Innehållsförteckning. VD:s översikt Styrelsens verksamhetsberättelse Effekttoppen Fakturafördelning & elöverföring per tariff...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff..."

Transkript

1 2011 Årsberättelse

2 Innehållsförteckning VD:s översikt... 1 Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Effekttoppen... 3 Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 4 Nyckeltal... 5 Distributionsanläggningar, elledningar,... 6 Nätsstationer och störningar... 7 Bokslutsprinciper... 8 Resultat- och balansräkning... 9 Finansieringsanalys Bokslutets noter Särredovisning Styrelsens och VD:s underskrifter Revisionsberättelse Organisation Personal Peter Eriksson Pärmbild Sviby Bilderna är tagna av ÅEA:s personal Produktion: Zapp reklambyrå 2012

3 VD:S ÖVERSIKT Det gångna året var företagets 55:e verksamhetsår. År 2011 inleddes lika som året före avslutades med fortsatt kall väderlek och mycket hög elöverföring. Den resterande delen av året blev dock varmare än ett normalår och året slutade totalt sett på den näst högsta elöverföringen någonsin. Återigen visar detta att väderlekens påverkan på överförda energimängder och därigenom betydelsen för ÅEA:s intäkter är stor. Antal nya elanvändare ökade något mindre än tidigare år och det var den lägsta anslutningsökningen på tolv år. Det är dock för tidigt att säga att det kan vara en trend eftersom år 2010 igen var en toppnotering. Snittförbrukning per förbrukare ökar mindre än tidigare vilket indikerar energieffektivt nybyggande och renoveringsarbete. ÅEA:s elproduktionssatsningar fortsätter. De åländska vindkraftsprojekten har ännu inte fått klartecken på att de skall kunna delta i det finska stödsystemet. Väntan blir frustrerande lång men trots detta vill vi ännu tro på att byggstart skall vara möjligt inom kort. Ännu så sent som i december 2011 och januari 2012 har diskussioner förts på tjänstemanna- och ministernivå mellan Åland och ministerierna i Finland om hur det finska stödet skall hanteras på Åland. Kanteleen Voimas torvkraftproduktion har haft den nästlägsta årsproduktionen under den tid ÅEA har ägt andelar. Främsta orsaken till det är nedregleringar av producerad effekt på grund av låga försäljningspriser. Fennovoimas förverkligandeplaner fortsätter och under året beslutades att verket skall byggas i Pyhäjoki i Österbotten. Jan Wennström, VD Prisnivåerna på elmarknaden Nordpool har under hela året i princip varit nedåtgående till följd av ett under året kraftigt förbättrat hydrologiskt läge samt fortsatt global ekonomisk oro. Efter att vi under de två senaste vintrarna tidvis sett mycket höga spotpriser ser det ut som att innevarande vinter kommer att ha övervägande låga priser. Som vi sagt flera gånger tidigare är dessa svängningar svåra att förutspå men i motsats till de senaste vintrarna är priserna nu mera förmånliga för kunderna. De nordiska energiministrarnas strävan att genom organisationen NordReg arbeta för en helnordisk slutkundsmarknad fortsätter med oförminskad styrka. ÅEA deltar tillsammans med både finska och svenska små och medelstora elbolag i försöken att mildra verkningarna av planerna. Bland annat för denna fråga har ÅEA gått med i en finländsk intresseorganisation, Lokalkraft r.f., tillsammans med ca fyrtio andra bolag. Lokalkraft kommer också att arbeta med andra framtidsfrågor för energibranschen som är viktiga för medlemmarna i föreningen. Under 2011 har förhandlingar förts mellan huvudägarna i Kraftnät Åland Ab. En överenskommelse har gjorts där Ålands landskapsregering köper alla övriga aktieägares aktier i Kraftnät Åland. ÅEA ser positivt på aktieförsäljningen som är reglerad av EU-lagstiftning. Jag vill slutligen rikta ett stort och varmt tack till ÅEA:s alla anställda som på ett bra, engagerat och förtjänstfullt sätt under året har utfört sina arbetsuppgifter. Frånskiljarstolpe.

4 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Distributionsverksamheten År 2011 byggdes 69,2 km ellinjer. Under året byggdes eller renoverades relativt många mellanspänningslinjer (MSP-linjer) i antal och väl spritt över distributionsområdet. Vi ser inga egentliga tendenser att byggandet skall minska trots att själva nyanslutningstakten har gått ner något. Tiden för projekteringarna förlängs av flera olika orsaker och trots att beredarkapaciteten har höjts har vi svårigheter att planera den volym vi önskar. Efter att vi under många år varit förskonade från stormar avslutades året med två storstörningar i december. Problemen blev inte så omfattande hos ÅEA som hos andra elbolag i Finland och Sverige vilka åter igen drabbades svårt. Efter stormarna inleddes det en debatt i Finland om jordkabling och byggandet av ellinjer längs väg. Vi har inlett en dialog med myndigheterna om en större flexibilitet än vad vi haft och i linje med de nya linjebyggnadsprinciperna i övriga Finland. Fortsättningsvis är det hög fokus på renoveringar. De isolerade MSP-ledningarna ökar kontinuerligt och nu har vi endast 2 km av gamla kopparledningar kvar i vårt nät. Elnätets utsatthet vid stormtillfällen förbättras alltså fortsättningsvis. Under 2011 fortsatte planeringen av MSP-renoveringen i Kökar. Vi hade hoppats kunna inleda själva arbetet under 2011 men det är nu förskjutet till i år. Under året har inga större byggnadsarbeten gjorts för Kraftnät Ålands räkning. Nyanslutningstakten har under 2011 varit något lägre än tidigare år men trots en fortsatt ekonomisk kris i Europa kan vi själva inte se att avmattningen skall vara bestående. Under året har inga större investeringar gjorts. Elförsäljning Marknadspriset på el på månadsmedelnivå har haft en sjunkande tendens under hela året. Världsekonomin har inte kunnat förbättras nämnvärt, den finansiella oron kvarstår och priserna på råvaror har sjunkit. De nordiska vattenmagasinen har fyllts så den hydrologiska situationen var vid årsskiftet mycket god. Det har inneburit låga elpriser under hösten och vintern vilket är positivt för elinköpet men negativt för elproduktionen i Kanteleen Voima. Trots att marknadspriserna totalt sett skulle ha krävt ett höjt elpris till kund valde vi under året att lämna priset oförändrat till kundernas fördel. Inför 2012 har vi justerat upp tariffpriset på elenergi med knappt 6 %. Under 2011 var inköpen av elenergi fördelade så att 63,2 % (60,9 %) köptes från E.ON Sverige, 14,0 % (19,2 %) från Kanteleen Voima Oy och 22,8 % (19,9 %) från åländska vindkraftsproducenter. Elproduktion Kanteleen Voima producerade för fullt de tre första månaderna under året. Därefter vidtogs revision och i slutet av juli återupptogs produktionen. Under hösten har verket tvingats till nedregleringar till följd av låga försäljningspriser. Torvtillgången för Kanteleen Voima är bekymmersam. Skördemöjligheterna varierar i Finland på grund av vädrets makter. Positivt är dock att andelen biomaterial som råvara har kunnat ökas i verket och under 2011 har det använts i snitt 17 % biomaterial. Då marknadspriserna speciellt under hösten var låga blev ÅEA:s resultat från Kanteleen Voima svagt positivt för helåret Kanteleen Voima har flyttat över vindkraftsprojekten till ett separat dotterbolag Puhuri Oy. Det första projektet som kan bli förverkligat väntar på investeringsbeslut under första halvåret Utvecklingen för ÅEA:s åländska vindkraftsprojekt har i princip stått stilla under året som gått. Fortsättningsvis väntar vi på att det finska stödsystemet skall gälla även på Åland. Vi tror fortfarande projekten kan förverkligas men om inte landskapsregeringen inom en relativt snar framtid hittar en lösning måste Åland söka andra vägar att hitta finansieringsstöd för projektägare. Förbrukningsmätare finns till låns på bibliotek. Ekonomi Nätverksamhetens omsättning minskade något år 2011 jämfört med ur elöverföringssynpunkt det mycket goda året Trots det blev nätverksamhetens resultat gott eftersom överföringens volym översteg budgeterad nivå. Kostnaderna har likaså hållits på budgeterad nivå. Inför år 2012 beslöts att inte höja elnätavgifterna vilket innebär att de är oförändrade för fjärde året i följd. När Kraftnät Åland inleder investeringen i den nya kabeln till

5 Finland kommer tarifferna att höjas. Elförsäljningen resulterade i ett negativt resultat. Under året skulle det funnits behov av prishöjningar men beslut togs att inte höja tariffpriserna då elförsäljningens resultat över flera år har varit klart positivt. Totala omsättningen år 2011 blev 17,25 (18,54) milj. vilket är 7,0 % lägre än föregående år. Intäkterna från försäljningen av elenergi minskade med 10,3 % till 8,52 (9,50) milj.. Nätintäkterna minskade med 3,8 % till 8,34 (8,67) milj.. Faktureringen av externa byggprojekt blev 0,22 milj. (0,20). Övriga intäkter uppgick till 0,17 milj. (0,17). Inköpet av nättjänster blev 3,80 (3,68) milj., +3,3 %, och inköp av elenergi 8,68 (9,63) milj., -9,9 %. Kostnaderna för inköp av material och tjänster av utomstående ökade jämfört 2010 och blev 1,39 (1,37) milj.. Kostnaderna för underhåll av 10 kv mellanspänningsnätet uppgick till 0,17 milj. (0,2). Kostnaderna för underhåll av lågspänningsnätet uppgick till 0,42 milj. (0,16). Kostnaderna för underhåll av nätstationerna uppgick till 0,03 milj. (0,08). Kostnaderna för jour och störningar uppgick till 0,38 milj. (0,27). Den sammanlagda investeringen i elnätet under året var ca 2,12 milj. (1,21). Kassalikviditeten och soliditeten är fortsatt god. ( )= uppgifter för år Personal Personalantalet är 37 vid ingången av år Under året har en verklig trotjänare, Paul Albertsson, gått i pension efter 42,5 års arbete på ÅEA. Det är nu drygt 3 år till nästa pensionering. Medelåldern för ÅEA:s anställda är 44,7 år och de har i medeltal arbetat 15,6 år i företaget. Risker och miljö ÅEA hanterar prisrisker på elmarknaden genom att handla med elderivativinstrument och derivativinstrument för utsläppsrätter för koldioxid enligt en av styrelsen fastställd handelspolicy. Avsikten är att minska prisfluktuationerna på elmarknaden. Handel med derivativinstrument sker enbart i skyddssyfte. En betydande kostnadsrisk är skador på elnätet till följd av oväder. ÅEA har sedan flera år tillbaka använt endast belagd friledning samt kabel vid byggandet av mellanspänningslinjer. Den relativa andelen isolerade ledningar, hängkabel och jordkablar ökar kontinuerligt. Då det ur planerings- och tillståndssynpunkt sett är möjligt byggs ellinjerna längs väg. Vi följer aktivt med utvecklingen av linjebyggnadstekniker och utbyter erfarenheter med andra elbolag. Vi strävar till att upprätthålla tillräckliga lager och resurser för störningar. ÅEA arbetar för miljömässigt goda tekniska lösningar i det dagliga arbetet. Vi väljer att köpa miljövänliga material där det så är möjligt. Sedan flera år tillbaka används belagd friledning med återvinningsbar isolering. Framtidsutsikter Under 2000-talet har de många stormarna haft betydande påverkningar på de nordiska elbolagen. Det har gjorts betydande ökningar på investeringssidan i förnyande av elnäten i synnerhet i Sverige. För ÅEA har effekterna inte varit desamma, vi har varit förskonade från motsvarande svåra situationer. Vi anser att detta beror på flera samverkande orsaker. Dels har Åland kanske inte drabbats av de värsta stormarna, dels är den åländska skogen mera kortväxt än i Sverige och i övriga Finland. ÅEA har också under många års tid konsekvent arbetat med linjeröjning och breddning. Tillsammans med en kompetent och lokalkunnig personalstyrka har vi kunnat motverka riktigt svåra störningar. Men ÅEA kan för den skull inte slå av på takten på investeringarna i elnätet, på renoveringar och på övrigt resursbyggande. Fortsättningsvis är ÅEA:s renoveringsbehov en stor utmaning. På samma sätt som tidigare är volymsvängningar i elöverföringen beroende på vädervariationerna en svårighet som bolaget alltid får leva med. Även planerna på ytterligare satsningar i elproduktion är utmaningar som bolaget skall hantera. Med erfarenhet av de senaste årens svårigheter med att Åland skall kunna komma med i det finska stödsystemet ser vi att investeringarna lätt har en tendens att försenas och förskjutas. Detta kan vara både till fördel och till nackdel. Samtidigt är investeringar i elkraft oerhört tunga och långsiktiga så de kräver noggranna kalkyler och överväganden. Under 2011 har finansieringsprocessen för Kraftnät Ålands nya reservkraftsförbindelsen till Nådendal i Finland gått framåt på så sätt att ett beslut om 40 % statsstöd är taget. I dagsläget är själva EU- Det noterades en ny effekttopp 41,055 MW den 15 februari 2011 mellan 07 08

6 notifieringen av finansieringen på gång. Kabeln kan förhoppningsvis beställas första halvåret 2012 med färdigställande under år Trots 40 % statsstöd och löfte om ytterligare finansiering från landskapsregeringen blir kostnadstrycket för kunderna stort. Styrelsens förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att av årets vinst 362,79 avsätts 72,56 till reservfonden, medan återstoden 290,23 kvarlämnas på vinstmedel. Övrigt Under året förnyandes ventilationsystemet i ÅEA:s kontorsfastighet. Det nya systemet baseras på en värmepunp som tar värmeenergin från sex borrhål och det kan även producera kyla sommartid. Förutom VVS-installationen har även samtliga fönster i kontorsdelen förnyats. Förhoppningsvis kommer detta att innebära en betydande energibesparing. Jomala den 3 februari 2012 Styrelsen Hur fördelades pengarna på elfakturan 2011 ( ) = uppgifter för år 2010 Elaccis + moms 29,3% (24,0%) Hur fördelades pengarna på elfakturan 2011 ( ) = uppgifter för år 2010 ÅEA Drift, underhåll och investeringar, inkl nätförluster 20,0 % (23,2%) Kraftnät Åland inköp 16,7% (17,1%) El energi inköp 34,0% (35,7%) Elöverföring enligt tariff och förbrukningsgrupp år 2011

7 NYCKELTAL

8 DISTRIBUTIONSANLÄGGNINGAR Allmänt Totalt byggdes 69,2 km ledningar varav 3,3 km byggdes till externa kunder. Administrationen runt projekteringarna är fortsättningsvis stor och fordrar stora arbetsinsatser. Investeringar ÅEA fortsätter att investera i elnätet för att kunna hålla en hög kvalitet på elnätet. Vårt mål är att hålla en livslängd på elnätet som understiger 50 år. Vid nybyggnation av ellinjer gäller att vi bygger rationellt och om möjligt försöker vi få ellinjerna placerade närmare vägar för att underlätta underhållet av ellinjerna. 10 kv ellinjerna isoleras eller grävs ner för att minska störningarna på grund av stormar och dylikt. Vi har nu ett ledningsnät som är km långt. Mellanspänningsledningar, 10 kv Under året har vi byggt 33,6 km mellanspänningsledningar. Tjugoen MSP-linjer har byggts för nyanslutningar eller för att förstärka befintligt nät. Totala ledningslängden i 10 kv ledningsnätet är 1169 km. Björn Flodin installerar servrar. Om- och nybyggnad av 10 kv elnätet har gjorts bl.a. i följande områden: Avgrening till Småholma i Jomala Avgrening till Vattenverket i Jomala Avgrening till Bredbolstad i Hammarland Avgrening till Björnhuvud i Eckerö Björnhuvud till Björnhuvud Södra i Eckerö Degersand till Flyttan i Eckerö Avgrening till Långnäsgrund i Eckerö Holmviken till Holmskatan i Eckerö Sandviken till Måsvik i Eckerö Godby ställverk till Pålsböle i Finström Avgrening till Mangelbo i Finström Grelsby till Markusböle i Finström Avgrening till Österåker industriområde i Saltvik Avgrening till Ängö i Vårdö Ängö till Bussö i Vårdö Avgrening till Lövholm i Lemland Avgrening till Granboda Östra i Lemland Norrboda till Ängösund i Lumparland Norrboda till Norrboda udden i Lumparland Avgrening till Stordalsberget i Lumparland Avgrening till Långholmsströmmen i Brändö Lågspänningsledningar, 0,4 kv Vi byter kontinuerligt ut ledningarna till grövre dimensioner samt minskar på nätstationernas fördelningsområden. Vi har under året byggt 32,3 km lågspänningsledningar. Det totala lågspänningsnätet var vid årsskiftet km långt.

9 Nätstationer, 10/0,4 kv Under året har antalet nätstationer ökat med 18 st och totala antalet nätstationer var vid årsskiftet 1020 st. Störningar Under året har vi haft 135 oaviserade avbrott mot 76 året innan. Avbrotten har sammanlagt berört kunder vilket ger i medeltal 514 kunder/oavisierat avbrott. Störningstiden per station är 3,6 timmar mot 1,8 timmar året innan. I december berördes vårt nät av stormar i 2 omgångar. I genomsnitt har våra kunder berörts av avbrott ca 5,3 gånger under året om man bortser från avbrott i elleveransen från Kraftnät Åland. De kunder som har haft avbrott har i medeltal under året varit utan ström i 42 minuter. Totalt har kunderna berörts av 58 snabb- eller tidsåterinkopplingar som sammanlagt berört 2825 kunder. Under året har vårt nätområde berörts av 21 avbrott i elleveransen från Kraftnät Åland. Dessa avbrott har i medeltal berört kunderna under 14 minuter och totalt har kunder berörts. Trots de omfattande avbrotten som varit både i Sverige och Finland kan vi notera att vi på ÅEA inte har haft något strömavbrott längre än tolv timmar.

10 BOKSLUTSPRINCIPER Anläggningstillgångar och avskrivningar Anläggningstillgångarna har upptagits till ursprunglig anskaffningsutgift från och med 1985, medan anskaffningar därförinnan är upptagna till restvärdet per Anläggningstillgångarnas värde i balansräkningen består av både de rörliga och fasta anskaffningskostnaderna med avdrag för linjära planenliga avskrivningar vilka beräknats utgående från tillgångarnas sannolika ekonomiska livslängd. Avskrivningstiderna är: Rättigheter till linjegator Byggnader Distributionsnät Elmätningsutrustning Maskiner och inventarier ADB-program och utrustning 20 år 40 år 30 år 8-14 år 10 år 3-5 år Uppskrivningen av jordområden baserar sig på en försiktig uppskattning av marknadsvärdet. Uppskrivningen gjordes år 1989 och sedan dess har ingen justering gjorts. Uppskrivningen har förts mot reservfonden. Fordringar och skulder i utländsk valuta Tillgodohavanden i utländsk valuta har omräknats till euro enligt Finlands Banks medelkurs på bokslutsdagen. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångarna har upptagits enligt förstin först-ut principen värderade till anskaffningsutgiften eller till sannolik återanskaffningskostnad ifall detta är lägre än anskaffningsutgiften. I anskaffningsutgiften för pågående projekt har både rörliga och fasta kostnader inkluderats. Finansiella elhandelsinstrument Handel med finansiella elhandelsinstrument och derivativinstrument för utsläppsrätter för koldioxid sker enbart i skyddssyfte. Resultatet av en säkringstransaktion redovisas vid samma tidpunkt som resultatet av den säkrade transaktionen och ingår då i rörelseresultatet. Användningen av elderivativinstrument är omfattande. Värdepapper De värdepapper som ingår bland finansieringstillgångar och placeringar är upptagna till anskaffningsvärdet. Distributionsnätets utbyggnad och underhåll Av distributionsnätets årliga om- och utbyggnad kostnadsförs fr.o.m den del som motsvarar reparationer av befintligt nät.

11 Resultaträkning (EURO) Not OMSÄTTNING , ,56 Förändring i pågående arbeten , ,72 Tillverkning för eget bruk , ,61 Övriga rörelseintäkter , ,02 Material o. tjänster Elanskaffning, material, förnödenheter o. varor Inköp under perioden , ,31 Ökning/minskning av lager , ,98 Köpta tjänster , ,39 Sa material o. tjänster , ,68 Personalkostnader Löner och arvoden , ,03 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,96 Övriga lönebikostnader , ,81 Sa personalkostnader , ,80 Avskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,81 Övriga rörelsekostnader , ,57 RÖRELSEVINST (-FÖRLUST) , ,61 Finansiella intäkter o kostnader 4 Intäkter från placeringar 1 310, ,00 Övr. ränte- och finansiella intäkter , ,49 Räntekostnader och övr. finansiella kostnader , ,94 Sa finansiella intäkter o. kostnader , ,55 VINST (-FÖRLUST) före extraordinära poster , ,16 Extra ordinära poster 0,00 0,00 VINST (-FÖRLUST) före boksl.disp. och skatt , ,16 Bokslutsdispositioner Förändr. av avskr.differens , ,00 Inkomstskatter 5.1 0, ,60 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST 362, ,5

12 Balansräkning Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 6 Övriga utgifter med lång verkningstid , ,75 Sa Immateriella tillgångar , ,75 Materiella tillgångar 6 Mark- och vattenområden , ,23 Byggnader , ,96 Distributionsnät , ,60 Maskiner o inventarier , ,74 Pågående arbeten , ,81 Sa Materiella tillgångar , ,34 Placeringar 8.1 Aktier och andelar , ,81 BESTÅENDE AKTIVA, TOTALT , ,9 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material o förnödenheter , ,37 Pågående arbeten åt utomstående , ,16 Sa Omsättningstillgångar , ,53 Kortfristiga fordringar Kundfordringar , ,14 Resultatregleringar , ,62 Övriga fordringar 77,89 145,79 Sa Kortfristiga fordringar , ,55 Finansiella värdepapper , ,36 Kassa och bank , ,39 RÖRLIGA AKTIVA, TOTALT , ,83 AKTIVA, TOTALT , ,73 Passiva EGET KAPITAL 10 Andelskapital , ,00 Reservfond , ,42 Balanserad vinst (förlust) från tidigare år , ,97 Årets vinst 362, ,56 EGET KAPITAL, TOTALT , ,95 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Avskrivningsdifferens , ,05 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Elanslutningsavgifter , ,95 Sa Långfr. främmande kapital , ,95 Kortfristigt främmande kapital Erhållna förskott , ,42 Leverantörsskulder , ,21 Övriga skulder , ,91 Resultatregleringar , ,24 Sa Kortfr.främmande kapital , ,78 FRÄMMANDE KAPITAL, TOTALT , ,73 PASSIVA, TOTALT , ,73 10

13 FINANSIERINGSANALYS Affärsverksamheten Rörelsevinst/-förlust , ,61 Korrigering till rörelsevinsten , ,81 Förändring i rörelsekapitalet , ,09 Erhållna räntor och övr. finansiella intäkter , ,49 Erlagda räntor och övr. finansiella kostnader , ,94 Erhållna dividender 1 310, ,00 Erlagda skatter 0, ,60 Affärsverksamhetens nettokassaflöde , ,28 Investeringar Investeringar i distributionsnätet , ,19 Investeringar i övriga anläggningstillgångar , ,77 Investeringskassaflöde totalt , ,96 Kassaflöde före finansieringen , ,32 Finansiering Ökning av elanslutningsavgifter , ,56 Ökning av andelskapital 5 950, ,00 Finansiering totalt , ,56 Förändring av likvida medel , ,88 Likvida medel , ,87 Likvida medel , ,75 c/kwh 15 Konsumentpris inkl fasta kostnader Konsumenternas medelpris i c/kwh under år 1959 och åren 1969 och framåt Skatter Inköp elenergi Kraftnät inköp 2 1 Drift, underhåll och investeringar inkl nätförluster ÅEA Drift, underhåll och investeringar, inkl nätförluster Kraftnät Åland inköp El energi inköp Elaccis + moms 11

14 Resultaträkningens noter Omsättningsfördelning Elförsäljning , ,13 Nätavgifter , ,04 El och nät, totalt , ,17 Övrig linjebyggnad , ,72 Linjebyggnad, totalt , ,72 Hyror, ersättningar o. korrektivposter , ,67 Omsättning totalt , ,56 2 Övriga rörelseintäkter Övrigt , , , , Löner och arvoden Löner till förvaltningen, VD och VVD , ,0 Arvoden till styrelse och förvaltningsråd , ,00 Löner till övrig personal , , , , Antal anställda Administrativ personal inkl VD 5 5 Teknisk personal Montörer, lagerpersonal och fastighet Finansiella intäkter o kostnader Dividendintäkter 1 310, ,00 Ränteintäkter , ,57 Räntekostnader , ,94 Övriga finansiella intäkter och kostnader , , , , Direkta skatter Inkomstskatt på den egentliga verksamheten 0, ,60 Uppskrivningen på jordområden har ingen inverkan på inkomstbeskattningen. 5.2 Latenta skatteskulder på bokslutsdispositioner Ackumulerad avskrivningsdifferens , ,05 Latent skatteskuld , ,97 Kapitalvärdet av avskrivningsdifferensen , ,08 12

15 Balansräkningens noter Övriga utgifter med Mark- och 6 Anläggningstillgångar och övriga lång verkningstid vattenområden Byggnader långfristiga placeringar Anskaffningsutgift , , ,03 Ökningar ,36 0,00 0,00 Minskningar 0,00 0,00 0,00 Anskaffningsutgift , , ,03 Ackumulerade avskrivningar ,23 0, ,07 Ackumulerade avskrivningar på minskningar 0,00 0,00 0,00 Avskrivningar under räkenskapsperioden ,32 0, ,36 Ackumulerade avskrivningar ,55 0, ,43 Uppskrivningar ,96 Bokföringsvärde , , ,60 Ackumulerad avskrivningsdifferens ,33 0, ,65 Förändring i avskrivningsdifferens under perioden 658,32 0, ,00 Ackumulerad avskrivningsdifferens ,65 0, ,65 Utgiftsrest efter totala avskrivningar , , ,95 Maskiner och Distributionsnät inventarier Totalt Anskaffningsutgift , , ,39 Ökningar , , ,38 Minskningar 0, , ,86 Anskaffningsutgift , , ,91 Ackumulerade avskrivningar , , ,98 Ackumulerade avskrivningar på minskningar 0, , ,71 Avskrivningar under räkenskapsperioden , , ,19 Ackumulerade avskrivningar , , ,55 Uppskrivningar ,96 Bokföringsvärde , , ,32 Ackumulerad avskrivningsdifferens , , ,37 Förändring i avskrivningsdifferens under perioden , , ,47 Ackumulerad avskrivningsdifferens , , ,52 Utgiftsrest efter totala avskrivningar , , , Pågående anskaffningar , ,81 Utgiftsrest på produktionsmaskiner och inventarier , ,30 13

16 Fordringar på ägarintresseföretag Kundfordringar , ,60 Ägarintresseföretags Övriga Totalt 8.1 Placeringar aktier aktier Anskaffningsutgift , , ,81 Förändring 0, , ,48 Anskaffningsutgift , , ,29 Bokföringsvärde , , , Ägarintresseföretag Ägarandel Eget kapital Vinst Kraftnät Åland Ab, Mariehamn 28,10% ,89 0,00 (Bokslutsvärden per , år 2011 ej tillgängliga) Aktiva resultatregleringar Övriga resultatregleringar , ,16 Resultatregleringar totalt , ,16 10 Eget kapital Andelskapital , ,00 Ökning under året 5 950, ,00 Andelskapital , ,00 Reservfond , ,42 Ökning under året ,71 262,00 Reservfond , ,42 Balanserad vinst , ,97 Fonderad vinst från fjolåret , ,00 Vinst från tidigare år per , ,97 Vinstmedel , ,00 Överfört till reservfond ,71-262,00 Överfört till balanserad vinst , ,00 Räkenskapsårets vinst 362, ,56 Vinstmedel , ,56 Eget kapital totalt , ,

17 Skulder till ägarintresseföretag Skulder till leverantörer , ,96 12 Passiva resultatregleringar Personalrelaterade resultatregleringar , ,92 Övriga resultatregleringar 0, ,32 Resultatregleringar totalt , ,24 13 Givna säkerheter För egen del Inteckningar i fastighet , ,00 Företagsinteckning , ,00 Pantsatta värdepapper, bokföringsvärde 0,00 0,00 Deposition som säkerhet till ägarintresseföretag , ,36 Skulder som täckts med inteckningar Checkräkning med kredit , ,00 - varav utnyttjad limit ,00 0,00 Elderivativinstrument Gängse värde , ,00 Nominellt värde , ,00 Bergvärme installerades under året. Fönsterbyte utfördes under sommaren. 15

18 Särredovisning i enlighet med ellagen för landskapet Åland Nätverksamhet Elförsäljning RESULTATRÄKNING OMSÄTTNING , , , ,13 Förändring i pågående arbeten , ,72 Tillverkning för eget bruk , ,61 Övriga rörelseintäkter , ,02 Material o. tjänster Elanskaffning, material, förnödenheter o. varor Inköp under perioden , , , ,83 Ökning/minskning av lager , ,98 Köpta tjänster , ,39 Sa material o. tjänster , , , ,83 Personalkostnader Löner och arvoden , , , ,40 Lönebikostnader Pensionskostnader , , , ,29 Övriga lönebikostnader , , , ,62 Sa personalkostnader , , , ,31 Avskrivningar Avskrivningar enligt plan , , ,09-891,15 Övriga rörelsekostnader , , , ,28 RÖRELSEVINST (-FÖRLUST) , , , ,44 Finansiella intäkter o kostnader Intäkter från placeringar 1 310, ,00 Övr. ränte- och finansiella intäkter , ,49 Räntekostnader och övr. finansiella kostnader -548,10-518,39-526,61-539,55 Sa finansiella intäkter o. kostnader , ,10-526,61-539,55 VINST (-FÖRLUST) före extraordinära poster , , , ,99 Extra ordinära poster 0,00 0,00 0,00 0,00 VINST (-FÖRLUST) före boksl.disp. och skatt , , , ,99 Bokslutsdispositioner Förändr. av avskr.differens , ,00 Inkomstskatter 0, ,60 0,00 0,00 VINST (-FÖRLUST) , , , ,99 I de särredovisade resultaträkningarna har kostnaderna påförts verksamheterna i enlighet med deras orsakssamband till verksamheten. 16

19 Särredovisning i enlighet med ellagen för landskapet Åland BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Övriga utgifter med lång verkningstid 4 621, ,50 Placeringar Aktier och andelar , ,96 BESTÅENDE AKTIVA, TOTALT , ,46 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar Kundfordringar , ,98 Sa Kortfristiga fordringar , ,98 Finansiella värdepapper , ,36 Kassa och bank 0,00 0,00 RÖRLIGA AKTIVA, TOTALT , ,34 AKTIVA, TOTALT , ,80 PASSIVA EGET KAPITAL Balanserad vinst från tidigare år , ,73 Årets vinst , ,99 EGET KAPITAL, TOTALT , ,74 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Skulder till kreditinstitut 0,00 0,00 Kortfristigt främmande kapital Leverantörsskulder , ,79 Övriga skulder , ,27 Sa Kortfr.främmande kapital , ,06 FRÄMMANDE KAPITAL, TOTALT , ,06 PASSIVA, TOTALT , , Antal nya mätarplatser under år 2011 var 148st = +1,0 % Antal mp / år Snitt 5 år= 1,4 %

20 STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS UNDERSKRIFTER Jomala den 3 februari 2012 Jan Wennström, VD Nina Nyman-Johansson Jan Sundberg Folke Engblom, ordf. Erik Sommarström Anders Granskog Över utförd revision har idag avgivits berättelse. Jomala den 6 februari Magnus Lundberg GRM Gunnar Mattsson GRM Revisionsberättelse till Ålands Elandelslags medlemmar Vi har granskat Ålands Elandelslags bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden och bestämmelser gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Revisorns skyldigheter Revisorn skall utföra revisionen enligt god revisionssed i Finland och utgående från detta ge ett utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen. God revisionssed förutsätter att yrkesetiska principer iakttas och att revisionen planeras och utförs så att man uppnår en rimlig säkerhet om att bokslutet och verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter och att medlemmarna i styrelsen och verkställande direktören har handlat i enlighet med stadgandena i lagen om andelslag. Med revisionsåtgärderna vill man försäkra sig om att de belopp och den övriga information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen är riktiga. Valet av åtgärder grundar sig på revisorns omdöme och bedömning av risken för att bokslutet innehåller en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid planeringen av nödvändiga granskningsåtgärder beaktas även den interna kontrollen som inverkar på upprättandet av presentationen av bokslutet. Därutöver bedöms bokslutets och verksamhetsberättelsens allmänna form, principerna för upprättandet av bokslutet samt de uppskattningar som ledningen gjort vid upprättandet av bokslutet. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Finland. Enligt vår mening har vi utfört tillräckligt med för ändamålet tillämpliga granskningsåtgärder för vårt utlåtande. Utlåtanden Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om andelslagets ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden och bestämmelser gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen är förenliga med uppgifterna i bokslutet. Mariehamn den 6 februari 2012 Rörläggning i det nya bostadsområdet på Möckelö. Gunnar Mattsson GRM Magnus Lundberg GRM 18

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Svenska Mässans årsredovisning

Svenska Mässans årsredovisning 2007 Svenska Mässans årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Mässan Stiftelse får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderstiftelsen för år 2007 Nordiska Skolledarkongressen

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

N O B E L - S T I F T E L S E N

N O B E L - S T I F T E L S E N NOBEL- STIFTELSEN Årsredovisning 2012 NOBELSTIFTELSEN ORGANISATIONSNUMMER 802002-4462 ÅRSREDOVISNING 2012 Nobelstiftelsen, Box 5232, 102 45 Stockholm Nobelstiftelsen 2013. Nobelpriset, Nobelmedaljen och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Varför låna av någon annan?

Varför låna av någon annan? Varför låna av någon annan? Årsredovisning 1999 MEST ORD SIFFROR MEST ORD Årsredovisning 1999 Landshypotek AB Innehåll Året i korthet 2 VD-kommentar 4 Berne Gustafsson en delägare 6 Henrik Larsén en delägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer