Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt"

Transkript

1 Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA

2 Dnr: 2012/217 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, Östersund Telefon: Telefax: E-post: För ytterligare information, kontakta Martin Flack. Telefon: E-post:

3 Förord Tillväxtanalys har av Samordningsrådet för smarta elnät fått i uppdrag att beskriva trender och utmaningar i ett antal länder för att främja utvecklingen av smarta elnät. De länder som studerats är Japan, USA, Sydkorea, Kina och Indien. Denna rapport sammanfattar ett omfattande underlagsmaterial som finns tillgängligt i sin helhet på Tillväxtanalys hemsida. Dessa underlag är baserade på studier av offentliga dokument, akademiska artiklar och intervjuer med experter från respektive land och innehåller bland annat följande övergripande observationer: Engagemanget kring smarta nät hos beslutsfattare från olika sektorer är stort i samtliga länder och offentliga aktörer av olika slag är tydligt pådrivande. Slutkonsumenterna är som regel mindre engagerade vilket kan förklaras av att konsumentperspektiven fortfarande inte börjat diskuteras i vissa av länderna samt av en tveksamhet från konsumenterna kring nyttan av smarta elnät och i synnerhet de smarta mätarna, vilka i till exempel USA ses som ett ingrepp i den personliga integriteten. Vid sidan av FoU, vilket fortfarande är den dominerande formen för statligt stöd till smarta elnät, placeras även standardiseringsfrågor högt på agendan i alla länder. Standardisering ses som en viktig del i kunskapsutvecklingen men flera länder, i synnerhet Kina, ser också möjligheter med att standardiseringsarbetet i kombination med teknikutvecklingen kan ge landet globala konkurrensfördelar genom att skapa nya kinesiska standarder som övriga delar av världen på sikt måste förhålla sig till. Utmaningar och möjligheter i den fortsatta utvecklingen av smarta elnät är i stor utsträckning landspecifika. En gemensam positiv faktor är dock det redan nämnda starka politiska engagemanget och en gemensam tröskel är en viss ovilja eller skepticism från elmarknadernas aktörer att ändra invanda arbetssätt och system. Nya affärsmodeller och institutionella förutsättningar är således viktiga förutsättningar för den framtida utvecklingen av smarta elnät. Rapporten bygger på underlag från Tillväxtanalys analytiker i Delhi, Peking, Tokyo och Washington samt professor Seung Il Moon vid Seoul National University i Sydkorea. Sammanfattningen av dessa, presenterad i kapitel tre, har gjorts av Thomas Westerberg (Sweco Eurofutures). Martin Flack vid Tillväxtanalys kontor i Stockholm har varit projektledare och har även författat inledning och bakgrund i kapitel ett och två. Stockholm, maj 2013 Enrico Deiaco Avdelningschef, Innovation och globala mötesplatser 3

4

5 Innehåll Sammanfattning Inledning Tillväxtanalys uppdrag Frågeställningar och angreppssätt Bakgrund och tillväxtpolitiskt sammanhang Smartare nät för förnybar energi och ökad försörjningstrygghet Utvecklingen av förnybar energi haltar ökade insatser efterfrågas Smarta nät en del av lösningen? Varför inte smarta nät? Etablerad men fragmenterad teknik Samordningsproblematik affärsmodeller och institutionella faktorer Politik för smarta nät en internationell utblick Viktiga aktörer Kina USA Sydkorea Japan Stöd till utvecklingen av smarta elnät Kina USA Sydkorea Japan Näringsliv och affärsmetoder Kina USA Sydkorea Japan Konsumtion och konsumentengagemang Kina USA Sydkorea Japan Möjligheter med att utveckla smarta elnät Kina USA Sydkorea Japan Utmaningar med att utveckla smarta elnät Kina USA Sydkorea Japan En utblick mot Indien Huvudsakliga observationer Relevans för Sverige

6

7 Sammanfattning Den här rapporten beskriver den huvudsakliga inriktningen kring utvecklingen av smarta elnät i Kina, USA, Sydkorea och Japan, baserat på ett omfattande material i utförliga underlagsrapporter från respektive land. 1 Rapporten presenterar även en utblick avseende utvecklingen av smarta elnät i Indien. Anledningen till att Indien presenteras mer sparsamt, är att utvecklingen där fortfarande är i ett väldigt tidigt skede. Syntesrapporten sammanfattar innehållet från de delrapporter Tillväxtanalys presenterat som underlag till arbetet utifrån följande teman: Viktiga aktörer Stöd till utvecklingen av smarta nät Näringsliv och affärsmetoder Konsumtion och konsumentengagemang Möjligheter och svårigheter med att utveckla smarta elnät De lärdomar som gemensamt kan dras från rapporterna är att det finns ett stort engagemang hos såväl beslutsfattare och näringsliv som akademi att driva på utvecklingen av smarta elnät. Ett engagemang finns också från konsumenterna men detta är av olika anledningar inte lika påtagligt som hos andra aktörsgrupper. Det kan förklaras av att konsumentperspektiven fortfarande inte börjat diskuteras i vissa av länderna samt av att konsumenterna i några av länderna enligt rapporterna indikerar ett visst mått av försiktighet kring att ge sig in i någonting nytt och oprövat. Offentliga beslutsfattare är den grupp av aktörer som starkast driver utvecklingen på området i samtliga länder. I Kina och Sydkorea finns som på många andra områden i dessa länder tydliga planer också inom området smarta elnät, såsom påbörjade insatser från centralregeringen för en utveckling i hela landet. I rapporten kring USA upplevs delstatsnivån och aktörer verksamma på lokalnivån istället ta ett stort ansvar kring utvecklingen av smarta elnät i just sin specifika delstat. I Japan är det i stället kommuner och samverkansplattformar mellan aktörer från olika sektorer som utmärker utvecklingen av smarta elnät. Sammantaget pekar rapporterna på att valet kring aktörer och hur staten rullar ut de smarta elnäten i hög utsträckning kan anses följa de tillvägagångssätt som normalt präglar de olika ländernas arbetsmodeller för infrastrukturinvesteringar. Universitet och forskningsinstitut har en viktig roll för de smarta elnätens utveckling i samtliga länder. I studierna kring länderna uppmärksammas också olika former av testbäddar och pilotprojekt som betydelsefulla för utvecklingen. Ofta är dessa pilotprojekt storskaliga som t.ex. testbädden Jeju Island i Sydkorea. I alla länder finns också en förståelse kring behovet av att inte enbart utveckla smarta elnät i sig, utan att även utveckla ny teknik kopplad mot smarta elnät inte minst i konsumentledet. En jämförelse mellan de olika länderna positionerar Japan som det land som kommit längst i frågan om utveckling av tekniska produkter relaterade till de smarta näten, även om systemperspektivet i likhet med övriga länder inte heller riktigt fått fotfäste här. 1 Dessa finns att ladda ner på Tillväxtanalys hemsida: 7

8 Samtliga länder placerar standardiseringsfrågor högt på agendan för utvecklingen av smarta elnät. Inte minst ses standardiseringsfrågor i många länder som en viktig del i kunskapsutvecklingen. I synnerhet Kina ser möjligheter med att standardiseringsarbetet, i kombination med teknikutvecklingen, kan ge landet globala konkurrensfördelar genom att skapa nya kinesiska standarder som övriga delar av världen på sikt måste förhålla sig till. För såväl näringsliv som konsumenter kommer smarta mätare återkommande upp som en viktig fråga för utvecklingen av smartare elnät. I samtliga länder är ambitionen att föra ut smarta mätare till konsumenterna, något som också antas komma att skapa betydande marknader för företagen. Den tydliga politiska ambitionen är en central drivkraft för utvecklingen av smarta elnät i samtliga länder. I de flesta av länderna finns också en väl utvecklad teknisk- och institutionell struktur för dels uppbyggnad av de smarta näten men också för utveckling av tillhörande tekniska produkter. Gemensamma utmaningar utgörs framförallt av en viss ovilja eller skepticism från elbolagens sida att ändra invanda arbetssätt och system. Generellt sett är misstänksamheten från konsumenterna kring de smarta elnäten, och i synnerhet de smarta mätarna, en utmaning i alla länder. I övrigt verkar utmaningarna kring utvecklingen framförallt finnas bland landspecifika faktorer. I Kina finns problem med att det är många offentliga aktörer som positionerar sig i olika riktningar. I USA är det exempelvis svårigheter att på ett effektivt sätt implementera den federala politiken på delstatlig nivå. I Japan är de snäva tidsramarna i omställningsarbetet mot smarta elnät sannolikt en utmaning medan det i Sydkorea flaggas för eventuella kommande problem med att samordna ambitionerna hos alla olika aktörer i en och samma riktning. Syfte och slutsatser Syftet med denna rapport är att bidra till det pågående arbetet med att ta fram en färdplan för smarta elnät i Sverige genom att visa vad andra länder gör som kan vara värt att lära av eller att anpassa färdplanearbetet till. Ambitionen har varit att beskriva både den övergripande bilden samt att mer i detalj analysera olika aspekter av politiken och dess implementering. Utifrån detta kan några centrala observationer lyftas fram värda att diskutera vidare, till exempel hur lagringsproblematiken hanteras i Japan och Sydkorea där arbetet kommit långt med att integrera transport- och elsystemen genom att använda elbilsbatterier i vila som en central komponent i det smarta elnätet. Eftersom transportsektorn är en huvudutmaning för Sveriges klimat- och energipolitik kan detta vara intressant att följa närmare. Vad gäller affärsmodeller och konsumentperspektivet finns intressanta initiativ i till exempel Indien och USA där den politiska och ekonomiska situationen skapar drivkrafter för utveckling underifrån snarare än från centralt politiskt håll. Detta står vidare i skarp kontrast till situationen i Kina där diskussionen kring smarta nät uteslutande handlar om ökad kontroll och effektivitet i elnätet konsumentperspektivet finns i stort sett inte representerat alls. Hastigheten och skalan på utvecklingen i Kina gör dock ändå landet i högsta grad intressant att förstå bättre, inte minst vad gäller de mekanismer som styr politik, teknikval och finansiering. 8

9 1 Inledning Smarta elnät möjliggör bättre planering av produktion och distribution av el samt ökad flexibilitet för slutkonsumenterna och ses därmed som en viktig pusselbit i arbetet med att öka andelen förnybar energi och att förbättra effektiviteten i energisystemet som helhet. Mot bakgrund av detta lanserade energi- och IT-minister Anna-Karin Hatt i maj 2012 en särskild kommitté med uppdraget att utreda förutsättningar och hinder för smarta elnät att bli en tillväxtbransch för Sverige, samt att bidra till en ökad samordning mellan sektorns aktörer Samordningsrådet med kunskapsplattform för smarta elnät (Samordningsrådet för smarta elnät, se box nedan för mer information). En viktig pusselbit i att ta fram en färdplan för smarta elnät i Sverige är att bättre förstå förutsättningarna i de sektorer som berörs, allt ifrån traditionell kraftproduktion och -överföring och byggsektorn till IT och hemelektronik. Centrala frågor här är vilka möjligheter och hinder för en utveckling av smarta nät som finns samt vilken roll staten kan spela i att undanröja dessa hinder. Det är dock även relevant att sätta in situationen i Sverige i en bredare internationell kontext, för att därigenom förstå hur svenska styrkor och svagheter förhåller sig till andra länder, vilket är fokusområdet för denna rapport. Om Samordningsrådet för smarta elnät Samordningsrådet för smarta elnät tillsattes 30 maj Rådet ska motivera, informera och planera för utveckling av smarta elnät som bidrar till en effektivare och mer hållbar energianvändning. Rådet ska medverka till tydliga spelregler på marknaden och starkare inflytande för kunderna. Dessutom ska rådet medverka till att smarta elnät blir en svensk tillväxtbransch och att det finns gynnsamma förutsättningar för utvecklingen av smarta elnät i Sverige. Rådet ska också skapa en webbplats, en nationell kunskapsplattform, om smarta elnät. Samordningsrådet har 15 medlemmar från myndigheter, organisationer, näringsliv och olika forskningsmiljöer. För att arbeta effektivt har rådet identifierat särskilda fokusområden som är särskilt betydelsefulla för utvecklingen av smarta elnät. Till rådet är knutet referensgrupper för att underlätta samverkan med experter och nyckelaktörer inom olika områden. Senast 1 december 2014 ska rådet lämna förslag på en nationell handlingsplan för smarta elnät. 1.1 Tillväxtanalys uppdrag Samordningsrådet för smarta elnät har uppdragit åt Tillväxtanalys att genomföra en omvärldsanalys för att sätta in den svenska situationen och politiken för smarta elnät i en internationell kontext. Syftet med denna analys har varit att bygga upp en kunskapsbas genom att inhämta lärdomar från andra länders nationella politik för smarta elnät vilka utvecklingsinsatser som görs, hur politiken för att främja smarta elnät ser ut och vilka styrkeområden som kan identifieras. De länder som utpekas i uppdraget är Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA. I förlängningen är målsättningen med detta att skapa förutsättningar för mer informerade och relevanta rekommendationer och förslag som kan utgöra en del av samordningsrådets handlingsplan för utveckling av smarta elnät i Sverige. 9

10 1.1.1 Frågeställningar och angreppssätt De övergripande frågeställningar som projektet haft ambitionen att besvara är: Vilka målsättningar finns kring smarta elnät i de olika länderna? Vilka resurser och konkreta åtgärder har beslutats för att påverka utvecklingen i önskad riktning? Hur styrs arbetet? Vilka aktörer är drivande, vilka har ansvar för finansiering och vilka för genomförande? Finns det någon information om vilken effekt genomförda åtgärder har fått? Utvärderingar eller andra bedömningar? En fråga av särskilt intresse har varit den om konsumentens makt och inflytande över elanvändningen och den roll smarta nät spelar i det sammanhanget. Här ser situationen mellan de olika länderna väldigt olika ut och ambitionen har varit att belysa dessa skillnader, liksom eventuella likheter. Datainsamlingen har skett genom litteraturstudier samt genom djupintervjuer av experter från respektive land. Föreliggande rapport utgör en syntes av de fem landrapporter som tagits fram och som utifrån frågeställningarna beskriver den huvudsakliga inriktningen kring utvecklingen av smarta elnät i Kina, USA, Sydkorea och Japan 2. Syntesrapporten presenterar även en utblick avseende utvecklingen av smarta elnät i Indien. Anledningen till att Indien presenteras mer sparsamt är att utvecklingen i Indien fortfarande är i ett väldigt tidigt skede. Syntesrapporten sammanfattar innehållet från de rapporter Tillväxtanalys presenterat som underlag till arbetet utifrån följande teman: Huvudsakliga aktörer Stöd till utvecklingen av smarta nät Näringsliv och affärsmetoder Konsumtion och konsumentengagemang Möjligheter och svårigheter med att utveckla smarta elnät I kapitel tre presenteras korta sammanfattningar av de underlagsrapporter som tagits fram för respektive land och kapitel fyra diskuterar de huvudsakliga observationer som gjorts i projektet med utgångspunkt i ovanstående fem teman. Dessförinnan, i kapitel två, diskuteras smarta nät utifrån ett tillväxtpolitiskt perspektiv: vilka målsättningar kan smarta nät bidra till att uppfylla och vilka utmaningar finns kring utvecklingen av smarta nät i Sverige? 2 Dessa finns att ladda ner på Tillväxtanalys hemsida: 10

11 2 Bakgrund och tillväxtpolitiskt sammanhang Smart Grid is an electricity network that can cost-efficiently integrate the behaviour and actions of all users connected to it generators, consumers and those that do both in order to ensure economically efficient, sustainable power systems with low losses and high levels of quality and security of supply and safety. European Regulatory Group for Electricity and Gas (ERGEG) Som definitionen 3 ovan indikerar ingår smarta nät som en hörnsten i utvecklingen mot ett framtida energisystem där energiproduktionen sker mer distribuerat och i högre grad baseras på förnybara energislag. Ökad information om och styrning av konsumtion och produktion för att skapa förutsättningar för en mer effektiv energianvändning i samhället i stort ingår som en viktig komponent. Ytterligare en faktor som betonas allt mer är konsumentinflytande: att genom ökad användning av IT-teknik skapa tjänster som gör att konsumenten själv aktivt kan anpassa sin elförbrukning. I detta kapitel diskuteras smarta elnät utifrån ett tillväxtpolitiskt perspektiv. Viktiga frågor som tas upp är vilken betydelse smarta elnät spelar för att möjliggöra andra målsättningar, främst inom energiområdet, vilka hinder som står i vägen för en utveckling mot smartare nät samt hur politiken kan spela en roll för att undanröja dessa hinder. 2.1 Smartare nät för förnybar energi och ökad försörjningstrygghet Sveriges energipolitiska målsättningar präglas av en ambition att minska, på lång sikt helt fasa ut, andelen fossila bränslen i den totala energianvändningen utan att kompromissa med försörjningstrygghet eller ekonomisk konkurrenskraft. Fossila energislag ses som en ändlig resurs som dessutom är föremål för geopolitiska processer där Sverige har väldigt små möjligheter att påverka utvecklingen. Oljekriserna under 1970-talet var ett tydligt startskott för detta synsätt som förstärkts under senare år då priserna på många fossila bränslen trendmässigt pekat uppåt samt uppvisat kraftiga och oförutsägbara variationer. Förnybara energislag såsom sol, vind och biobränslen har av Sveriges regering lyfts fram som ett tredje ben i energimixen, vid sidan av kärnkraft och vattenkraft och ses tillsammans med energieffektivisering som den främsta lösningen på dessa utmaningar. Ett antal strategier och konkreta målsättningar har lanserats under åren för att stimulera utbyggnad av förnybar energi. För att återkoppla till interventionslogiken är detta ett tydligt exempel på interventionsformulering. I den senaste färdplansrapporten för utvecklingen mot netto-nollutsläpp av växthusgaser från Naturvårdsverket 4 konstateras att mycket återstår att göra för att på allvar få fart på utvecklingen. Komponenterna i policyprocessen har således sammantaget hittills inte lyckats leverera varken de resultat eller de effekter som formulerats i strategidokument och handlingsplaner. Det ser dock olika ut i olika delar av energisystemet, vilket diskuteras mer ingående i följande avsnitt. 3 Det finns många olika definitioner men denna utgör en relativt balanserad bild av de komponenter som vanligen ingår. 4 Naturvårdsverket (2012) Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050, Rapport 6537 december

12 2.1.1 Utvecklingen av förnybar energi haltar ökade insatser efterfrågas Vad gäller elproduktionen är situationen gynnsam. Tack vare stora strukturförändringar under framförallt och 80-talen då kärnkraften introducerades i energimixen står idag vatten- och kärnkraft för närmare 85 procent av den totala elproduktionen och därutöver utgör vindkraften drygt 4 procent. Grovt räknat är alltså andelen fossilfri i elproduktionen runt 90 procent, vilket är närmast unikt sett ur ett internationellt perspektiv och innebär att Sverige har en stor fördel jämfört med många andra länder. Inom andra sektorer ser det dock inte lika ljust ut. Framförallt transportsystemet är fortsatt kraftigt beroende av fossila bränslen och även vissa delar av industrin har en väg att gå (se figur 1 nedan). Här pekar mycket på att ytterligare åtgärder kommer att krävas för att nå de energipolitiska målsättningarna, till exempel om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och inga nettoutsläpp av växthusgaser till Det handlar om innovation för ökad energieffektivitet i enskilda processer men också om förändringar på systemnivå som förbättrar effektivitet i energianvändningen i ekonomin som helhet. För att exemplifiera kan det inom transportsektorn till exempel röra sig om insatser på följande områden: Nya bränslen (t.ex. andra generationens biodrivmedel) Nya typer av framdrivning för fordon (t.ex. elfordon) Överflyttning av transporter mot mer effektiva transportslag och förbättrad trafikplanering (t.ex. från väg till järnväg, ITS) Undvikande av transporter genom förändrat beteende och teknikutveckling inom andra områden (t.ex. ökat kollektivt resande, cykel- och gångtrafik, telekonferenser) Transporter Industri Bostäder Elproduktion Fjärrvärmeproduktion Figur 1 Andel fossila bränslen i olika sektorer, andel av total energianvändning Källa: Energimyndigheten 12

13 En nyckelkomponent i allt detta är ny infrastruktur som möjliggör omfattande strukturella förändringar och när det gäller energisektorns omvandling spelar smarta nät en central roll. I följande avsnitt diskuteras några av de områden där det smarta nätet undanröjer hinder på vägen mot ett mer effektivt och ändamålsenligt energisystem Smarta nät en del av lösningen? Ökad andel förnybar energi i energisystemet handlar om mer än att bygga ut produktionskapaciteten. Lika viktigt är att hantera efterfrågesidan liksom överföringen däremellan. Smarta nät, som möjliggör bättre övervakning, styrning och flexibilitet kommer att bli nödvändiga för att göra detta möjligt. Småskalig, distribuerad elkraft möjlighet och utmaning Sveriges målsättningar för förnybar el är ambitiösa och produktionen har också ökat mycket kraftigt under senare år, framförallt vad gäller vindkraft, vilket framgår av diagrammen nedan. 12, ,0 8, , ,0 2, , Biokraft Vattenkraft Vindkraft Biokraft Vattenkraft Vindkraft Figur 2 Förnybar elproduktion i elcertifikatsystemet fördelad på vatten-, vind- och biokraft (exklusive torv), , uttryckt i TWh Källa: Energimyndigheten Figur 3 Förnybar elproduktion i elcertifikatsystemet fördelad på vatten-, vind- och biokraft (exklusive torv), , indexerade värden (index 2003=100) Källa: Energimyndigheten Ökningstakten spås följa samma mönster framöver och enbart vad gäller vind planeras för en produktionskapacitet på MW, eller 30 TWh per år, vilket är omkring tre gånger högre än vid utgången av samt kan jämföras med vattenkraften och kärnkraften som idag har en kapacitet på MW respektive MW. Det handlar alltså om en betydande ökning av tillförd förnybar el, vilket medför en rad tekniska såväl som sociala utmaningar. Ökad variabilitet i utbudet av el Den förnybara produktionen sker i distribuerade nätverk av mindre anläggningar som måste kopplas samman både med varandra och med det redan existerande stamnätet. En viktig aspekt av detta är att den förnybara elen karakteriseras av stora variationer i produktionsvolym beroende på väderförhållanden och årstid (intermittens). När det blåser 5 Enligt Svensk Vindenergi fanns det i Sverige omkring 3750 MW installerad kapacitet i december 2012: 13

14 och solen skiner (och står högt på himlen) är produktionen stor när det är vindstilla och mulet är den liten. Detta gör den faktiska produktionen vid en given tidpunkt svår att förutspå och skapar behov av flexibla kraftreserver som kan balansera för oförutsedda produktionstoppar och dalar. För att inte motverka den övergripande målsättningen om fossiloberoende måste denna reserv också vara förnybar, vilket i Sverige i praktiken huvudsakligen innebär vattenkraft och bioenergi. Olika former av lagring, såsom i batterier, kan också bidra till att balansera systemet här finns en tydlig koppling till elektrifieringen av fordonsflottan, något som ofta förs fram som en viktig pusselbit i att bryta fossilberoendet i transportsektorn. Smarta elnät möjliggör inte bara distribuerad produktion av elkraft utan också en distribuerad laddinfrastruktur för elbilar där fordonens batterier fyller två funktioner: som bränsle för person(och gods)transporter, primärt under mornar och eftermiddagar samt som kraftreserv under den del av dygnet då de flesta bilar står stilla mitt på dagen och på natten. Det här visar på elnätets betydelse för hela energisystemets omvandling, inte bara för möjligheterna att bygga ut den förnybara elproduktionen. Oavsett vilken kraftreserv som används för att balanser variationer i elproduktionen är ett smartare elnät, som möjliggör bättre planering och styrning av elproduktionen, en viktig förutsättning för ett framtida elsystem med en högre andel förnybar, intermittent, energi. kan med ett smartare nät kompenseras av en mer flexibel efterfrågan En kompletterande åtgärd för att hantera variationer och produktion är att styra också konsumtionen så att den följer ett liknande mönster. Detta kan göras genom prismekanismer och andra styrmedel vilket dock kräver ökade möjligheter för konsumenten att själva fatta beslut om sin konsumtionscykel över kortare tidsperioder än vad som är fallet idag något som i sin tur förutsätter ökad information om balans mellan utbud och efterfrågan, prisvariationer samt verktyg för individer att med kort varsel och på distans styra förbrukningen i till exempel ett hushåll. Ökat genomslag för energirelaterad IT-teknik och en mer medveten och engagerad konsument går här hand i hand. Sammanfattningsvis skapar smarta nät möjligheter till ökad flexibilitet både på utbudssidan och på efterfrågesidan. Detta möjliggör en totalt sett ökad effektivitet (minskad efterfrågan och lägre kostnad allt annat lika) och en jämnare belastning under dygnet vilket skapar utrymme att minska den totala kapaciteten i elsystemet (minskade investeringsbehov och lägre total kostnad allt annat lika). Därutöver ökar distribuerad produktion av energi (elektricitet) möjligheterna till energioberoende både för individer, företag och för Sverige som land. I en framtid när de internationella energimarknaderna blir alltmer volatila och geopolitiskt känsliga kan detta vara en avgörande konkurrensfördel. Mot denna bakgrund kan det verka självklart att smarta nät ligger i allas intresse och att utbud av denna teknik och dess kringtjänster borde stimuleras automatiskt av en växande efterfrågan. Detta tycks dock inte vara fallet, varken i Sverige eller i andra länder, och i dagsläget är det smarta nät som klarar av att leverera de tjänster som beskrivs ovan relativt avlägset. Alltså finns det hinder på vägen, vilka är viktiga att förstå för att kunna påverka utvecklingen något som uttryckligen ligger i den svenska regeringens intresse. I följande avsnitt diskuteras översiktligt några av de faktorer som kan identifieras som avgörande i detta sammanhang. 14

15 2.2 Varför inte smarta nät? Etablerad men fragmenterad teknik Tekniken som krävs för att driva på utvecklingen mot smartare elnät hämtas från många olika segment, allt ifrån traditionell kraftteknik (kablar, ledningar, transformatorer m.m.), till applikationer för smarta fastigheter och hushåll samt IT-baserade tjänster som förenklar övervakning, styrning och konsumentinflytande. I viss utsträckning, inte minst vad gäller lagring, behöver ny teknik eller nya versioner av etablerad teknik utvecklas men till stora delar finns de olika komponenterna redan på marknaden. Högspänningsledningar (HVDC) byggs ut i snabb takt i Europa, Kina, Indien och på många andra platser, lösningar för automatisk distribution byggs in i mikronätverk runt om i världen och tjänster som ökar kvalitet och användarvänlighet i styrningen av utbud och efterfrågan lanseras löpande till exempel i USA. Den främsta utmaningen vad gäller tekniken ligger i att integrera de olika komponenterna och att göra det i stor skala. För att detta ska kunna ske krävs betydande insatser både i form av investeringar i FoU och i fysisk infrastruktur. Frågan är vem som ska stå för dessa investeringar eller uttryckt annorlunda: vem är det som tjänar på smarta nät och vem ska betala för dem? Samordningsproblematik affärsmodeller och institutionella faktorer Vid sidan av de tekniska utmaningarna är det främsta hindret för en snabbare utveckling mot smarta elnät i stor skala just den problematik som antyds ovan: hur kan det institutionella och finansiella/ekonomiska systemet med bäring på elproduktion och distribution utformas för att främja den utveckling som beskrivits i föregående avsnitt? Det finns hos många aktörer en skepsis kring fördelarna med smarta nät utöver det elsystem och den marknad för elhandel (NordPol) som redan finns, och fungerar väl för dagens behov. I en intervjuundersökning från visar svaren från respondenterna (representanter för elnätsektorns huvudaktörer) tydligt på detta och dessutom på ett antal flaskhalsar för en snabbare utveckling av smarta nät. Till exempel nämns förhandsregleringen av elnätstariffer som en begränsande faktor, liksom svårigheterna att sälja egenproducerad el från exempelvis en solcellsanläggning på taket samt ellagen som begränsar vilka användningsområden ett energilager kan ha. Synen på vad smarta nät är och vilka tjänster det bör leverera variera också mellan olika aktörer. I ytterligare en intervjuundersökning från framgår att en tydlig skiljelinje finns mellan två huvudsakliga grupper: visionärerna och pragmatikerna, där de förra talar om framtida marknadspotential och möjligheter på lång sikt och de senare är mer intresserade av affärsmöjligheterna just nu. Dessa två perspektiv är i praktiken svåra att förena vilket försvårar arbetet med att skala upp de testanläggningar som finns. Vidare verkar mindre energibolag se det smarta elnätet främst som en mekanism för ökad övervakning och styrning, medan till exempel IT-företag betonar möjligheterna för slutkonsumenten att påverka sin förbrukning och att köpa smarta tjänster som underlättar vardagen på olika sätt. 6 Affärsmöjligheter med Smarta Elnät En studie som undersöker möjligheter och hinder i utvecklingen av det svenska elsystemet. Examensarbete, Mikael Ewing, Uppsala universitet, Juni Smarta elnät i Sverige Energibranschens förutsättningar och förväntningar. Examensarbete, Johan Simm Lindbäck, Uppsala universitet, juni

16 Gemensamt för båda dessa studier, liksom andra studier också från andra länder 8, är att behovet av nya institutionella ramverk och marknadsmekanismer kommer att behöva utvecklas för att smarta nät ska kunna leva upp till den potential som dess förespråkare målar upp. Hur dessa ramverk bör se ut ligger bortom syftet för denna rapport att beskriva och är dessutom en av huvudfrågeställningarna för Samordningsrådet för smarta elnät att ta ställning till. En viktig aspekt av processen med att förändra strukturen på den svenska elmarknaden är att lära av vad andra länder gör, har gjort och planerar att göra framöver. Det är viktigt både för att förstå fördelar och nackdelar med olika angreppssätt men det är också viktigt för att förstå hur olika länder positionerar sig inför framtiden. Sverige är ett litet land och tjänar som regel på utbyte med omvärlden men för detta krävs en bra bild av vart omvärlden är på väg och inom vilka områden svenska aktörer kan konkurrera med respektive komplettera aktörer från andra länder. Syftet med föreliggande rapport är, som nämns i kapitel ett, att belysa just dessa aspekter baserat på en större studie av politik för smarta elnät i ett antal viktiga länder på området: Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA. I kapitel tre presenteras en sammanfattning av det omfattande underlagsmaterialet och i det fjärde och avslutande kapitlet diskuteras några av de huvudsakliga observationerna mer ingående. 8 Läs till exempel mer om detta i underlagen till denna rapport som finns att ladda ner på Tillväxtanalys hemsida: 16

17 3 Politik för smarta nät en internationell utblick 3.1 Viktiga aktörer Kina Den huvudsakliga inriktningen av smarta elnät i Kina formas av olika offentliga aktörer, vilka trycker på för sina perspektiv gentemot centralmakten i Peking. Konkurrensen bland dessa organisationer är hård och organisationerna försöker påverka utformningen av området utifrån egna intressen, snarare än att de nödvändigtvis driver på utvecklingen åt samma håll. Centralmakten sätter upp målsättningar, skapar stöttande policydokument och standarder samt utvecklar industriella kluster. De mest aktiva ministerierna är: National and Development and Reform Commission (NDRC) Ministry of Science and Technology (MOST) Även Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) har en viss roll. Det finns också två viktiga kraftnätsbolag som sätter mer preciserade standarder för utrustning, ser till systemperspektivet, driver pilotprojekt samt driver på för en utökad kapacitet i elnätet. State Grid Corporation of China (SGCC) äger cirka 80 procent av kraftnätet. China Southern Grid CO (CSG) bildades i början av 2000-talet för att bryta upp SGCC:s monopol. CSG äger de delar av kraftnätet som inte ägs av SGCC. SGCC har ett huvudansvar för att driva på utvecklingen och implementeringen av smarta elnät i Kina. Bolaget är världens enskilt största kraftbolag och har under sig fem regionala kraftnätsbolag, 26 provinsiella elkraftföretag, 5 forskningsinstitut och 22 andra dotterbolag. Även fast SGCC har ett huvudansvar för utvecklingen av smarta elnät så har bolaget under lång tid snarare försökt dra ekonomisk fördel av det tidigare uppbyggda kraftnätet än att lägga kraft på att utveckla smarta elnät. Efter påtryckningar från regeringen och ökad insikt från företagsledningen kring exportpotentialen har dock SGCC på senare tid ändrat uppfattning kring genomförandet av sitt uppdrag avseende utveckling och implementering av smarta elnät. Andra aktörer med betydelse för utvecklingen av smarta elnät i Kina är: Globala och lokala leverantörer av utrustning och tjänster Forskningsinstitutioner De globala leverantörerna förväntas tillhandahålla de bästa lösningarna medan de lokala leverantörerna situationsanpassar teknik och driver ner kostnaderna. Forskningsinstitutionernas roll är framförallt kunskapsutveckling och rådgivning USA I USA finns aktörer på både federal och delstatlig nivå som är av betydelse för utvecklingen av smarta elnät. Politiken på federal nivå har framförallt via The Energy Independence and Security Act of 2007 (EISA) fastställt politiken för smarta elnät. Lagen anger 17

18 även en rad aktiviteter för den federala nivån inom smarta elnät, såsom koordinerad forskning, utveckling, demonstration och informationskampanjer samt federala mål och stödjande arbetsgrupper för smarta elnät. Lagen ger dock endast ca 100 miljoner dollar i fonder per år för att stödja initiativ för smarta elnät. Också Obamaadministrationens stimulanspaket The American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (ARRA), för att motverka effekterna av finanskrisen, innehöll aktiviteter för att implementera delar av EISA och accelerera utvecklingen av ett smarta elnät över hela USA. The Department of Energy har ansvar för att fördela för medlen för projekt inom smarta elnät och har idag fördelat samtliga 3,4 miljarder USD till elbolag över hela USA för ett brett spektrum av projekt inom elnätmodernisering. Lagstiftare och myndigheter på delstatsnivå är fortfarande de mest inflytelserika politiska aktörerna inom den amerikanska elindustrin. Den federala politiken har dock lett till att ett flertal delstater kräver att elbolagen genomför investeringar för att modernisera elnäten och inkluderar kostnaderna genom att höja de reglerade priserna som elbolagen kan ta betalt av sina kunder. De mest centrala och delstatlig aktörerna inom området är: Department of Energy (DOE) Leder det nationella arbetet med smarta nät, fördelar och följer upp ARRAs elnätsmodernisering samt leder verksamheten inom ARPA-E och annan forskning. Federal Energy Regulatory Commission (FERC) Administrerar priser och villkor för överföring och grossistförsäljning i mellanstatlig elhandel, godkänner och genomdriver obligatoriska tillförlitlighetsstandarder, driver införandet av de interoperabilitetstandarder och protokoll som krävs för att säkerställa funktionaliteten och interoperabiliteten hos ett smart elnät i överföringen av elkraft mellan staterna och i regionala och grossistmarknader för elhandel. National Institute of Standards and Technology (NIST) Utvecklar interoperabilitetstandarder för teknologier och utrustning som ingår i smarta elnät och utforskar förutsättningarna för ett cyber-security-ramverk North American Electric Reliability Council (NERC) Organisation som fått i uppdrag av FERC att ansvara för att utveckla och följa upp tillförlitlighetsstandarder för elkraftmarknaden. Delstatliga lagstiftare och energimyndigheter lagstiftar, implementerar och överser de delstatliga målsättningarna inom smarta elnät och förnybar energi, samt omsätter i vissa fall den federala statens målsättningar till delstatlig lagstiftning Forskning, utveckling och innovation är viktiga delar i utvecklingen kring smarta elnät i USA. ARRA-satsningen på smarta elnät som inleddes 2009 omfattar sammanlagt ca 4,5 miljarder USD, varav 3,4 miljarder i investeringsstöd för teknisk infrastruktur (SGIG Smart Grid Investment Programs) och 600 miljoner USD i stöd till demonstrationsanläggningar för smarta nät (SGDP Smart Grid Demonstration Programs) samt ytterligare några mindre program för utbildning, standards, planering m.m. Satsningen administreras av Department of Energy. Utöver ARRA driver och finansierar DOE forskning och demonstration kring olika aspekter av smarta nät, inklusive mikronät. DOE driver även ett antal nationella laboratorier som har viktiga roller inom grundforskning och utveckling inom förnybar energi och 18

19 smarta elnät, inkl. bl.a. Lawrence Livermore och Lawrence Berkeley i Kalifornien, National Renewable Energy Laboratory (NREL) i Colorado och Argonne National Laboratory i Illinois. The National Institute of Standards and Technology, NIST, är en myndighet under Department of Commerce med uppgifter som spänner från teknologisk grundforskning till arbete med mätningsfrågor och standardisering för att underlätta tillväxt och ekonomisk säkerhet. Då standardiseringsfrågor är en viktig aspekt av utvecklingen kring smarta elnät är NIST en betydelsefull aktör i sammanhanget Sydkorea Smarta elnät i Sydkorea är en del i landets infrastrukturella byggande av ett grönt samhälle med låga koldioxidutsläpp. Presidential Committe on Green Growth (PCGG) har det övergripande strategiska ansvaret för verksamheter kopplade mot smarta elnät. Under PCGG lyder fyra ministerier med ansvar för det praktiska genomförandet av aktiviteter kopplade till utvecklingen av smarta elnät. Ministry of Knowledge Economy Ministry of Strategy and Finance Ministry of Environment Ministry of Educational Science and Technology Ministry of Knowledge Economy (MKE) har en särskild roll bland aktörerna då ministeriet designar och verkställer planer och projekt kopplade till smarta elnät. Ministeriet har också en särställning bland övriga ministerier då de kontrollerar många av de organisationer som finns anslutna till arbetet med smarta elnät såsom KSGA, KSGI, KETEP och KEPCO som är ett av regeringen helägt kraftbolag och utgör Sydkoreas enda bolag för överföring och distribution av elkraft. The Korea Smart Grid Institute (KSGI) stödjer etablerandet av regeringens legalisering, regler, standarder och säkerhet kring smarta elnät. KSGI hanterar den nationella planen (road map) för smarta elnät, testbädden för smarta elnät, IT och olika FoU-projekt. Institutet bistår även i utvecklingen av teknik för smarta nät, apparater och produkter såsom laddningsinfrastruktur. The Korea Smart Grid Association (KSGA) har mer än 100 företag knutna till sig och koncentrerar främst verksamheten mot infrastrukturen runt smarta elnät samt forskning och analys på området. KSGA koordinerar diskussionen mellan regering och intressenter inom privat sektor bland annat genom att driva arbetsgrupper inom området smarta elnät och arrangera workshops. En viktig uppgift för KSGA är att stödja standardiseringsarbetet och möjliggöra expertutbildningar kring smarta elnät. The Korea Institute of Energy Technolgy Evaluation and Planning (KETEP) är en myndighet under MKE. KETEP:s huvuduppgift är att stödja utvecklingen av grön teknik som realiserar en hållbar tillväxt. Institutet har en central uppgift i att finansiera FoU-projekt riktat mot teknologin för smarta elnät i Korea Japan Aktörer i det japanska systemet kring smarta elnät samlas i stor utsträckning i olika samverkansplattformar. Ett kluster inkluderar exempelvis smarta hus och HEMS (Home 19

20 Energy Management Systems) -relaterade plattformar och samlar framförallt tillverkare av elektriska produkter och elleverantörer som har mycket att vinna från en ökad nationell och global marknad kring sådana produkter respektive bedöms ha ett behov av att kunna distribuera HEMS. Ett annat exempel utgörs av storskaliga inhemska demonstrations projekt som Smart stad (Smart City) och Framtidsstad initiativ. I dessa nätverk samverkar större företag, lokala beslutsfattande organisationer (local governments), akademin och regeringen. Ytterligare exempel på nätverk är JSCA som utgör en plattform för att förbättra utvecklingen av smarta elnät teknologier såväl nationellt som internationellt. The Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) ansvarar för policyplaneringen kring smarta elnät. METI hanterar ett brett politiskt fält och har starka band med den japanska privata sektorn. New Energy and Industrial Technology Development Organisation (NEDO) är Japans största aktör vad det avser offentlig FoU lyder under METI och finansierar utveckling samt initiering av teknologier kopplat till ny energi i Japan. Japan Smart Community Alliance (JSCA) är format av METI med NEDO som sekretariat. JSCA arbetar för att uppmuntra offentlig och privat sektor att sätta gemensamma mål kring exempelvis global standardisering och hållbar utveckling. JSCA uppmuntrar också till samverkan mellan japanska företag i syfte att nå komparativa fördelar kring smarta elnät på den globala marknaden. JSCA har drygt 400 företag som medlemmar och finansieras helt av medlemsavgifter. Japanska kommuner är viktiga intressenter i utvecklingen av smarta elnät och spelar en nyckelroll i de flesta större utvecklingsinsatser kring smarta elnät. Kommunerna i Japan har inom bland annat ramen för sådana utvecklingsinsatser/-projekt etablerat samarbeten med såväl universitet som industrier. Elektronikindustrin har en framskjuten roll i utvecklingen av smarta elnät i Japan. Ofta drivs frågorna genom större konglomerat som Hitachi, Toshiba och Mitsubishi. Regionala monopol kontrollerar den största energiproduktionen och distributionen i Japan. Länge har dessa distributörer haft en låg profil i viljan att utveckla smarta elnät och hänvisat till stabiliteten i de nät som finns. Begränsade tillgångar i japanska elbolagen efter 11 mars 2012 har också dragit ner på bolagens aktiviteter kring smarta elnät. På vissa håll i Japan har lokala föreningar kring smarta elnät och smarta hus arrangerats. Dessa inkluderar företag och forskningsinstitut och möjliggör i synnerhet för SME:s att delta i utvecklandet av smarta nät. ECHONET konsortium arbetar framförallt med att utveckla standarder och inkluderar några av de största elektronikproducenterna i Japan samt TEPCO den största distributören av elkraft. HEMS-alliansen inkluderar tio företag som även ingår i ECHONET och syftar till att assistera utvecklingen och marknadsföringen av HEMS system. Universitet och forskningsinstitut är i hög grad involverade i utvecklingen av smarta elnät. Inte minst finns de med i de storskaliga projekten. Flera forskningscentra på området har en nära samverkan med såväl offentliga som privata intressenter. 20

Smarta elnät en framtida svensk tillväxtbransch?

Smarta elnät en framtida svensk tillväxtbransch? Smarta elnät en framtida svensk tillväxtbransch? Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Innovation och nya marknader SEK Svensk Elstandard, 18 april 2013 Disposition Samordningsrådets

Läs mer

Cleantech och nätfrågor i ett internationellt perspektiv

Cleantech och nätfrågor i ett internationellt perspektiv Cleantech och nätfrågor i ett internationellt perspektiv Vindkraftens roll i USA nu och i framtiden Karin Widegren Teknisk vetenskaplig Attaché Tillväxtanalys, San Francisco Drivkrafter för Cleantech Globalt

Läs mer

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät

Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Rådets arbete och resultat Karin Widegren, kanslichef Samordningsrådet för smarta elnät Utmaningar för energisystemet Ökad komplexiteten kräver förändringar och anpassning av elnäten Integrera stora mängder

Läs mer

Samordningsrådet för smarta elnät

Samordningsrådet för smarta elnät Samordningsrådet för smarta elnät Svenskt Näringsliv - SKGS Elmarknadsgrupp 2013-01-16 Kommittédirektivet och samordningsrådets arbete så här långt Utmaningar Omställningen till ett hållbart energisystem

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

Professor Lina Bertling Tjernberg Ledamot

Professor Lina Bertling Tjernberg Ledamot Professor Lina Bertling Tjernberg Ledamot www.swedishsmartgrid.se IVA seminarium, Stockholm, 1 oktober 2013 Vad är smarta elnät? Källa http://www.oe.energy.gov/documentsandmedia/smartgrid_diagram.pdf arför

Läs mer

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78 Kommittédirektiv Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser Dir. 2012:78 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2012. Sammanfattning I regeringens proposition

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Vägval el en presentation och lägesrapport. Maria Sunér Fleming, Ordförande Arbetsgrupp Användning

Vägval el en presentation och lägesrapport. Maria Sunér Fleming, Ordförande Arbetsgrupp Användning Vägval el en presentation och lägesrapport Maria Sunér Fleming, Ordförande Arbetsgrupp Användning Vägval el (2014 2016) Vision för Sverige: Ett hållbart elsystem bortom 2030 som ger effektiv och trygg

Läs mer

Dialogforum 23 oktober Hur kan tillverkande industri dra nytta smarta elnät?

Dialogforum 23 oktober Hur kan tillverkande industri dra nytta smarta elnät? Dialogforum 23 oktober Hur kan tillverkande industri dra nytta smarta elnät? Samordningsrådet för smarta elnät Ordförande Maria Khorsand, SP Vice ordförande Bo Normark, Power Circle Jonas Abrahamsson,

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät

Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Temasession 1: Nationell handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Power Circle Summit 2014, Göteborg 6 november 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Kommittédirektiv Översyn av energipolitiken Dir. 2015:25 Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Sammanfattning En kommitté i form av en parlamentariskt sammansatt kommission ska lämna underlag

Läs mer

Sveriges nationella handlingsplan för smarta elnät

Sveriges nationella handlingsplan för smarta elnät Sveriges nationella handlingsplan för smarta elnät Karin Widegren, kanslichef, Samordningsrådet för smarta elnät Smartgridkonferansen 2014, Fornebu 10 september 2014 Samordningsrådet NÄRINGSLIV ORGANISATIONER

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015 Delba2050 www.delba2050.se Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn 17/03/2015 Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH Delba2050 - Projekt www.delba2050.se Syf t e: öppna

Läs mer

Yttrande över Forskning och innovation för ett hållbart energisystem (Dnr: N2012/6345/E)

Yttrande över Forskning och innovation för ett hållbart energisystem (Dnr: N2012/6345/E) Näringsdepartementet 114 85 Stockholm 2012-05-13 Yttrande över Forskning och innovation för ett hållbart energisystem (Dnr: N2012/6345/E) Teknikföretagen har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Energikommissionen och energiöverenskommelsen Hur klarar vi Sveriges elförsörjning?

Energikommissionen och energiöverenskommelsen Hur klarar vi Sveriges elförsörjning? och energiöverenskommelsen Hur klarar vi Sveriges elförsörjning? Bo Diczfalusy Kanslichef 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Samordningsrådet för smarta elnät. vårt uppdrag och smarta elnäts bidrag till en hållbar utveckling

Samordningsrådet för smarta elnät. vårt uppdrag och smarta elnäts bidrag till en hållbar utveckling vårt uppdrag och smarta elnäts bidrag till en hållbar utveckling Maria Khorsand, Ordförande Hållbarhetsdagarna, 5-6 februari 2013, Stockholm Utmaningar Omställningen till ett hållbart energisystem kräver

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät

Samordningsrådet och dess arbete. Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Samordningsrådet och dess arbete Bo Normark, vice ordförande, Samordningsrådet för Smarta Elnät Dialogforum - smarta elnät som tillväxtbransch för små och medelstora företag 9 september 2013 Våra utmaningar

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden:

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden: Säker, ren och effektiv energi Den samhälleliga utmaningen Säker, ren och effektiv energi för åren 2014-2015 är uppdelat i fem områden: 1. Energieffektivitet (Energy Efficiency EE) där 21 utlysningar ingår.

Läs mer

Fler exporterande företag,

Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, Fler exporterande företag, tjänster tjänster och produkter och produkter inom smartainom elnätsmarta elnät En strategi från forskning till internationalisering En strategi från

Läs mer

Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät

Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät Smarta nät och Kraftsamling Smarta Nät Jimmy Ehnberg Chalmers Tekniska Högskola 031-772 16 56 jimmy.ehnberg@chalmers.se En presentation med Carolina Dolff (SP) 2016-02-11 Chalmers 2 2016-02-11 Chalmers

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS 17-18 MAJ 2017, GÖTEBORG Inbjudan Hur kommer framtidens elkraftssystem se ut i telefoner, bilar, hus och städer?

Läs mer

Utmaningar för det framtida elsystemet forskningsbehov och prioriteringar. Rémy Kolessar Avdelningschef

Utmaningar för det framtida elsystemet forskningsbehov och prioriteringar. Rémy Kolessar Avdelningschef Utmaningar för det framtida elsystemet forskningsbehov och prioriteringar Rémy Kolessar Avdelningschef Långsiktig vision för elsystemet Sveriges elsystem möjliggör 100 procent förnybar el med god leveranssäkerhet

Läs mer

Framtidens Energilösningar

Framtidens Energilösningar Framtidens Energilösningar Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs CO

Läs mer

Hållbara städer med informationsteknologi

Hållbara städer med informationsteknologi Hållbara städer med informationsteknologi www.teknikforetagen.se Hållbara städer med informationsteknologi Utmaningen är uppenbar. Storstäderna växer i Sverige och i hela världen, och allt fler flyttar

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1641 av Penilla Gunther (KD) Inriktningen av energipolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Framtida energiutmaningar för Sverige, 22 januari 2013 Martin Flack

Framtida energiutmaningar för Sverige, 22 januari 2013 Martin Flack Kärnkraftsseminarium, Elforsk Kärnkraftsseminarium, Elforsk Framtida energiutmaningar för Sverige, 22 januari 2013 Martin Flack Tillväxtanalys l Pi Primär målgrupp Regeringskansliet tdär Näringsdepartementet

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Stöd för en förstärkning av energiforskningen REMISSVAR. 2016-03-23 Pär Hermerén

Stöd för en förstärkning av energiforskningen REMISSVAR. 2016-03-23 Pär Hermerén Remissvar avseende M2015/04264/Ee Teknikföretagens synpunkter på Energimyndighetens Dnr 2014-7709, Helhetssyn är nyckeln Strategi för forskning och innovation på energiområdet 2017-2020 Teknikföretagen

Läs mer

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen?

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Emmi Jozsa Energimyndigheten 26 maj 2016 Agreed headline targets 2030 Framework for Climate and Energy 2020-20 % Greenhouse

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Smart el och värme i Norra Djurgårdsstaden. Energiledargruppen, 25 januari 2011 Tomas Wall, FoU ansvarig, Fortum Sverige

Smart el och värme i Norra Djurgårdsstaden. Energiledargruppen, 25 januari 2011 Tomas Wall, FoU ansvarig, Fortum Sverige Smart el och värme i Norra Djurgårdsstaden Energiledargruppen, 25 januari 2011 Tomas Wall, FoU ansvarig, Fortum Sverige 1 Ambitiös energipolitik i Sverige ställer krav Några av målen till 2020 50 procent

Läs mer

Fyra framtider Energisystemet efter 2020

Fyra framtider Energisystemet efter 2020 Fyra framtider Energisystemet efter 2020 Klimatsynk 17 november 2016 Christine Riber Marklund Energimyndigheten Energimyndigheten.se/fyraframtider #fyraframtider Vad kan hända? Vägval och utmaningar för

Läs mer

Vägval för Sveriges framtida elförsörjning. Karin Byman, IVA Energitinget Sydost

Vägval för Sveriges framtida elförsörjning. Karin Byman, IVA Energitinget Sydost Vägval för Sveriges framtida elförsörjning. Karin Byman, IVA Energitinget Sydost 2016 11 10 Vad är IVA? En akademi som samlar kunskap och erfarenhet En gränsöverskridande mötesplats för beslutsfattare

Läs mer

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten Demonstrationsprogram för Elfordon 2011-2015 Erfarenheter hittills 2011-10-24 Magnus Henke -Energimyndigheten Mål för energiforskningen att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet Efterfrågeflexibilitet En outnyttjad resurs i kraftsystemet Energimarknadsinspektionen, Ei, har på uppdrag av regeringen tagit fram åtgärder som ska möjliggöra efterfrågeflexibilitet i Sverige. Vi har

Läs mer

EL OCH ENERGIMARKNADEN INOM EU

EL OCH ENERGIMARKNADEN INOM EU EL OCH ENERGIMARKNADEN INOM EU 1 ENERGIMARKNADEN INOM EU EU har enats om 4 energimål som ska vara uppfyllda 2020; Minska växthusgaseffekten med 20 % jämfört med 1990 Sänka energiförbrukningen med 20 %

Läs mer

Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla -

Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla - Teknik- och kostnadsutvecklingen av vindkraft - Vindkraften Viktig Energikälla - Fredrik Dolff Noden för näringslivs- och affärsutveckling Västra Götalandsregionen, Miljösavdelningen 010-441 40 33 fredrik.dahlstrom.dolff@vgregion.se

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

Om vikten av enhetliga definitioner, t.ex. i föreskrifter

Om vikten av enhetliga definitioner, t.ex. i föreskrifter Om vikten av enhetliga definitioner, t.ex. i föreskrifter TNC, van der Nootska palatset, Stockholm, 25 maj 2010 Magnus Olofsson Agenda 1. Kort om Elsäkerhetsverket 2. Terminologi inom standardiseringen

Läs mer

Energiöverenskommelsen. Gustav Ebenå Energimyndigheten

Energiöverenskommelsen. Gustav Ebenå Energimyndigheten Energiöverenskommelsen Gustav Ebenå Energimyndigheten Påminnelse om EKs uppdrag Energikommissionen ska lämna underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken redovisa resultatet

Läs mer

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08

Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindkraftens rolle i energisystemet nya krav på vindkraft och på elmarknaden Vindenheten, Lars Andersson 2015-06-08 Vindenheten Hållbart nyttjande av vindresursen Med ett hållbart nyttjande av vindresursen

Läs mer

En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete

En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete Vindkraftsstrategi Om strategin En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete Gemensam målbild och strategi för forskning, stöd och insatser Baserad på intern och extern kunskap samt kartläggning

Läs mer

Bridge 2025 internationellt framtidsperspektiv

Bridge 2025 internationellt framtidsperspektiv Bridge 2025 internationellt framtidsperspektiv Medverkande: Anne Vadasz Nilsson, GD, Caroline Törnqvist, avdelningschef och Lena Jaakonantti, analytiker Ei:s uppdrag och vision Att skapa förutsägbarhet

Läs mer

Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? ABB Group October 1, 2013 Slide 1

Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? ABB Group October 1, 2013 Slide 1 Per Halvarsson, ABB ABB Hur blir innovationer affärer? October 1, 2013 Slide 1 Exempel energilagring Potential additional hydro power capacity 2006-2030 300 GW China 50 GW 50 GW India South America 120

Läs mer

hur kan energiresursbehov och klimatpåverkan i befintlig bebyggelse minskas? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur kan energiresursbehov och klimatpåverkan i befintlig bebyggelse minskas? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur kan energiresursbehov och klimatpåverkan i befintlig bebyggelse minskas? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Vi måste bli mer energieffektiva På sikt är både vi i Sverige och resten

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14

Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14 Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14 2013-06-17 ngenic 2011 2 ngenic utvecklar och tillhandahåller tjänster till privatpersoner, fastighetsägare

Läs mer

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas?

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Elforskdagen 3 december 2013 Tomas Wall, Desiderate AB 1 Utbuds- och efterfrågekurva i Norden (normalår) CO2 kostnad 10-30 /ton CO 2 Rörlig prod.kostnad (exkl.

Läs mer

Kunniga användare och smarta företag

Kunniga användare och smarta företag Kunniga användare och smarta företag En satsning på användarnas funktioner och behov i det smarta nätet Carolina Dolff, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kraftsamling Smarta Nät Vårt uppdrag: Stimulera

Läs mer

Energiledarkonferensen 2009. Så här ser elproduktionen ut 2030

Energiledarkonferensen 2009. Så här ser elproduktionen ut 2030 Energiledarkonferensen 2009 Så här ser elproduktionen ut 2030 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Faktorer som påverkar framtidens elproduktion Politiska styrmedel Kärnkraft Infasningen av all förnybar

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

LETS Scenario workshop. 24 november 2009 Lunds Universitet

LETS Scenario workshop. 24 november 2009 Lunds Universitet LETS Scenario workshop 24 november 2009 Lunds Universitet Workshop 24 Nov Hålltider: 13.30 14.30 Presentation av scenarier och scenarioreview 14.30 15.10 Gruppdiskussion 1 15.10 15.30 Återrapportering

Läs mer

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Drivmedel Bensin Diesel Flygfotogen Flygbensin Bunkerolja Naturgas Biogas Dimetyleter Etanol FAME HVO Syntetisk diesel El Metanol Fossil Fossil Fossil

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Energi för Europa Europeiska unionen står inför stora utmaningar inom energipolitiken. Samtidigt är EU en föregångare i kampen mot

Energi för Europa Europeiska unionen står inför stora utmaningar inom energipolitiken. Samtidigt är EU en föregångare i kampen mot Energi för Europa Europeiska unionen står inför stora utmaningar inom energipolitiken. Samtidigt är EU en föregångare i kampen mot klimatförändringen. Målet med denna broschyr är att sprida information

Läs mer

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG

En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS MAJ 2017, GÖTEBORG En konferens om framtida och nutida utveckling av Sveriges olika elsystem. CHALMERS KONFERENS 17-18 MAJ 2017, GÖTEBORG Inbjudan Hur kommer framtidens elkraftssystem se ut i telefoner, bilar, hus och städer?

Läs mer

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Mars 213 En hållbar energi- och klimatpolitik Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder? Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi-

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige

Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige Säker och hållbar gasförsörjning för Sverige 131204 Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i gasinfrastruktur Äger, driver och underhåller det svenska transmissionssystemet för gas Gasnätet

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Hyllie erfarenheter från pågående utveckling av en hållbar stadsdel

Hyllie erfarenheter från pågående utveckling av en hållbar stadsdel Hyllie erfarenheter från pågående utveckling av en hållbar stadsdel Mattias Örtenvik, Head of Sustainable city, Sverige June 9 th 2014 Stockholm Hyllie Ny framväxande stadsdel som ska visa vägen för framtida

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete Thomas Korsfeldt Generaldirektör Energipolitikens tre huvudmål Låg negativ miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

Hållbarhet inom industri och politikens roll

Hållbarhet inom industri och politikens roll Hållbarhet inom industri och politikens roll Per-Anders Widell,, 19 februari 2013 Energi 20% effektivisering till 2020 20% förnybar energi till 2020 Resurser Naturkapital och ekosystemtjänster ska prissättas

Läs mer

Kent Nyström Lars Dahlgren

Kent Nyström Lars Dahlgren Kent Nyström Lars Dahlgren Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council of the promotion of electricity from renewable energy sources in the internal electricity market I korthet

Läs mer

Så påverkas energisystemet av en storskalig expansion av solel

Så påverkas energisystemet av en storskalig expansion av solel Så påverkas energisystemet av en storskalig expansion av solel Erik Axelsson 217-3-8 Nyligen avslutat projekt på Profu Utbyggnad av solel i Sverige Möjligheter, utmaningar och systemeffekter Förutsättningar

Läs mer

Energisystem med variabel elproduktion Sydkorea

Energisystem med variabel elproduktion Sydkorea 1 (7) Helena Tillborg +81 3 5562 5031 Helena.tillborg@growthanalysis.se Energisystem med variabel elproduktion Sydkorea 1 Elsystemet i Sydkorea Sydkorea är ett land som importerar 97 procent av bränslet

Läs mer

SMARTA ELNÄT FÖR ETT HÅLLBART ENERGISAMHÄLLE

SMARTA ELNÄT FÖR ETT HÅLLBART ENERGISAMHÄLLE SMARTA ELNÄT FÖR ETT HÅLLBART ENERGISAMHÄLLE Sverige har satt ambitiösa mål för energi- och klimatpolitiken, till exempel att hälften av den energi som vi använder 2020 ska komma från förnybara energikällor.

Läs mer

Framtidens flexibla energisystem Städer som tillväxtmotorer 17 nov 2011. Birgitta Resvik Ansvarig för samhällskontakter Fortum Corporation

Framtidens flexibla energisystem Städer som tillväxtmotorer 17 nov 2011. Birgitta Resvik Ansvarig för samhällskontakter Fortum Corporation Framtidens flexibla energisystem Städer som tillväxtmotorer 17 nov 2011 Birgitta Resvik Ansvarig för samhällskontakter Fortum Corporation 1 Norra Djurgårdsstaden ett framväxande miljöprofilområde och internationellt

Läs mer

ÅTGÄRDSPAKET FÖR EN ENERGIUNION BILAGA FÄRDPLAN FÖR ENERGIUNIONEN. till

ÅTGÄRDSPAKET FÖR EN ENERGIUNION BILAGA FÄRDPLAN FÖR ENERGIUNIONEN. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 ÅTGÄRDSPAKET FÖR EN ENERGIUNION BILAGA FÄRDPLAN FÖR ENERGIUNIONEN till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET,

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014

Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? Harry Frank. IVA och KVA. Harry Frank KVA - 1. 7 maj 2014 5/10/2014 Harry Frank KVA - 1 5/10/2014 Harry Frank IVA och KVA Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? 7 maj 2014 - Harry Frank KVA - 2 Behövs en omfattande vindkraftsutbyggnad i Sverige? För att besvara

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Vägen från Paris Miljö- och energidepartementet 2016-04-06 Dokumentbeteckning KOM (2016) 110 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Vägen efter

Läs mer

Smart Grids Vattenfall

Smart Grids Vattenfall Smart Grids Vattenfall Stockholm 2010-01-21 Johan Söderbom, Vattenfall Drivkrafter Ekonomiska system Vindkraft Småskalig Produktion Regelverk Informations teknik Storskalig produktion Nya tekniska lösningar

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

VATTENFALL INVESTERAR I FRAMTIDENS VÄRMEAFFÄR

VATTENFALL INVESTERAR I FRAMTIDENS VÄRMEAFFÄR VATTENFALL INVESTERAR I FRAMTIDENS VÄRMEAFFÄR Jenny Larsson, Chef Vattenfall Värme Sverige Dagens Industri Värmedagen 2016-06-01 1 VATTENFALLS ROLL I DET FRAMTIDA ENERGISYSTEMET Elektrifiering av transporter

Läs mer

v a r f ö r? v a d ä r t e k n i k e n b a k o m? h u r f o r t k o m m e r d e t a t t g å? v a r s t å r s v e n s k i n d u s t r i?

v a r f ö r? v a d ä r t e k n i k e n b a k o m? h u r f o r t k o m m e r d e t a t t g å? v a r s t å r s v e n s k i n d u s t r i? t i l l v ä x t k r ä v e r n y a l ö s n i n g a r, v ä r l d e n v ä l j e r e n e r g i s t r a t e g i, s m a r t a s t ä d e r o c h t r a n s p o r t e r b l i r e n k o n s e k v e n s m e n v a

Läs mer

EUs energi- och klimatpolitik till 2050 - så påverkar den Sverige Maria Sunér Fleming Ansvarig Energi och Klimatpolitik

EUs energi- och klimatpolitik till 2050 - så påverkar den Sverige Maria Sunér Fleming Ansvarig Energi och Klimatpolitik EUs energi- och klimatpolitik till 2050 - så påverkar den Sverige Maria Sunér Fleming Ansvarig Energi och Klimatpolitik ? Aktuella framtidsinitiativ med bäring på 2050 Integrated Industrial Policy for

Läs mer

Nytänkande sätt att finansiera vården

Nytänkande sätt att finansiera vården Nytänkande sätt att finansiera vården Social Impact Bonds Gordon Brown skapade 2007 gruppen Council on Social Action Mandat: Uppmuntra innovation och stärka resultattänkande i offentlig sektor Lanserade

Läs mer

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd?

Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Det svenska energisystemet efter 2020 varför är en storskalig satsning på havsbaserad vindkraft önskvärd? Staffan Jacobsson, Chalmers Fredrik Dolff, Ecoplan Förväntat produktionsgap i EU EU:s mål - minska

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer