KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:"

Transkript

1 TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: 10 amerikanska aktier TECKNINGSKURS: kr per Obligation (exklusive Courtage) NOMINELLT BELOPP: kr per Obligation EMITTENT/GARANTGIVARE: SG Issuer / Société Générale GARANTRATING: S&P: A / Moody s: A2 ARRANGÖR: SGP Svenska Garantiprodukter AB ISIN: SE SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 mars 2015 VEM PASSAR PLACERINGEN? Obligation USA 1502A passar en investerare som söker potential men också trygghet. Investeraren föredrar en diversifierad exponering mot amerikanska aktier samt att få ett skydd mot eventuella marknadsnedgångar. Placeringen kan ses som ett alternativ till en direktinvestering i amerikanska aktier. EXPONERING MOT AMERIKANSKA STORBOLAG 100 % KAPITALSKYDDAT NOMINELLT BELOPP MED 140 % (INDIKATIV) DELTAGANDEGRAD VAD UTMÄRKER PLACERINGEN? Det finns flera faktorer som bestämmer det slutliga utfallet. För att kunna ta ställning till placeringen behöver investeraren bland annat sätta sig in i hur faktorer som bland annat: deltagandegrad, genomsnittsberäkning, kapitalskydd, valutarisk och överkurs påverkar placeringen samt hur den underliggande tillgången är sammansatt. VILKA RISKER TAR INVESTERAREN? Placeringen har två huvudsakliga risker. Den ena är en kreditrisk, i det fall utgivaren av placeringen (emittenten) inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden. Den andra risken är kopplad till marknaden. Vid en utebliven uppgång får investeraren ingen avkastning, vilket investeraren skulle ha fått om den istället valt ett räntealternativ. Överkursen om 10 % omfattas inte av emittentens kapitalskydd. Per den 4:e juli 2014 förvärvade SGP Oak Capitals verksamhet relaterad till strukturerade produkter. För mer information se Observera! att Erbjudandet är volym- och tidsbegränsat och att SGP Svenska Garantiprodukter AB kan komma att stänga Erbjudandet i förtid vid fullteckning eller om marknadsförutsättningarna ändras så att lägsta villkor ej kan hållas.

2 Dragloket USA tuffar vidare... Den amerikanska ekonomin leder den globala tillväxten Konsumenten och de små bolagen är mer optimistiska än på mycket länge Vi förväntar oss fortsatt styrka från den amerikanska ekonomin. Mycket talar för att den så viktiga konsumenten kommer att vara stark framöver. Detta innebär att momentum för den amerikanska ekonomin och investeringar i dess finansiella marknader bör fortsätta att falla ut väl. I framkant... Återhämtningen av den amerikanska ekonomin efter den senaste stora finansiella krisen har varit den svagaste under efterkrigstiden. Trots detta har USA fått agera draglok för övriga världen som mer eller mindre helt saknat egen styrka och tillväxt. Många amerikanska industribarometrar hoppade snabbt tillbaka när konjunkturförhoppningarna återkom till marknaden våren De har sedan svängt en del men i det stora hela har de varit på höga nivåer och många företag fick snabbt tillbaka stark lönsamhet. De mindre bolagen var dock generellt sett hårdare drabbade av den kreditkris som uppkommit och efterdyningarna av denna. Detta är en av anledningarna till att det tog så lång tid för arbetsmarknaden i USA att ta fart på riktigt. och nu full fart på arbetsmarknaden Den senaste noteringen på NFIB småbolagsindex var dock den högsta på över åtta år. Det skapas nu många nya arbetstillfällen i USA och nivåerna är helt i linje med en fullfjädrad högkonjunktur. Under 2014 skapades mer än 2.5 miljoner nya jobb i USA och det är rimligt att förvänta sig att minst den siffran kommer att upprepas under Stödet från arbetsmarknaden i kombination med det lägre oljepriset öppnar upp för en stark konsumtionstillväxt vilket är helt avgörande för styrkan i amerikansk ekonomi. Det kraftiga fallet i oljepriset ger ett tydligt positivt avtryck hos den bilberoende amerikanske konsumenten. Konsumentförtroendet steg nyligen till den högsta nivån sedan augusti Sambandet mellan denna och NFIB sentimentet är tydligt. En stor del av förklaringen till att konsumenten haft svårt att blomma ut är att arbetsmarknaden varit trög. Nu har den senare dock släppt och då infinner sig snabbt en annan typ av optimism bland konsumenten. De mindre och mellanstora bolagen skapar 65-70% av de nya arbetstillfällena i USA och det är därför helt avgörande att dessa bolag vågar tro på framtiden. Källa: SGP per januari 2015

3 Placeringen riktar sig till investerare som vill ha exponering mot den amerikanska aktiemarknaden kombinerat med kapitalskydd Amerikansk arbetsmarknad* 12% % % % 4% 2% 0% Arbetslöshet (USA) - Vänster skala Nya arbetstillfällen per månad (USA) - Höger skala 100 Amerikanska konfidensindikatorer* PLACERINGENS FÖRDELAR > Hög deltagandegrad mot amerikanska aktier > Kapitalskyddad struktur PLACERINGENS NACKDELAR > Överkursen och courtaget omfattas inte av kapitalskyddet > En global konjukturnedgång kan drabba aktiekorgen negativt Konsumentförtroende (USA) - Vänster skala NFIB - Småföretagsoptimism (USA) - Höger skala 70 Källa: Bloomberg per 29 januari 2015

4 Sektorallokering Valutakursutveckling USD/SEK* El, Vatten, värme (10%) Sällanköpsvaror (10%) Telekom(20%) Dagligvaror (20%) Industri (10%) Finans (10%) Hälsovård (20%) Källa: SGP (per ) Historisk utveckling ger ingen garanti för eller en indikation om framtida utveckling eller avkastning. Källa: Bloomberg (per ) Obligation USA 1502A MÖJLIGHET OCH TRYGGHET Placeringen erbjuder ett kapitalskydd genom emittentens åtagande att återbetala 100 % av det nominella beloppet på den ordinarie återbetalningsdagen. Vidare erhåller investerare en deltagandegrad om indikativt 140 % (lägst 120 %). Sammantaget skapas således goda förutsättningar för både möjlighet och trygghet i samma placering. Underliggande tillgång Underliggande tillgång är en likaviktad aktiekorg bestående av tio amerikanska storbolag: AT&T AT&T (Bloomberg-kod: T UN Equity) är ett av USA:s ledande telekombolag med fler än 118 miljoner kunder. För mer info se Baxter International Inc Baxter International (Bloomberg-kod: BAX UN Equity) är ett globalt hälsovårdsbolag med över anställda världen över. För mer info se www. baxter.com. General Electric General Electric (Bloomberg-kod: GE UN Equity) är ett multinationellt konglomerat verksamt inom bland annat energi, finans och teknologi. Bolaget har verksamhet världen över och sammanlagt över anställda. För mer info se Health Care REIT Health Care REIT (Bloomberg-kod: HCN UN Equity) är ett av USA:s främsta företag aktiva inom investeringar i fastigheter dedikerade till sjuk- och äldrevård. För mer info se McDonald s McDonald s (Bloomberg-kod: MCD UN Equity) är en av världens ledande restaurangkedjor med 1,9 miljoner anställda globalt. Varje dag serverar företagets fler än restauranger mat till cirka 69 miljoner kunder i mer än 100 länder världen över. För mer info se USD-EXPONERING Avkastningen är också beroende på förhållandet i växelkursen USD/SEK. En stärkt dollar gentemot svenska kronan kommer att påverka avkastningen positivt, medan en förstärkning av kronan kommer att påverka avkastningen negativt. Valutaeffekten påverkar endast placeringens eventuella avkastning och inte placeringens kapitalskyddade del. PepsiCo Pepsi Co (Bloomberg-kod: PEP UN Equity) är ett av världens ledande mat och dryckeföretag med varumärken som Pepsi, Tropicana, Lay s och Gatorade. För mer info se Pfizer Pfizer (Bloomberg-kod: PFE UN Equity) är ett av världens ledande läkemedelsbolag med produkter som Lipitor, Viagra och Zoloft. För mer info se www. pfizer.com. Procter & Gamble Procter & Gamble (Bloomberg-kod: PG UN Equity) är specialiserade inom konsumentprodukter och produkter från deras välkända varumärken används av drygt 5 miljarder människor världen över. Kända varumärken från P&G inkluderar bland annat Gillette, Head & Shoulders, Pampers och Ariel. För mer info se Southern Company The Southern Company (Bloomberg-kod: SO UN Equity) är ett av USA:s största elbolag med över 4,4 miljoner kunder. För mer info se Verizon Communications Inc Verizon Communications (Bloomberg-kod: VZ UN Equity) är ett världens största telekombolag med fler än anställda och mer än 100 miljoner kunder. För mer info se www. verizonwireless.com. Historisk Utveckling för Underliggande tillgång* Aktiekorg (Underliggande Tillgång) USA (S&P 500 Index) Obs! Historisk utveckling ger ingen garanti för eller en indikation om framtida utveckling eller avkastning. Källa: Bloomberg (per )

5 Placeringen i detalj Avsikten med placeringen är att ge exponering mot amerikanska aktiemarknaden genom en exponering mot en likaviktad korg bestående av tio amerikanska storbolag. HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN? Avkastningen i placeringen bestäms huvudsakligen utifrån följande faktorer: Utveckling i underliggande tillgång. Utveckling i den underliggande tillgången definieras som den procentuella skillnaden mellan underliggande tillgångs Start- och Slutkurs. Startkurs fastställs den 10 april 2015 och slutkurs för den underliggande tillgången beräknas som genomsnittet av stängningskurserna på totalt 13 månadsvisa observationsdagar under mättidens sista 12 månader. Att använda genomsnittet av 13 månadsvisa observationsdagar kan ge en högre eller lägre avkastning än att observera vid endast ett tillfälle. Deltagandegrad. Placeringens deltagandegrad anges i procent och anger hur stor andel av den eventuella uppgången i underliggande tillgång som investeraren får ta del av. Den slutgiltiga deltagandegraden fastställs senast på placeringens Startdag och uppgår till indikativt 140 % (lägst 120 %). Valutafaktor. Utöver exponering mot underliggande tillgång erbjuder placeringen en exponering mot växelkursen mellan USD och SEK (ej genomsnittsberäkning). En stärkt (försvagad) USD mot SEK innebär att eventuell positiv avkastning påverkas positivt (negativt). Valutaeffekten påverkar endast placeringens avkastning och inte placeringens kapitalskyddade del. För exempel på hur valutakurseffekten kan påverka avkastningen se tabellen Exempel: Hur beräknas avkastningen? nedan samt Emittentens Prospekt med tillhörande slutliga villkor. Kapitalskydd. Placeringens kapitalskydd uppgår till 100 % av nominellt belopp och aktualiseras på placeringens återbetalningsdag. Under löptiden kan priset på obligationen fluktuera, och både vara högre och lägre än det kapitalskyddade beloppet. Kapitalskyddet är beroende av emittentens återbetalningsförmåga och innebär därmed att investerare tar en kreditrisk mot emittenten. Överkursen motsvarande 10 % av nominellt belopp omfattas inte av placeringens kapitalskydd. Exempel: Hur beräknas avkastningen? *** Investering om 100 obligationer à kr, det vill säga kr totalt (exklusive courtage). Avkastningen i tabellen är beräknad utifrån en indikativ deltagandegrad om 140 % (lägst 120 %). Nominellt belopp Investerat belopp (exklusive courtage) Utveckling underliggande tillgång Utveckling USD/SEK Aggregerad utveckling Deltagandegrad Total utbetalning Avkastning på investerat belopp (exklusive courtage) Årlig effektiv avkastning **** +10 % 44,0 % kr 46,9 % 13,0 % kr kr 40,0 % 0 % 40,0 % 140 % kr 41,8 % 11,7 % -10 % 36,0 % kr 36,7 % 10,3 % +10 % 22,0 % kr 18,9 % 5,3 % kr kr 20,0 % 0 % 20,0 % 140 % kr 16,4 % 4,6 % -10 % 18,0 % kr 13,8 % 3,8 % kr kr 0,0 % 0 % 0 % 140% kr -9,1 % -3,7 % kr kr -5,0 % 0 % -5,0 % 140 % kr -9,1 % -3,7 % kr kr -50,0 % 0 % -50,0 % 140 % kr -9,1 % -3,7 % FÖRENKLAT EXEMPEL:*** ****Årlig effektiv avkastning inkluderande courtage om 2 % och mättid på 3 år, vilket motsvarar tiden från Startdag till Slutdag för obligationen. 156% Total utbetalning (% av nominellt belopp) 128% Utveckling underliggande tillgång* 20% 40% -100%

6 Viktiga Datum SÄLJPERIODEN STARTAR: 9 februari 2015 SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 mars 2015 LIKVIDDAG: 27 mars 2015 STARTKURSER FASTSTÄLLS: 10 april 2015 LEVERANSDAG: 17 april 2015 SISTA DAG PÅ EXPONERINGSTIDEN: 10 april 2018 ÅTERBETALNINGSDAG: 26 april 2018 Emittent/Garant (SG Issuer / Société Générale) SG Issuer är ett helägt dotterbolag till Société Générale som grundades 1864 och som idag är Frankrikes näst största bank med huvudkontor i Paris. Företaget finns representerat i 77 länder med över anställda och erbjuder tjänster inom bland Investment Banking, Sales & Trading och kapitalförvaltning till institutioner, företag och privatpersoner. Société Générales kreditbetyg var vid denna broschyrs framställande A enligt Standard & Poor s Rating Services, en affärsenhet inom The McGraw- Hill Companies, och kreditbetyg A2 enligt Moody s Investor Service. För en mer detaljerad beskrivning av SG Issuer, se Prospektet. Anmälan och betalning MINSTA INVESTERINGSBELOPP kr och därutöver i poster om kr. ANMÄLAN & BETALNING Anmälan är bindande och ska vara SGP Svenska Garantiprodukter AB tillhanda per post eller fax senast under den sista anmälningsdagen. Betalning görs mot erhållande av avräkningsnota och betalningen ska vara SGP tillhanda senast på Likviddagen. Betalning kan också göras i förskott. BANKGIRO BG: Som meddelande på inbetalningen kan något av följande anges: depånummer, personnummer, organisationsnummer eller försäkringsnummer. Detta är extra viktigt när betalning sker över internet eller via bankkontor. Definitioner Affärsdag avser en affärsdag såsom detta begrepp definierats i Prospektet. Anmälningsperiod avser perioden, från och med 9 februari 2015 till och med 20 mars 2015, då Investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet. Courtage avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 2 % av Nominellt belopp som tillkommer det Investerade beloppet. Deltagandegrad Anger hur stor del av utvecklingen i den Underliggande Tillgången som investeraren får ta del av vid beräkning av Återbetalningsbeloppet. Deltagandegraden fastställs senast den 10 april 2015 och kommer bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Emittent avser SG Issuer. Erbjudandet avser försäljning av Obligationerna av SGP - Svenska Garantiprodukter. Garant avser Société Générale. Genomsnittsberäkning Slutkursen för den Underliggande tillgången beräknas som ett genomsnitt av kurserna vid 13 månadsvisa observationer under mättidens 12 sista månader. Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) avser detta dokument. Investerat belopp avser Teckningskurs (exklusive Courtage) multiplicerat med antal Obligationer. Investerare är den som investerar i Erbjudandet. Kapitalskydd avser 100 % av Nominellt beloppet och är det lägsta belopp som Emittenten har åtagit sig att återbetala för Obligationerna på Återbetalningsdagen. För mer information se Kreditrisk och övriga risker med investeringen nedan. Leveransdag avser den dag då Obligationerna registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 17 april Likviddag avser den 27 mars 2015 och är det datum då Investerat belopp plus Courtage senast ska erläggas av Investerare. Mättid (Optionens löptid) avser perioden från och med den 10 april 2015 till och med den 10 april 2018 och avser perioden när Obligationer har en exponering mot Underliggande tillgång(ar). Nominellt belopp avser kr per Obligation. Obligationen eller Obligation USA 1502A avser den strukturerade placeringsprodukten med ISIN nummer SE Prospekt avser Emittentens prospekt med tillhörande slutliga villkor avseende Obligationerna samt de handlingar som införlivats däri genom hänvisning. Detta hålls tillgängligt hos Oak Capital och via och hos Emittenten. Slutdag avser den 10 april Slutkurs beräknas som genomsnittet av stängningskurserna på totalt 13 månadsvis observationsdagar under mättidens sista 12 månader. Startdag avser den 10 april Startkurs avser Stängningskursen för respektive Underliggande Tillgång på relevant Startdag (eller om detta datum inte är en Affärsdag, närmast följande Affärsdag). Stängningskurs för respektive Underliggande tillgång på en Affärsdag avser den kurs som Emittenten nyttjar som Affärsdagens officiella stängningskurs. Svenska Garantiprodukter avser SGP Svenska Garantiprodukter AB, med hemsida på Internet Teckningsanmälan avser den teckningsanmälan som krävs för deltagande i Erbjudandet. Teckningskurs (Emissionskurs) avser det pris som investeraren betalar för placeringen (exklusive courtage). Teckningskurs är kr (110 % av nominellt belopp) per Obligation, vilket inkluderar en Överkurs om 10 % av nominellt belopp. Underliggande Tillgång avser en likaviktad korg bestående av 10 amerikanska storbolagsaktier som beskrivs närmare i avsnittet Underliggande Tillgång och i Prospektet. Utveckling underliggande tillgång avser den procentuella rörelsen för den Underliggande Tillgången, med beaktande av relevant Startkurs och Slutkurs beräknat under 13 månadsvisa observationsdagar under exponeringstidens 12 sista månader. Valutafaktor avser kvoten mellan (i) Valutakursen på affärsdagen efter Slutdagen och (ii) Valutakursen med avseende på affärsdagen efter Startdagen. Valutakurs eller USD/SEK avser kursen mellan svenska kronor och amerikanska dollar, angiven som antal svenska kronor per en amerikansk dollar. Återbetalningsdag avser den tidigaste dagen för återbetalning enligt Emittentens fullständiga prospekt, med beaktande av sådan tillkommande tidsperiod för utbetalning enligt värdepappersförvarares och/eller clearinginstituts betalningsrutiner. Överkurs avser det belopp som erläggs av investeraren utöver det Nominella Beloppet. Överkursen i Obligation USA 1502A uppgår till 10 % av nominellt belopp. Överkursen omfattas inte av emittentens kapitalskydd. Viktigt om risker En investering i Obligationen är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de viktigaste riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa samt övriga riskfaktorer, vänligen ta del av Emittentens Prospekt. KREDITRISK Vid ett köp av Obligationen tar Investeraren en kreditrisk på Emittenten. Återbetalningen av Obligationen är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd träder garanten Société Générale in. Skulle garanten i ett sådant läge också hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela eller stora delar av sin investering oavsett hur placeringen har utvecklats under löptiden. Ett sätt att bedöma kreditvärdigheten hos Société Générale är att studera dess kreditvärdighetsbetyg som var A per den 29 januari 2015 enligt kreditinstitutet Standard & Poor s (AAA representerar högsta möjliga kreditbetyg medan D är lägsta kreditbetyg) och A2 enligt Moody s (Aaa representerar högsta möjliga kreditbetyg medan C är lägsta kreditbetyg). För mer information vänligen se samt www. moodys.com. Garantens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Investeraren tar ingen risk på Svenska Garantiprodukter under dess Löptid. Investeringen omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. ÖVERKURS Överkursen om 10 % omfattas inte av emittentens kapitalskydd. LIKVIDITETSRISK (ANDRAHANDSMARKNAD) Placeringen har som längst en löptid på 3 år och ska i första hand ses som en investering under dess hela livslängd. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på NASDAQ OMX Stockholm AB där Svenska Garantiprodukter ställer dagliga köpkurser. Svenska Garantiprodukter kan i vissa fall ställa säljkurser. Om Investeraren väljer att sälja Obligationen före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl högre som lägre än det ursprungliga Nominella beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid vilket innebär att det kan vara svårt eller omöjligt att sälja Obligationen. Exempel på när detta kan inträffa är vid kraftiga kursrörelser, om handel på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid samt tekniska fel. Vid vissa begränsade situationer så kan även Emittenten komma att lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösningsbeloppet kan då vara såväl lägre som högre än det ursprungliga Nominella beloppet. VALUTARISK Det kapitalskyddade beloppet har ingen valutarisk utan 100 % av nominellt belopp i kronor är skyddat av emittenten vid den ordinarie förfallodagen. Eventuell avkastning har valutarisk mot dollarn (USD). Detta betyder att avkastningen påverkas av utvecklingen mellan den svenska kronan (SEK) och dollarn (USD). En förstärkning av dollarn är positivt för avkastningen medan en försvagning är negativt. EXPONERINGSRISK Utvecklingen för den Underliggande Tillgången är avgörande för beräkningen av avkastning på Obligationen. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av ett flertal olika faktorer och innefattar ett flertal komplexa risker såsom aktiekursrisker, kreditrisker, politiska risker, råvaruprisrisker, ränterisker och valutarisker. En investering i Obligationen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. RÄNTERISK Ränteförändringar under löptiden påverkar placeringen och kan medföra att placeringens marknadsvärde ändras positivt eller negativt. Detta kan medföra att marknadsvärdet avviker från ett förväntat värde av Investeraren baserat på utvecklingen i Underliggande Tillgången.

7 KOMPLEXITET I PLACERINGEN Avkastningen i strukturerade produkter bestäms ibland av komplicerade samband som kan vara svåra att förstå för Investeraren och som därmed gör det svårt att jämföra investeringen med andra investeringsalternativ. Många aktörer ger ut olika Obligationer. Även om dessa Obligationer kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika Obligationer, inklusive prissättning av dessa, ofta är begränsad. Innan Investeraren köper en viss strukturerad produkt så bör denne sätta sig in i hur den specifika produkten fungerar och ta del av Emittentens Prospekt. MARKNADSAVBROTT OCH SÄRSKILDA HÄNDELSER Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan Emittenten behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut någon eller samtliga av de Underliggande Tillgången mot en annan. Det är viktigt att Investeraren läser mer om detta i det slutgilltiga villkoren samt i Emittentens Prospekt. MARKNADSFÖRING Detta Marknadsföringsmaterial utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Obligationen. Emittentens Prospekt innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Obligationen och Svenska Garantiprodukters Erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas Investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt och i förekommande fall, slutgilltiga villkor. Information finns tillgänglig på Svenska Garantiprodukter reserverar sig för eventuella skriv- och räknefel i detta Marknadsföringsmaterial. INDIKATIVA VILLKOR FÖR ERBJUDANDET Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för Obligationen understiger kr. Angivna villkor är indikativa och kan bli både högre eller lägre än vad som anges. Villkoren är beroende av gällande förutsättningar på aktie-, ränte och valutamarknaden och de slutgiltiga villkoren fastställs Övrigt ARRANGÖRSARVODE OCH ÖVRIGA KOSTNADER Till SGP: Vid en investering i en strukturerad produkt som arrangeras av SGP betalar investeraren ett courtage som normalt uppgår till 2 % av nominellt belopp. Courtage kan även tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden under placeringens löptid. Utöver courtage erhåller SGP ett arrangörsarvode från emittenten av den strukturerade produkten. Arrangörsarvodet beräknas som en procentsats på det nominella beloppet och uppgår till mellan 0,8-1,2 % per år med antagandet att den strukturerade produkten innehas till ordinarie förfall. TILLÅTNA ERSÄTTNINGAR TILL OCH FRÅN TREDJE PART Till förmedlare: Förmedlingen eller marknadsföringen av den strukturerade produkten utförs av olika förmedlare eller marknadsförare. För dessa tjänster betalar SGP en ersättning till förmedlaren eller marknadsföraren. Ersättningen utgörs av courtaget som kunden betalar till SGP samt upp till cirka 60 % av maximalt arrangörsarvode som SGP erhåller från emittenten. Till försäkringsbolag: Vid teckning av strukturerade produkter som förvaltas i en försäkringsdepå utgår ersättning till försäkringsbolaget som tillhandahåller försäkringsdepån. Ersättningen utgörs av courtaget som kunden betalar till SGP samt upp till cirka 60 % av maximalt arrangörsarvode som SGP erhåller från emittenten. Total ersättning: Den sammanlagda ersättningen som kunden betalar vid teckning av en strukturerad produkt är summan av courtaget och arrangörsarvodet. Observera att hela ersättningen tas ut vid teckningstillfället och att ersättningen inte återbetalas vid avyttring i förtid eller vid förfall. Courtaget tas ut som en ersättning utöver investerat belopp men arrangörsarvodet är inräknat i det investerade beloppet. Exempel: vid ett Investerat belopp om kr (Nominellt belopp kr) i Obligation USA 1502A med 3 års löptid. Courtage: 2,0 % av nominellt belopp (Betalas utöver investerat belopp) 200 kr Maximalt arrangörsarvode: 1,2 % x 3 år 360 kr (Inkluderat i investerat belopp) (Beräknas på Nominellt belopp) Totalt 560 kr senast på Startdagen. Anmälan är bindande under förutsättning att villkoren inte understiger en förutbestämd nivå. Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte enligt Svenska Garantiprodukter eller Emittentens bedömning helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Svenska Garantiprodukter eller Emittenten äger även rätt att förkorta teckningstiden, begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Svenska Garantiprodukter bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Erbjudandet kommer att återkallas om lägsta nivå på deltagandegraden understiger 120 %. EVENTUELL KREDITFÖRÄNDRING ELLER ANNAN VÄSENTLIG NY INFORMATION OM EMITTENTEN I de fall Emittenten under Anmälningsperioden informerar Svenska Garantiprodukter om en förändring av sitt kreditbetyg eller annan ny väsentlig information kommer Svenska Garantiprodukter att på Emittentens begäran publicera sådan information på Det är mycket viktigt att Investeraren tar del av denna information i syfte att skaffa sig kunskap om varför kreditbetyget (eller annan väsentlig information) har ändrats samt för att erhålla ett eventuellt besked kring huruvida Investeraren erbjuds att dra tillbaka sin Teckningsanmälan. Erbjuds Investeraren att dra tillbaka sin Teckningsanmälan måste Investeraren aktivt kontakta Svenska Garantiprodukter för att utnyttja denna rättighet inom den begränsade tidsperiod som står till buds. HISTORISK ELLER SIMULERAD HISTORISK UTVECKLING Information markerad med * avser historisk information och eventuell information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Svenska Garantiprodukters eller Emittentens egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktiskt eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller en indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att Obligationens Löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i detta Marknadsföringsmaterial. BESKATTNING För enskilda innehavare kan skattekonsekvenser till följd av att äga en strukturerad placering, och med anledning av svensk eller utländsk gällande skattelagstiftning, vara beroende av speciella omständigheter. Varje investerare rekommenderas därför att inhämta råd från skatteexpertis till följd av de skattekonsekvenser som kan uppkomma i och med ägandet av en placering. Ytterligare information finns i prospektet som finns tillgängligt på MARKNADSNOTERING OCH HANDEL Ansökan om upptagande av placeringen för handel vid NASDAQ OMX Stockholm AB kommer att inlämnas men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att bifallas. Under normala marknadsförhållanden är det möjligt att i förtid sälja till aktuell marknadskurs på NASDAQ Stockholm där Svenska Garantiprodukter ställer dagliga köpkurser. Svenska Garantiprodukter kan i vissa fall ställa säljkurser. ÅTERBETALNINGSDAG Med återbetalningsdag avses tidigaste dag för återbetalning. Tidigaste dag för återbetalning framgår av Emittentens Prospekt och slutgilltiga villkor. Återbetalningen är beroende av den centrala värdepappersförvaltarens och/eller en eller flera clearinginstituts betalningsrutiner vilket kan leda till att återbetalningen sker senare än tidigaste dag. INFORMATION FÖR UTLANDSBOENDE Informationen i denna broschyr riktar sig inte till och är inte avsedd för personer, oavsett medborgarskap, som befinner sig i USA. Den är inte heller avsedd för personer bosatta i USA, handelsbolag, juridiska personer eller företag som har hemvist i USA eller som är registrerade under amerikansk lag eller någon annan U.S. person (såsom definieras i Regulation S i US Securities Act från 1933), och informationen i denna broschyr skall inte anses utgöra ett erbjudande om att köpa eller sälja eller en uppmaning om att förvärva eller köpa produkter eller tjänster inom USA:s gränser, i synnerhet inte till sådana personer, invånare, juridiska personer, eller företag som omnämns ovan. Sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som omnämns ovan får inte förvärva eller köpa produkter eller tjänster som avses i denna broschyr och inget erbjudande om att förvärva eller köpa produkter eller tjänster från sådana personer, RÄKNEEXEMPEL Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. RÅDGIVNING Om de aktuella Obligationen är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild Investerares egna förhållanden och varken detta Marknadsföringsmaterial eller Emittentens Prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till Investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Obligationen ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Obligationen är endast passande för Investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för Investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella Obligationens exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Svenska Garantiprodukter eller utvald Emittent tar inget ansvar för värdeutvecklingen av placeringen och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering. För samtlig distribution kommer Svenska Garantiprodukter att agera för egen räkning och inte som något ombud för eller anställd hos Emittenten. invånare, juridiska personer eller företag som lämnas avseende produkter häri kommer att godkännas eller accepteras. The information in this material is not directed at and is not intended for persons, whatever their citizenship, who currently are in the territory of the United States, nor is it intended for U.S. residents, partnerships or corporations organized or incorporated under U.S. law or other U.S. persons (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended), and shall not be deemed an offer to provide or sell, or the solicitation of an offer to acquire or purchase products or services in the territory of the United States, in particular to such persons, residents, partnerships or corporations mentioned above. No such persons, residents, partnerships or corporations may acquire or purchase products or services as set out in this material, and no offers to acquire or purchase products or services made by such persons, residents, partnerships or corporations will be acknowledges or accepted. SELLING RESTRICTIONS The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, securities may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Svenska Garantiprodukter has agreed that neither itself nor any subsidiary of Svenska Garantiprodukter will offer, sell or deliver any securities within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HERE OF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. STRUKTURERADE PLACERINGAR I SVERIGE - BRANSCHKOD Svenska Garantiprodukter AB är ansluten till Strukturerade Placeringar i Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på

8 Om SGP Svenska Garantiprodukter AB SGP startade 2004 som oberoende arrangör av strukturerade placeringar. Med lång erfarenhet och den största respekt för kundens pengar, har vi blivit en av de ledande aktörerna inom strukturerade produkter på den svenska institutionella marknaden. SGP lanserade våren 2013 publika emissioner, som görs tillgängliga för privata investerare genom externa distributörer. Målsättningen är att erbjuda konkurrenskraftiga villkor och intressanta investeringsförslag, utvecklade utifrån ett institutionellt förhållningssätt till förvaltning och samtidigt anpassat till den enskilde individens behov. SGP står under Finansinspektionens tillsyn och innehar alla nödvändiga tillstånd. För all distribution kommer SGP att agera för egen räkning och inte som något ombud för eller anställd hos emittenten. Per den 4:e juli 2014 förvärvade SGP Oak Capitals verksamhet relaterad till strukturerade produkter för att ytterligare stärka och bredda erbjudandet. Oak Capital har sedan 2007 arrangerat och omsatt publika strukturerade produkter till ett nominellt värde av över tio miljarder svenska kronor. SGP Svenska Garantiprodukter AB Kungsgatan 55, Stockholm Telefon:

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna asien 15/35 express Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad

Läs mer

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/25 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling

Vinnare i långa loppet. Kredithybrid Hållbar utveckling Foto: Scanpix Kredithybrid Hållbar utveckling Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Vinnare i långa loppet Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant SG Issuer/Société

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

SPAX Framtid. Kapitalskyddad SPAX Augusti. Produktblad

SPAX Framtid. Kapitalskyddad SPAX Augusti. Produktblad SPAX Framtid SPAX Framtid är en kapitalskyddad placering som följer en aktiekorg bestående av 14 bolag med inriktning mot tre områden med mycket goda tillväxtutsikter; bioteknik, automatisering och europeisk

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

Placeringen för dig som ser att Tyskland ger Europa dragkraft

Placeringen för dig som ser att Tyskland ger Europa dragkraft Recovery Tyskland 2013 teckningstid 18.11.13 09.12.13 Placeringen för dig som ser att Tyskland ger Europa dragkraft Aktieindexobligation Recovery Tyskland 2013 Vi går vår egen väg Aktieindexobligation

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer