 Utredningsuppdraget vindkraft Del av tilläggsdirektivet 2007:184

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman Sammanträdesdatum Sida 2008-05-22 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 maj 2008, kl. 13:00-14:30 Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart Björklund

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden 2002-01-30 Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

VINDKRAFT. Gemensamma Lokaliseringsprinciper och utbyggnad i norra Bohuslän. Datum: 2009-11-24. Författare: Ronny Larsson Magnus Karlsson

VINDKRAFT. Gemensamma Lokaliseringsprinciper och utbyggnad i norra Bohuslän. Datum: 2009-11-24. Författare: Ronny Larsson Magnus Karlsson VINDKRAFT Gemensamma Lokaliseringsprinciper och utbyggnad i norra Bohuslän Författare: Ronny Larsson Magnus Karlsson Datum: 2009-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 1.2 Organisation...

Läs mer

R IKTLINJER FÖR VINDKRAFT I N ORRKÖPINGS KOMMUN SPN-287/2007. Stadsbyggnadskontoret. Den 10 januari 2008

R IKTLINJER FÖR VINDKRAFT I N ORRKÖPINGS KOMMUN SPN-287/2007. Stadsbyggnadskontoret. Den 10 januari 2008 SPN-287/2007 R IKTLINJER FÖR VINDKRAFT I N ORRKÖPINGS KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Den 10 januari 2008 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i KF: 2008-05-26 83 3 Förord Norrköpings kommun anser att

Läs mer

VINDKRAFT I LUNDS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSIKTSPLAN 2010 STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 2009

VINDKRAFT I LUNDS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSIKTSPLAN 2010 STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 2009 VINDKRAFT I LUNDS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSIKTSPLAN 2010 STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 2009 VINDKRAFT I LUNDS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSIKTSPLAN 2010 Stadsbyggnadskontoret i Lund september

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR VINDKRAFTETABLERINGAR I VARA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR VINDKRAFTETABLERINGAR I VARA KOMMUN Fördjupning av översiktsplanen ÖP 90 RIKTLINJER FÖR VINDKRAFTETABLERINGAR I VARA KOMMUN ANTAGANDEHANDLING UPPRÄTTAD AV MILJÖ- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN I MARS 2007 REVIDERAD EFTER SAMRÅD I JUNI 2007 OCH

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Vindbruksplan för Östra Göinge - Planförslag

Vindbruksplan för Östra Göinge - Planförslag ANTAGANDEHANDLING Vindbruksplan för Östra Göinge - Planförslag 1. Bakgrund och utgångspunkter Syftet med vindbruksplanen är att visa på förutsättningarna för ny vindkraft i Östra Göinge kommun och att

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Tilläggsplan för vindkraft

Tilläggsplan för vindkraft Tilläggsplan för vindkraft Storuman och Sorsele kommuner Erika Arklöf Bakgrund Syftet med projektet var att underlätta pågående och kommande etableringar av vindkraft i Storumans och Sorsele kommuner.

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖP 02

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖP 02 TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖP 02 VINDBRUK Bollebygds kommun Västra Götalands län Samrådshandling med miljökonsekvensbeskrivning 2010-11-04 rev. 2010-11-08 Samrådshandlingen godkändes av kommunstyrelsen 2010-11-04

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Maria Pettersson; Renewable Energy Development

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Regeringens insatser för vindkraft

Regeringens insatser för vindkraft November 2008 Regeringens insatser för vindkraft Lars Andersson Energienheten Energipolitik för jobb, välfärd och miljö (juni 2006) De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik.

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Energi och vindkraft. Mål och riktlinjer

Energi och vindkraft. Mål och riktlinjer Energi och vindkraft Mål och riktlinjer En ökad del av den använda energin ska baseras på förnyelsebar energi och miljöpåverkan från energiverksamheten ska begränsas. Lokala energitillgångar ska utnyttjas

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

Vindkraftsprogram för Båstads kommun

Vindkraftsprogram för Båstads kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 25 juni 2014, 109 Dnr: KS 1038/12 900 Vindkraftsprogram för Båstads kommun Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Vindkraftsplan för Götene kommun

Vindkraftsplan för Götene kommun Dat 2008-09-30 Fördjupad översiktsplan UTSTÄLLNINGSHANDLING Vindkraftsplan för Götene kommun INNEHÅLL INLEDNING BAKGRUND 3 Sammanfattning Översiktsplanen / riktlinjer för vindkraft 2006 Planeringsprocessen

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT

Vindkraft. Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008. Per Molander. Per Molander. Legal#SMC Vindkraft.PPT Vindkraft Stockholms miljörättscentrum, seminarium den 26 november 2008 Per Molander Per Molander Vindkraft Är vindkraften effektiv som investeringsobjekt? Särskilda rättsprinciper för att gynna vindkraft?

Läs mer

PLANERINGSUNDERLAG FÖR VINDKRAFTSPOLICY

PLANERINGSUNDERLAG FÖR VINDKRAFTSPOLICY Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 PLANERINGSUNDERLAG FÖR VINDKRAFTSPOLICY Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Mål för vindkraften i Sverige... 3

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg

Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? Johan Risholm, Stadsbyggnadskontoret Falkenberg Vindkraften og befolkningen hvordan sikres lokal opbakning til projekter? jan-ake.jacobson@telia.com

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk. Tillägg till översiktsplan för Uddevalla kommun

Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk. Tillägg till översiktsplan för Uddevalla kommun Riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk Tillägg till översiktsplan för Uddevalla kommun Utställningshandling november 2007, reviderad april 2010 och juni 2011 Miljö och Stadsbyggnad Kommunens första

Läs mer

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008 Samråd 17 april 2009 enligt MB med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 2:9,

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Vindkraftsplan för Ljusdals kommun -Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft

Vindkraftsplan för Ljusdals kommun -Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft Vindkraftsplan för Ljusdals kommun -Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft SAMRÅDSFÖRSLAG Fotomontage: Vy från Harsasjön mot Sörbyparken Foto : Kraftö AB Handlingar Del 1: Bakgrund och

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB)

OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB) OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB) GRÄNSBETECKNINGAR Gräns för områdesbestämmelse BESTÄMMELSE Inom planområdet skall vid bygglovsprövning av bebyggelseintressen, särskilt bostadsbebyggelse, dessa intressen underordnas

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Vindkraftsplan Ydre kommun

Vindkraftsplan Ydre kommun Vindkraftsplan Ydre kommun Samrådshandling Februari 2011 1 Förord Ydre kommun har upprättat ett förslag till vindkraftsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2009-12-07 beslutet att ansöka om stöd till

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

God Livsmiljö Halmstad

God Livsmiljö Halmstad Informationsstatus 2012-01-30 God Livsmiljö Halmstad Vi verkar för en god livsmiljö inom Halmstad kommun för alla VINDKRAFTROJEKTET SKEDALA - ENSLÖV Korta fakta om anläggningen Vindkraftverket Navhöjd

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Fotomontage från Diseröd mot område X och Ä. Konsekvenser

Fotomontage från Diseröd mot område X och Ä. Konsekvenser Fotomontage från Diseröd mot område X och Ä Konsekvenser 41 Inledning Enligt gällande bestämmelser ska konsekvenserna av en översiktsplan, eller av ett tillägg till översiktsplan som denna vindbruksplan

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer