Innehållsförteckning. VD:s översikt Styrelsens verksamhetsberättelse Effekttoppen Fakturafördelning & elöverföring per tariff...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff..."

Transkript

1 2011 Årsberättelse

2 Innehållsförteckning VD:s översikt... 1 Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Effekttoppen... 3 Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 4 Nyckeltal... 5 Distributionsanläggningar, elledningar,... 6 Nätsstationer och störningar... 7 Bokslutsprinciper... 8 Resultat- och balansräkning... 9 Finansieringsanalys Bokslutets noter Särredovisning Styrelsens och VD:s underskrifter Revisionsberättelse Organisation Personal Peter Eriksson Pärmbild Sviby Bilderna är tagna av ÅEA:s personal Produktion: Zapp reklambyrå 2012

3 VD:S ÖVERSIKT Det gångna året var företagets 55:e verksamhetsår. År 2011 inleddes lika som året före avslutades med fortsatt kall väderlek och mycket hög elöverföring. Den resterande delen av året blev dock varmare än ett normalår och året slutade totalt sett på den näst högsta elöverföringen någonsin. Återigen visar detta att väderlekens påverkan på överförda energimängder och därigenom betydelsen för ÅEA:s intäkter är stor. Antal nya elanvändare ökade något mindre än tidigare år och det var den lägsta anslutningsökningen på tolv år. Det är dock för tidigt att säga att det kan vara en trend eftersom år 2010 igen var en toppnotering. Snittförbrukning per förbrukare ökar mindre än tidigare vilket indikerar energieffektivt nybyggande och renoveringsarbete. ÅEA:s elproduktionssatsningar fortsätter. De åländska vindkraftsprojekten har ännu inte fått klartecken på att de skall kunna delta i det finska stödsystemet. Väntan blir frustrerande lång men trots detta vill vi ännu tro på att byggstart skall vara möjligt inom kort. Ännu så sent som i december 2011 och januari 2012 har diskussioner förts på tjänstemanna- och ministernivå mellan Åland och ministerierna i Finland om hur det finska stödet skall hanteras på Åland. Kanteleen Voimas torvkraftproduktion har haft den nästlägsta årsproduktionen under den tid ÅEA har ägt andelar. Främsta orsaken till det är nedregleringar av producerad effekt på grund av låga försäljningspriser. Fennovoimas förverkligandeplaner fortsätter och under året beslutades att verket skall byggas i Pyhäjoki i Österbotten. Jan Wennström, VD Prisnivåerna på elmarknaden Nordpool har under hela året i princip varit nedåtgående till följd av ett under året kraftigt förbättrat hydrologiskt läge samt fortsatt global ekonomisk oro. Efter att vi under de två senaste vintrarna tidvis sett mycket höga spotpriser ser det ut som att innevarande vinter kommer att ha övervägande låga priser. Som vi sagt flera gånger tidigare är dessa svängningar svåra att förutspå men i motsats till de senaste vintrarna är priserna nu mera förmånliga för kunderna. De nordiska energiministrarnas strävan att genom organisationen NordReg arbeta för en helnordisk slutkundsmarknad fortsätter med oförminskad styrka. ÅEA deltar tillsammans med både finska och svenska små och medelstora elbolag i försöken att mildra verkningarna av planerna. Bland annat för denna fråga har ÅEA gått med i en finländsk intresseorganisation, Lokalkraft r.f., tillsammans med ca fyrtio andra bolag. Lokalkraft kommer också att arbeta med andra framtidsfrågor för energibranschen som är viktiga för medlemmarna i föreningen. Under 2011 har förhandlingar förts mellan huvudägarna i Kraftnät Åland Ab. En överenskommelse har gjorts där Ålands landskapsregering köper alla övriga aktieägares aktier i Kraftnät Åland. ÅEA ser positivt på aktieförsäljningen som är reglerad av EU-lagstiftning. Jag vill slutligen rikta ett stort och varmt tack till ÅEA:s alla anställda som på ett bra, engagerat och förtjänstfullt sätt under året har utfört sina arbetsuppgifter. Frånskiljarstolpe.

4 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Distributionsverksamheten År 2011 byggdes 69,2 km ellinjer. Under året byggdes eller renoverades relativt många mellanspänningslinjer (MSP-linjer) i antal och väl spritt över distributionsområdet. Vi ser inga egentliga tendenser att byggandet skall minska trots att själva nyanslutningstakten har gått ner något. Tiden för projekteringarna förlängs av flera olika orsaker och trots att beredarkapaciteten har höjts har vi svårigheter att planera den volym vi önskar. Efter att vi under många år varit förskonade från stormar avslutades året med två storstörningar i december. Problemen blev inte så omfattande hos ÅEA som hos andra elbolag i Finland och Sverige vilka åter igen drabbades svårt. Efter stormarna inleddes det en debatt i Finland om jordkabling och byggandet av ellinjer längs väg. Vi har inlett en dialog med myndigheterna om en större flexibilitet än vad vi haft och i linje med de nya linjebyggnadsprinciperna i övriga Finland. Fortsättningsvis är det hög fokus på renoveringar. De isolerade MSP-ledningarna ökar kontinuerligt och nu har vi endast 2 km av gamla kopparledningar kvar i vårt nät. Elnätets utsatthet vid stormtillfällen förbättras alltså fortsättningsvis. Under 2011 fortsatte planeringen av MSP-renoveringen i Kökar. Vi hade hoppats kunna inleda själva arbetet under 2011 men det är nu förskjutet till i år. Under året har inga större byggnadsarbeten gjorts för Kraftnät Ålands räkning. Nyanslutningstakten har under 2011 varit något lägre än tidigare år men trots en fortsatt ekonomisk kris i Europa kan vi själva inte se att avmattningen skall vara bestående. Under året har inga större investeringar gjorts. Elförsäljning Marknadspriset på el på månadsmedelnivå har haft en sjunkande tendens under hela året. Världsekonomin har inte kunnat förbättras nämnvärt, den finansiella oron kvarstår och priserna på råvaror har sjunkit. De nordiska vattenmagasinen har fyllts så den hydrologiska situationen var vid årsskiftet mycket god. Det har inneburit låga elpriser under hösten och vintern vilket är positivt för elinköpet men negativt för elproduktionen i Kanteleen Voima. Trots att marknadspriserna totalt sett skulle ha krävt ett höjt elpris till kund valde vi under året att lämna priset oförändrat till kundernas fördel. Inför 2012 har vi justerat upp tariffpriset på elenergi med knappt 6 %. Under 2011 var inköpen av elenergi fördelade så att 63,2 % (60,9 %) köptes från E.ON Sverige, 14,0 % (19,2 %) från Kanteleen Voima Oy och 22,8 % (19,9 %) från åländska vindkraftsproducenter. Elproduktion Kanteleen Voima producerade för fullt de tre första månaderna under året. Därefter vidtogs revision och i slutet av juli återupptogs produktionen. Under hösten har verket tvingats till nedregleringar till följd av låga försäljningspriser. Torvtillgången för Kanteleen Voima är bekymmersam. Skördemöjligheterna varierar i Finland på grund av vädrets makter. Positivt är dock att andelen biomaterial som råvara har kunnat ökas i verket och under 2011 har det använts i snitt 17 % biomaterial. Då marknadspriserna speciellt under hösten var låga blev ÅEA:s resultat från Kanteleen Voima svagt positivt för helåret Kanteleen Voima har flyttat över vindkraftsprojekten till ett separat dotterbolag Puhuri Oy. Det första projektet som kan bli förverkligat väntar på investeringsbeslut under första halvåret Utvecklingen för ÅEA:s åländska vindkraftsprojekt har i princip stått stilla under året som gått. Fortsättningsvis väntar vi på att det finska stödsystemet skall gälla även på Åland. Vi tror fortfarande projekten kan förverkligas men om inte landskapsregeringen inom en relativt snar framtid hittar en lösning måste Åland söka andra vägar att hitta finansieringsstöd för projektägare. Förbrukningsmätare finns till låns på bibliotek. Ekonomi Nätverksamhetens omsättning minskade något år 2011 jämfört med ur elöverföringssynpunkt det mycket goda året Trots det blev nätverksamhetens resultat gott eftersom överföringens volym översteg budgeterad nivå. Kostnaderna har likaså hållits på budgeterad nivå. Inför år 2012 beslöts att inte höja elnätavgifterna vilket innebär att de är oförändrade för fjärde året i följd. När Kraftnät Åland inleder investeringen i den nya kabeln till

5 Finland kommer tarifferna att höjas. Elförsäljningen resulterade i ett negativt resultat. Under året skulle det funnits behov av prishöjningar men beslut togs att inte höja tariffpriserna då elförsäljningens resultat över flera år har varit klart positivt. Totala omsättningen år 2011 blev 17,25 (18,54) milj. vilket är 7,0 % lägre än föregående år. Intäkterna från försäljningen av elenergi minskade med 10,3 % till 8,52 (9,50) milj.. Nätintäkterna minskade med 3,8 % till 8,34 (8,67) milj.. Faktureringen av externa byggprojekt blev 0,22 milj. (0,20). Övriga intäkter uppgick till 0,17 milj. (0,17). Inköpet av nättjänster blev 3,80 (3,68) milj., +3,3 %, och inköp av elenergi 8,68 (9,63) milj., -9,9 %. Kostnaderna för inköp av material och tjänster av utomstående ökade jämfört 2010 och blev 1,39 (1,37) milj.. Kostnaderna för underhåll av 10 kv mellanspänningsnätet uppgick till 0,17 milj. (0,2). Kostnaderna för underhåll av lågspänningsnätet uppgick till 0,42 milj. (0,16). Kostnaderna för underhåll av nätstationerna uppgick till 0,03 milj. (0,08). Kostnaderna för jour och störningar uppgick till 0,38 milj. (0,27). Den sammanlagda investeringen i elnätet under året var ca 2,12 milj. (1,21). Kassalikviditeten och soliditeten är fortsatt god. ( )= uppgifter för år Personal Personalantalet är 37 vid ingången av år Under året har en verklig trotjänare, Paul Albertsson, gått i pension efter 42,5 års arbete på ÅEA. Det är nu drygt 3 år till nästa pensionering. Medelåldern för ÅEA:s anställda är 44,7 år och de har i medeltal arbetat 15,6 år i företaget. Risker och miljö ÅEA hanterar prisrisker på elmarknaden genom att handla med elderivativinstrument och derivativinstrument för utsläppsrätter för koldioxid enligt en av styrelsen fastställd handelspolicy. Avsikten är att minska prisfluktuationerna på elmarknaden. Handel med derivativinstrument sker enbart i skyddssyfte. En betydande kostnadsrisk är skador på elnätet till följd av oväder. ÅEA har sedan flera år tillbaka använt endast belagd friledning samt kabel vid byggandet av mellanspänningslinjer. Den relativa andelen isolerade ledningar, hängkabel och jordkablar ökar kontinuerligt. Då det ur planerings- och tillståndssynpunkt sett är möjligt byggs ellinjerna längs väg. Vi följer aktivt med utvecklingen av linjebyggnadstekniker och utbyter erfarenheter med andra elbolag. Vi strävar till att upprätthålla tillräckliga lager och resurser för störningar. ÅEA arbetar för miljömässigt goda tekniska lösningar i det dagliga arbetet. Vi väljer att köpa miljövänliga material där det så är möjligt. Sedan flera år tillbaka används belagd friledning med återvinningsbar isolering. Framtidsutsikter Under 2000-talet har de många stormarna haft betydande påverkningar på de nordiska elbolagen. Det har gjorts betydande ökningar på investeringssidan i förnyande av elnäten i synnerhet i Sverige. För ÅEA har effekterna inte varit desamma, vi har varit förskonade från motsvarande svåra situationer. Vi anser att detta beror på flera samverkande orsaker. Dels har Åland kanske inte drabbats av de värsta stormarna, dels är den åländska skogen mera kortväxt än i Sverige och i övriga Finland. ÅEA har också under många års tid konsekvent arbetat med linjeröjning och breddning. Tillsammans med en kompetent och lokalkunnig personalstyrka har vi kunnat motverka riktigt svåra störningar. Men ÅEA kan för den skull inte slå av på takten på investeringarna i elnätet, på renoveringar och på övrigt resursbyggande. Fortsättningsvis är ÅEA:s renoveringsbehov en stor utmaning. På samma sätt som tidigare är volymsvängningar i elöverföringen beroende på vädervariationerna en svårighet som bolaget alltid får leva med. Även planerna på ytterligare satsningar i elproduktion är utmaningar som bolaget skall hantera. Med erfarenhet av de senaste årens svårigheter med att Åland skall kunna komma med i det finska stödsystemet ser vi att investeringarna lätt har en tendens att försenas och förskjutas. Detta kan vara både till fördel och till nackdel. Samtidigt är investeringar i elkraft oerhört tunga och långsiktiga så de kräver noggranna kalkyler och överväganden. Under 2011 har finansieringsprocessen för Kraftnät Ålands nya reservkraftsförbindelsen till Nådendal i Finland gått framåt på så sätt att ett beslut om 40 % statsstöd är taget. I dagsläget är själva EU- Det noterades en ny effekttopp 41,055 MW den 15 februari 2011 mellan 07 08

6 notifieringen av finansieringen på gång. Kabeln kan förhoppningsvis beställas första halvåret 2012 med färdigställande under år Trots 40 % statsstöd och löfte om ytterligare finansiering från landskapsregeringen blir kostnadstrycket för kunderna stort. Styrelsens förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att av årets vinst 362,79 avsätts 72,56 till reservfonden, medan återstoden 290,23 kvarlämnas på vinstmedel. Övrigt Under året förnyandes ventilationsystemet i ÅEA:s kontorsfastighet. Det nya systemet baseras på en värmepunp som tar värmeenergin från sex borrhål och det kan även producera kyla sommartid. Förutom VVS-installationen har även samtliga fönster i kontorsdelen förnyats. Förhoppningsvis kommer detta att innebära en betydande energibesparing. Jomala den 3 februari 2012 Styrelsen Hur fördelades pengarna på elfakturan 2011 ( ) = uppgifter för år 2010 Elaccis + moms 29,3% (24,0%) Hur fördelades pengarna på elfakturan 2011 ( ) = uppgifter för år 2010 ÅEA Drift, underhåll och investeringar, inkl nätförluster 20,0 % (23,2%) Kraftnät Åland inköp 16,7% (17,1%) El energi inköp 34,0% (35,7%) Elöverföring enligt tariff och förbrukningsgrupp år 2011

7 NYCKELTAL

8 DISTRIBUTIONSANLÄGGNINGAR Allmänt Totalt byggdes 69,2 km ledningar varav 3,3 km byggdes till externa kunder. Administrationen runt projekteringarna är fortsättningsvis stor och fordrar stora arbetsinsatser. Investeringar ÅEA fortsätter att investera i elnätet för att kunna hålla en hög kvalitet på elnätet. Vårt mål är att hålla en livslängd på elnätet som understiger 50 år. Vid nybyggnation av ellinjer gäller att vi bygger rationellt och om möjligt försöker vi få ellinjerna placerade närmare vägar för att underlätta underhållet av ellinjerna. 10 kv ellinjerna isoleras eller grävs ner för att minska störningarna på grund av stormar och dylikt. Vi har nu ett ledningsnät som är km långt. Mellanspänningsledningar, 10 kv Under året har vi byggt 33,6 km mellanspänningsledningar. Tjugoen MSP-linjer har byggts för nyanslutningar eller för att förstärka befintligt nät. Totala ledningslängden i 10 kv ledningsnätet är 1169 km. Björn Flodin installerar servrar. Om- och nybyggnad av 10 kv elnätet har gjorts bl.a. i följande områden: Avgrening till Småholma i Jomala Avgrening till Vattenverket i Jomala Avgrening till Bredbolstad i Hammarland Avgrening till Björnhuvud i Eckerö Björnhuvud till Björnhuvud Södra i Eckerö Degersand till Flyttan i Eckerö Avgrening till Långnäsgrund i Eckerö Holmviken till Holmskatan i Eckerö Sandviken till Måsvik i Eckerö Godby ställverk till Pålsböle i Finström Avgrening till Mangelbo i Finström Grelsby till Markusböle i Finström Avgrening till Österåker industriområde i Saltvik Avgrening till Ängö i Vårdö Ängö till Bussö i Vårdö Avgrening till Lövholm i Lemland Avgrening till Granboda Östra i Lemland Norrboda till Ängösund i Lumparland Norrboda till Norrboda udden i Lumparland Avgrening till Stordalsberget i Lumparland Avgrening till Långholmsströmmen i Brändö Lågspänningsledningar, 0,4 kv Vi byter kontinuerligt ut ledningarna till grövre dimensioner samt minskar på nätstationernas fördelningsområden. Vi har under året byggt 32,3 km lågspänningsledningar. Det totala lågspänningsnätet var vid årsskiftet km långt.

9 Nätstationer, 10/0,4 kv Under året har antalet nätstationer ökat med 18 st och totala antalet nätstationer var vid årsskiftet 1020 st. Störningar Under året har vi haft 135 oaviserade avbrott mot 76 året innan. Avbrotten har sammanlagt berört kunder vilket ger i medeltal 514 kunder/oavisierat avbrott. Störningstiden per station är 3,6 timmar mot 1,8 timmar året innan. I december berördes vårt nät av stormar i 2 omgångar. I genomsnitt har våra kunder berörts av avbrott ca 5,3 gånger under året om man bortser från avbrott i elleveransen från Kraftnät Åland. De kunder som har haft avbrott har i medeltal under året varit utan ström i 42 minuter. Totalt har kunderna berörts av 58 snabb- eller tidsåterinkopplingar som sammanlagt berört 2825 kunder. Under året har vårt nätområde berörts av 21 avbrott i elleveransen från Kraftnät Åland. Dessa avbrott har i medeltal berört kunderna under 14 minuter och totalt har kunder berörts. Trots de omfattande avbrotten som varit både i Sverige och Finland kan vi notera att vi på ÅEA inte har haft något strömavbrott längre än tolv timmar.

10 BOKSLUTSPRINCIPER Anläggningstillgångar och avskrivningar Anläggningstillgångarna har upptagits till ursprunglig anskaffningsutgift från och med 1985, medan anskaffningar därförinnan är upptagna till restvärdet per Anläggningstillgångarnas värde i balansräkningen består av både de rörliga och fasta anskaffningskostnaderna med avdrag för linjära planenliga avskrivningar vilka beräknats utgående från tillgångarnas sannolika ekonomiska livslängd. Avskrivningstiderna är: Rättigheter till linjegator Byggnader Distributionsnät Elmätningsutrustning Maskiner och inventarier ADB-program och utrustning 20 år 40 år 30 år 8-14 år 10 år 3-5 år Uppskrivningen av jordområden baserar sig på en försiktig uppskattning av marknadsvärdet. Uppskrivningen gjordes år 1989 och sedan dess har ingen justering gjorts. Uppskrivningen har förts mot reservfonden. Fordringar och skulder i utländsk valuta Tillgodohavanden i utländsk valuta har omräknats till euro enligt Finlands Banks medelkurs på bokslutsdagen. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångarna har upptagits enligt förstin först-ut principen värderade till anskaffningsutgiften eller till sannolik återanskaffningskostnad ifall detta är lägre än anskaffningsutgiften. I anskaffningsutgiften för pågående projekt har både rörliga och fasta kostnader inkluderats. Finansiella elhandelsinstrument Handel med finansiella elhandelsinstrument och derivativinstrument för utsläppsrätter för koldioxid sker enbart i skyddssyfte. Resultatet av en säkringstransaktion redovisas vid samma tidpunkt som resultatet av den säkrade transaktionen och ingår då i rörelseresultatet. Användningen av elderivativinstrument är omfattande. Värdepapper De värdepapper som ingår bland finansieringstillgångar och placeringar är upptagna till anskaffningsvärdet. Distributionsnätets utbyggnad och underhåll Av distributionsnätets årliga om- och utbyggnad kostnadsförs fr.o.m den del som motsvarar reparationer av befintligt nät.

11 Resultaträkning (EURO) Not OMSÄTTNING , ,56 Förändring i pågående arbeten , ,72 Tillverkning för eget bruk , ,61 Övriga rörelseintäkter , ,02 Material o. tjänster Elanskaffning, material, förnödenheter o. varor Inköp under perioden , ,31 Ökning/minskning av lager , ,98 Köpta tjänster , ,39 Sa material o. tjänster , ,68 Personalkostnader Löner och arvoden , ,03 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,96 Övriga lönebikostnader , ,81 Sa personalkostnader , ,80 Avskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,81 Övriga rörelsekostnader , ,57 RÖRELSEVINST (-FÖRLUST) , ,61 Finansiella intäkter o kostnader 4 Intäkter från placeringar 1 310, ,00 Övr. ränte- och finansiella intäkter , ,49 Räntekostnader och övr. finansiella kostnader , ,94 Sa finansiella intäkter o. kostnader , ,55 VINST (-FÖRLUST) före extraordinära poster , ,16 Extra ordinära poster 0,00 0,00 VINST (-FÖRLUST) före boksl.disp. och skatt , ,16 Bokslutsdispositioner Förändr. av avskr.differens , ,00 Inkomstskatter 5.1 0, ,60 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 362, ,5

12 Balansräkning Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 6 Övriga utgifter med lång verkningstid , ,75 Sa Immateriella tillgångar , ,75 Materiella tillgångar 6 Mark- och vattenområden , ,23 Byggnader , ,96 Distributionsnät , ,60 Maskiner o inventarier , ,74 Pågående arbeten , ,81 Sa Materiella tillgångar , ,34 Placeringar 8.1 Aktier och andelar , ,81 BESTÅENDE AKTIVA, TOTALT , ,9 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material o förnödenheter , ,37 Pågående arbeten åt utomstående , ,16 Sa Omsättningstillgångar , ,53 Kortfristiga fordringar Kundfordringar , ,14 Resultatregleringar , ,62 Övriga fordringar 77,89 145,79 Sa Kortfristiga fordringar , ,55 Finansiella värdepapper , ,36 Kassa och bank , ,39 RÖRLIGA AKTIVA, TOTALT , ,83 AKTIVA, TOTALT , ,73 Passiva EGET KAPITAL 10 Andelskapital , ,00 Reservfond , ,42 Balanserad vinst (förlust) från tidigare år , ,97 Årets vinst 362, ,56 EGET KAPITAL, TOTALT , ,95 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens , ,05 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Elanslutningsavgifter , ,95 Sa Långfr. främmande kapital , ,95 Kortfristigt främmande kapital Erhållna förskott , ,42 Leverantörsskulder , ,21 Övriga skulder , ,91 Resultatregleringar , ,24 Sa Kortfr.främmande kapital , ,78 FRÄMMANDE KAPITAL, TOTALT , ,73 PASSIVA, TOTALT , ,73 10

13 FINANSIERINGSANALYS Affärsverksamheten Rörelsevinst/-förlust , ,61 Korrigering till rörelsevinsten , ,81 Förändring i rörelsekapitalet , ,09 Erhållna räntor och övr. finansiella intäkter , ,49 Erlagda räntor och övr. finansiella kostnader , ,94 Erhållna dividender 1 310, ,00 Erlagda skatter 0, ,60 Affärsverksamhetens nettokassaflöde , ,28 Investeringar Investeringar i distributionsnätet , ,19 Investeringar i övriga anläggningstillgångar , ,77 Investeringskassaflöde totalt , ,96 Kassaflöde före finansieringen , ,32 Finansiering Ökning av elanslutningsavgifter , ,56 Ökning av andelskapital 5 950, ,00 Finansiering totalt , ,56 Förändring av likvida medel , ,88 Likvida medel , ,87 Likvida medel , ,75 c/kwh 15 Konsumentpris inkl fasta kostnader Konsumenternas medelpris i c/kwh under år 1959 och åren 1969 och framåt Skatter Inköp elenergi Kraftnät inköp 2 1 Drift, underhåll och investeringar inkl nätförluster ÅEA Drift, underhåll och investeringar, inkl nätförluster Kraftnät Åland inköp El energi inköp Elaccis + moms 11

14 Resultaträkningens noter Omsättningsfördelning Elförsäljning , ,13 Nätavgifter , ,04 El och nät, totalt , ,17 Övrig linjebyggnad , ,72 Linjebyggnad, totalt , ,72 Hyror, ersättningar o. korrektivposter , ,67 Omsättning totalt , ,56 2 Övriga rörelseintäkter Övrigt , , , , Löner och arvoden Löner till förvaltningen, VD och VVD , ,0 Arvoden till styrelse och förvaltningsråd , ,00 Löner till övrig personal , , , , Antal anställda Administrativ personal inkl VD 5 5 Teknisk personal Montörer, lagerpersonal och fastighet Finansiella intäkter o kostnader Dividendintäkter 1 310, ,00 Ränteintäkter , ,57 Räntekostnader , ,94 Övriga finansiella intäkter och kostnader , , , , Direkta skatter Inkomstskatt på den egentliga verksamheten 0, ,60 Uppskrivningen på jordområden har ingen inverkan på inkomstbeskattningen. 5.2 Latenta skatteskulder på bokslutsdispositioner Ackumulerad avskrivningsdifferens , ,05 Latent skatteskuld , ,97 Kapitalvärdet av avskrivningsdifferensen , ,08 12

15 Balansräkningens noter Övriga utgifter med Mark- och 6 Anläggningstillgångar och övriga lång verkningstid vattenområden Byggnader långfristiga placeringar Anskaffningsutgift , , ,03 Ökningar ,36 0,00 0,00 Minskningar 0,00 0,00 0,00 Anskaffningsutgift , , ,03 Ackumulerade avskrivningar ,23 0, ,07 Ackumulerade avskrivningar på minskningar 0,00 0,00 0,00 Avskrivningar under räkenskapsperioden ,32 0, ,36 Ackumulerade avskrivningar ,55 0, ,43 Uppskrivningar ,96 Bokföringsvärde , , ,60 Ackumulerad avskrivningsdifferens ,33 0, ,65 Förändring i avskrivningsdifferens under perioden 658,32 0, ,00 Ackumulerad avskrivningsdifferens ,65 0, ,65 Utgiftsrest efter totala avskrivningar , , ,95 Maskiner och Distributionsnät inventarier Totalt Anskaffningsutgift , , ,39 Ökningar , , ,38 Minskningar 0, , ,86 Anskaffningsutgift , , ,91 Ackumulerade avskrivningar , , ,98 Ackumulerade avskrivningar på minskningar 0, , ,71 Avskrivningar under räkenskapsperioden , , ,19 Ackumulerade avskrivningar , , ,55 Uppskrivningar ,96 Bokföringsvärde , , ,32 Ackumulerad avskrivningsdifferens , , ,37 Förändring i avskrivningsdifferens under perioden , , ,47 Ackumulerad avskrivningsdifferens , , ,52 Utgiftsrest efter totala avskrivningar , , , Pågående anskaffningar , ,81 Utgiftsrest på produktionsmaskiner och inventarier , ,30 13

16 Fordringar på ägarintresseföretag Kundfordringar , ,60 Ägarintresseföretags Övriga Totalt 8.1 Placeringar aktier aktier Anskaffningsutgift , , ,81 Förändring 0, , ,48 Anskaffningsutgift , , ,29 Bokföringsvärde , , , Ägarintresseföretag Ägarandel Eget kapital Vinst Kraftnät Åland Ab, Mariehamn 28,10% ,89 0,00 (Bokslutsvärden per , år 2011 ej tillgängliga) Aktiva resultatregleringar Övriga resultatregleringar , ,16 Resultatregleringar totalt , ,16 10 Eget kapital Andelskapital , ,00 Ökning under året 5 950, ,00 Andelskapital , ,00 Reservfond , ,42 Ökning under året ,71 262,00 Reservfond , ,42 Balanserad vinst , ,97 Fonderad vinst från fjolåret , ,00 Vinst från tidigare år per , ,97 Vinstmedel , ,00 Överfört till reservfond ,71-262,00 Överfört till balanserad vinst , ,00 Räkenskapsårets vinst 362, ,56 Vinstmedel , ,56 Eget kapital totalt , ,

17 Skulder till ägarintresseföretag Skulder till leverantörer , ,96 12 Passiva resultatregleringar Personalrelaterade resultatregleringar , ,92 Övriga resultatregleringar 0, ,32 Resultatregleringar totalt , ,24 13 Givna säkerheter För egen del Inteckningar i fastighet , ,00 Företagsinteckning , ,00 Pantsatta värdepapper, bokföringsvärde 0,00 0,00 Deposition som säkerhet till ägarintresseföretag , ,36 Skulder som täckts med inteckningar Checkräkning med kredit , ,00 - varav utnyttjad limit ,00 0,00 Elderivativinstrument Gängse värde , ,00 Nominellt värde , ,00 Bergvärme installerades under året. Fönsterbyte utfördes under sommaren. 15

18 Särredovisning i enlighet med ellagen för landskapet Åland Nätverksamhet Elförsäljning RESULTATRÄKNING OMSÄTTNING , , , ,13 Förändring i pågående arbeten , ,72 Tillverkning för eget bruk , ,61 Övriga rörelseintäkter , ,02 Material o. tjänster Elanskaffning, material, förnödenheter o. varor Inköp under perioden , , , ,83 Ökning/minskning av lager , ,98 Köpta tjänster , ,39 Sa material o. tjänster , , , ,83 Personalkostnader Löner och arvoden , , , ,40 Lönebikostnader Pensionskostnader , , , ,29 Övriga lönebikostnader , , , ,62 Sa personalkostnader , , , ,31 Avskrivningar Avskrivningar enligt plan , , ,09-891,15 Övriga rörelsekostnader , , , ,28 RÖRELSEVINST (-FÖRLUST) , , , ,44 Finansiella intäkter o kostnader Intäkter från placeringar 1 310, ,00 Övr. ränte- och finansiella intäkter , ,49 Räntekostnader och övr. finansiella kostnader -548,10-518,39-526,61-539,55 Sa finansiella intäkter o. kostnader , ,10-526,61-539,55 VINST (-FÖRLUST) före extraordinära poster , , , ,99 Extra ordinära poster 0,00 0,00 0,00 0,00 VINST (-FÖRLUST) före boksl.disp. och skatt , , , ,99 Bokslutsdispositioner Förändr. av avskr.differens , ,00 Inkomstskatter 0, ,60 0,00 0,00 VINST (-FÖRLUST) , , , ,99 I de särredovisade resultaträkningarna har kostnaderna påförts verksamheterna i enlighet med deras orsakssamband till verksamheten. 16

19 Särredovisning i enlighet med ellagen för landskapet Åland BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Övriga utgifter med lång verkningstid 4 621, ,50 Placeringar Aktier och andelar , ,96 BESTÅENDE AKTIVA, TOTALT , ,46 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar Kundfordringar , ,98 Sa Kortfristiga fordringar , ,98 Finansiella värdepapper , ,36 Kassa och bank 0,00 0,00 RÖRLIGA AKTIVA, TOTALT , ,34 AKTIVA, TOTALT , ,80 PASSIVA EGET KAPITAL Balanserad vinst från tidigare år , ,73 Årets vinst , ,99 EGET KAPITAL, TOTALT , ,74 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut 0,00 0,00 Kortfristigt främmande kapital Leverantörsskulder , ,79 Övriga skulder , ,27 Sa Kortfr.främmande kapital , ,06 FRÄMMANDE KAPITAL, TOTALT , ,06 PASSIVA, TOTALT , , Antal nya mätarplatser under år 2011 var 148st = +1,0 % Antal mp / år Snitt 5 år= 1,4 %

20 STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS UNDERSKRIFTER Jomala den 3 februari 2012 Jan Wennström, VD Nina Nyman-Johansson Jan Sundberg Folke Engblom, ordf. Erik Sommarström Anders Granskog Över utförd revision har idag avgivits berättelse. Jomala den 6 februari Magnus Lundberg GRM Gunnar Mattsson GRM Revisionsberättelse till Ålands Elandelslags medlemmar Vi har granskat Ålands Elandelslags bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden och bestämmelser gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Revisorns skyldigheter Revisorn skall utföra revisionen enligt god revisionssed i Finland och utgående från detta ge ett utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen. God revisionssed förutsätter att yrkesetiska principer iakttas och att revisionen planeras och utförs så att man uppnår en rimlig säkerhet om att bokslutet och verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter och att medlemmarna i styrelsen och verkställande direktören har handlat i enlighet med stadgandena i lagen om andelslag. Med revisionsåtgärderna vill man försäkra sig om att de belopp och den övriga information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen är riktiga. Valet av åtgärder grundar sig på revisorns omdöme och bedömning av risken för att bokslutet innehåller en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid planeringen av nödvändiga granskningsåtgärder beaktas även den interna kontrollen som inverkar på upprättandet av presentationen av bokslutet. Därutöver bedöms bokslutets och verksamhetsberättelsens allmänna form, principerna för upprättandet av bokslutet samt de uppskattningar som ledningen gjort vid upprättandet av bokslutet. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Finland. Enligt vår mening har vi utfört tillräckligt med för ändamålet tillämpliga granskningsåtgärder för vårt utlåtande. Utlåtanden Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om andelslagets ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden och bestämmelser gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen är förenliga med uppgifterna i bokslutet. Mariehamn den 6 februari 2012 Rörläggning i det nya bostadsområdet på Möckelö. Gunnar Mattsson GRM Magnus Lundberg GRM 18

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Nyckeltal... 5. Distributionsanläggningar, elledningar,...

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Nyckeltal... 5. Distributionsanläggningar, elledningar,... 2012 Årsberättelse Innehållsförteckning VD:s översikt... 1 Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Nyckeltal... 5 Distributionsanläggningar, elledningar,... 6 Nätsstationer och störningar... 7 Bokslutsprinciper...

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅLANDS VINDENERGI ANDELSLAG

ÅLANDS VINDENERGI ANDELSLAG ÅLANDS VINDENERGI ANDELSLAG ÅRSBERÄTTELSE 2007 Ålands Vindenergi Andelslags vindkraftverk Namn Plats Effekt kw Produktion år 2006 kwh Produktion år 2007 kwh Vinghals Sottunga 225 421 981 420 542 Preciosa

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014

telefonandelslaget LPO:s balansbok 2014 telefonandelslaget LPO:s balansbok Vi publicerar balansboken endast i elektronisk form. Balansboken kan läsas på adressen www.lponet.fi. På begäran fås pappersutskrift på balansboken: asiakaspalvelu@lponet.fi

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015

Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab delårsrapport 1.1 30.4.2015 Kymmenedalens El Ab:s delårsrapport 1.1 30.4.2015 Investeringar i vindkraften ökar andelen utsläppsfri produktion Det varma vädret påverkade elpriset och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2013

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2013 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2013 2 Digital tillväxt 2013 var ett starkt år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 645 500 euro vilket är en 2,3 procents förbättring gentemot förra året. Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2005 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 2 Ett starkt år 2012 var ett bra år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 631 000 euro och vi har en nettomarginal på 10,6 procent, vilket ur ett branschperspektiv

Läs mer

Årsredovisning. BRF Dalen

Årsredovisning. BRF Dalen Årsredovisning för BRF Dalen 714400-2164 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för BRF Dalen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer